<<< Genesis 08 >>>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

81
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
801וַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹהִים֙ אֶת־נֹ֔חַ וְאֵ֤ת כָּל־הַֽחַיָּה֙ וְאֶת־כָּל־הַבְּהֵמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אִתּ֖וֹ בַּתֵּבָ֑ה וַיַּעֲבֵ֨ר אֱלֹהִ֥ים ר֙וּחַ֙ עַל־הָאָ֔רֶץ וַיָּשֹׁ֖כּוּ הַמָּֽיִם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
801Καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ Νωε καὶ πάντων τῶν θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάντων τῶν πετεινῶν καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν, ὅσα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασεν τὸ ὕδωρ,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
801Recordatus autem Deus Noe, cunctorumque animantium, et omnium jumentorum, quae erant cum eo in arca, adduxit spiritum super terram, et imminutae sunt aquae.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
801Dio si ricord di No, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
801Y ACORDOSE Dios de No, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con l en el arca; hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
801Or, Dieu se souvint de No, et de tous les animaux et de tout le btail qui taient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'arrtrent.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
801Dieu se souvint de No, de tous les animaux et de tout le btail qui taient avec lui dans l'arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisrent.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
801And God kept Noah in mind, and all the living things and the cattle which were with him in the ark: and God sent a wind over the earth, and the waters went down.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
801And God remembered Noe, and all the wild beasts, and all the cattle, and all the birds, and all the reptiles that creep, as many as were with him in the ark, and God brought a wind upon the earth, and the water stayed.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
801And God remembered Noah, and all the animals, and all the cattle that were with him in the ark; and God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
801And God remembered Noe, and all the living creatures, and all the cattle which were with him in the ark, and brought a wind upon the earth, and the waters were abated.
GenesisKing James Version (KJV)english5
801And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
801God remembered Noah, all the animals, and all the livestock that were with him in the ship; and God made a wind to pass over the earth. The waters subsided.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
801Forsothe the Lord hadde mynde of Noe, and of alle lyuynge beestis, and of alle werk beestis, that weren with hym in the schip; and brouyte a wynd on the erthe.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
801And God remembereth Noah, and every living thing, and all the cattle which [are] with him in the ark, and God causeth a wind to pass over the earth, and the waters subside,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
801And God remembered Noah, and all the beasts, and all the cattle that were with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
801Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war, und lie Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
801Da dachte Gott an Noah und an alle wilden Tiere und an all das Vieh, das bei ihm in der Arche war; und Gott lie einen Wind ber die Erde wehen, so da die Wasser sanken;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
801Da gedachte Gott an Noah und an alle die wilden Tiere und an all das Vieh, welches bei ihm im Kasten war, und Gott lie Wind ber die Erde wehen, so da die Gewsser fielen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
801Und Gott gedachte des Noah und alles Getieres und alles Viehes, das mit ihm in der Arche war; und Gott lie einen Wind ber die Erde fahren, und die Wasser sanken.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
801Toen dacht God aan No, en aan alle wilde en tamme dieren, die met hem in de ark waren. God deed een wind over de aarde waaien, waardoor het water begon te zakken.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
801Da ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, s at Vandet begyndte at falde;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
801D tnkte Gud p Noa och p alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lt en vind g fram ver jorden, s att vattnet sjnk undan;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
801Da kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
801Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metselimi ja kaikkia karjaelimi, jotka olivat hnen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin ett vesi laskeutui.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
801Rozpomenul se pak Bůh na No, i všecky živočichy a všecka hovada, kterž byla s nm v korbu; pročež uvedl Bůh vtr na zemi, i zastavily se vody.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
801Megemlkezk pedig az Isten Norl, s minden vadrl, minden baromrl, mely vele a brkban vala: s szelet bocsta az Isten a fldre, s a vizek megapadnak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
801A Bog se opomenu Noja i svijeh zvijeri i sve stoke što bjehu s njim u kovegu; i posla Bog vjetar na zemlju da uzbije vodu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
801Pastaj Perndis iu kujtua Noeu, t gjitha gjallesat dhe tr bagtia q ishte me t n ark; dhe Perndia bri q t fryj nj er mbi tok dhe ujrat e uln lartsin e tyre.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
801И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились.
82
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
802וַיִּסָּֽכְרוּ֙ מַעְיְנֹ֣ת תְּה֔וֹם וַֽאֲרֻבֹּ֖ת הַשָּׁמָ֑יִם וַיִּכָּלֵ֥א הַגֶּ֖שֶׁם מִן־הַשָּׁמָֽיִם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
802καὶ ἐπεκαλύφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
802Et clausi sunt fontes abyssi, et cataractae caeli: et prohibitae sunt pluviae de caelo.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
802Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
802Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fu detenida.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
802Et les sources de l'abme et les bondes des cieux se fermrent; et la pluie fut retenue des cieux.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
802Les sources de l'abme et les cluses des cieux furent fermes, et la pluie ne tomba plus du ciel.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
802And the fountains of the deep and the windows of heaven were shut, and the rain from heaven was stopped.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
802And the fountains of the deep were closed up, and the flood- gates of heaven, and the rain from heaven was withheld.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
802And the fountains of the deep and the windows of heaven were closed, and the pour of rain from heaven was stopped.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
802The fountains also of the deep, and the flood gates of heaven were shut up, and the rain from heaven was restrained.
GenesisKing James Version (KJV)english5
802The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
802The deep's fountains and the sky's windows were also stopped, and the rain from the sky was restrained.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
802And watris weren decreessid, and the wellis of the see weren closid, and the wyndowis of heuene weren closid, and reynes of heuene weren ceessid.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
802and closed are the fountains of the deep and the net-work of the heavens, and restrained is the shower from the heavens.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
802the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
802und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel ward gewehrt;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
802die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels schlossen sich, und dem Regen vom Himmel her wurde Einhalt getan.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
802Da schlossen sich die Sprudel der Meerestiefe und die Gitter des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt gethan.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
802Und es wurden verschlossen die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels, und dem Regen vom Himmel ward gewehrt.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
802De kolken van de afgrond en de sluizen van de hemel werden gesloten, en de regen uit de hemel hield op.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
802Verdensdybets Kilder og Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
802och djupets kllor och himmelens fnster tillsltos, och regnet frn himmelen upphrde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
802Og det store dyps kilder og himmelens sluser lukkedes, og regnet fra himmelen stanset.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
802Ja syvyyden lhteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
802A zavřny jsou studnice propasti i průduchov nebešt, a zastaven jest přval s nebe.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
802s bezrulnak a mlysg forrsai s az g csatorni; s megsznt az es az gbl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
802I zatvoriše se izvori bezdanu i ustave nebeske, i dažd s neba prestade.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
802Burimet e humners dhe kataraktet e qiellit u mbylln dhe shiu nga qielli pushoi.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
802И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба.
83
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
803וַיָּשֻׁ֧בוּ הַמַּ֛יִם מֵעַ֥ל הָאָ֖רֶץ הָל֣וֹךְ וָשׁ֑וֹב וַיַּחְסְר֣וּ הַמַּ֔יִם מִקְצֵ֕ה חֲמִשִּׁ֥ים וּמְאַ֖ת יֽוֹם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
803καὶ ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, ἐνεδίδου καὶ ἠλαττονοῦτο τὸ ὕδωρ μετὰ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
803Reversaeque sunt aquae de terra euntes et redeuntes: et coeperunt minui post centum quinquaginta dies.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
803le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
803Y tornronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo: y decrecieron las aguas al cabo de ciento y cincuenta das.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
803Et les eaux se retirrent de dessus la terre; elles allrent se retirant; et les eaux diminurent au bout de cent cinquante jours.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
803Les eaux se retirrent de dessus la terre, s'en allant et s'loignant, et les eaux diminurent au bout de cent cinquante jours.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
803And the waters went slowly back from the earth, and at the end of a hundred and fifty days the waters were lower.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
803And the water subsided, and went off the earth, and after an hundred and fifty days the water was diminished, and the ark rested in the seventh month, on the twenty- seventh day of the month, on the mountains of Ararat.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
803And the waters retired from the earth, continually retiring; and in the course of a hundred and fifty days the waters abated.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
803And the waters returned from off the earth going and coming: and they began to be abated after a hundred and fifty days.
GenesisKing James Version (KJV)english5
803And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
803The waters continually receded from the earth. After the end of one hundred fifty days the waters receded.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
803And watrys turneden ayen fro erthe, and yeden ayen, and bigunnen to be decreessid aftir an hundrid and fifti daies.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
803And turn back do the waters from off the earth, going on and returning; and the waters are lacking at the end of a hundred and fifty days.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
803and the waters returned from off the earth continually: and after the end of a hundred and fifty days the waters decreased.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
803und das Gewsser verlief sich von der Erde immer mehr und nahm ab nach hundertfnfzig Tagen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
803Da verlief sich das Wasser allmhlich von der Erde und begann nach Ablauf der hundertundfnfzig Tage zu fallen;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
803Da verliefen sich die Gewsser immer mehr von der Erde und die Gewsser nahmen ab nach Verlauf der hundertundfnfzig Tage.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
803Und die Wasser wichen von der Erde, fort und fort weichend; und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von hundertfnfzig Tagen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
803Het water vloeide langzaam heen, en zakte na verloop van honderd vijftig dagen van de aarde weg.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
803og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forlb.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
803Och vattnet vek bort ifrn jorden mer och mer; efter hundra femtio dagar begynte vattnet avtaga.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
803Og vannet vek efterhnden tilbake fra jorden, og vannet begynte ta av, da hundre og femti dager var gtt.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
803Ja vesi vistyi vistymistn maan plt; sadan viidenkymmenen pivn kuluttua alkoi vesi vhenty.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
803I navrtily se vody se svrchku země, odchzejce zase, a opadly vody po stu a padesti dnech,
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
803s elmennek a vizek a fldrl folyton fogyvn, s szz tven nap mulva megfogyatkoznak a vizek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
803I stade voda opadati na zemlji, i jednako opadaše poslije sto i pedeset dana;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
803Dhe ujrat vazhduan t trhiqeshin nga toka; dhe mbas njqind e pesdhjet ditsh ishin paksuar.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
803Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней.
