בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

8

heוַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹהִים֙ אֶת־נֹ֔חַ וְאֵ֤ת כָּל־הַֽחַיָּה֙ וְאֶת־כָּל־הַבְּהֵמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אִתּ֖וֹ בַּתֵּבָ֑ה וַיַּעֲבֵ֨ר אֱלֹהִ֥ים ר֙וּחַ֙ עַל־הָאָ֔רֶץ וַיָּשֹׁ֖כּוּ הַמָּֽיִם׃
grΚαὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ Νωε καὶ πάντων τῶν θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάντων τῶν πετεινῶν καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν, ὅσα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασεν τὸ ὕδωρ,
larecordatus autem Deus Noe cunctarumque animantium et omnium iumentorum quae erant cum eo in arca adduxit spiritum super terram et inminutae sunt aquae
itDio si ricordň di Noč, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono.
frDieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisčrent.
esY ACORDOSE Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; é hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
gbGod remembered Noah, all the animals, and all the livestock that were with him in the ship; and God made a wind to pass over the earth. The waters subsided.
deDa gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen;
dkDa ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvćget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, sĺ at Vandet begyndte at falde;
seDĺ tänkte Gud pĺ Noa och pĺ alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lät en vind gĺ fram över jorden, sĺ att vattnet sjönk undan;
noDa kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.
fiSilloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui.
huMegemlékezék pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkában vala: és szelet bocsáta az Isten a földre, és a vizek megapadának.
2
heוַיִּסָּֽכְרוּ֙ מַעְיְנֹ֣ת תְּה֔וֹם וַֽאֲרֻבֹּ֖ת הַשָּׁמָ֑יִם וַיִּכָּלֵ֥א הַגֶּ֖שֶׁם מִן־הַשָּׁמָֽיִם׃
grκαὶ ἐπεκαλύφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ.
laet clausi sunt fontes abyssi et cataractae caeli et prohibitae sunt pluviae de caelo
itLe fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo;
frLes sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel.
esY se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fué detenida.
gbThe deep's fountains and the sky's windows were also stopped, and the rain from the sky was restrained.
deund die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel ward gewehrt;
dkVerdensdybets Kilder og Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede,
seoch djupets källor och himmelens fönster tillslötos, och regnet frĺn himmelen upphörde.
noOg det store dyps kilder og himmelens sluser lukkedes, og regnet fra himmelen stanset.
fiJa syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.
huÉs bezárulának a mélység forrásai s az ég csatornái; és megszűnt az eső az égből.
3
heוַיָּשֻׁ֧בוּ הַמַּ֛יִם מֵעַ֥ל הָאָ֖רֶץ הָל֣וֹךְ וָשׁ֑וֹב וַיַּחְסְר֣וּ הַמַּ֔יִם מִקְצֵ֕ה חֲמִשִּׁ֥ים וּמְאַ֖ת יֽוֹם׃
grκαὶ ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, ἐνεδίδου καὶ ἠλαττονοῦτο τὸ ὕδωρ μετὰ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας.
lareversaeque aquae de terra euntes et redeuntes et coeperunt minui post centum quinquaginta dies
itle acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni.
frLes eaux se retirčrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminučrent au bout de cent cinquante jours.
esY tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo: y decrecieron las aguas al cabo de ciento y cincuenta días.
gbThe waters continually receded from the earth. After the end of one hundred fifty days the waters decreased.
deund das Gewässer verlief sich von der Erde immer mehr und nahm ab nach hundertfünfzig Tagen.
dkog Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forlřb.
seOch vattnet vek bort ifrĺn jorden mer och mer; efter hundra femtio dagar begynte vattnet avtaga.
noOg vannet vek efterhĺnden tilbake fra jorden, og vannet begynte ĺ ta av, da hundre og femti dager var gĺtt.
fiJa vesi väistyi väistymistään maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi vesi vähentyä.
huÉs elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és száz ötven nap mulva megfogyatkozának a vizek.
