Χ The Holy Bible

  • Χανααν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σιδῶνα πρωτότοκον καὶ τὸν Χετταῖον
    gr ΓΕΝΕΣΙΣ 1015
  • Χους δὲ ἐγέννησεν τὸν Νεβρωδ. οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας ἐπὶ τῆς γῆς·
    gr ΓΕΝΕΣΙΣ 108
  • operone list