311 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • προς-πιέζω
  noch dazu drücken
 • προς-πίλναμαι
  sich rasch herzu- od. heranbewegen; νήσῳ προςεπίλνατο νηῠς, näherte sich der Insel
 • προς-πίνω
  dazu trinken
 • προς-πιπίσκω
  noch dazu tränken
 • προςπιπράσκω
  noch dazu od. zugleich verkaufen
 • προς-πίπτω
  u. προς-πιτνέω
  zufallen; im pers. zugefallen sein, dabei liegen; ἀκταὶ λιμένος ποτιπεπτηυῖαι, am Hafen od. nach dem Hafen zu liegende Küste; also fußfällig bitten, anflehen; zufällig auf einen stoßen, treffen; αἱ συμφοραὶ προςπίπτουσαι, die vorfallenden Begebenheiten; ὅταν σοι προςπίπτῃ τι τῶν τοιούτων δογμάτων, wenn es dir vorkommen sollte; zufällig zu Teil werden; προςπίπτειν ἐς βράχεα, hineingeraten; ὁ χειμάῤῥους προςπίπτει πρὸς τὸν Ἐρύμανϑον, fällt in den Er.; bes. feindlich auf einen stoßen, anfallen, angreifen, verstoßen wogegen; auch = sich zu jemandes Partei schlagen, auch = seine Übereinstimmung zu erkennen geben. Absolut, einem zu Ohren kommen, in die Ohren fallen; προςπίπτει ἀβλεμές, es klingt schwach; προςπεπτωκυίας αὐτοῖς τῆς ἁλώσεως, als ihnen die Eroberung zu Ohren gekommen war
 • προς-πλάζω
  sich nähern, nahe herankommen (oder anplatschen, heranrauschen?)
 • προς-πλάσσω
  daran bilden, machen
 • προς-πλαστικός
  ή, όν, daran festmachend, anheftend
 • πρός-πλαστος
  dazu od. daran gebildet, daran hängend, haftend
 • πρός-πλαστος
  annahbar, zugänglich
 • προς-πλέκω
  daranknüpfen, damit verbinden
 • προς πλέω
  noch dazu hinan-, heranschiffen, bes. gegen den Feind
 • προς-πληρόω
  zufüllen, anfüllen, bes. Schiffe, noch dazu bemannen u. ausrüsten; die Zahl voll machen
 • προς-πλησιάζω
  noch dazu annähern
 • προς-πλοκή
  ἡ, das Anflechten, Anknüpfen
 • πρός-πλους
  ὁ, das Hin- oder Hinzuschiffen
 • πρός-πλωτος
  wozu man hinanschiffen oder zu Schiffe hingelangen kann; ἀπὸ ϑαλάσσης, von Flüssen
 • πρός-πνευσις
  ἡ, das Anblasen, der ankommende Geruch, Duft
 • προς-πνέω
  anblasen, anwehen. Bei den Gramm = mit dem spiritus asper schreiben, aussprechen
 • προς-ποθέω
  dazu begehren, zu wissen wünschen
 • προς-π-ιέω
  hinzumachen, -fügen, für einen erwerben, dazu gewinnen. Gew. als sich noch dazu verschaffen, für sich gewinnen; ξύλινον πόδα, sich dazu machen lassen; φίλους, für sich gewinnen, sich geneigt machen; bes. auch fremdes Eigentum sich anmaßen; Ansprüche auf etwas machen, = ἀντιποιεῖσϑαι. Daher: sich stellen, als ob man etwas sei oder besitze, sich den Anschein wovon geben, sich anmaßen etwas zu sein, von sich vorgeben oder behaupten, daß man etwas sei; ὁ δὲ νικῶν τῷ δικαίῳ προςεποιεῖτο νικᾶν, wer den Prozess gewann, behauptete, ihn durch seine gerechte Sache gewonnen zu haben. Dagegen ist μὴ προςποιεῖσϑαι, tun, als ob etwas nicht der Fall wäre
 • προς-ποίημα
  τό, das, was einer sich beilegt, das Vorgeben; falsche Angabe, Larve
 • προς-ποίησις
  ἡ, das für sich Gewinnen, Erwerben; das sich Anmaßen, Behaupten; bes. von fremdem Eigentum; die Affektation; τιμὴν καὶ προςποίησιν ἀλαζονείας, Stoff u. Gelegenheit zur Prahlerei
