099 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

εὐ-θιξία - εὐ-λογιστέω • εὐ-θιξία, ἡ, glückliches Treffen, bes. im Witz
 • εὔ-θλαστος, leicht zu zerquetschen
 • εὐ-θνήσιμος, leicht sterbend, αἱμάτων εὐϑνησί. μων ἀποῤῥυέντων, da das Blut im leichten Tode ausströmte
 • εὔ-θοινος, stark essend, Beiwort des Herakles; εὔϑοινον γέρας, Ehrenbezeugung durch ein reiches Opfermahl
 • εὐ-θορύβητος, leicht in Bestürzung, Furcht zu setzen
 • εὔ-θραυστος, leicht zu zerbrechen, zerbrechlich; übh. zerstörbar, vergänglich
 • εὔ-θρεπτος, wohlgenährt
 • εὔ-θριγκος, mit gutem Sims, gut eingefaßt
 • εὔ-θριξ, τριχος, schönhaarig, ἵπποι, schönmähnig; δειρά, des Vogels; ἄγκιστρον, von starken Haaren gemacht
 • εὔ-θρονος, ep. ἐΰϑρονος, mit schönem Sitz, schönthronend
 • εὔ-θροος, wohl-, lauttönend
 • εὔ-θρυπτος, u. εὐ-θρυβής, ές, leicht zu zermalmen; γῆ, locker; vom Fleisch der Fische: mürbe, weich. Auch übertr., verweichlicht
 • εὐθύ, geradezu, gerade darauf los; εὐϑὺ Ἐφέσου καὶ Ἰωνίας, geradezu nach Ephesus; ἡ εὐϑὺ ὁδός, der gerade Weg. Auch = zuwider, entgegen; sogleich
 • εὐθυ-βολέω, gerade werfen. Auch übertr., treffen, erraten
 • εὐθυ-βολία, ἡ, das Geradewerfen, Treffen
 • εὐθυ-βόλος, geradewerfend, richtig treffend; ὄνομα, der treffende Name; εὐϑυβόλως, geradeaus
 • εὖθυ-γένειος, mit gerade vorstehendem Kinn
 • εὐθύ-γλωσσος, geradzüngig; gerade herausredend, wahrhaft
 • εὐθυ-γνωμίας μάρτυρ, der seine Meinung gerade heraussagt
 • εὐθυ-γραμμικός, ή, όν, die geradlinigen Figuren betreffend
 • εὐθύ-γραμμος, geradlinig; τὸ εὐϑ., geradlinige Figur
 • εὐθυ-δικέω, gerade, recht richten
 • εὐθυ-δικία, ἡ, das Recht-Richten, gerechte Entscheidung. Gew. εὐϑυδικίᾳ εἰςιέναι, vom Beklagten: sich geradezu auf den Prozess einlassen u. sich gegen die Anklage verteidigen, ohne eine Exception gegen die Klage zu machen; dah. διαμαρτυρίαι entgeggstzt
 • εὐθύ-δικος, gerad, gerecht richtend, gerecht
 • εὖθυ-δρομέω, gerade laufen, gerades Weges wohin reisen
 • εὐθύ-δρομος, gerade laufend
 • εὖθυ-έντερος, mit geraden Därmen
 • εὐθυ-επής, ές, gerad, aufrichtig redend
 • εὐθυ-επία, ἡ, die gerade, aufrichtige Rede, Wahrheit
 • εὐθυ-εργής, ές, gerade gearbeitet, τὸ εὐϑ., die gerade Arbeit
 • εὐθυ-θάνατος, sogleich tötend
 • εὐθύ-θριξ, -τριχος, geradhaarig, mit schlichtem Haare, εὐϑύτριχας im Ggstz von οὐλόϑριξ
 • εὐθύ-καυλος, geradstengelig
 • εὐθυ-κέλευθος, geradegehend
 • εὐθύ-ληπτος, gleich zu nehmen
 • εὐθυ-μαχέω, in offener Schlacht kämpfen
 • εὐθυ-μάχης, ὁ, in offener Schlacht kämpfend
 • εὐθυ-μαχία, ἡ, die offene Schlacht
 • εὐ-θῡμέω, ein εὔϑυμος sein, gutes Mutes sein, heiter sein; ἵλαϑι νῠν, φίλ' Ἄδωνι, καὶ ἐς νέωτ' εὐϑυμήσαις, wohlwollend, gnädig sein. Trans., εὐϑυμῶν ἐμέ, erheitern. Dah. pass., wie das act., gutes Mutes, guter Dinge sein; τοῖς αὐτοῖς παιγνίοις, sich an denselben Spielen erfreuen
