142 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

λείψανον - λευκό-πεπλος • λείψανον, τό, Überbleibsel, Überrest; auch von Toten
 • λεῖψις, ἡ, das Zurücklassen, Verlassen
 • λειψι-φαής, μήνη, u. λειψί-φως, ωτος, u. λειψί-φωτος, mit abnehmendem Lichte
 • λειψό-θριξ, τριχος, der die Haare verloren hat
 • λειψο-σέληνον, τό, die Zeit, wo der Mond ausbleibt, nicht mehr scheint
 • λειψ-υδρέω, Mangel an Wasser haben
 • λειψ-υδρία, ἡ, Wassermangel
 • λειψ-ύδριον, τό, die wasserlose Gegend, bes. die am Berge Parnes in Attika
 • λείψ-υδρος, wasserlos
 • λει-ώδης, ες, wie glatt
 • λείωμα, τό, das Geglättete; auch das Abgeriebene, Kleingeriebene, ἄκρατον λείωμα, eine durch Reiben aus κύανος bereitete Malerfarbe
 • λείωσις, ἡ, das Glätten, Zerreiben
 • λεκάνη, ἡ, Schüssel, Becken, Wanne
 • λεκάνιον, τό, Teller
 • λεκανο-μαντεία, ἡ, das Wahrsagen aus der Schüssel
 • λεκανό-μαντις, ὁ, der aus der Schüssel Weissagende
 • λεκανο-σκοπία, ἡ, das Beschauen der Schüssel, um daraus zu weissagen
 • λεκιθίτης, ἄρτος, ὁ, ein mit Eidotter bereitetes, od. aus Hülsenfrüchten gebackenes Brot
 • λεκιθο-λαχανό-πωλις, ιδος, ἡ, Hülsenfrucht- und Gartenkrautverkäuferin
 • λεκιθο-πώλης, ὁ, der Brei aus Hülsenfrüchten verkauft
 • λέκιθος, ἡ, das Gelbe im Ei, Eidotter
 • λέκιθος, ὁ, Brei von Hülsenfrüchten
 • λεκιθ-ώδης, ες, breiartig, oder dotterartig, dottergelb
 • λεκίσκος, ὁ, Schüsselchen
 • λεκός, ὁ, u. λέκος, τό, Schüssel, Teller
 • λέκτης, ὁ, der Sprecher
 • λεκτικός, zum Reden, zum Ausdruck gehörig, bes. sich für die Rede eignend. Von einer Maske
 • λεκτός, 1) gesammelt, auserlesen. 2) sagbar, zu sagen; ἔστ' ἐκείνῳ πάντα λεκτά, er darf alles sagen
 • λέκτριος, bettlägerig
 • λεκτρίτης, ϑρόνος, ὁ, bettartiger Lehnstuhl, Ruhebett
 • λεκτρο-κλόπος, ὁ, der Ehebrecher
 • λέκτρον, τό, Lager, Bett; bes, vom Ehebett; im plur., wo nur an ein Ehebett zu denken ist; Liebesgenuß
 • λεκτρο-χαρής, ές, sich des Lagers, des Liebesgenusses freuend, Aphrodite
 • λεληθότως, heimlich, unvermerkt
 • λελίημαι, begierig trachten, streben; hastig, voll Begier, ungestüm; λελίητο ἰδέσϑαι, er begehrte zu sehen
 • λελογισμένως, mit Überlegung, nach reiflicher Erwägung
 • λελυμένως, gelöst, zerstreut
 • λέμβ-αρχος, ὁ, Befehlshaber eines λέμβος
 • λεμβευτικὸς λόγος, ὁ, eine Schrift des Heraklides, nach welcher er ὁ λέμβος genannt wurde, von unbekanntem Inhalt
 • λέμβος, ὁ, ein kleiner Nachen mit spitzigem Vorderteil, Fischerkahn, Boot; ἐν τῷ λέμβῳ ἐσώϑη, beim Schiffbruch; übertr. vom Schmeichler, der einem immer nachfolgt