 • προς-ποιητικός
  ή, όν, der etwas zu sein vorgibt; ἀνδρίας, der sich das Ansehen des Mutes gibt, sich mutig stellt
 • προς-ποιητός
  angenommen, erheuchelt, nachgeahmt; υἱός, ein angenommener, adoptierter Sohn
 • προς-πολεμέω
  gegen einen Krieg führen; ὁ βασιλεὺς χαλεπὸς προςπολεμεῖν, es ist schwer, gegen ihn anzukämpfen
 • προς-πολεμόω
  noch dazu verfeinden; Λέσβον προςπολεμώσασϑαι, sich Lesbos zum Feinde machen
 • προςπολέω
  ein πρόςπολος sein, begleiten
 • πρός-πολος
  bedienend, der Diener; die Magd; bes. Priester, Diener der Gottheit
 • προς-πονέω
  wobei, woran arbeiten
 • προςπορεύομαι
  pass., hinzugehen, τινί, zu einem; an etwas gehen, sich an etwas machen; aber προςπορεύεσϑαι πρὸς τὴν ἀγορανομίαν ist = sich um die Aedilität bewerben
 • προς-πορίζω
  noch dazu verschaffen; in der Dialektik = im Beweise eines Lehrsatzes aus dem Bewiesenen folgern und dazunehmen, wie adsumere
 • προς-πορισμός
  ὁ, das Zuerwerben, das Zuerworbene, vom peculium der Sklaven
 • προςπορπᾱτός
  (mit der Spange) angesteckt, angeheftet
 • προς-πράσσομαι
  noch dazu für sich eintreiben, Geld einfordern; pass., προςπράσσομαι χρήματα, man fordert noch dazu Geld von mir ein
 • πρός-πταισις
  ἡ, das Anstoßen
 • πρός-πταισμα
  τό, der Anstoß u. die durch Anstoßen hervorgebrachte Beschädigung
 • προς-πταίω
  anstoßen; τὴν χεῖρα, τὸν πόδα, sich an die Hand, den Fuß stoßen, damit anstoßen, straucheln; übtr., unglücklich sein, bes. im Kriege, eine Niederlage erleiden; ναυμαχίῃ, in einer Seeschlacht; auch πρός τινα, gegen einen Nachteil, Verlust im Kriege daben. Auch τινί , bei einem anstoßen, seinen Unwillen erregen, ihm Anlaß zur Feindschaft geben
 • πρός-πτυγμα
  τό, Gegenstand der Umarmung, der Umarmte
 • προς-πτύσσομαι
  sich anfalten, eigtl. von einem Gewande: sich fest anschmiegen, anlegen; πλευραῖς, an die Seiten. Gew. übertr. von Menschen: umschlingen, umarmen; überh. freundlich begrüßen, bewillkommnen; ὄφρα τί μιν προςπτύξομαι, daß ich etwas freundlich zu ihm sage; τινὰ ἔπεϊ, ἔργῳ, = einem in Worten und Werken Liebes erzeigen; προςπτύσσεσϑαι μύϑῳ, mit Worten, Reden anliegen, angelegentlich bitten, anflehen; ϑεῶν δαῖτας προςέπτυκτο πάσας, er ließ sich die Opferschmäuse der Götter angelegen sein, feierte sie; aber im schlimmen Sinne: λαγόνας ὁρμιῇ, die Weichen mit der Harpune begrüßen
 • πρός-πτυστος
  angespuckt, = verabscheut
 • προς-πτύω
  anspucken
 • πρός-πτωσις
  ἡ, das Fallen od. Stoßen wogegen
 • προς-πυνθάνομαι
  noch dazu fragen
 • προς-πυρόω
  noch mehr entzünden
 • προς-ραίνω
  noch dazu besprengen; μίλτον κύκλῳ, von dem Seile, welches um die Volksversammlung gezogen wurde
 • προς-ράπτω
  darauflicken, annähen, ansetzen
 • προς-ρέπω
  wozu hinneigen
 • πρός-ρεψις
  ἡ, das Hinneigen
 • προς-ρέω
  hinzufließen. Auch von einer Menschenmenge: zusammenströmen, -kommen; von einem Einzelnen: τῶν οἰκετῶν τινος προςρυέντος ἔξωϑεν τῇ τραπέζῃ, da er gegen den Tisch lief; auch zufließen, zukommen, zu Teil werden
