082 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ἐξ-αγωγεύς - ἐξ-αρύω • ἐξ-αγωγεύς, ὁ, der Heraus-, Fortführende. Bei den Bienen
 • ἐξ-αγωγή, ἡ, das Heraus-, Wegführen, z. B. eines Schiffes aus der See; der Soldaten; bes. Wegführen aus dem Lande; übh. von Waren, die ins Ausland verführt werden; τὴν ἀδελφὴν ἐπ' ἐξαγωγῇ φήσει μὲν ἐκδοῠναι, πέπρακε δὲ τῷ ἔργῳ, von einem, der seine Schwester an einen Ausländer und Feind des Staates verheiratet hatte; ἐξαγωγὴν δοῠναι, Erlaubnis zur Ausfuhr geben; ἐξαγωγὴν λαβεῖν, von einer solchen Erlaubnis Gebrauch machen; vom Vertreiben aus der angetretenen Erbschaft; αἱ κατὰ φύσιν ἐξαγωγαί = Ausleerungen. Auch intr., das Ausgehen, bes. aus dem Leben, der Tod; übh. der Ausgang; ἐξαγωγὴν ποιεῖσϑαι περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων, die Streitigkeiten beilegen
 • ἐξ-αγώγιμος, 1) ausführend, ableitend. 2) auszuführen; bes. von Waren, die ausgeführt werden
 • ἐξ-αγώγιον, τό, Ausfuhr des Getreides
 • ἐξ-αγωγίς, ίδος, ἡ, Ableitungskanal
 • ἐξ-αγωγός, ὁ, Loch zum Ablassen des Wassers
 • ἐξ-αγωνίζομαι, auskämpfen, kämpfen
 • ἑξα-γωνίζω, ein Sechseck bilden
 • ἑξα-γώνιος, u. ἑξα-γωνικός, sechseckig
 • ἐξ-αγώνιος, nicht zum Kampf, nicht zur Sache gehörig
 • ἑξα-δάκτυλος, sechsfingerig
 • ἑξάδ-αρχος, ὁ, Anführer von sechs Mann
 • ἐξ-αδελφή, ἡ, u. ἐξ-αδελφός, ὁ, Bruder- oder Schwesterkind
 • ἐξ-α-δια-φορέω, für ganz gleichgültig halten
 • ἐξ-α-δια-φόρησις, ἡ, das Gleichgültighalten
 • ἑξαδικός, die Zahl sechs betreffend
 • ἑξά-δραχμος, von sechs Drachmen; πωλεῖν ἑξαδράχμου, für sechs Drachmen verkaufen
 • ἐξ-ᾴδω, heraussingen; τοὺς κύκνους ὑπὸ λύπης ἐξᾴδειν, in Gesang ausbrechen, oder mit Gesang sterben; besingen, preisen; durch Gesänge vertreiben, wegzaubern
 • ἐξ-ᾱερόω, 1) in Luft verwandeln; pass. verdunsten. 2) auslüften, durchwehen
 • ἐξ-ᾱέρωσις, ἡ, Verdampfung
 • ἑξά-ετες, adv., sechs Jahre lang
 • ἑξα-έτης, ὁ, od. ἑξαετής, ές, u. ἑξα-έτηρος, sechsjährig
 • ἑξα-ετία, ἡ, ein Zeitraum von sechs Jahren
 • ἑξα-ήμερος, sechstägig; τὸ ἑξ., das sechstägige Schöpfungswerk
 • ἐξ-αθέλγω, aussaugen
 • ἔξ-αθλος, zum Kampfe unfähig
 • ἐξ-αθροίζομαι, heraussuchen u. versammeln
 • ἐξ-α-θῡμέω, ganz missmütig, mutlos sein
 • ἐξ-αιγειρόομαι, zur Schwarzpappel werden
 • ἐξ-αιθερόω, in Aether verwandeln
 • ἐξ-αιθριάζω, der freien Luft aussetzen, lüften
 • ἐξ-αιμάσσω, ganz u. gar blutig machen. Übertr., τὰς λύπας, wieder aufreißen, erneuern
 • ἐξ-αιματίζω, Blut auslassen
 • ἐξ-αιματόω, in Blut verwandeln
 • ἐξ-αιμάτωσις, ἡ, Verwandlung in Blut; Verwundung
 • ἐξ-αιματωτικός, ή, όν, zur Verwandlung in Blut geschickt
 • ἔξ-αιμος, blutleer, verblutet
 • ἐξ-αίμων, ον, vollblütig
 • ἐξ-αίνυμαι, heraus-, wegnehmen; ϑυμόν, d. i. töten
 • ἑξά-ιππος, mit sechs Pferden
 • ἐξ-αιρέσιμος, herauszunehmen; im Ggstz der Schalttage, die man ausfallen läßt, um die Zeitrechnung mit dem Laufe der Sonne u. des Mondes in Übereinstimmung zu bringen
 • ἐξ-αίρεσις, ἡ, das Aus-, Herausnehmen; τῶν ἱρῶν, das Ausnehmen der Eingeweide; das Ausgenommene, die Eingeweide selbst; der Ausladungsort, das Warenlager; ἐξαιρέσεως δίκη, ein Prozess auf Freilassung eines zum Sklaven gemachten freien Mannes
 • ἐξ-αίρετος, 1) ausgenommen; ἐξαίρετόν τινα ποιεῖσϑαι, einen ausnehmen; τούτῳ μόνῳ Ἀϑηναίων ἐξαίρετόν ἐστιν καὶ ποιεῖν καὶ λέγειν ὅ τι ἂν βούληται, er darf ausnahmsweise allein tun, was er will; χρόνον μηδένα ἐξαίρετον ποιεῖσϑαι τοῦ πολέμου, den Krieg zu keiner Zeit aussetzen. 2) ausgewählt, auserlesen, mit der Nebenbdtg des Vorzüglichen; γυναῖκες, auserwählte. Für einen bestimmten Zweck ausgewählt u. bestimmt, χίλια τάλαντα εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνηνέγκαμεν καὶ νόμῳ κατεκλείσαμεν ἐξαίρετα εἶναι τῷ δήμῳ - καὶ τριήρεις ἑκατὸν ἐξαιρέτους ἐψηφισάμεϑα εἶναι Andoc. 3, 7, sie sollten von dem gewöhnlichen Dienst ausgenommen und für besondere Staatszwecke aufbewahrt bleiben; στρατηγία ἐξ., praetura extraordinaria; ἐξαιρέτως, vorzugsweise
