267 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • παρα-βλάστησις
  ἡ, das Danebensprossen oder -wachsen
 • παρα-βλαστικός
  ή, όν, daneben-, hinzukeimend, -sprossend
 • παρά-βλεμμα
  τό, Neben-, Seitenblick
 • παρα-βλέπω
  daneben, von der Seite sehen; schlecht sehen; übersehen, auch: verachten
 • παρά-βλεψις
  ἡ, das Vorbeisehen, das von der Seite sehen, wo man nicht hinsehen soll
 • παρα-βλήδην
  1) daneben geworfen, einwerfend, erwidernd. Dah. übertr. beiläufig, nebenbei, bes. in ironischer Beziehung, mit einem spöttischen od. hämischen Seitenhieb od. Seitenblick reden, im Ggstz der graden, offenen, unzweideutigen Rede; 2) neben einander, parallel
 • παρά-βλημα
  τό, das Vorgeworfene, bes. Futter der Tiere; πάντα παρασκευασάμενος ὡς ἐς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβαλών, Schutzdecken, welche an den Seiten der Schiffe gegen die Geschosse der Feinde ausgehängt wurden
 • παρα-βλής
  ῆτος, verrückt
 • παρα-βλητικός
  ή, όν, zum Hinzusetzen, Danebenstellen od. Vergleichen gehörig
 • παρα-βλητός
  an die Seite zu stellen, zu vergleichen
 • παρα-βλύζω
  daneben hervorsprudeln lassen, ausspeien
 • παρα-βλώσκω
  neben einem gehen, bes. um ihn zu schützen
 • παρα-βλώψ
  ῶπος, seitblickend, schielend
 • παρα-βοάω
  zurufen, zuschreien
 • παρα-βοήθεια
  ἡ, Hilfe, Beistand bei etwas
 • παρα-βοηθέω
  zu Hilfe kommen bei etwas, helfen bei etwas
 • παρα-βοήθημα
  τό, Hilfsmittel wobei
 • παρα-βολάδην
  adv., von der Seite
 • παρα-βολεύομαι
  sich in Gefahr begeben
 • παρα-βολή
  ἡ, das Nebeneinander- oder Zusammenstellen, bes. die Vergleichung; auch παραβολὴν ποιεῖσϑαι πρός τι, mit etwas vergleichen; bei den Rhetoren ein erdichtetes Gleichnis, eine Parabel; das Nebeneinanderstellen, Zusammentreffen; ἐκ παραβολῆς (νεῶν) μάχεσϑαι, ein Seetreffen liefern, wenn die Schiffe dicht an einander liegen; das aufs Spiel setzen, Wagnis. Bei den Mathem. der Kegelschnitt, die Parabel
 • παρα-βολικός
  ή, όν, zur Vergleichung gehörig, vergleichungsweise, parabolisch
 • παρα-βολο-ειδής
  ές, vergleichend
 • παρά-βολος
  daran oder aufs Spiel setzend, wagend, waghalsig. Auch von Sachen: gewagt, mißlich, gefährlich; τὸ παράβολον, die kühne Entschlossenheit; τόποι, gefährliche Orte; mit ἀνελπίστως verbunden: plötzlich, unerwartet, wie durch ein Wagstück. Τὸ παράβολον, später παραβόλιον, das Succumbenzgeld, das bei Appellationen bezahlt wurde
 • παρα-βομβέω
  daneben summen oder nachsummen
 • παρά-βοῤῥος
  den Nordwind neben sich habend
 • παρα-βόσκω
  daneben, dabei füttern od. ernähren
 • παρα-βουκολέω
  u. παρα-βουκολίζω
  durch List od. Täuschung auf Nebenwege führen, verführen, betrügen
 • παρα-βραβεύω
  eigtl. bei Wettkämpfen, dann übh. als Schiedsrichter unrecht richten