 • προς-ρήγνῡμι
  daran schlagen u. zerbrechen
 • πρός-ρημα
  τό, Anrede, Gruß; Benennung, Name
 • πρός-ρηξις
  ἡ, das Anschlagen und Zerbrechen woran
 • πρός-ρησις
  ἡ, das Anreden, Begrüßen; die Benennung
 • προς-ρητέος
  anzureden, zu benennen
 • προς-ρητός
  angeredet, begrüßt
 • προς-ρῑγόω
  dazu, dabei frieren
 • πρός-ριζος
  an der Wurzel
 • προς-ριζό-φυλλος
  mit Blättern an der Wurzel
 • προς-ριζόω
  anwurzeln
 • προς-ρίπτω
  u. προς-ριπτέω
  dazu, darauf werfen; τινὰς ταῖς πατρίσι, verächtlich
 • προς-ροπή
  ἡ, das Hinneigen
 • προς-ρύομαι
  sich zu einem, nach einem Orte hin retten
 • προς-ρώννῡμι
  noch mehr stark machen, u. pass. noch stärker werden
 • προς-σαίνω
  anwedeln, eigtl. von schmeichelnden Hunden; übertr., schmeicheln, liebkosen
 • προς-σαίρω
  angrinsen
 • προς-σαλπιστός
  wozu trompetet wird
 • προς-σέβω
  noch dazu verehren
 • προς-σείω
  noch dazu erschüttern, schütteln
 • προς-σεύω
  προςεσσυμένος, darauf losstürmend, -stürzend
 • προς-σημαίνω
  noch dazu bezeichnen, bedeuten
 • προς-σημαντικός
  ή, όν, noch dazu bezeichnend, bedeutend
 • προς-σιαλίζω
  u. προς-σιελίζω
  anspucken
 • πρός-σκαψις
  ἡ, das Graben und Anhäufeln von Erde
 • προς-σκέλλω
  daran dörren; intrans., dabei ausdorren, = standhaft ausharren
 • προς σκοπέω
  noch dazu betrachten
 • προς-σκώπτω
  noch dazu spotten, verspotten
 • πρόσσοθεν
  von weitem her; aber ἐλαύνων πρόσσοϑεν ἵππους, die Pferde vorwärts treibend
 • προς-σπαίρω
  wonach zappeln, sich wonach regen; αἱς ἔτι προςέσπαιρε δυςϑανατοῠντος αὐτοῠ τὸ ἀκόλαστον, nach welchen (Lüsten) sich noch die Geilheit des im Sterben zuckenden Körpers regte
 • προς-σπαστικός
  ή, όν, heranziehend
 • προς-σπάω
  anziehen, im pass. Krämpfe bekommen
 • προς-σπένδω
  noch dazu ausgießen, spenden
 • προς-στάζω
  noch dazu tröpfeln, träufeln; übertr., verleihen
 • προς-στασιάζω
  noch dazu zum Aufstand aufwiegeln
 • προς-σταυρόω
  mit Pallisaden umgeben; τὰς τριήρεις, die aufs Land gezogenen Schiffe
 • προςστείχω
  hinzugehen; προςέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον, sie schritt auf den Olymp zu
 • προς-στέλλω
  eigtl. ein Kleid fest anlegen; χιτὼν προςεσταλμένος, ein glatt, fest anliegendes Gewand, im Ggstz des faltenreichen, bauschigen; dah. übh. glatt, fest anliegend; übertr., schlicht, sich nicht brüstend, bescheiden; aber προςεστέλλετο τοῖς ὀρεινοῖς, = er lehnte sich an die Berge
 • προς-στερνίζομαι
  an seine Brust drücken, umarmen
 • προς-στρατο-πεδεύω
  auch als sich dabei lagern
 • προς-συγ-χρίω
  noch dazu salben
 • προς-σῡκο-φαντέω
  noch dazu verleumden
 • προς-συλ-λαμβάνομαι
  mit daran Teil nehmen
 • προς-συμ-βάλλομαι
  mit dazu beitragen
 • προς-συμ-πλέκω
  noch dazu verflechten, verbinden
 • προς-συν-αιρέω
  noch dazu zusammennehmen
 • προς-συν-άπτω
  noch daranknüpfen, hinzufügen
 • προς-συν-εδρεύω
  noch dazu bei einander sitzen
 • προς-συν-θερμαίνω
  noch dazu erwärmen
 • προς-συν-ίημι
  noch dazu bemerken, einsehen
 • προς-συν-ίστημι
