212 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • λείμαξ
  ᾱκος, ὁ u. ἡ, die nackte Schnecke ohne Haus
 • λεῖμμα
  τό, das Übriggelassene, Überbleibsel. Bei den Music. die kleinste Pause
 • λειμματιαῖος
  von der Länge eines λεῖμμα, Music.
 • λειμό-δωρον
  τό, eine Pflanze
 • λειμών
  ῶνος, ὁ, jeder feuchte u. deshalb grasreiche Ort, Aue, Wiese; πλούτου καὶ νεότητος λειμῶνας ἀφϑόνους, die reichen Auen des Reichtums. Auch von blühender Gesichtsfarbe, u. übh. von jeder mit lebhaften, bunten Farben gezierten Fläche, z. B. dem Pfauenschweif
 • λειμωνήρης
  ες, zur Wiese od. Aue gehörig
 • λειμωνιάς
  άδος, ἡ, Wiesennymphen
 • λειμωνιάτης
  ὁ, ein grasgrüner Edelstein
 • λειμώνιον
  τό, Wiesenblume, eine Anemonenart
 • λειμώνιος
  von der Wiese, zur Wiese gehörig; δρόσοι, der Wiesentau
 • λειμωνο-ειδής
  ές, wiesenartig, gras- u. blumenreich
 • λειμωνόθεν
  von der Wiese her
 • λεῖξις
  ἡ, das Lecken
 • λειό-βατος
  ὁ, die glatte Roche
 • λειο-γένειος
  mit glattem Kinn, unbärtig
 • λειό-γλωσσος
  glattzüngig, schmeichlerisch
 • λειο-κάρηνος
  glattköpfig, kahl
 • λειό-καυλος glattstengelig
 • λειο-κῡμονέω
  von Schiffen, auf glattem, wellenlosem Meere fahren
 • λειο-κύμων
  ον, mit glatten Wellen, ruhiger Oberfläche
 • λειό-μιτος
  die Fäden des Gewebes glättend, glatt machend
 • λειοντῆ
  ἡ, Löwenhaut
 • λειοντο-μάχης
  ὁ, der Löwenkämpfer, Herakles
 • λειοντο-πάλης
  ὁ, der Löwenringer, Herakles
 • λειο-ποιέω
  glatt machen, ebenen
 • λειο-ποίησις
  ἡ, das Glattmachen, Ebenen
 • λειό-πους
  -ποδος, glattfüßig
 • λεῖος
  α, ον, geglättet, geebnet, χῶρος λεῖος πετράων, glatt von Felsen, eben, weil keine Felsen da sind; λεῖα δ' ἐποίησεν, machte sie dem Boden gleich; glatt am Kinn, unbärtig; vom Meere: glatt, ruhig; auch von anderen glatten Dingen; sanft, mild. Von der Stimme, φωνή, im Ggstz der τραχεῖα; oft bei den Rhetoren. Vom Geschmack. Adv., ἔρχεσϑαι, gelassen
 • λεῖος
  ὁ, eine glatte Haifischart
 • λει-όστρακος
  glattschalig
 • λει-όστρεα u. λει-όστρεια
  τά, eine Muschelart mit glatten Schalen
 • λειότης
  ητος, ἡ, die Glätte, Ebenheit. Von der Stimme; von der Aussprache
 • λειο-τριβέω
  glatt reiben, reiben u. dadurch glätten, auch = fein zerreiben
 • λειο-τριβής
  ές, glatt zerrieben, od. fein zerrieben
 • λειο-τριχέω
  u. λειο-τριχιάω
  glatte, schlichte Haare haben
 • λειο υργέω
  glatt machen
 • λειό-φλοιος
  mit glatter Rinde
 • λειό-φυλλος
  mit glatten Blättern
 • λειό-χρως
  mit glatter Haut
 • λειόω
  glatt machen. Auch = fein zerreiben, zu Pulver
 • λειπ-ανδρέω
  von Männern verlassen sein, Mangel an Männern haben
 • λειπ-ανδρία
  ἡ, Mangel an Männern
 • λειπ-ανθρωπία
  ἡ, Menschenmangel
 • λειπο-βοτανέω
  Mangel an Kräutern, Gras haben
 • λειπο-γνώμων
