103 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

εὐ-ψῡχέω - ἐχῑνίσκος • εὐ-ψῡχέω, gutes Mutes, tapfer sein; εὐψύχει, have pia anima, rief man den Toten nach u. schrieb es auf die Leichensteine
 • εὐ-ψῡχής, ές, von angenehmer Kühle
 • εὐ-ψῡχία, ἡ, der gute Mut, die Tapferkeit
 • εὔ-ψῡχος, 1) gutes Mutes, tapfer; τὸ ἀφ' ἡμῶν ἐς τὰ ἔργα εὔψυχον, unsere Entschlossenheit. 2) sehr kühl, kalt
 • εὕω, sengen; gew. von Schweinen, denen vor dem Braten die Borsten abgesengt wurden; auch πάντα δέ οἱ βλέφαρ' ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμή, versengte ihm die Augenbrauen; übertr. von einem bösen Weibe, ἄνδρα εὕει ἄτερ δαλοῠ, sengt ihn, macht ihn kahl. Am Feuer dörren, braten
 • εὐ-ωδέω, angenehm duften
 • εὐ-ώδης, ες, wohlriechend, angenehm duftend
 • εὐ-ωδία, ἡ, der Wohlgeruch; Räucherwerk
 • εὐ-ωδιάζω, wohlriechend machen; ὀσμήν, einen Wohlgeruch von sich geben. Pass. wohlriechend sein, angenehm duften
 • εὐ-ωδίζομαι ὑπό τινος, Wohlgeruch von etwas empfinden
 • εὐ-ώδῑν, ῑνος, leicht gebärend, fruchtbar
 • εὐ-ώλενος, mit schönen Ellenbogen, schönarmig
 • εὐ-ώμοτος, dem Schwure treu
 • εὐ-ώνητος, leicht zu kaufen, wohlfeil
 • εὐ-ωνία, ἡ, die Wohlfeilheit
 • εὐ-ωνίζω, wohlfeil, geringschätzig machen
 • εὔ-ωνος, von gutem Preise, wohlfeil
 • εὐ-ωνυμέομαι, einen guten Namen haben, berühmt sein
 • εὐ-ώνυμος, u. εὐ-ωνύμιος, α, ον, mit gutem Namen, berühmt, geehrt; auch πόδες, die im Wettlaufe den Sieg davon getragen haben; χάρις, rühmliches Lob; καὶ καλὴ δίκη, im Ggstz von αἰσχρά, ehrenvoll; λόγος εὐών., reich an schönen Namen. Dah. euphemistischer Ausdruck für links (denn ἀριστερός hatte eine üble Vorbedeutung, u. man suchte daher dies Wort zu vermeiden); bes. in der Bezeichnung des linken Flügels; ἡ εὐώνυμος, der Spindelbaum
 • εὐ-ῶπις, ιδος, ἡ, mit schönen Augen, schönem Angesicht
 • εὐ-ωπός, schönäugig, von schönem Ansehen; gut, scharf sehend. Ὁ, ein Seefisch
 • εὐ-ωρέω, sorglos, unbekümmert sein
 • εὐ-ωρία, ἡ, Sorglosigkeit, Ruhe u. Heiterkeit
 • εὔ-ωρος, 1) zur rechten Zeit, γάμος, in der Blüte der Jahre; γῆ, fruchtbares Land. 2) sorglos, unbekümmert
 • εὐωχέω, gut bewirten, τινά, ihm einen Schmaus geben; auch von Tieren: gut füttern. Auch übertr., vom geistigen Genuß; mit doppeltem acc., πολλὰ καὶ ἡδέα εὐώχουν ὑμᾶς, ich bewirthete euch mit vielem Angenehmen. Häufiger im pass. sich gut bewirten lassen, es sich gut schmecken lassen, schmausen; τὰ ἐπινίκια, das Siegesfest mit einem Schmause feiern; von Tieren: sich reichlich sättigen; übertr., εὐωχοῦ τοῦ λόγου, laß dir die Rede gut schmecken, sie dir wohlgefallen
 • εὐωχητήριον, τό, Vergnügungsort
 • εὐωχητής, ὁ, der Schmauser, der Gast
 • εὐωχητικός, zum Schmausen gehörig
 • εὐωχία, ἡ, das Wohlleben, Fröhlichkeit, bes. beim Schmause; gew. der Schmaus; δαψίλεια ἐπιτηδείων, allgemeiner: Mundvorrat
 • εὐ-ώψ, ῶπος, übh. schön; εὐῶπα πέμψον ἀλκάν, schöne, glückliche
 • ἐφ-αγιστεύω, die heiligen Gebräuche dabei beobachten
 • ἐφ-αγνίζω, dabei weihen u. opfern, bes. Totenopfer; τάφῳ τε κρύψαι καὶ τὰ πάντ' ἐφαγνίσαι, alle sonstigen Ehren hinzufügen
 • ἐφ-αιρέομαι, noch dazu wählen; ἐφῃρημένος, noch dazu gewählt
 • ἐφ-άλιος, an, auf dem Meere.
 • ἐφ-άλλομαι, anspringen, darauf losspringen, bes. im feindlichen Sinne; die Form ἐπιάλμενον, wo die Bdtg des Feindseligen fortfällt, ἵππων, auf den Wagen springend; κύσσε δέ μιν περιφὺς ἐπιάλμενος, indem er auf ihn zusprang, ihm um den Hals fiel
 • ἔφ-αλμος, in Salzwasser, ἅλμη, eingelegt, mariniert
 • ἔφ-αλος, am Meere, am Meeresufer gelegen; von Städten; ἡ ἔφαλος, sc. γῆ, die Küste; auf dem Meere, ναῦς, Meerschiff
 • ἔφ-αλσις, ἡ, das Darauflosspringen, der Angriff
 • ἐφ-αμαρτάνω, zu einem Fehler verlocken, od. noch dazu fehlen
 • ἐφ-άμαρτος, fehlend, sündigend
 • ἐφ-άμιλλος, was ein Gegenstand des Streites u. Wetteifers ist, ἐφαμίλλου τῆς εἰς τὴν πατρίδα εὐνοίας ἐν κοινῷ πᾶσι κειμένης, obwohl alle in der Liebe zum Vaterlande wetteifern können; ἐφάμιλλον ποιεῖν τὸ ποιεῖν ἀλλήλους εὖ, das Wohltun zum Gegenstande des Wetteifers machen; wetteifernd womit, nahe kommend; τοῖς τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεύμασι, nacheifern
 • ἐφ-αμματίζω, zusammenbinden
 • ἔφ-αμμος, sandig
 • ἐφ-ανδάνω, gefallen, belieben
 • ἐφ-άπαξ, für einmal, auf einmal
 • ἐφ-απλόω, darüber entfalten u. ausbreiten
 • ἐφ-άπλωμα, τό, das darüber Ausgebreitete
 • ἐφ-απτίς, ίδος, ἡ, u. ἐφ-απτρίς, ίδος, ἡ, ein Oberkleid für die Männer im Kriege, sagum
 • ἐφ-άπτω, 1) daran heften, knüpfen; μὴ καϑέλοι μιν αἰὼν πότμον ἐφάψαις ὀρφανόν, ein kinderloses Geschick verhängend; pass., Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφῆπται, es ist über sie verhängt, gew. vom bevorstehenden Unglück. 2) etwas berühren, anfassen, ergreifen, gew. τινός τινι, etwas womit, ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο, wenn du erfaßt haben wirst; σκοπιᾶς ἄλλας ποδοῖν, eine andere Warte betreten, d. i. höheren Ruhm erlangen; ἐφάψομαι γὰρ οὐ ταύταιν μόναιν, Hand anlegen; μαντευμάτων τέχναις, sich an etwas machen, es unternehmen; geistig etwas erfassen. Eigentümlich εἴδεος ἐπαμμένος, mit Schönheit ausgestattet, begabt; in Verbindung mit etwas stehen, Anteil haben an etwas; ἐφαψάσϑω absol., er soll folgen
