THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
<<< >>>

1MosebogDette er Biblen på danskdanish
321men Jakob fortsatte sin Rejse. Og Guds Engle mødte ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Men Jakob hørte Labans Sønner sige: Jakob har taget al vor Faders Ejendom, og deraf har han skabt sig al den Velstand.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3430Men Jakob sagde til Simeon og Levi: I styrter mig i Ulykke ved at lægge mig for Had hos Landets Indbyggere, Kana'anæerne og Perizziterne; thi jeg råder kun over få Folk; samler de sig mod mig og slår mig, så er det ude med mig og mit Hus!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711Men Jakob sagde til sin Moder Rebekka: Se, min Broder Esau er håret, jeg derimod glat;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2533Men Jakob sagde: Du må først sværge mig det til! Da svor Esau på det og solgte sin Førstefødselsret til Jakob.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2531Men Jakob sagde: Du må først sælge mig din Førstefødselsret!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
424men Jakob sendte ikke Josefs Broder Benjamin med hans Brødre, thi han tænkte, der kunde tilstøde ham en Ulykke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3313Men Jakob svarede: Min Herre ved jo, at jeg må tage Hensyn til de spæde Børn og de Får og Køer, som giver Die; overanstrenger jeg dem blot en eneste Dag, dør alt Småkvæget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3037Men Jakob tog friske Grene af Hvidpopler, Mandeltræer og Plataner og afskrællede Barken således, at der kom hvide Striber på Grenene;
DommerDette er Biblen på danskdanish
121Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, fik Judæerne ikke drevet bort, og Jebusiterne bor den Dag i Dag i Jerusalem sammen med Judæerne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1563Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
122Men Jeffa svarede dem: Jeg og mit Folk var i Krig, og Ammoniterne trængte os hårdt; da sendte jeg Bud efter eder, men I hjalp mig ikke imod dem;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1114Men Jefta sendte atter Sendebud til Ammoniternes Konge
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1010Men jeg blev på Bjerget lige så længe som forrige Gang, fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, og Herren bønhørte mig også denne Gang; Herren vilde ikke tilintetgøre dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3227men jeg frygtede, at Fjenden skulde volde mig Græmmelse, deres Avindsmænd tage fejl og tænke: Det var vor egen Hånd, der var stærk, ej Herren, der gjorde alt dette.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
129Men jeg sagde til eder: Lad eder ikke skræmme og frygt ikke for dem!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
320men jeg skal udrække min Hånd og ramme Ægypten med alle mine Undergerninger, som jeg vil gøre der; så skal han give eder Lov til at drage af Sted.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4122Men jeg sov atter ind og så i Drømme syv fulde og gode Aks skyde frem på et og samme Strå;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
73Men jeg vil forhærde Faraos Hjerte og derefter gøre mange Tegn og Undere i Ægypten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2329Men jeg vil ikke drive dem bort foran dig i et og samme År, for at Landet ikke skal lægges øde, og for at Markens vilde Dyr ikke skal tage Overhånd for dig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
618Men jeg vil oprette min Pagt med dig. Du skal gå ind i Arken med dine Sønner, din Hustru og dine Sønnekoner:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2410men jeg vilde ikke bønhøre Bileam, og han måtte velsigne eder; således friede jeg eder af hans Hånd.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
61Men Jeriko var lukket og stængt for Israeliterne, ingen gik ud eller ind.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
112Men jo mere man plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig, så Ægypterne fik Rædsel for Israeliterne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
631Men Joasj svarede alle dem, der stod omkring ham: Vil I virkelig stride for Ba'al eller hjælpe ham? Den, der strider for ham, skal dø inden i Morgen! Er han Gud, så lad ham stride for sig selv, siden hans Alter er nedbrudt!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
117Men Jordemødrene frygtede Gud og gjorde ikke, som Ægypterkongen havde befalet dem, men lod Drengebørnene leve.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
119Men Jordemødrene svarede Farao: Hebræerkvinderne er ikke som de Ægyptiske Kvinder, de har let ved at føde; inden Jordemoderen kommer til dem, har de allerede født!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
611Men Jorden fordærvedes for Guds Øjne, og Jorden blev fuld af Uret;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4329Men Josef brød hurtigt af, thi Kærligheden til Broderen blussede op i ham, og han kæmpede med Gråden; derfor gik han ind i sit Kammer og græd der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
375Men Josef havde en Drøm, som han fortalte sine Brødre, og som yderligere øgede deres Had til ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4711Men Josef lod sin Fader og sine Brødre bosætte sig og gav dem Jordegods i Ægypten, i den bedste Del af Landet, i Landet Rameses, som Farao havde befalet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4214Men Josef sagde til dem: Det er, som jeg siger eder: I er Spejdere!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4415men Josef sagde til dem: Hvad har I gjort! Ved I ikke, at en Mand som jeg forstår sig på hemmelige Kunster?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4631Men Josef sagde til sine Brødre og sin Faders Hus: Jeg vil drage hen og melde det til Farao og sige til ham: Mine Brødre og min Faders Hus i Kana'an er kommet til mig;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2432Men Josefs Ben, som Israeliterne havde bragt op fra Ægypten jordede de i Sikem på den Mark Jakob havde købt af Hamors, Sikems Faders, Sønner for hundrede Kesita, og som han havde givet Josef i Eje.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
610Men Josua bød Folket: I må ikke opløfte Krigsskrig eller lade eders Røst høre, og intet Ord må udgå af eders Mund, før den Dag jeg siger til eder: Råb! Men så skal I råbe!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
927men Josua gjorde dem den Dag til Brændehuggere og Vandbærere for Menigheden og for HERRENs Alter på det Sted, han vilde udvælge. Og det er de den Dag i Dag.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1810Men Josua kastede Lod for dem i Silo for HERRENs Åsyn og udskiftede der Landet til Israeliterne, Afdeling, for Afdeling.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
76Men Josua og Israels Ældste sønderrev deres Klæder og faldt på deres Ansigt på Jorden foran HERRENs Ark og blev liggende til Aften og kastede Støv på deres Hoveder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
724Men Josua tog sammen med hele Israel Akan, Zeras Søn, og Sølvet, Kappen og Guldtungen og hans Sønner og Døtre, hans Hornkvæg, Æsler og Småkvæg, hans Telt og alt, hvad der tilhørte ham, og førte dem op i Akors Dal.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
146Men Josua, Nuns Søn, og Kaleb, Jefunnes Søn, der havde været med til at undersøge Landet, sønderrev deres Klæder
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
437Men Juda sagde til sin Fader Israel: Send dog Drengen med mig, så vi kan komme af Sted og blive i Live og undgå Døden, både vi og du og vore Børn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4628Men Juda sendte han i Forvejen til Josef, for at man skulde vise ham Vej til Gosen, og de kom til Gosens Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
432Men Juda svarede ham: Manden sagde os ganske afgjort: I bliver ikke stedt for mit Åsyn, medmindre eders Broder er med!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
413Men Kain sagde til Herren: Min Straf er ikke til at bære;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
48Men Kain yppede Kiv med sin Broder Abel; og engang de var ude på Marken, sprang Kain ind på ham og slog ham ihjel.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1513Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HERRENs Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1413men kan I ikke sige mig den, skal I give mig tredive Linnedkjortler og tredive Sæt klæder! De svarede: Sig din Gåde frem og lad os høre den!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3340Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israelitterne var under Fremrykning.
DommerDette er Biblen på danskdanish
411Men Keniten Heber havde skilt sig fra Keniterne, Moses's Svigerfader Hobabs Sønner, og slået Telt i Egnen hen imod Elon-Beza'anannim ved Kedesj.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
87Men Koglerne gjorde det samme ved Hjælp af deres hemmelige Kunster og fik Frøerne til at kravle op over Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
818Men kom Herren din Gud i Hu; thi ham er det, der giver dig Kraft til at vinde dig Rigdom for at stadfæste den Pagt, han tilsvor dine Fædre, således som det nu er sket.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2418Men kom i Hu, at du var Træl i Ægypten, og at Herren din Gud udløste dig derfra. Derfor byder jeg dig at handle således.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1342Men kommer der på hans skaldede isse eller Pande et rødlighvidt Sted, er det Spedalskhed. der bryder frem på hans skaldede Isse eller Pande.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1138men kommes der Vand på Sæden, og der så falder et dødt Dyr af den Slags ned på den, skal den være eder uren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
230Men Kong Sihon i Hesjbon vilde ikke tillade os at drage igennem; thi Herren din Gud forhærdede hans Ånd og gjorde hans Hjerte hårdt for at give ham i din Hånd, som det nu er sket.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
823Men Kongen af Aj fangede de levende og bragte ham til Josua.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
829Men Kongen af Aj hængte han på en Pæl og lod ham hænge til Aften; og da Solen gik ned, tog man på Josuas Befaling hans Lig ned af Pælen og kastede det hen ved Indgangen til Byens Port. Og man opkastede over ham en stor Stendysse, som står der den Dag i Dag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
161Men Kora, en Søn af Jizhar, en Søn af Levis Søn Kehat, og Datan og Abiram, Sønner af Ejiab, en Søn af Rubens Søn Pallu, gjorde Oprør.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611Men Koras Sønner omkom ikke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3422Men kun på det Vilkår vil Mændene føje os og bosætte sig hos os, så vi kan blive eet Folk, at alle af Mandkøn hos os lader sig omskære, således som de er omskårne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1015men kun til dine Fædre fattede han Velbehag, så han elskede dem, og eder, deres Afkom, udvalgte han af alle Folkeslag, som det nu er kendeligt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
24Men Kvinden tog og skjulte de to Mænd og sagde: Ja, Mændene kom ganske vist til mig, men jeg vidste ikke, hvor de var fra;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2014Men Kvinderne, Børnene, Kvæget og alt, hvad der er i Byen, alt, hvad der røves i den, må du tage som Bytte, og du må gøre dig til gode med det, som røves fra dine Fjender, hvad Herren din Gud giver dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
911men Kødet og Huden opbrændte han uden for Lejren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1818men Kødet tilfalder dig; ligesom Svingningsbrystet og højre Kølle tilfalder det dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3027Men Laban svarede: Måtte jeg have fundet Nåde for dine Øjne! Jeg har udfundet, at Herren bar velsignet mig for din Skyld.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2927men lad nu Bryllupsugen gå til Ende, så vil, jeg også give dig hende, imod at du bliver i min Tjeneste syv År til.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
136Men Landet formåede ikke at rumme dem, så de kunde bo sammen; thi deres Hjorde var for store til, at de kunde bo sammen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1333Men Levis Stamme gav Moses ingen Arvelod; HERREN, Israels Gud, er deres Arvelod, således som han tilsagde dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
147Men Leviterne efter deres Fædrenestamme mønstredes ikke sammen med dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
233Men Leviterne mønstredes ikke sammen med de andre Israelitter, således som Herren havde pålagt Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
153men Leviterne skal lejre sig rundt om Vidnesbyrdets Bolig, for at der ikke skal komme Vrede over Israelitternes Menighed; og Leviterne skal tage Vare på, hvad der er at varetage ved Vidnesbyrdets Bolig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2315Men ligesom alle de gode Ord, HERREN eders Gud talede til eder, gik i Opfyldelse på eder, således vil HERREN også lade alle sine Trusler gå i Opfyldelse på eder, indtil han har udryddet eder fra dette herlige Land, som HERREN eders Gud gav eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1930Men Lot drog op fra Zoar og slog sig ned i Bjergene med sine Døtre, thi han turde ikke blive i Zoar; og han boede i en Hule med sine to Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1918Men Lot sagde til dem: Ak nej, Herre!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
84Men Lysestagen var lavet af Guld i drevet Arbejde, fra Foden til Kronerne var den drevet Arbejde; efter det Forbillede, Herren havde vist ham, havde Moses lavet Lysestagen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3241men Manasses Søn Jair drog hen og erobrede deres Teltbyer og kaldte dem Jairs Teltbyer.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1712Men Manassiterne kunde ikke drive disse Byers Indbyggere bort, det lykkedes Kana'anæerne at holde sig i disse Egne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
197Men Manden gjorde sig rede til at drage bort. Da nødte hans Svigerfader ham, så han atter overnattede der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1910Men Manden vilde ikke blive Natten over; han begav sig på Vej og kom ud for Jebus, det er Jerusalem, fulgt af sine to belæssede Æsler, sin Medhustru og sin Tjener.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1923Men Manden, der ejede Huset, gik ud til dem og sagde til dem: Nej, mine Brødre, gør dog ikke noget ondt! Når denne Mand er taget ind i mit Hus, må I ikke øve sådan en Skændselsdåd!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
921men med Bryststykkerne og højre Kølle udførte Aron Svingningen for Herrens Åsyn, som Moses havde påbudt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
822men med Gosens Land, hvor mit Folk bor, vil jeg til den Tid gøre en Undtagelse, så der ingen Bremser kommer, for at du kan kende, at jeg Herren er i Landet;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2532Men med Hensyn til Leviternes Byer, Husene i de Byer, der tilhører dem, da gælder der en ubegrænset Indløsningsret for Leviterne;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1922Men medens de gjorde sig til gode, se, da omringede Mændene i Byen, Niddinger som de var, Huset og hamrede på Døren og råbte til den gamle Mand, Husets Ejer: Før Manden, som er taget ind i dit Hus, herud, så at vi kan stille vor Lyst på ham!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3522Men medens Israel boede i den Egn, gik Ruben hen og lå hos sin Faders Medhustru Bilha; og det kom Israel for Øre. Jakobs Sønner var tolv i Tal;
DommerDette er Biblen på danskdanish
192Men Medhustruen blev vred på ham, forlod ham og tog til sin Faders Hus i Betlehem i Juda. Da hun havde været der en fire Måneders Tid,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3736Men Midjaniterne solgte ham I Ægypten til Faraos Hofmand Potifar, Livvagtens Øverste.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1721Men min Pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig om et År ved denne Tid.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
148Men mine Brødre, som var draget med mig, gjorde Folket modløst, medens jeg viste HERREN min Gud fuld Lydighed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3211Men Moses bønfaldt Herren sin Gud og sagde: Hvorfor Herre skal din Vrede blusse op mod dit Folk, som du førte ud af Ægypten med vældig Kraft og stærk Hånd?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3431Men Moses kaldte på dem, og da vendte Aron og alle Menighedens Øverster tilbage til ham, og Moses talte til dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
206Men Moses og Aron begav sig fra Forsamlingen hen til Åbenbaringsteltets indgang og faldt på deres Ansigt. Da viste Herrens Herlighed sig for dem,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
612Men Moses sagde for Herrens Åsyn: Israeliterne har ikke hørt på mig, hvor skulde da Farao gøre det, tilmed da jeg er uomskåren på Læberne?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
630Men Moses sagde for Herrens Åsyn: Se, jeg er uomskåren på Læberne, hvorledes skulde da Farao ville høre på mig?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
106Men Moses sagde til Aron og hans Sønner Eleazar og Itamar: I må hverken lade eders Hår vokse frit eller sønderrive eders Klæder, ellers skal I dø og Vrede komme over hele Menigheden; lad eders Brødre, hele Israels Hus, begræde den Brand, Herren har antændt;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
326Men Moses sagde til Gaditerne og Rubeniterne: Skal eders Brødre drage i Krig, medens I bliver boende her?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Men Moses sagde til Gud: Hvem er jeg, at jeg skulde kunne gå til Farao og føre Israeliterne ud af Ægypten?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
313Men Moses sagde til Gud: Når jeg kommer til Israeliterne og siger dem, at deres Fædres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om hans Navn7
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1129Men Moses sagde til ham: Er du skinsyg på mine Vegne? Gid alt Herrens Folk var Profeter, gid Herren vilde lade sin Ånd komme over dem!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
410Men Moses sagde til Herren: Ak, Herre, jeg er ingen veltalende Mand, jeg var det ikke før og er det heller ikke nu, efter at du har talet til din Tjener, thi jeg har svært ved at udtrykke mig og tale for mig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1413Men Moses sagde til Herren: Ægypterne har hørt, at du i din Vælde har ført dette Folk bort fra dem;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1029Men Moses sagde til Midjaniten Hobab, Reuels Søn, Moses's Svigerfader: Vi bryder nu op for at drage til det Sted, Herren har lovet at give os; drag med os! Vi skal lønne dig godt, thi Herren har stillet Israel gode Ting i Udsigt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
826Men Moses sagde: Det går ikke an at gøre således, thi til Herren vor Gud ofrer vi, hvad der er Ægypterne en Vederstyggelighed; og når vi for Øjnene af Ægypterne ofrer, hvad der er dem en Vederstyggelighed, mon de da ikke stener os?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1025Men Moses sagde: Du må også overlade os Slagtofre og Brændofre, som vi kan bringe Herren vor Gud;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
193men Moses steg op til Gud. Da råbte Herren til ham fra Bjerget: Dette skal du sige til Jakobs Hus og kundgøre for Israels Børn:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1413Men Moses svarede Folket: Frygt ikke! Hold blot Stand, så skal I se Herrens Frelse, som han i Dag vil hjælpe eder til, thi som I ser Ægypterne i Dag, skal I aldrig i Evighed se dem mere.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2020Men Moses svarede Folket: Frygt ikke, thi Gud er kommet for at prøve eder, og for at I kan lære at frygte for ham, så I ikke synder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3113Men Moses, Præsten Eleazar og alle Menighedens Øverste gik dem i Møde uden for Lejren,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4317Men Mændene blev bange, da de førtes ind i Josefs Hus, og sagde: Det er for de Penges Skyld, der forrige Gang kom tilbage i vore Sække, at vi føres herind, for at de kan vælte sig ind på os og kaste sig over os, gøre os til Trælle og tage vore Æsler.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
106Men Mændene i Gibeon sendte Bud til Josua i Lejren i Gilgal og lod sige: Lad ikke dine Trælle i Stikken, men kom hurtigt op til os, hjælp os og stå os bi; thi alle Amoriterkongerne, som bor i Bjergene, har samlet sig imod os!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1313Men Mændene i Sodoma var ugudelige og store Syndere mod Herren.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1911men Mændene uden for Porten til Huset slog de med Blindhed, både store og små, så de forgæves søgte at finde Porten.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1925Men Mændene vilde ikke høre ham. Så greb Manden sin Medhustru og førte hende ud på Gaden til dem, og de stillede deres Lyst på hende og mishandlede hende Natten igennem til om Morgenen; først da Morgenen gryede, slap de hende.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
34Men Nadab og Abihu døde for Herrens Åsyn, da de frembar fremmed Ild for Herrens Åsyn i Sinaj Ørken, og de havde ingen Sønner. Således kom Eleazar og Itamar til at gøre Præstetjenest: for deres Fader Arons Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2661Men Nadab og Abihu omkom, da de frembar fremmed Ild for Herrens Åsyn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
301Men når alt dette kommer over dig, både Velsignelser og Forbandelsen, som jeg har forelagt dig, og du lægger dig det på Sinde ude blandt alle de Folkeslag, Herren din Gud forstøder dig hen iblandt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3310Men når alt Folket så Skystøtten stå ved Indgangen til Teltet, rejste de sig alle op og tilbad ved Indgangen til deres Telte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1513Men når den, der lider af Flåd, bliver ren for sit Flåd, skal han tælle syv bage frem, fra den Dag han bliver ren, og så tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i rindende Vand; så er han ren.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3042men når det var de svage Dyr, stillede han dem ikke op; således kom de svage til at tilhøre Laban, de kraftige Jakob.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
810Men når du så spiser dig mæt, skal du love Herren din Gud for det herlige Land, han gav dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
24Men når du som Offergave vil bringe et Afgrødeoffer af Bagværk fra Bagerovnen, skal det bestå af fint Hvedemel, usyrede Kager, rørte i Olie, og usyrede Fladbrød, smurte med Olie.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
304Men når en Kvinde aflægger et Løfte til Herren og forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, medens hun endnu i sine unge År opholder sig i sin Faders Hus.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1525Men når en Kvinde har Blodflåd i længere Tid, uden for den Tid hun har sin månedlige Urenhed, eller når Flåddet varer længere end sædvanligt ved hendes månedlige Urenhed, så skal hun, i al den Tid hendes urene Flåd varer, være stillet, som i de Dage hun har sin månedlige Urenhed; hun skal være uren;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1911Men når en Mand, som bærer Nag til sin Næste, lægger sig på Lur efter ham, overfalder ham og slår ham ihjel, og han så flygter til en af disse Byer,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2211Men når en Præst for sine Penge køber sig en Træl, da må denne spise deraf, og ligeledes må hans hjemmefødte Trælle spise af hans Mad.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2213men når en Præstedatter bliver Enke eller forstødes uden at have Børn og vender tilbage til sin Faders Hus og er der som i sine unge År, da må hun spise af sin Faders Mad. Men ingen Lægmand må spise deraf.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
107Men når Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse på almindelig Vis, ikke Alarm.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1528Men når hun bliver ren for sit Flåd, skal hun tælle syv Dage frem og så være ren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1210Men når I er gået over Jordan og har fæstet Bo i det Land, Herren eders Gud vil give eder til Arv, og han får skaffet eder Ro for alle eders Fjender trindt omkring, så I kan bo trygt,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2520Men når I siger: Hvad skal vi da spise i det syvende År, når vi hverken sår eller indsamler vor Afgrøde?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
69Men når nogen uventet og pludselig dør i hans Nærhed, og han således bringer Urenhed over sit indviede Hoved, skal han rage sit Hoved, den Dag han atter bliver ren; den syvende Dag skal han rage det;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1424Men når Vejen er dig for lang, så du ikke kan bringe det derhen, eftersom det Sted, Herren din Gud udvælger for der at stedfæste sit Navn, ligger for langt borte fra dig, fordi Herren din Gud velsigner dig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
68Men Noa fandt Nåde for Herrens Øjne
DommerDette er Biblen på danskdanish
216Men nu gjorde det Israelitterne ondt for deres Broder Benjamin, og de sagde: I Dag er en Stamme hugget af Israel!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
224Men nu har HERREN eders Gud skaffet eders Brødre Ro, som han lovede dem; vend derfor nu tilbage til eders Telte i det Land, hvor eders Ejendom ligger, som HERRENs Tjener Moses gav eder hinsides Jordan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4215Men nu skal I sættes på Prøve: Så sandt Farao lever, slipper I ikke herfra, uden at eders yngste Broder kommer hid!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4133Men nu skulde Farao udse sig en indsigtsfuld og klog Mand og sætte ham over Ægypten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
182Men også dine Brødre, Levis Stamme, din Fædrenestamme, skal du lade træde frem sammen med dig, og de skal holde sig til dig og gå dig til Hånde, når du tillige med dine Sønner gør Tjeneste foran Vidnesbyrdets Telt;
DommerDette er Biblen på danskdanish
210Men også hele hin Slægt samledes til sine Fædre, og efter dem kom en anden Slægt, som hverken kendte Herren eller det Værk, han havde øvet for Israel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
122Men også Josefs Hus drog op og gik mod Betel; og Herren var med dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1021Men også Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2113men også Trælkvindens Søn vil jeg gøre til et stort Folk; han er jo dit Afkom!
DommerDette er Biblen på danskdanish
99Men Olietræet svarede dem: Skulde jeg give Afkald på min Fedme, for hvilken Guder og Mennesker priser mig, for at give mig til at svæve over Træerne?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
194Men om de Manddrabere, der har Ret til at ty derhen for at redde Livet, gælder følgende: Når nogen af Vanvare slår sin Næste ihjel, uden at han i Forvejen har båret Nag til ham,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
418Men om Morgenen var hans Sind uroligt; og han sendte Bud efter alle Ægyptens Tegnsudlæggere og Vismænd og fortalte dem sin Drøm, men ingen kunde tyde den for Farao.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
389Men Onan, som vidste, at Afkommet ikke vilde blive hans, lod, hver Gang han gik ind til sin Svigerinde, sin Sæd spildes på Jorden for ikke at skaffe sin Broder Afkom.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
623men os førte han ud derfra for at føre os ind og give os det Land, han havde tilsvoret vore Fædre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4023Men Overmundskænken tænkte ikke på Josef; han glemte ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
237Men på Ammoniternes Land forgreb du dig ikke, hverken det, der ligger langs Jabbokfloden, eller Byerne i Bjergene, således som Herren vor Gud havde påbudt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
624Men på Byen og alt, hvad der var i den, stak de Ild; kun Sølvet og Guldet og Kobber- og Jernsagerne bragte de ind i HERRENs Hus's Skatkammer.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1214Men på det Sted Herren udvælger i en af dine Stammer, der skal du ofre dine Brændofre, og der skal du gøre alt, hvad jeg pålægger dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
166men på det Sted, Herren din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, der skal du slagte Påskeofferet om Aftenen ved Solnedgang, på det Tidspunkt du drog ud af Ægypten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2534men på selve Stagen skal der være fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3720men på selve Stagen var der fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
410Men Præsterne, som bar Arken, blev stående midt i Jordan, indtil alt, hvad HERREN havde pålagt Josua at sige til Folket, var udført, i Overensstemmelse med alt, hvad Moses havde pålagt Josua; og Folket gik skyndsomt over.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
317Men Præsterne, som bar HERRENs Pagts Ark, blev stående på tør Bund midt i Jordan, medens hele Israel gik over på tør Bund, indtil hele Folket havde tilendebragt Overgangen over Jordan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3134Men Rakel havde taget Husguden og lagt den i Kamelsadlen og sat sig på den. Da Laban nu havde gennemsøgt hele Teltet og intet fundet,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2429Men Rebekka havde en Broder ved Navn Laban; han løb ud til Manden ved Kilden;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Men Rebekka havde lyttet, medens Isak talte til sin Søn Esau, og da, Esau var gået ud på Marken for at skyde et Stykke Vildt til sin Fader,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2746Men Rebekka sagde til Isak: Jeg er led ved Livet for Hets Døtres Skyld; hvis Jakob tager sig sådan en hetitisk Kvinde, en af Landets Døtre, til Hustru, hvad skal jeg da med Livet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2455Men Rebekkas Broder og Moder svarede: Lad dog Pigen blive hos os i nogen Tid, en halv Snes Dage eller så, siden kan du drage bort
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1922men red dig hurtigt derhen, thi jeg kan intet gøre, før du når derhen! Derfor kaldte man Byen Zoar.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
23men Resten af Afgrødeofferet skal tilfalde Aron og hans Sønner som en højhellig Del af Herrens Ildofre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
210Men Resten af Afgrødeofferet skal tilfalde Aron og hans Sønner som en højhellig Del af Herrens Ofre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
313men Resten af Gilead og hele Basan, Ogs Rige, gav jeg til Manasses halve Stamme, hele Landskabet Argob. (Det er hele dette Basan, man kalder Refaiterland.)
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
69Men Resten deraf skal Aron og hans Sønner spise; usyret skal det spises på et helligt Sted; i Åbenbaringsteltets Forgård skal de spise det.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4222Men Ruben tog til Orde og sagde til dem: Sagde jeg eder ikke dengang: Forsynd eder ikke mod Drengen! Men I vilde ikke høre; se, nu kræves hans Blod!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1421Men så sandt jeg lever så sandt hele Jorden skal opfyldes af Herrens Herlighed:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1314Men så snart der viser sig vildt Kød på ham, er han uren;
DommerDette er Biblen på danskdanish
219Men så snart Dommeren var død, handlede de atter ilde, ja endnu værre end deres Fædre, idet de holdt sig til andre Guder og dyrkede og tilbad dem. De holdt ikke op med deres onde Gerninger og genstridige Færd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
152men sagde: Jeg tænkte for vist, at du havde fået Uvilje mod hende, derfor gav jeg hende til ham, der var din Brudesvend; men hendes yngre Søster er smukkere end hun, lad hende blive din Hustru i Søsterens Sted!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
75Men således skal I gøre ved dem: Deres Altre skal I nedbryde, deres Stenstøtter skal I sønderslå, deres Asjerastøtter skal I omhugge, og deres Gudebilleder skal I opbrænde.
DommerDette er Biblen på danskdanish
209Men således vil vi handle med Gibea: Vi vil drage op imod det efter Lodkastning,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1418Men Salems Konge Melkizedek, Gud den Allerhøjestes Præst, bragte Brød og Vin
DommerDette er Biblen på danskdanish
157Men Samson sagde til dem: Når I bærer eder således ad, under jeg mig ikke Ro, før jeg får hævnet mig på eder!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1420Men Samsons Hustru blev givet til den Brudesvend, som havde været hans Brudefører.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1815Men Sara nægtede og sagde: Jeg lo ikke! Thi hun frygtede. Men han sagde: Jo, du lo!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1130Men Saraj var ufrugtbar og havde ingen Børn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1821Men se, Levisønnerne giver jeg al Tiende i Israel som Arvelod til Løn for det Arbejde, de udfører ved Åbenbaringsteltet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
925Men se, nu er vi i din Hånd; gør med os, som det tykkes dig godt og ret!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3224Men selv blev Jakob alene tilbage. Da var der en, som brødes, med ham til Morgengry;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2644Men selv da, når de er i deres Fjenders Land, vil jeg ikke lade hånt om dem og ikke væmmes ved dem til deres fuldkomne Undergang, så jeg skulde bryde min Pagt med dem; thi jeg er Herren deres Gud!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3119Men selv skal I lejre eder uden for Lejren i syv Dage, enhver, som har dræbt nogen, og enhver, som har rørt ved en dræbt, og rense eder på den tredje og den syvende Dag, både I selv og eders Krigsfanger.
DommerDette er Biblen på danskdanish
319men selv vendte han om ved Pesilim ved Gilgal og sagde: Konge, jeg har noget at tale med dig om i Hemmelighed! Men han bød ham tie, til alle de, der stod om ham, var gået ud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3217men selv vil vi ruste os til Kamp og drage i Spidsen for Israelitterne, til vi har bragt dem hen til deres Sted; imens skal vore Familier blive i de befæstede Byer i Ly for Landets indbyggere.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
923men Sem og Jafet tog Kappen, lagde den på deres Skuldre og gik baglæns ind og tildækkede deres Faders Blusel med bortvendte Ansigter, så de ikke så deres Faders Blusel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
207Men send nu Mandens Hustru tilbage, thi han er en Profet, så han kan gå i Forbøn for dig, og du kan blive i Live; men sender du hende ikke tilbage, så vid, at du og alle dine er dødsens!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
326Men Sendebudene kom tilbage til Jakob og meldte: Vi kom til din Broder Esau, og nu drager han dig i Møde med 400 Mand!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
434men sender du ham ikke med, så rejser vi ikke derned, thi Manden sagde til os: I bliver ikke stedt for mit Åsyn, medmindre eders Broder er med!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1410Men Siddims Dal var fuld af Jordbeggruber; og da Sodomas og Gomorras Konger blev slået på Flugt, styrtede de i dem, medens de, der blev tilbage, flyede op i Bjergene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
328men sig Josua, hvad han skal, og sæt Mod i ham og styrk ham, thi det bliver ham, der skal drage over i Spidsen for dette Folk, og ham, der skal give dem det Land, du ser, i Eje.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1120Men Sihon nægtede Israelitterne Tilladelse til at drage gennem hans Land; og Sihon samlede hele sin Hær, og de slog Lejr i Jaza og angreb Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2123Men Sihon tillod ikke Israel at drage igennem sit Land; derimod samlede han alt sit krigsfolk og rykkede ud i Ørkenen imod Israel, og da han nåede Jaza, angreb han Israel.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
625Men Skøgen Rahab og hendes Fædrenehus og alt, hvad hendes var, lod Josua blive i Live, og hun kom til at bo blandt Israeliterne og gør det den Dag i Dag, fordi hun havde skjult Sendebudene, som Josua havde sendt ud for at udspejde Jeriko.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
31Men Slangen var træskere end alle Markens andre Dyr, som Gud Herren havde gjort og den sagde til Kvinden: Mon Gud virkelig ham sagt: I må ikke spise af noget Træ i Haven?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3516Men slår han ham ihjel med et Jernredskab, så er han en Manddraber, og Manddraberen skal lide Døden;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
327men stig op på Pisgas Tinde, løft dit Blik mod Vest og Nord, mod Syd og Øst, og tag det i Øjesyn. Thi du kommer ikke til at drage over Jordan dernede;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1328men stærkt er Folket, som bor i Landet, og Byerne er befæstede og meget store; ja, vi så også Efterkommere af Anak der.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1627Men Syndoffertyren og Syndofferbukken, hvis Blod blev båret ind for at skaffe Soning i Helligdommen, skal man bringe uden for Lejren, og man skal brænde deres Hud og deres Kød og Skarn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
259Men Tallet på dem, Plagen havde kostet Livet, løb op til 24000.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
622Men til de to Mænd, som havde udspejdet Landet, sagde Josua: Gå ind i Skøgens Hus og før Kvinden og alt, hvad hendes er, ud derfra, som I tilsvor hende!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2414men til de Ældste sagde han: Vent på os her, til vi kommer tilbage til eder. Se, Aron og Hur er hos eder; er der nogen, der har en Retstrætte, kan han henvende sig til dem!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3117Men til den Tid skal min Vrede blusse op imod det, og jeg vil forlade dem og skjule mit Åsyn for dem; det skal ædes op, og mange Ulykker og Trængsler skal ramme det.Til den Tid skal det sige: Mon det ikke er, fordi min Gud ikke er i min Midte, at disse Ulykker har ramt mig?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
125men til det Sted, Herren eders Gud udvælger blandt alle eders Stammer for at stedfæste sit Navn og lade det bo der, skal I søge, og der skal du gå hen;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
156Men til en Væder skal du som Afgrødeoffer ofre to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i en Tredjedel Hin Olie;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1118Men til Folket skal du sige: Helliger eder til i Morgen, så skal I få Kød at spise! I har jo grædt højlydt for Herren og sagt: Kunde vi dog få Kød at spise! Vi havde det jo bedre i Ægypten! Derfor vil Herren give eder kød at spise;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2123men til Forhænget må han ikke komme, og Alteret må han ikke nærme sig, thi han har en Legemsfejl og må ikke vanhellige mine hellige Ting; thi jeg er Herren, som helliger dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3031Men til Israeliterne skal du sige således: Dette skal være mig en hellig Salveolie fra Slægt til Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
45men til Kain og hans Offergave så han ikke. Kain blev da såre vred og gik med sænket Hoved.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
112Men til Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme sagde Josua:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2016Men til Sara sagde han: Jeg har givet din Broder 1000 Sekel Sølv, det skal være dig Godtgørelse for alt, hvad der er tilstødt dig. Hermed har du fået fuld Oprejsning.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
346Men til Udløsning af de 273, hvormed Antallet af Israelitternes førstefødte overstiger Leviternes Antal,
DommerDette er Biblen på danskdanish
818Men til Zeba og Zalmunna sagde han: Hvorledes var de Mænd, I ihjelslog ved Tabor? De svarede: De lignede dig, de så begge ud som Kongesønner!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3410Men til Østgrænse skal I afmærke eder en Linie fra Hazar Enan til Sjefam;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1017Men tilgiv mig nu min Synd denne ene Gang og gå i Forbøn hos eders Gud, at han dog blot vil tage denne dødbringende Plage fra mig!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
212Men tilsværg mig nu ved HERREN, at I vil vise Godhed mod mit Fædrenehus, ligesom jeg har vist Godhed mod eder, og giv mig et sikkert Tegn på,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
916Men tre Dage efter at de havde sluttet Pagt med dem, hørte de, at de var fra den nærmeste Omegn og boede midt iblandt dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4218Men Tredjedagen sagde Josef til dem: Vil I beholde Livet, så skal I gøre således, thi jeg er en Mand, der frygter Gud:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3425Men Tredjedagen, da de havde Sårfeber, tog Jakobs to Sønner Simeon og Levi, Dinas Brødre, hver sit Sværd, trængte ind i Byen, uden at nogen anede Uråd, 0g slog alle Mændene ihjel
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2466Men Trællen fortalte Isak alt, hvad han havde udrettet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
817Men Tyren, dens Hud, Kød og Skarn, brændte han uden for Lejren, som Herren havde pålagt Moses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
411Men Tyrens Hud og alt dens Kød tillige med dens Hoved, Skinneben, Indvolde og Skarn,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2914men Tyrens Kød, dens Hud og dens Skarn skal du brænde uden for Lejren. Det er et Syndoffer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4036Men under hele deres Vandring brød Israeliterne op, når Skyen løftede sig fra Boligen;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
424Men undervejs, i Natteherberget, kom Herren imod ham og vilde dræbe ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1229Men ved Midnatstid ihjelslog Herren alle de førstefødte i Ægypten lige fra Faraos førstefødte, der skulde arve hans Trone, til den førstefødte hos Fangen, der sad i Fangehullet, og alt det førstefødte af Kvæget.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1424Men ved Morgenvagtens Tid skuede Herren fra Ild og Skystøtten hen imod Ægypternes Hær og bragte den i Uorden;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1027Men ved Solnedgang lod Josua dem tage ned af Pælene og kaste ind i den Hule, de havde skjult sig i, og for Indgangen til Hulen væltede man store Sten, som ligger der den Dag i Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4231men vi sagde til ham: Vi er ærlige Folk og ikke Spejdere;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4422Men vi svarede min Herre: Drengen kan ikke forlade sin Fader, thi hans Fader dør, hvis han forlader ham!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2715Men vil den, der har helliget Huset, selv indløse det, skal han betale Vurderingssummen med Tillæg af en Femtedel; så skal det være hans.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713Men vil man selv indløse det, skal man foruden Vurderingssummen yderligere udrede en Femtedel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
913Men Vinstokken svarede dem: Skulde jeg give Afkald på min Most, som glæder Guder og Mennesker, for at give mig til at svæve over Træerne?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1116Men vogt eder, at ikke eders Hjerte dåres, så I falder fra og dyrker andre Guder og tilbeder dem;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
173Men Zelofhad, en Søn af Hefer, en Søn af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse, havde ingen Sønner, kun Døtre; og hans Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2633men Zelofhad, Hefers Søn, havde ingen Sønner, kun Døtre; Zelofhads Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
271Men Zelofhads Døtre, hvis Fader var en Søn af Hefer, en Søn af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse - de hørte altså til Josefs Søn Manasses Slægter, og deres Navne var Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza - trådte hen
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
54Men Ægypterkongen sagde til dem: Hvorfor vil I, Moses og Aron, forstyrre Folket i dets Arbejde? Gå til eders Trællearbejde!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
266Men Ægypterne mishandlede og plagede os og pålagde os hårdt Trællearbejde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2230Men Æselet sagde til Bileam: Er jeg ikke dit eget Æsel, som du har redet al din Tid indtil i Dag? Har jeg ellers haft for Vane at bære mig således ad over for dig? Han svarede: Nej!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
215mens de andre Kehatiter ved Lodkastningen efter deres Slægter fik ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
320Meraris Sønner efter deres Slægter var: Mali og Musji. Det var Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
619Meraris Sønner var Mali og Musji. Det er Levis Slægter efter deres Nedstamning.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
217Merariterne fik efter deres Slægter tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
429Merariterne skal du mønstre efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
336Merariterne var sat til at tage Vare på Boligens Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker, alle dens Redskaber og alt det dertil hørende Arbejde,
DommerDette er Biblen på danskdanish
712Midjaniterne, Amalekiterne og alle Østens Stammer havde lejret sig på Sletten mangfoldige som Græshopper, og deres Kameler var utallige, mangfoldige som Sandet ved Havets Bred.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
254Midjans Sønner var Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sønner.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3923Midt på havde Kåben en Halsåbning ligesom Halsåbningen på en Panserskjorte, omgivet af en Linning, for at den ikke skulde rives itu,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2832Midt på skal den have en Halsåbning ligesom Halsåbningen på en Panserskjorte, omgivet af en Linning i vævet Arbejde, for at den ikke skal rives itu;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3517Midt under hendes hårde Fødselsveer sagde Jordemoderen til hende: Frygt ikke, thi også denne Gang får du en Søn!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1712Mika indsatte så Leviten, og den unge Mand blev Præst hos ham og tog Ophold i Mikas Hus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
913Min Bue sætter jeg i Skyen, og den skal være Pagtstegn mellem mig og Jorden!