4
heוַתָּ֤נַח הַתֵּבָה֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י בְּשִׁבְעָה־עָשָׂ֥ר י֖וֹם לַחֹ֑דֶשׁ עַ֖ל הָרֵ֥י אֲרָרָֽט׃
grκαὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Αραρατ.
larequievitque arca mense septimo vicesima septima die mensis super montes Armeniae
itNel settimo mese, il diciasette del mese, l'arca si posň sui monti dell'Ararat.
frLe septičme mois, le dix-septičme jour du mois, l'arche s'arręta sur les montagnes d'Ararat.
esY reposó el arca en el mes séptimo, á dicisiete días del mes, sobre los montes de Armenia.
gbThe ship rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, on Ararat's mountains.
deAm siebzehnten Tage des siebenten Monats ließ sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat.
dkPĺ den syttende Dag i den syvende Mĺned sad Arken fast pĺ Ararats Bjerge,
seOch i sjunde mĺnaden, pĺ sjuttonde dagen i mĺnaden, stannade arken pĺ Ararats berg.
noOg i den syvende mĺned, pĺ den syttende dag i mĺneden, blev arken stĺende pĺ Ararat-fjellene.
fiNiin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille.
huA bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén.
5
heוְהַמַּ֗יִם הָיוּ֙ הָל֣וֹךְ וְחָס֔וֹר עַ֖ד הַחֹ֣דֶשׁ הָֽעֲשִׂירִ֑י בָּֽעֲשִׂירִי֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ נִרְא֖וּ רָאשֵׁ֥י הֶֽהָרִֽים׃
grτὸ δὲ ὕδωρ πορευόμενον ἠλαττονοῦτο ἕως τοῦ δεκάτου μηνός· ἐν δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ὤφθησαν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὀρέων.?
laat vero aquae ibant et decrescebant usque ad decimum mensem decimo enim mense prima die mensis apparuerunt cacumina montium
itLe acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti.
frLes eaux allčrent en diminuant jusqu'au dixičme mois. Le dixičme mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes.
esY las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo: en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
gbThe waters receded continually until the tenth month. In the tenth month, on the first day of the month, the tops of the mountains were visible.
deEs nahm aber das Gewässer immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen der Berge Spitzen hervor.
dkog Vandet vedblev at synke indtil den tiende Mĺned, og pĺ den fřrste Dag i denne Mĺned dukkede Bjergenes Toppe frem.
seOch vattnet avtog mer och mer intill tionde mĺnaden. I tionde mĺnaden, pĺ första dagen i mĺnaden, blevo bergstopparna synliga.
noOg vannet tok mere og mere av inntil den tiende mĺned; i den tiende mĺned, pĺ den fřrste dag i mĺneden, kom fjelltoppene til syne.
fiJa vesi väheni vähenemistään aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenentenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tulivat vuorten huiput näkyviin.
huA vizek pedig folyton fogyának a tizedik hónapig; a tizedikben, a hó első napján meglátszának a hegyek csúcsai.
6
heוַֽיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ אַרְבָּעִ֣ים י֑וֹם וַיִּפְתַּ֣ח נֹ֔חַ אֶת־חַלּ֥וֹן הַתֵּבָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃
grκαὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἠνέῳξεν Νωε τὴν θυρίδα τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν,
lacumque transissent quadraginta dies aperiens Noe fenestram arcae quam fecerat dimisit corvum
itTrascorsi quaranta giorni, Noč aprě la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate.
frAu bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenętre qu'il avait faite ŕ l'arche.
esY sucedió que, al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho,
gbAt the end of forty days, Noah opened the window of the ship which he had made,
deNach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte,
dkDa der var gĺet fyrretyve Dage: ĺbnede Noa den Luge, han havde lavet pĺ Arken,
seOch efter fyrtio dagar öppnade Noa fönstret som han hade gjort pĺ arken,
noOg da firti dager var gĺtt, ĺpnet Noah vinduet pĺ arken som han hadde gjort,
fiNeljänkymmenen päivän kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt,
huÉs lőn negyven nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált vala.
