ho - The Holy Bible

 • Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il paese di Canaan, quel paese dov'essi soggiornarono come forestieri.
  it Esodo 64
 • Ho dato in dono ad Aronne e ai suoi figli i leviti tra gli Israeliti, perché facciano il servizio degli Israeliti nella tenda del convegno e perché compiano il rito espiatorio per gli Israeliti, perché nessun flagello colpisca gli Israeliti, qualora gli Israeliti si accostino al santuario.
  it Numeri 0819
 • Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro cosě: Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore vostro Dio.
  it Esodo 1612
 • Ho preso i leviti invece di tutti i primogeniti degli Israeliti.
  it Numeri 0818
 • hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie lagen nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn,
  de 4Mose 2402
 • Hobab lui répondit: Je n'irai point; mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie.
  fr Nombres 1030
 • hoc autem dabit omnis qui transit ad nomen dimidium sicli iuxta mensuram templi siclus viginti obolos habet media pars sicli offeretur Domino
  la Exodus 3013
 • hoc est ait quod locutus sum exploratores estis
  la Genesis 4214
 • hoc est officium familiae Gersonitarum
  la Numeri 0424
 • hoc est officium familiae Meraritarum et ministerium in tabernaculo foederis eruntque sub manu Ithamar filii Aaron sacerdotis
  la Numeri 0433
 • hoc est pactum quod observabitis inter me et vos et semen tuum post te circumcidetur ex vobis omne masculinum
  la Genesis 1710
 • hoc est quod facies in altari agnos anniculos duos per singulos dies iugiter
  la Exodus 2938
 • hoc est sacrificium leprosi qui habere non potest omnia in emundationem sui
  la Leviticus 1432
 • hoc igitur facite tollat unusquisque turibula sua tu Core et omne concilium tuum
  la Numeri 1606
 • hoc quoque inter polluta reputabitur de his quae moventur in terra mustela et mus et corcodillus singula iuxta genus suum
  la Leviticus 1129
 • hoc quoque mortuo regnavit pro eo Adad filius Badadi qui percussit Madian in regione Moab et nomen urbis eius Ahuith
  la Genesis 3635
 • hoc quoque mortuo regnavit pro eo Saul de fluvio Rooboth
  la Genesis 3637
 • hodie egredimini mense novarum frugum
  la Exodus 134
 • Hogy a mi atyáink alámentek Égyiptomba, és sok ideig laktunk Égyiptomban, és hogy nyomorgatának minket az égyiptombeliek, és a mi atyáinkat.
  hu 4Mózes 2015
 • Hogy adja nékem Makpelá barlangját, mely az övé, mely az ő mezejének szélében van: igaz árán adja nékem azt, ti köztetek temetésre való örökségűl.
  hu 1Mózes 239
 • Hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg kezeiket és lábaikat.
  hu 2Mózes 3019
 • Hogy át ne szálljon Izráel fiainak öröksége egyik törzsről a másik törzsre; hanem Izráel fiai közül kiki ragaszkodjék az ő atyái törzsének örökségéhez.
  hu 4Mózes 3607
 • Hogy elfogyott a víz a tömlőből, letevé a gyermeket egy bokor alá.
  hu 1Mózes 2115
 • Hogy elhigyjék, hogy megjelent néked az Úr, az ő atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.
  hu 2Mózes 45
 • Hogy én egy fonalszálat, vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, a mi a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam meg Ábrámot.
  hu 1Mózes 1423
 • Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
  hu 1Mózes 924
 • Hogy kedvesen fogadtassanak: épek és hímek legyenek, akár tulkok, akár bárányok, akár kecskék.
  hu 3Mózes 2219
 • Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kiokádja azt a népet, a mely előttetek van.
  hu 3Mózes 1828
 • Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.
  hu 3Mózes 1010
 • Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és tiszta között, az olyan állat között, a mely megehető, és az olyan állat között, a mely meg nem ehető.
  hu 3Mózes 1147
 • Hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, jószágaiknak és mindenféle állatjoknak.
  hu 4Mózes 3503
 • Hogy meg ne fertőztesse az ő magzatát az ő népe között; mert én, az Úr vagyok az ő megszentelője.
  hu 3Mózes 2115
 • Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.
  hu 1Mózes 2217
 • Hogy megemlegessétek, és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek előtt.
