שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

36

heוְעָשָׂה֩ בְצַלְאֵ֨ל וְאָהֳלִיאָ֜ב וְכֹ֣ל׀ אִ֣ישׁ חֲכַם־לֵ֗ב אֲשֶׁר֩ נָתַ֨ן יְהוָ֜ה חָכְמָ֤ה וּתְבוּנָה֙ בָּהֵ֔מָּה לָדַ֣עַת לַעֲשֹׂ֔ת אֶֽת־כָּל־מְלֶ֖אכֶת עֲבֹדַ֣ת הַקֹּ֑דֶשׁ לְכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖ה יְהוָֽה׃
grκαὶ ἐποίησεν Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πᾶς σοφὸς τῇ διανοίᾳ, ᾧ ἐδόθη σοφία καὶ ἐπιστήμη ἐν αὐτοῖς συνιέναι ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα κατὰ τὰ ἅγια καθήκοντα, κατὰ πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος.
lafecit ergo Beselehel et Hooliab et omnis vir sapiens quibus dedit Dominus sapientiam et intellectum ut scirent fabre operari quae in usus sanctuarii necessaria sunt et quae praecepit Dominus
itBezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e d'intelligenza, perché fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del santuario, fecero ogni cosa secondo ciň che il Signore aveva ordinato.
frBetsaleel, Oholiab, et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutčrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné.
esHIZO, pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, á quien Jehová dió sabiduría é inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová.
gbBezalel and Oholiab shall work with every wise-hearted man, in whom Yahweh has put wisdom and understanding to know how to do all the work for the service of the sanctuary, according to all that Yahweh has commanded.?
deDa arbeiteten Bezaleel und Oholiab und alle weisen Männer, denen der HERR Weisheit und Verstand gegeben hatte, zu wissen, wie sie allerlei Werk machen sollten zum Dienst des Heiligtums, nach allem, was der HERR geboten hatte.
dkDerfor skal Bezal'el og Oholiab og alle andre kunstforstandige Mćnd, hvem Herren har givet Kunstsnilde og Klřgt, sĺ de forstĺr sig pĺ Arbejdet, udfřre alt Arbejdet ved Helligdommens Opfřrelse i Overensstemmelse med alt, hvad Herren har pĺbudt.
seOch Besalel och Oholiab och alla andra konstförfarna män, ĺt vilka HERREN har givit vishet och förstĺnd till att veta huru de skola utföra allt arbete vid helgedomens förfärdigande, skola utföra det, i alla stycken sĺsom HERREN har bjudit. Andra Mosebok (Exodus), 36 Kapitlet Förfärdigandet av tabernaklet, dess täckelse, överdrag, brädställning, förlĺt och förhänge.
noOg Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt forstand og kunnskap, sĺ de forstod sig pĺ alt det arbeid som skulde til for ĺ fĺ helligdommen ferdig, gjorde i ett og alt som Herren hadde sagt.
fiJa Besalel ja Oholiab ynnä kaikki taidolliset, joille Herra on antanut taidollisuuden ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava, tehkööt kaikissa kohdin, niinkuin Herra on käskenyt.
huElhívá azért Mózes Bésaléelt, és Aholiábot, és mindazokat a bölcs férfiakat, a kiknek elméjébe tudományt adott vala az Úr, és mind a kit szíve arra indíta, hogy járuljon annak a munkának végrehajtásához.
2
heוַיִּקְרָ֣א מֹשֶׁ֗ה אֶל־בְּצַלְאֵל֮ וְאֶל־אָֽהֳלִיאָב֒ וְאֶל֙ כָּל־אִ֣ישׁ חֲכַם־לֵ֔ב אֲשֶׁ֨ר נָתַ֧ן יְהוָ֛ה חָכְמָ֖ה בְּלִבּ֑וֹ כֹּ֚ל אֲשֶׁ֣ר נְשָׂא֣וֹ לִבּ֔וֹ לְקָרְבָ֥ה אֶל־הַמְּלָאכָ֖ה לַעֲשֹׂ֥ת אֹתָֽהּ׃
grΚαὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πάντας τοὺς ἔχοντας τὴν σοφίαν, ᾧ ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐπιστήμην ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ πάντας τοὺς ἑκουσίως βουλομένους προσπορεύεσθαι πρὸς τὰ ἔργα ὥστε συντελεῖν αὐτά,
lacumque vocasset eos Moses et omnem eruditum virum cui dederat Deus sapientiam et qui sponte sua obtulerant se ad faciendum opus
itMosč chiamň Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti, nel cuore dei quali il Signore aveva messo saggezza, quanti erano portati a prestarsi per l'esecuzione dei lavori.
frMoďse appela Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le coeur était disposé ŕ s'appliquer ŕ l'oeuvre pour l'exécuter.
esY Moisés llamó á Bezaleel y á Aholiab, y á todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y á todo hombre á quien su corazón le movió á llegarse á la obra, para trabajar en ella;
gbMoses called Bezalel and Oholiab, and every wise-hearted man, in whose heart Yahweh had put wisdom, even everyone whose heart stirred him up to come to the work to do it:
deUnd Mose berief den Bezaleel und Oholiab und alle weisen Männer, denen der HERR Weisheit gegeben hatte in ihr Herz, alle, die sich freiwillig erboten und hinzutraten, zu arbeiten an dem Werke.
dkDerpĺ tilkaldte Moses Bezal'el og Oholiab og alle de kunstforstandige Mćnd, hvem Herren havde givet Kunstsnilde, alle dem, som i deres Hjerte fřlte sig tilskyndet til at give sig i Lag med Udfřrelsen af Arbejdet.
seDärefter kallade Mose till sig Besalel och Oholiab och alla de andra konstförfarna männen, ĺt vilka HERREN hade givit vishet i hjärtat, alla som av sitt hjärta manades att träda fram för att utföra arbetet.
noFor Moses kalte Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt kunstnergaver, alle hvis hjerte drev dem, til ĺ skride til verket for ĺ fullfřre det.
fiNiin Mooses kutsui luoksensa Besalelin ja Oholiabin ja kaikki taidolliset, joiden sydämeen Herra oli antanut taidollisuuden, kaikki, joiden sydän vaati heitä ryhtymään työhön suorittaaksensa sen.
huÉs átvevék Mózestől mind azt az ajándékot, a mit az Izráel fiai hoztak vala, a szent [hajlék] felépítésének szolgálatára. Azontúl is minden reggel önkéntes ajándékot is hoztak.
3
heוַיִּקְח֞וּ מִלִּפְנֵ֣י מֹשֶׁ֗ה אֵ֤ת כָּל־הַתְּרוּמָה֙ אֲשֶׁ֨ר הֵבִ֜יאוּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל לִמְלֶ֛אכֶת עֲבֹדַ֥ת הַקֹּ֖דֶשׁ לַעֲשֹׂ֣ת אֹתָ֑הּ וְ֠הֵם הֵבִ֨יאוּ אֵלָ֥יו ע֛וֹד נְדָבָ֖ה בַּבֹּ֥קֶר בַּבֹּֽקֶר׃
grκαὶ ἔλαβον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέματα, ἃ ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ποιεῖν αὐτά, καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο ἔτι τὰ προσφερόμενα παρὰ τῶν φερόντων τὸ πρωὶ πρωί.
latradidit eis universa donaria filiorum Israhel qui cum instarent operi cotidie mane vota populus offerebat
itEssi ricevettero da Mosč ogni contributo portato dagli Israeliti per il lavoro della costruzione del santuario. Ma gli Israeliti continuavano a portare ogni mattina offerte volontarie.
frIls prirent devant Moďse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore ŕ Moďse des offrandes volontaires.
esY tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, á fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mańana.
gband they received from Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, with which to make it. They brought yet to him freewill offerings every morning.
deUnd sie nahmen zu sich von Mose alle Hebe, die die Kinder Israel brachten zu dem Werke des Dienstes des Heiligtums, daß es gemacht würde. Denn sie brachten alle Morgen ihre willige Gabe zu ihm.
dkOg de modtog af Moses hele den Offerydelse, Israeliterne var kommet med til Arbejdet med Helligdommens Opfřrelse, for at det kunde blive udfřrt. Men de blev ved at komme med frivillige Gaver til ham, Morgen efter Morgen.
seOch de mottogo frĺn Mose hela den gärd som Israels barn hade burit fram till utförande av arbetet vid helgedomens förfärdigande. Men man fortfor att bära fram till honom frivilliga gĺvor, morgon efter morgon.
noOg de fikk hos Moses hele den gave som Israels barn hadde bĺret frem til det arbeid som skulde utfřres for ĺ fĺ helligdommen ferdig. Men folket bar fremdeles frivillige gaver frem til ham hver morgen.
fiJa he ottivat Moosekselta kaikki annit, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkössä tehtävien töiden suorittamista varten. Mutta he toivat hänelle vielä joka aamu vapaaehtoisia lahjoja.
huEljövének azért mind azok a bölcsek, kik a szent hajlék minden munkáján dolgoztak, kiki a maga munkájától, a melyen dolgozott.