 • ἐξαιρετός, herausnehmbar
 • ἐξ-αιρέω, herausnehmen; 1) etwas von seinem Orte wegnehmen, aus etwas herausnehmen; von der Herausnahme der Eingeweide des Opfertieres; sich, für sich etwas herausnehmen; οἰωνοί, οἷσί τε τέκνα ἀγρόται ἐξείλοντο, denen Landleute die Jungen ausnahmen; τὰ μεγάλα ἱστία, die Segel einziehen; τὰ φορτία, die Schiffsladung aus dem Schiffe herausnehmen u. ans Land schaffen, ausladen; pass., κέραμος ἐξαιρεόμενος ἐν Αἰγύπτῳ, der dort ausgeladen, nach Ägypten eingeführt wird. 2) übh. wegnehmen, entfernen, beseitigen, auch von Gemütsaffekten; ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν, das Misstrauen entfernen; ὀρϑῶς ἂν ἐξαιροῖμεν τοὺς ϑρήνους τῶν ὀνομαστῶν ἀνδρῶν, wie τοὺς ὀδυρμούς, die Klagen um die Männer aufheben; νεῖκος πατρός, aufheben; τοῠ μὲν φρένας ἐξέλετο Ζεύς, den Verstand nehmen; mit dem Nebenbegriffe des gewaltsamen Entreißens, ἐξελέσϑαι τινὰ ϑυμόν; rauben; ἐκ τῶν κινδύνων, den Gefahren entreißen; οὔτε γὰρ τὸ γνῶναι καὶ δοκιμάσαι τὸ βέλτιστον ἐξελέσϑαι δύναιτ' ἂν ὑμῶν οὐδὲ εἷς, das kann euch keiner entreißen. Auch im pass., ἐξαιρεϑέντες τὸν Δημοκήδεα, denen Demokedes entrissen worden; τὸ ἐπιϑυμοῠν τοῠ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέϑησαν, die Lust wurde ihnen nicht genommen, wie ἐξαιρεϑέντας ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου, denen vom Lehrer die Ungerechtigkeit benommen, die davon befreit sind. Bes. a) ἐξαιρεῖσϑαί τινα εἰς ἐλευϑερίαν, in libertatem vindicsre. b) eine Ausnahme machen mit etwas, ausnehmen, bei Seite setzen; μητέρας ἐξελόντες, mit Ausnahme der Mütter; Σιμμίαν ἐξαιρῶ λόγου, den S. nehme ich aus; ἐξελόντες τὰς ἀντιμοιρίας, von der Erbschaft bei Seite legen; τὸ μέσον τούτων ἐξεῖλες, du hast es übergangen. c) mit Gewalt austreiben; austilgen, vernichten; τὴν πόλιν, von Grund aus zerstören; ἀφανίζουσιν, die Orakel zu Schanden machen; πόλιν ἐξελεῖν, erobern. 3) aus einer Anzahl herausnehmen, auswählen, auslesen; für sich auswählen; ἐξαραιρημένος, geweiht
 • ἐξ-αίρησις, ἡ, das Heraus-, Wegnehmen
 • ἐξ-αιρόομαι, zu Lolch oder Trespe (αἶρα) werden
 • ἐξ-αίρω, 1) herausheben, in die Höhe bringen, führen, aufheben u. wegtragen; ἁρπάζει μέσον καἰ ἐξάρας, nachdem er ihn in die Höhe gehoben; μνῆμα, aufführen. Übertr., ἡδοναῖς ἐξαίρει ἄμοχϑον βίον, durch Vergnügen das Leben erhöhen; μὴ ὀργισϑῇς, mächtig machen; mit Lob erheben, rühmen; ἐπὶ τούτοις ὑψηλὸν ἐξαίρειν ἑαυτόν, sich darob hoch erheben; ἄνω τὸ πρᾶγμα ἐξάρας, übertreibend, vergrößernd; ϑυμὸν εἰς ἀμπλακίην, anreizen, bewegen; διπλῆν χάριν χορείας, den Reigen anheben. 2) für sich davontragen, als Beute, Gewinn erwerben; aufheben, wegführen; νόσον ἐξαρούμεϑα, die Krankheit steigern, erhöhen; sich erheben. 3) Pass., aufgerichtet werden, bes. von Leidenschaften od. Gemütsbewegungen erregt werden; ἐξηρμένος τὰς χαίτας, dem die Haare zu Berge stehen; ἐξαρϑείς (absolut), aufgeregt, aufgebläht vor Stolz, vor Freude, Mut; vom Stil. 4) intrans., sich erheben; ἐξάραντες παντὶ τῷ στρατεύματι, mit dem ganzen Heere aufbrechen
 • ἐξ-αίσιος, außer dem Schicksale oder dem Schicklichen, 1) ungebührlich, ungerecht, frevelhaft. 2) das Maß überschreitend, ungewöhnlich, ungeheuer; von ungewöhnlich starken Stürmen
 • ἐξ-αΐσσω, heraus-, hervoreilen, -stürzen; τὸ ἐξᾷττον, das Auffahrende, die Heftigkeit
 • ἐξ-α-ϊστόω, ganz unsichtbar machen, vernichten
 • ἐξ-αιτέω, 1) heraus-, zurück-, abfordern; ὅς μ' ἐξῄτει πατρός, der mich vom Vater zur Frau verlangte; vom Bettler; die Auslieferung verlangen; οὐκ ἐδίδου τοὺς Σκύϑας ἐξαιτέοντι, deren Auslieferung er verlangte; von Sklaven, die man zur Folter reklamiert. 2) für sich fordern, verlangen; τήνδε μ' ἐξαιτεῖ χάριν, du verlangst von mir die Gunst; ἤ τοί τις ἐξέκλεψεν ἢ 'ξῃτήσατο ϑεός τις, ein Gott hat durch Bitten uns erhalten, gerettet; τοὺς κάτω σϑένοντας ἐξῃτησάμην τύμβου κυρῆσαι, ich habe es von ihnen durch Bitten erlangt; πρόσχημά τινα; die Auslieferung verlangen; die Begnadigung erbitten; οἳ ἐξαιτοῠνται τὰς γραφὰς τῶν παρανόμων, durch Bitten abwenden
