114 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἐλύω
  winden, krümmen; ῥυμὸς ἐπ ὶ γαῖαν ἐλύσϑη, fuhr gegen die Erde, wurde gegen die Erde gebeugt; ἐλυσϑείς, gekrümmt, sich krümmend, wälzend; ὑπὸ γαστέρ' ἐλ., unter den Bauch gekrümmt, geschmiegt; ἔρως ὑπὸ καρδίαν ἐλ, ins Herz geschmiegt; ἐν ψαμάϑοισι καὶ ἐν πηλοῖσιν ἐλ., darin versenkt, versteckt; ἐν κτερέεσσιν ἐλ., eingehüllt; ὁ δ' ἐν ψαμάϑοισιν ἐλυσϑείς, hingestreckt
 • ἑλ-ώδης
  ες, sumpfig
 • ἕλωρ
  ωρος, τό, u. ἑλώριον
  τό, Raub, Beute, Fang; bes. von den Leichnamen, die unbestattet als Fraß für Tiere liegen bleiben; von Sachen; Πατρόκλοιο ἕλωρα ἀποτίνειν, Hektor soll Buße dafür zahlen, daß Patroklos ihm zum Raube geworden ist
 • ἑλώριος
  ὁ, ein Wasservogel
 • ἐμαυτοῦ
  meiner selbst, meiner; in Sätzen, wo ich das subj. ist, stets alle Beziehungen auf das subj. auszudrücken, oft ohne besonderen Nachdruck
 • ἐμ-βαβάζω
  anschreien
 • ἐμ-βάδας
  ὁ, (Schuhmann); so nannte Theopomp den Anytus
 • ἐμ-βαδίζω
  einherschreiten
 • ἐμβαδο-μετρικός
  ή, όν, zur Flächenmessung gehörig
 • ἐμ-βαδόν
  einherschreitend; zu Fuß, zu Lande
 • ἐμβαδόν
  τό, die Grundfläche; Flächeninhalt
 • ἔμ-βαθρα
  τά, eine Art Schuhe
 • ἐμ-βαθύνω
  tief hineinmachen, aushöhlen; übertr., τὴν κακίαν ἑαυτοῖς, eindringen lassen. Intr., eindringen, versinken
 • ἐμ-βαίνω
  1) hineingehen, bes. νηΐ u. ἐν νηΐ, in ein Schiff, es besteigen; ἵπποισι - καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαώς, der auf den Wagen gestiegen ist; ἐπ' ἀπήνης ἐμβεβώς, auf dem Wagen stehend; κατ' ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα, darauf haftend; γαστέρα ἑφϑὴν ὑὸς ἐν ὄξει δριμεῖ καὶ σιλφίῳ ἐμβεβαῶσαν, darin liegend; εἰς ϑάλασσαν οὐκ ἐμβαίνοντες, das Meer betreten, befahren; übertr., εἰς τόνδ' ἐνέβης ξὺν ἀληϑείᾳ χρησμόν, du gingst ein, tatest einen wahren Spruch; darauf treten, ἁλουργέσιν, auf Purpurdecken; übertr., wie insultare. 2) einherschreiten; ἔμβητον, geht vorwärts. 3) dazwischentreten, mit der Nebenbdtg des Hinderns; trans. hineinbringen, hineinführen; εἰς φροντίδα, in Sorge versetzen; ἐς ἄντλον ἐμβήσει πόδα, den Fuß hineinsetzen, mit dem Fuße hineingehen
 • ἐμ-βακχεύω
  gegen einen rasen
 • ἐμ-βάλλω