7
heוַיְשַׁלַּ֖ח אֶת־הָֽעֹרֵ֑ב וַיֵּצֵ֤א יָצוֹא֙ וָשׁ֔וֹב עַד־יְבֹ֥שֶׁת הַמַּ֖יִם מֵעַ֥ל הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ ἀπέστειλεν τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ· καὶ ἐξελθὼν οὐχ ὑπέστρεψεν ἕως τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
laqui egrediebatur et revertebatur donec siccarentur aquae super terram
itEsso uscě andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra.
frIl lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'ŕ ce que les eaux eussent séché sur la terre.
esY envió al cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra.
gband he sent out a raven. It went back and forth, until the waters were dried up from the earth.
deund ließ einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und wieder her, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden.
dkog sendte en Ravn ud; den flřj frem og tilbage, indtil Vandet var třrret bort fra Jorden.
seoch lät en korp flyga ut; denne flög fram och ĺter, till dess vattnet hade torkat bort ifrĺn jorden.
noog sendte ut en ravn; den flři frem og tilbake, inntil vannet var třrket bort av jorden.
fija laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui.
huÉs kibocsátá a hollót, és az elrepűlt, meg visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradának.
8
heוַיְשַׁלַּ֥ח אֶת־הַיּוֹנָ֖ה מֵאִתּ֑וֹ לִרְאוֹת֙ הֲקַ֣לּוּ הַמַּ֔יִם מֵעַ֖ל פְּנֵ֥י הָֽאֲדָמָֽה׃
grκαὶ ἀπέστειλεν τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς·
laemisit quoque columbam post eum ut videret si iam cessassent aquae super faciem terrae
itNoč poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo;
frIl lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué ŕ la surface de la terre.
esEnvió también de sí á la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra;
gbHe himself sent out a dove to see if the waters were abated from the surface of the ground,
deDarnach ließ er eine Taube von sich ausfliegen, auf daß er erführe, ob das Gewässer gefallen wäre auf Erden.
dkDa sendte han en Due ud for at se, om Vandet var sunket fra Jordens Overflade;
seSedan lät han en duva flyga ut, för att fĺ se om vattnet hade sjunkit undan frĺn marken.
noSĺ sendte han en due ut fra sig for ĺ se om vannet var sunket bort fra jordens overflate.
fiSitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta.
huKibocsátá a galambot is, hogy meglássa, vajjon elfogytak-é a vizek a föld színéről.
9
heוְלֹֽא־מָצְאָה֩ הַיּוֹנָ֨ה מָנ֜וֹחַ לְכַף־רַגְלָ֗הּ וַתָּ֤שָׁב אֵלָיו֙ אֶל־הַתֵּבָ֔ה כִּי־מַ֖יִם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַיִּשְׁלַ֤ח יָדוֹ֙ וַיִּקָּחֶ֔הָ וַיָּבֵ֥א אֹתָ֛הּ אֵלָ֖יו אֶל־הַתֵּבָֽה׃
grκαὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ παντὶ προσώπῳ πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν.
laquae cum non invenisset ubi requiesceret pes eius reversa est ad eum in arcam aquae enim erant super universam terram extenditque manum et adprehensam intulit in arcam
itma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornň a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca.
frMais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint ŕ lui dans l'arche, car il y avait des eaux ŕ la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprčs de lui dans l'arche.
esY no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvióse á él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra: entonces él extendió su mano y cogiéndola, hízola entrar consigo en el arca.
gbbut the dove found no place to rest her foot, and she returned to him into the ship, for the waters were on the surface of the whole earth. He put out his hand, and took her, and brought her to him into the ship.
deDa aber die Taube nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten; denn das Gewässer war noch auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in den Kasten.
