THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
<<< >>>

4MosebogDette er Biblen på danskdanish
261Efter denne Plage talede Herren til Moses og Eleazar, Præsten Arons Søn, og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2429Efter disse Begivenheder døde HERRENs Tjener Josua, Nuns Søn, 0 År gammel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
481Efter disse Begivenheder fik Josef Melding om, at hans Fader var syg. Da tog han sine Sønner, Manasse og Efraim, med sig
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2220Efter disse Begivenheder meldte man Abraham: Også Milka har født din Broder Nakor Sønner:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Efter disse Begivenheder satte Gud Abraham på Prøve og sagde til ham: Abraham! Han svarede: Se, her er jeg!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1325Efter fyrretyve Dages Forløb vendte de tilbage efter at have undersøgt Landet;
DommerDette er Biblen på danskdanish
103Efter ham fremstod Gileaditen Jair; han var Dommer i Israel i to og tyve År.
DommerDette er Biblen på danskdanish
331Efter ham kom Sjamgar, Anats Søn. Han nedhuggede Filisterne, 600 Mand, med en Oksedriverstav; også han frelste Israel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1213Efter ham var Abdon, Hillels Søn, fra Piraton Dommer i Israel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
128Efter ham var Ibzan fra Betlehem Dommer i Israel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1211Efter ham var Zebuloniten Elon Dommer i Israel. Han var Dommer i Israel i ti År.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
449Efter Herrens Bud ved Moses anviste man hver enkelt af dem, hvad han skulde gøre eller bære; det blev dem anvist, som Herren havde pålagt Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1950Efter HERRENs Påbud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
11Efter Josuas Død adspurgte Israelitterne Herren og sagde: Hvem af os skal først drage op til Kamp mod Kana'anæerne?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
231Efter længere Tids Forløb, da HERREN havde skaffet Israel Ro for alle dets Fjender rundt om, og Josua var blevet gammel og til Års,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
184Efter mine Lovbud skal I handle. og mine Anordninger skal I holde, så I vandrer efter dem; jeg er Herren eders Gud!
DommerDette er Biblen på danskdanish
114Efter nogen Tids Forløb angreb Ammoniterne Israel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
151Efter nogen Tids Forløb, i Hvedehøstens Tid, besøgte Samson sin Hustru og havde et Gedekid med, og han sagde: Lad mig gå ind i Kammeret til min Hustru! Men hendes Fader tillod ham det ikke,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
32Efter tre Dages Forløb gik Tilsynsmændene omkring i Lejren
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2847Eftersom du ikke vilde tjene Herren din Gud med Fryd og Hjertens Glæde, fordi du havde Overflod på alt,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
415Eftersom I ikke så nogen Skikkelse, dengang Herren talede til eder på Horeb ud fra Ilden, så vogt eder nu omhyggeligt for
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
64Eftersom jeg har oprettet min Pagt med dem om at skænke dem Kana'ans Land, deres Udlændigheds Land, hvor de levede som fremmede,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
148ej heller Svinet, thi det har vel Klove, men tygger ikke Drøv; det skal være eder urent. Deres Kød må I ikke spise, og ved deres Ådsler må I ikke røre.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1545Ekron med Småbyer og Landsbyer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
772Elevte Dag kom Aseriternes Øverste, Pagiel, Okrans Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
269Eliabs Sønner: Nemuel, Datan og Abiram; det var den Datan og den Abiram, Menighedens udvalgte, som satte sig op imod Moses og Aron sammen med Koras Tilhængere, da de satte sig op imod Herren;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3611Elifazs Sønner var Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
524eller alt det, hvorom han har aflagt falsk Ed; han skal erstatte det med dets fulde Værdi med Tillæg af en Femtedel. Han skal give den retmæssige Ejer det, den Dag han gør Bod.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
922Eller den blev der et Par Dage eller en Måned eller længere endnu, idet Skyen i længere Tid hvilede over Boligen; så blev Israeliterne liggende i Lejr og brød ikke op, men når den løftede sig, brød de op.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
225eller den, der rører ved noget Slags Kryb, ved hvilket man bliver uren, eller ved et Menneske, ved hvem man bliver uren, af hvad Art hans Urenhed være kan,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2120eller en pukkelrygget eller en med Tæring eller en, der har Pletter i Øjnene eller lider af Skab eller Ringorm eller har svulne Testikler.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
417eller et Afbillede af et eller andet Dyr, der lever på Jorden, eller et Afbillede af en eller anden vinget Fugl, der flyver under Himmelen,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
418eller et Afbillede af et eller andet Kryb, der kryber på Jorden, eller et Afbillede af en eller anden Fisk i Vandet under Jorden;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
522eller han finder noget, som er tabt, og nægter det, eller han aflægger falsk Ed angående en af alle de Ting, som Mennesket forsynder sig ved at gøre,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
434Eller har nogen Gud søgt at komme og hente sig et Folk midt ud af et andet Folk ved Prøvelser, Tegn og Undere, ved Krig, med stærk Hånd og udstrakt Arm og store Rædsler, således som du med egne Øjne så Herren eders Gud gøre med eder i Ægypten?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
52eller hvis nogen, uden at det er ham vitterligt, rører ved noget urent, hvad enten det nu er et Ådsel af et urent vildt Dyr eller af urent Kvæg eller urent Kryb, og han opdager det og bliver sig sin Skyld bevidst,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2119eller med Brud på Ben eller Arm
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
530eller når en Mand gribes af Skinsygens Ånd og bliver skinsyg på sin Hustru, så skal han fremstille Hustruen for Herrens Åsyn, og Præsten skal handle med hende efter alt i denne Lov;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
53eller når han, uden at det er ham vitterligt, rører ved Urenhed hos et Menneske, Urenhed af en hvilken som helst Art, hvorved man bliver uren, og han opdager det og bliver sig sin Skyld bevidst,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1324Eller når nogen får et Brandsår på Huden, og det Kød, der vokser i Brandsåret, frembyder en rødlighvid eller hvid Plet,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
54eller når nogen, uden at det er ham vitterligt, med sine Læber aflægger en uoverlagt Ed på at ville gøre noget, godt eller ondt, hvad nu et Menneske kan aflægge en uoverlagt Ed på, og han opdager det og bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2549eller også må hans Farbroder eller Fætter eller en anden kødelig Slægtning af hans Familie indløse ham; han må også indløse sig selv, hvis han får Evne dertil.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1348eller på vævet eller knyttet Stof af Lærred eller Uld eller på Læder eller Læderting af enhver Art
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3523eller rammer han ham uden at se ham med en Sten, som kan slå en Mand ihjel, så han dør deraf, og han ikke er hans Uven eller har pønset på ondt imod ham,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3521eller slår han ham med Hånden i Fjendskab, så han dør deraf, skal drabsmanden lide Døden, thi han er en Manddraber; Blodhævneren skal dræbe Manddraberen, når han træffer ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
213eller Søster, for så vidt hun var Jomfru og endnu hørte til hans Familie og ikke var gift; i så Fald må han gøre sig uren ved hende;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
12elleve Dagsrejser fra Horeb, regnede over Seirs Bjerge til Kadesj Barnea.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1943Elon, Timna, Ekron,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1944Elteke, Gibbeton, Ba'alat,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
194Eltolad, Betul, Horma,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1530Eltolad, Betul, Horma,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
302en Alen langt og en Alen bredt, firkantet skal det være, og to Alen højt, og dets Horn skal være i eet med det.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1811En Datter, din Faders Hustru har med din Fader hun er din Søster hendes Blusel må du ikke blotte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2114en Enke, en forstødt, en skændet, en Horkvinde må han ikke ægte, kun en Jomfru af sin Slægt må han tage til Hustru,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1915En enkelt kan ikke optræde som Vidne mod en Mand, når det angår Misgerning eller Synd, hvad Synd det end er, han begår; kun på to eller tre Vidners Udsagn kan en Sag afgøres.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3010En Enkes og en forstødt Hustrus Løfte, enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, er bindende for hende.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
317En evig Anordning skal det være for eder fra Slægt til Slægt, hvor I end bor: Intet Fedt og intet Blod må I nyde!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
728en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
746en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
764en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
782en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
722en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
740en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
758en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
776en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
716en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
752en Gedebuk til Syndoffer
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
770en Gedebuk til Syndoffer
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
217En Horkvinde og en skændet Kvinde må de ikke ægte; heller ikke en Kvinde, der er forstødt af sin Mand, må de ægte; thi han er helliget sin Gud.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2410En israelitisk Kvindes Søn, hvis Fader var Ægypter, gik ud blandt Israeliterne. Da opstod der Strid i Lejren mellem den israelitiske Kvindes Søn og en Israelit,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
720en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
738en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
774en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
714en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
732en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
726en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
762en Kande på IO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
756en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
750en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
768en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
744en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
780en kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
615en Kurv med usyret Bagværk, Kager af fint Hvedemel, rørte i Olie, og usyrede Fladbrød, smurte med Olie, desuden det tilhørende Afgrødeoffer og de tilhørende Drikofre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
225En kvinde må ikke bære Mandsdragt, og en Mand må ikke iføre sig Kvindeklæder; thi enhver, der gør det, er Herren din Gud en Vederstyggelighed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1817En Kvindes og hendes Datters Blusel må du ikke blotte, heller ikke må du ægte hendes Sønnedatter eller Datterdatter, så at du blotter hendes Blusel; de er hendes kødelige Slægtninge; det er grov Utugt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
334En Lov har Moses pålagt os. Hans Eje er Jakobs Forsamling,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
499En Løveunge er Juda. Fra Rov stiger du op, min Søn! Han ligger og strækker sig som en Løve, ja, som en Løvinde, hvo tør vække ham!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
14en Mand af hver Stamme skal hjælpe eder dermed, Overhovedet for Stammens Fædrenehuse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1249En og samme Lov skal gælde for den indfødte i Landet og for den fremmede, der bor som Gæst hos eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2422En og samme Ret skal gælde for eder; for den fremmede såvel som for den indfødte; thi jeg er Herren eders Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1636En Omer er Tiendedelen af en Efa.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416en såre smuk Kvinde, Jomfru, endnu ikke kendt af nogen Mand. Hun steg ned til Kilden, fyldte sin Krukke og steg op igen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
66En stadig Ild skal holdes ved lige på Alteret, den må ikke gå ud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2654En stor Stamme skal du give en stor Arvelod, en lille Stamme en lille; enhver af dem skal der gives en Arvelod efter Tallet på de mønstrede i den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3724En Talent purt Guld brugte han til den og til alt dens Tilbehør.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3824En tre Måneders Tid efter meldte man Juda: Din Sønnekone Tamar har øvet Utugt og er blevet frugtsommelig! Da sagde Juda: Før hende ud, for at hun kan blive brændt!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2218En Troldkvinde må du ikke lade leve.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
733en ung Tyr, en Væder,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
781en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
721en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
739en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
757en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
775en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
715en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
751en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
769en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
727en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
745en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
763en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1242En Vågenat var det for Herren, i hvilken han vilde føre dem ud af Ægypten. Den Nat er viet Herren, en Vågenat for alle Israeliterne, Slægt efter Slægt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3826en, Beka, det halve af en Sekel efter hellig Vægt, af enhver, der måtte lade sig mønstre, altså fra Tyveårsalderen og opefter, i alt 603 550 Mand:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
197En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1411Endnu den Dag i Dag er jeg rask og rørig som på hin Dag, da Moses udsendte mig; nu som da er min Kraft den samme til Kamp og til at færdes omkring.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
917Endnu stiller du dig i Vejen for mit Folk og vil ikke lade det rejse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1715Endvidere sagde Gud til Abraham: Din Hustru Saraj skal du ikke mere kalde Saraj, hendes Navn skal være Sara;
DommerDette er Biblen på danskdanish
141Engang Samson kom ned til Timna, så han en af Filisternes Døtre der.
DommerDette er Biblen på danskdanish
98Engang tog Træerne sig for at salve sig en Konge. De sagde da til Olietræet: Vær du vor Konge!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
368Enhver Datter, som får en Arvelod i en af Israelitternes Stammer, skal indgå Ægteskab med en Mand af sin fædrene Stammes Slægt, for at Israelitterne kan beholde hver sine Fædres Arvelod som Ejendom;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1513Enhver indfødt skal gøre disse Ting på denne Måde, når han vil bringe et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1517Enhver Klædning og alt Læder, der er kommet Sæd på, skal tvættes i Vand og være urent til Aften.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
322Enhver Kvinde skal bede sin Naboerske og de Kvinder, som er til Huse hos hende, om Sølv og Guldsmykker og Klæder, og I skal give eders Sønner og Døtre det på. Således skal I tage Bytte fra Ægypterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3529Enhver Mand og Kvinde af Israeliterne, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet til at bringe, hvad der krævedes til Udførelsen af alt det Arbejde, Herren gennem Moses havde påbudt, bragte det som en frivillig Gave til Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2725Enhver Vurdering skal ske efter hellig Vægt, tyve Gera på en Sekel.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2219Enhver, der har Omgang med Kvæg, skal lide Døden.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713Enhver, der kommer Herrens Bolig nær, dør. Skal vi da virkelig omkomme alle sammen?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3014Enhver, der må underkaste sig Mønstringen, fra Tyveårsalderen og opefter, skal udrede Herrens Offerydelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3013Enhver, der må underkaste sig Mønstringen, skal udrede en halv Sekel i hellig Mønt, tyve Gera på en Sekel, en halv Sekel som Offerydelse til Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
727enhver, der nyder noget som helst Blod, skal udryddes af sin Slægt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1527enhver, der rører derved, bliver uren og skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1913Enhver, der rører ved en død, et Lig, og ikke lader sig rense for Synd, besmitter Herrens Bolig, og det Menneske skal udryddes af Israel, fordi der ikke er stænket Renselsesvand på ham; han er uren, hans Urenhed klæber endnu ved ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1521Enhver, der rører ved hendes Leje, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
226enhver, der rører ved noget sådant, skal være uren til Aften og må ikke spise af Helliggaverne, før han har badet sit Legeme i Vand.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1715Enhver, der spiser seldøde eller sønderrevne Dyr, det være sig en indfødt eller en fremmed, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften; så er han ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1511Enhver, som den, der lider af Flåd, rører ved uden at have skyllet sine Hænder i Vand, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
620Enhver, som rører ved Kødet deraf, bliver hellig. Hvis noget af dets Blod stænkes på en Klædning, skal det Stykke, Blodet er stænket på, tvættes på et helligt Sted.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
219Enhver, som så går uden for din Husdør, må selv tage Ansvaret for sit Liv, uden at der falder Skyld på os; men hvis der lægges Hånd på nogen af dem, som bliver i Huset hos dig, hviler Ansvaret på os.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
118Enhver, som sætter sig op imod dine Befalinger og ikke adlyder dine Ord i alt, hvad du pålægger ham, skal dø. Vær kun modig og uforsagt!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2222Enken eller den faderløse må I aldrig mishandle;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1638er de Pander, der tilhørte disse Mænd, som begik en Synd, der kostede dem Livet. De skal udhamre dem til Plader til Overtræk på Alteret, thi de frembar dem for Herrens Åsyn, og derfor er de hellige; de skal nu tjene Israelitterne til Tegn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
37Er den Offergave, han vil bringe. et Lam, skal han bringe det hen for Herrens Åsyn
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2551Er der endnu mange År tilbage, skal han i Løsesum udrede den tilsvarende Del af Købesummen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
25Er derimod din Offergave et Afgrødeoffer, bagt på Plade, så skal det bestå af usyret fint Hvedemel, rørt i Olie;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
43Er det den salvede Præst, der forsynder sig, så der pådrages Folket Skyld, skal han for den Synd, han har begået, bringe Herren en lydefri ung Tyr som Syndoffer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
169Er det eder ikke nok, at Israels Gud har udskilt eder af Israels Menighed og givet eder Adgang til sig for at udføre Arbejdet ved Herrens Bolig og stå til Tjeneste for Menigheden?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1613Er det ikke nok, at du har ført os bort fra et Land, der flyder med Mælk og Honning, for at lade os dø i Ørkenen, siden du oven i Købet vil opkaste dig til Herre over os!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
326Er det sådan, I lønner Herren? Du tåbelige, uvise Folk! Er han ej din Fader og Skaber, den, som gjorde og danned dig?
DommerDette er Biblen på danskdanish
1125Er du vel bedre end Zippors Søn, Kong Balak af Moab? Stredes han med Israel, eller indlod han sig i Kamp med dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3234Er ej dette forvaret hos mig, forseglet i mine Gemmer
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2215er Ejeren derimod til Stede, skal han ikke give Erstatning; var det lejet, er Lejesummen Erstatning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2528Er han derimod ikke i Stand til at skaffe den fornødne Sum til Tilbagebetalingen, så skal det, han har solgt, blive i Køberens Eje til Jubelåret; men i Jubelåret bliver det frit, så han atter kan overtage sin Ejendom.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
213Er han ugift, når han kommer til dig, skal han frigives alene; er han gift, skal hans Hustru frigives sammen med ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
114Er hans Offergave til Herren et Brændoffer af Fuglene, da skal Offergaven, han vil bringe, tages af Turtelduerne eller Dueungerne;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
716Er hans Offergaver derimod et Løfteoffer eller et Frivilligoffer, skal det vel spises på selve Offerdagen, men hvad der levnes, må spises Dagen efter;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4219Er I virkelig ærlige Folk, lad så en af eder blive tilbage som Fange i det Fængsel, som I sad i, medens I andre drager hjem med Korn til at stille Hungeren i eders Huse;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1313er optrådt Niddinger af din egen Midte, som har forført deres Bysbørn til at gå hen og dyrke fremmede Guder, som I ikke før kendte til,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3239Erkend nu, at jeg, jeg er Gud uden anden Gud ved min Side. Jeg døder, jeg gør levende, jeg sårer, og jeg læger, g ingen kan frelse fra min Hånd.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2532Esau svarede: Jeg er jo lige ved at omkomme; hvad bryder jeg mig om min Førstefødselsret!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
362Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Døtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zibons Søn,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
734et årgammelt Lam til Brændoffer, en Gedebuk til Syndoffer
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2222et blindt Dyr eller et Dyr med Brud på Lemmerne eller et såret Dyr eller et Dyr, der lider af Bylder, Skab eller Ringorm, sådanne Dyr må I ikke bringe Herren, og I må ikke lægge noget Ildoffer af den Slags på Alteret for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2535et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgår fra Lysestagen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3721et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgik fra den.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2513Et evigt Præstedømmes Pagt skal blive hans og efter ham hans Efterkommeres Lod, til Løn for at han var nidkær for sin Gud og skaffede Israeliterne Soning.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2850et Folk med hårde Ansigter, der ikke tager Hensyn til de gamle eller viser Skånsel mod de unge;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511et Jubelår skal dette År, det halvtredsindstyvende, være eder; I må ikke så og ikke høste, hvad der gror af sig selv i det, eller plukke Druer af de ubeskårne Vinstokke;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
88et Land med Hvede og Byg, med Vinstokke, Figentræer og Granatæbletræer, et Land med Oliventræer og Honning,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
89et Land, hvor du ikke skal tære Fattigmands Brød, hvor du intet skal mangle, et Land, hvis Sten giver Jern, og i hvis Bjerge du kan hugge Kobber.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1112et Land, som Herren din Gud har Omhu for, og som Herren din Guds Øjne stadig hviler på, fra Årets Begyndelse og til dets Slutning.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2810et Sabbatsbrændoffer på hver Sabbat foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Drikofer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2223Et Stykke Hornkvæg eller Småkvæg med en for lang eller forkrøblet Legemsdel kan du bruge som Frivillig offer, men som Løfteoffer vinder det ikke Guds Velbehag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4922Et yppigt Vintræ er Josef, et yppigt Vintræ ved Kilden, Ranker slynger sig over Muren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
616Ethvert Afgrødeoffer fra en Præst skal være et Heloffer; det må ikke spises.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
79Ethvert Afgrødeoffer, der bages i Ovnen, eller som er tilberedt i Pande eller på Plade, tilfalder den Præst, der frembærer det;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
159Ethvert Befordringsmiddel, som bruges af den, der lider af Flåd, skal være urent.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1526ethvert Leje, hun ligger på, så længe hendes Flåd varer, skal være som hendes Leje under hendes månedlige Urenhed, og et hvert Sæde, hun sidder på, skal være urent som under hendes månedlige Urenhed;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
154Ethvert Leje, som den, der lider af Flåd, ligger på, skal være urent, og ethvert Sæde, han sidder på, skal være urent.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3014Ethvert Løfte og enhver ved Ed påtagen Forpligtelse til Faste kan hendes Mand stadfæste eller gøre ugyldig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
13Ethvert Sted, eders Fod betræder, giver jeg eder, som jeg lovede Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2517Fald over Midjaniterne og slå dem;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1137Falder et dødt Dyr af den Slags ned på nogen som helst Slags Sæd, der bruges til Udsæd, bliver denne ved at være ren;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4915fandt Hvilen sød og Landet lifligt; derfor bøjed han Ryg under Byrden og blev en ufri Træl.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
243får denne anden Mand også Uvilje imod hende og skriver hende et Skilsmissebrev og giver hende det i Hænde og sender hende ud af sit Hjem, eller dør den anden Mand, der havde taget hende til Ægte,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
828Farao sagde: Jeg vil lade eder rejse hen og ofre til Herren eders Gud i Ørkenen; kun må I ikke rejse for langt bort; men gå i Forbøn for mig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
97Farao sendte da Bud, og se, ikke et eneste Dyr af Israeliternes Kvæg var dødt. Men Faraos Hjerte blev forhærdet, og han lod ikke Folket rejse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
74Farao skal ikke høre på eder, men jeg vil lægge min Hånd på Ægypten og føre mine Hærskarer, mit Folk Israeliterne, ud af Ægypten med vældige Straffedomme;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
478Farao spurgte Jakob: Hvor mange er dine Leveår?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
143Farao vil da tænke om Israeliterne, at de er faret vild i Landet, og at Ørkenen har sluttet dem inde;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
28Faraos Datter svarede hende: Ja, gør det! Så gik Pigen hen og hentede Barnets Moder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
935Faraos Hjerte blev forhærdet, så at han ikke lod Israeliterne rejse, således som Herren havde sagt ved Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
154Faraos Vogne og Krigsmagt styrted han i Havet, hans ypperste Vognkæmpere drukned i det røde Hav,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
724Fedt af selvdøde og sønderrevne Dyr må bruges til alt, men I må under ingen Omstændigheder spise det.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
268Fem af eder skal forfølge hundrede, og hundrede af eder skal forfølge ti Tusinde, og eders, Fjender skal falde for Sværdet foran eder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3632fem til de Brædder, der dannede Boligens anden Side, og fem til de Brædder, der dannede Boligens Bagside mod Vest;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2627fem til de Brædder, der danner Boligens anden Side, og fem til de Brædder, der danner Boligens Bagside mod Vest;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
736Femte Dag kom Simenoiternes Øverste, Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
720femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under Vand.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
62fik Gudssønnerne Øje på Menneskedøtrenes Skønhed, og de tog: så mange af dem, som de lystede, til Hustruer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
814fik han fat i en ung Mand fra Sukkot og spurgte ham ud, og den unge Mand skrev Navnene på Høvedsmændene og de Ældste i Sukkot op til ham, syv og halvfjerdsindstyve Mænd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
124fik Spejderne Øje på en Mand, der gik ud af Byen; og de sagde til ham: Vis os, hvor vi kan komme ind i Byen, så vil vi skåne dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
159Filisterne drog nu op og slog Lejr i Juda og spredte sig ved Lehi.
DommerDette er Biblen på danskdanish
168Filisternes Fyrster bragte hende da syv friske Strenge, der ikke var blevet tørre, og med dem bandt hun ham;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1623Filisternes Fyrster samledes nu for at holde en stor Offerfest til Ære for deres Gud Dagon og for at fornøje sig; og de sagde: Vor Gud gav os i Hænde Samson, vor Fjende!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2310Findes der nogen hos dig, der på Grund af en natlig Hændelse ikke er ren, skal han gå uden for Lejren, han må ikke komme ind i Lejren;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
721Fiskene i Nilen døde, og Nilen stank, så Ægypterne ikke kunde drikke Vand fra Nilen, og der var Blod i hele Ægypten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
718Fiskene i Nilen skal dø, og Nilen skal stinke, og Ægypterne skal væmmes ved at drikke Vand fra Nilen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
159Fjenden tænkte: Jeg sætter efter dem, indhenter dem, uddeler Bytte, stiller mit Begær på dem; jeg drager mit Sværd, min Hånd skal udrydde dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
730Fjerde Dag kom Rubeniternes Øverste, Elizur, Sjedeurs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1645Fjern eder fra denne Menighed, så vil jeg i et Nu tilintetgøre dem! Da faldt de på deres Ansigt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3831Fodstykkerne til Forgården rundt om og til Forgårdens Indgang og alle Teltpælene til Boligen og alle Teltpælene til Forgården hele Vejen rundt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3817Fodstykkerne til Pillerne af Kobber,men deres Knager og Bånd af Sølv; alle Pillernes Hoveder var overtrukket med Sølv; og de havde Bånd af Sølv.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1514Folkene hørte det og bæved, Skælven greb Filisterlandets Folk.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
118Folket gik rundt og sankede den op; derpå malede de den i Håndkværne eller stødte den i Mortere; så kogte de den i Gryder og lavede Kager deraf; den smagte da som Bagværk tillavet i Olie.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2023Folket, Israels Mænd, tog sig da sammen og stillede sig atter op til Kamp på samme Sted som den første Dag;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
63For Abraham, Isak og Jakob åbenbarede jeg mig som Gud den Almægtige, men under mit Navn Herren gav jeg mig ikke til Kende for dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2660For Aron fødtes Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4136for at Afgrøden kan tjene til Forråd for Landet i Hungersnødens syv År, som skal komme over Ægypten, at ikke Landet skal gå til Grunde ved Hungersnøden.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
424for at alle Jordens Folk skal kende, at HERRENs Arm er stærk, at de må frygte HERREN eders Gud alle Dage.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3019for at Aron og hans Sønner kan tvætte deres Hænder og Fødder deri.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
420for at de ikke et eneste Øjeblik skal komme til at se de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2018for at de ikke skal lære eder at efterligne alle deres Vederstyggeligheder, som de øver til Ære for deres Guder, så I forsynder eder mod Herren eders Gud.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
45For at de nemlig kan tro, at Herren, deres Fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har åbenbaret sig for dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1910for at der ikke skal udgydes uskyldigt Blod i dit Land, som Herren din Gud giver dig i Eje, så du pådrager dig Blodskyld.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
46for at det kan tjene til Tegn iblandt eder. Når eders Børn i Fremtiden spørger: Hvad Betydning har disse Sten for eder?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
438for at drive Folk bort foran dig, der er større og mægtigere end du selv, og lade dig komme ind i deres Land og give dig det i Eje, som det nu er sket,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
62for at du alle dine Levedage må frygte Herren din Gud og holde alle hans Anordninger og Bud, som jeg giver dig, du selv, din Søn og din Sønnesøn, og få et langt Liv.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
102for at du må kunne fortælle din Søn og din Sønnesøn, hvorledes jeg handlede med Ægypterne, og om de Tegn, jeg gjorde iblandt dem; så skal I kende, at jeg er Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2343for at eders Efterkommere kan vide, at jeg lod Israeliterne bo i Løvhytter, da jeg førte dem ud af Ægypten. Jeg er Herren eders Gud!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
203for at en Manddraber, der uforsætligt og af Vanvare slår en ihjel, kan ty til dem, så at de kan være eder Tilflugtssteder mod Blodhævneren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2913for at han i dag kan gøre dig til sit Folk, så han bliver din Gud, som han lovede dig og tilsvor dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2115for at han ikke skal vanhellige sit Afkom blandt sin Slægt; thi jeg er Herren, som helliger ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1720for at hans Hjerte ikke skal hovmode sig over hans Brødre eller vige til højre eller venstre fra Budet, at han og hans Sønner i lange Tider må have Kongemagten i Israel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1010for at I kan gøre Skel mellem det hellige og det, der ikke er helligt, og mellem det urene og det rene,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1540for at I kan komme alle mine Bud i Hu og handle efter dem og blive hellige for eders Gud.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1121for at I og eders Børn må leve i det Land, Herren tilsvor eders Fædre at ville give dem, så længe Himmelen er over Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
196for at ikke Blodhævneren i Ophidselse skal sætte efter Manddraberen og, fordi Vejen er for lang, indhente ham og slå ham ihjel, skønt han ikke havde fortjent Døden, eftersom. han ikke i Forvejen havde båret Nag til ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1828for at ikke Landet skal udspy eder, når I gør det urent, ligesom det udspyede det Folk, som var der før eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
25for at indlade eder i Krig med dem; thi jeg vil ikke give eder så meget som en Fodsbred af deres Land; thi Esau har jeg givet Seirs Bjerge i Arv og Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2912for at indtræde i Herren din Guds Pagt og det Edsforbund, Herren din Gud.i Dag slutter med dig,
DommerDette er Biblen på danskdanish
222for at jeg ved dem kan sætte Israel på Prøve, om de omhyggeligt vil følge Herrens Veje, som deres Fædre gjorde, eller ej.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
928for at man ikke skal sige i det Land, du førte os ud fra: Fordi Herren ikke evnede at føre dem til det Land, han havde lovet dem, og fordi han hadede dem, derfor førte han dem ud for at lade dem omkomme i Ørkenen!
DommerDette er Biblen på danskdanish
924for at Voldsgerningen mod Jerubba'als halvfjerdsindstyve Sønner kunde blive hævnet og deres Blod komme over deres Broder Abimelek, som havde dræbt dem, og over Sikems Borgere, som havde sat ham i Stand til at dræbe sine Brødre.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1940For Daniternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1529For den indfødte hos Israelitterne og den fremmede, der bor iblandt dem, for eder alle gælder en og samme Lov; når nogen synder af Vanvare.
DommerDette er Biblen på danskdanish
527For hendes Fødder han segned og faldt; der, hvor han segned, der lå han fældet!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1520For Herren din Guds Åsyn skal du sammen med din Husstand fortære det År efter År på det Sted, Herren udvælger.
DommerDette er Biblen på danskdanish
59For Israels Førere slår mit Hjerte, for de villige af Folket! Lover Herren!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1917For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakariterne efter deres Slægter;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
161For Josefs Sønner faldt Loddet således: Mod Øst går Grænsen fra Jordan ved Jeriko, ved Jerikos Vande, op gennem Ørkenen, som fra Jeriko strækker sig op i Bjerglandet til Betel;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1932For Naftaliterne faldt det sjette Lod, for Naftaliterne efter deres Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1917For sådanne urene skal man da tage noget af Asken af det brændte Syndoffer og hælde rindende Vand derover i en Skål.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Foran Boligen, på Åbenbaringsteltets Forside mod Øst, havde Moses, Aron og hans Sønner deres Lejrpladser, og de tog Vare på alt det, Israeliterne havde at varetage ved Boligen. Enhver Lægmand, der trængte sig ind i det, måtte lide Døden.