4
heוַיָּבֹ֙אוּ֙ כָּל־הַ֣חֲכָמִ֔ים הָעֹשִׂ֕ים אֵ֖ת כָּל־מְלֶ֣אכֶת הַקֹּ֑דֶשׁ אִֽישׁ־אִ֥ישׁ מִמְּלַאכְתּ֖וֹ אֲשֶׁר־הֵ֥מָּה עֹשִֽׂים׃
grκαὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ σοφοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου, ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔργον, ὃ αὐτοὶ ἠργάζοντο,
launde artifices venire conpulsi
itAllora tutti gli artisti, che eseguivano i lavori per il santuario, lasciarono il lavoro che stavano facendo
frAlors tous les hommes habiles, occupés ŕ tous les travaux du sanctuaire, quittčrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient,
esVinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía.
gbAll the wise men, who performed all the work of the sanctuary, each came from his work which they did.
deDa kamen alle Weisen, die am Werk des Heiligtums arbeiteten, ein jeglicher von seinem Werk, das sie machten,
dkDa kom alle de kunstforstandige Mćnd, der udfřrte alt Arbejdet ved Helligdommen, hver fra den Del af Arbejdet, han var beskćftiget med,
seDĺ kommo alla de konstförfarna män som utförde allt arbetet till helgedomen, var och en frĺn det arbete som han utförde,
noDa kom alle de kunstforstandige menn som utfřrte alt arbeidet ved helligdommen, enhver fra det arbeid han var i ferd med,
fiNiin tulivat kaikki taidolliset, jotka tekivät kaikkinaista työtä pyhäkössä, mies toisensa jälkeen, siitä työstä, jota kukin oli tekemässä,
huÉs ezt mondák Mózesnek: Többet hord a nép [ajándékba], mint a mennyi kell a munka elkészítésére, a melyet parancsolt az Úr, hogy csináljunk.
5
heוַיֹּאמְרוּ֙ אֶל־מֹשֶׁ֣ה לֵּאמֹ֔ר מַרְבִּ֥ים הָעָ֖ם לְהָבִ֑יא מִדֵּ֤י הָֽעֲבֹדָה֙ לַמְּלָאכָ֔ה אֲשֶׁר־צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה לַעֲשֹׂ֥ת אֹתָֽהּ׃
grκαὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν ὅτι Πλῆθος φέρει ὁ λαὸς παρὰ τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι.
ladixerunt Mosi plus offert populus quam necessarium est
ite vennero a dire a Mosč: Il popolo porta piů di quanto č necessario per il lavoro che il Signore ha ordinato.
fret vinrent dire ŕ Moďse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire.
esY hablaron á Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga.
gbThey spoke to Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work which Yahweh commanded to make.?
deund sprachen zu Mose: Das Volk bringt zu viel, mehr denn zum Werk dieses Dienstes not ist, das der HERR zu machen geboten hat.
dkog sagde til Moses: Folket kommer med mere, end der krćves til Udfřrelsen af det Arbejde, Herren har pĺbudt!
seoch sade till Mose: Folket bär fram mer än som behöves för att verkställa det arbete som HERREN har bjudit oss att utföra.
noog de sa til Moses: Folket bćrer frem meget mere enn det trenges til det arbeid som Herren har befalt ĺ fullfřre.
fija sanoivat Moosekselle näin: Kansa tuo enemmän, kuin mitä tarvitaan sen työn valmistamiseksi, jonka Herra on käskenyt tehdä.
huParancsola azért Mózes, és hírré tevék a táborban: Se férfi, se asszony ezután ne készítsen ajándékot a szent munkára. És megszünék a nép hordani.
6
heוַיְצַ֣ו מֹשֶׁ֗ה וַיַּעֲבִ֨ירוּ ק֥וֹל בַּֽמַּחֲנֶה֮ לֵאמֹר֒ אִ֣ישׁ וְאִשָּׁ֗ה אַל־יַעֲשׂוּ־ע֛וֹד מְלָאכָ֖ה לִתְרוּמַ֣ת הַקֹּ֑דֶשׁ וַיִּכָּלֵ֥א הָעָ֖ם מֵהָבִֽיא׃
grκαὶ προσέταξεν Μωυσῆς καὶ ἐκήρυξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ λέγων ᾿Ανὴρ καὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσθωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς τοῦ ἁγίου· καὶ ἐκωλύθη ὁ λαὸς ἔτι προσφέρειν.
laiussit ergo Moses praeconis voce cantari nec vir nec mulier quicquam ultra offerat in opere sanctuarii sicque cessatum est a muneribus offerendis
itMosč allora fece proclamare nel campo: Nessuno, uomo o donna, offra piů alcuna cosa come contributo per il santuario. Cosě si impedě al popolo di portare altre offerte;
frMoďse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupât plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empęcha ainsi le peuple d'en apporter.
esEntonces Moisés mandó pregonar por el campo, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer;
gbMoses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, Let neither man nor woman make anything else for the offering for the sanctuary.? So the people were restrained from bringing.
deDa gebot Mose, daß man rufen ließ durchs Lager: Niemand tue mehr zur Hebe des Heiligtums. Da hörte das Volk auf zu bringen.
dkDa břd Moses, at fřlgende Kundgřrelse skulde udrĺbes i Lejren: Hverken Mćnd eller Kvinder skal yde mere som Offergave til Helligdommen! Sĺ hřrte Folket op med at komme med Gaver.
seDĺ bjöd Mose att man skulle lĺta utropa i lägret: Ingen, vare sig man eller kvinna, mĺ vidare arbeta för att göra nĺgot till helgedomen. Sĺ avhölls folket ifrĺn att bära fram flera gĺvor.
noDa lot Moses rope ut i hele leiren: Ingen, hverken mann eller kvinne, skal lenger bćre noget frem som gave til helligdommen! Sĺ holdt folket op med ĺ bćre frem gaver.
fiNiin Mooses käski kuuluttaa leirissä ja sanoa: Älköön kukaan, mies tai nainen, enää valmistako mitään anniksi pyhäkköä varten. Ja niin kansa lakkasi tuomasta lahjoja.
huÉs az egész munka elvégzésére elég volt az adomány, még felesleges is.
7
heוְהַמְּלָאכָ֗ה הָיְתָ֥ה דַיָּ֛ם לְכָל־הַמְּלָאכָ֖ה לַעֲשׂ֣וֹת אֹתָ֑הּ וְהוֹתֵֽר׃ ס
grκαὶ τὰ ἔργα ἦν αὐτοῖς ἱκανὰ εἰς τὴν κατασκευὴν ποιῆσαι, καὶ προσκατέλιπον.
laeo quod oblata sufficerent et superabundarent
itperché quanto il popolo aveva gia offerto era sufficiente, anzi sovrabbondante, per l'esecuzione di tutti i lavori.
frLes objets préparés suffisaient, et au delŕ, pour tous les ouvrages ŕ faire.
esPues tenia material abundante para hacer toda la obra, y sobraba.
gbFor the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much.
deDenn des Dinges war genug zu allerlei Werk, das zu machen war, und noch übrig.
dkOg det, der var ydet, var dem nok til at udfřre hele Arbejdet, ja mer end nok.
seTy vad man hade skaffat samman var tillräckligt för allt det arbete som skulle göras, och man hade till och med över.
noMen det som var gitt, var nok til hele det arbeid som skulde fullfřres, ja mere enn nok.
fiSillä kaikkea työtä varten, mikä oli tehtävä, oli jo koottu riittävästi, jopa liiaksikin.
huÉs mind a bölcs szívű [férfiak], kik munkálkodának, készíték a hajlékot, tíz kárpittal: sodrott lenből és kék, és bíborpiros és karmazsinszinűből, Kérubokkal, mestermunkával készíték azokat.
8
heוַיַּעֲשׂ֨וּ כָל־חֲכַם־לֵ֜ב בְּעֹשֵׂ֧י הַמְּלָאכָ֛ה אֶת־הַמִּשְׁכָּ֖ן עֶ֣שֶׂר יְרִיעֹ֑ת שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֗ר וּתְכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙ וְתוֹלַ֣עַת שָׁנִ֔י כְּרֻבִ֛ים מַעֲשֵׂ֥ה חֹשֵׁ֖ב עָשָׂ֥ה אֹתָֽם׃
grΚαὶ ἐποίησεν πᾶς σοφὸς ἐν τοῖς ἐργαζομένοις τὰς στολὰς τῶν ἁγίων, αἵ εἰσιν Ααρων τῷ ἱερεῖ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
lafeceruntque omnes corde sapientes ad explendum opus tabernaculi cortinas decem de bysso retorta et hyacintho et purpura coccoque bis tincto opere vario et arte polymita
itTutti gli artisti addetti ai lavori fecero la Dimora. Bezaleel la fece con dieci teli di bisso ritorto, di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto. La fece con figure di cherubini artisticamente lavorati.
frTous les hommes habiles, qui travaillčrent ŕ l'oeuvre, firent le tabernacle avec dix tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi; on y représenta des chérubins artistement travaillés.
esY todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de diez cortinas, de lino torcido, y de jacinto, y de púrpura y carmesí; las cuales hicieron de obra prima, con querubines.