dkmen Duen fandt intet Sted at sćtte sin Fod og vendte tilbage til ham i Arken, fordi der endnu var Vand over hele Jorden; og han rakte Hĺnden ud og tog den ind i Arken til sig.
seMen duvan fann ingen plats där hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken, ty vatten betäckte hela jorden. Dĺ räckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken.
noMen duen fant ikke noget hvilested for sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det stod vann over hele jorden. Da rakte han ut sin hĺnd og tok den inn til sig i arken.
fiMutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin.
huDe a galamb nem talála lábainak nyugvóhelyet és visszatére ő hozzá a bárkába, mert víz vala az egész föld színén; ő pedig kezét kinyujtá, megfogá, és bévevé azt magához a bárkába.
10
heוַיָּ֣חֶל ע֔וֹד שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחֵרִ֑ים וַיֹּ֛סֶף שַׁלַּ֥ח אֶת־הַיּוֹנָ֖ה מִן־הַתֵּבָֽה׃
grκαὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστερὰν ἐκ τῆς κιβωτοῦ·
laexpectatis autem ultra septem diebus aliis rursum dimisit columbam ex arca
itAttese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca
frIl attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
esY esperó aún otros siete días, y volvió á enviar la paloma fuera del arca.
gbHe waited yet another seven days; and again he sent the dove out of the ship.
deDa harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus dem Kasten.
dkDerpĺ biede han yderligere syv Dage og sendte sĺ atter Duen ud fra Arken;
seSedan väntade han ännu ytterligare sju dagar och lät sĺ duvan än en gĺng flyga ut ur arken.
noSĺ bidde han ennu syv dager til og sendte sĺ atter duen ut av arken.
fiJa hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen arkista.
huÉs várakozék még másik hét napig, és ismét kibocsátá a galambot a bárkából.
11
heוַתָּבֹ֨א אֵלָ֤יו הַיּוֹנָה֙ לְעֵ֣ת עֶ֔רֶב וְהִנֵּ֥ה עֲלֵה־זַ֖יִת טָרָ֣ף בְּפִ֑יהָ וַיֵּ֣דַע נֹ֔חַ כִּי־קַ֥לּוּ הַמַּ֖יִם מֵעַ֥ל הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ ἀνέστρεψεν πρὸς αὐτὸν ἡ περιστερὰ τὸ πρὸς ἑσπέραν καὶ εἶχεν φύλλον ἐλαίας κάρφος ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, καὶ ἔγνω Νωε ὅτι κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
laat illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo intellexit ergo Noe quod cessassent aquae super terram
ite la colomba tornň a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noč comprese che le acque si erano ritirate dalla terra.
frLa colombe revint ŕ lui sur le soir; et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
esY la paloma volvió á él á la hora de la tarde: y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico: y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra.
gbThe dove came back to him at evening and, behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew that the waters were abated from the earth.
deDie kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Munde. Da merkte Noah, daß das Gewässer gefallen wäre auf Erden.
dkved Aftenstid kom Duen tilbage til ham, og se, den havde et friskt Olieblad i Nćbbet. Da skřnnede Noa, at Vandet var svundet bort fra Jorden.
seOch duvan kom till honom mot aftonen, och se, dĺ hade hon ett friskt olivlöv i sin näbb. Dĺ förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan frĺn jorden.
noOg duen kom til ham ved aftenstid, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet; da skjřnte Noah at vannet var sunket bort fra jorden.
fiJa kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä.
huÉs megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajfalevél vala annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről.