DommerDette er Biblen på danskdanish
523Forband, sagde Herrens Engel forband Meroz og dem, der bor deri! fordi de ikke kom Herren til Hjælp kom Herren til Hjælp som Helte!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
522Forbandelsesvandet her komme ind i dine Indvolde, så din Bug svulmer op og din Lænd visner! Og kvinden skal sige: Amen, Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2817Forbandet din Kurv og dit Dejgtrug!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2818Forbandet dit Livs og din Jords Frugt, Tillægget af dine Okser og dit Småkvægs Yngel!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2719Forbandet enhver, som bøjer Retten for den fremmede, den faderløse og Enken! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2717Forbandet enhver, som flytter sin Næstes Skel! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2718Forbandet enhver, som fører den blinde på Vildspor! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2721Forbandet enhver, som har Omgang med noget Slags Kvæg! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2720Forbandet enhver, som har Samleje med sin Faders Hustru; thi han har løftet sin Faders Tæppe! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2723Forbandet enhver, som har Samleje med sin Hustrus Moder! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2722Forbandet enhver, som har Samleje med sin Søster, sin Faders eller Moders Datter! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2726Forbandet enhver, som ikke holder denne Lovs Ord i Hævd og handler efter dem! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2725Forbandet enhver, som lader sig købe til at myrde en uskyldig! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2716Forbandet enhver, som ringeagter sin Fader eller Moder! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2724Forbandet enhver, som snigmyrder sin Næste! Og hele Folket skal svare: Amen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2816Forbandet skal du være i Staden, og forbandet skal du være på Marken!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2819Forbandet skal du være, når du går ind, og forbandet skal du være, når du går ud!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2715Forbandet være den, som laver et udskåret eller støbt Billede, Herren en Vederstyggelighed, Værk af en Håndværkers Hænder, og stiller det op i Løndom! Og hele Folket skal svare: Amen!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
497Forbandet være deres Vrede, så vild den er, deres Hidsighed, så voldsom den er! Jeg spreder dem i Jakob, splitter dem ad i Israel!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
265fordi Abraham adlød mine Ord og holdt sig mine Forskrifter efterrettelig, mine Bud, Anordninger og Love.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
234fordi de ikke kom eder i Møde med Brød eller Vand undervejs, da I drog bort fra Ægypten, og fordi han lejede Bileam, Beors Søn, fra Petor i Aram Nabarajim, imod dig til at forbande dig;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3010fordi du adlyder Herren din Guds Røst og holder hans Bud og Anordninger, der er optegnet i denne Lovbog, fordi du af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til Herren din Gud.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1318fordi du adlyder Herren din Guds Røst, så du vogter på alle hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig, og gør, hvad der er ret i Herren din Guds Øjne!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
199fordi du omhyggeligt overholder alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig, idet du elsker Herren din Gud og vandrer på hans Veje alle Dage, så skal du føje endnu tre Byer til disse tre,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1416Fordi Herren ikke evnede at føre dette Folk til det Land, han havde tilsvoret dem, lod han dem omkomme i Ørkenen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3251fordi I handlede troløst imod mig iblandt Israelitterne ved Merihat Kadesjs Vand i Zins Ørken, fordi I ikke helligede mig iblandt Israelitterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
210Fordum beboedes det af Emiterne, et stort og talrigt Folk, kæmpestore som Anakiterne;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2716Forgårdens Indgang skal have et Forhæng på tyve Alen af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning med fire Piller og fire Fodstykker.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
426Forgårdens Omhæng og Forhænget for Indgangen til Forgården, der er rundt om Boligen og Alteret, dens Teltreb og alle Redskaber, som hører til Arbejdet derved; og alt, hvad der skal gøres derved, skal de udføre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3517Forgårdens Omhæng, dens Piller og Fodstykker og Forhænget til Forgårdens Indgang,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
326Forgårdens Omhæng, Forhænget for Indgangen til Forgården, der omgav Boligen og Alteret, og dens Teltreb, alt Arbejdet dermed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2111Forholder han hende nogen af disse tre Ting, skal hun frigives uden Vederlag og Betaling.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3818Forhænget til Forgårdens Indgang var af violet og rødt Purpurgarn i broget Vævning, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, tyve Alen langt og fem Alen højt, svarende til Bredden på Forgårdens Omhæng.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3412forlang så høj en Brudesum og Gave, I vil; jeg giver, hvad I kræver, når I blot vil give mig Pigen til Hustru!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2831Foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer skal I ofre det, lydefri Dyr skal I tage, med tilhørende Drikofre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2338foruden Herrens Sabbater og foruden eders Gaver og alle eders Løfteofre og alle eders Frivilligofre, som I giver Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2823Foruden Morgen brændofferet, det daglige Brændoffer, skal I ofre det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2617fra Arod Aroditernes Slægt og fra Ar'eli Ar'eliternes Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
139fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen midt nede i Dalen, hele Højsletten fra Medeba til Dibon,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
236Fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen, der ligger i Dalen, og til Gilead var der ikke en By, som var os uindtagelig; Herren vor Gud gav dem alle i vor Magt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
448fra Aroer ved Arnonflodens Bred til Sirjons Bjerg, det er Hermon,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2631fra Asriel Asrieliternes Slægt, fra Sjekem Sjekemiternes Slægt,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
345fra Azmon skal Grænsen dreje hen til Ægyptens Bæk og ende ved Havet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2120fra Bamot til halen på Moabs Højslette, til Pisgas Top, som rager op over Ørkenen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2645fra Beri'as Sønner: Fra Heber stammer Hebriternes Slægt og fra Malkiel Malkieliternes Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
162fra Betel fortsætter den videre til Arkiternes Landemærke, til Atarot,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
348fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat, så at Grænsen ender ved Zedad;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
105fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
276Fra den første Måned til det femte År skal Vurderingssummen for et Drengebarn være fem Sekel Sølv, for et Pigebarn tre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Fra det femte til det tyvende År skal Vurderingssummen for Mandspersoner være tyve Sekel, for Kvinder ti.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1117fra det nøgne Bjergdrag, som højner sig hen imod Seir, indtil Ba'al Gad i Libanons Dal ved Hermonbjergets Fod; og alle deres Konger tog han til Fange, huggede dem ned og dræbte dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
277Fra det tresindstyvende År og opefter skal Vurderingssummen være femten Sekel, hvis det er en Mand, men ti, hvis det er en Kvinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1011fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot- Ir, Kela
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4925fra din Faders Gud han hjælpe dig!Og Gud den Almægtige, han velsigne dig med Himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2317Fra eders Boliger skal I bringe Svingningsbrød, to Brød, som skal laves af to Tiendedele Efa fint Hvedemel og bages syrede, en Førstegrødegave til Herren.
DommerDette er Biblen på danskdanish
514Fra Efraim steg de ned i Dalen, din broder Benjamin var blandt dine Skarer. Fra Makir drog Høvedsmænd ned, fra Zebulon de, der bar Herskerstav;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1546fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger på Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1010Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Fra Gerson nedstammede Libniternes og Sjimiternes Slægter; det var Gersoniternes Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
266fra Hezron Hezroniternes Slægt og fra Karmi Karmiternes Slægt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
520Fra Himmelen kæmped Stjernerne, fra deres Baner stred de mod Sisera!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
436Fra Himmelen lod han dig høre sin Røst for at undervise dig, og på Jorden lod han dig se sin store Ild, og hans Ord hørte du ud fra Ilden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
225Fra i Dag af begynder jeg at vække Frygt og Rædsel for dig hos alle Folkeslag under Himmelen; blot de hører om dig, skal de ryste og bæve for dig!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2624fra Jasjub Jasjubiternes Slægt og fra Sjimron Sjimroniternes Slægt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2649fra Jezer Jezeriternes Slægt og fra Sjillem Sjillemiternes Slægt,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
199Fra Judæernes Del blev Simeoniternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeoniterne Arvelod inde i deres Arvelod.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2014Fra Kadesj sendte Moses Sendebud til kongen af Edom med det Bud: Din Broder Israel lader sige: Du kender jo alle de Besværligheder, som er vederfaret os,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
327Fra Kehat nedstammede Amramiternes, Jizhariternes, Hebroniternes og Uzzieliternes Slægter; det var Kehatiternes Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
121Fra Kibrot-Hattåva drog Folket til Hazerot, og de gjorde Holdt i Hazerot.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2119fra Mattana til Nahaliel; fra Nahaliel til Bamot;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
333Fra Merari nedstammede Maliternes og Musjiternes Slægter; det var Meraris Slægter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
174Fra min Side er min Pagt med dig, at du skal blive Fader til en Mængde Folk;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2616fra Ozni Ozniternes Slægt, fra Eti Eriternes Slægt,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1912fra Sarid drejer den østpå, mod Solens Opgang, hen imod Kislot-Tabors Område og fortsætter til Daberat og op til Jafia;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2632fra Sjemida Sjemidaiternes Slægt og fra Hefer Heferiternes Slægt;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2639fra Sjufam Sjufamiternes Slægt og fra Hufam Hufamiternes Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
168Fra Tappua går Grænsen mod Vest til Kanabækken og ender ved Havet. Det er Efraimiternes Stammes Arvelod efter deres Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
447fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtreds års alderen, alle, som skulde udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet både med hvad der skulde gøres, og hvad der skulde bæres,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
423fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen skal du mønstre dem, alle, der skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
430fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen skal du mønstre dem, alle, som skal gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
43fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, der skal gøre Tjeneste med' at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
439fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
443fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
435fra Trediveårsalderen og opefter til Halvtredsårsalderen, alle, som skulde gøre Tjeneste med at udføre Arbejde ved Åbenbaringsteltet,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
13fra Tyveårsalderen og opefter skal du og Aron mønstre alle våbenføre Mænd i Israel, Hærafdeling for Hærafdeling;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
264fra Tyveårsalderen og opefter, som Herren havde pålagt Moses. Og Israeliterne, som var udvandret fra Ægypten, var følgende:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2613fra Zera Zeraiternes Slægt og fra Sjaul Sjauliternes Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
14Fra Ørkenen og Libanon til den store Flod, Eufratfloden, hele Hetiternes Land, og til det store Hav i Vest skal eders Landemærker nå.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3211frels mig fra min Broder Esaus Hånd, thi jeg frygter for, at han skal komme og slå mig, både Moder og Børn!
DommerDette er Biblen på danskdanish
52Frem stod Høvdinger i Israel, Folket gav villigt Møde, lover Herren!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
710Fremdeles bragte Øversterne Offergaver til Alterets indvielse, dengang det blev salvet, og Øversterne bragte deres Offergaver hen foran Alteret.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
42Fremdeles fødte hun hans Broder Abel. Abel blev Fårehyrde, Kain Agerdyrker.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1311fremdeles Gilead og Gesjuriternes og Ma'akatiternes Landemærke, hele Hermonbjerget og hele Basan indtil Salka,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3619Fremdeles lavede han over Teltdækket et Dække af rødfarvede Væderskind og derover endnu et Dække af Tahasjskind.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3614Fremdeles lavede han Tæpper af Gedehår til et Teltdække uden om Boligen, og her lavede han elleve Tæpper,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
912Fremdeles sagde Gud: Dette er Tegnet på den Pagt, jeg til evige Tider opretter mellem mig og eder og hvert levende Væsen, som er hos eder:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
926Fremdeles sagde han: Lovet være Herren, Sems Gud, og Kana'an blive hans Træl!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
168Fremdeles sagde Moses til Kora: Hør nu, I Levisønner!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
413Fremdeles skal de rense Alteret for Aske og brede et rødt Purpurklæde derover
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2316Fremdeles skal du fejre Højtiden for Høsten, Førstegrøden af dit Arbejde, af hvad du sår i din Mark, og Højtiden for Frugthøsten ved Årets Udgang, når du har bjærget Udbyttet af dit Arbejde hjem fra Marken.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
271Fremdeles skal du lave Alteret af Akacietræ, fem Alen langt og fem Alen bredt, firkantet skal Alteret være, og tre Alen højt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2615Fremdeles skal du lave Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
276Fremdeles skal du lave Bærestænger til Alteret, Stænger af Akacietræ, og overtrække dem med Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2531Fremdeles skal du lave en Lysestage af purt Guld, i drevet Arbejde skal Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, laves, således af dens Blomster med Bægere og Kroner er i eet med den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2836Fremdeles skal du lave en Pandeplade af purt Guld, og i den skal du gravere, som når man graverer Signeter: Helliget Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
301Fremdeles skal du lave et Alter til at brænde Røgelse på: af Akacietræ skal du lave det,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2523Fremdeles skal du lave et Bord at Alkacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2614Fremdeles skal du lave et Dække over Teltdækket af rødfarvede Væderskind og derover endnu et Dække af Tahasjskind.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2631fremdeles skal du lave et Forhæng af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus; det skal laves i Kunstvævning med Keruber på.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2636Fremdeles skal du lave et Forhæng til Teltets indgang af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
267Fremdeles skal du lave Tæpper af Gedehår til et Teltdække uden om Boligen, og her skal du lave elleve Tæpper,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2720Fremdeles skal du pålægge Israeliterne at skaffe dig ren Olivenoli af knuste Frugter til Lysestagen, og der skal stadig sættes Lamper på.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2831Fremdeles skal du tilvirke Kåben, som hører til Efoden, helt og holdent af violet Purpur.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2815Fremdeles skal du tilvirke Retskendelsens Brystskjold i Kunstvævning på samme Måde som Efoden; af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus skal du lave det;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1811Fremdeles skal følgende tilfalde dig som Offerydelse af deres Gaver: Alle Gaver fra Israelitterne, hvormed der udføres Svingning, giver jeg dig tillige med dine Sønner og Døtre som en evig gyldig Rettighed; enhver, som er ren i dit Hus, må spise deraf.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
287fremdeles som Drikoffer dertil en Fjerdedel Hin Vin for hvert Lam; i Helligdommen skal derudgydes Drikoffer af stærk Drik for Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1426Fremdeles talede Herren til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2719fremstil ham for Præsten Eleazar og hele Menigheden og indsæt ham således i deres Påsyn;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2833Frugten af dit Land og af al din Møje skal fortæres af et Folk, du ikke kender; du skal kues og mishandles alle Dage;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
92Frygt for eder og Rædsel for eder skal være over alle Jordens vildtlevende Dyr og alle Himmelens Fugle og i alt, hvad Jorden vrimler med, og i alle Havets Fisk; i eders Hånd er de givet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5021frygt ikke, jeg vil sørge for eder og eders Kvinder og Børn! Således trøstede han dem og satte Mod i dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
811Frøerne skal vige bort fra dig, dine Huse, dine Tjenere og dit Folk; kun i Nilen skal de blive tilbage.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2515Fuldvægtige Lodder og Efaer, der holder Mål, skal du have, for at du kan få et langt Liv i det Land, Herren din Gud vil give dig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
258fulgte den israelitiske Mand ind i Sengekammeret og gennemborede dem begge, både den israelitiske Mand og Kvinden, hende gennem Underlivet. Da standsede Plagen blandt Israeliterne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
147Fyrretyve År gammel var jeg, dengang HERRENs Tjener Moses udsendte mig fra Kadesj Barnea for at udspejde Landet; og jeg aflagde ham Beretning efter bedste Overbevisning.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
253Fyrretyve Slag må han lade ham få, men heller ikke flere, for at din Broder ikke skal vanæres for dine Øjne, når han får endnu flere Slag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416Fædre skal ikke lide Døden for Børns Skyld, og Børn skal ikke lide Døden for Fædres Skyld. Enhver skal lide Døden for sin egen Synd.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3923Fængselets Overopsynsmand førte ikke Tilsyn med noget som helst af, hvad der var lagt i Josefs Hånd, eftersom Herren var med ham og lod alt, hvad han foretog sig, lykkes.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
125Føder hun derimod et Pigebarn, skal hun være uren i to Uger ligesom under sin månedlige Urenhed; og derpå skal hun holde sig hjemme i seks og tresindstyve Dage, medens hun har sit Renselsesblod.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
228Fødevarer at spise skal du sælge mig for Penge, og Vand at drikke skal du give mig for Penge, jeg beder kun om at måtte drage igennem til Fods,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
26Fødevarer at spise skal I købe af dem for Penge, også Vand at drikke skal I købe af dem for Penge;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
533følg altid den Vej, som Herren eders Gud har pålagt eder at gå, at I kan blive i Live og få det godt og leve længe i det Land,I skal tage i Besiddelse!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2023Følg ikke det Folks Skikke, som jeg driver bort foran eder, thi de har øvet alt dette; derfor væmmedes jeg ved dem
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2657Følgende er de af Leviterne, der mønstredes, Slægt for Slægt: Fra Gerson stammer Gersoniternes Slægt, fra Kehat Kehatiternes Slægt og fra Merari Merariternes Slægt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
331Følgende er de enkelte Strækninger på Israelitternes Vandring, de tilbagelagde på Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1113Følgende er de Fugle, I skal regne for en Vederstyggelighed, de må ikke spises, de er en Vederstyggelighed: Ørnen, Lammegribben, Havørnen,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
141Følgende er de Landstrækninger, Israeliterne fik til Arvelod i Kana'ans Land, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse tildelte dem
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
234Følgende er Herrens Festtider med Højtidsstævner, som I skal udråbe, hver til sin Tid:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2658Følgende er Levis Slægter: Libniternes Slægt, Hebroniternes Slægt, Maliternes Slægt, Musjiternes Slægt og Koraiternes Slægt. Kehat avlede Amram.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2513Følgende er Navnene på Ismaels Sønner efter deres Navne og Slægter: Nebajot, Ismaels førstefødte, Kedar, Adbe'el, Mibsam,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
468Følgende er Navnene på Israels Sønner, der kom til Ægypten, Jakob og hans Sønner: Ruben, Jakobs førstefødte;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
616Følgende er Navnene på Levis Sønner efter deres Nedstamning: Gerson, Kehat og Merari. Levis Levetid var 137 År.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
127Følgende Konger i Landet blev overvundet af Josua og Israeliterne hinsides Jordan, på Vestsiden, fra Ba'al Gad i Dalen ved Libanon til det nøgne Bjergdrag, som højner sig mod Seir, og deres Land givet Israels Stammer i Eje af Josua efter deres Afdelinger,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
189Følgende skal tilfalde dig af det højhellige, fraregnet hvad der opbrændes: Alle deres Offergaver, der falder ind under Afgrødeofre, Syndofre og Skyldofre, som de bringer mig til Erstatning; som højhelligt skal dette tilfalde dig og dine Sønner.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
121Følgende to Konger i Landet blev overvundet af Israeliterne og deres Land taget i Besiddelse af dem, Landet østen for Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre Del:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3625Følgende var Anas Børn: Disjon og Oholibama, Anas Datter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
31Følgende var Arons og Moses's Efterkommere, på den Tid Herren talede på Sinaj Bjerg.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3631Følgende var de Konger, der herskede i Edoms Land, før Israeliterne fik Konger:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3626Følgende var Disjons Sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3618Følgende var Esaus Hustru Oholibamas Sønner: Høvdingerne Jeusj, Jalam og Kora. Det var de Høvdinger, der stammede fra Oholibama, Esaus Hustru, Anas Datter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3617Følgende var Esaus Søn Reuels Sønner: Høvdingerne Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var de fra Reuel stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Esaus Hustru Basemats Sønner.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3610Følgende var Esaus Sønners Navne: Elifaz, en Søn af Esaus Hustru Ada, og Reuel, en Søn af Esaus Hustru Basemat.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3615Følgende var Esaus Sønners Stammehøvdinger: Elifaz's, Esaus førstefødtes, Sønner: Høvdingeroe Teman, Omar, Zefo, Henaz,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3627Følgende var Ezers Sønner: Bilhan, Zåvan og Akan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3620Følgende var Horiten Seirs Sønner, Landets oprindelige Befolkning: Lotan, Sjobal, Zibon, Ana,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3629Følgende var Horiternes Stammehøvdinger: Høvdingerne Lotan, Sjobal, Zibon, Ana,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
317Følgende var Levis Sønner efter deres Navne: Gerson, Kehat og Merari.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3640Følgende var Navnene på Esaus Stammehøvdinger efter deres Slægter, Bosteder og Navne: Høvdingerne Timna, Alva, Jetet,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
318Følgende var Navnene på Gersons Sønner efter deres Slægter: Libni og Sjimi;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
614Følgende var Overhovederne for deres Fædrenehuse: Rubens, Israels førstefødtes, Sønner var: Hanok, Pallu, Hezron og Harmi; det er Rubens Slægter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3613Følgende var Reuels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var Esaus Hustru Basemats Sønner.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3628Følgende var Risjons Sønner: Uz og Aran.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3623Følgende var Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3614Følgende var Sønner af Esaus Hustru Oholibama, Datter af Zibons Søn Ana; hun fødte for Esau: Jeusj, Jalam og Kora.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3624Følgende var Zibons Sønner: Aja og Ana. Det var denne Ana, som fandt de varne Kilder i Ørkenen, da han vogtede sin Fader Zibons Æsler.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
28Før de to Mænd endnu havde lagt sig, kom hun op på Taget til dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4150Før Hungersnødens År kom. fik Josef to Sønner med Asenat, Præsten i On Potiferas Datter;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2414Før Spotteren uden for Lejren. og alle de, der hørte det, skal lægge deres Hænder på hans Hoved, og derefter skal hele Menigheden stene ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2910Før Tyren frem foran Åbenbaringsteltet, og Aron og hans Sønner skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1925først det femte År må I spise deres Frugt, for at I kan få så meget større Udbytte deraf. Jeg er Herren eders Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1517førte dem frem og planted dem i din Arvelods Bjerge, på det Sted du beredte dig til Bolig, Herre, i den Helligdom, Herre, som dine Hænder grundfæsted.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
248førte jeg eder ind i Amoriternes Land hinsides Jordan, og da de angreb eder, gav jeg dem i eders Hånd, så I tog deres Land i Besiddelse, og jeg tilintetgjorde dem foran eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
530Gå derfor hen og byd dem at vende tilbage til deres Telte;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
715Gå derfor i Morgen tidlig til Farao, når han begiver sig ned til Vandet, og træd frem for ham ved Nilens Bred og tag Staven, der forvandledes til en Slange, i Hånden
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
412Gå derfor kun, jeg vil være med din Mund og lære dig, hvad du skal sige!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
611Gå hen og sig til Farao, Ægyptens Konge, at han skal lade Israeliterne drage ud af, sit Land!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
928gå i Forbøn hos Herren, at det nu må være nok med Guds Torden og Haglvejret, så vil jeg lade eder rejse, og I skal ikke blive længer!
DommerDette er Biblen på danskdanish
618gå ikke herfra, før jeg kommer tilbage til dig og bringer dig min Gave og stiller den frem for dig! Han svarede: Jeg skal blive, til du kommer tilbage!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Gå nu hen og kald Israels Ældste sammen og sig til dem: Herren, eders Fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har åbenbaret sig for mig og sagt: Jeg har givet Agt på eder og på, hvad man har gjort imod eder i Ægypten,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1014Gå nu hen og råb til de Guder, I udvalgte eder, og lad dem frelse eder i eders Nød:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
518Gå nu hen og tag fat på eders Arbejde; I får ingen Halm, men I skal levere det samme Antal Teglsten!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
111Gå omkring i Lejren og byd Folket: Sørg for Rejsetæring, thi om tre Dage skal I gå over Jordan derhenne for at drage ind og tage det Land i Besiddelse, som HERREN eders Gud vil give eder i Eje!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
511gå selv ud og sank eder Halm, hvor I kan finde det, men i eders Arbejde bliver der intet eftergivet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
816Gå ud af Arken med din Hustru, dine Sønner og dine Sønnekoner
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
279Gå ud til Hjorden og hent mig to gode Gedekid; så laver jeg af dem en lækker Ret Mad til din Fader efter hans Smag;
DommerDette er Biblen på danskdanish
939Ga'al rykkede da ud i Spidsen for Sikems Borgere for at kæmpe mod Abimelek.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4919Gad, på ham gør Krigerskarer Indhug, men han gør Indhug i Hælene på dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
124Gads Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2615Gads Sønners Slægter var følgende: Fra Zefon stammer Zefoniternes Slægt, fra Haggi Haggiternes Slægt, fra Sjuni Sjuniternes Slægt,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
154går videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; så ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1541Gederot, Bet Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
528Gennem Vinduet spejded Siseras Moder, gennem Gitteret stirred hun ud: Hvi tøver hans Vogn med at komme? Hvi nøler hans Forspands Hovslag?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
216Gersoniterne fik ved Lodkastningen efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
325Gersoniterne havde ved Åbenbaringsteltet at tage Vare på selve Boligen og Teltdækket, dets Dække, Forhænget for Åbenbaringsteltets Indgang,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2133Gersoniternes Byer efter deres Slægter udgjorde i alt tretten med omliggende Græsmarker.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
323Gersoniternes Slægter havde deres Lejrplads bag ved Boligen mod Vest.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
617Gersons Sønner var Libni og Sjimi efter deres Slægter.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1825Gibeon, Rama, Be'erot,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
529gid de alle Dage må have et sådant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det må gå dem og deres Børn vel evindelig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2315Gid min Herre vilde høre mig! Et Stykke Land til 400 Sekel Sølv, hvad har det at sige mellem mig og dig? Jord du kun din døde!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2311Gid min Herre vilde høre mig! Marken giver jeg dig, og Hulen derpå giver jeg dig; i mit Folks Nærværelse giver jeg dig den; jord du kun din døde!
DommerDette er Biblen på danskdanish
619Gideon gik da ind og tillavede et Gedekid og usyrede Brød af en Efa Mel; Kødet lagde han i en Kurv, og Suppen hældte han i en Krukke og bar det ud til ham under Egen. Da han kom hen til ham med det,
DommerDette er Biblen på danskdanish
830Gideon havde halvfjerdsindstyve Sønner, der var avlede af ham, thi han havde mange Hustruer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
827Gideon lavede deraf en Efod, som han gav Plads i sin Fødeby Ofra; og alle Israelitterne bolede med den, og den blev Gideon og hans Hus en Snare.
DommerDette er Biblen på danskdanish
622Gideon skønnede nu, at det havde været Herrens Engel; og han sagde: Ve, Herre, Herre, jeg har jo set Herrens Engel Ansigt til Ansigt!
DommerDette er Biblen på danskdanish
627Gideon tog da ti af sine Trælle og gjorde, som Herren bød ham; men han gjorde det om Natten, thi af Frygt for sin Familie og sine Bysbørn turde han ikke gøre det om Dagen.
DommerDette er Biblen på danskdanish
832Gideon, Joasjs Søn, døde i en høj Alder og blev jordet i sin Fader Abiezriten Joasjs Grav i Ofra.
DommerDette er Biblen på danskdanish
948gik han med alle sine Folk op på Zalmonbjerget. Her greb han en Økse, afhuggede et Knippe Grene, løftede det op og tog det på Skulderen; og han sagde til sine Folk: Skynd eder at gøre det samme, som I så, jeg gjorde!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2418gik Moses ind i Skyen og steg op på Bjerget. Og Moses blev på Bjerget i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
79gik Par for Par ind i Arken til Noa, Han og Hundyr, som Gud havde pålagt Noa.
DommerDette er Biblen på danskdanish
517Gilead blev på hin Side Jordan, og Dan, hvi søgte han fremmed Hyre? Aser sad stille ved Havets Strand; han blev ved sine Vige.
DommerDette er Biblen på danskdanish
111Gileaditen Jefta var en dygtig Kriger. Han var Søn af en Skøge. Gilead avlede Jefta.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2630Gileads Sønner var følgende: Fra Abiezer stammer Abiezriternes Slægt, fra Helek Helekiternes Slægt,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
62Giv Aron og hans Sønner dette Bud: Dette er Loven om Brændofferet. Brændofferet skal blive liggende på sit Bål på Alteret Natten over til næste Morgen, og Alterilden skal holdes ved lige dermed.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3026giv mig mine Hustruer og mine Børn som jeg har tjent dig for, og lad mig drage bort; du ved jo selv, hvorledes jeg har tjent dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
410Glem ikke den Dag, du stod for Herren din Guds Åsyn ved Horeb, da Herren sagde til mig: Kald mig Folket sammen, for at jeg kan kundgøre dem mine Ord, så de kan lære at frygte mig, så længe de lever på Jorden, og lære deres Sønner det samme!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1413Glenten, de forskellige Arter af Falke,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1114Glenten, de forskellige Arter af Falke,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4616Gods Sønner Zifjon, Haggi. Sjuni, Ezbon, Eri, Arodi og Areli.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
103Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifaf og Togarma.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1551Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3912greb hun fat i hans Kappe og sagde: Kom og lig hos mig! Men han lod Kappen blive i hendes Hånd og flygtede ud af Huset.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
94greb også de til en List; de gik hen og forsynede sig med Rejsetæring, læssede nogle slidte Sække og nogle slidte, sprukne, stoppede Vinsække på deres Æsler
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
223grebes Moab af Rædsel for Folket, fordi det var så talrigt, og Moab gruede for Israelitterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
354Græsmarkerne om Byerne, som I skal give Leviterne, skal strække sig 1000 Alen fra Bymuren ud til alle Sider;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
359Gud åbenbarede sig atter for Jakob efter hans Hjemkomst fra Paddan Aram og velsignede ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4313Gud den Almægtige lade eder finde Barmhjertighed hos Manden, så han lader eders anden Broder og Benjamin fare - men skal jeg være barnløs, så lad mig da blive det!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
283Gud den Almægtige velsigne dig og gøre dig frugtbar og give dig et talrigt Afkom, så du bliver til Stammer i Hobetal.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2319Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2322Gud førte det ud af Ægypten, det har en Vildokses Horn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
248Gud førte det ud af Ægypten, det har en Vildokses Horn; det opæder de Folkeslag der står det imod, søndrer deres Ben og knuser deres Lænder
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2728Gud give dig af Himmelens Væde og Jordens Fedme, Korn og Most i Overflod!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
116Gud gjorde de to store Lys, det største til at herske om Dagen, det mindste til at herske om Natten, og Stjernerne;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
125Gud gjorde de vildtlevende Dyr efter deres Arter, Kvæget efter dets Arter og alt Jordens Kryb efter dets Arter. Og Gud så, at det var godt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2228Gud må du ikke spotte, og dit Folks Øvrighed må du ikke forbande.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
129Gud sagde fremdeles: Jeg giver eder alle Urter på hele Jorden, som bærer Frø, og alle Træer, som bærer Frugt med Kærne; de skal være eder til Føde;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
121Gud skabte de store Havdyr og den hele Vrimmel af levende Væsener, som Vandet vrimler med, efter deres Arter, og alle vingede Væsener efter deres Arter. Og Gud så, at det var godt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
927Gud skaffe Jafet Plads, at han må bo i Sems Telte; og Kana'an blive hans Træl!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Gud svarede Moses: Jeg er den, jeg er! Og han sagde: Således skal du sige til Israeliterne: JEG ER har sendt mig til eder!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
201Gud talede alle disse Ord og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
62Gud talede til Moses og sagde til ham: Jer er Herren!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2222Gud, Gud HERREN, Gud, Gud HERREN ved det, og Israel skal vide det: Hvis det er i Genstridighed eller Troløshed mod HERREN, i den Hensigt at vende os fra HERREN,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1419Guds Engel, der drog foran Israels Hær, flyttede sig nu og gik bag ved dem; og Skystøtten flyttede sig fra Pladsen foran dem og stillede sig bag ved dem
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3938Guldalteret, Salveolien, den vellugtende Røgelse, Forhænget til Teltets Indgang,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
532Gør derfor omhyggeligt således, som Herren eders Gud har pålagt eder, uden at vige til højre eller venstre;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
342Gør dig så rede til i Morgen, stig om Morgenen op på Sinaj Bjerg og stil dig hen og vent på mig der på Bjergets Top.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1824Gør eder ikke urene med noget sådant, thi med alt sådant har de Folkeslag, jeg driver bort foran eder, gjort sig urene.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2113Gør han det imidlertid ikke med Forsæt, men styres hans Hånd af Gud, vil jeg anvise dig et Sted, hvor han kan ty hen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3534Gør ikke det Land urent, I er bosat i, og i hvis Midte jeg bor; thi jeg Herren bor midt iblandt Israels Børn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1143Gør ikke eder selv til en Vederstyggelighed ved noget som helst krybende Kryb, gør eder ikke urene derved, så I bliver urene deraf:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
149Gør kun ikke Oprør imod Herren og frygt ikke for Landets Befolkning, thi dem tager vi som en Bid Brød; deres Skygge er veget fra dem, men med os er Herren; frygt ikke for dem!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2515Hadad, Tema, Jetur, Nafisj og Hedma.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1027Hadoram, Uzal, Dikla,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1919Hafarajim, Sji'on, Anabarat,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1557Hain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
120Haleb gav de Hebron, som Moses havde sagt. Og han drev de tre Anaksønner bort derfra.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1558Halhul, Bet Zur, Gedor,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1627Hallen var fuld af Mænd og Kvinder; der var alle Filisternes Fyrster, og på Taget var der henved 3000 Mænd og Kvinder, som så til, medens de morede sig over Samson.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1331Halvdelen af Gilead og Asjtatot og Edrei, Ogs Kongsbyer i Basan; det gav han Manasses Søn Makirs Sønner, Halvdelen af Makirs Sønner, Slægt for Slægt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1022Halvfjerdsindstyve i Tal drog dine Fædre ned til Ægypten, og nu har Herren din Gud gjort dig talrig som Himmelens Stjerner!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
816ham, som i Ørkenen gav dig Manna at spise, som dine Fædre ikke kendte til, dig til Ydmygelse og Prøvelse, for i de kommende Dage at kunne gøre vel imod dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
815ham, som ledte dig i den store, grufulde Ørken med dens Giftslanger og Skorpioner og vandløse Ødemarker, ham, som lod Vand vælde frem til dig af den flinthårde Klippe,
DommerDette er Biblen på danskdanish
525Han bad om Vand, hun gav ham Mælk, frembar Surmælk i kostbar Skål.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4911Han binder sit Æsel ved Vinstokken, ved Ranken Asenindens Fole, tvætter i Vin sin Kjortel, sin Kappe i Drueblod,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2121Han boede i Parans Ørken, og hans Moder tog ham en Hustru fra Ægypten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
719han bragte som Offergave et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3216han delte dem i flere Hjorde og overlod sine Trælle dem, idet han sagde til dem: Gå i Forvejen og lad en Plads åben mellem Hjordene!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1021Han er din Lovsang, og han er din Gud, han, som har gjort disse store og forfærdelige Ting imod dig, som du med egne Øjne har set!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
324Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3210Han fandt det i Ørkenlandet, i Ødemarken, blandt Ørkenens Hyl; han værnede det med vågent Øje og vogtede det som sin Øjesten.
DommerDette er Biblen på danskdanish
313Han fik Ammoniterne og Amalekiterne med sig, drog ud og slog Israel og tog Palmestaden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
284Han give dig og dit Afkom med dig Abrahams Velsignelse, så du får din Udlændigheds Land i Eje, det,Gud skænkede Abraham!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3535Han har fyldt dem med Kunstsnilde til at udføre alskens Udskæringsarbejde, Kunstvævning, broget Vævning af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og Byssus og almindelig Vævning, så de kan udføre alt Slags Arbejde og udtænke Kunstværker.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610Han har givet dig og med dig alle dine Brødre, Levis Sønner, Adgang til sig og nu attrår I også Præsteværdigheden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
399han har ikke større Magt i Huset end jeg, og han har ikke unddraget mig noget som helst undtagen dig, fordi du er hans Hustru hvor skulde jeg da kunne øve denne store Misgerning og synde mod Gud!
DommerDette er Biblen på danskdanish
831Han havde en Medhustru i Sikem; hun fødte ham en Søn, som han gav Navnet Abimelek.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1214Han havde fyrretyve Sønner og tredive Sønnesønner, som red på halvfjerdsindstyve Æsler. Han var Dommer i Israel i otte År.
DommerDette er Biblen på danskdanish
104Han havde tredive Sønner, som red på tredive Æsler, og de havde tredive Byer, som endnu den Dag i Dag kaldes Jairs Teltbyer; de ligger i Gilead.
DommerDette er Biblen på danskdanish
129Han havde tredive Sønner; tredive Døtre giftede han bort, og tredive Svigerdøtre hjemførte han til sine Sønner.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4326Han hilste på dem og spurgte: Går det eders gamle Fader vel, ham, I talte om? Lever han endnu?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
382Han lavede Horn til dets fire Hjørner, således at de var i eet dermed, overtrak det med Kobber
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3213Han lod det færdes over Landets Høje, nærede det med Markens Frugter, lod det suge Honning af Klippen og Olie af Bjergets Flint,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4143han lod ham køre i sin næstbedste Vogn, og de råbte Abrek for ham. Således satte han ham over hele Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
182Han må ikke eje nogen Arvelod blandt sine Brødre; Herren er hans Arvelod, som han lovede ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2112Han må ikke forlade Helligdommen for ikke at vanhellige sin Guds Helligdom, thi hans Guds Salveolies Vielse er på ham; jeg er Herren!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2111Han må ikke gå hen til noget som helst Lig, end ikke ved sin Fader eller Moder må han gøre sig uren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2316Han må tage Ophold i din Midte på det Sted, han selv vælger, inden dine Porte, hvor han helst vil være, og du må ikke gøre ham Men.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2122Han må vel spise sin Guds Spise, både det, som er højhelligt, og det, som er helligt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
716Han og Hundyr af alt Kød gik ind, som Gud havde påbudt, og Herren lukkede efter ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
85Han sagde da til Folkene i Sukkot: Giv Folkene, der følger mig, nogle Brød, thi de er udmattede, og jeg er i Færd med at forfølge Midjaniterkongerne Zeba og Zalmunna!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1928Han sagde da til hende: Rejs dig og lad os komme af Sted! Men der kom intet Svar. Så løftede han hende op på Æselet og rejste til sit Hjem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
376Han sagde til dem Hør dog, hvad jeg har drømt!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
228Han sagde til dem: Bliv her Natten over, så skal jeg give eder Svar, efter som Herren vil tale til mig! Moabs Høvdinger blev da hos Bileam.