  1) hineinwerfen, auf etwas werfen, schleudern; σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί, gab es ihm in die Hand; εἰς τὰς ἄρκυς, in die Netze treiben; μὶν αὖτις χερσὶν Ἀχιλλῆος ϑεὸς ἔμβαλεν, gab ihn, ließ ihn in die Hände fallen; εἰς τὸ δεσμωτήριον, ins Gefängnis werfen; oft übertr., εἰς ἀπορίαν, in Verlegenheit bringen; εἰς λόγον, darauf bringen; εἰς ἀτυχίας, ins Unglück stürzen; εἰς γραφάς, in Prozesse stürzen; τὸ πρᾶγμα εἰς γέλωτα καὶ λοιδορίαν, zum Gelächter machen; εἰς ἔχϑραν, verhaßt machen; τινὶ εἰς ὑποψίαν, in Verdacht bringen. Elliptisch zu erkl. sind ἐμβάλλειν κώπαις, sc. χεῖρας, rudern; χιλόν, χόρτον, sc. εἰς τὴν φάτνην, Futter vorwerfen; ψῆφον, das Stimmsteinchen in die Urne werfen, abstimmen; πληγάς, Prügel aufzählen, schlagen; πληγὴν μίαν εἰς τὸν βουβῶνα, versetzte ihm einen Hieb in; auch ohne Zusatz: schlagen. 2) hineinfügen, einschieben; ein Wort; einen Buchstaben; χαλινὸν ἵππῳ, dem Pferde den Zügel anlegen; χεῖρα δεξιάν, die Hand geben; ἐμβάλλω μενεῖν, ich verspreche zu bleiben; μοχλόν, den Riegel einschieben, vorschieben; τάφρον, einen Graben aufwerfen. In vielen anderen Beziehungen, z. B. φυτὰ ἀκροδρύων γενναῖα ἐμβεβλημένα, gepfropft; ἐμβ. δένδρα, einpflanzen; ζεύγη εἰς τὸν ἀγρόν, hinschicken, wie εἰς τὰ πλοῖα. Besonders auch von der Seele: einflößen, μένος τινί, σϑένος - ἑκάστῳ καρδίῃ; λόγον περί τινος, ein Gespräch worüber einleiten, anknüpfen; absol., σὺ δὲ ἔμβαλε περὶ τούτου, gehe darüber zu Rate. 3) intrans. hineinfallen (sich hineinwerfen, od. στρατόν), einen Einfall machen, einbrechen; ταῖς ναυσί, angreifen; von Schiffen bes. = mit dem ἔμβολον anfallen; darauf losstürzen; geradezu für begegnen. Sich wohin begeben. Von Flüssen: hineinfallen, sich ergießen; eindringen. 4) sich hineinlegen, bes. ins Schiff: eine Ladung einnehmen; μαρτυρίαν ἐνεβάλετο τοιαύτην, sc. εἰς τὸν ἐχῖνον, ein Zeugnis ablegen; ins Herz legen, daran denken. Komisch ἐμβάλλεσϑε τῶν λαγῴων, in sich hineinwerfen, sich damit vollfüttern
 • ἔμ-βαμμα
  τό, die Brühe, zum Eintauchen
 • ἐμ-βάπτω u. ἐμ-βαπτίζω
  eintauchen
 • ἐμ-βαρύθω
  darin, darauf schwer sein, lasten; vom Geruche; τί, belasten
 • ἐμ-βάς
  άδος, ἡ, eine Art großer, grober Filzschuhe der Männer, bes. bei den Böotern üblich; auch von Leder; ἐμβάδας καὶ τριβώνια φορεῖν, als Zeichen der Armut erwähnt; dah. in der Komödie die gewöhnliche Fußbekleidung der Leute niedriges Standes; auch der Schauspieler; von schönen Schmuckschuhen, wie die tragischen Schauspieler sie trugen
 • ἐμβασι-κοίτας
  ὁ, ein Trinkgeschirr
 • ἐμ-βασί-κοιτος
  zum Lager führend
 • ἐμ-βασιλεύω
  darin, darüber König sein, herrschen
 • ἐμ-βάσιος