12
heוַיִּיָּ֣חֶל ע֔וֹד שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחֵרִ֑ים וַיְשַׁלַּח֙ אֶת־הַיּוֹנָ֔ה וְלֹֽא־יָסְפָ֥ה שׁוּב־אֵלָ֖יו עֽוֹד׃
grκαὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστεράν, καὶ οὐ προσέθετο τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν ἔτι.?
laexpectavitque nihilominus septem alios dies et emisit columbam quae non est reversa ultra ad eum
itAspettň altri sette giorni, poi lasciň andare la colomba; essa non tornň piů da lui.
frIl attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus ŕ lui.
esY esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más á él.
gbHe waited yet another seven days, and sent out the dove; and she didn't return to him anymore.
deAber er harrte noch weiter sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm.
dkDerpĺ biede han syv Dage til, og da han sĺ sendte Duen ud, kom den ikke mere tilbage til ham.
seMen han väntade ännu ytterligare sju dagar och lät sĺ duvan ĺter flyga ut; dĺ kom hon icke mer tillbaka till honom.
noMen han bidde ennu syv dager til; sĺ sendte han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mere.
fiMutta hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa.
huÉs ismét várakozék még másik hét napig, és kibocsátá a galambot, és az nem tére többé ő hozzá vissza.
13
heוַֽ֠יְהִי בְּאַחַ֨ת וְשֵׁשׁ־מֵא֜וֹת שָׁנָ֗ה בָּֽרִאשׁוֹן֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ חָֽרְב֥וּ הַמַּ֖יִם מֵעַ֣ל הָאָ֑רֶץ וַיָּ֤סַר נֹ֙חַ֙ אֶת־מִכְסֵ֣ה הַתֵּבָ֔ה וַיַּ֕רְא וְהִנֵּ֥ה חָֽרְב֖וּ פְּנֵ֥י הָֽאֲדָמָֽה׃
grκαὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνὶ καὶ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νωε, τοῦ πρώτου μηνός, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἀπεκάλυψεν Νωε τὴν στέγην τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν, καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
laigitur sescentesimo primo anno primo mense prima die mensis inminutae sunt aquae super terram et aperiens Noe tectum arcae aspexit viditque quod exsiccata esset superficies terrae
itL'anno seicentouno della vita di Noč, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra; Noč tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta.
frL'an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché.
esY sucedió que en el ańo seiscientos y uno de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta.
gbIn the six hundred first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from the earth. Noah removed the covering of the ship, and looked. He saw that the surface of the ground was dried.
deIm sechshundertundersten Jahr des Alters Noahs, am ersten Tage des ersten Monats vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da tat Noah das Dach von dem Kasten und sah, daß der Erdboden trocken war.
dkI Noas 601ste Leveĺr pĺ den fřrste Dag i den fřrste Mĺned var Vandet třrret bort fra Jorden. Da tog Noa Dćkket af Arken, og da han sĺ sig om, se, da var Jordens Overflade třr.
seI det sexhundraförsta ĺret, i första mĺnaden, pĺ första dagen i mĺnaden, hade vattnet sinat bort ifrĺn jorden. Dĺ tog Noa av taket pĺ arken och sĺg nu att marken var fri ifrĺn vatten.
noI det seks hundre og fřrste ĺr, i den fřrste mĺned, pĺ den fřrste dag i mĺneden, var vannet třrket bort fra jorden. Da tok Noah taket av arken; og han sĺ ut, og se, jorden var třrr.
fiJa Nooan kuudentenasadantena yhdentenä ikävuotena, vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, oli vesi kuivunut maan päältä. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta oli kuivunut.
huÉs lőn a hatszáz egyedik esztendőben, az első hónak első napján, felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy ímé megszikkadt a földnek színe.
14
heוּבַחֹ֙דֶשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י בְּשִׁבְעָ֧ה וְעֶשְׂרִ֛ים י֖וֹם לַחֹ֑דֶשׁ יָבְשָׁ֖ה הָאָֽרֶץ׃ ס
grἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐξηράνθη ἡ γῆ.
lamense secundo septima et vicesima die mensis arefacta est terra
itNel secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra fu asciutta.
frLe second mois, le vingt-septičme jour du mois, la terre fut sčche.
esY en el mes segundo, á los veintisiete días del mes, se secó la tierra.
gbIn the second month, on the twenty-seventh day of the month, the earth was dry.
deAlso ward die Erde ganz trocken am siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats.
dkPĺ den syv og tyvende Dag i den anden Mĺned var Jorden třr.
seOch i andra mĺnaden, pĺ tjugusjunde dagen i mĺnaden, var jorden alldeles torr.
noOg i den annen mĺned, pĺ den syv og tyvende dag i mĺneden, var jorden aldeles třrr.
fiJa toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä päivänä, oli maa aivan kuiva.
huA második hónapban pedig, a hónak huszonhetedik napján megszárada a föld.