 • λεμβ-ώδης, ες, von der Gestalt eines λέμβος
 • λέμμα, τό, das Abgeschälte, die Rinde, Schale; vom Ei; ἰχϑύων, Schuppen
 • λέμνα, ἡ, eine Pflanze im stehenden Wasser, wahrscheinlich die Wasserlinse
 • λέμφος, ὁ, Schleim, bes. der Nase; daher der den Schnupfen hat, einfältiger Mensch
 • λεμφ-ώδης, ες, rotzartig, übertr. von Menschen, einfältig
 • λέντιον, τό, das lat. linteum
 • λεξείδιον, τό, Wörtchen
 • λεξείω, ich möchte gern sagen, sprechen
 • λεξι-γράφος, der ein Wörterbuch schreibt
 • λεξι-θήρας, ὁ, ein Wortjäger
 • λεξι-θηρέω, nach Worten, Redensarten jagen
 • λεξι-θηρία, ἡ, Jagd auf Worte, Redensarten
 • λεξικο-γράφος, ein Wörterbuch schreibend
 • λεξικός, ein Wort od. eine Redensart betreffend, bes. τὸ λεξικόν, sc. βιβλίον, das Wörterbuch
 • λεξί-λογα γράμματα, Wörter zusammensetzend, bildend
 • λέξις, ἡ, das Sprechen, der Ausdruck der Rede, Redeweise, Stil. Auch von einem einzelnen Worte. Auch = eine Redensart. Bei den Grammatikern bes. ein altes, selteneres, od. einem Schriftsteller eigentümliches Wort, das der Erklärung durch ein bekanntes, γλώσσημα, bedarf; so λέξις κωμική, πλατωνικαί u. ä., auch collectivisch, von einer Sammlung solcher Wörter
 • λεοντ-άγχωνος, löwenerwürgend
 • λεοντέη, sc. δορά, die Löwenhaut
 • λεοντεία , ἡ, Löwenwildheit
 • λεόντεος, u. λεόντειος, vom Löwen
 • λεοντηδόν, nach Löwenart, wie Löwen
 • λεοντιαῖος, so groß wie ein Löwe
 • λεοντιδεύς, ὁ, der junge Löwe
 • λεοντική, ἡ, eine Pflanze, sonst κακαλία genannt
 • λεοντικός, den Löwen betreffend
 • λεοντο-βάμων, ονος, auf Löwen, Löwenfüßen ruhend
 • λεοντο-βότος, Löwen nährend; λεοντόβοτος, von Löwen beweidet, wo sich Löwen aufhalten
 • λεοντο-δάμας, αντος, ὁ, Löwen bändigend
 • λεοντο-δέρης, ὁ, ein Edelstein, Achat, von der Ähnlichkeit mit der Farbe des Löwen
 • λεοντό-διφρος, mit einem Löwenwagen, auf einem mit Löwen bespannten Wagen fahrend, die Rhea
 • λεοντο-ειδής, ές, löwenähnlich, löwenartig
 • λεοντό-θῡμος, löwenmutig
 • λεοντο-κέφαλος, löwenköpfig
 • λεοντο-κομέω, Löwen pflegen, halten
 • λεοντο-κόμος, Löwen wartend, pflegend
 • λεοντο-μιγής, ές, aus Vermischung mit einem Löwen entstanden
 • λεοντό-μορφος, von Löwengestalt
 • λεοντό-παρδος, ὁ, der Leopard, sonst λεόπαρδος
 • λεοντο-πέταλον, τό, Löwenblatt, ein Kraut
 • λεοντο-πίθηκος, ὁ, der Löwenaffe
 • λεοντο-πόδιον, τό, Löwenfuß, ein Kraut
 • λεοντό-πους, -πουν, gen. -ποδος, löwenfüßig
 • λεοντο-πρός-ωπος, mit einem Löwenangesicht
 • λεοντο-τροφία, ἡ, das Aufziehen von Löwen, Löwenzucht