  das Einsteigen ins Schiff, das Einschiffen beschützend, Beiwort des Apollo
 • ἔμ-βασις
  ἡ, 1) das Hineinsteigen, Hineingehen, z. B. in ein Schiff; das Einhergehen, -schreiten. 2) das, worauf man tritt, der Schuh; von Tieren: der Fuß, Huf. 3) die Badewanne; das Baden selbst
 • ἐμ-βασί-χυτρος
  ὁ, Topfkriecher, Mäusenamen
 • ἐμ-βαστάζω
  darin tragen
 • ἐμ-βατεία
  ἡ, das Antreten des Vermögens
 • ἐμ-βατεύω
  1) hinein-, darauftreten; πόλιν, betreten. Bes. κλήρους χϑονός, den Besitz antreten; εἰς τὸ πλοῖον, sich in den Besitz des Fahrzeugs setzen; εἰς τὴν οὐσίαν, die Erbschaft antreten. 2) bespringen
 • ἐμ-βατέω
  1) betreten. 2) bespringen
 • ἐμ-βατήριος
  1) zum Hineingehen gehörig; τὰ ἐμβατήρια, sc. ἱερά, die beim Einsteigen ins Schiff vor der Abfahrt dargebrachten Opfer. 2) beim Einherschreiten gebräuchlich; μέλος, Marschlied, Kriegsgesang, nach dem die Soldaten marschieren; κινήσεις ἐμβατήριοι καὶ χορευτικαί sind eine Art Waffentanz
 • ἐμ-βάτης
  ὁ, 1) der Ein-, Aufsteigende, sowohl vom Schiffe, Schiffssoldat, als vom Reiter. 2) worauf man geht, eine Art hoher Schuhe von Filz, Fußbekleidung der Reiter. Bes. der tragische Kothurn
 • ἐμ-βάφιος
  zum Eintauchen; τὸ ἐμβ., ein flaches Gefäß zu Salz u. Öl
 • ἐμ-βεβαιόω
  (darin) befestigen, bekräftigen
 • ἐμ-βεβηλόω
  entheiligen
 • ἐμ-βελής
  ές, innerhalb des Pfeilschusses
 • ἐμ-βιβάζω
  hinein-, hinaufsteigen lassen, führen, bringen; εἰς τὸ λῷστον ἴχνος, leiten; αὐτοὺς εἰς ἀπέχϑειαν, sie verfeinden; εἰς τὴν δικαιοσύνην, dazu anleiten, unterweisen
 • ἔμ-βιος
  1) am Leben, lebendig; bes. von Pflanzen, die, wenn sie eingepflanzt sind, einschlagen u. gedeihen. 2) τιμωρία, lebenslängliche Strafe
 • ἐμ-βιόω u. ἐμ-βιοτεύω
  darin leben; πέντε αὐτοκρατόρων ἡγεμονίαις ἐμβιώσας, der unter fünf Regierungen gelebt hatte; aber ὁ ἐμβεβιωκὼς πολιτικαῖς πράξεσιν, der sich damit stets beschäftigt hat. Von Pflanzen: fortkommen, gedeihen
 • ἐμ-βίωσις
  ἡ, von Pflanzen: das Gedeihen, Fortkommen
 • ἐμ-βιωτήριον
  τό, Aufenthaltsort, Wohnung
 • ἐμ-βλαστάνω
  darin sprossen, wachsen
 • ἐμ-βλάστησις
  ἡ, das Wachsen darin
 • ἔμ-βλεμμα
  τό, Blick ins Angesicht
 • ἐμ-βλέπω
  einem ins Angesicht sehen, ihn ansehen; ποῖ ἐμβλέψασα τοιοῦτον ϑράσος ὁπλίζει, worauf hinsehend, d. i. in welcher Absicht; δεινόν, schrecklich drein blicken; πῠρ ἐμβ., feurig blicken
 • ἔμ-βλεψις
  ἡ, Anblick, Blick
 • ἔμ-βλημα
