בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

39

heוְיוֹסֵ֖ף הוּרַ֣ד מִצְרָ֑יְמָה וַיִּקְנֵ֡הוּ פּוֹטִיפַר֩ סְרִ֨יס פַּרְעֹ֜ה שַׂ֤ר הַטַּבָּחִים֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מִיַּד֙ הַיִּשְׁמְעֵאלִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הוֹרִדֻ֖הוּ שָֽׁמָּה׃
grΙωσηφ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν Πετεφρης ὁ εὐνοῦχος Φαραω, ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος, ἐκ χειρὸς Ισμαηλιτῶν, οἳ κατήγαγον αὐτὸν ἐκεῖ.
laigitur Ioseph ductus est in Aegyptum emitque eum Putiphar eunuchus Pharaonis princeps exercitus vir aegyptius de manu Ismahelitarum a quibus perductus erat
itGiuseppe era stato condotto in Egitto e Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie, un Egiziano, lo acquistň da quegli Ismaeliti che l'avevano condotto laggiů.
frOn fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.
esY LLEVADO José á Egipto, comprólo Potiphar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón Egipcio, de mano de los Ismaelitas que lo habían llevado allá.
gbJoseph was brought down to Egypt. Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard, an Egyptian, bought him from the hand of the Ishmaelites that had brought him down there.
deJoseph ward hinab nach Ägypten geführt; und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Hauptmann, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabbrachten.
dkDa Josef var bragt ned til Ćgypten, blev han af Ismaeliterne, der havde bragt ham derned, solgt til Faraos Hofmand Potifar, Livvagtens Řverste, en Ćgypter.
seOch Josef fördes ned till Egypten; och Potifar, som var hovman hos Farao och hövitsman för drabanterna, en egyptisk man, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom ditned.
noJosef blev fřrt ned til Egypten; og Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og hřvding over livvakten, kjřpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med sig dit.
fiJa Joosef vietiin Egyptiin, ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli faraon hoviherra ja henkivartijain päämies, osti hänet ismaelilaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet.
huJózsef pedig aláviteték Égyiptomba és megvevé őt az Ismáelitáktól, kik őt oda vitték vala, egy égyiptomi ember Pótifár, a Faraó főembere, a testőrök főhadnagya.
2
heוַיְהִ֤י יְהוָה֙ אֶת־יוֹסֵ֔ף וַיְהִ֖י אִ֣ישׁ מַצְלִ֑יחַ וַיְהִ֕י בְּבֵ֥ית אֲדֹנָ֖יו הַמִּצְרִֽי׃
grκαὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ, καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ παρὰ τῷ κυρίῳ τῷ Αἰγυπτίῳ.
lafuitque Dominus cum eo et erat vir in cunctis prospere agens habitabatque in domo domini sui
itAllora il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'Egiziano, suo padrone.
frL'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna; il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien.
esMas Jehová fué con José, y fué varón prosperado: y estaba en la casa de su seńor el Egipcio.
gbYahweh was with Joseph, and he was a prosperous man. He was in the house of his master the Egyptian.
deUnd der HERR war mit Joseph, daß er ein glücklicher Mann ward; und er war in seines Herrn, des Ägypters, Hause.
dkMen Herren var med Josef, sĺ Lykken fulgte ham. Han var i sin Herre Ćgypterens Hus;
seOch HERREN var med Josef, sĺ att han blev en lyckosam man. Och han vistades i sin herres, egyptierns, hus;
noMen Herren var med Josef, sĺ alt lyktes for ham; og han vedblev ĺ vćre i huset hos sin herre egypteren.
fiMutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja hän oleskeli isäntänsä, egyptiläisen, talossa.
huÉs az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő égyiptomi urának házában vala.
3
heוַיַּ֣רְא אֲדֹנָ֔יו כִּ֥י יְהוָ֖ה אִתּ֑וֹ וְכֹל֙ אֲשֶׁר־ה֣וּא עֹשֶׂ֔ה יְהוָ֖ה מַצְלִ֥יחַ בְּיָדֽוֹ׃
grᾔδει δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ὅτι κύριος μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἂν ποιῇ, κύριος εὐοδοῖ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
laqui optime noverat esse Dominum cum eo et omnia quae gereret ab eo dirigi in manu illius
itIl suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che quanto egli intraprendeva il Signore faceva riuscire nelle sue mani.
frSon maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
esY vió su seńor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
gbHis master saw that Yahweh was with him, and that Yahweh made all that he did prosper in his hand.
deUnd sein Herr sah, daß der HERR mit ihm war; denn alles, was er tat, dazu gab der HERR Glück durch ihn,
dkog hans Herre sĺ, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han foretog sig, lykkes for ham.
seoch hans herre sĺg att HERREN var med honom, ty allt vad han gjorde lät HERREN lyckas väl under hans hand.
noDa hans herre sĺ at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham,
fiJa hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään.