 • εὖ-θῡμία, ἡ, guter Mut, Frohsinn, Freude; bes. von der Fröhlichkeit beim Mahle; εὐϑυμίας παρέχειν τινί, einen ergötzen; ἐν εὐϑυμίαις εἶναι, Wohlbehagen
 • εὔ-θῡμος, wohlgesinnt, wohlwollend. Gew. gutes Mutes, heiter, fröhlich; εὐϑυμότεροι εἰς τὸν ἀγῶνα ἰέναι, freudigeres Mutes; auch von Pferden; τὸ εὔϑυμον, der Mut; εὔϑυμόν ἐστιν εὐτυχεῖς ναίειν δόμους, es ist behaglich, angenehm. Adv. εὐϑύμως, freudig, heiter; mit freudigem Mut
 • εὔθῡνα, ἡ, das richterliche Untersuchen, Prüfen, die Rechenschaft, die jeder, der ein öffentliches Amt in Athen verwaltet hatte, innerhalb einer gewissen Zeit nach Niederlegung desselben ablegen mußte; ἐν ταῖς εὐϑύναις κλοπῆς ἁλῶναι, bei der Prüfung der Rechenschaftsablegung des Betruges schuldig befunden werden; τὰ ὑπὲρ τούτων εὐϑύνας δικάζειν, über eine solche Rechenschaftsablegung entscheiden; ὑπέχειν, Rechenschaft ablegen; auch λόγον καὶ εὐϑύνας ἐγγράφειν πρὸς τὸν γραμματέα καὶ τοὺς λογιστάς, schriftliche Rechnung ablegen; ἀποφυγεῖν τὰς εὐϑύνας, freigesprochen werden, wenn die Rechenschaft für zureichend erkannt wird; κατηγορεῖν τὰς εὐϑύνας, auf Rechenschaftsablegung klagen. Übh. Anklage; εὐϑύνας ὀφείλειν, ὄφλειν, im Fall der Verurteilung die Buße zahlen, schulden; dah. übh. Züchtigung
 • εὔθῡνος, ὁ, der Untersucher, der Richter. Bes. in Athen die Behörde, welche von den Beamten, nachdem sie ihr Amt niedergelegt hatten, die Rechenschaft (vgl. εὔϑυνα) abnahm
 • εὔθυνσις, ἡ, das Gerademachen, Lenken, Richten, die gerade Richtung; Ggstz κάμψις
 • εὐθυντήρ, ῆρος, ο, Lenker, adj. εὐϑ. οἴαξ. das lenkende Steuer
 • εὐθυντηρία, ἡ, der Ort, wo das Steuerruder befestigt ist
 • εὐθυντήριος, geradnachend, lenkend
 • εὐθυντικός, die εὔϑυναι betreffend, δικαστήρι ον, wo die Rechenschaft abgelegt wird
 • εὐθύνω, gerade machen, richten; richten, lenken; χερσὶν παῖδα, das Kind an der Hand führen; ἀμφῆρες δόρυ, das Schiff; ὄλβον καὶ κτεάνων δόσιν, Glück verleihen; λαοῖς δίκας, das Recht verwalten; δίκας σκολιάς, wieder gerade machen, verbessern. Dah., ὡς εὐϑυνούσης τῆς δίκης, in Beziehung auf die Strafe: zurechtweisen, bestrafen, tadeln. Zur Rechenschaft ziehen; εὐϑύνεσϑαι τῆς ἐφορίας, darüber zur Rechenschaft gezogen werden; verurteilen, προβατείαις εὐϑύνειν,, zu einer Strafe, die in Schafen entrichtet wird. Das Amt des εὔϑυνος verwalten
 • εὐθυ-ονειρία, ἡ, der Zustand, in welchem man gerade, d. i. deutliche, leicht auszulegende Träume hat
 • εὐθυ-όνειρος, gerade, d. i. deutliche, leicht auszulegende Träume habend
 • εὐθυ-πλοέω, in gerader Richtung schiffen
 • εὐθύ-πλοια, ἡ, das Geradeausfahren zu Schiffe