  τό, das Ein-, Angesetzte, z. B. τὸ εἰς τὸν σίδηρον ἔμβλ. τοῠ ξύλου, das Stück des Lanzenschaftes, welches in das Eisen eingesetzt ist; das Pfropfreis; eingelegte erhabene Metallarbeit, die man abnehmen konnte, von Goldstickerei
 • ἔμ-βλησις
  ἡ, das Hineinwerfen, Einschalten
 • ἐμ-βοάω
  an-, zuschreien; bes. um anzutreiben; darein schreien, ein Kriegsgeschrei erheben
 • ἐμ-βόημα
  τό, das Zugerufene
 • ἐμ-βόησις
  ἡ, das Anrufen
 • ἐμ-βοθρεύω
  eine Grube hineinmachen
 • ἔμ-βοθρος
  in einer Grube, mit Gruben u. Vertiefungen
 • ἐμ-βοθρόω
  grubenartig aushöhlen
 • ἐμ-βολάς
  άδος, ἡ, das Hineingeworfene, Pfropfreis
 • ἐμ-βολεύς
  ὁ, alles, was hineingesteckt wird, Pflock, Pfropf; κράμβης ἐμβ., = πάσσαλος, das Holz, mit welchem beim Kohlpflanzen Löcher in die Erde gemacht werden
 • ἐμβολή
  ἡ, 1) das Hineinwerfen, -fügen; das Einsetzen, Einschieben eines Buchstaben. 2) das Hineindringen, der Einfall; beim Angriff eines Schiffes der Stoß, den es mit seinem Schnabel auf die Seite des andern tut; προςβολή; ἐμβολὰς ἔχειν, solche Stöße u. Verletzungen dadurch empfangen haben; der Wurf, Schuß. 3) der Ort zum Eindringen, Eingang, Paß. 4) von Flüssen: die Mündung. 5) der Balken des Mauerbrechers, an dem der Widderkopf sitzt
 • ἐμ-βολιμαῖος
  ον, zum Einschalten gehörig
 • ἐμ-βόλιμος
  eingeschaltet
 • ἐμ-βόλιον
  τό, 1) Einschiebsel, Episode, Intermezzo auf dem Theater. 2) eine Art kleiner Netze. 3) eine Art Wurfspieß
 • ἐμβόλισμα
  τό, das Eingeschobene
 • ἐμ-βολισμός
  ὁ, der Schalttag
 • ἐμ-βολο-ειδής
  keilförmig
 • ἔμ-βολον
  τό, u. ἔμβολος
  ὁ, alles, was eingeschoben, hineingesteckt wird, Pflock, Pfropf; dah. von einem keilförmigen Landstrich zwischen zwei Flüssen. Bes. a) der eherne Schnabel der Kriegsschiffe, mit dem man den feindlichen Schiffen einen Stoß in die Seite beizubringen u. diese zu versenken suchte; dah. die mit Schiffsschnäbeln gezierte Rednerbühne in Rom, rostra, ἔμβολοι heißt. b) eine keilförmige Schlachtordnung. c) der Türriegel. d) das Säulengebälk. e) das Pfropfreis; an Gebäuden angebaute Säulengänge
 • ἐμ-βομβέω
  darin summen
 • ἐμ-βόσκω
  darin weiden
 • ἐμ-βραδύνω
  darin, dabei zögern, verweilen
 • ἔμ-βραχυ
  in Kurzem, um es kurz zu sagen, überhaupt
 • ἔμ-βρεγμα
  τό, feuchter Umschlag
 • ἐμ-βρέμομαι
  hineinbrausen
 • ἔμ-βρεφος
  im Kindesalter
 • ἐμ-βρέχω
  einweichen, benetzen
 • ἐμ-βρίθεια
  ἡ, Gewicht, Schwere
 • ἐμ-βρῑθής