huLátá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében:
4
heוַיִּמְצָ֨א יוֹסֵ֥ף חֵ֛ן בְּעֵינָ֖יו וַיְשָׁ֣רֶת אֹת֑וֹ וַיַּפְקִדֵ֙הוּ֙ עַל־בֵּית֔וֹ וְכָל־יֶשׁ־ל֖וֹ נָתַ֥ן בְּיָדֽוֹ׃
grκαὶ εὗρεν Ιωσηφ χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ, εὐηρέστει δὲ αὐτῷ, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, ἔδωκεν διὰ χειρὸς Ιωσηφ.
lainvenitque Ioseph gratiam coram domino suo et ministrabat ei a quo praepositus omnibus gubernabat creditam sibi domum et universa quae tradita fuerant
itCosě Giuseppe trovň grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale; anzi quegli lo nominň suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi.
frJoseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa ŕ son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.
esAsí halló José gracia en sus ojos, y servíale; y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
gbJoseph found favor in his sight. He ministered to him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.
deAlso daß er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener ward. Der setzte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände.
dkSĺledes fandt Josef Nĺde for hans Řjne og kom til at gĺ ham til Hĺnde; og han satte ham over sit Hus og gav alt, hvad han ejede, i hans Hĺnd;
seOch Josef fann nĺd för hans ögon och fick betjäna honom. Och han satte honom över sitt hus, och allt vad han ägde lämnade han i hans vĺrd.
nofant Josef nĺde for hans řine og fikk gĺ ham til hĺnde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender.
fiNiin Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä. Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli.
huKedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgál vala néki; és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, a mije vala, kezére bízá.
5
seOch frĺn den stund dĺ han hade satt honom över sitt hus och över allt vad han ägde, välsignade HERREN egyptierns hus, för Josefs skull; och HERRENS välsignelse vilade över allt vad han ägde, hemma och pĺ marken.
noOg helt fra den tid han hadde satt ham over sitt hus og over alt det han hadde, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld, og Herrens velsignelse var over alt det han hadde, bĺde i huset og pĺ marken.
fiJa siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitoonsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla.
huÉs lőn az időtől fogva, hogy házának és a mije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az égyiptomi embernek házát Józsefért; és az Úr áldása vala mindenen, a mije csak volt a házban és a mezőn.
heוַיְהִ֡י מֵאָז֩ הִפְקִ֨יד אֹת֜וֹ בְּבֵית֗וֹ וְעַל֙ כָּל־אֲשֶׁ֣ר יֶשׁ־ל֔וֹ וַיְבָ֧רֶךְ יְהוָ֛ה אֶת־בֵּ֥ית הַמִּצְרִ֖י בִּגְלַ֣ל יוֹסֵ֑ף וַיְהִ֞י בִּרְכַּ֤ת יְהוָה֙ בְּכָל־אֲשֶׁ֣ר יֶשׁ־ל֔וֹ בַּבַּ֖יִת וּבַשָּׂדֶֽה׃
grἐγένετο δὲ μετὰ τὸ κατασταθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, καὶ ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ Ιωσηφ, καὶ ἐγενήθη εὐλογία κυρίου ἐν πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ.
labenedixitque Dominus domui Aegyptii propter Ioseph et multiplicavit tam in aedibus quam in agris cunctam eius substantiam
itDa quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'Egiziano per causa di Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, in casa e nella campagna.
frDčs que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, ŕ cause de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit ŕ la maison, soit aux champs.
esY aconteció que, desde cuando le dió el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio á causa de José; y la bendición de Jehová fué sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
gbFrom the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, Yahweh blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Yahweh's blessing was on all that he had, in the house and in the field.
deUnd von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der HERR des Ägypters Haus um Josephs willen; und war eitel Segen des HERRN in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde.
dkog fra det Řjeblik han satte ham over sit Hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Ćgypterens Hus for Josefs Skyld, og Herrens Velsignelse hvilede over alt, hvad han ejede, bĺde inde og ude;
6
heוַיַּעֲזֹ֣ב כָּל־אֲשֶׁר־לוֹ֮ בְּיַד־יוֹסֵף֒ וְלֹא־יָדַ֤ע אִתּוֹ֙ מְא֔וּמָה כִּ֥י אִם־הַלֶּ֖חֶם אֲשֶׁר־ה֣וּא אוֹכֵ֑ל וַיְהִ֣י יוֹסֵ֔ף יְפֵה־תֹ֖אַר וִיפֵ֥ה מַרְאֶֽה׃
grκαὶ ἐπέτρεψεν πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, εἰς χεῖρας Ιωσηφ καὶ οὐκ ᾔδει τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν οὐδὲν πλὴν τοῦ ἄρτου, οὗ ἤσθιεν αὐτός. Καὶ ἦν Ιωσηφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα.
lanec quicquam aliud noverat nisi panem quo vescebatur erat autem Ioseph pulchra facie et decorus aspectu
itCosě egli lasciň tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non gli domandava conto di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e avvenente di aspetto.
frIl abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure.
esY dejó todo lo que tenía en mano de José; ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
gbHe left all that he had in Joseph's hand. He didn't concern himself with anything, except for the food which he ate. Joseph was well-built and handsome.