  noch dazu, zugleich vorstellen, empfehlen
 • προς-συν-οικέω
  noch dazu, mit anderen nach einem Orte hingehen u. ihn bewohnen
 • προς-συν-οικίζω
  mit an einen anderen Wohnsitz versetzen; ϑυγατέρα, noch dazu seine Tochter zur Frau geben; übertr. von einer Seele, die mit einer anderen in eine Wohnung gebracht wird
 • προς-συν-τίθεμαι
  noch dazu mit einander verabreden
 • πρός-σφαγμα
  τό, das wobei Geschlachtete, τάφῳ, das am Grabe geschlachtete Opfer
 • προς-σφάττω
  daran, dabei schlachten
 • προς-σωρεύω
  dazu, dabei häufen, anhäufen
 • πρός-ταγμα
  τό, Anordnung, Befehl
 • προς-τακτικός
  ή, όν, zum Befehlen gehörig, gebieterisch; Gramm. ἡ προςτακτική, sc. ἔγκλισις, der Imperativ
 • πρός-τακτος
  angeordnet, anbefohlen
 • προς-ταλαιπωρέω
  dabei, darüber dulden, leiden, auch Geduld haben, aushalten
 • πρός-ταξις
  ἡ, das Hinzuordnen, Hinzustellen, die Verordnung, was aufgelegt wird; der Befehl. Bei den Attikern auch Bestrafung eines Bürgers durch Entziehung einzelner Bürgerrechte, z. B. eine Klage anstellen zu dürfen
 • προς-ταράσσω
  noch dazu aufstören, in Unordnung od. Unruhe bringen
 • προς-ταργανόω
  woran befestigen, damit verbinden
 • προ-στάς
  άδος, ἡ, Vorzimmer. Auch wie prostibulum, eine feile, öffentliche Dirne
 • προ-στασία
  ἡ, der Vorstand, das Vorstehen, an der Spitze Stehen; Macht und Gewalt des Vorstehers, Herrschers, sein Ansehen, auch der äußere Glanz, mit dem er auftritt, Gefolge, Pracht; ἡ τοῠ συγγραφέως πρ., das Ansehen des Schriftstellers. Auch Parteiung, Faction, zur Beeinträchtigung eines anderen
 • προ-στασιάζω
  vorher in Aufruhr sein od. bringen
 • πρό-στασις
  ἡ, das Vorstehen oder Voranstehen, der Vorzug; auch das äußere Ansehen, das Gepränge; dah. auch der leere, äußere Schein, hinter dem man etwas anderes verbirgt; προστασία, προστάς, Vorhalle
 • προς-τάσσω
  1) dazu anordnen, stellen, bes. von Aufstellung der Soldaten; dah. wozu rechnen, zu einer Klasse oder Partei zählen; μοίρῃ τινὶ προςτάσσειν ἑωυτόν, sich zu einer Partei schlagen; ἄρχοντα, dazu einsetzen, vorsetzen; 2) dazu anordnen, gebieten, befehlen; bes. wie imperare, einem etwas auflegen zu leisten; τοῖσι προςετέτακτο ἵππος, es war ihnen Reiterei zu stellen aufgelegt; τὸ προςτεταγμένον, τὰ προςταχϑέντα, Befehle, Aufträge; προςταχϑέν, da es befohlen worden
 • προ-στατεία
  ἡ, Amt od. Würde des προστάτης, übh. Aufsicht
 • προ-στατευτικός
  ή, όν, zum Vorsteher gehörig
 • προ-στατέω
  vorstehen, Vorsteher sein. Zum Schutze davorstehen, beschützen, verteidigen; bevorstehen
 • προ-στατήριος
  α, ον, vorstehend, beschützend; vor der Seele stehend, vorschwebend
 • προ-στάτης