DommerDette er Biblen på danskdanish
137Han sagde til mig: Se, du skal blive frugtsommelig og føde en Søn; drik nu ikke Vin eller stærk Drik og spis intet som helst urent, thi Drengen skal være en Guds Nasiræer fra Moders Liv af til sin Dødedag!
DommerDette er Biblen på danskdanish
172Han sagde til sin Moder: De 1100 Sekel Sølv, du har mistet, og for hvis Skyld du udtalte en Forbandelse, som jeg selv hørte, se, de Penge er hos mig; jeg har taget dem, men nu vil jeg give dig dem tilbage. Da sagde hans Moder: Herren velsigne dig, min Søn!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1138Han sagde: Gå! og lod hende drage bort i to Måneder; og hun gik bort med sine Veninder for at begræde sin Jomfrustand i Bjergene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
332Han sagde: Herren kom fra Sinaj, fra Seir fremstråled han for dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
56Han sagde: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3410Han sagde: Se, jeg vil slutte en Pagt; i hele dit Folks Påsyn vil jeg gøre Undere, som aldrig før er sket nogensteds på Jorden og blandt noget Folkeslag, og hele det Folk, i hvis Midte du lever, skal se Herrens Værk; thi det, jeg vil udføre ved dig, er forfærdeligt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3612han satte halvtredsindstyve Løkker på det ene Tæppe og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke, Løkke lige over for Løkke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
225Han sendte nu Sendebud til Bileam, Beors Søn, i Petor, der ligger ved Floden, til Ammoniternes Land, og bad ham komme til sig, idet han lod sige: Se, et Folk er udvandret fra Ægypten; se, det har oversvømmet Landet og slået sig ned lige over for mig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
248Han skal bestandig hver Sabbatsdag lægge dem frem for Herrens Åsyn; det skal være Israeliterne en evig Pagtspligt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
206han skal blive boende i denne By, indtil han har været stillet for Menighedens Domstol, eller den Mand, som på den Tid er Ypperstepræst, dør; derefter kan Manddraberen vende tilbage til sin By og sit Hjem, den By, han er flygtet fra.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
58Han skal bringe dem til Præsten, og Præsten skal først frembære den, der skal bruges til Syndoffer; han skal knække Halsen på den ved Nakken uden at rive Hovedet helt af
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
512Han skal bringe det til Præsten, og Præsten skal tage en Håndfuld deraf, det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Herrens Ildofre. Det er et Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
714Han skal deraf frembære een Kage af hver Offergave som en Offerydelse til Herren; den tilfalder den Præst, der sprænger Blodet af Takofferet på Alteret.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
713Han skal elske dig, velsigne dig og gøre dig mangfoldig, han skal velsigne Frugten af dit Moderliv og Frugten af din Jord, dit Korn, din Most og din Olie, Tillægget af dine Okser og dine Fårs Yngel i det Land, han tilsvor dine Fædre at ville give dig!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
44Han skal føre Tyren hen til Åbenbaringsteltets Indgang for Herrens Åsyn og lægge sin Hånd på dens Hoved og slagte den for Herrens Åsyn,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
164han skal iføre sig en hellig Linnedkjortel, bære Linnedbenklæder over sin Blusel, omgjorde sig med et Linnedbælte og binde et Linned Hovedklæde om sit Hoved; det er hellige Klæder; og han skal bade sit Legeme i Vand, før han ifører sig dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1912Han skal lade sig rense for Synd med Asken på den tredje og syvende Dag, så bliver han ren; men renser han sig ikke på den tredje og syvende Dag, bliver han ikke ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
424Han skal lægge sin Hånd på Bukkens Hoved og slagte den der, hvor Brændofferet slagtes for Herrens Åsyn. Det er et Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
32Han skal lægge sin Hånd på sin Offergaves Hoved og slagte Dyret ved Indgangen til Åbenbaringsteltet; og Arons Sønner, Præsterne, skal sprænge Blodet rundt om på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
433Han skal lægge sin Hånd på Syndofferets Hoved og slagte det som Syndoffer der, hvor Brændofferet slagtes.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
429Han skal lægge sin Hånd på Syndofferets Hoved og slagte Syndofferet der, hvor Brændofferet slagtes.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Han skal slagte det for Herrens Åsyn ved Alterets Nordside, og Arons Sønner, Præsterne skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
416Han skal tale på dine Vegne til Folket; han skal være din Mund, og du skal være som Gud for ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2311Han skal udføre Svingningen med Neget for Herrens Åsyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Præsten udføre Svingningen dermed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2113Han skal ægte en Kvinde, der er Jomfru;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3821Han spurgte da Folkene på Stedet: Hvor er den Skøge, som sad på Vejen ved Enajim? Og de svarede: Her har ikke været nogen Skøge!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
296Han spurgte da: Går det ham vel? De svarede: Ja, det går ham vel; se, hans Datter Rakel kommer netop med Hjorden derhenne!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3818Han spurgte: Hvad skal jeg give dig i Pant? Hun svarede: Din Seglring, din Snor og din Stav, som du har i Hånden! Så gav han hende de tre Ting og gik ind til hende, og hun blev frugtsommelig ved ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
184Han svarede dem: Det og det har Mika gjort for mig; han har lejet mig til Præst.
DommerDette er Biblen på danskdanish
616Han svarede ham: Herren vil være med dig, og du skal hugge Midjaniterne ned alle som een!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1918Han svarede ham: Vi er på Rejse fra Betlehem i Juda til Udkanten af Efraims Bjerge, hvor jeg har hjemme; jeg har været i Betlehem i Juda og er nu på Vejen hjem; men der er ingen, som byder mig ind i sit Hus,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1611Han svarede hende: Hvis man binder mig med nye Reb, som aldrig har været brug til noget, bliver jeg svag som ethvert andet Menneske!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3716Han svarede: Efter mine Brødre; sig mig, hvor de vogter deres Kvæg!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
214Han svarede: Hvem har sat dig til Herre og Dommer over os? Vil du måske slå mig ihjel, ligesom du slog Ægypteren ihjel? Og Moses blev bange og tænkte: Så er det dog blevet bekendt!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1824Han svarede: I har taget min Gud, som jeg havde lavet mig, tillige med Præsten og er rejst eders Vej! Hvad har jeg nu tilbage? Hvor kan I spørge mig, hvad der er i Vejen?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
810Han svarede: I Morgen! Da sagde han: Det skal ske, som du siger, for at du kan kende, at der ingen er som Herren vor Gud;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
514Han svarede: Ingen af Delene, jeg er Fyrsten over HERRENs Hær; lige nu er jeg kommet! Da faldt Josua til Jorden på sit Ansigt og tilbad og sagde til ham: Hvad har min Herre at sige sin Tjener?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
310Han svarede: Jeg hørte dig i Haven og blev angst, fordi jeg var nøgen, og så skjulte jeg mig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3319Han svarede: Jeg vil lade al min Rigdom drage forbi dig og udråbe Herrens Navn foran dig, thi jeg viser Nåde, mod hvem jeg vil, og Barmhjertighed, mod hvem jeg vil!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3817Han svarede: Jeg vil sende dig et Gedekid fra Hjorden! Da sagde hun: Ja, men du skal give mig et Pant, indtil du sender det!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Han svarede: Jo, jeg vil være med dig! Og dette skal være dig Tegnet på, at det er mig, der har sendt dig: Når du har ført Folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud på dette Bjerg!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3314Han svarede: Skal mit Åsyn da vandre med, og skal jeg således føre dig til Målet?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4410Han svarede: Vel, lad det blive, som I siger: Den, Bægeret findes hos, skal være min Træl, men I andre skal være sagesløse!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3610Han syede Tæpperne sammen, fem og fem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3729Han tilberedte også den hellige Salveolie og den rene, vellugtende Røgelse, som Salveblanderne laver den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
147han tog 600 udsøgte Stridsvogne og alle Ægyptens Krigsvogne, alle bemandede med Vognkæmpere.
DommerDette er Biblen på danskdanish
149Han tog da Honningen i sine Hænder og spiste deraf, medens han gik videre; og da han kom til sin Fader og Moder, gav han dem noget deraf, og de spiste; men han sagde dem ikke, at han havde taget Honningen fra Løvens Krop.
DommerDette er Biblen på danskdanish
943Han tog da sine Folk og delte dem i tre dele og lagde Baghold på Marken; og da han så Folket drage ud, overfaldt han dem og slog dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3123han tog da sine Frænder med sig, satte efter ham så langt som syv Dagsrejser og indhentede ham: i Gileads Bjerge
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3223han tog dem og bragte dem over Bækken; ligeledes bragte han alt. hvad han ejede, over.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2227han traf hende jo ude i det fri, og den trolovede Pige skreg, men ingen kom hende til Hjælp.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3321han udså sig en Forlodsdel, thi der tilfaldt hans Lod ham. Og Folkets Høvdinger samled sig. Han fuldbyrdede Herrens Ret og hans Beslutninger sammen med Israel!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1520Han var Dommer i Israel i Filistertiden i tyve År.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1210Han var Dommer i Israel i syv År. Så døde Ibzan og blev jordet i Betlehem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
102Han var Dommer i Israel i tre og tyve År. Da han døde, blev han jordet i Sjamir.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
109Han var en vældig Jæger for Herrens Øjne; derfor siger man: En vældig Jæget for Herrens Øjne som Nimrod.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
83Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig så Manna at spise, en Føde, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, for at lade dig vide, at Mennesket ikke lever af Brød alene; men ved alt, hvad der udgår af Herrens Mund, lever Mennesket.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
418Hanok fik en Søn Irad; Irad avlede Mehujael; Mehujael avlede Mehujael; og Metusjael avlede Lemek
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
421hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem, der spiller på Harpe og Fløjte.
DommerDette er Biblen på danskdanish
144Hans Fader og Moder forstod ikke, at det kom fra Herren, som søgte en Anledning til Strid over for Filisterne. På den Tid havde Filisterne nemlig Magten over Israel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
143Hans Fader og Moder svarede ham: Findes der da ingen Kvinde blandt dine Landsmænds Døtre eller i hele dit Folk, siden du vil gå hen og tage dig en Hustru hos de uomskårne Filistere? Men Samson svarede sin Fader: Nej, hende må du hjælpe mig til, thi det er hende, jeg synes om!
DommerDette er Biblen på danskdanish
93Hans Morbrødre talte da alle disse Ord til alle Sikems Borgere til Gunst til ham; og deres Hu vendte sig til Abimelek, idet de sagde: Han er vor Broder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
737hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
773hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
731hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
749hans offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
767hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
725hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
761hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
779hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
755hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 7O Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
743hans Offergaver et Sølvfad, der vejede l3O Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5013hans Sønner førte ham til Kana'ans Land og jordede ham i Hulen på Makpelas Mark, den Mark, som Abraham havde købt til Gravsted af Hetiten Efron over for Mamre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
27Hans Søster sagde nu til Faraos Datter: Skal jeg gå hen og hente dig en Amme blandt Hebræerkvinderne til at amme Barnet for dig?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
113hans Tegn og Gerninger, som han gjorde midt i Ægypten mod Farao, Ægypterkongen, og hele hans Land,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2710har han heller ingen Brødre, skal I give hans Arvelod til hans Farbrødre;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
279har han heller ingen Datter, skal I give hans Arvelod til hans Brødre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3115Har han ikke regnet os for fremmede Kvinder, siden han solgte os og selv brugte de Penge, han fik for os?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
205Har han ikke sagt mig, at hun er hans Søster? Og hun selv har også sagt, at han er hendes Broder; i mit Hjertes Troskyldighed og med rene Hænder har jeg gjort dette.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
19Har jeg ikke budt dig: Vær frimodig og stærk; vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, thi HERREN din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
65har jeg nu hørt Israeliternes Klageråb over, at Ægypterne holder dem i Trældon, og jeg er kommet min Pagt i Hu.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
433Har noget Folk hørt Guds Røst ud fra Ilden, således som du hørte det, og levet?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2217Har vi ikke nok i Brøden med Peor, som vi endnu den Dag i Dag ikke har fået os renset for, og for hvis Skyld der kom Plage over Israels Menighed?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1128Haran døde i sin Fader Taras Levetid i sin Hjemstavn i Ur Kasdim.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
116Haren, thi den tygger vel Drøv, men har ikke Klove; den skal være eder uren;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
328hastigt veg de bort fra den Vej jeg bød dem at vandre; de har lavet sig en støbt Tyrekalv og tilbedt den og ofret til den med de Ord: Her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Ægypten!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3142Havde ikke min Faders Gud, Abrahams Gud og Isaks Rædsel, stået mig bi, så havde du ladet mig gå med tomme Hænder; men Gud så min Elendighed og mine Hænders Møje, og i Nat afsagde han sin Kendelse!
DommerDette er Biblen på danskdanish
929Havde jeg blot Magten over Folket her, skulde jeg nok skaffe Abimelek af Vejen!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
439havde vi nu ikke spildt Tiden, kunde vi have været tilbage to Gange!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1527Hazar Gadda, Hesjmon, Bet Pelet,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1528Hazar Sjual, Be'ersjeba med Småbyer,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
193Hazar-Sjual, Bala, Ezem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1525Hazor Hadatta, Kerijjot Hezron, det er Hazor,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1937Hedesj, Edre'i, En-Hazor,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
319Hehats Sønner efter deres Slægter var: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
618Hehats Sønner var Amram, Jizhar, Hebon og Uzziel. Hehats Levetid var 133 År.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3329Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der får Sejr ved Herren! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
811Hele den Styrke, som var med ham, rykkede nærmere, til de havde Byen foran sig; og de lejrede sig norden for Aj med Dalen mellem sig og Aj.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
66Hele den Tid han har indviet sig til Herren, må han ikke komme Lig nær;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1312hele det Rige, der havde tilhørt Og af Basan, som herskede i Asjtarot og Edrei, den sidste, der var tilbage af Refaiterne; Moses havde overvundet dem alle og drevet dem bort.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
55Hele Folket, som drog ud, havde nok været omskåret, men af det Folk, som var født i Ørkenen under Vandringen, efter at de var draget ud af Ægypten, var ingen blevet omskåret;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
181Hele Israeliternes Menighed kom sammen i Silo, og de rejste Åbenbaringsteltet der, da de nu havde underlagt sig Landet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1247Hele Israels Menighed skal fejre Påsken.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4626Hele Jakobs Familie, der kom til Ægypten med ham, fraregnet Jakobs Sønnekoner, udgjorde tilsammen seks og tresindstyve;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
508hele Josefs Hus og hans Brødre og hans Faders Hus, kun deres Kvinder og Børn, Småkvæg og Hornkvæg lod de blive tilbage i Gosen;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1536Hele Menigheden førte ham da uden for Lejren og stenede ham til Døde, som Herren havde pålagt Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1410Hele Menigheden tænkte allerede på at stene dem; men da kom Herrens Herlighed til Syne for alle Israelitterne ved Åbenbaringsteltet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Hele Menneskeheden havde eet Tungemål og samme Sprog.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
342hele Naftali, Efraims og Manasses Land, hele Judas Land indtil Havet i Vest,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
164Hele syv dage må der ikke findes Surdej nogetsteds inden for dine Landemærker. Af Kødet, som du slagter om Aftenen den første Dag må intet ligge Natten over til næste Morgen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
412hele Tyren skal han bringe uden for Lejren til et urent Sted, til Askedyngen, og brænde den på et Bål af Brænde; oven på Aske; dyngen skal den brændes.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2131Helkat med omliggende Græsmarker og Rehob med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1910Heller ikke må du bolde Efterhøst eller sanke de nedfaldne Bær i din Vingård; til den fattige og den fremmede skal du lade det blive tilbage. Jeg er Herren eders Gud!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1622Heller ikke må du rejse dig nogen Stenstøtte; dem hader Herren din Gud.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2534Heller ikke må Græsmarkerne, der hører til deres Byer, sælges, thi de tilhører dem som evigt Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1717Heller ikke må han have mange Hustruer, for at hans Hjerte ikke skal forledes til Frafald, og han må ikke samle sig Sølv og Guld i Overflod.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2225Heller ikke må I af en Udlænding købe den Slags Dyr og ofre dem som eders Guds Spise, thi de har en Lyde, de har en Legemsfejl; ved dem vinder I ikke Guds Velbehag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3532Heller ikke må I tage mod Sonebøde, således at den, der er tyet til sin Tilflugtsby, før Ypperstepræstens Død kan vende tilbage og bosætte sig i Landet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
216Hellige skal de være for deres Gud og må ikke vanhellige deres Guds Navn, thi de frembærer Herrens Ildofre, deres Guds Spise; derfor skal de være hellige.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
207Helliger eder og vær hellige; thi jeg er Herren eders Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2718helliger han den derimod i Tiden efter Jubelåret, skal Præsten beregne ham Summen i Forhold til de År, der er tilbage til næste Jubelår, så der sker Fradrag i Vurderingssummen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2717Helliger han sin Jord fra Jubelåret af, skal den stå til den fulde Vurderingssum;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3015hen rige må ikke give mere, den fattige ikke mindre end en halv Sekel, når de bringer Herrens Offerydelse til Soning for deres Sjæle.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4518hent eders Fader og eders Familier og kom hid til mig, så vil jeg give eder det bedste, der er i Ægypten, og I skal nyde Landets Fedme.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
277Hent mig et Stykke Vildt og lav mig en lækker Ret Mad, at jeg kan spise, før at jeg kan velsigne dig for Herrens Åsyn før min Død.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
413henved 000 Mand i Tal, rustede til Strid, drog de foran HERREN over til Jerikos Sletter til Hamp.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1931Henvend eder ikke til Genfærd og Sandsigerånder; søg dem ikke, så I gør eder urene ved dem. Jeg er Herren eders Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3821Her følger Regnskabet over Boligen, Vidnesbyrdets Bolig, som på Moses's Bud blev opgjort af Leviterne under Ledelse af Itamar, en Søn af Præsten Aron;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
822Herefter skal, så længe Jorden står, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!
DommerDette er Biblen på danskdanish
54Herre, da du brød op fra Seir, skred frem fra Edoms Mark, da rystede Jorden, Himmelen drypped, Skyerne drypped af Vand;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
324Herre, Herre! Du har begyndt at vise din Tjener din Storhed og din stærke Hånd! Thi hvem er den Gud i Himmelen og på Jorden, der kan gøre sådanne Gerninger og Storværker som du?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
613Herren din Gud skal du frygte, ham skal du dyrke, og ved hans Navn skal du svælge!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1020Herren din Gud skal du frygte: ham skal du tjene, ved ham skal du holde fast, og ved hans Navn skal du sværge!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
722Herren din Gud skal lidt efter lidt drive disse Folkeslag bort foran dig. Det går ikke an, at du udrydder dem i Hast, thi så bliver Markens vilde Dyr dig for talrige.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1815Herren din Gud vil lade en Profet som mig fremstå af din Midte, af dine Brødre; ham skal I høre på.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
110Herren eders Gud har gjort eder talrige, og se, I er nu så mange som Stjernerne på Himmelen;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
134Herren eders Gud skal I holde eder til, ham skal I frygte, hans Bud skal I holde, hans Røst skal I adlyde, ham skal I tjene, og ved ham skal I bolde fast.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
130Herren eders Gud, der vandrer foran eder, vil selv stride for eder, som I så, han gjorde det for eder i Ægypten
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
141Herren eders Guds Børn er I, derfor må I ikke indridse Mærker på eder eller afrage Håret over Panden for de dødes Skyld.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
153Herren er en Krigshelt, Herren er hans Navn!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1518Herren er Konge i al Evighed!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1418Herren er langmodig og rig på Miskundhed, han forlader Misgerning og Overtrædelse, men han lader ingen ustraffet, og han hjemsøger Fædrenes Brøde på Børnene i tredje og fjerde Led.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
152Herren er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2225HERREN har jo sat Jordan som Grænse imellem os og eder, Rubeniter og Gaditer; I har ingen Del i HERREN! Og således kunde eders Børn få vore til at høre op med at frygte HERREN.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2435Herren har velsignet min Herre i rigt Mål, så han er blevet en velstående Mand, og givet ham Småkvæg og Hornkvæg, Sølv og Guld, Trælle og Trælkvinder, Kameler og Æsler
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2018Herren havde nemlig lukket for ethvert Moderliv i Abimeleks Hus for Abrahams Hustru Saras Skyld.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
11Herren kaldte på Moses og talede til ham fra Åbenbaringsteltet og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
625Herren lade sit Ansigt lyse over dig og være dig nådig,
DommerDette er Biblen på danskdanish
223Herren lod da disse Folkeslag blive og hastede ikke med at drive dem bort; han gav dem ikke i Josuas Hånd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
626Herren løfte sit Åsyn på dig og give dig Fred!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
211Herren så til Sara, som han havde lovet, og Herren gjorde ved Sara, som han havde sagt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2022Herren sagde da til Moses: Således skal du sige til Israeliterne: I har selv set, at jeg har talet med eder fra Himmelen!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1820Herren sagde fremdeles til Aron: Du skal ingen Arvelod have i deres Land, og der skal ikke tilfalde dig nogen Lod iblandt dem; jeg selv er din Arvelod og Del blandt Israelitterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
714Herren sagde nu til Moses: Faraos Hjerte er forstokket, han vægrer sig ved at lade Folket rejse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
121Herren sagde til Abram: Drag ud fra dit Land, fra din Slægt og din Faders Hus til det Land, jeg vil vise dig;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
181Herren sagde til Aron: Du tillige med dine Sønner og dit Fædrenehus skal have Ansvaret for Helligdommen, og du tillige med dine Sønner skal have Ansvaret for eders Præstetjeneste.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1243Herren sagde til Moses og Aron: Dette er Ordningen angående Påskelammet: Ingen fremmed må spise deraf.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
331Herren sagde til Moses: Drag nu bort herfra med Folket, som du førte ud af Ægypten, til det Land, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob med de Ord: Dit Afkom vil jeg give det!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
340Herren sagde til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte af Mandkøn blandt Israeliterne fra en Måned og opefter og optage Tallet på deres Navne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
318Herren selv vil gå foran dig, han vil være med dig og ikke slippe eller forlade dig; frygt derfor ikke og vær ikke bange!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2812Herren skal åbne dig sit rige Forrådskammer, Himmelen, for at give dit Land Regn i rette Tid og for at velsigne alt, hvad du tager dig for, og du skal låne ud til mange Folk, men selv skal du ikke låne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2864Herren skal adsplitte dig blandt alle Folkeslagene fra den ene Ende af Jorden til den anden, og der skal du dyrke fremmede Guder, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, Træ og Sten;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
288Herren skal byde sin Velsignelse være med dig i dine Lader og i alt, hvad du tager dig for, og velsigne dig i det Land, Herren din Gud giver dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2811Herren skal give dig Geder i Overflod, Frugt af dit Moderliv, Frugt af dit kvæg og Frugt af din Jord i det Land, Herren tilsvor dine Fædre at ville give dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2813Herren skal gøre dig til Hoved og ikke til Hale, og det skal stadig gå opad for dig og ikke nedad, når du lytter til Herren din Guds Bud, som jeg i Dag pålægger dig, og omhyggeligt handler efter dem
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
289Herren skal gøre dig til sit hellige Folk, som han tilsvor dig, når du holder Herren din Guds Bud og vandrer på hans Veje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2821Herren skal lade Pesten hænge ved dig, indtil den helt har udryddet dig fra det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2849Herren skal opbyde imod dig et Folk fra det fjerne, fra Jordens yderste Ende, et Folk med Ørnens Flugt, et Folk, hvis Sprog dut ikke forstår,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2822Herren skal ramme dig med Svindsot, Feberglød, Betændelse og Hede, med Tørke, Kornbrand og Rust, og de skal forfølge dig, indtil du er gået til Grunde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2820Herren skal sende Forbandelsen, Rædselen og Truselen over dig i alt, hvad du tager dig for, indtil du i en Hast bliver tilintetgjort og går til Grunde for dine onde Gerningers Skyld, fordi du forlod mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2825Herren skal slå dig foran dine Fjender; ad een Vej skal du drage ud imod dem, men ad syv skal du flygte for dem, og du skal blive en Skræmsel for alle Riger på Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2828Herren skal slå dig med Vanvid, Blindhed og Vildelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2827Herren skal slå dig med Ægyptens Svulster, med Bylder, Skab og Skurv, der ikke kan læges.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2835Herren skal slå dig på knæ og Læg med onde Svulster, der ikke kan læges, ja fra Fodsål til Isse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1414Herren skal stride for eder, men I skal tie!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3233Herren svarede Moses: Den, som har syndet imod mig, ham vil jeg udslette af min Bog!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1123Herren svarede Moses: Er Herrens Arm for kort? Nu skal du få at se, om mit Ord går i Opfyldelse for dig eller ej.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1116Herren svarede Moses: Kald mig halvfjerdsindstyve af Israels Ældste sammen, Mænd, som du ved hører til Folkets Ældste og Tilsynsmænd, før dem hen til Åbenbaringsteltet og lad dem stille sig op hos dig der.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3317Herren svarede Moses: Også hvad du der siger, vil jeg gøre, thi du har fundet Nåde for mine Øjne, og jeg kalder dig ved Navn.
DommerDette er Biblen på danskdanish
12Herren svarede: Det skal Juda; se, jeg giver Landet i hans Hånd!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
61Herren taled fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
188Herren talede fremdeles til Aron: Se, jeg giver dig, hvad der skal lægges til Side af mine Offerydelser; alle Israelitternes Helliggaver giver jeg dig og dine Sønner som eders Del, en evig gyldig Rettighed.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
191Herren talede fremdeles til Moses og Aron og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
151Herren talede fremdeles til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2516Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1517Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2326Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
612Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2652Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
728Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
181Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
239Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3022Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
241Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
231Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
151Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
271Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
622Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
141Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
81Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1537Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2226Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
341Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3112Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
51Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
722Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
85Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2116Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
221Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
511Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
823Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
191Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
520Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
359Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
101Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3017Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
617Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
201Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2323Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1825Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
55Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2333Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
61Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
514Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3011Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3034Herren talede fremdeles til Moses og sagde: Tag dig Røgelseoffer, Stakte, Onyksmusling, Galbanum og ren Virak, lige meget af hvert,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
351Herren talede fremdeles til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
11Herren talede således til Moses i Sinaj Ørken i Åbenbaringsteltet på den første Dag i den anden Måned af det andet år efter deres Udvandring fra Ægypten:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
91Herren talede således til Moses i Sinaj Ørken i den første Måned af det andet År efter deres Udvandring fra Ægypten:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Herren talede til Moses i Sinaj Ørken og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Herren talede til Moses og Aron og sagde til dem:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
417Herren talede til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
41Herren talede til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
421Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Herren talede til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
171Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
148Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
35Herren talede til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
251Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
21Herren talede til Moses og, Aron og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
161Herren talede til Moses, efter at Døden havde ramt Arons to Sønner, da de trådte frem for Herrens Åsyn og døde,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3212Herren var dets eneste Fører, ingen fremmed Gud var hos ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
624Herren velsigne dig og bevare dig,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2920Herren vil ikke tilgive den Mand, nej, hans Vrede og Nidkærhed skal blusse op mod sådan en Mand, og al den Forbandelse, der er optegnet i denne Bog, vil lægge sig på ham, og Herren vil udslette hans Navn under Himmelen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2921Herren vil udskille ham af alle Israels Stammer og bringe Ulykke over ham i Overensstemmelse med alle de Pagtens Forbandelser, som er skrevet i denne Lovbog.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
52Herren vor Gud sluttede en Pagt med os ved Horeb.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
16Herren vor Gud talede til os ved Horeb og sagde: I har nu længe nok opholdt eder ved Bjerget her;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
247Herren, Himmelens Gud, som tog mig bort fra min Faders Hus og min Hjemstavns Land, som talede til mig og tilsvor mig, at han vil give mit Afkom dette Land, han vil sende sin Engel foran dig, så du kan tage min Søn en Hustru derfra;
DommerDette er Biblen på danskdanish
310Herrens Ånd kom over ham, og han blev Dommer i Israel; han drog ud til Kamp, og Herren gav Kong Kusjan Risjatajim af Aram i hans Hånd, så han fik Overtaget over ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
21Herrens Engel drog fra Gilgal op til Betel. Og han sagde: Jeg førte eder op fra Ægypten og bragte eder ind i det Land, jeg tilsvor eders Fædre. Og jeg sagde: Jeg vil i Evighed ikke bryde min Pagt med eder!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2226Herrens Engel gik nu længere frem og stillede sig i en Snævring, hvor det ikke var muligt at komme til Siden, hverken til højre eller venstre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2235Herrens Engel sagde til Bileam: Følg blot med disse Mænd, men du må kun sige de Ord, jeg siger dig! Så fulgte Bileam med Balaks Høvdinger.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1313Herrens Engel svarede Manoa: Alt det, jeg talte om til Kvinden, skal hun vogte sig for;
DommerDette er Biblen på danskdanish
612Herrens Engel viste sig for ham og sagde til ham: Herren er med dig, stærke Kriger!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
126HERRENs Tjener Moses og Israeliterne havde overvundet dem, og HERRENs Tjener Moses havde givet Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Landet i Eje.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2139Hesjbon med omliggende Græsmarker og Ja'zer med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1317Hesjbon og alle de Byer, som ligger på Højsletten, Dibon, Bamot-Ba'al, Bet-Ba'al-Meon,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1520Hetiterne, Perizziterne, Refaiterne,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2823Himmelen over dit Hoved skal blive som Kobber, Jorden under dig som Jern.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1818Hine gik ind i Mikas Hus og tog det udskårne og støbte Billede, Efoden og Husguden. Præsten sagde til dem: Hvad er det, I gør?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1816Hine skal du lade udløse, når de er en Måned gamle eller derover, med en Vurderingssum af fem Sekel efter hellig Vægt, tyve Gera på en Sekel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
446hinsides Jordan i Dalen lige for Bet Peor i det Land, der havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, som boede i Hesjbon, og som Moses og Israelitterne havde slået, da de drog bort fra Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
15Hinsides Jordan i Moabs Land tog Moses sig for at fremsætte følgende Lovudlægning:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1560Hirjat Ba'al, det er Hirjat Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1017Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
145Hjorte, Gazeller,Antiloper, Stenbukke, Disjonantiloper, Oryksantiloper og Vildgeder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2022Hold alle mine Anordninger og Lovbud og gør efter dem, at ikke Landet, jeg føler eder ind at bo i, skal udspy eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1937Hold alle mine Anordninger og Lovbud og gør efter dem. Jeg er Herren!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
46hold dem og følg dem! Thi det skal være eders Visdom og eders Kløgt i de andre Folks Øjne. Når de hører om alle disse Anordninger, skal de sige: Sandelig, det er et vist og klogt Folk, dette store Folk!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1826Hold derfor mine Anordninger og Lovbud og øv ikke nogen af disse Vederstyggeligheder, det gælder både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt eder
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3411Hold dig det efterrettelig, som jeg i Dag byder dig! Se, jeg vil drive Amoriterne, Kana'anæerne, Hetiterne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne bort foran dig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
237Hold dig fra en uretfærdig Sag; og den, som er uskyldig og har Ret. må du ikke berøve Livet; nej, du må ikke skaffe den Ret, som har Uret.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2313Hold eder alt, hvad jeg siger eder, efterrettelig; du må ikke nævne andre Guders Navn, det må ikke høres i din Mund.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
262Hold Mandtal over hele Israeliternes Menighed fra Tyveårsalderen og opefter, Fædrenehus for Fædrenehus, alle våbenføre Mænd i Israel!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
208Hold mine Anordninger og gør efter dem. Jeg er Herren, som helliger eder!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1919Hold mine Anordninger! Du må ikke lade to Slags Kvæg parre sig med hinanden; du må ikke så to Slags Sæd i din Mark; og du må ikke bære Klæder, der er vævede af to Slags Garn.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2115Holon med omliggende Græsmarker, Debir med omliggende Græsmarker,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1822Hos en Mand må du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3928Hovedklædet af Byssus, Embedshuerne af Byssus, Linnedbenklæderne af tvundet Byssus,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1554Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
383Hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, som hun gav Navnet Er;
DommerDette er Biblen på danskdanish
45hun sad under Deborapalmen imellem Rama og Betel i Efraims Bjerge, og Israelitterne drog op til hende med deres Retstrætter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
46Hun sendte nu Bud efter Barak, Abinoams Søn fra Kedesj i Naftali, og sagde til ham: Har ikke Herren, Israels Gud, budt: Bryd op, drag hen på Tabors Bjerg og tag 10000 Mand af Naftali og Zebulon med dig,;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2418Hun svarede: Drik, Herre! og løftede straks Krukken ned på sin Hånd og lod ham drikke;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1519Hun svarede: Giv mig en Velsignelse! Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder! Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
115Hun svarede: Giv mig en Velsignelse! Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder! Da gav Kaleb hende de øvre og de nedre Vandkilder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2424Hun svarede: Jeg er Datter af Betuel, som Milka fødte Nakor;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
611Huse, der er fulde af alt godt, som du ikke har samlet, udhuggede Ciesterner, som du ikke har udhugget, Vingårde og Olivenhaver, som du ikke har plantet, og du spiser dig mæt,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
113Husk på, hvad HERRENs Tjener Moses bød eder, da han sagde: HERREN eders Gud bringer eder nu til Hvile og giver eder Landet her!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2732Hvad angår al Tiende af Hornkvæg og Småkvæg, alt hvad der går under Staven, da skal hvert tiende dyr være helliget Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3824Hvad angår Guldet, der anvendtes til Arbejdet, under hele Arbejdet på Helligdommen, så løb det som Gave viede Guld op til 29 Talenter og 730 Sekel efter hellig Vægt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
356Hvad de Byer angår, som I skal give Leviterne, så skal I give dem de seks Tilflugtsbyer, som Manddrabere kan ty ind i, og desuden to og fyrretyve Byer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
256Hvad der gror af sig selv, medens Landet holder Sabbat, skal tjene eder til Føde, dig selv, din Træl og din Trælkvinde, din Daglejer og den indvandrede hos dig, dem, der bor som fremmede hos dig;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2323Hvad du engang har sagt, skal du holde, og du skal gøre, hvad du frivilligt har lovet Herren din Gud, hvad du har udtalt med din Mund.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2938Hvad du skal ofre på Alteret, er følgende: Hver Dag to årgamle Lam som stadigt Offer.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
145Hvad HERREN havde pålagt Moses, gjorde Israeliterne, og de udskiftede Landet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1115Hvad HERREN havde pålagt sin Tjener Moses, havde Moses pålagt Josua, og det gjorde Josua; han undlod intet som helst af, hvad HERREN havde pålagt Moses.