  hu 4Mózes 1540
 • Hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kik között lakom.
  hu 1Mózes 243
 • Hogy megtudhassák: mikor tiszta és mikor tisztátalan [valami? ]Ez a poklosság törvénye.
  hu 3Mózes 1457
 • Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, a mikor kihoztam őket Égyiptom földéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  hu 3Mózes 2343
 • Hogy mindazok az emberek, a kik látták az én dicsőségemet és csudáimat, a melyeket cselekedtem Égyiptomban és e pusztában, és megkisértettek engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak:
  hu 4Mózes 1422
 • Hogy minket gonoszszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és a mint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te már az Úr áldott embere vagy.
  hu 1Mózes 2629
 • Hogy pedig a Faraó álma kettős, kétszeres vala, [onnan van], mert Istennél elvégezett dolog ez, és siet az Isten azt véghez vinni.
  hu 1Mózes 4132
 • Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.
  hu 1Mózes 229
 • Hogy porrá legyen Égyiptomnak egész földén, s emberen és barmon hólyagosan fakadó fekéllyé legyen Égyiptomnak egész földén.
  hu 2Mózes 99
 • Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;
  hu 2Mózes 3532
 • Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni.
  hu 2Mózes 314
 • Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból.
  hu 2Mózes 3415
 • Hogy vétkes hamissággal ne terheljék magokat, ha esznek azoknak szent dolgaiból; mert én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.
  hu 3Mózes 2216
 • Hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában.
  hu 3Mózes 1622
 • Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
  hu 2Mózes 124
 • Hogyha a poklosság visszatér, és kiújul a házon, miután kiszedték a köveket, és miután levakarták a házat, és miután be is tapasztották azt:
  hu 3Mózes 1443
 • Hogyha azoknak holttestéből reáesik is valamely vetőmagra, a mely elvetendő, tiszta legyen [az.]
  hu 3Mózes 1137
 • Hogyha csak egy ember vétkezik tévedésből: áldozzék egy esztendős kecskét bűnért való áldozatul.
  hu 4Mózes 1527
 • Hogyha dicsőítő áldozattal áldoztok az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy kedvesen fogadtassatok.
  hu 3Mózes 2229
 • Hogyha elfordultok az ő utaitól, még tovább is otthagyja őt a pusztában, és elvesztitek mind az egész népet.
  hu 4Mózes 3215
 • Hogyha fiatal tulkot akarsz készíteni egészen égő- vagy véres áldozatul fogadás teljesítése végett, vagy hálaáldozatul az Úrnak:
  hu 4Mózes 1508
 • Hogyha fogadásból vagy szabadakaratból áldozza valaki az ő áldozatát, a mely napon áldozza azt, azon a napon egyék meg az ő áldozatát; a mi pedig megmarad abból, másnap egyék meg.
  hu 3Mózes 716
 • Hogyha gyűlölségből taszítja meg őt, vagy szántszándékkal úgy hajít [valamit] reá, hogy meghal;
  hu 4Mózes 3520
 • Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadtassatok.
  hu 3Mózes 195
 • Hogyha hálaáldozattal áldozik valaki, ha tulokféléből, akár hímmel, akár nősténynyel áldozik: ép barmot vigyen az Úr elé.
  hu 3Mózes 31
 • Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt.
  hu 3Mózes 1933
 • Hogyha kecskével áldozik valaki, azt is az Úr elé vigye.
  hu 3Mózes 312
 • Hogyha meg nem mossa ruháit, sem a testét le nem mossa: viselje az ő vétségének terhét.
  hu 3Mózes 1716
 • Hogyha mind egyig elveszted e népet, így szólanak majd e népek, a melyek hallották a te híredet, mondván:
  hu 4Mózes 1415
 • Hogyha nem így cselekesztek, ímé vétkeztek az Úr ellen; és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötök[nek] [büntetése] utólér benneteket!
  hu 4Mózes 3223
 • Hogyha nem szólván nem szól néki a férje egy naptól fogva más napig, akkor megerősíti minden fogadását, vagy minden kötelezését, a melyeket magára vett; megerősíti azokat, mert nem szól néki azon a napon, a melyen hallotta azt.
  hu 4Mózes 3014
 • Hogyha olyan hullik el a barmok közül, a mely eledeletek néktek; a ki annak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.
