194 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • κέρκωψ
  ωπος, ὁ, eine langschwänzige Affenart. Auf Menschen übertr., listiger, betrügerischer, heimtückischer Mensch
 • κέρμα
  τό, eigtl. das Abgeriebene, Zerschnittene, ein kleines Stück, bes. kleines Geld, Scheidemünze; τὸ στόμ' ἐπιβύσας κέρμασιν τῶν ῥητόρων, mit einigen Hellern den Mund stopfen
 • κερματίζω
  zerstückeln, zerreiben, zerlegen; auch = zu kleiner Münze schlagen, ausprägen
 • κερμάτιον
  τό, kleine Münze
 • κερματισμός
  ὁ, Zerstückelung, Zerlegung
 • κερματιστής
  ὁ, Geldwechsler
 • κέρνον
  τό, auch κέρνος
  ὁ u. τό, große irdene Opferschüssel mit kleinen vertieften Abteilungen, in denen bei den Mysterien der Korhbanten allerlei Früchte dargebracht wurden. Αἱ κέρναι sind auch zwei Knochenfortsetzungen der Rückenwirbel
 • κερνο-φορέω
  den κέρνος tragen
 • κερνο-φόρος
  den κέρνος tragend; κερνοφόρον ὄρχημα, der bei den korybantischen Mysterien übliche Tanz
 • κερο-βάτης
  ὁ, der auf Horn- oder Bocksfüßen Schreitende, od. der gehörnt Einherschreitende
 • κερο-βόας
  ὁ, horntönend, heißt die Flöte, λωτός, weil sie am untern Ende mit Horn besetzt ist
 • κερό-δετος
  mit Horn verbunden
 • κερο-ειδής
  ές, hornähnlich, ἕρπυλλον, nach den Blättern benannt
 • κερόεις
  εσσα, εν, gehörnt; ϑεός, Pan; ὄχος, ein von Hornvieh gezogener Wagen; λωτός, die mit Horn besetzte Flöte
 • κερ-οίαξ
  ᾱκος, ὁ, Tau, die Raaen an dem Maste zu befestigen u. zu lenken
 • κερο-πλάστης
  ὁ, mit Horn, mit dem Kamm schmückend, das Haar, Haarkräusler, weil das Haar auch κέρας hieß
 • κερό-στρωτος
  mit Horn belegt
 • κερο-τυπέω
  (mit den Hörnern) schlagen, stoßen
 • κερ-ουλκός
  an, mit den Hörnern ziehend; bes. den hörnernen Bogen ziehend, spannend; auch τόξα κερουλκά, der am Horn, am Bügel gespannte Bogen; κάλως, ein Tau, die Segelstange, Raa, κεραία zu ziehen
 • κερουτίας
  ὁ, übermütig, stolz
 • κερουτιασμός
  ὁ, Stolz
 • κερουτιάω
  eigtl. von Stieren od. Hirschen, die Hörner, das Geweih drohend in die Höhe richten; κεφαλὴν ἀνέτεινας, du warfst den Kopf in die Höhe
 • κερ-ουχίς
  ίδος, ἡ, gehörnt; κερουλκίς od. κερουλίς, mit krausen, gewundenen Hörnern
 • κερ οῦχος
  Hörner habend, gehörnt. Bes. κάλως, = κεραιοῦχος, κερουλκός, ein Tau an der Segelstange
 • κερό-χρῡσος
  goldgehörnt
 • κέρσιμος
  = κέρας βοός an der Angelschnur
 • κερ-τομέω
  verspotten, höhnen, schmähen, lästern
 • κερ-τόμημα
  τό, das Gespött
 • κερ-τόμησις
  ἡ, das Verspotten, Höhnen, Lästern
 • κερ-τομία
  ἡ, Schmähung, Spott
 • κερ-τομικός
  schmähend
 • κερ-τόμιος
  ον, neckend, spottend
 • κερ-τομιστής
  ὁ, der Spötter
 • κέρ-τομος