gbAll the wise-hearted men among those who did the work made the tabernacle with ten curtains; of fine twined linen, blue, purple, and scarlet, with cherubim, the work of the skillful workman, they made them.
deAlso machten alle weisen Männer unter den Arbeitern am Werk die Wohnung, zehn Teppiche von gezwirnter weißer Leinwand, blauem und rotem Purpur und Scharlach, und Cherubim daran von kunstreicher Arbeit.
dkSĺ lavede alle de kunstforstandige Mćnd blandt dem, der deltog i Arbejdet, Boligen, ti Tćpper af tvundet Byssus, violet og rřdt Purpurgarn og karmoisinrřdt Garn; han lavede dem med Keruber pĺ i Kunstvćvning,
seSĺ gjorde nu alla de konstförfarna arbetarna tabernaklet av tio tygvĺder; av tvinnat vitt garn och av mörkblĺtt, purpurrött och rosenrött garn gjorde man dem, med keruber pĺ, i konstvävnad.
noSĺ gjorde da alle de kunstforstandige blandt dem som var med i arbeidet, tabernaklet av ti tepper; av fint, tvunnet lingarn og blĺ og purpurrřd og karmosinrřd ull blev de gjort med kjeruber pĺ i kunstvevning.
fiJa niin kaikki taidolliset, jotka siinä työssä olivat, tekivät asumuksen kymmenestä telttakankaan kaistasta, jotka olivat valmistetut kerratuista valkoisista pellavalangoista ja punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista; ja niihin tehtiin taidokkaasti kudottuja kerubeja.
huEgy-egy kárpit hossza huszonnyolcz sing, szélessége egy-egy kárpitnak négy sing vala; egy mértéke vala minden kárpitnak.
9
heאֹ֜רֶךְ הַיְרִיעָ֣ה הָֽאַחַ֗ת שְׁמֹנֶ֤ה וְעֶשְׂרִים֙ בָּֽאַמָּ֔ה וְרֹ֙חַב֙ אַרְבַּ֣ע בָּֽאַמָּ֔ה הַיְרִיעָ֖ה הָאֶחָ֑ת מִדָּ֥ה אַחַ֖ת לְכָל־הַיְרִיעֹֽת׃
grκαὶ ἐποίησαν τὴν ἐπωμίδα ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
laquarum una habebat in longitudine viginti octo cubitos et in latitudine quattuor una mensura erat omnium cortinarum
itLunghezza di ciascun telo ventotto cubiti; larghezza quattro cubiti per ciascun telo; la stessa dimensione per tutti i teli.
frLa longueur d'un tapis était de vingt-huit coudées; et la largeur d'un tapis était de quatre coudées; la mesure était la męme pour tous les tapis.
esLa longitud de la una cortina era de veintiocho codos, y la anchura de cuatro codos: todas las cortinas tenían una misma medida.
gbThe length of each curtain was twenty-eight cubits, and the width of each curtain four cubits. All the curtains had one measure.
deDie Länge eines Teppichs war achtundzwanzig Ellen und die Breite vier Ellen, und waren alle in einem Maß.
dkhvert Tćppe otte og tyve Alen langt og fire Alen bredt; alle Tćpperne havde samme Mĺl.
seVar vĺd gjordes tjuguĺtta alnar lĺng och fyra alnar bred; alla vĺderna fingo samma mĺtt.
noHvert teppe var ĺtte og tyve alen langt og fire alen bredt; alle teppene holdt samme mĺl.
fiKunkin kaistan pituus oli kaksikymmentä kahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää; kaikilla kaistoilla oli sama mitta.
huÉs öt kárpitot foglalának egybe, és ismét a más öt kárpitot is egybefoglalák, egyiket a másikkal.
10
heוַיְחַבֵּר֙ אֶת־חֲמֵ֣שׁ הַיְרִיעֹ֔ת אַחַ֖ת אֶל־אֶחָ֑ת וְחָמֵ֤שׁ יְרִיעֹת֙ חִבַּ֔ר אַחַ֖ת אֶל־אֶחָֽת׃
grκαὶ ἐτμήθη τὰ πέταλα τοῦ χρυσίου τρίχες ὥστε συνυφᾶναι σὺν τῇ ὑακίνθῳ καὶ τῇ πορφύρᾳ καὶ σὺν τῷ κοκκίνῳ τῷ διανενησμένῳ καὶ σὺν τῇ βύσσῳ τῇ κεκλωσμένῃ ἔργον ὑφαντόν·
laconiunxitque cortinas quinque alteram alteri et alias quinque sibi invicem copulavit
itUně cinque teli l'uno all'altro e anche i cinque altri teli uně l'uno all'altro.
frCinq de ces tapis furent joints ensemble; les cinq autres furent aussi joints ensemble.
esY juntó las cinco cortinas la una con la otra: asimismo unió las otras cinco cortinas la una con la otra.
gbHe coupled five curtains to one another, and the other five curtains he coupled to one another.
deUnd er fügte je fünf Teppiche zu einem Stück zusammen, einen an den andern.
dkHan syede Tćpperne sammen, fem og fem.
seOch man fogade tillhopa fem av vĺderna med varandra; likasĺ fogade man tillhopa de fem övriga vĺderna med varandra.
noFem av teppene festet de sammen, det ene til det andre, og likesĺ de andre fem tepper.
fiJa viisi kaistaa yhdistettiin toisiinsa, ja samoin toiset viisi kaistaa yhdistettiin toisiinsa.
huÉs csinálának kék hurkokat az első kárpitnak szélére, a mely szélről vala az egybefoglalásban; hasonlót csinálának a külső kárpit szélére, a másik egybefoglalásban is.
11
heוַיַּ֜עַשׂ לֻֽלְאֹ֣ת תְּכֵ֗לֶת עַ֣ל שְׂפַ֤ת הַיְרִיעָה֙ הָֽאֶחָ֔ת מִקָּצָ֖ה בַּמַּחְבָּ֑רֶת כֵּ֤ן עָשָׂה֙ בִּשְׂפַ֣ת הַיְרִיעָ֔ה הַקִּ֣יצוֹנָ֔ה בַּמַּחְבֶּ֖רֶת הַשֵּׁנִֽית׃
grἐποίησαν αὐτὸ ἐπωμίδας συνεχούσας ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν,
lafecit et ansas hyacinthinas in ora cortinae unius ex utroque latere et in ora cortinae alterius similiter
itFece cordoni di porpora viola sull'orlo del primo telo all'estremitŕ della sutura e fece la stessa cosa sull'orlo del primo telo all'estremitŕ della sutura e fece la stessa cosa sull'orlo del telo estremo nella seconda sutura.
frOn fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage; on fit de męme au bord du tapis terminant le second assemblage.
esE hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, á la juntura; y así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura.
gbHe made loops of blue on the edge of the one curtain from the edge in the coupling. Likewise he made in the edge of the curtain that was outermost in the second coupling.
deUnd machte blaue Schleifen an jegliches Stück am Rande, wo die zwei Stücke sollten zusammengeheftet werden,
dkI Kanten af det ene Tćppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, satte han Lřkker af violet Purpurgarn, og ligeledes satte han Lřkker i Kanten af det yderste Tćppe i det andet sammensyede Stykke;
seOch man satte öglor av mörkblĺtt garn i kanten pĺ den ena vĺden, ytterst pĺ det hopfogade stycket; sĺ gjorde man ock i kanten pĺ den vĺd som satt ytterst i det andra hopfogade stycket.
noOg de gjorde hemper av blĺ ull i kanten pĺ det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skulde vćre; likesĺ gjorde de i kanten pĺ det ytterste teppe, der hvor den andre sammenfesting skulde vćre.
fiSitten tehtiin silmukat punasinisestä langasta ensimmäisen kaistan reunaan, yhdistetyn kappaleen laitaan, ja samoin toisen yhdistetyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan.
huAz egyik kárpiton ötven hurkot csinálának, és ötven hurkot csinálának a [másik] kárpit szélén is, a mely a második egybefoglalásban vala; a hurkokat egymás ellenébe.