84
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
804וַתָּ֤נַח הַתֵּבָה֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י בְּשִׁבְעָה־עָשָׂ֥ר י֖וֹם לַחֹ֑דֶשׁ עַ֖ל הָרֵ֥י אֲרָרָֽט׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
804καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Αραρατ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
804Requievitque arca mense septimo, vigesimo septimo die mensis, super montes Armeniae.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
804Nel settimo mese, il diciasette del mese, l'arca si pos sui monti dell'Ararat.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
804Y repos el arca en el mes sptimo, dicisiete das del mes, sobre los montes de Armenia.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
804Et au septime mois, au dix-septime jour du mois, l'arche s'arrta sur les montagnes d'Ararat.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
804Le septime mois, le dix-septime jour du mois, l'arche s'arrta sur les montagnes d'Ararat.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
804And on the seventeenth day of the seventh month the ark came to rest on the mountains of Ararat.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
804And the water continued to decrease until the tenth month.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
804And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, on the mountains of Ararat.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
804And the ark rested in the seventh month, the seven and twentieth day of the month, upon the mountains of Armenia.
GenesisKing James Version (KJV)english5
804And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
804The ship rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, on Ararat's mountains.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
804And the schip restide in the seuenthe monthe, in the seuene and twentithe dai of the monthe, on the hillis of Armenye.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
804And the ark resteth, in the seventh month, in the seventeenth day of the month, on mountains of Ararat;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
804And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
804Am siebzehnten Tage des siebenten Monats lie sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
804und am siebzehnten Tage des siebten Monats sa die Arche auf einem der Berge von Ararat fest.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
804Und im siebenten Monat, am siebzehnten Tage des Monats, lie sich der Kasten nieder auf einem der Berge Ararats.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
804Und im siebten Monat, am siebzehnten Tage des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
804In de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, liep de ark op het gebergte Ararat vast.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
804P den syttende Dag i den syvende Mned sad Arken fast p Ararats Bjerge,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
804Och i sjunde mnaden, p sjuttonde dagen i mnaden, stannade arken p Ararats berg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
804Og i den syvende mned, p den syttende dag i mneden, blev arken stende p Ararat-fjellene.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
804Niin arkki pyshtyi seitsemnten kuukautena, kuukauden seitsemntentoista pivn, Araratin vuorille.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
804Tak že odpočinul korb sedmho měsce, v sedmnct den toho měsce na horch Ararat.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
804A brka pedig a hetedik hnapban, a hnak tizenhetedik napjn, megfeneklett az Arart hegyn.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
804Te se ustavi koveg sedmoga mjeseca dana sedamnaestoga na planini Araratu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
804N muajin e shtat, ditn e shtatmbdhjet t muajit, arka u ndal n malet e Araratit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
804И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских.
85
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
805וְהַמַּ֗יִם הָיוּ֙ הָל֣וֹךְ וְחָס֔וֹר עַ֖ד הַחֹ֣דֶשׁ הָֽעֲשִׂירִ֑י בָּֽעֲשִׂירִי֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ נִרְא֖וּ רָאשֵׁ֥י הֶֽהָרִֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
805τὸ δὲ ὕδωρ πορευόμενον ἠλαττονοῦτο ἕως τοῦ δεκάτου μηνός· ἐν δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ὤφθησαν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὀρέων.?
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
805At vero aquae ibant et decrescebant usque ad decimum mensem: decimo enim mense, primo die mensis, apparuerunt cacumina montium.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
805Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
805Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes dcimo: en el dcimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
805Et les eaux allrent diminuant, jusqu'au dixime mois. Au dixime mois, au premier jour du mois, ap-parurent les sommets des montagnes.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
805Les eaux allrent en diminuant jusqu'au dixime mois. Le dixime mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
805And still the waters went on falling, till on the first day of the tenth month the tops of the mountains were seen.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
805And in the tenth month, on the first day of the month, the heads of the mountains were seen.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
805And the waters abated continually until the tenth month: in the tenth [month], on the first of the month, the tops of the mountains were seen.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
805And the waters were going and decreasing until the tenth month: for in the tenth month, the first day of the month, the tops of the mountains appeared.
GenesisKing James Version (KJV)english5
805And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
805The waters receded continually until the tenth month. In the tenth month, on the first day of the month, the tops of the mountains were visible.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
805And sotheli the watrys yeden and decresiden til to the tenthe monethe, for in the tenthe monethe, in the firste dai of the monethe, the coppis of hillis apperiden.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
805and the waters have been going and becoming lacking till the tenth month; in the tenth [month], on the first of the month, appeared the heads of the mountains.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
805And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
805Es nahm aber das Gewsser immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen der Berge Spitzen hervor.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
805Das Wasser nahm dann immerfort ab bis zum zehnten Monat: am ersten Tage des zehnten Monats kamen die Gipfel der Berge zum Vorschein.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
805Und die Gewsser nahmen immer weiter ab bis zum zehnten Monat; im zehnten Monat, am ersten des Monats, wurden die Gipfel der Berge sichtbar.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
805Und die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum zehnten Monat; im zehnten Monat, am Ersten des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
805Het water bleef geleidelijk zakken tot de tiende maand; op de eerste dag der tiende maand werden de toppen der bergen zichtbaar.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
805og Vandet vedblev at synke indtil den tiende Mned, og p den frste Dag i denne Mned dukkede Bjergenes Toppe frem.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
805Och vattnet avtog mer och mer intill tionde mnaden. I tionde mnaden, p frsta dagen i mnaden, blevo bergstopparna synliga.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
805Og vannet tok mere og mere av inntil den tiende mned; i den tiende mned, p den frste dag i mneden, kom fjelltoppene til syne.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
805Ja vesi vheni vhenemistn aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenenten kuukautena, kuukauden ensimmisen pivn, tulivat vuorten huiput nkyviin.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
805Když pak vody odchzely a opadaly až do destho měsce, prvnho dne thož destho měsce ukzali se vrchov hor.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
805A vizek pedig folyton fogynak a tizedik hnapig; a tizedikben, a h els napjn megltsznak a hegyek cscsai.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
805I voda opadaše sve vema do desetoga mjeseca; i prvoga dana desetoga mjeseca pokazaše se vrhovi od brda.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
805Dhe ujrat vazhduan t paksohen deri n muajin e dhjet. N muajin e dhjet, ditn e par t muajit, u dukn majat e maleve.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
805Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.