DommerDette er Biblen på danskdanish
217Hvad skal vi gøre for dem, der er tilbage, for at skaffe dem Hustruer, eftersom vi har svoret ved Herren, at vi ikke vil give dem nogen af vore Døtre fil Ægte?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
346Hvad Vestgrænsen angår, skal det store Hav være eders Grænse; det skal være eders Vestgrænse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2310Hvem kan måle Jakobs Sandskorn, hvem kan tælle Israels Støvgran? Min Sjæl dø de oprigtiges Død, og mit Endeligt vorde som deres!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3434Hver Gang han derefter trådte frem for Herrens Åsyn for at tale med ham, tog han Sløret af, indtil han kom ud igen; og når han kom ud, meddelte han Israeliterne, hvad der var blevet ham påbudt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
63Hver Gang Israelitterne havde sået, kom Midjaniterne, Amalekiterne og Østens Stammer og drog op imod dem
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
917Hver Gang Skyen løftede sig fra Teltet, brød Israeliterne op, og der, hvor Skyen stod stille, slog Israeliterne Lejr.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4522hver især gav han dem et Sæt Festklæder, men Benjamin gav han 300 Sekel Sølv og fem Sæt Festklæder;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1124Hver Plet, eders Fodsål betræder, skal tilhøre eder; fra Ørkenen til Libanon og fra den store Flod, Eufratfloden, til Havet i Vest skal eders Landemærker strække sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3621hvert Bræt ti Alen højt og halvanden Alen bredt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2616hvert Bræt ti Alen højt og halvanden Alen bredt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
151Hvert syvende År skal du holde Friår.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
785hvert Sølvfad på 130 Sekel og hver Sølvskål på 70 Sekel, alle Sølvkar tilsammen 2400 Sekel efter hellig Vægt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
369hvert Tæppe otte og tyve Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne havde samme Mål.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
268hvert Tæppe skal skal være tredive Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne skal have samme Mål.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
262Hvert Tæppe skal være otte og tyve Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne skal have samme Mål.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3615hvert Tæppe tredive Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne havde samme Mål.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3221hvis alle eders kamprustede Mænd overskrider Jordan for Herrens Åsyn og bliver der, indtil han har jaget sine Fjender bort fra sit Åsyn,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
48Hvis de nu ikke tror dig og lader sig overbevise af det første Tegn, så vil de tro det sidste;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2011Hvis den da tager mod Fredstilbudet og åbner sine Porte for dig, skal alle Folk, som findes i den, være dine livegne og trælle for dig
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
158Hvis den, der lider af Flåd, spytter på en, som er uren, skal denne tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2530Hvis derfor Indløsning ikke har fundet Sted, før et fuldt År er omme, går Huset i Byen med Mure om uigenkaldeligt over i Køberens og hans Efterkommeres Eje; det bliver ikke frit i Jubelåret.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
224hvis derimod det stjålne findes levende i hans Besiddelse, da skal han give dobbelt Erstatning, hvad enten det er en Okse, et Æsel, eller et Får.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1316Hvis derimod det vilde Kød forsvinder og han bliver hvid, skal han gå til Præsten;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
712Hvis det bringes som Lovprisningsoffer, skal han sammen med Slagtofferet, der hører til hans Lovprisningsoffer, frembære usyrede Kager, rørte i Olie, usyrede Fladbrød, smurte med Olie, og fint Hvedemel, æltet til Kager, rørte i Olie;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
279Hvis det drejer sig om Kvæg. hvoraf man kan bringe Herren Offergave, så skal alt, hvad man giver Herren, være helligt;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2219Hvis det Land, I har fået i Eje, er urent, så gå over til det Land, der er HERRENs Ejendom, der, hvor HERRENs Bolig står, og nedsæt eder iblandt os; men vær ikke genstridige mod HERREN, ej heller mod os ved at bygge eder et Alter til foruden HERREN vor Guds Alter!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1221Hvis det Sted, Herren din Gud udvælger for der at stedfæste sit Navn, ligger langt fra dig, så må du slagte af dit Hornkvæg og Småkvæg, som Herren giver dig, således som jeg har pålagt dig, og spise det inden dine Porte, så meget du lyster.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2213Hvis det sønderrives, skal han bringe det sønderrevne Dyr med som Bevis; det sønderrevne skal han ikke erstatte.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
155hvis du blot vil adlyde Herren din Guds Røst, så du omhyggeligt handler efter alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
433Hvis du derfor vil sende vor Broder med os, vil vi rejse ned og købe dig Føde;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
220Hvis du derimod røber vort Forehavende, er vi løst fra den Ed, du lod os sværge!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3150Hvis du handler ilde med mine Døtre eller tager andre Hustruer ved Siden af dem, da vid, at selv om intet Menneske er til Stede, er dog Gud Vidne mellem mig og dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2858Hvis du ikke omhyggeligt handler efter alle denne Lovs Ord, som står skrevet i denne Bog, og frygter dette herlige og forfærdelige Navn, Herren din Gud,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3016Hvis du lyder Herren din Guds Bud, som jeg i Dag pålægger dig, så at du elsker Herren din Gud og vandrer på hans Veje og holder hans Bud, Anordninger og Lovbud, så skal du leve og blive mangfoldig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1415Hvis du nu dræber dette Folk alle som een, vil de Folk, der har hørt dit Ry, sige:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2226Hvis du tager din Næstes Kappe i Pant, skal du give ham den tilbage inden Solnedgang;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1115Hvis du vil handle således med mig, så dræb mig hellere, om jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så at jeg ikke skal være nødt til at opleve sådan Elendighed!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2526Hvis en ingen Løser har, men selv bliver i Stand til at skaffe den fornødne Løsesum,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3011Hvis en Kvinde i sin Mands Hus aflægger et Løfte eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
222Hvis en Tyv gribes på fersk Gerning ved et natligt Indbrud og bliver slået ihjel, da bliver der ikke Tale om Blodskyld;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
219hvis han derimod bestemmer, at hun skal være hans Søns Hustru, skal han behandle hende, som det tilkommer Døtre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412Hvis han er en fattig Mand, må du ikke lægge dig til Hvile med hans Pant;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
215Hvis han imidlertid erklærer: Jeg har fået Kærlighed til min Herre, min Hustru og mine Børn, jeg vil ikke have min Frihed!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2110Hvis han tager sig en anden, har han ikke Lov at forholde den første den Kødspise, Klædning og ægteskabelige Ret, der tilkommer hende.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
214Hvis hans Herre giver ham en Hustru og hun føder ham Sønner eller Døtre, da skal Hustruen og hendes Børn tilhøre hendes Herre, og Trællen frigives alene.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
110Hvis hans Offergave, der skal bruges som Brændoffer, tages at Småkvæget, af Fårene eller Gederne, så skal det være et lydefrit Handyr, han bringer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
306Hvis hendes Fader derimod formener hende det, samme Dag han får det at høre, skal ingen af hendes Løfter eller af de Forpligtelser til Afholdenhed, hun har påtaget sig, stå ved Magt, og Herren skal tilgive hende, fordi hendes Fader har forment hende det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
309Hvis hendes Mand derimod formener hende det, samme Dag han får det at høre, gør han dermed det Løfte, der påhviler hende, og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig ved et uoverlagt Ord, ugyldig, og Herren skal tilgive hende.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3013Hvis hendes Mand derimod, samme Dag han får det at høre, gør det ugyldigt, så står intet af det, hun har udtalt, ved Magt, hverken hendes Løfter eller den påtagne Forpligtelse til Afholdenhed; hendes Mand har gjort dem ugyldige, og Herren skal tilgive hende.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
148Hvis Herren har Behag i os, vil han føre os til det Land og give os det, et Land, der flyder med Mælk og Honning.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
307Hvis hun bliver gift medens der påhviler hende Løfter eller en Forpligtelse, hun har påtaget sig ved et uoverlagt Ord,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
263Hvis I følger mine Anordninger og holder mine Bud og handler efter dem,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2615hvis I lader hånt om mine Anordninger og væmmes ved mine Lovbud, så I ikke handler efter alle mine Bud, men bryder min Pagt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2223hvis I mishandler dem, og de råber om Hjælp til mig, vil jeg visselig høre på deres Klageråb,
DommerDette er Biblen på danskdanish
916Hvis I nu er gået ærligt og redeligt til Værks, da I gjorde Abimelek til Konge, og hvis I har handlet vel mod Jerubba'al og hans Hus og gengældt ham, hvad han gjorde -
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4429hvis I nu også tager denne fra mig, og der tilstøder ham en Ulykke, bringer I mine grå Hår i Dødsriget med Smerte!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
195Hvis I nu vil lyde min Røst og holde min Pagt, så skal I være min Ejendom blandt alle Folkene, thi mig hører hele Jorden til,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2449Hvis I nu vil vise min Herre Godhed og Troskab, så sig mig det, og hvis ikke, så sig mig det. for at jeg kan have noget at rette mig efter!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3313Hvis jeg nu virkelig har fundet Nåde for dine Øjne, så lær mig dine Veje at kende, at jeg kan kende dig og finde Nåde for dine Øjne; tænk dog på, at dette Folk er dit Folk!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2722Hvis nogen helliger Herren Jord, han har købt, og som ikke hører til hans Arvejord,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2716Hvis nogen helliger Herren noget af sin Arvejord, skal Vurderingssummen rette sig efter Udsæden: en Udsæd på en Homer Byg skal regnes til halvtredsindstyve Sølvsekel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2731Hvis nogen vil indløse noget af sin Tiende, skal han yderligere udrede en Femtedel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
51Hvis nogen, når han hører en Forbandelse udtale, synder ved at undlade at vidne, skønt han var Øjenvidne eller på anden Måde kender Sagen, og således pådrager sig Skyld,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1443Hvis Pletten så atter bryder frem i Huset, efter at Stenene er taget ud, Pudset skrabet af og Huset pudset på ny,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1511Hvo er som du blandt Guder, Herre, hvo er som du, herlig i Hellighed, frygtelig i Stordåd, underfuld i dine Gerninger!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4931hvor de jordede Abraham og hans Hustru Sara, hvor de jordede Isak og hans Hustru Rebekka, og hvor jeg jordede Lea.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
128Hvor er det dog, vi skal hen? Vore Brødre tog Modet fra os, da de sagde: Det er et Folk, der er større og højere end vi, og der er store Byer med himmelhøje Fæstningsværker, ja, vi så endog Efterkommere af Anakiterne der!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
245Hvor herlige er dine Telte, JIakob, og dine Boliger, Israel!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
238Hvor kan jeg forbande, når Gud ej forbander, nedkalde Vrede, når Herren ej vreds!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1427Hvor længe skal jeg tåle denne onde Menighed, dem, som bestandig knurrer imod mig? Jeg har hørt Israelitternes Knurren, hørt, hvorledes de knurrer imod mig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1113Hvor skal jeg gå hen og skaffe hele dette Folk Kød? Thi de græder rundt om mig og siger: Skaf os Kød at spise?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3230Hvor skulde een kunne forfølge tusind, og to slå ti Tusind på Flugt, hvis ikke deres klippe havde solgt dem og Herren givet dem til Pris!
DommerDette er Biblen på danskdanish
215Hvor som helst de rykkede frem, var Herrens Hånd imod dem og voldte dem Ulykke, som Herren havde sagt og tilsvoret dem. Således bragte han dem i stor Vånde. Men når de så råbte til Herren,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3137hvoraf Afgiften til Herren udgjorde 675 Stykker Småkvæg,
DommerDette er Biblen på danskdanish
516Hvorfor blev du mellem Foldene for at lytte til Hyrdernes Fløjter? Ved Rubens Bække var Betænkelighederne store!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
143Hvorfor fører Herren os til dette Land, når vi skal falde for Sværdet og vore Kvinder og Børn blive til Bytte? Var det dog ikke bedre for os at vende tilbage til Ægypten?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
204Hvorfor førte I Herrens Forsamling ind i denne Ørken, når vi skal dø her, både vi og vort Kvæg?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3127Hvorfor har du holdt din Flugt hemmelig og narret mig og ikke meddelt mig det; så jeg kunde tage Afsked med dig med Lystighed og Sang, med Håndpauker og Harper?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1017Hvorfor har I ikke spist Syndofferet på det hellige Sted? Det er jo dog højhelligt, og han har givet eder det. for at I skal borttage Menighedens Skyld og således skaffe dem Soning for Herrens Åsyn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
445Hvorfor har I stjålet mit Sølvbæger? Det er jo min Herres Mundbæger, som han bruger til at tage Varsler af! Ilde har I handlet ved at gøre således!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1219Hvorfor sagde du, at hun var din Søster, så at jeg tog hende til Hustru? Se, her har du nu din Hustru, tag hende og gå bort!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
274Hvorfor skal nu vor Faders Navn udslettes af hans Slægt, fordi han ingen Søn havde? Giv os Ejendom blandt vor Faders Brødre!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3212Hvorfor skal Ægypterne kunne sige: I ond Hensigt førte han dem ud, for at slå dem ihjel ude mellem Bjergene og udrydde dem af Jorden? Lad din Vredes Glød høre op, og anger den Ulykke, du vilde gøre dit Folk!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2518hvorledes de kom imod dig undervejs og uden at frygte Gud huggede alle dine udmattede Efternølere ned, da du var træt og nødig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2015hvorledes vore Fædre drog ned til Ægypten, hvorledes vi boede der i lange Tider, og hvorledes Ægypterne mishandlede os og vore Fædre;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3316Hvorpå skal det dog kendes. at jeg har fundet Nåde for dine Øjne, jeg og dit Folk? Mon ikke på, at du vandrer med os, og der således vises os, mig og dit Folk, en Udmærkelse fremfor alle and1e Folkeslag på Jorden?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2819Hyacint, Agat og Ametyst i den tredje,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3912Hyacint, Agat og Ametyst i den tredje,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
63Hør derfor, Israel, og gør omhyggeligt efter dem, for at det kan gå dig vel, og for at I må blive overvættes talrige, således som Herren, dine Fædres Gud, har forjættet dig, i et Land, der flyder med Mælk og Honning.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
236Hør os, Herre! En Guds Fyrste er du jo iblandt os; jord du din døde i en af vore bedste Grave! Ikke en af os vil nægte dig sin Grav og hindre dig i at jorde din døde.
DommerDette er Biblen på danskdanish
511Hør, hvor de spiller mellem Vandtrugene! Der lovsynger de Herrens Frelsesværk, hans Værk som Israels Fører. Da drog Herrens Folk ned til Portene.
DommerDette er Biblen på danskdanish
53Hør, I Konger, lyt, I Fyrster: Synge vil jeg, synge for Herren, lovsynge Herren, Israels Gud!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
91Hør, Israel! Du drager nu over Jordan for at komme og gøre dig til Herre over Folk, der er større og mægtigere end du selv, over store Byer med himmelhøje Fæstningsværker;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
64Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er een.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2727Hører det derimod til de urene Dyr, kan man løskøbe det efter Vurderingssummen med Tillæg af en Femtedel; indløses det ikke, skal det sælges for Vurderingssummen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
931Hørren og Byggen blev slået ned, thi Byggen stod i Aks, og Hørren i Blomst;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
243I Åbenbaringsteltet uden for Forhænget foran Vidnesbyrdet skal Aron gøre den i Stand, så den bestandig kan brænde fra Aften til Morgen for Herrens Åsyn. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2721I Åbenbaringsteltet uden for Forhænget, der hænger foran Vidnesbyrdet, skal Aron og hans Sønner gøre den i Stand, at den kan brænde fra Aften til Morgen for Herrens Åsyn. Det skal være en evig gyldig Bestemmelse, der skal påhvile Israeliterne fra Slægt til Slægt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
229I alle Tilfælde hvor det drejer sig om Uredelighed med en Okse, et Æsel, et Får, en Klædning eller en hvilken som helst bortkommen Ting, hvorom der rejses Krav, skal de to Parters Sag bringes frem for Gud, og den, som Gud dømmer skyldig, skal give den anden dobbelt Erstatning.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2126i alt ti Byer med omliggende Græsmarker tilfaldt de øvrige Kehatiters Slægter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
11I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
128i Bjerglandet, i Lavlandet, i Arabalavningen, på Skråningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, Hetiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1548I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2616I Dag byder Herren din Gud dig at handle efter disse Anordninger og Lovbud; hold dem derfor omhyggeligt af hele dit Hjerte og hele din Sjæl!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
134I Dag vandrer I ud, i Abib Måned.
DommerDette er Biblen på danskdanish
181I de Dage var der ingen Konge i Israel, og i de Dage var Daniternes Stamme i Færd med at søge sig en Arvelod, hvor de kunde bo, thi hidindtil var der ikke tilfaldet dem nogen Arvelod blandt Israels Stammer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2125I de Dage var der ingen Konge i Israel; enhver gjorde, hvad han fandt for godt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
176I de Dage var der ingen Konge i Israel; enhver gjorde, hvad han fandt for godt.
DommerDette er Biblen på danskdanish
191I de Dage, da der ingen Konge var i Israel, var der en Mand, en Levit, der boede som fremmed i Udkanten af Efraims Bjerge. Han tog sig en Kvinde fra Betlehem i Juda til Medhustu.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
430I de kommende Dage, når du er i Nød, og alle disse Ting kommer over dig, skal du vende om til Herren din Gud og adlyde hans Røst.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3138I de tyve År, jeg har været hos dig, fødte dine Får og Geder ikke i Utide, din Hjords Vædre fortærede jeg ikke,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
191I den tredje Måned efter Israeliternes Udvandring af Ægypten, på denne Dag nåede de Sinaj Ørken.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4017I den øverste Kurv var der alle Hånde Bagværk til Faraos Bord, men Fuglene åd det af Kurven på mit Hoved!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1212I denne Nat vil jeg drage igennem Ægypten og ihjelslå alt det førstefødte i Ægypten både blandt Folk og Fæ; og over alle Ægyptens Guder vil jeg holde Dom. Jeg er Herren!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
496I deres Råd giver min Sjæl ej Møde, i deres Forsamling tager min Ære ej Del; thi i Vrede dræbte de Mænd, egenrådigt lamslog de Okser.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
13I det fyrretyvende År på den første Dag i den elevte Måned kundgjorde Moses Israelitterne alt, hvad Herren havde pålagt ham angående dem,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2522i det ottende År skal I så, men I skal leve af gammelt Korn af den sidste Afgrøde indtil det niende År; indtil dets Afgrøde kommer, skal I leve af gammelt Korn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
157I din Højheds Vælde fælder du dine Modstandere, du slipper din Harme løs, den fortærer dem som Strå.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3512I disse Byer skal I have Ret til at søge Tilflugt for Blodhævneren, for at ikke Manddraberen skal dø, før han er blevet stillet for Menighedens Domstol.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
137I disse syv Dage skal der spises usyret Brød, og der må hverken findes syret Brød eller Surdejg hos dig nogetsteds inden dine Landemærker.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
319i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!
DommerDette er Biblen på danskdanish
83I eders Hånd gav Gud Midjaniternes Høvdinger Oreb og Ze'eb, hvad har jeg formået i Sammenligning med eder? Og da han talte således, lagde deres Vrede sig mod ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
171I Efraims Bjerge levede en Mand, som hed Mika.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1516I fjerde Slægtled skal de vende tilbage hertil; thi endnu er Amoriternes Syndeskyld ikke fuldmoden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3243I Folkeslag, pris hans Folk, thi han hævner sine Tjeneres Blod; han hævner sig på sine Fjender, og skaffer sit Folks Land Soning!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
295I fyrretyve År har jeg ført eder om i Ørkenen; eders Klæder blev ikke slidt af Kroppen på eder, og dine Sko blev ikke slidt af Fødderne på dig;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
223I har ikke svigtet eders Brødre i denne lange Tid; indtil denne Dag har I holdt HERREN eders Guds Bud.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
43I har med egne Øjne set, hvad Herren gjorde i Anledning af Ba'al Peor: Hver eneste Mand, som fulgte Ba'al Peor, udryddede Herren din Gud af din Midte.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
233I har selv set alt, hvad HERREN eders Gud har gjort ved alle disse Folkeslag foran eder; thi det var HERREN eders Gud, som kæmpede for eder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
194I har set, hvad jeg gjorde ved Ægypterne, og hvorledes jeg bar eder på Ørnevinger og bragte eder hid til mig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
924I har været genstridige mod Herren, så længe jeg har kendt eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
64I hine Dage, da Gudssønnerne gik ind til Menneskedøtrene og disse fødte dem Børn men også senere hen i Tiden - levede Kæmperne på Jorden. Det er Heltene, hvis Ry når tilbage til Fortids Dage.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4930i Hulen på Makpelas Mark over for Mamre i Kana'ans Land. den Mark, som Abraham købte af Hetiten Efron til Gravsted,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1711I Issakar og Aser tilfaldt følgende Byer Manasse: Bet-Sjean med Småbyer, Jibleam med Småbyer, Befolkningen i Dor med Småbyer, Befolkningen i En-Dor med Småbyer, Befolkningen i Ta'anak med Småbyer og Befolkningen i Megiddo med Småbyer, de tre Højdedrag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2724i Jubelåret går Jorden så tilbage til den Mand, han købte den af, hvis Arvejord den var.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2513I Jubelåret skal enhver af eder vende tilbage til sin Ejendom.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3611I Kanten af det ene Tæppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, satte han Løkker af violet Purpurgarn, og ligeledes satte han Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det andet sammensyede Stykke;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
264I Kanten af det ene Tæppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, skal du sætte Løkker af violet Purpurgarn, og ligeledes skal du sætte Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det andet sammensyede Stykke;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
127I knurrede i eders Telte og sagde: Af Had til os førte Herren os ud af Ægypten for at give os i Amoriternes Hånd og lade os gå til Grunde!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1118I lang Tid førte Josua Krig med disse Konger.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1533I Lavlandet: Esjtaol, Zora, Asjna,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
42I må hverken lægge noget til eller trække noget fra, hvad jeg byder eder, men I skal holde Herren eders Guds Bud, som jeg pålægger eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
128I må ikke bære eder ad, som vi nu for Tiden gør her, hvor enhver gør, hvad han finder for godt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
124I må ikke bære eder således ad over for Herren eders Gud;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
616I må ikke friste Herren eders Gud, som I gjorde ved Massa.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
261I må ikke gøre eder Afguder; udskårne Billeder og Stenstøtter må I ikke rejse eder, ej heller må I opstille nogen Sten med Billedværk i eders Land for at tilbede den; thi jeg er Herren eders Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2023I må ikke gøre eder Guder ved Siden af mig; Guder af Sølv eller Guld må I ikke gøre eder!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1928I må ikke gøre Indsnit i eders Legeme for de dødes Skyld eller indridse Tegn på eder. Jeg er Herren!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
614I må ikke holde eder til andre Guder, til nogen af de omboende Folks Guder,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1220I må ikke nyde noget som helst syret; hvor I end bor, skal I spise usyret Brød.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
309I må ikke ofre et lovstridigt Røgelseoffer derpå, ej heller Brændofre eller Afgrødeofre, lige så lidt som I må udgyde Drikofre derpå.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2220I må ikke ofre noget Dyr, der har en Legemsfejl, thi derved vinder I ikke eders Guds Velbehag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1927I må ikke runde Håret på Tindingerne; og du må ikke studse dit Skæg;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2228I må ikke slagte et Stykke Hornkvæg eller Småkvæg samme Dag som dets Afkom.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
129I må ikke spise noget deraf råt eller kogt i Vand, men kun stegt over Ilden, og Hoved, Ben og Indmad må ikke være skilt fra.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1926I må ikke spise noget med Blodet i. I må ikke give eder af med at tage Varsler og øve Trolddom.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1421I må ikke spise noget selvdødt Dyr. Du kan give det til den fremmede inden dine Porte, at han kan spise det, eller du kan sælge det til en Udlænding. Thi du er et Folk, der er helliget Herren din Gud. Du må ikke koge et Kid i dets Moders Mælk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1911I må ikke stjæle, I må ikke lyve, I må ikke bedrage hverandre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1912I må ikke sværge falsk ved mit Navn, så du vanhelliger din Guds Navn. Jeg er Herren!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3531I må ikke tage mod Sonebøde for en Manddraber, når han har forbrudt sit Liv; han skal lide Døden,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2232I må ikke vanhellige mit hellige Navn, for at jeg må blive helliget blandt Israeliterne. Jeg er Herren, som helliger eder,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1915I må ikke øve Uret, når I holder Rettergang; du må ikke begunstige den ringe, ej heller tage Parti for den store, men du skal dømme din Næste med Retfærdighed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2328I må intet Arbejde gøre på denne Dag, thi det er Forsoningsdagen, den skal skaffe eder Soning for Herren eders Guds Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2325I må intet Arbejde gøre, og I skal bringe Herren Ildofre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2331I må intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig Anordning fra Slægt til Slægt, overalt hvor I bor.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1210I må intet levne deraf til næste Morgen, men hvad der bliver tilovers deraf til næste Morgen, skal I brænde.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1831I må spise det hvor som helst sammen med eders Familie, thi det er eders Løn for eders Arbejde ved Åbenbaringsteltet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2441i modsat Fald er du løst fra Eden til mig; kommer du til min Slægt, og de ikke vil give dig hende, er du løst fra Eden til mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3033i Morgen den Dag skal min Retfærdighed vidne for mig: Når du kommer og syner den Hjord, der skal være min Løn, da er alle de Geder, som ikke er spættede eller blakkede, og de Får, som ikke er sorte, stjålet af mig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
714I Morgen skal I træde frem Stamme for Stamme, og den Stamme, HERREN rammer, skal træde frem Slægt for Slægt, og den Slægt, HERREN rammer, skal træde frem Familie for Familie, og den Familie, HERREN rammer, skal træde frem Mand for Mand.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
711i Noas 600de Leveår på den syttende Dag i den anden Måned, den Dag brast det store Verdensdybs Kilder, og Himmelens Sluser åbnedes,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
813I Noas 601ste Leveår på den første Dag i den første Måned var Vandet tørret bort fra Jorden. Da tog Noa Dækket af Arken, og da han så sig om, se, da var Jordens Overflade tør.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3416i så Fald vil vi give eder vore Døtre og ægte eders Døtre og bosætte os iblandt eder, så vi bliver eet Folk;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
212I Se'ir boede derimod fordum Horiterne, som Esaus Sønner drev bort og udryddede foran sig, hvorefter de bosatte sig der i deres Sted, ligesom Israel gjorde ved sit Ejendomsland, som Herren gav dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1626I seks bage skal I samle det, men på den syvende Dag, på Sabbaten, er der intet at finde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3115I seks Dage må der arbejdes, men på den syvende Dag skal I holde en fuldkommen Hviledag, helliget Herren; enhver, som udfører Arbejde på Sabbatsdagen, skal lide Døden.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
352I seks Dage må der arbejdes, men på den syvende Dag skal I holde Helligdag, en fuldkommen Hviledag for Herren. Enhver, der den Dag udfører noget Arbejde, skal lide Døden.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3421I seks Dage må du arbejde, men på den syvende skal du hvile; i Pløje og Høsttiden skal du holde Hviledag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
233I seks Dage skal der arbejdes, men den syvende Dag skal være en fuldkommen Hviledag med Højtidsstævne; I må intet Arbejde gøre, det er Sabbat for Herren, overalt hvor I bor.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
209I seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
513I seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2312I seks Dage skal du gøre dit Arbejde, men på den syvende skal du hvile, for at dine Okser og Æsler kan få Hvile og din Trælkvindes Søn og den fremmede hvile ud.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
168I seks dage skal du spise usyrede Brød, og på den syvende skal der være festlig Samling for Herren din Gud, du må intet Arbejde udføre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
140I selv derimod skal vende om og begive eder på Vej til Ørkenen i Retning af det røde Hav!
DommerDette er Biblen på danskdanish
56I Sjamgars, Anats Søns, Dage, i Jaels Dage lå Vejene øde, vejfarende sneg sig ad afsides Stier;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1531I skal advare Israeliterne for deres Urenhed, for at de ikke skal dø i deres Urenhed, når de gør min Bolig, som er i deres Midte, uren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2342I skal bo i Løvhytter i syv Dage, alle indfødte i Israel skal bo i Løvhytter,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
238I skal bringe Herren Ildoffer i syv Dage. På den syvende Dag skal der holdes Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2325I skal dyrke Herren eders Gud, så vil jeg velsigne dit Brød og dit Vand og holde Sygdomme borte fra dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2341I skal fejre den som en Højtid for Herren syv Dage om Året; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt; i den syvende Måned skal I fejre den.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
267I skal forfølge eders Fjender, og de skal falde for Sværdet foran eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2629I skal fortære eders Sønners Kød, og eders Døtres Kød skal I fortære.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
193I skal frygte hver sin Moder og sin Fader, og mine Sabbater skal I holde. Jeg er Herren eders Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2638I skal gå til Grunde blandt Folkeslagene, eders Fjenders Land skal fortære eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2518I skal gøre efter mine Anordninger og holde mine Lovbud, så I gør efter dem; så skal I bo trygt i Landet,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
126I skal have det gående til den fjortende Dag i denne Måned, og hele Israels Menigheds Forsamling skal slagte det ved Aftenstid.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1217I skal holde det usyrede Brøds Højtid, thi på denne selv samme Dag førte jeg eders Hærskarer ud af Ægypten, derfor skal I højtideligholde denne Dag i alle kommende Slægtled som en evig gyldig Ordning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
185I skal holde mine Anordninger og Lovbud; det Menneske, der handler efter dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2231I skal holde mine Bud og handle efter dem. Jeg er Herren!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3114I skal holde Sabbaten, thi den skal være eder hellig; den, som vanhelliger den, skal lide Døden, ja enhver, som udfører noget Arbejde på den, det Menneske skal udryddes af sin Slægt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
122I skal i Bund og Grund ødelægge alle de Steder, hvor de Folk, I driver bort, dyrker deres Guder, på de høje Bjerge, på Højene og under alle grønne Træer!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
57I skal ikke mere som hidtil give Folket Halm til Teglarbejdet; de skal selv gå ud og sanke Halm;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1118I skal lægge eder disse mine Ord på Hjerte og Sinde, binde dem som et Tegn om eders Hånd og lade dem være et Erindringsmærke på eders Pande,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
123I skal nedbryde deres Altre og sønderslå deres Stenstøtter, I skal opbrænde deres Asjerastøtter og omhugge deres Gudebilleder og udrydde deres Navn fra hvert sådant Sted.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
617I skal omhyggeligt holde Herren eders Guds Bud, Vidnesbyrd og Anordninger, som han har pålagt dig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1711I skal omskæres på eders Forhud, det skal være et Pagtstegn mellem mig og eder;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2025I skal skelne mellem rene og urene Dyr og mellem urene og rene Fugle for ikke at gøre eder selv til en Vederstyggelighed ved de Dyr og de Fugle og alt, hvad der rører sig på Jorden, alt, hvad jeg har udskilt for eder og erklæret for urent.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1013I skal spise det på et helligt Sted; det er jo din og dine Sønners retmæssige Del af Herrens Ildofre; thi således er det mig påbudt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610I skal spise gammelt Korn, til I for det nye Korns Skyld må tømme Laderne for det gamle.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
128I skal spise Kødet samme Nat, stegt over Ilden, og I skal spise usyret Brød og bitre Urter dertil.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
355I skal tage en Offerydelse til Herren af, hvad I ejer. Enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal komme med det, Herrens Offerydelse, Guld, Sølv, Kobber,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3353I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2231I skal være mig hellige Mænd; Kød af sønderrevne Dyr må I ikke spise, I skal kaste det for Hundene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2910I står i Dag alle for Herren eders Guds Åsyn, eders Stammeoverhoveder, Dommere, Ældste og Tilsynsmænd, hver Mand i Israel,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
833I syv bage må I ikke vige fra Indgangen til Åbenbaringsteltet, indtil eders Indsættelsesdage er omme; thi syv Dage varer eders Indsættelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1219I syv Dage må der ikke findes Surdejg i eders Huse, thi hver den, som spiser noget syret, det Menneske skal udryddes af Israels Menighed, de fremmede så vel som de indfødte i Landet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2930I syv Dage skal de bæres af den af hans Sønner, som bliver Præst i hans Sted, den, som skal gå ind i Åbenbaringsteltet for at gøre Tjeneste i Helligdommen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
136I syv Dage skal du spise usyret Brød, og på den syvende Dag skal der være Højtid for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1215I syv Dage skal I spise usyret Brød. Straks den første Dag skal I skaffe al Surdejg bort af eders Huse; thi hver den, som spiser noget syret fra den første til den syvende Dag, det Menneske skal udryddes af Israel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
456i to År har der nu været Hungersnød i Landet, og fem År endnu skal der hverken pløjes eller høstes;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
144I tolv År havde de stået under Kedorlaomer, men i det trettende faldt de fra;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3141I tyve År har jeg tjent dig i dit Hus, fjorten År for dine to Døtre og seks År for dit Småkvæg, og ti Gange har du forandret min Løn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5020I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714I var jo genstridige mod mit Ord i Zins Ørken, dengang Menigheden yppede Kiv, så at I ikke helligede mig i deres Påsyn ved at skaffe Vand. Det er Meriba Kadesjs Vand i Zins Ørken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1429I Ørkenen her skal eders Kroppe falde, alle I, der blev mønstret, så mange I er fra Tyveårsalderen og opefter, I, som har knurret imod mig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1561I Ørkenen: Bet Araba, Middin, Sekaka,
DommerDette er Biblen på danskdanish
510I, som rider på rødgrå Æsler, I, som sidder på Tæpper, I, som færdes på Vejene, syng!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1312idet Abram slog sig ned i Kana'ans Land, medens Lot slog sig ned i Jordanegnens Byer og drog med sine Telte fra Sted til Sted helt hen til Sodoma.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
393idet de udhamrede Guldet i Plader og skar Pladerne ud i Tråde til at væve ind i det violette og røde Purpurgarn, det karmoisinrøde Garn og det tvundne Byssus ved Kunstvævning.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3020idet du elsker Herren din Gud og adlyder hans Røst og hænger ved ham; thi deraf afhænger dit Liv og Tallet på de Dage, du kommer til at bo i det Land, Herren svor at ville give dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
513idet en anden Mand har Samleje med hende, uden at det er kommet til hendes Mands Kundskab, og uden at det er blevet opdaget, skønt hun har besmittet sig, og uden at der er noget Vidne imod hende, da hun ikke er grebet på fersk Gerning,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
84idet han bød dem: Se, I skal lægge eder i Baghold vesten for Byen, ikke for langt fra den, og hold eder alle rede.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
173idet han går hen og dyrker andre Guder og tilbeder dem, Solen, Månen eller Himmelens hele Hær, hvad jeg ikke har pålagt eder,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
619idet han jager alle dine Fjender bort foran dig, som Herren har sagt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2427idet han sagde: Lovet være Herren, min Herre Abrahams Gud. som ikke har unddraget min Herre sin Miskundhed og Trofasthed! Herren har ført mig på Vejen til min Herres Broders Hus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
332idet han stillede Trælkvinderne med deres Børn forrest, Lea med hendes Børn længere tilbage og bagest Rakel med Josef;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
328idet han tænkte: Hvis Esau møder den ene Lejr og slår den, kan dog den anden slippe bort.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
833idet hele Israel og dets Ældste, Tilsynsmænd og Dommere stod på begge Sider af Arken lige over for Levitpræsterne, som bar HERRENs Pagts Ark, de fremmede såvel som de indfødte, den ene Halvdel hen imod Garizims Bjerg, den anden Halvdel hen imod Ebals Bjerg, således som HERRENs Tjener Moses forhen havde påbudt at velsigne Israels Folk.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3611idet Mala, Tirza, Hogla, Milka og Noa, Zelofhads Døtre, indgik Ægteskab med deres Farbrødres Sønner;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
817ikke een Mand blev tilbage i Aj, men alle drog de ud for at forfølge Israel, og de lod Byen stå åben, medens de forfulgte Israel.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2145Ikke eet af alle de gode Ord, HERREN havde talet til Israels Hus, faldt til Jorden; alle sammen gik de i Opfyldelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
135Ikke en eneste af disse Mænd, af denne onde Slægt, skal få det herlige Land at se, som jeg svor at ville give eders Fædre,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
835ikke et Ord af alt, hvad Moses havde påbudt, undlod Josua at op læse for hele Israels Menighed, Mændene, Kvinderne og Børnene og de fremmede, som var draget med iblandt dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3013Ikke heller er det hinsides Havet, så du måtte sige: Hvem skal drage over Havet for os og hente det til os og kundgøre os det, så vi kan handle derefter?