 • παρα-βραχύ
  beinahe, fast
 • παρά-βυσμα
  τό, das daneben Eingestopfte, Einschiebsel
 • παρά-βυστος
  daneben eingestopft, eingeschoben. Bes. τὸ παράβυστον, sc. δικαστήριον, ein Gerichtshof in Athen, der in einem wenig besuchten Teile der Stadt lag, in welchem die ἕνδεκα geheime Gerichtssitzungen hielten; ἐν παραβύστῳ, insgeheim, im Verborgenen. Bei Tische von den Parasiten, die sich uneingeladen eindrängen
 • παρα-βύω
  daneben od. an der Seite hineinstopfen, einschieben; auch verstopfen, die Ohren
 • παρα-βώμιος
  neben dem Altare
 • παρ-αγγελεύς
  Anzeiger, Ankläger
 • παρ-αγγελία
  ἡ, 1) Verkündigung; a) Befehl, bes. bei den Soldaten, Armeebefehl; τόπος ἐπιτηδειότατος εἰς σύνοψιν καὶ παραγγελίαν, ein Ort, von dem aus man das Lager übersehen und Befehle an die Soldaten erlassen kann, so daß alle sie hören; b) Vorladung vor Gericht; c) Lehre, Unterricht; 2) Aufbieten, Anstiftung von Parteiungen, um durch einen Anhang ein Amt zu erhalten od. sonst etwas durchzusetzen, ambitus
 • παρ-αγγέλλω
  eigtl. daneben od. zu einem andern hinmelden, öffentlich bekannt machen, verkünden lassen; von den Feuerzeichen, welche eine Botschaft fortpflanzen; bes. befehlen, was geschehen soll, ermuntern, antreiben; bes. vom Kommando der Soldaten; παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα, unter die Waffen rufen; ἅπαντας παραγγέλλεις εἰς τὸν κατάλογον, alle aufrufen, sich in die Soldatenliste einschreiben zu lassen; ankündigen; lehren, ermahnen; verabreden; bes. die Freunde zu etwas aufbieten; bes. um etwas zu erlangen; daher sich um ein Amt bewerben
 • παρ-άγγελμα
  τό, Ankündigung, Botschaft; φλογός, vom Feuerzeichen; Befehl, bes. bei den Soldaten; auch = Lehre
 • παρ-αγγελματικός
  zum Befehl od. Gebot gehörig
 • παρ-άγγελσις
  ἡ, das Ankündigen, Befehlen, bes. bei den Soldaten, das Kommando
 • παρά-γειος
  an dem Lande
 • παρα-γένησις
  ἡ, Anwesenheit
 • παρα-γεύω
  daneben od. dabei kosten lassen, zu schmecken geben, einem von etwas; übertr., φρονήματος παραγεύειν τὸ ϑῆλυ, das weibliche Geschlecht etwas vom Mute kosten lassen, d. i. ihm allmälig Mut einflößen; dabei kosten
 • παρα-γηράω
  veralten, altersschwach werden
 • παρα-γίγνομαι
  daneben od. dabei sein, zugegen od. anwesend sein; Σοφοκλεῖ ἐρωτωμένῳ, ich war dabei, als Sophokles gefragt wurde; auch mit Rücksicht auf die vorangegangene Bewegung: hinkommen. Vor Gericht einem beistehen, adesse. Von Pflanzen: fortkommen
 • παρα-γιγνώσκω
  eigtl. am Rechte vorbei erkennen od. entscheiden, τοῠ δικαίου, falsch od. ungerecht entscheiden, falsch urteilen
 • παρ-αγκαλίζομαι
  in die Arme nehmen
 • παρ-αγκάλισμα
  τό, das, was man in die Arme nimmt, Gegenstand der Umarmung, Geliebte
 • παρ-αγκιστρόω
