שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

10

heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה בֹּ֖א אֶל־פַּרְעֹ֑ה כִּֽי־אֲנִ֞י הִכְבַּ֤דְתִּי אֶת־לִבּוֹ֙ וְאֶת־לֵ֣ב עֲבָדָ֔יו לְמַ֗עַן שִׁתִ֛י אֹתֹתַ֥י אֵ֖לֶּה בְּקִרְבּֽוֹ׃
grΕἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἴσελθε πρὸς Φαραω· ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ᾽ αὐτούς·
laet dixit Dominus ad Mosen ingredere ad Pharao ego enim induravi cor eius et servorum illius ut faciam signa mea haec in eo
itAllora il Signore disse a Mosč: Vŕ dal faraone, perché io ho reso irremovibile il suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a loro
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Va vers Pharaon, car j'ai endurci son coeur et le coeur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux.
esY JEHOVA dijo á Moisés: Entra á Faraón; porque yo he agravado su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis seńales;
gbYahweh said to Moses, 'Go in to Pharaoh, for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I may show these my signs among them,
deUnd der HERR sprach zu Mose: Gehe hinein zu Pharao; denn ich habe sein und seiner Knechte Herz verhärtet, auf daß ich diese meine Zeichen unter ihnen tue,
dkDerpĺ sagde Herren til Moses: Gĺ til Farao! Thi jeg har forhćrdet hans og hans Tjeneres Hjerte, at jeg kan komme til at gřre disse mine Tegn iblandt dem,
seDärefter sade HERREN till Mose: Gĺ till Farao; ty jag har tillslutit hans och hans tjänares hjärtan, för att jag skulle göra dessa mina tecken mitt ibland dem,
noOg Herren sa til Moses: Gĺ inn til Farao! For det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, forat jeg kan gjřre disse mine tegn midt iblandt dem,
fiSitten Herra sanoi Moosekselle: Mene faraon tykö, sillä minä olen koventanut hänen sydämensä ja hänen palvelijainsa sydämet, että tekisin nämä tunnustekoni heidän keskellänsä
huÉs monda az Úr Mózesnek: Menj be a Faraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és az ő szolgáinak szívét, azért hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttök.
2
heוּלְמַ֡עַן תְּסַפֵּר֩ בְּאָזְנֵ֨י בִנְךָ֜ וּבֶן־בִּנְךָ֗ אֵ֣ת אֲשֶׁ֤ר הִתְעַלַּ֙לְתִּי֙ בְּמִצְרַ֔יִם וְאֶת־אֹתֹתַ֖י אֲשֶׁר־שַׂ֣מְתִּי בָ֑ם וִֽידַעְתֶּ֖ם כִּי־אֲנִ֥י יְהוָֽה׃
grὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν τέκνων ὑμῶν καὶ τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων ὑμῶν ὅσα ἐμπέπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ τὰ σημεῖά μου, ἃ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
laet narres in auribus filii tui et nepotum tuorum quotiens contriverim Aegyptios et signa mea fecerim in eis et sciatis quia ego Dominus
ite perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote come io ho trattato gli Egiziani e i segni che ho compiuti in mezzo a loro e cosě saprete che io sono il Signore!.
frC'est aussi pour que tu racontes ŕ ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens, et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
esY para que cuentes á tus hijos y á tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis seńales que dí entre ellos; y para que sepáis que yo soy Jehová.
gband that you may tell in the hearing of your son, and of your son's son, what things I have done to Egypt, and my signs which I have done among them; that you may know that I am Yahweh.'
deund daß du verkündigest vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, was ich in Ägypten ausgerichtet habe und wie ich meine Zeichen unter ihnen getan habe, daß ihr wisset: Ich bin der HERR.
dkfor at du mĺ kunne fortćlle din Sřn og din Sřnnesřn, hvorledes jeg handlede med Ćgypterne, og om de Tegn, jeg gjorde iblandt dem; sĺ skal I kende, at jeg er Herren.
seoch för att du sedan skulle kunna förtälja för din son och din sonson vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna, och vilka tecken jag har gjort bland dem, sĺ att I förnimmen att jag är HERREN.
noog forat du skal fortelle din sřnn og din sřnnesřnn hvad jeg har gjort mot egypterne, og hvad tegn jeg har gjort iblandt dem, sĺ I skal kjenne at jeg er Herren.
fija että sinä kertoisit lapsillesi ja lastesi lapsille, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, ja minun tunnustekoni, jotka olen tehnyt heidän keskellänsä, tietääksenne, että minä olen Herra.
huÉs azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának hallatára, a mit Égyiptomban cselekedtem, és jeleimet, a melyeket rajtok tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
3
heוַיָּבֹ֨א מֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹן֮ אֶל־פַּרְעֹה֒ וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֗יו כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י הָֽעִבְרִ֔ים עַד־מָתַ֣י מֵאַ֔נְתָּ לֵעָנֹ֖ת מִפָּנָ֑י שַׁלַּ֥ח עַמִּ֖י וְיַֽעַבְדֻֽנִי׃
grεἰσῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων ἐναντίον Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων ῞Εως τίνος οὐ βούλει ἐντραπῆναί με; ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσίν μοι.
laintroierunt ergo Moses et Aaron ad Pharaonem et dixerunt ad eum haec dicit Dominus Deus Hebraeorum usquequo non vis subici mihi dimitte populum meum ut sacrificet mihi
itMosč e Aronne entrarono dal faraone e gli dissero: Dice il Signore, il Dio degli Ebrei: Fino a quando rifiuterai di piegarti davanti a me? Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire.
frMoďse et Aaron allčrent vers Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Jusqu'ŕ quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve.
esEntonces vinieron Moisés y Aarón á Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de los Hebreos ha dicho así: Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir á mi pueblo para que me sirvan.
gbMoses and Aaron went in to Pharaoh, and said to him, 'This is what Yahweh, the God of the Hebrews, says: 'How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may serve me.
deAlso gingen Mose und Aaron hinein zu Pharao und sprachen zu ihm: So spricht der HERR, der Hebräer Gott: Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen, daß du mein Volk lassest, mir zu dienen?
dkDa gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: Sĺ siger Herren, Hebrćernes Gud: Hvor lćnge vil du vćgre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!
seDĺ gingo Mose och Aron till Farao och sade till honom: Sĺ säger HERREN, hebréernas Gud: Huru länge vill du vara motsträvig och icke ödmjuka dig inför mig? Släpp mitt folk, sĺ att de kunna hĺlla gudstjänst ĺt mig.
noSĺ gikk Moses og Aron inn til Farao og sa til ham: Sĺ sier Herren, hebreernes Gud: Hvor lenge vil du la vćre ĺ ydmyke dig for mig? La mitt folk fare, sĺ de kan tjene mig!
fiNiin Mooses ja Aaron menivät faraon tykö ja sanoivat hänelle: Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala: Kuinka kauan sinä kieltäydyt nöyrtymästä minun edessäni? Päästä minun kansani palvelemaan minua.
huÉs beméne Mózes és Áron a Faraóhoz és mondának néki: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Meddig nem akarod még magadat megalázni én előttem? Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.
4
heכִּ֛י אִם־מָאֵ֥ן אַתָּ֖ה לְשַׁלֵּ֣חַ אֶת־עַמִּ֑י הִנְנִ֨י מֵבִ֥יא מָחָ֛ר אַרְבֶּ֖ה בִּגְבֻלֶֽךָ׃
grἐὰν δὲ μὴ θέλῃς σὺ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀκρίδα πολλὴν ἐπὶ πάντα τὰ ὅριά σου,
lasin autem resistis et non vis dimittere eum ecce ego inducam cras lucustam in fines tuos
itSe tu rifiuti di lasciar partire il mio popolo, ecco io manderň da domani le cavallette sul tuo territorio.
frSi tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays.
esY si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mańana langosta en tus términos,
gbOr else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
deWeigerst du dich, mein Volk zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen an allen Orten,
dkMen hvis du vćgrer dig ved at lade mit Folk rejse, se, da vil jeg i Morgen sende Grćshopper over dine Landemćrker,
seTy om du icke vill släppa mitt folk, se, dĺ skall jag i morgon lĺta gräshoppor komma över ditt land.
noFor dersom du nekter ĺ la mitt folk fare, da vil jeg imorgen la gresshopper komme over ditt land.
fiSillä jos sinä kieltäydyt päästämästä minun kansaani, niin katso, minä annan huomenna tulla sinun maahasi heinäsirkkoja.
huMert ha te nem akarod az én népemet elbocsátani, ímé én holnap sáskát hozok a te határodra.