  ὁ, der Vorstand, Vorsteher, Vorgesetzte, Anführer; bes. der an der Spitze der Partei steht, Parteihaupt; die Hegemonie haben; der Vorstand, Beistand, Beschützer; ἧς (νόσου) σε προστάτην σωτῆρά τε μοῦνον ἐξευρίσκομεν, Beschützer gegen die Krankheit; übh. der für etwas sorgt. Bes. in Athen der Bürger, der als Patron eines Nichtbürgers oder μέτοικος dessen Rechtshändel vor Gericht führte u. ihn in allen bürgerlichen Angelegenheiten vertrat; ὥςτ' οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι, ich werde mich nicht als Schützling des Kreon od. ihn als meinen Schutzherrn einschreiben lassen; ἐπὶ προστάτου οἰκεῖν, von dem Metöken, der in Athen nicht anders sich aufhalten darf, als wenn er einen προστάτης hat; dem röm. patronus entsprechend. Aber: προστάτης ϑεοῠ, der vor einen Gott tritt, um ihn anzuflehen; οἱ προστάται = οἱ ἔμπροσϑεν, die im Vordertreffen
 • προ-στατικός
  ή, όν, zum Vorsteher gehörig; ἐπισημασία εὐνοϊκὴ καὶ προστατική, des Wohlwollens und der Ehre
 • προ-σταυρόω
  vorn mit Spitzpfählen versehen, u. verschanzen
 • προ-σταφιδόω
  vorher in Trauben verwandeln
 • προ-στέγασμα
  τό, Vordach, ein zur Bedeckung vorragender Teil
 • προ-στέγιον
  τό, u. προ-στέγισμα
  τό, Vordach, Vorhalle, Vorraum vor der Tür
 • προ-στεγνόω
  vorn od. vorher verstopfen
 • προς-τειχίζω
  zur Mauer oder Burg hinzufügen, mit in die Stadtmauer aufnehmen
 • προ-στείχω
  vorschreiten, hervorgehen
 • προς-τεκμαίρομαι
  noch dazu an Zeichen erkennen, beurteilen
 • προς-τεκταίνομαι
  hinzuzimmern
 • προς-τελέω
  noch dazu zahlen
 • προ-στέλλω
  nach vorn bedecken oder schützen; προστέλλεσϑαί τινα, einen bewaffnet ins Feld stellen. Pass., προὐστάλης ὁδόν = προῆλϑες, du gingst fürder des Weges
 • προ-στένω
  u. προ-στενάζω
  vorher seufzen
 • προ-στερνίδιος
  vor der Brust befindlich; τὸ προστερνίδιον, bei Pferden, eine Bedeckung oder ein Schmuck vorn auf der Brust
 • πρό-στερνος
  vor od. an der Brust
 • προς-τέρπω
  dazu, dabei ergötzen
 • προ-στεφανόω
  vorher bekränzen
 • προς-τεχνάομαι
  noch dazu ersinnen, z. B. eine List
 • προ-στηθίδιος
  vor der Brust befindlich, ὅπλα, bei Pferden; τὰ προστ. auf der Brust hangende Bilder
 • προς-τήκω
  dazu schmelzen, fest anschmelzen, anheften
 • πρός-τηξις
  ἡ, Anhänglichkeit
 • προς-τίθημι
  dazu, daran, hinan setzen; ϑύρας, die Türflügel anlehnen u. schließen; πρῆγμά τινι, einem noch dazu ein Geschäft auf legen; hinzusetzen, hinzufügen; νᾶσον προςέϑηκε λόγῳ, er feierte die Insel in der Rede; ταύτην πρόςϑου δάμαρτα, nimm dir zur Frau; προςϑεῖναί τινι γυναῖκα, einem ein Weib geben; τῶν ἀρσένων μή μοι πρόςϑῃ μέριμναν, mache mir nicht Sorge über sie; πλέον προςϑείμην, sich mehr hinzufügen, = Vorteil haben; τῷ ϑεῷ προςτιϑῇς τὴν αἰτίαν, zuschieben, beimessen; προςϑεῖναί τινι ἀτιμίην, beilegen, zuschreiben; προςτίϑημι τῷ νόμῳ, zum Gesetze hinzusetzen; ἐξαιρέω, von Buchstaben; ἴδια τοῖς ἀλλοτρίοις, daransetzen, zusetzen, einbüßen; προςτιϑέναι τινὰ τῷ κατϑανεῖν, einen zum Tode verurteilen; sich einem anschließen, ihm beistimmen; τῷ ἀστῷ, = ihm günstig, geneigt sein; προςτίϑεσϑαί τινα, sich einen beifügen, ihn zum Bundesgenossen, Gehilfen machen, ihn mit sich verbinden; πολέμιον, sich einen noch dazu zum Feinde machen; ἰσχύν, seine Macht vergrößerern; προςτίϑεσϑαι πλέον, zunehmen; ὥςτε ἔχϑρας ἑκουσίους πρὸς ταῖς ἀναγκαίαις προςτίϑεσϑαι, noch hinzufügen; πόλεμόν τινι, einem den Keieg erklären; μῆνιν προςϑέσϑαι τινί, Zorn gegen einen hegen; τινί τι προςϑέσϑαι, einem etwas ans Herz legen, dringend anempfehlen