  eigtl. herzschneidend, herzkränkend, dah. höhnend, verspottend; ἢ κέρτομός με ϑεοῦ τις ἐκπλήσσει χαρά, betrügerisch
 • κερχαλέος
  trocken, rauh, heiser
 • κερχνασμός
  ὁ, Trockenheit, Rauhigkeit des Halses, Heiserkeit
 • κέρχνη
  ἡ, der Turmfalke, tinnunculus, wegen seiner heisern Stimme so genannt
 • κέρχνος
  ὁ, Trockenheit, Rauhigkeit; bes. Rauhigkeit des Halses, Heiserkeit
 • κερχνόω
  κερχνωτός, trocken, rauh, heiser gemacht
 • κερχν-ώδης
  ες, rauh, heiser; auch trans., heiser machend
 • κέρχνωμα
  τό, Trockenheit, Rauhigkeit, Heiserkeit
 • κέρχω
  trocken, rauh, heiser machen. Auch intrans., trocken, rauh, heiser sein, von dem heisern, pfeifenden Ton der Stimme, wenn die Luftröhre rauh od. voll Schleimes ist
 • κερ-ῳδός
  ὁ, Hornsänger
 • κερ-ῶνυξ
  υχος, mit hörnernen Hufen, Klauen
 • κεσκίον
  τό, Werg, Abgang des Flachses, Hede
 • κεστός
  durchstochen, gestickt; κεστὸς ἱμάς, der gestickte Brustgürtel der Aphrodite, der allen weiblichen Liebreiz verlieh; ὁ κεστός, substantivisch, der Gürtel, bes. der Gürtel der Aphrodite, mit Bezug auf die homerische Stelle; Zaubergürtel; οἱ λεγόμενοι κεστοί, ein Geschichtsbuch
 • κέστρα
  ἡ, 1) der Spitzhammer, mit einem gespitzten u. einem kolbigen Ende. Auch der Pfriem u. die Streitaxt. 2) ein Fisch, der als Leckerei berühmt war
 • κεστρεύς
  ὁ, ein Meerfisch, von seiner pfriemenförmigen Gestalt benannt, mugil der Römer. Weil man ihn stets mit leerem Magen gefunden haben wollte, hieß er νῆστις; dah. auch umgekehrt ein Hungerleider so genannt wurde
 • κεστρεύω
  leeres Magens, nüchtern sein
 • κεστρίτης
  ὁ, οἶνος, mit κέστρον abgezogener Wein
 • κέστρον
  τό, 1) eine gewürzige Pflanze, betonica officinalis. 2) (κεντέω) ein spitziges Eisen, Griffel
 • κέστρος
  ὁ, u. κεστρο-σφενδόνη
  ἡ, ein Pfeil mit einer fingerdicken, zwei Hände breiten Spitze, drei Fuß lang, der mit zwei ungleichen Stricken geschleudert wurde
 • κεστρο-φύλαξ
  ακος, ὁ, ein Aufseher, Wächter über die κέστροι
 • κεστρόω
  zuspitzen; mit einem spitzen Eisen eingraben; adj. verb. κεστρωτά, von enkaustischer Malerei; ξύλον, ein zugespitztes Holz, das an der Spitze gebrannt ist
 • κέστρωσις
  ἡ, das Eingraben, Gravieren mit einem spitzen Eisen; βαφικὴ μιμουμένη, etwa von enkaustischer Malerei
 • κευθμών
  ῶνος, ὁ, ein verborgener, abgelegener Ort, Schlupfwinkel, Höhle; μαιομένη κευϑμῶνας ἀνὰ σπέος, um Schätze zu verstecken; auch πυκινοὶ κευϑμῶνες, dichtverwahrte Schweinekofen; Ταρτάρου μελαμβαϑὴς κευϑμών, der schwarztiefe Schlund; aber ἕδρας τε καὶ κευϑμῶνας ἐνδίκου χϑονός ist = ἄδυτον, das verborgene Allerheiligste; κευϑμῶνες ὀρέων, Schluchten
 • κευθμωνο-χαρής