5
heוְכִסָּה֙ אֶת־עֵ֣ין הָאָ֔רֶץ וְלֹ֥א יוּכַ֖ל לִרְאֹ֣ת אֶת־הָאָ֑רֶץ וְאָכַ֣ל׀ אֶת־יֶ֣תֶר הַפְּלֵטָ֗ה הַנִּשְׁאֶ֤רֶת לָכֶם֙ מִן־הַבָּרָ֔ד וְאָכַל֙ אֶת־כָּל־הָעֵ֔ץ הַצֹּמֵ֥חַ לָכֶ֖ם מִן־הַשָּׂדֶֽה׃
grκαὶ καλύψει τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ οὐ δυνήσῃ κατιδεῖν τὴν γῆν, καὶ κατέδεται πᾶν τὸ περισσὸν τῆς γῆς τὸ καταλειφθέν, ὃ κατέλιπεν ὑμῖν ἡ χάλαζα, καὶ κατέδεται πᾶν ξύλον τὸ φυόμενον ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς·
laquae operiat superficiem terrae nec quicquam eius appareat sed comedatur quod residuum fuit grandini conrodet enim omnia ligna quae germinant in agris
itEsse copriranno il paese, cosě da non potersi piů vedere il suolo: divoreranno ciň che č rimasto, che vi č stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che germoglia nella vostra campagna.
frElles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre; elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la gręle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs;
esLa cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra; y ella comerá lo que quedó salvo, lo que os ha quedado del granizo; comerá asimismo todo árbol que os produce fruto en el campo:
gband they shall cover the surface of the earth, so that one won't be able to see the earth. They shall eat the residue of that which has escaped, which remains to you from the hail, and shall eat every tree which grows for you out of the field.
dedaß sie das Land bedecken, also daß man das Land nicht sehen könne; und sie sollen fressen, was euch übrig und errettet ist vor dem Hagel, und sollen alle grünenden Bäume fressen auf dem Felde
dkog de skal skjule Landets Overflade, sĺ man ikke kan se Jorden, og općde Resten af det, som er blevet tilovers for eder efter Haglen, og općde alle eders Trćer, som gror pĺ Marken;
seOch de skola övertäcka marken sĺ att man icke kan se marken; och de skola äta upp ĺterstoden av den kvarleva som har blivit över ĺt eder efter haglet, och de skola aväta alla edra träd, som växa pĺ marken.
noOg de skal dekke landet, sĺ ingen kan se jorden, og de skal ete op hvert eneste grand av det som blev tilovers for eder efter haglet, og de skal avete hvert tre som vokser pĺ eders marker.
fiJa ne peittävät maan pinnan, niin ettei maata näy, ja ne syövät tähteet siitä, mikä teille rakeilta pelastui ja jäi, ja ne syövät kaikki teidän puunne, jotka kedolla kasvavat.
huÉs elborítja a földnek színét, úgy hogy nem lesz látható a föld, és megemészti a megmenekedett maradékot, a mi megmaradt néktek a jégeső után, és megemészt minden fát, mely néktek sarjadzik a mezőn.
6
heוּמָלְא֨וּ בָתֶּ֜יךָ וּבָתֵּ֣י כָל־עֲבָדֶיךָ֮ וּבָתֵּ֣י כָל־מִצְרַיִם֒ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־רָא֤וּ אֲבֹתֶ֙יךָ֙ וַאֲב֣וֹת אֲבֹתֶ֔יךָ מִיּ֗וֹם הֱיוֹתָם֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה עַ֖ד הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה וַיִּ֥פֶן וַיֵּצֵ֖א מֵעִ֥ם פַּרְעֹֽה׃
grκαὶ πλησθήσονταί σου αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκίαι τῶν θεραπόντων σου καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι ἐν πάσῃ γῇ τῶν Αἰγυπτίων, ἃ οὐδέποτε ἑωράκασιν οἱ πατέρες σου οὐδὲ οἱ πρόπαπποι αὐτῶν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας γεγόνασιν ἐπὶ τῆς γῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. καὶ ἐκκλίνας Μωυσῆς ἐξῆλθεν ἀπὸ Φαραω.
laet implebunt domos tuas et servorum tuorum et omnium Aegyptiorum quantam non viderunt patres tui et avi ex quo orti sunt super terram usque in praesentem diem avertitque se et egressus est a Pharaone
itRiempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi ministri e le case di tutti gli Egiziani, cosa che non videro i tuoi padri, né i padri dei tuoi padri, da quando furono su questo suolo fino ad oggi!. Poi voltarono le spalle e uscirono dalla presenza del faraone.
frelles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pčres et les pčres de tes pčres n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'ŕ ce jour. Moďse se retira, et sortit de chez Pharaon.
esY llenarse han tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los Egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y volvióse, y salió de con Faraón.
gbYour houses shall be filled, and the houses of all your servants, and the houses of all the Egyptians; as neither your fathers nor your fathers' fathers have seen, since the day that they were on the earth to this day.'' He turned, and went out from Pharaoh.
deund sollen erfüllen dein Haus, aller deiner Knechte Häuser und aller Ägypter Häuser, desgleichen nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väter Väter, seitdem sie auf Erden gewesen bis auf diesen Tag. Und er wandte sich und ging von Pharao hinaus.
dkog de skal fylde dine Huse og alle dine Tjeneres og alle Ćgypternes Huse sĺledes, at hverken dine Fćdre eller dine Fćdres Fćdre nogen Sinde har oplevet Mage dertil, fra den Dag de kom til Verden og indtil denne Dag! Dermed vendte han sig bort og forlod Farao.
seOch dina hus skola bliva uppfyllda av dem, sĺ ock alla dina tjänares hus och alla egyptiers hus, sĺ att dina fäder och dina faders fäder icke hava sett nĺgot sĺdant, frĺn den dag de blevo till pĺ jorden ända till denna dag. Och han vände sig om och gick ut ifrĺn Farao.
noOg de skal fylle dine hus og alle dine tjeneres hus og alle egypternes hus, sĺ hverken dine fedre eller dine fedres fedre har sett noget slikt fra den tid de blev til pĺ jorden, og til denne dag. Dermed vendte han sig om og gikk ut fra Farao.
fiJa ne täyttävät sinun talosi ja kaikkien sinun palvelijaisi talot ja kaikkien egyptiläisten talot, niin ettei sinun isäsi eivätkä esi-isäsi ole sellaista nähneet siitä päivästä, jona tulivat maailmaan, hamaan tähän päivään asti. Ja hän kääntyi ja lähti pois faraon luota.
huÉs betöltik a te házaidat, és minden szolgáidnak házát és minden Égyiptombelinek házát, a mit nem láttak a te atyáid, sem a te atyáid atyjai, a mióta e földön vannak mind e mai napig. És megfordula s kiméne a Faraó elől.