 • ἐξ-αίτησις, ἡ, das Herausfordern. a) die Forderung der Auslieferung. b) die Fürbitte um Freisprechung
 • ἐξ-αιτιο-λογέω, den Grund aufsuchen u. angeben
 • ἔξ-αιτος, ausgewählt, vorzüglich; auch Μήδεια, zurückgefordert
 • ἐξ-αίφνης, adv., plötzlich, unvermutet; c. partic., ἄν τι δόξειεν ἀκούσαντι ἐξαίφνης, sobald er gehört hatte
 • ἐξ-αιφνίδιος, α, ον, plötzlich
 • ἐξ-αιχμ-αλωτίζω, zum Gefangenen machen
 • ἐξ-ακανθίζω, entdornen. Dornen ausreißen; ausgrübeln
 • ἐξ-ακανθόομαι, dornig, stachlig werden
 • ἐξ-ακέομαι, ausheilen, ausbessern; wieder gut machen; χόλον, besänftigen; abhelfen, τὰς ἐνδείας; δίψος, stillen
 • ἐξ-άκεσις, ἡ, die gänzliche Heilung
 • ἐξ-ακεστήριος, heilend, sühnend; ϑυσία, Sühnopfer
 • ἑξάκις, sechsmal
 • ἑξακις-μύριοι, 60000
 • ἑξακις-χίλιοι, 6000
 • ἑξακις-χιλιοστός, der Sechstausendste
 • ἑξά-κλῑνος, mit sechs Tischlagern
 • ἐξ-ακμάζω, verblühen
 • ἔξ-ακμος, verblüht
 • ἑξά-κνημος, sechsspeichig
 • ἐξ-ακολουθέω, nachfolgen; nachspähen, nachsuchen
 • ἐξ-ακολούθησις, ἡ, das Folgen, Nachspähen
 • ἐξ-ακοντίζω, (einen Wurfspieß heraus) schleudern; τοῖς δόρασιν, mit den Speeren schleudern. Auch φάσγανον πρὸς ἧπαρ, hineinstoßen; ὅσας - χεῖρας ἐξηκόντισα, hastig ausstrecken; αἳ τῆςδε γῆς - κῶλον ἐξηκόντισαν, schnell entfliehen aus diesem Lande; übertr., τί τοὺς Ὀδυσσέως ἐξακοντίζω πόνους, drohend verkünden; πρός τι, darauf erwidern; komisch πνοήν, vom Dampfe beim Kochen
 • ἐξ-ακόντισις, ἡ, das Herausschleudern
 • ἐξ-ακόντισμα, τό, das Heraus-, Fortgeschleuderte
 • ἐξ-ακοντισμός, ὁ, das Heraus-, Fortschleudern; eine Art Blitz
 • ἑξακοσί-αρχος, ὁ, Anführer von 600 Mann
 • ἑξακόσιοι, sechshundert
 • ἑξακοσιοστός, der sechshundertste
 • ἑξα-κοτυλιαῖος, α, ον, sechs Kotylen enthaltend
 • ἐξ-ακούω, hören, bes. aus der Ferne; λόγῳ μὲν ἐξήκουσ', ὄπωπα δ' οὐ μάλα, ich habe davon gehört. Auch = dazu verstehen, supplieren. Ἐξάκουστος, hörbar, vernehmbar; ἐξακουστέος, zu vernehmen
 • ἐξ-ακρῑβόω, u. ἐξ-ακρῑβάζω, genau, sorgfältig machen, ausarbeiten; δόκησιν εἰπεῖν κἀξακριβῶσαι λόγον, mit Bestimmtheit aussprechen, was man sicher weiß; τοὺς χρόνους, genau angeben; genau ausforschen, untersuchen
 • ἐξ-ακρίζω, einen Gipfel erklimmen
 • ἑξά-κυκλος, mit sechs Rädern
 • ἑξά-κωλος, sechsgliedrig
 • ἐξ-αλαόω, gänzlich blind machen, blenden; ὅλον δέμας, kastrieren
 • ἐξ-αλαπάζω, gänzlich ausleeren, πόλιν, die Stadt von ihren Bewohnern leer machen, um andere einziehen zu lassen; gew. plündern, verwüsten; ἀλλά με νόσος ἐξαλάπαξε, erschöpfte mich
 • ἐξ-αλείπτης, ὁ, der Salber
 • ἐξ-αλειπτικός, ή, όν, zum Auswischen gehörig
 • ἐξ-άλειπτρον, τό, die Salbbüchse
 • ἐξ-αλείφω, 1) einsalben, bestreichen; ᾗ ἔτυχε οὐκ ἐξαληλιμμένον τὸ τεῖχος, wo die Mauer nicht beworfen, übertüncht war. Gew. 2) auswischen, etwas Geschriebenes, Gemaltes ausstreichen, Ggstz ἐγγράφω; den Namen aus einem Register, aus Listen; vertilgen, aufheben; seltner von ; ἐξαλείψασϑαι φρενός, aus dem Innern; τὰς ἀπογραφὰς ἐξαλειψάμενος, seine Schätzung ausstreichen lassend
 • ἐξ-άλειψις, ἡ, das Auslöschen
 • ἐξ-αλέομαι, vermeiden, ausweichen, entkommen; Orakel
 • ἑξά-λιτρος, sechspfündig
 • ἐξ-αλίνδω, sich auswälzen, austummeln lassen; komisch ἐξήλικάς με ἐκ τῶν ἐμῶν, du hast mich aus Hab und Gut herausgetummelt
 • ἐξ-αλλαγή, ἡ, Umänderung, Veränderung; ὑπὸ ϑείας ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωϑότων νομίμων, die Entfernung von dem Gewohnheitsrecht; ὀνομάτων, ungewöhnliche Formen der Wörter
 • ἐξ-άλλαγμα, τό, Veränderung, Belustigung
 • ἐξ-αλλάσσω, 1) vertauschen, umtauschen, verändern; κακοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται, der keine Änderung in seinem Unglück erleidet, dessen Unglück sich nicht ändert. Εὐρώπαν, E. verlassen; σπάργανα, zurücklassen; ἐξηλλαγμένος, verschieden, abweichend; ungewöhnlich. 2) δρόμον, dem Laufe eine andere Richtung geben; übh. abkehren, abwenden, τὴν γύμνωσιν ἐξ. τῶν ἐναντίων, die Blöße von den Feinden abwenden. Auch intrans., von etwas weggehen, δεῠρο ἀπὸ τῆς νεώς, hierher kommen (vom Schiffe); übh. abweichen, verschieden sein; ἐξαλλάσσουσα χάρις, ausgezeichnet; = τέρπω, eine Veränderung machen, ergötzen