deDarum ließ er alles unter Josephs Händen, was er hatte, und nahm sich keines Dinges an, solange er ihn hatte, nur daß er aß und trank. Und Joseph war schön und hübsch von Angesicht.
dkog han betroede alt, hvad han ejede, til Josef, og selv bekymrede han sig ikke om andet end den Mad, han spiste. Men Josef havde en smuk Skikkelse og sĺ godt ud.
seDärför överlät han i Josefs vĺrd allt vad han ägde, och sedan han hade fĺtt honom till sin hjälp, bekymrade han sig icke om nĺgot, utom maten som han själv ĺt. Men Josef hade en skön gestalt och var skön att skĺda.
noOg han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han sĺ ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv ĺt. Og Josef var vakker av skapning og vakker ĺ se til.
fiNiin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruuasta, jota hän söi.
huMindent azért valamije vala József kezére bíza; és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arczú vala.
7
heוַיְהִ֗י אַחַר֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה וַתִּשָּׂ֧א אֵֽשֶׁת־אֲדֹנָ֛יו אֶת־עֵינֶ֖יהָ אֶל־יוֹסֵ֑ף וַתֹּ֖אמֶר שִׁכְבָ֥ה עִמִּֽי׃
grκαὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς ἐπὶ Ιωσηφ καὶ εἶπεν Κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ.
lapost multos itaque dies iecit domina oculos suos in Ioseph et ait dormi mecum
itDopo questi fatti, la moglie del padrone gettň gli occhi su Giuseppe e gli disse: Unisciti a me!.
frAprčs ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi!
esY aconteció después de esto, que la mujer de su seńor puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo.
gbAfter these things, his master's wife set her eyes on Joseph; and she said, Lie with me.
deUnd es begab sich nach dieser Geschichte, daß seines Herrn Weib ihre Augen auf Joseph warf und sprach: Schlafe bei mir!
dkNu hćndte det nogen Tid derefter, at hans Herres Hustru kastede sine Řjne pĺ Josef og sagde: Kom og lig hos mig!
seOch efter en tid hände sig att hans herres hustru kastade sina ögon pĺ Josef och sade: Ligg hos mig.
noOg nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine řine pĺ Josef og sa: Kom og ligg hos mig!
fiMutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi: Makaa minun kanssani.
huÉs lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem.
8
heוַיְמָאֵ֓ן׀ וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־אֵ֣שֶׁת אֲדֹנָ֔יו הֵ֣ן אֲדֹנִ֔י לֹא־יָדַ֥ע אִתִּ֖י מַה־בַּבָּ֑יִת וְכֹ֥ל אֲשֶׁר־יֶשׁ־ל֖וֹ נָתַ֥ן בְּיָדִֽי׃
grὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, εἶπεν δὲ τῇ γυναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ Εἰ ὁ κύριός μου οὐ γινώσκει δι᾽ ἐμὲ οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, ἔδωκεν εἰς τὰς χεῖράς μου
laqui nequaquam adquiescens operi nefario dixit ad eam ecce dominus meus omnibus mihi traditis ignorat quid habeat in domo sua
itMa egli rifiutň e disse alla moglie del suo padrone: Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto č nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi.
frIl refusa, et dit ŕ la femme de son maître: Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient.
esY él no quiso, y dijo á la mujer de su seńor: He aquí que mi seńor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene:
gbBut he refused, and said to his master's wife, Behold, my master doesn't know what is with me in the house, and he has put all that he has into my hand.
deEr weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr nimmt sich keines Dinges an vor mir, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan,
dkMen han vćgrede sig og sagde til sin Herres Hustru: Se, min Herre bekymrer sig ikke om noget i Huset, men alt, hvad han ejer, har han givet i min Hĺnd;
seMen han ville icke, utan sade till sin herres hustru: Se, alltsedan min herre har tagit mig till sin hjälp, bekymrar han sig icke om nĺgot i huset, och allt vad han äger har han lämnat i min vĺrd.
noMen han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender;
fiMutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle: Katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on.
huŐ azonban vonakodék s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és a mije van, mindenét az én kezemre bízá.
9
heאֵינֶ֨נּוּ גָד֜וֹל בַּבַּ֣יִת הַזֶּה֮ מִמֶּנִּי֒ וְלֹֽא־חָשַׂ֤ךְ מִמֶּ֙נִּי֙ מְא֔וּמָה כִּ֥י אִם־אוֹתָ֖ךְ בַּאֲשֶׁ֣ר אַתְּ־אִשְׁתּ֑וֹ וְאֵ֨יךְ אֶֽעֱשֶׂ֜ה הָרָעָ֤ה הַגְּדֹלָה֙ הַזֹּ֔את וְחָטָ֖אתִי לֵֽאלֹהִֽים׃
grκαὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οὐθὲν ἐμοῦ οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ᾽ ἐμοῦ οὐδὲν πλὴν σοῦ διὰ τὸ σὲ γυναῖκα αὐτοῦ εἶναι, καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ;
lanec quicquam est quod non in mea sit potestate vel non tradiderit mihi praeter te quae uxor eius es quomodo ergo possum malum hoc facere et peccare in Deum meum
itLui stesso non conta piů di me in questa casa; non mi ha proibito nulla, se non te, perché sei sua moglie. E come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?.