7
heוַיֹּאמְרוּ֩ עַבְדֵ֨י פַרְעֹ֜ה אֵלָ֗יו עַד־מָתַי֙ יִהְיֶ֨ה זֶ֥ה לָ֙נוּ֙ לְמוֹקֵ֔שׁ שַׁלַּח֙ אֶת־הָ֣אֲנָשִׁ֔ים וְיַֽעַבְד֖וּ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיהֶ֑ם הֲטֶ֣רֶם תֵּדַ֔ע כִּ֥י אָבְדָ֖ה מִצְרָֽיִם׃
grκαὶ λέγουσιν οἱ θεράποντες Φαραω πρὸς αὐτόν ῞Εως τίνος ἔσται τοῦτο ἡμῖν σκῶλον; ἐξαπόστειλον τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως λατρεύσωσιν τῷ θεῷ αὐτῶν· ἢ εἰδέναι βούλει ὅτι ἀπόλωλεν Αἴγυπτος;
ladixerunt autem servi Pharaonis ad eum usquequo patiemur hoc scandalum dimitte homines ut sacrificent Domino Deo suo nonne vides quod perierit Aegyptus
itI ministri del faraone gli dissero: Fino a quando costui resterŕ tra noi come una trappola? Lascia partire questa gente perché serva il Signore suo Dio! Non sai ancora che l'Egitto va in rovina?.
frLes serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'ŕ quand cet homme sera-t-il pour nous un pičge? Laisse aller ces gens, et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt?
esEntonces los siervos de Faraón le dijeron: Hasta cuándo nos ha de ser éste por lazo? Deja ir á estos hombres, para que sirvan á Jehová su Dios; aun no sabes que Egipto está destruido?
gbPharaoh's servants said to him, 'How long will this man be a snare to us? Let the men go, that they may serve Yahweh, their God. Don't you yet know that Egypt is destroyed?'
deDa sprachen die Knechte Pharaos zu ihm: Wie lange sollen wir mit diesem Manne geplagt sein? Laß die Leute ziehen, daß sie dem HERRN, ihrem Gott, dienen. Willst du zuvor erfahren daß Ägypten untergegangen sei?
dkMen Faraos Tjenere sagde til ham: Hvor lćnge skal denne Mand styrte os i Ulykke? Lad dog disse Mennesker rejse og lad dem dyrke Herren deres Gud! Har du endnu ikke indset, at Ćgypten gĺr til Grunde?
seMen Faraos tjänare sade till honom: Huru länge skall denne vara oss till förfĺng? Släpp männen, sĺ att de kunna hĺlla gudstjänst ĺt HERREN, sin Gud. Inser du icke ännu att Egypten bliver fördärvat?
noDa sa Faraos tjenere til ham: Hvor lenge skal denne mann vćre en snare for oss? La mennene fare, sĺ de kan tjene Herren sin Gud! Ser du ikke ennu at Egypten blir řdelagt?
fiMutta faraon palvelijat sanoivat hänelle: Kuinka kauan tämä mies on oleva meille paulaksi? Päästä miehet palvelemaan Herraa, heidän Jumalaansa. Etkö vieläkään ymmärrä, että Egypti joutuu perikatoon?
huA Faraó szolgái pedig mondának őnéki: Meddig lesz még ez mi nékünk romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak az ő Istenöknek. Még sem veszed-é eszedbe, hogy elvész Égyiptom?
8
heוַיּוּשַׁ֞ב אֶת־מֹשֶׁ֤ה וְאֶֽת־אַהֲרֹן֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם לְכ֥וּ עִבְד֖וּ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם מִ֥י וָמִ֖י הַהֹלְכִֽים׃
grκαὶ ἀπέστρεψαν τόν τε Μωυσῆν καὶ Ααρων πρὸς Φαραω, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν· τίνες δὲ καὶ τίνες εἰσὶν οἱ πορευόμενοι;
larevocaveruntque Mosen et Aaron ad Pharaonem qui dixit eis ite sacrificate Domino Deo vestro quinam sunt qui ituri sunt
itMosč e Aronne furono richiamati presso il faraone, che disse loro: Andate, servite il Signore, vostro Dio! Ma chi sono quelli che devono partire?.
frOn fit revenir vers Pharaon Moďse et Aaron: Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront?
esY Moisés y Aarón volvieron á ser llamados á Faraón, el cual les dijo: Andad, servid á Jehová vuestro Dios. Quién y quién son los que han de ir?
gbMoses and Aaron were brought again to Pharaoh, and he said to them, 'Go, serve Yahweh your God; but who are those who will go?'
deMose und Aaron wurden wieder zu Pharao gebracht; der sprach zu ihnen: Gehet hin und dienet dem HERRN, eurem Gott. Welche sind es aber, die hinziehen sollen?
dkMoses og Aron blev nu hentet tilbage til Farao, og han sagde til dem: Drag af Sted og dyrk Herren eders Gud! Men hvem er det nu, der vil af Sted?
seDĺ hämtade man Mose och Aron tillbaka till Farao. Och han sade till dem: I mĺn gĺ ĺstad och hĺlla gudstjänst ĺt HERREN, eder Gud. Men vilka äro nu de som skola gĺ?
noSĺ blev Moses og Aron hentet tilbake til Farao, og han sa til dem: Gĺ avsted, tjen Herren eders Gud! Men hvem er det som skal fare?
fiNiin Mooses ja Aaron tuotiin takaisin faraon eteen. Ja tämä sanoi heille: Menkää ja palvelkaa Herraa, Jumalaanne. Vaan ketkä menevät?
huÉs visszahozák Mózest és Áront a Faraóhoz s monda ez nékik: Menjetek el, szolgáljatok az Úrnak a ti Istenteknek. Kik s kik azok, a kik elmennek?
9
heוַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה בִּנְעָרֵ֥ינוּ וּבִזְקֵנֵ֖ינוּ נֵלֵ֑ךְ בְּבָנֵ֨ינוּ וּבִבְנוֹתֵ֜נוּ בְּצֹאנֵ֤נוּ וּבִבְקָרֵ֙נוּ֙ נֵלֵ֔ךְ כִּ֥י חַג־יְהוָ֖ה לָֽנוּ׃
grκαὶ λέγει Μωυσῆς Σὺν τοῖς νεανίσκοις καὶ πρεσβυτέροις πορευσόμεθα, σὺν τοῖς υἱοῖς καὶ θυγατράσιν καὶ προβάτοις καὶ βουσὶν ἡμῶν· ἔστιν γὰρ ἑορτὴ κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
laait Moses cum parvulis nostris et senibus pergemus cum filiis et filiabus cum ovibus et armentis est enim sollemnitas Domini nostri
itMosč disse: Andremo con i nostri giovani e i nostri vecchi, con i figli e le figlie, con il nostro bestiame e le nostre greggi perché per noi č una festa del Signore.
frMoďse répondit: Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos boeufs; car c'est pour nous une fęte en l'honneur de l'Éternel.
esY Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros nińos y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas: con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque tenemos solemnidad de Jehová.
gbMoses said, 'We will go with our young and with our old; with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go; for we must hold a feast to Yahweh.'
deMose sprach: Wir wollen hinziehen mit jung und alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern; denn wir haben ein Fest des HERRN.
dkMoses svarede: Med vore Břrn og vore gamle vil vi drage af Sted, med vore Sřnner og vore Dřtre, vort Smĺkvćg og vort Hornkvćg vil vi drage af Sted, thi vi skal fejre Herrens Hřjtid.
seMose svarade: Vi vilja gĺ bĺde unga och gamla; vi vilja gĺ med söner och döttrar, med fĺr och fäkreatur; ty en HERRENS högtid skola vi hĺlla.
noMoses svarte: Vi vil fare alle, bĺde unge og gamle; bĺde vĺre sřnner og vĺre dřtre vil vi ha med, bĺde vĺrt smĺfe og vĺrt storfe; for vi skal holde hřitid for Herren.
fiMooses vastasi: Me menemme, nuoret ja vanhat, me menemme poikinemme ja tyttärinemme, lampainemme ja karjoinemme; sillä meillä on Herran juhla.
huMózes pedig monda: A mi gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, a mi fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és barmainkkal megyünk, mert az Úrnak innepet kell szentelnünk.
10
heוַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם יְהִ֨י כֵ֤ן יְהוָה֙ עִמָּכֶ֔ם כַּאֲשֶׁ֛ר אֲשַׁלַּ֥ח אֶתְכֶ֖ם וְאֶֽת־טַפְּכֶ֑ם רְא֕וּ כִּ֥י רָעָ֖ה נֶ֥גֶד פְּנֵיכֶֽם׃
grκαὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ῎Εστω οὕτως, κύριος μεθ᾽ ὑμῶν· καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶς, μὴ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὑμῶν; ἴδετε ὅτι πονηρία πρόκειται ὑμῖν.
laet respondit sic Dominus sit vobiscum quomodo ego dimittam vos et parvulos vestros cui dubium est quod pessime cogitetis
itRispose: Il Signore sia con voi, come io intendo lasciar partire voi e i vostri bambini! Ma badate che voi avete di mira un progetto malvagio.
frPharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants! Prenez garde, car le malheur est devant vous!
esY él les dijo: Así sea Jehová con vosotros como yo os dejaré ir á vosotros y á vuestros nińos: mirad como el mal está delante de vuestro rostro.
gbHe said to them, 'Yahweh be with you if I will let you go with your little ones! See, evil is clearly before your faces.
deEr sprach zu ihnen: O ja, der HERR sei mit euch! Sollte ich euch und eure Kinder dazu ziehen lassen? Sehet da, ob ihr nicht Böses vorhabt!
dkDa sagde han til dem: Herren vćre med eder, om jeg lader eder rejse sammen med eders Kvinder og Břrn! Der ser man, at I har ondt i Sinde!
seDĺ sade han till dem: Mĺ HERREN: vara med eder lika visst som jag släpper eder med edra kvinnor och barn! Där ser man att I haven ont i sinnet!
noDa sa han til dem: Herren vćre med eder, sĺ visst som jeg lar eder og eders smĺ barn fare! Se der om I ikke har ondt i sinne!
fiNiin hän sanoi heille: Olkoon vain Herra teidän kanssanne, kunhan minä ensin päästän teidät ja teidän vaimonne ja lapsenne. Katsokaa, teillä on paha mielessä.
huMonda azért nékik: Úgy legyen veletek az Úr, a mint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket! Vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek.