 • ἐξ-αλλοιόω, ganz verändern
 • ἐξ-άλλομαι, heraus-, hervorspringen; vom Wagen springen; ἐξάλμενος Τρώων, προμάχων, τῶν ἄλλων, aus den Troern hervor zur Schlacht springen, hervorstürmen; auf-, in die Höhe springen; übertr., heftig aufgeregt werden. Vom Pferde: anspringen
 • ἔξ-αλλος, verschieden, a) fremd. b) ausgezeichnet, ausgesucht
 • ἐξ-αλλοτριόω, an Fremde verkaufen; entfremden
 • ἔξ-αλμα, τό, der Sprung heraus
 • ἐξ-α-λογίζομαι, pass., zum unvernünftigen Tiere werden
 • ἔξ-αλος, aus dem Meere; aus dem Meere hervorragend; fern vom Meere gelegen
 • ἔξ-αλσις, ἡ, der Sprung auf einem Fleck mit zusammengehaltenen Füßen; Verrenkung
 • ἐξ-άλυξις, ἡ, das Vermeiden
 • ἐξ-αμαρτάνω, abirren, verfehlen, παίσας, das Ziel nicht treffen. Übh. fehlen, sich vergehen; περὶ τοὺς ϑεούς, gegen die Götter sündigen; περὶ τὴν τῶν ἡδονῶν αἵρεσιν, in Beziehung auf die Wahl. Pass., ἡ ἐξαμαρτανομένη πρᾶξις, wobei gefehlt wird; ἐξημαρτημένος, verfehlt, fehlerhaft; auch trans., zu Sünden verleiten
 • ἐξ-αμαρτία, ἡ, das Verfehlen, das Vergehen
 • ἐξ-αμαυρόω, ganz verdunkeln, schwächen
 • ἐξ-αμαύρωσις, ἡ, die gänzliche Schwächung, das Aufhören
 • ἐξ-αμάω, abschneiden, abmähen, ernten; ϑέρος, die Ernte vollenden. Übtr., von Grund aus vertilgen, ausrotten; γένους ἅπαντος ῥίζαν ἐξημημένος, mit der Wurzel des ganzen Stammes abgemäht, ausgerottet; βρύκουσά σου τοὺς πλεύμονας καὶ τἄντερ' ἐξαμήσω, die Eingeweide aus dem Leibe reißen
 • ἐξ-αμβλίσκω u. ἐξ-αμβλέω, eine Fehlgeburt tun, abortieren
 • ἐξ-αμβλόω, 1) eine Fehlgeburt tun, abortieren. 2) εἰ σὴν παῖδα φαρμακεύομεν καὶ νηδὺν ἐξαμβλοῦμεν, wenn wir machen, daß der Mutterleib eine Fehlgeburt tut; übertr. komisch, φροντίδ' ἐξήμβλωκας ἐξηυρημένην, machen, daß aus der aufgefundenen Idee eine Fehlgeburt wird, wie τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον, das fehlgeborne Ding; ἰσχὺς ἀμβλοῠται, wird abgestumpft. 3) fehlschlagen
 • ἐξ-αμβλύνω, abstumpfen, schwächen
 • ἐξ-άμβλωμα, τό, die Fehlgeburt
 • ἐξ-άμβλωσις, ἡ, das Fehlgebären
 • ἐξ-αμείβω, 1) vertauschen, verändern, ϑαρσεῖτε σαρκὸς ἐξαμείψασαι τρόμον, das Zittern verbannend. Vom Orte: darüber hingehen; Μακεδονίαν, durchwandern; absol. εἰ μὴ ἐξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν, weggehen. 2) intr. abwechseln; ἔργου ἔργον ἐξημείβετο, eine Arbeit folgte auf die andere. 3) vergelten; κακαῖσι ποιναῖς ταῖςδέ μ' ἐξημείψατο, mit den Strafen vergalt er mir
 • ἐξ-άμειψις, ἡ, Vertauschung, Veränderung, αἱ κατ' οὐρανὸν καὶ περίοδοι, Wechsel
 • ἐξ-αμέλγω, ausmelken; πλήρωμα τυρῶν, auspressen
 • ἐξ-α-μελέω, ganz vernachlässigen; ἐν ταῖς πόλεσιν ἐξημέληται περὶ τῶν τοιούτων = man bekümmert sich nicht darum
 • ἑξα-μέρεια, ἡ, die Teilung in sechs Stücken
 • ἑξα-μερής, ές, sechsteilig
 • ἑξα-μετρία, ἡ, Verbindung von sechs μέτρα
 • ἑξά-μετρος, aus sechs Maßen, Versfüßen bestehend, bes. aus sechs Daktylen, hexametrisch
 • ἑξά-μηνος, u. ἑξα-μηνιαῖος, α, ον, sechsmonatlich, sechs Monat alt; sechs Monat dauernd; ὁ ἑξάμηνος, sc. χρόνος, das halbe Jahr; διδόασι ἑξαμήνου σῖτον, auf ein halbes Jahr
 • ἐξ-α-μηχανέω, aus der Verlegenheit helfen
 • ἐξ-αμιλλάομαι, herauskämpfen; τὰς τεϑρίππους ἁμίλλας ἐξαμιλληϑείς, der in den Wettkämpfen den Sieg davongetragen hat; wer kämpft, d. i. treibt dich zum Lande hinaus? ἐξ. τινὰ φόβῳ, herausscheuchen. Dah. ἔστ' ἂν ὄμματος ὄψις Κύκλωπος ἐξαμιλληϑῇ πυρί, bis das Auge durch Feuer ausgetilgt worden; sich herausarbeiten
 • ἔξ-αμμα, τό, 1) das Angeknüpfte, Anknüpfungspunkt, Handhabe. 2) πυρός, die Entzündung
 • ἑξα-μναῖος, u. ἑξά-μνους, sechs Minen schwer, wert
 • ἑξά-μορος, zum sechsten Teil
 • ἐξ-αμπρεύω, herauswinden, -schleppen
 • ἐξ-αμύνομαι, von sich abwehren, abhalten