 • λεοντ-ο ῦχος, Löwen habend, haltend
 • λεοντο-φόνος, Löwen tötend; τὸ λ., ein Tier, nach dessen Genuß der Löwe sterben soll; aber λεοντόφονος = von Löwen getötet
 • λεοντο-φόρος, Löwen tragend, bringend
 • λεοντο-φυής, ές, von Löwennatur
 • λεοντό-χλαινος, mit einer Löwenhaut bekleidet, Herakles
 • λεοντό-χορτος, od. λεοντοχόρτας, von Löwen verzehrt
 • λεοντό-ψῡχος, löwenherzig
 • λεοντ-ώνυμος, nach dem Löwen benannt
 • λεό-παρδος, ὁ, der Leopard
 • λεπαδεύομαι, Muscheln (λεπάς) fischen
 • λεπαδνιστήρ, ῆρος, ὁ, das äußerste Ende des λέπαδνον
 • λέπαδνον, τό, der breite, lederne Riemen, welcher das Joch, ζυγόν, unter dem Halse der Wagenpferde oder anderes Zugviehes zusammenhielt und mit dem Leibgurte, μασχαλιστήρ, verband. Übh. das Joch; ἀμηχάνοις δύαις λέπαδνον = überwältigt
 • λεπαδο-τεμαχο-σελαχο- γαλεο- κρᾱνιο- λειψανο- δρῑμ- υποτριμματο- σιλφιο- παραο- μελιτο- κατακε- χυμενο- κιχλ- επικοσσυφο- φαττο- περιστερ- αλεκτρυ- ον- οπτ- εγκεφαλο- κιγκλο- πελειο- λαγωο- σιραιο- βα- φη- τραγανο- πτερύγων, das längste, neunundsiebzigsilbige griechische Wort, ein Frikassee aus allen möglichen Leckerbissen, oder auf Essen bezüglichen Sachen, welches folgende Bestandteile enthält: Austern - gesalzene Meerfische - Muränen - Lampreten - Bregen - Überbleibsel - scharfe Brühe - Silphium - Honig - Krammetsvögel - Drosseln - Enten - Tauben - gebratene Hahnenkämme - Kinklen - wilde Tauben - Hafen - eingekochten Most - Tunke - Knorpeln - Flügel
 • λεπαῖος, felsig, bergig
 • λέπ-αργος, mit weißem Fell, weißgrau; vom Esel; auch vom Schnee
 • λεπάς, άδος, ἡ, eine einschalige Muschel, Napfschnecke, patella, die sich an Felsen, λέπας, fest ansaugt
 • λέπας τό, kahler Fels, Berg
 • λέπασμα, τό, Hülle, Schale
 • λεπαστή, ἡ, u. λεπαστίς, ίδος, ἡ, ein napfschneckenförmiges (λεπάς) Trinkgefäß
 • λέπαστρον, τό, Gerät zum Muschelfang
 • λεπίδιον, τό, kleine Schuppe; eine syrische Gemüse- u. Arzneipflanze
 • λεπιδο-ειδής, ές, schuppenförmig, -artig
 • λεπιδό-χαλκος, ὁ, Hammerschlag
 • λεπιδόω, überschuppen, mit Schuppen bedecken; in Schuppen verwandeln, von Knochen, die trocken werden und sich in Schuppen zersplittern
 • λεπιδωτός, mit Schuppen versehen, schuppig. Subst., ein großschuppiger Nilfisch
 • λεπίζω, schälen, die Schale, Rinde od. Haut abziehen
 • λέπιον, τό, kleine Schuppe, dünne Rinde, Schorf
 • λεπίς, ίδος, ἡ, Rinde, Schuppe, Schale; des Eies; der Nuß; der Zwiebel; bes. von Fischen; doch auch von Schlangen; auch kleine Metallplatten