  hu 3Mózes 1139
 • Hogyha pedig az Izráel fiainak egész közönsége megtéved, és a gyülekezet előtt rejtve marad e dolog; és valami olyat cselekesznek az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen, a mit nem kellett volna cselekedni, és bűnösökké lesznek:
  hu 3Mózes 413
 • Hogyha pedig az ő egész kopasz, vagy elől kopasz fején vörhenyes fehér fakadék támad, poklos fakadék az az ő egész kopasz vagy elől kopasz fején.
  hu 3Mózes 1342
 • Hogyha pedig ételáldozatot kemenczében sültből akar áldozni valaki lisztlángból, olajjal elegyített kovásztalan lepényei, vagy olajjal megkent kovásztalan pogácsái legyenek.
  hu 3Mózes 24
 • Hogyha pedig immár el akartál menni, mivelhogy nagy kívánsággal kívánkoztál atyád házához: miért loptad el az én isteneimet?
  hu 1Mózes 3130
 • Hogyha pedig jövevény tartózkodik köztetek, és páskhát készít az Úrnak, a páskhának rendtartása szerint és annak szertartásai szerint készítse azt; egy rendtartástok legyen néktek, mind a jövevénynek, mind a föld lakosának.
  hu 4Mózes 0914
 • Hogyha pedig nem akar a leányzó teveled eljőni, ment lészesz az én esketésem alól; csakhogy az én fiamat oda vissza ne vidd.
  hu 1Mózes 248
 • Hogyha pedig nem hallgattok reánk, hogy körűlmetélkedjetek: felveszszük a mi leányunkat és elmegyünk.
  hu 1Mózes 3417
 • Hogyha pedig szegény ő, és nincs módja [azokhoz,] akkor vegyen egy bárányt vétekért való áldozatul meglóbálás végett, hogy engesztelésül legyen érte; meg egy tized [efa] lisztlángot, olajjal elegyítve, ételáldozatul, és egy lóg olajt.
  hu 3Mózes 1421
 • Hogyha pedig valaki juhféléből áldozik hálaáldozatot az Úrnak, akár hím, akár nőstény legyen az, épekkel áldozzék.
  hu 3Mózes 36
 • Hogyha pedig valami ruhán van a poklos fakadék, gyapjú ruhán vagy len ruhán,
  hu 3Mózes 1347
 • Hogyha valamely embernek egészen elhull a haja, kopasz az, [és] tiszta az.
  hu 3Mózes 1340
 • Hogyha valamely papnak leánya vetemedik paráznaságra, megszentségteleníti az ő atyját, azért tűzzel égettessék meg.
  hu 3Mózes 219
 • Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, a mit nem kell cselekedni, ha nem tudta is: vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét:
  hu 3Mózes 517
 • Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani; ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi.
  fi 1Mooseksen 4140
 • Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind ez egész népnek? mert reám sírnak, mondván: Adj nékünk húst, hadd együnk!
  hu 4Mózes 1113
 • Hold alle mine Anordninger og Lovbud og gřr efter dem, at ikke Landet, jeg fřler eder ind at bo i, skal udspy eder.
  dk 3Mosebog 2022
 • Hold alle mine Anordninger og Lovbud og gřr efter dem. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1937
 • Hold derfor mine Anordninger og Lovbud og řv ikke nogen af disse Vederstyggeligheder, det gćlder bĺde den indfřdte og den fremmede, der bor iblandt eder
  dk 3Mosebog 1826
 • Hold dig det efterrettelig, som jeg i Dag byder dig! Se, jeg vil drive Amoriterne, Kana'anćerne, Hetiterne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne bort foran dig!
  dk 2Mosebog 3411
 • Hold dig fra en uretfćrdig Sag; og den, som er uskyldig og har Ret. mĺ du ikke berřve Livet; nej, du mĺ ikke skaffe den Ret, som har Uret.
  dk 2Mosebog 237
 • Hold dig sĺ rede til imorgen tidlig! Da skal du stige op pĺ Sinai berg og vente pĺ mig der pĺ toppen av fjellet.
  no 2Mosebok 342
 • Hold du de bud jeg gir dig idag! Se, jeg vil jage amorittene og kana'anittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for dig.