86
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
806וַֽיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ אַרְבָּעִ֣ים י֑וֹם וַיִּפְתַּ֣ח נֹ֔חַ אֶת־חַלּ֥וֹן הַתֵּבָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
806καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἠνέῳξεν Νωε τὴν θυρίδα τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
806Cumque transissent quadraginta dies, aperiens Noe fenestram arcae, quam fecerat, dimisit corvum,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
806Trascorsi quaranta giorni, No apr la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
806Y sucedi que, al cabo de cuarenta das, abri No la ventana del arca que haba hecho,
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
806Et il arriva qu'au bout de quarante jours No ouvrit la fentre qu'il avait faite l'arche.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
806Au bout de quarante jours, No ouvrit la fentre qu'il avait faite l'arche.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
806Then, after forty days, through the open window of the ark which he had made,
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
806And it came to pass after forty days Noe opened the window of the ark which he had made.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
806And it came to pass at the end of forty days that Noah opened the window of the ark which he had made.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
806And after that forty days were passed, Noe, opening the window of the ark which he had made, sent forth a raven:
GenesisKing James Version (KJV)english5
806And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
806At the end of forty days, Noah opened the window of the ship which he had made,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
806And whanne fourti daies weren passid, Noe openyde the wyndow of the schip which he hadde maad, and sente out a crowe,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
806And it cometh to pass, at the end of forty days, that Noah openeth the window of the ark which he made,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
806And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
806Nach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
806Nach Verlauf von vierzig Tagen aber ffnete Noah das Fenster der Arche, das er angebracht hatte,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
806Nach Verlauf von vierzig Tagen aber ffnete Noah das Fenster des Kastens, das er gemacht hatte,
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
806Und es geschah nach Verlauf von vierzig Tagen, da ffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und lie den Raben aus;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
806En toen er veertig dagen waren verlopen, opende No het venster, dat hij in de ark had gemaakt.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
806Da der var get fyrretyve Dage: bnede Noa den Luge, han havde lavet p Arken,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
806Och efter fyrtio dagar ppnade Noa fnstret som han hade gjort p arken,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
806Og da firti dager var gtt, pnet Noah vinduet p arken som han hadde gjort,
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
806Neljnkymmenen pivn kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hn oli tehnyt,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
806I stalo se po čtyřidcti dnech, otevřev No okno v korbu, kterž byl udělal,
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
806s ln negyven nap mlva, kinyit No a brka ablakt, melyet csinlt vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
806A poslije etrdeset dana otvori Noje prozor na kovegu, koji bješe nainio;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
806Kshtu, mbas dyzet ditsh, ndodhi q Noeu hapi dritaren q kishte br n ark,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
806По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега
87
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
807וַיְשַׁלַּ֖ח אֶת־הָֽעֹרֵ֑ב וַיֵּצֵ֤א יָצוֹא֙ וָשׁ֔וֹב עַד־יְבֹ֥שֶׁת הַמַּ֖יִם מֵעַ֥ל הָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
807καὶ ἀπέστειλεν τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ· καὶ ἐξελθὼν οὐχ ὑπέστρεψεν ἕως τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
807qui egrediebatur, et non revertebatur, donec siccarentur aquae super terram.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
807Esso usc andando e tornando finch si prosciugarono le acque sulla terra.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
807Y envi al cuervo, el cual sali, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
807Et il lcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant, jusqu' ce que les eaux eussent sch de dessus la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
807Il lcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu' ce que les eaux eussent sch sur la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
807Noah sent out a raven, which went this way and that till the waters were gone from the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
807And he sent forth a raven; and it went forth and returned not until the water was dried from off the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
807And he sent out the raven, which went forth going to and fro, until the waters were dried from the earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
807Which went forth and did not return, till the waters were dried up upon the earth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
807And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
807and he sent out a raven. It went back and forth, until the waters were dried up from the earth.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
807which yede out, and turnede not ayen til the watris weren dried on erthe.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
807and he sendeth forth the raven, and it goeth out, going out and turning back till the drying of the waters from off the earth.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
807and he sent forth a raven, and it went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
807und lie einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und wieder her, bis das Gewsser vertrocknete auf Erden.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
807und lie den Raben ausfliegen; der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde abgetrocknet war.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
807und schickte den Raben aus; der flog hin und wieder, bis das Wasser auf Erden vertrocknete.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
807und der flog hin und wieder, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
807Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen, tot het water op de aarde was opgedroogd.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
807og sendte en Ravn ud; den flj frem og tilbage, indtil Vandet var trret bort fra Jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
807och lt en korp flyga ut; denne flg fram och ter, till dess vattnet hade torkat bort ifrn jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
807og sendte ut en ravn; den fli frem og tilbake, inntil vannet var trket bort av jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
807ja laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan plt kuivui.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
807Vypustil krkavce. Kteržto vyletuje zase se vracoval, dokudž nevyschly vody na zemi.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
807s kibocst a hollt, s az elreplt, meg visszaszllt, mg a vizek a fldrl felszradnak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
807I ispusti gavrana, koji jednako odlijetaše i dolijetaše dokle ne presahnu voda na zemlji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
807dhe nisi jasht korbin, q vazhdoi t shkoj para dhe prapa, deri sa u than ujrat mbi tok.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
807и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды.
88
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
808וַיְשַׁלַּ֥ח אֶת־הַיּוֹנָ֖ה מֵאִתּ֑וֹ לִרְאוֹת֙ הֲקַ֣לּוּ הַמַּ֔יִם מֵעַ֖ל פְּנֵ֥י הָֽאֲדָמָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
808καὶ ἀπέστειλεν τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
808Emisit quoque columbam post eum, ut videret si jam cessassent aquae super faciem terrae.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
808No poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
808Envi tambin de s la paloma, para ver si las aguas se haban retirado de sobre la faz de la tierra;
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
808Puis il lcha la colombe d'avec lui, pour voir si les eaux avaient fort diminu la surface de la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
808Il lcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminu la surface de la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
808And he sent out a dove, to see if the waters had gone from the face of the earth;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
808And he sent a dove after it to see if the water had ceased from off the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
808And he sent out the dove from him, to see if the waters had become low on the ground.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
808He sent forth also a dove after him, to see if the waters had now ceased upon the face of the earth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
808Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
808He himself sent out a dove to see if the waters were abated from the surface of the ground,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
808Also Noe sente out a culuer aftir hym, to se if the watris hadden ceessid thanne on the face of erthe;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
808And he sendeth forth the dove from him to see whether the waters have been lightened from off the face of the ground,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
808And he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
808Darnach lie er eine Taube von sich ausfliegen, auf da er erfhre, ob das Gewsser gefallen wre auf Erden.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
808Hierauf lie er die Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob das Wasser sich auf der Erdoberflche verlaufen habe.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
808Hierauf lie er die Taube von sich ausfliegen, um zu erfahren, ob sich die Gewsser von der Erde verlaufen htten.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
808Und er lie die Taube von sich aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen htten von der Flche des Erdbodens;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
808Daarna liet hij een duif los, om te zien, of het water al van de aarde weg was.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
808Da sendte han en Due ud for at se, om Vandet var sunket fra Jordens Overflade;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
808Sedan lt han en duva flyga ut, fr att f se om vattnet hade sjunkit undan frn marken.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
808S sendte han en due ut fra sig for se om vannet var sunket bort fra jordens overflate.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
808Sitten hn laski luotansa kyyhkysen nhdksens, oliko vesi vhentynyt maan pinnalta.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
808Potom vypustil holubici od sebe, aby věděl, již-li by opadly vody se svrchku země.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
808Kibocst a galambot is, hogy meglssa, vajjon elfogytak- a vizek a fld sznrl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
808Pa pusti i golubicu da bi vidio je li opala voda sa zemlje.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
808Pastaj lshoi pllumbin pr t par n se ujrat ishin paksuar mbi siprfaqen e toks.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
808Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли,
89
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
809וְלֹֽא־מָצְאָה֩ הַיּוֹנָ֨ה מָנ֜וֹחַ לְכַף־רַגְלָ֗הּ וַתָּ֤שָׁב אֵלָיו֙ אֶל־הַתֵּבָ֔ה כִּי־מַ֖יִם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַיִּשְׁלַ֤ח יָדוֹ֙ וַיִּקָּחֶ֔הָ וַיָּבֵ֥א אֹתָ֛הּ אֵלָ֖יו אֶל־הַתֵּבָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
809καὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ παντὶ προσώπῳ πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
809Quae cum non invenisset ubi requiesceret pes ejus, reversa est ad eum in arcam: aquae enim erant super universam terram: extenditque manum, et apprehensam intulit in arcam.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
809ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, torn a lui nell'arca, perch c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di s nell'arca.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
809Y no hall la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvise l al arca, porque las aguas estaban an sobre la faz de toda la tierra: entonces l extendi su mano y cogindola, hzola entrar consigo en el arca.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
809Mais la colombe ne trouva pas o poser la plante de son pied, et elle retourna vers lui dans l'arche; car il y avait de l'eau la surface de toute la terre. Et No avana sa main, la prit, et la ramena vers lui dans l'arche.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
809Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint lui dans l'arche, car il y avait des eaux la surface de toute la terre. Il avana la main, la prit, et la fit rentrer auprs de lui dans l'arche.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
809But the dove saw no resting-place for her foot, and came back to the ark, for the waters were still over all the earth; and he put out his hand, and took her into the ark.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
809And the dove not having found rest for her feet, returned to him into the ark, because the water was on all the face of the earth, and he stretched out his hand and took her, and brought her to himself into the ark.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
809But the dove found no resting-place for the sole of her foot, and returned to him into the ark; for the waters were on the whole earth; and he put forth his hand, and took her, and brought her to him into the ark.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
809But she, not finding where her foot might rest, returned to him into the ark: for the waters were upon the whole earth: and he put forth his hand, and caught her, and brought her into the ark.
GenesisKing James Version (KJV)english5
809But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
809but the dove found no place to rest her foot, and she returned into the ship to him, for the waters were on the surface of the whole earth. He put out his hand, and took her, and brought her to him into the ship.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
809and whanne the culuer foond not where hir foot schulde reste, sche turnede ayen to hym in to the schip, for the watris weren on al erthe; and Noe helde forth his hoond, and brouyte the culuer takun in to the schip.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
809and the dove hath not found rest for the sole of her foot, and she turneth back unto him, unto the ark, for waters [are] on the face of all the earth, and he putteth out his hand, and taketh her, and bringeth her in unto him, unto the ark.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
809but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him to the ark; for the waters were on the face of the whole earth: and he put forth his hand, and took her, and brought her in unto him into the ark.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
809Da aber die Taube nicht fand, da ihr Fu ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten; denn das Gewsser war noch auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in den Kasten.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
809Da die Taube aber keinen Ort fand, wo ihre Fe htten ruhen knnen, kehrte sie zu ihm zu der Arche zurck; denn das Wasser bedeckte noch die Oberflche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand hinaus, ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
809Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fu ruhen konnte; da kehrte sie zu ihm in den Kasten zurck, denn noch war Gewsser auf dem ganzen Erdboden; und er streckte seine Hand aus und holte sie zu sich herein in den Kasten.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
809aber die Taube fand keinen Ruheplatz fr ihren Fu und kehrte zu ihm in die Arche zurck; denn die Wasser waren noch auf der Flche der ganzen Erde; und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich in die Arche.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
809Maar de duif vond geen plek voor haar pootjes en keerde naar hem terug in de ark; want het water hield nog de hele oppervlakte der aarde bedekt. Hij stak zijn hand uit, pakte ze beet, en haalde ze naar zich toe in de ark.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
809men Duen fandt intet Sted at stte sin Fod og vendte tilbage til ham i Arken, fordi der endnu var Vand over hele Jorden; og han rakte Hnden ud og tog den ind i Arken til sig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
809Men duvan fann ingen plats dr hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken, ty vatten betckte hela jorden. D rckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
809Men duen fant ikke noget hvilested for sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det stod vann over hele jorden. Da rakte han ut sin hnd og tok den inn til sig i arken.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
809Mutta kyyhkynen ei lytnyt paikkaa, miss lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hnen luoksensa arkkiin, sill koko maa oli viel veden peitossa; niin hn ojensi ktens ja otti sen luoksensa arkkiin.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
809Kteržto když nenašla, kde by odpočinula noha jej, navrtila se k němu do korbu; nebo vody byly po vš zemi. On pak vzthna ruku svou, vzal ji, a vnesl k sobě do korbu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
809De a galamb nem talla lbainak nyugvhelyet s visszatre hozz a brkba, mert vz vala az egsz fld sznn; pedig kezt kinyujt, megfog, s bvev azt maghoz a brkba.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
809A golubica ne našavši gdje bi stala nogom svojom vrati se k njemu u koveg, jer još bješe voda po svoj zemlji; i Noje pruživši ruku uhvati je i uze k sebi u koveg.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
809Por pllumbi nuk gjeti dot vendin ku t mbshteste kmbn e tij dhe u kthye prsri n ark, sepse kishte ende ujra mbi siprfaqen e tr toks; dhe ai shtriu dorn, e kapi dhe e trhoqi brenda arks.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
809но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.