 • ἐξ-αμυστίζω, in vollen Zügen austrinken
 • ἐξ-αμφοτερίζω λόγον, eine Streitfrage so stellen, daß darüber auf zwei entgegengesetzte Weisen entschieden werden kann
 • ἐξ-ανα-βαίνω, vollends heraufsteigen
 • ἐξ-ανα-βλύζω, aufsprudeln
 • ἐξ-ανα-βρύω, hervorquellen lassen, hervorlocken
 • ἐξ-ανα-γεννάομαι, von Neuem geboren werden
 • ἐξ-ανα-γιγνώσκω, aus-, durchlesen
 • ἐξ-αναγκάζω, erzwingen, durchaus nötigen; τὴν ἀργίαν πληγαῖς, mit Schlägen gewaltsam austreiben; οὐ πάντως ἐξηναγκασμένον, indem es nicht durchaus notwendig ist
 • ἐξ-αν-άγω, heraus- u. herausführen; Ἅιδου τ' ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν μυχῶν πατέρα σόν, aus dem Hades auf die Oberwelt herauf; von einem Orte aus auf die hohe See hinausfahren, absegeln; übertr. τὸ ἐξ Ἀσίης ἐξαναχϑὲν στράτευμα, aufbrechen
 • ἐξ-ανα-δύομαι, woraus auftauchen, hervorkommen; ἐξαναδύομαι μάχης, ich entziehe mich der Schlacht
 • ἐξ-ανα-ζέω, heraus- u. heraufsieden; χόλον, den Zorn ausbrechen lassen
 • ἐξ-ανα-θλίβω, herausquetschen
 • ἐξ-αν-αιρέω, auf- u. herausnehmen; πυρός, aus dem Feuer
 • ἐξ-αν-αισθητέω, ganz empfindungslos sein
 • ἐξ-ανα-καλύπτομαι, sich enthüllen
 • ἐξ-ανα-κολυμβάω, heraus- u. auftauchen
 • ἐξ-ανα-κρούω, zurückschlagen; τῇσι λοιπῇσι νηυσὶ ἐξανακρουσάμενοι, sich zurückziehen
 • ἐξ-ανα-λάμπω, daraus aufleuchten lassen
 • ἐξ-ανᾱλίσκω, ganz verbrauchen, verwenden. Übertr., ἐξαναλῶσαι γένος, zu Grunde richten; durch Geldaufwand erschöpfen
 • ἐξ-ανα-λύω, ganz losmachen, befreien; ganz auflösen
 • ἐξ-ανάλωσις, ἡ, der gänzliche Verbrauch, das Aufreiben
 • ἐξ-ανα-πείθω, überreden
 • ἐξ-ανα-πληρόω, ergänzen, vollzählig machen
 • ἐξ-ανα-πνέω, wieder zu Atem kommen, sich erholen
 • ἐξ-ανα-πτύσσω, entwickeln, erklären
 • ἐξ-αν-άπτω, 1) daran anhängen, anknüpfen; μὴ ἐξανάψῃ δύςκλειαν, sich üblen Ruf zuziehen. 2) τὴν σβεννυμένην φύσιν, wieder anzünden
 • ἐξ-αν-αρπάζω, herausreißen, entführen
 • ἐξ-ανα-σπάω, heraus- u. emporziehen, τινός, aus etwas
 • ἐξ-ανά-στασις, ἡ, 1) das Aufstehenlassen, Wegführen oder Vertreiben; aber ἡ τῶν Κίμβρων ἐξ. ἐκ τῆς οἰκείας, die Auswanderung. 2) das Aufstehen der Kranken vom Lager. Im N. T die Auferstehung vom Tode
 • ἐξ-ανα-στέφω, ganz bekränzen
 • ἐξ-αν-αστράπτω, aufblitzen
 • ἐξ-ανα-στρέφω, von etwas umkehren u. herabstürzen; δαιμόνων ϑ' ἱδρύματα ἐξανέστραπται βάϑρων, sie sind von ihren Gestellen herabgestürzt; χρυσῇ μακέλλῃ Διὸς ἐξαναστραφῇ, zu Grunde. richten
 • ἐξ-ανα-τέλλω, hervorgehen lassen; ἐκ κεφαλῆς ϑόρυβον, erregen. Intr., hervorgehen
 • ἐξ-ανα-φαίνω, herausbringen u. zeigen
 • ἐξ-ανα-φανδόν, ganz offenbar
 • ἐξ-ανα-φέρω, heraus-, herausbringen; intr., wieder zu Kräften kommen, sich erholen; πρός τι, Kräfte, Muth zu etwas fassen
 • ἐξ-ανα-φύω, herauswachsen lassen; intr., herauswachsen
 • ἐξ-ανα-χωρέω, daraus weg- u. zurückgehen, sich zurückziehen; τὰ εἰρημένα, das gegebene Wort nicht halten
 • ἐξ-ανδρα-ποδίζω, in Knechtschaft bringen, unterjochen; sich unterjochen, zu Sklaven machen; allgemein: rauben
 • ἐξ-ανδραπόδισις, ἡ, u. ἐξ-ανδραποδισμός, ὁ, das zu Sklaven Machen
 • ἐξ-ανδραποδιστής, ὁ, der zu Sklaven macht
 • ἐξ-ανδρόομαι, pass., ganz zum Mann werden, das mannbare Alter erreichen; λόχος δ' ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρωμένος, aus Zähnen in Männer verwandelt
 • ἐξ-αν-εγείρω, heftig aufregen
 • ἐξ-άν-ειμι, heraus- u. herausgehen; οὐρανοῦ, am Himmel aufgehen; αἴγλη ὕδατος ἐξανιοῦσα, zurückstrahlend aus; ἄγρης ἐξανιών, von der Jagd zurückkehrend
 • ἐξ-ανεμίζω, auslüften
 • ἐξ-ανεμόω, 1) aus-, durchlüften, αὐχμηραὶ τρίχες ἐκ κεφαλῆς ἐξηνέμωντο, sie flatterten im Winde. 2) mit Wind anfüllen, aufblähen. 3) zu Wind machen, vereiteln; pass., vom Getreide: durch den Wind verdorben, ausgekörnt werden. 4) übertr., aufregen, anreizen; von den Stuten: rossig werden
 • ἐξ-αν-έργαστος, unvollkommen
 • ἐξ-αν-ευρίσκω, herausfinden, ausfindig machen, οἷα κἀξανευρίσκεις λέγειν; was ersinnst du?