12
dkhan satte halvtredsindstyve Lřkker pĺ det ene Tćppe og halvtredsindstyve Lřkker i Kanten af det tilsvarende Tćppe i det andet sammensyede Stykke, Lřkke lige over for Lřkke.
seFemtio öglor satte man pĺ den ena vĺden, och femtio öglor satte man ytterst pĺ motsvarande vĺd i det andra hopfogade stycket, sĺ att öglorna svarade emot varandra.
noFemti hemper gjorde de pĺ det ene teppe, og femti hemper gjorde de ytterst pĺ det teppe som var der hvor den andre sammenfesting skulde vćre; hempene var like mot hverandre, den ene mot den andre.
fiViisikymmentä silmukkaa tehtiin ensimmäiseen kaistaan ja viisikymmentä silmukkaa vastaavan kaistan laitaan, toiseen yhdistettyyn kappaleeseen, niin että silmukat olivat kohdakkain.
huCsinálának ötven arany horgocskát is, és összefoglalák a kárpitokat a horgocskákkal, egyiket a másikkal, és egygyé lőn a hajlék.
heחֲמִשִּׁ֣ים לֻלָאֹ֗ת עָשָׂה֮ בַּיְרִיעָ֣ה הָאֶחָת֒ וַחֲמִשִּׁ֣ים לֻלָאֹ֗ת עָשָׂה֙ בִּקְצֵ֣ה הַיְרִיעָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בַּמַּחְבֶּ֣רֶת הַשֵּׁנִ֑ית מַקְבִּילֹת֙ הַלֻּ֣לָאֹ֔ת אַחַ֖ת אֶל־אֶחָֽת׃
grἔργον ὑφαντὸν εἰς ἄλληλα συμπεπλεγμένον καθ᾽ ἑαυτὸ ἐξ αὐτοῦ ἐποίησαν κατὰ τὴν αὐτοῦ ποίησιν ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
laut contra se invicem venirent ansae et mutuo iungerentur
itFece cinquanta cordoni al primo telo e fece anche cinquanta cordoni all'estremitŕ del telo della seconda sutura: i cordoni corrispondevano l'uno all'altro.
frOn mit cinquante lacets au premier tapis, et l'on mit cinquante lacets au bord du tapis terminant le second assemblage; ces lacets se correspondaient les uns aux autres.
esCincuenta lazadas hizo en la una cortina, y otras cincuenta en la segunda cortina, en el borde, en la juntura; las unas lazadas enfrente de las otras.
gbHe made fifty loops in the one curtain, and he made fifty loops in the edge of the curtain that was in the second coupling. The loops were opposite to one another.
defünfzig Schleifen an jegliches Stück, daß eine Schleife der anderen gegenüberstünde.
13
heוַיַּ֕עַשׂ חֲמִשִּׁ֖ים קַרְסֵ֣י זָהָ֑ב וַיְחַבֵּ֨ר אֶת־הַיְרִעֹ֜ת אַחַ֤ת אֶל־אַחַת֙ בַּקְּרָסִ֔ים וַֽיְהִ֥י הַמִּשְׁכָּ֖ן אֶחָֽד׃ ס
grκαὶ ἐποίησαν ἀμφοτέρους τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου συμπεπορπημένους καὶ περισεσιαλωμένους χρυσίῳ, γεγλυμμένους καὶ ἐκκεκολαμμένους ἐκκόλαμμα σφραγῖδος ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ·
launde et quinquaginta fudit circulos aureos qui morderent cortinarum ansas et fieret unum tabernaculum
itFece cinquanta fibbie d'oro e uně i teli l'uno all'altro mediante le fibbie; cosě il tutto venne a formare una sola Dimora.
frOn fit cinquante agrafes d'or, et l'on joignit les tapis l'un ŕ l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout.
esHizo también cincuenta corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas, la una con la otra; é hízose un tabernáculo.
gbHe made fifty clasps of gold, and coupled the curtains to one another with the clasps: so the tabernacle was a unit.
deUnd machte fünfzig goldene Haken und heftete die Teppiche mit den Haken einen an den andern zusammen, daß es eine Wohnung würde.
dkDerpĺ lavede han halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tćpperne med hinanden, sĺ at Boligen udgjorde et Hele.
seOch man gjorde femtio häktor av guld och fogade vĺderna tillhopa med varandra medelst häktorna, sĺ att tabernaklet utgjorde ett helt.
noOg de gjorde femti gullkroker og festet teppene til hverandre med krokene, sĺ tabernaklet blev et sammenhengende telt.
fiJa sitten tehtiin viisikymmentä kultahakasta, ja kaistat yhdistettiin toisiinsa näillä hakasilla, niin että siitä tuli yhtenäinen asumus.
huCsinálának kárpitokat kecskeszőrből is, sátornak a hajlékra; tizenegy kárpitot csinálának ilyent.
14
heוַיַּ֙עַשׂ֙ יְרִיעֹ֣ת עִזִּ֔ים לְאֹ֖הֶל עַל־הַמִּשְׁכָּ֑ן עַשְׁתֵּֽי־עֶשְׂרֵ֥ה יְרִיעֹ֖ת עָשָׂ֥ה אֹתָֽם׃
grκαὶ ἐπέθηκεν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος, λίθους μνημοσύνου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
lafecit et saga undecim de pilis caprarum ad operiendum tectum tabernaculi
itFece poi teli di peli di capra per costituire la tenda al di sopra della Dimora. Ne fece undici teli.
frOn fit des tapis de poil de chčvre, pour servir de tente sur le tabernacle; on fit onze de ces tapis.
esHizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo, é hízolas en número de once.
gbHe made curtains of goats' hair for a covering over the tabernacle. He made them eleven curtains.
deUnd er machte elf Teppiche von Ziegenhaaren, zur Hütte über die Wohnung,
dkFremdeles lavede han Tćpper af Gedehĺr til et Teltdćkke uden om Boligen, og her lavede han elleve Tćpper,
seMan gjorde och tygvĺder av gethĺr till ett täckelse över tabernaklet; elva sĺdana vĺder gjorde man.
noSĺ gjorde de tepper av gjetehĺr til et dekke over tabernaklet; elleve sĺdanne tepper gjorde de.
fiVielä tehtiin vuohen karvoista telttakankaan kaistoja asumusta suojaavaksi teltaksi; niitä kaistoja tehtiin yksitoista.
huEgy kárpit hossza harmincz sing, és egy kárpit szélessége négy sing; egy mértéke vala a tizenegy kárpitnak.
15
heאֹ֜רֶךְ הַיְרִיעָ֣ה הָאַחַ֗ת שְׁלֹשִׁים֙ בָּֽאַמָּ֔ה וְאַרְבַּ֣ע אַמּ֔וֹת רֹ֖חַב הַיְרִיעָ֣ה הָאֶחָ֑ת מִדָּ֣ה אַחַ֔ת לְעַשְׁתֵּ֥י עֶשְׂרֵ֖ה יְרִיעֹֽת׃
grΚαὶ ἐποίησαν λογεῖον, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλίᾳ κατὰ τὸ ἔργον τῆς ἐπωμίδος ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης·
launum sagum habebat in longitudine cubitos triginta et in latitudine cubitos quattuor unius mensurae erant omnia saga
itLunghezza di un telo trenta cubiti; larghezza quattro cubiti per un telo; la stessa dimensione per gli undici teli.
frLa longueur d'un tapis était de trente coudées, et la largeur d'un tapis était de quatre coudées; la mesure était la męme pour les onze tapis.
esLa longitud de la una cortina era de treinta codos, y la anchura de cuatro codos: las once cortinas tenían una misma medida.
gbThe length of each curtain was thirty cubits, and four cubits the width of each curtain. The eleven curtains had one measure.
dedreißig Ellen lang und vier Ellen breit, alle in einem Maß.
dkhvert Tćppe tredive Alen langt og fire Alen bredt; alle Tćpperne havde samme Mĺl.
seVar vĺd gjordes trettio alnar lĺng och fyra alnar bred, de elva vĺderna fingo samma mĺtt.
noHvert teppe var tretti alen langt og fire alen bredt; alle de elleve tepper holdt samme mĺl.
fiKunkin kaistan pituus oli kolmekymmentä kyynärää ja leveys neljä kyynärää; niillä yhdellätoista kaistalla oli sama mitta.
huÉs egybefoglalák az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön.
16
heוַיְחַבֵּ֛ר אֶת־חֲמֵ֥שׁ הַיְרִיעֹ֖ת לְבָ֑ד וְאֶת־שֵׁ֥שׁ הַיְרִיעֹ֖ת לְבָֽד׃
grτετράγωνον διπλοῦν ἐποίησαν τὸ λογεῖον, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος, διπλοῦν.
laquorum quinque iunxit seorsum et sex alia separatim
itUně insieme cinque teli a parte e sei teli a parte.
frOn joignit séparément cinq de ces tapis, et les six autres séparément.
esY juntó las cinco cortinas de por sí, y las seis cortinas aparte.
gbHe coupled five curtains by themselves, and six curtains by themselves.
deUnd fügte ihrer fünf zusammen auf einen Teil und sechs zusammen auf den andern Teil.
dkDe fem af Tćpperne syede han sammen for sig og de seks for sig,
seFem av vĺderna fogade man tillhopa till ett särskilt stycke,
noOg de festet fem av teppene sammen for sig og seks for sig.
fiKaistat liitettiin yhteen, viisi kaistaa erikseen ja kuusi kaistaa erikseen.
huCsinálának ötven hurkot is a kárpit szélére, a mely szélről vala az egybefoglalásban; ötven hurkot csinálának a kárpit szélére a másik egybefoglalásban is.
