בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose

47

heוַיָּבֹ֣א יוֹסֵף֮ וַיַּגֵּ֣ד לְפַרְעֹה֒ וַיֹּ֗אמֶר אָבִ֨י וְאַחַ֜י וְצֹאנָ֤ם וּבְקָרָם֙ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר לָהֶ֔ם בָּ֖אוּ מֵאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וְהִנָּ֖ם בְּאֶ֥רֶץ גֹּֽשֶׁן׃
gr᾿Ελθὼν δὲ Ιωσηφ ἀπήγγειλεν τῷ Φαραω λέγων ῾Ο πατήρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες αὐτῶν καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ἦλθον ἐκ γῆς Χανααν καὶ ἰδού εἰσιν ἐν γῇ Γεσεμ.
laingressus ergo Ioseph nuntiavit Pharaoni dicens pater meus et fratres oves eorum et armenta et cuncta quae possident venerunt de terra Chanaan et ecce consistunt in terra Gessen
itGiuseppe andň ad informare il faraone dicendogli: Mio padre e i miei fratelli con i loro greggi e armenti e con tutti i loro averi sono venuti dal paese di Canaan; eccoli nel paese di Gosen.
frJoseph alla avertir Pharaon, et lui dit: Mes frčres et mon pčre sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs boeufs, et tout ce qui leur appartient; et les voici dans le pays de Gosen.
esY JOSÉ vino, é hizo saber á Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí, están en la tierra de Gosén.
gbThen Joseph went in and told Pharaoh, and said, My father and my brothers, with their flocks, their herds, and all that they own, have come out of the land of Canaan; and behold, they are in the land of Goshen.
deDa kam Joseph und sagte es Pharao an und sprach: Mein Vater und meine Brüder, ihr kleines und großes Vieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Lande Kanaan; und siehe sie sind im Lande Gosen.
dkSĺ drog Josef hen og meldte det til Farao og sagde: Min Fader og mine Brřdre er kommet fra Kana'ans Land med deres Smĺkvćg og Hornkvćg og alt, hvad de ejer, og befinder sig i Gosen.
seOch Josef kom och berättade för Farao och sade: Min fader och mina bröder hava kommit frĺn Kanaans land med sina fĺr och fäkreatur och allt vad de äga; och de äro nu i landet Gosen.
noSĺ kom Josef og meldte dette til Farao og sa: Min far og mine brřdre er kommet hit fra Kana'ans land med sitt smĺfe og storfe og alt det de har; og nu er de i Gosen.
fiJa Joosef meni ja ilmoitti faraolle, sanoen: Minun isäni ja veljeni ovat pikkukarjoineen ja raavaskarjoineen, kaikkine omaisuuksineen, tulleet Kanaanin maasta, ja katso, he ovat Goosenin maakunnassa.
huElméne azért József és tudtára adá a Faraónak, és monda: Az én atyám és atyámfiai, juhaikkal, barmaikkal és mindenökkel valamijök volt, ide jöttek Kanaán földéről; és most Gósen földén vannak.
2
heוּמִקְצֵ֣ה אֶחָ֔יו לָקַ֖ח חֲמִשָּׁ֣ה אֲנָשִׁ֑ים וַיַּצִּגֵ֖ם לִפְנֵ֥י פַרְעֹֽה׃
grἀπὸ δὲ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ παρέλαβεν πέντε ἄνδρας καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἐναντίον Φαραω.
laextremos quoque fratrum suorum quinque viros statuit coram rege
itIntanto prese cinque uomini dal gruppo dei suoi fratelli e li presentň al faraone.
frIl prit cinq de ses frčres, et les présenta ŕ Pharaon.
esY de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y presentólos delante de Faraón.
gbFrom among his brothers he took five men, and presented them to Pharaoh.
deUnd er nahm aus allen seinen Brüdern fünf und stellte sie vor Pharao.
dkOg han tog fem af sine Brřdre med sig og forestillede dem for Farao.
seOch han hade bland sina bröder tagit ut fem män; dem ställde han fram inför Farao.
noOg av alle sine brřdre tok han ut fem og fremstilte dem for Farao.
fiJa hän oli ottanut mukaansa veljiensä joukosta viisi miestä; ne hän toi faraon eteen.
huÉs vőn ötöt az ő testvérei közűl, és állítá őket a Faraó elé.
3
heוַיֹּ֧אמֶר פַּרְעֹ֛ה אֶל־אֶחָ֖יו מַה־מַּעֲשֵׂיכֶ֑ם וַיֹּאמְר֣וּ אֶל־פַּרְעֹ֗ה רֹעֵ֥ה צֹאן֙ עֲבָדֶ֔יךָ גַּם־אֲנַ֖חְנוּ גַּם־אֲבוֹתֵֽינוּ׃
grκαὶ εἶπεν Φαραω τοῖς ἀδελφοῖς Ιωσηφ Τί τὸ ἔργον ὑμῶν; οἱ δὲ εἶπαν τῷ Φαραω Ποιμένες προβάτων οἱ παῖδές σου, καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν.
laquos ille interrogavit quid habetis operis responderunt pastores ovium sumus servi tui et nos et patres nostri
itIl faraone disse ai suoi fratelli: Qual č il vostro mestiere?. Essi risposero al faraone: Pastori di greggi sono i tuoi servi, noi e i nostri padri.
frPharaon leur dit: Quelle est votre occupation? Ils répondirent ŕ Pharaon: Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pčres.
esY Faraón dijo á sus hermanos: żCuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron á Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres.
gbPharaoh said to his brothers, What is your occupation? They said to Pharaoh, Your servants are shepherds, both we, and our fathers.
deDa sprach Pharao zu seinen Brüdern: Was ist eure Nahrung? Sie antworteten: Deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Väter;
dkDa nu Farao spurgte dem, hvad de var, svarede de: Dine Trćlle er Hyrder ligesom vore Fćdre!
seDĺ frĺgade Farao hans bröder: Vad är edert yrke? De svarade Farao: Dina tjänare äro fĺrherdar, sĺsom ock vĺra fäder hava varit.
noDa sa Farao til hans brřdre: Hvad er eders levevei? De svarte Farao: Dine tjenere er fehyrder, vi som vĺre fedre.
fiNiin farao kysyi hänen veljiltänsä: Mikä on teidän ammattinne? He vastasivat faraolle: Me, sinun palvelijasi, olemme paimenia, me niinkuin isämmekin.
huÉs monda a Faraó a [József] testvéreinek: Mi a ti életmódotok? És mondának a Faraónak: Juhpásztorok a te szolgáid, mi is, mint a mi atyáink.
4
heוַיֹּאמְר֣וּ אֶל־פַּרְעֹ֗ה לָג֣וּר בָּאָרֶץ֮ בָּאנוּ֒ כִּי־אֵ֣ין מִרְעֶ֗ה לַצֹּאן֙ אֲשֶׁ֣ר לַעֲבָדֶ֔יךָ כִּֽי־כָבֵ֥ד הָרָעָ֖ב בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וְעַתָּ֛ה יֵֽשְׁבוּ־נָ֥א עֲבָדֶ֖יךָ בְּאֶ֥רֶץ גֹּֽשֶׁן׃
grεἶπαν δὲ τῷ Φαραω Παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν· οὐ γάρ ἐστιν νομὴ τοῖς κτήνεσιν τῶν παίδων σου, ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν· νῦν οὖν κατοικήσομεν οἱ παῖδές σου ἐν γῇ Γεσεμ.
laad peregrinandum in terra tua venimus quoniam non est herba gregibus servorum tuorum ingravescente fame in regione Chanaan petimusque ut esse nos iubeas servos tuos in terra Gessen
itPoi dissero al faraone: Siamo venuti per soggiornare come forestieri nel paese perché non c'č piů pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti č grave la carestia nel paese di Canaan. E ora lascia che i tuoi servi risiedano nel paese di Gosen!.
frIls dirent encore ŕ Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan; permets donc ŕ tes serviteurs d'habiter au pays de Gosen.
esDijeron además á Faraón: Por morar en esta tierra hemos venido; porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán: por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén.
gbThey said to Pharaoh, We have come to live as foreigners in the land, for there is no pasture for your servants' flocks. For the famine is severe in the land of Canaan. Now therefore, please let your servants dwell in the land of Goshen.
deund sagten weiter zu Pharao: Wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande; denn deine Knechte haben nicht Weide für ihr Vieh, so hart drückt die Teuerung das Land Kanaan; so laß doch nun deine Knechte im Lande Gosen wohnen.
dkOg de sagde til Farao: Vi er kommet for at bo som Gćster i Landet, thi der er ingen Grćsning for dine Trćlles Smĺkvćg, da Hungersnřden er trykkende i Kana'an, og nu vilde dine Trćlle gerne bosćtte sig i Gosen.
seOch de sade ytterligare till Farao: Vi hava kommit för att bo nĺgon tid här i landet; ty dina tjänare hade intet bete för sina fĺr, eftersom hungersnöden är sĺ svĺr i Kanaans land. Sĺ lĺt nu dina tjänare bo i landet Gosen.
noSĺ sa de til Farao: Vi er kommet for ĺ bo en tid her i landet; for dine tjenere hadde ikke beite for sin buskap, fordi det er en hĺrd hungersnřd i Kana'ans land; la derfor dine tjenere fĺ bo i landet Gosen!
fiJa he sanoivat vielä faraolle: Me olemme tulleet asuaksemme jonkun aikaa tässä maassa; sillä palvelijoillasi ei ollut laidunta karjalleen, koska kova nälänhätä on Kanaanin maassa. Suo siis palvelijaisi asettua Goosenin maakuntaan.
huÉs mondának a Faraónak: Azért jöttünk, hogy e földön tartózkodjunk, mert a te szolgáid barmainak nincs legelője, mivelhogy elhatalmazott az éhség Kanaán földén: hadd lakjanak azért most a te szolgáid Gósen földén.