810
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
810וַיָּ֣חֶל ע֔וֹד שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחֵרִ֑ים וַיֹּ֛סֶף שַׁלַּ֥ח אֶת־הַיּוֹנָ֖ה מִן־הַתֵּבָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
810καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστερὰν ἐκ τῆς κιβωτοῦ·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
810Expectatis autem ultra septem diebus aliis, rursum dimisit columbam ex arca.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
810Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
810Y esper an otros siete das, y volvi enviar la paloma fuera del arca.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
810Et il attendit encore sept autres jours, puis il lcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
810Il attendit encore sept autres jours, et il lcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
810And after waiting another seven days, he sent the dove out again;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
810And having waited yet seven other days, he again sent forth the dove from the ark.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
810And he waited yet other seven days, and again he sent forth the dove out of the ark.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
810And having waited yet seven other days, he again sent forth the dove out of the ark.
GenesisKing James Version (KJV)english5
810And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
810He waited yet another seven days; and again he sent the dove out of the ship.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
810Sotheli whanne othere seuene daies weren abedun aftirward, eft he leet out a culuer fro the schip;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
810And he stayeth yet other seven days, and addeth to send forth the dove from the ark;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
810And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
810Da harrte er noch weitere sieben Tage und lie abermals eine Taube fliegen aus dem Kasten.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
810Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage und lie dann die Taube zum zweitenmal aus der Arche fliegen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
810Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage, dann lie er abermals die Taube aus dem Kasten ausfliegen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
810Und er wartete noch sieben andere Tage und lie die Taube abermals aus der Arche;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
810Nu wachtte hij nog zeven dagen, en liet toen opnieuw een duif uit de ark.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
810Derp biede han yderligere syv Dage og sendte s atter Duen ud fra Arken;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
810Sedan vntade han nnu ytterligare sju dagar och lt s duvan n en gng flyga ut ur arken.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
810S bidde han ennu syv dager til og sendte s atter duen ut av arken.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
810Ja hn odotti viel toiset seitsemn piv ja laski taas kyyhkysen arkista.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
810A počekal ještě sedm dn jinch, a opět vypustil holubici z korbu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
810s vrakozk mg msik ht napig, s ismt kibocst a galambot a brkbl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
810I poeka još sedam dana, pa opet ispusti golubicu iz kovega.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
810Priti ather shtat dit t tjera, pastaj e drgoi prsri pllumbin jasht arks.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
810И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега.
811
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
811וַתָּבֹ֨א אֵלָ֤יו הַיּוֹנָה֙ לְעֵ֣ת עֶ֔רֶב וְהִנֵּ֥ה עֲלֵה־זַ֖יִת טָרָ֣ף בְּפִ֑יהָ וַיֵּ֣דַע נֹ֔חַ כִּי־קַ֥לּוּ הַמַּ֖יִם מֵעַ֥ל הָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
811καὶ ἀνέστρεψεν πρὸς αὐτὸν ἡ περιστερὰ τὸ πρὸς ἑσπέραν καὶ εἶχεν φύλλον ἐλαίας κάρφος ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, καὶ ἔγνω Νωε ὅτι κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
811At illa venit ad eum ad vesperam, portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo: intellexit ergo Noe quod cessassent aquae super terram.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
811e la colomba torn a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. No comprese che le acque si erano ritirate dalla terra.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
811Y la paloma volvi l la hora de la tarde: y he aqu que traa una hoja de oliva tomada en su pico: y entendi No que las aguas se haban retirado de sobre la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
811Et la colombe revint lui vers le soir; et voici, une feuille d'olivier frache tait son bec; et No comprit que les eaux avaient fort diminu sur la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
811La colombe revint lui sur le soir; et voici, une feuille d'olivier arrache tait dans son bec. No connut ainsi que les eaux avaient diminu sur la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
811And the dove came back at evening, and in her mouth was an olive-leaf broken off: so Noah was certain that the waters had gone down on the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
811And the dove returned to him in the evening, and had a leaf of olive, a sprig in her mouth; and Noe knew that the water had ceased from off the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
811And the dove came to him at eventide; and behold, in her beak was an olive-leaf plucked off; and Noah knew that the waters had become low on the earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
811And she came to him in the evening, carrying a bough of an olive tree, with green leaves, in her mouth. Noe therefore understood that the waters were ceased upon the earth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
811And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
811The dove came back to him at evening and, behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew that the waters were abated from the earth.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
811and sche cam to hym at euentid, and bare in hir mouth a braunche of olyue tre with greene leeuys. Therfor Noe vndirstood that the watris hadden ceessid on erthe;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
811and the dove cometh in unto him at even-time, and lo, an olive leaf torn off in her mouth; and Noah knoweth that the waters have been lightened from off the earth.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
811and the dove came in to him at eventide; and, lo, in her mouth an olive-leaf plucked off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
811Die kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein lblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Munde. Da merkte Noah, da das Gewsser gefallen wre auf Erden.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
811Da kam die Taube um die Abendzeit zu ihm zurck, und siehe da: sie hatte ein frisches lbaumblatt im Schnabel! Daran erkannte Noah, da das Wasser auf der Erde sich verlaufen hatte.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
811Da kam die Taube zur Abendzeit zu ihm und zwar mit einem frischen lblatt im Schnabel. Da erkannte Noah, da sich die Gewsser von der Erde verlaufen hatten.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
811und die Taube kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Und Noah erkannte, da die Wasser sich verlaufen hatten von der Erde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
811De duif keerde tegen de avond naar hem terug, en droeg een frisse olijftak in de bek. Toen begreep No, dat het water van de aarde moest zijn weggezakt.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
811ved Aftenstid kom Duen tilbage til ham, og se, den havde et friskt Olieblad i Nbbet. Da sknnede Noa, at Vandet var svundet bort fra Jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
811Och duvan kom till honom mot aftonen, och se, d hade hon ett friskt olivlv i sin nbb. D frstod Noa att vattnet hade sjunkit undan frn jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
811Og duen kom til ham ved aftenstid, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet; da skjnte Noah at vannet var sunket bort fra jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
811Ja kyyhkynen tuli hnen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore ljypuun lehti. Niin Nooa ymmrsi, ett vesi oli vhentynyt maan plt.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
811I přiletěla k němu holubice k večerou, a aj, list olivov utržen v stech jejch. Tedy poznal No, že opadly vody se svrchku země.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
811s megjve hozz a galamb estennen, s m leszakasztott olajfalevl vala annak szjban. s megtud No, hogy elapadt a vz a fldrl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
811I pred vee vrati se k njemu golubica, i gle, u kljunu joj list maslinov, koji bješe otkinula; tako pozna Noje da je opala voda sa zemlje.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
811Dhe pllumbi u kthye tek ai aty nga mbrmja; dhe ja, ai kishte n sqep nj gjethe ulliri t kputur, t njom; kshtu Noeu kuptoi se ujrat ishin trhequr nga toka.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
811Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.
812
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
812וַיִּיָּ֣חֶל ע֔וֹד שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחֵרִ֑ים וַיְשַׁלַּח֙ אֶת־הַיּוֹנָ֔ה וְלֹֽא־יָסְפָ֥ה שׁוּב־אֵלָ֖יו עֽוֹד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
812καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστεράν, καὶ οὐ προσέθετο τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν ἔτι.?
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
812Expectavitque nihilominus septem alios dies: et emisit columbam, quae non est reversa ultra ad eum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
812Aspett altri sette giorni, poi lasci andare la colomba; essa non torn pi da lui.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
812Y esper an otros siete das, y envi la paloma, la cual no volvi ya ms l.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
812Et il attendit encore sept autres jours; puis il lcha la colombe; mais elle ne retourna plus lui.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
812Il attendit encore sept autres jours; et il lcha la colombe. Mais elle ne revint plus lui.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
812And after seven days more, he sent the dove out again, but she did not come back to him.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
812And having waited yet seven other days, he again sent forth the dove, and she did not return to him again any more.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
812And he waited yet other seven days, and sent forth the dove; but she returned no more to him.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
812And he stayed yet other seven days: and he sent forth the dove, which returned not any more unto him.