17
heוַיַּ֜עַשׂ לֻֽלָאֹ֣ת חֲמִשִּׁ֗ים עַ֚ל שְׂפַ֣ת הַיְרִיעָ֔ה הַקִּיצֹנָ֖ה בַּמַּחְבָּ֑רֶת וַחֲמִשִּׁ֣ים לֻלָאֹ֗ת עָשָׂה֙ עַל־שְׂפַ֣ת הַיְרִיעָ֔ה הַחֹבֶ֖רֶת הַשֵּׁנִֽית׃
grκαὶ συνυφάνθη ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον· στίχος λίθων σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς·
lafecitque ansas quinquaginta in ora sagi unius et quinquaginta in ora sagi alterius ut sibi invicem iungerentur
itFece cinquanta cordoni sull'orlo del telo della seconda sutura.
frOn mit cinquante lacets au bord du tapis terminant un assemblage, et l'on mit cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage.
esHizo además cincuenta lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura, y otras cincuenta lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura.
gbHe made fifty loops on the edge of the curtain that was outermost in the coupling, and he made fifty loops on the edge of the curtain which was outermost in the second coupling.
deUnd machte fünfzig Schleifen an jegliches Stück am Rande, wo die Stücke sollten zusammengeheftet werden.
dkog han satte halvtredsindstyve Lřkker i Kanten af det yderste Tćppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Lřkker i Kanten af det tilsvarende Tćppe i det andet sammensyede Stykke.
seoch likaledes de sex övriga vĺderna till ett särskilt stycke. Och man satte femtio öglor i kanten pĺ den vĺd som satt ytterst i det ena hopfogade stycket, och femtio öglor satte man i kanten pĺ motsvarande vĺd i det andra hopfogade stycket.
noDe gjorde femti hemper i kanten pĺ det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skulde vćre, og likesĺ femti hemper i kanten pĺ det andre teppe, der hvor sammenfestingen skulde vćre.
fiJa viisikymmentä silmukkaa tehtiin toisen yhdistetyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan ja viisikymmentä silmukkaa toisen yhdistetyn kappaleen vastaavan kaistan reunaan.
huCsinálának ötven rézhorgocskát is a sátor egybefoglalására, hogy egygyé legyen.
18
heוַיַּ֛עַשׂ קַרְסֵ֥י נְחֹ֖שֶׁת חֲמִשִּׁ֑ים לְחַבֵּ֥ר אֶת־הָאֹ֖הֶל לִהְיֹ֥ת אֶחָֽד׃
grκαὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
laet fibulas aeneas quinquaginta quibus necteretur tectum et unum pallium ex omnibus sagis fieret
itFece cinquanta fibbie di rame, per unire insieme la tenda, cosě da formare un tutto unico.
frOn fit cinquante agrafes d'airain, pour assembler la tente, afin qu'elle formât un tout.
esHizo también cincuenta corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una.
gbHe made fifty clasps of brass to couple the tent together, that it might be a unit.
deUnd machte je fünfzig eherne Haken, daß die Hütte damit zusammen in eins gefügt würde.
dkOg han lavede halvtredsindstyve Kobberkroge til at sammenfřje Teltdćkket med, sĺ det udgjorde et Hele.
seOch man gjorde femtio häktor av koppar för att foga tillhopa täckelset, sĺ att det kom att utgöra ett helt.
noOg de gjorde femti kobberkroker til ĺ feste teppene sammen med sĺ det blev ett dekke.
fiSitten tehtiin viisikymmentä vaskihakasta, joilla teltta liitettiin yhteen, niin että siitä tuli yhtenäinen.
huCsinálának takarót is a sátorra, veresre festett kosbőrökből, és azon felül egy takarót borzbőrökből.
19
heוַיַּ֤עַשׂ מִכְסֶה֙ לָאֹ֔הֶל עֹרֹ֥ת אֵלִ֖ים מְאָדָּמִ֑ים וּמִכְסֵ֛ה עֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים מִלְמָֽעְלָה׃ ס
grκαὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον καὶ ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·
lafecit et opertorium tabernaculi de pellibus arietum rubricatis aliudque desuper velamentum de pellibus ianthinis
itFece poi per la tenda una copertura di pelli di montone tinte di rosso e al di sopra una copertura di pelli di tasso.
frOn fit pour la tente une couverture de peaux de béliers teintes en rouge, et une couverture de peaux de dauphins, qui devait ętre mise par-dessus.
esE hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones.
gbHe made a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a covering of sea cow hides above.
deUnd machte eine Decke über die Hütte von rötlichen Widderfellen und über die noch eine Decke von Dachsfellen.
dkFremdeles lavede han over Teltdćkket et Dćkke af rřdfarvede Vćderskind og derover endnu et Dćkke af Tahasjskind.
seVidare gjorde man ett överdrag av rödfärgade vädurskinn till täckelset, och ytterligare ett överdrag av tahasskinn att lägga ovanpĺ detta.
noOver dekket gjorde de et varetak av rřdfarvede vćrskinn og ovenpĺ det et varetak av takasskinn.
fiVielä tehtiin teltalle peite punaisista oinaannahoista ja sen päälle vielä toinen peite sireeninnahoista.
huÉs megcsinálák a deszkákat is a hajlékhoz sittim-fából, felállogatva.
20
heוַיַּ֥עַשׂ אֶת־הַקְּרָשִׁ֖ים לַמִּשְׁכָּ֑ן עֲצֵ֥י שִׁטִּ֖ים עֹמְדִֽים׃
grκαὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκυκλωμένα χρυσίῳ καὶ συνδεδεμένα χρυσίῳ.
lafecit et tabulas tabernaculi de lignis setthim stantes
itPoi fece per la Dimora assi di legno di acacia, verticali.
frOn fit les planches pour le tabernacle; elles étaient de bois d'acacia, placées debout.
esAdemás hizo las tablas para el tabernáculo de madera de Sittim, para estar derechas.
gbHe made the boards for the tabernacle of acacia wood, standing up.
deUnd machte Bretter zur Wohnung von Akazienholz, die stehen sollten,
dkDerpĺ lavede han Brćdderne til Boligen af Akacietrć til at stĺ op,
seBräderna till tabernaklet gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt.
noPlankene til tabernaklet gjorde de av akasietre og reiste dem pĺ ende.
fiAsumuksen laudat tehtiin akasiapuusta, pystyyn asetettaviksi.
huTíz sing a deszkának hossza, másfél sing pedig egy deszkának szélessége.
21
heעֶ֥שֶׂר אַמֹּ֖ת אֹ֣רֶךְ הַקָּ֑רֶשׁ וְאַמָּה֙ וַחֲצִ֣י הָֽאַמָּ֔ה רֹ֖חַב הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָֽד׃
grκαὶ οἱ λίθοι ἦσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δώδεκα ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, ἐγγεγραμμένα εἰς σφραγῖδας, ἕκαστος ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος, εἰς τὰς δώδεκα φυλάς.
ladecem cubitorum erat longitudo tabulae unius et unum ac semis cubitum latitudo retinebat
itDieci cubiti la lunghezza di un asse e un cubito e mezzo la larghezza.
frLa longueur d'une planche était de dix coudées, et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie.
esLa longitud de cada tabla de diez codos, y de codo y medio la anchura.
gbTen cubits was the length of a board, and a cubit and a half the width of each board.
deein jegliches zehn Ellen lang und anderthalb Ellen breit
dkhvert Brćt ti Alen hřjt og halvanden Alen bredt,
seTio alnar lĺngt och en och en halv aln brett gjordes vart bräde.
noHver planke var ti alen lang og halvannen alen bred.
fiJokainen lauta oli kymmentä kyynärää pitkä ja puoltatoista kyynärää leveä.
huEgy deszkának két csapja vala, egyik a másiknak megfelelő; így csinálták a hajlék összes deszkáit.
22
heשְׁתֵּ֣י יָדֹ֗ת לַקֶּ֙רֶשׁ֙ הָֽאֶחָ֔ד מְשֻׁלָּבֹ֔ת אַחַ֖ת אֶל־אֶחָ֑ת כֵּ֣ן עָשָׂ֔ה לְכֹ֖ל קַרְשֵׁ֥י הַמִּשְׁכָּֽן׃
grκαὶ ἐποίησαν ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἐμπλοκίου ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
labinae incastraturae erant per singulas tabulas ut altera alteri iungeretur sic fecit in omnibus tabulis tabernaculi
itOgni asse aveva due sostegni, congiunti l'uno all'altro da un rinforzo. Cosě fece per tutte le assi della Dimora.
frIl y avait pour chaque planche deux tenons, joints l'un ŕ l'autre; l'on fit de męme pour toutes les planches du tabernacle.
esCada tabla tenía dos quicios enclavijados el uno delante del otro: así hizo todas las tablas del tabernáculo.
gbEach board had two tenons, joined to one another. He made all the boards of the tabernacle this way.
deund an jeglichem zwei Zapfen, damit eins an das andere gesetzt würde. Also machte er alle Bretter zur Wohnung,
dkog pĺ hvert Brćt to indbyrdes forbundne Tapper; sĺledes indrettede han det ved alle Boligens Brćdder.
sePĺ vart bräde sattes tvĺ tappar, förbundna sinsemellan med en list; sĺ gjorde man pĺ alla bräderna till tabernaklet.
noPĺ hver planke var det to tapper, med en tverrlist imellem; sĺledes gjorde de med alle plankene til tabernaklet.
fiJokaisessa laudassa oli kaksi tappia, jotka olivat poikkilistalla yhdistetyt keskenään; näin tehtiin kaikki asumuksen laudat.
huA deszkákat pedig így rendezék a hajlékhoz: húsz deszkát déli oldalon, délfelé.