  einen Angelhaken daneben setzen, mit Widerhaken versehen, pass. damit versehen sein
 • παρ-αγκωνίζομαι
  mit dem Ellenbogen neben sich fortstoßen; allgemeiner: verdrängen; aber ἀκτὴ παρηγκωνισμένη, Ufer an entlegener Bucht
 • παρ-αγκωνιστής
  ὁ, der die Leute mit dem Ellenbogen neben sich fortstößt
 • παρά-γλουτος
  mit mageren Hinterbacken
 • παρα-γλύφω
  ein fremdes Siegel nachmachen, es verfälschen; oben einmeißeln
 • παρα-γναθίδιος
  an den Backen
 • παρα-γναθίς
  ίδος, ἡ, Backenstück am Helm, das neben der Backe sitzt und sie schützt; ein herabhangendes Stück der Tiara
 • παρα-γνάμπτω
  auf die Seite biegen
 • παρ-άγνῡμι
  zerbrechen
 • παρα-γονάτιον
  τό, Zwischenraum zwischen zwei Absätzen oder Knoten am Rohr
 • παρ-αγόρευσις
  ἡ, Verneinung
 • παρά-γραμμα
  τό, das, was man daneben schreibt oder hinzusetzt, Zusatz. Das Umschreiben, Verändern einer Schrift, Verfälschen. Das Schreiben eines Buchstaben statt eines andern, zum Scherz, Paragramm
 • παρα-γραμματίζω
  verändern, indem man einen Buchstaben statt eines andern setzt; ein Paragramm machen; auch τινά, einen durch ein solches Spiel mit Buchstabenumstellung verspotten
 • παρα-γραμματισμός
  ὁ, u. παρα-γραμμάτισις
  ἡ, das Setzen eines Buchstaben für den andern
 • παρα-γραμματίστρια
  ἡ, die, welche einen Buchstaben für den andern setzt
 • παρα-γράμμως
  adv., mit Veränderung od. Weglassung eines Buchstaben
 • παρά-γραπτος
  daneben oder dabei geschrieben
 • παρα-γραφή
  ἡ, das Daneben- oder Dabeigeschriebene, bes. ein kritisches Zeichen; bes. ein grammatisches Zeichen der Interpunction. Im attischen Recht, ein Einwand gegen die Gültigkeit einer Klage, Exception. Als Redefigur, kurze Wiederholung des Vorhergehenden, um zu etwas anderem überzugehen
 • παρα-γραφικός
  ή, όν, zur παραγραφή gehörig, λόγος, die Rede des Beklagten, in der er excipiert, daß die Klage nicht angenommen werden könne
 • παρα-γραφίς
  ίδος, ἡ, ein Werkzeug zum Schreiben
 • παρά-γραφος
  ἡ, nebengeschriebene Linie, ein Strich am Rande, mit einem Punkt darüber, um in der Tragödie und der alten Komödie die Teile des Chors und der Parabasis zu bezeichnen, die einander entsprechen, zuweilen aber durch Zwischenreden der Schauspieler unterbrochen werden. Auch = παραγραφή, Interpunctionszeichen
 • παρα-γράφω
  1) daneben, dabei schreiben, hinzusetzen; ἀξιῶ σε ἢ πατρὸς ἄλλου σαυτὸν παραγράφειν, d. i. daß du dich auf einen andern Vater einschreibst, oder eines andern Vaters Namen zu dem deinigen hinzuschreibst; οἱ ϑεσμοϑέται τοῦτον ὑμῖν παρέγραψαν, wo das Entgegenstellen eines Gesetzes gegen ein anderes damit bezeichnet ist. Bei den Gramm. auch = nachahmen; auch = endigen, aufheben; betrügen; 2) παραγράφεσϑαι, mit und ohne γραφήν, gegen eine Klage eine Exception machen, den Einwand machen, daß sie nicht stattfinden könne. Auch abschreiben lassen, solche Gesetze, die der Redner anführt; verwerfen, verachten