  ον, eigtl. vom Pferde, das den Kennzahn verloren hat, an dem man sein Alter erkennt, u. übh. von unkenntlichem Alter, auch von Menschen
 • λειπο-γράμματος
  woran ein Buchstab fehlt
 • λειπο-δεής
  ές, dem die notwendigen Lebensbedürfnisse fehlen
 • λειπό-δερμος
  ohne Haut, bes. ohne Vorhaut, beschnitten
 • λειπο-δρανέω
  von Kraft verlassen, schwach, ohnmächtig sein
 • λειπο-δρανής
  ές, von Kraft verlassen, schwach, ohnmächtig
 • λειπό-θηλος
  von der Mutterbrust verlassen, so heißen die im Winter geborenen Ferkel, weil sie vom Mutterschweine nicht zu den Zitzen gelassen werden
 • λειπο-θῡμέω
  in Ohnmacht fallen, ohnmächtig sein
 • λειπο-θῡμία
  ἡ, u. λειπο-θύμημα
  τό, die Ohnmacht
 • λειπο-θῡμικός
  ή, όν, zur Ohnmacht geneigt
 • λειπό-κρεως
  ων, vom Fleisch verlassen, abgefallen, mager
 • λειπο-πωγωνία
  ἡ, Bartlosigkeit, Unbärtigkeit
 • λειπό-ρῑνος
  ohne Haut oder Rinde
 • λειπο-σαρκία
  ἡ, Magerkeit
 • λειπο-σῑτέω
  Mangel an Getreide od. Brot haben
 • λειπο-στρατέω
  das Heer verlassen, od. dem Kriegsdienst, zu dem man verpflichtet ist, sich entziehen
 • λειποστράτιον
  τό, das Nichtstellen der Contingente
 • λειπο-στράτιος
  den Kriegsdienst verlassend
 • λειπο-στρατιώτης
  ὁ, ein Deserteur, der das Heer verläßt
 • λειπο-τακτέω
  Reih u. Glied verlassen, ausreißen
 • λειπο-τάκτης
  ὁ, der Reih u. Glied verläßt, Ausreißer
 • λειπο-τονέω
  von der Spannung oder Kraft nachlassen
 • λειπο-ψῡχέω
  ohnmächtig werden; auch = mutlos werden
 • λειπο-ψῡχία
  ἡ, Ohnmacht
 • λειπό-ψῡχος
  ohnmächtig
 • λειπο-ψῡχ-ώδης
  ες, ohnmächtig
 • λειπυρία
  ἡ, ein Fieber, das beim Eintritt des Parorysmus sogleich nachläßt
 • λειπυρι-ώδης
  ες, mit dem Fieber λειπυρίας behaftet
 • λείπω
  lassen, zurücklassen; bes. von Sterbenden, hinterlassen; verlassen; bes. von Sterbenden. Auch von Dingen. Im Stich lassen, in der Gefahr verlassen; τὴν μαρτυρίαν, das Zeugnis nicht ablegen, welches man hat ablegen wollen; λίπον ἰοὶ ἄνακτα, die Pfeile verließen den König, d. i. sie gingen ihm aus, fingen an ihm zu fehlen, wie deficere, entwickelt sich die intr. Bdtg fehlen; λείπει μὲν οὐδ' ἃ πρόσϑεν ᾔδεμεν τὸ μὴ οὐ βαρύστον' εἶναι, es fehlt nichts daran, daß es nicht seufzerreich ist; ψυχὴ λέλοιπε, πάντα λέλοιπε, das Leben, alles ist dahin; τὸ λεῖπον, das Fehlende; μικρῷ λείπουσιν ἑπτακοσίοις σκάφεσιν ἐναυμάχησαν, mit beinahe siebenhundert Schiffen, woran nur wenig fehlte. Pass. λείπομαι, zurück gelassen werden, zurückbleiben, übrigbleiben; αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ, ich blieb zurück; bes. nach Jem. Tode hinterbleiben; σοῦ λελειμμένη, von dir verlassen, ohne dich; κτεάνων λειφϑεὶς καὶ φίλων, ohne Freunde; αὐτόνομοι ἐλείφϑημεν, wir blieben frei; ἡττηϑέντων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λειφϑείη, keiner