 • λέπισμα, τό, das Abgeschälte, Schale, Schuppe
 • λεπισμός, ὁ, das Abschälen
 • λέπορις, ὁ, Hase, lepus
 • λέπος, τό, Rinde, Schale; ἰχϑύων, Schuppen
 • λέπρα, ἡ, der Aussatz, der die Haut rauh u. schuppig macht
 • λεπράς, άδος, ἡ, ein rauher Fels; auch subst., χϑαμαλαὶ ψαμαϑώδεις λεπράδες, Hügel
 • λεπράω, u. λεπριάω, am Aussatz leiden
 • λεπρικός, den Aussatz betreffend, φάρμακα, Heilmittel gegen den Aussatz
 • λεπρός (von λέπος, schuppig, mit Schuppen bedeckt), rauh, übh. auf der Oberfläche uneben, im Ggstz von λεῖος; von Örtern, wie Bergen; bes. von der Haut, mit Ausschlag, Aussatz behaftet; ἱμάντες ἐκ λεπρῶν, ist neben der Herleitung von der Stadt Λέπρεος eine komische Anspielung auf λέπειν = τύπτειν od. auf einen Ort außerhalb der Stadt, wo Gerbereien waren
 • λεπρότης, ητος, ἡ, das Aussätzigsein
 • λεπρόω, u. λεπρύνω, schuppig, aussätzig machen, und im pass. aussätzig werden
 • λεπρ-ώδης, ες, einem Aussätzigen ähnlich, schäbig aussehend
 • λέπρωσις, ἡ, der Aussatz
 • λεπτακινός, winzig, klein
 • λεπτ-επί-λεπτος, dünn über dünn, übermäßig dünn
 • λεπτ-ηκής, ές, dünn, feingespitzt
 • λεπτίς, ίδος, ἡ, κριϑή, u. λεπτῖτις, ιδος, ἡ, eine Gerstenart
 • λεπτο-βαθής, ές, wenig tief, nicht sehr tief
 • λεπτό-βλαστος, schwache Keime, Sprossen treibend
 • λεπτο-βόης, ὁ, zart-, feinstimmig
 • λεπτό-βυρσος, dünnfellig
 • λεπτό-γαστρος, mit dünnem Bauche
 • λεπτό-γειος, mit dünnem, magerem Boden
 • λεπτό-γεως, ων; τὸ λ., der leichte Boden
 • λεπτο-γνώμων, ον, von seinem Verstande
 • λεπτό-γραμμος, feinlinig, mit seinen Strichen, fein gerieben
 • λεπτό-γραφος, fein, klein geschrieben
 • λεπτο-δερμία, ἡ, dünne, feine Haut
 • λεπτό-δερμος, dünn-, feinhäutig
 • λεπτό-δομος, dünn-, feingebaut, sein
 • λεπτό-θριξ, τριχος, dünn, feinhaarig
 • λεπτό-θριος fein-, dünnblättrig
 • λεπτό-ϊνος, fein-, dünnfaserig
 • λεπτο-κάλαμος, dünnhalmig, feinstengelig
 • λεπτό-καρπος, mit dünner, feiner Frucht
 • λεπτο-κάρυον τό, dünne Nuß, d. i. Haselnuß
 • λεπτό-καρφος mit dünnen, feinen Zweigen
 • λεπτό-καυλος, dünnstielig, feinstengelig
 • λεπτό-κνημος, dünnschenklig, mit mageren Waden
 • λεπτο-κοπέω, klein hacken,
 • λεπτο-κῡμία, ἡ, kleine Wogen
 • λεπτο-λάχανον, τό, kleines Gemüse
 • λεπτο-λογέω, fein, genau reden, untersuchen, spitzfindig reden, mit verächtlicher Nebenbdtg
 • λεπτο-λόγημα, τό, spitzfindige, feine Rede, Untersuchung
 • λεπτο-λογία, ἡ, spitzfindige, feine Rede; aber auch κνιπότης, Kleinigkeitskrämerei, Knauserei
 • λεπτο-λόγος, u. λεπτο-λογιστής, ὁ, fein, genau, aber auch mit tadelnder Nebenbdtg, spitzfindig redend, untersuchend