frIl n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?
esNo hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino á ti, por cuanto tú eres su mujer; żcómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
gbNo one is greater in this house than I am, and he has not kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness, and sin against God?
deund hat nichts so Großes in dem Hause, das er mir verhohlen habe, außer dir, indem du sein Weib bist. Wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel tun und wider Gott sündigen?
dkhan har ikke střrre Magt i Huset end jeg, og han har ikke unddraget mig noget som helst undtagen dig, fordi du er hans Hustru hvor skulde jeg da kunne řve denne store Misgerning og synde mod Gud!
seHan har i detta hus icke större makt än jag, och intet annat har han förbehĺllit sig än dig allena, eftersom du är hans hustru. Huru skulle jag dĺ kunna göra sĺ mycket ont och synda mot Gud?
nohan har ikke mere ĺ si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjřre denne store ondskap og synde mot Gud?
fiHänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan!
huSenki sincs nálamnál nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és [hogyan] vétkezném az Isten ellen?
10
heוַיְהִ֕י כְּדַבְּרָ֥הּ אֶל־יוֹסֵ֖ף י֣וֹם׀ י֑וֹם וְלֹא־שָׁמַ֥ע אֵלֶ֛יהָ לִשְׁכַּ֥ב אֶצְלָ֖הּ לִהְי֥וֹת עִמָּֽהּ׃
grἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ιωσηφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῇ καθεύδειν μετ᾽ αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῇ.?
lahuiuscemodi verbis per singulos dies et mulier molesta erat adulescenti et ille recusabat stuprum
itE, benché ogni giorno essa ne parlasse a Giuseppe, egli non acconsentě di unirsi, di darsi a lei.
frQuoiqu'elle parlât tous les jours ŕ Joseph, il refusa de coucher auprčs d'elle, d'ętre avec elle.
esY fué que hablando ella á José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella.
gbAs she spoke to Joseph day by day, he didn't listen to her, to lie by her, or to be with her.
deUnd sie trieb solche Worte gegen Joseph täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, daß er nahe bei ihr schliefe noch um sie wäre.
dkOg skřnt hun Dag efter Dag talte Josef til, vilde han dog ikke fřje hende i at ligge hos hende og have med hende at gřre.
seOch fastän hon talade sĺdant dag efter dag till Josef, hörde han dock icke pĺ henne och ville icke ligga hos henne eller vara med henne.
noSom hun nu dag efter dag talte til Josef, og han ikke fřide henne i ĺ ligge hos henne og vćre sammen med henne,
fiJa vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressänsä eikä olemaan hänen kanssaan.
huÉs lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgata reá, hogy vele háljon és vele egyesüljön.
11
heוַיְהִי֙ כְּהַיּ֣וֹם הַזֶּ֔ה וַיָּבֹ֥א הַבַּ֖יְתָה לַעֲשׂ֣וֹת מְלַאכְתּ֑וֹ וְאֵ֨ין אִ֜ישׁ מֵאַנְשֵׁ֥י הַבַּ֛יִת שָׁ֖ם בַּבָּֽיִת׃
grἐγένετο δὲ τοιαύτη τις ἡμέρα, εἰσῆλθεν Ιωσηφ εἰς τὴν οἰκίαν ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ οὐθεὶς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔσω,
laaccidit autem ut quadam die intraret Ioseph domum et operis quippiam absque arbitris faceret
itOra un giorno egli entrň in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era nessuno dei domestici.
frUn jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait lŕ aucun des gens de la maison,
esAconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa.
gbAbout this time, he went into the house to do his work, and there were none of the men of the house inside.
deEs begab sich eines Tages, daß Joseph in das Haus ging, sein Geschäft zu tun, und war kein Mensch vom Gesinde des Hauses dabei.
dkMen en Dag han kom ind i Huset for at gřre sin Gerning, og ingen af Husfolkene var til Stede i Huset,
seMen en dag dĺ han kom in i huset för att förrätta sina sysslor, och ingen av husfolket var tillstädes därinne,
nosĺ hendte det en dag at han kom inn i huset for ĺ gjřre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne.
fiMutta eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan eikä ketään talonväestä ollut sisällä saapuvilla,
huLőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba beméne, és a háznép közűl senki sem vala ott benn a házban,
12
heוַתִּתְפְּשֵׂ֧הוּ בְּבִגְד֛וֹ לֵאמֹ֖ר שִׁכְבָ֣ה עִמִּ֑י וַיַּעֲזֹ֤ב בִּגְדוֹ֙ בְּיָדָ֔הּ וַיָּ֖נָס וַיֵּצֵ֥א הַחֽוּצָה׃
grκαὶ ἐπεσπάσατο αὐτὸν τῶν ἱματίων λέγουσα Κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ. καὶ καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
laet illa adprehensa lacinia vestimenti eius diceret dormi mecum qui relicto in manu illius pallio fugit et egressus est foras
itEssa lo afferrň per la veste, dicendo: Unisciti a me!. Ma egli le lasciň tra le mani la veste, fuggě e uscě.