dürfte wohl übrig bleiben, d. i. mit dem Leben davonkommen; ἐλείποντο τῶν στρατιωτῶν οἱ διεφϑαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφϑαλμούς, sie blieben zurück; οἱ λειπόμενοι, die Hinterbliebenen; λείπεται περί τινος, es bleibt übrig, davon zu reden. Bes. im Wettlaufe, Wettfahren zurückbleiben; τινός, hinter Jem. im Laufe zurückbleiben; λελειμμένος οἰῶν, hinter den Schafen zurückgeblieben; λείπετο Μενελάου δουρὸς ἐρωήν, er blieb hinter Menelaus eine Speerwurfsweite zurück; auch ἀπό τινος λείπεσϑαι, fern von ihm, getrennt von einem bleiben; auch von einer Unternehmung fern bleiben, sich davon ausschließen, keinen Teil daran nehmen; κίρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι, nicht weit hinter ihnen zurückgeblieben; ἕπεσϑε, κἂν λειφϑῆτε τῷ στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσϑε, wenn ihr nicht mitkommen könnt u. zurückbleibt; - dah. übh. einem nach stehen, geringer, schwächer sein, unterliegen; τῶν ὧν τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν, er werde von ihnen in der Bogenkunde übertroffen; δύναμις λειπομένη τῶν νῦν, geringer als; δεῖ τὰς ἐνϑάδε κολάσεις μηδὲν τῶν ἐν Αἵδου λείπεσϑαι, sie dürfen denen im Hades nicht nachstehen, nicht gelinder sein; πλήϑει ἡμῶν λειφϑέντες, an Zahl schwächer als wir; hinter sich zurücklassen, hinterlassen; μνημόσυνον τόδε ἐλίπετο, er ließ es als ein Andenken an sich zurück
 • λειπ-ώδῑν
  ῑνος, von Geburtswehen verlassen
 • λείρινος
  von Lilien gemacht; auch ἄνϑος, lilienartig
 • λειριο-ειδής
  ές, lilienartig, -ähnlich
 • λειριόεις
  εσσα, εν, von der Lilie, lilienartig; χρὼς λειριόεις, die lilienweiße, zarte Haut; übertr. von der Stimme der Cicaden, ὃψ λειριόεσσα, die zarte, liebliche Stimme, wie von der Stimme der Musen
 • λείριον
  τό, die Lilie, bes, die weiße, von der sie durch breitere Blätter unterschieden wird; übh. Blume
 • λείριος
  von den Korallen
 • λειρός
  bleich, hager; aber λειρὰ χέων = λείριος, von der Cicade
 • λειρός
  ὁ, der kleine Hase
 • λειρ-όφθαλμος
  mit zarten, anmutigen Augen
 • λεϊστός
  erbeutet
 • λέϊτος u. λεῖτος
  das Volk betreffend, öffentlich, publicus
 • λειτο υργέω
  öffentliche, Volks- oder Staatsgeschäfte besorgen, dem Volke od. Staate dienen, bes. in Athen, ein Staatsamt verwalten u. die damit verknüpften Kosten aus eigenen Mitteln bestreiten; ein kirchliches Amt verwalten, bes. Priester sein. Übh. dienen; vom Dienst beim Hochzeitsschmause
 • λειτο ύργημα
  τό, ein dem Volke oder Staate in einem öffentlichen Amte geleisteter Dienst
 • λειτο υργία