GenesisKing James Version (KJV)english5
812And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
812He waited yet another seven days, and sent out the dove; and she didn't return to him any more.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
812and neuerthelesse he abood seuene othere daies, and sente out a culuer, which turnede 'no more ayen to hym.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
812And he stayeth yet other seven days, and sendeth forth the dove, and it added not to turn back unto him any more.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
812And he stayed yet other seven days, and sent forth the dove; and she returned not again unto him any more.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
812Aber er harrte noch weiter sieben Tage und lie eine Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
812Nun wartete er nochmals weitere sieben Tage und lie die Taube wieder ausfliegen; doch diesmal kehrte sie nicht wieder zu ihm zurck.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
812Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage und lie die Taube ausfliegen; diesmal aber kehrte sie nicht wieder zu ihm zurck.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
812Und er wartete noch sieben andere Tage und lie die Taube aus; und sie kehrte hinfort nicht wieder zu ihm zurck.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
812Weer wachtte hij nu zeven dagen, en liet toen opnieuw de duif uitvliegen; maar nu keerde ze niet meer naar hem terug.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
812Derp biede han syv Dage til, og da han s sendte Duen ud, kom den ikke mere tilbage til ham.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
812Men han vntade nnu ytterligare sju dagar och lt s duvan ter flyga ut; d kom hon icke mer tillbaka till honom.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
812Men han bidde ennu syv dager til; s sendte han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mere.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
812Mutta hn odotti viel toiset seitsemn piv ja laski kyyhkysen lentoon, eik se en palannut hnen luoksensa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
812I čekal ještě sedm dn jinch, a opět vypustil holubici, kteržto nevrtila se k němu vce.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
812s ismt vrakozk mg msik ht napig, s kibocst a galambot, s az nem tre tbb hozz vissza.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
812Ali poeka još sedam dana, pa opet ispusti golubicu, a ona mu se više ne vrati.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
812Ather priti shtat dit t tjera, pastaj e lshoi jasht pllumbin, por ky nuk u kthye m tek ai.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
812Он помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему.
813
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
813וַֽ֠יְהִי בְּאַחַ֨ת וְשֵׁשׁ־מֵא֜וֹת שָׁנָ֗ה בָּֽרִאשׁוֹן֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ חָֽרְב֥וּ הַמַּ֖יִם מֵעַ֣ל הָאָ֑רֶץ וַיָּ֤סַר נֹ֙חַ֙ אֶת־מִכְסֵ֣ה הַתֵּבָ֔ה וַיַּ֕רְא וְהִנֵּ֥ה חָֽרְב֖וּ פְּנֵ֥י הָֽאֲדָמָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
813καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνὶ καὶ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νωε, τοῦ πρώτου μηνός, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἀπεκάλυψεν Νωε τὴν στέγην τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν, καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
813Igitur sexcentesimo primo anno, primo mense, prima die mensis, imminutae sunt aquae super terram: et aperiens Noe tectum arcae, aspexit, viditque quod exsiccata esset superficies terrae.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
813L'anno seicentouno della vita di No, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra; No tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
813Y sucedi que en el ao seiscientos y uno de No, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra y quit No la cubierta del arca, y mir, y he aqu que la faz de la tierra estaba enjuta.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
813Et il arriva en l'an six cent un de la vie de No, au premier mois, au premier jour du mois, que les eaux avaient sch sur la terre; et No ta la couverture de l'arche, et regarda; et voici, la surface du sol avait sch.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
813L'an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient sch sur la terre. No ta la couverture de l'arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait sch.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
813And in the six hundred and first year, on the first day of the first month, the waters were dry on the earth: and Noah took the cover off the ark and saw that the face of the earth was dry.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
813And it came to pass in the six hundred and first year of the life of Noe, in the first month, on the first day of the month, the water subsided from off the earth, and Noe opened the covering of the ark which he had made, and he saw that the water had subsided from the face of the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
813And it came to pass in the six hundred and first year, in the first [month], on the first of the month, that the waters were dried up from the earth. And Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the surface of the ground was dried.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
813Therefore in the six hundredth and first year, the first month, the first day of the month, the waters were lessened upon the earth, and Noe opening the covering of the ark, looked, and saw that the face of the earth was dried.
GenesisKing James Version (KJV)english5
813And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
813In the six hundred first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from the earth. Noah removed the covering of the ship, and looked. He saw that the surface of the ground was dry.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
813Therfor in the sixe hundrid and o yeer of the lijf of Noe, in the firste monethe, in the firste day of the monethe, watris weren decreessid on erthe; and Noe openede the roof of the schip, and bihelde and seiy that the face of the erthe was dried.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
813And it cometh to pass in the six hundredth and first year, in the first [month], in the first of the month, the waters have been dried from off the earth; and Noah turneth aside the covering of the ark, and looketh, and lo, the face of the ground hath been dried.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
813And it came to pass in the six hundred and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dried.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
813Im sechshundertundersten Jahr des Alters Noahs, am ersten Tage des ersten Monats vertrocknete das Gewsser auf Erden. Da tat Noah das Dach von dem Kasten und sah, da der Erdboden trocken war.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
813Und im sechshundertundersten Lebensjahre Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, da war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Als jetzt Noah das Dach von der Arche abnahm und Ausschau hielt, da war der Erdboden abgetrocknet;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
813Und im sechshundertersten Jahre, am ersten Tage des ersten Monats, waren die Gewsser auf Erden versiegt. Da entfernte Noah das Dach des Kastens und schaute aus: da war der Erdboden trocken geworden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
813Und es geschah im sechshundertundersten Jahre, im ersten Monat, am Ersten des Monats, da waren die Wasser von der Erde vertrocknet. Und Noah tat die Decke von der Arche und sah: und siehe, die Flche des Erdbodens war getrocknet.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
813In het zeshonderd eerste levensjaar van No, in het begin van de eerste maand, was het water van de aarde opgedroogd. Nu verwijderde No het dak van de ark, en keek naar buiten; en zie, de oppervlakte der aarde was droog.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
813I Noas 601ste Lever p den frste Dag i den frste Mned var Vandet trret bort fra Jorden. Da tog Noa Dkket af Arken, og da han s sig om, se, da var Jordens Overflade tr.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
813I det sexhundrafrsta ret, i frsta mnaden, p frsta dagen i mnaden, hade vattnet sinat bort ifrn jorden. D tog Noa av taket p arken och sg nu att marken var fri ifrn vatten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
813I det seks hundre og frste r, i den frste mned, p den frste dag i mneden, var vannet trket bort fra jorden. Da tok Noah taket av arken; og han s ut, og se, jorden var trr.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
813Ja Nooan kuudentenasadantena yhdenten ikvuotena, vuoden ensimmisen kuukautena, kuukauden ensimmisen pivn, oli vesi kuivunut maan plt. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta oli kuivunut.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
813I stalo se šestistho prvnho lta, v prvn den měsce prvnho, že vyschly vody na zemi. I odjal No přikryt korbu a uzřel, ano již oschl svrchek země.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
813s ln a hatszz egyedik esztendben, az els hnak els napjn, felszradnak a vizek a fldrl, s elfordt No a brka fedelt, s lt, hogy m megszikkadt a fldnek szne.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
813Šest stotina prve godine vijeka Nojeva prvi dan prvoga mjeseca usahnu voda na zemlji; i Noje otkri krov na kovegu, i ugleda zemlju suhu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
813N vitin e gjashtqindenjt t Noeut, gjat muajit t par, n ditn e par t muajit, ujrat ishin thar mbi tok; dhe Noeu e zbuloi arkn, vshtroi dhe ja q siprfaqja e toks ishte e that.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
813Шестьсот первого года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли.
814
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
814וּבַחֹ֙דֶשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י בְּשִׁבְעָ֧ה וְעֶשְׂרִ֛ים י֖וֹם לַחֹ֑דֶשׁ יָבְשָׁ֖ה הָאָֽרֶץ׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
814ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐξηράνθη ἡ γῆ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
814Mense secundo, septimo et vigesimo die mensis arefacta est terra.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
814Nel secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra fu asciutta.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
814Y en el mes segundo, los veintisiete das del mes, se sec la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
814Au second mois, au vingt-septime jour du mois, la terre fut sche.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
814Le second mois, le vingt-septime jour du mois, la terre fut sche.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
814And on the twenty-seventh day of the second month the earth was dry.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
814And in the second month the earth was dried, on the twenty- seventh day of the month.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
814And in the second month, on the twenty-seventh day of the month, the earth was dry.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
814In the second month, the seven and twentieth day of the month, the earth was dried.
GenesisKing James Version (KJV)english5
814And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
814In the second month, on the twenty-seventh day of the month, the earth was dry.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
814In the secunde monethe, in the seuene and twentithe dai of the monethe, the erthe was maad drie.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
814And in the second month, in the seven and twentieth day of the month, the earth hath become dry.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
814And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dry.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
814Also ward die Erde ganz trocken am siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
814und am siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken geworden.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
814Und im zweiten Monat, am siebenundzwanzigsten Tage des Monats, war die Erde ganz trocken.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
814Und im zweiten Monat, am siebenundzwanzigsten Tage des Monats, war die Erde trocken.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
814In de tweede maand, op de zeven en twintigste dag der maand, was de aarde helemaal droog.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
814P den syv og tyvende Dag i den anden Mned var Jorden tr.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
814Och i andra mnaden, p tjugusjunde dagen i mnaden, var jorden alldeles torr.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
814Og i den annen mned, p den syv og tyvende dag i mneden, var jorden aldeles trr.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
814Ja toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenenten seitsemnten pivn, oli maa aivan kuiva.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
814Druhho pak měsce, v dvadct sedm den thož měsce oschla země.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
814A msodik hnapban pedig, a hnak huszonhetedik napjn megszrada a fld.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
814A drugoga mjeseca dvadeset sedmoga dana bješe sva zemlja suha.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
814Dhe kshtu n muajin e dyt, n ditn e njzet e shtat t tij, toka ishte e that.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
814И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла.