5
heוַיֹּ֣אמֶר פַּרְעֹ֔ה אֶל־יוֹסֵ֖ף לֵאמֹ֑ר אָבִ֥יךָ וְאַחֶ֖יךָ בָּ֥אוּ אֵלֶֽיךָ׃
grεἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσφη Κατοικείτωσαν ἐν γῇ Γεσεμ· εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄνδρες δυνατοί, κατάστησον αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν. ῏Ηλθον δὲ εἰς Αἴγυπτον πρὸς Ιωσηφ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἤκουσεν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου. καὶ εἶπεν Φαραω πρὸς Ιωσηφ λέγων ῾Ο πατήρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἥκασι πρὸς σέ·
ladixit itaque rex ad Ioseph pater tuus et fratres tui venerunt ad te
itAllora il faraone disse a Giuseppe: Tuo padre e i tuoi fratelli sono dunque venuti da te.
frPharaon dit ŕ Joseph: Ton pčre et tes frčres sont venus auprčs de toi.
esEntonces Faraón habló á José, diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido á ti;
gbPharaoh spoke to Joseph, saying, Your father and your brothers have come to you.
dePharao sprach zu Joseph: Es ist dein Vater und sind deine Brüder, die sind zu dir gekommen;
dkDa sagde Farao til Josef: Din Fader og dine Brřdre er kommet til dig;
seDĺ sade Farao till Josef: Din fader och dina bröder hava alltsĺ nu kommit till dig.
noDa sa Farao til Josef: Din far og dine brřdre er kommet til dig.
fiNiin farao sanoi Joosefille: Isäsi ja veljesi ovat tulleet sinun luoksesi.
huÉs szóla a Faraó Józsefnek, mondván: A te atyád és a te atyádfiai jöttek te hozzád.
6
heאֶ֤רֶץ מִצְרַ֙יִם֙ לְפָנֶ֣יךָ הִ֔וא בְּמֵיטַ֣ב הָאָ֔רֶץ הוֹשֵׁ֥ב אֶת־אָבִ֖יךָ וְאֶת־אַחֶ֑יךָ יֵשְׁבוּ֙ בְּאֶ֣רֶץ גֹּ֔שֶׁן וְאִם־יָדַ֗עְתָּ וְיֶשׁ־בָּם֙ אַנְשֵׁי־חַ֔יִל וְשַׂמְתָּ֛ם שָׂרֵ֥י מִקְנֶ֖ה עַל־אֲשֶׁר־לִֽי׃
grἰδοὺ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐναντίον σού ἐστιν· ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ κατοίκισον τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἀδελφούς σου.
laterra Aegypti in conspectu tuo est in optimo loco fac habitare eos et trade eis terram Gessen quod si nosti esse in eis viros industrios constitue illos magistros pecorum meorum
itEbbene, il paese d'Egitto č a tua disposizione: fŕ risiedere tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nel paese di Gosen. Se tu sai che vi sono tra di loro uomini capaci, costituiscili sopra i miei averi in qualitŕ di sovrintendenti al bestiame.
frLe pays d'Égypte est devant toi; établis ton pčre et tes frčres dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gosen; et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les ŕ la tęte de mes troupeaux.
esLa tierra de Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar á tu padre y á tus hermanos; habiten en la tierra de Gosén; y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío.
gbThe land of Egypt is before you. Make your father and your brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. If you know any able men among them, then put them in charge of my livestock.
dedas Land Ägypten steht dir offen, laß sie am besten Ort des Landes wohnen, laß sie im Lande Gosen wohnen; und so du weißt, daß Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh.
dkĆgypten stĺr til din Rĺdighed, lad din Fader og dine Brřdre bosćtte sig i den bedste Del af Landet; de kan tage Ophold i Gosens Land; og hvis du ved, at der er dygtige Folk iblandt dem, kan du sćtte dem til Opsynsmćnd over mine Hjorde!
seEgyptens land ligger öppet för dig; i den bästa delen av landet mĺ du lĺta din fader och dina bröder bo. Mĺ de bo i landet Gosen, och ifall du vet om nĺgra bland dem att de äro dugande män, sĺ sätt dessa till uppsyningsmän över min boskap.
noEgyptens land ligger ĺpent for dig; la din far og dine brřdre bo i den beste del av landet, la dem bo i Gosen! Og dersom du vet at det er dyktige menn iblandt dem, da sett dem til opsynsmenn over min buskap!
fiEgyptin maa on avoinna sinun edessäsi; sijoita isäsi ja veljesi maan parhaaseen osaan. Asukoot Goosenin maakunnassa; ja jos tiedät heidän joukossaan olevan kelvollisia miehiä, niin aseta heidät minun karjani päällysmiehiksi.
huÉgyiptom földe ímé előtted van; e föld legjobb részében telepítsd le a te atyádat és atyádfiait, lakozzanak a Gósen földén: ha pedig tudod, hogy vannak közöttök arra termett emberek, tedd azokat az én barmaim gondviselőivé.
7
heוַיָּבֵ֤א יוֹסֵף֙ אֶת־יַֽעֲקֹ֣ב אָבִ֔יו וַיַּֽעֲמִדֵ֖הוּ לִפְנֵ֣י פַרְעֹ֑ה וַיְבָ֥רֶךְ יַעֲקֹ֖ב אֶת־פַּרְעֹֽה׃
grεἰσήγαγεν δὲ Ιωσηφ Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Φαραω, καὶ εὐλόγησεν Ιακωβ τὸν Φαραω.
lapost haec introduxit Ioseph patrem suum ad regem et statuit eum coram eo qui benedicens illi
itPoi Giuseppe introdusse Giacobbe, suo padre, e lo presentň al faraone e Giacobbe benedisse il faraone.
frJoseph fit venir Jacob, son pčre, et le présenta ŕ Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon.
esY José introdujo á su padre, y presentólo delante de Faraón; y Jacob bendijo á Faraón.
gbJoseph brought in Jacob, his father, and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh.
deJoseph brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor Pharao. Und Jakob segnete den Pharao.
dkDa hentede Josef sin Fader Jakob og forestillede ham for Farao, og Jakob velsignede Farao.
seSedan hämtade Josef sin fader Jakob och förde honom fram inför Farao, och Jakob hälsade Farao.
noOg Josef fřrte Jakob, sin far, inn og fremstilte ham for Farao; og Jakob velsignet Farao.
fiSenjälkeen Joosef toi isänsä Jaakobin sisään ja esitti hänet faraolle. Ja Jaakob toivotti faraolle siunausta.
huBevivé József Jákóbot is az ő atyját, és állítá őt a Faraó elé. És köszönté Jákób a Faraót.
8
heוַיֹּ֥אמֶר פַּרְעֹ֖ה אֶֽל־יַעֲקֹ֑ב כַּמָּ֕ה יְמֵ֖י שְׁנֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃
grεἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιακωβ Πόσα ἔτη ἡμερῶν τῆς ζωῆς σου;
laet interrogatus ab eo quot sunt dies annorum vitae tuae
itIl faraone domandň a Giacobbe: Quanti anni hai?.
frPharaon dit ŕ Jacob: Quel est le nombre de jours des années de ta vie?
esY dijo Faraón á Jacob: żCuántos son los días de los ańos de tu vida?
gbPharaoh said to Jacob, How many are the days of the years of your life?
dePharao aber fragte Jakob: Wie alt bist du?
dkFarao spurgte Jakob: Hvor mange er dine Leveĺr?
seMen Farao frĺgade Jakob: Huru hög är din ĺlder?
noOg Farao spurte Jakob: Hvor mange er dine leveĺr?
fiNiin farao kysyi Jaakobilta: Kuinka monta ikävuotta sinulla on?
huÉs monda a Faraó Jákóbnak: Hány esztendős vagy?