 • ἐξ-αν-έχω, 1) hervorstehen, hervorragen; κεῖϑεν δὲ προτέρωσε μέγας ἀγκὼν ἐξανέχει γαίης, ins Meer hinein. 2) auf sich nehmen, erdulden; οὗ λόγων ἄλγιστ' ἂν ἐξανασχοίμην κλύων, seine Reden zu hören; ταῠτα παῖδας ἐξανέξεται πάσχοντας, daß die Kinder das leiden
 • ἐξ-ανέψιοι, οἱ, u. ἐξανέψιαι, αἱ, zweite Geschwisterkinder, deren Väter oder Mütter Geschwisterkinder waren
 • ἐξ-ανθέω, 1) hervor-, aufblühen; γῆ ἐξανϑοῦσα, die Blumen treibt; ausbrechen, hervorkommen; von Hautausschlag u. Geschwüren; πέφυκεν ἡ ἀνδρεία τελευτῶσα ἐξανϑεῖν παντάπασι μανίαις, endet in, bricht darin aus; σῶμα φλυκταίναις καὶ ἕλκεσιν ἐξηνϑηκός, ganz damit bedeckt. 2) abblühen, verblühen; von Farben: verschießen; vom Wein: die Blume verlieren. 3) hervorsprossen lassen, hervortreiben
 • ἐξ-άνθημα, τό, das Aufgeblühte, bes. Hautausschlag, kleine Geschwüre
 • ἐξ-άνθησις, ἡ, 1) das Hervorblühen, der Ausschlag; vom Barthaar. 2) das Abblühen
 • ἐξ-ανθίζω, mit Blumen schmücken od. blumenartig geschmückt; übh. schmücken; Blumen für sich abpflücken
 • ἐξ-ανθρακόω, ganz zu Kohlen brennen
 • ἐξ-ανθρωπίζω, zum Menschen, menschlich machen; τὴν φιλοσοφίαν, von Sokrates, der die Philosophie dem Menschen näher brachte; σιτία ἐξηνϑρωπισμένα, dem Menschen angemessene
 • ἐξ-άνθρωπος, entmenscht, unmenschlich; act., συμφορά, unmenschlich, wild machend
 • ἐξ-αν-ίημι, 1) heraus-, hervorsenden, -lassen; von Blasebälgen; ἀρὰς σφῷν ἐξανῆκ' ἐγώ, Flüche habe ich gegen euch ausgestoßen; ϑύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν, aus den Händen schleudernd; ὀδμὴν ἐξανίεσκον, aushauchen; τὴν ἀρετήν, der Tugend entsagen; auflösen; pass., πόνων, davon befreit werden. 2) intr., nachlassen; ὀργῆς ἐξανεὶς κακῆς, vom Zorn ablassend; hervorströmen (vom Flusse)
 • ἐξ-αν-ίστημι, 1) auf- u. heraustreten-, hervorgehen lassen, vertreiben; τοὺς ϑανόντας, aufwecken; ἐξ ἠϑέων 5, 14; ἐξαναστήσας τὸν παῖδα, er hieß ihn aufstehen; τὴν ἐνέδραν, den Hinterhalt hervorbrechen lassen; die Einwohner vertreiben. Dah. übh. zerstören; πόλιν, die Stadt durch Vertreibung der Einwohner veröden. 2) intrans. Zeiten des Aktivs, sich erheben, aufstehen u. weggehen, ἐξανίστανται Λακεδαίμονος, ziehen fort von L.; ἐξανίστω τῶνδ' ἀνακτόρων, entferne dich von; ἐκ τῆς γῆς, auswandern; ἐξαναστάντες ὑπὸ τῶν.Σκυϑέων ἐξ ἠϑέων, von den Scythen vertrieben; Πελοποννήσο υ ἐξαναστάσης, da er verheert worden; aufbrechen; ὅϑεν ἐξανέστη, von wo er aufgestanden; δεῠρο ἐξαναστῶμεν, aufbrechen u. hierher gehen; vom Mahle; τινὶ ὁδῶν, einem aus dem Wege gehen. Von einem Berge, ἐξανεστηκὸς ἐκ τῆς περικειμένης χώρας εἰς ὕψος ἱκανόν, der sich erhebt; vom Aufbrechen der Geschwüre; aufstehen; außer sich geraten
 • ἐξ-αν-ίσχω, aufgehen (von der Sonne)
 • ἐξ-αν-οίγω, ganz eröffnen
 • ἐξ-αν-οιδέω, herausschwellen
 • ἐξ-άν-οιξις, ἡ, die Eröffnung
 • ἐξ-αν-ορθόω, ganz aufrichten, wieder herstellen
 • ἐξ-άντης, ες, außerhalb des Gesichtskreises, nicht ausgesetzt, bes. ohne Krankheit, gesund; unversehrt; ἐξάντης κακοῠ, frei davon
 • ἐξ-αντλέω, 1) heraus-, ausschöpfen; verbrauchen, durch Verschwendung erschöpfen. 2) aushalten, ausdulden, mit Mühe vollenden; δαίμονα, das Geschick
 • ἐξ-άντλημα, τό, das Schöpfgefäß
 • ἐξ-άντλησις, ἡ, das Ausschöpfen
 • ἐξ-ανύω, 1) vollenden, ausführen; ἐξανύσασϑαι τάφον τέκνοις, ein Grab erlangen. 2) von lebenden Wesen: töten
 • ἐξ-απ-αείρω, herausheben u. wegtragen
 • ἑξα-πάλαιστος, von 6 Spannen
 • ἐξ-απ-αλλάττω, ganz befreien; τίς ἄλυπος ἄτης ἐξαπαλλαχϑήσεται; wer wird frei davon sein?; intrans., ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι ζόης, scheiden aus dem Leben; οὐκ ἔχων ὅπως τῶν εἰρημένων ἐξαπαλλαγῇ, wie er davon loskommen solle
 • ἐξ-απ-αντάω, begegnen