DommerDette er Biblen på danskdanish
1124Ikke sandt, når din Gud Kemosj driver nogen bort, så tager du hans Land? Og hver Gang Herren vor Gud driver nogen bort foran os, tager vi hans Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4910Ikke viger Kongespir fra Juda, ej Herskerstav fra hans Fødder, til han, hvem den tilhører; kommer, ham skal Folkene lyde.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
65Ilden på Alteret skal holdes ved lige dermed, den må ikke gå ud: og Præsten skal hver Morgen tænde ny Brændestykker på Alteret og lægge Brændofferet til Rette derpå og så bringe Takofrenes Fedtdele som Røgoffer derpå.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
16Imidlertid døde Josef og alle hans Brødre og hele dette Slægtled.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2626Imidlertid kom Abimelek til ham fra Gerar med sin Ven Ahuzzat og sin Hærfører Pikol.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3820Imidlertid sendte Juda sin Ven fra Adullam med Gedekiddet for at få Pantet tilbage fra Kvinden; men han fandt hende ikke.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2421Imidlertid stod Manden og så tavs på hende for at få at vide, om Herren havde ladet hans Rejse lykkes eller ej;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1126Imidlertid var to Mænd blevet tilbage i Lejren, den ene hed Eldad, den anden Medad. Også over dem kom Ånden, thi de hørte til dem, der var optegnede, men de var ikke gået ud til Teltet, og nu kom de i profetisk Henrykkelse inde i Lejren.
DommerDette er Biblen på danskdanish
951Inde i Byen var der et stærkt befæstet Tårn; derhen flygtede alle Mænd og Kvinder, alle Byens Indbyggere, idet de stængede efter sig og tyede op på Tårnets Tag;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1522Inden dine Port kan du, både de rene og urene iblandt eder, fortære dem som Gazeller eller Hjorte.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1515Inden for Forsamlingen skal en og samme Anordning gælde for eder og den fremmede, der bor hos eder; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt: hvad der gælder for eder, skal også gælde for den fremmede for Herrens Åsyn;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
320indtil Herren bringer eders Brødre til Hvile ligesom eder, og de også får taget det Land i Besiddelse, som Herren eders Gud vil give dem hinsides Jordan; så kan enhver af eder vende tilbage til den Ejendom, jeg har givet eder!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
115indtil HERREN har bragt eders Brødre til Hvile ligesom eder, når også de har taget det Land i Besiddelse, som HERREN eders Gud vil give dem. Så kan I vende tilbage til eders eget Land og tage det i Besiddelse, det, som HERRENs Tjener Moses gav eder østpå hinsides Jordan!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
224Ingen af Arons Efterkommere, der er spedalsk eller lider af Flåd, må spise noget af Helliggaverne, før han bliver ren; den, der rører ved en, som er uren ved Lig, eller den, fra hvem der går Sæd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1422Ingen af de Mænd, der har set min Herlighed og de Tegn, jeg har gjort i Ægypten og i Ørkenen, og dog nu for tiende Gang har fristet mig og ikke villet lyde min Røst,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1423ingen af dem skal se det Land, jeg tilsvor deres Fædre! Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2517Ingen af eder må forurette sin Næste; du skal frygte din Gud, thi jeg er Herren din Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
186Ingen af eder må komme sine kødelige Slægtninge nær, så han blotter deres Blusel. Jeg er Herren!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2317Ingen af Israels Døtre må være Skøge, og ingen af Israels Sønner må være Mandsskøge.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
233Ingen Ammonit eller Moabit har Adgang til Herrens Forsamling; end ikke i tiende Led har deres Afkom nogen Sinde Adgang til Herrens Forsamling,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1913Ingen Hånd må røre ved ham, han skal stenes eller skydes ned; hvad enten det er et Dyr eller et Menneske, skal det miste Livet. Når Væderhornet lyder, skal de stige op på Bjerget.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1245Ingen indvandret eller Daglejer må spise deraf.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2210Ingen Lægmand må spise af det hellige; hverken den indvandrede hos Præsten eller hans Daglejer må spise af det hellige.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
343Ingen må følge med dig derop, og ingen må vise sig noget Sted på Bjerget, end ikke Småkvæg eller Hornkvæg må græsse i Nærheden af dette Bjerg.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2726Ingen må hellige Herren noget af det førstefødte af Kvæget, da det som førstefødt allerede tilhører ham. Hvad enten det er et Stykke Hornkvæg eller Småkvæg, tilhører det Herren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2230Ingen må ægte sin Faders Hustru eller løfte sin Faders Tæppe.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1125Ingen skal kunne holde Stand for eder; Skræk og Rædsel for eder skal Herren eders Gud lade komme over hele det Land, I betræder, således som han lovede eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
231Ingen, der er gildet ved Knusning eller Snit, har Adgang til HerrenS Forsamling.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
232Ingen, som er født i blandet Ægteskab, har Adgang til Herrens Forsamling; end ikke i tiende Led har hans Afkom Adgang til Herrens Forsamling.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1811ingen, som foretager Besværgelse eller gør Spørgsmål til Genfærd og Sandsigerånder og henvender sig til de døde;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1142intet af det, der kryber på Bugen, og intet af det, der går på fire, så lidt som det, der har mange Ben, intet af Krybet, der kryber på Jorden, må I spise thi det er en Vederstyggelighed.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1314intet af, hvad der vokser på Vinstokken, må hun spise; Vin og stærk Drik må hun ikke drikke, og intet urent må hun spise; alt, hvad jeg bød hende, skal hun overholde!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
211Intet Afgrødeoffer, som I bringer Herren, må tilberedes syret; thi Surdejg eller Honning må I aldrig bringe som Røgoffer, som Ildoffer for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1617Intet Menneske må komme i Åbenbaringsteltet, når han går ind for at skaffe Soning i Helligdommen, før han går ud igen. Således skal han skaffe sig selv, sit Hus og hele Israels Forsamling Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2729Intet Menneske, der er lagt Band på, må løskøbes, det skal lide Døden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2728Intet, der er lagt Band på, intet af, hvad nogen af sin Ejendom helliger Herren ved at lægge Band derpå, være sig Mennesker, Kvæg eller Arvejord, må sælges eller indløses; alt, hvad der er lagt Band på, er højhelligt, det tilhører Herren.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2528Isak holdt mest af Esau, thi han spiste gerne Vildt; men Rebekka holdt mest af Jakob.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2612Isak såede der i Landet og fik samme År 100 Fold; og Herren velsignede ham,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2627Isak sagde til dem: Hvorfor kommer I til mig, når I dog hader mig og har jaget mig bort fra eder?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2520Isak var fyrretyve År gammel, da han tog Rebekka, en Datter af Aramæeren Betuel fra Paddan Aram og Søster til Aramæeren Laban, til Hustru.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2462Isak var imidlertid draget til Ørkenen ved Be'erlahajro'i, og han boede i Sydlandet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3528Isaks Leveår var 180;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2517Ismaels Leveår udgjorde 137; så udåndede han; han døde og samledes til sin Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4727Israel bosatte sig nu i Ægypten, i Gosens Land; og de tog fast Ophold der, blev frugtbare og såre talrige.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
373Israel elskede Josef fremfor alle sine andre Sønner, fordi han var hans Alderdoms Søn, og han lod gøre en fodsid Kjortel med Ærmer til ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
711Israel har syndet, thi de har forbrudt sig imod min Pagt, som jeg pålagde dem; de har tilvendt sig noget af det bandlyste, de har stjålet; de har skjult det, de har gemt det i deres Oppakning.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1119Israel sendte derpå Sendebud til Kongen af Hesjbon, Amoriterkongen Sihon, og lod sige: Lad os drage igennem dit Land for at nå hen, hvor vi skal!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2121Israel sendte nu Sendebud til Amoriterkongen Sihon og lod sige:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1617Israeliterne gjorde nu således, og de samlede, nogle mere og andre mindre;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
92Israeliterne skal fejre Påsken til den fastsatte Tid,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3116Israeliterne skal holde Sabbaten, så at de fejrer Sabbaten fra Slægt til Slægt som en evig gyldig Pagt:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
152Israeliterne skal lejre sig hver i sin Lejrafdeling og under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
251Israeliterne slog sig derpå ned i Sjitim. Men Folket begyndte at bedrive Hor med de moabitiske Kvinder;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
519Israeliternes Opsynsmænd følte sig ilde stedt ved at skulle sige: Der må intet eftergives i, hvad I daglig skal skaffe af Teglsten!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
335Israelitterne brød altså op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot.
DommerDette er Biblen på danskdanish
37Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens Øjne; de glemte Herren deres Gud og dyrkede Ba'alerne og Asjererne.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2029Israelitterne lagde nu Baghold rundt om Gibea.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1822Israelitterne må herefter ikke komme Åbenbaringsteltet nær, for at de ikke skal pådrage sig Synd og dø;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3515Israelitterne, de fremmede og de indvandrede iblandt dem skal have Ret til at søge Tilflugt i de seks Byer, så at enhver, der begår et Drab af Vanvare, kan ty derhen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
97Israels Mænd svarede Hivviterne: Det kunde være, at I bor her midt iblandt os, hvorledes kan vi da slutte Pagt med eder?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
22Israeslitene skal lejre sig hver under sit Felttegn, under sit Fædrene hus's Mærke; i en Kreds om Åbenbaringsteltet skal de lejre sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4914Issakar, det knoglede Æsel, der strækker sig mellem Foldene,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
13Issakar, Zebulon og Benjamin,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1015Issakariternes Stammes Hær førtes af Netanel, Zuars Søn,
DommerDette er Biblen på danskdanish
515Issakars Førere fulgte Debora, Naftali Baraks Spor, de fulgte ham ned i Dalen. Ved Rubens Bække var Betænkelighederne store.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4613Issakars Sønner Tola, Pua, Jasjub og Sjimron;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
128Issakars Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2623Issakars Sønners Slægter var følgende: Fra Tola stammer Tolaiternes Slægt, fra Pua Puniternes Slægt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2861ja endog alle mulige Sygdomme og Plager, som der ikke er skrevet om i denne Lovbog, skal Herren lade komme over dig, til du er lagt øde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
84ja på dig selv og dit Folk og alle dine Tjenere skal Frøerne kravle op.
DommerDette er Biblen på danskdanish
919ja, hvis I i Dag er gået ærligt og redeligt til Værks mod Jerubba'al og hans Hus, så gid I må få Glæde af Abimelek, og gid han må få Glæde af eder;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2323Ja, min Engel skal drage foran dig og føre dig til Amoriterne, Hetiterne, Perizziterne, Kana'anæerne, Hivviterne og Jebusiterne, og jeg vil udrydde dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
720Ja, også Gedehamse vil Herren din Gud sende imod dem, indtil de, der er tilbage og holder sig skjult for dig, er udryddet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
102Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2529Jakob havde engang kogt en Ret Mad, da Esau udmattet kom hjem fra Marken.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
345Jakob hørte, at han havde skændet hans Datter Dina; men da hans Sønner dengang var med hans Kvæg på Marken, tav han, til de kom hjem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4728Jakob levede i Ægypten i sytten År, så at Jakobs Levetid blev 147 År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
352Jakob sagde da til sit Hus og alle sine Folk: Skaf de fremmede Guder, der findes hos eder, bort, rens eder og skift Klæder,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
483Jakob sagde til Josef: Gud den Almægtige åbenbarede sig for mig i Luz i Kana'ans Land og velsignede mig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
294Jakob spurgte dem: Hvor er I fra, Brødre? De svarede: Fra Karan!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
479Jakob svarede ham: Min Udlændigheds År er 130 År; få og onde var mine Leveår, og ikke når de op til mine Fædres År i deres Udlændigheds Tid.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
15Jakobs Efterkommere udgjorde i alt halvfjerdsindstyve, men Josef var i Ægypten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1553Janum, Bet Tappua, Afeka,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2129Jarmut med omliggende Græsmarker og En-Gannim med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1535Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2114Jattir med omliggende Græsmarker, Esjtemoa med omliggende Græsmarker,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
104Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og Rodosboerne;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1318Jaza, Kedemot, Mefa'at,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1016Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,
DommerDette er Biblen på danskdanish
113Jefta flygtede da for sine Brødre og bosatte sig i Landet Tob, hvor nogle dårlige Folk samlede sig om ham og deltog i hans Strejftog.
DommerDette er Biblen på danskdanish
119Jefta svarede Gileads Ældste: Dersom I fører mig tilbage, for at jeg skal kæmpe med Ammoniterne, og Herren giver dem i min Magt, så vil jeg være eders Høvding!
DommerDette er Biblen på danskdanish
117Jefta svarede Gileads Ældste: Har I ikke hadet mig og jaget mig bort fra min Faders Hus? Hvorfor kommer I da til mig, nu I er i Nød?
DommerDette er Biblen på danskdanish
127Jefta var Dommer i Israel i seks År. Så døde Gileaditen Jefta og blev jordet i sin By i Gilead.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
123Jeg billigede det og udtog tolv Mænd iblandt eder, en af hver Stamme.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3113Jeg er den Gud, som åbenbarede sig for dig i, Betel, der, hvor du salvede en Stenstøtte og aflagde mig et Løfte; bryd op og forlad dette Land og vend tilbage til din Hjemstavn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3210Jeg er for ringe til al den Miskundhed og Trofasthed, du har udvist mod din Tjener; thi med min Stav gik jeg over Jordan der, og nu er jeg blevet til to Lejre;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
234Jeg er Gæst og fremmed hos eder; men giv mig et Gravsted hos eder, så jeg kan jorde min døde og bringe hende bort fra mit Ansigt!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
202Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2538Jeg er Herren eders Gud, som førte eder ud af Ægypten for at give eder Kana'ans Land, for at være eders Gud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1541Jeg er Herren eders Gud, som førte eder ud af Ægypten for at være eders Gud. Jeg er Herren eders Gud!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2613Jeg er Herren eders Gud, som førte eder ud af Ægypten, for at I ikke mere skulde være deres Trælle; jeg sønderbrød eders Ågstænger og lod eder vandre med rank Nakke.
DommerDette er Biblen på danskdanish
69jeg friede eder af Ægyptens Hånd og af deres Hånd, der trængte eder, og jeg drev dem bort foran eder og gav eder deres Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1612Jeg har hørt Israeliternes Knurren; sig til dem: Ved Aftenstid skal I få Kød at spise, og i Morgen tidlig skal I få Brød at mætte eder med, og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2614Jeg har ikke spist deraf, medens jeg havde Sorg, jeg har ikke været uren, da jeg afleverede det, og jeg har ikke givet en død noget deraf, jeg har adlydt Herren min Guds Røst, jeg har handlet nøje efter dit Bud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1819Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte på Herrens Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at Herren kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
325jeg har samlet mig Okser,Æsler og Småkvæg, Trælle og Trælkvinder; og nu sender jeg Bud til min Herre med Efterretning herom i Håb om at finde Nåde for dine Øjne!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1435Jeg Herren har sagt det: Sandelig, således vil jeg handle med hele denne onde Menighed, der har rottet sig sammen imod mig; i Ørkenen her skal de gå til Grunde, i den skal de dø!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3223Jeg hober Ulykker over dem og opbruger mine Pile imod dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3241jeg hvæsser mit lynende Sværd, og min Hånd tager fat på Dommen, jeg hævner mig på mine Fjender, øver Gengæld mod mine Avindsmænd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1114Jeg kan ikke ene bære hele dette Folk, det er mig for tungt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
85Jeg og alle de Folk, som er med mig, vil nærme os Byen, og når de gør Udfald imod os ligesom forrige Gang, flygter vi for dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
911jeg opretter min Pagt med eder og lover, at aldrig mere skal alt Kød udryddes af Flodens Vande, og aldrig mere skal der komme en Vandflod for at ødelægge Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
177Jeg opretter min Pagt mellem mig og dig og dit Afkom efter dig fra Slægt til Slægt, og det skal være en evig Pagt, at jeg vil være din Gud og efter dig dit Afkoms Gud;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
721Jeg så imellem Byttet en prægtig babylonisk Kappe, 200 Sekel Sølv og en Guldtunge på halvtredsindstyve Sekel; det fik jeg Lyst til, og jeg tog det; se, det ligger nedgravet i Jorden midt i mit Telt, Sølvet nederst.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3226Jeg satte mig for at blæse dem bort og slette deres Minde blandt Mennesker ud,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
332Jeg sender en Engel foran dig, og han skal drive Kana'anæerne, Amoriterne, Hetiterne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne bort
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2412Jeg sendte Gedehamse foran eder, og de drev de tolv Amoriterkonger bort foran eder; det skete ikke ved dit Sværd eller din Bue.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
239Jeg ser det fra Klippernes Top, fra Højderne skuer jeg det, et Folk, der bor for sig selv og ikke regner sig til Hedningefolkene.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2417Jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, dog ikke nær! En Sterne opgår af Jakob, et Herskerspir løfter sig fra Israel! Han knuser Moabs Tindinger og alle Setsønnernes Isse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
55Jeg stod dengang som Mellemmand mellem Herren og eder og kundgjorde eder Herrens Ord; thi I var bange for Ilden og turde ikke stige op på Bjerget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
438Jeg svarer for ham, af min Hånd må du kræve ham: bringer jeg ham ikke til dig og stiller ham for dit Åsyn, vil jeg være din Skyldner for bestandig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra Herren: Fordi du har gjort dette og ikke sparet din Søn, din eneste, for mig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
315Jeg sætter Fjendskab mellem dig og Kvinden, mellem din Sæd og hendes Sæd; den skal knuse dit Hoved, og du skal hugge den i Hælen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3019Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder på, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Så vælg da Livet, for at du og dit Afkom må leve,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
112jeg taler ikke til eders Børn, der ikke har oplevet det og set det; betænk derfor i Dag Herren eders Guds Optugtelse, hans Storhed, hans stærke Hånd og udstrakte Arm,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
818Jeg tog Leviterne i Stedet for alt det førstefødte hos Israeliterne
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
319Jeg ved vel, at Ægypterkongen ikke vil tillade eder at drage bort uden med Magt;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2617Jeg vender mit Åsyn imod eder, så I bliver slået på Flugt for eders Fjender; eders Avindsmænd skal underkue eder, og I skal flygte, selv om ingen forfølger eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2625Jeg vil bringe et Hævnens Sværd over eder til Hævn for den brudte Pagt; og søger I Tilflugt i eders Byer, vil jeg sende Pest iblandt eder, så I må overgive eder i Fjendens Hånd.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2619Jeg vil bryde eders hovmodige Trods, jeg vil gøre eders Himmel som Jern og eders Jord som Kobber.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
266Jeg vil give Fred i Landet, så I kan lægge eder til Hvile, uden at nogen skræmmer eder op; jeg vil udrydde de vilde Dyr af Landet, og intet Sværd skal hærge eders Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
176Jeg vil gøre dig overvættes frugtbar og lade dig blive til Folk, og Konger skal nedstamme fra dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2944Jeg vil hellige Åbenbaringsteltet og Alteret, og Aron og hans Sønner vil jeg hellige til at gøre Præstetjeneste for mig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3032Jeg vil i Dag gå hele din Hjord igennem og udskille alle spættede og blakkede Dyr alle de sorte Får og de blakkede eller spættede Geder skal være min Løn;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1424Jeg vil intet have, kun hvad de unge Mænd har fortæret, og mine Ledsagere, Aner, Esjkol og Mamres Del, lad dem få deres Del!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2331Jeg vil lade dine Landemærker nå fra det røde Hav til Filisternes Hav, fra Ørkenen til Floden, thi jeg giver Landets Indbyggere i eders Hånd, så du kan drive dem bort foran dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1818Jeg vil lade en Profet som dig fremstå for dem af deres Brødre og lægge mine Ord i hans Mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2631Jeg vil lægge eders Byer i Ruiner og ødelægge eders Helligdomme og ikke indånde eders liflige Offerduft.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2632Jeg vil lægge eders Land øde, så eders Fjender, der bor deri, skal blive målløse derover;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2630Jeg vil lægge eders Offerhøje øde og tilintetgøre eders Solsøjler; jeg vil dynge eders Lig oven på Ligene af eders Afgudsbilleder, og min Sjæl skal væmmes ved eder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217Jeg vil lønne dig rigeligt og gøre alt, hvad du kræver af mig. Kom nu og forband mig det Folk!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611Jeg vil opslå min Bolig midt iblandt eder, og min Sjæl skal ikke væmmes ved eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
464jeg vil selv drage med dig til Ægypten, og jeg vil også føre dig tilbage, og Josef skal lukke dine Øjne!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2328Jeg vil sende Gedehamse foran dig, og de skal drive Hivviterne, Kana'anæerne og Hetiterne bort foran dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2622Jeg vil sende Markens vilde Dyr imod eder, for at de skal røve eders Børn fra eder, udrydde eders Kvæg og mindske eders Tal, så eders Veje bliver øde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2327Jeg vil sende min Rædsel foran dig og bringe Bestyrtelse over alle de Folk, du kommer til, og jeg vil drive alle dine Fjender på Flugt for dig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1412Jeg vil slå det med Pest og udrydde det, men dig vil jeg gøre til et Folk, større og stærkere end det!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2645Jeg vil til deres Bedste ihukomme Pagten med Fædrene, som jeg førte ud af Ægypten for Folkeslagenes Øjne for at være deres Gud. Jeg er Herren!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2612Jeg vil vandre iblandt eder og være eders Gud, og I skal være mit Folk.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
123Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle Jordens Slægter velsignes!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1716jeg vil velsigne hende og give dig en Søn også ved hende; jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til Folk, og Folkeslags Konger skal nedstamme fra hende!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
269Jeg vil vende mig til eder, jeg vil gøre eder frugtbare og mangfoldige, og jeg vil stadfæste min Pagt med eder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1945Jehud, Bene-Berak, Gat-Rim-mon,
DommerDette er Biblen på danskdanish
91Jerubba'als Søn Abrimelek begav sig til sine Morbrødere i Sikem og talte til dem og til hele sin Moders Fædrenehus's Slægt og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1543Jifta, Asjna, Nezib,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1938Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
621Jizhars Sønner var Hora, Nefeg og Zikri.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1556Jizre'el, Jokdeam, Zanoa,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2516Jo flere År der er tilbage, des højere må du sætte Prisen, jo færre, des lavere, thi hvad han sælger dig, er et vist Antal Afgrøder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
253Joksjan avlede Saba og Dedan. Dedans Sønner var Assjuriterne, Letusjiterne og Le'ummiterne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1026Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
112Jorden frembragte grønne Urter, der bar Frø, efter deres Arter, og Træer, der bar Frugt med Kærne, efter deres Arter. Og Gud så, at det var godt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2523Jorden i Landet må I ikke sælge uigenkaldeligt; thi mig tilhører Landet, I er kun fremmede og indvandrede hos mig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5022Josef blev nu i Ægypten, både han og hans Faders Hus, og Josef blev 110 År gammel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5026Josef døde 110 År gammel, og man balsamerede ham og lagde ham i Kiste i Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
428Josef kendte sine Brødre, men de kendte ikke ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5023Josef så Børn i tredje Led af Efraim; også Børn af Manasses Søn Makir fødtes på Josefs Knæ.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4116Josef svarede Farao: Ikke jeg men Gud vil give Farao et gunstigt Svar!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
489Josef svarede sin Fader: Det er mine Sønner, som Gud har skænket mig her. Da sagde han:Bring dem hen til mig, at jeg kan velsignedem!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4716Josef svarede: Kom med eders Hjorde, så vil jeg give eder Brødkorn for dem, siden Pengene er sluppet op.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4813Josef tog så dem begge, Efraim i sin højre Hånd til venstre for Israel og Manasse i sin venstre Hånd til højre for Israel, og førte dem hen til ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4146Josef var tredive År gammel. da han stededes for Farao, Ægyptens Konge. Så forlod Josef Farao og drog omkring i hele Ægypten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
144Josefs Efterkommere udgjorde nemlig to Stammer, Manasse og Efraim; og Leviterne fik ikke Del i Landet, men kun Byer at bo i tillige med de tilhørende Græsmarker til deres Hjorde og Kvæg.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
132Josefs Sønner: Efraims Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2628Josefs Sønners Slægter var følgende: Manasse og Efraim;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
110Josua bød derpå Folkets Tilsynsmænd:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
119Josua gjorde derpå med dem, som HERREN havde sagt ham; deres Heste lammede han, og deres Vogne brændte han.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710Josua gjorde, som Moses bød, og rykkede ud til Kamp mod Amalekiterne. Men Moses, Aron og Hur gik op på Toppen af Højen.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2422Josua sagde da til Folket: I er Vidner imod eder selv på, at I har valgt at tjene HERREN.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
183Josua sagde derfor til Israeliterne: Hvor længe vil I endnu nøle med at drage hen og tage det Land i Besiddelse, som HERREN, eders Fædres Gud, har givet eder?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1041Josua slog dem fra Kadesj Barnea indtil Gaza, og hele Landskabet Gosjen indtil Gibeon.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1715Josua svarede dem: Når du er et talrigt Folk, så drag op i Skovlandet og ryd dig Jord der i Perizziternes og Refaiternes Land, siden Efraims Bjergland er dig for trangt!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1128Josua, Nuns Søn, der fra sin Ungdom af havde gået Moses til Hånde, sagde da: Min Herre Moses, stands dem i det!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
138Josua, Nuns Søn, der står i din Tjeneste, han skal komme derind; sæt Mod i ham, thi han skal skaffe Israel det i Eje.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
66Josua, Nuns Søn, lod da Præsterne kalde og sagde til dem: I skal bære Pagtens Ark, og syv Præster skal bære syv Væderhorn foran HERRENs Ark!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
21Josua, Nuns Søn, udsendte hemmeligt fra Sjittim to Mænd som Spejdere med den Befaling: Gå hen og undersøg Landet, særlig Jeriko! De gav sig da på Vej og kom ind i et Hus til en Skøge ved Navn Rahab, og der lagde de sig til Hvile.
DommerDette er Biblen på danskdanish
117Juda drog derpå ud med sin Broder Simeon, og de slog Kana'anæerne, som boede i Zefat, og lagde Band på Byen; derfor blev den kaldt Horma.
DommerDette er Biblen på danskdanish
14Juda drog nu op, og Herren gav Kana'anæerne og Perizziterne i deres Hånd, så de slog dem i Bezek, 10000 Mand.
DommerDette er Biblen på danskdanish
13Juda sagde da til sin Broder Simeon: Drag op med mig i min Lod og lad os sammen kæmpe med Kana'anæerne, så skal jeg også drage med dig ind i din Lod! Så gik da Simeon med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
386Juda tog Er, sin førstefødte, en Hustru, der hed Tamar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
498Juda, dig skal dine Brødre prise, din Hånd skal gribe dine Fjender i Nakken, din Faders Sønner skal bøje sig for dig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2619Judas Sønner var Er og Onan. men Er og Onan døde i Kana'ans Land.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
126Judas Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2620Judas Sønners Slægter var følgende: Fra Sjela sammer Sjelaniternes Slægt, fra Perez Pereziternes Slægt og fra Zera Zeraiternes Slægt;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4612Judos Sønner Er, Onan, Sjela, Perez og Zera; men Er og Onan døde i Kana'ans Land. Perezs Sønner var Hezron og Hamul.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1520Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:
DommerDette er Biblen på danskdanish
713Just som Gideon kom, var en Mand i Færd med at fortælle en anden noget, han havde drømt, idet han sagde: Jeg har haft en Drøm! Se, et Bygbrød kom rullende ned mod Midjaniternes Lejr, og da det kom til Teltet, stødte det til det og væltede det over Ende, så at Teltet faldt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1540Kabbon, Lamas, Hitlisj,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2422Kain er dog hjemfalden til Undergang! Hvor længe? Assur skal føre dig bort!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
417Kain kendte sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte Hanok. Han grundede en By og gav den sin;Søn Hanoks Navn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3112Kald da Folket sammen,Mænd, Kvinder og Børn og de fremmede, som bor inden dine Porte, for at de kan høre og lære at frygte Herren eders Gud og omhyggeligt handle efter alle denne Lovs Ord;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3128Kald nu alle eders Stammers Ældste og eders Tilsynsmænd sammen hos mig, for at jeg kan fremsige disse Ord for dem og kalde Himmelen og Jorden til Vidne imod dem:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3914kaldte hun på sine Husfolk og sagde til dem: Her kan I se! Han har bragt os en Hebræer til at drive Spot med os! Han kom ind til mig og vilde ligge hos mig, men jeg råbte af alle Kræfter,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
106Kams Sønner: Kusj, Mlizrajim, Put og Hana'an.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1122Kan der slagtes så meget Småkvæg og Hornkvæg til dem, at det kan slå til, eller kan alle Fisk i Havet samles sammen til dem, så det kan slå til?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1015Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het,
DommerDette er Biblen på danskdanish
953kastede en Kvinde en Møllesten ned på Abimeleks Hoved og knuste hans Hjerneskal.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2137Kedemot med omliggende Græsmarker og Mefa'at med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1523Kedesj Hazot, Jitnan,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1824Kefar-Ammoni, Ofni og Geba; tilsammen tolv Byer med Landsbyer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
44Kehatiternes Arbejde ved Åbenbaringsteltet skal være med de højhellige Ting.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2120Kehatiternes Slægter af Leviterne, de øvrige Kehatiter, fik de Byer af Efraims Stamme, som tildeltes dem ved Lodkastning.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
329Kehatiternes Slægter havde deres Lejrplads ved Boligens Sydside.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1544Keila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3642Kenaz, Teman, Mibzar
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2222Kesed, Hazo, Pildasj, Jidlaf og Betuel;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2122Kibzajim med omliggende Græsmarker og Bet-Horon med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1522Kina, Dimona, Arara,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1319Kirjatajim, Sibma, Zeret Sjahar på Dalbjerget,
DommerDette er Biblen på danskdanish
521Kisjon Bæk rev dem bort, Kisjons Bæk, den ældgamle Bæk. Træd frem, min Sjæl, med Styrke!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2839Kjortelen skal du væve i mønstret Vævning af Byssus. Og du skal tilvirke et Hovedklæde af Byssus og et Bælte i broget Vævning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
115Klippegrævlingen, thi den tygger vel Drøv, men har ikke Klove: den skal være eder uren;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3218Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
284Klæderne, som de skal tilvirke, er følgende: Brystskjold, Efod, Kåbe, Kjortel af mønstret Stof, Hovedklæde og Bælte. De skal tilvirke din Broder Aron og hans Sønner hellige Klæder, for at de kan gøre Præstetjeneste for mig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2415Knap var han færdig med at bede, se, da kom Rebekka, en Datter af Betuel, der var en Søn af Abrahams Broder Nakors Hustru Milka, gående med Krukken på Skulderen,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3939Kobberalteret med Kobbergitteret, Bærestængerne og alt dets Tilbehør, Vandkummen og Fodstykket,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
818Koglerne søgte nu også ved Hjælp af deres hemmelige Kunster at fremkalde Myg, men de magtede det ikke. Og Myggene kom over Mennesker og Dyr.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3213Kom Abraham, Isak og Israel i Hu, dine Tjenere, hvem du tilsvor ved dig selv: Jeg vil gøre eders Afkom talrigt som Himmelens Stjerner, og jeg vil give eders Afkom hele det Land, hvorom jeg har talet, og de skal eje det evindelig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
927Kom dine Tjenere i Hu, Abraham, Isak og Jakob; giv ikke Agt på dette Folks Halsstarrighed, på dets Ugudelighed og på dets Synd,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
327Kom Fortidens Dage i Hu, agt på henfarne Slægters År; spørg din Fader, han skal berette, dine gamle, de skal fortælle dig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
492Kom hid og hør, Jakobs Sønner, lyt til eders Fader Israel!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
208Kom Hviledagen i Hu, så du holder den hellig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
515Kom i Hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk Hånd og udstrakt Arm; det er derfor, Herren din Gud har pålagt dig at fejre Hviledagen!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2422Kom i Hu, at du selv var Træl i Ægypten; derfor byder jeg dig at handle således.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
97Kom i Hu, glem ikke, hvorledes du fortørnede Herren din Gud i Ørkenen! Lige fra den Dag I drog ud af Ægypten, og til I kom til Stedet her, har I været genstridige mod Herren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2517Kom i Hu, hvad Amalekiterne gjorde imod dig undervejs, da I drog bort fra Ægypten,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
249Kom i Hu, hvad Herren din Gud gjorde ved Mirjam undervejs, da I drog bort fra Ægypten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
226Kom nu og forband mig det Folk, thi det er mig for mægtigt: måske jeg da kan slå det og jage det ud af Landet. Thi jeg ved, at den, du velsigner, er velsignet, og den, du forbander, forbandet!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
104Kom op til mig og hjælp mig med at slå Gibeon, thi det har sluttet Overenskomst med Josua og Israeliterne!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1932Kom, lad os give vor Fader Vin at drikke og ligge hos ham for at få Afkom ved vor Fader!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3720Kom, lad os slå ham ihjel og kaste ham i en Cisterne og sige, at et vildt Dyr har ædt ham; så skal vi se, hvad der kommer ud af hans Drømme!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1312Kommer det dig for Øre, at der i en af dine Byer, som Herren din Gud giver dig at bo i,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4430Kommer jeg derfor hjem til din Træl, min Fader, uden at Drengen. ved hvem han hænger med hele sin Sjæl, er med,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1218Kongen i Afek een; Kongen i Lassjaron een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1213Kongen i Debir een; Kongen i Geder een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1223Kongen i Dor ved Højdedraget Dor een; Kongen over Folkene i Galilæa een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1212Kongen i Eglon een; Kongen i Gezer een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1214Kongen i Horma een; Kongen i Arad een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1211Kongen i Jarmut een; Kongen i Lakisj een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
129Kongen i Jeriko een; Kongen i Aj ved Betel een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1210Kongen i Jerusalem een; Kongen i Hebron een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1222Kongen i Kedesj een; Kongen i Jokneam ved Karmel een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1215Kongen i Libna een; Kongen i Adullam een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1219Kongen i Madon een; Kongen i Hazor een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1216Kongen i Makkeda een; Kongen i Betel een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1220Kongen i Sjimron Meron een; Kongen i Aksjaf een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1221Kongen i Ta'anak een; Kongen i Megiddo een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1217Kongen i Tappua een; Kongen i Hefer een;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1224Kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive Konger.