815
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
815וַיְדַבֵּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶל־נֹ֥חַ לֵאמֹֽר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
815Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Νωε λέγων
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
815Locutus est autem Deus ad Noe, dicens:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
815Dio ordin a No:
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
815Y habl Dios No diciendo:
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
815Alors Dieu parla No, en disant:
GenèseLouis Segond (LSG)french2
815Alors Dieu parla No, en disant:
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
815And God said to Noah,
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
815And the Lord God spoke to Noe, saying,
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
815And God spoke to Noah, saying,
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
815And God spoke to Noe, saying:
GenesisKing James Version (KJV)english5
815And God spake unto Noah, saying,
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
815God spoke to Noah, saying,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
815Sotheli the Lord spak to Noe;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
815And God speaketh unto Noah, saying, 'Go out from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
815And God spake unto Noah, saying,
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
815Da redete Gott mit Noah und sprach:
1MoseMenge Bibel (MB)german2
815Da gebot Gott dem Noah:
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
815Da redete Gott zu Noah und sprach:
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
815Und Gott redete zu Noah und sprach:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
815Toen sprak God tot No:
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
815Da sagde Gud til Noa:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
815D talade Gud till Noa och sade:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
815Da talte Gud til Noah og sa:
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
815Ja Jumala puhui Nooalle sanoen:
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
815I mluvil Bůh k No, řka:
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
815s szla az Isten Nonak, mondvn:
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
815Tada ree Bog Noju govorei:
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
815Ather Perndia i foli Noeut, duke thn:
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
815И сказал Господь Бог Ною:
816
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
816צֵ֖א מִן־הַתֵּבָ֑ה אַתָּ֕ה וְאִשְׁתְּךָ֛ וּבָנֶ֥יךָ וּנְשֵֽׁי־בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
816῎Εξελθε ἐκ τῆς κιβωτοῦ, σὺ καὶ ἡ γυνή σου καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
816Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
816Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
816Sal del arca t, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
816Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
816Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
816Go out of the ark, you and your wife and your sons and your sons' wives.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
816Come out from the ark, you and your wife and your sons, and your sons' wives with you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
816Go out of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
816Go out of the ark, thou and thy wife, thy sons, and the wives of thy sons with thee.
GenesisKing James Version (KJV)english5
816Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
816Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons' wives with you.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
816and seide, Go out of the schip, thou, and thi wijf, thi sones, and the wyues of thi sones with thee;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
816every living thing that [is] with thee, of all flesh, among fowl, and among cattle, and among every creeping thing which is creeping on the earth, bring out with thee;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
816Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
816Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Shne und deiner Shne Weiber mit dir.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
816Verla (jetzt) die Arche, du und mit dir dein Weib und deine Shne und deine Schwiegertchter!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
816Gehe heraus aus dem Kasten, du und dein Weib und deine Shne und die Weiber deiner Shne mit dir.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
816Gehe aus der Arche, du und dein Weib und deine Shne und die Weiber deiner Shne mit dir.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
816Ga uit de ark; gij met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen uwer zonen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
816G ud af Arken med din Hustru, dine Snner og dine Snnekoner
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
816G ut ur arken med din hustru och dina sner och dina sners hustrur.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
816G ut av arken, du og din hustru og dine snner og dine snners hustruer med dig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
816Lhde arkista, sin ja vaimosi, poikasi ja minisi sinun kanssasi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
816Vyjdi z korbu, ty i žena tv, a synov tvoji, i ženy synů tvch s tebou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
816Menj ki a brkbl te s a te felesged, a te fiaid, s a te fiaid felesgei te veled.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
816Izidi iz kovega ti i žena tvoja i sinovi tvoji i žene sinova tvojih s tobom;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
816"Dil nga arka ti, gruaja jote, bijt e tu dhe grat e bijve t tu bashk me ty.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
816выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою;
817
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
817כָּל־הַחַיָּ֨ה אֲשֶֽׁר־אִתְּךָ֜ מִכָּל־בָּשָׂ֗ר בָּע֧וֹף וּבַבְּהֵמָ֛ה וּבְכָל־הָרֶ֛מֶשׂ הָרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָ֖רֶץ ׳הוֹצֵא׳ ״הַיְצֵ֣א״ אִתָּ֑ךְ וְשָֽׁרְצ֣וּ בָאָ֔רֶץ וּפָר֥וּ וְרָב֖וּ עַל־הָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
817καὶ πάντα τὰ θηρία, ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ, καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ· καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
817Cuncta animantia, quae sunt apud te, ex omni carne, tam in volatilibus quam in bestiis et universis reptilibus, quae reptant super terram, educ tecum, et ingredimini super terram: crescite et multiplicamini super eam.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
817Tutti gli animali d'ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perch possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
817Todos los animales que estn contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacars contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplquense sobre la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
817Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des btes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre; et qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils croissent et multiplient sur la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
817Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le btail et tous les reptiles qui rampent sur la terre: qu'ils se rpandent sur la terre, qu'ils soient fconds et multiplient sur la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
817Take out with you every living thing which is with you, birds and cattle and everything which goes on the earth, so that they may have offspring and be fertile and be increased on the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
817And all the wild beasts as many as are with you, and all flesh both of birds and beasts, and every reptile moving upon the earth, bring forth with you: and increase you and multiply upon the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
817Bring forth with thee every animal which is with thee, of all flesh, fowl as well as cattle, and all the creeping things which creep on the earth, that they may swarm on the earth, and may be fruitful and multiply on the earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
817All living things that are with thee of all flesh, as well in fowls as in beasts, and all creeping things that creep upon the earth, bring out with thee, and go ye upon the earth: increase and multiply upon it.
GenesisKing James Version (KJV)english5
817Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
817Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, including birds, livestock, and every creeping thing that creeps on the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply on the earth."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
817and lede out with thee alle lyuynge beestis that ben at thee of ech fleisch, as wel in volatilis as in vnresonable beestis, and alle 'reptils that crepen on erthe; and entre ye on the erthe, encreesse ye, and be ye multiplied on erthe.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
817and they have teemed in the earth, and been fruitful, and have multiplied on the earth.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
817Bring forth with thee every living thing that is with thee of all flesh, both birds, and cattle, and every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
817Allerlei Getier, das bei dir ist, von allerlei Fleisch, an Vgeln, an Vieh und an allerlei Gewrm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, da sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
817Smtliche Tiere von allen Arten, die bei dir sind, Vgel, Vieh und alles Gewrm, das auf der Erde kriecht, la mit dir hinausgehen, damit sie sich auf der Erde frei bewegen und fruchtbar seien und sich mehren auf der Erde."
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
817Alle Tiere, welche bei dir sind, von allem Fleisch, an Vgeln und Vieh und an allem Gewrm, das auf der Erde kriecht, la mit dir herausgehn, damit sie sich auf der Erde tummeln und fruchtbar seien und sich vermehren auf der Erde.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
817Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleische, an Gevgel und an Vieh und an allem Gewrm, das sich auf der Erde regt, la mit dir hinausgehen, da sie wimmeln auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
817En laat ook alle dieren, alle wezens die bij u zijn, tegelijk met u naar buiten komen: de vogels, de viervoetige dieren en al wat op de aarde kruipt; opdat ze zich weer op de aarde bewegen, vruchtbaar zijn, en talrijk worden op aarde.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
817og for alle Dyr, der er hos dig, alt Kd, Fugle, Kvg og alt Kryb, der kryber p Jorden, ud med dig, at de kan vrimle p Jorden og blive frugtbare og mangfoldige p Jorden!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
817Alla djur som du har hos dig, vad slags ktt det vara m, bde fglar och fyrfotadjur och alla krldjur som rra sig p jorden, skall du lta g ut med dig, fr att de m vxa till p jorden och vara fruktsamma och frka sig p jorden."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
817Alle de dyr som er hos dig, alt kjd, bde fuglene og feet og alt krypet som rrer sig p jorden, skal du fre ut med dig, og de skal vrimle p jorden og vre fruktbare og bli mange p jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
817Ja kaikki elimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaelimet ja kaikki matelijat, jotka maan pll matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niit viliskn maassa, ja ne olkoot hedelmlliset ja lisntykt maan pll."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
817Všecky živočichy, kteřž jsou s tebou ze všelikho těla, tak z ptactva jako z hovad a všelikho zeměplazu, kterž se hbe na zemi, vyveď s sebou; ať se v hojnosti rozplozuj na zemi, a rostou a množ se na zemi.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
817Minden vadat, mely veled van, minden testbl, madarat, barmot, s minden fldn cssz-msz llatot vgy ki magaddal, hogy nyzsgjenek a fldn, szaporodjanak s sokasodjanak a fldn.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
817Sve zvijeri što su s tobom od svakoga tijela, ptice i stoku i što god gamiže po zemlji, izvedi sa sobom, neka se raziðu po zemlji, i neka se plode i množe na zemlji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
817Nxirr me vete tr kafsht q jan bashk me ty, t do mishi q t jen: zogj, bagti dhe tr rrshqanort q zvarriten mbi tok, me qllim q t rriten shum mbi tok dhe t jen pjellor e t shumohen mbi tok".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
817выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.