 • εὐθυ-πλοκία, ἡ, gerades Geflecht, Gewebe
 • εὐθύ-πλοος, geradeaus schiffend
 • εὐθύ-πνοος, 1) in gerader Richtung wehend. 2) gerade, leicht atmend
 • εὐθύ-πομπος, gerade geleitend
 • εὐθυ-πορέω, gerades Weges fortgehen
 • εὐθυ-πορία, ἡ, das Gehen in gerader Richtung, der gerade Weg. Beim Holze: das Geradeausgehen der Poren
 • εὐθύ-πορος, geradeausgehend, gerade; übertr., ἦϑος, wie unser Geradsinn. Vom Holze: mit geradegehenden Poren
 • εὐθυῤ-ῥημονέω, geradheraus, offen sprechen; ὁμοιόπτωτόν τι εὐϑυῤῥημονήσας, sogleich aus dem Stegreif ein Wort für das andere setzen, z. B. γαμητέον für δουλευτέον
 • εὐθυῤῥημοσύνη, ἡ, das Geradheraussprechen, die freie, offene Rede; die Rücksichtslosigkeit im Sprechen
 • εὐθυῤῥήμων, ον, geradheraus redend, die Dinge bei ihren wahren Namen nennend
 • εὐθύῤ-ῥιζος, mit geraden Wurzeln
 • εὐθύῤ-ῥῑν, ῑνος, mit gerader Nase
 • εὐθύῤ-ῥοος, geradfließend
 • εὔ-θυρσος, mit schönem Thyrsusstabe; ὁδους εὐϑείας τέμνειν, gerade Straßen anlegen; auch ἡ εὐϑεῖα allein = der gerade Weg; die gerade Linie; ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐϑείας ἐκτείνειν, auf derselben Linie; εἰς τὸ εὐϑὺ βλέπειν, gerade vor sich hinsehen. Übertr., gerade, offen, aufrichtig, gerecht; καὶ τὸ ἐλεύϑερον, dem sklavischen Sinne entgeggstzt; ἀπὸ τοῦ εὐϑέος λέγειν, gerade heraus, offen reden. Bei den Gramm. ist ἡ εὐϑεῖα, sc. πτῶσις, der Nominativ. Adv. εὐθύς, a) vom Orte, gew. εὐϑύ, geradezu; εὐϑὺς ἐπὶ τὴν γέφυραν, in einem Vertrage; auch χωρίου ὑπὲρ τῆς πόλεως εὐϑὺς κειμένου, gerade oberhalb der Stadt; τινός, gerade auf etwas los. b) von der Zeit: sogleich, gerades Weges, ohne Umstände; bes. εὐϑὺς ἐκ νέου, ἐκ παιδός, von Jugend auf; εὐϑὺς νέοι ὄντες, sogleich von Jugend auf; mit dem partic., sobald als, προςέβαλλεν εὐϑὺς ἥκων, sobald er angekommen war, griff er sogleich an; εὐϑὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος, sobald sie sich vom Körper trennt; ἡ εὐϑὺς φυγή, die plötzliche Flucht. c) zur Anführung eines Beispiels, wie auch wir gleich brauchen
 • εὖ-θύσανος ζώνη, wohl mit Troddeln versehen
 • εὐθυ-σκοπέω, gerade ansehen
 • εὐθύ-στομος, mit gerader Schnauze; geläufig sprechend
 • εὖθυ-τενής, ές, gerade gespannt, gerade
 • εὐθυ-τενίζω, geradeaus, geschwind gehen
 • εὐθύτης, ητος, ἡ, die Geradheit, gerade Richtung; übertr., Ehrlichkeit
 • εὖθυ-τσμέω, gerade schneiden
 • εὐθυ-τομία, ἡ, der gerade Schnitt
 • εὐθύ-τομος, gerade geschnitten, gerade
 • εὐθύ-τονος, bes. τὸ εὐϑ., Maschine, um Pfeile damit zu schleudern
 • εὔ-θυτος, gut geopfert
 • εὐθύ-τρητος, gerade gebohrt
 • εὐθυ-φερής, ές, gerade laufend, gerade
 • εὐθύ-φλοιος, mit gerader, glatter Rinde