DommerDette er Biblen på danskdanish
917min Fader kæmpede jo for eder og vovede sit Liv for at frelse eder af Midjaniternes Hånd,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
505Min Fader tog mig i Ed, idet han sagde: Når jeg er død, så jord mig i den Grav, jeg lod mig grave i Kana'ans Land! Lad mig derfor drage op og jorde min Fader og så vende tilbage hertil!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4419Min Herre spurgte sine Trælle Har I Fader eller Broder?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
12Min Tjener Moses er død; bryd nu op tillige med hele dette Folk og gå over Jordan derhenne til det Land, jeg vil give dem, Israeliterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3242Mine Pile gør jeg drukne af Blod, og mit Sværd skal svælge i Kød, i faldnes og fangnes Blod og fjendtlige Høvdingers Hoveder!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1930Mine Sabbater skal I bolde, og min Helligdom skal I frygte. Jeg er Herren!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
262Mine Sabbater skal I holde, og min Helligdom skal I frygte. Jeg er Herren!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
122Mirjam og Aron tog til Orde mod Moses i Anledning af den kusjitiske Kvinde, han havde ægtet - han havde nemlig ægtet en kusjitisk Kvinde -
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2514Misjma, Duma, Massa,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1826Mizpe, Kefira, Moza,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1013Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
134mod Syd, hele Kana'anæerlandet fra Meara, som tilhører Zidonierne, indtil Afek og til Amoriternes Landemærke,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1820Mod Øst danner Jordan Grænse. Det er Benjaminiternes Arvelod med dens Grænser efter deres Slægter.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1913mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpå over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til Rimmona og bøjer om til Nea;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
75Modtag dette af dem, for at det kan bruges til Arbejdet ved Åbenbaringsteltet, og giv Leviterne det med Henblik på hver enkeltes særlige Arbejde!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1112Mon det er mig, der har undfanget hele dette Folk, mon det er mig, der har født det, siden du forlanger, at jeg i min Favn skal bære det hen til det Land, du tilsvor dets Fædre, som en Fosterfader bærer det diende Barn?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
242Moses alene skal træde hen til Herren, de andre ikke, og det øvrige Folk må ikke følge med ham derop.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
188Moses fortalte sin Svigerfader om alt, hvad Herren havde gjort ved Farao og Ægypten for Israels Skyld, og om alle de Besværligheder, der havde mødt dem undervejs, og hvorledes Herren havde frelst dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1824Moses fulgte sin Svigerfaders Råd og gjorde alt, hvad han foreslog.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1315Moses gav Rubeniternes Stamme Land, Slægt for Slægt,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1625Moses gik nu hen til Datan og Abiram, fulgt af Israels Ældste,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
84Moses gjorde som Herren bød ham, og Menigheden forsamlede sig ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2722Moses gjorde som Herren havde pålagt ham; han tog Josua og fremstillede ham for Præsten Eleazar og hele Menigheden;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
51Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: Hør, Israel, de Anordninger og Lovbud, som jeg kundgør eder i Dag! Lær dem og hold dem omhyggeligt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
351Moses kaldte hele Israeliternes Menighed sammen og sagde til dem: Dette er, hvad Herren har pålagt eder at gøre:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
69Moses kundgjorde nu dette for Israeliterne; men de hørte ikke på Moses, dertil var deres Modløshed for stor og deres Trællearbejde for hårdt
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
108Moses og Aron blev nu hentet tilbage til Farao, og han sagde til dem: Drag af Sted og dyrk Herren eders Gud! Men hvem er det nu, der vil af Sted?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
923Moses og Aron gik derpå ind i Åbenbaringsteltet, og da de kom ud derfra, velsignede de Folket. Da viste Herrens Herlighed sig for alt Folket;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
812Moses og Aron gik nu bort fra Farao, og Moses råbte til Herren om at bortrydde Frøerne, som han havde sendt over Farao;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3151Moses og Præsten Eleazar modtog Guldet af dem, alskens med Kunst virkede Smykker;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
332Moses optegnede på Herrens Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
337Moses plejede at tage Teltet og slå det op udenfor Lejren i nogen Afstand derfra; han gav det Navnet Åbenbaringsteltet. Enhver som vilde rådspørge Herren, gik ud til Åbenbaringsteltet uden for Lejren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1214Moses råbte da til Herren og sagde: Ak, gør hende dog rask igen!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1421Moses rakte da sin Hånd ud over Havet, og Herren drev Havet bort med en stærk Østenstorm, der blæste hele Natten, og han gjorde Havet til tørt Land. Og Vandet delte sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1013Moses rakte da sin Stav ud over Ægypten, og Herren lod en Østenstorm blæse over Landet hele den Dag og den påfølgende Nat; og da det blev Morgen, førte Østenstormen Græshopperne med sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4018Moses rejste Boligen, idet han anbragte Fodstykkerne, rejste Brædderne, stak Tværstængerne ind, rejste Pillerne,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
103Moses sagde da til Aron: Det er det, Herren talede om, da han sagde: Jeg viser min Hellighed på dem, der står mig nær, og min Herlighed for alt Folkets Øjne! Og Aron tav.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1632Moses sagde fremdeles: Således har Herren påbudt: En Omer fuld deraf skal gemmes til eders Efterkommere, for at de kan se det Brød, jeg gav eder at spise i Ørkenen, da jeg førte eder ud af Ægypten!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
176Moses sagde nu dette til Israelitterne, og alle deres Øverster gav ham en Stav, så der blev en Stav for hver Øverste efter deres Fædrenehuse, tolv Stave i alt, og Arons Stav var imellem Stavene.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3312Moses sagde til Herren: Se, du siger til mig: Før dette Folk frem! Men du har ikke ladet mig vide, hvem du vil sende med mig; og dog har du sagt: Jeg kender dig ved Navn, og du har fundet Nåde for mine Øjne!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
114Moses sagde: Så siger Herren: Ved Midnatstid vil jeg drage igennem Ægypten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
98Moses svarede dem: Vent, til jeg får at høre, hvad Herren påbyder angående eder!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
89Moses svarede Farao: Du behøver kun at befale over mig! Til hvilken Tid skal jeg gå i Forbøn for dig, dine Tjenere og dit Folk om at få Frøerne bort fra dig og dine Huse, så de kun bliver tilbage i Nilen?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
929Moses svarede ham: Så snart jeg kommer ud af Byen, skal jeg udbrede mine Hænder mod Herren; så skal Tordenen høre op, og Haglen skal ikke falde mere, for at du kan kende, at Jorden tilhører Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1815Moses svarede sin Svigerfader: Jo, Folket kommer til mig for at rådspørge Gud;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1121Moses svarede: 600000 Fodfolk tæller det Folk, jeg bar om mig, og du siger: Jeg vil skaffe dem Kød, så de har nok at spise en hel Måned!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
109Moses svarede: Med vore Børn og vore gamle vil vi drage af Sted, med vore Sønner og vore Døtre, vort Småkvæg og vort Hornkvæg vil vi drage af Sted, thi vi skal fejre Herrens Højtid.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
829Moses svarede: Se, så snart jeg kommer ud herfra, skal jeg gå i Forbøn hos Herren, og Bremserne skal vige bort fra Farao, hans Tjenere og hans Folk i Morgen. Blot Farao så ikke igen narrer os og nægter at lade Folket rejse hen og ofre til Herren!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
41Moses svarede; Hvis de nu ikke tror mig og ikke hører mig, men siger, at Herren ikke har åbenbaret sig for mig?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
302Moses talte fremdeles til Overhovederne for Israelitternes Stammer og sagde: Dette er, hvad Herren har påbudt:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
347Moses var 120 År, da han døde; hans Øje var ikke sløvet og hans Livskraft ikke svundet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
77Moses var firsindstyve og Aron tre og firsindstyve År gammel, da de talte til Farao.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
31Moses vogtede nu Småkvæget for sin Svigerfader Jetro, Præsten i Midjan,og drev engang Småkvæget hen hinsides Ørkenen og kom til Guds Bjerg Horeb.
DommerDette er Biblen på danskdanish
116Moses's Svigerfaders, Keniten Kobabs, Sønner, drog sammen med Judæerne op fra Palmestaden til Arads Ørken og bosatte sig hos Amalekiterne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
217Mændene sagde til hende: På denne Måde vil vi bære os ad med at holde den Ed, du har ladet os sværge:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
27Mændene satte så efter dem ad Vejen til Jordan hen til Vadestederne, og Porten blev lukket, så snart Forfølgerne var udenfor.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4921Naftali er en løssluppen Hind, han fremfører yndig Tale.
DommerDette er Biblen på danskdanish
133Naftali fik ikke Indbyggerne i Bet Sjemesj og Bet-Anat drevet bort, men bosatte sig midt iblandt Kana'anæerne, der boede i Landet: Men Indbyggerne i Bet Sjemesj og Bet Anat blev deres Hoveriarbejdere.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
142Naftalis Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2648Naftalis Sønners Slægter var følgende: Fra Jaze'el stammer Jaze'eliternes Slægt, fra Guni Guniternes Slægt,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
151Når Boligen skal bryde op, skal Leviterne tage den ned, og når Boligen skal gå i Lejr, skal Leviterne rejse den. Enhver Lægmand, der kommer den nær, skal lide Døden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
916Når Buen da står i Skyerne, vil jeg se hen til den og ihukomme den evige Pagt mellem Gud og hvert levende Væsen, det er alt Kød på Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1920Når da de andre hører det, vil de gribes af Frygt og ikke mere øve en sådan Udåd i din Midte.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1226Når da eders Børn spørger eder: Hvad betyder den Skik, I der har?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3322Når da min Herlighed drager forbi, vil jeg lade dig stå i Klippehulen, og jeg vil dække dig 1ned min Hånd, indtil jeg er kommet forbi.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3121Når da Ulykker og Trængsler i Mængde rammer det, skal denne Sang være det et Vidne; thi aldrig må den dø på dets Afkoms Læber. Jeg ved jo, hvad de pønser på allerede nu, før jeg har ført dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3020Når de går ind i Åbenbaringsteltet, skal de tvætte sig med Vand for ikke at dø; ligeledes når de træder hen til Alteret for at gøre Tjeneste og brænde Ildofre for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4032når de gik ind i Åbenbaringsteltet og trådte hen til Alteret. tvættede de sig, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1816når de har en Retssag, kommer de til mig, og jeg dømmer Parterne imellem og kundgør dem Guds Anordninger og Love.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
86Når de så følger efter os så langt, at vi får dem lokket bort fra Byen, idet de tænker, at vi flygter for dem ligesom forrige Gang,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
103Når der blæses i dem begge to, skal hele Menigheden samle sig hos dig ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
172Når der et steds i din Midte inden dine Porte, som Herren din Gud vil give dig, findes nogen, Mand eller Kvinde, der gør, hvad der er ondt i Herren din Guds Øjne, og overtræder hans Pagt,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
157Når der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine Porte et steds i dit Land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke være hårdhjertet og lukke din Hånd for din fattige Broder;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2227Når der fødes et Stykke Hornkvæg, et Får eller en Ged, skal de blive syv Dage hos Moderen; men fra den ottende Dag er de skikkede til at vinde Herrens Velbehag som Ildoffergave til Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1516Når der går Sæd fra en Mand, skal han bade hele sit Legeme i Vand og være uren til Aften.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2027Når der i en Mand eller Kvinde er en Genfærdsånd eller en Sandsigerånd, skal de lide Døden; de skal stenes, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1347Når der kommer Spedalskhed på en Klædning enten af Uld eller Lærred
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
251Når der opstår Strid mellem Mænd, og de møder for Retten, skal man dømme dem imellem; den, der har Ret, skal frikendes, den skyldige dømmes.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2118Når der opstår Strid mellem Mænd, og den ene slår den anden med en Sten eller med Næven, så at han vel ikke dør deraf, men dog må holde Sengen,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511Når der opstår Trætte mellem to Mænd, og den enes Hustru kommer til for at fri sin Mand fra den andens Slag, og hun rækker sin Hånd ud og tager fat i den andens Blusel,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
132Når der på et Menneskes Hud viser sig en Hævelse eller Udslæt eller en lys Plet, som kan blive til Spedalskhed på hans Hud, skal han føres hen til Præsten Aron eller en af hans Sønner, Præsterne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
65Når der så blæses i Væderhornet, og I hører Hornets Lyd, skal alt Folket opløfte et vældigt Krigsskrig; så skal Byens Mur styrte sammen, og Folket kan gå lige ind, hver fra sin Plads.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3411når der ses hen til alle de Tegn og Undere, Herren Ind ham udføre i Ægypten over for Farao, alle hans Tjenere og hele hans Land,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2519Når derfor Herren din Gud giver dig Ro for alle dine Fjender rundt om i det Land, Herren din Gud vil give dig i Arv og Eje, da skal du udrydde ethvert Minde om Amalek. Glem det ikke!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2114Når derimod en handler med Overlæg, så han med List slår sin Næste ihjel, da skal du rive ham bort fra mit Alter, for at han kan lide Døden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2311når det lakker mod Aften, skal han tvætte sig med Vand, og når Solen går ned, må han atter komme ind i Lejren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2539Når din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og han må sælge sig selv til dig, må du ikke lade ham arbejde som Træl,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2535Når din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og ikke kan bjærge Livet, skal du holde ham oppe; som fremmed og indvandret skal han leve hos dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2525Når din Broder kommer i Trang, så han må sælge noget af sin Ejendom, skal hans nærmeste Slægtning melde sig som Løser for ham og indløse, hvad hans Broder har solgt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
620Når din Søn i Fremtiden spørger dig: Hvorledes har det sig med de Vidnesbyrd, Anordninger og Lovbud, som Herren vor Gud gav eder?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
287Når dine Fjender rejser sig imod dig, skal Herren slå dem på Flugt foran dig; ad een Vej skal de drage ud imod dig, men ad syv skal de flygte for dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2322Når du adlyder ham og gør alt, hvad jeg siger, vil jeg være dine Fjenders Fjende og dine Modstanderes Modstander,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2321Når du aflægger et Løfte til Herren din Gud, må du ikke tøve med at indfri det; thi ellers vil Herren din Gud kræve det af dig, og du vil pådrage dig Skyld.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2419Når du bjærger din Høst på din Mark og glemmer et Neg på Marken, må du ikke vende tilbage for at hente det; det skal tilfalde den fremmede, den faderløse og Enken, for at Herren din Gud kan velsigne dig i alt, hvad du tager dig for.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
228Når du bygger et nyt Hus, skal du sætte Rækværk om Taget, for at du ikke skal bringe Blodskyld over dit Hus, hvis nogen falder ned derfra.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
812Når du da spiser dig mæt og bygger gode Huse og bor i dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2612Når du det tredje År, Tiendeåret, er færdig med at aflevere hele Tienden af din Afgrøde og har givet Leviten, den fremmede, den faderløse og Enken den, så de kan spise sig mætte inden dine Porte,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
201Når du drager i Krig mod din Fjende og får Øje på Heste, Vogne og Krigsfolk, der er talrigere end du selv skal du ikke blive bange for dem; thi Herren din Gud er med dig, han, som førte dig op fra Ægypten
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2110Når du drager i Krig mod dine Fjender, og Herren din Gud giver dem i din Hånd, og du tager Fanger iblandt dem
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
412Når du dyrker Agerjorden, skal den ikke mere skænke dig sin Kraft du skal flakke hjemløs om på Jorden!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
425Når du får Børn og Børnebørn, og I bliver gamle i Landet, og I da handler så ryggesløst, at I laver eder Gudebilleder i en eller anden Skikkelse og gør, hvad der er ondt i Herren din Guds Øjne, så at I fortørner ham,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
239Når du går i Krig mod dine Fjender og lægger dig i Lejr, så vogt dig for alt, hvad der er utilbørligt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2325Når du går igennem din Næstes Sæd, må du plukke Aks med din Hånd, men du må ikke komme til din Næstes Sæd med Segl.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3012Når du holder Mandtal over Israeliterne, skal enhver, som mønstres, ved Mønstringen give Herren Sonepenge for sit Liv, at ingen Ulykke skal ramme dem i Anledning af Mønstringen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2421Når du høster din Vin, må du ikke holde Efterhøst; den fremmede, den faderløse og Enken skal det tilfalde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
261Når du kommer ind i det Land, Herren din Gud giver dig til Arv, og tager det i Besiddelse og bosætter dig deri,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
189Når du kommer ind i det Land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke lære at efterligne disse Folks Vederstyggeligheder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1714Når du kommer ind i det Land, Herren din Gud vil give dig, og får taget det i Besiddelse og fæstet Bo der, og du så får den Tanke, at du vil have en Konge over dig ligesom alle de andre Folk rundt om dig,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2324Når du kommer ind i din Næstes Vingård, må du spise alle de Druer, du har Lyst til, så du bliver mæt; men du må ingen komme i din Kurv.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
212Når du køber dig en hebræisk Træl, skal han trælle i seks År, men i det syvende skal han frigives uden Vederlag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2515Når du køber noget af din Næste, skal der regnes med Årene siden sidste Jubelår; når han sælger dig noget, skal der regnes med Afgrøderne indtil næste Jubelår.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2225Når du låner Penge til en fattig Mand af mit Folk i dit Nabolag, må du ikke optræde som en Ågerkarl over for ham. I må ikke tage Renter af ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
218Når du nu drager gennem Moabs Landemærker, gennem Ar,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
414når du nu jager mig bort fra Agerjorden, og jeg må skjule mig for dit Åsyn og flakke hjemløs om på Jorden, så kan jo enhver, der møder mig, slå mig ihjel!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
226Når du på din Vej træffer på en Fuglerede i et Træ eller på Jorden med Unger eller Æg, og Moderen ligger på Ungerne eller Æggene, må du ikke tage Moderen sammen med Ungerne;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010Når du rykker frem til Angreb på en By, skal du først tilbyde den Fred.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
810Når du så har ladet Leviterne træde frem for Herrens Åsyn, skal Israeliterne lægge deres Hænder på Leviterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
263Når du så kommer til den Præst, som er der på den Tid, skal du sige til ham: Jeg vidner i Dag for Herren din Gud, at jeg er kommet ind i det Land, Herren tilsvor vore Fædre at ville give os.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Når du ser din Broders Okse eller Får løbe løse om, må du ikke undlade at tage dig af dem, men du skal bringe dem tilbage til din Broder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
224Når du ser din Broders Okse eller Æsel styrte på Vejen, må du ikke undlade at tage dig af dem, men du skal hjælpe ham med at få dem op.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
235Når du ser din Uvens Æsel segne under sin Byrde, må du ikke lade ham i Stikken, men du skal hjælpe ham med at læsse Byrden af.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2420Når du slår dine Oliven ned, må du ikke bagefter gennemsøge Grenene; den fremmede, den faderløse og Enken skal det tilfalde.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2514Når du sælger din Næste noget eller køber noget af ham, må I ikke forurette hinanden.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
234Når du træffer din Fjendes Okse eller Æsel løbende løse, skal du bringe dem tilbage til ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2019Når du ved Belejringen af en By må holde den indesluttet i lang Tid for at indtage den, må du ikke ødelægge de Træer, der hører til den, ved at svinge Øksen imod dem; fra dem får du Føde ; dem må du ikke hugge om; thi mon Markens Træer er Mennesker, at de også skulde rammes af Belejringen?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2410Når du yder din Næste et Lån, må du ikke gå ind i hans Hus for at tage Pant af ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
119Når Duggen om Natten faldt over Lejren, faldt også Mannaen ned over den.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1512Når en af dine Brødre, en hebraisk Mand eller Kvinde, sælger sig til dig, skal han trælle for dig i seks År, men i det syvende skal du give ham fri.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1933Når en fremmed bor hos dig i eders Land, må I ikke lade ham lide Overlast;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2547Når en fremmed eller en indvandret hos dig kommer til Velstand, og en af dine Brødre i hans Nabolag kommer i Trang, og han må sælge sig til den fremmede eller den indvandrede hos dig eller til en Efterkommer af en fremmeds Slægt,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1519Når en Kvinde har Flåd, idet der flyder Blod fra hendes Blusel, da skal hendes Urenhed vare syv Dage. Enhver, der rører ved hende, skal være uren til Aften.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2214Når en låner et Dyr af en anden, og det kommer til Skade eller dør, uden at Ejeren er til Stede, skal han give Erstatning;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
186Når en Levit inden dine Porte et steds i Israel, hvor han har haft sit Ophold, kommer til det Sted, Herren udvælger det står ham frit for at komme, hvis han vil
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
303Når en Mand aflægger et Løfte til Herren eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, må han ikke bryde sit Ord, men skal holde hvert Ord, der er udgået af hans Mund.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
225Når en Mand afsvider en Mark eller en Vingård og lader Ilden brede sig, så den antænder en andens Mark, da skal han give det bedste af sin Mark eller Vingård i Erstatning;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2213Når en Mand efter at have ægtet en Kvinde og søgt Samkvem med hende får Uvilje imod hende
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1329Når en Mand eller Kvinde angribes i Hoved eller Skæg,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1338Når en Mand eller Kvinde får lyse Pletter, hvide Pletter på Huden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216Når en Mand forfører en Jomfru, der ikke er trolovet, og ligger hos hende, skal han udrede Brudekøbesummen for hende og tage hende til Hustru;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2210Når en Mand giver en anden et Æsel, en Okse, et Får eller et andet Stykke Kvæg i Varetægt, og Dyret dør, kommer til Skade eller røves, uden at nogen ser det,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
227Når en Mand giver en anden Penge eller Sager i Varetægt, og de stjæles fra hans Hus, da skal Tyven, hvis han findes, give dobbelt Erstatning;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2222Når en Mand gribes i Samleje med en gift Kvinde, skal de begge dø, både Manden, der lå hos kvinden, og Kvinden selv. Således skal du udrydde det onde af Israel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2122Når en Mand har gjort sig skyldig i en Synd, der straffes med Døden, og aflives, og du hænger ham op i et Træ,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1920Når en Mand har Samleje med en Kvinde, og det er en Trælkvinde, en anden Mands Medhustru, som ikke er løskøbt eller frigivet, så skal Afstraffelse finde Sted; dog skal de ikke lide Døden, thi hun var ikke frigivet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2115Når en Mand har to Hustruer, en han elsker, og en han tilsidesætter, og de føder ham Sønner, både Yndlingshustruen og den tilsidesatte, og den førstefødte er den tilsidesattes Søn,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2223Når en Mand inde i Byen træffer en Jomfru, der er trolovet med en anden, og har Samleje med hende,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
245Når en Mand nylig har taget sig en Hustru, skal han ikke drage med i Krig, og der skal ikke pålægges ham nogen som helst Forpligtelse; han skal have Frihed til at blive hjemme et År og glæde sin Hustru, som han har ægtet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2126Når en Mand slår sin Træl eller sin Trælkvinde i Øjet og ødelægger det, skal han give dem fri til Erstatning for Øjet;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2120Når en Mand slår sin Træl eller Trælkvinde med sin Stok, så de dør på Stedet, skal han straffes derfor;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Når en Mand stjæler en Okse eller et Får og slagter eller sælger dem, skal han give fem Okser i Erstatning for Oksen og fire Får for Fåret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2529Når en Mand sælger et Beboelseshus i en By med Mure om, gælder hans Indløsningsret kun et fuldt År efter Salget; hans Indløsningsret gælder et År.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
217Når en Mand sælger sin Datter som Trælkvinde, skal hun ikke frigives som Trællene.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2133Når en Mand tager Dækket af en Cisterne eller graver en Cisterne uden at dække den til, og en Okse eller et Æsel så falder deri,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
241Når en Mand tager en Kvinde til Ægte, og hun ikke vinder hans Yndest, fordi han finder noget ved hende, der vækker Ubehag hos ham, og han skriver hende et Skilsmissebrev og giver hende det i Hænde og sender hende ud af sit Hjem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2228Når en Mand træffer en Jomfru, der ikke er trolovet, og tiltvinger sig Samleje med hende, og de gribes på fersk Gerning,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2135Når en Mands Okse stanger en andens Okse ihjel, skal de sælge den levende Okse og dele Pengene, og ligeledes skal de dele det døde dyr.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2128Når en Okse stanger en Mand eller Kvinde ihjel, skal Oksen stenes, og dens Kød må ikke spises, men Ejeren er sagesløs;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Når en Profet eller en, der har Drømme, opstår i din Midte og forkynd dig et Tegn eller et Under,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
219Når en Præstedatter vanhelliger sig ved at bedrive Hor, da vanhelliger hun sin Fader; hun skal brændes på Bål,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2212Når en Præstedatter ægter en Lægmand, må hun ikke spise af de ydede Helliggaver;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
178Når en Retssag angående Blodsudgydelse eller et Ejendomsspørgsmål eller Legemsskade, når i det hele en eller anden Retstrætte inden dine Porte er dig for vanskelig, skal du stå op og drage til det Sted, Herren din Gud udvælger,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
139Når et Menneske angribes af Spedalskhed, skal han føres hen til Præsten,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1916Når et ondsindet Vidne optræder mod nogen og beskylder ham for Lovbrud,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
79Når Farao kræver et Under af eder, sig så til Aron: Tag din Stav og kast den ned foran Farao, så skal den blive til en Slange!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
255Når flere Brødre bor sammen, og en af dem dør uden at efterlade sig nogen Søn, må hans Enke ikke gifte sig med en fremmed Mand uden for Slægten; men hendes Svoger skal gå til hende og tage hende til Ægte, idet han indgår Svogerægteskab med hende.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
527Når han har givet hende Vandet at drikke, vil Forbandelsesvandet, dersom hun har besmittet sig og været sin Mand utro, blive til bitter Vånde, når det kommer ind i hende, hendes Bug vil svulme op og hendes Lænd visne, og Kvinden bliver en Forbandelse i sit Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1620Når han så er færdig med at skaffe Helligdommen, Åbenbaringsteltet og Alteret Soning, skal han føre den levende Buk frem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1718Når han så har sat sig på Tronen, skal han skaffe sig en Afskrift af denne Lov hos Levitpræsterne;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
204Når han tyr hen til en af disse Byer og stiller sig i Byportens Indgang og forebringer sin Sag for Byens Ældste, skal de optage ham i Byen hos sig og anvise ham et Sted, hvor han kan bo bos dem;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3111når hele Israel kommer for at stedes for Herren din Guds Åsyn på det Sted, han udvælger, skal du læse denne Lov højt for hele Israel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
126Når hendes Renselsestid er omme, skal hun, både efter et Drengebarn og et Pigebarn, bringe et årgammelt Lam som Brændoffer og en Dueunge eller Turteldue som Syndoffer til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
191Når Herren din Gud får udryddet de Folk, hvis Land Herren din Gud vil give dig, og du får dem drevet bort og har bosat dig i deres Byer og Huse,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
71Når Herren din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, og driver store Folk bort foran dig, Hetiterne, Girgasjiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Periiterne, Hivviterne og Jebusiterne, syv Folk, der er større og mægtigere end du,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
94Når Herren din Gud jager dem bort foran dig, tænk så ikke: For min Retfærdigheds Skyld lod Herren mig komme ind og tage dette Land i Besiddelse! Thi det er for disse Folks Ugudeligheds Skyld, at Herren driver dem bort foran dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1229Når Herren din Gud udrydder de Folk, du drager hen at drive bort, og du har drevet dem bort og bosat dig i deres Land,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1220Når Herren din Gud udvider dine Landemærker, som han har lovet dig, og du da får Lyst til Kød og siger: Jeg vil have Kød at spise, så spis kun Kød, så meget du lyster.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1832Når I blot yder det bedste deraf, skal I ikke for den Sags Skyld pådrage eder Synd og ikke vanhellige Israelitternes Helliggaver og udsætte eder for at dø.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
105Når I blæser Alarm med dem, skal Lejrene på Østsiden bryde op;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
109Når I drager i Krig i eders Land mod en Fjende, der angriber eder, og blæser Alarm med Trompeterne, skal I ihukommes for Herren eders Guds Åsyn og frelses fra eders Fjender.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712Når I er kommet over Jordan, skal den ene Del af eder tage Plads på Garizims Bjerg for at velsigne Folket, nemlig Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2420Når I forlader HERREN og dyrker fremmede Guder, vil han vende sig bort og bringe Ulykke over eder og tilintetgøre eder, skønt han tidligere gjorde vel imod eder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
116Når I forløser Hebræerkvinderne, skal I se godt efter ved Fødselen, og er det et Drengebarn, tag så Livet af det, men er det et Pigebarn, lad det så leve!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1935Når I holder Rettergang, må I ikke øve Uret ved Længdemål, Vægt eller Rummål;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
199Når I høster eders Lands Høst, må du ikke høste helt hen til Kanten af din Mark, ej heller må du sanke Efterslætten efter din Høst.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2322Når I høster eders Lands Høst, må du ikke høste helt hen til Kanten af din Mark, ej heller må du sanke Efterslætten efter din Høst; til den fattige og den fremmede skal du lade det blive tilbage. Jeg er Herren eders Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1923Når I kommer ind i Landet og planter alskens Frugttræer, skal I lade deres Forhud, den første Frugt, urørt; i tre År skal de være eder uomskårne og må ikke spises;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1434Når I kommer til Kanåns Land, som jeg vil give eder i Eje, og jeg lader Spedalskhed komme frem på et Hus i eders Ejendomsland,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
712Når I nu hører disse Lovbud og holder dem og handler efter dem, så skal Herren din Gud til Løn derfor holde fast ved den Pagt og den Miskundhed, han tilsvor dine Fædre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2229Når I ofrer et Lovprisningsoffer til Herren, skal I ofre det således, at det kan vinde eder Guds Velbehag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
195Når I ofrer Takoffer til Herren, skal I ofre det således, at I kan vinde Guds Velbehag.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2316Når I overtræder HERREN eders Guds Pagt, som han pålagde eder, og går hen og Dyrker andre Guder og tilbeder dem, så vil HERRENs Vrede blusse op imod eder, og I vil hastelig blive udryddet fra det herlige Land, han gav eder!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
202Når I rykker ud til Kamp, skal Præsten træde frem og tale til Folket,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3215Når I viger bort fra ham, vil han lade det blive endnu længer i Ørkenen, og I bringer Fordærvelse over hele dette Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2626Når jeg bryder Brødets Støttestav for eder, skal ti Kvinder bage eders Brød i een Bagerovn og give eder Brødet tilbage efter Vægt, så I ikke han spise eder mætte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4730Når jeg har lagt mig til Hvile hos mine Fædre, skal du føre mig fra Ægypten og jorde mig i deres Grav! Han svarede: Jeg skal gøre, som du siger.