9
deJakob sprach: Die Zeit meiner Wallfahrt ist hundertdreißig Jahre; wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und langt nicht an die Zeit meiner Väter in ihrer Wallfahrt.
dkJakob svarede ham: Min Udlćndigheds Ĺr er 130 Ĺr; fĺ og onde var mine Leveĺr, og ikke nĺr de op til mine Fćdres Ĺr i deres Udlćndigheds Tid.
seJakob svarade Farao: Min vandringstid har varat ett hundra trettio ĺr. Fĺ och onda hava mina levnadsĺr varit, de nĺ icke upp till antalet av mina fäders levnadsĺr under deras vandringstid.
noJakob svarte Farao: Min utlendighets ĺr er hundre og tretti ĺr; fĺ og onde har mine leveĺr vćrt, og de har ikke nĺdd mine fedres leveĺr i deres utlendighets tid.
fiJaakob vastasi faraolle: Minun vaellusaikani on kestänyt sata kolmekymmentä vuotta. Vähät ja pahat ovat olleet minun elinvuosieni päivät eivätkä ole saavuttaneet sitä elinvuosien määrää, mikä isilläni oli vaelluksensa aikana.
huMonda pedig Jákób a Faraónak: Az én bujdosásom esztendeinek napjai száz harmincz esztendő; kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napjait, a meddig ők bujdostak.
heוַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י מְגוּרַ֔י שְׁלֹשִׁ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָ֑ה מְעַ֣ט וְרָעִ֗ים הָיוּ֙ יְמֵי֙ שְׁנֵ֣י חַיַּ֔י וְלֹ֣א הִשִּׂ֗יגוּ אֶת־יְמֵי֙ שְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י אֲבֹתַ֔י בִּימֵ֖י מְגוּרֵיהֶֽם׃
grκαὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ Φαραω Αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, ἃς παροικῶ, ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη· μικραὶ καὶ πονηραὶ γεγόνασιν αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, οὐκ ἀφίκοντο εἰς τὰς ἡμέρας τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς τῶν πατέρων μου, ἃς ἡμέρας παρῴκησαν.
larespondit dies peregrinationis vitae meae centum triginta annorum sunt parvi et mali et non pervenerunt usque ad dies patrum meorum quibus peregrinati sunt
itGiacobbe rispose al faraone: Centotrenta di vita errabonda, pochi e tristi sono stati gli anni della mia vita e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri, al tempo della loro vita nomade.
frJacob répondit ŕ Pharaon: Les jours des années de mon pčlerinage sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pčres durant leur pčlerinage.
esY Jacob respondió á Faraón: Los días de los ańos de mi peregrinación son ciento treinta ańos; pocos y malos han sido los días de los ańos de mi vida, y no han llegado á los días de los ańos de la vida de mis padres en los días de su peregrinación.
gbJacob said to Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are one hundred thirty years. Few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.
10
heוַיְבָ֥רֶךְ יַעֲקֹ֖ב אֶת־פַּרְעֹ֑ה וַיֵּצֵ֖א מִלִּפְנֵ֥י פַרְעֹֽה׃
grκαὶ εὐλογήσας Ιακωβ τὸν Φαραω ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ.
laet benedicto rege egressus est foras
itPoi Giacobbe benedisse il faraone e si allontanň dal faraone.
frJacob bénit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon.
esY Jacob bendijo á Faraón, y salióse de delante de Faraón.
gbJacob blessed Pharaoh, and went out from the presence of Pharaoh.
deUnd Jakob segnete den Pharao und ging heraus von ihm.
dkDerpĺ velsignede Jakob Farao og gik bort fra ham.
seOch Jakob tog avsked av Farao och gick ut ifrĺn honom.
noOg Jakob velsignet Farao, og sĺ gikk han ut fra Farao.
fiJa Jaakob toivotti faraolle siunausta ja lähti hänen luotaan.
huÉs megáldá Jákób a Faraót, és kiméne a Faraó elől.
11
heוַיּוֹשֵׁ֣ב יוֹסֵף֮ אֶת־אָבִ֣יו וְאֶת־אֶחָיו֒ וַיִּתֵּ֨ן לָהֶ֤ם אֲחֻזָּה֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּמֵיטַ֥ב הָאָ֖רֶץ בְּאֶ֣רֶץ רַעְמְסֵ֑ס כַּאֲשֶׁ֖ר צִוָּ֥ה פַרְעֹֽה׃
grκαὶ κατῴκισεν Ιωσηφ τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς κατάσχεσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ ἐν γῇ Ραμεσση, καθὰ προσέταξεν Φαραω.
laIoseph vero patri et fratribus suis dedit possessionem in Aegypto in optimo loco terrae solo Ramesses ut praeceperat Pharao
itGiuseppe fece risiedere suo padre e i suoi fratelli e diede loro una proprietŕ nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come aveva comandato il faraone.
frJoseph établit son pčre et ses frčres, et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsčs, comme Pharaon l'avait ordonné.
esAsí José hizo habitar á su padre y á sus hermanos, y dióles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses como mandó Faraón.
gbJoseph placed his father and his brothers, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
deAber Joseph schaffte seinem Vater und seinen Brüdern Wohnung und gab ihnen Besitz in Ägyptenland, am besten Ort des Landes, im Lande Raemses, wie Pharao geboten hatte.
dkMen Josef lod sin Fader og sine Brřdre bosćtte sig og gav dem Jordegods i Ćgypten, i den bedste Del af Landet, i Landet Rameses, som Farao havde befalet.
seMen Josef lät sin fader och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem besittning där, i den bästa delen av landet, i landet Rameses, sĺsom Farao hade bjudit.
noOg Josef lot sin far og sine brřdre bosette sig og gav dem eiendom i Egyptens land, i den beste del av landet, i landet Ra'amses, sĺledes som Farao hadde pĺlagt ham.
fiJa Joosef sijoitti isänsä ja veljensä Egyptin maahan ja antoi heille maaomaisuutta maan parhaasta osasta, Ramseksen maakunnasta, niinkuin farao oli hänen käskenyt tehdä.
huMegtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a mint megparancsolta vala a Faraó.
12
heוַיְכַלְכֵּ֤ל יוֹסֵף֙ אֶת־אָבִ֣יו וְאֶת־אֶחָ֔יו וְאֵ֖ת כָּל־בֵּ֣ית אָבִ֑יו לֶ֖חֶם לְפִ֥י הַטָּֽף׃
grκαὶ ἐσιτομέτρει Ιωσηφ τῷ πατρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ σῖτον κατὰ σῶμα.
laet alebat eos omnemque domum patris sui praebens cibaria singulis
itGiuseppe diede il sostentamento al padre, ai fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, fornendo pane secondo il numero dei bambini.
frJoseph fournit du pain ŕ son pčre et ŕ ses frčres, et ŕ toute la famille de son pčre, selon le nombre des enfants.
esY alimentaba José á su padre y á sus hermanos, y á toda la casa de su padre, de pan, hasta la boca del nińo.
gbJoseph nourished his father, his brothers, and all of his father's household, with bread, according to their families.
deUnd er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einen jeglichen, nachdem er Kinder hatte.
dkOg Josef forsřrgede sin Fader og sine Brřdre og hele sin Faders Hus med Brřd efter Břrnenes Tal.
seOch Josef försörjde sin fader och sina bröder och hela sin faders hus, och gav var och en underhĺll efter antalet av hans barn.
noOg Josef forsřrget sin far og sine brřdre og hele sin fars hus med brřd efter barnas tall.
fiJa Joosef elätti isäänsä ja veljiänsä ja koko isänsä perhettä antamalla jokaiselle elatusta vaimojen ja lasten luvun mukaan.
huÉs ellátja vala József az ő atyját és atyjafiait, és az ő atyjának egész házanépét kenyérrel, gyermekeik számához képest.
13
heוְלֶ֤חֶם אֵין֙ בְּכָל־הָאָ֔רֶץ כִּֽי־כָבֵ֥ד הָרָעָ֖ב מְאֹ֑ד וַתֵּ֜לַהּ אֶ֤רֶץ מִצְרַ֙יִם֙ וְאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן מִפְּנֵ֖י הָרָעָֽב׃
grΣῖτος δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς σφόδρα· ἐξέλιπεν δὲ ἡ γῆ Αἰγύπτου καὶ ἡ γῆ Χανααν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ.
lain toto enim orbe panis deerat et oppresserat fames terram maxime Aegypti et Chanaan
itOra non c'era pane in tutto il paese, perché la carestia era molto grave: il paese d'Egitto e il paese di Canaan languivano per la carestia.
frIl n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était trčs grande; le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient, ŕ cause de la famine.
esY no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave; por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán.
gbThere was no bread in all the land; for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan fainted by reason of the famine.
deEs war aber kein Brot in allen Landen; denn die Teuerung war sehr schwer, daß das Land Ägypten und Kanaan verschmachteten vor der Teuerung.
dkDer fandtes ikke mere brřd Korn i Landet, thi Hungersnřden var overvćttes stor, og Ćgypten og Kana'an vansmćgtede af Sult.
seMen ingenstädes i landet fanns bröd, ty hungersnöden var mycket svĺr, sĺ att Egyptens land och Kanaans land försmäktade av hunger.
noOg det fantes ikke brřd i hele landet; for hungersnřden var meget hĺrd, sĺ Egyptens land og Kana'ans land vansmektet av hunger.
fiMutta ei missään koko maassa ollut leipää; sillä nälänhätä oli hyvin kova, niin että Egyptin maa ja Kanaanin maa olivat nääntymässä nälkään.
huÉs kenyér nem vala az egész föld kerekségén, mert igen nagy vala az éhség, és elalélt vala Égyiptom földe, és a Kanaán földe az éhség miatt.