 • ἐφ-άπτω, anzünden, pass. entbrennen
 • ἐφ-άπτωρ, ορος, ὁ, der Berührende, Antastende
 • ἐφ-αρμογή, ἡ, das Anpassen, Darauffügen
 • ἐφ-αρμόζω, daran, darauf passen, fügen; λόγων τε πίστιν ὧν ἔχειςἐφαρμόσαι, die Rede beglaubigen; ταῠτα τοῖς ὑπὸ σοῦ λεγομένοις, damit vergleichen; τὶ ἔς τινα, auf einen beziehen; ἐφαρμοστέον, man muß anpassen. Intr., daraufpassen, bequem sein; πρὸς πάντα τὰ τοῦ βίου πράγματα ἐφαρμόζειν δυνήσεται, wird sich in alle Lebensverhältnisse schicken können; sich fügen in etwas
 • ἐφ-άρμοσις, ἡ, das Anpassen, Zusammenstimmen
 • ἕφ-αψις, ἡ, die Berührung
 • ἐφ-έβδομος, ein Ganzes u. noch ein Siebentel dazu enthaltend
 • ἐφ-έδρα, ἡ, das Dabeisitzen, die Belagerung. Das Daraufsitzen. Eine Pflanze
 • ἐφ-εδράζω, darauf setzen, stützen; unterstützen
 • ἐφ-έδρανον, τό, das Gefäß, der Hintere. Der Sessel
 • ἐφεδρεία, ἡ, das Daraufsitzen. Dah. das Aufpassen, Auflauern; das Darauffolgen, Eintreten des neuen Fechters; dah. im Kriege die Reserve
 • ἐφ-εδρεύω, darauf sitzen, stehen; von den Vögeln: auf den Eiern sitzen; dabei sitzen, bes. von Heeren, im feindlichen Sinne, im Hinterhalt liegen, auflauern. Vom Wettkämpfer: als Stellvertreter eintreten; im Kriege die Reserve bilden. Stehen bleiben, Halt machen
 • ἐφ-εδρήσσω, darauf sitzen
 • ἐφ-εδρίζω, darauf sitzen, bes. in einem Spiele, wo der Sieger von dem Überwundenen auf dem Rücken bis zum Ziele getragen wurde
 • ἐφ-εδρισμός, ὁ, das im Vorigen erwähnte Spiel
 • ἐφ-εδριστήρ, ῆρος, ὁ, der Sieger, der in dem erwähnten Spiele von dem Überwundenen auf dem Rücken getragen wurde
 • ἔφ-εδρος, 1) darauf sitzend; ταυροκτόνων λεόντων ἔφεδρε, von Löwen gezogen; γῆς ἔφεδρος στρατός, das Land besetzende, im Lande lagernde Heer. 2) daneben, dabei sitzend; τῶν πηδαλίων, der am Steuerruder sitzt, der Steuermann. Bes. im Kampfspiel: der Fechter, der statt des Überwundenen eintritt u. den Kampf fortsetzt; ἔφεδρος ἀμφοῖν, der die von beiden siegende Partei bekämpfen wird; zum Schutze bereitstehend; als Reserve dienend; übh. ein frischer, gefährlicher Feind; ähnlich heißt so Orest mit dem Nebengedanken »der Rächer seines Vaters«. Dah. auch der in die Stelle eines andern eintritt, βασιλεύς, der Thronfolger; βασιλείας, Kronprätendent; der bei etwas sitzt, um aufzulauern, der Wächter; τῶν καιρῶν, der den rechten Zeitpunkt abpaßt; βίου, der auf den Tod des anderen wartet; τὸ ἔφεδρον ein feststehender Sitz, Stuhl
 • ἐφ-έζω, daraufsetzen, ans Land setzen; sich darauf setzen, darauf sitzen; βρέτας, an dem Bilde; ohne Casus: sich daneben, dazu niedersetzen; aor. ἐφεσσάμμενος ἐμὲ γούνασιν οἷσιν, indem er mich auf seine Kniee setzte; imperat., ἔφεσσαί με νηός, setze mich zu dir auf dein Schiff
 • ἐφ-εκ-και-δέκατος, ein Ganzes und ein Sechszehntel enthaltend (17/16)
 • ἐφ-εκτικός, ή, όν, anhaltend, zurückhaltend, ἐφεκτικοὶ κοιλίας, d. i. verstopfend; οἱ ἐφεκτικοί heißen die Skeptiker
 • ἐφ-εκτός, zurückzuhalten, τὰ ἐφεκτά sind Dinge, über welche die Skeptiker sich eines bestimmten Urteils enthalten
 • ἔφ-εκτος, ein Ganzes u. ein Sechstel enthaltend (7/6), τόκος ἔφεκτος, das Kapital u. der sechste Teil dazu; ὁ ἐπὶ τῷ ἕκτῳ τοῦ κεφαλαίου (162/3 Prozent)
 • ἐφ-ελίσσω, nachschleppen; ἐπελίσσεται οὐρήν, schleppt hinter sich her
 • ἐφ-ελκίς, ίδος, ἡ, Haut, Schorf auf einem Geschwür, einer Wunde; Auswurf beim Husten
 • ἐφ-ελκόομαι, in Geschwüre aufbrechen
 • ἐφ-ελκτικός, ή, όν, anziehend
 • ἐφ-ελκυσμός, ὁ, das Heran-, Nachziehen
 • ἐφ-ελκυστής, ὁ, der Heranziehende
 • ἐφ-ελκυστικός, ή, όν, anziehend; nachgeschleppt, hinten angehängt
 • ἐφ-έλκω, u. ἐφ-ελκύω, heran-, herbeiziehen, schleppen; οὐράς, nachschleppen; τὰ ὀπίσϑια σκέλη ἐφέλκουσιν ἐπὶ τὰ πρόσϑια, sie ziehen sie an die Vorderfüße heran. Übertr., ὁ χρυσὸς φρονεῖν βροτοὺς ἐξάγεται δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων, herbeiführend; μηδὲ τούτῳ ἐφέλκεσϑε, laßt euch dadurch nicht verlocken; an sich heranziehen, mit sich fortschleppen, ἔγχος, die in der Wunde steckende Lanze mit sich schleppen; τὴν κλεῖν, den Schlüssel abziehen u. mit sich nehmen; τὴν ϑύραν, die Tür hinter sich anziehen; übh. anziehen; ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος, das Eisen zieht den Mann an sich; πόλλ' ἐφέλκεται φυγὴ κακὰ ξὺν αὑτῇ, bringt mit sich; sich aneignen; πόδες ἐφελκόμενοι, nachschleppende, gelähmt nachschleifende Füße; οἱ ἐφελκόμενοι, die Nachzügler
 • ἐφ-έλκωσις, ἡ, das Aufbrechen der Geschwüre
 • ἐφ-έννῡμι, bekleiden; sich anziehen; ἐφεσσάμενος βῶλον, vom Begrabenwerden
 • ἐφ-εξῆς, der Reihe nach, der Ordnung nach hintereinander; πάντες ἐφ., alle ohne Ausnahme; ἐφ. καϑιζόμενος, sich gleich nebenan setzend; τὸ ἐφ., das darauf Folgende; die Ordnung; ἡ ἐφ. γωνία, Nebenwinkel. Auch von der Zeit: hintereinander
 • ἔφ-εξις, ἡ, das Anhalten