 • ἐξ-απ-αρτάομαι, pass., aufgehängt werden, schweben
 • ἐξ-απατάω, gänzlich betrügen, täuschen; mit dem acc. der Sache, τὸ δεῖπνον ἐξαπατώμενος, um das Mahl betrogen; εἴ τις ἐξαπατηϑῆναι οἴ. εται ταῠτα, hierin; τὴν νόσον, besänftigen, mildern
 • ἐξ-απάτη, ἡ, Betrug, Täuschung
 • ἐξ-απάτησις, ἡ, das Betrügen, der Betrug
 • ἐξ-απατητήρ, ὁ, u. ἐξ-απάτης, ὁ, u. ἐξ-απατητής, ὁ, der Betrüger
 • ἐξ-απατητικός, ή, όν, betrügerisch, täuschend
 • ἐξ-απατύλλω, ein wenig betrügen
 • ἐξ-απαφίσκω, täuschen, betrügen
 • ἑξά-πεδος, sechsfüßig
 • ἑξά-πεζος, mit sechs Füßen
 • ἐξ-απ-εῖδον, aus der Ferne bemerken
 • ἑξα-πέλεκυς, εως, mit sechs Beilen, die Prätoren, denen 6 Lictoren mit Fasces vorangingen
 • ἐξ-απ-έρχομαι, heraus- u. weggehen
 • ἐξ-απ-εύχομαι, durch Bitten abwenden
 • ἑξά-πηχυς, von sechs Ellen
 • ἐξ-απιναῖος, α, ον, plötzlich, unvermutet
 • ἐξ-απίνης, u. ἐξ-άπινον, adv., plötzlich, unvermutet
 • ἑξα-πλασιάζω, mit sechs multiplieren
 • ἑξα-πλάσιος, α, ον, u. ἑξα-πλασίων, ονος, sechsfach
 • ἑξά-πλεθρος, sechs Plethren lang
 • ἑξά-πλευρος, sechsseitig
 • ἑξα-πλῆ, sechsfach
 • ἑξα-πλόος, η, ον, sechsfältig
 • ἐξ-απλόω, auseinanderfalten; entwickeln
 • ἐξ-άπλωσις, ἡ, die Entfaltung
 • ἐξ-απο-βαίνω, absteigen aus
 • ἑξα-πόδης, ὁ, sechsfüßig
 • ἐξ-απο-διδράσκω, daraus entlaufen
 • ἐξ-απο-δίομαι, daraus wegscheuchen
 • ἐξ-απο-δύνω, sich ausziehen
 • ἐξά-πολις, ἡ, Verein von sechs Städten
 • ἐξ-απ-όλλῡμι, gänzlich vernichten, vertilgen; mit dem perf. II. ἐξαπόλωλα, daraus untergehen, verschwinden; gänzlich verschwinden, zu Grunde gehen
 • ἐξ-απο-λογία, ἡ, ein Titel der Reden des Antipho, die eine Tetralogie bilden, zweite Verteidigung
 • ἐξ-απο-νέομαι, davon zurückkehren
 • ἐξ-απο-νίζω, ganz abwaschen
 • ἐξ-απ-οξύνω, ganz zuspitzen
 • ἐξ-απο-πτύω, ausspeien
 • ἐξ-α-πορέω, in großer Verlegenheit, in großer Not sein
 • ἐξ-αποῤ-ῥέω, daraus wegfließen
 • ἐξ-απο-σπάω, daraus wegziehen
 • ἐξ-απο-στάζω, herabträufeln
 • ἐξ-απο-στέλλω, heraus- u. wegschicken
 • ἐξ-απο-στολή, ἡ, das Aus-, Abschicken
 • ἐξ-απο-σφραγίζω, entsiegeln
 • ἐξ-απο-τίνω, ganz abbüßen
 • ἐξά-πους, οδος, sechsfüßig
 • ἐξ-απο-φθείρω, gänzlich vernichten
 • ἐξ-απο-χέω, ausgießen
 • ἑξά-πρυμνος, mit sechs Schiffshinterteilen, d. i. mit sechs Schiffen
 • ἑξα-πτέρυγος, mit sechs Flügeln
 • ἑξά-πτυχος, mit 6 Falten, Lagen
 • ἐξ-άπτω, 1) anknüpfen, anhängen; πεῖσμα κίονος ἐξάπτειν, das Seil so an die Säule binden, daß es von dieser herunterhängt; ἐξαμμέναι ἐκ σώματος, daran geknüpft, davon abhängig sein; τῆς τύχης τὰ πραττόμενα, davon abhängig machen; τὴν πόλιν ἐξῆψε τοῦ Πειραιῶς, verband er damit. 2) anlegen, umhüllen; sich woran hängen, πάντες ἐξάπτεσϑε, hängt euch alle daran; häufiger = sich an-, umhängen; ἐξάψασϑαι κώδωνας, sich Schellen anlegen; σφραγίδια ἐξαψάμενος. sich Petschafte anhängen, am Gurte tragen; gefangene Schiffe ins Schlepptau nehmen. Auch = sich an einen machen, ihn angreifen; πολέμου, den Krieg anfangen; anzünden, anstecken
 • ἑξά-πτωτος, mit sechs Casus
 • ἐξ-απ-ωθέω, heraus- u. wegstoßen
 • ἑξά-πωλος, mit sechs Rossen
 • ἐξ-άραγμα, τό, das Herausgeschlagene, der Splitter
 • ἐξ-αραίωσις, ἡ, das Dünnmachen
 • ἐξ-αράομαι, durch Gebete einweihen
 • ἐξ-αράσσω, herausschlagen, zerschmettern aus etwas heraus; übertr., οἷον ὑμῶν ἐξαράξω τὴν ἄγαν αὐϑαδίαν, ich will euch den Trotz austreiben; τινὰ αἰσχροῖς καὶ κακοῖς, mit Schmähreden ihn herunterreißen; πεφραγμένην ἔξοδον, mit Gewalt durchbrechen
 • ἐξ-αργέω, ganz nachlässig betreiben; γῆ ἐξαργηϑεῖσα, wenn es gar nicht bestellt worden. Intrans., ganz untätig sein
 • ἐξ-άργματα, τά; ἐξ. τάμνε ϑανόντος, er hieb dem Gemordeten die Extremitäten ab, was die Mörder zur Sühne taten