14
heוַיְלַקֵּ֣ט יוֹסֵ֗ף אֶת־כָּל־הַכֶּ֙סֶף֙ הַנִּמְצָ֤א בְאֶֽרֶץ־מִצְרַ֙יִם֙ וּבְאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן בַּשֶּׁ֖בֶר אֲשֶׁר־הֵ֣ם שֹׁבְרִ֑ים וַיָּבֵ֥א יוֹסֵ֛ף אֶת־הַכֶּ֖סֶף בֵּ֥יתָה פַרְעֹֽה׃
grσυνήγαγεν δὲ Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐν γῇ Χανααν τοῦ σίτου, οὗ ἠγόραζον καὶ ἐσιτομέτρει αὐτοῖς, καὶ εἰσήνεγκεν Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον εἰς τὸν οἶκον Φαραω.
lae quibus omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenti et intulit eam in aerarium regis
itGiuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan in cambio del grano che essi acquistavano; Giuseppe consegnň questo denaro alla casa del faraone.
frJoseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait; et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon.
esY recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban; y metió José el dinero en casa de Faraón.
gbJoseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the grain which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh's house.
deUnd Joseph brachte alles Geld zusammen, das in Ägypten und Kanaan gefunden ward, um das Getreide, das sie kauften; und Joseph tat alles Geld in das Haus Pharaos.
dkDa lod Josef alle de Penge samle, som var indkommet i Ćgypten og Kana'an for det Korn, der křbtes, og lod dem bringe til Faraos Hus.
seOch för den säd som folket köpte samlade Josef till sig alla penningar som funnos i Egyptens land och i Kanaans land; och Josef lät föra penningarna in i Faraos hus.
noOg Josef samlet alle de penger som fantes i Egyptens land og i Kana'ans land; han fikk dem for det korn de kjřpte, og Josef la pengene op i Faraos hus.
fiJa viljalla, jota ostettiin, Joosef kokosi kaiken rahan, mitä oli Egyptin maassa ja Kanaanin maassa; ja Joosef vei rahat faraon hoviin.
huJózsef pedig mind összeszedé a pénzt, a mi találtatik vala Égyiptomnak és Kanaánnak földén a gabonáért, a melyet azok vesznek vala; és bévivé József a pénzt a Faraó házába.
15
heוַיִּתֹּ֣ם הַכֶּ֗סֶף מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַיִם֮ וּמֵאֶ֣רֶץ כְּנַעַן֒ וַיָּבֹאוּ֩ כָל־מִצְרַ֨יִם אֶל־יוֹסֵ֤ף לֵאמֹר֙ הָֽבָה־לָּ֣נוּ לֶ֔חֶם וְלָ֥מָּה נָמ֖וּת נֶגְדֶּ֑ךָ כִּ֥י אָפֵ֖ס כָּֽסֶף׃
grκαὶ ἐξέλιπεν πᾶν τὸ ἀργύριον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκ γῆς Χανααν. ἦλθον δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς Ιωσηφ λέγοντες Δὸς ἡμῖν ἄρτους, καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκομεν ἐναντίον σου; ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν.
lacumque defecisset emptoris pretium venit cuncta Aegyptus ad Ioseph dicens da nobis panes quare morimur coram te deficiente pecunia
itQuando fu esaurito il denaro del paese di Egitto e del paese di Canaan, tutti gli Egiziani vennero da Giuseppe a dire: Dacci il pane! Perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi? Infatti non c'č piů denaro.
frQuand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent ŕ Joseph, en disant: Donne-nous du pain! Pourquoi mourrions-nous en ta présence? car l'argent manque.
esY acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto á José diciendo: Danos pan: żpor qué moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero?
gbWhen the money was all spent in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph, and said, Give us bread, for why should we die in your presence? For our money fails.
deDa nun Geld gebrach im Lande Ägypten und Kanaan, kamen alle Ägypter zu Joseph und sprachen: Schaffe uns Brot! Warum läßt du uns vor dir sterben, darum daß wir ohne Geld sind?
dkMen da Pengene slap op i Ćgypten og Kana'an, kom hele Ćgypten til Josef og sagde: Giv os Brřdkorn, at vi ikke skal dř for dine Řjne, thi Pengene er sluppet op!
seMen när penningarna togo slut i Egyptens land och i Kanaans land, kommo alla egyptier till Josef och sade: Giv oss bröd; icke vill du väl att vi skola dö i din ĺsyn? Vi hava ju inga penningar mer.
noMen da det var forbi med pengene i Egyptens land og i Kana'ans land, da kom alle egypterne til Josef og sa: Gi oss brřd! Hvorfor skal vi dř for dine řine? Vi har ikke flere penger.
fiKun raha oli loppunut Egyptin maasta ja Kanaanin maasta, tulivat kaikki egyptiläiset Joosefin luo, sanoen: Anna meille leipää. Miksi me kuolisimme sinun silmiesi edessä? Sillä raha on loppunut.
huÉs mikor elfogyott a pénz Égyiptom földéről is, Kanaán földéről is, egész Égyiptom Józsefhez méne, mondván: Adj nékünk kenyeret, miért haljunk meg szemed láttára, azért hogy nincs pénz?
16
heוַיֹּ֤אמֶר יוֹסֵף֙ הָב֣וּ מִקְנֵיכֶ֔ם וְאֶתְּנָ֥ה לָכֶ֖ם בְּמִקְנֵיכֶ֑ם אִם־אָפֵ֖ס כָּֽסֶף׃
grεἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Φέρετε τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ δώσω ὑμῖν ἄρτους ἀντὶ τῶν κτηνῶν ὑμῶν, εἰ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον.
laquibus ille respondit adducite pecora vestra et dabo vobis pro eis cibos si pretium non habetis
itRispose Giuseppe: Cedetemi il vostro bestiame e io vi darň pane in cambio del vostro bestiame, se non c'č piů denaro.
frJoseph dit: Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque.
esY José dijo: Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero.
gbJoseph said, Give me your livestock; and I will give you food for your livestock, if your money is gone.
deJoseph sprach: Schafft euer Vieh her, so will ich euch um das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid.
dkJosef svarede: Kom med eders Hjorde, sĺ vil jeg give eder Brřdkorn for dem, siden Pengene er sluppet op.
seJosef svarade: Fören hit eder boskap, sĺ skall jag giva eder bröd i utbyte mot eder boskap, om I icke mer haven nĺgra penningar.
noOg Josef sa: Kom hit med eders buskap, sĺ vil jeg gi eder brřd for eders buskap, dersom I ikke har flere penger.
fiJoosef vastasi: Tuokaa tänne karjanne. Minä annan teille leipää karjastanne, jos rahanne on loppunut.
huÉs monda József: Hozzátok ide barmaitokat, és adok néktek a ti barmaitokért, ha nincs pénz.
17
heוַיָּבִ֣יאוּ אֶת־מִקְנֵיהֶם֮ אֶל־יוֹסֵף֒ וַיִּתֵּ֣ן לָהֶם֩ יוֹסֵ֨ף לֶ֜חֶם בַּסּוּסִ֗ים וּבְמִקְנֵ֥ה הַצֹּ֛אן וּבְמִקְנֵ֥ה הַבָּקָ֖ר וּבַחֲמֹרִ֑ים וַיְנַהֲלֵ֤ם בַּלֶּ֙חֶם֙ בְּכָל־מִקְנֵהֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַהִֽוא׃
grἤγαγον δὲ τὰ κτήνη πρὸς Ιωσηφ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ιωσηφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.?
laquae cum adduxissent dedit eis alimenta pro equis et ovibus et bubus et asinis sustentavitque eos illo anno pro commutatione pecorum
itAllora condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro il pane in cambio dei cavalli e delle pecore, dei buoi e degli asini; cosě in quell'anno li nutrě di pane in cambio di tutto il loro bestiame.
frIls amenčrent leurs troupeaux ŕ Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de boeufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-lŕ contre tous leurs troupeaux.
esY ellos trajeron sus ganados á José; y José les dió alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos: y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel ańo.
gbThey brought their livestock to Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for the horses, and for the flocks, and for the herds, and for the donkeys: and he fed them with bread in exchange for all their livestock for that year.
deDa brachten sie Joseph ihr Vieh; und er gab ihnen Brot um ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel. Also ernährte er sie mit Brot das Jahr um all ihr Vieh.
dkDa bragte de deres Hjorde til Josef, og han gav dem Brřdkorn for Hestene, for deres Hjorde af Smĺkvćg og Hornkvćg og for Ćslerne; og han forsřrgede dem i det Ĺr med Brřdkorn for alle deres Hjorde.
seDĺ förde de sin boskap till Josef, och Josef gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, fĺr, fäkreatur och ĺsnor. Sĺ underhöll han dem det ĺret och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap.
noSĺ kom de til Josef med sin buskap, og Josef gav dem brřd for hestene og for smĺfeet og storfeet som de hadde, og for asenene, og han holdt dem med brřd det ĺr for hele deres buskap.
fiJa he toivat Joosefille karjansa, ja Joosef antoi heille leipää hevosista, lampaista, raavaskarjasta ja aaseista. Niin hän sen vuoden elätti heitä leivällä kaiken heidän karjansa hinnasta.
huÉs elvivék barmaikat Józsefhez, és ada nékik József kenyeret lovakért, juhokért, ökrökért és szamarakért: és eltartá őket abban az esztendőben kenyérrel az ő barmaik összeségéért.