 • εὐθυ-φορέω, gerade tragen, pass. sich in gerader Richtung bewegen
 • εὐθυ-φορία, ἡ, Bewegung in gerader Richtung, Ggstz κυκλοφορία
 • εὐθύ-φρων, ον, geradsinnig
 • εὐθυ-φυής, ές, geradwüchsig
 • εὐθυ-ώνυχος, od. εὐϑυῶνυξ, υχος, mit geraden Nägeln, Krallen
 • εὐθυ-ωρέω, geradeaus gehen
 • εὐθυ-ωρία, ἡ, die gerade Richtung
 • εὐθύ-ωρος, geradeaus, geradezu; auch von der Zeit: auf der Stelle
 • εὐ-θώρηξ, ηκος, wohl gepanzert
 • εὐιακός (εὔιος), bacchisch
 • εὐ-ίᾱτος, wohl zu heilen
 • εὐ-ίδρως, ωτος, leicht, viel schwitzend
 • εὐ-ίερος, u. εὔ-ιδρος, sehr heilig
 • εὐ-ῑλᾱτεύω, sehr gnädig sein
 • εὐ-ίλᾶτος, sehr gnädig
 • εὔ-ῑνος, starkfaserig
 • εὔιος, vom bacchischen Jubelruf εὐοῖ, bacchisch. Auch Beiname des Bacchus, Βάκχος εὔιος
 • εὔ-ιππος, mit guten Rossen; Τυνδαρίδαι, Ἀμαζόνες, wohlberitten; Κυράνα, gute Pferde habend; δῶρον εὔιππον, Geschenk guter Pferde
 • εὔ-ιστος πόϑος, schöne Wißbegier
 • εὐ-ίσχιος, mit schönen Hüften
 • εὔ-ιχθυς, υ, fischreich
 • εὐιῶτις, ιδος, bacchisch
 • εὐ-καής, ές, wohl brennend
 • εὐ-καθ-αίρετος, leicht herunterzureißen, zu überwältigen
 • εὐ-κάθ-εδρος, mit gutem Sitze
 • εὐ-κάθ-εκτος, leicht zurückzuhalten, zu regieren
 • εὐ-καιρέω, gute Zeit, Muße haben, bekommen; οἱ εὐκαιροῦντες τοῖς βίοις sind die Reichen (an Lebensgut)
 • εὐ-καίρημα, τό, das zur rechten Zeit Getane, Wort der Stoiker
 • εὐ-καιρία, ἡ, die rechte, schickliche Zeit, Ggstz ἀκαιρία; τὴν εὐκαιρίαν διαφυλάττειν ὑπὲρ ὧν ἂν ἀεὶ τυγχάνῃ διαλεγόμενος, dem bloßen εὐπορία entgegengesetzt: das was sich schickt, was die rechte Zeit ist zu sagen; τῶν πόλεων, die rechte, passende Lage. Reichtum, Glück; κατὰ τὰς τῶν βίων εὐκαιρίας, nach seinem Vermögen; μεγάλην εὐκαιρίαν ἔχειν παρά τινι, große Macht, Einfluß haben
 • εὔ-καιρος, zur rechten Zeit, passend; καιρὸς εὔκαιρος, die gelegene Zeit. Vom Orte: geeignet; auch = reich. Häufiger adv. εὐκαίρως, von der Zeit; οὐκ εὐκαίρως ἔχειν, keine Zeit haben; ἔτυχε τοῦ πρώτου μάλα εὐκαίρως, = καιρίως, gut treffen
 • εὐ-κάματος κάματος, gute leichte Arbeit; ἔργα, gute Taten; στέφανοι, durch gute Anstrengung erworben
 • εὐ-κάμπεια, ἡ, Biegsamkeit
 • εὐ-καμπής, ές, wohl, schön gebogen; ταῦρος τὰ κέρατα εὐκαμπής, mit schön gebogenen Hörnern; κατασκευάζοντες τὸ κέρας εὐκαμπές, vom Heere, so daß es sich leicht wenden konnte
 • εὔ-καμπτος, leicht zu biegen
 • εὐ-καμψία, ἡ, Biegsamkeit, Ggstz ἀκαμψία
 • εὖ-κάρδιος, gutes Herzens, mutig, standhaft; magenstärkend
 • εὐ-καρπέω, gute, viele Früchte tragen
 • εὐ-καρπία, ἡ, Reichtum an Früchten, Fruchtbarkeit
 • εὔ-καρπος, reich an Früchten, fruchtbar. Akt., fruchtbar machend, Frucht gebend
 • εὐ-κατά-βλητος, leicht niederzustürzen
 • εὐ-κατά-γνωστος, tadelhaft
 • εὐ-κατ-άγωγος, gut zum Landen