DommerDette er Biblen på danskdanish
718når jeg og alle de, der er hos mig, støder i Hornet, skal I også støde i Hornene rundt om hele Lejren og råbe: For Herren og for Gideon!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
914Når jeg trækker Skyer sammen over Jorden, og Buen da viser sig i Skyerne,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
79Når Kana'anæerne og alle Landets Indbyggere hører det, falder de over os fra alle Sider og udsletter vort Navn af Jorden; hvad vil du da gøre for dit store Navns Skyld?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
45Når Lejren bryder op, skal Aron og hans Sønner gå ind og tage det indre Forhæng ned og tildække Vidnesbyrdets Ark dermed;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
211Når man i det Land, Herren din Gud vil give dig i Eje, finder en liggende dræbt på Marken, uden at det vides, hvem der har slået ham ihjel,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2122Når Mænd kommer i Slagsmål og støder til en frugtsommelig Kvinde, så hun nedkommer i Utide, men der ellers ingen Ulykke sker, da skal han bøde, hvad Kvindens Mand pålægger ham, og give Erstatning for det dødfødte Barn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2214Når nogen af Vanvare kommer til at spise af det hellige, skal han erstatte Præsten det hellige med Tillæg af en Femtedel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1340Når nogen bliver skaldet på Baghovedet, så er han kun isseskaldet; han er ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2221Når nogen bringer Herren et Takoffer af Hornkvæget eller Småkvæget enten for at indfri et Løfte eller som Frivilligoffer, da skal det være et lydefrit Dyr, for at det kan vinde Guds Velbehag; det må ingen som helst Legemsfejl have;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
521Når nogen forsynder sig og gør sig skyldig i Svig mod Herren, idet han frakender sin Næste Retten til noget, der var ham betroet, et Håndpant eller noget, han har røvet, eller han aftvinger sin Næste noget,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
247Når nogen gribes i at stjæle en af sine Brødre blandt Israelitterne og gør ham Fortræd eller sælger ham, da skal en sådan Tyv lade sit Liv. Du skal udrydde det onde af din Midte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
515Når nogen gør sig skyldig i Svig og af Vanvare forsynder sig mod Herrens Helliggaver, skal han til Bod derfor som Skyldoffer bringe Herren en lydefri Væder af Småkvæget, der er vurderet til mindst to Sølvsekel efter hellig Vægt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2118Når nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde sine Forældres Røst og, selv når de trygler ham, ikke adlyder dem,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714Når nogen helliger Herren sit Hus som Helliggave, skal Præsten vurdere det, alt efter som det er godt eller dårligt, og det skal da stå til den Værdi, Præsten fastsætter.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1318Når nogen på sin Hud har haft en Betændelse, som er lægt,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3530Når nogen slår et Menneske ihjel, må man kun dræbe Manddraberen efter flere Vidners Udsagn. Et enkelt Vidnes Udsagn er ikke nok til en Dødsdom.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2417Når nogen slår et Menneske ihjel, skal han lide Døden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2419Når nogen tilføjer sin Næste Legemsskade, skal der handles med ham, som han har handlet,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Når nogen vil frembære et Afgrødeoffer som Offergave for Herren, skal hans Offergave bestå af fint Hvedemel, og han skal hælde Olie derover og komme Røgelse derpå.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
517Når nogen, uden at det er ham vitterligt, synder ved at overtræde et af Herrens Forbud, så han bliver skyldig og pådrager sig Skyld,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1139Når noget af det Kvæg, der tjener eder til Føde, dør, skal den, der rører ved den døde Krop, være uren til Aften.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
135Når nu Herren fører dig til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Hivviternes og Jebusiternes Land, som han tilsvor dine Fædre at ville give dig, et Land, der flyder med Mælk og Honning, så skal du overholde denne Skik i denne Måned.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1711Når nu Moses løftede Hænderne i Vejret, fik Israeliterne Overtaget, men når han lod Hænderne synke, fik Amalekiterne Overtaget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1212når nu Ægypterne ser dig, og de mener, at du er min Hustru, slår de mig ihjel og lader dig leve;
DommerDette er Biblen på danskdanish
2122Når så deres Fædre eller Brødre kommer for at gå i Rette med eder, skal I sige til dem: Skån os, thi vi fik os ikke alle en Hustru i Krigen! Det er jo ikke eder, der har givet os dem; i så Fald vilde I have forbrudt eder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4633Når så Farao lader eder kalde og spørger eder, hvad I er,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
209Når så Tilsynsmandene er færdige med at tale til Folket, skal der sættes Høvedsmænd i Spidsen for Folket.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
415Når så ved Lejrens Opbrud Aron og hans Sønner er færdige med at tilhylle de hellige Ting og alle de hellige Redskaber, skal Kehatiterne træde til og bære dem; men de må ikke røre ved de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø. Det er, hvad Kehatiterne skal bære af Åbenbaringsteltet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
195når således en går med sin Næste ud i Skoven for at fælde Træer, og hans Hånd svinger Øksen for at fælde et Træ, og Jernet farer ud af Skaftet og rammer hans Næste, så han dør, da må han ty til en af disse Byer og redde Livet,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
919når Skyen blev over Boligen i længere Tid, rettede Israeliterne sig efter, hvad Herren havde foreskrevet dem, og brød ikke op.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
227Når Solen går ned, er han ren, og derefter må han spise af Helliggaverne, thi de er hans Mad.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
218Når vi kommer ind i Landet, skal du binde denne røde Snor fast i det Vindue, du har hejst os ned igennem, og så skal du samle din Fader og din Moder, dine Brødre og hele dit Fædrenehus hos dig i Huset.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
32Navnene på Arons Sønner var følgende: Nadab, den førstefødte, Abihu, Eleazar og Itamar;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
15Navnene på de Mænd, der skal stå eder bi, er følgende: Af Ruben Elizur, Sjedeurs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3417Navnene på de Mænd, der skal udskifte Landet mellem eder, er følgende: Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3419Navnene på disse Mænd er følgende: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3238Nebo og Ba'al Meon, hvis Navne ændredes, og Sibma; og de opkaldte Byerne, som de byggede, efter deres Navne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1011Nej men I Mænd kan drage bort og dyrke Herren; det var jo det, I ønskede! Derpå jog man dem bort fra Farao.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1111nej, det Land, I skal over og tage i Besiddelse, er et Land med Bjerge og Dale, der drikker Vand, når Regnen falder fra Himmelen,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2417nej, HERREN er vor Gud, han, som førte os og vore Fædre op fra Ægypten, fra Trællehuset, og gjorde hine store Tegn for vore Øjne og bevarede os under hele vor Vandring og blandt alle de Folk, hvis Lande vi drog igennem;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3014Nej, Ordet er dig ganske nær, i din Mund og i dit Hjerte, så du kan handle derefter.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2224Nej, vi har gjort det af Frygt for det Tilfælde, at eders Børn engang i Fremtiden skulde sige til vore: Hvad har I med HERREN, Israels Gud, at gøre?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
443nemlig Bezer i Ørkenen på Højsletten for Rubeniterne, Ramot i Gilead for Gaditerne og Golan i Basan for Manassiterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1241Netop på den Dag da de 430 År var til Ende, drog alle Herrens Hærskarer ud af Ægypten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1562Nibsjan, Ir Mela og En Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
760Niende dag kom Benjaminiternes Øverste, Abidan, Gidonis Søn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
83Nilen skal vrimle af Frøer, og de skal kravle op og trænge ind i dit Hus og dit Sovekammer og på dit Leje og i dine Tjeneres og dit Folks Huse, i dine Bagerovne og dine Dejgtruge;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
610Noa avlede tre Sønner: Sem, Kam og Jafet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
77Noa gik med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner ind i Arken for at undslippe Flodens Vande.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
928Noa levede 350 År efter Vandfloden;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
76Noa var 600 År gammel, da Vandfloden kom over Jorden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
920Noa var Agerdyrker og den første, der plantede en Vingård.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
918Noas Sønner, der gik ud af Arken, var Sem, Kam og Jafet; Kam var Fader til Kana'an;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4624Noffolis Sønner Jazeel, Guni, Jezer og Sjillem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
43Nogen Tid efter bragte Kain Herren en Offergave af Jordens Frugt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
401Nogen Tid efter hændte det, at Ægypterkongens Mundskænk og Bager forbrød sig mod deres Herre Ægypterkongen,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
151Nogen Tid efter kom HerrenS Ord til Abram i et Syn således: Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive såre stor!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1523noget af alt det, Herren har pålagt eder gennem Moses, fra den Dag Herren udstedte sit Bud og frem i Tiden fra Slægt til Slægt,
DommerDette er Biblen på danskdanish
207Nu er I her, alle Israelitter, sig nu eders Mening og kom med eders Råd!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
23Nu har I længe nok vandret rundt om Bjergene her; vend eder nu mod Nord!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2916Nu havde Laban to Døtre; den ældste hed Lea, den yngste Rakel;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
397Nu hændte det nogen Tid derefter, at hans Herres Hustru kastede sine Øjne på Josef og sagde: Kom og lig hos mig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
926Nu kom Ga'al, Ebeds Søn, med sine Brødre og flyttede ind i Sikem; og Sikems Borgere fattede Tillid til ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2034Nu rykkede 10000 Mand, udvalgte Folk af hele Israel, frem for Gibea, og Kampen blev hård; men de vidste ikke, at Ulykken var ved at ramme dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4512Nu ser I, også min Broder Benjamin, med egne Øjne, at det er mig, der taler til eder;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
485Nu skal dine to Sønner, der er født dig i Ægypten før mit komme til dig her i Ægypten, være mine, Efraim og Manasse skal være mine så godt som Ruben og Simeon;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Nu spurgte han: Hvad vilde du med hele den Lejr, jeg traf på? Han svarede: Finde Nåde for min Herres Øjne!
DommerDette er Biblen på danskdanish
177Nu var der i Betlehem i Juda en ung Mand af Judas Slægt; han var Levit og boede der som fremmed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1811Nu ved jeg, at Herren er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Hånd.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3130Nu vel, så drog du altså bort fordi du længtes så meget efter din Faders Hus men hvorfor stjal du min Gud?
DommerDette er Biblen på danskdanish
133Nu viste Herrens Engel sig for Kvinden og sagde til hende: Se, du er ufrugtbar og har ingen Børn født; men du skal blive frugtsommelig og føde en Søn.
DommerDette er Biblen på danskdanish
942Næste Dag begav Folket sig ud på Marken, og det meldtes Abimelek.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1934Næste Dag sagde den ældste til den yngste: Jeg lå i Går Nat hos min Fader; nu vil vi også give ham Vin at drikke i Nat, og gå du så ind og læg dig hos ham, for at vi kan få Afkom ved vor Fader!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3230Næste Dag sagde Moses til Folket: I har begået en stor Synd ; men nu vil jeg stige op til Herren, måske kan jeg skaffe Soning for eders Synd!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2213Næste Morgen stod Bileam op og sagde til Balaks Høvdinger: Vend tilbage til eders Land, thi Herren vægrer sig ved at give mig Tilladelse til at følge med eder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2631Næste Morgen svor de hinanden Eder, og derefter tog Isak Afsked med dem, og de drog bort i Fred.
DommerDette er Biblen på danskdanish
71Næste Morgen tidlig brød Jerubba'al, det er Gideon, op med alle sine Folk og lejrede sig ved Harodkilden, medens Midjaniternes Lejr var nedenfor på Sletten, norden for Morehøjen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2241Næste Morgen tog Balak Bileam med sig og førte ham op til Bamot Bål, hvorfra han kunde øjne den yderste Del af Folket.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1813Næste Morgen tog Moses Sæde for at holde Ret for Folket, og Folket stod omkring Moses fra Morgen til Aften.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1927Næste Morgen, da Abraham gik hen til det Sted, hvor han havde stået hos Herren,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3942Nøjagtigt som Herren havde pålagt Moses, udførte Israeliterne hele Arbejdet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1028Obal, Abimael, Saba,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1015Offerydelseskøllen og Svingningsbrystet skal man frembære sammen med de til Ildofre bestemte Fedtdele, for at Svingningen kan udføres for Herrens Åsyn, og de skal tilfalde dig og dine Sønner tillige med dig som en evig gyldig Rettighed, således som Herren har påbudt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1029Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner,
DommerDette er Biblen på danskdanish
58Ofre til Gud hørte op, med Bygbrødet fik det en Ende. Så man vel Skjold eller Spyd hos Israels fyrretyve Tusind?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1234Og , Folket tog deres Dejg med sig, før den var syret, og de bar Dejtrugene på Skulderen, indsvøbte i deres Kapper.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3146og 16000 Mennesker
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3140og 16000 Mennesker, hvoraf 32 i Afgift til Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3135og 32008 Mennesker, Kvinder, der ikke havde haft Samleje med Mænd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3024og 500 Sekel Kassia, efter hellig Vægt, og en Hin Olivenolie.
DommerDette er Biblen på danskdanish
944Og Abimelek og den Afdeling, han havde hos sig, brød frem og tog Stilling ved Indgangen til Byen, medens de to andre Afdelinger kastede sig over alle dem, der var ude på Marken; og huggede dem ned;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010Og Abimelek sagde til Abraham: Hvad bragte dig til at handle således?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2015og Abimelek sagde til ham: Se, mit Land ligger åbent for dig; slå dig ned, hvor du lyster!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2616og Abimelek sagde til Isak: Drag bort fra os, thi du er blevet os for stærk!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2134Og Abraham boede en Tid lang; som fremmed i Filisternes Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2316Og Abraham forstod Efron og tilvejede ham den Sum, han havde nævnet i Hetiternes Påhør, 400 Sekel Sølv i gangbar Mønt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2210Og Abraham greb Kniven og rakte Hånden ud for at slagte sin Søn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
214og Abraham omskar sin Søn Isak, da han var otte Dage gammel, således som Gud havde pålagt ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1823Og Abraham trådte nærmere og sagde: Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
131og Abram drog atter med sin Hustru og al sin Ejendom fra Ægypten op til Sydlandet, og Lot drog med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
124Og Abram gik,som Herren sagde til ham, og Lot gik med ham. Abram var fem og halvfjerdsindstyve År, da han drog fra Karan;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
153Og Abram sagde: Du har jo intet Afkom givet mig, og se, min Hustræl kommer til at arve mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
125og Abram tog sin Hustru Saraj og sin Brodersøn Lot og al den Ejendom, de havde samlet sig, og de Folk, de havde vundet sig i Karan, og de gav sig på Vej til Kana'ans Land og nåede derhen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
619og af alle Dyr, af alt Kød skal du bringe et Par af hver Slags ind i Arken for at holde dem i Live hos dig. Han og Hundyr skal det være,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2130og af Asers Stamme Misj'al med omliggende Græsmarker, Abdon med omliggende Græsmarker,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2117og af Benjamins Stamme Gibeon med omliggende Græsmarker, Geba med omliggende Græsmarker,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2123og af Dans Stamme Elteke med omliggende Græsmarker, Gibbeton med omliggende Græsmarker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
358Og af de Byer, I skal give dem af Israelitternes Besiddelser, skal I lade de større Stammer give flere, de mindre færre; hver Stamme skal give Leviterne så mange af sine Byer, som svarer til den Arvelod, der tildeles den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1239Og af den Dejg, de havde bragt med fra Ægypten, bagte de usyret Brød; den var nemlig ikke syret, de var jo drevet ud af Ægypten uden at få Tid til noget; de havde ikke engang tilberedt sig Tæring til Rejsen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3142Og af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israelitter, og som Moses havde taget som deres del fra de Mænd, der havde været i Kamp
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1417Og af den Olie, han har tilbage i sin Hånd, skal Præsten stryge noget på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå oven på Skyldofferets Blod.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3424og af Efraimiternes Stamme een Øverste, Kemuel, Sjiftans Søn,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2138og af Gads Stamme Ramot i Gilead, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Mahanajim med omliggende Græsmarker,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2128og af Issakars Stamme Kisjjon med omliggende Græsmarker, Daberat med omliggende Græsmarker,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
826Og af Kurven med de usyrede Brød, som stod for Herrens Åsyn, tog han en usyret Kage, en Oliebrødkage og et Fladbrød og lagde dem oven på Fedtstykkerne og den højre Kølle,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2125og af Manasses halve Stamme Ta'anak med omliggende Græsmarker og Jibleam med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og af Naftali Ahira, Enans Søn.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2132og af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Hammot-Dor med omliggende Græsmarker og Hartan med omliggende Græsmarker; tilsammen tre Byer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3428og af Naftaliternes Stamme een Øverste, Pedael, Ammibuds Søn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1426Og af Olien skal Præsten hælde noget i sin venstre Hånd,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1428Og af Olien, som er i hans Hånd, skal Præsten stryge noget på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå oven på Skyldofferets Blod.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
222og af Ribbenet, som Gud Herren havde taget af Adam, byggede han en Kvinde og førte hende hen til Adam.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
75og Ajjiterne dræbte seks og tredive Mand eller så af dem; de forfulgte dem uden for Porten indtil Stenbruddene og huggede dem ned på Skråningen. Da sank Folkets Mod og blev til Vand.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3429og al deres Ejendom og alle deres Børn og Kvinder førte de bort som Bytte, og de udplyndrede Byen for alt, hvad der var der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
957og al Sikemiternes Ondskab lod Gud komme over deres egne Hoveder. På den Måde kom Jotams, Jerubba'als Søns, Forbandelse over dem.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1321og alle de andre Byer på Højsletten og hele det Rige, der havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, som herskede i Hesjbon, hvem Moses havde overvundet tillige med Midjans Fyrster Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, der var Sihons Lydkonger og boede i Landet;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
716Og alle de Folk, som Herren din Gud giver dig, skal du fortære uden Skånsel; du må ikke dyrke deres Guder, thi det vilde blive en Snare for dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
819og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvæget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber på Jorden, efter deres Slægter, gik ud af Arken.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
216og alle de Ældste i den By, der ligger nærmest ved den dræbte, skal tvætte deres hænder over Kvien, hvis Nakke blev sønderbrudt i Dalen,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
282og alle disse Velsignelser vil komme over dig og nå dig, dersom du adlyder Herren din Guds Røst:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2924og alle Folkeslag skal spørge: Hvorfor har Herren handlet således med dette Land? Hvorledes hænger det sammen med denne vældige Vredesglød?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1042Og alle hine Konger og deres Lande undertvang Josua med et Slag; thi HERREN, Israels Gud, kæmpede for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
142Og alle Israelitterne knurrede imod Moses og Aron, og hele Menigheden sagde til dem: Gid vi var døde i Ægypten eller her i Ørkenen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2810Og alle Jordens Folk skal se, at Herrens Navn er nævnet over dig, og frygte dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3525Og alle kunstforstandige Kvinder spandt med egne Hænder og kom med deres Spind, violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3510Og alle kunstforstandige Mænd iblandt eder skal komme og lave alt, hvad Herren har påbudt:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3526Og alle Kvinder, som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i deres Hjerte, spandt Gedehårene.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1727og alle Mænd i hans Hus, både de hjemmefødte og de, der var købt, de fremmede, blev omskåret tillige med ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
145Og alle, som mønstredes af Israeliterne efter deres Fædrenehuse fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd i Israel,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1316Og alt Byttet, der er taget der, skal du samle sammen midt på Torvet, og så skal du opbrænde Byen og Byttet, der er taget der, som et Heloffer til Herren din Gud; derefter skal den for evigt ligge i Ruiner og aldrig mer bygges op.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
146Og alt det Kvæg, som har spaltede Klove, begge Klove helt spaltede, og tygger Drøv, det Kvæg må I spise.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3111Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
73og alt dets Fedt skal frembæres. Fedthalen, Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Og alt dets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret ligesom Fedtet fra Takofferet. Da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd, så han finder Tilgivelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
431Og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Fedtet tages ud af Takofferet, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret til en liflig Duft for Herren. Da skal Præsten skaffe ham Soning, så han finder Tilgivelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
435og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Takofferlammets Fedt tages ud, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Herrens Ildofre. Da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3152og alt Offerydelsesguldet, som de ydede Herren, udgjorde 16750 Sekel, hvilket Tusindførerne og Hundredførerne bragte som Gave.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
910og alt, hvad han gjorde mod de to Amoriterkonger hinsides Jordan, Kong Sihon af Hesjbon og Kong Og af Basan, som boede i Asjtarot.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4157og Alverden kom til Ægypten for at købe Korn hos Josef; thi Hungersnøden tog til over hele Jorden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
109Og Ammoniterne satte over Jordan for også at angribe Juda, Benjamin og Efraims Slægt, så at Israelitterne kom i stor Nød.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
317og Arabalavningen med Jordan som Grænse fra Kinneret til Arabaeller Salthavet ved Foden af Pisgas Skrænter mod Øst.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
430og Aron fortalte alt, hvad Herren havde sagt til Moses, og denne gjorde Tegnene i Folkets Påsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1634Og Aron gjorde, som Herren havde pålagt Moses, og han stillede den foran Vidnesbyrdet for at gemmes.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
836Og Aron og hans Sønner gjorde alt, hvad Herren havde påbudt ved Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2932og Aron og hans Sønner skal spise Væderens Kød og Brødet i Kurven ved Indgangen til Åbenbaringsteltet;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
86Og Aron rakte sin Hånd ud over Ægyptens Vande. Da kravlede Frøerne op og fyldte Ægypten.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
168Og Aron skal kaste Lod om de to Bukke, et Lod for Herren og et for Azazel;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3339og Aron var l23 År gammel, da han døde på Bjerget Hor.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
99og Arons Sønner bragte ham Blodet, og han dyppede sin Finger i Blodet og strøg det på Alterets Horn; men Resten af Blodet hældte han ud ved Alterets Fod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
35Og Arons Sønner skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet på Brændet, der ligger på Ilden, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
17og Arons Sønner, Præsterne, skal gøre Ild på Alteret og lægge Brænde på Ilden;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
18og Arons Sønner, Præsterne, skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2619og at du vil gå på hans Veje og holde hans Anordninger, Bud og Lovbud og høre hans Røst, og at du vil være Herren din Gud et helligt Folk, som han har sagt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
287og at Jakob havde adlydt sin Fader og Moder og var draget til Paddan-Aram.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
612og atter indvie sig til Herren for lige så lang Tid, som han før havde indviet sig, og bringe et årgammelt Lam som Skyldoffer; den forløbne Tid regnes ikke med, da han har bragt Urenhed over sit indviede Hoved.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
819Og Bagholdet brød hurtigt op fra sin Plads og løb hen til Byen, da han rakte Hånden ud, indtog den og skyndte sig at stikke den i Brand.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2037og Bagholdet kastede sig i en Fart over Gibea og drog frem og huggede hele Byens Befolkning ned med Sværdet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2328Og Balak førte Bileam op på Toppen af Peor, der rager op over Ørkenen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2237Og Balak sagde til Bileam: Sendte jeg dig ikke Bud og bad dig komme? Hvorfor kom du da ikke til mig? Skulde jeg virkelig være ude af Stand til at lønne dig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4721og Befolkningen gjorde han til hans Trælle i hele Ægypten fra Ende til anden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
217og bekende: Vore Hænder har ikke udgydt dette Blod, og vore Øjne har ikke set det!
DommerDette er Biblen på danskdanish
2014Og Benjaminiterne stævnede sammen fra deres Byer til Gibea for at drage i Kamp mod Israelitterne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2032og Benjaminiterne tænkte nu: Vi har slået dem ligesom før! Men Israelitterne sagde: Lad os flygte og således afskære dem fra Byen og lokke dem ud på Vejene!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1821Og Benjaminiternes Stammes Byer efter deres Slægter er følgende: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Keziz,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1024og Benjaminiternes Stammes Hær af Abidan, Gidonis Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
242og Bileam så op og fik Øje på Israel; som lå lejret Stamme for Stamme. Da kom Guds Ånd over ham,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
231Og Bileam sagde til Balak: Byg mig syv Altre her og skaf mig syv unge Tyre og syv Vædre herhen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2865og blandt disse Folk skal du ikke få Ro eller finde Hvile for din Fod; thi der skal Herren give dig et skælvende Hjerte, udtærede Øjne og en vansdsmægtende Sjæl.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2111og blandt Fangerne får Øje på en Kvinde, som ser godt ud, og får Kærlighed til hende og ønsker at tage hende til Ægte,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2744og bliv så hos ham en Tid, til din Broders Harme lægger sig,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3527og Blodhævneren træffer ham uden for hans Tilflugtsbys Område, så kan Blodhævneren dræbe Manddraberen uden at pådrage sig Blodskyld;
DommerDette er Biblen på danskdanish
817og Borgen i Penuel brød han ned og dræbte Folkene i Byen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4220og bring så eders yngste Broder til mig, så skal eders Ord stå til Troende, og I skal slippe for at dø! Og således gjorde de.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2918og bring så hele Væderen som Røgoffer på Alteret. Det er et Brændoffer for Herren; en liflig Duft, et Ildoffer for Herren er det.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
43og byd dem: Tag eder tolv Sten her, midt i Jordan, hvor Præsterne stod stille, bring dem med over og stil dem på den Plads, hvor I holder Rast i Nat!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
617Og Byen skal lyses i Band for HERREN med alt, hvad der er i den; kun Skøgen Rahab skal blive i Live tillige med alle dem, som er i hendes Hus, fordi hun skjulte Sendebudene, som vi udsendte.
DommerDette er Biblen på danskdanish
630Og Byens Folk sagde til Joasj: Udlever din Søn, for at han kan lide Døden, thi han har nedbrudt Ba'alsalteret og omhugget Asjerastøtten ved Siden af!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
214og Byens Ældste skal trække Kvien ned i en dal med stedserindende Vand, som ikke dyrkes og besåes, og der i Dalen skal de sønderbryde Nakken på Kvien.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320og byggede der et Alter, som han kaldte: Gud, Israels Gud.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3929og Bæltet af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn i broget Vævning, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
305og Bærestængerne skal du lave af Akacietræ og overtrække med Guld.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
33og bød Folket: Når I ser HERREN eders Guds Pagts Ark og Levitpræsterne komme bærende med den, så skal I bryde op fra eders Plads og følge efter
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3919Og d lavede to andre Guldringe og satte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre Rand, der vendte mod Efoden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
947Og da Abimelek fik Melding om, at hele Besætningen i Sikems Tårn var samlet,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2129og da Abimelek spurgte ham: Hvad betyder de syv Lam, du der har sat til Side?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2213Og da Abraham nu så op, fik han bag ved sig Øje på en Væder, hvis Horn havde viklet sig ind i de tætte Grene; og Abraham gik hen og tog Væderen og ofrede den som Brændoffer i sin Søns Sted.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1811og da Abraham og Sara var gamle og højt oppe i Årene, og det ikke mere gik Sara på Kvinders Vis,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511Og da Abraham var død, velsignede Gud hans Søn Isak. Isak boede ved Be'erlahajro'i.
DommerDette er Biblen på danskdanish
115Og da Ammoniterne angreb Israel, drog Gileads Ældste hen for at hente Jefta hjem fra Landet Tob.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
325Og da Aron så det, byggede han et Alter for den, og Aron lod kundgøre: I Morgen er det Højtid for Herren!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610Og da Aron sagde det til hele Israeliternes Menighed, vendte de sig mod Ørkenen, og se, Herrens Herlighed viste sig i Skyen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1517Og da Benizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.
DommerDette er Biblen på danskdanish
722Og da de blæste i de 300 Horn, satte Herren den enes Sværd mod den andens i hele Lejren, og de flygtede til Bet Sjitta hen imod Zerera, til Bredden ved Abel Mehola over for Tabbat.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1011Og da de flygtede for Israeliterne og netop var på Skråningen ved Bet Horon, lod HERREN store Sten falde ned på dem fra Himmelen helt hen til Azeka, så de døde; og de, som dræbtes af Haglstenene, var flere end dem, Israeliterne dræbte med Sværdet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
431og da de havde fortæret det Korn, de havde hentet i Ægypten, sagde deres Fader til dem: Køb os igen lidt Føde!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
252og da de indbød Folket til deres Guders Slagtofre, spiste Folket deraf og tilbad deres Guder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4229Og da de kom hjem til deres Fader Jakob i Kana'ans Land, fortalte de ham alt, hvad der var hændet dem, og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2215og da de kom til Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme i Gilead, talte de således til dem:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1618og da de målte det med Omeren, havde den, der havde meget, ikke for meget, og den, der havde lidt, ikke for lidt, enhver havde samlet, hvad han behøvede til Føde.
DommerDette er Biblen på danskdanish
15Og da de stødte på Adonibezek i Bezek, angreb de ham og slog Kana'anæerne og Perizziterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
520Og da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron, som stod og ventede på dem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
315og da de, som bar Arken, kom til Jordan, og Præsterne, som bar Arken, rørte ved Vandkanten med deres Fødder - Jordan gik overalt over sine Bredder i hele Høsttiden -
DommerDette er Biblen på danskdanish
1917og da den gamle Mand så op og fik Øje på den vejfarende Mand på Byens Torv, spurgte han: Hvorhen gælder Rejsen, og hvorfra kommer du?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1614og da Duggen svandt, var Ørkenen dækket med noget fint, skælagtigt noget, noget fint der lignede Rim på Jorden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1320Og da Flammen slog op imod Himmelen fra Alteret, steg Herrens Engel op i Alterflammen, medens Manoa og hans Hustru så til; og de faldt til Jorden på deres Ansigt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1625Og da Folket så ham, priste de deres Gud og råbte: Vor Gud gav os i Hænde Samson, vor Fjende, ham, som vort Land monne skænde, på manges Liv gjorde Ende!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1515Og da han fik Øje på en frisk Æselkæbe, rakte han sin Hånd ud, greb den og huggede 1000 Mand ned med den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
446Og da han havde indhentet dem, sagde han det til dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
233Og da han havde rejst sig fra sin døde, talte han således til Hetiterne:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3915og da han hørte, at jeg gav mig til at råbe, lod han sin Kappe blive hos mig og flygtede ud af Huset!
DommerDette er Biblen på danskdanish
142Og da han kom tilbage derfra, fortalte han sin Fader og Moder det og sagde: Jeg har set en Kvinde i Timna, en af Filisternes Døtre; nu må I hjælpe mig at få hende til Hustru!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2421Og da han så Keniterne, fremsatte han sit Sprog: Urokkelig er din Bolig, din Rede bygget på Klippen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2430og da han så Næseringen og Armbåndene på sin Søsters Arme og hørte sin Søster Rebekka fortælle, hvad Manden havde sagt til hende, gik han ud til Manden, som stod med sine Kameler ved Kilden;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
335og da han så op og fik Øje på Kvinderne og Børnene, sagde han: Hvem er det, du har der? Han svarede: Det er de Børn, Gud nådig har givet din Træl.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3225og da han så, at han ikke kunde få Bugt med ham, gav han ham et Slag på Hofteskålen; og Jakobs Hofteskål gik af Led, da han brødes med ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
635Og da han sendte Bud ud i hele Manasse, fylkede de sig også om ham; og han sendte Bud ud i Aser, Zebulon og Naftali, og de drog op før at møde Fjenderne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1916Og da han tøvede, greb Mændene ham,.hans Hustru og hans to Døtre ved Hånden, thi Herren vilde skåne ham, og de førte ham bort og bragte ham i Sikkerhed uden for Byen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
318og da han var færdig dermed, ledsagede han Folkene, der havde båret Skatten, på Vej,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1518Og da han var meget tørstig, råbte han til Herren og sagde: Ved din Tjeners Hånd har du skaffet os denne vældige Sejr, skal jeg da nu dø af Tørst og falde i de uomskårnes Hånd?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2029og da hele Menigheden skønnede, at Aron var død, græd de over Aron i tredive Dage, hele Israels Hus.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1927Og da hendes Herre om Morgenen lukkede Husets Dør op og gjorde sig rede til at drage videre, se, da lå Kvinden, hans Medhustru, ved Indgangen til Huset med Hænderne på Tærskelen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
528Og da Herren hørte, hvorledes I talte til mig, sagde han til mig: Jeg har hørt, hvad dette Folk siger til dig, og alt, hvad de har sagt til dig, er ret;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
821Og da Herren indåndede den liflige Duft, sagde han til sig selv: Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, således som jeg nu har gjort!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
923Og da Herren lod eder rejse fra Kadesj Barnea og bød eder drage op og tage det Land i Besiddelse, som han vilde give eder, trodsede I Herren eders Guds Befaling, og I troede ikke på ham og adlød ham ikke.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
412og da Herren talede til eder ud fra Ilden, hørte I kun Ordene, men nogen Skikkelse så I ikke, kun en Røst fornam I.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1920Og da Herren var steget ned på Sinaj Bjerg, på Toppen af Bjerget, kaldte han Moses op på Toppen af Bjerget, og Moses steg derop.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
822og da hine rykkede ud fra Byen imod dem, kom de midt ind imellem Israeliternes to Afdelinger, som huggede dem ned uden at lade en eneste af dem undkomme eller slippe bort.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
26Og da hun åbnede den, så hun Barnet, og se, det var et Drengebarn, der græd. Da ynkedes hun over det og sagde: Det må være et af Hebræernes Drengebørn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2419og da hun havde slukket hans Tørst, sagde hun: Jeg vil også øse Vand til dine Kameler, til de har slukket deres Tørst.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
23og da hun ikke længer kunde holde ham skjult, tog hun en Kiste af Papyrusrør, tættede den med Jordbeg og Tjære, lagde drengen i den og satte den hen mellem Sivene ved Nilens Bred.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
297Og da I kom til Stedet her, drog Kong Sihon af Hesjbon og Kong Og af Basan ud til Kamp imod os, men vi slog dem
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2212Og da Israeliterne hørte det, samledes hele Israeliternes Menighed i Silo for at drage i Kamp imod dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
322og da Jakob så dem, sagde han: Her er Guds Lejr! derfor kaldte han Stedet Mahanajim.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
246og da jeg førte eders Fædre ud af Ægypten, og I var kommet til Havet, satte Ægypterne efter eders Fædre med Stridsvogne og Ryttere til det røde Hav.