18
heוַתִּתֹּם֮ הַשָּׁנָ֣ה הַהִוא֒ וַיָּבֹ֨אוּ אֵלָ֜יו בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית וַיֹּ֤אמְרוּ לוֹ֙ לֹֽא־נְכַחֵ֣ד מֵֽאֲדֹנִ֔י כִּ֚י אִם־תַּ֣ם הַכֶּ֔סֶף וּמִקְנֵ֥ה הַבְּהֵמָ֖ה אֶל־אֲדֹנִ֑י לֹ֤א נִשְׁאַר֙ לִפְנֵ֣י אֲדֹנִ֔י בִּלְתִּ֥י אִם־גְּוִיָּתֵ֖נוּ וְאַדְמָתֵֽנוּ׃
grἐξῆλθεν δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ καὶ εἶπαν αὐτῷ Μήποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ κτήνη πρὸς σὲ τὸν κύριον, καὶ οὐχ ὑπολείπεται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν.
laveneruntque anno secundo et dixerunt ei non celamus dominum nostrum quod deficiente pecunia pecora simul defecerint nec clam te est quod absque corporibus et terra nihil habeamus
itPassato quell'anno, vennero a lui l'anno dopo e gli dissero: Non nascondiamo al mio signore che si č esaurito il denaro e anche il possesso del bestiame č passato al mio signore, non rimane piů a disposizione del mio signore se non il nostro corpo e il nostro terreno.
frLorsque cette année fut écoulée, ils vinrent ŕ Joseph l'année suivante, et lui dirent: Nous ne cacherons point ŕ mon seigneur que l'argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés ŕ mon seigneur; il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres.
esY acabado aquel ańo, vinieron á él el segundo ańo, y le dijeron: No encubriremos á nuestro seńor que el dinero ciertamente se ha acabado; también el ganado es ya de nuestro seńor; nada ha quedado delante de nuestro seńor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra.
gbWhen that year was ended, they came to him the second year, and said to him, We will not hide from my lord how our money is all spent, and the herds of livestock are my lord's. There is nothing left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands.
deDa das Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm: Wir wollen unserm Herrn nicht verbergen, daß nicht allein das Geld sondern auch alles Vieh dahin ist zu unserm Herrn; und ist nichts mehr übrig vor unserm Herrn denn unsre Leiber und unser Feld.
dkMen da Ĺret var omme, kom de til ham det fřlgende Ĺr og sagde: Vi vil ikke dřlge det for min Herre; men Pengene er sluppet op, og Kvćget har vi bragt til min Herre; nu er der ikke andet tilbage for min Herre end vore Kroppe og vor Jord;
seSĺ gick detta ĺr till ända. Men det följande ĺret kommo de ĺter till honom och sade till honom: Vi vilja icke dölja det för min herre: penningarna äro slut, och den boskap vi ägde har kommit i min herres ägo; intet annat finnes nu kvar att giva ĺt min herre än vĺra kroppar och vĺr jord.
noSĺ gikk det ĺr til ende, og ĺret efter kom de til ham og sa: Vi vil ikke dřlge for min herre at det er forbi med pengene, og buskapen som vi eide, har min herre fĺtt; det er intet tilbake for min herre uten vĺrt legeme og vĺr jord.
fiNiin kului se vuosi. Seuraavana vuonna he tulivat taas hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: Emme tahdo salata herraltamme, että raha on lopussa, ja myöskin eläimemme ovat joutuneet herramme omiksi; meillä ei ole muuta jäljellä annettavana herrallemme kuin ruumiimme ja peltomme.
huMikor pedig elmúlék az esztendő, menének hozzá a második esztendőben, és mondának néki: Nem titkolhatjuk el uramtól, hogy bizony elfogyott a pénz, és a barom-nyájak mind uramnál vannak, a mint látja az én uram semmi sem maradt, csak testünk és földünk.
19
heלָ֧מָּה נָמ֣וּת לְעֵינֶ֗יךָ גַּם־אֲנַ֙חְנוּ֙ גַּ֣ם אַדְמָתֵ֔נוּ קְנֵֽה־אֹתָ֥נוּ וְאֶת־אַדְמָתֵ֖נוּ בַּלָּ֑חֶם וְנִֽהְיֶ֞ה אֲנַ֤חְנוּ וְאַדְמָתֵ֙נוּ֙ עֲבָדִ֣ים לְפַרְעֹ֔ה וְתֶן־זֶ֗רַע וְנִֽחְיֶה֙ וְלֹ֣א נָמ֔וּת וְהָאֲדָמָ֖ה לֹ֥א תֵשָֽׁם׃
grἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου καὶ ἡ γῆ ἐρημωθῇ, κτῆσαι ἡμᾶς καὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων, καὶ ἐσόμεθα ἡμεῖς καὶ ἡ γῆ ἡμῶν παῖδες Φαραω· δὸς σπέρμα, ἵνα σπείρωμεν καὶ ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡ γῆ οὐκ ἐρημωθήσεται.
lacur ergo morimur te vidente et nos et terra nostra tui erimus eme nos in servitutem regiam et praebe semina ne pereunte cultore redigatur terra in solitudinem
itPerché dovremmo perire sotto i tuoi occhi, noi e la nostra terra? Acquista noi e la nostra terra in cambio di pane e diventeremo servi del faraone noi con la nostra terra; ma dacci di che seminare, cosě che possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto!.
frPourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achčte-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons ŕ mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées.
esPor qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos á nosotros y á nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón: y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra.
gbWhy should we die before your eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be servants to Pharaoh. Give us seed, that we may live, and not die, and that the land won't be desolate.
deWarum läßt du uns vor dir sterben und unser Feld? Kaufe uns und unser Land ums Brot, daß wir und unser Land leibeigen seien dem Pharao; gib uns Samen, daß wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wüst werde.
dklad os dog ikke dř for dine Řjne, vi sammen med vor Jord, men křb os og vor Jord for Brřdkorn, og lad os med vor Jord blive livegne for Farao, og giv os derfor Sĺsćd, sĺ vi kan blive i Live og slippe for Dřden, og vor Jord undgĺ at lćgges řde!
seIcke vill du att vi skola förgĺs inför dina ögon, vi med vĺr ĺkerjord? Köp oss och vĺr jord för bröd, sĺ vilja vi med vĺr jord bliva Faraos trälar; giv oss allenast utsäde, för att vi mĺ leva och icke dö, och för att jorden icke mĺ läggas öde.
noHvorfor skal vi gĺ til grunne for dine řine, bĺde vi og vĺr jord? Kjřp oss og vĺr jord for brřd, sĺ skal vi med vĺr jord vćre Faraos trćler; og gi oss sĺkorn, sĺ vi kan leve og ikke skal dř, og jorden ikke legges řde.
fiMiksi me menehtyisimme sinun silmiesi edessä, sekä me itse että meidän peltomme? Osta meidät ja peltomme leivällä, niin me tulemme peltoinemme faraon orjiksi. Anna meille siementä, että eläisimme emmekä kuolisi eivätkä peltomme joutuisi autioiksi.
huMiért veszszünk el szemed láttára mind magunk, mind földünk? végy meg minket és földünket kenyéren, és mi és a mi földünk szolgái leszünk a Faraónak; csak adj magot, hogy éljünk s ne haljunk meg, és a föld ne pusztuljon el.