 • ἐφ-επτα-και-δέκατος, ein Ganzes u. ein Siebenzehntel (18/17) enthaltend
 • ἐφ-έπω, nachgehen, verfolgen, nachsetzen; ἄγρην ἐφέπεσκον, sie gingen der Beute nach; bedrängen, in die Enge treiben, angreifen; vor sich hertreiben; Πατρόκλῳ ἔφεπε ἵππους, er trieb die Rosse vor sich hin auf den Patroklos los; ἔγχος, den Speer auf einen schleudern; κορυφὰς ὀρέων, vom Jäger, die Gipfel der Berge besuchen, durchstreifen; πεδίον, durchlaufen. Übertr., einem Geschäfte nachgehen, es eifrig betreiben, ὑσμίνης στόμα, den Kampf in den vordersten Reihen betreiben, eigtl. wie vorher, die ersten Schlachtreihen durchstreifen. Aber παραιβασίας = bestrafen. Bes. πότμον ἐπισπεῖν, sein Geschick betreiben, beschleunigen, sein Geschick, seinen Tod durch eigene Schuld sich zuziehen, oder wie mortem obire, sein Schicksal vollenden; folgen, nacheifern; nachgehen, folgen; ποσίν τινι, mit den Füßen folgen können; auch im feindlichen Sinne: verfolgen, u. übertr., εἰ μή οἱ τύχη ἐπίσποιτο, wenn ihn das Glück nicht begleite; μόγις μέν πως ἐφέπομαι, d. i. mit der Einsicht folgen. Folge geben, gehorsam sein; ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ, ihrer Leidenschaft folgend, sich durch sie verleiten lassend
 • ἐφ-ερμήνευσις, ἡ, die hinzugefügte Erklärung
 • ἐφ-ερμηνευτικός, ή, όν, zur Erklärung hinzugesetzt
 • ἐφ-ερμηνεύω, noch dazu, weiter erklären
 • ἐφ-έρπω, heranschleichen u. übh. herankommen; bes. von schlimmen Dingen
 • ἐφ-έσιμος, zur ἔφεσις gehörig, γνῶσις, eine Entscheidung, von der an eine andere Instanz appelliert wird; δίκη, ein Prozess, bei dem eine Ap-pellation stattfindet
 • ἔφ-εσις, ἡ, 1) das Danachwerfen. 2) das Streben, Trachten wonach; ἐφέσεις καὶ διώξεις, Neigungen u. Bestrebungen. 3) in der Gerichtssprache die Appellation
 • ἐφ-εσπερεία, ἡ, das Wachen bei Abend
 • ἐφ-εσπερεύω, den Abend wobei wachend zubringen
 • ἐφ-ἑσπερος, gegen Abend, westlich
 • ἐφ-έστιος, am Herde, auf dem Herde, ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, so viele an den Herden, um die Feuerstätten versammelt sind; ἑζόμεσϑ' ἐφέστιοι, auf den Stufen des Altars; ἀνολολύξατε δόμοι ἐφεστίοις ἀλαλαῖς, im Jubelruf um den Herd oder die Altäre. Bes. von dem Schutzflehenden, der an oder auf dem Herde sitzt; δόμων ἐφ. ἐμῶν, Schutzflehender in meinem Hause, Tempel; als Gastfreund einkehrend. Ζεὺς ἐφέστιος, der Schützer des Hauses; auch sonst von den Schutzgöttern des Hauses, die auf dem Herde standen. An dem eigenen Herde, heimisch; ἦλϑε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφ., er kam lebend heim; δόμοι ἐφ., das heimatliche Haus; ἔναιε πηγῇσιν ἐφέστιος Ἀσωποῖο, an den Quellen des Asopus; τὸ ἐφ. u. τὰ ἐφέστια, die Heimat
 • ἐφ-εστρίς, ίδος, ἡ, ein Kleid zum Überziehen, Oberkleid, sowohl der Männer als der Frauen; auch die Pferdedecke, der Sattel
 • ἐφ-έται, οἱ, der Befehlshaber. In Athen ein seit Drakon bestehender Ausschuß von Kriminalrichtern, die nach Solons Einrichtung im Palladium, Delphinium, Prytaneum u. in der Phreatto über verschiedene Fälle des Mordes u. Totschlages zu entscheiden hatten
 • ἐφ-ετικός, ή, όν, begehrend; ῥήματα, verba desiderativa, Gramm.
 • ἐφ-ετίνδα, eine Art Ballspiel
 • ἐφ-ετμή, ἡ, Auftrag, Befehl, Ermahnung, bes. von den Göttern u. Eltern; Μοίρας προςεννέπω ἕσπεσϑαι κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου ἐφετμαῖς, dem Flehen, Gebete des Freundes Folge geben
 • ἐφ-ετός, wonach gestrebt wird, wünschenswert
 • ἐφ-ευάζω, zujauchzen
 • ἐφ-εύρεσις, ἡ, das Dazuerfinden, die Erfindung
 • ἐφ-ευρετής, ὁ, der dazu Erfindende, Erfinder
 • ἐφ-ευρετικός, ή, όν, erfinderisch
 • ἐφεύρημα, τό, das dazu Erfundene, die Erfindung
 • ἐφ-ευρίσκω, 1) dabei finden, antreffen; καὶ τήν γ' ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν, wir ertappten sie dabei; ἐφεῦρέ σ' ἄκονϑ' ὁ πάνϑ' ὁρῶν χρόνος, dich hat entdeckt; pass., ἐφεύρημαι κακός, ich bin schlecht erfunden worden; δρῶν δ' ἐφευρίσκει κακά, es zeigt sich, daß du schlecht handelst. 2) dazu erfinden; ὅσα δ' ἂν ἐφευρίσκῃ τὰ τέλη, so viel die Zölle noch außerdem einbringen; übh. erfinden; ὀρϑόβουλον μῆτιν ἐφευρόμενοι, die sich richtig ratenden Sinn gefunden haben, ihn besitzen
 • ἐφ-εύω, dazu sieden, rösten
 • έφ-εψιάομαι, darüber spotten, verhöhnen
 • ἐφ-έψω, noch einmal kochen; ἐφέψεται ὕδωρ, aufkochen
 • ἐφ-ήβαιον, τό, das auf der Scham, Schamhaare, Schamgegend
 • ἐφ-ήβαιος, jugendlich
 • ἐφ-ήβ-αρχος, ὁ, Aufseher über die Jünglinge
 • ἐφ-ηβάω, heranwachsen, ein ἔφηβος werden; οὔτ' ἐν τροφαῖσιν οὔτ' ἐφηβήσαντά πω, weder in der Kindheit, noch da er heranwuchs
 • ἐφ-ηβεία, ἡ, das Alter des ἔφηβος, das Jünglingsalter
 • ἐφ-ηβεῖον, τό, Übungsort für die Jünglinge
 • ἐφ-ηβεύω, ein ἔφηβος sein, zum Jünglingsalter gelangen; die Übungen der Jünglinge anstellen
 • ἐφ-ήβια, τά, das Fest der Mannbarkeit
 • ἐφ-ηβικός, ή, όν, den ἔφηβος betreffend, zum Jüngling gehörig; εἵματα ἐφαβικά, Jünglingskleider; τὸ ἐφηβικόν, das Jünglingsalter; der den Epheben im Theater angewiesene Platz