15
heוַיְדַבֵּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶל־נֹ֥חַ לֵאמֹֽר׃
grΚαὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Νωε λέγων
lalocutus est autem Deus ad Noe dicens
itDio ordinň a Noč:
frAlors Dieu parla ŕ Noé, en disant:
esY habló Dios á Noé diciendo:
gbGod spoke to Noah, saying,
deDa redete Gott mit Noah und sprach:
dkDa sagde Gud til Noa:
seDĺ talade Gud till Noa och sade:
noDa talte Gud til Noah og sa:
fiJa Jumala puhui Nooalle sanoen:
huÉs szóla az Isten Noénak, mondván:
16
heצֵ֖א מִן־הַתֵּבָ֑ה אַתָּ֕ה וְאִשְׁתְּךָ֛ וּבָנֶ֥יךָ וּנְשֵֽׁי־בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
gr῎Εξελθε ἐκ τῆς κιβωτοῦ, σὺ καὶ ἡ γυνή σου καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ
laegredere de arca tu et uxor tua filii tui et uxores filiorum tuorum tecum
itEsci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te.
frSors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
esSal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
gbGo out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
deGehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir.
dkGĺ ud af Arken med din Hustru, dine Sřnner og dine Sřnnekoner
seGĺ ut ur arken med din hustru och dina söner och dina söners hustrur.
noGĺ ut av arken, du og din hustru og dine sřnner og dine sřnners hustruer med dig.
fiLähde arkista, sinä ja vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun kanssasi.
huMenj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiaid, és a te fiaid feleségei te veled.
17
heכָּל־הַחַיָּ֨ה אֲשֶֽׁר־אִתְּךָ֜ מִכָּל־בָּשָׂ֗ר בָּע֧וֹף וּבַבְּהֵמָ֛ה וּבְכָל־הָרֶ֛מֶשׂ הָרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָ֖רֶץ ׳הוֹצֵא׳ ״הַיְצֵ֣א״ אִתָּ֑ךְ וְשָֽׁרְצ֣וּ בָאָ֔רֶץ וּפָר֥וּ וְרָב֖וּ עַל־הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ πάντα τὰ θηρία, ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ, καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ· καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς.
lacuncta animantia quae sunt apud te ex omni carne tam in volatilibus quam in bestiis et in universis reptilibus quae reptant super terram educ tecum et ingredimini super terram crescite et multiplicamini super eam
itTutti gli animali d'ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa.
frFais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre: qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre.
esTodos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra.
gbBring out with you every living thing that is with you of all flesh, including birds, livestock, and every creeping thing that creeps on the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply on the earth.
deAllerlei Getier, das bei dir ist, von allerlei Fleisch, an Vögeln, an Vieh und an allerlei Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, daß sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden.
dkog for alle Dyr, der er hos dig, alt Křd, Fugle, Kvćg og alt Kryb, der kryber pĺ Jorden, ud med dig, at de kan vrimle pĺ Jorden og blive frugtbare og mangfoldige pĺ Jorden!
seAlla djur som du har hos dig, vad slags kött det vara mĺ, bĺde fĺglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som röra sig pĺ jorden, skall du lĺta gĺ ut med dig, för att de mĺ växa till pĺ jorden och vara fruktsamma och föröka sig pĺ jorden.
noAlle de dyr som er hos dig, alt kjřd, bĺde fuglene og feet og alt krypet som rřrer sig pĺ jorden, skal du fřre ut med dig, og de skal vrimle pĺ jorden og vćre fruktbare og bli mange pĺ jorden.
fiJa kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaeläimet ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niitä vilisköön maassa, ja ne olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä.
huMinden vadat, mely veled van, minden testből, madarat, barmot, és minden földön csúszó-mászó állatot vígy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön.