 • προς-τιλάω
  anscheißen
 • προς-τῑμάω
  zur gesetzmäßigen Strafe noch eine Verschärfung derselben hinzuerkennen
 • προς-τίμημα
  τό, die zur gesetzmäßigen Strafe noch hinzukommende Straferhöhung oder Strafschärfung
 • προς-τίμησις
  ἡ, das Hinzufügen einer außerordentlichen Schärfung zur gesetzmäßigen Strafe
 • πρός-τῑμον
  τό, die vom Gesetz od. vom Richter aufgelegte, zuerkannte Strafe
 • προς-τῑμ-ωρέω
  noch dazu beistehen
 • προς-τινάσσω
  dazu schwingen
 • προ-στοιχειόω
  vorher als Elemente aufstellen
 • προ-στομία
  ἡ, die Verbindung der Lippenränder
 • προ-στόμιον
  τό, die Mündung
 • προ στομίς
  ίδος, ἡ, ein vorn angesetztes Mundstück
 • πρό-στομος
  zugespitzt, geschärft
 • πρό-στοον
  τό, Vorhalle
 • προς-τραγ-ῳδέω
  auf tragische Weise, in Art der Tragödie, bes. mit tragischer Pomphaftigkeit u. Übertreibung hinzusetzen, vergrößern
 • προ-στρατεύομαι
  vorher zu Felde ziehen
 • προ-στρατοπεδεύω
  auch als sich davor lagern
 • προς-τραχηλίζω
  beim Ringen den Gegner um den Hals fassen, den Hals zusammendrücken
 • προς-τρέπω
  zuwenden, zukehren; ὑπὸ τῆς φύσεως προςτραπὲν ἐφορμήσει, von der Natur darauf hingeführt, angetrieben; sich wohin wenden; bes. sich mit Bitten u. Flehen, als ἱκέτης, an eine Gottheit wenden, anflehen; act., Ἰαωλκὸν πολεμίᾳ χερὶ προςτραπών, nachdem er sich feindlich gegen Jolkos gewendet
 • προ-τρέφω
  dazu, dabei ernähren
 • προς-τρέχω
  hinzu- od. hinanlaufen; feindlich anstürmen; übtr., μάλιστα προςτρέχειν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν, sich der Wahrheit nähern; dah. einem beitreten
 • προς-τρίβω
  daran reiben, abreiben; durch Anreiben mitteilen, anhängen, zufügen; πληγὰς ἀεὶ προςτρίβεται τοὺς οἰκέτας, gewissermaßen Schläge einreiben, prügeln; bes. mit Schmach, Vorwurf beflecken; Θεμιστοκλεῖ δὲ Παυσανίας μηδὲν ἀδικοῠντι προςετρίψατο τὴν ὑποψίαν τῆς προδοσίας, er machte, daß auch auf ihn der Verdacht des Verrates fiel, welcher Ausdruck wahrscheinlich vom Besudeln mit Schmutz oder angespritzten Farben hergenommen ist; seltener auch von guten Dingen: πλούτου δόξαν τινὶ προςτρίβεσϑαι, einem die Meinung des Reichtums zuwenden, = andere glauben machen, daß er reich ist
 • πρός-τριμμα
  τό, was angerieben wird, das Angehängte, Zugefügte, bes. Schmach, Unglück
 • πρός-τριψις
  ἡ, das Anreiben
 • προς-τρόπαιος
  sich nach einem Orte hin und an jemand wendend; a) von dem, der sich nach einem begangenen Verbrechen, wie einem Morde, als Flehender, ἱκέτης, an einen Gott oder einen Menschen wendet, um Schutz oder Sühnung zu erlangen; προςτρόπαιος ἑστίας μολών, als Schutzflehender zum Herde gekommen; προςτρόπαιον αἷμα, die Blutschuld; der Schutzflehende; b) von dem, auf welchem ein Verbrechen haftet, der Missetäter, der sich durch Blutschuld befleckt hat und dieselbe Befleckung auf alle, denen er sich nähert, überträgt; eben so von Sachen, an denen eine Befleckung od. ein Fluch haftet, verunreinigt, schuldbeladen; τὸ προςτρόπαιον = die Schuld selbst. Aber auch c) der Rächer. Derjenige, an den man sich mit Bitten wendet, bes. ϑεός, δαίμων, der Gott, an den sich der Ermordete wendet, um Rache zu erflehen; auch Ζεὺς προςτρόπαιος, wie ἱκέσιος, an den sich der Schutz oder Reinigung erflehende Verbrecher wendet