23
heוַיַּ֥עַשׂ אֶת־הַקְּרָשִׁ֖ים לַמִּשְׁכָּ֑ן עֶשְׂרִ֣ים קְרָשִׁ֔ים לִפְאַ֖ת נֶ֥גֶב תֵּימָֽנָה׃
grκαὶ ἐποίησαν δύο ἀσπιδίσκας χρυσᾶς καὶ δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς δύο δακτυλίους τοὺς χρυσοῦς ἐπ᾽ ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς τοῦ λογείου·
lae quibus viginti ad plagam meridianam erant contra austrum
itFece dunque le assi per la Dimora: venti assi sul lato verso il mezzogiorno, a sud.
frOn fit vingt planches pour le tabernacle, du côté du midi.
esHizo, pues, las tablas para el tabernáculo: veinte tablas al lado del austro, al mediodía.
gbHe made the boards for the tabernacle: twenty boards for the south side southward.
dedaß der Bretter zwanzig gegen Mittag standen.
dkAf Brćdderne, som han lavede til Boligen, var tyve til Sydsiden,
seOch av tabernaklets bräder satte man tjugu pĺ södra sidan, söderut.
noOg av plankene som de gjorde til tabernaklet, reiste de tyve planker pĺ den side som vendte mot syd;
fiJa asumuksen lautoja tehtiin kaksikymmentä lautaa eteläpuolta varten.
huÉs a húsz deszka alá negyven ezüsttalpat készítének; az egyik deszka alá két talpat, az ő két csapja szerint, a másik deszka alá is két talpat, az ő két csapja szerint.
24
heוְאַרְבָּעִים֙ אַדְנֵי־כֶ֔סֶף עָשָׂ֕ה תַּ֖חַת עֶשְׂרִ֣ים הַקְּרָשִׁ֑ים שְׁנֵ֨י אֲדָנִ֜ים תַּֽחַת־הַקֶּ֤רֶשׁ הָאֶחָד֙ לִשְׁתֵּ֣י יְדֹתָ֔יו וּשְׁנֵ֧י אֲדָנִ֛ים תַּֽחַת־הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָ֖ד לִשְׁתֵּ֥י יְדֹתָֽיו׃
grκαὶ ἐπέθηκαν τὰ ἐμπλόκια ἐκ χρυσίου ἐπὶ τοὺς δακτυλίους ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τοῦ λογείου
lacum quadraginta basibus argenteis duae bases sub una tabula ponebantur ex utraque angulorum parte ubi incastraturae laterum in angulis terminantur
itFece anche quaranta basi d'argento sotto le venti assi, due basi sotto un'asse per i suoi due sostegni e due basi sotto l'altra asse per i suoi due sostegni.
frOn mit quarante bases d'argent sous les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ses deux tenons.
esHizo también las cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas: dos basas debajo de la una tabla para sus dos quicios, y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos quicios.
gbHe made forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for its two tenons, and two sockets under another board for its two tenons.
deUnd machte vierzig silberne Füße darunter, unter jeglich Brett zwei Füße an seine zwei Zapfen.
dkog til de tyve Brćdder lavede han fyrretyve Fodstykker af Sřlv, to Fodstykker til de to Tapper pĺ hvert Brćt.
seOch man gjorde fyrtio fotstycken av silver att sätta under de tjugu bräderna, tvĺ fotstycken under vart bräde för dess tvĺ tappar.
noog firti fotstykker av sřlv gjorde de til ĺ sette under de tyve planker, to fotstykker under hver planke til ĺ feste begge tappene i.
fiJa tehtiin neljäkymmentä hopeajalustaa kahdenkymmenen laudan alle, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alle, sen kahta tappia varten.
huA hajlék másik oldalául, az északi oldalon, [szintén] húsz deszkát csinálának.
25
heוּלְצֶ֧לַע הַמִּשְׁכָּ֛ן הַשֵּׁנִ֖ית לִפְאַ֣ת צָפ֑וֹן עָשָׂ֖ה עֶשְׂרִ֥ים קְרָשִֽׁים׃
grκαὶ εἰς τὰς δύο συμβολὰς τὰ δύο ἐμπλόκια καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος ἐξ ἐναντίας κατὰ πρόσωπον.
laad plagam quoque tabernaculi quae respicit ad aquilonem fecit viginti tabulas
itPer il secondo lato della Dimora, verso il settentrione, venti assi,
frOn fit vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord,
esY para el otro lado del tabernáculo, á la parte del aquilón, hizo veinte tablas,
gbFor the second side of the tabernacle, on the north side, he made twenty boards,
deAlso zur andern Seite der Wohnung, gegen Mitternacht, machte er auch zwanzig Bretter
dkAndre tyve Brćdder lavede han til Boligens anden Side, som vendte mod Nord,
seLikaledes satte man pĺ tabernaklets andra sida, den norra sidan, tjugu bräder,
noLikesĺ gjorde de tyve planker til tabernaklets andre side, den som vendte mot nord,
fiSamoin asumuksen toista sivua, pohjoispuolta, varten tehtiin kaksikymmentä lautaa,
huÉs negyven ezüsttalpat azok alá, két talpat az egyik deszka alá, a másik deszka alá is két talpat.
26
heוְאַרְבָּעִ֥ים אַדְנֵיהֶ֖ם כָּ֑סֶף שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֗ים תַּ֚חַת הַקֶּ֣רֶשׁ הָאֶחָ֔ד וּשְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָֽד׃
grκαὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ δύο πτερύγια ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ λογείου ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ὀπισθίου τῆς ἐπωμίδος ἔσωθεν.
lacum quadraginta argenteis basibus duas bases per singulas tabulas
itcome le loro quaranta basi d'argento, due basi sotto un'asse e due basi sotto l'altra asse.
fret leur quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche.
esCon sus cuarenta basas de plata: dos basas debajo de la una tabla, y dos basas debajo de la otra tabla.
gband their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
demit vierzig silbernen Füßen, unter jeglichem Brett zwei Füße.
dkmed fyrretyve Fodstykker af Sřlv, to Fodstykker til hvert Brćt.
semed deras fyrtio fotstycken av silver, tvĺ fotstycken under vart bräde.
noog til dem firti fotstykker av sřlv, to fotstykker under hver planke.
fija neljäkymmentä hopeajalustaa, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alle.
huA hajlék napnyugoti oldalául hat deszkát csinálának.
27
heוּֽלְיַרְכְּתֵ֥י הַמִּשְׁכָּ֖ן יָ֑מָּה עָשָׂ֖ה שִׁשָּׁ֥ה קְרָשִֽׁים׃
grκαὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κάτωθεν αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον κατὰ τὴν συμβολὴν ἄνωθεν τῆς συνυφῆς τῆς ἐπωμίδος.
lacontra occidentem vero id est ad eam partem tabernaculi quae mare respicit fecit sex tabulas
itPer la parte posteriore della Dimora, verso occidente, fece sei assi.
frOn fit six planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident.
esY para el lado occidental del tabernáculo hizo seis tablas.
gbFor the far part of the tabernacle westward he made six boards.
deAber hinten an der Wohnung, gegen Abend, machte er sechs Bretter
dkOg til Bagsiden, som vendte mod Vest, lavede han seks Brćdder.
seMen pĺ baksidan av tabernaklet, västerut, satte man sex bräder.
noTil baksiden av tabernaklet, mot vest, gjorde de seks planker.
fiMutta asumuksen takasivua, länsipuolta, varten tehtiin kuusi lautaa.
huA hajlék szegleteiül pedig a két oldalra, két deszkát csinálának.
28
heוּשְׁנֵ֤י קְרָשִׁים֙ עָשָׂ֔ה לִמְקֻצְעֹ֖ת הַמִּשְׁכָּ֑ן בַּיַּרְכָתָֽיִם׃
grκαὶ συνέσφιγξεν τὸ λογεῖον ἀπὸ τῶν δακτυλίων τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς δακτυλίους τῆς ἐπωμίδος, συνεχομένους ἐκ τῆς ὑακίνθου, συμπεπλεγμένους εἰς τὸ ὕφασμα τῆς ἐπωμίδος, ἵνα μὴ χαλᾶται τὸ λογεῖον ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
laet duas alias per singulos angulos tabernaculi retro
itFece inoltre due assi per gli angoli della Dimora nella parte posteriore.
frOn fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond;
esPara las esquinas del tabernáculo en los dos lados hizo dos tablas,
gbHe made two boards for the corners of the tabernacle in the far part.
deund zwei andere hinten an den zwei Ecken der Wohnung,
dkTil Boligens Baghjřrner lavede han to Brćdder,
seOch tvĺ bräder satte man pĺ tabernaklets hörn, pĺ baksidan;
noOg to planker gjorde de til tabernaklets hjřrner pĺ baksiden;
fiJa kaksi lautaa tehtiin asumuksen peränurkkia varten,
huÉs alólról kezdve kettősök valának, felűl pedig egybe valának foglalva egy karikával; így cselekedének mind a kettővel, a két szegleten.