 • εὐ-κατ-αγώνιστος, leicht niederzukämpfen
 • εὐ-κατά-καυστος, leicht zu verbrennen
 • εὐ-κατα-κόμιστος, leicht herunterzuschaffen
 • εὐ-κατα-κράτητος, leicht zu behaupten
 • εὐ-κάτ-ακτος, leicht zu zerbrechen
 • εὐ-κατά-ληκτος, gut endigend
 • εὐ-κατά-ληπτος, leicht zu fassen
 • εὐ-κατ-άλλακτος, leicht auszusöhnen
 • εὐ-κατά-λυτος, leicht aufzulösen, zu vernichten
 • εὐ-κατα-μάθητος, leicht zu begreifen
 • εὐ-κατα-μάχητος, leicht zu bekämpfen
 • εὐ-κατά-μικτος, umgänglich
 • εὐ-κατα-νόητος, leicht einzusehen
 • εὐ-κατα-πάλαιστος, leicht niederzukämpfen
 • εὐ-κατά-πληκτος, leicht niederzuschlagen
 • εὖ-κατά-πρακτος, leicht auszuführen
 • εὐ-κατα-πρᾱϋντος, leicht zu besänftigen
 • εὐ-κατά-πρηστος, leicht zu verbrennen
 • εὐ-κατα-πτόητος, leicht einzuschüchtern
 • εὐ-κατά-πτωτος, leicht herabfallend
 • εὐ-κατά-σβεστος, leicht auszulöschen
 • εὐ-κατά-σειστος, leicht zu erschüttern
 • εὖ-κατα-σήμαντος, leicht zu versiegeln
 • εὐ-κατά-σκεπτος, gut zu besehen
 • εὐ-κατα-σκεύαστος, u. εὖ-κατά-σκευος, leicht zu verfertigen
 • εὐ-κατά-σκηπτος, wohl gestützt
 • εὐ-κατά-στατος, gut eingerichtet, feststehend
 • εὐ-κατά-στροφος, wohl abgerundet
 • εὐ-κατά-σχετος, leicht festzuhalten
 • εὐ-κατά-τακτος, leicht einzurichten
 • εὐ-κατα-τρόχαστος, wohin man leicht einen Einfall machen kann, feindlichen Streifereien ausgesetzt. Übertr. von Schriftstellern: leicht zu tadeln, zu widerlegen
 • εὐ-κατά-φλεκτος, leicht zu verbrennen
 • εὐ-κατα-φορία, ἡ, Geneigtheit, Neigung
 • εὐ-κατά-φορος, leicht sich herunterbewegend, leicht in etwas verfallend, bes. in einen Fehler, übh. wozu geneigt
 • εὐ-κατα-φρόνητος, leicht zu verachten, verächtlich, geringfügig
 • εὐ-κατά-ψευστος, wogegen leicht zu lügen ist
 • εὐ-κατ-έργαστος, leicht zu bearbeiten; leicht auszuführen; leicht zu überwältigen; leicht zu verdauen
 • εὐ-κατ-ηγόρητος, leicht anzuklagen, zu tadeln
 • εὐ-κατ-οίκητος, gut zu bewohnen
 • εὐ-κάτ-οπτος, wohl zu erkennen
 • εὐ-κατ-όρθωτος, leicht herzustellen, durchzuführen
 • εὔ-καυτος, u. εὔ-καυστος, leicht brennend
 • εὐ-κέαστος, u. εὐ-κέανος, u. εὐ-κέατος, leicht zu spalten
 • εὐ-κέλαδος, wohltönend (lärmend), λωτός, von der Flöte
 • εὔ-κεντρον, βέλος, wohlgespitzt
 • εὐ-κέραστος, wohlgemischt, temperiert
 • εὐ-κερδής, ές, gewinnreich
 • εὐ-κερματέω, gut bei Gelde sein
 • εὔ-κερως, ωτος, wohl gehörnt
 • εὐ-κέφαλος, mit gutem Kopf
 • εὐ-κηλήτειρα, ἡ, die Besänftigerin
 • εὖκηλία, ἡ, die Ruhe
 • εὔκηλος, ruhig, gelassen; ungestört, ungehindert; sorglos, müßig; unbesorgt, getrost. Adv. εὐκήλως, ruhig
 • εὔ-κηλος, leicht brennend
 • εὖ-κήπευτος, im Garten leicht zu ziehen
 • εὐ-κῑνησία, ἡ, Leichtigkeit der Bewegung, Beweglichkeit, Behendigkeit. Auch auf den Geist übertr.