 • προς-τροπή
  ἡ, eigtl. das sich irgendwohin od. an jem. wenden, gew. von dem mit Bitten an einen sich wendenden, um Hilfe flehenden ἱκέτης gesagt; bes. der sich nach einem begangenen Morde od. anderm Verbrechen an einen Gott od. Menschen zur Sühnung u. Reinigung wendet; das Bitten der Hilfeflehenden, u. übh. Flehen, Gebet; τίνα πόλεως ἐπέστης προςτροπὴν ἐμοῦ τ' ἔχων, welches Ansuchen an die Stadt oder mich habend; προςτρόπαιον, die Blutschuld, Verunreinigung durch ein Verbrechen, dah. προςτροπῇ ἐνέχεσϑαι, mit einer schweren Schuld behaftet sein
 • πρός-τροπος
  zugewendet, bes. mit Flehen gewendet
 • πρός-τροχος
  rund
 • προς-τυγχάνω
  dazu kommen, zufällig treffen, begegnen; erlangen; εἰ πράξει τὸ προςτυχὸν ἑκάστοτε, was sich immer darbietet; dah. τὸ προςτυχόν, das Zufällige, das Ungefähr; ἐκ τοῠ προςτυχόντος, von Ungefähr, durch einen Zufall
 • πρό-στυλος
  vorn mit Säulen versehen
 • πρό-στυμμα
  τό, das Mittel, mit dem man die Wolle beizt und zubereitet, ehe man sie färbt
 • πρός-τυπος
  in halb erhabener Arbeit gemacht, bas- relief, im Ggstz von ἔκτυπος, haut-relief; dah. übh. anliegend
 • προς-τυπόω
  in halb erhabener Arbeit machen; übh. platt, fest andrücken
 • πρό-στυπτος
  vorher zusammengezogen
 • προς-τύπωσις
  ἡ, das Platt- oder Festandrücken eines Körpers zum Festhalten
 • προς-τυφλόω
  noch dazu blenden
 • προ-στύφω
  vorher zusammenziehen, durch ein zusammenziehendes Mittel dicht machen, wie man die Wolle beizt, um sie echt färben zu können
 • προς-τυχής
  ές, das, was einem zustößt, begegnet, zufällig begegnend; τῷ βίῳ, im Leben Unglückssälle gehabt habend; sich wobei befindend, womit beschäftigt
 • προς-υβρίζω
  noch dazu, noch mehr beschimpfen, mißhandeln
 • προ-συγ-γίγνομαι
  vorher zusammenkommen, τινί, mit einem sprechen
 • προ-συγ-γράφω
  vorher zusammenschreiben
 • προ-σύγ-κειμαι
  vorher zusammengelegt, festgesetzt, verabredet sein
 • προ-συγ-χέω
  vorher zusammengießen, τὰς τάξεις, in Verwirrung bringen
 • προ-συ-ζεύγνῡμι
  vorher zusammenjochen
 • προς-υλακτέω
  anbellen
 • προ-σῡλάω
  vorher rauben
 • προ-συλ-λέγω
  vorher zusammenlesen, sammeln
 • προ-συλ-λογίζομαι
  sich eines προσυλλογισμός bedienen
 • προ-συλ-λογισμός
  ὁ, ein Syllogismus, dessen Folgerung der Vordersatz eines anderen wird
 • πρός-υλος
  zur Materie gehörig, ihr anhängend
 • προ-συμ-βαίνω
  vorher übereinkommen
 • προ-συμ-βιβάζω
  vorher zusammenbringen
 • προ-σύμ-βολον
  τό, vorhergehendes, vorläufiges Zeichen od. Merkmal
 • προ-συμ-μίσγω
  u. προ-συμ-μίγνῡμι
  vorher zusammenmengen
 • προς-υμνέω
  dazu-, ansingen
 • <<< list operone >>>