  ἡ, eigtl. Volksdienst, jeder dem Volke oder Staate geleistete Dienst, bes. in den Demokratien wie in Athen, ein öffentliches Amt, das der reichere Bürger, wenn ibn die Reihe traf, oder wenn er außerordentlich dazu beordert wurde, übernahm, so daß er die dazu erforderlichen Kosten aus seinem eigenen Vermögen bestritt; die regelmäßigen Leistungen der Art in Athen waren die γυμνασιαρχία, χορηγία, τριηραρχία u. ἑστίασις. Übh. Dienst, στόματος, διὰ τοῦ στόματος, Verrichtung; der Soldaten: Kriegsdienst; ὁ ἐπὶ τῶν λειτουργιῶν τεταγμένος, heißt der beim Heere über die Arbeiter, Zimmerleute u, dergl. gesetzt ist; τὰς τῶν ϑεῶν ϑεραπείας, vom Dienst der Götter; Kirchendienst
 • λειτο υργικός
  ή, όν, zu einer Liturgie gehörig, dienend
 • λειτο υργός
  öffentliche, dem Volke nützliche Geschäfte verrichtend, wie δημιουργός, von den Liktoren. Bes. die Arbeiter, Handwerker im Heere. In den Inscr. öfter der dem Staate einen Dienst leistet, bes. ein öffentliches Amt auf eigene Kosten verwaltet; der Diener Gottes, der den Gottesdienst besorgt
 • λειχάζω
  lecken, in obscönem Sinne, fellare
 • λειχήν
  ῆνος, ὁ, die Flechte an den Bäumen, auch eine auf feuchtem Felsen wachsende Flechte. Bei Pferden u. anderen Tieren Stellen am Leibe, wo sich statt der Haare flechtenähnliche Gewächse befinden, u. bei Menschen eine Art Ausschlag, Flechte
 • λειχηνιάω
  Flechten haben, an Flechten leiden, von Bäumen, Tieren u. Menschen
 • λειχην-ώδης
  ες, flechtenartig
 • λειχ-ήνωρ
  ορος, ὁ, Leckmann, heißt eine Maus
 • λειχο-μύλη
  ἡ, Leckmühle, Mäusename
 • λειχο-πίναξ
  ακος, ὁ, Tellerlecker, Mäusename
 • λείχω
  lecken, auflecken
 • λειψ-ανδρέω
  Mangel an Menschen haben
 • λείψ-ανδρος
  den Mann verlassend
 • λειψανη-λόγος
  Überbleibsel aufsammelnd
 • λείψανον
  τό, Überbleibsel, Überrest; auch von Toten
 • λεῖψις
  ἡ, das Zurücklassen, Verlassen
 • λειψι-φαής
  μήνη, u. λειψί-φως
  ωτος, u. λειψί-φωτος
  mit abnehmendem Lichte
 • λειψό-θριξ
  τριχος, der die Haare verloren hat
 • λειψο-σέληνον
  τό, die Zeit, wo der Mond ausbleibt, nicht mehr scheint
 • λειψ-υδρέω
  Mangel an Wasser haben
 • λειψ-υδρία
  ἡ, Wassermangel
 • λειψ-ύδριον
  τό, die wasserlose Gegend, bes. die am Berge Parnes in Attika
 • λείψ-υδρος
  wasserlos
 • λει-ώδης
  ες, wie glatt
 • λείωμα
  τό, das Geglättete; auch das Abgeriebene, Kleingeriebene, ἄκρατον λείωμα, eine durch Reiben aus κύανος bereitete Malerfarbe
 • λείωσις
  ἡ, das Glätten, Zerreiben
 • λεκάνη
  ἡ, Schüssel, Becken, Wanne
 • λεκάνιον
  τό, Teller
 • λεκανο-μαντεία
  ἡ, das Wahrsagen aus der Schüssel
 • λεκανό-μαντις
  ὁ, der aus der Schüssel Weissagende
 • λεκανο-σκοπία
  ἡ, das Beschauen der Schüssel, um daraus zu weissagen
 • λεκιθίτης
  ἄρτος, ὁ, ein mit Eidotter bereitetes, od. aus Hülsenfrüchten gebackenes Brot
 • λεκιθο-λαχανό-πωλις
  ιδος, ἡ, Hülsenfrucht- und Gartenkrautverkäuferin
 • λεκιθο-πώλης
  ὁ, der Brei aus Hülsenfrüchten verkauft
 • λέκιθος
  ἡ, das Gelbe im Ei, Eidotter