 • ἔφ-ηβος, ὁ, der die ἥβη, das Alter der Mannbarkeit, erreicht hat. In Athen wurde der Jüngling mit dem 18. Jahre, das Mädchen mit dem 14. so genannt; εἰς ἐφήβους ἐγγραφῆναι, denn mit dem Eintritt in dies Alter wurde man unter die Bürger aufgenommen u. nach vorangegangener δοκιμασία in das ληξιαρχικόν eingetragen; ἐξ ἐφήβων γίγνεσϑαι, aus dem Jünglingsalter treten; eine Art Trinkgeschirr; ein Wurf im Würfelspiel
 • ἐφ-ηβοσύνη, ἡ, u. ἐφ-ηβότης, ητος, ἡ, das Jünglingsalter, Alter u. Stand des ἔφηβος
 • ἐφ-ηγέομαι, gegen einen anführen. In Athen: den Behörden einen Verbrecher so anzeigen
 • ἐφ-ήγησις, ἡ, das gerichtliche Verfahren des ἐφηγέομαι, daß der Kläger die betreffenden Behörden an den Ort hinführt, wo der Verbrecher ist, damit sie ihn ergreifen können
 • ἐφ-ήδομαι, sich dabei, darüber freuen; bes. (wie ἐπιχαίρω) sich über anderer Unglück freuen
 • ἐφ-ηδύνω, dazu, dabei angenehm machen, würzen
 • ἐφ-ήκω, dazu kommen, ankommen, καιρὸν ἐφήκεις, du kommst zu rechter Zeit; ὅσαν ἂν ἡ μόρα ἐφήκῃ, so weit sie reicht
 • ἐφ-ῆλιξ, ικος, jugendlich, im kräftigen Alter
 • ἔφ-ηλις, 1) Sommersprossen, u. eine schlimmere Krankheit. 2) eisernes Band am Deckel einer Kiste
 • ἔφ-ηλος, Sommersprossen habend, an der ἔφηλις leidend; sonnverbrannt; angenagelt
 • ἐφ-ηλότης, ητος, ἡ, Fehler der Augen, weißer Fleck im Auge
 • ἐφ-ηλόω, annageln, τῶνδ' ἐφήλωται τορῶς γόμφος διαμπάξ, es ist wie angenagelt, unwiderruflich beschlossen; ἐφηλωτός, angenagelt
 • ἔφ-ημαι, darauf, daran, dabei sitzen; auch βρέτας, als Schutzflehender am Bilde der Gottheit sitzen
 • ἐφ-ημερευτής, ὁ, der den ganzen Tag dabei bleibt, Aufseher
 • ἐφ-ημερεύω, den ganzen Tag dabei sein
 • ἐφ-ημερία, ἡ, die Reihe nach der Tagesordnung
 • ἐφ-ημερινός, täglich
 • ἐφ-ημέριος, auf, für den Tag; οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι δάκρυ, für den Tag, an dem Tage vergösse er keine Träne; ἐφημέρια φρονεῖν, nur auf einen Tag, nicht an die Zukunft denken; οἱ ἐφημέριοι heißen die Menschen wegen der Kürze ihres Daseins im Vergleich mit der unendlichen Zeit; λάτρις ἐφημέριος, der für den Tag arbeitet, Taglöhner; ϑυμός, wankelmütig, unbeständig. Tag für Tag, täglich
 • ἐφ-ημερίς, ίδος, ἡ, das Tagebuch; bes. (commentarii, acta diurna) geschichtliches oder militärisches; βασίλειοι, Alexanders Tagebuch; ein Buch, worin die tägliche Einnahme u. Ausgabe verzeichnet wird; daher εἰς τὰς ἐφημερίδας φιλοσοφεῖν, gleichsam für den Geldbeutel philosophieren, um zu sparen; der Kalender
 • ἐφ-ήμερον, τό, das Tagtierchen Uferaas, welches nur sehr kurze Zeit lebt. Eine Giftpflanze; die Zeitlose
 • ἐφ-ήμερος, für den Tag, einen Tag dauernd; καὶ συνηγμένη δαπάνη, nur einen Tag ausreichend; φάρμακον, denselben Tag tötend; ἐφημέριοι καὶ σατυρικοὶ τοῖς βίοις, die für den Tag, ohne an die Zukunft zu denken, in den Tag hineinleben. Bes. heißen die Menschen ἐφήμεροι. Übh. kurz dauernd, vergänglich. Tag für Tag, täglich; πράξεις, die täglichen Geschäfte; τερπνὸν ἐφάμερον, das Vergnügen, welches der Tag bietet
 • ἐφ-ημερούσιοι, οἱ, die in den Tag hineinlebenden
 • ἐφ-ημοσύνη, ἡ, ὀρϑὰν ἄγεις ἐφημοσύναν, das Gebot befolgen
 • ἐφ-ησυχάζω, dabei ruhig sein, τινί, bei etwas
 • ἐφ-ησύχασις, ἡ, Beruhigung bei etwas
 • ἑφθαλέος, gekocht
 • ἐφθαρμένως, verderbt
 • ἑφθ-ήμερος, siebentägig
 • ἑφθ-ημι-μερής, ές, von sieben Halben, in der Metrik, μέτρα, die 31/2 Fuß enthalten; caesura, die Cäsur im vierten Fuße des Hexameters, auch des jambischen Trimeters
 • ἑφθο-πώλιον, τό, ein Ort, wo Gekochtes verkauft wird, Garküche
 • ἑφθός, gekocht; übertr., matt, entkräftet
 • ἑφθότης, ητος, ἡ, das Gekochtsein, übertr., Auflösung, Abmattung
 • ἑφθόω, gekocht machen, kochen
 • ἐφιάλτης, ὁ, der Alp, eigtl. der Aufspringer, incubo
 • ἐφιαλτία, ἡ, u. ἐφιάλτιον, τό, ein Kraut, das gegen Alpdrücken schützen sollte
 • ἐφ-ιδρόω, oben schwitzen, sowohl am Oberleibe, als obenauf, leicht schwitzen
 • ἐφ-ιδρύω, darauf setzen, stellen
 • ἐφ-ίδρωσις, ἡ, Schweiß am Oberleibe, od. leichter, dünner Schweiß
 • ἐφ-ίερος, ἡ, ein Kuchen zum Opfergebrauch
 • ἐφ-ιζάνω, sich dabei, daneben setzen; αἰϑούσῃσιν ἐφίζανον, in den Hallen; δείπνῳ ἐφιζανέτην, beim Mahle; ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε, setzte sich darauf
 • ἐφ-ίζω, sich darauf setzen, darauf sitzen; βαρὺς δ' ἐφίζει (Ζεύς), schwer lastet er darauf
 • ἐφ-ίημι
  1) zusenden, zuschicken; bes. in feindlicher Beziehung: aufreizen, aufhetzen, βέλεα, ἔγχος μελίην τινί, ein Geschoß gegen einen schleudern, schießen; Hand an j-n legen; ein unglückliches Geschick über einen verhängen, ihm auferlegen; πεδία ἐς τάδ' οὐκ ἐφῆκέ πω στρατόν, er hat noch kein Heer in dieses Land herangeführt; ἄγαν ἐφῆκας γλῶσσαν εἴς τι, loslassen die Zunge; τὸ ὕδωρ ἐπῆκαν ἐπὶ τὴν ἔςοδον, sie leiteten es nach dem Eingange; zulassen, ὄνους ταῖς ἵπποις, zum Bespringen; feindlich: angreifen lassen; τῷ κακῷ ἐφιέναι δεῖ τὴν ὀργήν, den Zorn gegen ihn richten; hinschleudern u. preisgeben; c. inf., antreiben, anreizen; ὅτε μ' ἐχϑοδοπῆσαι ἐφήσεις Ἥρῃ, wenn du mich anreizen wirst, mich der Hera zu verfeinden; auch geradezu befehlen.