DommerDette er Biblen på danskdanish
123og da jeg så, at ingen kom mig til Hjælp, vovede jeg Livet og drog mod Ammoniterne, og Herren gav dem i min Hånd. Hvorfor drager I da nu i Kamp imod mig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2439Og da jeg sagde til min Herre: Men hvis nu Pigen ikke vil følge med mig?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Og da Josef var Hersker i Landet, og han var den, der solgte Korn til alt Folket i Landet, så kom Josefs Brødre og kastede sig til Jorden for ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
815og da Josua og hele Israel lod sig slå på Flugt af dem og flygtede ad Ørkenen til,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
821Og da Josua og hele Israel så, at Bagholdet havde indtaget Byen, og at Røgen fra Byen steg til Vejrs, vendte de om og slog Mændene fra Aj;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2422og da Kamelernes Tørst var slukket, tog han en gylden Næsering, der vejede en halv Sekel, og to Armbånd, der vejede ti Guldsekel, og satte dem på hendes Arme;
DommerDette er Biblen på danskdanish
113Og da Kenizziten Otniel,Kalebs yngre Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3010og da Leas Trælkvinde Zilpa fødte Jakob en Søn,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3219Og da Moses nærmede sig Lejren og så Tyrekalven og Dansen, blussede hans Vrede op, og han kastede Tavlerne fra sig og sønderslog dem ved Bjergets Fod.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3245Og da Moses var færdig med at fremsige alle disse Ord for hele Israel,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1712Og da Moses's Hænder blev trætte, tog de en Sten og lagde under ham; så satte han sig på den, og Aron og Hur støttede hans Hænder, hver på sin Side; således var hans Hænder stadig løftede til Solen gik ned,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
343og da Navnene på dem fra en Måned og opefter optaltes, udgjorde de førstefødte af Mandkøn, alle de, som mønstredes i alt 22 273.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2013Og da nu Gud lod mig flakke om fjernt fra min Faders Hus, sagde jeg til hende: Den Godhed må du vise mig, at du overalt, hvor vi kommer hen, siger, at jeg er din Broder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
25og da Porten skulde lukkes i Mørkningen, gik Mændene bort. Jeg ved ikke, hvor de gik hen! Sæt hurtigt efter dem, så kan I indhente dem!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2210og da Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme kom til Gelilot ved Jordan i Kana'ans Land, byggede de et Alter der ved Jordan, et stort Alter, der sås viden om.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Og da skal du sige til Farao: Så siger Herren: Israel er min førstefødte Søn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3813Og da Tamar fik at vide, at hendes Svigerfader var på Vej op til Fåreklipningen i Timna,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4320og da vi kom til vort Natteherberge og åbnede vore Sække, se. da lå vore Penge oven i hver enkelts Sæk, vore Penge til sidste Hvid. Men nu har vi bragt dem med tilbage
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2224og da vil min Vrede blusse op, og jeg vil slå eder ihjel med Sværdet, så eders egne Hustruer bliver Enker og eders Børn faderløse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2225og da Æselet så Herrens Engel, trykkede det sig op til Muren, så det trykkede Bileams Fod op mod Muren, og han gav sig atter til at slå det.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2727Og da, han kom hen til ham og kyssede ham, mærkede han Duften af hans Klæder. Så velsignede han ham og sagde: Se, Duften af min Søn er som Duften af en Mark, Herren har velsignet!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
511og Dagen efter Påsken spiste de af Landets Afgrøde, usyrede Brød og ristet Korn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3038og de afskrællede Grene stillede han op i Trugene foran Dyrene, i Vandrenderne, hvor Dyrene kom hen og drak; og de parrede sig, når de kom for at drikke;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3921og de bandt med Ringene Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kom til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke kunde løsne sig fra Efoden, som Herren havde pålagt Moses.
DommerDette er Biblen på danskdanish
721Og de blev stående, hvor de stod, rundt om Lejren, hver på sin Plads. Da vågnede hele Lejren. og de skreg op og flygtede.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3112og de bragte Fangerne, Byttet og det røvede til Moses og Præsten Eleazar og Israelitternes Menighed i Lejren på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2111og de brød op fra Obot og slog Lejr i tjje Håbarim i Ørkenen østen for Moab.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2120Og de bød Benjaminiterne: Gå hen og læg eder på Lur i Vingårdene!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1812og de drog op og slog Lejr i Kirjat Jearim i Juda; derfor kalder man endnu den Dag i Dag dette Sted hans Lejr; det ligger vesten for Kirjat Jearim.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
114og de drog ud med alle deres Hære, Krigsfolk talrige som Sandet ved Havets Bred, og med en stor Mængde Heste og Stridsvogne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
95og de fejrede Påsken i Sinaj Ørken den fjortende Dag i den første Måned ved Aftenstid; nøjagtigt som Herren havde pålagt Moses, således gjorde Israeliterne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1817Og de fem Mænd, der havde været henne at udspejde Landet, gik op og tog det udskårne og støbte Billede, Efoden og Husguden, medens Præsten og de 600 væbnede Mænd stod ved Porten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1316og de fik deres Område fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen midt nede i Dalen, hele Højsletten indtil
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1325og de fik følgende Landområde: Jazer og alle Byerne i Gilead og Halvdelen af Ammoniternes Land indtil Aroer, som ligger østen for Rabba,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1633og de for levende ned i Dødsriget med alt, hvad der tilhørte dem, og Jorden lukkede sig over dem, og de blev udryddet af Forsamlingen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4526og de fortalte ham det og sagde: Josef lever endnu, og han er Hersker over hele Ægypten. Men hans Hjerte blev koldt, thi han troede dem ikke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4324Og de fremtog deres Gave, før Josef kom hjem ved Middagstid, thi de hørte, at de skulde spise der.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
397og de fæstede dem på Efodens Skulderstykker, for at Stenene kunde bringe Israels Børn i Minde, således som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3931Og de fæstede en violet Purpursnor på den til at binde den fast med oven på Hovedklædet, som Herren havde pålagt Moses.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1829og de gav den Navnet Dan efter deres Stamfader Dan, Israels Søn; men før var Byens Navn Lajisj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2042og de gjorde omkring for Israels Mænd og flygtede ad Ørkenen til.Men Kampen fortsattes i Hælene på dem. Og de fra Byerne huggede ned for Fode iblandt dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
817Og de gjorde således; Aron udrakte sin Hånd med Staven og slog Støvet på Jorden dermed. Da kom der Myg over Mennesker og Dyr; alt Støvet på Jorden blev til Myg i hele Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4124og de golde Aks slugte de syv gode Aks. Det fortalte jeg mine Tegnsudlæggere, men ingen kunde forklare mig det.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
417og de golde Aks slugte de syv tykke og fulde Aks. Så vågnede Farao, og se, det var en Drøm.
DommerDette er Biblen på danskdanish
835Og de handlede ikke vel mod Jerubba'als, Gideons, Hus, trods alt det gode, han havde gjort Israel.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1111og de huggede hver levende Sjæl i den ned med Sværdet og lagde Band på dem, så ikke en levende Sjæl blev tilbage; og Hazor stak han i Brand.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1035og de indtog den samme Dag og slog den ned med Sværdet; og på hver levende Sjæl i den lagde han den Dag Band, ganske som han havde gjort ved Lakisj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
29og de jordede ham på hans Arvelod i Timnat-Heres i Efraims Bjerge norden for Bjerget Ga'asj.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2430Og de jordede ham på hans Arvelod i Timnat-Sera i Efraims Bjerge norden for Bjerget Ga'asj.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
118og de kaldte hele Menigheden sammen på den første Dag i den anden Måned. Så lod de sig indføre i Familielisterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, Hoved for Hoved,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2458Og de kaldte på Rebekka og; spurgte hende: Vil du drage med denne Mand? Hun svarede: Ja. jeg vil!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
105Og de kom og bar dem uden for Lejren i deres Kjortler, som Moses havde sagt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216og de kom til Bileam og sagde til ham: Således siger Balak, Zippors Søn: Undslå dig ikke for at komme til mig!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1326og de kom til Moses og Aron og hele Israeliternes Menighed i Parans Ørken i Kadesj og aflagde Beretning for dem og hele Menigheden og viste dem Landets Frugt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3925og de lavede Bjælder af purt Guld, som de anbragte mellem Granatæblerne langs Kåbens nederste Kant hele Vejen rundt, mellem Granatæblerne,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3920Og de lavede endnu to Guldringe og fæstede dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den var hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
177Og de må ikke mere ofre deres Slagtofre til Bukketroldene, som de boler med. Det skal være en evig gyldig Anordning for dem fra Slægt til Slægt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4120og de magre og usle Køer åd de syv første, fede Køer;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
363Og de modtog af Moses hele den Offerydelse, Israeliterne var kommet med til Arbejdet med Helligdommens Opførelse, for at det kunde blive udført. Men de blev ved at komme med frivillige Gaver til ham, Morgen efter Morgen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1436Og de Mænd, Moses havde udsendt for at undersøge Landet, og som efter deres Tilbagekomst havde fået hele Menigheden til at knurre imod ham ved at tale nedsættende om Landet,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
726Og de opkastede en stor Stendysse over ham, som står der den Dag i Dag. Da lagde HERRENs heftige Vrede sig. Derfor fik Stedet Navnet Akors Dal, som det hedder den Dag i Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
195og de råbte til Lot: Hvor er de Mænd, der kom til dig i Nat Kom herud med dem, for at vi kan stille vor Lyst på dem!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
474Og de sagde til Farao: Vi er kommet for at bo som Gæster i Landet, thi der er ingen Græsning for dine Trælles Småkvæg, da Hungersnøden er trykkende i Kana'an, og nu vilde dine Trælle gerne bosætte sig i Gosen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
144Og de sagde til hverandre: Lad os vælge os en Fører og vende tilbage til Ægypten!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
224Og de sagde til Josua: HERREN har givet hele Landet i vor Magt, og alle Landets Indbyggere er skrækslagne over os!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3223og de sagde til mig: Lav os en Gud, som kan drage foran os, thi vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der førte os ud af Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411og de sagde til Moses: Er det, fordi der ingen Grave var i Ægypten, at du har fået os ud for at dø i Ørkenen? Hvad er det dog, du har gjort os, at du førte os ud af Ægypten?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2019og de sagde til Moses: Tal du med os, så vil vi lytte til; men lad ikke Gud tale med os, at vi ikke skal dø!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
325Og de sagde: Dersom vi har fundet Nåde for dine Øjne, så lad dine Trælle få dette Land i Eje; før os ikke over Jordan!
DommerDette er Biblen på danskdanish
2117Og de sagde: Hvorledes kan der reddes en Rest af Benjamin, så at ikke en Stamme i Israel går til Grunde?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
163Og de samlede sig og trådte op imod Moses og Aron og sagde til dem: Lad det nu være nok, thi hele Menigheden er hellig, hver og en, og Herren er i dens Midte; hvorfor vil I da ophøje eder over Herrens Forsamling?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412Og de satte ham i Varetægt for at få en Kendelse af Herrens Mund.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1534og de satte ham i Varetægt, da der ikke forelå nogen bestemt Kendelse for, hvad der skulde gøres ved ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3732og de sendte Ærmekjortelen hjem til deres Fader med det Bud: Den har vi fundet se efter, om det ikke er din Søns Kjortel!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
106og de skal fylde dine Huse og alle dine Tjeneres og alle Ægypternes Huse således, at hverken dine Fædre eller dine Fædres Fædre nogen Sinde har oplevet Mage dertil, fra den Dag de kom til Verden og indtil denne Dag! Dermed vendte han sig bort og forlod Farao.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2946og de skal kende, at jeg Herren er deres Gud, som førte dem ud af Ægypten for at bo midt iblandt dem, jeg Herren deres Gud!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
410og de skal lægge den med alt dens Tilbehør i et Dække af Tahasjskind og så lægge det på Bærebøren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2219og de skal pålægge ham en Bøde på hundrede Sekel Sølv og give den unge Kvindes Fader dem, fordi han udspredte ondt Rygte om en Jomfru i Israel. Og han skal beholde hende som Hustru og har ikke Lov til at skille sig fra hende, så længe han lever.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4135og de skal samle al Afgrøden fra de gode År, der kommer, og oplagre Høsten som Faraos Eje og bringe Afgrøden under Lås og Lukke i Byerne,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
105og de skal skjule Landets Overflade, så man ikke kan se Jorden, og opæde Resten af det, som er blevet tilovers for eder efter Haglen, og opæde alle eders Træer, som gror på Marken;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
412Og de skal tage alle Redskaber, som bruges ved Tjenesten i Helligdommen, og lægge dem i et violet Purpurklæde og dække dem til med et Dække af Tahasjskind og lægge dem på Bærebøren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
127Og de skal tage noget af Blodet og stryge det på de to Dørstolper og Overliggeren i de Huse, hvor I spiser det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
38og de skal tage Vare på alle Åbenbaringsteltets Redskaber og på, hvad Israeliterne har at varetage, og således udføre Arbejdet ved Boligen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
183og de skal tage Vare på, hvad du har at varetage, og på alt, hvad der er at varetage ved Teltet, men de må ikke komme de hellige Ting eller Alteret nær, at ikke både de og I skal dø..
DommerDette er Biblen på danskdanish
1016Og de skilte sig af med de fremmede Guder og dyrkede Herren; da kunde han ikke længer holde ud at se Israels Nød.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1015Og de skjulte hele Jordens Overflade, så Jorden blev sort af dem, og de opåd alt, hvad der voksede i Landet, og alle Træfrugter, alt, hvad Haglen havde levnet, og der blev intet grønt tilbage på Træerne eller på Markens Urter i hele Ægypten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3349og de slog Lejr ved Jordan fra Bet Jesjjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2132og de sluttede Pagt ved Be'ersjeba. Så brød Abimelek og hans Hærfører Pikol op og vendte tilbage til Filisternes Land.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
99Og de svarede ham: Fra et såre fjernt Land er dine Trælle kommet for HERREN din Guds Navns Skyld; thi vi har hørt hans Ry og alt, hvad han gjorde i Ægypten,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1819Og de svarede ham: Stille, læg Fingeren på Munden og følg med os og bliv vor Fader og Præst! Hvad båder dig vel bedst, at være Præst for een Mands Hus eller for en Stamme og Slægt i Israel?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4127Og de syv magre og usle Køer, der steg op efter dem, betyder syv År, og de syv golde og vindsvedne Aks betyder syv Hungersnødsår.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
613og de syv Præster, som bar de syv Væderhorn foran HERRENs Ark, gik og stødte i Hornene; de, som bar Våben, gik foran dem, og de, som sluttede Toget, fulgte efter HERRENs Ark, medens der blæstes i Hornene.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1332Og de talte nedsættende til Israeliterne om Landet, som de havde undersøgt, og sagde: Landet, som vi har rejst igennem og undersøgt, er et Land, der fortærer sine Indbyggere, og alle de Folk, vi så der, var kæmpestore.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3917og de to Guldsnore knyttede de i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2824og de to Guldsnore skal du knytte i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
466Og de tog deres Kvæg og al deres Ejendom, som de havde erhvervet sig i Kana'ans Land, og drog til Ægypten, Jakob og alt hans Afkom med ham;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
723og de tog det ud af Teltet og bragte det til Josua og alle Israeliterne og lagde det hen foran HERREN.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
125og de tog nogle af Landets Frugter med og bragte dem ned til os, og de meldte os tilbage: Det er et herligt Land, Herren vor Gud vil give os!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
414og de usle og magre Køer åd de syv smukke og fede Køer. Så vågnede Farao.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
225Og de var begge nøgne, både Adam og hans Hustru, men de bluedes ikke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3528og de vellugtende Stoffer og Olien til Lysestagen og til Salveolien og Røgelsen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2460og de velsignede Rebekka og sagde: Måtte du, vor Søster, blive til ti Tusind Tusinder, og måtte dit Afkom indtage dine Fjenders Porte!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
172Og de øvrige Manassiter fik Land efter deres Slægter, Abiezers, Heleks, Asriels, Sjekems, Hefers og Sjemidas Sønner; det er Josef's Søn Manasses mandlige Efterkommere efter deres Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
436og de, der mønstredes af dem efter deres Slægter, udgjorde 2750.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
69og de, som bar Våben, gik foran Præsterne, som stødte i Hornene, og de, som sluttede Toget, fulgte efter Arken, medens der blæstes i Hornene.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2546og dem må I lade gå i Arv og Eje til eders Børn efter eder; dem må I bruge som Trælle på Livstid; men over Israeliterne, eders Brødre, må du ikke bruge din Magt med Hårdhed, Broder over Broder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4152Og den anden gav han Navnet Efraim, thi han sagde: Gud har givet mig Livsfrugt i min Elendigheds Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
184og den anden hed Eliezer; thi, havde han sagt, min Faders Gud har været min Hjælp og frelst mig fra Faraos Sværd!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713og den anden skal tage Plads på Ebals Bjerg for at forbande, nemlig Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan og Naftali.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
169og den Buk, der ved Loddet tilfalder Herren, skal Aron føre frem og ofre som Syndoffer;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
272Og den Dag I går over Jordan ind i det Land, Herren din Gud vil give dig, skal du oprejse dig nogle store Sten og kalke dem over,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2515og den dræbte midjanitiske Kvinde hed Hozbi og var en Datter af Zur, der var Stammehøvding for et Fædrenehus blandt Midjaniterne,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1415og den fjerde Dag sagde de til Samsons Hustru: Lok din Mand til at sige os Løsningen, ellers brænder vi dig og din Faders Hus inde! Har I budt os herhen for at tage alting fra os?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
256Og den første Søn, hun føder, skal bære den afdøde Broders Navn, for at hans Navn ikke skal udslettes af Israel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2411og den israelitiske Kvindes Søn forbandede Navnet og bespottede det. Da førte man ham til Moses. Hans Moder hed Sjelomit, en Datter af Dibri af Dans Stamme.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1453Og den levende Fugl skal han lade flyve ud af Byen hen over Marken og således skaffe Huset Soning; så er det rent.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1712Og den Mand, der formaster sig til ikke at lyde Præsten, som gør Tjeneste der for Herren din Gud, eller Dommeren, den Mand skal dø, og du skal udrydde det onde af Israel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2856Og den mest forvænte og blødagtige af dine Kvinder, som aldrig har prøvet at træde med sin Fod på jorden for Blødagtighed og Forvænthed, skal se skævt til sin Mand, der hviler i hendes Favn, og til sin Søn og Datter,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1915Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Lands-byer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
610og den ottende Dag skal han bringe to Turtelduer eller Dueunger til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1514Og den ottende dag skal han tage sig to Turtelduer eller Dueunger og komme hen for Herrens Åsyn ved Åbenbaringsteltets indgang og give Præsten dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2613og den overskydende Alen på begge Sider af Telttæppernes Længder skal hænge ned over begge Boligens Sider for at dække den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
45og den salvede Præst skal tage noget af Tyrens Blod og bringe det ind i Åbenbaringsteltet,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
423og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal den Offergave, han bringer, være en lydefri Gedebuk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
428og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal Offergaven, han bringer for den Synd, han har begået, være en lydefri Ged.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1418og den syvende Dag, før han gik ind i Kammeret, sagde Byens Mænd til ham: Hvad er sødere end Honning, og hvad er stærkere end en Løve? Men han svarede dem: Havde I ikke pløjet med min Kalv, havde I ikke gættet min Gåde!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3419og den unge Mand tøvede ikke med at gøre således, thi han var indtaget i Jakobs Datter, og han var den, der havde mest at sige i sin Faders Hus
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1937og den ældste fødte en Søn, som hun kaldte Moab; han er Moabs Stamfader den Dag i Dag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1628Og den, der brænder dem, skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme; derefter må han komme ind i Lejren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416og den, der forbander Herrens Navn, skal lide Døden; hele Menigheden skal stene ham; en fremmed såvel som en indfødt skal lide Døden når han forbander Navnet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1910Og den, der opsamler Kviens Aske, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften. For Israelitterne og den fremmede, der bor iblandt dem, skal dette være en evig gyldig Anordning:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1128og den, som bærer et Ådsel af dem, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften; de skal være eder urene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Og dengang bad jeg således til Herren:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
118Og dengang gav jeg eder så Pålæg om alt, hvad I skulde gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1827og denne eders Offerydelse skal ligestilles med Offerydelsen af Kornet fra Tærskepladsen og Overfloden fra Vinpersen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2822og denne Sten, som jeg har rejst som en Støtte, skal være Guds Hus, og af alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig Tiende!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
395Og dens Bælte, som brugtes, når den skulde tages på, var i eet med den og af samme Arbejde, af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, således som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
288Og dens Bælte, som skal bruges, når den tages på, skal være af samme Arbejde og i eet med den; det skal være af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1017Og der blev bragt Josua den Melding: De fem Konger er fundet skjulte i Hulen ved Makkeda.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
924og der kom et Haglvejr, med Ildsluer flammende mellem Haglen, så voldsomt, at dets Lige aldrig havde været nogetsteds i Ægypten, siden det blev befolket;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1319og der så på det Sted, som var betændt, kommer en hvid Hævelse eller en rødlighvid Plet, skal han lad sig syne af Præsten;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Og der skal du bygge Herren din Gud et Alter, et Alter af Sten, som du ikke har svunget Jern over;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2313og der skal høre to Tiendedele Eta fint Hvedemel, rørt i Olie, dertil som Afgrødeoffer, et Ildoffer for Herren til en liflig Duft, og ligeledes en Fjerdedel Hin Vin som Drikoffer.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1212og der skal I være glade for Herren eders Guds Åsyn sammen med eders Sønner og Døtre, eders Trælle og Trælkvinder og Leviten inden eders Porte; thi han har jo ingen Arvelod og Del som I andre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4156Og der var Hungersnød over hele Jorden. Da åbnede Josef for alle Kornlagrene og solgte Korn til Ægypterne; men Hungersnøden tog til i Ægypten;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1030og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3113og deres Børn,som endnu ikke har lært den at kende, skal høre den og lære at frygte Herren eders Gud, alle de Dage I lever i det Land, som t skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4236Og deres Fader Jakob sagde til dem: I gør mig barnløs; Josef er ikke mere, og Simeon er ikke mere, og nu vil I tage Benjamin; det går alt sammen ud over mig!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1911og deres Grænse strækker sig vestpå op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1918og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1330og deres Landområde strakte sig fra Mahanajim over hele Basan, hele Kong Og af Basans Rige og alle Jairs Teltbyer, som ligger i Basan, tresindstyve Byer,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2928og derfor oprykkede han dem fra deres Land i Vrede og Harme og heftig Forbitrelse og slængte dem ud i et fremmed Land, som det nu er sket.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
918Og derpå faldt jeg ned for Herrens Åsyn fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter ligesom forrige Gang, uden at spise eller drikke, for alle eders Synders Skyld, som I havde begået, idet I gjorde, hvad der var ondt i Herrens Øjne, så I fortørnede ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3154og derpå holdt Jakob Offerslagtning på Bjerget og indbød sine Frænder til Måltid; og de holdt Måltid og blev på Bjerget Natten over.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
252Og dersom den skyldige idømmes Prygl, skal Dommeren lade ham lægge sig på Jorden og i sit Påsyn lade ham få det Antal Slag, der svarer til hans Forseelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2934Og dersom der bliver noget af Indsættelseskødet eller Brødet tilovers til næste Morgen, da skal du opbrænde det tiloversblevne; spises må det ikke, thi det er helligt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
124Og dersom en Familie er for lille til et Lam, skal han sammen med sin nærmeste Nabo tage et Lam, svarende til Personernes Antal; hvor mange der skal være om et Lam, skal I beregne efter. hvad hver enkelt kan spise.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
198Og dersom Herren din Gud udvider dine Landemærker, som han tilsvor dine Fædre, og giver dig hele det Land, han lovede at give dine Fædre,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3638og dertil fem Piller med Knager, hvis Hoveder og Bånd han overtrak med Guld, og fem Fodstykker af Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
285og dertil skal de bruge Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, Karmoisinrødt Garn og Byssus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
714og desuden alle vildtlevende Dyr efter deres Arter, alt Kvæg efter dets Arter, alt Kryb på Jorden efter dets Arter og alle Fugle efter deres Arter, alle Fugle, alt, hvad der har Vinger;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4321og desuden andre Penge for at købe Føde. Vi ved ikke, hvem der har lagt Pengene i vore Sække!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2224og desuden har hans Medhustru Re'uma født Teba, Gaham, Tahasj og Ma'aka.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2941Og det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; sammen med det skal du ofre et Afgrødeoffer og et Drikoffer som om Morgenen til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1349og det angrebne Sted på Klædningen, Læderet, det vævede eller knyttede Stof eller Lædertingene viser sig at være grønligt eller rødligt, så er det Spedalskhed og skal synes af Præsten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
123Og det blev Aften, og det blev Morgen, femte Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
119Og det blev Aften, og det blev Morgen, fjerde Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Og det blev Aften, og det blev Morgen, tredje Dag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
174og det bliver dig meldt, så du får det af høre, da skal du omhyggeligt undersøge Sagen, og hvis det viser sig, at det virkelig forholder sig således, at der er øvet en sådan Vederstyggelighed i Israel,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3815og det femten Alen lange Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker til den anden Side af Indgangen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1831Og det Gudebillede, Mika havde lavet sig, stillede de op hos sig, og det stod der, al den Tid Guds Hus var i Silo.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
921Og det hændte, at Skyen kun blev der fra Aften til Morgen; når Skyen da løftede sig om Morgenen, brød de op. Eller den blev der en Dag og en Nat; når Skyen da løftede sig, brød de op.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
135og det Land, som mod Øst grænser til Libanon fra Ba'al Gad ved Hermonbjergets Fod til Egnen hen imod Hamat.
DommerDette er Biblen på danskdanish
135og det lykkedes Amoriterne at blive boende i Har-Heres, Ajjalon og Sja'albim. Men senere, da Josefs Hus fik Overtaget, blev de Hoveriarbejdere.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713Og det skal høres i hele Folket, så de gribes af Frygt og ikke mere handler formasteligt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311Og det skal høres i hele Israel, så de gribes af Frygt og ikke mere øver en sådan Udåd i din Midte!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2928Og det skal tilfalde Aron og hans Sønner som en Rettighed, de har Krav på fra Israeliternes Side til evig Tid; thi det er en Offerydelse, og som Offerydelse skal Israeliterne give det af deres Takofre, som deres Offerydelse til Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1316Og det skal være dig som et Tegn på din Hånd og et Erindringsmærke på din Pande, thi med stærk Hånd førte Herren os ud af Ægypten.
DommerDette er Biblen på danskdanish
638Og det skete således. Da han næste Morgen vred Skindet, pressede han Dug af det, en hel Skålfuld Vand.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
513Og det skete, medens Josua opholdt sig ved Jeriko, at han så op og fik Øje på en Mand, som stod foran ham med draget Sværd i Hånden. Josua gik da hen til ham og sagde: Er du en af vore eller en af vore Fjender?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
132og det Tegn og Under, han talte til dig om, indtræffer, og han samtidig opfordrer eder til at holde eder til andre Guder, som I ikke før kendte til, og dyrke dem,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3132Og det, de havde taget, det tiloversblevne af Byttet, som Krigsfolket havde gjort, udgjorde 675000 Stykker Småkvæg,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
367Og det, der var ydet, var dem nok til at udføre hele Arbejdet, ja mer end nok.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
139Og dets små Børn, som I sagde skulde blive til Bytte, eders Børn, som i Dag ikke kender Forskel på godt og ondt, de skal komme derind, dem vil jeg give det, og de skal tage det i Besiddelse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710og dette er min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt af Mandkøn hos eder skal omskæres.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
183Og dette skal være den Ret, Præsterne har Krav på hos Folket, hos dem, der slagter Ofre, være sig Okser eller Småkvæg: Han skal give Præsten Boven, Kæberne og Kaljunet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
54Og dette var Grunden til, at Josua omskar dem: Alt Mandkøn af Folket, som drog ud af Ægypten, alle våbenføre Mænd, var døde undervejs i Ørkenen, efter at de var draget ud af Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
337Og disse Ord sagde han om Juda: Hør, Herre, Judas Råb og lad ham komme til sit Folk! Strid for ham med dine Hænder, vær ham en Hjælp mod hans Fjender!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
813og dit Hornkvæg og Småkvæg øges, og dit Sølv og Guld øges, og alt, hvad du ejer, øges,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2218Og dog vender I eder i Dag fra HERREN! Når I i Dag er genstridige mod HERREN, vil hans Vrede i Morgen bryde løs over hele Israels Menighed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1918og Dommerne skal undersøge Sagen grundigt, og hvis det viser sig, at Vidnet er et falsk Vidne, der har aflagt falsk Vidnesbyrd mod sin Broder,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3426og dræbte Hamor og hans Søn Sikem med Sværdet, tog Dina ud af Sikems Hus og drog bort.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3416og du må ikke af deres Døtre tage Hustruer til dine Sønner, så deres Døtre, når de boler med deres Guder, får dine Sønner til også at bole med dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
726og du må ikke føre nogen Vederstyggelighed ind i dit Hus, for at du ikke skal hjemfalde til Band ligesom den, nej, du skal nære Afsky og Gru for den, thi den er hjemfaldet til Band!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
404Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne på.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1227og du skal bringe dine Brændofre, både Kødet og Blodet, på Herren din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses på Herren din Guds Alter, men Kødet må du spise.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
283og du skal byde alle kunstforstandige Mænd, hvem jeg har fyldt med Kunstfærdigheds Ånd, at tilvirke Aron Klæder, for at han kan helliges til at gøre Præstetjeneste for mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
65Og du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl og af hele din Styrke.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1426og du skal for Pengene købe alt, hvad dit Hjerte begærer, Hornkvæg og Småkvæg, Vin og stærk Drik og alt, hvad du har Lyst til, og nyde det der for Herren din Guds Åsyn og være glad sammen med din Husstand.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2853Og du skal fortære din Livsfrugt, Kødet af dine Sønner og Døtre, som Herren din Gud giver dig, under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
82Og du skal gøre det samme ved Aj og dets Konge, som du gjorde ved Jeriko og dets Konge; men Godset, I røver der, må I selv beholde som Bytte, ligeledes Kvæget der. Læg Baghold vesten for Byen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
618og du skal gøre, hvad der er ret og godt i Herrens Øjne, for at det må gå dig vel, og du må komme ind og få det herlige Land i Eje. som Herren tilsvor dine Fædre,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2313og du skal have en Pind i dit Bælte, og når du sætter dig derude, skal du med den grave et Hul og bagefter tildække dine Udtømmelser.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1310Og du skal holde dig denne Anordning efterrettelig til den fastsatte Tid, År efter År.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
440Og du skal holde hans Anordninger og Bud, som jeg pålægger dig i Dag, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel, og for at du alle Dage kan leve længe i det Land, Herren din Gud giver dig!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
215og du skal hælde Olie derover og komme Røgelse derpå. Det er et Afgrødeoffer,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2633og du skal hænge Forhænget under Krogene og bringe Vidnesbyrdets Ark ind i Rummet bag ved Forhænget, og Forhænget skal danne eder en Skillevæg mellem det Hellige og det Allerhelligste.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2841Og du skal iføre din Broder Aron og hans Sønner dem, og du skal salve dem, indsætte dem og hellige dem til at gøre Præstetjeneste for mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
67og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
258Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
621Og du skal indsamle et Forråd af alle Slags Levnedsmidler, for at det kan tjene dig og dem til Føde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1820og du skal indskærpe dem Anordningerne og Lovene og lære dem den Vej, de skal vandre, og hvad de har at gøre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
167Og du skal koge det og spise det på det Sted, Herren din Gud udvælger, og næste Morgen skal du vende hjemad og drage til dine Boliger.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1612Og du skal komme i Hu, at du var Træl i Ægypten, og omhyggeligt holde disse Anordninger.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
82Og du skal komme i Hu, hvorledes Herren din Gud i disse fyrretyve År har ført dig i Ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på Prøve og for at se, hvad der boede i dit Hjerte, om du vilde holde hans Bud eller ej.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
213Og du skal komme Salt i enhver Afgrødeoffergave, du frembærer, du må ikke undlade at komme din Guds Pagts Salt i dit Afgrødeoffer, men du skal frembære Salt med enhver af dine Offergaver.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2528Og du skal lave Bærestængerne af Akacietræ og overtrække dem med Guld, og med dem skal Bordet bæres.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2529Og du skal lave de dertil hørende Fade og Kander, Krukker og Skåle til at udgyde Drikoffer med; af purt Guld skal du lave dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2827Og du skal lave endnu to Guldringe og fæste dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den er hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
266Og du skal lave halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tæpperne med hinanden, så at Boligen udgør et Hele.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611Og du skal lave halvtredsindstyve Kobberkroge og stikke dem i Løkkerne og sammenføje Teltdækket, så de udgør et Hele.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2537Og du skal lave syv Lamper til den og sætte disse Lamper på den, for at de kan lyse Pladsen foran op.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2826Og du skal lave to andre Guldringe og sætte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre, mod Efoden vendende Rand.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2518og du skal lave to Keruber af Guld, i drevet Arbejde skal du lave dem, ved begge Ender af Sonedækket.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2626Og du skal lave Tværstænger af Alkacietræ, fem til de Brædder, der danner Boligens ene Side,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
277og du skal ofre Takofre og holde Måltid der og være glad for Herren din Guds Åsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
138Og du skal på den Dag fortælle din Søn, at dette sker i Anledning af, hvad Herren gjorde for dig, da du vandrede ud af Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2630Og du skal rejse Boligen på den Måde, som vises dig på Bjerget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710Og du skal rette dig efter den Afgørelse, de giver dig til kende fra det Sted, Herren udvælger, og omhyggeligt handle efter alt det, som de lærer dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1912Og du skal rundt om spærre af for Folket og sige til dem: Vog eder for at gå op på Bjerget, ja for blot at røre ved Yderkanten deraf; enhver, der rører ved Bjerget, er dødsens!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4011Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
178Og du skal sige til dem: Om nogen af Israels Hus eller de fremmede, der bor iblandt eder, ofrer et Brændoffer eller Slagtoffer
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1120Og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine Porte,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
69og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine Porte.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2514og du skal stikke Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kan bæres med dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2512og du skal støbe fire Guldringe til den og sætte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side at den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
269Og du skal sy de fem af Tæpperne sammen for sig og de seks for sig; det sjette Tæppe, det, der kommer til at ligge over Teltets Forside, skal du lægge dobbelt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2525Og du skal sætte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Og du skal sætte Gitteret neden under Alterets Liste, således at Fletværket når op til Alterets halve Højde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610Og du skal sætte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
304og du skal sætte to Guldringe under Kransen på begge Sider, på begge Sidestykkerne skal du sætte dem til at stikke Bærestænger i, for at det kan bæres med dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3016Og du skal tage Sonepengene af Israeliterne og bruge dem til Tjenesten ved Åbenbaringsteltet. og de skal tjene til at bringe Israeliterne i Minde for Herrens Åsyn, til Soning for eders Sjæle.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2415Og du skal tale til Israeliterne og sige: Når nogen bespotter sin Gud, skal han undgælde for sin Synd;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
282Og du skal tilvirke din Broder Aron hellige Klæder til Ære og Pryd,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2813Og du skal tilvirke Fletværk af Guld
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
258Og du skal tælle dig syv Årsabbater frem, syv Gange syv År, så de syv Årsabbater udgør et Tidsrum af ni og fyrretyve År.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2817Og du skal udstyre det med en Besætning af Sten, fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1611Og du skal være glad for Herren din Guds Åsyn på det Sted, Herren din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten inden dine Porte, den fremmede, den faderløse og Enken, som bor hos dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1614og du skal være glad på din Højtid sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten, den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2633og eder selv vil jeg sprede blandt Folkeslagene, og jeg vil gå bag efter eder med draget Sværd. Eders Land skal blive en Ørken, og eders Byer skal lægges i Ruiner.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3124Og eders klæder skal I tvætte på den syvende Dag, så bliver I rene og kan gå ind i Lejren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1433og eders Sønner skal flakke om i Ørkenen i fyrretyve År og undgælde for eders Bolen, indtil eders Kroppe er gået til Grunde i Ørkenen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
945og efter at Abimelek hele Dagen igennem havde angrebet Byen, indtog han den, dræbte Folkene deri, nedbrød Byen og strøede Salt på den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
54og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1113og efter at Arpaksjad havde avlet Sjela, levede han 403 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1117og efter at Eber havde avlet Peleg, levede han 430 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
510og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
519og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
513og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
530Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
516og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 År og avlede Sønner. og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
526og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 År og avlede Sønner og Døtre;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2028og efter at Moses havde afført Aron hans Klæder og iført hans Søn Eleazar dem, døde Aron deroppe på Bjergets Top. Men Moses og Eleazar steg ned fra Bjerget,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1125og efter at Nakor havde avlet Tara, levede han 119 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1119og efter at Peleg havde avlet Re'u, levede han 209 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1121og efter at Re'u havde avlet Serug, levede han 207 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1111og efter at Sem havde avlet Arpaksjad, levede han 500 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1123og efter at Serug havde avlet Nakor, levede han 200 År og avlede Sønner og Døtre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
57og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 År og avlede Sønner og Døtre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1115og efter at Sjela havde avlet Eber, levede han 403 År og avlede Sønner og Døtre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Og en Mand af Levis Hus gik hen og tog en Levi Datter til Ægte,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
199Og en Mand, der er ren, skal opsamle Kviens Aske og lægge den hen på et rent Sted uden for Lejren, hvor den skal opbevares for Israelitternes Menighed for at bruges til Renselsesvand. Det er et Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
94og en Okse og en Væder til Takoffer for at ofre dem for Herrens Åsyn og desuden et Afgrødeoffer, rørt i Olie; thi i Dag vil Herren vise sig for eder!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2923og en Skive Brød, en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød, som står for Herrens Åsyn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2915og en Tiendedel for hvert af de fjorten Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
294og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2829og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2821og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2910og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1617og enhver af eder skal tage sin Pande, lægge Gløder på og komme Røgelse på og frembære sin Pande for Herrens Åsyn, 250 Pander, du selv og Aron skal også tage hver sin Pande!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3120Og enhver Klædning, enhver Læder ting, alt, hvad der er lavet af Gedehår,og alle Træredskaber skal I rense!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1125og enhver, der bærer et Ådsel af dem, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2330og enhver, der gør noget som helst Arbejde på denne Dag, det Menneske vil jeg udslette af hans Folk.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1819Og enhver, der ikke vil høre mine Ord, som han taler i mit Navn, ham vil jeg kræve til Regnskab.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1522og enhver, der rører ved et Sæde, hun har siddet på, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3524Og enhver, der vilde give en Offerydelse af Sølv eller Kobber, kom med Herrens Offerydelse. Og enhver, der ejede Akacietræ til alt Byggearbejdet, kom dermed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3523Og enhver, i hvis Eje der fandtes violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår, rødfarvede Væderskind eller Tahasjskind, kom dermed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3521Og enhver, som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, og hvis Ånd tilskyndede ham, kom med Herrens Offerydelse til Opførelsen af Åbenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved og til de hellige Klæder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
524og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
522og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 År og avlede Sønner og Døtre;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2552Og er der kun få År tilbage til Jubelåret, skal han regne dermed og udrede sin Løsesum i Forhold til de År, han har tilbage.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
206Og er der nogen, som har plantet en Vingård og ikke taget den i Brug, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal tage den i Brug, om han falder i Slaget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
207Og er der nogen, som har trolovet sig med en kvinde, men endnu ikke taget hende til Hustru, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal tage hende til Hustru, om han falder i Slaget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
298og erobrede deres Land og gav Rubeniterne og Gaditerne og Manasses halve Stamme det til Arvelod.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
368og Esau bosatte sig i Seirs. Bjerge; Esau, det er Edom.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1915og ethvert åbent Kar, et, der ikke er bundet noget over, bliver urent.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1133Og falder et af den Slags ned i et Lerkar, så bliver alt, hvad der er deri, urent, og ethvert sådant Kar skal I slå i Stykker;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1220Og Farao bød sine Mænd følge ham og hans Hustru og al deres Ejendom på Vej;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1028Og Farao sagde til ham: Gå bort fra mig og vogt dig for at komme mig for Øje mere; thi den Dag du kommer mig for Øje, er du dødsens!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4139Og Farao sagde til Josef: Efter at Gud har åbenbaret dig alt dette. kan ingen måle sig med dig i Indsigt og Kløgt;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4144Og Farao sagde til Josef: Jeg er Farao, men uden dit Minde skal ingen røre Hånd eller Fod nogensteds i Ægypten!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4141Og Farao sagde til Josef: Så sætter jeg dig nu over hele Ægypten!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4517og Farao sagde til Josef: Sig til dine Brødre: Således skal I gøre: Læs eders Dyr og drag til Kana'ans Land,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4138og Farao sagde til sine Tjenere: Hvor finder vi en Mand, i hvem Guds Ånd er som i ham?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
55Og Farao sagde: Folket er så vist dovent nok; og nu vil I have dem fri fra deres Trællearbejde!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4134og Farao skulde tage og indsætte Tilsynsmænd over Landet og opkræve Femtedelen af Ægyptens Afgrøde i Overflodens syv År;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4142Og Farao tog Seglringen af sin Hånd og satte den på Josefs, klædte ham i fine Linnedklæder og hængte Guldkæden om hans Hals:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
402og Farao vrededes på sine to Hofmænd, Overmundskænken og Overbageren,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
29Og Faraos Datter sagde til hende: Tag dette Barn med dig og am ham for mig, jeg skal nok give dig din Løn derfor! Og Kvinden tog Barnet og ammede ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1215og Faraos Stormænd, der så hende, priste hende for Farao, og så blev Kvinden ført til Faraos Hus.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
78og fire Vogne og otte Stykker Hornkvæg gav han Merariterne med Henblik på deres særlige Arbejde under Itamars, Præsten Arons Søns, Ledelse.