 • ἐξ-αργυρίζω, u. ἐξ-αργυρόω, versilbern, zu Gelde machen, verkaufen; für sich verkaufen; πάντας ἐξηργυρίσαντο, sie brachten alle um ihr Geld
 • ἐξ-αρέσκομαι, u. ἐξ-αρεσκεύομαι, sich einem gefällig zeigen u. seine Gunst erwerben, τοῖς ϑεοῖς, durch Opfer sich den Göttern befreunden; ἐὰν τοὺς κυρίους δώροις ἐξαρέσηται, sie durch Geschenke gewinnen
 • ἔξ-αρθρος, 1) ausgerenkt. 2) mit herausstehenden Gliedern
 • ἐξ-αρθρόω, ausrenken
 • ἐξ-άρθρωμα, τό, das Ausgerenkte, Verrenkung
 • ἐξ-άρθρωσις, ἡ, die Ausrenkung
 • ἐξ-αριθμέω, aus-, herzählen, herrechnen; στρατόν, zählen; τούτων μυριάδες ἐξηριϑμήϑησαν, wurden durch das Zählen herausgebracht; τὰ χρήματα ἐν τῇ ἀγορᾷ, bar auszahlen am Wechslertisch
 • ἐξ-αρίθμησις, ἡ, die Auf-, Herzählung; Zahlung
 • ἑξ-άριθμος, sechszählig, sechsfach
 • ἐξ-αρκέω, ausreichen, hinreichen, genügen; πᾶσιν, allen gewachsen sein; ὡς ἐξαρκέσον, als werde es hinreichen; imperson., ἐξαρκεῖ μοι, es genügt mir; c. partic., καὶ ταῠτα ἔχουσιν οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτοῖς, es genügte ihnen nicht, dies zu haben; τὸν νοῦν διδάσκαλον ἔχουσα χρηστὸν ἐξήρκουν ἐμοί, ich war zufrieden, ihn zu haben; πῶς ἂν ἐξαρκέσειεν ὁ τύραννος χρήματα ἐκτίνων, wie sollte er im Stande sein zu bezahlen?; φίλοις ἐξαρκεῖν, ihnen hinreichende Dienste leisten; κτεάτεσσι, genug davon haben: τὶ πρό τινος, etwas für j-n darbringen
 • ἐξ-αρκής, ές, aus-, hinreichend; ὡς ἐγὼ δὲ τἄνδον ἐξαρκῆ τιϑῶ, daß ich alles im Hause gehörig besorge
 • ἐξ-αρκούντως, hinreichend, genug
 • ἔξ-αρμα, τό, die Erhebung, Geschwulst. Von den Himmelskörpern: ihre Höhe am Himmel; von der Polhöhe
 • ἐξ-αρμόζω, aus den Fugen bringen
 • ἐξ-αρμόνιος, unharmonisch
 • ἐξ-αρνέομαι, leugnen, verneinen; abschlagen
 • ἐξ-άρνησις, ἡ, das Leugnen, Verweigern, Abschlagen
 • ἐξ-αρνητικός, ή, όν, zum Leugnen geschickt, geneigt
 • ἔξ-αρνος, ableugnend; ἔξαρνος εἶναι, leugnen, Ggstz ὁμολογεῖν; ἔξαρνος ἦν μὴ ἀποκτεῖναι, er leugnete, getötet zu haben
 • ἐξ-αρπάζω, hinwegrauben, wegreißen aus; φῶτ' ἐξαρπάξασα νεός, einen Mann aus dem Schiffe; einer Gefahr entreißen; οἱ ἐξηρπασμένοι, die für sich geraubt haben, die Räuber; τὸ ὑπὸ πυρὸς τὸ νοτερὸν πᾶν ἐξαρπασϑέν, aller Feuchtigkeit beraubt; τὸν Μάριον τῆς πολιορκίας, entsetzen; übh. befreien von etwas
 • ἔξ-αρσις, ἡ, das Erheben, Aufheben; das Wegschaffen
 • ἐξ-αρτάω, daran aufhängen, anknüpfen, befestigen; τὴν πρᾶξιν τῆς προδοσίας, davon abhängig machen; τὴν οὐράν, lang ausstrecken. Gew. im pass. woran aufgehängt sein; übertr., wovon abhangen; ἐξήρτηται τὸ ἄλλο χωρίον, daran reiht sich, ist damit verbunden; ἐξηρτημένον αὐτοῦ τὸ πλῆϑος ὁρῶντες, daß es sich an ihn geschlossen hatte; τόξοισιν ἐξηρτημένοι die sich mit dem Bogen behangen, sich den Bogen umgehängt haben; ἐπιστολὰς ἐξηρτημένος ἐκ τῶν δακτύλων, zur Schau an den Fingern hangend haben; ἐξηρτῆσϑαι στρατόπεδον, das Heer an sich hängen und mit sich schleppen; sich an etwas hängen; dah. = Anhänger
 • ἐξ-αρτηδόν, hängend
 • ἐξ-άρτημα, τό, das Darangehängte, Gewicht; vom Anker
 • ἐξ-άρτησις, ἡ, das Daranhängen, der Zusammenhang
 • ἐξ-αρτίζω, vollständig machen, vollenden; bes. pass., ἐξήρτιστο, er hatte sich versehen, ausgerüstet; ἐξηρτισμένος πρός τι, bes. auch πλοῖα, ausgerüstet, befrachtet
 • ἐξ-άρτισις, ἡ, Vollendung
 • ἐξ-αρτισμός, ὁ, Vollendung; Befrachtung der Schiffe
 • ἐξάρτῡσις, ἡ, Zubereitung, Zurüstung
 • ἐξ-αρτύω, zurecht machen, zurüsten; pass., τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐξήρτυνται ἄριστα, damit waren sie aufs beste versehen; bes. von Kriegsrüstungen; sich rüsten, sich anschicken; übh. sich mit etwas versehen
 • ἐξ-άρυσις, ἡ, das Ausschöpfen
 • ἐξ-αρύω, herausschöpfen; ausdrücken (ein Geschwür)

  <<< list operone >>>