  2) überlassen, hingeben; nachlassen; gestatten; auch pass. ἐφείϑη, es wurde gestattet. In Athen, δίκην, einen Prozess einer höheren Behörde zur Entscheidung überlassen, also appellieren, z. B. vom Schiedsrichter an die Entscheidung des eigentlichen Gerichts; ähnlich ἐφῆκεν ἡμᾶς ἐς τὸ δικαστήριον, er wies uns an den Gerichtshof, forderte uns vor. Auch intrans., wo man ἑαυτόν hinzudenken kann, sich überlassen, hingeben.
  3) a) sich wonach strecken, begehren. wonach trachten; τῶν προςώπων, nach dem Gesichte zielen, mit den Geschossen; ὀρχηστικῆς u. ä., die Kunst erlernen wollen, sich ihr widmen. b) zulassen, gestatten; οὐδ' ἐφέστιον ἄλλην τραπέσϑαι Λοξίας ἐφίετο, er gestattete nicht, verbot. c) auftragen, befehlen; χαίρειν σε κελεύω, ich wünsche, daß im Übrigen du dich freuen magst, daß sonst dein Wille geschehe
 • ἐφ-ικνέομαι, hingelangen, hinkommen an ein Ziel, erreichen, treffen; ἅμα ἀλλήλων ἐφίκοντο, sie trafen einer den anderen; übertr., καϑ' ὅσον δυνατὸν ἐφικνεῖσϑαι τῆς φύσεως αὐτοῦ, in der Darstellung erreichen, angemessen darstellen; c. acc., ὃς τά τε ἄλλα λέγων ἐπίκεο ἄριστα καὶ ἀληϑέστατα, du stelltest das Übrige sehr gut u. richtig dar: du hast es gut getroffen; τῆς ἀνδραγαϑίας, die Tugend erreichen, eben so tugendhaft sein; οἱ δ' ἐφικνούμενοι τοῦ τριηραρχεῖν, die das Vermögen erreichen zu einer Trierarchie, Trierarchen sein können; μετρίων εὐεργεσιῶν ἐφικέσϑαι, dem Staate Wohltaten erzeigen können; πῶς ἐφικνοῠνται αἱ Μοῖραι τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν τοσούτων ἐς τὸ λεπτότατον, wie erstreckt sich die Sorge der Parzen so bis aufs Kleinste; ἐφῖκτο πάντων, ist überall hingedrungen; c. acc., τὸν Ἑλλήσποντον ἐκέλευε τριηκοσίας ἐπικέσϑαι μάστιγι πληγάς, es sollten ihn 300 Peitschenhiebe treffen. Auch ἐφικέσϑαι μὲν ἐπὶ τοσαύτην γῆν, über so viel Land hingekommen sein, reichen; ἐφ' ὅσον ἀνϑρώπων μνήμη ἐφικνεῖται, so weit es reicht; ähnlich ὅσον ὁ ἥλιος ἐφικνεῖται, so weit die Sonne kommt, die Sonnenwärme reicht; auch von Pflanzen für »fortkommen, gedeihen«; vom Gifte: es wirkt
 • ἐφ-ικτός, erreichbar, wozu man gelangen kann; ἔργον, das man ausführen kann; λόγος ὀλίγοις ἐφ., Wenigen verständlich; καϑ' ὅσον ἐφικτὸν ϑεολογῶμεν περὶ τούτων, nach Kräften, so weit es möglich ist; μία τις ὁδός, δι' ἧς ἐστιν εἰς Ἰταλίαν ἐλϑεῖν ἐφικτόν, auf dem es möglich ist, nach Italien zu kommen; εἰς ἐφι-κτὸν πελάσαι, so weit herankommen, daß man erreicht werden kann; ἐν ἐφικτῷ γενέσϑαι, εἶναι, im Bereich sein, erreichbar sein
 • ἐφ-ίμερος, erwünscht, ersehnt, anmutig
 • ἐφ-ιππάζομαι, darauf reiten; im obszönen Sinne; καταδραμεῖν, losziehen mit Worten
 • ἐφ-ιππ-αρχία, ἡ, eine doppelte Reiterabtheilung von 1024 Mann
 • ἐφ-ιππεύω, bespringen; darauf zureiten, mit den Reitern angreifen
 • ἐφ-ίππιος, auf dem Pferde, zum Pferde gehörig; δρόμος, Wettrennen; κάσαι ἐφίππειοι, Schabracken; τὸ ἐφίππιον στρῶμα, Pferdedecke unter dem Sattel
 • ἔφ-ιππος, zu Pferde, beritten; κλύδων' ἔφιππον, Getümmel, Verwirrung der Wagen u. Rosse; εἰκών, Reiterstatue
 • ἐφ-ίπταμαι, hinan-, darauflosfliegen
 • ἐφ-ίστημι
  1) act., a) darauf-, darübersetzen, -stellen. Bes. einen als Wächter, Aufseher, Vorsteher über etwas setzen. Es tritt auch ein inf. dazu, den Zweck anzudeuten, ἐπέστησαν τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ἐπιμελεῖσϑαι τῆς εὐκοσμίας, sie setzten den Rat ein, für den Anstand Sorge zu tragen; ἀνάγκην τινί, die Notwendigkeit auferlegen; κατάπληξίν τινι, Bestürzung verursachen. b) daneben, dabeistellen; ἐπιστήσαντες κύκλῳ τὸ σῆμα ἱππέας, Reiter am Grabmal im Kreise aufstellen; ἡ τύχη ἐπιστήσασα Ῥωμαίους, herbeiführen. Bes. übertr., τὴν γνώμην, den Geist, die Überlegung auf etwas richten, es in Betracht ziehen. Aber auch τινά, einen aufmerksam, stutzig machen. c) fest stellen; ἀγῶνα, Kampfspiele einsetzen; τινί, zu j-s Ehren; στράτευμα, das Heer Halt machen lassen; τὴν πορείαν, den Marsch einstellen; absolut, ἐπιστήσας, sc. τὸν ἵππον, anhaltend; τὴν διήγησιν, abbrechen; mit u. ohne γνώμην = seine Meinung zurückhalten, Anstand nehmen, zögern; περί τινος, in Zweifel über etwas sein.