11
heלֹ֣א כֵ֗ן לְכֽוּ־נָ֤א הַגְּבָרִים֙ וְעִבְד֣וּ אֶת־יְהוָ֔ה כִּ֥י אֹתָ֖הּ אַתֶּ֣ם מְבַקְשִׁ֑ים וַיְגָ֣רֶשׁ אֹתָ֔ם מֵאֵ֖ת פְּנֵ֥י פַרְעֹֽה׃ פ
grμὴ οὕτως· πορευέσθωσαν δὲ οἱ ἄνδρες, καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ· τοῦτο γὰρ αὐτοὶ ζητεῖτε. ἐξέβαλον δὲ αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου Φαραω.-
lanon fiet ita sed ite tantum viri et sacrificate Domino hoc enim et ipsi petistis statimque eiecti sunt de conspectu Pharaonis
itCosě non va! Partite voi uomini e servite il Signore, se davvero voi cercate questo!. Li allontanarono dal faraone.
frNon, non: allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est lŕ ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon.
esNo será así: id ahora vosotros los varones, y servid á Jehová: pues esto es lo que vosotros demandasteis. Y echáronlos de delante de Faraón.
gbNot so! Go now you who are men, and serve Yahweh; for that is what you desire!' They were driven out from Pharaoh's presence.
deNicht also, sondern ihr Männer ziehet hin und dienet dem HERRN; denn das habt ihr auch gesucht. Und man stieß sie heraus von Pharao.
dkNej men I Mćnd kan drage bort og dyrke Herren; det var jo det, I řnskede! Derpĺ jog man dem bort fra Farao.
seNej; I män mĺn gĺ ĺstad och hĺlla gudstjänst ĺt HERREN; det var ju detta som I begärden. Och man drev dem ut ifrĺn Farao.
noNei, ikke sĺ! I menn kan fare og tjene Herren! For det var jo det I bad om. Dermed drev de dem ut fra Farao.
fiSiitä ei tule mitään. Mutta menkää te, miehet, ja palvelkaa Herraa, sillä sitähän te olette pyytäneetkin. Ja heidät ajettiin pois faraon edestä.
huNem úgy! menjetek el ti férfiak és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is ezt kívántátok. És elűzék őket a Faraó színe elől.
12
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה נְטֵ֨ה יָדְךָ֜ עַל־אֶ֤רֶץ מִצְרַ֙יִם֙ בָּֽאַרְבֶּ֔ה וְיַ֖עַל עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְיֹאכַל֙ אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב הָאָ֔רֶץ אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר הִשְׁאִ֖יר הַבָּרָֽד׃
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Εκτεινον τὴν χεῖρα ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατέδεται πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃν ὑπελίπετο ἡ χάλαζα.
ladixit autem Dominus ad Mosen extende manum tuam super terram Aegypti ad lucustam ut ascendat super eam et devoret omnem herbam quae residua fuit grandini
itAllora il Signore disse a Mosč: Stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare le cavallette: assalgano il paese d'Egitto e mangino ogni erba di quanto la grandine ha risparmiato!.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte; qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la gręle a laissé.
esEntonces Jehová dijo á Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para langosta, á fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó.
gbYahweh said to Moses, 'Stretch out your hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up on the land of Egypt, and eat every herb of the land, even all that the hail has left.'
deDa sprach der HERR zu Mose: Recke deine Hand über Ägyptenland, daß Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und fressen alles Kraut im Lande auf samt allem dem, was der Hagel übriggelassen hat.
dkDa sagde Herren til Moses: Rćk din Hĺnd ud over Ćgypten og fĺ Grćshopperne til at komme; de skal komme over Ćgypten og općde alt, hvad der vokser i Landet, alt, hvad Haglen har levnet!
seOch HERREN sade till Mose: Räck ut din hand över Egyptens land, sĺ att gräshoppor komma över Egyptens land och äta upp alla örter i landet, allt vad haglet har lämnat kvar.
noDa sa Herren til Moses: Rekk ut din hĺnd over Egyptens land, sĺ skal gresshoppene komme inn over Egyptens land og ete op alle urter i landet, alt det haglet har levnet.
fiJa Herra sanoi Moosekselle: Ojenna kätesi Egyptin maan yli ja tuo tänne heinäsirkat; tulkoon niitä Egyptin maahan, ja syökööt ne kaikki maan kasvit, kaikki, mitä rakeilta on jäänyt.
huÉs monda az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a te kezedet Égyiptom földére a sáskáért, hogy jőjjön fel Égyiptom földére és emészsze meg a földnek minden fűvét; mindazt a mit a jégeső meghagyott.
13
deMose reckte seinen Stab über Ägyptenland; und der HERR trieb einen Ostwind ins Land den ganzen Tag und die ganze Nacht; und des Morgens führte der Ostwind die Heuschrecken her.
dkMoses rakte da sin Stav ud over Ćgypten, og Herren lod en Řstenstorm blćse over Landet hele den Dag og den pĺfřlgende Nat; og da det blev Morgen, fřrte Řstenstormen Grćshopperne med sig.
seDĺ räckte Mose ut sin stav över Egyptens land, och HERREN lät en östanvind blĺsa över landet hela den dagen och hela natten; och när det blev morgon, förde östanvinden gräshopporna fram med sig.
noSĺ rakte Moses ut sin stav over Egyptens land, og Herren lot en řstenvind komme over landet hele den dag og hele natten; da det blev morgen, fřrte řstenvinden gresshoppene med sig.
fiNiin Mooses ojensi sauvansa Egyptin maan yli, ja Herra antoi itätuulen puhaltaa yli maan koko sen päivän ja koko yön; kun aamu tuli, toi itätuuli heinäsirkat mukanaan.
huKinyujtá azért Mózes az ő vesszejét Égyiptom földére, és az Úr egész nap és egész éjjel keleti szelet támaszta a földre. Mire reggel lőn, a keleti szél felhozá a sáskát.
heוַיֵּ֨ט מֹשֶׁ֣ה אֶת־מַטֵּהוּ֮ עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרַיִם֒ וַֽיהוָ֗ה נִהַ֤ג ר֥וּחַ קָדִים֙ בָּאָ֔רֶץ כָּל־הַיּ֥וֹם הַה֖וּא וְכָל־הַלָּ֑יְלָה הַבֹּ֣קֶר הָיָ֔ה וְר֙וּחַ֙ הַקָּדִ֔ים נָשָׂ֖א אֶת־הָאַרְבֶּֽה׃
grκαὶ ἐπῆρεν Μωυσῆς τὴν ῥάβδον εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ κύριος ἐπήγαγεν ἄνεμον νότον ἐπὶ τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα· τὸ πρωὶ ἐγενήθη, καὶ ὁ ἄνεμος ὁ νότος ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα
laextendit Moses virgam super terram Aegypti et Dominus induxit ventum urentem tota illa die ac nocte et mane facto ventus urens levavit lucustas
itMosč stese il bastone sul paese di Egitto e il Signore diresse sul paese un vento d'oriente per tutto quel giorno e tutta la notte. Quando fu mattina, il vento di oriente aveva portato le cavallette.
frMoďse étendit sa verge sur le pays d'Égypte; et l'Éternel fit souffler un vent d'orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'orient avait apporté les sauterelles.
esY extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche; y á la mańana el viento oriental trajo la langosta:
gbMoses stretched out his rod over the land of Egypt, and Yahweh brought an east wind on the land all that day, and all night; and when it was morning, the east wind brought the locusts.