 • λέκιθος
  ὁ, Brei von Hülsenfrüchten
 • λεκιθ-ώδης
  ες, breiartig, oder dotterartig, dottergelb
 • λεκίσκος
  ὁ, Schüsselchen
 • λεκός
  ὁ, u. λέκος
  τό, Schüssel, Teller
 • λέκτης
  ὁ, der Sprecher
 • λεκτικός
  zum Reden, zum Ausdruck gehörig, bes. sich für die Rede eignend. Von einer Maske
 • λεκτός
  1) gesammelt, auserlesen. 2) sagbar, zu sagen; ἔστ' ἐκείνῳ πάντα λεκτά, er darf alles sagen
 • λέκτριος
  bettlägerig
 • λεκτρίτης
  ϑρόνος, ὁ, bettartiger Lehnstuhl, Ruhebett
 • λεκτρο-κλόπος
  ὁ, der Ehebrecher
 • λέκτρον
  τό, Lager, Bett; bes, vom Ehebett; im plur., wo nur an ein Ehebett zu denken ist; Liebesgenuß
 • λεκτρο-χαρής
  ές, sich des Lagers, des Liebesgenusses freuend, Aphrodite
 • λεληθότως
  heimlich, unvermerkt
 • λελίημαι
  begierig trachten, streben; hastig, voll Begier, ungestüm; λελίητο ἰδέσϑαι, er begehrte zu sehen
 • λελογισμένως
  mit Überlegung, nach reiflicher Erwägung
 • λελυμένως
  gelöst, zerstreut
 • λέμβ-αρχος
  ὁ, Befehlshaber eines λέμβος
 • λεμβευτικὸς λόγος, ὁ
  eine Schrift des Heraklides, nach welcher er ὁ λέμβος genannt wurde, von unbekanntem Inhalt
 • λέμβος
  ὁ, ein kleiner Nachen mit spitzigem Vorderteil, Fischerkahn, Boot; ἐν τῷ λέμβῳ ἐσώϑη, beim Schiffbruch; übertr. vom Schmeichler, der einem immer nachfolgt
 • λεμβ-ώδης
  ες, von der Gestalt eines λέμβος
 • λέμμα
  τό, das Abgeschälte, die Rinde, Schale; vom Ei; ἰχϑύων, Schuppen
 • λέμνα
  ἡ, eine Pflanze im stehenden Wasser, wahrscheinlich die Wasserlinse
 • λέμφος
  ὁ, Schleim, bes. der Nase; daher der den Schnupfen hat, einfältiger Mensch
 • λεμφ-ώδης
  ες, rotzartig, übertr. von Menschen, einfältig
 • λέντιον
  τό, das lat. linteum
 • λεξείδιον
  τό, Wörtchen
 • λεξείω
  ich möchte gern sagen, sprechen
 • λεξι-γράφος
  der ein Wörterbuch schreibt
 • λεξι-θήρας
  ὁ, ein Wortjäger
 • λεξι-θηρέω
  nach Worten, Redensarten jagen
 • λεξι-θηρία
  ἡ, Jagd auf Worte, Redensarten
 • λεξικο-γράφος
  ein Wörterbuch schreibend
 • λεξικός
  ein Wort od. eine Redensart betreffend, bes. τὸ λεξικόν, sc. βιβλίον, das Wörterbuch
 • λεξί-λογα γράμματα
  Wörter zusammensetzend, bildend
 • λέξις
  ἡ, das Sprechen, der Ausdruck der Rede, Redeweise, Stil. Auch von einem einzelnen Worte. Auch = eine Redensart. Bei den Grammatikern bes. ein altes, selteneres, od. einem Schriftsteller eigentümliches Wort, das der Erklärung durch ein bekanntes, γλώσσημα, bedarf; so λέξις κωμική, πλατωνικαί u. ä., auch collectivisch, von einer Sammlung solcher Wörter
 • λεοντ-άγχωνος
  löwenerwürgend
 • λεοντέη
  sc. δορά, die Löwenhaut
 • λεοντεία , ἡ
  Löwenwildheit
 • λεόντεος
  u. λεόντειος
  vom Löwen
 • λεοντηδόν
  nach Löwenart, wie Löwen
 • λεοντιαῖος
  so groß wie ein Löwe
 • λεοντιδεύς
  ὁ, der junge Löwe
 • λεοντική