  ές, sich am verborgenen Orte erfreuend
 • κεῦθος
  τό,; bes. κεύϑεα γαίης, die verborgenen Tiefen der Erde, der innerste Erdschoß; κεῦϑος νεκύων, die Gruft. Auch οἴκων, das innerste Heiligtum
 • κεύθω
  1) bergen; a) in sich fassen; ὁπότ' ἄν σε δόμοι κεκύϑωσι καὶ αὐλή, aor. in der Bedeutung des Anfangens, wenn Hof und Haus dich aufgenommen haben werden, d. i. wenn du im Hause bist; εἴπερ τόδε κέκευϑεν αὐτὸν τεῠχος, von dem Aschenkruge. Daher von dem Grabe, das den Toten umschließt, in sich verbirgt; oft in Grabschriften; ὅπου κύϑε γαῖα, wo deinen Vater die Erde in ihren Schoß aufnahm, d. i. wo er begraben liegt; pass., εἰςόκεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύϑωμαι, bis ich in der Unterwelt verborgen, begraben bin; b) verbergen, verhehlen, verschweigen; οὐκέτι κεύϑετε ϑυμῷ βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα, ihr verhehlet nicht, daß ihr euch in Speis' u. Trank übernommen habt; c. acc. der Person, vor einem verborgen halten, verschweigen; μὴ κεύϑετ' ἔνδον καρδίας, verbergt es nicht in eurem Herzen. Das perf. hat Präsensbdtg, in sich verborgen halten. 2) intrans., verborgen sein; bes. von den Toten
 • κεφαλαία
  ἡ, alter eingewurzelter Kopfschmerz
 • κεφάλαιον
  τό, die Hauptsache, der Hauptpunkt, das Höchste u. Wichtigste in einer Sache; ὅτι περ κεφάλαιον τῶν κάτωϑεν ἤγαγες, den bedeutendsten der Toten, mit Anspielung auf Perikles' Kopf; so von Personen; ἡ πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῠτο τελευτᾷ, die Hauptsache kommt darauf hinaus, besteht darin; oft bei den Rednern, κεφάλαιον δὲ τῶν εἰρημένων· ἐκεῖνοι γάρ -, die Hauptsumme, das Resultat ist, daß -; oft für kurze Übersicht, in der die Hauptpunkte zusammengefaßt sind, das letzte Ergebnis, auch bei Rechnungen, die Hauptsumme; bei den Rhetoren die allgemeinen Sätze, aus denen man die Beweise hernimmt. Κεφάλαιον ἐπιτιϑέναι τινί, einer Sache den Kopf, die Krone aufsetzen, sie vollenden. Dah. adverbial ἐν κεφαλαίῳ, im Allgemeinen, im Ganzen, überhaupt. Eben so ἐπὶ κεφαλαίου καὶ διὰ βραχέων ποιήσασϑαι τὴν ἐξήγησιν, summarisch. Das Kapital, ἐξὸν ἀποδιδόναι τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον μήτε κεφάλαιον; auch das Kapitel. Übh. = κεφαλή; τῆς ῥαφανῖδος, das Kopfende des Rettigs, der Rettigkopf; so γλαύκου, eines Fisches
 • κεφαλαῖος
  den Kopf bildend, zum Kopfe gehörig; ῥῆμα, ein Haupt-, Kapital-, Kernwort, wie ein kopfgroßer Stein
 • κεφαλαιόω
  1) die Hauptsachen anführen, den Hauptmomenten nach erzählen, summarisch behandeln, zusammenfassen; κεφαλαιωσώμεϑα τὸν κάκιστον, im Allgemeinen bestimmen, erklären; pass. ist ἡ σύμπασα κεφαλαιοῦται ἑξακοσίων σταδίων, beträgt im Ganzen. 2) am Kopfe verwunden, töten