DommerDette er Biblen på danskdanish
27Og Folket dyrkede Herren, så længe Josua levede, og så længe de Ældste var i Live, som overlevede Josua og havde set hele det Storværk, Herren havde øvet for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
203og Folket kivedes med Moses og sagde: Gid vi var omkommet, dengang vore Brødre omkom for Herrens Åsyn!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
419Og Folket steg op fra Jordan den tiende Dag i den første Måned og slog Lejr i Gilgal ved Østenden af Jerikolandet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
173Og Folket tørstede der efter Vand og knurrede mod Moses og sagde: Hvorfor har du ført os op fra Ægypten? Mon for at lade os og vore Børn og vore Hjorde dø af Tørst?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
817og for alle Dyr, der er hos dig, alt Kød, Fugle, Kvæg og alt Kryb, der kryber på Jorden, ud med dig, at de kan vrimle på Jorden og blive frugtbare og mangfoldige på Jorden!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
119og for at I kan få et langt Liv på den Jord, Herren tilsvor eders Fædre at ville give dem og deres Afkom, et Land, der flyder med Mælk og Honning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1011og for at I kan vejlede Israeliterne i alle de Love, Herren har kundgjort dem ved Moses.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1423og for Herren din Guds Åsyn, på det Sted, han udvælger til Bolig for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Småkvæg, for at du kan lære at frygte Herren din Gud alle Dage.
DommerDette er Biblen på danskdanish
415Og foran Barak bragte Herren Uorden iblandt alle Siseras Stridsvogne og i hele hans Hær. Sisera sprang af sin Vogn og flygtede til Fods;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1128og Forbandelsen, hvis ikke lyder Herren eders Guds Bud, men viger bort fra den Vej, jeg i Dag foreskriver eder, for at holde eder til andre Guder, I ikke før kendte til.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1315og fordi Farao gjorde sig hård og ikke vilde lade os drage bort, ihjelslog Herren alt det førstefødte i Ægypten både af Folk og Fæ; derfor ofrer vi Herren alt, hvad der åbner Moders Liv, for så vidt det er et Handyr, og alt det førstefødte blandt vore Sønner udløser vi!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
437Og fordi han elskede dine Fædre og udvalgte deres Afkom efter dem og selv førte dig ud af Ægypten ved sin store Vælde
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713og Forgårdens Bredside mod Øst skal være halvtredsindstyve Alen lang.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2318Og foruden Brødet skal I bringe syv lydefri, årgamle Lam, en ung Tyr og to Vædre, de skal være til Brændoffer for Herren med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer, et Ildoffer for Herren til en liflig Duft.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
318og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, dræbte de med Sværdet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
395og fra det Øjeblik han satte ham over sit Hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Ægypterens Hus for Josefs Skyld, og Herrens Velsignelse hvilede over alt, hvad han ejede, både inde og ude;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3411og fra Sjefam skal Grænsen gå ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
152Og Friåret skal holdes således: Enhver, der har en Fordring på sin Næste, skal give Afkald derpå; han må ikke kræve sin Næste og sin Broder, når et Friår er udråbt for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3531og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
313og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde
JosuaDette er Biblen på danskdanish
515Og Fyrsten over HERRENs Hær svarede Josua: Drag dine Sko af Fødderne, thi det Sted, du står på, er helligt! Det gjorde Josua.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
73og førte deres Offergave frem for Herrens Åsyn, seks lukkede Vogne og tolv Stykker Hornkvæg, en Vogn for hver to Øverster og et Stykke Hornkvæg for hver een, og de bragte dem hen foran Boligen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1020og Gaditernes Stammes Hær af Eljasaf, Deuels Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
234Og ganske som Herren havde pålagt Moses, slog Israeliterne Lejr, Felttegn for Felttegn, og i den Rækkefølge brød de op, enhver med sine Slægter, med sit Fædrenehus.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1818og går så videre til Bjergryggen norden for Bet-Araba og ned i Arabalavningen;
DommerDette er Biblen på danskdanish
811Og Gideon drog op ad Teltboernes Vej østen for Noba og Jogbeha og slog Hæren, der ikke anede Uråd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
724og Gideon sendte Bud ud i hele Efraims Bjergland og lod kundgøre: Drag Midjaniterne i Møde og afskær dem Adgangen til Vandet lige til Bet-Bara ved Jordan! Da stævnedes alle Efraimiterne sammen, og de afskar dem Adgangen til Vandet lige til Bet-Bara ved Jordan
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2926og gik hen og dyrkede fremmede Guder og tilbad dem, Guder, som de ikke før havde kendt til, og som han ikke havde tildelt dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2116og gik hen og satte sig i omtrent et Pileskuds Afstand derfra, idet hun sagde ved sig selv: Jeg kan ikke udholde at se Drengen dø! Og således sad hun, medens Drengen græd højt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3730og gik tilbage til sine Brødre og sagde: Drengen er borte! Hvad skal jeg dog gøre!
DommerDette er Biblen på danskdanish
125Og Gileaditerne afskar Efraimiterne fra Jordans Vadesteder. Hver Gang så en af de efraimitiske Flygtninge sagde: Lad mig komme over! spurgte Gileads Mænd: Er du Efraimit? Og når han svarede: Nej!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
524og give Kvinden den bitre Vandes Forbandelsesvand at drikke, for at Forbandelsesvandet kan komme ind i hende til bitter Vånde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
114og gjorde dem Livet bittert ved hårdt Arbejde med Ler og Tegl og alle Hånde Markarbejde, ved alt det Arbejde, de tvang dem til at udføre for sig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1922Og Grænsen berører Tabor, Sjahazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
139Og Gud bønhørte Manoa; og Guds Engel kom atter til Kvinden, medens hun sad ude på Marken, men Manoa, hendes Mand, var ikke hos hende.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
121og Gud gav Jordemødrene Afkom, fordi de frygtede ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
120Og Gud gjorde vel imod Jordemødrene, og Folket blev stort og såre talrigt;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
219Og Gud Herren dannede af Agerjorden alle Markens Dyr og Himmelens Fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han vilde kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende Væsener, det skulde være deres Navn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
29Og Gud Herren lod af Agerjorden fremvokse alle Slags Træer, en Fryd at skue og gode til Føde, desuden Livets Træ, der stod midt i Haven. og Træet til Kundskab om godt og ondt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
110og Gud kaldte det faste Land Jord, og Stedet, hvor Vandet samlede sig, kaldte han Hav. Og Gud så, at det var godt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
18og Gud kaldte Hvælvingen Himmel. Og det blev Aften, og det blev Morgen, anden Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
15og Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
235Og Gud lagde Bileam Ord i Munden og sagde: Vend tilbage til Balak og tal således til ham!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
225og Gud så til Israeliterne, og Gud kendtes ved dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
612og Gud så til Jorden, og se, den var fordærvet, thi alt Kød havde fordærvet sin Vej på Jorden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
14Og Gud så, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
315Og Gud sagde fremdeles til Moses: Således skal du sige til Israeliterne: Herren, eders Fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder; dette er mit Navn til evig Tid, og således skal jeg kaldes fra Slægt til Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3510og Gud sagde til ham: Dit Navn er Jakob; men herefter skal du ikke mere hedde Jakob; Israel skal være dit Navn! Og han gav ham Navnet Israel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
917Og Gud sagde til Noa: Det er Tegnet på den Pagt, jeg opretter imellem mig og alt Kød på Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
13Og Gud sagde: Der blive Lys! Og der blev Lys.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
117og Gud satte dem på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
127Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2120Og Gud var med Drengen, og han voksede til; og han bosatte sig i Ørkenen og blev Bueskytte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
122Og Gud velsignede dem og sagde: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Vandet i Havene, og Fuglene blive mangfoldige på Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
128og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gør eder til Herre over den og hersk over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr, der rører sig på Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
23og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit Værk, det, Gud havde skabt og udført.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3111og Guds Engel sagde til mig i Drømme: Jakob! Jeg svarede: Se, her er jeg!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
212og Guldet i det Land er godt, Bdellium og Sjohamsten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1615Og Hagar fødte Abram en Søn, og Abram kaldte Sønnen, Hagar fødte ham, Ismael.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
348Og Hamor talte med dem og sagde: Min Søn Sikems Hjerte hænger ved eders Datter; giv ham hende til Hustru
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412og han bad således: Herre. du min Herre Abrahams Gud, lad det lykkes for mig i dag og vis Miskundhed mod min Herre Abraham!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
346Og han begravede ham i Dalen i Moab lige over for Bet Peor. Indtil denne Dag har intet Menneske kendt hans Grav.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
396og han betroede alt, hvad han ejede, til Josef, og selv bekymrede han sig ikke om andet end den Mad, han spiste. Men Josef havde en smuk Skikkelse og så godt ud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2817Og han blev angst og sagde: Hvor forfærdeligt er dog dette Sted! Visselig, her er Guds Hus, her er Himmelens Port!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3428Og han blev der hos Herren fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise eller drikke; og han skrev Pagtsordene, de ti Ord, på Tavlerne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3213Og han blev der om Natten. Af hvad han havde, udtog han så en Gave til sin Broder Esau,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
335og han blev Konge i Jesjurun, da Folkets Høvdinger kom sammen, og Israels Stammer forsamled sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
357og han byggede et Alter der og kaldte Stedet: Betels Gud, thi der havde Gud åbenbaret sig for ham, da han flygtede for sin Broder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
324og han bød dem: Sig til min Herre Esau: Din Træl Jakob lader dig vide, at jeg har levet som Gæst hos Laban og boet der indtil nu;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3219Og han bød den anden og den tredje og alle de andre, der fulgte med Hjordene, at sige det samme til Esau, når de traf ham:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3217Og han bød den første: Når min Broder Esau møder dig og spørger, hvem du tilhører, hvor du skal hen, og hvem din Drift tilhører,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3816og han bøjede af fra Vejen og kom hen til hende og sagde: Lad mig gå ind til dig! Thi han vidste ikke, at det var hans Sønnekone. Men hun sagde: Hvad giver du mig derfor!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
324og han drev Mennesket ud, og østen for Edens Have satte han Keruberne med det glimtende Flammesværd til at vogte Vejen til Livets Træ.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3121og han flygtede med alt, hvad han ejede; han brød op og satte over Floden og vandrede ad Gileads Bjerge til.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2912og han fortalte hende; at han var hendes Faders Frænde, en Søn af Rebekka: Da skyndte hun sig hjem til sin Fader og fortalte ham det
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
237Og han fremsatte sit Sprog: Fra Aram lod Balak mig hente, Moabs Konge fra Østens Bjerge: Kom og forband mig Jakob, kom og kald Vrede ned over Isrrael!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
243og han fremsatte sit Sprog: Så siger Bileam, Beors Søn, så siger Manden, hvis Øje er lukket,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
269og han førte os til dette Sted og gav os dette Land, et Land, der, flyder med Mælk og Honning.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1930og han gav de Mænd, han udsendte, den Befaling: Således skal I sige til alle Israels Mænd: Er sligt hidtil hændet, siden Israelitterne drog op fra Ægypten? Overvej Sagen, hold Råd og sig eders Mening! Og enhver, som så det, sagde: Sligt er ikke hidtil hændet eller set, siden Israelitterne drog op fra Ægypten!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
87Og han gav ham Kjortelen på, omgjordede ham med Bæltet, iførte ham Kåben, gav ham Efoden på, omgjordede ham med Efodens Bælte og bandt dermed Efoden fast på ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
164og han gik ind til Hagar, og hun blev frugtsommelig. Men da hun så, at hun var frugtsommelig, lod hun hånt om sin Herskerinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
289og han gik til Ismael og tog Mahalat, en Datter af Abrahams Søn Ismael og Søster til Nebajot, til Hustru ved Siden af sine andre Hustruer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
514og han gribes af Skinsygens Ånd, så han bliver skinsyg på sin Hustru, som også i Virkeligheden har besmittet sig, eller han gribes af Skinsygens Ånd, så han bliver skinsyg på sin Hustru, skønt hun ikke har besmittet sig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2614og han havde Småkvæg og Hornkvæg og Trælle i Mængde. Derover blev Filisterne skinsyge på ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2819Og han kaldte dette Sted Betel; før hed Byen Luz.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
177Og han kaldte dette Sted Massa og Meriba, fordi Israeliterne der havde kivedes og fristet Herren ved at sige: Er Herren iblandt os eller ej?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2723Og han kendte ham ikke, fordi hans Hænder var hårede som hans Broder Esaus. Så velsignede han ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4515Og han kyssede alle sine Brødre og græd ved deres Bryst; og nu kunde hans Brødre tale med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3319og han købte det Stykke Jord, hvor han havde rejst sit Telt, af Sikems Pader Hamors Sønner for 100 Kesita
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4023og han lagde Brødene i Række derpå for Herrens Åsyn, som Herren havde pålagt Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2723og han lagde sine Hænder på ham og indsatte ham, således som Herren havde påbudt ved Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3716Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skålene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
374Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3715Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3636og han lavede dertil fire Piller af Akacietræ, som han overtrak med Guld, og Knagerne derpå lavede han af Guld, og han støbte fire Fodstykker af Sølv til dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3618Og han lavede halvtredsindstyve Kobberkroge til at sammenføje Teltdækket med, så det udgjorde et Hele.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
377og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4333og han lod dem bringe Mad fra sit eget Bord, og Benjamin fik fem Gange så meget som hver af de andre. Og de drak og blev lystige sammen med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3036og han lod der være tre Dagsrejser mellem dem og Jakob; og Jakob vogtede Resten af Labans Hjord.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
186og han lod Moses melde: Jetro, din Svigerfader, kommer til dig med din Hustru og hendes to Sønner!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1231Og han lod Moses og Aron kalde om Natten og sagde: Bryd op og drag bort fra mit Folk, I selv og alle Israeliterne, og drag ud og dyrk Herren, som I har forlangt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
324Og han modtog dem af deres Hånd, formede Guldet med en Mejsel og lavede en støbt Tyrekalv deraf. Da sagde de: Her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3726Og han overtrak det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1513Og han sagde til Abram: Vide skal du, at dit Afkom skal bo som fremmede i et Land, der ikke er deres eget; de skal trælle for dem og mishandles af dem i 400 År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4929Og han sagde til dem som sin sidste Vilje: Nu samles jeg til mit Folk; jord mig da hos mine Fædre i Hulen på Hetiten Efrons Mark.
DommerDette er Biblen på danskdanish
328Og han sagde til dem: Følg mig ned, thi Herren har givet eders Fjender Moabiterne i eders Hånd! Og de fulgte ham ned og fratog Moabiterne Vadestederne over Jordan og lod ikke en eneste komme over.
DommerDette er Biblen på danskdanish
717og han sagde til dem: Giv Agt på mig og gør som jeg! Når jeg kommer til Udkanten af Lejren. skal I gøre som jeg;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
315og han sagde til dem: Jeg læser i eders Faders Ansigt, at han ikke er sindet mod mig som tidligere, nu da min Faders Gud har været med mig;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3227og han sagde til dem: Så siger Herren, Israels Gud: Bind alle Sværd om Lænd og gå frem og tilbage fra den ene Indgang i Lejren til den anden og slå ned både Broder, Ven og Frænde!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
67Og han sagde til Folket: Drag ud og gå rundt om Byen, således at de, som bærer Våben, går foran HERRENs Ark!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1915og han sagde til Folket: Hold eder rede til i Overmorgen, ingen må komme en Kvinde nær!
DommerDette er Biblen på danskdanish
419Og han sagde til hende: Giv mig lidt Vand at drikke, thi jeg er tørstig! Da åbnede hun Mælkesækken og gav ham at drikke og dækkede ham atter til.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2423og han sagde til hende: Sig mig, hvis Datter du er! Er der Plads til os i din Faders Hus for Natten?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
421og han sagde til Israeliterne: Når eders Børn i Fremtiden spørger deres Fædre: Hvad betyder disse Sten?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
484og han sagde til mig: Jeg vil gøre dig frugtbar og give dig et talrigt Afkom og gøre dig til en Mængde Stammer, og jeg vil give dit Afkom efter dig Land til evigt Eje!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
241Og han sagde til Moses: Stig op til Herren, du og Aron, Nadab og Abih og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste, og tilbed i Frastand;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1913Og han sagde til sin Tjener: Kom, lad os tage hen til et af de andre Steder og overnatte i Gibea eller Rama!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4228og han sagde til sine Brødre: Mine Penge er kommet igen; se, de er i min Sæk! Da sank Hjertet i Livet på dem, og de så forfærdede på hverandre og sagde: Hvad har Gud dog gjort imod os!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
19og han sagde til sit Folk: Se, Israels Folk bliver talrigere og stærkere end vi.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3028Og han sagde: Bestem, hvad du vil have i Løn af mig, så vil jeg give dig den!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1716Og han sagde: Der er en udrakt Hånd på Herrens Trone! Herren har Krig med Amalek fra Slægt til Slægt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2724Og han sagde: Du er altså virkelig min Søn Esau? Han svarede: Ja, jeg er!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320Og han sagde: Du kan ikke skue mit Åsyn, thi intet Menneske kan se mig og leve.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
197Og han sagde: Gør dog ikke noget ondt, mine Brødre!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1526Og han sagde: Hvis du vil høre på Herren din Guds Røst og gøre, hvad der er ret i hans Øjne, og lytte til hans Bud og holde dig alle hans Bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme over dig, som jeg bragte over Ægypterne, men jeg Herren er din Læge!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
168og han sagde: Hvorfra kommer du, Hagar, Sarajs Trælkvinde, og hvor går du hen? Hun svarede: Jeg flygter for min Herskerinde Saraj!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
36Og han sagde: Jeg er din Faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit Ansigt, thi han frygtede for at skue Gud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Og han sagde: Jeg hører, at der er Korn at få i Ægypten; drag ned og køb os noget, at vi kan blive i Live og undgå Døden!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
43Og han sagde: Kast den til Jorden! Da kastede han den til Jorden, og den blev til en Slange, og Moses flyede for den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2431og han sagde: Kom, du Herrens velsignede, hvorfor står du herude? Jeg har ryddet op i Huset og gjort Plads til Kamelerne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
116og han sagde: Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3712Og han satte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3617og han satte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4025og han satte Lamperne derpå for Herrens Åsyn, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3727og han satte to Guldringe under Kransen på begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem;
DommerDette er Biblen på danskdanish
931og han sendte Bud til Abimelek i Aruma og lod sige: Se, Ga'al, Ebeds Søn, og hans Brødre er kommet til Sikem, og se, de ophidser Byen imod dig; forstærk derfor din Hær og ryk ud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1612og han skal blive et Menneske Vildæsel, hvis Hånd er mod alle, og alles Hånd mod ham, og han skal ligge i Strid med alle sine Frænder!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
22Og han skal bringe det til Arons Sønner, Præsterne; og Præsten skal tage en Håndfuld af Melet og Olien og al Røgelsen, det, som skal ofres af Afgrødeofferet, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1921Og han skal bringe sit Skyldoffer for Herren til Åbenbaringsteltets Indgang, en Skyldoffervæder,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
127og han skal frembære det for Herrens Åsyn og skaffe hende Soning, så hun bliver ren efter sit Blodtab. Det er Loven om en Kvinde. der føder, hvad enten det er en Dreng eller en Pige.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
724Og han skal give deres Konger i din Hånd, og du skal udrydde deres Navn under Himmelen; ingen skal kunne holde Stand over for dig, til du har udryddet dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
516og han skal give Erstatning for, hvad han har forsyndet sig med over for det hellige, med Tillæg af en Femtedel af Værdien. Han skal give Præsten det, og Præsten skal skaffe ham Soning ved Skyldoffervæderen, så han finder Tilgivelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1719og han skal have den hos sig og læse i den alle sine Levedage, at han kan lære at frygte Herren sin Gud, så han tager Vare på alle denne Lovs Ord og på disse Anordninger og holder dem,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1613Og han skal komme Røgelse på Ilden for Herrens Åsyn, så at Røgelsesskyen skjuler Sonedækket oven over Vidnesbyrdet, for at han ikke skal dø.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
203og han skal sige til dem: Hør, Israel! I rykker i Dag ud til Kamp mod eders Fjender, lad ikke eders Hjerte være forsagt, frygt ikke, forfærdes ikke og vær ikke bange for dem!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1633og han skal skaffe det Allerhelligste Soning; og Åbenbaringsteltet og Alteret skal han skaffe Soning; og Præsterne og alt Folkets Forsamling skal han skaffe Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1413Og han skal slagte Lammet der, hvor Syndofferet og Brændofferet slagtes, på det hellige Sted, thi ligesom Syndofferet tilfalder Skyldofferet Præsten; det er højhelligt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1425Og han skal slagte Skyldofferlammet, og Præsten skal tage noget af Skyldofferets Blod og stryge det på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
418og han skal stryge noget af Blodet på Hornene af Alteret, som står for Herrens Åsyn i Åbenbaringsteltet; Resten af Blodet skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1619og han skal syv Gange stænke noget af Blodet derpå med sin Finger og således rense det og hellige det for Israeliternes Urenheder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1451og han skal tage Cedertræet, Ysopkvisten, det karmoisinrøde Garn og den levende Fugl og dyppe dem i Blodet af den slagtede Fugl og det rindende Vand og syv Gange foretage Bestænkning på Huset
JosuaDette er Biblen på danskdanish
832Og han skrev der på Stenene i Israeliternes Påsyn en Afskrift af Mose Lov, som denne havde skrevet,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
104Og han skrev på Tavlerne det samme, som var skrevet første Gang, de ti Ord, som Herren havde talt til eder på Bjerget ud fra Ilden, den Dag I var forsamlet. Og Herren overgav mig dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1425og han stoppede Vognenes Hjul, så de havde ondt ved at få dem frem. Da sagde Ægypterne: Lad os flygte for Israel, thi Herren kæmper for dem imod Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3713Og han støbte fire Guldringe og satte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1617og han talte rent ud og sagde til hende: Ingen Ragekniv er kommet på mit Hoved, thi jeg har fra Moders Liv af været en Guds Nasiræer; hvis mit Hår rages af, mister jeg mine Kræfter og bliver svag som alle andre Mennesker.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1626og han talte til Menigheden og sagde: Træk eder tilbage fra disse ugudelige Mænds Telte og rør ikke ved noget af, hvad der tilhører dem, for at I ikke skal rives bort for alle deres Synders Skyld!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
472Og han tog fem af sine Brødre med sig og forestillede dem for Farao.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2314Og han tog ham med til Udkigsmarken på Toppen af Pisga og rejste der syv Altre og ofrede en Tyr og en Væder på hvert.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4027og han tændte vellugtende Røgelse derpå, som Herren havde pålagt Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4412og han undersøgte dem fra den ældstes til den yngstes, og Bægeret blev fundet i Benjamins Sæk.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1039og han undertvang den tillige med dens Konge og alle de Byer der hørte under den; og de slog dem ned med Sværdet og lagde Band på hver levende Sjæl i dem uden at lade nogen undkomme; det samme, han havde gjort ved Hebron og ved Libna og Kongen der, gjorde han også ved Debir og Kongen der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
133og han vandrede fra Lejrplads til Lejrplads og nåede fra Sydlandet til Betel, til det Sted, hvor hans Teltlejr havde stået første Gang, mellem Betel og Aj,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4224og han vendte sig bort fra dem og græd. Siden vendte han sig til dem og talte med dem; og han tog Simeon fra dem og lod ham fængsle for deres Øjne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1925og han ødelagde disse Byer og hele Jordanegnen og alle Byernes Indbyggere og Landets Afgrøde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3711Og hans Brødre fattede Avind til ham, men hans Fader gemte det i sit Minde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
393og hans Herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han foretog sig, lykkes for ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2510Og hans Navn i Israel skal være: den barfodedes Hus.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
713Og hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
DommerDette er Biblen på danskdanish
194og hans Svigerfader, den unge Kvindes Fader, holdt på ham, så at han blev hos ham i tre Dage; og de spiste og drak og overnattede der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1725og hans Søn Ismael var tretten År, da han blev omskåret på sin Forhud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5012Og hans Sønner gjorde, som han havde pålagt dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
259Og hans Sønner Isak og Ismael jordede ham i Makpelas Klippehule på Hetiten Efrons Zohars Søns, Mark over for Mamre,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
24Og hans Søster stillede sig noget derfra for at se, hvad der vilde ske med ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711og har hans Fader ingen Brødre, skal I give hans Arvelod til hans nærmeste kødelige Slægtning, som så skal arve den. Det skal være Israeliterne en retsgyldig Anordning, som Herren har pålagt Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3420og Harnor og hans Søn Siken gik til deres Bys Port og sagde til, Mændene i deres By:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
198Og hele Folket svarede, alle som een: Alt, hvad Herren har sagt, vil vi gøre! Da bragte Moses Herren Folkets Svar.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
305og hendes Fader, når han hører om hendes Løfte og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, ikke siger noget til hende, så skal alle hendes Løfter stå ved Magt, og enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
308og hendes Mand ikke siger noget til hende, samme Dag han får det at høre, skal hendes Løfter stå ved Magt, og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3012og hendes Mand, når han får det at høre, ikke siger noget til hende og ikke formener hende det, skal alle hendes Løfter stå ved Magt, og enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
179og henvende dig til Levitpræsterne og den Dommer, som er der til den Tid, og spørge dem til Råds, så skal de give dig til Hen, hvorledes der skal dømmes i Sagen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610Og her bringer jeg nu Førstegrøden af Frugterne af den Jord, du har givet mig, Herre! Derpå skal du stille Kurven hen for Herren din Guds Åsyn og tilbede for Herren din Guds Åsyn
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
262Og Herren åbenbarede sig for ham og sagde: Drag ikke ned til Ægypten, men bliv i det Land, jeg siger dig;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1010og HERREN bragte dem i Uorden foran Israel og tilføjede dem et stort Nederlag ved Gibeon; og de forfulgte dem hen imod Opgangen ved Bet Horon og slog dem lige til Azeka og Makkeda.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
307Og Herren din Gud vil bringe alle dine Forbandelser over dine Fjender og Avindsmænd, der har forfulgt dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
305Og Herren din Gud vil føre dig ind i det Land, dine Fædre havde i Eje, og du skal få det i Eje, og han vil gøre dig endnu lykkeligere og talrigere end dine Fædre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
309Og Herren din Gud vil give dig Overflod i alt, hvad du tager dig for, Overflod af dit Livs, dit Kvægs og din Jords Frugt; thi Herren skal atter komme til at glæde sig over dig til dit Bedste, som han glædede sig over dine Fædre,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
306Og Herren din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, for at du må leve.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2418og HERREN drev alle disse Folk og Amoriterne, som boede her i Landet, bort foran os. Derfor vil vi også tjene HERREN, thi han er vor Gud!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
235og HERREN eders Gud vil trænge dem tilbage foran eder og drive dem bort foran eder, og I skal tage deres Land i Besiddelse, som HERREN eders Gud lovede eder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
148Og Herren forhærdede Ægypterkongen Faraos Hjerte, så han satte efter Israeliterne; men Israeliterne var draget ud under en stærk Hånds Værn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1430Og Herren frelste på den dag Israel af Ægypternes Hånd, og Israel så Ægypterne ligge døde ved Havets Bred.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
268og Herren førte os ud af Ægypten med stærk Hånd og udstrakt Arm, med store, forfærdelige Gerninger og med Tegn og Undere;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
118og HERREN gav dem i Israels Hånd, så de slog dem og forfulgte dem til den store Stad Zidon, til, Misrefot Majim og Mizpes Lavning i Øst, og huggede dem ned, så ikke en eneste af dem blev tilbage.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2144Og HERREN gav dem Ro rundt om, ganske som han havde tilsvoret deres Fædre, og ingen iblandt deres Fjender kunde holde Stand over for dem; alle deres Fjender gav HERREN i deres Hånd.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1032og HERREN gav Lakisj i Israels Hånd, og den følgende Dag indtog han Byen, og den og hver levende Sjæl i den slog han ned med Sværdet, ganske som han havde gjort ved Libna.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
910og Herren gav mig de to Stentavler, beskrevne med Guds Finger; og på dem stod alle de Ord, Herren havde talt til eder på Bjerget ud fra Ilden, den Dag I var forsamlet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1030og HERREN gav også denne By og dens Konge i Israels Hånd, og den og hver levende Sjæl i den slog han ned med Sværdet uden at lade nogen undkomme; og han gjorde det samme ved dens Konge, som de havde gjort ved Jerikos Konge.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
346Og Herren gik forbi ham og råbte: Herren, Herren, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på Miskundhed og Trofasthed,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
824Og Herren gjorde således: Vældige Bremsesværme trængte ind i Faraos og hans Tjeneres Huse og i hele Ægypten, og Landet hærgedes af Bremserne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
831Og Herren gjorde, som Moses bad, og Bremserne veg bort fra Farao, hans Tjenere og hans Folk; der blev ikke en eneste tilbage.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
813og Herren gjorde, som Moses bad: Frøerne døde i Husene, i Gårdene og på Markerne,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2618Og Herren har i Dag ladet dig tilsige ham, at du vil være hans Ejendomsfolk, som han har sagt dig, og tage Vare på alle hans Bud,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1236og Herren havde stemt Ægypterne gunstigt mod Folket, så de havde givet dem, hvad de bad om. Således tog de Bytte fra Ægypterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
213Og Herren hørte Israels Røst og gav Kana'anæerne i deres Hånd, hvorefter de lagde Band på dem og deres Byer. Derfor gav man Stedet Navnet Horma.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1019Og Herren lod Vinden slå om til en voldsom Vestenvind, som tog Græshopperne og drev dem ud i det røde Hav, så der ikke blev en eneste Græshoppe tilbage i hele Ægyptens Område.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
46Og Herren sagde fremdeles til ham: Stik din Hånd ind på Brystet! Da stak han sin Hånd ind på Brystet, og da han trak den ud, se, da var den hvid som Sne af Spedalskhed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
344Og Herren sagde til ham: Det er det Land, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Dit Afkom vil jeg give det! Nu har jeg ladet dig skue ud over det med dine egne Øjne; men du skal ikke drage derover
JosuaDette er Biblen på danskdanish
108Og HERREN sagde til Josua: Frygt ikke for dem, thi jeg giver dem i din Hånd; ikke een af dem skal kunne holde Stand imod dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
29Og Herren sagde til mig: Du må ikke angribe Moab eller indlade dig i Krig med dem, thi jeg vil ikke give dig noget af deres Land i Eje; thi Lots Sønner har jeg givet Ar i Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
913Og Herren sagde til mig: Jeg har set dette Folk, og se, det er et Folk med hårde Halse;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
912Og Herren sagde til mig: Stå op og skynd dig ned herfra, thi det Folk, du førte ud af Ægypten, har handlet ilde; hastigt er de veget fra den Vej, jeg foreskrev dem: de har lavet sig et støbt Billede!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411Og Herren sagde til Moses: Hvor længe skal dette Folk håne mig, og hvor længe vil det vægre sig ved at tro på mig, til Trods for alle de Tegn jeg har gjort i det?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
329Og Herren sagde til Moses: Jeg har iagttaget dette Folk og set, at det er et halsstarrigt Folk.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
254og Herren sagde til Moses: Kald alle Folkets Overhoveder sammen og hæng dem op for Herren under åben Himmel, for at Herrens Vrede må vige fra Israel!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
44Og Herren sagde til Moses: Ræk Hånden ud og grib den i Halen! Da rakte han sin Hånd ud, og den blev til en Stav i hans Hånd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
719Og Herren sagde til Moses: Sig til Aron: Tag din Stav og ræk din Hånd ud over Ægypternes Vande, deres Floder, Kanaler, Damme og alle Vandsamlinger, så skal Vandet blive til Blod, og der skal være Blod i hele Ægypten, både i Trækar og Stenkar.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
162og Herren sagde til Moses: Sig til din Broder Aron, at han ikke til enhver Tid må gå ind i Helligdommen inden for Forhænget foran Sonedækket på Arken, ellers skal han dø, thi jeg kommer til Syne i Skyen over Sonedækket.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3427Og Herren sagde til Moses: Skriv disse Ord op, thi på Grundlag af disse Ord slutter jeg Pagt med dig og Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712Og Herren sagde til Moses: Stig op på Åbarimbjerget her og se ud over Landet, som jeg vil give Israeliterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412Og Herren sagde til Moses: Stig op til mig på Bjerget og bliv der, så vil jeg give dig Stentavlerne, Loven og Budet, som jeg har opskrevet til Vejledning for dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
211Og Herren sagde til Moses: Tal til Præsterne, Arons Sønner, og sig til dem: Præsten må ikke gøre sig uren ved Lig blandt sin Slægt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
67Og Herren sagde: Jeg vil udslette Menneskene, som jeg har skabt, af Jordens Flade, både Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens, Fugle, thi jeg angrer, at jeg gjorde dem!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3321Og Herren sagde: Se, her er et Sted i min Nærhed, stil dig på Klippen der!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
95Og Herren satte en Tidsfrist, idet han sagde: I Morgen skal Herren lade dette ske i Landet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2868Og Herren skal føre dig tilbage til Ægypten på Skibe, ad den Vej, som jeg lovede dig, du aldrig mere skulde få at se; og der skal I stille eder til Salg for eders Fjender som Trælle og Trælkvinder, men der skal ingen være, som vil købe eder!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