14
heוַיַּ֣עַל הָֽאַרְבֶּ֗ה עַ֚ל כָּל־אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַיָּ֕נַח בְּכֹ֖ל גְּב֣וּל מִצְרָ֑יִם כָּבֵ֣ד מְאֹ֔ד לְ֠פָנָיו לֹא־הָ֨יָה כֵ֤ן אַרְבֶּה֙ כָּמֹ֔הוּ וְאַחֲרָ֖יו לֹ֥א יִֽהְיֶה־כֵּֽן׃
grκαὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα· προτέρα αὐτῆς οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀκρὶς καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔσται οὕτως.
laquae ascenderunt super universam terram Aegypti et sederunt in cunctis finibus Aegyptiorum innumerabiles quales ante illud tempus non fuerant nec postea futurae sunt
itLe cavallette assalirono tutto il paese d'Egitto e vennero a posarsi in tutto il territorio d'Egitto. Fu una cosa molto grave: tante non ve n'erano mai state prima, né vi furono in seguito.
frLes sauterelles montčrent sur le pays d'Égypte, et se posčrent dans toute l'étendue de l'Égypte; elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable.
esY subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y asentóse en todos los términos de Egipto, en gran manera grave: antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal;
gbThe locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the borders of Egypt. They were very grievous. Before them there were no such locusts as they, nor will there ever be again.
deUnd sie kamen über das ganze Ägyptenland und ließen sich nieder an allen Orten in Ägypten, so sehr viel, daß zuvor desgleichen nie gewesen ist noch hinfort sein wird.
dkDa kom Grćshopperne over hele Ćgypten, og de slog sig ned i hele Ćgyptens Omrĺde i uhyre Mćngder; aldrig fřr havde der vćret sĺ mange Grćshopper, og ingen Sinde mere skal der komme sĺ mange.
seOch gräshopporna kommo över hela Egyptens land och slogo i stor mängd ned över hela Egyptens omrĺde; en sĺdan myckenhet av gräshoppor hade aldrig tillförne kommit och skall icke heller hädanefter komma.
noOg gresshoppene kom inn over hele Egyptens land og slo sig ned i hele Egypten i store mengder; aldri hadde det fřr vćrt en slik gresshoppesverm, og aldri vil det komme nogen slik mere.
fiJa heinäsirkkoja tuli koko Egyptin maahan, ja ne laskeutuivat ylen suurina laumoina koko Egyptin alueelle; niin paljon ei heinäsirkkoja ollut koskaan sitä ennen tullut eikä sen jälkeen tule.
huÉs feljöve a sáska egész Égyiptom földére s nagy sokasággal szálla le Égyiptom egész határára. Annak előtte sem volt olyan sáska s ezután sem lesz olyan.
15
heוַיְכַ֞ס אֶת־עֵ֣ין כָּל־הָאָרֶץ֮ וַתֶּחְשַׁ֣ךְ הָאָרֶץ֒ וַיֹּ֜אכַל אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב הָאָ֗רֶץ וְאֵת֙ כָּל־פְּרִ֣י הָעֵ֔ץ אֲשֶׁ֥ר הוֹתִ֖יר הַבָּרָ֑ד וְלֹא־נוֹתַ֨ר כָּל־יֶ֧רֶק בָּעֵ֛ץ וּבְעֵ֥שֶׂב הַשָּׂדֶ֖ה בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grκαὶ ἐκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ ἐφθάρη ἡ γῆ· καὶ κατέφαγεν πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃς ὑπελείφθη ἀπὸ τῆς χαλάζης· οὐχ ὑπελείφθη χλωρὸν οὐδὲν ἐν τοῖς ξύλοις καὶ ἐν πάσῃ βοτάνῃ τοῦ πεδίου ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
laoperueruntque universam superficiem terrae vastantes omnia devorata est igitur herba terrae et quicquid pomorum in arboribus fuit quae grando dimiserat nihilque omnino virens relictum est in lignis et in herbis terrae in cuncta Aegypto
itEsse coprirono tutto il paese, cosě che il paese ne fu oscurato; divorarono ogni erba della terra e ogni frutto d'albero che la grandine aveva risparmiato: nulla di verde rimase sugli alberi e delle erbe dei campi in tutto il paese di Egitto.
frElles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité; elles dévorčrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la gręle avait laissé; et il ne resta aucune verdure aux arbres ni ŕ l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte.
esY cubrió la faz de todo el país, y oscurecióse la tierra; y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo; que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, por toda la tierra de Egipto.
gbFor they covered the surface of the whole earth, so that the land was darkened, and they ate every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left. There remained nothing green, either tree or herb of the field, through all the land of Egypt.
deDenn sie bedeckten das Land und verfinsterten es. Und sie fraßen alles Kraut im Lande auf und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übriggelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf dem Felde in ganz Ägyptenland.
dkOg de skjulte hele Jordens Overflade, sĺ Jorden blev sort af dem, og de opĺd alt, hvad der voksede i Landet, og alle Trćfrugter, alt, hvad Haglen havde levnet, og der blev intet grřnt tilbage pĺ Trćerne eller pĺ Markens Urter i hele Ćgypten.
seDe övertäckte hela marken, sĺ att marken blev mörk; och de ĺto upp alla örter i landet och all frukt pĺ träden, allt som haglet hade lämnat kvar; intet grönt blev kvar pĺ träden eller pĺ markens örter i hela Egyptens land.
noDe dekket hele landet, sĺ landet blev mřrkt, og de ĺt op alle urter i landet og all frukt pĺ trćrne som haglet hadde levnet, og det blev intet grřnt tilbake pĺ trćrne eller pĺ markens urter i hele Egyptens land.
fiNe peittivät koko maan pinnan, niin että maa tuli mustaksi; ja ne söivät kaikki maan kasvit ja kaikki puiden hedelmät, jotka olivat rakeilta säilyneet. Niin ei jäänyt mitään vihantaa jäljelle puihin eikä kedon kasveihin koko Egyptin maassa.
huÉs elborítá az egész föld színét, és a föld elsötétedék, és megemészté a földnek minden fűvét és a fának minden gyümölcsét, a mit a jégeső meghagyott vala, és semmi zöld sem marada a fán, sem a mezőnek fűvén egész Égyiptom földén.
16
heוַיְמַהֵ֣ר פַּרְעֹ֔ה לִקְרֹ֖א לְמֹשֶׁ֣ה וּֽלְאַהֲרֹ֑ן וַיֹּ֗אמֶר חָטָ֛אתִי לַיהוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם וְלָכֶֽם׃
grκατέσπευδεν δὲ Φαραω καλέσαι Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων ῾Ημάρτηκα ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εἰς ὑμᾶς·
laquam ob rem festinus Pharao vocavit Mosen et Aaron et dixit eis peccavi in Dominum Deum vestrum et in vos
itIl faraone allora convocň in fretta Mosč e Aronne e disse: Ho peccato contro il Signore, vostro Dio, e contro di voi.
frAussitôt Pharaon appela Moďse et Aaron, et dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous.
esEntonces Faraón hizo llamar apriesa á Moisés y á Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros.
gbThen Pharaoh called for Moses and Aaron in haste, and he said, 'I have sinned against Yahweh your God, and against you.
deDa forderte Pharao eilend Mose und Aaron und sprach: Ich habe mich versündigt an dem HERRN, eurem Gott, und an euch;
dkDa lod Farao skyndsomt Moses og Aron kalde til sig og sagde: Jeg har syndet mod Herren eders Gud og mod eder!
seDĺ kallade Farao med hast Mose och Aron till sig och sade: Jag har syndat mot HERREN, eder Gud, och mot eder.
noDa skyndte Farao sig og sendte bud efter Moses og Aron og sa: Jeg har syndet mot Herren eders Gud og mot eder.
fiSilloin farao kutsutti kiiruusti Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: Minä olen rikkonut Herraa, teidän Jumalaanne, ja teitä vastaan.
huAkkor a Faraó siete hívatni Mózest és Áront és monda: Vétkeztem az Úr ellen, a ti Istenetek ellen és ti ellenetek.