  no 2Mosebok 3411
 • Hold eder alt, hvad jeg siger eder, efterrettelig; du mĺ ikke nćvne andre Guders Navn, det mĺ ikke hřres i din Mund.
  dk 2Mosebog 2313
 • Hold Mandtal over hele Israeliternes Menighed fra Tyveĺrsalderen og opefter, Fćdrenehus for Fćdrenehus, alle vĺbenfřre Mćnd i Israel!
  dk 4Mosebog 2602
 • Hold mine Anordninger og gřr efter dem. Jeg er Herren, som helliger eder!
  dk 3Mosebog 208
 • Hold mine Anordninger! Du mĺ ikke lade to Slags Kvćg parre sig med hinanden; du mĺ ikke sĺ to Slags Sćd i din Mark; og du mĺ ikke bćre Klćder, der er vćvede af to Slags Garn.
  dk 3Mosebog 1919
 • holocaustum iuge est quod obtulistis in monte Sinai in odorem suavissimum incensi Domini
  la Numeri 2806
 • Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
  hu 1Mózes 1818
 • homicida sub testibus punietur ad unius testimonium nullus condemnabitur
  la Numeri 3530
 • homines autem Sodomitae pessimi erant et peccatores coram Domino nimis
  la Genesis 1313
 • Hommes ou femmes, vous les renverrez, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure.
  fr Nombres 0503
 • homo cum mortuus fuerit absque filio ad filiam eius transibit hereditas
  la Numeri 2708
 • homo de semine Aaron qui fuerit leprosus aut patiens fluxum seminis non vescetur de his quae sanctificata sunt mihi donec sanetur qui tetigerit inmundum super mortuo et ex quo egreditur semen quasi coitus
  la Leviticus 224
 • homo in cuius carne et cute ortus fuerit diversus color sive pustula aut quasi lucens quippiam id est plaga leprae adducetur ad Aaron sacerdotem vel ad unum quemlibet filiorum eius
  la Leviticus 132
 • homo qui obtulerit victimam pacificorum Domino vel vota solvens vel sponte offerens tam de bubus quam de ovibus inmaculatum offeret ut acceptabile sit omnis macula non erit in eo
  la Leviticus 2221
 • homo quicumque de filiis Israhel et de advenis qui peregrinantur apud vos si venatione atque aucupio ceperit feram vel avem quibus vesci licitum est fundat sanguinem eius et operiat illum terra
  la Leviticus 1713
 • homo quicumque fecerit simile ut odore illius perfruatur peribit de populis suis
  la Exodus 3038
 • homo quicumque tale conposuerit et dederit ex eo alieno exterminabitur de populo suo
  la Exodus 3033
 • homo quilibet de domo Israhel et de advenis qui peregrinantur inter eos si comederit sanguinem obfirmabo faciem meam contra animam illius et disperdam eam de populo suo
  la Leviticus 1710
 • homo quilibet de domo Israhel si occiderit bovem aut ovem sive capram in castris vel extra castra
  la Leviticus 173
 • homo si dormierit cum muliere coitu seminis quae sit ancilla etiam nubilis et tamen pretio non redempta nec libertate donata vapulabunt ambo et non morientur quia non fuit libera
  la Leviticus 1920
 • homo si voverit domum suam et sanctificaverit Domino considerabit eam sacerdos utrum bona an mala sit et iuxta pretium quod ab eo fuerit constitutum venundabitur
  la Leviticus 2714
 • Hon är ocksĺ verkligen min syster, min faders dotter, fastän icke min moders dotter; och sĺ blev hon min hustru.
  se 1Mosebok 2012
 • Hon blev havande och födde en son. Dĺ sade hon: Gud har tagit bort min smälek.
  se 1Mosebok 3023
 • Hon födde ĺt honom Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.
  se 1Mosebok 252
 • Hon födde en son, och han gav honom namnet Gersom, ty, sade han, jag är en främling i ett land som icke är mitt.
  se 2Mosebok 222
 • Hon sade: Se, där är min tjänarinna Bilha; gĺ in till henne, för att hon mĺ föda barn i mitt sköte, sĺ att genom henne ocksĺ jag fĺr avkomma.
  se 1Mosebok 303
 • Hon svarade honom: Jag är dotter till Betuel, Milkas son, som av henne föddes ĺt Nahor.