20
heוַיִּ֨קֶן יוֹסֵ֜ף אֶת־כָּל־אַדְמַ֤ת מִצְרַ֙יִם֙ לְפַרְעֹ֔ה כִּֽי־מָכְר֤וּ מִצְרַ֙יִם֙ אִ֣ישׁ שָׂדֵ֔הוּ כִּֽי־חָזַ֥ק עֲלֵהֶ֖ם הָרָעָ֑ב וַתְּהִ֥י הָאָ֖רֶץ לְפַרְעֹֽה׃
grκαὶ ἐκτήσατο Ιωσηφ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραω· ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ Φαραω, ἐπεκράτησεν γὰρ αὐτῶν ὁ λιμός· καὶ ἐγένετο ἡ γῆ Φαραω,
laemit igitur Ioseph omnem terram Aegypti vendentibus singulis possessiones suas prae magnitudine famis subiecitque eam Pharaoni
itAllora Giuseppe acquistň per il faraone tutto il terreno dell'Egitto, perché gli Egiziani vendettero ciascuno il proprio campo, tanto infieriva su di loro la carestia. Cosě la terra divenne proprietŕ del faraone.
frJoseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon; car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon.
esEntonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón; pues los Egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos: y la tierra vino á ser de Faraón.
gbSo Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh, for every man of the Egyptians sold his field, because the famine was severe on them, and the land became Pharaoh's.
deAlso kaufte Joseph dem Pharao das ganze Ägypten. Denn die Ägypter verkauften ein jeglicher seinen Acker, denn die Teuerung war zu stark über sie. Und ward also das Land Pharao eigen.
dkDa křbte Josef al Jord i Ćgypten til Farao, idet enhver Ćgypter solgte sin Mark, fordi Hungersnřden tvang dem, og sĺledes kom Landet i Faraos Besiddelse;
seDĺ köpte Josef all jord i Egypten ĺt Farao; ty egyptierna sĺlde var och en sin ĺker, eftersom hungersnöden sĺ svĺrt tryckte dem. Sĺ blev jorden Faraos egendom.
noSĺ kjřpte Josef all jorden i Egypten til Farao; for egypterne solgte hver sin jordvei, fordi hungersnřden trykket dem hĺrdt; og landet blev Faraos eiendom.
fiNiin Joosef osti faraolle kaikki Egyptin pellot; sillä egyptiläiset myivät jokainen vainionsa, koska nälkä ahdisti heitä. Niin joutui maa faraon omaksi.
huMegvevé azért József egész Égyiptom földét a Faraó részére, mert az Égyiptombeliek mind eladák az ő földjöket, mivelhogy erőt vett vala rajtok az éhség. És a föld a Faraóé lőn.
21
heוְאֶ֨ת־הָעָ֔ם הֶעֱבִ֥יר אֹת֖וֹ לֶעָרִ֑ים מִקְצֵ֥ה גְבוּל־מִצְרַ֖יִם וְעַד־קָצֵֽהוּ׃
grκαὶ τὸν λαὸν κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παῖδας ἀπ᾽ ἄκρων ὁρίων Αἰγύπτου ἕως τῶν ἄκρων,
laet cunctos populos eius a novissimis terminis Aegypti usque ad extremos fines eius
itQuanto al popolo, egli lo fece passare nelle cittŕ da un capo all'altro della frontiera egiziana.
frIl fit passer le peuple dans les villes, d'un bout ŕ l'autre des frontičres de l'Égypte.
esY al pueblo hízolo pasar á las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo.
gbAs for the people, he moved them to the cities from one end of the border of Egypt even to the other end of it.
deUnd er teilte das Volk aus in die Städte, von einem Ende Ägyptens bis ans andere.
dkog Befolkningen gjorde han til hans Trćlle i hele Ćgypten fra Ende til anden.
seOch folket förflyttade han till städerna, frĺn den ena ändan av Egyptens omrĺde till den andra.
noMen folket flyttet han om i byene, fra den ene ende av Egyptens land til den andre.
fiJa hän siirsi kansan kaupunkeihin, Egyptin toisesta äärestä toiseen saakka.
huA népet pedig egyik városból a másikba telepíté Égyiptom egyik határszélétől másik széléig.
22
heרַ֛ק אַדְמַ֥ת הַכֹּהֲנִ֖ים לֹ֣א קָנָ֑ה כִּי֩ חֹ֨ק לַכֹּהֲנִ֜ים מֵאֵ֣ת פַּרְעֹ֗ה וְאָֽכְל֤וּ אֶת־חֻקָּם֙ אֲשֶׁ֨ר נָתַ֤ן לָהֶם֙ פַּרְעֹ֔ה עַל־כֵּ֕ן לֹ֥א מָכְר֖וּ אֶת־אַדְמָתָֽם׃
grχωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἐκτήσατο ταύτην Ιωσηφ, ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόμα τοῖς ἱερεῦσιν Φαραω, καὶ ἤσθιον τὴν δόσιν, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Φαραω· διὰ τοῦτο οὐκ ἀπέδοντο τὴν γῆν αὐτῶν.
lapraeter terram sacerdotum quae a rege tradita fuerat eis quibus et statuta cibaria ex horreis publicis praebebantur et idcirco non sunt conpulsi vendere possessiones suas
itSoltanto il terreno dei sacerdoti egli non acquistň, perché i sacerdoti avevano un'assegnazione fissa da parte del faraone e si nutrivano dell'assegnazione che il faraone passava loro; per questo non vendettero il loro terreno.
frSeulement, il n'acheta point les terres des prętres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prętres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon: c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres.
esSolamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración que Faraón les daba: por eso no vendieron su tierra.
gbOnly he didn't buy the land of the priests, for the priests had a portion from Pharaoh, and ate their portion which Pharaoh gave them. That is why they didn't sell their land.
deAusgenommen der Priester Feld. Das kaufte er nicht; denn es war von Pharao für die Priester verordnet, daß sie sich nähren sollten von dem Verordneten, das er ihnen gegeben hatte; darum brauchten sie ihr Feld nicht zu verkaufen.
dkKun Prćsternes Jord křbte han ikke, thi de havde faste Indtćgter fra Farao, og de levede af de Indtćgter, Farao havde skćnket dem; derfor behřvede de ikke at sćlge deres Jord.
seAllenast prästernas jord köpte han icke, ty prästerna hade sitt bestämda underhĺll av Farao, och de levde av det bestämda underhĺll som Farao gav dem; därför behövde de icke sälja sin jord.
noBare prestenes jord kjřpte han ikke; for Farao hadde gitt prestene faste inntekter, og de levde av sine faste inntekter, som Farao hadde gitt dem; derfor solgte de ikke sin jord.
fiAinoastaan pappien peltoja hän ei ostanut; sillä papeilla oli määrätyt tulot faraolta ja he elivät niistä määrätyistä tuloistaan, jotka he faraolta saivat. Sentähden heidän ei tarvinnut myydä peltojansa.
huCsak a papok földét nem vevé meg, mert a papoknak szabott részök vala a Faraótól és abból a szabott részből élnek vala, a mit nékik a Faraó ád vala; annak okáért, nem adák el az ő földjöket.
23
heוַיֹּ֤אמֶר יוֹסֵף֙ אֶל־הָעָ֔ם הֵן֩ קָנִ֨יתִי אֶתְכֶ֥ם הַיּ֛וֹם וְאֶת־אַדְמַתְכֶ֖ם לְפַרְעֹ֑ה הֵֽא־לָכֶ֣ם זֶ֔רַע וּזְרַעְתֶּ֖ם אֶת־הָאֲדָמָֽה׃
grεἶπεν δὲ Ιωσηφ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις ᾿Ιδοὺ κέκτημαι ὑμᾶς καὶ τὴν γῆν ὑμῶν σήμερον τῷ Φαραω· λάβετε ἑαυτοῖς σπέρμα καὶ σπείρατε τὴν γῆν,
ladixit ergo Ioseph ad populos en ut cernitis et vos et terram vestram Pharao possidet accipite semina et serite agros
itPoi Giuseppe disse al popolo: Vedete, io ho acquistato oggi per il faraone voi e il vostro terreno. Eccovi il seme: seminate il terreno.
frJoseph dit au peuple: Je vous ai achetés aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon; voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol.
esY José dijo al pueblo: He aquí os he hoy comprado y á vuestra tierra para Faraón: ved aquí simiente, y sembraréis la tierra.
gbThen Joseph said to the people, Behold, I have bought you and your land today for Pharaoh. Behold, here is seed for you, and you shall sow the land.
deDa sprach Joseph zu dem Volk: Siehe, ich habe heute gekauft euch und euer Feld dem Pharao; siehe, da habt ihr Samen und besäet das Feld.
dkDerpĺ sagde Josef til Folket: Nu har jeg křbt eder og eders Jord til Farao; nu har I Sĺsćd til Jorden;
seOch Josef sade till folket: Se, jag har nu köpt eder och eder jord ĺt Farao. Där haven I utsäde; besĺn nu jorden.
noOg Josef sa til folket: Nu har jeg kjřpt eder og eders jord til Farao; se, her har I sĺkorn, tilsĺ nu jorden!
fiJa Joosef sanoi kansalle: Katso, minä olen nyt ostanut teidät ja teidän peltonne faraolle; katso, tässä on teille siementä, kylväkää peltonne.
huÉs monda József a népnek: Ímé megvettelek titeket a mai napon, és a ti földeteket a Faraónak. Ímhol számotokra a mag, vessétek be a földet.