frelle le saisit par son vętement, en disant: Couche avec moi! Il lui laissa son vętement dans la main, et s'enfuit au dehors.
esY asiólo ella por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó, y salióse fuera.
gbShe caught him by his garment, saying, Lie with me! He left his garment in her hand, and ran outside.
deUnd sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Schlafe bei mir! Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus.
dkgreb hun fat i hans Kappe og sagde: Kom og lig hos mig! Men han lod Kappen blive i hendes Hĺnd og flygtede ud af Huset.
sefattade hon honom i manteln och sade: Ligg hos mig. Men han lämnade manteln i hennes hand och flydde och kom ut.
noDa grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hĺnd og flyktet ut av huset.
fitarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi: Makaa minun kanssani. Mutta tämä jätti vaippansa hänen käsiinsä, pakeni ja riensi ulos.
huÉs megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: Hálj velem. Ő pedig ott hagyá ruháját az [asszony] kezében és elfuta és kiméne.
13
heוַיְהִי֙ כִּרְאוֹתָ֔הּ כִּֽי־עָזַ֥ב בִּגְד֖וֹ בְּיָדָ֑הּ וַיָּ֖נָס הַחֽוּצָה׃
grκαὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω,
lacumque vidisset mulier vestem in manibus suis et se esse contemptam
itAllora essa, vedendo ch'egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori,
frLorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vętement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors,
esY acaeció que cuando vió ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huído fuera,
gbWhen she saw that he had left his garment in her hand, and had run outside,
deDa sie nun sah, daß er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh,
dkDa hun nu sĺ, at han havde ladet hende beholde Kappen og var flygtet ud af Huset,
seDĺ hon nu sĺg att han hade lämnat sin mantel i hennes hand och flytt ut,
noOg da hun sĺ at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hĺnd og var flyktet ut av huset,
fiKun hän nyt huomasi, että Joosef oli jättänyt vaippansa hänen käsiinsä ja paennut ulos,
huÉs mikor látja vala az [asszony], hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta, és kifutott:
14
heוַתִּקְרָ֞א לְאַנְשֵׁ֣י בֵיתָ֗הּ וַתֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ לֵאמֹ֔ר רְא֗וּ הֵ֥בִיא לָ֛נוּ אִ֥ישׁ עִבְרִ֖י לְצַ֣חֶק בָּ֑נוּ בָּ֤א אֵלַי֙ לִשְׁכַּ֣ב עִמִּ֔י וָאֶקְרָ֖א בְּק֥וֹל גָּדֽוֹל׃
grκαὶ ἐκάλεσεν τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα ῎Ιδετε, εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα Εβραῖον ἐμπαίζειν ἡμῖν· εἰσῆλθεν πρός με λέγων Κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐβόησα φωνῇ μεγάλῃ·
lavocavit homines domus suae et ait ad eos en introduxit virum hebraeum ut inluderet nobis ingressus est ad me ut coiret mecum cumque ego succlamassem
itchiamň i suoi domestici e disse loro: Guardate, ci ha condotto in casa un Ebreo per scherzare con noi! Mi si č accostato per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce.
frelle appela les gens de sa maison, et leur dit: Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi; mais j'ai crié ŕ haute voix.
esLlamó á los de casa, y hablóles diciendo: Mirad, nos ha traído un Hebreo, para que hiciese burla de nosotros: vino él á mí para dormir conmigo, y yo dí grandes voces;
gbshe called to the men of her house, and spoke to them, saying, Behold, he has brought in a Hebrew to us to mock us. He came in to me to lie with me, and I cried with a loud voice.
derief sie das Gesinde im Hause und sprach zu ihnen: Sehet, er hat uns den hebräischen Mann hereingebracht, daß er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen; ich rief aber mit lauter Stimme.
dkkaldte hun pĺ sine Husfolk og sagde til dem: Her kan I se! Han har bragt os en Hebrćer til at drive Spot med os! Han kom ind til mig og vilde ligge hos mig, men jeg rĺbte af alle Krćfter,
seropade hon pĺ sitt husfolk och sade till dem: Sen här, han har fört hit till oss en hebreisk man, för att denne skulle locka oss till lättfärdighet. Han kom in till mig och ville ligga hos mig; men jag ropade med hög röst.
noropte hun pĺ sine husfolk og sa til dem: Se, her har han fřrt en hebraisk mann hit til oss for ĺ fřre skam over oss; han kom inn til mig for ĺ ligge hos mig, men jeg ropte sĺ hřit jeg kunde,
fihuusi hän talonväkeään ja sanoi heille näin: Katsokaa, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan; tämä tuli luokseni maatakseen minun kanssani, mutta minä huusin kovalla äänellä.
huÖsszehívá a háznépet és szóla hozzájuk, mondván: Lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, s én fenszóval kiálték.