  se 1Mosebok 2424
 • Hon svarade: Drick, min herre och lyfte strax ned krukan pĺ sin hand och gav honom att dricka.
  se 1Mosebok 2418
 • honom skola allas heliga gĺvor tillhöra; vad nĺgon giver ĺt prästen skall tillhöra denne.
  se 4Mosebok 0510
 • Honor your father and your mother, that your days may be long in the land which Yahweh your God gives you.
  gb Exodus 2012
 • honora patrem tuum et matrem tuam ut sis longevus super terram quam Dominus Deus tuus dabit tibi
  la Exodus 2012
 • Honore ton pčre et ta mčre, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
  fr Exode 2012
 • Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
  es Éxodo 2012
 • Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin.
  fi 4Mooseksen 3408
 • Hör oss, herre. Du är en Guds hövding bland oss; begrav din döda i den förnämligaste av vĺra gravar. Ingen av oss skall vägra att giva dig sin grav till att där begrava din döda.
  se 1Mosebok 236
 • Hordozzák a hajlék kárpitjait és a gyülekezet sátorát, annak takaróját és a borzbőrből csinált takarót, a mely rajta van felül, és a gyülekezet sátora nyilásának leplét.
  hu 4Mózes 0425
 • Höre uns, lieber Herr! Du bist ein Fürst Gottes unter uns, begrabe deinen Toten in unsern vornehmsten Gräbern; kein Mensch soll dir unter uns wehren, daß du in seinem Grabe begrabest deinen Toten.
  de 1Mose 236
 • Hörner sollst du auf seinen vier Ecken machen und sollst ihn mit Erz überziehen.
  de 2Mose 272
 • horum carnibus non vescemini nec cadavera contingetis quia inmunda sunt vobis
  la Leviticus 118
 • Hos en Mand mĺ du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.
  dk 3Mosebog 1822
 • Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.
  no 3Mosebok 1822
 • Hosea, der Sohn Nuns, des Stammes Ephraim;
  de 4Mose 1309
 • Hosszú, vagy kurta tagú ökröt, vagy bárányt szabad akaratból való áldozatul vihetsz ugyan, de fogadási áldozatul nem lesz kedves.
  hu 3Mózes 2223
 • hostes vos sentiant Madianitae et percutite eos
  la Numeri 2517
 • hostia enim quae caeditur pro peccato cuius sanguis infertur in tabernaculum testimonii ad expiandum in sanctuario non comedetur sed conburetur igni
  la Leviticus 630
 • hostiae pacificorum boves viginti quattuor arietes sexaginta hirci sexaginta agni anniculi sexaginta haec oblata sunt in dedicatione altaris quando unctum est
  la Numeri 0788
 • Hostilizaréis á los Madianitas, y los heriréis:
  es Números 2517
 • Hovedklćdet af Byssus, Embedshuerne af Byssus, Linnedbenklćderne af tvundet Byssus,
  dk 2Mosebog 3928
 • How goodly are your tents, Jacob, and your tents, Israel!
  gb Numbers 2405
 • How long shall I bear with this evil congregation, that murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me.
  gb Numbers 1427
 • how our fathers went down into Egypt, and we lived in Egypt a long time. The Egyptians mistreated us and our fathers.
  gb Numbers 2015
 • How shall I curse whom God has not cursed? How shall I defy whom Yahweh has not defied?
  gb Numbers 2308
 • However on the tenth day of this seventh month is the day of atonement: it shall be a holy convocation to you, and you shall afflict yourselves; and you shall offer an offering made by fire to Yahweh.
  gb Leviticus 2327
 • however the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,
  gb Numbers 3122
 • However the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. Moreover, we saw the children of Anak there.
  gb Numbers 1328
 • Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki.
  hu 4Mózes 0306
 • Hoztunk azért az Úrnak való áldozatul kiki a mit talált: aranyeszközöket, karlánczokat, karpereczeket, gyűrűket, fülönfüggőket, nyaklánczokat, hogy engesztelést végezzünk a mi lelkünkért az Úr előtt.
  hu 4Mózes 3150
 • Hozz nékem vadat, és csinálj nékem kedvem szerint való ételt, hogy egyem; és megáldjalak téged az Úr előtt, minekelőtte meghalok.
  hu 1Mózes 277
 • <<< operone list >>>