17
heוְעַתָּ֗ה שָׂ֣א נָ֤א חַטָּאתִי֙ אַ֣ךְ הַפַּ֔עַם וְהַעְתִּ֖ירוּ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם וְיָסֵר֙ מֵֽעָלַ֔י רַ֖ק אֶת־הַמָּ֥וֶת הַזֶּֽה׃
grπροσδέξασθε οὖν μου τὴν ἁμαρτίαν ἔτι νῦν καὶ προσεύξασθε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, καὶ περιελέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον.
lased nunc dimittite peccatum mihi etiam hac vice et rogate Dominum Deum vestrum ut auferat a me mortem istam
itMa ora perdonate il mio peccato anche questa volta e pregate il Signore vostro Dio perché almeno allontani da me questa morte!.
frMais pardonne mon péché pour cette fois seulement; et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle.
esMas ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, y que oréis á Jehová vuestro Dios que quite de mí solamente esta muerte.
gbNow therefore please forgive my sin again, and pray to Yahweh your God, that he may also take away from me this death.'
devergebt mir meine Sünde nur noch diesmal und bittet den HERRN, euren Gott, daß er doch nur diesen Tod von mir wegnehme.
dkMen tilgiv mig nu min Synd denne ene Gang og gĺ i Forbřn hos eders Gud, at han dog blot vil tage denne dřdbringende Plage fra mig!
seMen förlĺt nu min synd denna enda gĺng; och bedjen till HERREN, eder Gud, att han avvänder allenast denna dödsplĺga ifrĺn mig.
noMen forlat mig nu min synd denne ene gang, og bed til Herren eders Gud at han bare vil avvende denne dřd fra mig!
fiAnna nyt anteeksi minun rikkomukseni vielä tämä kerta, ja rukoilkaa Herraa, Jumalaanne, että hän poistaisi minulta ainakin tämän surman.
huMost annakokáért bocsásd meg csak ez egyszer az én vétkemet és imádkozzatok az Úrhoz a ti Istentekhez, hogy csak ezt a halált fordítsa el én tőlem.
18
heוַיֵּצֵ֖א מֵעִ֣ם פַּרְעֹ֑ה וַיֶּעְתַּ֖ר אֶל־יְהוָֽה׃
grἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραω καὶ ηὔξατο πρὸς τὸν θεόν.
laegressusque est de conspectu Pharaonis et oravit Dominum
itEgli si allontanň dal faraone e pregň il Signore.
frMoďse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel.
esY salió de con Faraón, y oró á Jehová.
gbHe went out from Pharaoh, and prayed to Yahweh.
deUnd er ging aus von Pharao und bat den HERRN.
dkDa gik Moses bort fra Farao og bad til Herren.
seDĺ gick han ut ifrĺn Farao och bad till HERREN.
noOg han gikk ut igjen fra Farao og bad til Herren.
fiNiin hän lähti pois faraon luota ja rukoili Herraa.
huÉs kiméne a Faraó elől és imádkozék az Úrhoz.
19
heוַיַּהֲפֹ֨ךְ יְהוָ֤ה רֽוּחַ־יָם֙ חָזָ֣ק מְאֹ֔ד וַיִּשָּׂא֙ אֶת־הָ֣אַרְבֶּ֔ה וַיִּתְקָעֵ֖הוּ יָ֣מָּה סּ֑וּף לֹ֤א נִשְׁאַר֙ אַרְבֶּ֣ה אֶחָ֔ד בְּכֹ֖ל גְּב֥וּל מִצְרָֽיִם׃
grκαὶ μετέβαλεν κύριος ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσης σφοδρόν, καὶ ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶς μία ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
laqui flare fecit ventum ab occidente vehementissimum et arreptam lucustam proiecit in mare Rubrum non remansit ne una quidem in cunctis finibus Aegypti
itIl Signore cambiň la direzione del vento e lo fece soffiare dal mare con grande forza: esso portň via le cavallette e le abbattč nel Mare Rosso; neppure una cavalletta rimase in tutto il territorio di Egitto.
frL'Éternel fit souffler un vent d'occident trčs fort, qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge; il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte.
esY Jehová volvió un viento occidental fortísimo, y quitó la langosta, y arrojóla en el mar Bermejo: ni una langosta quedó en todo el término de Egipto.
gbYahweh turned an exceeding strong west wind, which took up the locusts, and drove them into the Red Sea. There remained not one locust in all the borders of Egypt.
deDa wendete der HERR den Wind, also daß er sehr stark aus Westen ging und hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer, daß nicht eine übrigblieb an allen Orten Ägyptens.
dkOg Herren lod Vinden slĺ om til en voldsom Vestenvind, som tog Grćshopperne og drev dem ud i det rřde Hav, sĺ der ikke blev en eneste Grćshoppe tilbage i hele Ćgyptens Omrĺde.
seOch HERREN vände om vinden och lät en mycket stark västanvind komma; denna fattade i gräshopporna och kastade dem i Röda havet, sĺ att icke en enda gräshoppa blev kvar inom Egyptens hela omrĺde.
noOg Herren vendte vinden, sĺ det blev en meget sterk vestenvind, og den fřrte gresshoppene bort og kastet dem ned i det Rřde Hav; det blev ikke én gresshoppe tilbake i hele Egyptens land.
fiJa Herra käänsi tuulen hyvin kovaksi länsituuleksi; se vei heinäsirkat mukanaan ja painoi ne Kaislamereen, niin ettei yhtäkään heinäsirkkaa jäänyt koko Egyptin alueelle.
huÉs fordíta az Úr igen erős nyugoti szelet, és felkapá a sáskát és veté azokat a veres tengerbe; egy sáska sem marada egész Égyiptom határán.
20
heוַיְחַזֵּ֥ק יְהוָ֖ה אֶת־לֵ֣ב פַּרְעֹ֑ה וְלֹ֥א שִׁלַּ֖ח אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
grκαὶ ἐσκλήρυνεν κύριος τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
laet induravit Dominus cor Pharaonis nec dimisit filios Israhel
itMa il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciň partire gli Israeliti.
frL'Éternel endurcit le coeur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël.
esMas Jehová endureció el corazón de Faraón; y no envió los hijos de Israel.
gbBut Yahweh hardened Pharaoh's heart, and he didn't let the children of Israel go.
deAber der HERR verstockte Pharaos Herz, daß er die Kinder Israel nicht ließ.
dkMen Herren forhćrdede Faraos Hjerte, sĺ han ikke lod Israeliterne rejse.
seMen HERREN förstockade Faraos hjärta, sĺ att han icke släppte Israels barn.
noMen Herren forherdet Faraos hjerte, sĺ han ikke lot Israels barn fare.
fiMutta Herra paadutti faraon sydämen, niin ettei hän päästänyt israelilaisia.
huDe az Úr megkeményíté a Faraó szívét, és nem bocsátá el az Izráel fiait.
21
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה נְטֵ֤ה יָֽדְךָ֙ עַל־הַשָּׁמַ֔יִם וִ֥יהִי חֹ֖שֶׁךְ עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְיָמֵ֖שׁ חֹֽשֶׁךְ׃
grΕἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Εκτεινον τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ γενηθήτω σκότος ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, ψηλαφητὸν σκότος.
ladixit autem Dominus ad Mosen extende manum tuam in caelum et sint tenebrae super terram Aegypti tam densae ut palpari queant
itPoi il Signore disse a Mosč: Stendi la mano verso il cielo: verranno tenebre sul paese di Egitto, tali che si potranno palpare!.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténčbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher.
esY Jehová dijo á Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe.
gbYahweh said to Moses, 'Stretch out your hand toward the sky, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.'
deDer HERR sprach zu Mose: Recke deine Hand gen Himmel, daß es so finster werde in Ägyptenland, daß man's greifen mag.
dkDerpĺ sagde Herren til Moses: Rćk din Hĺnd op mod Himmelen, sĺ skal der komme et Mřrke over Ćgypten, som man kan tage og fřle pĺ!
seDärefter sade HERREN till Mose: Räck din hand upp mot himmelen, sĺ skall över Egyptens land komma ett sĺdant mörker, att man kan taga pĺ det.
noOg Herren sa til Moses: Rekk din hĺnd op mot himmelen, og det skal bli mřrke over Egyptens land, et mřrke sĺ tykt at en kan ta pĺ det.
fiSitten Herra sanoi Moosekselle: Ojenna kätesi taivasta kohti, niin Egyptin maahan tulee sellainen pimeys, että siihen voi käsin tarttua.
huÉs monda az Úr Mózesnek: Nyujtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen setétség Égyiptom földén és pedig tapintható setétség.