18
dkDa gik Noa ud med sine Sřnner, sin Hustru og sine Sřnnekoner;
seSĺ gick dĺ Noa ut med sina söner och sin hustru och sina söners hustrur.
noSĺ gikk han ut, og hans sřnner og hans hustru og hans sřnners hustruer med ham.
fiJa Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan lähtivät ulos,
huKiméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és az ő fiainak feleségei ő vele.
heוַיֵּ֖צֵא־נֹ֑חַ וּבָנָ֛יו וְאִשְׁתּ֥וֹ וּנְשֵֽׁי־בָנָ֖יו אִתּֽוֹ׃
grκαὶ ἐξῆλθεν Νωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ,
laegressus est ergo Noe et filii eius uxor illius et uxores filiorum eius cum eo
itNoč uscě con i figli, la moglie e le mogli dei figli.
frEt Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.
esEntonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él.
gbNoah went out, with his sons, his wife, and his sons' wives with him.
deAlso ging Noah heraus mit seinen Söhnen und seinem Weibe und seiner Söhne Weibern,
19
heכָּל־הַֽחַיָּ֗ה כָּל־הָרֶ֙מֶשׂ֙ וְכָל־הָע֔וֹף כֹּ֖ל רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֑רֶץ לְמִשְׁפְּחֹ֣תֵיהֶ֔ם יָצְא֖וּ מִן־הַתֵּבָֽה׃
grκαὶ πάντα τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πᾶν πετεινὸν καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς κιβωτοῦ.
lased et omnia animantia iumenta et reptilia quae repunt super terram secundum genus suum arcam egressa sunt
itTutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca.
frTous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espčces, sortirent de l'arche.
esTodos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca.
gbEvery animal, every creeping thing, and every bird, whatever moves on the earth, after their families, went out of the ship.
dedazu allerlei Getier, allerlei Gewürm, allerlei Vögel und alles, was auf Erden kriecht; das ging aus dem Kasten, ein jegliches mit seinesgleichen.
dkog alle de vildtlevende Dyr, alt Kvćget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber pĺ Jorden, efter deres Slćgter, gik ud af Arken.
seOch alla fyrfotadjur, alla kräldjur och alla fĺglar, alla slags djur som röra sig pĺ jorden, gingo ut ur arken, efter sina släkten.
noAlle dyrene, alt krypet og alle fuglene, alt som rřrer sig pĺ jorden, gikk ut av arken, hvert efter sitt slag.
finiin myös kaikki metsäeläimet, kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki, mikä liikkuu maan päällä, lähtivät arkista suvuittain.
huMinden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden a mi mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint.
20
heוַיִּ֥בֶן נֹ֛חַ מִזְבֵּ֖חַ לַֽיהוָ֑ה וַיִּקַּ֞ח מִכֹּ֣ל׀ הַבְּהֵמָ֣ה הַטְּהוֹרָ֗ה וּמִכֹּל֙ הָע֣וֹף הַטָּהֹ֔ר וַיַּ֥עַל עֹלֹ֖ת בַּמִּזְבֵּֽחַ׃
grκαὶ ᾠκοδόμησεν Νωε θυσιαστήριον τῷ θεῷ καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαρπώσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.
laaedificavit autem Noe altare Domino et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis obtulit holocausta super altare
itAllora Noč edificň un altare al Signore; prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrě olocausti sull'altare.
frNoé bâtit un autel ŕ l'Éternel; il prit de toutes les bętes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
esY edificó Noé un altar á Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
gbNoah built an altar to Yahweh, and took of every clean animal, and of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar.
deNoah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar.
dkDerpĺ byggede Noa Herren et Alter og tog nogle af alle de rene Dyr og Fugle og ofrede Brćndofre pĺ Alteret.
seOch Noa byggde ett altare ĺt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fĺglar och offrade brännoffer pĺ altaret.
noOg Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av alle de rene fugler og ofret brennoffer pĺ alteret.
fiJa Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla.
huÉs oltárt építe Noé az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozék égőáldozattal az oltáron.