315og Herren skal give dem i eders Magt, og l skal handle med dem i Overensstemmelse med alle de Bud, jeg gav eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Og Herren skal handle med dem, som han handlede med Amoriterkongerne Sibon Og, og med deres Land, som han ødelagde;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
94Og Herren skal sætte Skel mellem Israels Kvæget og Ægypterens Kvæg, så der ikke skal dø noget af, hvad der tilhører Israeliterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3235Og Herren slog Folket, fordi de havde lavet Tyrekalven, den, Aron lavede.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Og Herren stemte Ægypterne gunstigt imod Folket, og desuden var den Mand Moses højt anset i Ægypten både hos Faraos Tjenere og hos Folket.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2813og Herren stod foran ham og sagde: Jeg er Herren, din Fader Abrahams og Isaks Gud! Det Land, du hviler på, giver jeg dig og dit Afkom;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1215Og Herren svarede Moses: Hvis hendes Fader havde spyttet hende i Ansigtet, måtte hun da ikke have båret sin Skam i syv Dage? Derfor skal hun i syv Dage være udelukket fra Lejren; så kan hun atter optages.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
108Og Herren talede til Aron og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
201Og HERREN talede til Josua og sagde
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1620og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1644og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
78Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1433Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2023Og Herren talede til Moses og Aron ved Bjerget Hor ved Grænsen til Edoms Land og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
81Og Herren talede til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
141Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3416Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Og Herren talede til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
401Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
281Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
171Og Herren talede til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
41Og Herren talede til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Og Herren talede til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2413Og Herren talede til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
121Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
207og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3125Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3350Og Herren talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
251Og Herren talede til Moses på Sinaj Bjerg og sagde:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
622Og Herren udførte Tegn og store, ødelæggende Undere på Ægypten, på Farao og hele hans Hus, lige for vore Øjne;
DommerDette er Biblen på danskdanish
119Og Herren var med Juda, så han tog Bjerglandet i Besiddelse; Lavlandets Indbyggere kunde han nemlig ikke drive bort, fordi de havde Jernvogne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
715og Herren vil holde alle Sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens onde Farsoter, som du jo kender, vil han påføre dig, men han vil lægge dem på alle dem, der hader dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
427og Herren vil splitte eder mellem Folkene, og kun nogle få af eder skal blive tilbage blandt de Folkeslag, Herren driver eder hen iblandt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
233og Herren vor Gud gav ham i vor Magt, og vi slog ham og hans Sønner og alle hans Krigere.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1325og Herrens Ånd begyndte at drive på ham i Dans Lejr mellem Zora og Esjtaol.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610Og Herrens Engel sagde til hende: Jeg vil gøre dit Afkom så talrigt, at det ikke kan tælles.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1611Og Herrens Engel sagde til hende: Se, du er frugtsommelig, og du skal føde en Søn, som du skal kalde Ismael, thi Herren har hørt, hvad du har lidt;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1321Og Herrens Engel viste sig ikke mere for Manoa og hans Hustru. Så forstod Manoa, at det var Herrens Engel.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416og Herrens Herlighed nedlod sig på Sinaj Bjerg. Og Skyen indhyllede Sinaj Bjerg i seks Dage, men den syvende Dag råbte Herren ud fra Skyen til Moses;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1034Og Herrens Sky svævede over dem om Dagen, når de brød op fra Lejren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1210Og Herrens Vrede blussede op imod dem, og han gik bort.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3213Og Herrens Vrede blussede op mod Israel, og han lod dem vanke om i Ørkenen i fyrretyve År, indtil hele den Slægt var gået til Grunde, der gjorde, hvad der var ondt i Herrens Øjne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
125og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Ma'akatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2136og hinsides Jordan over for Jeriko af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen på Højsletten, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Jaza med omliggende Græsmarker.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
86Og hold Herren din Guds Bud, så du vandrer på hans Veje og frygter ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1911og holde sig rede til i Overmorgen, thi i Overmorgen vil Herren stige ned for alt Folkets Øjne på Sinaj Bjerg.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
146og Horiterne i Seirs Bjerge hen ad El-Paran til ved Ørkenens Rand;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
222og hun fødte en Søn, som han kaldte Gersom; thi, sagde han, jeg er blevet Gæst i et fremmed Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
385og hun fødte endnu en Søn, som hun gav Navnet Sjela; da hun fødte ham, var hun i, Kezib.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
252og hun fødte ham Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
304Og hun gav ham sin Trælkvinde Bilha til Hustru, og Jakob gik ind til hende.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
216og hun sagde til dem: Gå ud i Bjergene, for at eders Forfølgere ikke skal træffe eder, og hold eder skjult der i tre Dage, indtil eders Forfølgere er vendt tilbage; efter den Tid kan I gå eders Vej!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
29og hun sagde til dem: Jeg ved, at HERREN har givet eder Landet, thi vi er grebet af Rædsel for eder, og alle Landets Indbyggere er skrækslagne over eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
217Og hun sagde: Hvem skulde have sagt Abraham, at Sara ammer Børn! Sandelig, jeg har født ham en Søn i hans Alderdom!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
212og hun undfangede og fødte Abraham en Søn i hans Alderdom, til den Tid Gud havde sagt ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og hvad han gjorde for eder i Ørkenen, lige til I kom til Stedet her,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
116og hvad han gjorde ved Datan og Abiram, Rubens Søn Eliabs Sønner, hvorledes Jorden åbnede sin Mund og slugte dem tillige med deres Huse og Telte og alt, hvad der var i ledtog med dem, midt iblandt hele Israel!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
114og hvad han gjorde ved Ægypternes Hærmagt, deres Heste og Vogne, som han, da de forfulgte eder, lod det røde Havs Vande skylle hen over og tilintetgjorde for stedse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3356og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1035Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: Stå op, Herre, at dine Fjender må splittes og dine Avindsmænd fly for dit Åsyn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3041Og hver Gang de kraftige Dyr parrede sig, stillede Jakob Grenene op foran dem i Vandrenderne, for at de skulde parre sig foran Grenene;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1036Og hver Gang den standsede, sagde han: Vend tilbage, Herre, til Israels Stammers Titusinder!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1014Og hverken før eller siden har der nogen Sinde været en Dag som denne, en Dag, da HERREN adlød et Menneskes Røst; thi HERREN kæmpede for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
58Og hvis denne ikke har efterladt sig nogen Løser, hvem han kan yde Erstatningen, så skal Erstatningen, som ydes, tilfalde Herren, det vil sige Præsten, foruden den Soningsvæder, ved hvilken der skaffes ham Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
718og hvis der spises noget af hans Takoffers Kød på den tredje Dag, så vil den, som bringer Offeret, ikke kunne finde Guds Velbehag, det skal ikke tilregnes ham, men regnes for urent Kød, og den, der spiser deraf, skal undgælde for sin Brøde.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1317og hvis det, når Præsten syner ham, viser sig, at den angrebne er blevet hvid, skal Præsten erklære den angrebne for ren; han er ren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
222Og hvis din Broder ikke bor i Nærheden af dig, eller du ikke ved, hvis byret er, skal du tage det ind i dit Hus, og det skal være hos dig, indtil din Broder spørger efter det; så skal du give ham det tilbage.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1821Og hvis du tænker ved dig selv: Hvorledes skal vi kende det Ord, Herren ikke har talt?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1341Og hvis han bliver skaldet ved Panden og Tindingerne, så er han kun pandeskaldet; han er ren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2127og hvis han slår en Tand ud på sin Træl eller Trælkvinde, skal han give dem fri til Erstatning for Tanden.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3016og hvis han vil gøre dem ugyldige, en Tid efter at han fik det at høre, skal han undgælde for hendes Brøde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217og hvis hendes Fader vægrer sig ved at give ham hende, skal han tilveje ham den sædvanlige Brudekøbesum for en Jomfru.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2621Og hvis I alligevel handler genstridigt imod mig og ikke adlyder mig, så vil jeg slå eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2627Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, men handler genstridigt mod mig,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2618Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, så vil jeg tugte eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2623Og hvis I alligevel ikke tager mod min Tugt, men handler genstridigt imod mig,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3222og hvis I først vender tilbage, når Landet er undertvunget for Herrens Åsyn, skal I være sagesløse over for Herren og Israel, og så skal Landet her blive eders Ejendom for Herrens Åsyn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1113Og hvis I nu lyder mine Bud, som jeg i Dag pålægger eder, så I elsker Herren eders Gud og tjener ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2821og hvis jeg kommer uskadt tilbage til min Faders Hus, så skal Herren være min Gud,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1523Og hvis nogen rører ved noget, der har ligget på Lejet eller Sædet, hun har siddet på, skal han være uren til Aften.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1320og hvis Præsten finder, at Stedet ser ud til at ligge dybere end Huden udenom og Hårene derpå er blevet hvide, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed, der er brudt frem efter Betændelsen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
48og hvor er der vel et stort Folk, der har så retfærdige Anordninger og Lovbud som hele denne Lov, jeg forelægger eder i Dag?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2943og hvor jeg vil åbenbare mig for Israels Børn, og det skal helliges ved min Herlighed.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
205Og hvorfor førte I os ud af Ægypten, når I vilde have os hen til dette skrækkelige Sted, hvor der hverken er Korn eller Figener, Vintræer eller Granatæbler, ej heller Vand at drikke?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
327Og hvorfor vil I betage Israelitterne Modet til at drage over til det Land, Herren har givet dem?
DommerDette er Biblen på danskdanish
711og hør, hvad de siger der; så vil du få Mod til at drage ned imod Lejren! Han gik da med sin Tjener Pura ned til Lejrens Forposter.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2516Og i Arken skal du nedlægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
145og i det fjortende År kom Kedorlaomer og de Konger, som fulgte ham. Først slog de Refaiterne i Asjtarot Karnajim, Zuziterne i Ham, Emiterne i Sjave Kirjatajim
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2218og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
925og i hele Ægypten slog Haglen alt ned, hvad der var på Marken, både Mennesker og Kvæg, og alle Markens Urter slog Haglen ned, og alle Markens Træer knækkede den;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1327og i Lavningen Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot og Zafon, Resten af Kong Sihon af Hesjbons Rige, med Jordan til Grænse, indtil Enden af Kinnerets Sø, hinsides Jordan, på Østsiden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
726Og I må heller ikke nyde noget som helst Blod af Fugle eller Kvæg, hvor I end opholder eder;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
167og i Morgen skal I skue Herrens Herlighed, thi han har hørt eders Knurren mod Herren; thi hvad er vel vi, at I knurrer mod os!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2830Og i Retskendelsens Brystskjold skal du lægge Urim og Tummim, så at Aron.bærer dem på sit Hjerte, når han går ind for Herrens Åsyn, og Aron skal stedse bære Israeliternes Retskendelse på sit Hjerte for Herrens Åsyn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2917og I så deres væmmelige Guder og de Afgudsbilleder af Træ og Sten, af Sølv og Guld, som de har.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
196og I skal blive mig et Kongerige af Præster og et helligt Folk! Det er de Ord, du skal tale til Israels Børn !
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4513og I skal fortælle min Fader om al min Herlighed i Ægypten og om alt, hvad I har set, og så skal I skynde eder at bringe min Fader herned.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2510Og I skal hellige det halvtredsindstyvende År og udråbe Frigivelse i Landet for alle Indbyggerne; et Jubelår skal det være eder; enhver af eder skal vende tilbage til sin Ejendom, og enhver af eder skal vende tilbage til sin Slægt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1119og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2319Og I skal ofre en Gedebuk som Syndoffer og to årgamle Lam som Takoffer.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
186Og I skal så affatte en Beskrivelse over Landet, delt i syv Dele, og bringe mig den; så vil jeg kaste Lod for eder her for HERREN vor Guds Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3354og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2026Og I skal være mig hellige, thi jeg Herren er hellig, og jeg har udskilt eder fra alle andre Folkeslag til at høre mig til.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
316og I ved jo selv, at jeg har tjent eders Fader af al min Kraft,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
153og I vil ofre Herren et Ildoffer, Brændoffer eller Slagtoffer, af Hornkvæg eller Småkvæg for at indfri et Løfte eller af fri Drift eller i Anledning af eders Højtider for at berede Herren en liflig Duft,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
131og i Ørkenen, hvor du så, at Herren din Gud bar dig, som en Mand bærer sin Søn, hele den Vej I har vandret, lige til I nåede hertil!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1917Og idet de førte dem uden for Byen, sagde de: Det gælder dit Liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogensteds i Jordanegnen, men red dig op i Bjergene, for at du ikke skal omkomme!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4013og ifør Aron de hellige Klæder. salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1119og ikke blot een eller to eller fem eller ti eller tyve Dage skal I spise det,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
179og ikke bringer det hen til Åbenbaringsteltets Indgang for at ofre det til Herren, da skal den Mand udryddes af sin Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
237og ikke indlader eder med disse Folk, som er tilbage iblandt eder; I må ikke påkalde deres Guders Navne eller sværge ved dem, ikke dyrke eller tilbede dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2914Og ikke med eder alene slutter jeg denne Pagt og dette Edsforbund,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1635Og Ild for ud fra Herren og fortærede de 250 Mænd, der frembar Røgelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
924og Ild for ud fra Herrens Åsyn og fortærede Brændofferet og Fedtstykkerne på Alteret. Og alt Folket så det, og de jublede og faldt ned på deres Ansigt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
349og indgå Svogerskab med os; giv os eders Døtre og gift eder med vore Døtre;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1037og indtog den og slog den ned med Sværdet, både Kongen der og alle de Byer, der hørte under den, og hver levende Sjæl i den uden at lade nogen undkomme, ganske som han havde gjort ved Eglon, og han lagde Band på Byen og hver levende Sjæl i den.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
369og ingen Arvelod må gå over fra den ene Stamme til den anden, men Israelitternes Stammer skal holde fast hver ved sin Arvelod!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1317Og intet af det bandlyste må blive hængende ved din Hånd, for at Herren må standse sin flammende Vrede og vise dig Barmhjertighed og i sin Barmhjertighed gøre dig mangfoldig, som han tilsvor dine Fædre,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
244Og Isak skænkede jeg Jakob og Esau, og Esau gav jeg Se'irs Bjerge i Eje, medens Jakob og hans Sønner drog ned til Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
363og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2431Og Israel dyrkede HERREN, så længe Josua levede, og så længe de Ældste var i Live, som overlevede Josua, og som havde kendt hele det Værk, HERREN havde øvet for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
253Og Israel holdt til med Bål Peor; derover blussede Herrens Vrede op mod Israel,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2125og Israel indtog alle disse Byer, og Israel bosatte sig i alle Amoriternes Byer, i Hesjbon og alle tilhørende Småbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4811Og Israel sagde til Josef: Jeg: havde ikke turdet håbe at få dit Ansigt at se, og nu har Gud endog: ladet mig se dit Afkom!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4630og Israel sagde til Josef: Lad mig nu kun dø, da jeg har set dit Ansigt, at du endnu lever!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4528og Israel sagde: Det er stort, min Søn Josef lever endnu; jeg vil drage hen og se ham, inden jeg dør!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
218Og Israeliterne afgav ved Lodkastning følgende Byer med Græsmarker til Leviterne, således som HERREN havde påbudt ved Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
917Og Israeliterne brød op og kom den tredje Dag til deres Byer, det var Gibeon, Kefira, Be'erot og Kirjat-Jearim.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1228Og Israeliterne gik hen og gjorde, som Herren havde pålagt Moses og Aron.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
154Og Israeliterne gjorde ganske, hvad Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1250Og Israeliterne gjorde, som Herren havde pålagt Moses og Aron.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
163og Israeliterne sagde til dem: Var vi dog blot døde for Herrens Hånd i Ægypten, hvor vi sad ved Kødgryderne og kunde spise os mætte i Brød! Thi I har ført os ud i denne Ørken for at lade hele denne Forsamling dø af Sult.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1635Og Israeliterne spiste Manna i fyrretyve År, indtil de kom til beboede Egne; de spiste Manna, indtil de kom til Grænsen af Kana'ans Land.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2233og Israeliterne var tilfredse ved Meddelelsen, og Israeliterne priste Gud og tænkte ikke mere på at drage i Kamp mod dem for at ødelægge det Land, Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme boede i.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
514Og Israeliternes Opsynsmænd, som Faraos Fogeder havde sat over dem, fik Prygl, og der blev sagt til dem: Hvorfor stryger I ikke mere det fastsatte Antal Teglsten ligesom før?
DommerDette er Biblen på danskdanish
35Og Israelitterne boede blandt Kana'anæerne, Hetiterne, Amoriterne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
319Og Israelitterne bortførte Midjaniternes kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
106Og Israelitterne drog fra Beerotbene Jåkan til Mosera. Der døde Aron, og der blev han jordet, og hans Søn Eleazar blev Præst i hans Sted.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2030Og Israelitterne drog op mod Benjaminiterne på den tredje Dag og stillede sig op til Angreb på Gibea ligesom de tidligere Gange.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
348Og Israelitterne græd over Moses i tredive Dage på Moabs Sletter, indtil Tiden for Dødeklagen over Moses var til Ende.
DommerDette er Biblen på danskdanish
834og Israelitterne kom ikke Herren deres Gud i Hu, ham, som frelste dem fra alle deres Fjender, der omgav dem på alle Kanter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2024og Israelitterne rykkede Benjaminiterne på nært Hold den anden Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
314Og Israelitterne stod under Kong Eglon af Moab i atten År.
DommerDette er Biblen på danskdanish
424og Israelitternes Hånd faldt hårdere og hårdere på Kana'anæerkongen Jabin, til de fik ham tilintetgjort.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2020Og Israels Mænd rykkede ud til Kamp imod Benjamin, og Israels Mænd stillede sig op til Kamp imod dem for at angribe Gibea.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2012Og Israels Stammer sendte Mænd ud i hele Benjamins Stamme og lod sige: Hvad er det for en Misgerning, der er sket hos eder?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2918og Jakob elskede Rakel; derfor sagde han: Jeg vil tjene dig syv År for din yngste Datter Rakel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3515Og Jakob kaldte det Sted, hvor Gud havde talet med ham, Betel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3230Og Jakob kaldte Stedet Peniel, idet han sagde: Jeg har skuet Gud Ansigt til Ansigt og har mit Liv frelst.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
356Og Jakob kom med alle sine Folk til Luz i Kana'ans Land, det er Betel;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3318Og Jakob kom på sin Vandring fra Paddan Aram uskadt til Sikems By i Kana'ans Land og slog Lejr uden for Byen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3527Og Jakob kom til sin Fader Isak i Mamre i Kirjat Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak havde levet som fremmede.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2419og Jakob kuer sine Fjender.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Og Jakob læste i Labans Ansigt, at han ikke var sindet mod ham som tidligere.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3120Og Jakob narrede Aramæeren Laban, idet han ikke lod ham mærke, at han vilde flygte;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3520og Jakob rejste en Stenstøtte på hendes Grav; det er Rakels Gravstøtte, som står endnu den Dag i Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3514og Jakob rejste en Støtte på det Sted, hvor han havde talet med ham, en Stenstøtte, og hældte et Drikofer over den og udgød Olie på den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3146og Jakob sagde til sine Frænder: Sank Sten sammen! Og de tog Sten og byggede en Dysse og holdt Måltid derpå.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1130Og Jefta aflagde Herren et Løfte og sagde: Dersom du giver Ammoniterne i min Hånd,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
926og jeg bad til Herren og sagde: Herre, Herre, ødelæg ikke dit Folk og din Ejendom, som du udløste ved din store Magt og førte ud af Ægypten med stærk Hånd!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2448og jeg bøjede mig og tilbad Herren, og jeg lovede Herren, min Herre Abrahams Gud, som havde ført mig den rigtige Vej, så jeg: kunde tage min Herres Broderdatter til hans Søn!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
38og jeg er steget ned for at udfri dem af Ægyptens Hånd og føre dem bort fra dette Land til et godt og vidtstrakt Land, til et Land, der flyder med Mælk og Honning, til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizzitemes, Hivviternes og Jebusiternes Egn.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2413Og jeg gav eder et Land, I ikke havde haft Arbejde med, og Byer, I ikke havde bygget, og I tog Bolig i dem; af Vinhaver og Oliventræer, I ikke plantede, nyder I nu Frugten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
178og jeg giver dig og dit Afkom efter dig din Udlændigheds Land, hele Kana'ans Land, til evigt Eje, og jeg vil være deres Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
317og jeg har sat mig for at føre eder ud af Ægyptens Elendighed til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizziternes, Hivviternes og Jebusiternes Land, til et Land, der flyder med Mælk og Honning!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4011og jeg havde Faraos Bæger i Hånden og tog Druerne og pressede dem i Faraos Bæger og rakte Farao det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
916og jeg så, og se, I havde syndet mod Herren eders Gud, I havde lavet eder en støbt Tyrekalv; hastigt var I veget fra den Vej, Herren havde foreskrevet eder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
610Og jeg sagde til eder: Jeg er Herren eders Gud; frygt ikke Amoriternes Guder, i hvis Land I bor! Men I adlød ikke min Røst!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
203og jeg vender selv mit Åsyn imod den Mand og udrydder ham af hans Folk, fordi han gav sit Afkom hen til Molok for at gøre min Helligdom uren og vanhellige mit hellige Navn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2945Og jeg vil bo midt iblandt Israels Børn og være deres Gud;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
144og jeg vil forhærde Faraos Hjerte, så han sætter efter dem, og jeg vil forherlige mig på Farao og hele hans Krigsmagt, og Ægypterne skal kende, at jeg er Herren! Og de gjorde således.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
68og jeg vil føre eder til det Land, jeg har svoret at ville skænke Abraham, Isak og Jakob, og give eder det i Eje. Jeg er Herren!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1115og jeg vil give Græs på din Mark til dit Kvæg; og du skal spise dig mæt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1316og jeg vil gøre dit Afkom som Jordens Støv, så at det lige så lidt skal kunne tælles, som nogen kan tælle Jordens Støv.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
264og jeg vil gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og give dit Afkom alle disse Lande, og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Og jeg vil stemme Ægypterne gunstigt mod dette Folk, så at I, når I drager bort, ikke skal drage bort med tomme Hænder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
823og jeg vil sætte Skel mellem mit Folk og dit Folk; i Morgen skal dette Tegn ske!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3118Og jeg vil til den Tid helt skjule mit Åsyn for det for alt det ondes Skyld, det øvede, da det vendte sig til fremmede Guder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
829Og Jerubba'al, Joasjs Søn, begav sig til sit Hjem og opholdt sig der.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1810Og Jetro sagde: Lovet være Herren, som har frelst eder af Ægypternes og Faraos. Hånd!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
185Og Jetro, Moses's Svigerfader, kom med hans Sønner og Hustru til Moses i Ørkenen, hvor han havde slået Lejr ved Guds Bjerg,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610og Jorden åbnede sit Gab og slugte dem sammen med Kora, da hans Tilhængere omkom, idet Ilden fortærede de 250 Mænd, og de blev et Tegn til Advarsel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1632og Jorden lukkede sit Gab op og slugte dem og deres Boliger og alle Mennesker, der tilhørte Kora, og alt, hvad de ejede;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
12Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over Vandene.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
502og Josef befalede de lægekyndige blandt sine Tjenere at balsamere hans Fader, og Lægerne balsamerede Israel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4620og Josef fik Børn i Ægypten med Asenat, en Datter af Potifera, Præsten i On: Manasse og Efraim;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4712Og Josef forsørgede sin Fader og sine Brødre og hele sin Faders Hus med Brød efter Børnenes Tal.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4151og Josef gav den førstefødte Navnet Manasse, thi han sagde: Gud har ladet mig glemme al min Møje og hele min Faders Hus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4818og Josef sagde til sin Fader: Nej, ikke således, Fader, thi denne er den førstefødte; læg din højre Hånd på hans Hoved!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
453og Josef sagde til sine Brødre: Jeg er Josef! Lever min Fader endnu? Men hans Brødre kunde ikke svare ham, så forfærdede var de for ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4148og Josef samlede al Afgrøden i de syv År, i hvilke der var Overflod i Ægypten, og bragte den til Byerne; i hver By samlede han Afgrøden fra Markerne der omkring.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5025Og Josef tog Israels Sønner i Ed og sagde: Når Gud ser til eder, skal I føre mine Ben bort herfra!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3920og Josefs Herre tog ham og kastede ham i Fængsel der, hvor Kongens Fanger sad fængslet. Således kom Josef i Fængsel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4627og Josefs Sønner, der fødtes ham i Ægypten, var to; alle de af Jakobs Hus, der kom til Ægypten, udgjorde halvfjerdsindstyve.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
164Og Josefs Sønner, Manasse og Efraim, fik Arvelodder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
417Og Josua bød Præsterne: Stig op fra Jordan!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
109Og Josua faldt pludselig over dem, efter at han i Nattens Løb var draget derop fra Gilgal,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Og Josua gav jeg dengang følgende Påbud: Du har med egne Øjne set alt, hvad Herren eders Gud har gjort ved disse to Konger; således vil Herren også gøre ved alle de Riger, du drager over til.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713og Josua huggede Amalekiterne og deres Krigsfolk ned med Sværdet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
922Og Josua lod dem kalde og talte således til dem: Hvorfor førte I os bag Lyset og sagde, at I havde hjemme langt borte fra os, skønt I bor her midt iblandt os?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2426Og Josua opskrev disse Ord i Guds Lovbog; og han tog en stor Sten og rejste den der under den Eg, som står i HERRENs Helligdom;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
45og Josua sagde til dem: Gå foran HERREN eders Guds Ark midt ud i Jordan, og tag så hver en Sten på Skulderen, svarende til Tallet på Israeliternes Stammer,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
35Og Josua sagde til Folket: Helliger eder; thi i Morgen vil HERREN gøre Undere iblandt eder!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2427og Josua sagde til hele Folket: Se, Stenen her skal være Vidne imod os; thi den har hørt alle HERRENs Ord, som han talede til os; den skal være Vidne imod eder; at I ikke skal fornægte eders Gud!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
36Og Josua sagde til Præsterne: Løft Pagtens Ark op og drag over foran Folket! Så løftede de Pagtens Ark op og gik foran Folket.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
77Og Josua sagde: Ak, Herre, HERRE! Hvorfor lod du dette Folk gå over Jordan, når du vilde give os i Amoriternes Hånd og lade os gå til Grunde? Havde vi dog blot besluttet os til at blive hinsides Jordan!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
310Og Josua sagde: Derpå skal I kende, at der er en levende Gud iblandt eder, og at han vil drive Kana'anæerne, Hetiterne, Hivviterne, Perizziterne, Girgasjiterne, Amoriterne og Jebusiterne bort foran eder:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
725Og Josua sagde: Hvorfor har du styrtet os i Ulykke? HERREN skal styrte dig i Ulykke på denne Dag! Derpå stenede hele Israel ham, og de brændte eller stenede dem.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
828Og Josua stak Aj i Brand og gjorde den til en Ruinhob for bestandig, til den Ødemark, den er den Dag i Dag.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
915Og Josua tilsagde dem Fred og sluttede Overenskomst med dem og lovede at lade dem leve, og Menighedens Øverster tilsvor dem det.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
826Og Josua trak ikke sin Hånd med det udrakte Spyd tilbage, før han havde lagt Band på alle Ajs Indbyggere.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
226Og Josua velsignede dem og lod dem drage bort, og de begav sig til deres Telte.
DommerDette er Biblen på danskdanish
28Og Josua, Nuns Søn, Herrens Tjener, døde, 110 År gammel;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
349Og Josua, Nuns Søn, var fuld af Visdoms Ånd, fordi Moses havde lagt sine Hænder på ham, og Israelitterne adlød ham og gjorde, som Herren havde pålagt Moses.
DommerDette er Biblen på danskdanish
110Og Juda drog mod Kana'anæerne i Hebron - Hebron hed fordum Kirjat Arba og slog Sjesjaj,Ahiman og Talmaj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
118Og Juda indtog Gaza med dets Område, Askalon med dets Område og Ekron med dets Område.
DommerDette er Biblen på danskdanish
18Og Judæerne angreb og indtog Jerusalem, huggede Indbyggerne ned og stak Ild på Byen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
83og kald hele Menigheden sammen ved indgangen til Åbenbaringsteltet!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1514og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.
DommerDette er Biblen på danskdanish
933og kast dig så over Byen tidligt om Morgenen, når Solen står op! Når da han og hans Folk rykker ud imod dig, kan du gøre med dem, hvad der falder for!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
379Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, således at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sone,dækket vendte Kerubernes Ansigter.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2520Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, således at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2445Og knap var jeg færdig med at tale således ved mig selv, se, da kom Rebekka med sin Krukke på Skulderen og steg ned til Kilden og øste Vand, og da jeg sagde til hende: Giv mig noget at drikke!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
911Og Koglerne kunde ikke holde Stand over for Moses på Grund af Betændelsen, thi Betændelsen angreb Koglerne såvel som alle de andre Ægyptere.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1420og kom til at stå imellem Ægypternes og Israels Hære; og da det blev mørkt; blev Skystøtten til en Ildstøtte og oplyste Natten. Således kom de ikke hinanden nær hele Natten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
124og Kong Og af Basan, som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edrei
JosuaDette er Biblen på danskdanish
23Og Kongen af Jeriko sendte Bud til Rahab og lod sige: Udlever de Mænd, som er kommet til dig; thi de er kommet for at udspejde hele Landet!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1619og Kora kaldte hele Menigheden sammen imod dem ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. Da kom Herrens Herlighed til Syne for hele Menigheden,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
813og Krigerne blev bragt i Stilling, hele Hæren, som var norden for Byen, og den Del, som lå i Baghold vesten for Byen; men Josua begav sig om Natten ned i Dalen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
108Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
22og Kvinden blev frugtsommelig og fødte en Søn. Da hun så, at det var en dejlig Dreng, skjulte hun ham i tre Måneder;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1324Og Kvinden fødte en Søn, som hun gav Navnet Samson. Drengen voksede op, og Herren velsignede ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2924Og Laban gav sin Datter Lea sin Trælkvinde Zilpa til Trælkvinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2929Og Laban gav sin Datter Rakel sin Trælkvinde Bilha til Trælkvinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3151Og Laban sagde til Jakob: Se denne Stendysse og se denne Stenstøtte, som jeg har rejst mellem mig og dig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2914og Laban sagde: Ja, du er mit Kød og Blod! Han blev nu hos ham en Månedstid.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
353og lad os drage op til Betel, for at jeg der kan bygge et Alter for Gud, der bønhørte mig i min Trængselstid og var med mig på den Vej, jeg vandrede!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2860og lade alle Ægyptens Sygdomme, som du gruer for, komme over dig, og de skal hænge ved dig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3040Og Lammene udskilte Jakob. Og han lod Dyrene vende Hovedet mod de stribede og alle de sorte dyr i Labans Hjord. På den Måde fik han sine egne Hjorde, som han ikke bragte sammen med Labans.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4147Og Landet bar i bugnende Fylde i Overflodens syv År;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1326og Landet fra Hesjbon til Ramat Mizpe og Betonim, og fra Mahanajim til Lodebars Landemærke;
DommerDette er Biblen på danskdanish
311Og Landet havde Ro i fyrretyve År, og Kenizziten Otniel døde.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2519og Landet skal give sin Frugt, så I kan spise eder mætte og bo trygt deri.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2833og langs dens nedeste Kant skal du sy Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn og mellem dem Guldbjælder hele Vejen rundt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3924og langs Kåbens nederste Kant syede de Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
273og lave Kar dertil, for at Asken kan fjernes, ligeledes de dertil hørende Skovle, Skåle, Gafler og Pander; alt dets Tilbehør skal du lave af Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
383og lavede alt Alterets Tilbehør, Karrene, Skovlene, Skålene, Gaflerne og Panderne; alt dets Tilbehør lavede han af Kobber.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3020og Lea sagde: Gud har givet mig en god Gave, nu vil min Mand blive hos mig, fordi jeg har født ham seks Sønner. Derfor gav hun ham Navnet Zebulon.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3018og Lea sagde: Gud har lønnet mig, fordi jeg gav min Mand min Trælkvinde. Derfor gav hun ham Navnet Issakar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3013og Lea sagde: Held mig! Kvinderne vil prise mit Held! Derfor gav hun ham Navnet Aser.