818
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
818וַיֵּ֖צֵא־נֹ֑חַ וּבָנָ֛יו וְאִשְׁתּ֥וֹ וּנְשֵֽׁי־בָנָ֖יו אִתּֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
818καὶ ἐξῆλθεν Νωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
818Egressus est ergo Noe, et filii ejus: uxor illius, et uxores filiorum ejus cum eo.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
818No usc con i figli, la moglie e le mogli dei figli.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
818Entonces sali No, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con l.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
818Et No sortit, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
818Et No sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
818And Noah went out with his sons and his wife and his sons' wives;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
818And Noe came forth, and his wife and his sons, and his sons' wives with him.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
818And Noah went out, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
818So Noe went out, he and his sons: his wife, and the wives of his sons with him.
GenesisKing James Version (KJV)english5
818And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
818Noah went out, with his sons, his wife, and his sons' wives with him.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
818Therfor Noe yede out, and hise sones, and his wijf, and the wyues of hise sones with hym;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
818And Noah goeth out, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
818And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
818Also ging Noah heraus mit seinen Shnen und seinem Weibe und seiner Shne Weibern,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
818Da ging Noah mit seinen Shnen, seinem Weibe und seinen Schwiegertchtern hinaus;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
818Da ging Noah heraus und seine Shne und sein Weib und die Weiber seiner Shne mit ihm.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
818Und Noah ging hinaus und seine Shne und sein Weib und die Weiber seiner Shne mit ihm.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
818No ging er dus uit met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
818Da gik Noa ud med sine Snner, sin Hustru og sine Snnekoner;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
818S gick d Noa ut med sina sner och sin hustru och sina sners hustrur.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
818S gikk han ut, og hans snner og hans hustru og hans snners hustruer med ham.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
818Ja Nooa ja hnen poikansa, vaimonsa ja minins hnen kanssaan lhtivt ulos,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
818I vyšel No a synov jeho, i žena jeho a ženy synů jeho s nm;
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
818Kimne azrt No s az fiai, az felesge, s az fiainak felesgei vele.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
818I izide Noje i sinovi njegovi i žena njegova i žene sinova njegovijeh s njim.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
818Kshtu Noeu doli me bijt e tij, me gruan e tij dhe me grat e bijve t tij.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
818И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним;
819
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
819כָּל־הַֽחַיָּ֗ה כָּל־הָרֶ֙מֶשׂ֙ וְכָל־הָע֔וֹף כֹּ֖ל רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֑רֶץ לְמִשְׁפְּחֹ֣תֵיהֶ֔ם יָצְא֖וּ מִן־הַתֵּבָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
819καὶ πάντα τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πᾶν πετεινὸν καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς κιβωτοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
819Sed et omnia animantia, jumenta, et reptilia quae reptant super terram, secundum genus suum, egressa sunt de arca.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
819Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
819Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra segn sus especies, salieron del arca.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
819Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tout ce qui rampe sur la terre, selon leurs familles, sortirent de l'arche.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
819Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espces, sortirent de l'arche.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
819And every beast and bird and every living thing of every sort which goes on the earth, went out of the ark.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
819And all the wild beasts and all the cattle and every bird, and every reptile creeping upon the earth after their kind, came forth out of the ark.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
819All the animals, all the creeping things, and all the fowl- everything that moves on the earth, after their kinds, went out of the ark.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
819And all living things, and cattle, and creeping things that creep upon the earth, according to their kinds, went out of the ark.
GenesisKing James Version (KJV)english5
819Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
819Every animal, every creeping thing, and every bird, whatever moves on the earth, after their families, went out of the ship.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
819but also alle lyuynge beestis, and werk beestis, and 'reptils that crepen on erthe, bi her kynde, yeden out of the schip.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
819every beast, every creeping thing, and every fowl; every creeping thing on the earth, after their families, have gone out from the ark.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
819every beast, every creeping thing, and every bird, whatsoever moveth upon the earth, after their families, went forth out of the ark.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
819dazu allerlei Getier, allerlei Gewrm, allerlei Vgel und alles, was auf Erden kriecht; das ging aus dem Kasten, ein jegliches mit seinesgleichen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
819auch alle vierfigen Tiere, alles Gewrm, alle Vgel, alles, was sich auf der Erde regt, gingen nach ihren Arten aus der Arche hinaus.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
819Alle vierfigen Tiere, alles Gewrm und alle Vgel, alles was sich auf Erden regt, nach ihren verschiedenen Arten, gingen heraus aus dem Kasten.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
819Alles Getier, alles Gewrm und alles Gevgel, alles was sich auf der Erde regt, nach ihren Arten, gingen aus der Arche.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
819Ook alle viervoetige dieren, alle vogels en al wat over de aarde kruipt, elk naar zijn soort, kwamen naar buiten uit de ark.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
819og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber p Jorden, efter deres Slgter, gik ud af Arken.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
819Och alla fyrfotadjur, alla krldjur och alla fglar, alla slags djur som rra sig p jorden, gingo ut ur arken, efter sina slkten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
819Alle dyrene, alt krypet og alle fuglene, alt som rrer sig p jorden, gikk ut av arken, hvert efter sitt slag.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
819niin mys kaikki metselimet, kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki, mik liikkuu maan pll, lhtivt arkista suvuittain.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
819Každ živočich, každ zeměplaza všecko ptactvo, všecko, což se hbe na zemi, po pokolench svch vyšlo z korbu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
819Minden llat, minden cssz-msz, minden madr, minden a mi mozog a fldn, kijve a brkbl az neme szerint.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
819Sve zvijeri, sve sitne životinje, sve ptice i sve što se mie po zemlji po svojim vrstama izidoše iz kovega.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
819T gjitha kafsht, t gjith rrshqanort, t gjith zogjt, gjthka lviz mbi tok, simbas familjeve t tyre, doln nga arka.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
819все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега.
820
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
820וַיִּ֥בֶן נֹ֛חַ מִזְבֵּ֖חַ לַֽיהוָ֑ה וַיִּקַּ֞ח מִכֹּ֣ל׀ הַבְּהֵמָ֣ה הַטְּהוֹרָ֗ה וּמִכֹּל֙ הָע֣וֹף הַטָּהֹ֔ר וַיַּ֥עַל עֹלֹ֖ת בַּמִּזְבֵּֽחַ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
820καὶ ᾠκοδόμησεν Νωε θυσιαστήριον τῷ θεῷ καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαρπώσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
820AEdificavit autem Noe altare Domino: et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis, obtulit holocausta super altare.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
820Allora No edific un altare al Signore; prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offr olocausti sull'altare.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
820Y edific No un altar Jehov y tom de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreci holocausto en el altar.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
820Et No btit un autel l'ternel; et il prit de toute bte pure, et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
820No btit un autel l'ternel; il prit de toutes les btes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
820And Noah made an altar to the Lord, and from every clean beast and bird he made burned offerings on the altar.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
820And Noe built an altar to the Lord, and took of all clean beasts, and of all clean birds, and offered a whole burnt offering upon the altar.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
820And Noah built an altar to Jehovah; and took of every clean animal, and of all clean fowl, and offered up burnt-offerings on the altar.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
820And Noe built an altar unto the Lord: and taking of all cattle and fowls that were clean, offered holocausts upon the altar.
GenesisKing James Version (KJV)english5
820And Noah builded an altar unto the Lord; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
820Noah built an altar to Yahweh, and took of every clean animal, and of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
820Forsothe Noe bildide an auter to the Lord, and he took of alle clene beestis and briddis, and offride brent sacrifices on the auter.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
820And Noah buildeth an altar to Jehovah, and taketh of every clean beast, and of every clean fowl, and causeth burnt-offerings to ascend on the altar;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
820And Noah builded an altar unto Jehovah, and took of every clean beast, and of every clean bird, and offered burnt-offerings on the altar.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
820Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflgel und opferte Brandopfer auf dem Altar.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
820Noah baute dann dem HERRN einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vgeln (je ein Stck) und brachte Brandopfer auf dem Altar dar.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
820Da erbaute Noah Jahwe einen Altar und nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vgeln und brachte Brandopfer dar auf dem Altar.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
820Und Noah baute Jehova einen Altar; und er nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Gevgel und opferte Brandopfer auf dem Altar.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
820Toen bouwde No een altaar voor Jahweh; en hij nam van alle reine dieren en van alle reine vogels, en droeg ze op het altaar als brandoffer op.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
820Derp byggede Noa Herren et Alter og tog nogle af alle de rene Dyr og Fugle og ofrede Brndofre p Alteret.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
820Och Noa byggde ett altare t HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fglar och offrade brnnoffer p altaret.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
820Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av alle de rene fugler og ofret brennoffer p alteret.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
820Ja Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaelimi ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
820Tedy vzdělal No oltř Hospodinu, a vzav ze všech hovad čistch i ze všeho ptactva čistho, obětoval zpaly na tom oltři.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
820s oltrt pte No az rnak, s vn minden tiszta llatbl s minden tiszta madrbl, s ldozk gldozattal az oltron.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
820I naini Noje žrtvenik Gospodu, i uze od svake iste stoke i od svijeh ptica istijeh, i prinese na žrtveniku žrtve paljenice.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
820Ather Noeu ndrtoi nj altar pr Zotin, mori nga do lloj kafshsh dhe zogjsh t pastr dhe ofroi fli mbi altarin.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
820И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике.