15
heוַיְהִ֣י כְשָׁמְע֔וֹ כִּֽי־הֲרִימֹ֥תִי קוֹלִ֖י וָאֶקְרָ֑א וַיַּעֲזֹ֤ב בִּגְדוֹ֙ אֶצְלִ֔י וַיָּ֖נָס וַיֵּצֵ֥א הַחֽוּצָה׃
grἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα, καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
laet audisset vocem meam reliquit pallium quod tenebam et fugit foras
itEgli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, č fuggito ed č uscito.
frEt quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vętement ŕ côté de moi et s'est enfui dehors.
esY viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto á mí su ropa, y huyó, y salióse fuera.
gbWhen he heard that I lifted up my voice and cried, he left his garment by me, and ran outside.
deUnd da er hörte, daß ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und lief hinaus.
dkog da han hřrte, at jeg gav mig til at rĺbe, lod han sin Kappe blive hos mig og flygtede ud af Huset!
seOch när han hörde att jag hov upp min röst och ropade, lämnade han sin mantel kvar hos mig och flydde och kom ut.
noog da han hřrte at jeg satte i ĺ rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset.
fiJa kun hän kuuli minun kirkaisevan ja huutavan, jätti hän vaippansa viereeni, pakeni ja riensi ulos.
huÉs lőn, a mint hallja vala, hogy fenszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyá és elfuta és kiméne.
16
heוַתַּנַּ֥ח בִּגְד֖וֹ אֶצְלָ֑הּ עַד־בּ֥וֹא אֲדֹנָ֖יו אֶל־בֵּיתֽוֹ׃
grκαὶ καταλιμπάνει τὰ ἱμάτια παρ᾽ ἑαυτῇ, ἕως ἦλθεν ὁ κύριος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
lain argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit marito revertenti domum
itEd essa pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa.
frEt elle posa le vętement de Joseph ŕ côté d'elle, jusqu'ŕ ce que son maître rentrât ŕ la maison.
esY ella puso junto á sí la ropa de él, hasta que vino su seńor á su casa.
gbShe laid up his garment by her, until his master came home.
deUnd sie legte sein Kleid neben sich, bis der Herr heimkam,
dkSĺ lod hun Kappen blive liggende hos sig, indtil hans Herre kom hjem,
seOch hon lät hans mantel ligga kvar hos sig, till dess hans herre kom hem;
noSĺ lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem.
fiJa hän pani vaipan viereensä siksi, kunnes Joosefin isäntä tuli kotiin.
huMegtartá azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura haza jöve.
17
heוַתְּדַבֵּ֣ר אֵלָ֔יו כַּדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה לֵאמֹ֑ר בָּֽא־אֵלַ֞י הָעֶ֧בֶד הָֽעִבְרִ֛י אֲשֶׁר־הֵבֵ֥אתָ לָּ֖נוּ לְצַ֥חֶק בִּֽי׃
grκαὶ ἐλάλησεν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα Εἰσῆλθεν πρός με ὁ παῖς ὁ Εβραῖος, ὃν εἰσήγαγες πρὸς ἡμᾶς, ἐμπαῖξαί μοι καὶ εἶπέν μοι Κοιμηθήσομαι μετὰ σοῦ·
laet ait ingressus est ad me servus hebraeus quem adduxisti ut inluderet mihi
itAllora gli disse le stesse cose: Quel servo ebreo, che tu ci hai condotto in casa, mi si č accostato per scherzare con me.
frAlors elle lui parla ainsi: L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi.
esEntonces le habló ella semejantes palabras, diciendo: El siervo Hebreo que nos trajiste, vino á mí para deshonrarme;
gbShe spoke to him according to these words, saying, The Hebrew servant, whom you have brought to us, came in to me to mock me,
deund sagte zu ihm ebendieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hereingebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben.
dkog sagde sĺ det samme til ham: Den hebraiske Trćl, du bragte os til at drive Spot med os, kom ind til mig;
sedĺ berättade hon för honom detsamma; hon sade: Den hebreiske tjänaren som du har fört hit till oss kom in till mig, och ville locka mig till lättfärdighet.
noDa talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske trćl som du har fřrt hit til oss, kom inn til mig for ĺ fřre skam over mig;
fiJa hän puhui hänelle samalla tavalla, sanoen: Tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkanaan;
huS ilyen szókkal szóla hozzá, mondván: Bejöve hozzám a héber szolga, a kit ide hoztál, hogy szégyent hozzon reám.
18
heוַיְהִ֕י כַּהֲרִימִ֥י קוֹלִ֖י וָאֶקְרָ֑א וַיַּעֲזֹ֥ב בִּגְד֛וֹ אֶצְלִ֖י וַיָּ֥נָס הַחֽוּצָה׃
grὡς δὲ ἤκουσεν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα, κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
lacumque vidisset me clamare reliquit pallium et fugit foras
itMa appena io ho gridato e ho chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed č fuggito fuori.
frEt comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vętement ŕ côté de moi et s'est enfui dehors.
esY como yo alcé mi voz y grite, él dejó su ropa junto á mí, y huyó fuera.
gband as I lifted up my voice and cried, he left his garment by me, and ran outside.
deDa ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus.
dkmen da jeg gav mig til at rĺbe, lod han sin Kappe blive hos mig og flygtede ud af Huset.
seMen dĺ jag hov upp min röst och ropade, lämnade han sin mantel kvar hos mig och flydde ut.
nomen da jeg satte i ĺ rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset.
fimutta kun minä kirkaisin ja huusin, jätti hän vaippansa viereeni ja pakeni ulos.
huÉs mikor fenszóval kezdtem kiáltani, ruháját nálam hagyá és kifuta.