 • λεπτο-μέρεια, ἡ, das Bestehen aus feinen Teilen
 • λεπτο-μερής, ές, aus feinen Teilen bestehend, zusammengesetzt, feinteilig; vom Feuer. Adv. λεπτομερῶς ζητεῖν, die einzelnen Teile genau betrachtend
 • λεπτο-μεριμνία, ἡ, kleinliche Sorgfalt
 • λεπτο-μέριμνος, kleinlich sorgfältig
 • λεπτό-μητις, von feinen Anschlägen, klug
 • λεπτό-μιτος, feinfädig
 • λεπτόν, τό, sc. νόμισμα, ein kleines Stück Geld, kleine Münze; adv. astrol. der sechszigste Teil eines Grades
 • λεπτό-νευρος mit feinen Sehnen, Nerven
 • λεπτό-νητος, fein gesponnen
 • λεπτο-ποιέω, dünn, fein machen
 • λεπτο-ποίησις, ἡ, das Dünn-, Feinmachen
 • λεπτό-πους, -πουν, dünn-, schlankfüßig
 • λεπτο-πρός-ωπος, mit dünnem, feinem Gesichte
 • λεπτό-πῡγος, mit dünnem, magerem Hintern
 • λεπτόῤ-ῥιζος, mit dünner, feiner Wurzel
 • λεπτόῤ-ῥυτος, dünn fließend
 • λεπτός (λέπω, also eigtl. geschält), dünn, sein, zart; bes. vom Gewebe; κονίη, feiner Staub; vom kleingetretenen Getreide; κατὰ τῆς τραπέζης καταπάσας λεπτὴν τέφραν, feine, dünne Asche. Vom Erdreich: mager. Von der menschlichen Gestalt, gew. tadelnd, schmächtig, mager; seltener = schlank, zierlich; τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων, das kleine Vieh, Schafe u. Ziegen; πλοῖα, dünne, leichte Fahrzeuge; schmal, eng; von einer nicht tiefen Schlachtordnung. Übh. klein, gering, schwach; aber λεπτὸς νοῦς, fein, scharfsinnig, spitzfindig, bis ins Kleinste eindringend; τὰ κατὰ λεπτόν, das Geringfügige; τὸ λεπτότατον τοῦ χαλκοῦ νομίσματος, das kleinste Geldstück. Von der Stimme: schwach. Vom Gefühl: fein empfindend, reizbar
 • λεπτό-σαρκος, mit dünnem Fleisch, mager
 • λεπτο-σκελής, ές, dünnschenklig, mit dünnen Beinen
 • λεπτο-σπάθητος, fein gewebt
 • λεπτό-σπερμος, mit dünnem, feinem Samen
 • λεπτό-στομος, mit kleinem Munde, Ggstz παχύστομος
 • λεπτο-σύν-θετος, fein zusammengesetzt
 • λεπτο-σχιδής, ές, fein gespalten, geschlitzt
 • λεπτό-σωμος, mit dünnem Leibe
 • λεπτότης, ητος, ἡ, Dünnheit, Schmächtigkeit, Magerkeit, Ggstz πάχος; von Kleidern: Feinheit. Übertr., Feinheit im Denken, Scharfsinn
 • λεπτο-τομέω, in kleine Stücke zerschneiden
 • λεπτο-τράχηλος, dünnhälsig
 • λεπτό-τρητος, fein durchbohrt, mit engen Löchern
 • λεπτο υργέω, feine Arbeit machen, bes. vom Tischler u. Drechsler. Übertr., fein arbeiten
 • λεπτο υργής, ές, fein gearbeitet; ῥίζαι, klein geschnitten
 • λεπτο υργία, ἡ, feine Arbeit, bes. der Tischler und Drechsler; von Geweben. Übtr. von geistigen Arbeiten