 • κεφαλαι-ώδης
  ες, der Hauptsache nach, summarisch
 • κεφαλαίωμα
  τό, das Hauptergebnis, die Hauptsumme
 • κεφαλαίωσις
  ἡ, summarische Behandlung, Zusammenfassen der Hauptpunkte
 • κεφαλ-αλγέω
  an Kopfschmerz leiden
 • κεφαλ-άλγημα
  τό, der Kopfschmerz
 • κεφαλ-αλγής
  ές, 1) an Kopfschmerz leidend. 2) akt., Kopfschmerz verursachend;
 • κεφαλ-αλγία
  ἡ, der Kopfschmerz
 • κεφαλ-αλγικός
  ή, όν, zum Kopfschmerze gehörig, geneigt; Kopfschmerz verursachend
 • κεφαλ-αρχέω
  Heerführer sein
 • κεφαλή
  ἡ (sanscr. kapâlas, lat. caput); 1) Kopf, Haupt, sowohl von Menschen als von Tieren; ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, vom Kopf bis zu den Füßen; ἐπὶ κεφαλήν, auf den Kopf, kopfüber; μὴ εὐϑὺς ἐπὶ κεφαλὴν πρὸς τὸ δικαστήριον βαδίζειν, Hals über Kopf. 2) das Haupt des Menschen, als der edelste Teil, die ganze Person umschreibend; teures Haupt; κατὰ κεφαλήν, kopfweise, viritim. 3) übertr., das Leben, wie auch wir in vielen Vrbdgn 'Kopf' für 'Leben' sagen; ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις, du wirst es mit deinem Kopfe büßen; σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν, σὺν σφῇσιν κεφαλῇσιν, büßten es mit ihren Köpfen, ihrem Leben ab; κεφαλὰς παρϑέμενοι, ihre Köpfe daran setzend, ihr Leben aufs Spiel setzend; ἐς κεφαλὴν τρέποιτ' ἐμοί; an den Kopf, an's Leben gehen; σοὶ εἰς κεφαλήν, auf deinen Kopf. 4) auch von anderen Dingen das Hauptende, Kopfende; ὑπὲρ κεφαλᾶς, über den Rand des Gefäßes; bei Medic. ein Knochen; der Säulenknauf; μήκωνος, Mohnkopf; σκορόδου, Knoblauchzwiebel; τῆς τάφρου, vom Walle; ποταμοῦ, die Quellen. 5) Hauptsache, Hauptsatz, Hauptergebnis, wie man es zum Schlusse einer Rede zusammenfaßt. Später auch so = Hauptperson, Anführer
 • κεφαλ-ηγερέτης
  ὁ, Köpfeversammler
 • κεφαληδόν
  kopfartig
 • κεφαλίδιον
  τό, Köpfchen
 • κεφαλίζω
  an den Kopf schlagen u. übh. töten
 • κεφαλικός
  den Kopf betreffend; den Kopf od. das Leben angehend, capitalis. Adv., κεφαλικῶς κολασϑήσεσϑαι, mit Todesstrafe od. Verbannung belegt werden
 • κεφαλίνη
  ἡ, der hinterste Teil der Zunge nach dem Schlunde zu
 • κεφαλῖνος
  ὁ, ein Meerfisch
 • κεφάλιον
  τό, Köpfchen eines Fisches
 • κεφαλίς
  ίδος, ἡ, das Köpfchen; Kopfbedeckung. Das Kopfende, der Anfang, βιβλίου. Ein Tau. Von den Kapitälen der Säulen
 • κεφαλισμός
  ὁ, die Multiplikation der Zahlen von eins bis zehn mit einander, das Einmaleins
 • κεφαλίτης
  λίϑος, ὁ, der Eckstein
 • κεφαλιῶται
  οἱ, die Häuptlinge
 • κεφαλο-βαρής
  ές, kopfschwer, mit schwerem Kopfe
 • κεφαλό-δεσμος