22
heוַיֵּ֥ט מֹשֶׁ֛ה אֶת־יָד֖וֹ עַל־הַשָּׁמָ֑יִם וַיְהִ֧י חֹֽשֶׁךְ־אֲפֵלָ֛ה בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִֽים׃
grἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο σκότος γνόφος θύελλα ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέρας,
laextendit Moses manum in caelum et factae sunt tenebrae horribiles in universa terra Aegypti tribus diebus
itMosč stese la mano verso il cielo: vennero dense tenebre su tutto il paese d'Egitto, per tre giorni.
frMoďse étendit sa main vers le ciel; et il y eut d'épaisses ténčbres dans tout le pays d'Égypte, pendant trois jours.
esY extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas tres días por toda la tierra de Egipto.
gbMoses stretched out his hand toward the sky, and there was a thick darkness in all the land of Egypt for three days.
deUnd Mose reckte seine Hand gen Himmel; da ward eine dicke Finsternis in ganz Ägyptenland drei Tage,
dkDa rakte Moses sin Hĺnd op mod Himmelen, og der kom et tykt Mřrke i hele Ćgypten i tre Dage;
seDĺ räckte Mose sin hand upp mot himmelen, och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar.
noSĺ rakte Moses sin hĺnd op mot himmelen, og det blev et tykt mřrke i hele Egyptens land i tre dager.
fiJa Mooses ojensi kätensä taivasta kohti, ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi.
huÉs kinyujtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű setétség egész Égyiptom földén három napig.
23
heלֹֽא־רָא֞וּ אִ֣ישׁ אֶת־אָחִ֗יו וְלֹא־קָ֛מוּ אִ֥ישׁ מִתַּחְתָּ֖יו שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֑ים וּֽלְכָל־בְּנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָ֥יָה א֖וֹר בְּמוֹשְׁבֹתָֽם׃
grκαὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας, καὶ οὐκ ἐξανέστη οὐδεὶς ἐκ τῆς κοίτης αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας· πᾶσι δὲ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἦν φῶς ἐν πᾶσιν, οἷς κατεγίνοντο.
lanemo vidit fratrem suum nec movit se de loco in quo erat ubicumque autem habitabant filii Israhel lux erat
itNon si vedevano piů l'un l'altro e per tre giorni nessuno si potč muovere dal suo posto. Ma per tutti gli Israeliti vi era luce lŕ dove abitavano.
frOn ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumičre dans les lieux oů habitaient tous les enfants d'Israël.
esNinguno vió á su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
gbThey didn't see one another, and nobody rose from his place for three days; but all the children of Israel had light in their dwellings.
dedaß niemand den andern sah noch aufstand von dem Ort, da er war, in drei Tagen. Aber bei allen Kindern Israel war es licht in ihren Wohnungen.
dkden ene kunde ikke se den anden, og ingen flyttede sig af Stedet i tre Dage; men overalt, hvor Israeliterne boede, var det lyst.
seIngen kunde se den andre, och ingen kunde röra sig frĺn sin plats i tre dagar. Men alla Israels barn hade ljust där de bodde.
noDen ene kunde ikke se den andre, og ingen torde flytte sig fra sin plass i tre dager; men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde.
fiEi kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään. Mutta kaikilla israelilaisilla oli valoisata asuinpaikoissansa.
huNem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből három napig; de Izráel minden fiának világosság vala az ő lakhelyében.
24
heוַיִּקְרָ֨א פַרְעֹ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה וַיֹּ֙אמֶר֙ לְכוּ֙ עִבְד֣וּ אֶת־יְהוָ֔ה רַ֛ק צֹאנְכֶ֥ם וּבְקַרְכֶ֖ם יֻצָּ֑ג גַּֽם־טַפְּכֶ֖ם יֵלֵ֥ךְ עִמָּכֶֽם׃
grκαὶ ἐκάλεσεν Φαραω Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων Βαδίζετε, λατρεύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν· πλὴν τῶν προβάτων καὶ τῶν βοῶν ὑπολίπεσθε· καὶ ἡ ἀποσκευὴ ὑμῶν ἀποτρεχέτω μεθ᾽ ὑμῶν.
lavocavitque Pharao Mosen et Aaron et dixit eis ite sacrificate Domino oves tantum vestrae et armenta remaneant parvuli vestri eant vobiscum
itAllora il faraone convocň Mosč e disse: Partite, servite il Signore! Solo rimanga il vostro bestiame minuto e grosso! Anche i vostri bambini potranno partire con voi.
frPharaon appela Moďse, et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos boeufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous.
esEntonces Faraón hizo llamar á Moisés, y dijo: Id, servid á Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas: vayan también vuestros nińos con vosotros.
gbPharaoh called to Moses, and said, 'Go, serve Yahweh. Only let your flocks and your herds stay behind. Let your little ones also go with you.'
deDa forderte Pharao Mose und sprach: Ziehet hin und dienet dem Herrn; allein eure Schafe und Rinder laßt hier; laßt auch eure Kindlein mit euch ziehen.
dkDa lod Farao Moses kalde og sagde: Drag hen og dyrk Herren. Dog skal eders Smĺkvćg og Hornkvćg blive tilbage, men eders Kvinder og Břrn mĺ I tage med.
seDĺ kallade Farao Mose till sig och sade: Gĺn ĺstad och hĺllen gudstjänst ĺt HERREN; lĺten allenast edra fĺr och fäkreatur bliva kvar. Ocksĺ edra kvinnor och barn mĺ gĺ med eder.
noDa kalte Farao Moses til sig og sa: Gĺ avsted, tjen Herren! Bare eders smĺfe og eders storfe skal bli tilbake; ogsĺ eders smĺ barn kan fĺ dra med eder.
fiNiin farao kutsui Mooseksen ja sanoi: Menkää ja palvelkaa Herraa; ainoastaan lampaanne ja karjanne jääkööt tänne. Myöskin vaimonne ja lapsenne menkööt teidän mukananne.
huAkkor hívatá a Faraó Mózest és monda: Menjetek el, szolgáljatok az Úrnak, csak juhaitok és barmaitok maradjanak; gyermekeitek is elmehetnek véletek.
25
heוַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה גַּם־אַתָּ֛ה תִּתֵּ֥ן בְּיָדֵ֖נוּ זְבָחִ֣ים וְעֹל֑וֹת וְעָשִׂ֖ינוּ לַיהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς ᾿Αλλὰ καὶ σὺ δώσεις ἡμῖν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας, ἃ ποιήσομεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν,
laait Moses hostias quoque et holocausta dabis nobis quae offeramus Domino Deo nostro
itRispose Mosč: Anche tu metterai a nostra disposizione sacrifici e olocausti e noi li offriremo al Signore nostro Dio.
frMoďse répondit: Tu mettras toi-męme entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons ŕ l'Éternel, notre Dieu.
esY Moisés respondió: Tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos á Jehová nuestro Dios.
gbMoses said, You must also give into our hand sacrifices and burnt offerings, that we may sacrifice to Yahweh our God.
deMose sprach: Du mußt uns auch Opfer und Brandopfer geben, die wir unserm Gott, dem HERRN, tun mögen.
dkMen Moses sagde: Du mĺ ogsĺ overlade os Slagtofre og Brćndofre, som vi kan bringe Herren vor Gud;
seMen Mose sade: Du mĺste ock lĺta oss fĺ slaktoffer och brännoffer att offra ĺt HERREN, vĺr Gud.
noMen Moses sa: Du mĺ ogsĺ la oss fĺ slaktoffer og brennoffer med, sĺ vi kan ofre til Herren vĺr Gud;
fiMutta Mooses sanoi: Sinun on annettava mukaamme myös teurasuhrit ja polttouhrit, uhrataksemme niitä Herralle, Jumalallemme.
huMózes pedig monda: Sőt inkább néked kell kezünkbe adnod véres áldozatra és égő-áldozatra valókat, hogy megáldozzuk a mi Urunknak Istenünknek.