821
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
821וַיָּ֣רַח יְהוָה֮ אֶת־רֵ֣יחַ הַנִּיחֹחַ֒ וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־לִבּ֗וֹ לֹֽא־אֹ֠סִף לְקַלֵּ֨ל ע֤וֹד אֶת־הָֽאֲדָמָה֙ בַּעֲב֣וּר הָֽאָדָ֔ם כִּ֠י יֵ֣צֶר לֵ֧ב הָאָדָ֛ם רַ֖ע מִנְּעֻרָ֑יו וְלֹֽא־אֹסִ֥ף ע֛וֹד לְהַכּ֥וֹת אֶת־כָּל־חַ֖י כַּֽאֲשֶׁ֥ר עָשִֽׂיתִי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
821καὶ ὠσφράνθη κύριος ὁ θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς διανοηθείς Οὐ προσθήσω ἔτι τοῦ καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος· οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼς ἐποίησα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
821Odoratusque est Dominus odorem suavitatis, et ait: Nequaquam ultra maledicam terrae propter homines: sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua: non igitur ultra percutiam omnem animam viventem sicut feci.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
821Il Signore ne odor la soave fragranza e pens: "Non maledir pi il suolo a causa dell'uomo, perch l'istinto del cuore umano incline al male fin dalla adolescenza; n colpir pi ogni essere vivente come ho fatto.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
821Y percibi Jehov olor de suavidad; y dijo Jehov en su corazn: No tornar ms maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazn del hombre es malo desde su juventud: ni volver ms destruir todo viviente, como he hecho.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
821Et l'ternel respira l'agrable odeur, et l'ternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre, cause de l'homme; car la nature du cœur de l'homme est mauvaise ds sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui vit, comme je l'ai fait.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
821L'ternel sentit une odeur agrable, et l'ternel dit en son coeur: Je ne maudirai plus la terre, cause de l'homme, parce que les penses du coeur de l'homme sont mauvaises ds sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
821And when the sweet smell came up to the Lord, he said in his heart, I will not again put a curse on the earth because of man, for the thoughts of man's heart are evil from his earliest days; never again will I send destruction on all living things as I have done.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
821And the Lord God smelled a smell of sweetness, and the Lord God having considered, said, I will not any more curse the earth, because of the works of men, because the imagination of man is intently bent upon evil things from his youth, I will not therefore any more strike all living flesh as I have done.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
821And Jehovah smelled the sweet odour. And Jehovah said in his heart, I will no more henceforth curse the ground on account of Man, for the thought of Man's heart is evil from his youth; and I will no more smite every living thing, as I have done.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
821And the Lord smelled a sweet savour, and said: I will no more curse the earth for the sake of man: for the imagination and thought of man's heart are prone to evil from his youth: therefore I will no more destroy every living soul as I have done.
GenesisKing James Version (KJV)english5
821And the Lord smelled a sweet savour; and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
821Yahweh smelled the pleasant aroma. Yahweh said in his heart, "I will not again curse the ground any more for man's sake because the imagination of man's heart is evil from his youth. I will never again strike every living thing, as I have done.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
821And the Lord sauerede the odour of swetnesse, and seide to hym, Y schal no more curse the erthe for men, for the wit and thouyt of mannus herte ben redi in to yuel fro yong wexynge age; therfor Y schal no more smyte ech lyuynge soule as Y dide;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
821and Jehovah smelleth the sweet fragrance, and Jehovah saith unto His heart, 'I continue not to disesteem any more the ground because of man, though the imagination of the heart of man [is] evil from his youth; and I continue not to smite any more all living, as I have done;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
821And Jehovah smelled the sweet savor; and Jehovah said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for that the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more everything living, as I have done.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
821Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten des menschlichen Herzens ist bse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
821Als nun der HERR den lieblichen Duft roch, sagte er bei sich selbst: "Ich will hinfort den Erdboden nicht noch einmal um der Menschen willen verfluchen; denn das Sinnen und Trachten des Menschenherzens ist bse von Jugend auf; auch will ich hinfort nicht noch einmal alles Lebende sterben lassen, wie ich es getan habe.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
821Als nun Jahwe den lieblichen Duft roch, da sprach er bei sich selbst: Ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist bse von Jugend auf; und ich will hinfort nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich gethan habe.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
821Und Jehova roch den lieblichen Geruch, und Jehova sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen; denn das Dichten des menschlichen Herzens ist bse von seiner Jugend an; und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
821Jahweh rook de aangename geur, en sprak bij Zich zelf: Nooit meer zal Ik om den mens de aarde vervloeken, want de gedachten van het mensenhart zijn slecht van zijn jeugd af; en nooit meer zal Ik alle levende wezens treffen, zoals Ik nu heb gedaan.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
821Og da Herren indndede den liflige Duft, sagde han til sig selv: "Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgre alt, hvad der lever, sledes som jeg nu har gjort!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
821Nr HERREN knde den vlbehagliga lukten, sade han vid sig sjlv: "Jag skall hrefter icke mer frbanna marken fr mnniskans skull, eftersom ju mnniskans hjrtas uppst r ont allt ifrn ungdomen. Och jag skall hrefter icke mer drpa allt levande, ssom jag nu har gjort.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
821Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
821Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydmessns: "En min koskaan en kiroa maata ihmisen thden; sill ihmisen sydmen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enk min koskaan en tuhoa kaikkea, mik el, niinkuin nyt olen tehnyt.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
821I zachutnal Hospodin vůni tu přjemnou, a řekl Hospodin v srdci svm: Nebudu vce zlořečiti zemi pro člověka, proto že myšlen srdce lidskho zl jest od mladosti jeho; aniž budu vce bti všeho, což živo jest, jako jsem učinil.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
821s megrez az r a kedves illatot, s monda az r az szvben: Nem tkozom meg tbb a fldet az emberrt, mert az ember szvnek gondolatja gonosz az ifjsgtl fogva; s tbb nem vesztem el mind az l llatot, mint cselekedtem.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
821I Gospod omirisa miris ugodni, i ree u srcu svojem: neu više kleti zemlje s ljudi, što je misao srca ovjeijega zla od malena; niti u više ubijati svega što živi, kao što uinih.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
821Dhe Zoti ndjeu nj er t kndshme dhe ai tha n zemr t vet: "Un nuk do ta mallkoj m tokn pr shkak t njeriut, sepse synimet e zemrs s njeriut jan t kqija qysh n fmijrin e tij; dhe nuk do t godas m do gjalles, si kam br.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
821И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал:
822
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
822עֹ֖ד כָּל־יְמֵ֣י הָאָ֑רֶץ זֶ֡רַע וְ֠קָצִיר וְקֹ֨ר וָחֹ֜ם וְקַ֧יִץ וָחֹ֛רֶף וְי֥וֹם וָלַ֖יְלָה לֹ֥א יִשְׁבֹּֽתוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
822πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς σπέρμα καὶ θερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα, θέρος καὶ ἔαρ ἡμέραν καὶ νύκτα οὐ καταπαύσουσιν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
822Cunctis diebus terrae, sementis et messis, frigus et aestus, aestas et hiems, nox et dies non requiescent.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
822Finch durer la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
822Todava sern todos los tiempos de la tierra; la sementera y la siega, y el fro y calor, verano invierno, y da y noche, no cesarn.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
822Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l't et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront point.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
822Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l't et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
822While the earth goes on, seed time and the getting in of the grain, cold and heat, summer and winter, day and night, will not come to an end.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
822All the days of the earth, seed and harvest, cold and heat, summer and spring, shall not cease by day or night.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
822Henceforth, all the days of the earth, seed [time] and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, shall not cease.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
822All the days of the earth, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, night and day, shall not cease.
GenesisKing James Version (KJV)english5
822While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
822While the earth remains, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night will not cease."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
822in alle the daies of erthe, seed and ripe corn, coold and heete, somer and wyntir, nyyt and dai, shulen not reste.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
822during all days of the earth, seed-time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, do not cease.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
822While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
822Solange die Erde steht, soll nicht aufhren Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
822Hinfort, solange die Erde steht, sollen Sen und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
822Fortan sollen, so lange die Erde steht, nicht aufhren Sen und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
822Forthin, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhren Saat und Ernte, und Frost und Hitze, und Sommer und Winter, und Tag und Nacht.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
822Zolang de aarde bestaat, Zal er zaai(-) en oogsttijd, koude en hitte zijn; Zomer en winter, dag en nacht, Nooit houden ze op!
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
822Herefter skal, s lnge Jorden str, Sd og Hst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophre!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
822S lnge jorden bestr, skola hrefter sdd och skrd, kld och vrme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphra."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
822Herefter skal, s lenge jorden str, sd og hst, og frost og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri hre op.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
822Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvminen eik leikkaaminen, ei vilu eik helle, ei kes eik talvi, ei piv eik y."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
822Nbrž dokavadž země trvati bude, set a žeň, studeno i horko, lto a zima, den tak a noc nepřestanou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
822Ennekutnna mg a fld lszen, vets s arats, hideg s meleg, nyr s tl, nap s jszaka meg nem sznnek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
822Otsele dokle bude zemlje, nee nestajati sjetve ni žetve, studeni ni vruine, ljeta ni zime, dana ni noi.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
822Deri sa t jet toka, nuk do t pushojn kurr s ekzistuari mbjellja dhe korrja, t ftohtit dhe t nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
822впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.

<<< Genesis 08 >>>