 • παρα-γράψιμος
  ον, wogegen sich excipieren läßt, d. i. unstatthaft, verwerflich
 • παρ-αγρυπνέω
  dabei wachen
 • παρά-γυιος
  mit verschränkten, verdrehten Gliedern
 • παρα-γυμνάζω
  daneben üben
 • παρά-γυμνος
  daneben od. an der Seite bloß
 • παρα-γυμνόω
  daneben oder an der Seite entblößen. Gew. übertr., offenbar machen, erklären
 • παρα-γύμνωσις
  ἡ, Entblößung daneben oder an der Seite
 • παρα-γύρως
  adv., in einer kreisförmigen Bewegung, wobei jede Umdrehung den nächst vorhergehenden Kreis nach innen oder nach außen zu berührt
 • παρ-άγω
  daneben, zur Seite führen, vorbeilenken; χῶρον, um eine Gegend herumführen; anders lenken, verändern; vorbeimarschieren lassen, εἰς τὰ πλάγια παραγαγών, rechts und links aufmarschieren lassen; bes. falsch leiten, verlocken, verführen; μήτε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν παράγεσϑε, laßt euch nicht verleiten; wegführen; in παράγειν ἔσω, liegt das Heimliche. Einführen. Bes. auch von den Komikern, in einem Stück auftreten lassen, einführen; τὸ ὕδωρ ὀρύγμασιν εἰς τὸ πεδίον, hinleiten, ableiten; bei den Gramm. auch ableiten, ein Wort von einem andern; mit der Nebenbdtg des Falschen; ϑρίαμβον, einen Triumphzug halten; τὸν χρόνον, die Zeit hinbringen, hinziehen; τὴν πρᾶξιν, verschieben. Intrans., bes. vorbeimarschieren; vorübergehen
 • παρ-αγωγεύς
  ὁ, der hervorführt, Schöpfer
 • παρ-αγωγή
  ἡ, 1) das Nebenbeiführen, das Abführen vom rechten Wege, die Täuschung; die Überredung durch Bitten. Eine Seitenbewegung der Phalanx; aber ποιεῖσϑαι τὴν παραγωγήν von Schiffen = die Landung bewerkstelligen; Fahren am Ufer entlang; παραγωγὴ τῶν κωπῶν, eine Handhabung der Ruder, um kein Geräusch zu machen; 2) Abweichung vom rechten Wege, von mundartlichen Verschiedenheiten; Übertretung, Fehler; 3) bei den Gramm. = Ableitung
 • παρ-αγωγιάζω
  den Durchgangs- oder Ausfuhrzoll fordern
 • παρ-αγώγιον
  τό, Durchgangszoll, den vorbei- od. durchfahrende Schiffe entrichten
 • παρ-αγωγίς
  ίδος, ἡ, ein Teil an den Wurfmaschinen, durch den die Bewegung von einem Orte zum andern befördert wird
 • παρ-αγωγός
  1) nebenbei, vorbei, seitwärts führend, auch irreführend, verleitend; 2) abgeleitet; παραγωγόν τινος u. ἔκ τινος, von einem Worte hergeleitet, bes. durch Anhängung gewisser Endsilben
 • παρα-δαίνυμαι
  speisen bei einem, τινί
 • παρα-δακρύω
  daneben oder dabei weinen, τινί
 • παρα-δαρθάνω
  neben oder bei einem schlafen, τινί
 • παρά-δειγμα
  τό, Beweis, Beispiel, Muster, Vorbild; ἔσται δ' ὁ λόγος ἐπὶ παραδείγματος, zum Beispiel, beispielsweise
 • παρα-δειγματίζω