DommerDette er Biblen på danskdanish
64og lejrede sig imod dem, ødelagde Jordens Afgrøde lige til Egnen om Gaza og levnede intet at leve af i Israel, ej heller Småkvæg, Hornkvæg eller Æsler;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
423Og Lemelk sagde til sine Hustruer: Ada og Zilla, hør min Røst, Lemeks Hustruer, lyt til mit Ord: En Mand har jeg dræbt for et Sår, en Dreng for en Skramme!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1427Og Leviten inden dine Porte må du ikke glemme; thi han har ikke Arvelod og Del som du.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3228Og Leviterne gjorde, som Moses havde sagt, og på den Dag faldt der af Folket henved 3000 Mand.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714Og Leviterne skal tage til Orde og med høj Røst sige til alle Israels Mænd:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1414og ligeledes har alle dette Lands Indbyggere hørt, at du, Herre, er midt iblandt dette Folk, thi du, Herre, åbenbarer dig synligt, idet din Sky står over dem, og du vandrer foran dem om Dagen i en Skystøtte og om Natten i en Ildstøtte.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2863Og ligesom Herren før havde sin Glæde af at gøre vel imod eder og gøre eder mangfoldige, således skal Herren da have sin Glæde af at tilintetgøre eder og lægge eder øde, og t skal drives bort fra det Land, du nu skal ind og tage i Besiddelse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
404og Livvagtens Øverste gav dem Josef til Opvartning, og han gik dem til Hånde. Da de nu havde været i Forvaring en Tid lang,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
403og lod dem sætte i Forvaring i Livvagtens Øverstes Hus, i samme Fængsel, hvor Josef sad fængslet;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1115og lod sige: Således siger Jefta: Israel har ikke taget Moabs eller Ammoniternes Land!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
171Og Loddet faldt for Manasses Stamme: thi han var Josefs førstefødte. Makir, Manasses førstefødte, Gileads Fader - han var nemlig Kriger - fik Gilead og Basan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
135Og Lot, der drog med Abram, ejede ligeledes Småkvæg, Hornkvæg og Telte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
442og læg mit eget Sølvbæger oven i den yngstes Sæk sammen med Pengene for hans Korn! Og han gjorde, som Josef bød.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
167og læg så i Morgen Gløder på og kom Røgelse på for Herrens Åsyn, så skal den, Herren udvælger, være den, som er hellig; lad det nu være nok, I Levisønner!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
246og lægge dem i to Rækker, seks i hver Række, på Guldbordet for Herrens Åsyn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2924og lægge det alt sammen på Arons og hans Sønners Hænder og lade dem udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
313og lægge sin Hånd på dens Hoved og slagte den foran Åbenbaringsteltet, og Arons Sønner skal sprænge Blodet rundt om på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
38og lægge sin Hånd på sin Offergaves Hoved og slagte Dyret foran Åbenbaringsteltet, og Arons Sønner skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
153og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker sig opad sønden om Kadesj-Barnea og går derpå videre til Hezron og op til Addar; så drejer den om mod Karka'a,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
315Og Makir gav jeg Gilead;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1134Og man kaldte Stedet Kibrot Hattåva, thi der blev de lystne Folk jordet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
814og man samlede dem sammen i Dynger, så Landet kom til at stinke deraf.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2828og man skal med Ringene binde Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kommer til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke løsner sig fra Efoden.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
177Og Manasses Grænse går fra Aser til Mikmetat, som ligger østen for Sikem; derpå går Grænsen mod Syd til Befolkningen i En-Tappua.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3239Og Manasses Søn Makirs Sønner drog til Gilead og erobrede det og drev de der boende Amoriter bort;
DommerDette er Biblen på danskdanish
126og Manden begav sig til Hetiternes Land og byggede en By, som han kaldte Luz; og det hedder den endnu den Dag i Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1317Og Manoa sagde til Herrens Engel: Hvad er dit Navn? Når dit Ord går i Opfyldelse, vil vi ære dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1322Og Manoa sagde til sin Hustru: Vi er dødsens, thi vi har set Gud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2320Og Marken med Klippehulen derpå gik fra Hetiterne over til Abraham som Gravsted.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
509og med ham fulgte både Stridsvogne og Ryttere, så det blev en overmåde stor Karavane.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
910og med hvert levende Væsen, som er hos eder, Fuglene, Kvæget og alle Jordens vildtlevende Dyr, alt, hvad der gik ud af Arken, alle Jordens Dyr;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
315og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Arbejde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3533og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Kunstarbejde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2417og medens Herrens Herlighed viste sig for Israeliternes Øjne som en fortærende Ild på Bjergets Top,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3525og Menigheden skal værne Manddraberen mod Blodhævneren, og Menigheden skal føre ham tilbage til hans Tilflugtsby, hvorhen han var tyet, og der skal han blive boende, indtil den med hellig Olie salvede Ypperstepræst dør.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2116Og Menighedens Ældste sagde: Hvad skal vi gøre for dem, der er tilbage, for at skaffe dem Hustruer, eftersom alle Kvinder i Benjamin er udryddet?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
415og Menighedens Ældste skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved for Herrens Åsyn, og man skal slagte den for Herrens Åsyn.
DommerDette er Biblen på danskdanish
62Og Midjan fik Overtaget over Israel. For at værge sig mod Midjan indrettede Israelitterne sig de Smuthuller, som findes i Bjergene, Hulerne og Klippeborgene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
414Og mig bød Herren dengang at lære eder Anordninger og Lovbud, som I skulde overholde idet Land, I nu skal over og tage i Besiddelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1521og Mirjam sang for: Syng for Herren, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3149og Mizpa; thi han sagde: Herren skal stå Vagt mellem mig og dig, når vi skilles.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1825Og Mose's udvalgte dygtige Mænd af hele Israel og gjorde dem til Øverster over Folket, til Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3114og Moses blev vred på Hærens Førere, Tusindførerne og Hundredførerne, som kom tilbage fra Krigstoget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110Og Moses bød dem: Hvergang der er gået syv År, i Friåret, på Løvhyttefesten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3413Og Moses bød Israelitterne og sagde: Det er det Land, I skal udskifte mellem eder ved Lodkastning, og som efter Herrens Bud skal gives de ni Stammer og den halve Stamme.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711Og Moses bød på denne Da: Folket:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
428Og Moses fortalte Aron om alt, hvad Herren havde pålagt ham, og om alle de Tegn, han havde befalet ham at gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
351Og Moses gav Aron og hans Sønner Løsepengene efter Herrens Bud, som Herren havde pålagt Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1324Og Moses gav Gads Stamme, Gaditerne, Land, Slægt for Slægt,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1329Og Moses gav Manasses halve Stamme Land, Slægt for Slægt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4016Og Moses gjorde ganske som Herren havde pålagt ham; således gjorde han.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1711Og Moses gjorde som Herren havde pålagt ham; således gjorde han.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1110Og Moses hørte, hvorledes alle Folkets Slægter græd, enhver ved Indgangen til sit Telt; da blussede Herrens Vrede voldsomt op, og det vakte også Moses's Mishag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
292Og Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: I har set alt, hvad Herren i Ægypten for eders Øjne gjorde ved Farao og alle hans Tjenere og hele hans Land,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3244Og Moses kom og fremsagde hele denne Sang for Folket, han og Josua, Nuns Søn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4035og Moses kunde ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og Herrens Herlighed fyldte Boligen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2344Og Moses kundgjorde Israeliterne Herrens Festtider.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Og Moses lagde deres Sag frem for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2011Og Moses løftede sin Hånd og slog to Gange på Klippen med sin Stav, og der strømmede Vand frem i Mængde, så at Menigheden og dens Kvæg kunde drikke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
342Og Moses mønstrede, som Herren havde pålagt ham, alle Israelitternes førstefødte;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1110Og Moses og Aron gjorde alle disse Undergerninger i Faraos Påsyn, men Herren forhærdede Faraos Hjerte, så han ikke lod Israeliterne drage ud af sit Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
720Og Moses og Aron gjorde, som Herren bød; Moses løftede Staven og slog Vandet i Nilen for Øjnene af Farao og hans Tjenere, og alt Vandet i Nilen forvandledes til Blod;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010og Moses og Aron kaldte Forsamlingen sammen foran Klippen, og han sagde til dem: Hør nu, I genstridige! Mon vi formår at få Vand til at strømme frem til eder af denne Klippe?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4031Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
166Og Moses og Aron sagde til alle Israeliterne: I Aften skal I kende, at det er Herren, som har ført eder ud af Ægypten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3240og Moses overdrog Gilead til Manasses Søn Makir, og han bosatte sig der;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3141Og Moses overgav Afgiften, Herrens Offerydelse, til Præsten Eleazar, som Herren havde pålagt Moses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2423Og Moses sagde det til Israeliterne, og de førte Spotteren uden for Lejren og stenede ham; Israeliterne gjorde som Herren havde pålagt Moses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
831Og Moses sagde til Aron og hans Sønner: Kog Kødet ved indgangen til Åbenbaringsteltet og spis det der tillige med Brødet, som er i Indsættelseskurven, således som Budet lød til mig: Aron og hans Sønner skal spise det!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1012Og Moses sagde til Aron og hans tilbageblevne Sønner Eleazar og Itamar: Tag Afgrødeofferet, der er levnet fra Herrens Ildoffer, og spis det usyret ved Siden af Alteret, thi det er højhelligt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3221Og Moses sagde til Aron: Hvad har dette Folk gjort dig, siden du har bragt så stor en Synd over det?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1646og Moses sagde til Aron: Tag din Pande, læg Gløder fra Alteret på og kom Røgelse på og skynd dig så hen til Menigheden og skaf den Soning, thi Vreden er brudt frem fra Herren, Plagen har allerede taget fat!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1633Og Moses sagde til Aron: Tag en Krukke, kom en Omer Manna deri og stil den foran Herrens Åsyn for at gemmes til eders Efterkommere!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3115Og Moses sagde til dem: Har I ladet alle Kvinder i Live?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3229og Moses sagde til dem: Hvis Gaditerne og Rubeniterne, så mange som er rustet til Kamp for Herrens Åsyn, går over Jordan sammen med eder og Landet bliver eder underlagt, skal I give dem Gilead i Eje;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
133Og Moses sagde til Folket: Kom denne Dag i Hu, på hvilken I vandrer ud af Ægypten, af Trællehuset, thi med stærk Hånd førte Herren eder ud derfra! Og der må ikke spises syret Brød.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
255Og Moses sagde til Israeliternes Dommere: Enhver af eder skal slå dem af sine Mænd ihjel, der har holdt til med Ba'al Peor!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1616Og Moses sagde til Kora: I Morgen skal du og alle dine Tilhængere komme frem for Herrens Åsyn sammen med Aron;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
85Og Moses sagde til Menigheden: Dette har Herren påbudt at gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1628Og Moses sagde: Derpå skal I kende, at Herren har sendt mig for at gøre alle disse Gerninger, og at jeg ikke handler i Egenrådighed:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
96Og Moses sagde: Det er dette, Herren har pålagt eder at gøre, for at Herrens Herlighed kan vise sig for eder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3229Og Moses sagde: Fra i Dag af skal I være Præster for Herren, thi ingen skånede Søn eller Broder, derfor skal Velsignelse komme over eder i Dag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1317Og Moses sendte dem af Sted for at undersøge Kana'ans Land. Og han sagde til dem: Drag herfra op i Sydlandet og drag op i Bjergene
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Og Moses sendte dem i kamp, 1000 af hver Stamme, og sammen med dem Pinehas, Præsten Eleazars Søn, der medbragte de hellige Redskaber og Alarmtrompeterne.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
820og Moses skar Væderen i Stykker og bragte Hovedet, Stykkerne og Fedtet som Røgoffer,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1016Og Moses spurgte efter Syndofferbukken, men se, den var opbrændt. Da blev han fortørnet på Eleazar og Itamar, Arons tilbageblevne Sønner, og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
149Og Moses svor den Dag: Sandelig, det Land, din Fod har betrådt, skal være din og dine Efterkommeres Arvelod til evig Tid, fordi du har vist HERREN min Gud fuld Lydighed!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2124Og Moses talte således til Aron og hans Sønner og alle Israeliterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2715Og Moses talte således til Herren:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
301Og Moses talte til Israeliterne, ganske som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
168Og Moses tilføjede: Det skal ske, når Herren i Aften giver eder Kød at spise og i Morgen Brød at mætte eder med; thi Herren har hørt, hvorledes I knurrer mod ham; thi hvad er vi? Thi det er ikke os, I knurrer imod, men Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
246Og Moses tog den ene Halvdel af Blodet og gød det i Offerskålene, men den anden Halvdel sprængte han på Alteret.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1319Og Moses tog Josefs Ben med sig, thi denne havde taget Israels Sønner i Ed og sagt: Når Gud ser til eder, skal I føre mine Ben med eder herfra!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
820Og Moses, Aron og hele Israelitternes Menighed gjorde således med Leviterne; ganske som Herren havde pålagt Moses med Hensyn til Leviterne, gjorde Israeliterne med dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
249Og Moses, Aron, Nadab og Abihu og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste steg op
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
345Og Moses, Herrens Tjener, døde der i Moabs Land, som Herren havde sagt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1027og Naftalitemes Stammes Hær af Ahira, Enans Søn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
308Og når Aron sætter Lamperne på Lysestagen ved Aftenstid, skal han ligeledes antænde den; det skal være et stadigt Røgelseoffer for Herrens Åsyn fra Slægt til Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
205og når Blodhævneren forfølger ham, må de ikke udlevere Manddraberen til ham, thi han har slået sin Næste ihjel af Vanvare uden i Forvejen at have båret Nag til ham;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
165Og når de på den sjette Ugedag tilbereder, hvad de har bragt hjem, så skal det være dobbelt så meget, som de samler de andre Dage.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2922Og når den kommende Slægt, eders Børn, der kommer efter eder. og de fremmede, der kommer langvejsfra, ser de Plager, der har ramt dette Land, og de Sygdomme, Herren har hjemsøgt det med,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1322og når det da breder sig på Huden, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1314Og når din Søn i Fremtiden spørger dig: Hvad betyder dette? skal du svare ham: Med stærk Hånd førte Herren os ud af Ægypten, af Trællehuset;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1513Og når du giver ham fri, må du ikke lade ham gå med tomme Hænder;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713Og når du har set ud over det, skal også du samles til din Slægt ligesom din Broder Aron;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
419og når du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Månen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, så vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi Herren din Gud har tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
158Og når du ofrer en ung Tyr som Brændoffer eller Slagtoffer for at indfri et Løfte eller som Takoffer til Herren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2533og når en af Leviterne ikke gør sin Indløsningsret gældende, bliver Huset, han solgte, i de Byer, der tilhører dem, frit i Jubelåret, thi Husene i Leviternes Byer er deres Ejendom blandt Israeliterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1514Og når en fremmed bor hos eder, eller nogen i de kommende Tider bor iblandt eder, og han vil bringe et Ildoffer til en liflig Duft for Herren, skal han gøre på samme Måde som I selv.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
914Og når en fremmed, der bor hos eder, vil bolde Påske for Herren, skal han holde den efter de Anordninger og Lovbud, som gælder for Påsken. En og samme Lov skal gælde for eder, for den fremmede og for den indfødte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1518Og når en Mand har Samleje med en Kvinde, skal de bade sig i Vand og være urene til Aften.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1129Og når Herren din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, så skal du lægge Velsignelsen på Garizims Bjerg og Forbandelsen på Ebals Bjerg.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
610Og når Herren din Gud fører dig ind i det Land, han tilsvor dine Fædre Abraham, Isak og Jakob at ville give dig, store og smukke Byer, som du ikke har bygget,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
72og når Herren din Gud giver dem i din Magt, og du overvinder dem, så skal du lægge Band på dem. Du må ikke slutte Pagt med dem eller vise dem Skånsel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2013og når Herren din Gud giver den i din Hånd, skal du hugge alle af Mandkøn ned med Sværdet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311Og når Herren fører dig til Kana'anæernes Land, således som han tilsvor dig og dine Fædre, og giver dig det,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
274Og når I er kommet over Jordan, skal I oprejse disse Sten, om hvilke jeg i Dag giver eder Pålæg, på Ebals Bjerg og kalke dem over.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
88Og når I har indtaget Byen, skal I stikke den i Brand. Således skal I gøre, det er mit Bud til eder!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1225Og når I kommer til det Land, Herren vil give eder, således som han har forjættet, så skal I overholde denne Skik.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1211Og når I spiser det, skal I have Bælte om Lænden ,Sko på Fødderne og Stav i Hånden, og I skal spise det i største Hast. Det er Påske for Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
364og når Israelitterne får Jubelår, lægges deres Arvelod til den Stammes Arvelod, som de kommer til at tilhøre, og således unddrages deres Arvelod vor fædrene Stammes Arvelod.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
75og når jeg udrækker min Hånd mod Ægypten og fører Israeliterne ud derfra, skal Ægypterne kende, at jeg er Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
339Og når Moses kom ind Teltet, sænkede Skystøtten sig og stillede sig ved Indgangen til Teltet; da talede Herren med Moses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
721og når nogen rører ved noget urent, enten menneskelig Urenhed eller urent Kvæg eller nogen Slags urent Kryb, og så spiser Kød af Herrens Takoffer, skal han udryddes af sin Slægt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1350Og når Præsten har synet Skaden, skal han lukke den angrebne Ting inde i syv Dage.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1315og når Præsten ser det vilde Kød, skal han erklære ham for uren; det vilde Kød er urent, det er Spedalskhed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4037og når Skyen ikke løftede sig. brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
622Og Noa gjorde ganske som Gud havde pålagt ham; således gjorde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
75Og Noa gjorde ganske som Herren havde pålagt ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3242Og Noba drog hen og erobrede Kenat med tilhørende Småbyer og kaldte det Noba efter sit eget Navn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2437Og nu har min Herre taget mig i Ed og sagt: Du må ikke tage min Søn en Hustru blandt Kana'anæernes Døtre, i hvis Land jeg bor;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217og nu siger han hende skammelige Ting på og siger: Jeg har ikke hos din Datter fundet Tegnet på, at hun var Jomfru! Men her er Jomfrutegnet! Og dermed skal de brede Klædet ud for Byens Ældste.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
116og nu vansmægter vi; her er hverken det ene eller det andet, vi ser aldrig andet end Manna.
DommerDette er Biblen på danskdanish
932Og nu, bryd op ved Nattetide med dine Folk og læg dig i Baghold på Marken;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
458Og nu, ikke I, men Gud har sendt mig hid, og han har gjort mig til Fader hos Farao og til Herre over hele hans Hus og til Hersker over hele Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1012Og nu, Israel! Hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, så du vandrer på alle hans Veje, og at du skal elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
41Og nu, Israel! Hør de Anordninger og Lovbud, som jeg vil lære eder at holde, for at I kan blive i Live og komme ind og tage det Land i Besiddelse, som Herren, eders Fædres Gud, vil give eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
365og Obolibama fødte Jeusj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
253Og Offerydelsen, som I skal tage af dem, skal bestå af Guld, Sølv, Kobber,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1456og om Hævelser, Udslæt og lyse Pletter,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1533og om Kvinder, der lider af deres månedlige Urenhed, om Mænd og Kvinder, der har Flåd, og om Mænd, der ligger ved Siden af urene Kvinder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1320og om Landet er fedt eller magert, om der findes Træer deri eller ej. Vær ved godt Mod og tag noget af Landets Frugt med tilbage! Det var netop ved den Tid, de første Druer var modne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
123og over Arabalavningen indtil Kinnerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd på hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
47Og over Skuebrødsbordet skal de brede et violet Purpurklæde og stille Fadene, Kanderne, Skålene og Krukkerne til Drikofferet derpå, og Brødet, som stadig skal ligge fremme, skal ligge derpå;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4022og Overbageren lod han hænge, som Josef havde tydet det for dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2720og overdrag ham noget af din Værdighed, for at hele Israeliternes Menighed kan adlyde ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
372og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3711og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511og overtrække den med pu1t Guld; indvendig og udvendig skal du overtrække den og sætte en gylden Krans rundt om den;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2524og overtrække det med purt Guld og sætte en gylden Krans rundt om det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
273og på dem skal du skrive alle denne Lovs Ord, så snart du er kommet over, for at du kan drage ind i det Land, Herren din Gud vil give dig, et Land, der flyder med Mælk og Honning, som Herren, dine Fædres Gud, lovede dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2312Og på den Dag I udfører Svingningen med Neget, skal I ofre et lydefrit, årgammelt Lam som Brændoffer til Herren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
136og på den syvende Dag skal Præsten atter syne ham. Hvis det da viser sig, at Ondet er ved at svinde, og at det ikke har bredt sig på Huden, skal Præsten erklære ham for ren; da er det almindeligt Udslæt på Huden; han skal da tvætte sine Klæder og være ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1332og på den syvende Dag skal Præsten syne ham, og hvis da Skurven ikke har bredt sig og der ikke er kommet guldgule Hår derpå og Skurven ikke ser ud til at ligge dybere end Huden udenom,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1327og på den syvende Dag skal Præsten syne ham, og når den da har bredt sig på Huden, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
135og på den syvende Dag skal Præsten syne ham. Viser det sig da, at Ondet ikke har skiftet Udseende eller bredt sig på Huden, skal Præsten igen lukke ham inde i syv Dage;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
414og på det lægge alle Redskaberne, som bruges til Tjenesten derved, Panderne, Gaflerne, Skovlene og Skålene, alle Alterets Redskaber, og derover skal de brede et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1010Og på eders Glædesdage, eders Højtider og Nymånedage, skal I blæse i Trompeterne ved eders Brændofre og Takofre; så skal de tjene eder til Ihukommelse for eders Guds Åsyn. Jeg er Herren eders Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3622og på hvert Bræt to indbyrdes forbundne Tapper; således indrettede han det ved alle Boligens Brædder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711Og på samme Måde skal der på den nordre Langside være et Omhæng, hundrede Alen langt, med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
278Og på Stenene skal du skrive alle denne Lovs Ord tydeligt og klart!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
348og Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de overskydende.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216og Pigens Fader skal sige til de Ældste: Jeg gav denne Mand min Datter til Hustru, men han har fået Uvilje imod hende,
DommerDette er Biblen på danskdanish
2028og Pinehas, en Søn af Arons Søn Eleazar, gjorde i de Dage Tjeneste ved den - og de sagde: Skal jeg atter drage i Kamp mod min Broder Benjamins Sønner eller lade være? Herren svarede: Drag i Kamp, thi i Morgen giver jeg ham i din Hånd!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2231og Pinehas, Præsten Eleazars Søn, sagde til Rubeniterne, Gaditerne og Manassiterne: I Dag erkender vi, at HERREN er iblandt os, siden I ikke har øvet denne Svig imod HERREN; derved har I frelst Israeliterne fra HERRENs Hånd!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1420og priset være Gud den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Hånd! Og Abram gav ham Tiende af alt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3338Og Præsten Aron steg på Herrens Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3121Og Præsten Eleazar sagde til Krigerne, der havde været med i Kampen: Dette er det Lovbud, Herren har givet Moses:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1313og Præsten ser, at Spedalskheden bedækker hele hans Legeme, så skal han erklære den angrebne for ren; han er blevet helt hvid, han er ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
29og Præsten skal af Afgrødeofferet udtage det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
75Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer for Herren. Det er et Skyldoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise til en liflig Duft. Alt Fedt skal være Herrens.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
731og Præsten skal bringe Fedtet som Røgoffer på Alteret, men Brystet skal tilfalde Aron og hans Sønner.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
417og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for Herrens Åsyn foran Forhænget;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
46og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for Herrens Åsyn foran Helligdommens Forhæng;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1416og Præsten skal dyppe sin højre Pegefinger i den Olie, han har i sin venstre Hånd, og med sin Finger stænke Olien syv Gange foran Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
143og Præsten skal gå uden for Lejren og syne ham, og viser det sig da, at Spedalskheden er helbredt hos den spedalske,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
145Og Præsten skal give Ordre til at slagte den ene Fugl over et Lerkar med rindende Vand.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1418Og Præsten skal hælde det, der er tilbage af Olien i hans Hånd, på Hovedet af den, der skal renses, og således skal Præsten skaffe ham Soning for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1427og Præsten skal med sin højre Pegefinger syv Gangestænke noget af Olien, som er i hans venstre Hånd, for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1922og Præsten skal med Skyldoffervæderen skaffe ham Soning for Herrens Åsyn for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse for den Synd, han har begået.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1420Og Præsten skal ofre Brændofferet og Afgrødeofferet på Alteret og således skaffe ham Soning; så er han ren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
611Og Præsten skal ofre den ene som Syndoffer og den anden som Brændoffer og skaffe ham Soning, fordi han har syndet ved at røre ved Lig. Derpå skal han samme Dag atter hellige sit Hoved
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1530Og Præsten skal ofre den ene som Syndoffer, den anden som Brændoffer, og således skal Præsten skaffe hende Soning for Herrens Åsyn for hendes Urenheds Flåd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1528Og Præsten skal skaffe den, der synder af Vanvare, Soning for Herrens Åsyn ved at udføre Soningen for ham, og således opnår han Tilgivelse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1525Og Præsten skal skaffe hele Israelitternes Menighed Soning, og dermed opnår de Tilgivelse; thi det skete af Vanvare, og de bar bragt deres Offergave som et Ildoffer til Herren og desuden deres Syndoffer for Herrens Åsyn, for hvad de gjorde af Vanvare.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
47og Præsten skal stryge noget af Blodet på Røgelsealterets Horn for Herrens Åsyn, det, som står i Åbenbaringsteltet; Resten af Tyrens Blod skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1310og Præsten skal syne ham; og når der da viser sig at være en hvid Hævelse på Huden og Hårene derpå er blevet hvide og der vokser vildt Kød i Hævelsen,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
619Og Præsten skal tage den kogte Bov af Væderen og een usyret Kage og eet usyret Fladbrød af Kurven og lægge dem på Nasiræerens Hænder, efter at han har afraget sit indviede Hovedhår.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1412Og Præsten skal tage det ene Væderlam og frembære det som Skyldoffer tillige med den Log Olie, som hører dertil, og udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
526Og Præsten skal tage en Håndfuld af Afgrødeofferet, det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret og derpå give Kvinden Vandet at drikke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
517Og Præsten skal tage helligt Vand i et Lerkar, og af Støvet på Boligens Gulv skal Præsten tage noget og komme i Vandet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1415og Præsten skal tage noget af den Log Olie, som hører dertil, og hælde det i sin venstre Hånd,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
434Og Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, men Resten af Blodet skal han udgyde ved Alterets fod,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
620Og Præsten skal udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn; det tilfalder Præsten som Helliggave foruden Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen. Derefter må Nasiræeren atter drikke Vin.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2320Og Præsten skal udføre Svingningen med dem, med de to Lam, for Herrens Åsyn sammen med Førstegrødebrødet, de skal være Herren helligede og tilfalde Præsten.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712og Præsten skal vurdere det, alt efter som det er godt eller dårligt; den Vurderingssum, Præsten fastsætter, skal gælde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
306og Rakel sagde: Gud har hjulpet mig til min Ret, han har hørt min Røst og givet mig en Søn. Derfor gav hun ham Navnet Dan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
308og Rakel sagde: Gudskampe har jeg kæmpet med min Søster og sejret. Derfor gav hun ham Navnet Naftali.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
712og Regnen faldt over Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1012og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1429Og Resten af Olien, som er i hans Hånd, skal Præsten hælde på Hovedet af den, der skal renses, for at skaffe ham Soning for Herrens Åsyn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3722Og Ruben sagde til dem: Udgyd dog ikke Blod! Kast ham i Cisternen her på Marken, men læg ikke Hånd på ham! Han vilde nemlig redde ham af deres Hånd og bringe ham tilbage til Faderen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3237og Rubeniterne byggede Hesjbon, Elale og Kirjatajim,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
316og Rubeniterne og Gaditerne gav jeg Landet fra Gilead til Arnonfloden med Dalens Midtlinie som Grænse og til Jabbokfloden, Ammoniternes Grænse,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
412Og Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme drog væbnet over i Spidsen for Israeliterne, som Moses havde sagt til dem;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2234Og Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme kaldte Alteret: Vidne; thi, sagde de, det skal være Vidne mellem os om, at HERREN er Gud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2717og så gav hun sin Søn Jakob Maden og Brødet, som hun havde tillavet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og så skal alle førstefødte i Ægypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, der skal arve hans Trone, til den førstefødte hos Trælkvinden, der arbejder ved Håndkværnen, og alt det førstefødte af Kvæget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3250Og så skal du dø på det Bjerg, du bestiger, og samles til din Slægt, ligesom din Broder Aron døde på Bjerget Hor og samledes til sin Slægt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2910og så snart Jakob så sin Morbroder Labans Datter Rakel og hans Hjord, gik han hen og væltede Stenen fra Brøndhullet og vandede sin Morbroder Labans Hjord.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2913og så snart Laban hørte om sin Søstersøn Jakob, løb han ham i Møde, omfavnede og kyssede ham og førte ham hjem til sit Hus. Så fortalte Jakob ham alt, hvad der var sket;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
313Og så snart Præsterne, som bærer HERRENs, al Jordens Herres, Ark, sætter Foden i Jordans Vand, skal Jordans Vand standse, det Vand, som kommer ovenfra, og stå som en Vold.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
67og så vil jeg antage eder som mit Folk og være eders Gud, og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud, som udfrier eder fra Ægypternes Trællearbejde;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611og så være glad over alt det gode, Herren din Gud giver dig, sammen med din Husstand, Leviten og den fremmede, der bor i din Midte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3917og sagde så det samme til ham: Den hebraiske Træl, du bragte os til at drive Spot med os, kom ind til mig;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
92og sagde til Aron: Tag dig en Kalv til Syndoffer og en Væder til Brændoffer, begge uden Lyde, og før dem frem for Herrens Åsyn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
238og sagde til dem: Hvis I samtykker i, at jeg jorder min døde og bringer hende bort fra mit Ansigt, så føj mig i at lægge et godt Ord ind for mig hos Efron, Zohars Søn,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
222og sagde til dem: I har holdt alt, hvad HERRENs Tjener Moses bød eder, og adlydt mig i alt, hvad jeg har påbudt eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3414og sagde til dem: Vi er ikke i Stand til at give vor Søster til en uomskåren Mand, thi det holder vi for en Skændsel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2024og sagde til eder: I skal få deres Land i Eje; jeg giver eder det i Eje, et Land, der flyder med Mælk og Honning. Jeg er Herren eders Gud, som har udskilt eder fra alle andre Folkeslag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2313og sagde til Efron i deres Påhør: Om du blot - gid du dog vilde høre mig! Jeg giver dig, hvad Marken er værd; modtag det dog af mig, så jeg kan jorde min døde der.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3149og sagde til ham: Dine Trælle har holdt Mandtal over de krigere, der stod under os; og der manglede ikke en eneste af os;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
97og sagde til ham: Vi er blevet urene ved et Lig; hvorfor skal det da være os forment at frembære Herrens Offergave til den fastsatte Tid sammen med de andre Israelitter?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
147og sagde til hele Israelitternes Menighed: Landet, vi har rejst igennem og undersøgt, er et såre, såre godt Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3719og sagde til hverandre: Se, der kommer den Drømmemester!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
365og sagde til Moses: Folket kommer med mere, end der kræves til Udførelsen af det Arbejde, Herren har påbudt!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
123og sagde: Har Herren kun talet til Moses? Mon han ikke også har talet til os? Og Herren hørte det.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
349og sagde: Har jeg fundet Nåde for dine Øjne, Herre, så drage min Herre med i vor Midte; thi det er et halsstarrigt Folk. Men tilgiv vor Brøde og vor Synd og lad os være din Ejendom!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
183og sagde: Herre, hvis jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så gå ikke din Træl forbi!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
362og sagde: Herren har pålagt min Herre at udskifte Landet mellem Israelitterne ved Lodkastning, og min Herre har i Herrens Navn påbudt at give vor Frænde Zelofhads Arvelod til hans Døtre.