  ἡ, eine Pflanze, sonst κακαλία genannt
 • λεοντικός
  den Löwen betreffend
 • λεοντο-βάμων
  ονος, auf Löwen, Löwenfüßen ruhend
 • λεοντο-βότος
  Löwen nährend; λεοντόβοτος, von Löwen beweidet, wo sich Löwen aufhalten
 • λεοντο-δάμας
  αντος, ὁ, Löwen bändigend
 • λεοντο-δέρης
  ὁ, ein Edelstein, Achat, von der Ähnlichkeit mit der Farbe des Löwen
 • λεοντό-διφρος
  mit einem Löwenwagen, auf einem mit Löwen bespannten Wagen fahrend, die Rhea
 • λεοντο-ειδής
  ές, löwenähnlich, löwenartig
 • λεοντό-θῡμος
  löwenmutig
 • λεοντο-κέφαλος
  löwenköpfig
 • λεοντο-κομέω
  Löwen pflegen, halten
 • λεοντο-κόμος
  Löwen wartend, pflegend
 • λεοντο-μιγής
  ές, aus Vermischung mit einem Löwen entstanden
 • λεοντό-μορφος
  von Löwengestalt
 • λεοντό-παρδος
  ὁ, der Leopard, sonst λεόπαρδος
 • λεοντο-πέταλον
  τό, Löwenblatt, ein Kraut
 • λεοντο-πίθηκος
  ὁ, der Löwenaffe
 • λεοντο-πόδιον
  τό, Löwenfuß, ein Kraut
 • λεοντό-πους
  -πουν, gen. -ποδος, löwenfüßig
 • λεοντο-πρός-ωπος
  mit einem Löwenangesicht
 • λεοντο-τροφία
  ἡ, das Aufziehen von Löwen, Löwenzucht
 • λεοντ-ο ῦχος
  Löwen habend, haltend
 • λεοντο-φόνος
  Löwen tötend; τὸ λ., ein Tier, nach dessen Genuß der Löwe sterben soll; aber λεοντόφονος = von Löwen getötet
 • λεοντο-φόρος
  Löwen tragend, bringend
 • λεοντο-φυής
  ές, von Löwennatur
 • λεοντό-χλαινος
  mit einer Löwenhaut bekleidet, Herakles
 • λεοντό-χορτος
  od. λεοντοχόρτας, von Löwen verzehrt
 • λεοντό-ψῡχος
  löwenherzig
 • λεοντ-ώνυμος
  nach dem Löwen benannt
 • λεό-παρδος
  ὁ, der Leopard
 • λεπαδεύομαι
  Muscheln (λεπάς) fischen
 • λεπαδνιστήρ
  ῆρος, ὁ, das äußerste Ende des λέπαδνον
 • λέπαδνον
  τό, der breite, lederne Riemen, welcher das Joch, ζυγόν, unter dem Halse der Wagenpferde oder anderes Zugviehes zusammenhielt und mit dem Leibgurte, μασχαλιστήρ, verband. Übh. das Joch; ἀμηχάνοις δύαις λέπαδνον = überwältigt
 • λεπαδο-τεμαχο-σελαχο- γαλεο- κρᾱνιο- λειψανο- δρῑμ- υποτριμματο- σιλφιο- παραο- μελιτο- κατακε- χυμενο- κιχλ- επικοσσυφο- φαττο- περιστερ- αλεκτρυ- ον- οπτ- εγκεφαλο- κιγκλο- πελειο- λαγωο- σιραιο- βα- φη- τραγανο- πτερύγων
  das längste, neunundsiebzigsilbige griechische Wort, ein Frikassee aus allen möglichen Leckerbissen, oder auf Essen bezüglichen Sachen, welches folgende Bestandteile enthält: Austern - gesalzene Meerfische - Muränen - Lampreten - Bregen - Überbleibsel - scharfe Brühe - Silphium - Honig - Krammetsvögel - Drosseln - Enten - Tauben - gebratene Hahnenkämme - Kinklen - wilde Tauben - Hafen - eingekochten Most - Tunke - Knorpeln - Flügel
 • λεπαῖος
  felsig, bergig
 • λέπ-αργος
  mit weißem Fell, weißgrau; vom Esel; auch vom Schnee
 • λεπάς
  άδος, ἡ, eine einschalige Muschel, Napfschnecke, patella, die sich an Felsen, λέπας, fest ansaugt
 • <<< list operone >>>