21
heוַיָּ֣רַח יְהוָה֮ אֶת־רֵ֣יחַ הַנִּיחֹחַ֒ וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־לִבּ֗וֹ לֹֽא־אֹ֠סִף לְקַלֵּ֨ל ע֤וֹד אֶת־הָֽאֲדָמָה֙ בַּעֲב֣וּר הָֽאָדָ֔ם כִּ֠י יֵ֣צֶר לֵ֧ב הָאָדָ֛ם רַ֖ע מִנְּעֻרָ֑יו וְלֹֽא־אֹסִ֥ף ע֛וֹד לְהַכּ֥וֹת אֶת־כָּל־חַ֖י כַּֽאֲשֶׁ֥ר עָשִֽׂיתִי׃
grκαὶ ὠσφράνθη κύριος ὁ θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς διανοηθείς Οὐ προσθήσω ἔτι τοῦ καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος· οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼς ἐποίησα.
laodoratusque est Dominus odorem suavitatis et ait ad eum nequaquam ultra maledicam terrae propter homines sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adulescentia sua non igitur ultra percutiam omnem animantem sicut feci
itIl Signore ne odorň la soave fragranza e pensň: Non maledirň piů il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano č incline al male fin dalla adolescenza; né colpirň piů ogni essere vivente come ho fatto.
frL'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son coeur: Je ne maudirai plus la terre, ŕ cause de l'homme, parce que les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dčs sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait.
esY percibió Jehová olor de suavidad; y dijo Jehová en su corazón: No tornaré más á maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud: ni volveré más á destruir todo viviente, como he hecho.
gbYahweh smelled the pleasant aroma. Yahweh said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake because the imagination of man's heart is evil from his youth. I will never again strike every living thing, as I have done.
deUnd der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.
dkOg da Herren indĺndede den liflige Duft, sagde han til sig selv: Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgřre alt, hvad der lever, sĺledes som jeg nu har gjort!
seNär HERREN kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsĺt är ont allt ifrĺn ungdomen. Och jag skall härefter icke mer dräpa allt levande, sĺsom jag nu har gjort.
noOg Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.
fiJa Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt.
huÉs megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.
22
heעֹ֖ד כָּל־יְמֵ֣י הָאָ֑רֶץ זֶ֡רַע וְ֠קָצִיר וְקֹ֨ר וָחֹ֜ם וְקַ֧יִץ וָחֹ֛רֶף וְי֥וֹם וָלַ֖יְלָה לֹ֥א יִשְׁבֹּֽתוּ׃
grπάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς σπέρμα καὶ θερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα, θέρος καὶ ἔαρ ἡμέραν καὶ νύκτα οὐ καταπαύσουσιν.
lacunctis diebus terrae sementis et messis frigus et aestus aestas et hiemps nox et dies non requiescent
itFinché durerŕ la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno.
frTant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
esTodavía serán todos los tiempos de la tierra; la sementera y la siega, y el frío y calor, verano é invierno, y día y noche, no cesarán.
gbWhile the earth remains, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night will not cease.
deSolange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
dkHerefter skal, sĺ lćnge Jorden stĺr, Sćd og Hřst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophřre!
seSĺ länge jorden bestĺr, skola härefter sĺdd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.
noHerefter skal, sĺ lenge jorden stĺr, sćd og hřst, og frost og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri hřre op.
fiNiin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö.
huEnnekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.

<<< operone list >>>