 • λεπτο υργός, fein arbeitend, feine Arbeit machend, bes. Tischler u. Drechsler
 • λεπτο-υφής, ές, fein gewebt
 • λεπτο-φανής, ές, dünn, schwach scheinend
 • λεπτό-φλοιος, mit dünner, feiner Rinde
 • λεπτο-φυής, ές, von dünner, feiner Natur, feinem Wesen
 • λεπτό-φυλλος, feinblättrig
 • λεπτο-φωνία, ἡ, dünne, feine Stimme
 • λεπτό-φωνος, mit dünner, feiner Stimme
 • λεπτο-χειλής, ές, mit dünnen Lippen, Ggstz παχυχειλής
 • λεπτό-χρως, ωτος, mit dünner, feiner Haut
 • λεπτό-χῡλος, mit dünnem oder wenigem Safte
 • λεπτυνέω, mager werden
 • λέπτυνσις, ἡ, das Dünner-, Feiner-, Magermachen
 • λεπτυντικός, dünner, feiner machend
 • λεπτύνω, dünn, fein, mager machen; vom Körper. Pass., dünn, mager werden. Τροφήν, verdauen
 • λεπτυσμός, ὁ, von den Reihen der Soldaten
 • λεπῡρίζω, mit Rinde bedecken
 • λεπύριον, τό, kleine Hülse; von Eierschalen
 • λεπῡριόω, enthülsen, ausschälen
 • λεπῡρι-ώδης, ες, hülsenartig, aus über einander liegenden Hülsen, Schalen bestehend
 • λέπῡρον, τό, Schale, Hülse
 • λεπῡρός, mit einer Hülse, Schale versehen; γενέϑλη, in einer Schale, einem Ei enthalten
 • λεπῡρ-ώδης, ες, von Zwiebelgewächsen
 • λεπύχανον, τό, bes. die Häute der Zwiebel
 • λέπω, schälen, abschälen, die Schale, Rinde abstreifen. Auch = essen. Übertr., ἐκδέρειν μαστιγοῦντα, abgerben, abprügeln; λεπομένους ὁρᾶν αὐτούς ὑφ' αὑτῶν, wie wir auch sagen: einem das Fell über die Ohren ziehen
 • λεπ-ώδης, ες, schuppig, hülsig
 • λεσχάζω, u. λεσχαίνω, schwatzen, plaudern
 • λεσχαῖος, ὁ, der Schwätzer, Erzähler
 • λεσχάρα, ἡ, die Schule
 • λέσχη, ἡ, 1) der Ort, wo man zum Schwatzen u. Plaudern zusammenkam; ein Ort für Müssiggänger und träge Herumtreiber, eine Art Wirtshaus, wo dergleichen Leute auch übernachten konnten; πὰρ δ' ἴϑι χάλκειον ϑῶκον καὶ ἐπαλέα λέσχην, wonach ordentliche, ehrbare Leute solche Örter nicht besuchten; ἐν ταῖς λέσχαισι, in Sparta, wo es Halle, Rathaus bedeutet. 2) Versammlung der Richter, des Rates; σύγκλητον τήνδε γερόντων προὔϑετο λέσχην, Kreon berief diese Versammlung. 3) Gespräch, Geschwätz
 • λέσχημα, τό, das Geschwätz, die Rede
 • λεσχηνεία, ἡ, das Schwatzen, Plaudern
 • λεσχηνευτής, ὁ, der Schwätzer
 • λεσχηνεύω, u. λεσχηνέω, schwatzen, plaudern, τινί, mit einem
 • λεσχηνόριος, ὁ, Beiname des Apollo, wie von λεσχήνωρ, λεσχαίνω gebildet, als Vorstehers der Versammlungen in den λέσχαι
 • λεσχηνώτης, ὁ, der Schüler
 • λέσχης, ὁ, der Schwätzer, Sprecher