DommerDette er Biblen på danskdanish
213og sagde: Hvorfor, Herre, Israels Gud, er dog dette hændet i Israel, så at vi i Dag må savne en Stamme af Israel?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4319og sagde: Hør os, Herre! Vi drog en Gang før herned for at købe Føde,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3220og sagde: Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad Ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk Slægt, Børn, som er uden Troskab;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
192og sagde: Kære Herrer, tag dog ind og overnat i eders Træls Hus og tvæt eders Fødder; i Morgen tidlig kan I drage videre! Men de sagde: Nej, vi vil overnatte på Gaden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
524og sagde: Se, Herren vor Gud har ladet os skue sin Herlighed og Storhed, og hans Røst har vi hørt ud fra Ilden; i Dag har vi oplevet, at Gud kan tale med Mennesker, uden at de dør.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216og således bringe Brøde og Skyld over dem, når de spiser deres Helliggaver; thi jeg er Herren, som helliger dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
725Og således gik der syv Dage, efter at Herren havde slået Nilen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1616Og således har Herren påbudt: I skal samle deraf, enhver så meget som han har behov, en Omer for hvert Hoved; I skal tage deraf i Forhold til Antallet af eders Husfolk, enhver skal tage deraf til dem, der er i hans Telt!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
219og således når hen til Ammoniterne, så må du ikke angribe dem eller indlade dig i Krig med dem, thi jeg vil ikke give dig noget af Ammoniternes Land i Eje; thi det har jeg givet Lots Børn i Eje.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1452og således rense det for Synd med Fuglens Blod, det rindende Vand, den levende Fugl, Cedertræet, Ysopkvisten og det karmoisinrøde Garn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
615og således skal du bygge Arken: Den skal være 300 Alen lang, 50 Alen bred og 30 Alen høj;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
153Og således skal man forholde sig med den ved hans Flåd opståede Urenhed: Hvad enten hans Blusel flyder eller holder sit Flåd tilbage, er der Urenhed hos ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
17Og således skete det: Gud gjorde Hvælvingen og skilte Vandet under Hvælvingen fra Vandet over Hvælvingen;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4015og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Således skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager på dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1412Og Samson sagde til dem: Jeg vil give eder en Gåde at gætte; hvis I i Løbet af de syv Gildedage kan sige mig Løsningen, vil jeg give eder tredive Linnedkjortler og tredive Sæt klæder;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1630Og Samson sagde: Lad mig dø sammen med Filisterne! Derpå bøjede han sig med sådan Kraft, at Hallen styrtede sammen over Fyrsterne og alle Folkene derinde. Således dræbte han ved sin Død flere, end han havde dræbt i levende Live.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2124Og samtidig drog Israelitterne derfra, hver til sin Stamme og Slægt, og de gik derfra hver til sin Arvelod,
DommerDette er Biblen på danskdanish
2041og samtidig vendte Israels Mænd om fra Flugten. Da blev Benjamins Mænd forfærdede, thi de indså, at Ulykken havde ramt dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2436og Sara, min Herres Hustru, har født ham en Søn i hans Alderdom, og ham har han givet alt, hvad han ejer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
162og Saraj sagde til Abram: Herren har jo nægtet mig Børn; gå derfor ind til min Trælkvinde, måske kan jeg få en Søn ved hende! Og Abram adlød Saraj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
422Og se, Barak, søm forfulgte Sisera, kom forbi. Da gik Jael ham i Møde og sagde til ham: Kom, jeg skal vise dig den Mand, du søger efter! Så kom han ind til hende. Og se, der lå Sisera død med Teltpælen gennem Tindingen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
256Og se, en af Israeliterne kom og førte en midjanitisk Kvinde hen til sine Landsmænd lige for Øjnene af Moses og hele Israeliternes Menighed, medens de stod og græd ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
154Og se, Herrens Ord kom til ham således: Han kommer ikke til at arve dig, men den, der udgår af dit Liv, han skal arve dig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1318og se, hvordan Landet er, og om Folket, som bor der, er stærkt eller svagt, fåtalligt eller talrigt,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3214Og se, I træder nu i eders Fædres Fodspor, en Yngel af Syndere, for yderligere at øge Herrens Vrede mod Israel!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Og se, jeg har givet ham Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme til Medhjælper, og alle kunstforstandige Mænds Hjerte har jeg udrustet med Kunstsnilde, for at de kan udføre alt, hvad jeg har pålagt dig,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1410Og se, nu har HERREN opfyldt sit Ord og holdt mig i Live fem og fyrretyve År, siden dengang HERREN talede dette Ord til Moses, al den Tid Israel vandrede i Ørkenen, og se, jeg er nu fem og firsindstyve År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4118og se, op af Floden steg der syv fede og smukke Køer, som gav sig til at græsse i Engen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
412og se, op af Floden steg der syv smukke og fede Køer, som gav sig til at græsse i Engen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
87og sendte en Ravn ud; den fløj frem og tilbage, indtil Vandet var tørret bort fra Jorden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
204og ser end Landets Indbyggere igennem Fingre med den Mand, når han giver sit Afkom hen til Molok, og undlader at dræbe ham,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
817Og sig ikke ved dig selv: Det er min egen Kraft og min egen Hånds Styrke, der har skaffet mig den Rigdom.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
283Og sig til dem: Dette er det Ildoffer, I skal bringe Herren: Hver Dag to årgamle, lydefri Lam som dagligt Brændoffer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1830Og sig til dem: Når I yder det bedste deraf, skal det ligestilles med Offerydelsen af, hvad der kommer fra Tærskepladsen og Vinpersen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
716og sig til ham: Herren, Hebræernes Gud, sendte mig til dig med det Bud: Lad mit Folk rejse, at det kan dyrke mig i Ørkenen! Men hidtil har du ikke adlydt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2120og sige til Byens Ældste: Vor Søn her er vanartet og genstridig: han vil ikke adlyde os, men er en Ødeland og Drukkenbolt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2214og siger hende skammelige Ting på og udspreder ondt Rygte om hende, idet han siger: Jeg tog denne Kvinde til Ægte, men da jeg havde Samkvem med hende, fandt jeg ikke hos hende Tegnet på, at hun var Jomfru!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2414og siger jeg nu til en Pige: Hæld din Krukke og giv mig at drikke! og siger så hun: Drik kun, og jeg vil også give dine Kameler at drikke! lad det da være hende, du har udset til din Tjener Isak; således vil jeg kunne kende, at du har vist Miskundhed mod min Herre!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3411Og Sikem sagde til hendes Fader og Brødre: Måtte jeg finde Nåde for eders Øjne! Alt, hvad I kræver, vil jeg give
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
344og Sikem sagde til sin Fader Hamor: Skaf mig den Pige til Hustru!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4523og sin Fader sendte han ti Æsler med det bedste, der var i Ægypten og ti Aseninder med Korn, Brød og Rejsetæring til Faderen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
173og skriv Arons Navn på Levis Stav, thi hvert Overhoved for Fædrenehusene skal have een Stav.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2410og skuede Israels Gud; under hans Fødder var der ligesom Safirfliser, som selve Himmelen i Stråleglans.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
717Og skulde du sige ved dig selv: Disse Folk er større end jeg, hvor kan jeg drive dem bort?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1322Og Skystøtten veg ikke fra Folket om Dagen, ej heller Ildstøtten om Natten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
819og skænkede Leviterne som Gave til Aron og hans Sønner af Israelitternes Midte til at udføre Israelitternes Arbejde ved Åbenbaringsteltet og skaffe Israeliterne Soning, for at ingen Plage skal ramme Israeliterne, om de selv nærmer sig Helligdommen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3735Og skønt alle hans Sønner og Døtre kom til ham for at trøste ham, vilde han ikke lade sig trøste, men sagde: Nej, i min Sørgedragt vil jeg stige ned til min Søn i Dødsriget! Og hans Fader begræd ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3910Og skønt hun Dag efter Dag talte Josef til, vilde han dog ikke føje hende i at ligge hos hende og have med hende at gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3517og slår han ham ihjel med en Sten, som han har i Hånden, og som kan slå en Mand ihjel, så er han en Manddraber, og Manddraberen skal lide Døden;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3518og slår han ham ihjel med et Træredskab, som han har i Hånden, og som kan slå en Mand ihjel, så er han en Manddraber, og Måddraberen skal lide Døden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3231Og Solen stod op, da han drog forbi Penuel, og da haltede han på Hoften.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1013Og Solen stod stille, og Månen standsed, til Folket fik Hævn over Fjenden. Således står der jo skrevet i de Oprigtiges Bog. Og Solen blev stående midt på Himmelen og tøvede næsten en hel Dag med at gå ned.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
285og som Afgrødeoffer dertil en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Frugter
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2820og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel rørt i Olie; tre Tiendedele Efa skal I ofre for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2914og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for hver af de tretten Tyre, to Tiendedele for hver af de to Vædre
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2828og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
299og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for Tyren, to Tiendedele for Væderen
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2812og som Afgrødeoffer dertil for hver Tyr tre Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, som Afgrødeoffer for hver Væder to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2813og som Afgrødeoffer for hvert Lam en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, et Brændoffer til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1648Og som han stod der midt imellem døde og levende, hørte Plagen op.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4113og som han tydede dem for os, således gik det: Jeg blev indsat i mit Embede, og Bageren blev hængt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
614og som Offergave bringe Herren et årgammelt, lydefrit Væderlam til Brændoffer, et årgammelt, lydefrit Hunlam til Syndoffer og en lydefri Væder til Takoffer,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
162Og som Påskeoffer til Herren din Gud skal du slagte Småkvæg og Hornkvæg på det Sted, Herren din Gud udvælger fil Bolig for sit Navn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2521Og Sonedækket skal du lægge over Arken, men i Arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2634Og Sonedækket skal du lægge over Vidnesbyrdets Ark i det Allerhelligste.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1519og spiser af Landets Brød, skal I yde Herren en Offerydelse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2465og spurgte Trællen: Hvem er den Mand der, som kommer os i Møde på Marken? Trællen svarede: Det er min Herre! Da tog hun sit Slør og tilhyllede sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
407og stil Vandkummen op mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
272og stillede sig frem for Moses, Præsten Eleazar, Øversterne og hele Menigheden ved Indgangen til Åbenbaringsteltet og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1631Og straks, da han havde talt alle disse Ord, åbnede Jorden sig under dem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
163og strækker sig nedad mod Vest til Jafletiternes Landemærke, til Nedre Bet Horons Landemærke og til Gezer og ender ved Havet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
277Og Stængerne skal stikkes gennem Ringene, så at de sidder langs Alterets to Sider, når det bæres.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
387Og Stængerne stak han gennem Ringene på Alterets Sider, for at det kunde bæres med dem. Han lavede det hult af Brædder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
59og stænke noget af Syndofferets Blod på Alterets Side, medens Resten af Blodet skal udpresses ved Alterets Fod. Det er et Syndoffer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1919Og Stødene i Hornene blev stærkere og stærkere; Moses talte, og Gud svarede ham med høj Røst.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3520Og støder han til ham af Had eller kaster noget på ham i ond Hensigt, så han dør deraf,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2444og svarer så hun: Drik selv, og jeg vil også øse Vand til dine Kameler! lad hende da være den Kvinde, Herren har udset til min Herres Søn!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1014Og Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen skal I spise på et rent Sted, du, dine Sønner og Døtre, thi de er givet dig tillige med dine Sønner som en retmæssig Del af Israeliternes Takofre;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1625Og Syndofferets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
147og syv Gange foretage Bestænkning på den, der skal renses for Spedalskhed, og således rense ham; derpå skal han lade den levende Fugl flyve ud over Marken.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
64og syv Præster skal bære syv Væderhorn foran Arken. Men den syvende Dag skal I gå rundt om Byen syv Gange, og Præsterne skal støde i Hornene.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
616og syvende Gang stødte Præsterne i Hornene, og Josua sagde til Folket: Opløft Krigsskriget! Thi HERREN har givet eder Byen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4510og tag Bolig i Gosens Land og bo i min Nærhed med dine Sønner og Sønnesønner, dit Småkvæg og Hornkvæg og alt, hvad du ejer og har;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4311og tag dobbelt så mange Penge med, så I bringer de Penge tilbage, som var lagt oven i eders Sække; måske var det en Fejltagelse;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1222og tag eder Ysopkoste, dyp dem i Blodet i Fadet og stryg noget deraf på Overliggeren og de to Dørstolper; og ingen af eder må gå ud af sin Husdør før i Morgen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2912og tag noget af Tyrens Blod og stryg det på Alterets Horn med din Finger og udgyd Resten af Blodet ved Alterets Fod.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4312og tag så eders Broder og drag atter til Manden!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
93Og tal således til Israeliterne: Tag eder en Gedebuk til Syndoffer, en Kalv og et Lam, begge årgamle og uden Lyde, til Brændoffer
DommerDette er Biblen på danskdanish
76Og Tallet på dem, der labede, var 300; derimod lagde Resten af Folket sig på Knæ for at drikke af Vandet, idet de førte det til Munden med Hånden.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
215og talte mod Gud og Moses og sagde: Hvorfor førte I os ud af Ægypten, når vi skal dø i Ørkenen? Her er jo hverken Brød eller Vand, og vi er lede ved denne usle Føde.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
212og talte således til dem i Silo i Kana'ans Land: HERREN bød ved Moses, at der skulde gives os nogle Byer at bo i med tilhørende Græsmarker til vort Kvæg.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3216Og Tavlerne var Guds Værk, og Skriften var Guds Skrift, ridset ind i Tavlerne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1440og tidligt næste Morgen drog de op mod det øverste af Bjerglandet og sagde: Se, vi er rede til at drage op til det Sted, Herren har talet om, thi vi, har syndet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
317Og til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din Hustrus Tale og spiste af Træet, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, skal Jorden være forbandet for din Skyld; med Møje skal du skaffe dig Føde af den alle dit Livs Dage;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
118og til at herske over Dagen og Natten og til at skille Lyset fra Mørket. Og Gud så, at det var godt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1441og til at skrabe Lerpudset af Husets indvendige Vægge og hælde det fjernede Puds ud på et urent Sted uden for Byen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2622Og til Bagsiden, der vendet mod Vest, skal du lave seks Brædder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3627Og til Bagsiden, som vendte mod Vest, lavede han seks Brædder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
56og til Bod for den Synd, han har begået, bringe Herren et Hundyr af Småkvæget, et Får eller en Ged, som Syndoffer; da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
525Og til Bod skal han af Småkvæget bringe Herren en lydefri Væder, der er taget god; som Skyldoffer skal han bringe den til Præsten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3624og til de tyve Brædder lavede han fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2619og til de tyve Brædder skal du lave fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3412og til den vældige Kraft og alt det forfærdelige og store, Moses udførte i hele Israels Påsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2637og til Forhænget skal du lave fem Piller af Akacietræ, som du skal overtrække med Guld, med Knager af Guld, og du skal støbe fem Fodstykker dertil af Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3813Og til Forsiden mod Øst, der var halvtredsindstyve Alen bred,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
278Og til Israeliterne skal du tale og sige således: Når en Mand dør uden at efterlade sig nogen Søn, da skal I lade hans Arvelod gå i Arv til hans Datter;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
112og til Kongerne nordpå i Bjergene, i Arabalavningen sønden for Kinnerot, i Lavlandet og på Højdedraget vestpå ved Dor,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
771og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiezers, Ammisjaddajs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
783og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiras, Enans Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
729og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eliabs, Helons Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
753og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elisjamas, Ammihuds Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
735og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elizurs, Sjødeurs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
747og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eljasafs, Deuels Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
759og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Gamliels, Pedazurs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
717og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Nahasjons, Amminadabs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
723og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Neanels, Zuars Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
777og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Pagiels, Okrans Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
741og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke. og fem årgamle Lam. Det var Sjelumiels, Zurisjaddajs Søns,Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
765og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem, Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Abidans, Gidonis Søns, Offergave.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3035og tilbered deraf en krydret Røgelse, som Salveblanderne laver den, saltet, ren, til hellig Brug.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3534Og tillige har han givet både ham og Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme Gaver til at lære fra sig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
302og tillige med dine Børn af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til Herren din Gud og adlyder hans Røst i alt, hvad jeg i. Dag byder dig,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
208Og Tilsynsmændene skal fremdeles tale til Folket og sige: Er der nogen, som er bange og forsagt, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke hans Brødre skal blive forsagte, som han selv er det!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
205Og Tilsynsmændene skal tale således til Folket: Er der nogen, som har bygget et nyt Hus og endnu ikke indviet det, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal indvie det, om han falder i Slaget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og tjene som Lys på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden! Og således sket det:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2814og to Kæder af purt Guld; du skal lave dem i snoet Arbejde, som når man snor Reb, og sætte disse snoede Kæder på Fletværket.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1422og to Turtelduer eller Dueunger, hvad han nu evner at give, den ene skal være til Syndoffer, den anden til Brændoffer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3118og tog alt sit Kvæg med sig, og al den Ejendom, han havde samlet sig, det Kvæg, han ejede og havde samlet sig i Paddan-Aram, for at drage til sin Fader Isak i Kana'ans, Land.
DommerDette er Biblen på danskdanish
725og tog Midjaniternes to Høvdinger Oreb og Ze'eb til Fange; Oreb dræbte de på Orebs Klippe, Ze'eb i Ze'ebs Perse; og de forfulgte Midjaniterne og bragte Orebs og Ze'ebs Hoveder til Gideon hinsides Jordan.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
95og tog slidte, lappede Sko på Fødderne og slidte Klæder på Kroppen, og alt deres Rejsebrød var tørt og mullent.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
49Og tolv Sten rejste Josua midt i Jordan på det Sted, hvor Præsterne, som bar Pagtens Ark, stod stille, og der står de den Dag i Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
915Og Tornebusken svarede Træerne: Hvis I mener det ærligt med at salve mig til eders Konge, kom så og søg ind under min Skygge; men hvis ikke, så vil Flammer slå op af Tornebusken og fortære Libanons Cedre!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
355og uden for Byen skal I til Østside opmåle 2000 Alen, til Sydside 2000, til Vestside 2000 og til Nordside 2000, med Byen i Midten. Det skal tilfalde dem som Græsgange til Byerne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2115og Vandet slap op i hendes Sæk; da lagde hun Drengen hen under en af Buskene
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
719og Vandet steg og steg over Jorden, så de højeste Bjerge under Himmelen stod under Vand;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
718Og Vandet steg og stod højt over Jorden, og Arken flød på Vandet;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
85og Vandet vedblev at synke indtil den tiende Måned, og på den første Dag i denne Måned dukkede Bjergenes Toppe frem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
83og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forløb.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110Og ved den Tid Dyrene parrede sig, så jeg i Drømme, at Bukkene, der sprang, var stribede, spættede og brogede
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1419og velsignede ham med de Ord: Priset være Abram for Gud den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1928og vendte sit Blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordanegnen. så han Røg stige til Vejrs fra Landet som Røgen fra en Smelteovn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
234Og vi indtog dengang alle hans Byer og lagde i enhver By Band på Mænd, Kvinder og Børn uden at lade en eneste undslippe;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
36og vi lagde Band på dem, ligesom vi havde gjort ved Kong Sihon i Hesjbon, i enhver By lagde vi Band på Mænd, Kvinder og Børn;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
625Og vi skal stå som retfærdige for Herren vor Guds Ansigt, når vi handler efter alle disse Anordninger, således som han har pålagt os!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2130Og vi skød dem ned, Hesjbon er tabt indtil Dibon; vi lagde dem øde til Nofa, som ligger ved Medeba.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4420Og vi svarede min Herre: Ja, vi har en gammel Fader, og der er en Dreng, som blev født i hans Alderdom; en Broder til ham er død, og selv er han den eneste, hans Moder efterlod sig, og hans Fader elsker ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2228Og vi tænkte: Hvis de i Fremtiden siger således til os og vore Efterkommere, så siger vi: Læg dog Mærke til, hvorledes det HERRENs Alter er bygget, som vore Forfædre rejste, ikke til Brændofre eller Slagtofre, men for at det kunne være Vidne mellem os og eder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2010og vi vil udtage ti Mænd af hundrede af alle Israels Stammer, hundrede af tusind og tusind af titusind til at hente Fødemidler til Folket, til dem, som er kommet for fuldt ud at gengælde Gibea i Benjamin den Skændselsdåd, de har øvet i Israel!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2425og videre sagde hun: Der er rigeligt både af Strå og Foder hos os og Plads til at overnatte
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
107og vig ikke fra Åbenbaringsteltets indgang, ellers skal I dø, thi Herrens Salveolie er på eder! Og de gjorde som Moses sagde.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
913og vore Vinsække her var nye, da vi fyldte dem; se, nu er de sprukne; og vore Klæder og Sko her er slidte, fordi Vejen var så lang!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
911og vore Ældste og alle Indbyggerne i vort Land sagde til os: Tag Rejsetæring med eder, drag dem i Møde og sig til dem: Vi er eders Trælle; slut derfor nu Pagt med os!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
617og Væderen skal han ofre som Takoffer til Herren tillige med de usyrede Brød i Kurven; derpå skal Præsten ofre hans Afgrødeoffer og Drikofer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1016og Zebuloniternes Stammes Hær af Eliab, Helons Søn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1418og Ægypterne skal kende, at jeg er Herren, når jeg forherliger mig på Farao, hans Vogne og Ryttere.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1233Og Ægypterne trængte på Folket for at påskynde deres Afrejse fra Landet, thi de sagde: Vi mister alle Livet!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Og Ægypterne tvang Israeliterne til Trællearbejde
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
149Og Ægypterne, alle Faraos Heste og Vogne og hans Ryttere og øvrige Krigsfolk, satte efter dem og indhentede dem, da de havde slået Lejr ved Havet, ved Pi Hakirot over for Ba'al Zefon.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1423Og Ægypterne, alle Faraos Heste,Vogne og Ryttere, satte efter dem og forfulgte dem midt ud i Havet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
208Og østen for Jordan afgav de Bezer i Ørkenen, på Højsletten, af Rubens Stamme, Ramot i Gilead af Gads Stamme og Golan i Basan af Manasses Stamme.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3527Og Øversterne kom med Sjohamstenene og Ædelstenene til Indfatningen på Efoden og Brystskjoldet
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2545også af Børnene efter de indvandrede, der bor som fremmede hos eder, må I købe og af deres Familier, som er hos eder, og som de har avlet i eders Land; de må blive eders Ejendom,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
211også de henregnes ligesom Anakiterne til Refaiterne, men Moabiterne kalder dem Emiter.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
220Også det henregnes til Refaiternes Land; det beboedes fordum af Refaiter, men Ammoniterne kalder dem Zamzummiter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2731også han lavede en lækker Ret Mad, bragte den til sin Fader og sagde: Vil min Fader sætte sig op og spise af sin Søns Vildt, for at din Sjæl kan velsigne mig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
215også Herrens Hånd havde været imod dem, så de blev udryddet af Lejren til sidste Mand.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2131Også hvis den stanger en Dreng eller en Pige, skal han behandles efter samme Lovbud.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
922Også i Tabera, Massa og Hibrot Hattåva fortørnede I Herren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
920Også på Aron blev Herren vred, så han vilde tilintetgøre ham; men den Gang gik jeg også i Forbøn for Aron.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
137Også på mig blev Herren vred for eders Skyld, og han sagde: Heller ikke du skal komme derind!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1322også Sandsigeren Bileam, Beors Søn, havde Israeliterne dræbt med Sværdet sammen med de andre af dem, der blev slået ihjel.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2840Også til Arons Sønner skal du tilvirke Kjortler, og du skal tilvirke Bælter til dem og Huer til Ære og Pryd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1026også vore Hjorde må vi have med, ikke en Klov må blive tilbage, thi dem har vi Brug for, når vi skal dyrke Herren vor Gud, og vi ved jo ikke,hvor meget vi behøver dertil, før vi kommer til Stedet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Også Zilla fik en Søn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Søster var Na'ama.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3641Oholibama, Ela, Pinon,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
358Olie til Lysestagen, vellugtende Stofer til Salveolien og Røgelsen,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
256Olie til Lysestagen, vellugtende Stoffer til Salveolien og Aøgelsen,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2840Oliventræer skal du have overalt i dit Land, men med Olie skal du ikke komme til at salve dig, thi dine Oliven skal falde. af.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3324Om Aser sagde han: Aser være den velsignede blandt Sønnerne, han være sine Brødres Yndling og dyppe sin Fod i Olie!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2413Om Balak så giver mig alt det Sølv og Guld, han har i sit Hus, kan jeg ikke være ulydig mod Herren og gøre noget som helst af egen Vilje; hvad Herren siger, vil jeg sige!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3312Om Benjamin sagde han: Benjamin er Herrens Yndling, han bor bestandig i Tryghed, den Højeste skærmer ham og bor imellem hans Skrænter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3140om Dagen fortærede Heden mig, om Natten Kulden, og mine Øjne kendte ikke til Søvn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3322Om Dan sagde han: Dan er en Løveunge, som springer frem fra Basan.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3232Om du dog vilde tilgive dem deres Synd! Hvis ikke, så udslet mig af den Bog, du fører!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2016Om en Kvinde kommer noget Dyr nær for at have kønslig Omgang med det, da skal du ihjelslå både Kvinden og Dyret; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2018Om en Mand har Samleje med en Kvinde under hendes månedlige Svaghed og blotter hendes Blusel, idet han afdækker hendes Kilde, og hun afdækker sit Blods Kilde, da skal de begge udryddes af deres Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2017Om en Mand tager sin Søster, sin Faders eller sin Moders Datter, til Ægte, så han ser hendes Blusel, og hun hans, da er det en skammelig Gerning; de skal udryddes i deres Landsmænds Påsyn; han har blottet sin Søsters Blusel, han skal undgælde for sin Brøde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320Om Gad sagde han: Priset være han, der skaffer Plads for Gad! Han ligger som en Løve og flænger både Arme og Hjerneskal;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3313Om Josef sagde han: Hans Land er velsignet af Herren med det kosteligste fra Himlen oventil og fra Dybet, som ruger for neden,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1319om Landet, de bor i, er godt eller dårligt, og om Byerne, de bor i, er Teltlejre eller Fæstninger,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Om Levi sagde han: Giv Levi dine Tummim, din Yndling dine Urim, ham, som du prøved ved Massa og bekæmped ved Meribas Vand,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2867Om Morgenen skal du sige: Gid det var Aften! Og om Aftenen: Gid det var Morgen! Sådan Angst skal du gribes af, og så forfærdeligt bliver det, dine Øjne får at se.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3323Om Naftali sagde han: Naftali er mæt af Nåde og fuld af Herrens Velsignelse, Søen og Søvejen har han i Eje.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713Om nogen af Israeliterne eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nedlægger et Stykke Vildt eller en Fugl af den Slags, der må spises, da skal han lade Blodet løbe ud og dække det med Jord.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710Om nogen af Israels Hus eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nyder noget Blod, så vender jeg mit Åsyn mod den, der nyder Blodet, og udrydde1 ham af hans Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
173Om nogen af Israels Hus slagter et Stykke Hornkvæg, et Får eller en Ged i Lejren, eller han slagter dem uden for Lejren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen såvel som Horkvinden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2015Om nogen har Omgang med et Dyr, skal han lide Døden, og Dyret skal I slå ihjel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2011Om nogen har Samleje med sin Faders Hustru, har han blottet sin Faders Blusel; de skal begge lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2020Om nogen har Samleje med sin Farbroders Hustru, da har han blottet sin Farbroders Blusel, de skal undgælde for deres Synd og dø barnløse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2012Om nogen har Samleje med sin Sønnekone, skal de begge lide Døden; de har øvet Skændselsdåd, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2013Om nogen ligger hos en Mand, på samme Måde som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2021Om nogen tager sin Broders Hustru til Ægte, da er det en uren Gerning; han har blottet sin Broders Blusel; de skal blive barnløse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
96Om nogen udøser Menneskers Blod, ved Mennesker skal hans Blod udøses, thi i sit Billede gjorde Gud Menneskene.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2014Om nogen ægter en Kvinde og hendes Moder, er det grov Utugt: man skal brænde både ham og begge Kvinderne; der må ikke findes grov Utugt iblandt eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
304Om så dine forstødte befinder sig ved Himmelens Ende, vil Herren din Gud samle dig sammen og hente dig derfra.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1455om Spedalskhed på Klæder og Huse
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4013om tre Dage skal Farao løfte dit Hoved og genindsætte dig i dit Embede, så du atter rækker Farao Bægeret som før, da du var hans Mundskænk.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4019om tre Dage skal Farao løfte dit Hoved og hænge dig op på en Pæl, og Fuglene skal æde Kødet af din Krop!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3318Om Zebulon sagde han: Glæd dig, Zebulon, over din Udfart, du, Issakar, over dine Telte!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
299omgjord dem med Bælter og bind Huerne på dem. Og Præsteværdigheden skal tilhøre dem med evig Ret. Så skal du indsætte Aron og hans Sønner.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3940Omhængene til Forgården, Pillerne og Fodstykkerne, Forhænget til Forgårdens Indgang, Rebene og Teltpælene, alt Tilbehør til Tjenesten i Åbenbaringsteltets Bolig,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2718Omhænget om Forgården skal være hundrede Alen på hver Langside, halvtredsindstyve Alen på hver Bredside og fem Alen højt; det skal være af tvundet Byssus, og Fodstykkerne skal være af Kobber.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713omskæres skal både dine hjemmefødte og dine købte. Min Pagt på eders Legeme skal være en evig Pagt!
DommerDette er Biblen på danskdanish
512Op, op, Debora, op, op, istem din Sang! Barak, stå op! Fang dig Fanger, du Abinoams Søn!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
42Optag blandt Leviterne Tallet på Kehatiterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
12Optag det samlede Tal på hele Israelitternes Menighed efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved at tælle Navnene på alle af Mandkøn, Hoved for Hoved;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Optag også Tallet på Gersoniterne efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1712otte Dage gamle skal alle af Mandkøn omskæres hos eder i alle kommende Slægter, både de hjemmefødte Trælle og de, som er købt, alle fremmede, som ikke hører til dit Afkom;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
754Ottende Dag kom Mannassiternes Øverste, Gamliel, Pedazurs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
48ovenover skal de brede et karmoisinrødt Klæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
46ovenover skal de lægge et Dække af Tahasjskind og derover igen brede et ensfarvet violet Purpurklæde; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
92over et stort Folk, høje som Kæmper, Anakiternes Efterkommere, som du selv kender, og om hvem du selv har hørt sige: Hvem kan holde Stand mod Anakiterne!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
411Over Guldalteret skal de ligeledes brede et violet Purpurklæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2318over i Abrahams Eje i Hetiternes Næværelse, så mange som gik ind gennem hans Bys Port.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2524overalt i det Land, I får i Eje, skal I sørge for, at Jorden kan indløses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
361Overhovederne for Fædrenehsene i Gileaditernes Slægt Gilead var en Søn af Manasses Søn Makir af Josefs Sønners Slægter trådte frem og talte for Moses og Øversterne, Overhovederne for Israelitternes Fædrenehuse,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4021Overmundskænken genindsatte han i hans Embede, så han atter rakte Farao Bægeret,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2530På Bordet skal du altid have Skuebrød liggende for mit Åsyn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2017På dem skal du lægge Band, på Hetiterne, Amoriterne, Kanånæerne, Periiterne, Hiiterne og Jebusiteme, som Herren din Gud har pålagt dig,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2917På den anden Dag skal I ofre tolv unge Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2715på den anden Side ligeledes femten Alen Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
414På den Dag gjorde HERREN Josua stor i hele Israels Øjne, og de frygtede ham alle hans Livs Dage, som de havde frygtet Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1518På den Dag sluttede Herren Pagt med Abram, idet han sagde: Dit Afkom giver jeg dette Land fra Ægyptens Bæk til den store Flod, Eufratfloden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714På den ene Side deraf skal der være femten Alen Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2926På den femte Dag skal I ofre ni Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2912På den femtende Dag i den syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, I må intet som helst Atbejde udføre, og I skal holde Højtid for Herren i syv Dage.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
236På den femtende Dag i samme Måned er det de usyrede Brøds Højtid for Herren; i syv Dage skal I spise usyret Brød.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2923På den fjerde Dag skal I ofre ti Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1218På den fjortende Dag i den første Måned om Aftenen skal I spise usyret Brød og vedblive dermed indtil Månedens en og tyvende Dag om Aftenen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2816På den fjortende Dag i den første Måned skal dervære Påske for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
235På den fjortende Dag i den første Måned ved Aftenstid er det Påske for Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
93på den fjortende Dag i denne Måned ved Aftenstid skal I fejre den til den fastsatte Tid; overensstemmende med alle Anordningerne og Lovbudene om den skal I fejre den!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4017På den første Dag i den første Måned i det andet År blev Boligen rejst.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
402På den første Dag i den første Måned skal du rejse Åbenbaringsteltets Bolig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
291På den første Dag i den syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, intet som helst Arbejde må I udføre; I skal fejre den som en Hornblæsningsdag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2811På den første Dag i hver Måned skal I som Brændoffer bringe Herren to unge Tyre, en Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2335På den første Dag skal der holdes Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2818På den første Dag skal der være Højtidsstævne, intet som belst Arbejde må I udføre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
237På den første Dag skal I bolde Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1216På den første dag skal I holde Højtidsstævne og ligeledes på den syvende Dag. Intet Arbejde må udføres på dem; kun det, enhver behøver til Føde, det og intet andet må I tilberede.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3043På den Måde blev Manden overmåde rig og fik Småkvæg i Mængde, Trælkvinder og Trælle, Kameler og Æsler.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1818På den Måde bliver jo både du selv og Folket der omkring dig ganske udmattet, thi det Arbejde er dig for anstrengende, du kan ikke overkomme det alene.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
123På den ottende Dag skal Drengen omskæres på sin Forhud.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1529På den ottende Dag skal hun tage sig to Turtelduer eller Dueunger og bringe dem til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2935På den ottende Dag skal I holde festlig Samling, I må intet som helst Arbejde udføre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2929På den sjette Dag skal I ofre otte Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1622På den sjette Ugedag havde de samlet dobbelt så meget Brød, to Omer for hver Person. Og alle Menighedens Øverster kom og sagde det til Moses;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
84På den syttende Dag i den syvende Måned sad Arken fast på Ararats Bjerge,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
814På den syv og tyvende Dag i den anden Måned var Jorden tør.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
22På den syvende Dag fuldendte Gud det Værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende Dag efter det Værk, han havde udført;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
149På den syvende Dag skal han afrage alt sit Hår, sit Hovedhår, sit Skæg, sine Øjenbryn, alt sit Hår skal han afrage, og han skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand; så er han ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1351På den syvende Dag skal han syne den angrebne Ting, og dersom Skaden har bredt sig på Klædningen, det vævede eller knyttede Stof eller Læderet, de forskellige Læderting, så er Skaden ondartet Spedalskhed, det er urent.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2825På den syvende Dag skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2932På den syvende dag skal I ofre syv Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1439På den syvende Dag skal Præsten komme igen og syne det, og hvis det da viser sig, at Pletten har bredt sig på Husets Vægge,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1334På den syvende Dag skal Præsten syne Skurven, og hvis det da viser sig, at Skurven ikke har bredt sig på Huden, og at den ikke ser ud til at ligge dybere end Huden udenom, så skal Præsten erklære ham for ren; da skal han tvætte sine Klæder og være ren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
211På den Tid gik Moses, som imidlertid var blevet voksen, ud til sine Landsmænd og så på deres Trællearbejde. Og han så en Ægypter slå en Hebræer, en af hans Landsmænd, ihjel.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
52På den Tid sagde HERREN til Josua: Lav dig Stenknive og omskær på ny Israeliterne!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
626På den Tid tog Josua Folket i Ed, idet han sagde: Forbandet være den Mand for HERRENs Åsyn, som indlader sig på at opbygge denne By, Jeriko. Det skal koste ham hans førstefødte at lægge Grunden og hans yngste at sætte dens Portfløje ind.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
108På den Tid udskilte Herren Levis Stamme til at bære Herrens Pagts Ark og til at stå for Herrens Åsyn og tjene ham og velsigne i hans Navn, som det sker den Dag i Dag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
441På den Tid udskilte Moses tre Byer hinsides Jordan, på den østre Side,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2327På den tiende Dag i samme syvende Måned falder Forsoningsdagen; da skal I holde Højtidsstævne, faste og bringe Herren Ildofre;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
297På den tiende dag i samme syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, I skal faste og må intet som helst Arbejde udføre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2920På den tredje Dag skal I ofre elleve unge Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2321På denne Dag skal I udråbe og holde et Højtidsstævne; I må intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig gyldig Anordning, overalt hvor I bor, fra Slægt til Slægt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1251På denne selv samme Dag førte Herren Israeliterne ud af Ægypten, Hærskare for Hærskare.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
307På det skal Aron brænde vellugtende Røgelse; hver Morgen, når han gør Lamperne i Stand, skal han antænde den.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2114På det Tidspunkt vendte Benjaminiterne så tilbage, og de gav dem de Kvinder fra Jabesj i Gilead, som man havde ladet i Live. Men de var ikke nok til dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4918På din Frelse bier jeg, Herre!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1810På et højhelligt Sted skal du spise det, og alle af Mandkøn må spise deraf; det skal være dig helligt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712På Forgårdens Bredside mod Vest skal der være et Omhæng, halvtredsindstyve Alen langt, med ti Piller og ti Fodstykker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
23På Forsiden mod Øst skal Juda lejre sig under sin Lejrs Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling, med Nahasjon, Amminadabs Søn, som Øverste over Judæerne;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2826På Førstegrødens Dag, når I bringer Herren Afgrødeoffer af den ny Afgrøde på eders Ugefest, skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.

<<< >>>