  2) a) sich darüber, darauf stellen, darauftreten; ἐπέστη βηλῷ ἐπὶ λιϑέῳ, er trat auf die Schwelle; übh. sich auf der Oberfläche, auf etwas befinden; τὸ ἐπιστάμενον τοῦ γάλακτος, was oben auf der Milch schwimmt. Übertr., als Wächter, Aufseher, Befehlshaber worüber gesetzt sein, einer Sache vorstehen; μόχϑοι ἐφεστῶτες, auferlegt. b) daneben, dabei stehen, herzutreten; πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν, dicht an einander; im feindlichen Sinne; bevorstehen; οὐ μὴν ἀκόμπαστός γ' ἐφίσταται πύλαις, mit Prahlen naht er den Thoren feindlich; ἐπεὶ ἐπὶ τῇ πόλι ἐπέστησαν, zu der Stadt gekommen waren; οἱ ἐπεστεῶτες, die Dabeistehenden; εἰς τοὺς ὄχλους, unter die Menge treten; Δημοσϑένης ἐπέστη τῶν ἄλλων κατήγορος, trat als Ankläger auf; mit der Nebenbedeutung des Plötzlichen; ἐφίσταται αὐτοῖς Ἥφαιστος, überrascht sie; so bes. von Erscheinungen der Götter, der Träume u. ä., πρίν μοι τύχη τοιάδ' ἐπέστη, ehe mich ein solches Geschick traf. c) an etwas gehen, an eine Arbeit, aufmerksam sein auf etwas; ἐπὶ τὸν τόπον, an den Punkt gekommen sein. d) stehen bleiben; κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα, ich blieb stehen u. wartete; ἐφιστάμενος, Halt machend; μικρὸν ἐπιστὰς ἀποϑνήσκει, kurz darauf stirbt er; τοῦ πλοῦ, in der Fahrt innehalten
 • ἐφ-ιστορέω, noch dazu erforschen
 • ἐφ-οδεία, ἡ, das Umgehen, um nachzusehen, bes. das Visitieren der Wachtposten; die Runde, Patrouille
 • ἐφ-οδευτής, ὁ, der herumgeht u. ausspäht
 • ἐφ-οδευτικῶς, nicht auf künstliche, versteckte Weise
 • ἐφ-οδεύω, begehen, umgehen, um nachzusehen; von einem, der die Statthalterschaften bereist, um sie zu beaufsichtigen; bes. die Wachtposten revidieren, die Runde machen; ἐφοδεύεται, es wird die Runde gemacht; Wachen ausstellen. Übertr., durchmustern u. beschreiben; rhetorisch etwas beweisen; τοῖςδ' ἐφοδεῦσαι ξιφοδηλήτοισιν ἀγῶσιν, zum Kampfe geleiten od. ihn beaufsichtigen
 • ἐφ-οδιάζω, mit Reisebedürfnissen versehen; übh. mit dem Erforderlichen versehen, ausrüsten; dem βοηϑεῖν entsprechend, befördern; (sich) mit dem zur Reise Nötigen versorgen lassen
 • ἐφ-όδιος, auf den Weg, zur Reise nöthig, τὸ ἐφόδιον, Reisevorrat, Reisegeld; Unterhaltungskosten eines Heeres im Kriege; übh. Beförderungs-, Hilfsmittel wozu
 • ἔφ-οδος, zugänglich
 • ἔφ-οδος, ὁ, der zur Besichtigung der Wachen herumgeht
 • ἔφ-οδος, ἡ, 1) der Zugang, der Weg, der zu etwas führt; ἀποκλείειν τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, die Zufuhr abschneiden; ἔφοδον δοῦναι ἐπὶ τοὺς πολλούς, die Erlaubnis geben zum Volke zu sprechen. Die Abführungsgänge im Körper. Übertr., Weg, Mittel zu etwas; τῆς ἐξηγήσεως, Methode; im philosophischen Sinne, die Beweisführung; bes., wie bei den Rhetoren, der Kunstgriff, im Eingange der Rede die Zuhörer zu gewinnen, auf künstliche u. versteckte Weise, insinuatio. 2) das Hinzu-, Herangehen; im freundlichen Sinne: Besuch, Verkehr; gew. im feindlichen Sinne: das Anrücken des Heeres, der Angriff, Anfall; von den Furien; auch übertr., εὐϑὺς τὴν πρώτην ἔφοδον οὐ δέξασϑαι τοῦ σοῦ λόγου, den ersten Angriff aushalten; ἐξ ἐφόδου, beim ersten Angriff; von Paroxismen, von entscheidenden Tagen, auch φύσεως, der Andrang der Natur, Reaktion gegen eine Krankheit. Allgemein, Εἰνοδία, ἃ τῶν νυκτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις, die Pfade der Nacht
 • ἐφ-οδόω, auf den Weg bringen
 • ἐφ-όλκαιον, τό, das Steuerruder
 • ἐφ-ολκή, ἡ, das Anziehen
 • ἐφ-όλκιον, τό, das dem Schiffe nachgeschleppte Boot zum Aussetzen aus dem Schiffe. 2) was man mit sich führt, Reisegerät, Gepäck
 • ἐφ-ολκίς, ίδος, ἡ, Gepäck; Begleiter
 • ἐφ-ολκός, 1) nachgeschleppt; οὐ μὴν πρὸ τοῦ γ' ἐφολκὸς ἦν, ἀλλὰ πρῶτος ἡμῶν ἡγεῖτο, er ließ sich nicht ins Schlepptau nehmen; übertr., μὴ πρόλεσχος μηδ' ἐφολκὸς ἐν λόγῳ γένῃ, schleppend u. weitläuftig. 2) akt., an sich ziehend, anlockend, reizend; τὸ ἐφ., = δέλεαρ, Lockspeise
 • ἐφ-ομαρτέω, geleiten, mitgehen, nachfolgen
 • ἐφ-ομῑλέω, mit einem umgehen
 • ἐφ-οπλίζω, ausrüsten, in Stand setzen; ἅμαξαν ἐφοπλίσσαιτε, anschirren; vom Schiffe; gegen einen bewaffnen, τινά τινι; sich gegen einen rüsten, ihn angreifen
 • ἐφ-όρᾱσις, ἡ, der Anblick
 • ἐφ-ορᾱτικός, ή, όν, zur Aufsicht geschickt
 • ἐφ-οράω, darauf hinsehen; vom Helios; mit dem Nebenbegriffe des Hingehens u. Beaufsichtigens; ἐπιόψομαι, ἥτις ἀρίστη, ich werde besichtigen, welches das beste Schiff ist; τοὺς μέν ἐγὼ ἐπιόψομαι, ich will die Gesandten besichtigen, sie auswählen; τρίτον δὲ τὸν νῠν κοιρανοῦντ' ἐπ όψομαι, ich werde erblicken; öfter von den Göttern, welche die Aufsicht führen; auch = Sorge tragen, οἱ ϑ εοὶ σὲ ἐπορέωσι; gleichmütig mit ansehen; in die Ferne schauen, τὰ μέλλοντ' οὐδεὶς ἐφορᾷ, die Zukunft erschaut keiner; Τιμασίων προςελαυνέτω ἐφορῶν ἡμᾶς, so weit, daß er uns noch sehen kann. Ein Unglück, Schlimmes ansehen; darauf sehen, beaufsichtigen, besorgen, wie oben von den Göttern. Kranke besuchen. Im Leben noch sehen, erleben, gew. von schlimmen Dingen