 • λευγαλέος, traurig, unglücklich, elend, πτωχὸς λευγαλέος, ein kummervoller, jammervoller Bettler; λευγαλέοι ἐσόμεσϑα, wir werden schlimm daran sein, weil wir keinen Widerstand leisten können, also hilflos, rettungslos verloren; ϑάνατος, ein jammervoller Tod, im Ggstz des schmerzlosen, natürlichen Todes, in der Schlacht, im Wasser, durch den Strick; κήδεα, ἄλγεα, traurige Sorgen, klägliche Leiden; πόλεμος, ein unheilvoller, trauriger Krieg; δαΐς, eine unheilvolle Schlacht; μὴ δέ σε πάμπαν λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειαῖς, unheilvolle, böse, harte Worte; auch φρένες λευγαλέαι, unheilvoller Sinn; ἤϑεα λευγαλέα, traurige Wohnsitze. Auch von der Kleidung. Adv., λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων Τρῶες ἐχώρησαν ποτὶ Ἴλιον, sie würden schlimm weggekommen sein
 • λεύγη, ἡ, ein Maß, bei der Milch gebraucht
 • λευκάζω, weiß sein
 • λευκαῖναι, αἱ, sc. βάλανοι, Kastanien aus Λεῦκαι, einem Flecken am Berge Ida
 • λευκαίνω, 1) weiß machen, weiß färben; λεύκαινον ὕδωρ ξεστῇς ἐλάτῃσιν, sie ruderten, daß das Wasser schäumte, schlugen es mit den Rudern weiß; vom Lichte: erhellen; von dem Alter, ἐς γένυν ἕρπει λευκαίνων ὁ χρόνος, den Bart weiß machend. Pass. weiß werden, weiß sein. 2) intr., weiß werden, vom Schaume
 • λευκ-άκανθα, ἡ, Weißdorn
 • λευκ-άλφιτος, weiße Gerstengraupe, Gerstenmehl habend, so heißt Eretria
 • λευκ-άμπυξ, υκος, eigtl. mit weißem Stirnbande
 • λευκ-άνθεμον, τό, u. λευκ-ανθεμίς, ίδος, ἡ, (Weißblume), eine Pflanze, zu den Kamillen gehörig
 • λευκ-ανθής, ές, weißblühend; weißschimmernd; κάρα, das schneeweiße Haupt des Greises
 • λευκ-ανθίζω, weiß blühen, weiß schimmern; λευκανϑίζουσιν οἱ λόφοι, vom Schnee
 • λευκανίηθεν, aus dem Schlunde
 • λευκανίηνδε, in den Schlund
 • λεύκανσις, ἡ, das Weißmachen
 • λευκαντής, ὁ, der Weißmachende, -färbende
 • λευκαντικός, zum Weißfärben geeignet, weiß machend; λ. πάσχειν, alles weiß sehen
 • λευκ-άργιλλος, mit weißem Ton
 • λευκάς, άδος, ἡ, eine Pflanze
 • λεύκ-ασπις, ιδος, weiß beschildet, mit einem weiß angestrichenen oder einem hellen, blanken Schilde. Bes. heißen so die Argiver vor Theben (weiß mochte die Nationalfarbe der Argiver sein)
 • λευκ-αυγής, ές, weißglänzend, φύσις, eines, Fisches
 • λευκ-αχάτης, ὁ, weißer Achat
 • λευκέα, ἡ, eine starke Hanf- oder Flachsart, zum Tauwerk gebraucht, vielleicht das spanische spartum
 • λευκ-ελεφάντινος, weiß wie Elfenbein
 • λευκ-ερῑνεός, ὁ, ein wilder Feigenbaum, der weiße, eßbare Früchte trägt
 • λευκ-έρυθρος, weißrot
 • λευκ-ερώδιος, ὁ, der weiße Reiher, Löffelreiher