DommerDette er Biblen på danskdanish
519Kongerne kom, de kæmped; da kæmped Kana'ans Konger ved Ta'anak, ved Megiddos Vande de fanged ej Sølv som Bytte!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3616Kora, Gatam og Amalek. Det var de fra Elifaz stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Adas Sønner.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
624Koras Sønner var Assir, Elkana og Abiasaf; det er Koraiternes Slægter.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3153Krigerne havde taget Bytte hver for sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3913Krysolit, Sjoham og Onyks i den fjerde, omgivne med Guldfletværk i deres Indfatninger.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2820Krysolit, Sjoham og Onyks i den fjerde; og de skal omgives med Guldfletværk i deres Indfatninger.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
33kun af Frugten fra Træet midt i Haven, sagde Gud, må I ikke spise, ja, I må ikke røre derved, thi så skal I dø!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
217kun af Træet til Kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den Dag du spiser deraf, skal du visselig dø!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1523Kun Blodet må du ikke nyde; det skal du lade løbe ud på Jorden som Vand.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1216Kun Blodet må ikke nyde; det skal du lade løbe ud på Jorden som Vand.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
319kun eders Kvinder, Børn og Kvæg (jeg ved, at I har meget Kvæg) skal blive tilbage i de Byer, jeg giver eder
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3122Kun Guld, Sølv, kobber, Jern, Tin og Bly,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
926kun i Gosen, hvor Israeliterne boede, faldt der ikke Hagl.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1438kun Josua, Nuns Søn, og Kaleb, Jefunnes Søn, blev i Live af de Mænd, der var draget hen for at undersøge Landet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
827Kun Kvæget og Godset, de røvede i denne By, beholdt Israeliterne som Bytte efter den Befaling, HERREN havde givet Josua.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
235kun Kvæget tog vi selv som Bytte, tillige med hvad vi røvede i de erobrede Byer.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1314Kun Levis Stamme gav han ingen Arvelod; HERREN, Israels Gud, er hans Arvelod, således som han tilsagde ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
149Kun Levis Stamme må du ikke mønstre, og dens samlede Tal må du ikke optage sammen med de andre Israeliters.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1823kun Leviterne må udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet, og de skal have Ansvaret derfor. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt. Men nogen Arvelod skal de ikke have blandt Israelitterne;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1223Kun må du ufravigeligt afholde dig fra at nyde Blodet; thi Blodet er Sjælen, og du må ikke nyde Sjælen tillige med Kødet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1716Kun må han ikke holde mange Heste og sende Folket tilbage til Ægypten for at skaffe sig mange Heste; thi Herren har jo sagt til eder: I må ikke mere vende tilbage ad den Vej!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
225Kun må I omhyggeligt agte på at holde det Bud og den Lov, HERRENs Tjener Moses pålagde eder, at elske HERREN eders Gud, vandre på alle hans Veje, holde hans Bud, holde fast ved ham og tjene ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1424kun min Tjener Kaleb lader jeg komme til det Land, han har været i, og hans Efterkommere skal få det i Eje, fordi han havde en anden Ånd og viste mig fuld Lydighed.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3415Kun på det Vilkår vil vi føje eder, at I bliver som vi og lader alle af Mandkøn iblandt eder omskære;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4722Kun Præsternes Jord købte han ikke, thi de havde faste Indtægter fra Farao, og de levede af de Indtægter, Farao havde skænket dem; derfor behøvede de ikke at sælge deres Jord.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
163Kun således må Aron komme ind i Helligdommen: Med en ung Tyr til Syndoffer og en Væder til Brændoffer;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
49Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare på dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, så længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
212Kun som Offergave af Førstegrøde må I frembære disse Ting for Herren, men de må ikke komme på Alteret til en liflig Duft.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2020Kun Træer, du ved, ikke bærer spiselig Frugt, må du ødelægge og fælde for at bygge Belejringsværker mod den By, som er i Krig med dig, til den falder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
107Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
36Kvinden blev nu var, at Træet var godt at spise af, en Lyst for Øjnene og godt at få Forstand af; og hun tog af dets Frugt og spiste og gav også sin Mand, der stod hos hende, og han spiste.
DommerDette er Biblen på danskdanish
136Kvinden gik nu hen og sagde til sin Mand: Der kom en Guds Mand til mig, og han så ud som en Guds Engel; såre frygtindgydende; jeg spurgte ham ikke, hvor han var fra, og sit Navn gav han mig ikke til Kende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
32Kvinden svarede: Vi har Lov at spise af Frugten på Havens Træer;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1114Kvæget og alt det andet, der røvedes fra disse Byer, beholdt Israeliterne som Bytte; men alle Menneskene huggede de ned med Sværdet til sidste Mand uden at lade en eneste levende Sjæl blive tilbage.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
787Kvæget til Brændofferet var i alt 12 unge Tyre, 12 Vædre, 12 årgamle Lam med tilhørende Afgrødeofre, 12 Gedebukke til Syndoffer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
788Kvæget til Takofferet var i alt 24 unge Tyre, 60 Vædre, 60 Bukke og 60 årgamle lam. Det var Gaverne til Alterets indvielse, efter at det var salvet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
715Kødet af hans Lovprisningstakoffer skal spises på selve Offerdagen, intet de1af må gemmes til næste Morgen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
142lå de i Krig med Kong Bera af Sodoma, Kong Birsja af Gomorra, Kong Sjin'ab af Adma, Kong Sjem'eher af Zebojim og Kongen i Bela, det et Zoar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3133Laban gik nu ind og ledte i Jakobs, i Leas og i de to Tjenestekvinders Telte men fandt intet; og fra Leas gik han, til Rakels, Telt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3147Laban kaldte den Jegar-Sahaduta, og Jakob kaldte den Galed.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2926Laban svarede: Det er ikke Skik og Brug her til Lands at give den yngste bort før den ældste;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3031Laban svarede: Hvad skal jeg da give dig? Da sagde Jakob: Du skal ikke give mig noget; men hvis du går ind på, hvad jeg nu foreslår dig, vedbliver jeg at være Hyrde for dine Hjorde og vogte dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2919Laban svarede: Jeg giver hende hellere til dig end til en fremmed; bliv kun hos mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3034Laban svarede: Vel, lad det blive, som du siger!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1822lad dem til Stadighed holde Ret for Folket. Alle vigtigere Sager skal de forebringe dig, men alle mindre Sager skal de selv afgøre. Let dig således Arbejdet og lad dem komme til at bære Byrden med dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
184Lad der blive hentet lidt Vand, så I kan tvætte eders Fødder og hvile ud under Træet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4433lad derfor din Træl blive tilbage i Drengens Sted som min Herres Træl, men lad Drengen drage hjem med sine Brødre!
DommerDette er Biblen på danskdanish
73Lad derfor udråbe for Folket: Enhver, som er ræd og angst, skal vende hjem! Gideon sigtede dem da, og 22000 Mand af Folket vendte hjem, medens 10000 blev tilbage.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
298Lad dernæst hans Sønner træde frem og ifør dem Kjortler,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
294Lad derpå Aron og hans Sønner træde hen til Åbenbaringsteltets Indgang og tvæt dem med Vand.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
322Lad dryppe som Regn min Lære, lad flyde som Dug mit Ord, som Regnskyl på unge Spirer, som Regnens Dråber på Græs.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4216Lad en af eder rejse hjem for at hente eders Broder, og imedens holdes I andre fangne; så vil det. vise sig, om eders Ord er Sandhed; og hvis ikke, så er I, så sandt, Farao lever, Spejdere!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1213Lad hende dog ikke blive som et dødfødt Barn, hvis Kød er halvt fortæret, når det kommer ud af Moders Liv!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
36Lad Levis Stamme træde frem og stil dem frem for Præsten Aron, for at de kan gå ham til Hånde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
325Lad mig da få Lov at drage over og se det herlige Land hinsides Jordan, det herlige Bjergland og Libanon!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
227Lad mig drage gennem dit Land; jeg skal holde mig til Vejen uden at bøje af til højre eller venstre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2122Lad mig få Lov at drage igennem dit Land! Vi vil ikke dreje ind på Marker eller i Vinhaver, vi vil ikke drikke Vand af Brøndene, vi vil følge Kongevejen, indtil vi er nået igennem dit Land!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
914lad mig i Fred, så jeg kan ødelægge dem og udslette deres Navn under Himmelen; så vil jeg gøre dig til et Folk, mægtigere og større end det!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3210Lad mig nu råde, at min Vrede kan blusse op imod dem så vil jeg tilintetgøre dem; men dig vil jeg gøre til et stort Folk!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
117lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemål der, så de ikke forstår hverandres Tungemål!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4719lad os dog ikke dø for dine Øjne, vi sammen med vor Jord, men køb os og vor Jord for Brødkorn, og lad os med vor Jord blive livegne for Farao, og giv os derfor Såsæd, så vi kan blive i Live og slippe for Døden, og vor Jord undgå at lægges øde!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
827Lad os drage tre Dagsrejser ud i Ørkenen og ofre til Herren vor Gud, således som han har pålagt os!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2017Lad os få Lov at vandre igennem dit Land. Vi vil hverken drage hen over Marker eller Vinhaver eller drikke Vandet i Brøndene; vi vil gå ad Kongevejen, vi vil hverken bøje af til højre eller venstre, før vi er nået igennem dit Land!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3727Lad os hellere sælge ham til Ismaeliterne og ikke lægge Hånd på ham; han er jo dog vor Broder, vort Kød og Blod! Og hans Brødre gik ind på Forslaget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3144Lad os to slutte et Forlig, og det skal tjene til Vidne mellem os.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4012Lad så Aron og hans Sønner træde hen til Åbenbaringsteltets Indgang, tvæt dem med Vand
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4014Lad så hans Sønner træde frem, ifør dem Kjortler
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
814lad så ikke dit Hjerte blive hovmodigt, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
89Lad så Leviterne træde hen foran Åbenbaringsteltet og kald hele Israelitternes Menighed sammen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
827lagde det så alt sammen på Arons og hans Sønners Hænder og lod dem udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
89lagde Hovedklædet om hans Hoved og fæstede Guldpladen, det hellige Diadem, på Forsiden af Hovedklædet, som Herren havde pålagt Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1539Lakisj, Bozkaf, Eglon,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
133Landet fra Sjihor østen for Ægypten indtil Ekrons Landemærke i Nord det regnes til Kana'anæerne de fem Filisterfyrster i Gaza, Asdod, Askalon, Gat og Ekron, desuden Avviterne
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3812Lang Tid efter døde Judas Hustru, Sjuas Datter; og da Juda var hørt op at sørge over hende, rejste han med sin Ven, Hira fra Adullam, up til dem, der klippede hans Får i Timna.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
274lav mig en lækker Ret Mad efter min Smag og bring mig den, at jeg kan spise, før at min Sjæl kan velsigne dig, før jeg dør!
DommerDette er Biblen på danskdanish
316lavede han sig et tveægget Sværd, en Gomed langt, og bandt det til sin højre Hofte under Kappen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3015Lea svarede: Er det ikke nok, at du har taget min Mand fra mig? Vil du nu også tage min Søns Kærlighedsæbler? Men Rakel sagde: Til Gengæld for din Søns Kærlighedsæbler må han ligge hos dig i Nat!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3523Leas Sønner: Ruben, Jakobs førstefødte, Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3526Leas Trælkvinde Zilpas Sønner: Gad og Aser. Det var Jakobs Sønner, der fødtes ham i Paddan Aram.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2917Leas Øjne var matte, men Rakel havde en dejlig Skikkelse og så dejlig ud,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1532Lebaot, Sjilhim og En-Rimmon; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
419Lemek tog sig to Hustruer; den ene hed Ada, den anden Zilla.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4611Leois Sønner Gerson, Kehat og Merari;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1512Lerkar, som den, der lider af Flåd, rører ved, skal slås itu, og alle Trækar skal skylles i Vand.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2141Levitbyerne inden for Israeliternes Ejendom udgjorde i alt otte og fyrretyve med omliggende Græsmarker.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
821Leviterne lod sig rense for Synd og tvættede deres Klæder, og Aron udførte Svingningen med dem for Herrens Åsyn, og Aron skaffede dem Soning, så de blev rene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
181Levitpræsterne, hele Levis Stamme, skal ikke have arvelod og Del sammen med det øvrige Israel, men leve af Herrens Ildofre og af det, der tilfalder ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1542Libna, Eter, Asjan,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2330lidt efter lidt vil jeg drive dem bort foran dig, indtil du bliver så talrig, at du kan tage Landet i Besiddelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3714Lige ved Listen sad Ringene til at stikke Bærestængerne i, så at man kunde bære Bordet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2527lige ved Listen skal Ringene sidde til at stikke Bærestængerne i, så at man kan bære Bordet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
73ligeledes af Himmelens Fugle syv Par, Han og Hun, for at de kan forplante sig på hele Jorden.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1916Ligeledes bliver enhver, der på åben Mark rører ved en, der er dræbt med Sværd, eller ved en, der er død, eller ved Menneskeknogler eller en Grav, uren i syv Dage.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
198Ligeledes skal den Mand, der brænder Kvien, tvætte sine Klæder med Vand og bade sit Legeme i Vand og være uren til Aften.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3030Ligeledes skal du salve Aron og hans Sønner og hellige dem til at gøre Præstetjeneste for mig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1412ligeledes tog de, da de drog bort, Abrams Brodersøn Lot og alt hans Gods med sig; thi han boede i Sodoma.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1938Ligeså fødte den yngste en Søn, som hun kaldte Ben Ammi; han er Ammoniternes Stamfader den Dag i Dag.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2230Ligeså skal du gøre med dit Hornkvæg og dit Småkvæg; i syv Dage skal det blive hos Moderen, men på den ottende Dag skal I give mig det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
222ligesom han gjorde for Esaus Sønner, der bor i Se'ir, for hvem han udryddede Horiterne, så de drev dem bort og bosatte sig der i deres Sted, og de bor der den Dag i dag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
834Ligesom i Dag har Herren påbudt eder at gøre også de følgende Dage for at skaffe eder Soning.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
139Ligger ikke hele Landet dig åbent? Skil dig hellere fra mig; vil du til venstre, så går jeg til højre, og vil du til højre, så går jeg til venstre!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1812lo hun ved sig selv og tænkte: Skulde jeg virkelig føle Attrå. nu jeg er affældig, og min Herre er gammel?
DommerDette er Biblen på danskdanish
216lod han Dommere fremstå, og de frelste dem fra deres Hånd, som udplyndrede dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1924lod Herren Svovl og Ild regne over Sodoma og Gomorra fra Herren, fra Himmelen;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
232lod Josua hele Israel, de Ældste, Overhovederne, Dommerne og Tilsynsmændene kalde til sig og sagde til dem: Jeg er blevet gammel og til Års.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
151Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter således, at deres Landområde strækker sig hen imod Edoms Område, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
214Loddet faldt først for Kehatiternes Slægter, således at Præsten Arons Sønner blandt Leviterne ved Lodkastningen fik tretten Byer af Judas, Simeoniternes og Benjamins Stammer,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3622Lotans Sønner var Hori og Hemam, og Lotans Søster var Timna.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
35lutter Byer, der var befæstet med høje Mure, Porte og Portslåer, foruden de mange åbne Byer;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3937Lysestagen af purt Guld med Lamperne, der skulde sættes på den, og alt dens Tilbehør, Olien til Lysestagen,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3514Lysestagen med dens Tilbehør, dens Lamper og Olien til Lysestagen,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Lyt til, I Himle, lad mig tale, Jorden høre mine Ord!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
293Læg dem så i een Kurv og bær dem frem i Kurven sammen med Tyren og de to Vædre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
174Læg dem så ind i Åbenbariogsteltet foran Vidnesbyrdet, der, hvor jeg åbenbarer mig for dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1819Læg dig nu på Sinde, hvad jeg siger; jeg vil give dig et Råd, og Gud skal være med dig: Du skal. selv træde frem for Gud på Folkets Vegne og forelægge Gud de forefaldende Sager;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
296Læg Hovedklædet om hans Hoved og fæst det hellige Diadem på Hovedklædet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1416Løft din Stav og ræk din Hånd ud over Havet og skil det ad i to Dele, så Israeliterne kan vandre gennem Havet på tør Bund.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2446løftede hun straks sin Krukke ned og sagde: Drik kun, og jeg vil også give dine Kameler at drikke! Så drak jeg, og hun gav også Kamelerne at drikke.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1613Løvhyttefesten skal du fejre i syv Dage, når du har indsamlet Udbyttet fra din Tærskeplads og din Perse;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
187må han gøre Præstetjeneste i Herren sin Guds Navn, lige så vel som alle hans Brødre, de andre Leviter, der står for Herrens Åsyn der.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1559Ma'arat, Bet Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3643Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger efter deres Boliger i det Land, de fik i Eje. Det var Esau, Edoms Fader.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1028Makkeda indtog Josua samme Dag, og han slog Byen og dens Konge ned med Sværdet; han lagde Band på den og på hver levende Sjæl i den uden at lade nogen undkomme; og han gjorde det samme ved Makkedas Konge, som han havde gjort ved Jerikos Konge.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2111Man gav dem Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron, i Judas Bjerge, med omliggende Græsmarker;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2121Man gav dem Sikem, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med omliggende Græsmarker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1324Man kaldte dette Sted Esjkoldalen med Hentydning til den Drueklase, Israeliterne der skar af.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2710man må ikke erstatte eller ombytte det, hverken et bedre med et ringere eller et ringere med et bedre; men hvis man dog ombytter et Dyr med et andet, da skal ikke blot det, men også det, som det ombyttes med, være helligt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
246Man må ikke tage en Håndkværn i Pant, heller ikke den øverste Møllesten; thi det var at tage Livet selv i Pant.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2321Man skuer ej Nød i Jakob, ser ej Trængsel i Israel; Herren dets Gud er med det, og Kongejubel lyder hos det.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
178Manasse fik Landskabet Tappua; men Byen Tappua ved Manasses Grænse tilfaldt Efraimiterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Manasses Søn Jair erobrede hele Landskabet Argob indtil Gesjuriternes og Ma'akatiternes Egne og kaldte dem Ja'irs Teltbyer efter sig selv, som de hedder endnu den Dag i Dag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
134Manasses Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2629Manasses Sønner: Fra Makir stammer Makiriternes Slægt; Makir avlede Gilead, fra Gilead stammer Gijeaditernes Slægt;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1023Manassiternes Stammes Hær førtes af Gamliel, Pedazurs Søn,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4316Manden gjorde, som Josef bød,. og førte Mændene ind i Josefs Hus.
DommerDette er Biblen på danskdanish
175Manden Mika havde et Gudshus, og han lavede sig en Efod og en Husgud og indsatte en af sine Sønner til sin Præst.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
531Manden skal være sagesløs, men sådan en Hustru skal undgælde for sin Brøde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4230Manden, der er Landets Herre, talte os hårdt til og holdt os i Forvaring, som var vi Folk, der vilde udspejde Landet;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
117Mannaen lignede Horianderfrø og så ud som Bellium.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1311Manoa stod da op og gik med sin Hustru, og da han kom hen til Manden, sagde han til ham: Er du den Mand, som talte til Kvinden? Og han sagde: Ja!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1555Maon, Karmel, Zif, Jutta,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4932Marken og Hulen derpå blev købt af Hetiterne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1824Måske findes der halvtredsindstyve retfærdige i Byen; vil du da virkelig udrydde dem og ikke tilgive Stedet for de halvtredsindstyve retfærdiges Skyld, som findes derinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1828Måske mangler der fem i de halvtredsindstyve retfærdige - vil du da ødelægge hele Byen for fems Skyld? Han svarede: Jeg vil ikke ødelægge Byen, hvis jeg finder fem og fyrretyve i den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2729Måtte Folkeslag tjene dig og Folkefærd bøje sig til Jorden for dig! Bliv Hersker over dine Brødre, og din Moders Sønner bøje sig til Jorden for dig! Forbandet, hvo dig forbander; velsignet, hvo dig velsigner!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2716Måtte Herren, Gud over alt Køds Ånder, indsætte en Mand over Menigheden,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
111måtte kun Herren, eders Fædres Gud, gøre eder tusinde Gange så talrige endnu og velsigne eder, som han har forjættet eder;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2641måtte også jeg handle genstridigt mod dem og føre dem bort til deres Fjenders Land; ja, da skal deres uomskårne Hjerter ydmyges, og de skal undgælde for deres Skyld.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
336Måtte Ruben leve og ikke dø, hans Mænd blive dog et Tal!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1946Me-Jarkon og Rakkon og Egnen hen imod Jafo.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3026Med den skal du salve Åbenbaringsteltet, Vidnesbyrdets Ark,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3315med det bedste fra de ældgamle Bjerge og det kosteligste fra de evige Høje,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3316med det kosteligste af Jorden og dens Fylde og Nåde fra ham, der boede i Tornebusken. Det skal komme over Josefs Hoved, over Issen på ham, som er Hersker blandt sine Brødre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3314med det kosteligste, Solen frembringer, med det kosteligste, Måneskifterne fremkalder,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1820Med din Næstes Hustru må du ikke have Samleje, så du bliver uren ved hende.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1517Med disse Ord kastede han Kæbebenet fra sig, og derfor kaldte man Stedet Ramat Lehi.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
730med egne Hænder skal han frembære Herrens Ildofre. Han skal frembære Fedtet tillige med Brystet; Brystet, for at Svingningen kan udføres dermed for Herrens Åsyn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
416Med Eleazar, Præsten Arons Søn, påhviler Tilsynet med Olien til Lysestagen, den vellugtende Røgelse, det daglige Afgrødeoffer og Salveolien og desuden Tilsynet med hele Boligen og alt, hvad der er deri af hellige Ting og deres Tilbehør.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3626med fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til hvert Bræt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2621med fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til hvert Bræt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
129med ham taler jeg Ansigt til Ansigt, ikke i Syner eller Gåder, han skuer Herrens Skikkelse; hvor tør I da tage til Orde mod min Tjener Moses?
DommerDette er Biblen på danskdanish
526Med Hånden griber hun Pælen, med sin højre Arbejdshammeren, fælder Sisera, kløver hans Hoved, knuser, gennemborer hans Tinding.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1823Med intet som helst Dyr må du have Omgang, så du bliver uren derved; en Kvinde må ikke stille sig hen for et dyr til kønslig Omgang; det er en Skændsel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
149med Kong Kedorlaomer af Elam, Kong Tid'al af Gojim, Kong Amrafel af Sinear og Kong Arjok af Ellasar, fire Konger mod fem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2811med Stenskærerarbejde, som ved Gravering af Signeter, skal du indgravere Israels Sønners Navne i de 14 Sten, og du skal indfatte dem i Guldfletværk.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2937med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyren, Væderen og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2921med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2930med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2924med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2933med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2918med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene, Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2927med tilhørende Afgrødeoffer og Drikofre for Tyrene,Vædrene og Lammene efter deres Tal på den foreskrevne Måde;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3810med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2710med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3212med Undtagelse af Kenizziten Kaleb, Jetunnes Søn, og Josua, Nuns Søn, thi de viste Herren fuld Lydighed!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4912med Øjnene dunkle af Vin og Tænderne hvide af Mælk!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
44medens Abel bragte en Gave af sin Hjords førstefødte og deres Fedme. Og Herren så til Abel og hans Offergave,
DommerDette er Biblen på danskdanish
1816medens de 600 væbnede danitiske Mænd stod ved Porten.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2635medens det ligger øde, skal det få den Hvile, det ikke fik på eders Sabbater, dengang I boede deri.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
317medens eders Fader har bedraget mig og forandret min Løn ti Gange; men Gud tilstedte ham ikke at gøre mig Skade;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
299Medens han således stod og talte med dem, var Rakel kommet derhen med sin Faders Hjord, som hun vogtede;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2862Medens I før var talrige som Himmelens Stjerner, skal der kun blive nogle få Mænd tilbage af eder, fordi du ikke adlød Herren din Guds Røst.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
510Medens Israeliterne lå i Lejr i Gilgal, fejrede de Påsken om Aftenen den fjortende Dag i Måneden på Jerikos Sletter;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1532Medens Israelitterne opholdt sig i Ørkenen, traf de en Mand, som sankede Brænde på en Sabbat.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1133Medens Kødet endnu var imellem Tænderne på dem, før det endnu var spist, blussede Herrens Vrede op imod Folket, og Herren lod en meget hård Straf ramme Folket.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3119Medens Laban var borte og klippede sine Får, stjal Rakel sin Faders Husgud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
334medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som Herren havde slået iblandt dem; thi Herren havde holdt Dom over deres Guder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
212medmindre det er hans nærmeste kødelige Slægtninge, hans Moder eller Fader, hans Søn eller Datter, hans Broder
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
209Men Abimelek lod Abraham kalde og sagde til ham: Hvad har du dog gjort imod os? Og hvad har jeg forbrudt imod dig, at du bragte denne store Synd over mig og mit Rige? Du har gjort imod mig, hvad man ikke bør gøre!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610Men Abimelek sagde: Hvad er det dog, du har gjort imod os! Hvor let kunde det ikke være sket, at en af Folket havde ligget hos din Hustru, og så havde du bragt Skyld over os!
DommerDette er Biblen på danskdanish
940Men Abimelek slog ham på Flugt, og mange faldt og lå dræbte helt hen til Byporten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2017Men Abraham gik i Forbøn hos Gud, og Gud helbredte Abimelek og hans Hustru og Medhustruer, så at de atter fik Børn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2125Men Abraham krævede Abimelek til Regnskab for en Brønd, som Abimeleks Folk havde tilranet sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2133Men Abraham plantede en Tamarisk i Be'ersjeba og påkaldte der Herren den evige Guds Navn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2128Men Abraham satte syv Lam til Side,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
237Men Abraham stod op og bøjede sig for Hetiterne, Folkene der på Stedet,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1827Men Abraham tog igen til Orde: Se, jeg har dristet mig til at tale til min Herre, skønt jeg kun er Støv og Aske!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1216Men Abram behandlede han godt for hendes Skyld, og han fik Småkvæg, Hornkvæg og Æsler, Trælle og Trælkvinder, Aseninder og Kameler.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1422Men Abram svarede Sodomas Konge: Til Herren, Gud den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber, løfter jeg min Hånd på,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
152Men Abram svarede: Herre, Herre, hvad kan du give mig, når jeg dog går barnløs bort, og en Mand fra Damaskus, Eliezer, skal arve mit Hus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
320Men Adam kaldte sin Hustru Eva, thi hun blev Moder til alt levende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4724men af Afgrøden skal I afgive en Femtedel til Farao, medens de fire Femtedele skal tjene eder til Såsæd på Marken og til Føde for eder og eders Husstand og til Føde for eders Børn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1110men af alt, hvad der rører sig i Vandet, af alle levende Væsener i Vandet, skal det, som ikke har Finner eller Skæl, hvad enten det er i Havet eller Floderne, være eder en Vederstyggelighed.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3130Men af den Halvdel, der tilfalder de andre Israelitter, skal du tage et Stykke af hver halvtredsindstyve, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg, alt Kvæget, og give det til Leviterne, som tager Vare på, hvad der er at varetage ved Herrens Bolig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
130men alle Jordens dyr og alle Himmelens Fugle og alt, hvad der kryber på Jorden, og som har Livsånde, giver jeg alle grønne Urter til Føde. Og således skete det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3118men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1420Men alle rene Fugle må I spise.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
724Men alle Ægypterne gravede i Omegnen af Nilen efter Drikkevand, thi de kunde ikke drikke Nilvandet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
919men alle Øversterne sagde til hele Menigheden: Vi har tilsvoret dem Fred ved HERREN, Israels Gud, derfor kan vi ikke gøre dem noget ondt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
58men alligevel skal I pålægge dem at lave lige så mange Teglsten som hidtil, I må ikke eftergive dem noget; thi de er dovne, og derfor er det, de råber op og siger: Lad os drage ud og ofre til vor Gud!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
132Men alligevel troede I ikke på Herren eders Gud,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1123Men alt andet vinget Kryb, der går på fire, skal være eder en Vederstyggelighed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1313Men alt det førstefødte af Æslerne skal du udløse med et Stykke Småkvæg, og hvis du ikke udløser det, skal du sønderbryde dets Hals; og alt det førstefødte af Mennesker blandt dine Sønner skal du udløse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
37men alt Kvæget, og hvad vi røvede fra Byerne, tog vi selv som Bytte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
48Men alt Syndoffertyrens Fedt skal han tage ud Fedtet, som dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
619Men alt Sølv og Guld og alle Kobber- og Jernsager skal helliges HERREN; det skal bringes ind i HERRENs Skatkammer!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
419Men alt, Fedtet skal han tage ud og bringe det som Røgoffer på Alteret.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1425Men Amalekiterne og Kana'anæerne bor i Lavlandet. Vend derfor om i Morgen, bryd op og drag ud i Ørkenen ad det røde Hav til!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1128Men Ammoniternes Konge ænsede ikke Jeftas Ord, som hans Sendebud overbragte.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3430Men Aron og alle Israeliterne så Moses, og se, hans Ansigts Hud strålede, og de turde ikke komme ham nær.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
310Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare på deres Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide Døden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1019Men Aron svarede Moses: Se, de har i Dag frembåret deres Syndoffer og Brændoffer for Herrens Åsyn, og en sådan Tilskikkelse har ramt mig! Om jeg i Dag havde spist Syndofferkød, vilde Herren da have billiget det?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
101Men Arons Sønner Nadab og Abihu tog hver sin Pande, kom Ild i dem og lagde Røgelse derpå og frembar for Herrens Åsyn fremmed Ild, som han ikke havde pålagt dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
132Men Aseriterne bosatte sig midt iblandt Kana'anæerne, der boede i Landet, thi de magtede ikke at drive dem bort.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4132Men at Drømmen gentog sig to Gange for Farao, betyder, at Sagen er fast besluttet af Gud, og at han snart vil lade det ske.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
223Men Avvijiterne, der boede i Landsbyer i Egnene henimod Gaza, dem drev Kaftorerne, der var udvandret fra Kaftor, bort og bosatte sig der i deres Sted.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2915men både med dem, der i Dag står her hos os for Herren vor Guds Åsyn, og med dem, der i Dag ikke er til Stede hos os her.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2215Men Balak sendte på ny Høvdinger af Sted, flere og mere ansete end de forrige;
DommerDette er Biblen på danskdanish
416men Barak satte efter Vognene og Hæren lige til Harosjet Haggojim, og hele Siseras Hær faldt for Sværdet, ikke een blev tilbage.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2025Men Benjaminiterne gjorde Udfald fra Gibea for at møde dem den anden Dag, og de fældede yderligere 18000 Mand af Israelitterne, alle sammen våbenføre Mænd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2021Men Benjaminiterne gjorde Udfald fra Gibea og fældede den Dag 22000 Mand af Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412Men Bileam sagde til Balak: Sagde jeg ikke allerede til Sendebudene, du sendte mig:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2218Men Bileam svarede Balaks Folk: Om Balak så giver mig alt det Sølv og Guld, han har i sit Hus, formår jeg dog hverken at gøre lidt eller meget imod Herren min Guds Befaling;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2210Men Bileam svarede Gud: Zippors Søn, Kong Balak af Moab, har sendt mig det Bud:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2326Men Bileam svarede og sagde til Balak: Har jeg ikke sagt dig, at alt, hvad Herren siger, det gør jeg!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
531men bliv du stående her hos mig, så skal jeg kundgøre dig alle Budene, Anordningerne og Lovbudene, som du skal lære dem, og som de skal holde i det Land, jeg vil give dem i Eje!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2635Men Bordet skal du stille uden for Forhænget, og Lysestagen over for Bordet ved Boligens søndre Væg; Bordet skal du altså stille ved den nordre Væg.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
226men breder Ilden sig ved at tage fat i Tjørnekrat, og Kornneg eller Sæd brænder, eller en Mark svides af, så skal den, der antændte Ilden, give simpel Erstatning.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
710men bringer Gengældelse over den, der hader ham, så han udrydder ham, og ikke tøver over for den, der hader ham, men bringer Gengældelse over ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
24Men byd Folket og sig: Når I nu drager igennem eders Brødres, Esaus Sønners, Landemærker, de, som bor i Seir, og de bliver bange for eder, så skal I tage eder vel i Vare
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2112men Byens Mark og Landsbyer gav man Kaleb, Jefunnes Søn, i Eje.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2923Men da Aftenen kom, tog han sin, Datter Lea og bragte hende til ham, og han gik ind til hende.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
51Men da alle Amoriterkongerne vesten for Jordan og alle Kana'anæerkongerne ved Havet hørte, at HERREN havde ladet Jordans Vand tørre bort foran Israeliterne, indtil de var gået over, blev de slaget af Rædsel og tabte Modet over for Israeliterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
216Men da alle våbenføre Mænd var uddøde af Folket,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4718Men da Året var omme, kom de til ham det følgende År og sagde: Vi vil ikke dølge det for min Herre; men Pengene er sluppet op, og Kvæget har vi bragt til min Herre; nu er der ikke andet tilbage for min Herre end vore Kroppe og vor Jord;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
241Men da Bileam så, at HerrenS Hu stod til at velsigne Israel, gik han ikke som de forrige Gange hen for at søge Varsler, men vendte sig mod Ørkenen
DommerDette er Biblen på danskdanish
1116Men da de drog op fra Ægypten, vandrede Israel igennem Ørkenen til det røde Hav og kom derpå til Kadesj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
325men da de havde biet, indtil de skammede sig, uden at han åbnede Døren til Stuen, hentede de Nøglen og lukkede op; og se, der lå deres Herre død på Gulvet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4121men da de havde slugt dem, var det ikke til at kende på dem; de så lige så usle ud som før. Så vågnede jeg.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3718Men da de så ham langt borte, før han endnu var kommet hen til dem, lagde de Råd op om at dræbe ham
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2433Men da der blev sat Mad for ham, sagde han: Jeg vil intet nyde, før jeg har røgtet mit Ærinde! De svarede: Sig frem!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
210Men da Drengen var blevet stor, bragte hun ham til Faraos Datter, og denne antog ham som sin Søn og gav ham Navnet Moses; thi, sagde hun, jeg har trukket ham op af Vandet.