 • ἐφ-ορεία, ἡ, das Amt u. die Würde des Ephorus, in Sparta
 • ἐφ-ορεῖον, τό, der Versammlungsort der Ephoren in Sparta
 • ἐφ-ορεύω, 1) ein Ephorus sein. 2) = ἐφοράω, etwas ansehen, beaufsichtigen
 • ἐφ-ορικός, ή, όν, dem Ephoren gehörig
 • ἐφ-όριος, α, ον, an der Grenze, ἀγορὰ ἐφορία, der Grenzmarkt, wo die Leute aus angränzenden Bezirken zum Handel zusammenkommen; an der Grenze stehend
 • ἐφ-ορμαίνω, dagegen anstürmen, andringen, δρόμῳ πτεροῖς, vom Vogel; τινί, auf etwas
 • ἐφ-ορμάω, antreiben, anreizen gegen j-n erregen. Pass. feindlich auf einen losstürmen, andringen; c. acc., ὥστ' ὀρνίϑων - αἰετὸς ἔϑνος ἐφορμᾶται, er stürmt auf die Schar der Vögel ein; ἄκοντι ἐφορμηϑείς, mit dem Speere andringend; allgemein: darauf zueilen, nicht feindlich. Übertr., ϑυμὸς ἐφορμᾶται, c. inf., das Herz fühlt sich getrieben, hat Luft, ἴμεν, zu gehen; act., anstürmen, angreifen; σῠν, auf das Schwein; ohne feindliche Beziehung
 • ἐφ-ορμέω, mit dem Schiffe vor Anker liegen, gew. in feindlicher Absicht, um den Feind zu blockieren oder zu beobachten; τῷ λιμένι, den Hafen blockieren; übertr., τοῖς καιροῖς ἐφορμεῖν, aufpassen, auflauern; μηδέ με φύλασσ' ἐφορμῶν, bewachend, gleichsam blokiert haltend; anlanden; pass., blokiert gehalten werden
 • ἐφ-ορμή, ἡ, der Ort zum Eindringen, Zugang; das Angreifen, der Angriff; das Unternehmen übh.
 • ἐφ-όρμησις, ἡ, der Ort zum Angriff, der Angriff, δι' ὀλίγου τῆς ἐφορμήσεως οὔσης, da man nur in kleinem Raume angreifen konnte; das Einlaufen der Schiffe, um sich vor Anker zu legen, die Anfurt; bes. in feindlicher Absicht, Blockade
 • ἐφ-ορμητικός, ή, όν, anreizend, antreibend
 • ἐφ-ορμίζω, das Schiff in die Bucht einlaufen lassen, in den Hafen einlaufen; ὡς ἐφορμιούμενος τοῖς πολεμίοις, blockierend. Intr., ποταμοῖσιν ἐφώρμισαν, sie gingen zu den Flüssen; ἀλλοτρίαις ὠδῖσιν ἐφώρμισα, ich nehme zu fremden Kindern meine Zuflucht
 • ἐφ-όρμισις, ἡ, das Hineinbringen des Schiffes in den Hafen, Einlaufen
 • ἔφ-ορμος, ὁ, das Vorankergehen zur Blockade
 • ἔφ-ορμος, in der Bucht vor Anker liegend; mit einer Bucht, einem Ankerplatze versehen
 • ἔφ-ορος, beaufsichtigend, beobachtend. Gew. ὁ ἔφ., der Aufseher, Verwalter, Vorgesetzte. Bes. in Sparta, auch in anderen dorischen Staaten, fünf angesehene Beamte, welche die Gewalt der Könige mäßigen u. im Gleichgewicht halten sollten
 • ἐφ-υβρίζω, sich übermütig gegen j-n betragen, ihn schmähen u. beschimpfen; ἐφύβριζον ἄλλα τε καὶ εἰ ἥκοιεν, sie höhnten auf andere Weise u. durch die Frage, ob; τὴν ἀμαϑίαν, verhöhnen; κελαινώπαν ϑυμὸν ἐφυβρίζει ἀνήρ, er zeigt höhnend sein schwarzes Herz
 • ἐφ-υβριστήρ, ῆρος, ὁ, der Beschimpfende
 • ἐφ-ύβριστος, beschimpft, verhöhnt, schmachvoll; ἐ φύβριστα πάσχειν, Schmach erdulden
 • ἐφ-υγραίνομαι, (oben) naß, feucht werden
 • ἔφ-υγρος, etwas feucht
 • ἐφ-υδάτιος, an, auf dem Wasser
 • ἐφ-υδρεύω, bewässern
 • ἐφ-υδριάς, άδος, ἡ, zum Wasser gehörig, Νύμφη ἐφ., Wassernymphe
 • ἔφ-υδρος, feucht, naß; wassersüchtig; an, bei dem Wasser
 • ἐφ-ύδωρ, ὁ, in Athen der Aufseher der Wasseruhr beim Gericht
 • ἐφ-υλακτέω, anbellen
 • ἐφ-υμνέω, dabei singen; τί οὖν μ' ἄνωγας τῃδ' ἐφυμνῆσαι χϑονί, was soll ich diesem Lande singen?; bes. ein Klagegesang; κακὰς πράξεις ἐφύμνησα τῷ παιδοκτόνῳ, Unheil anwünschen
 • ἐφυμνιάζω, ein ἐφύμνιον singen
 • ἐφ-ύμνιον, τό, der Gesang nach einem Hymnus, ein Refrain; der Zuruf, Beiname
 • ἐφ-ύπερθε u. ἐφύπερθεν, von oben her, darüber hin
 • ἐφ-υπνίδιος, einschläfernd
 • ἐφ-υπνόω, darüber einschlafen
 • ἐφ-υπνώττω, darauf schlafen
 • ἐφ-υστέρησις, ἡ, das Hinterdreinkommen, der Verzug
 • ἐφ-υστερίζω, hinterdrein, später geschehen, später kommen
 • ἐφ-υφαίνω, dazu weben
 • ἐφ-υφή, ἡ, der Einschlag beim Weben
 • ἐφ-ύω, beregnen, ἐφυσμένος, beregnet. Impers. ἐφύει, es regnet darauf; hinterher
 • ἐφ', ᾧ, ἐφ' ᾧτε, = ἐπὶ τούτῳ, ὅ oder ὅτι, unter der Bedingung, daß, zu dem Zwecke, daß
 • ἐφ-ώριος, zeitig
 • ἐχ-έγγυος, 1) Bürgschaft leistend, zuverlässig, sicher, von Menschen, ἀποῤῥήτων τηλικούτων, dem man so wichtige Geheimnisse anvertrauen kann; οὐκ ὢν c. inf., der nicht verbürgt, verheißt etwas zu tun, einer Sache nicht gewachsen ist; gewöhnlicher von Sachen, worauf man trauen darf; τὴν δόσιν ἐχέγγυον ποιεῖν, bestätigen; πρός τι, für etwas bürgend; πίστις τῆς σωτηρίας ἐχἐγγυος, die Rettung verbürgend. 2) dem eine Bürgschaft geleistet wird, daß ihm nichts widerfahren soll