19
heוַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ אֲדֹנָ֜יו אֶת־דִּבְרֵ֣י אִשְׁתּ֗וֹ אֲשֶׁ֨ר דִּבְּרָ֤ה אֵלָיו֙ לֵאמֹ֔ר כַּדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה עָ֥שָׂהּ לִ֖י עַבְדֶּ֑ךָ וַיִּ֖חַר אַפּֽוֹ׃
grἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν ὁ κύριος αὐτοῦ τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν λέγουσα Οὕτως ἐποίησέν μοι ὁ παῖς σου, καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ.
lahis auditis dominus et nimium credulus verbis coniugis iratus est valde
itQuando il padrone udě le parole di sua moglie che gli parlava: Proprio cosě mi ha fatto il tuo servo!, si accese d'ira.
frAprčs avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voilŕ ce que m'a fait ton esclave! le maître de Joseph fut enflammé de colčre.
esY sucedió que como oyó su seńor las palabras que su mujer le hablara, diciendo: Así me ha tratado tu siervo; encendióse su furor.
gbWhen his master heard the words of his wife, which she spoke to him, saying, This is what your servant did to me, his wrath was kindled.
deAls sein Herr hörte die Rede seines Weibes, die sie ihm sagte und sprach: Also hat mir dein Knecht getan, ward er sehr zornig.
dkDa hans Herre hřrte sin Hustrus Ord: Sĺledes har din Trćl behandlet mig! blussede Vreden op i ham;
seNär nu hans herre hörde vad hans hustru berättade för honom, nämligen att hans tjänare hade betett sig mot henne pĺ detta sätt, blev hans vrede upptänd.
noDa nu hans herre hřrte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Sĺledes har din trćl gjort mot mig, da optendtes hans vrede.
fiKun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertovan ja sanovan: Näin sinun orjasi on tehnyt minulle, syttyi hänen vihansa.
huÉs lőn, a mint hallja az ő ura az ő feleségének beszédeit, melyeket néki beszélt, mondván: Ilyesmiket tett velem a te szolgád; haragra gerjede.
20
heוַיִּקַּח֩ אֲדֹנֵ֨י יוֹסֵ֜ף אֹת֗וֹ וַֽיִּתְּנֵ֙הוּ֙ אֶל־בֵּ֣ית הַסֹּ֔הַר מְק֕וֹם ׳אֲשֶׁר־אֲסוּרֵי׳ ״אֲשֶׁר־אֲסִירֵ֥י״ הַמֶּ֖לֶךְ אֲסוּרִ֑ים וַֽיְהִי־שָׁ֖ם בְּבֵ֥ית הַסֹּֽהַר׃
grκαὶ λαβὼν ὁ κύριος Ιωσηφ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, εἰς τὸν τόπον, ἐν ᾧ οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατέχονται ἐκεῖ ἐν τῷ ὀχυρώματι.
latradiditque Ioseph in carcerem ubi vincti regis custodiebantur et erat ibi clausus
itIl padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. Cosě egli rimase lŕ in prigione.
frIl prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu oů les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut lŕ, en prison.
esY tomó su seńor á José, y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel.
gbJoseph's master took him, and put him into the prison, the place where the king's prisoners were bound, and he was there in custody.
deDa nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, darin des Königs Gefangene lagen; und er lag allda im Gefängnis.
dkog Josefs Herre tog ham og kastede ham i Fćngsel der, hvor Kongens Fanger sad fćngslet. Sĺledes kom Josef i Fćngsel.
seOch Josefs herre tog honom och lät sätta honom i det fängelse där konungens fĺngar sutto fängslade; där fick han dĺ vara i fängelse.
noOg Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet.
fiJa Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytettiin; ja hän jäi siihen vankilaan.
huVevé azért Józsefet az ő ura és veté őt a tömlöczbe, melyben a király foglyai valának fogva, és ott vala a tömlöczben.