  ὁ, Kopfbinde, Kopfband
 • κεφαλο-ειδής
  ές, kopfförmig
 • κεφαλό-θλαστος
  mit gequetschtem Kopfe; τὸ κεφ., Kopfquetschung
 • κεφαλο-κλινέω
  den Kopf neigen
 • κεφαλο-κρούστης
  ὁ, den Kopf stechend, eine Art Phalangium
 • κεφαλό-μακτρον
  τό, ein Tuch, den Kopf abzutrocknen
 • κεφαλόῤ-ῥιζος
  mit kopfartiger, knolliger Wurzel
 • κέφαλος
  ὁ, ein Meerfisch, mit großem Kopfe
 • κεφαλο-τομέω
  den Kopf abschneiden
 • κεφαλο-τόμος
  den Kopf abschneidend
 • κεφαλο-τρύπανον
  τό, Schädelbohrer
 • κεφαλωτός
  mit einem Kopfe versehen, kopfartig, von Knollengewächsen, wie Knoblauch
 • κεχαλασμένως
  schlaff, locker
 • κεχαρισμένως
  u. κεχαριτωμένως
  annehmlich
 • κεχηνότως
  gähnend, mit offenem Munde
 • κεχην-ώδης
  ες, gähnend
 • κεχυμένως
  verschwenderisch
 • κεχωρισμένως
  abgesondert
 • κῆβος
  ὁ, eine geschwänzte Affenart
 • κηδεία
  ἡ, 1) Bestattung eines Toten, Leichenbegängnis. 2) Verwandtschaft, Verschwägerung
 • κήδειος
  1) der Fürsorge od. Achtung würdig, Gegenstand der Fürsorge, lieb, teuer; sorgsam. 2) zum Leichenbegängnis gehörig, die Trauer andeutend; so auch κουρὰν δ' ἰδοῦσα τήνδε κηδείου τριχός, von der zum Zeichen der Trauer abgeschnittenen Locke, Trauerlocke, nicht Locke des Bruders
 • κηδεμονία
  ἡ, Besorgung, Pflege
 • κηδεμονικός
  Sorge tragend, sorgsam, besorgend, pflegend
 • κηδεμών
  όνος, ὁ, der Besorger, Pfleger; diejenigen, welche das Leichenbegängnis, die Bestattung besorgen; auch von Schutzgöttern; Verwandter (durch Verschwägerung)
 • κήδεος
  ον, οἷς κήδεός ἐστι νέκυς, die den Toten besorgen müssen, von denen der Tote zu bestatten ist
 • κηδεστής
  ὁ, jeder durch Heirat Verwandte, Verschwägerte; Schwiegersohn; Schwiegervater; Schwager, sowohl Frauenbruder, als Mannesbruder; auch Stiefvater
 • κηδεστία
  ἡ, Verwandtschaft durch Heirat, Verschwägerung
 • κηδεστικός
  die Verwandtschaft durch Heirat, die Verschwägerung betreffend
 • κηδέστρια
  ἡ, Schwiegermutter, Schwiegertochter
 • κήδευμα
  τό, Verwandtschaft durch Heirat, Verschwägerung
 • κηδεύσιμος
  der Fürsorge würdig, od. zu bestatten
 • κήδευσις
  ἡ, das Bestatten der Toten
 • κηδεύω
  besorgen, pflegen; a) eine Leiche bestatten; b) durch Heirat, τὴν παῖδα, die Tochter verheiraten, οἱ κηδεύσαντες, die Schwiegereltern. Gew. intr., sich verschwägern, sich verheiraten, τὸ κηδεῦσαι καϑ' ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ, sich seinem Stande gemäß verheiraten
 • κήδιστος
  der Fürsorge, Achtung am würdigsten, der teuerste, werteste
 • κῆδος