 • εὐ-κῑνητος, sich leicht bewegend, behend. Auch auf den Geist übertr.: gewandt, leicht begreifend, Ggstz βραδύς; πρὸς ὀργήν, leicht zum Zorn zu reizen; τὸ τῆς γνώμης εὐκίνητον, Veränderlichkeit; λόγος, leicht zu widerlegen
 • εὔ-κισσος, epheureich
 • εὐ-κῑων, ονος, mit schönen Säulen
 • εὔ-κλαστος, leicht zu zerbrechen
 • εὐ-κλεής, ές, guten Ruf habend, berühmt; οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεές, es ist nicht rühmlich für uns. Adv. εὐκλεῶς, ruhmvoll
 • εὔ-κλεια, ἡ, der gute Ruf, Ruhm, ἐϋκλείης τινὰ ἐπιβῆσαι, ihn des Ruhms teilhaftig werden lassen; das Loben
 • εὐ-κλεΐζω, rühmen, preisen
 • εὔ-κλεινος, sehr berühmt
 • εὔ-κλειστος, u. ἐϋ-κλήϊς, ῑδος, wohl verschlossen
 • εὐ-κληματέω, vom Weinstocke: gute Ranken treiben
 • εὐ-κλήματος, ἄμπελος, mit vielen Ranken
 • εὐ-κληρέω, ein gutes Los haben, glücklich sein
 • εὐ-κλήρημα, τό, das gute Los, Glück
 • εὐ-κληρία, ἡ, das gute Los, Glück
 • εὔ-κληρος, ein gutes Los habend, glücklich
 • εὔ-κλωνος, mit schönen Zweigen
 • εὔ-κλωστος, schön gesponnen
 • εὔ-κναπτος, gut gewalkt
 • εὐ-κνήμῑς, mit schönen Beinschienen; ἀπήνη, mit schönen Radschienen
 • εὔ-κνημος, mit schönen Waden; εὔκνημος ὀρείη, eine Pflanze
 • εὔ-κνιστος, leicht zu reizen, empfindlich
 • εὐ-κοίλιος, gut für den Unterleib, offenen Leib machend
 • εὐ-κοινό-μητις, durch gemeinsame Beratung gut sorgend
 • εὐ-κοινώνητος, der anderen leicht mitteilt, mitteilsam; übh. umgänglich
 • εὐ-κολία, ἡ, eigtl. das durch das Essen leicht Zufriedengestelltsein; übh. das Wesen u. Benehmen des εὔκολος, Gefälligkeit, Freundlichkeit. Leichtigkeit
 • εὐ-κόλλητος, wohl zusammengeleimt
 • εὔ-κολλος, δρυὸς ἰκμάς, gut leimend
 • εὔ-κολος, eigtl. mit dem Essen leicht zufriedengestellt, Ggstz δύςκολος; so von den Spartanern; τὸ εὔκολον τῆς διαίτης, Genügsamkeit; übh. leicht zufrieden zu stellen, gutmütig. Allgemeiner: leicht; selten im schlimmen Sinne: leichtfertig. Adv. εὐκόλως, ruhig, leicht; διειλέχϑαι, behaglich, ohne rechten Ernst
 • εὔ-κολπος, schönbusig; λίνον, vom Segel
 • εὐ-κόλυμβος, gut schwimmend
 • εὐ-κόμης, ὁ, schönhaarig
 • εὐ-κομιδής, ές, u. εὐ-κόμιστος, wohl besorgt, gepflegt
 • εὔ-κομπος, stark tosend, lärmend
 • εὔκονος, eine Art Brot
 • εὐ-κοπία, ἡ, leichte Arbeit, Leichtigkeit
 • εὔ-κοπος, ohne Mühe, leicht zu tun, dem ἀδύνατον entgeggstzt
 • εὐ-κοπρ-ώδης, ες, Kot von gutem Ansehen
 • εὐ-κόρυθος, wohlbehelmt
 • εὐ-κόρυφος, mit schönem Haupte, Hermes; wohl abgerundet
 • εὐ-κοσμέω, gut ordnen, verwalten
 • εὐ-κόσμητος, wohl geordnet, geschmückt
 • εὐ-κοσμία, ἡ, anständiges Betragen, Sittsamkeit u. Bescheidenheit; der σωφροσύνη entsprechend; den νόμοις entggstzt, also gute Ordnung; gute Einrichtung des Staats
 • εὔ-κοσμος, wohlgeordnet; wohlgeschmückt; εὐκοσμότεροι, leichter zu ordnen. Adv. εὐκόσμως, in guter Ordnung; geschmückt; wohlanständig
 • εὔ-κουρος, wohlgeschoren
 • εὐ-κράδαντος, wohl geschwungen
 • εὐ-κρᾱής, wohl gemischt, temperiert. Bes. von Winden: mäßig, milde. Vom Klima, τόποι