  einen zum Beispiel machen, ihn zum Beispiel aufstellen
 • παρα-δειγματικός
  ή, όν, was zum Beweise oder Beispiel dienen kann
 • παρα-δειγματισμός
  ὁ, die Handlung, wenn ein öffentliches Beispiel, bes. ein Strafbeispiel gegeben wird, exemplarische Bestrafung
 • παρα-δειγματ-ώδης
  ες, von der Art eines Beispiels
 • παρα-δείκνῡμι
  1) daneben vorzeigen, danebenstellen; 2) als Beweis, Beispiel, Muster aufstellen; dartun, beweisen; auch zur Strafe oder Beschämung vorzeigen; 3) vom Gelde: anweisen
 • παρά-δειξις
  ἡ, die Zusammenstellung, Vergleichung
 • παρα-δειπνέω
  daneben essen, mitessen, dah. auch schmarotzen
 • παρα-δειπνία
  ἡ, Nebenessen
 • παραδεισιακός
  zum Tiergarten gehörig
 • παράδεισος
  ὁ, Tiergarten, Park, persisches Wort. Das Paradies
 • παρα-δεκτικός
  ή, όν, aufzunehmen geschickt, aufnehmend
 • παρά-δεκτος
  aufgenommen, annehmlich
 • παρα-δέρω
  die Haut abziehen
 • παρα-δέχομαι
  annehmen, hinnehmen, bekommen; von einer erblichen Regierung; übernehmen; μάχην, den von andern angefangenen Kampf aufnehmen und fortsetzen; c. inf., etwas zu tun; aufnehmen
 • παρα-δέω
  an der Seite anbinden
 • παρα-δηλόω
  nebenbei oder versteckt anzeigen
 • παρα-δήλωσις
  ἡ, das nebenbei offenbaren
 • παρα-δια-ζεύγνῡμι
  neben einander stellen und trennen
 • παρα-δια-ζευκτικός
  ή, όν, neben einander stellend und trennend
 • παρα-διά-ζευξις
  ἡ, das Nebeneinanderstellen u. Trennen
 • παρα-διαιτάομαι
  bei einem leben
 • παρα-διᾱκονέω
  neben einem sein und ihn bedienen
 • παρα-δια-στολή
  ἡ, rhetorische Figur
 • παρα-δια-τάσσομαι
  umordnen, abändern
 • παρα-δια-τριβή
  ἡ, unnütze Beschäftigung
 • παρα-δια-φέρομαι
  daneben durch, ans Ziel getragen werden
 • παρα-διδάσκω
  falsch lehren
 • παρα-διδράσκω
  vorbeilaufen
 • παρα-δίδωμι
  hingeben, übergeben; das eigentliche Wort vom Übergeben eines Inventariums durch eine Behörde an die andere; den Feinden überliefern, preisgeben; bes. auch zur gerichtlichen Untersuchung, Folterung und Bestrafung; auch = anvertrauen zu einem bestimmten Zwecke; zulassen, zugestehen; überliefern, eigtl., die Fackel von Hand zu Hand; von Gerüchten, Erzählungen, Lehren
 • παρα-δι-ηγέομαι
  nebenbei erzählen
 • παρα-δι-ήγημα
  τό, beiläufige, nicht eigentlich zur Sache gehörige Erzählung
 • παρα-δι-ήγησις
  ἡ, das Nebenbeierzählen
 • παρα-δικάζω
  falsch richten
 • παρα-δι-οικέω
  neben oder mit einem andern verwalten
 • παρα-δι-ορθόω
  verschlimmbessern
 • παρα-δι-όρθωμα
  τό, schlechte Verbesserung
 • παρα-δι-όρθωσις
  ἡ, Verbesserung durch ein Danebenstellen
 • παρα-διώκω
  nebenherfolgen, verfolgen
 • παρα-δογματίζω
  eine falsche Lehre haben
 • παρα-δοκέω
  falsch oder verkehrt meinen, gew. impers. παραδοκεῖ μοι, es erscheint mir in falschem Licht, ich habe eine falsche Meinung oder Ansicht