26
heוְגַם־מִקְנֵ֜נוּ יֵלֵ֣ךְ עִמָּ֗נוּ לֹ֤א תִשָּׁאֵר֙ פַּרְסָ֔ה כִּ֚י מִמֶּ֣נּוּ נִקַּ֔ח לַעֲבֹ֖ד אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וַאֲנַ֣חְנוּ לֹֽא־נֵדַ֗ע מַֽה־נַּעֲבֹד֙ אֶת־יְהוָ֔ה עַד־בֹּאֵ֖נוּ שָֽׁמָּה׃
grκαὶ τὰ κτήνη ἡμῶν πορεύσεται μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ οὐχ ὑπολειψόμεθα ὁπλήν· ἀπ᾽ αὐτῶν γὰρ λημψόμεθα λατρεῦσαι κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν· ἡμεῖς δὲ οὐκ οἴδαμεν, τί λατρεύσωμεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν, ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐκεῖ.
lacuncti greges pergent nobiscum non remanebit ex eis ungula quae necessaria sunt in cultum Domini Dei nostri praesertim cum ignoremus quid debeat immolari donec ad ipsum locum perveniamus
itAnche il nostro bestiame partirŕ con noi: neppure un'unghia ne resterŕ qui. Perché da esso noi dobbiamo prelevare le vittime per servire il Signore, nostro Dio, e noi non sapremo come servire il Signore finché non saremo arrivati in quel luogo.
frNos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle; car c'est lŕ que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu; et jusqu'ŕ ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir ŕ l'Éternel.
esNuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni una uńa; porque de ellos hemos de tomar para servir á Jehová nuestro Dios; y no sabemos con qué hemos de servir á Jehová, hasta que lleguemos allá.
gbOur livestock also shall go with us. Not a hoof shall be left behind, for of it we must take to serve Yahweh our God; and we don't know with what we must serve Yahweh, until we come there.'
deUnser Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue dahintenbleiben; denn wir wissen nicht, womit wir dem HERRN dienen sollen, bis wir dahin kommen.
dkogsĺ vore Hjorde mĺ vi have med, ikke en Klov mĺ blive tilbage, thi dem har vi Brug for, nĺr vi skal dyrke Herren vor Gud, og vi ved jo ikke,hvor meget vi behřver dertil, fřr vi kommer til Stedet.
seOcksĺ vĺr boskap mĺste gĺ med oss, och icke en klöv fĺr bliva kvar; ty därav mĺste vi taga det varmed vi skola hĺlla gudstjänst ĺt HERREN, vĺr Gud. Och förrän vi komma dit, veta vi själva icke vad vi böra offra ĺt HERREN.
noogsĺ vĺr buskap mĺ vćre med oss, ikke en klov mĺ bli igjen; for det er det vi mĺ ta av nĺr vi skal tjene Herren vĺr Gud, og vi vet ikke hvad vi skal ofre til Herren fřr vi kommer dit.
fiKarjammekin täytyy tulla meidän kanssamme, ei sorkkaakaan saa jäädä, sillä siitä meidän on otettava uhrit palvellaksemme Herraa, Jumalaamme, emmekä itsekään tiedä, ennenkuin tulemme sinne, mitä meidän on uhrattava palvellessamme Herraa.
huÉs velünk jőnek a mi barmaink is, egy körömnyi sem marad el, mert azokból veszünk, hogy szolgáljunk a mi Urunknak Istenünknek; magunk sem tudjuk, mivel szolgálunk az Úrnak, míg oda nem jutunk.
27
heוַיְחַזֵּ֥ק יְהוָ֖ה אֶת־לֵ֣ב פַּרְעֹ֑ה וְלֹ֥א אָבָ֖ה לְשַׁלְּחָֽם׃
grἐσκλήρυνεν δὲ κύριος τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἐξαποστεῖλαι αὐτούς.
lainduravit autem Dominus cor Pharaonis et noluit dimittere eos
itMa il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non volle lasciarli partire.
frL'Éternel endurcit le coeur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller.
esMas Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir.
gbBut Yahweh hardened Pharaoh's heart, and he wouldn't let them go.
deAber der HERR verstockte das Herz Pharao daß er sie nicht lassen wollte.
dkDa forhćrdede Herren Faraos Hjerte, sĺ han nćgtede at lade dem rejse.
seMen HERREN förstockade Faraos hjärta, sĺ att han icke ville släppa dem.
noMen Herren forherdet Faraos hjerte, sĺ han ikke vilde la dem fare.
fiMutta Herra paadutti faraon sydämen, niin että hän ei tahtonut päästää heitä.
huDe az Úr megkeményíté a Faraó szívét, és nem akará őket elbocsátani.
28
heוַיֹּֽאמֶר־ל֥וֹ פַרְעֹ֖ה לֵ֣ךְ מֵעָלָ֑י הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֗ אֶל־תֹּ֙סֶף֙ רְא֣וֹת פָּנַ֔י כִּ֗י בְּי֛וֹם רְאֹתְךָ֥ פָנַ֖י תָּמֽוּת׃
grκαὶ λέγει Φαραω ῎Απελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πρόσεχε σεαυτῷ ἔτι προσθεῖναι ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον· ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ ὀφθῇς μοι, ἀποθανῇ.
ladixitque Pharao ad eum recede a me cave ne ultra videas faciem meam quocumque die apparueris mihi morieris
itGli rispose dunque il faraone: Vattene da me! Guardati dal ricomparire davanti a me, perché quando tu rivedrai la mia faccia morirai.
frPharaon dit ŕ Moďse: Sors de chez moi! Garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour oů tu paraîtras en ma présence, tu mourras.
esY díjole Faraón: Retírate de mí: guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás.
gbPharaoh said to him, 'Get away from me! Be careful to see my face no more; for in the day you see my face you shall die!'
deUnd Pharao sprach zu ihm: Gehe von mir und hüte dich, daß du nicht mehr vor meine Augen kommst; denn welches Tages du vor meine Augen kommst, sollst du sterben.
dkOg Farao sagde til ham: Gĺ bort fra mig og vogt dig for at komme mig for Řje mere; thi den Dag du kommer mig for Řje, er du dřdsens!
seOch Farao sade till honom: Gĺ bort ifrĺn mig, och tag dig till vara för att ännu en gĺng komma inför mitt ansikte; ty pĺ den dag du kommer inför mitt ansikte skall du dö.
noOg Farao sa til Moses: Gĺ fra mig, vokt dig, kom ikke mere for mine řine! For pĺ den dag du kommer for mine řine, skal du dř!
fiJa farao sanoi hänelle: Mene pois luotani ja varo, ettet enää tule minun kasvojeni eteen; sillä sinä päivänä, jona tulet minun kasvojeni eteen, sinä olet kuoleva.
huÉs monda néki a Faraó: Menj el előlem; vigyázz magadra, hogy többé az én orczámat ne lásd; mert a mely napon az én orczámat látod, meghalsz.
29
heוַיֹּ֥אמֶר מֹשֶׁ֖ה כֵּ֣ן דִּבַּ֑רְתָּ לֹא־אֹסִ֥ף ע֖וֹד רְא֥וֹת פָּנֶֽיךָ׃ פ
grλέγει δὲ Μωυσῆς Εἴρηκας· οὐκέτι ὀφθήσομαί σοι εἰς πρόσωπον.
larespondit Moses ita fiat ut locutus es non videbo ultra faciem tuam
itMosč disse: Hai parlato bene: non vedrň piů la tua faccia!.
frTu l'as dit! répliqua Moďse, je ne paraîtrai plus en ta présence.
esY Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu rostro.
gbMoses said, You have spoken well. I will see your face again no more.'
deMose antwortete: Wie du gesagt hast; ich will nicht mehr vor deine Augen kommen.
dkDa sagde Moses: Du har sagt det, jeg skal ikke mere komme dig for Řje!
seMose svarade: Du har talat rätt; jag skall icke vidare komma inför ditt ansikte.
noMoses svarte: Du har talt rett; jeg skal aldri mere komme for dine řine.
fiMooses vastasi: Oikein sinä puhuit; minä en tule tämän jälkeen sinun kasvojesi eteen.
huMózes pedig monda: Helyesen szólál. Nem látom többé a te orczádat.

<<< operone list >>>