  τό, Sorge, 1) Kummer, Betrübnis, Trauer; τῶν ἄλλων οὐ κῆδος, wegen der anderen ist keine Sorge, vor den anderen darf uns nicht bange sein. Bes. Trauer um einen Verstorbenen. Bestattung der Toten. 2) Verwandtschaft durch Heirat, Verschwägerung
 • κηδοσύνη
  ἡ, Betrübnis, Kummer
 • κηδόσυνος
  besorgt, sorgsam
 • κήδω
  besorgt machen, betrüben; übh. Schaden zufügen, verletzen, kränken. Med. κήδομαι, sich bekümmern, Sorge tragen für einen, sich seiner annehmen; auch = bestatten
 • κηδωλός
  sorgend
 • κηθίς
  ίδος, ἡ, u. κήθιον
  τό, 1) das Gefäß, in welches beim Wählen der Richter die Lose geworfen wurden. 2) der Becher, in dem man beim Würfelspiel die Würfel umschüttelt, bevor man sie ausschüttet
 • κηκάζω
  u. κηκαδέω
  schlecht machen, schmähen, schelten. Eigtl. vom Schreien der κήξ
 • κηκάς
  άδος, ἡ, schlecht machend, schmähend, scheltend, beschädigend
 • κηκασμός
  ὁ, Schmähung, Schimpf
 • κηκίβαλοι
  οἱ, Schaltiere
 • κηκίδιον
  τό, Galläpfelchen
 • κηκῑδο-φόρος
  Galläpfel tragend
 • κηκίς
  ῖδος, ἡ, alles Hervorquellende, Hervorsprudelnde, κηκίω; vom Blute; der Qualm; πορφύρας, der Purpursaft; μυδῶσα κηκὶς μηρίων ἐτήκετο κἀνέπτυε, von dem am Feuer verbratenden Fette. Später = der Gallapfel, der aus dem Safte der von gewissen Insekten angestochenen Eichenblätter entsteht, zum Schwarzfärben gebraucht
 • κηκίω
  hervorquellen, -sprudeln, reichlich ausströmen; ϑάλασσα κήκιε πολλὴ ἂν στόμα, viel Meerwasser strömte aus dem Munde; pass., τὰν ϑερμοτάταν αἱμάδα κηκιομέναν ἑλκέων, der aus der Wunde herausgetrieben wird, hervordringt; vom Rauch, Qualm
 • κήλας
  ὁ, der Kropfvogel
 • κηλάς
  άδος, ἡ, νεφέλη, 1) eine Wolke, die Wind, nicht Regen ankündigt, Windwolke; κηλὰς ἡμέρα, ein windiger, stürmischer Tag; auch vom Fuchse
 • κηλάστρα
  ἡ, u. κήλαστρον
  τό, u. κήλαστρος
  ἡ, ein immer grünender Baum, calastrus; ein Melkgefäß
 • κήλεος
  brennend, flammend
 • κηλέστης
  ὁ, der Bezaubernde, Entzückende
 • κηλέω
  besänftigen, beruhigen, mildern, lindern. Gewöhnlich = ϑέλγω, durch Musik, Gesang, zauberische Worte besänftigen, bezaubern; bestechen. Krankheiten durch Zauberformeln lindern, heilen
 • κήλη
  ἡ, Geschwulst, bes. Bruch
 • κηληδών
  όνος, ἡ, ein durch süßen Gesang bezauberndes, mythisches Wesen
 • κηληθμός
  ὁ, Bezauberung, bes. dadurch bewirktes Schweigen, entzücktes Schweigen
 • κήληθρον
  τό, Beschwichtigungs-, Zaubermittel
 • κήλημα
  τό, Bezauberung, Täuschung; vom Liebeszauber
 • κήλησις
  ἡ, das Bezaubern, Beschwichtigen; Ergötzen, Täuschen
 • κηλητήριος
  bezaubernd, besänftigend; τὸ κηλητήριον, Liebeszaubermittel
 • κηλητής
  ὁ, der Bezaubernde, für sich Gewinnende
 • κηλήτης
  ὁ, der einen Bruch od. Kropf hat
 • κηλῑδόω
  beflecken, beschmutzen; κηλιδοῦσϑαι, Flecken bekommen