DommerDette er Biblen på danskdanish
41Men da Ehud var død, blev Israelitterne ved at gøre, hvad der var ondt i Herrens Øjne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4227Men da en af dem i Natteherberget åbnede sin Sæk for at give sit Æsel Foder, fik han Øje på sine Penge, der lå oven i Sækken;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
815Men da Farao så, at han havde fået Luft, forhærdede han sit Hjerte og hørte ikke på dem, således som Herren havde sagt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
934Men da Farao så, at Regnen, Haglen og Tordenen var hørt op, fremturede han i sin Synd, og han og hans Tjenere forhærdede deres Hjerte.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Men da Folket så, at Moses tøvede med at komme ned fra Bjerget, samlede det sig om Aron, og de sagde til ham: Kom og lav os en Gud, som kan drage foran os, thi vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der førte os ud af Ægypten!
DommerDette er Biblen på danskdanish
833Men da Gideon var død, gav Israelitterne sig atter til at bole med Ba'alerne og gjorde Ba'al-Berit til deres Gud;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4330Men da han havde badet sit Ansigt, kom han ud, og han beherskede sig og sagde: Sæt Maden frem!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
268Men da han havde boet der en Tid lang, hændte det, at Filisterkongen Abimelek lænede sig ud af Vinduet og så Isak kærtegne sin Hustru Rebekka.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1929Men da han kom hjem, greb han en Kniv, tog sin Medhustru, skar hende i tolv Stykker, Ledemod for Ledemod, og sendte Stykkerne rundt i hele Israels Land;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1514Men da han kom til Lehi, og Filisterne hilste hans Komme med Jubelråb, kom Herrens Ånd over ham, og Rebene om hans Arme blev som svedne Sytråde, og hans Bånd faldt skørnet af hans Hænder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2420Men da han så Amalekiterne, fremsatte han sit Sprog: Det første af Folkene er Amalek, men til sidst vies det til Undergang!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
374Men da hans Brødre så, at deres Fader foretrak ham for alle sine andre Sønner, fattede de Nag til ham og kunde ikke tale venligt til ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2018Men da hele Folket fornam Tordenen, Lynene og Stødene i Hornene og så det rygende Bjerg forfærdedes Folket og holdt sig skælvende i Frastand;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
134Men da Herren hørte eders Ord, blev han vred og svor:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
34Men da Herren så, at han gik hen for at se derpå, råbte Gud til ham fra Tornebusken: Moses, Moses! Og han svarede: Se, her er jeg!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3518Men da hun droges med Døden thi det kostede hende Livet gav hun ham Navnet Ben'oni; men Faderen kaldte ham Benjamin.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3825Men da hun førtes ud, sendte hun Bud til sin Svigerfader og lod sige: Jeg er blevet frugtsommelig ved den Mand, som ejer disse Ting. Og hun lod sige: Se dog efter, hvem der ejer denne Ring, denne Snor og denne Stav!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1518Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: Hvad vil du?
DommerDette er Biblen på danskdanish
114Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: Hvad vil du?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
523Men da I hørte Røsten, der lød ud fra Mørket, medens Bjerget stod i lys Lue, kom I, alle Overhovederne for eders Stammer og eders Ældste, hen til mig
JosuaDette er Biblen på danskdanish
93Men da Indbyggerne i Gibeon hørte, hvad Josua havde gjort ved Jeriko og Aj,
DommerDette er Biblen på danskdanish
61Men da Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i HerrenS Øjne, gav han dem syv År i Midjans Hånd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
67Men da Israelitterne råbte til Herren over Midjaniterne,
DommerDette er Biblen på danskdanish
315Men da Israelitterne råbte til Herren, lod Herren en Befrier fremstå iblandt dem, Benjaminiten Ehud, Geras Søn, som var kejthåndet. Da Israelitterne engang sendte Ehud til Kong Eglon af Moab med Skat,
DommerDette er Biblen på danskdanish
955Men da Israelitterne så, at Abimelek var død, begav de sig hver til sit.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
347Men da Jakobs Sønner hørte det, kom de hjem fra Marken; og Mændene græmmede sig og var såre opbragte, fordi han havde øvet Skændselsdåd i Israel ved at ligge hos Jakobs Datter; thi sligt bør ikke ske.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1134Men da Jefta kom til sit Hjem i Mizpa, se, da kom hans Datter ham i Møde med Håndpauker og Dans. Hun var hans eneste Barn foruden hende havde han hverken Søn eller Datter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3918men da jeg gav mig til at råbe, lod han sin Kappe blive hos mig og flygtede ud af Huset.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
143Men da jeg sagde det til eder, adlød I ikke, men var genstridige mod Herrens Bud og formastede eder til at drage op i Bjergene.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
423men da jeg sagde til dig: Lad min Søn rejse, for at han kan dyrke mig! da nægtede du at lade ham rejse. Se, jeg dræber din førstefødte Søn!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3215Men da Jesjurun blev fed, slog han bagud, du blev fed, du blev tyk, du blev mæsket; da forskød han Gud, sin Skaber, lod hånt om sin Frelses Klippe.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4817Men da Josef så, at hans Fader lagde sin højre Hånd på Efraims Hoved, var det ham imod,. og han greb sin Faders Hånd for at tage den bort fra Efraims Hoved og lægge den på Manasses;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
211Men da Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede i Sydlandet, hørte, at Israel rykkede frem ad Atarimvejen, angreb han Israel og tog nogle af dem til Fange.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5011Men da Landets Indbyggere, Kana'anæerne, så denne Sørgefest i Gorenhåtad, sagde de: Ægypterne holder en højtidelig Sørgefest. Derfor gav man det Navnet Abel Mizrajim; det ligger hinsides Jordan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
309Men da Lea så, at hun ikke fik flere Børn, tog hun sin Trælkvinde Zilpa og gav Jakob hende til Hustru;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1642Men da Menigheden samlede sig mod Moses og Aron, vendte de sig mod Åbenbaringsteltet, og se, Skyen dækkede det, og Herrens Herlighed kom til Syne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1439Men da Moses forebragte alle Israelitterne disse Ord, grebes Folket af stor Sorg;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3433Men da Moses var færdig med at tale til dem, lagde han et Dække over sit Ansigt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1814Men da Moses's Svigerfader så alt det Arbejde, han havde med Folket, sagde han: Hvad er dog det for et Arbejde, du har med Folket? Hvorfor sidder du alene til Doms, medens alt Folket står omkring dig fra Morgen til Aften?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4715Men da Pengene slap op i Ægypten og Kana'an, kom hele Ægypten til Josef og sagde: Giv os Brødkorn, at vi ikke skal dø for dine Øjne, thi Pengene er sluppet op!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2464Men da Rebekka så op og fik Øje på Isak, lod hun sig glide ned af Kamelen
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3014Men da Ruben engang i Hvedehøstens Tid gik på Marken, fandt han nogle Kærlighedsæbler og bragte dem til sin Moder Lea. Da sagde Rakel til Lea: Giv mig nogle af din Søns Kærlighedsæbler!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3721Men da Ruben hørte det, vilde han redde ham af deres Hånd og sagde: Lad os ikke tage hans Liv!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
219Men da Sara så Ægypterinden Hagars Søn, som hun havde født Abraham, lege med hendes Søn Isak,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2522Men da Sønnerne brødes i hendes Liv, sagde hun: Står det således til, hvorfor lever jeg da? Og hun gik hen for at adspørge Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1641Men Dagen efter knurrede hele Israels Menighed mod Moses og Aron og sagde: Det er eder, der har, dræbt Herrens Folk!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1825Men Daniterne svarede ham: Lad os ikke høre et Ord mere fra dig, ellers kunde det hænde, at nogle Mænd, som er bitre i Hu, faldt over eder, og at du satte både dit eget og dine Husfolks Liv på Spil!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1947Men Daniternes Område blev dem for trangt; derfor drog Daniterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpå tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3828Men de 1775 Sekel anvendte han til Knager til Pillerne, til at overtrække deres Hoveder med og til Bånd på dem.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
222Men de begav sig ud i Bjergene og blev der i tre Dage, indtil deres Forfølgere var vendt tilbage. Og Forfølgerne ledte overalt på Vejen uden at finde dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1622Men de faldt på deres Ansigt og sagde: O Gud, du Gud over alt Køds Ånder, vil du vredes på hele Menigheden, fordi en enkelt Mand synder?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1016Men de fem Konger flygtede og skjulte sig i Hulen ved Makkeda.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1610Men de fordrev ikke Kana'anæerne, som boede i Gezer, og således er Kana'anæerne blevet boende midt i Efraim indtil den Dag i Dag, idet de siden blev Hoveriarbejdere.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1817Men de førstefødte Stykker Hornkvæg, Lam eller Geder må du ikke lade udløse; de er hellige, deres Blod skal du sprænge på Alteret, og Fedtet skal du bringe som Røgoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3420men de førstefødte Æsler skal du udløse med et Stykke småt Kvæg, og hvis du ikke udløser det, skal du sønderbryde Halsen derpå; alle dine førstefødte Sønner skal du udløse. Du må ikke stedes for mit Åsyn med tomme Hænder
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1331Men de Mænd, der havde været med ham deroppe, sagde: Vi kan ikke drage op imod dette Folk, thi det er stærkere end vi!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1512Men de sagde til ham: Vi er kommet ned for at binde dig og overgive dig til Filisterne! Da sagde Samson til dem: Sværg mig til, at I ikke vil slå mig ihjel!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
199Men de sagde: Bort med dig! Her er den ene Mand kommet og bor som fremmed, og nu vil han spille Dommer! Kom, lad os handle værre med ham end med dem! Og de trængte ind på Manden, på Lot, og nærmede sig Døren for at sprænge den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
298Men de svarede: Det kan vi ikke, før alle Hyrderne er samlede; først når de vælter Stenen fra Brøndhullet, kan vi vande Dyrene.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
447Men de svarede: Hvor kan min Herre tale således? Det være langt fra dine Trælle at gøre sligt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3431Men de svarede: Skal han behandle vor Søster som en Skøge!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2628Men de svarede: Vi ser tydeligt, at Herren er med dig, derfor har vi tænkt: Lad der blive et Edsforbund mellem os og dig, og lad os slutte en Pagt med dig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
256men de Sønner, Abraham havde med sine Medhustruer, skænkede han Gaver og sendte dem, medens han endnu levede, bort fra sin Søn Isak, østpå til Østlandet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
420Men de tolv Sten, som de havde taget op fra Jordan, rejste Josua i Gilgal,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1714Men de uomskårne, det af Mandkøn, der ikke Ottendedagen omskæres på Forhuden, de skal udryddes af deres Folk; de har brudt min Pagt!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
722Men de Ægyptiske Koglere gjorde det samme ved Hjælp af deres hemmelige Kunster, og Faraos Hjerte blev forhærdet, så han ikke hørte på dem, således som Herren havde sagt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
921men de, der ikke lagde sig Herrens Ord på Hjerte, lod deres Trælle og Kvæg blive ude på Marken.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1649Men de, der omkom ved Plagen, udgjorde 14700 Mennesker foruden dem, der omkom for Koras Skyld.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2636Men dem, der bliver tilbage af eder, over deres Hjerter bringer jeg Modløshed i deres Fjenders Lande, så at Lyden af et raslende Blad kan drive dem på Flugt, så de flygter, som man flygter for Sværdet, og falder, skønt ingen forfølger dem;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
510Men den anden skal han ofre som Brændoffer på den foreskrevne Måde; da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610men den Buk, der ved Loddet tilfalder Azazel, skal fremstilles levende for Herrens Åsyn, for at man kan fuldbyrde Soningen over den og sende den ud i Ørkenen til Azazel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2339Men den femtende Dag i den syvende Måned, når I har indsamlet Landets Afgrøde, skal I fejre Herrens Højtid, og den skal fejres i syv Dage. På den første Dag skal der holdes Hviledag, og på den ottende dag skal der holdes Hviledag.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1358Men den Klædning eller det vævede eller knyttede Stof eller de forskellige Læderting, hvis Skade svinder efter Tvætningen, skal tvættes på ny; så er det rent.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
124Men den Mand Moses var såre sagtmodig, sagtmodigere end noget andet Menneske på Jorden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1410Men den ottende dag skal han tage to lydefri Væderlam og et lydefrit, årgammelt Hunlam, desuden tre Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer og en Log Olie.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1820Men den Profet, der formaster sig til at tale noget i mit Navn, som jeg ikke har pålagt ham at tale, eller taler i en anden Guds Navn, den Profet skal dø!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
114Men den sammenløbne Hob, som fandtes iblandt dem, blev lysten. Så tog også Israeliterne til at græde igen, og de sagde: Kunde vi dog få Kød at spise!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
615Men den syvende Dag brød de op tidligt, ved Morgenrødens Frembrud og gik på samme Måde syv Gange rundt om Byen; kun på denne Dag drog de syv Gange rundt om Byen;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
514men den syvende Dag skal være Hviledag for Herren din Gud; da må du intet Arbejde udføre, hverken du selv, din Søn eller Datter, din Træl eller Trælkvinde, din Okse eller dit Æsel eller noget af dit Kvæg eller den fremmede inden dine Porte, for at din Træl og Trælkvinde kan hvile ud ligesom du selv.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010men den syvende Dag skal være Hviledag for Herren din Gud; da må du intet Arbejde udføre, hverken du selv, din Søn eller Datter, din Træl eller Trælkvinde, dit Kvæg eller den fremmede inden dine Porte.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1530Men den, der handler med Forsæt, hvad enten han er indfødt eller fremmed, han håner Gud, og det Menneske skal udryddes af sit Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
148Men den, der skal renses, skal tvætte sine Klæder, afrage alt sit Hår og bade sig i Vand; så er han ren. Derefter må han gå ind i Lejren, men han skal syv Dage opholde sig uden for sit Telt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3132Men den, hos hvem du finder din Gud, skal lade sit Liv! Gennemsøg i vore Frænders Påsyn, hvad: jeg har, og tag, hvad dit er! Jakob vidste nemlig ikke, at Rakel havde; stjålet den.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1920Men den, som bliver uren og ikke lader sig rense for Synd, han skal udryddes af Forsamlingen; thi han har besmittet Herrens Helligdom, der er ikke stænket Renselsesvand på ham, han er uren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1626Men den, som fører Bukken ud til Azazel, skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand; derefter må han komme ind i Lejren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
913Men den, som undlader at fejre Påsken, skønt han er ren og ikke på Rejse, det Menneske skal udryddes af sin Slægt, fordi han ikke har frembåret Herrens Offergave til den fastsatte Tid. Den Mand skal undgælde for sin Synd.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
182Men der var endnu syv Stammer tilbage af Israeliterne, som ikke havde fået deres Arvelod tildelt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
202Men der var ikke Vand til Menigheden; derfor samlede de sig mod Moses og Aron,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
96Men der var nogle Mænd, som var blevet urene ved et Lig og derfor ikke kunde fejre Påske den Dag. Disse Mænd trådte nu den Dag frem for Moses og Aron
JosuaDette er Biblen på danskdanish
57Men deres Børn, som han havde ladet træde i deres Sted, dem omskar Josua; thi de var uomskårne, eftersom de ikke var blevet omskåret under Vandringen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
281Men dersom du adlyder Herren din Guds Røst og handler efter alle hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig, så vil Herren din Gud sætte dig højt over alle Folk på Jorden;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
528Men dersom Kvinden ikke har besmittet sig, dersom hun er ren, bliver hun uskadt og kan få Børn.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2211Men det kom Israeliterne for Øre, at Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme havde bygget et Alter på Grænsen af Kana'ans Land, ved Gelilot ved Jordan, på Israeliternes Side.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4516Men det spurgtes i Faraos Hus, at Josefs Brødre var kommet, og Farao og hans Tjenere glædede sig derover:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
920Men dette vil vi gøre med dem, når vi skåner deres Liv, at der ikke skal komme Vrede over os for den Ed, vi svor dem:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4432Men din Træl skal svare sin Fader for Drengen, og jeg har forpligtet mig til at være hans Skyldner for bestandig, hvis jeg ikke bringer ham til ham;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1226Men dine hellige Gaver og Løfteofre skal du komme med til det Sted, Herren udvælger;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3227men dine Trælle vil drage over og tage Del i Krigen, så mange som er rustet til Kamp for Herrens Åsyn, således som min Herre har sagt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
244men drage til mit Land og min Hjemstavn og tage min Søn Isak en Hustru derfra!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1821Men du skal af hele Folket udvælge dig dygtige Mænd, som frygter Gud, Mænd, som er til at lide på og hader uretfærdig Vinding, og dem skal du sætte over dem som Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2438Men du skal drage til min Faders Hus og min Slægt og tage min Søn en Hustru derfra!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1515Men du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1514men du skal give ham rigeligt med af dit Småkvæg og fra din Lo og din Perse; efter som Herren din Gud velsigner dig, skal du give ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1510Men du skal give ham villigt uden at være fortrydelig i dit Hjerte over at skulle give ham; thi for den Sags Skyld vil Herren din Gud velsigne dig i alt dit Virke, i alt, hvad du tager dig for.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
614Men du skal gøre dig en Ark af Gofertræ og indrette den med Rum ved Rum og overstryge den med Beg både indvendig og udvendig;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
158men du skal lukke din Hånd op for ham og låne ham, hvad han savner og trænger til.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
139men du skal slå ham ihjel; din Hånd skal være den første, der løfter sig imod ham for at slå ham ihjel, siden alle de andres Hånd.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1222Men du skal spise det, som man spiser Gazeller og Hjorte; både urene og rene må spise det.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
187Men du tillige med dine Sønner skal tage Vare på eders Præstegerning i alt, hvad der angår Alteret og det, der er inden for Forhænget, og udføre Arbejdet derved. Som en Gave skænker jeg eder Præstedømmet; men enhver Lægmand, der trænger sig ind deri, skal lide Døden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
89men Duen fandt intet Sted at sætte sin Fod og vendte tilbage til ham i Arken, fordi der endnu var Vand over hele Jorden; og han rakte Hånden ud og tog den ind i Arken til sig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
420men eder tog Herren og førte ud af Smelteovnen, af Ægypten, for at I skulde være hans Ejendomsfolk, som I nu er.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1432men eders egne Kroppe skal falde i Ørkenen her,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
921Men eders syndige Værk, Kalven, tog jeg og brændte; og jeg knuste og malede den til fint Støv, og Støvet kastede jeg i Bækken, som løber ned ad Bjerget.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2018Men Edom svarede ham: Du må ikke vandre igennem mit Land, ellers drager jeg imod dig med Sværd i Hånd!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3010Men een Gang om Året skal Aron skaffe Soning på dels Horn; med noget af Forsoningssyndofferets Blod skal han een Gang om Året skaffe Soning på det, Slægt efter Slægt. Det er højhelligt for Herren.
DommerDette er Biblen på danskdanish
81Men Efraimiterne sagde til ham: Hvorfor handler du således over for os, at du ikke kaldte os til, da du drog i Kamp mod Midjaniterne? Og de gik stærkt i Rette med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2310Men Efron sad blandt Hetiterne; og Hetiten Efron svarede Abraham i Hetiternes Påhør, så mange som gik ind gennem hans Bys Port:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4130men efter dem kommer der syv Hungersnødsår, og man skal gemme al Overfloden i Ægypten; og Hungersnøden skal hærge Jorden,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4123men efter dem voksede der syv udtørrede, golde og vindsvedne Aks frem,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
416men efter dem volksede der syv golde og vindsvedne Aks frem;
DommerDette er Biblen på danskdanish
326Men Ehud slap bort, medens de blev opholdt, og han satte over ved Pesilim og undslap til Seira.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3911Men en Dag han kom ind i Huset for at gøre sin Gerning, og ingen af Husfolkene var til Stede i Huset,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1413Men en Flygtning kom og meldte det til Hebræeren Abram, der boede ved den Lund, som tilhørte Amoriten Mamre, en Broder til Esjkol og Aner, der ligesom han var Abrams Pagtsfæller.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1120men en hel Måned igennem, indtil det står eder ud af Næsen, og I væmmes derved, fordi I har ringeagtet Herren, der er i eders Midte, og grædt for hans Åsyn og sagt: Hvorfor drog vi dog ud af Ægypten!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
26men en Tåge vældede op at Jorden og vandede hele Agerjordens Flade
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
117Men end ikke en Hund skal bjæffe ad nogen af Israeliterne, hverken ad Folk eller Fæ for at du kan kende, at Herren gør Skel mellem Ægypterne og Israel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
194Men endnu før de havde lagt sig, stimlede Byens Folk, Indbyggerne i Sodoma, sammen omkring Huset, både gamle og unge, alle uden Undtagelse,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1617men enhver skal komme med, hvad han kan give efter den Velsignelse, Herren din Gud giver dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1244Men enhver Træl, der er købt for Penge, må spise deraf, såfremt du har fået ham omskåret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
720men enhver, som i uren Tilstand spiser Kød af Herrens Takoffer, skal udryddes af sin Slægt;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711Men er det et urent Dyr, af den Slags man ikke kan bringe Herren som Offergave, skal man fremstille Dyret for Præsten,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
27Men er din Offergave et Afgrødeoffer, bagt i Pande, skal det tilberedes af fint Hvedemel med Olie.
DommerDette er Biblen på danskdanish
710Men er du bange for at drage derned, så begiv dig med din Tjener Pura ned til Lejren
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
31Men er hans Offergave et Takoffer, så skal det, hvis han bringer det af Hornkvæget, være et lydefrit Han eller Hundyr, han bringer Herren.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
387Men Er, Judas førstefødte, vakte Herrens Mishag, derfor lod Herren ham dø.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
286Men Esau fik at vide, at Isak havde velsignet Jakob og sendt ham til Paddan-Aram for at tage sig en Hustru der, og at han, da han velsignede ham, havde pålagt ham ikke at tage sig en Hustru blandt Kana'ans Døtre,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
334Men Esau løb ham i Møde og omfavnede ham, faldt ham om Halsen og kyssede ham, og de græd;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2741Men Esau pønsede på ondt mod Jakob for den Velsignelse, hans Fader havde givet ham, og Esau sagde ved sig selv: Der er ikke længe til, at vi skal holde Sorg over min Fader, så vil jeg slå min Broder Jakob ihjel!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
339Men Esau sagde: Jeg har nok, Broder; behold du, hvad dit er!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1718men et Bjergland skal tilfalde dig, thi det er skovbevokset, og når du rydder det, skal det tilfalde dig med Udløberne derfra; thi du skal drive Kana'anæerne bort, selv om de har jernbeslagne Vogne; du er nemlig stærkere end de.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
710men ethvert Afgrødeoffer, der er rørt i Olie eller tørt, tilfalder alle Arons Sønner, den ene lige så vel som den anden.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
832Men Farao forhærdede også denne Gang sit Hjerte og lod ikke Folket rejse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
711Men Farao lod som Modtræk Vismændene og Besværgerne kalde, og de, Ægyptens Koglere, gjorde også det samme ved Hjælp af deres hemmelige Kunster;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
52Men Farao sagde: Hvem er Herren, at jeg skulde adlyde ham og lade Israeliterne rejse? Jeg kender ikke noget til Herren, og jeg vil heller ikke lade Israeliterne rejse!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
713Men Faraos Hjerte blev forhærdet, og han hørte ikke på dem, således som Herren havde sagt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
107Men Faraos Tjenere sagde til ham: Hvor længe skal denne Mand styrte os i Ulykke? Lad dog disse Mennesker rejse og lad dem dyrke Herren deres Gud! Har du endnu ikke indset, at Ægypten går til Grunde?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
919Men Fedtstykkerne af Oksen og Væderen, Fedthalen, Fedtet på Indvoldene, Nyrerne og Leverlappen,
DommerDette er Biblen på danskdanish
911Men Figentræet svarede dem: Skulde jeg give Afkald på min Sødme og min liflige Frugt for at give mig til at svæve over Træerne?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
513Men Fogederne trængte på og sagde: I skal Dag for Dag yde fuldt Arbejde, ligesom dengang I fik Halm!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
111Men Folket knurrede højlydt for Herren over deres usle Kår; og da Herren hørte det, blussede hans Vrede op, og Herrens Ild brød løs iblandt dem og åd om sig i den yderste Del af Lejren.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2227men for at det kan være Vidne mellem os og eder og mellem vore Efterkommere efter os om, at vi vil forrette HERRENs Tjeneste' for hans Åsyn med vore Brændofre, Slagtofre og Takofre, for at eders Børn ikke engang i Fremtiden skal sige til vore: I har ingen Del i HERREN!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1213Men for eder skal Blodet på Husene, hvor I er, tjene som Tegn, og jeg vil se Blodet og gå eder forbi; intet ødelæggende Slag skal ramme eder, når jeg slår Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
95Men for eders eget Blod kræver jeg Hævn; af ethvert Dyr kræver jeg Hævn for det, og af Menneskene indbyrdes kræver jeg Hævn for Menneskenes Liv.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
274men for en Kvinde skal Vurderingssummen være tredive Sekel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1218men for Herren din Guds Åsyn, på det Sted, Herren din Gud udvælger, skal du nyde alt dette sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde og Leviten inden dine Porte, og du skal være glad for Herren din Guds Åsyn over alt, hvad du erhverver dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
78men fordi Herren elskede eder, og fordi han vilde holde den Ed, han tilsvor eders Fædre, derfor var det, at Herren med stærk Hånd førte eder ud og udløste dig af Trællehuset, af Ægypterkongen Faraos Hånd;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
825Men fra Halvtredsårsalderen skal de holde op med at gøre Tjeneste og ikke arbejde mere;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1412Men følgende Fugle må I ikke spise: Ørnen, Lammegribben, Havørnen,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
114Men følgende må I ikke spise af dem der tygger Drøv, og af dem, der har Klove: Kamelen, thi den tygger vel Drøv, men har ikke Klove; den skal være eder uren;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
147Men følgende må I ikke spise af dem, der tygger Drøv, og af dem, der har Klovene helt spaltede: Kamelen, Haren og Klippegrævlingen, thi de tygger vel Drøv, men har ikke Klove; de skal være eder urene;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
444Men før de var kommet ret langt fra Byen, bød Josef sin Hushovmester: Sæt efter Mændene, og når du indhenter dem, sig så til dem: Hvorfor har I gengældt godt med ondt?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2643Men først må Landet forlades af dem og have sine Sabbater godtgjort, medens det ligger øde og forladt af dem, og de skal undgælde for deres Skyld, fordi, ja, fordi de lod hånt om mine Lovbud og væmmedes ved mine Anordninger.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3234Men gå nu og før Folket hen, hvor jeg har befalet dig at føre det hen; se, min Engel skal drage foran dig! Men til sin Tid vil jeg straffe dem for deres Synd!
DommerDette er Biblen på danskdanish
937Men Ga'al sagde atter: Der stiger Folk ned fra Landets Navle, og en anden Skare kommer i Retning af Sandsigernes Træ!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2620men Gerars Hyrder yppede Kiv med Isaks og sagde: Dette Vand tilhører os! Derfor kaldte han Brønden Esek, thi der stredes de med ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
639Men Gideon sagde til Gud: Vredes ikke på mig, når jeg endnu denne ene Gang taler til dig, lad mig blot denne Gang endnu prøve med Skindet: Lad Skindet alene være tørt, medens der falder Dug på Jorden rundt om!
DommerDette er Biblen på danskdanish
823Men Gideon svarede dem: Hverken jeg eller min Søn vil herske over eder; Herren skal herske over eder!
DommerDette er Biblen på danskdanish
613Men Gideon svarede ham: Ak, Herre! Hvis Herren er med os, hvorledes er da alt dette kommet over os? Og hvad er der blevet af alle hans Undergerninger, som vore Fædre fortalte os om, idet de sagde: Førte Herren os ikke ud af Ægypten? Nu har Herren forstødt os og givet os i Midjans Hånd!
DommerDette er Biblen på danskdanish
112Men Gileads Hustru fødte ham Sønner, og da de voksede op, jog de Jefta bort med de Ord: Du skal ikke have Arv og Lod i vor Faders Hus, thi du er en fremmed Kvindes Søn!
DommerDette er Biblen på danskdanish
118Men Gileads Ældste sagde til Jefta: Derfor kommer vi jo nu tilbage til dig! Vil du drage med os og kæmpe med Ammoniterne, skal du være Høvding over os, over alle Gileads Indbyggere!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
216Men Gud Herren bød Adam: Af alle Træer i Haven har du Lov at spise,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
322Men Gud Herren sagde: Se, Mennesket er blevet som en af os til at kende godt og ondt. Nu skal han ikke række Hånden ud og tage også af Livets Træ og spise og leve evindelig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
203Men Gud kom til Abimelek i en Drøm om Natten og sagde til ham: Se, du skal dø for den Kvindes Skyld, som du har taget, thi hun er en anden Mands Hustru!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3124Men Gud kom til Aramæeren Laban i en Drøm om Natten og sagde til ham: Vogt dig vel for at sige så meget som et ondt Ord til Jakob!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
229Men Gud kom til Bileam og spurgte: Hvem er de Mænd, som er hos dig?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1318Men Gud lod Folket gøre en Omvej til Ørkenen i Retning af det røde Hav. Israeliterne drog nu væbnede ud af Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
462Men Gud sagde i et Nattesyn til Israel: Jakob, Jakob! Og han svarede: Se, her er jeg!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2112men Gud sagde til Abraham: Vær ikke ilde til Mode over Drengen og din Trælkvinde, men adlyd Sara i alt, hvad hun siger dig, thi efter Isak skal dit Afkom nævnes;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2212Men Gud sagde til Bileam: Du må ikke gå med dem, du må ikke forbande det Folk, thi det er velsignet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1719Men Gud sagde: Nej, din Ægtehustru Sara skal føde dig en Søn, som du skal kalde Isak; med ham vil jeg oprette min Pagt, og det skal være en evig Pagt, der skal gælde hans Afkom efter ham!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
35men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders Øjne, så I blive som Gud til at kende godt og ondt!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2222Men Guds Vrede blussede op, fordi han fulgte med, og Herrens Engel stillede sig på Vejen for at stå ham imod, da han kom ridende på sit Æsel fulgt af sine to Tjenere.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1829Men han blev ved at tale til ham: Måske findes der fyrretyve i den! Han. svarede: For de fyrretyves Skyld vil jeg lade det være.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
379Men han havde igen en Drøm, som han fortalte sine Brødre; han sagde: Jeg har haft en ny Drøm, og se, Sol og Måne og elleve Stjerner bøjede sig for mig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2411Men han lagde ikke Hånd på Israeliternes ypperste Mænd. De skuede Gud, og de spiste og drak.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
214men han må ikke gøre sig uren ved hende, når hun var gift med en Mand af hans Slægt, og således pådrage sig Vanhelligelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1525Men han råbte til Herren, og da viste Herren ham en bestemt Slags Træ; og da han kastede det i Vandet, blev Vandet drikkeligt. Der gav han dem Bestemmelser om Lov og Ret, og der satte han dem på Prøve.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1623men han sagde til dem: Det er netop, som Herren har sagt. I Morgen er det Hviledag, en hellig Sabbat for Herren. Bag, hvad I vil bage, og kog, hvad I vil koge, men læg det tiloversblevne til Side for at gemme det til i Morgen!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
413Men han sagde: Ak, Herre, send dog enhver anden end mig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2735Men han sagde: Din Broder kom med Svig og tog din Velsignelse!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3228Men han sagde: Dit Navn skal ikke mere være Jakob, men Israel; thi du har kæmpet med Gud og Mennesker og sejret!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
410Men han sagde: Hvad har du gjort! Din Broders Blod råber til mig fra Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4212Men han sagde: Jo vist så! I kommer for at se, hvor Landet er åbent!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1832Men han sagde: Min Herre må ikke blive vred, men lad mig kun tale denne ene Gang endnu; måske findes der ti i den! Han svarede: For de tis Skyld vil jeg lade være at ødelægge den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1830Men han sagde: Min Herre må ikke blive vred, men lad mig tale: Måske findes der tredive i den! Han svarede: Jeg skal ikke gøre det, hvis jeg finder tredive i den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4238Men han sagde: Min Søn skal ikke rejse derned med eder, thi hans Broder er død, og han alene er tilbage; tilstøder der ham en Ulykke på den Rejse, I har for, så bringer I mine grå Hår ned i Dødsriget med Sorg!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1831Men han sagde: Se, jeg har dristet mig til at tale til min Herr: Måske findes de tyve i den! Han svarede: For de tyves Skyld vil jeg lade være at ødelægge den.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2117Men han skal anerkende den førstefødte, den tilsidesattes Søn, som førstefødt, og give ham dobbelt Del af alt, hvad han ejer; thi han er Førstegrøden af hans Manddomskraft, og hans er Førstefødselsretten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2721Men han skal træde frem for Præsten Eleazar, for at han kan skaffe ham Urims Kendelse for Herrens Åsyn; på hans Bud skal han drage ud, og på hans Bud skal han vende hjem, han og alle Israeliterne, hele Menigheden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2540men han skal være hos dig som Daglejer eller indvandret; han skal arbejde hos dig til Jubelåret.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
415Men han sov ind og havde en Drøm og så syv tykke og gode Aks skyde frem på et og samme Strå;
DommerDette er Biblen på danskdanish
82Men han svarede dem: Hvad er min Dåd i Sammenligning med eders? Er ikke Efraims Efterhøst bedre end Abiezers Vinhøst?