 • εὔ-κραιρος, u. εὐ-κραίρης, ητος, βουσὶν ἐϋκραίρῃσιν, schön gehörnt; ναῦς, wohlgeschnäbelt
 • εὔ-κρᾱς, wohlgemischt; wohl temperiert (vom Klima)
 • εὐ-κρᾱσία, ἡ, die gute Mischung, Temperatur; bes. vom Klima
 • εὔ-κρᾱτος, wohl gemischt, gut temperiert; εὔκρατον lauwarmes Getränk; übertr., gemäßigt; τοῦ ἤϑους τὸ εὔκρατον, die Sanftmut
 • εὐ-κρατῶς ἔχει, adv. von dem nicht vorkommenden εὐκρατής, festhaltend
 • εὔ-κρεκτος, wohl geschlagen, μίτοι, vom Webeschiff wohlgeschlagene Aufzugsfäden. Aber φόρμιγξ = gut gespielt, wohltönend
 • εὐ-κρήδεμνος, mit schöner Kopfbinde
 • ἐΰ-κρημνος, mit schönen Felsabhängen
 • ἐΰ-κρηνος, mit schönen Quellen
 • εὐ-κρηπίς, ῖδος, wohlbesohlt, mit guter Grundlage
 • εὔ-κρῑθος, gerstenreich
 • ςὐ-κρίνεια, ἡ, Reinheit, Deutlichkeit
 • εὐ-κρινέω, wohl auslesen, aussuchen
 • εὐ-κρινής, ές, wohl geschieden, a) wohl geordnet; παραρτέεσϑαι πάντα καὶ εὐκρινέα ποιέεσϑαι, alles in gute Ordnung bringen u. in Stand setzen. b) in gutem Zustande, gesund. Daher von der Luft: rein, klar. Übertr., c) deutlich; genesend, u. euphemistisch vom Verstorbenen. d) von Krankheiten: sich leicht entscheidend, oder Symptome, die eine gute Entscheidung anzeigen. Adv. εὐκρινῶς, in Ordnung, ordentlich; deutlich
 • εὔ-κριτος, leicht zu entscheiden; leicht zu sondern, deutlich
 • ἐϋ-κρόκαλος, voll Kies u. Muscheln
 • εὐ-κρόταλος, schön schallend, klatschend; χορεῖαι, mit Kastagnetten schön begleitet
 • εὐ-κρότητος, wohl geschlagen, mit dem Hammer schön getrieben
 • εὔ-κροτος, wohltönend; κτύπος, laut schallend
 • εὔ-κρυπτος, u. εὐ-κρυφής, ές, leicht zu verbergen
 • εὐκταῖος, gewünscht, wünschenswert, und geflucht, fluchenswert; πατρόϑεν εὐκταία φάτις, des Vaters Fluch; Ἅιδου εὐκταία χάρις, erflehte Gunst; εὐκταῖα, Wünsche, Gelübde; νύμφα, geweiht, gelobt; πανηγύρεις, ludi votivi der Römer. Übh. wünschenswert. Auch akt., wünschend, betend; εὐχαί, flehende Bitten
 • εὐ-κτέανος, wohlhabend, reich
 • εὐ-κτήδων od. εὐ-κτήδονος, geradfaserig, dah. leicht zu spalten (vom Holze)
 • εὐ-κτημοσύνη, ἡ, Wohlhabenheit
 • εὐ-κτήμων, ον, wohlhabend, reich
 • εὐκτήριος, ον, zum Beten gehörig; τὸ εὐκτήριον, Beifall
 • εὔ-κτητος, wohl, leicht erworben
 • εὐκτικός, wünschend; ἡ εὐκτική, der Optativ, Gramm., εὐκτικῶς, im Optativ
 • ἐϋ-κτίμενος, u. ἐΰ-κτιστος, wohlgebaut, -gegründet; ἀλωή, gut angelegt
 • εὐκτός, erwünscht, nach Wunsch; wünschenswert
 • ἐϋ-κτυπέων, sehr klirrend
 • εὐ-κυβέω, im Würfeln glücklich sein
 • εὔ-κυκλος, u. εὐ-κύκλωτος, wohlgerundet, Beiwort des Schildes, des Wagens; auf die Räder bezogen, richtiger auf den Wagenkorb; in schönen Kreisen sich bewegender Reigen
 • εὐ-κυλίκη, λαλιή, zum Becher (κύλιξ), d. i. zum Trinkgelage wohl passend
 • εὐ-κύλιστος, leicht zu wälzen
 • εὐ-κῡμαντος, stark wogend
 • εὔ-κωπος, wohlberudert