21
heוַיְהִ֤י יְהוָה֙ אֶת־יוֹסֵ֔ף וַיֵּ֥ט אֵלָ֖יו חָ֑סֶד וַיִּתֵּ֣ן חִנּ֔וֹ בְּעֵינֵ֖י שַׂ֥ר בֵּית־הַסֹּֽהַר׃
grΚαὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ καὶ κατέχεεν αὐτοῦ ἔλεος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος,
lafuit autem Dominus cum Ioseph et misertus illius dedit ei gratiam in conspectu principis carceris
itMa il Signore fu con Giuseppe, gli conciliň benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione.
frL'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison.
esMas Jehová fué con José, y extendió á él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel.
gbBut Yahweh was with Joseph, and showed kindness to him, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison.
deAber der HERR war mit ihm und neigte seine Huld zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis,
dkMen Herren var med Josef og skaffede ham Yndest og lod ham finde Nĺde hos Fćngselets Overopsynsmand,
seMen HERREN var med Josef och förskaffade honom ynnest och lät honom finna nĺd hos förestĺndaren för fängelset.
noMen Herren var med Josef og lot ham vinne alles hjerter og gav ham yndest hos fengslets overopsynsmann.
fiMutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin.
huDe az Úr Józseffel vala, és kiterjeszté reá az ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a tömlöcztartó előtt.
22
heוַיִּתֵּ֞ן שַׂ֤ר בֵּית־הַסֹּ֙הַר֙ בְּיַד־יוֹסֵ֔ף אֵ֚ת כָּל־הָ֣אֲסִירִ֔ם אֲשֶׁ֖ר בְּבֵ֣ית הַסֹּ֑הַר וְאֵ֨ת כָּל־אֲשֶׁ֤ר עֹשִׂים֙ שָׁ֔ם ה֖וּא הָיָ֥ה עֹשֶֽׂה׃
grκαὶ ἔδωκεν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσμωτήριον διὰ χειρὸς Ιωσηφ καὶ πάντας τοὺς ἀπηγμένους, ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ πάντα, ὅσα ποιοῦσιν ἐκεῖ.
laqui tradidit in manu ipsius universos vinctos qui in custodia tenebantur et quicquid fiebat sub ipso erat
itCosě il comandante della prigione affidň a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione e quanto c'era da fare lŕ dentro, lo faceva lui.
frEt le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison; et rien ne s'y faisait que par lui.
esY el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que hacían allí, él lo hacía.
gbThe keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, he was responsible for it.
dedaß er ihm unter seine Hand befahl alle Gefangenen im Gefängnis, auf daß alles, was da geschah, durch ihn geschehen mußte.
dksĺ at han gav ham Opsyn over alle Fangerne i Fćngselet, og han sřrgede for alt, hvad der skulde gřres der.
seOch förestĺndaren för fängelset lät alla fĺngar som sutto i fängelset stĺ under Josefs uppsikt; och allt vad där skulle göras, det gjordes genom honom.
noOg fengslets overopsynsmann satte Josef til ĺ se efter alle fangene som var i fengslet; og alt det som skulde gjřres der, det gjorde han.
fiJa vankilan päällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat, Joosefin haltuun. Ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimestaan.
huÉs a tömlöcztartó mind azokat a foglyokat, kik a tömlöczben valának, József kezébe adá, úgyhogy a mi ott történik vala, minden ő általa történék.
23
heאֵ֣ין׀ שַׂ֣ר בֵּית־הַסֹּ֗הַר רֹאֶ֤ה אֶֽת־כָּל־מְא֙וּמָה֙ בְּיָד֔וֹ בַּאֲשֶׁ֥ר יְהוָ֖ה אִתּ֑וֹ וַֽאֲשֶׁר־ה֥וּא עֹשֶׂ֖ה יְהוָ֥ה מַצְלִֽיחַ׃ ס
grοὐκ ἦν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσκων δι᾽ αὐτὸν οὐθέν· πάντα γὰρ ἦν διὰ χειρὸς Ιωσηφ διὰ τὸ τὸν κύριον μετ᾽ αὐτοῦ εἶναι, καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει, κύριος εὐώδου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
lanec noverat aliquid cunctis ei creditis Dominus enim erat cum illo et omnia eius opera dirigebat
itIl comandante della prigione non si prendeva cura piů di nulla di quanto gli era affidato, perché il Signore era con lui e quello che egli faceva il Signore faceva riuscire.
frLe chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite ŕ ce qu'il faisait.
esNo veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba; porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
gbThe keeper of the prison didn't look after anything that was under his hand, because Yahweh was with him; and that which he did, Yahweh made it prosper.
deDenn der Amtmann des Gefängnisses nahm sich keines Dinges an; denn der HERR war mit Joseph, und was er tat, dazu gab der HERR Glück.
dkFćngselets Overopsynsmand fřrte ikke Tilsyn med noget som helst af, hvad der var lagt i Josefs Hĺnd, eftersom Herren var med ham og lod alt, hvad han foretog sig, lykkes.
seFörestĺndaren för fängelset tog sig alls icke av nĺgot som Josef hade om hand, eftersom HERREN var med denne; och vad han gjorde, det lät HERREN lyckas väl.
noFengslets overopsynsmann sĺ ikke efter nogen ting som han hadde under hender, fordi Herren var med ham; og hvad han gjorde, gav Herren lykke til.
fiEikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki.
huÉs semmi gondja nem vala a tömlöcztartónak azokra, a melyek keze alatt valának, mivelhogy az Úr vala [Józseffel], és valamit cselekeszik vala, az Úr szerencséssé teszi vala.

<<< operone list >>>