DommerDette er Biblen på danskdanish
615Men han svarede ham: Ak, Herre! Hvorledes skal jeg kunne frelse Israel? Se, min Slægt er den ringeste i Manasse og jeg den yngste i mit Fædrenehus!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1030Men han svarede ham: Jeg vil ikke drage med; nej, jeg drager til mit Land og min Slægt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3218Men han svarede: Det er ikke sejrendes eller slagnes Skrig, det er Sang, jeg hører!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4417Men han svarede: Det være langt fra mig at handle således; den, Bægeret fandtes hos, skal være min Træl, men I andre kan i Fred drage hjem til eders Fader.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2020Men han svarede: Du må ikke drage her igennem! Og Edom rykkede imod ham med mange Krigere og stærkt rustet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
158Men han svarede: Herre, Herre, hvorpå kan jeg kende, at jeg skal få det i Eje?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
517Men han svarede: I er dovne, det er det, I er! Derfor siger I: Lad os rejse ud og ofre til Herren!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2312Men han svarede: Skal jeg ikke omhyggeligt sige, hvad Herren Iægger mig i Munden?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4322Men han svarede: Vær ved godt Mod, frygt ikke! Eders Gud og eders Faders Gud har lagt en Skat i eders Sække - eders Penge har jeg modtaget! Og han førte Simeon ud til dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3829Men han trak Hånden tilbage. og Broderen kom frem; så sagde hun: Hvorfor bryder du frem? For din Skyld er der sket et Brud. Derfor gav man ham Navnet Perez.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
398Men han vægrede sig og sagde til sin Herres Hustru: Se, min Herre bekymrer sig ikke om noget i Huset, men alt, hvad han ejer, har han givet i min Hånd;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1631Men hans Brødre og hele hans Faders Hus drog ned og tog ham, bragte ham op og lagde ham i hans Fader Manoas Grav mellem Zora og Esjtaol. Han var Dommer i Israel i tyve År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4924men hans Bue er stærk, hans Hænders Arme rappe; det kommer fra Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4819Men hans Fader vægrede sig og sagde: Jeg ved det, min Søn, jeg ved det! Også han skal blive til et Folk, også han skal blive stor; men hans yngre Broder skal blive større end han, og hans Afkom skal blive en Mangfoldighed af Folkeslag!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1912Men hans Herre svarede: Vi vil ikke tage ind i en By, der ejes af fremmede, som ikke hører til Israelitterne, men vi vil drage videre til Gibea!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
343men hans Hjerte hang ved Jakobs Datter Dina, og han elskede Pigen og talte godt for hende;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1622Men hans Hovedhår begyndte at vokse igen, efter at det var raget af.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1323Men hans Hustru sagde til ham: Havde Herren i Sinde at dræbe os, havde han ikke modtaget Brændoffer og Afgrødeoffer af vor Hånd; heller ikke havde han ladet os se alt det og nu kundgjort os sådanne Ting!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1926Men hans Hustru, som gik efter ham, så sig tilbage og blev til en Saltstøtte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713Men hans Moder svarede: Den Forbandelse tager jeg på mig, min Søn, adlyd mig blot og gå hen og hent mig dem!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2544Men har du Brug for Trælle og Trælkvinder, skal du købe dem af de Folkeslag, der bor rundt om eder;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
520Men har du forset dig imod din Mand og besmittet dig, og har en anden end din Mand haft Samleje med dig
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1415Men Hebron hed forhen Arbas By; han var den største Mand blandt Anakiterne. Og Landet fik Ro efter Krigen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1634Men hele Israel, der stod omkring dem, flygtede ved deres Skrig, thi de sagde: Blot ikke Jorden skal opsluge os!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
162Men hele Israeliternes Menighed knurrede mod Moses og Aron i Ørkenen,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1918Men hele Sinaj Bjerg hylledes i Røg, fordi Herren steg ned derpå i Ild, og Røgen stod i Vejret som Røg fra en Smelteovn; og hele Folket skælvede så1e.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
127Men Herren åbenbarede sig for Abram og sagde til ham: Dit Afkom giver jeg dette Land! Da byggede han der et Alter for Herren. som havde åbenbaret sig for ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2228Men Herren åbnede Æselets Mund, og det sagde til Bileam: Hvad har jeg gjort dig, siden du nu har slået mig tre Gange?
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
421Men Herren blev vred på mig for eders Skyld og svor, at jeg ikke skulde komme over Jordan ind i det herlige Land, som Herren din Gud vil give dig i Eje,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
723Men Herren din Gud skal give dem i din Magt, og han skal slå dem med stor Rædsel, indtil de er udryddet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
313Men Herren din Gud vil selv drage over i Spidsen for dig, han vil udrydde disse Folkeslag for dig, så du kan tage deres Land i Besiddelse. Og Josua skal drage over i Spidsen for dig, som Herren har sagt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
235men Herren din Gud vilde ikke høre på Bileam, og Herren din Gud forvandlede Forbandelsen til Velsignelse, fordi Herren din Gud elskede dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
912Men Herren forhærdede Faraos Hjerte, så han ikke hørte på dem, således som Herren havde sagt til Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1020Men Herren forhærdede Faraos Hjerte, så han ikke lod Israeliterne rejse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1217Men Herren ramte Farao og hans Hus med svære Plager for Abrams Hustru Sarajs Skyld.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
65Men Herren så, at Menneskenes, Ondskab tog til på Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang.
DommerDette er Biblen på danskdanish
74Men Herren sagde til Gideon: Endnu er der for mange Folk; før dem ned til Vandet, der vil jeg sigte dem for dig. Den, jeg siger skal gå med dig, han skal gå med; men enhver, om hvem jeg siger til dig: denne skal ikke gå med dig, han skal ikke gå!
DommerDette er Biblen på danskdanish
623Men Herren sagde til ham: Fred være med dig! Frygt ikke, du skal ikke dø!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1924Men Herren sagde til ham: Stig nu ned og kom atter herop sammen med Aron; men Præsterne og Folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, at han ikke skal tynde ud i deres Rækker.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
116Men HERREN sagde til Josua: Frygt ikke for dem! Thi i Morgen ved denne Tid vil jeg lade dem ligge faldne foran Israel; deres Heste skal du lamme, og deres Vogne skal du brænde!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
37Men HERREN sagde til Josua: I Dag begynder jeg at gøre dig stor i hele Israels Øjne, for at de kan vide, at jeg vil være med dig, som jeg var med Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
59Men HERREN sagde til Josua: I Dag har jeg bortvæltet Ægypternes Forsmædelse fra eder. Og han kaldte dette Sted Gilgal, som det hedder den Dag i Dag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
142Men Herren sagde til mig: Sig til dem: Drag ikke op og indlad eder ikke i Kamp, thi jeg er ikke iblandt eder; gør I det, bliver I slået af eders Fjender!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2012Men Herren sagde til Moses og Aron: Fordi I ikke troede på mig og helligede mig for Israelitternes Øjne, skal I ikke komme til at føre denne Forsamling ind i det Land, jeg vil give dem!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
119Men Herren sagde til Moses: Farao skal ikke høre på eder, for at mine Undergerninger kan blive talrige i Ægypten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2134Men Herren sagde til Moses: Frygt ikke for ham! Thi jeg giver ham og alle hans krigere og hans Land i din Hånd, så at du kan handle med ham, som du handlede med Amoriterkongen Sihon, der boede i Hesjbon.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710Men Herren sagde til Moses: Læg Arons Stav tilbage foran Vidnesbyrdet, for at den kan opbevares til Tegn for de genstridige, og gør Ende på deres Knurren, så jeg kan blive fri for den, at de ikke skal dø!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
421Men Herren sagde til Moses: Når du vender tilbage til Ægypten, så mærk dig dette: Alle de Undergerninger, jeg giver dig Magt til at udføre, skal du gøre for Farao; men jeg vil forhærde hans Hjerte, så han ikke lader Folket rejse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1426Men Herren sagde til Moses: Ræk din Hånd ud over Havet, så skal Vandet vende tilbage over Ægypterne, deres Vogne og Ryttere!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
175Men Herren sagde til Moses: Træd frem for Folket med nogle af Israels Ældste og tag den Stav, du slog Nilen med, i din Hånd og kom så!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1817Men Herren sagde ved sig selv: Skulde jeg vel dølge for Abraham, hvad jeg har i Sinde at gøre.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
115Men Herren steg ned for at se Byen og Tårnet, som Menneskebørnene byggede,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
126Men Herren steg ned i Skystøtten og stillede sig ved Indgangen til Teltet og kaldte på Aron og Mirjam, og de gik begge derud.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1011Men Herren svarede Israelitterne: Har ikke Ægypterne, Amoriterne, Ammoniterne, Filisterne,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
61Men Herren svarede Moses: Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved Farao! Med Magt skal han blive tvunget til at lade dem rejse, og med Magt skal han blive tvunget til at drive dem ud af sit Land!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1321Men Herren vandrede foran dem, om dagen i en Skystøtte for at vise dem Vej og om Natten i en Ildstøtte for at lyse for dem; så kunde de rejse både Dag og Nat.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3921Men Herren var med Josef og skaffede ham Yndest og lod ham finde Nåde hos Fængselets Overopsynsmand,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
392Men Herren var med Josef, så Lykken fulgte ham. Han var i sin Herre Ægypterens Hus;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
326Men Herren var vred på mig for eders Skyld og hørte mig ikke, men han sagde til mig: Lad det være nok, tal ikke mere til mig om den Sag;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
329men Herrens Del blev Jakob, Israel hans tilmålte Lod.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
167Men Herrens Engel fandt hende ved Vandkilden i Ørkenen, ved Kilden på Vejen til Sjur;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2215Men Herrens Engel råbte atter til Abraham fra Himmelen:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2232Men Herrens Engel sagde til ham: Hvorfor slog du dit Æsel de tre Gange? Se, jeg er gået ud for at stå dig imod, thi du handlede overilet ved at rejse imod min Vilje.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1316Men Herrens Engel svarede Manoa: Selv om du holder mig tilbage, spiser jeg ikke af din Mad; men vil du ofre et Brændoffer, så bring Herren det! Thi Manoa vidste ikke, at det var Herrens Engel.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1318Men Herrens Engel svarede: Hvorfor spørger du om mit Navn? Du skal vide, det er underfuldt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3210Men Herrens Vrede blussede den Gang op, og han svor:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
294Men hidindtil har Herren ikke givet eder Hjerte til at forstå med eller Øjne til at se med eller Ører til at høre med.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
135Men hin Profet eller den, der har Drømmen, skal lide Døden; thi fra Herren eders Gud, som førte eder ud af Ægypten og udløste dig af Trællehuset, har han prædiket Frafald for at drage dig bort fra den Vej, Herren din Gud bød dig at vandre på; og du skal udrydde det onde af din Midte.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1417Men hun hang over ham med Gråd, de syv Dage Gildet varede; og den syvende Dag sagde han hende Løsningen, fordi hun plagede ham. Så sagde hun sine Landsmænd Gådens Løsning;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
26Men hun havde ført dem op på Taget og skjult dem under Hørstænglerne, som hun havde bredt ud på Taget.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1137Men hun sagde til sin Fader: En Ting må du unde mig: Giv mig to Måneders Frist, så jeg kan gå omkring i Bjergene for at begræde min Jomfrustand sammen med mine Veninder!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4239Men Hungersnøden var hård i Landet;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2612Men hvad angår det overskydende af Teltdækkets Tæpper, skal Halvdelen deraf hænge ned over Boligens Bagside,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
832Men hvad der levnes af Kødet og Brødet skal I opbrænde.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
717men hvad der så er tilbage af Offerkødet, skal opbrændes på den tredje Dag;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1720Men hvad Ismael angår, har jeg bønhørt dig: jeg vil velsigne ham og gøre ham frugtbar og give ham et overvættes talrigt Afkom; tolv Stammehøvdinger skal han avle, og jeg vil gøre ham til et stort Folk.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1428Men hver Gang der er gået tre År, skal du tage al Tienden af din Afgrøde i det År og samle den inden dine Porte,
DommerDette er Biblen på danskdanish
218Men hver Gang Herren lod Dommere fremstå iblandt dem, var Herren med Dommeren og frelste dem fra deres Fjenders Hånd, så længe Dommeren levede; thi Herren ynkedes, når de jamrede sig over dem, som trængte og undertrykte dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Men hver Gang Moses gik ud til teltet, rejste alt Folket sig op og stillede sig alle ved Indgangen til deres Telte og så efter Moses, indtil han kom ind i Teltet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2220Men hvis Beskyldningen er sand, hvis den unge kvindes Jomfrutegn ikke findes,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2121men hvis de bliver i Live en Dag eller to, skal han ikke straffes; det er jo hans egne Penge.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
49men hvis de end ikke tror på disse to Tegn og hører på dig, tag da Vand fra Nilen og hæld det ud på Jorden, så skal Vandet, som du tager fra Nilen, blive til Blod på Jorden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1521Men hvis de har en Lyde, hvis de er lamme eller blinde eller har en anden slem Lyde, må du ikke ofre dem til Herren din Gud.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3230men hvis de ikke går over sammen med eder, rustede til Kamp, skal de have Bopæl anvist blandt eder i Kana'ans Land.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
363Men hvis de nu indgår Ægteskab med Mænd, der hører til en anden af Israels Stammer, så unddrages deres Arvelod jo vore Fædres Arvelod, og således øges den Stammes Arvelod, som de kommer til at tilhøre, medens den Arvelod, der er tilfaldet os ved Lodkastning, formindskes;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1323Men hvis den hvide Plet bliver, som den er, uden at brede sig, da er det et Ar efter Betændelsen, og Præsten skal erklære ham for ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1328Men hvis den lyse Plet bliver, som den er, uden at brede sig på Huden, og er ved at svinde, så er det en Hævelse efter Brandsåret, og da skal Præsten erklære ham for ren; thi det er et Ar efter Brandsåret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
432Men hvis den Offergave, han vil bringe som Syndoffer, er et Lam, da skal det være et lydefrit Hundyr, han bringer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2130men hvis der pålægges ham Sonepenge, skal han betale så stor en Løsesum for sit Liv, som der kræves af ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2123Men hvis der sker en Ulykke, skal du bøde Liv for Liv,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1321Men hvis der, når Præsten syner det, ikke viser sig at være hvide Hår derpå og det ikke ligger dybere end Huden udenom, men er ved at svinde, da skal Præsten lukke ham inde i syv Dage;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
427Men hvis det er en af Almuen, der af Vanvare forsynder sig ved at overtræde et af Herrens Forbud og derved pådrager sig Skyld,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
134Men hvis det er en hvid Plet på Huden og den ikke ser ud til at ligge dybere end Huden udenom og Hårene ikke er blevet hvide. så skal Præsten lukke den angrebne inde i syv Dage;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Men hvis det er en Øverste. der forsynder sig og af Vanvare overtræder et af Herrens Forbud og derved på drager sig Skyld,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2136Men hvis det er vitterligt, at Oksen tidligere har villet stange, og dens Ejer ikke har passet på den, da skal han erstatte Okse med Okse, men det døde Dyr skal tilfalde ham.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
413Men hvis det et hele Israels Menighed, der forser sig, uden at Forsamlingen ved af det, og de har overtrådt et af Herrens Forbud og derved pådraget sig Skyld,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1331Men hvis det skurvede Sted, når Præsten syner det, ikke ser ud til at ligge dybere end Huden udenom, uden at dog Hårene derpå er sorte, da skal Præsten lukke den skurvede inde i syv dage;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1448Men hvis det, når Præsten kommer og syner Huset, viser sig, at Pletten ikke har bredt sig på det, efter at det er pudset på ny, skal Præsten erklære Huset for rent, thi Pletten er helbredt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1356Men hvis det, når Præsten syner det, viser sig, at Skaden er ved at svinde efter Tvætningen, så skal han rive det angrebne Sted af Klædningen eller Læderet eller det vævede eller knyttede Stof.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1326Men hvis det, når Præsten synet ham, viser sig, at der ingen hvide Hår er på den lyse Plet, og at en ikke ligger dybere end Huden udenom, men at den er ved at svinde, så skal Præsten lukke ham inde i syv Dage;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3017Men hvis dit Hjerte vender sig bort, og:du ikke er lydig, men lader dig forføre til at tilbede fremmede Guder og dyrke dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
819Men hvis du glemmer Herren din Gud og holder dig til andre Guder og dyrker og tilbeder dem, så vidner jeg for eder i Dag, at I skal gå til Grunde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2815Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds Røst og omhyggeligt handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig, så skal alle disse Forbandelser komme over dig og nå dig:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
821Men hvis du ikke lader mit Folk rejse, se, da sender jeg Bremser over dig, dine Tjenere, dit Folk og dine Huse, og Ægypternes Huse skal blive fulde af Bremser, ja endog Jorden, de bor på;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2114Men hvis du ikke mere synes om hende, skal du give hende fri, du må ikke sælge hende for Penge; du må ikke være hensynsløs imod hende, eftersom du har krænket hende.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2025Men hvis du opfører mig Altre af Sten, må du ikke bygge dem af tilhugne Sten, thi når du svinger dit Værktøj derover, vanhelliger du dem.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2322Men hvis du undlader at aflægge Løfter, pådrager du dig ingen Skyld.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
92Men hvis du vægrer dig ved at lade dem rejse og bliver ved med at holde dem fast,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
82Men hvis du vægrer dig ved at lade dem rejse, se, da vil jeg plage hele dit Land med Frøer;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
104Men hvis du vægrer dig ved at lade mit Folk rejse, se, da vil jeg i Morgen sende Græshopper over dine Landemærker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1527Men hvis et enkelt Menneske synder af Vanvare, skal han bringe en årgammel Ged som Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
511Men hvis han ej heller evner at give to Turtelduer eller Dueunger, skal han som Offergave for sin Synd bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel til Syndoffer, men han må ikke hælde Olie derover eller komme Røgelse derpå, thi det er et Syndoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1421Men hvis han er fattig og ikke evner at give så meget, skal han tage et enkelt Lam til Skyldoffer. til at udføre Svingningen med, for at der kan skaffes ham Soning. desuden en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer og en Log Olie
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
57Men hvis han ikke evner at give et Stykke Småkvæg, skal han til Bod for sin Synd bringe Herren to Turtelduer eller Dueunger, en som Syndoffer og en som Brændoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2720Men hvis han ikke indløser Jorden og alligevel sælger den til en anden, kan den ikke mereindløses;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1716Men hvis han ikke tvætter sine Klæder og bader sig, skal han undgælde for sin Brøde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1516Men hvis han siger til dig: Jeg vil ikke forlade dig, thi jeg har fået Kærlighed til dig og dit Hus og har det godt hos dig,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Men hvis hans Offergave er en Ged, skal han bringe den hen for Herrens Åsyn
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
36Men hvis hans Offergave, der bringes som Takoffer til Herren. tages af Småkvæget, skal det være et lydefrit Han eller Hundyr, han bringer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3015Men hvis hendes Mand tier stille over for hende til næste Dag, stadfæster han alle hendes Løfter og alle de Forpligtelser til Afholdenhed, hun har påtaget sig; han har stadfæstet dem, thi han sagde ikke noget til hende, samme Dag han fik det at høre;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1630men hvis Herren lader noget uhørt ske, så Jorden spiler sit Gab op og sluger dem med alt, hvad der tilhører dem, så de farer levende ned i Dødsriget, da skal I derpå kende, at disse Mænd har hånet Herren!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
128Men hvis hun ikke evner at give et Lam, skal hun tage to Turtelduer eller Dueunger, en til Brændoffer og en til Syndoffer, og Præsten skal skaffe hende Soning, så hun bliver ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2614Men hvis I ikke adlyder mig og handler efter alle disse Bud,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3355Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, så skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3223Men hvis I ikke gør det, se, da synder I mod Herren, og da skal I få eders Synd at mærke, den skal nok finde eder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2415Men hvis I ikke synes om at tjene HERREN, så vælg i Dag, hvem I vil tjene, de Guder, eders Forfædre dyrkede hinsides Floden, eller Amoriternes Guder, i hvis Land I nu bor. Men jeg og mit Hus, vi vil tjene HERREN!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3417men hvis I ikke vil høre os og lade eder omskære, så tager vi vor Datter og drager bort
DommerDette er Biblen på danskdanish
920men hvis ikke, så slå Flammer op fra Abimelek og fortære Sikems Borgere og Millos Hus, og Flammer slå op fra Sikems Borgere og Millos Hus og fortære Abimelek!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3526Men hvis Manddraberen for lader sin Tilflugtsbys Område, hvorhen han er tyet,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
257Men hvis Manden er uvillig til af ægte sin Svigerinde, skal hun gå hen til de Ældste i Byporten og sige: Min Svoger vægrer sig ved at opretholde sin Broders Navn i Israel og vil ikke indgå Svogerægteskab med mig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2225Men hvis Manden træffer den trolovede Pige ude i det fri og tiltvinger sig Samleje med hende, skal kun Manden, der havde Samleje med hende, dø.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2129men hvis Oksen allerede tidligere har villet stange, og dens Ejer er advaret, men alligevel ikke passer på den, og den så dræber en Mand eller Kvinde, da skal Oksen stenes, og dens Ejer skal også lide Døden;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2132Men hvis Oksen stanger en Træl eller Trælkvinde, skal han betale deres Herre tredive Sekel Sølv, og Oksen skal stenes.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
248men hvis Pigen ikke vil følge dig, så er du løst fra Eden til mig; men i intet Tilfælde må du bringe min Søn tilbage dertil!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1353Men hvis Præsten finder, at Skaden ikke har bredt sig på Klædningen eller det vævede eller knyttede Stof eller på de forskellige Slags Læderting,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1335Men hvis Skurven breder sig på Huden, efter at han er erklæret for ren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1337Men hvis Skurven ikke har skiftet Udseende og der er vokset sorte Hår frem derpå, da er Skurven lægt; han er ren, og Præsten skal erklære ham for ren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
223men hvis Solen er stået op. pådrager man sig Blodskyld. Erstatning skal han give, og ejer han intet, skal han sælges som Træl til Vederlag for det stjålne;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1312Men hvis Spedalskheden bryder ud på Huden og Spedalskheden bedækker hele den angrebnes Hud fra Top til Tå, så vidt Præsten kan se,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
228men hvis Tyven ikke findes, skal Husets Ejer træde frem for Gud og sværge på, at han ikke har forgrebet sig på den andens Gods.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
137Men hvis Udslættet breder sig på Huden, efter at han har ladet Præsten syne sig for at blive erklæret for ren, og hvis Præsten, når han anden Gang lader sig syne af ham,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
278Men hvis Vedkommende er for fattig til at udrede Vurderingssummen, skal man stille ham frem for Præsten, og Præsten skal foretage en Vurdering af ham; Præsten skal foretage Vurderingen således, at han tager Hensyn til, hvad den, der har aflagt Løftet evner.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
525Men hvorfor skal vi dø? Thi denne vældige Ild vil fortære os; hvis vi skal blive ved at høre på Herren vor Guds Røst, må vi dø!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
112men hvorledes skal jeg ene kunne bære hele Besværet og Arbejdet med eder og eders Stridigheder?
DommerDette er Biblen på danskdanish
86Men Høvedsmændene i Sukkot svarede: Har du allerede fået fat i Zeba og Zalmunna, siden vi skal give dine Folk Brød?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1019Men I andre må ikke standse, forfølg eders Fjender, hug Efternølerne ned og lad dem ikke komme ind i deres Byer; thi HERREN eders Gud har givet dem i eders Hånd!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
254men i det syvende År skal Landet have en fuldkommen Sabbatshvile, en Sabbat for Herren; din Mark må du ikke beså, og din Vingård må du ikke beskære.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2311men i det syvende skal du lade det hvile og ligge urørt, så at de fattige i dit Folk kan gøre sig til gode dermed, og Markens vilde Dyr kan æde, hvad de levner; ligeså skal du gøre med din Vingård og dine Oliventræer.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2016men i disse Folks Byer, som Herren din Gud giver dig i Eje, må du ikke lade en eneste Sjæl i Live.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1013Men I forlod mig og dyrkede andre Guder! Derfor vil jeg ikke mere frelse eder!
DommerDette er Biblen på danskdanish
918men I har i bag rejst eder mod min Faders Hus, dræbt hans Sønner, halvfjerdsindstyve Mænd, på een Sten og sat hans Trælkvindes Søn Abimelek til Konge over Sikems Borgere, fordi han er eders Broder
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3410Men i Israel opstod der ikke mere en Profet som Moses, hvem Herren omgikkes Ansigt til Ansigt,
DommerDette er Biblen på danskdanish
22Men I må ikke slutte Pagt med dette Lands Indbyggere; deres Altre skal I bryde ned! Men t adlød ikke min Røst! Hvad har I dog gjort!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
97Men I skal blive frugtbare og mangfoldige! Opfyld Jorden og gør eder til Herre over den!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
238men I skal holde fast ved HERREN eders Gud som hidtil.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
455men I skal ikke græmme eder eller være forknytte, fordi I solgte mig herhen, thi Gud har sendt mig forud for eder for at opholde Liv;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3413Men I skal nedbryde deres Altre, sønderslå deres Stenstøtter og omhugge deres Asjerastøtter!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
618Men I skal tage eder vel i Vare for det bandlyste, så I ikke attrår og tager noget af det bandlyste og derved bringer Bandet over Israels Lejr og styrter den i Ulykke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
185Men I skal tage Vare på, hvad der er at varetage ved Helligdommen og Alteret, for at der ikke atter skal komme Vrede over Israelitterne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
510men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
206men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
126Men I vilde ikke drage op, I var genstridige mod Herren eders Guds Befaling.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
44Men I, som holdt fast ved Herren eders Gud, er alle i Live den Dag i Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
321men idet han stod op, rakte Ehud sin venstre Hånd ud og greb Sværdet ved sin højre Side og stak det i Underlivet på ham,
DommerDette er Biblen på danskdanish
127Men Indbyggerne i Bet-Sjean og dets Småbyer og i Ta'anak og dets Småbyer, Indbyggerne i Dor og dets Småbyer, i Jibleam og dets Småbyer og i Megiddo og dets Småbyer fik Manasse ikke drevet bort; det lykkedes Kana'anæerne at blive boende i disse Egne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1217Men inden dine Porte må du ikke nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie eller de førstefødte af dit Hornkvæg og Småkvæg eller noget af dine Løfteofre og Frivilligofre eller nogen af dine Offerydelser;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2554Men indløses han ikke på en af disse Måder, skal han frigives i Jubelåret, både han selv og hans Børn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
19Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand, og Præsten skal bringe det hele som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand. Så skal Præsten frembære det hele og bringe det som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
914Men Indvoldene og Skinnebenene tvættede han med Vand og bragte det derpå som Røgoffer oven på Brændofferet på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
821men Indvoldene og Skinnebenene tvættede han med Vand; og så bragte Moses hele Væderen som Røgoffer på Alteret. Det var et Brændoffer til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren, som Herren havde pålagt Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1113Men ingen af de Byer, som lå på deres Høje, stak Israel i Brand, alene med Undtagelse af Hazor; den stak Josua i Brand.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
623Men intet Syndoffer må spises, når noget af dets Blod bringes ind i Åbenbaringsteltet for at skaffe Soning i Helligdommen; det skal opbrændes.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1410Men intet, der ikke har Finner og Skæl, må I spise; det skal være eder urent.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2521Men Isak bad til Herren for sin Hustru, thi hun var ufrugtbar; og Herren bønhørte ham, og Rebekka, hans Hustru, blev frugtsommelig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2618Men Isak lod atter de Brønde udgrave, som hans Fader Abrahams Trælle havde gravet, og som Filisterne havde tilkastet efter Abrahams Død, og gav dem de samme Navne, som hans Fader havde givet dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2721Men Isak sagde til Jakob: Kom hen til mig, min Søn, så jeg kan føle på dig, om du er min Søn Esau eller ej!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2720Men Isak sagde til sin Søn: Hvor har du så hurtigt kunnet finde noget, min Søn? Han svarede: Jo, Herren din Gud sendte mig det i Møde!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2737Men Isak svarede: Se, jeg har sat ham til Hersker over dig, og alle hans Brødre har jeg gjort til hans Trælle, med Horn og Most. har jeg betænkt ham hvad kan jeg da gøre for dig, min Søn?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2124Men Israel slog ham med Sværdet og underlagde sig hans Land fra Arnon til Jabbok, til Ammoniternes Land; thi Jazer ligger ved Ammoniternes Grænse;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4814men Israel udrakte sin højre Hånd og lagde den på Efraims Hoved, uagtet han var den yngste.. og sin venstre Hånd lagde han på Manasses Hoved, så at han lagde Hænderne over Kors; thi Manasse var den førstefødte.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1313Men Israeliterne drev ikke Gesjuriterne og Ma'akatiterne bort, så at Gesjur og Ma'akat bor i blandt Israel den Dag i bag.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
918Men Israeliterne dræbte dem ikke, fordi Menighedens Øverster havde, tilsvoret dem Fred ved HERREN, Israels Gud. Da knurrede hele Menigheden mod Øversterne;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
71Men Israeliterne forgreb sig på det bandlyste, idet Akan, en Søn af Karmi en Søn af Zabdi, en Søn af Zera, af Judas Stamme, tilvendte sig noget af det bandlyste. Da blussede HERRENs Vrede op mod Israeliterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1235Men Israeliterne havde gjort, som Moses havde sagt, og bedt Ægypterne om Sølv og Guldsmykker og om Klæder;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1631Men Israeliterne kaldte det Manna; det lignede hvide Korianderfrø og smagte som Honningkager.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
17Men Israeliterne var frugtbare og formerede sig, og de blev mange og overmåde talrige, så at Landet blev fuldt af dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1429Men Israeliterne var gået gennem Havet på tør Bund, medens Vandet stod som en Mur på begge Sider af dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
106Men Israelitterne blev ved at gøre, hvad der var ondt i Herrens Øjne, idet de dyrkede Ba'alerne og Astarterne og Aramæernes, Zidons, Moabs, Ammoniternes og Filisternes Guder og faldt fra Herren og undlod at dyrke ham.
DommerDette er Biblen på danskdanish
131Men Israelitterne blev ved at gøre, hvad der var ondt i HerrenS Øjne, og Herren gav dem i Filisternes Hånd i fyrretyve År.
DommerDette er Biblen på danskdanish
312Men Israelitterne blev ved at gøre, hvad der var ondt i Herrens Øjne. Da gav Herren Kong Eglon af Moab Magt over Israel, fordi de gjorde, hvad der var ondt i Herrens Øjne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1712Men Israelitterne sagde til Moses: Se, vi omkommer, det er ude med os, det er ude med os alle sammen!
DommerDette er Biblen på danskdanish
211Men Israels Mænd havde i Mizpa aflagt den Ed: Ingen af os vil give en Benjaminit sin Datter til Ægte!
DommerDette er Biblen på danskdanish
2048Men Israels Mænd vendte tilbage til Benjaminiterne og huggede dem ned med Sværdet, både Mennesker og Kvæg, overhovedet alt. hvad der var, og desuden stak de Ild på alle Byerne der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4810Men Israels Øjne var svækkede af Alderdom, så at han ikke kunde se. Da førte han dem hen til ham. og han kyssede og omfavnede dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
421Men Jael, Hebers Hustru, greb en Teltpæl og tog en Hammer i Hånden, listede sig ind til ham og slog Pælen igennem hans Tinding, så den trængte ned i Jorden; thi han var faldet i dyb Søvn, træt som han var; således døde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
371Men Jakob blev boende i sin Faders Udlændigheds Land, i Kana'ans Land
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
302Men Jakob blev vred på Rakel og sagde: Er jeg i Guds Sted? Det er jo ham, der har nægtet dig Livsfrugt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3317Men Jakob brød op og drog til Sukkot, hvor han byggede sig et Hus og indrettede Hytter til sit Kvæg; derfor gav han Stedet Navnet Sukkot.

<<< >>>