 • παρ-ᾱδολεσχέω
  dabei oder dazu schwatzen
 • παρα-δοξάζω
  wunderbar machen, zum Gegenstand der Bewunderung machen
 • παρα-δοξασμός
  ὁ, Gegenstand der Bewunderung
 • παρα-δοξία
  ἡ, Verwunderung über etwas Unerwartetes, Ungewöhnliches
 • παρα-δοξο-γράφος
  wunderbare Dinge schreibend
 • παρα-δοξο-λογέω
  unglaubliche, wunderbare Dinge erzählen
 • παρα-δοξο-λογία
  ἡ, Rede von wunderbaren Dingen
 • παρα-δοξο-λόγος
  von wunderbaren, unerwarteten Dingen redend, erzählend
 • παρα-δοξο-νίκης
  ὁ, wider Erwarten siegend, von einem, der an demselben Tage in der πάλη und im παγκράτιον siegte
 • παρα-δοξο-ποιέω
  unerwartete Dinge, Wunder tun
 • παρα-δοξο-ποιΐα
  ἡ, das Wunder tun
 • παρα-δοξο-ποιός
  unglaubliche Dinge, Wunder tuend
 • παρά-δοξος
  wider Erwarten, wider die gewöhnliche Meinung oder Ansicht, daher unerwartet, unglaublich, sonderbar, wunderbar
 • παρα-δοξότης
  ητος, ἡ, das Unerwartete, Wunderbare
 • παρα-δόσιμος
  was überliefert werden kann; überliefert; der ausgeliefert wird; στήλη, überliefernd, Denksäule
 • παρά-δοσις
  ἡ, Übergeben, Überlieferung; ξενική, an einen Fremden; Verbreitung einer Sage, einer Erzählung, Tradition; ἐν παραδόσει ἔχειν, überkommen, überliefert erhalten haben; auch die Lehre, Unterricht; auch der Inhalt des Überlieferten, die Lehre. Bes. bei den Gramm. der überlieferte Text
 • παρα-δοτός
  zu überliefern, zu lehren
 • παρα-δοχή
  ἡ, die Annahme, Aufnahme. Bes. die Überlieferung und das durch Überlieferung Überkommene
 • παρα-δράω
  jemandem dienen
 • παρα-δρῑμύττω
  dabei erbittern
 • παρα-δρομάδην
  im Vorbeilaufen
 • παρα-δρομή
  ἡ, das Nebenherlaufen; κολάκων παραδρομή, das Nebenherlaufen, der begleitende Schwarm der Schmeichler; das Durchlaufen; das Vorbeilaufen
 • παρα-δρομίς
  ίδος, ἡ, Spaziergang unter freiem Himmel, das lat. xystus
 • παρά-δρομος
  nebenher, daneben, vorbeilaufend; τὰ παράδρομα, Zwischenraum zum Vorbeigehen
 • παρα-δρύπτω
  an der Seite zerkratzen
 • παρα-δυναστεία
  ἡ, das Danebenherrschen; auch παραδυνάστευσις
 • παρα-δυναστεύω
  neben od. mit einem herrschen
 • παρά-δυσις
  ἡ, das Hinzuschleichen
 • παρα-δύομαι
  daneben hineingehen
 • παρα-δωσείω
  ich bin geneigt zu übergeben oder zu überliefern
 • παρ-αείδω
  dabei singen, einem vorsingen
 • παρ-αείρω
  daneben oder dabei heben; φρένας, erheben oder verkehren; pass. daneben, an der Seite hangen, schweben
 • παρ-αέξω
  daneben vermehren, pass. wachsen
 • παρα-ζάω
  daneben leben; παρέζων, οὐκ ἔζων τότε, ich vegetierte dabei ohne eigentliches tätiges Leben; dah. falsch leben, seinen wahren Lebenszweck verfehlen
 • παρα-ζεύγνῡμι u. παρα-ζευγνύω
  danebenjochen, anspannen, verbinden