29
heוְהָי֣וּ תוֹאֲמִם֮ מִלְּמַטָּה֒ וְיַחְדָּ֗ו יִהְי֤וּ תַמִּים֙ אֶל־רֹאשׁ֔וֹ אֶל־הַטַּבַּ֖עַת הָאֶחָ֑ת כֵּ֚ן עָשָׂ֣ה לִשְׁנֵיהֶ֔ם לִשְׁנֵ֖י הַמִּקְצֹעֹֽת׃
grΚαὶ ἐποίησαν τὸν ὑποδύτην ὑπὸ τὴν ἐπωμίδα, ἔργον ὑφαντὸν ὅλον ὑακίνθινον·
laquae iunctae erant deorsum usque sursum et in unam conpagem pariter ferebantur ita fecit ex utraque parte per angulos
itEsse erano formate ciascuna da due pezzi uguali, abbinati e perfettamente congiunti dal basso fino alla cima, all'altezza del primo anello. Cosě fece per ambedue: esse vennero a formare i due angoli.
frelles étaient doubles depuis le bas et bien liées ŕ leur sommet par un anneau; on fit de męme pour toutes aux deux angles.
esLas cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba á un gozne: y así hizo á la una y á la otra en las dos esquinas.
gbThey were double beneath, and in the same way they were all the way to its top to one ring. He did this to both of them in the two corners.
dedaß ein jegliches der beiden sich mit seinem Eckbrett von untenauf gesellte und oben am Haupt zusammenkäme mit einer Klammer,
dkder bestod af to Stykker forneden og ligeledes af to Stykker foroven, indtil den fřrste Ring; sĺledes indrettede han dem begge for at danne de to Hjřrner.
seoch vartdera av dessa var sammanfogat av tvĺ nedtill, och likaledes sammanhängande upptill, till den första ringen. Sĺ gjorde man med dem bĺda, i de bĺda hörnen.
node var dobbelte nedenfra og likeledes begge dobbelte helt op, til den fřrste ring; sĺledes gjorde de med dem begge pĺ begge hjřrnene.
fija ne olivat yhteenliitettyjä kaksoislautoja ja alhaalta alkaen kiinni toisissaan ylös saakka, ensimmäiseen renkaaseen asti; näin ne molemmat tehtiin kumpaakin nurkkaa varten.
huNyolcz deszka vala tehát, és azoknak tizenhat ezüsttalpa, két-két talp egy-egy deszka alatt.
30
huCsinálának reteszrúdakat is sittim-fából, ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.
heוְהָיוּ֙ שְׁמֹנָ֣ה קְרָשִׁ֔ים וְאַדְנֵיהֶ֣ם כֶּ֔סֶף שִׁשָּׁ֥ה עָשָׂ֖ר אֲדָנִ֑ים שְׁנֵ֤י אֲדָנִים֙ שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָֽד׃
grτὸ δὲ περιστόμιον τοῦ ὑποδύτου ἐν τῷ μέσῳ διυφασμένον συμπλεκτόν, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τὸ περιστόμιον ἀδιάλυτον.
laut octo essent simul tabulae et haberent bases argenteas sedecim binas scilicet bases sub singulis tabulis
itVi erano dunque otto assi con le loro basi d'argento: sedici basi, due basi sotto un'asse e due basi sotto l'altra asse.
frIl y avait ainsi huit planches, avec leurs bases d'argent, soit seize bases, deux bases sous chaque planche.
esEran, pues, ocho tablas, y sus basas de plata dieciséis; dos basas debajo de cada tabla.
gbThere were eight boards, and their sockets of silver, sixteen sockets; under every board two sockets.
dedaß der Bretter acht würden und sechzehn silberne Füße, unter jeglichem zwei Füße.
dkAltsĺ blev der til Bagsiden otte Brćdder med tilhřrende seksten Fodstykker af Sřlv, to til hvert Brćt.
seSĺledes blev det ĺtta bräder med tillhörande fotstycken av silver, sexton fotstycken, nämligen tvĺ fotstycken under vart bräde.
noSĺledes blev det ĺtte planker med sine fotstykker av sřlv - seksten fotstykker, to under hver planke.
fiNäin tuli olemaan yhteensä kahdeksan lautaa ja niihin kuusitoista hopeajalustaa, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alla.
31
heוַיַּ֥עַשׂ בְּרִיחֵ֖י עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים חֲמִשָּׁ֕ה לְקַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־הַמִּשְׁכָּ֖ן הָאֶחָֽת׃
grκαὶ ἐποίησαν ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡς ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης
lafecit et vectes de lignis setthim quinque ad continendas tabulas unius lateris tabernaculi
itFece inoltre traverse di legno di acacia: cinque per le assi di un lato della Dimora,
frOn fit cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle,
esHizo también las barras de madera de Sittim; cinco para las tablas del un lado del tabernáculo,
gbHe made bars of acacia wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,
deUnd er machte Riegel von Akazienholz, fünf zu den Brettern auf der einen Seite der Wohnung
dkDerpĺ lavede han Tvćrstćnger af Akacietrć, fem til de Brćdder, der dannede Boligens ene Side,
seOch man gjorde tvärstänger av akacieträ, fem till de bräder som voro pĺ tabernaklets ena sida,
noSĺ gjorde de tverrstenger av akasietre, fem til plankene pĺ den ene side av tabernaklet
fiSitten tehtiin myös viisi poikkitankoa akasiapuusta asumuksen toisen sivun lautoja varten
huÉs öt reteszrúdat a hajlék másik oldalának deszkáihoz, és öt reteszrúdat a hajlék nyugoti oldalának deszkáihoz hátulról.
32
heוַחֲמִשָּׁ֣ה בְרִיחִ֔ם לְקַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־הַמִּשְׁכָּ֖ן הַשֵּׁנִ֑ית וַחֲמִשָּׁ֤ה בְרִיחִם֙ לְקַרְשֵׁ֣י הַמִּשְׁכָּ֔ן לַיַּרְכָתַ֖יִם יָֽמָּה׃
grκαὶ ἐποίησαν κώδωνας χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς κώδωνας ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ ἀνὰ μέσον τῶν ῥοίσκων·
laet quinque alios ad alterius lateris tabulas coaptandas et extra hos quinque alios vectes ad occidentalem plagam tabernaculi contra mare
itcinque traverse per le assi dell'altro lato della Dimora e cinque traverse per le assi della parte posteriore, verso occidente.
frcinq barres pour les planches du second côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident;
esY cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado del tabernáculo á la parte occidental.
gband five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the tabernacle for the hinder part westward.
deund fünf auf der andern Seite und fünf hintenan, gegen Abend.
dkfem til de Brćdder, der dannede Boligens anden Side, og fem til de Brćdder, der dannede Boligens Bagside mod Vest;
seoch fem tvärstänger till de bräder som voro pĺ tabernaklets andra sida, och fem tvärstänger till de bräder som voro pĺ tabernaklets baksida, västerut.
noog fem til plankene pĺ den andre side, og fem til plankene pĺ baksiden av tabernaklet, mot vest.
fija viisi poikkitankoa asumuksen toisen sivun lautoja varten ja viisi poikkitankoa asumuksen takasivun, länsipuolen, lautoja varten.
huÉs megcsinálák a középső reteszrúdat is, hogy fusson a deszkák közepén, végtől-végig.
33
heוַיַּ֖עַשׂ אֶת־הַבְּרִ֣יחַ הַתִּיכֹ֑ן לִבְרֹ֙חַ֙ בְּת֣וֹךְ הַקְּרָשִׁ֔ים מִן־הַקָּצֶ֖ה אֶל־הַקָּצֶֽה׃
grκώδων χρυσοῦς καὶ ῥοίσκος ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ εἰς τὸ λειτουργεῖν, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
lafecit quoque vectem alium qui per medias tabulas ab angulo usque ad angulum perveniret
itFece la traversa mediana che, a mezza altezza delle assi, le attraversava da una estremitŕ all'altra.
fron fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité ŕ l'autre.
esE hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro.
gbHe made the middle bar to pass through in the middle of the boards from the one end to the other.
deUnd machte den mittleren Riegel, daß er mitten an den Brettern hindurchgestoßen würde von einem Ende zum andern.
dkden mellemste Tvćrstang lavede han sĺledes, at den midt pĺ Brćdderne nĺede fra den ene Ende af Vćggen til den anden.
seOch man satte den mellersta tvärstĺngen sĺ, att den gick tvärs över, mitt pĺ bräderna, frĺn den ena ändan till den andra.
noOg den mellemste tverrstang satte de sĺledes at den gikk tvert over midt pĺ plankeveggen, fra den ene ende til den andre.
fiJa keskimmäinen poikkitanko tehtiin kulkemaan lautojen keskikohdalta, reunasta reunaan.
huA deszkákat pedig aranynyal boríták be; a karikáikat aranyból csinálák, gyűrűk gyanánt a reteszrúdakhoz, és a reteszrúdakat is beboríták aranynyal.
