θ The Holy Bible

 • θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ.
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 2322
 • θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ· ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν.
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 2408
 • θεοὺς οὐ κακολογήσεις καὶ ἄρχοντας τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς.-
  gr ΕΞΟΔΟΣ 2227
 • θηριάλωτον οὐκ ἀνενήνοχά σοι, ἐγὼ ἀπετίννυον παρ᾽ ἐμαυτοῦ κλέμματα ἡμέρας καὶ κλέμματα νυκτός·
  gr ΓΕΝΕΣΙΣ 3139
 • θλαδίαν καὶ ἐκτεθλιμμένον καὶ ἐκτομίαν καὶ ἀπεσπασμένον, οὐ προσάξεις αὐτὰ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν οὐ ποιήσετε.
  gr ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 2224
 • θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ φάγεται μιανθῆναι αὐτὸν ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ κύριος.
  gr ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 228
 • θυίσκαι χρυσαῖ δώδεκα πλήρεις θυμιάματος· πᾶν τὸ χρυσίον τῶν θυισκῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν χρυσοῖ.
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 786
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 768
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 750
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 732
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 714
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 774
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 756
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 738
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 720
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 780
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 762
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 744
 • θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
  gr ΑΡΙΘΜΟΙ 726
 • θυμίαμα κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖς· ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν κυρίῳ·
  gr ΕΞΟΔΟΣ 3037
 • θυσίαν ἐνδελεχισμοῦ εἰς γενεὰς ὑμῶν ἐπὶ θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναντι κυρίου, ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν ὥστε λαλῆσαί σοι.
  gr ΕΞΟΔΟΣ 2942
 • θυσιαστήριον ἐκ γῆς ποιήσετέ μοι καὶ θύσετε ἐπ᾽ αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν, τὰ πρόβατα καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, καὶ ἥξω πρὸς σὲ καὶ εὐλογήσω σε.
  gr ΕΞΟΔΟΣ 2024
 • operone list