24
heוְהָיָה֙ בַּתְּבוּאֹ֔ת וּנְתַתֶּ֥ם חֲמִישִׁ֖ית לְפַרְעֹ֑ה וְאַרְבַּ֣ע הַיָּדֹ֡ת יִהְיֶ֣ה לָכֶם֩ לְזֶ֨רַע הַשָּׂדֶ֧ה וּֽלְאָכְלְכֶ֛ם וְלַאֲשֶׁ֥ר בְּבָתֵּיכֶ֖ם וְלֶאֱכֹ֥ל לְטַפְּכֶֽם׃
grκαὶ ἔσται τὰ γενήματα αὐτῆς δώσετε τὸ πέμπτον μέρος τῷ Φαραω, τὰ δὲ τέσσαρα μέρη ἔσται ὑμῖν αὐτοῖς εἰς σπέρμα τῇ γῇ καὶ εἰς βρῶσιν ὑμῖν καὶ πᾶσιν τοῖς ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν.
laut fruges habere possitis quintam partem regi dabitis quattuor reliquas permitto vobis in sementem et in cibos famulis et liberis vestris
itMa quando vi sarŕ il raccolto, voi ne darete un quinto al faraone e quattro parti saranno vostre, per la semina dei campi, per il nutrimento vostro e di quelli di casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini.
frA la récolte, vous donnerez un cinquičme ŕ Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties, pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons.
esY será que de los frutos daréis el quinto á Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros nińos.
gbIt will happen at the harvests, that you shall give a fifth to Pharaoh, and four parts will be your own, for seed of the field, for your food, for them of your households, and for food for your little ones.
deUnd von dem Getreide sollt ihr den Fünften geben; vier Teile sollen euer sein, zu besäen das Feld und zu eurer Speise und für euer Haus und eure Kinder.
dkmen af Afgrřden skal I afgive en Femtedel til Farao, medens de fire Femtedele skal tjene eder til Sĺsćd pĺ Marken og til Fřde for eder og eders Husstand og til Fřde for eders Břrn.
seOch när grödan kommer in, skolen I giva en femtedel ĺt Farao; men fyra femtedelar skolen I själva hava till utsäde pĺ ĺkern och till föda för eder och dem som I haven i edra hus och till föda för edra barn.
noOg nĺr avgrřden kommer inn, da skal I gi en femtedel til Farao, og de fire deler skal I ha til utsćd pĺ eders akrer og til fřde for eder og dem som er i eders hus, og til fřde for eders barn.
fiMutta sadosta teidän on annettava viides osa faraolle; mutta neljä viidettä osaa jääköön teille pellon siemeneksi sekä ravinnoksi itsellenne ja niille, jotka talossanne ovat, sekä elatukseksi vaimoillenne ja lapsillenne.
huÉs takaráskor adjatok a Faraónak egy ötödrészt; négy rész pedig legyen a tiétek, a mező bevetésére és éléstekre, mind magatoknak, mind házatok népének, és gyermekeiteknek eledelül.
25
heוַיֹּאמְר֖וּ הֶחֱיִתָ֑נוּ נִמְצָא־חֵן֙ בְּעֵינֵ֣י אֲדֹנִ֔י וְהָיִ֥ינוּ עֲבָדִ֖ים לְפַרְעֹֽה׃
grκαὶ εἶπαν Σέσωκας ἡμᾶς, εὕρομεν χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ ἐσόμεθα παῖδες Φαραω.
laqui responderunt salus nostra in manu tua est respiciat nos tantum dominus noster et laeti serviemus regi
itGli risposero: Ci hai salvato la vita! Ci sia solo concesso di trovar grazia agli occhi del mio signore e saremo servi del faraone!.
frIls dirent: Tu nous sauves la vie! que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon.
esY ellos respondieron: La vida nos has dado: hallemos gracia en ojos de mi seńor, y seamos siervos de Faraón.
gbThey said, You have saved our lives! Let us find favor in the sight of my lord, and we will be Pharaoh's servants.
deSie sprachen: Du hast uns am Leben erhalten; laß uns nur Gnade finden vor dir, unserm Herrn, so wollen wir gerne Pharao leibeigen sein.
dkDe svarede: Du har reddet vort Liv; mĺtte vi eje min Herres Gunst, sĺ vil vi vćre Faraos Trćlle!
seDe svarade: Du har behĺllit oss vid liv; lĺt oss finna nĺd för min herres ögon, sĺ vilja vi vara Faraos trälar.
noDa sa de: Du har holdt oss i live; la oss finne nĺde for min herres řine, sĺ skal vi vćre Faraos trćler.
fiHe vastasivat: Sinä olet pitänyt meidät hengissä; suo meidän vain saada armo herramme silmien edessä, niin olemme faraon orjia.
huÉs mondának: Életünket megtartottad; hadd találjunk kegyelmet uram szemei előtt, és szolgái leszünk a Faraónak.
26
heוַיָּ֣שֶׂם אֹתָ֣הּ יוֹסֵ֡ף לְחֹק֩ עַד־הַיּ֨וֹם הַזֶּ֜ה עַל־אַדְמַ֥ת מִצְרַ֛יִם לְפַרְעֹ֖ה לַחֹ֑מֶשׁ רַ֞ק אַדְמַ֤ת הַכֹּֽהֲנִים֙ לְבַדָּ֔ם לֹ֥א הָיְתָ֖ה לְפַרְעֹֽה׃
grκαὶ ἔθετο αὐτοῖς Ιωσηφ εἰς πρόσταγμα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου τῷ Φαραω ἀποπεμπτοῦν, χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἦν τῷ Φαραω.
laex eo tempore usque in praesentem diem in universa terra Aegypti regibus quinta pars solvitur et factum est quasi in legem absque terra sacerdotali quae libera ab hac condicione fuit
itCosě Giuseppe fece di questo una legge che vige fino ad oggi sui terreni d'Egitto, per la quale si deve dare la quinta parte al faraone. Soltanto i terreni dei sacerdoti non divennero del faraone.
frJoseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'ŕ ce jour, et d'aprčs laquelle un cinquičme du revenu des terres de l'Égypte appartient ŕ Pharaon; il n'y a que les terres des prętres qui ne soient point ŕ Pharaon.
esEntonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, seńalando para Faraón el quinto; excepto sólo la tierra de los sacerdotes, que no fué de Faraón.
gbJoseph made it a statute concerning the land of Egypt to this day, that Pharaoh should have the fifth. Only the land of the priests alone didn't become Pharaoh's.
deAlso machte Joseph ihnen ein Gesetz bis auf diesen Tag über der Ägypter Feld, den Fünften Pharao zu geben; ausgenommen der Priester Feld, das ward dem Pharao nicht eigen.
dkSĺledes gjorde Josef det til en Vedtćgt, der endnu den Dag i Dag gćlder i Ćgypten, at afgive en Femtedel til Farao; kun Prćsternes Jord kom ikke i Faraos Besiddelse.
seSĺ gjorde Josef det till en stadga, som ännu i dag gäller för Egyptens jord, att man skulle giva femtedelen ĺt Farao. Allenast prästernas jord blev icke Faraos egendom.
noSĺ satte Josef dette som en lov - og den lov gjelder den dag idag for jorden i Egypten - at Farao skulde ha femtedelen; bare Prestenes jord blev ikke Faraos eiendom.
fiNiin Joosef teki sen säädökseksi, joka vielä tänäkin päivänä on voimassa Egyptin pelloista, että faraolle on annettava viides osa. Ainoastaan pappien pellot eivät joutuneet faraon omiksi.
huÉs törvénynyé tevé azt József mind e mai napig Égyiptom földén, hogy a Faraóé az ötödrész, csak a papok földe, egyedűl az nem volt a Faraóé.
27
fiNiin Israel jäi asumaan Egyptiin, Goosenin maakuntaan; he asettuivat sinne ja olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät suuresti.
huLakozék azért Izráel Égyiptom földében a Gósen földén, és ott megöröködének, s megszaporodának és megsokasodának felette igen.
heוַיֵּ֧שֶׁב יִשְׂרָאֵ֛ל בְּאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם בְּאֶ֣רֶץ גֹּ֑שֶׁן וַיֵּאָחֲז֣וּ בָ֔הּ וַיִּפְר֥וּ וַיִּרְבּ֖וּ מְאֹֽד׃
grΚατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ τῆς γῆς Γεσεμ καὶ ἐκληρονόμησαν ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα.?
lahabitavit ergo Israhel in Aegypto id est in terra Gessen et possedit eam auctusque est et multiplicatus nimis
itGli Israeliti intanto si stabilirono nel paese d'Egitto, nel territorio di Gosen, ebbero proprietŕ e furono fecondi e divennero molto numerosi.
frIsraël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gosen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multipličrent beaucoup.
esAsí habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y aposesionáronse en ella, y se aumentaron, y multiplicaron en gran manera.
gbIsrael lived in the land of Egypt, in the land of Goshen; and they got themselves possessions therein, and were fruitful, and multiplied exceedingly.
deAlso wohnte Israel in Ägypten im Lande Gosen, und hatten's inne und wuchsen und mehrten sich sehr.
dkIsrael bosatte sig nu i Ćgypten, i Gosens Land; og de tog fast Ophold der, blev frugtbare og sĺre talrige.
seSĺ bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen; och de fingo sina besittningar där och voro fruktsamma och förökade sig storligen.
noIsrael blev boende i Egyptens land, i landet Gosen. og de fikk sig eiendom der og var fruktbare og blev meget tallrike.