 • παρά-ζευξις
  ἡ, Verbindung
 • παρα-ζέω
  dabei sieden
 • παρα-ζηλόω
  eifersüchtig, neidisch machen
 • παρα-ζήλωσις
  ἡ, Eifersucht, Neid
 • παρα-ζητέω
  eine unrechte, unnütze Untersuchung anstellen
 • παρά-ζυξ
  υγος, danebengespannt; Beiläufer, Überzähliger
 • παρα-ζω-γραφέω
  daneben mahlen
 • παρα-ζώνη
  ἡ, Gürtel
 • παρα-ζώνιος
  an der Seite, am Gürtel od. Gurt befindlich; τὰ παραζώνια, am Gürtel hangende kurze Dolche
 • παρα-ζώννῡμι
  an den Gürtel hängen, umgürten
 • παρα-ζωστρίς
  ίδος, ἡ, ein am Gürtel hangender Dolch, ein solches Messer
 • παρα-θαλάσσιος
  ια, ιον, neben dem Meere, am Meere gelegen
 • παρα-θάλπω
  wärmen, übertr. trösten
 • παρα-θαρσύνω
  ermutigen, ermuntern
 • παρα-θεάομαι
  daneben, dabei beschauen oder vergleichen
 • παρα-θέλγω
  lindern, beschwichtigen
 • παρά-θεμα
  τό, das Danebengesetzte, bes. ein aufgetragenes Gericht
 • παρα-θεμιστεύω
  ein Gesetz übertreten, jemanden dadurch beeinträchtigen
 • παρα-θερίζω
  nebenbei od. im Vorbeigehen abmähen, verschneiden
 • παρα-θερμαίνω
  daneben, an der Seite erwärmen; τὴν ψυχήν, vom Wein
 • παρά-θερμος
  sehr warm, allzuhitzig, verwegen
 • παρά-θεσις
  ἡ, 1) das Daneben- od. Dabeisetzen; der Zusatz. Auch das Danebengesetztsein, die Nachbarschaft; das Danebenstellen, um zu vergleichen, die Vergleichung; eine Art des Ringens in der Palästra. Bei den Gramm. das Nebeneinanderstellen, im Ggstz der eigentlichen Zusammensetzung; 2) das Vorgesetzte, das vorgesetzte Gericht; 3) das schriftliche Anführen, die Auseinandersetzung, Denkschrift; bes. Anführen von Beweisstellen, Zitaten; übh. Vorrat, Niederlage; αἱ τῶν φίλων παραϑέσεις, die Vorstellungen, der Rat; Empfehlung
 • παρα-θέτης
  ὁ, der die Speisen Vorsetzende
 • παρα-θετικός
  ή, όν, daneben- oder dazustellend
 • παρα-θέω
  nebenbei- od. nebenherlaufen; auch vorbeilaufen; übertr., τὸ ὀρϑόν, über das rechte Maß hinaus. Im Lauf überholen, vorlaufen
 • παρα-θεωρέω
  etwas neben etwas anderm betrachten, τί πρός τι, im Vergleich mit etwas; übersehen, vernachlässigen, verachten
 • παρα-θεώρησις
  ἡ, das Betrachten (neben etwas anderm)
 • παρα-θήγω
  (woran) wetzen, schärfen; übertr., wozu anreizen, ermuntern
 • παρα-θήκη
  ἡ, 1) das Zugelegte od. die Zulage, der Zusatz; 2) das bei einem Niedergelegte, ihm Anvertraute, Pfand, Depositum; auch von Menschen: Geißel
 • παρα-θηκο-φύλαξ
  ακος, ὁ, Wächter über ein Depositum
 • παρα-θήξ
  ῆγος, woran man schärft
 • παρά-θηξις
  ἡ, das Wetzen od. Schärfen
 • παρα-θησαυρίζω
  bereichern
 • παρα-θητεύω
  um Lohn dienen bei einem
 • παρα-θιγγάνω
  daneben, an der Seite berühren
 • παρα-θλίβω
  von der Seite oder an der Seite drücken
 • παρά-θλιψις
  ἡ, das Drücken an der Seite
 • <<< list operone >>>