 • εὐ-λάβεια, ἡ, das Wesen u. Benehmen des εὐλαβής, Bedächtigkeit, Vorsicht; εὐλάβειαν τῶνδε προὐϑέμην ἐγώ, ich habe mich in Acht genommen; μία εὐλ. αὕτη τὸ μὴ γεύεσϑαι, daß sie nicht kosten; εὐλαβείας ἂν δόξειεν εἶναι πολλῆς, man muß sehr vorsichtig sein, sich hüten; ἡ πρὸς τὸ ϑεῖον εὐλάβεια, Scheu vor Gott, Gottesfurcht; πληγῶν εύλάβεια, das sich Hüten vor den Hieben, Parieren derselben; δι' εὐλαβείας ἔχειν τινά, sich vor einem in Acht nehmen. Im üblen Sinne: Unentschlossenheit; Furchtsamkeit
 • εὐ-λαβέομαι, wie ein εὐλαβής handeln, bedächtig sein, sich in Acht nehmen; εὐλαβούμενος πεσεῖν, sich hütend zu fallen; εὐλαβώμεϑα τὸ λοιπὸν αὖϑις μὴ 'ξαμαρτάνειν ἔτι, hüten wir uns, nicht wieder zu fehlen; τὸν ξενικὸν ϑεόν, scheuen, verehren. Wahrnehmen, καιρόν, den rechten Zeitpunkt benutzen
 • εὐ-λαβής, ές, 1) gut, sicher fassend, festhaltend; pass., leicht zu fassen. 2) bedächtig anfassend, vorsichtig unternehmend, sich in Acht nehmend; σμικρὰ κατάβασις εὐλαβής, ein vorsichtiges Hinabsteigen; τὸ εὐλαβές, die Vorsicht, Gewissenhaftigkeit; gottesfürchtig. Aber auch = ängstlich, schüchtern. Adv. vorsichtig
 • εὐ-λαβητικός, ή, όν, vorsichtig
 • εὐ-λαγής, ές, hafenreich
 • εὐλάζω (Würmer haben), kribbeln, jucken
 • εὐ-λᾶϊγξ, ϊγγος, von schönem Stein
 • εὐλάκα, ἀργυρέᾳ εὐλάκᾳ εὐλάξειν, im Orakel: mit silberner Pflugschar pflügen, von eiuer Teuerung, wo das Getreide so teuer wird, als hätte man mit silberner Pflugschaar pflügen müssen
 • εὔ-λαλος, wohlredend, beredt; sonst geschwätzig (von der Flasche=
 • εὔ-λαμπρος, u. εὐ-λαμπής, ές, schön glänzend
 • εὐ-λάχανος, mit schönen, reichlichen Küchenkräutern
 • εὐ-λείαντος u. εὐλέαντος, wohl geglättet, zerrieben, leicht zu zerreiben
 • εὐ-λείμων, ον, u. εὔ-λειμος, mit schönen Wiesen, wiesenreich
 • εὐ-λείωτος, leicht zu glätten
 • εὔ-λεκτρος, mit schönem Bett; νύμφα, die schöne Braut; Κύπρις, die ein schönes Ehebett gewährt
 • εὔ-λεξις, mit schönem Ausdruck; auch vom Schriftsteller: sich gut ausdrückend
 • εὐ-λέπιστος, leicht abzuschälen
 • εὔ-λευκος, sehr
 • εὐλή, ἡ, Made, bes. die im verwesenden Fleische; αἰόλαι, wimmelnde, kribbelnde Würmer
 • εὐ-ληθάργητος, leicht in Schlafsucht verfallend
 • εὔ-ληκτος, bald aufhörend
 • εὐ-ληματέω, guten Mutes, tapfer sein
 • εὐ-ληνής, ές, schönwollig
 • εὔ-ληπτος, leicht zu fassen, zu nehmen, zu erobern; ἐνδιδόναι τι εὐληπτότατον, etwas so hingeben, daß man es sehr leicht nehmen kann
 • εὔληρα, τά, Zügel, Zaum
 • εὐ-λίβανος, reich an Weihrauch
 • εὔ-λιθος, aus schönem Stein
 • εὐ-λίμενος, mit schönem Hafen; εὐλίμενοι ἁλὸς οἶκοι, vom Hafen selbst
 • εὐ-λιμενότης, ἡ, die Güte des Hafens
 • εὔ-λιμνος, mit schönen Seen od. Teichen
 • εὔ-λινος, gut spinnend
 • εὐ-λιπής, ές, sehr fett
 • εὐ-λιτάνευτος, leicht zu erbitten
 • εὐ-λογέω, gut von einem sprechen, loben, preisen; πλεῖστα τὰς γυναῖκας, er rühmte viel an ihnen; segnen, im Ggstz von καταρᾶσϑαι, auch = danken. Εὐλογητός, gelobt, gepriesen
 • εὐ-λογητικός, ή, όν, lobend, preisend
 • εὐ-λογία, ἡ, 1) das Loben, der Ruhm. 2) schöner Ausdruck, schöne Sprache; schöne Redensarten. 3) das Segnen, der Segen. 4) was vernünftiger Weise gesagt werden kann, Wahrscheinlichkeit
 • εὐ-λογίζω, segnen
 • εὐ-λογιστέω, mit Überlegung handeln

  <<< list operone >>>