28
heוַיְחִ֤י יַעֲקֹב֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם שְׁבַ֥ע עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה וַיְהִ֤י יְמֵֽי־יַעֲקֹב֙ שְׁנֵ֣י חַיָּ֔יו שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וְאַרְבָּעִ֥ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
grἐπέζησεν δὲ Ιακωβ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δέκα ἑπτὰ ἔτη· ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ιακωβ ἐνιαυτῶν τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη.
laet vixit in ea decem et septem annis factique sunt omnes dies vitae illius centum quadraginta septem annorum
itGiacobbe visse nel paese d'Egitto diciassette anni e gli anni della sua vita furono centoquarantasette.
frJacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte; et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans.
esY vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete ańos: y fueron los días de Jacob, los ańos de su vida, ciento cuarenta y siete ańos.
gbJacob lived in the land of Egypt seventeen years. So the days of Jacob, the years of his life, were one hundred forty-seven years.
deUnd Jakob lebte siebzehn Jahre in Ägyptenland, daß sein ganzes Alter ward hundertsiebenundvierzig Jahre.
dkJakob levede i Ćgypten i sytten Ĺr, sĺ at Jakobs Levetid blev 147 Ĺr.
seOch Jakob levde sjutton ĺr i Egyptens land, sĺ att hans levnadsĺlder blev ett hundra fyrtiosju ĺr.
noOg Jakob levde i Egyptens land i sytten ĺr; og Jakobs dager, hans leveĺr, blev hundre og syv og firti ĺr.
fiJa Jaakob eli Egyptin maassa seitsemäntoista vuotta, ja koko hänen elinaikansa oli sata neljäkymmentä seitsemän vuotta.
huJákób pedig tizenhét esztendeig él vala Égyiptom földén, és Jákób élete esztendeinek napjai száz negyvenhét esztendő.
29
heוַיִּקְרְב֣וּ יְמֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ לָמוּת֒ וַיִּקְרָ֣א׀ לִבְנ֣וֹ לְיוֹסֵ֗ף וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ שִֽׂים־נָ֥א יָדְךָ֖ תַּ֣חַת יְרֵכִ֑י וְעָשִׂ֤יתָ עִמָּדִי֙ חֶ֣סֶד וֶאֱמֶ֔ת אַל־נָ֥א תִקְבְּרֵ֖נִי בְּמִצְרָֽיִם׃
grἤγγισαν δὲ αἱ ἡμέραι Ισραηλ τοῦ ἀποθανεῖν, καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ιωσηφ καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ὑπόθες τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ποιήσεις ἐπ᾽ ἐμὲ ἐλεημοσύνην καὶ ἀλήθειαν τοῦ μή με θάψαι ἐν Αἰγύπτῳ,
lacumque adpropinquare cerneret mortis diem vocavit filium suum Ioseph et dixit ad eum si inveni gratiam in conspectu tuo pone manum sub femore meo et facies mihi misericordiam et veritatem ut non sepelias me in Aegypto
itQuando fu vicino il tempo della sua morte, Israele chiamň il figlio Giuseppe e gli disse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, metti la mano sotto la mia coscia e usa con me bontŕ e fedeltŕ: non seppellirmi in Egitto
frLorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit: Si j'ai trouvé grâce ŕ tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité: ne m'enterre pas en Égypte!
esY llegáronse los días de Israel para morir, y llamó á José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, ruégote que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad; ruégote que no me entierres en Egipto;
gbThe time came near that Israel must die, and he called his son Joseph, and said to him, If now I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. Please don't bury me in Egypt,
deDa nun die Zeit herbeikam, daß Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Joseph und sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, daß du mir die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in Ägypten;
dkDa nu Tiden nćrmede sig, at Israel skulde dř, kaldte han sin Sřn Josef til sig og sagde til ham: Hvis jeg har fundet Nĺde for dine Řjne, sĺ lćg din Hĺnd under min Lćnd og lov mig at vise mig den Kćrlighed og Trofasthed ikke at jorde mig i Ćgypten.
seDĺ nu tiden närmade sig att Israel skulle dö, kallade han till sig sin son Josef och sade till honom: Om jag har funnit nĺd för dina ögon, sĺ lägg din hand under min länd och lova att visa mig din kärlek och trofasthet därmed att du icke begraver mig i Egypten;
noDa det led mot den tid at Israel skulde dř, kalte han sin sřnn Josef til sig og sa til ham: Kjćre, har jeg funnet nĺde for dine řine, sĺ legg din hĺnd under min lend og vis mig den kjćrlighet og trofasthet at du ikke begraver mig i Egypten,
fiKun lähestyi aika, jolloin Israelin oli kuoltava, kutsui hän poikansa Joosefin ja sanoi hänelle: Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin pane nyt kätesi minun kupeeni alle ja osoita minulle laupeus ja uskollisuus: älä hautaa minua Egyptiin,
huÉs elközelgetének Izráel halálának napjai, és hívatá az ő fiát Józsefet, s monda néki: Ha én te előtted kedves vagyok, kérlek tedd a kezedet tomporom alá, és légy hozzám szeretettel és hűséggel: Kérlek ne temess el engem Égyiptomban.
30
heוְשָֽׁכַבְתִּי֙ עִם־אֲבֹתַ֔י וּנְשָׂאתַ֙נִי֙ מִמִּצְרַ֔יִם וּקְבַרְתַּ֖נִי בִּקְבֻרָתָ֑ם וַיֹּאמַ֕ר אָנֹכִ֖י אֶֽעֱשֶׂ֥ה כִדְבָרֶֽךָ׃
grἀλλὰ κοιμηθήσομαι μετὰ τῶν πατέρων μου, καὶ ἀρεῖς με ἐξ Αἰγύπτου καὶ θάψεις με ἐν τῷ τάφῳ αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν ᾿Εγὼ ποιήσω κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
lased dormiam cum patribus meis et auferas me de hac terra condasque in sepulchro maiorum cui respondit Ioseph ego faciam quod iussisti
itQuando io mi sarň coricato con i miei padri, portami via dall'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro. Rispose: Io agirň come hai detto.
frQuand je serai couché avec mes pčres, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit: Je ferai selon ta parole.
esMas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: Yo haré como tú dices.
gbbut when I sleep with my fathers, you shall carry me out of Egypt, and bury me in their burying place. He said, I will do as you have said.
desondern ich will liegen bei meinen Vätern, und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Begräbnis begraben. Er sprach: Ich will tun, wie du gesagt hast.
dkNĺr jeg har lagt mig til Hvile hos mine Fćdre, skal du fřre mig fra Ćgypten og jorde mig i deres Grav! Han svarede: Jeg skal gřre, som du siger.
sefastmer, när jag har gĺtt till vila hos mina fäder, skall du föra mig frĺn Egypten och begrava mig i deras grav. Han svarade: Jag skall göra sĺsom du har sagt.
nomen la mig fĺ hvile hos mine fedre, fřr mig bort fra Egypten og legg mig i deres grav! Og han svarte: Jeg skal gjřre som du sier.
fisillä minä tahdon levätä isieni luona; vie siis minut Egyptistä ja hautaa minut heidän hautaansa. Hän vastasi: Minä teen, niinkuin sanot.
huMidőn elaluszom az én atyáimmal, vígy ki engem Égyiptomból és temess el az ő sírjokba. És monda: Én a te beszéded szerint cselekszem.
31
heוַיֹּ֗אמֶר הִשָּֽׁבְעָה֙ לִ֔י וַיִּשָּׁבַ֖ע ל֑וֹ וַיִּשְׁתַּ֥חוּ יִשְׂרָאֵ֖ל עַל־רֹ֥אשׁ הַמִּטָּֽה׃ פ
grεἶπεν δέ ῎Ομοσόν μοι. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ. καὶ προσεκύνησεν Ισραηλ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.
laet ille iura ergo inquit mihi quo iurante adoravit Israhel Deum conversus ad lectuli caput
itRiprese: Giuramelo!. E glielo giurň; allora Israele si prostrň sul capezzale del letto.
frJacob dit: Jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit.
esY él dijo: Júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.
gbHe said, Swear to me, and he swore to him. Israel bowed himself on the bed's head.
deEr aber sprach: So schwöre mir. Und er schwur ihm. Da neigte sich Israel zu Häupten des Bettes.
dkDa sagde han: Tilsvćrg mig det! Og han tilsvor ham det. Da břjede Israel sig tilbedende over Lejets Hovedgćrde.
seMen han sade: Giv mig din ed därpĺ. Och han gav honom sin ed. Dĺ tillbad Israel, böjd mot sängens huvudgärd.
noDa sa han: Tilsverg mig det! Og han tilsvor ham det. Og Israel břide sig ned over hodegjerdet i sengen og tilbad.
fiHän sanoi: Vanno se minulle. Ja hän vannoi hänelle. Silloin Israel rukoili, kumartuneena vuoteensa päänalaista vasten.
huÉs monda: Esküdjél meg nékem! és megesküvék néki. És leborula Izráel az ágy fejére.

<<< operone list >>>