 • κηλίδωμα
  τό, der Flecken
 • κηλίδωσις
  ἡ, die Befleckung
 • κηλιός
  brennbar
 • κηλίς
  ῖδος, ἡ, Fleck, Schmutz; Blutfleck; übertr., Schmach; Brandmal
 • κῆλον
  τό, eigtl. von καίω, jedes dürre u. deshalb leicht brennende Stück Holz; bes. a) der hölzerne Schaft des Pfeils, u. der Pfeil selbst; ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ῷχετο κῆλα ϑεοῖο, die Geschosse des Apollo, die Pest erregen, u. des Zeus, die in Gewitter, in Regen, Schnee u. dgl. bestehen. b) Danach heißen die Sonnenstrahlen χρύσεα κῆλα ἠελίου; von der Cither φόρμιγγος κῆλα καὶ δαιμόνων ϑέλγει φρένας, die Gesänge als Geschosse der Lyra
 • κηλο-τομία
  ἡ, das Schneiden eines Bruches
 • κηλο-τόμος
  einen Bruch schneidend, operierend
 • κηλόω
  1) verbrennen
 • κήλων
  ωνος, ὁ, 1) der Brunnenschwengel, oder der Balken beim Ziehbrunnen, der herabgelassen wird, auch Pumpe im Schiff. 2) ὄνος, der Zuchthengst; auch übertr. von einem geilen Menschen. Den Pan nennt so Cratin
 • κηλώνειον
  τό, Brunnenschwengel am Ziehbrunnen
 • κηλωνεύω
  einen Schwengel am Ziehbrunnen errichten, einen solchen Balken drehen
 • κηλωστά
  τά, Hurenhäuser
 • κημός
  ὁ, ein Maulkorb, der dem Pferde angelegt wird, wenn es am Zügel geführt wird, damit es nicht beißen kann; auch bei Menschen, wo der Knetende beim Bereiten des Teiges einen solchen hat, ein Tuch; ein geflochtenes Körbchen, der Deckel der Urne, in welche die Stimmsteinchen geworfen wurden; auch eine Art Fischerreuse; ein Frauenschmuck
 • κῆμος
  ἡ, eine magische Pflanze
 • κημόω
  dem Pferde den Maulkorb anlegen
 • κήμωσις
  ἡ, das Anlegen des Maulkorbs
 • κῆνσος
  ὁ, das lat. census
 • κήνσωρ
  das lat. censor
 • κήξ
  κηκός, ἡ, ein Meervogel, auch κήϋξ u. καύηξ genannt, Seemöve
 • κηπαία
  ἡ, ein Kraut, eine Salatpflanze
 • κηπαῖος
  aus dem Garten, zum Garten gehörig; ἡ κηπαία, sc. ϑύρα, die Gartentür; im Garten gebaut
 • κηπεία
  ἡ, der Gartenbau
 • κήπευμα
  τό, das im Garten Gebaute, das Gartengewächs
 • κηπεύς
  ὁ, der Gärtner
 • κηπεύσιμος
  was im Garten gebaut werden kann
 • κηπευτικός
  den Gärtner betreffend, ἡ κηπευτική, die Gartenbaukunst
 • κηπεύω
  im Garten Bäume ziehen; τὰ κηπευόμενα, Gartengewächse; κηπευτός, im Garten gebaut. Übertr., pflegen
 • κηπίον
  τό, eine Art sich die Haare scheren zu lassen
 • κηπίς
  ίδος, ἡ, Νύμ φη, Gartennymphe
 • κηπο-κόμας
  ὁ, der das Haar nach der Art geschoren trägt, die man κῆπος nennt
 • κηπο-λόγος
  im Garten lehrend, Epikur
 • κηπο-ποιΐα
  ἡ, Anlegung eines Gartens
 • κῆπος