34
heוְֽאֶת־הַקְּרָשִׁ֞ים צִפָּ֣ה זָהָ֗ב וְאֶת־טַבְּעֹתָם֙ עָשָׂ֣ה זָהָ֔ב בָּתִּ֖ים לַבְּרִיחִ֑ם וַיְצַ֥ף אֶת־הַבְּרִיחִ֖ם זָהָֽב׃
grΚαὶ ἐποίησαν χιτῶνας βυσσίνους ἔργον ὑφαντὸν Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ
laipsa autem tabulata deauravit et circulos eorum fecit aureos per quos vectes induci possint quos et ipsos aureis lamminis operuit
itRivestě d'oro le assi, fece in oro i loro anelli, che servivano per inserire le traverse, e rivestě d'oro anche le traverse.
frOn couvrit d'or les planches, et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres, et l'on couvrit d'or les barres.
esY cubrió las tablas de oro, é hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras: cubrió también de oro las barras.
gbHe overlaid the boards with gold, and made their rings of gold for places for the bars, and overlaid the bars with gold.
deUnd überzog die Bretter mit Gold; aber ihre Ringe machte er von Gold, daß man die Riegel darein täte, und überzog die Riegel mit Gold.
dkBrćdderne overtrak han med Guld, og deres Ringe, som Tvćrstćngerne skulde stikkes i, lavede han af Guld, og Tvćrstćngerne overtrak han med Guld.
seOch bräderna överdrog man med guld, och ringarna pĺ dem, i vilka tvärstängerna skulle skjutas in, gjorde man av guld, och tvärstängerna överdrog man med guld.
noPlankene klćdde de med gull, og ringene pĺ dem, som tverrstengene skulde stikkes i, gjorde de helt av gull; tverrstengene klćdde de ogsĺ med gull.
fiJa laudat päällystettiin kullalla, ja niiden renkaat tehtiin kullasta poikkitankojen pitimiksi, ja poikkitangotkin päällystettiin kullalla.
huMegcsinálák a függönyt is, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, mestermunkával csinálák azt, Kérubokkal.
35
heוַיַּ֙עַשׂ֙ אֶת־הַפָּרֹ֔כֶת תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֑ר מַעֲשֵׂ֥ה חֹשֵׁ֛ב עָשָׂ֥ה אֹתָ֖הּ כְּרֻבִֽים׃
grκαὶ τὰς κιδάρεις ἐκ βύσσου καὶ τὴν μίτραν ἐκ βύσσου καὶ τὰ περισκελῆ ἐκ βύσσου κεκλωσμένης
lafecit et velum de hyacintho purpura vermiculo ac bysso retorta opere polymitario varium atque distinctum
itFece il velo di porpora viola e di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto. Lo fece con figure di cherubini, lavoro di disegnatore.
frOn fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; on le fit artistement travaillé, et l'on y représenta des chérubins.
esHizo asimismo el velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra.
gbHe made the veil of blue, purple, scarlet, and fine twined linen: with cherubim. He made it the work of a skillful workman.
deUnd machte den Vorhang mit dem Cherubim daran künstlich von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand.
dkDerpĺ lavede han Forhćnget af violet og rřdt Purpurgarn, karmoisinrřdt Garn og tvundet Byssus, han lavede det i Kunstvćvning med Keruber pĺ,
seMan gjorde ock förlĺten av mörkblĺtt, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn; man gjorde den i konstvävnad, med keruber pĺ.
noSĺ gjorde de forhenget av blĺ og purpurrřd og karmosinrřd ull og fint, tvunnet lingarn; de gjorde det i kunstvevning med kjeruber pĺ.
fiVielä tehtiin esirippu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista; ja siihen tehtiin taidokkaasti kudottuja kerubeja.
huÉs csinálának ahhoz négy oszlopot sittim-fából, és beboríták azokat aranynyal, horgaik aranyból; és öntének azokhoz négy ezüsttalpat.
36
heוַיַּ֣עַשׂ לָ֗הּ אַרְבָּעָה֙ עַמּוּדֵ֣י שִׁטִּ֔ים וַיְצַפֵּ֣ם זָהָ֔ב וָוֵיהֶ֖ם זָהָ֑ב וַיִּצֹ֣ק לָהֶ֔ם אַרְבָּעָ֖ה אַדְנֵי־כָֽסֶף׃
grκαὶ τὰς ζώνας αὐτῶν ἐκ βύσσου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου, ἔργον ποικιλτοῦ, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
laet quattuor columnas de lignis setthim quas cum capitibus deauravit fusis basibus earum argenteis
itFece per esso quattro colonne di acacia, le rivestě d'oro; anche i loro uncini erano d'oro e fuse per esse quattro basi d'argento.
frOn fit pour lui quatre colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or; elles avaient des crochets d'or, et l'on fondit pour elles quatre bases d'argent.
esY para él hizo cuatro columnas de madera de Sittim; y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro; é hizo para ellas cuatro basas de plata de fundición.
gbHe made four pillars of acacia for it, and overlaid them with gold. Their hooks were of gold. He cast four sockets of silver for them.
deUnd machte zu demselben vier Säulen von Akazienholz und überzog sie mit Gold, und ihre Haken von Gold; und goß dazu vier silberne Füße.
dkog han lavede dertil fire Piller af Akacietrć, som han overtrak med Guld, og Knagerne derpĺ lavede han af Guld, og han střbte fire Fodstykker af Sřlv til dem.
seOch man gjorde till den fyra stolpar av akacieträ och överdrog dem med guld, och hakarna till dem gjordes av guld, och man göt till dem fyra fotstycken av silver.
noOg de gjorde fire stolper av akasietre til forhenget og klćdde dem med gull; hakene pĺ dem var av gull, og de střpte fire fotstykker av sřlv til dem.
fiJa siihen tehtiin neljä pylvästä akasiapuusta, ja ne päällystettiin kullalla, ja niiden koukut olivat kultaa; ja niitä varten valettiin neljä hopeajalustaa.
huÉs csinálának a sátor nyílására leplet kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, hímzőmunkával.
37
heוַיַּ֤עַשׂ מָסָךְ֙ לְפֶ֣תַח הָאֹ֔הֶל תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֑ר מַעֲשֵׂ֖ה רֹקֵֽם׃
grΚαὶ ἐποίησαν τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν, ἀφόρισμα τοῦ ἁγίου, χρυσίου καθαροῦ· καὶ ἔγραψεν ἐπ᾽ αὐτοῦ γράμματα ἐκτετυπωμένα σφραγῖδος ῾Αγίασμα κυρίῳ·
lafecit et tentorium in introitu tabernaculi ex hyacintho purpura vermiculo byssoque retorta opere plumarii
itFecero poi una cortina per l'ingresso della tenda, di porpora viola e di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto, lavoro di ricamatore;
frOn fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; c'était un ouvrage de broderie.
esHizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de recamador;
gbHe made a screen for the door of the tent, of blue, purple, scarlet, and fine twined linen, the work of an embroiderer;
deUnd machte ein Tuch in der Tür der Hütte von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, gestickt,
dkDerpĺ lavede han et Forhćng til Teltets Indgang af violet og rřdt Purpurgarn, karmoisinrřdt Garn og tvundet Byssus i broget Vćvning
seOch man gjorde ett förhänge för ingĺngen till tältet, i brokig vävnad av mörkblĺtt, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn,
noTil teltdřren gjorde de et teppe av blĺ og purpurrřd og karmosinrřd ull og fint, tvunnet lingarn med utsydd arbeid,
fiSitten tehtiin myös teltan oveen uudin, kirjaellen kudottu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista,
huÉs ahhoz öt oszlopot, horgaikkal együtt; és beboríták azoknak fejeit és átalkötőit aranynyal; öt talpuk pedig rézből vala.
38
heוְאֶת־עַמּוּדָ֤יו חֲמִשָּׁה֙ וְאֶת־וָ֣וֵיהֶ֔ם וְצִפָּ֧ה רָאשֵׁיהֶ֛ם וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם זָהָ֑ב וְאַדְנֵיהֶ֥ם חֲמִשָּׁ֖ה נְחֹֽשֶׁת׃ פ
grκαὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτὸ λῶμα ὑακίνθινον ὥστε ἐπικεῖσθαι ἐπὶ τὴν μίτραν ἄνωθεν, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
laet columnas quinque cum capitibus suis quas operuit auro basesque earum fudit aeneas
itle sue cinque colonne con i loro uncini. Rivestě d'oro i loro capitelli e le loro aste trasversali e fece le loro cinque basi di rame.
frOn fit ses cinq colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles; leurs cinq bases étaient d'airain.
esY sus cinco columnas con sus capiteles: y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro: pero sus cinco basas las hizo de metal.
gband the five pillars of it with their hooks. He overlaid their capitals and their fillets with gold, and their five sockets were of brass.
deund fünf Säulen dazu mit ihren Haken, und überzog ihre Köpfe und Querstäbe mit Gold und fünf eherne Füße daran.
dkog dertil fem Piller med Knager, hvis Hoveder og Bĺnd han overtrak med Guld, og fem Fodstykker af Kobber.
seoch till detta fem stolpar med deras hakar; och deras knoppar och deras kransar överdrog man med guld, och deras fem fotstycken gjordes av koppar.
noog til teppet fem stolper med sine haker, og de klćdde stolpehodene og stengene med gull; og til stolpene gjorde de fem fotstykker av kobber.
fija siihen viisi pylvästä koukkuineen; ja niiden päät ja niiden koristepienat päällystettiin kullalla, ja niiden viisi jalustaa tehtiin vaskesta.

<<< operone list >>>