 • ἐχε-γλωττία, ἡ, Zungenstillstand
 • ἐχε-δερμία, ἡ, eine Viehkrankheit, Hauttrocknis, bei der das Vieh gänzlich abmagert
 • ἐχεδημία, ἡ, von einem alten Heros Ἐχέδημος abgeleitet, alter Name der Akademie
 • ἐχέ-θῡμος, Verstand habend; κρατῶν τῶν ἐπιϑυμιῶν, σώφρων, der besonnen seine Leidenschaften im Zaume hält
 • ἐχείδιονι, kleine Otter
 • ἐχε-κήληςι ὁ, der einen Bruch hat
 • ἐχέ-κολλος, Leim haltend, zusammenleimend; τὸ ἐχέκολλον, der Leim
 • ἐχε-κτέανος, Vermögen habend; ὕδατα, die Goldsand führen
 • ἐχε-μῡθέω, die Rede an sich halten, verschwiegen sein
 • ἐχε-μῡθία, ἡ, Schweigsamkeit, Verschwiegenheit, bes. Ausdruck der Pythagoräer für das den Novizen in den ersten fünf Jahren auferlegte Schweigen
 • ἐχέ-μῡθος, die Rede an sich haltend, verschwiegen, schweigsam
 • ἐχε-νηίς, ίδος, ἡ, das Schiff, ναῦς, zurückhaltend, hemmend, von widrigen Winden; vom Anker; von der Windstille; ein Meerfisch, der Schiffhalter
 • ἐχε-πευκής, ές, βέλος, von πεύκη, die Fichte, entweder von der Bitterkeit des Fichtenharzes übertragen, nach den alten Erklärern ἔχον πικρίαν, bittere, durchdringende Schmerzen habend, bringend, verursachend
 • ἐχέ-πωλος, Pferde, Fohlen enthaltend, habend
 • ἐχέ-σαρκον, χιτώνιον, das Fleisch haltend, fest am Fleisch, am Leibe anliegend
 • ἐχέ-στονος, Seufzer bringend, verursachend
 • ἐχέτης, ὁ, der Habende, Besitzende, Reiche
 • ἐχέτλη, ἡ, der Pflugsterz
 • ἐχετλήεις γόμφος, ὁ, Nagel am Pflugsterz, dieser selbst
 • ἐχέτλιον, τό, der Behälter, bes. Fischbehälter; ein Behältnis im Schiffe
 • ἐχέτρωσις, ἡ, eine Pflanze, die sonst βρυωνία heißt
 • έχε-φρονέω, verständig, besonnen sein
 • ἐχε-φροσύνη, ἡ, Verstand, Klugheit
 • ἐχέ-φρων, ον, gen. ονος, Verstand, Einsicht habend, klug, besonnen; Penelope
 • ἐχθαίρω, hassen, anfeinden; ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα, Haß hegen; ἐχϑαίρομαι ϑεοῖς, ich bin den Göttern verhaßt, werde von den Göttern mit Haß verfolgt; ἐχϑαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ, du wirst von mir gehaßt werden
 • ἐχθεσινός, gestrig
 • ἔχθημα, τό, das Gehaßte
 • ἐχθιόνως, feindseliger
 • ἔχθιστος, der verhaßteste, feindseligste
 • ἐχθίων, ον, feindseliger, verhaßter
 • ἐχθοδοπέω, feindselig handeln; feindselig entgegentreten
 • ἐχθοδοπός, όν (von ὄπτομαι, feindselig blickend), feindselig; ὄμματα, feindselig blickend; ἐχϑροποιός, verfeindend
 • ἐχθος, τό, die Feindschaft, der Haß; εἰς ἔχϑος ἦλϑον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου, ich ward ihnen verhaßt; τινός, gegen j-n; τῷ ἐκείνου ἔχϑει, aus Haß gegen j-n
 • ἔχθρα, ἡ, die Feindschaft, der Haß; κατ' ἔχϑραν τινός, aus Feindschaft, Haß gegen einen; ἡ τῶν Λακεδαιμονίων ἔχϑρα, gegen die Laced.; ἔχϑραν συμβάλλειν, συνάπτειν τινί, sich die Feindschaft j-s zuziehen; εἰς ἔχϑραν ἐλϑεῖν, in Feindschaft geraten; καταστήσαντες ὑμᾶς ἐς ἔχϑραν τῷ δήμῳ, nachdem sie euch der Volkspartei verfeindet haben; ἔχϑραν ἔχειν πρός τινα, Feindschaft gegen j-n hegen; - τὰς πρὸς ήμᾶς ἔχϑρας διαλύεσϑαι, die Feindschaft aufheben, beilegen
 • ἐχθραίνω, hassen; feindlich sein
 • ἐχθραντικός, feindselig
 • ἐχθρεύω, feind sein, verfeindet sein
 • ἐχθρικός, vom Feinde, feindlich
 • ἐχθρο-δαίμων, ονος, den Göttern verhaßt, unglückselig
 • ἐχθρο-ειδῶς, wie ein Feind
 • ἐχθρό-ξενος, den Gastfreunden od. den Fremden feind, ungastlich
 • ἐχθρο-ποιέω, zum Feinde machen, verfeinden
 • ἐχθρο-ποιός, zum Feinde machend, verfeindend
 • ἐχθρός, verhaßt, verfeindet, zuwider; auch im milderen Sinne: unangenehm. Feindselig gesinnt, feindlich; ὁ ἐχϑρός, der Feind. Adv. ἐχϑρῶς, feindselig
 • ἐχθρό-φρων, ονος, feindlich gesinnt
 • ἐχθρωδέω, feindlich gesinnt sein
 • ἐχθρ-ώδης, ες, wie ein Feind, feindlich. Adv., ἐχϑρωδῶς ἔχειν τινί, gegen einen feindlich gesinnt sein
 • ἔχθω, hassen. Pass. verhaßt sein
 • ἔχιδνα, ἡ, die Natter, Otter; von der Klytämnestra
 • ἐχιδναῖος, von der Natter, zu der Natter gehörig
 • ἐχιδνήεις, εσσα, εν, zu der Natter gehörig; δίφρος, Schlangenwagen
 • ἐχιδνό-δηκτος, von der Natter gebissen
 • ἐχιδνο-ειδής, ές, natterartig
 • ἐχιδνο-κέφαλος, natterköpfig
 • ἐχιδνό-κομος, mit Natterhaaren
 • ἐχιδνο-λογέω, Nattern sammeln
 • ἐχιδνό-τοκος, natternerzeugt
 • ἐχιδνο-φαγία, ἡ, das Essen von Nattern
 • ἐχιδνο-χαρής, ές, sich an Nattern freuend
 • ἐχιεύς, ὁ, die junge Natter
 • ἐχιῆτις πέτρα, ἡ, Schlangenfels
 • ἐχῑν-αλώπηξ, εκος, ὁ, der Igelfuchs
 • ἐχῑνέες, αἱ, eine Art libyscher Mäuse mit stachlichten Haaren
 • ἐχινῆ, ἡ, die Haut des Igels
 • ἐχῑνίσκος, ὁ, ein Teil des Ohrs

  <<< list operone >>>