  ὁ, 1) der Garten; auch der Kampfplatz in Olympia Διὸς κῆπος; übertr., ἐξαίρετον Χαρίτων κῆπον νέμομαι, die Dichtkunst; Ἀδώνιδος κῆποι, sprichwörtlich für jeden schnell vorübergehenden Reiz, für alles Gehaltlose; οἱ ἀπὸ τῶν κήπων werden die Epikuräer genannt, weil Epikur in einem Garten lehrte. 2) die weibliche Scham. 3) eine gewisse Art die Haare zu scheren. 4) Eine geschwänzte Affenart
 • κηπο-τάφιον
  τό, Grabmal im Garten
 • κηπο-τύραννος
  ὁ, der Gartentyrann, hieß der Epikuräer Apollodor
 • κηπ-ουρέω
  Gartenbau treiben
 • κηπ-ουρία
  ἡ, Gartenbau
 • κηπ-ουρικός
  ή, όν, zum Gartenbau gehörig
 • κηπ-ουρός
  ὁ, Gartenhüter; so heißt Priapus; übh. Gärtner
 • κηπο-φύλαξ
  ακος, ὁ, Gartenwächter
 • κήρ
  κηρός, ἡ, 1) die Todesgöttinn, die Göttinn des Sterbens, bes. beim gewaltsamen Tode, die den Griechen schrecklich erscheint, während der Todesgott, Θάνατος, unter einem freundlichen Bilde dargestellt wird; Todesgeschick; sie erscheint mit der Ἔρις u. dem Κυδοιμός auf dem Schlachtfelde in blutgetränktem Gewande, die Verwundeten u. Sterbenden herumzerrend. Es ist dem, der gewaltsames Todes sterben soll, schon bei der Geburt eine eigene Κήρ zugeteilt, die ihn zur bestimmten Zeit ereilt; nur Achilles hat zwei Keren, Todesloose, zwischen denen ihm zu wählen gestattet war. Μυρίαι, denn es gibt unzählig viel Keren der einzelnen Menschen oder viel verschiedene Todesarten. Die einzelne Κήρ heißt μέλαινα, ὀλοή, κακή; auch Κῆρες ϑανάτοιο. Übh. Unglück u. Verderben; so das Verderben, das die Angel unter die Fische bringt. Es erscheinen die Keren als Rache- od. Strafgöttinnen. Später übh. Unglücksgöttinn. 2) als Appellativum, das Todesgeschick, der Tod; τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι, das dünkt dir der Tod zu sein. Verderben; auch von der Krankheit des Philoktet; Schmach; auch in sittlicher Beziehung, Fehler, Unvollkommenheit
 • κῆρ
  κῆρος, τό, das Herz; bezeichnet bes. den Sitz des Wollens u. Begehrens; μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ, nach deinem u. meinem Herzen, Sinne; es bezeichnet dah. die Leidenschaft der Liebe u. des Hasses, πέρι κῆρι φιλεῖν, von Herzen lieben; des Zornes; der Freude; der Trauer; des Mutes u. der Furcht; auch vom Löwen. Seltener vom Verstande, als gleichbedeutend mit νόος verbunden
 • κήρα
  ἡ, = κήρ, Verderben, Schaden
 • κηραίνω
  1) beschädigen, verderben, ins Unglück bringen. 2) in Not u. Angst sein, besorgt sein; auch = zürnen
 • κηρ-αμύντης
  ὁ, Unglücksabwender
 • κηραφίς
  ίδος, ἡ, Meerkrabbe
 • κηρ-αχάτης
  ὁ, wachsgelber Achat
 • κηρ-έλαιον
  τό, Wachsöl, eine Salbe aus Öl und Wachs
 • κηρ-εμ-βροχή
  ἡ, feuchter Umschlag mit Wachs
 • κηρέσιος
  tödlich, verderblich
 • <<< list operone >>>