 • λεύκη, ἡ, 1) die Weißpappel; dem Herakles heilig. Aber παρασυλλεγέντες ὑπὸ τὴν λεύκην, geht auf einen Ort in Athen, wo öffentliche Auktionen gehalten wurden. 2) der weiße, fressende Aussatz; übh. weißer Fleck auf der Haut
 • λευκ-ηπατίας, ὁ, mit weißer Leber, d. i. furchtsam, verzagt
 • λευκ-ήπειρος, mit weißem Lande, weißerdig
 • λευκ-ήρετμος, mit weißen Rudern
 • λευκ-ήρης, weiß gefugt, übh. weiß
 • λεύκινος, von der Weißpappel
 • λεύκ-ιππος, mit weißen Rossen; auch ἀγυιαί, wo Wettrennen gehalten werden; bes. von den Dioskuren; von der Eos
 • λευκίσκος, ὁ, eine Fischart, Weißfisch
 • λευκο-βαφής, ές, weiß gefärbt
 • λευκο-βραχίων, ονος, weißarmig
 • λευκό-γαιος, u. λευκό-γειος, u. λευκό-γεως, ων, von, mit weißer Erde
 • λευκο-γραφέω, weiß bemahlen, weiß anstreichen
 • λευκο-γραφίς, ίδος, ἡ, eine Erdart, zum Weißfärben
 • λευκο-δάκτυλος, weißfingrig
 • λευκο-δέρματος, u. λευκό-δερμος, weißhäutig
 • λευκο-δίφθερος, mit weißem Leder, Fell
 • λευκ-όδους, οντος, weißzahnig
 • λευκο-θέα, ἡ, das Sehen des Weißen
 • λευκο-θρακία, ἡ, eine Art Weinstock
 • λευκό-θριξ, -τριχος, weißhaarig; κριός, weißwollig
 • λευκο-θώραξ, ᾱκος, ὁ, mit weißem Harnisch
 • λευκόϊνος, aus Levkoien gemacht
 • λευκό-ϊον, τό, d. i. λευκὸν ἴον, das weiße Veilchen, die Levkoie, von ihrem Geruch benannt
 • λευκό-καρπος, mit weißer Frucht
 • λευκό-καυλος, mit weißen Stengeln
 • λευκο-κέρατες, οἱ βόες, mit weißen Hörnern
 • λευκό-κερκος, mit weißem Schwanz
 • λευκο-κέφαλος, weißköpfig
 • λευκό-κηρος, aus weißem Wachs
 • λευκό-κομος, u. λευκο-κόμης, ὁ, weißhaarig
 • λευκο-κράμβη, ἡ, Weißkohl
 • λευκο-κύμονες ᾐόνες, mit weißschäumender Brandung
 • λευκό-λιθος, von weißem Steine; τὸ λευκ., weißer Marmor
 • λευκο-λινής, ές, von weißem Flachs, weißem Linnen
 • λευκό-λινον, τό, weißer Flachs, bes. bei den Phöniciern zu Schiffstauen gebraucht
 • λευκό-λοφος, u. λευκο-λόφας, ὁ, mit weißem Haar, oder Federbusch; ποιηρὸν τοῠτ' ἀνὰ λευκόλοφον, der weiße Hügel
 • λευκο-μαινίς, ίδος, ἡ, eine Fischart, die weiße μαινίς
 • λευκό-μαλλος, mit weißem Vließ
 • λευκο-μέλᾱς, αινα, αν, weißschwarz, weiß und schwarz, grau
 • λευκο-μέτ-ωπος, mit weißer Stirn
 • λευκό-μορφος, weißgestaltig
 • λευκ-ομφάλιος, mit weißem Nabel, Stiel, Beiwort einer Feigenart
 • λευκό-νοτος, ὁ, der weiße, trockene Notos, Südwind, albus Notus
 • λευκο-όπωρος, mit weißen Früchten, von einer besondern Feigenart
 • λευκο-πάρειος, weißwangig
 • λευκο-πάρυφος, mit weißem Borstoß, Saum am Kleide
 • λευκό-πεπλος, mit weißem Gewande

  <<< list operone >>>