  ές, schwer, gewichtig; dah. fest, kompakt. Übertr., beschwerlich, lästig; dah. schwierig; schwerfällig. Ernst, gesetzt. Aber auch zornig, heftig. Adv. ἐμβριϑῶς, standhaft; ernsthaft
 • ἐμ-βρίθω
  schwer auf etwas einstürzen (vom Winde)
 • ἐμ-βρῑμάομαι
  darein schnauben; darin brummen, murren. Übh. auf etwas zürnen, seinen Unwillen äußern
 • ἐμ-βρίμημα
  τό, die Äußerung des Zornes an etwas
 • ἐμ-βρονταῖον
  τό, ein vom Blitze getroffener Ort, bidental
 • ἐμ-βροντάω
  andonnern, mit dem Blitze betäuben; übh. betäuben, verblüffen
 • ἐμ-βροντησία
  ἡ, Betäubung durch den Blitz, übh. Blödsinn, Wahnsinn
 • ἐμ-βρόντητος
  angedonnert, vom Blitze betäubt; übh. erschreckt, verblüfft; blödsinnig
 • ἐμ-βροχάς
  άδος, ἡ, das Senkreis des Weinstocks
 • ἐμ-βροχή
  ἡ, das Einweichen, Anfeuchten; der feuchte Umschlag; die Schlinge zum Aufhängen
 • ἐμ-βροχίζω
  in Schlingen verstricken
 • ἔμ-βροχος
  in der Schlinge verstrickt
 • ἐμβρύειος
  vom Embryo
 • ἐμ-βρύκω
  ein-, anbeißen
 • ἐμβρυο-δόχος
  den Embryo aufnehmend
 • ἐμβρυο-θλάστης
  ὁ, ein Instrument zur Zerstückung einer toten Frucht im Mutterleibe
 • ἐμ-βρύ-οικος
  ἄγκυρα, im Seemoose wohnend
 • ἐμβρυο-κτόνος
  die Frucht im Mutterleibe tötend
 • ἔμβρυον
  τό, die ungeborne Frucht im Mutterleibe; von Menschen; von Tieren; das neugeborne Lamm; was in einem andern Körper eingeschlossen, daselbst keimt u. wächst; auch ὑγρότης, die Fruchtbarkeit fördernd
 • ἔμ-βρυος
  voll Moos
 • ἐμ-βρυο-σφάκτης
  ὁ, der Embryoschlächter, ein Instrument, die Leibesfrucht zu töten
 • ἐμβρυο-τομέω
  das Kind aus dem Mutterleibe schneiden
 • ἐμβρυο-τομία
  ἡ, das Zerschneiden des Kindes im Mutterleibe
 • ἐμβρυ-ουλκέω
  das Kind aus dem Mutterleibe ziehen
 • ἐμβρυ-ουλκία
  ἡ, das Herausziehen des Kindes aus dem Mutterleibe
 • ἐμβρυ-ουλκός
  ὁ, die Entbindungszange
 • ἔμ-βρωμα
  τό, der Imbiß
 • ἐμ-βρωματίζω
  zu essen geben; essen
 • ἐμ-βυθίζω
  in die Tiefe versenken
 • ἐμ-βύθιος
  α, ον, in der Tiefe, bes. des Meeres
 • ἐμ-βυκανάω κέρατι
  auf dem Horne blasen
 • ἐμ-βυρσόω
  in ein Fell stecken
 • ἐμ-βύω
  verstopfen
 • ἐμ-βώμιος
  auf dem Altare
 • ἐμεσία
  ἡ, Neigung zum Erbrechen
 • ἔμεσις
  ἡ, das Brechen, Erbrechen
 • ἔμεσμα
  τό, das Ausgebrochene
 • ἐμετηρίζω
  ein Brechmittel geben
 • ἐμετήριος
  Brechen erregend; τὰ ἐμ »sc. φάρμακα, Brechmittel
 • ἐμετιάω
  Neigung zum Erbrechen haben
 • ἐμετικός
  1) Brechen erregend. 2) Einer, der oft sich erbricht, der wie die röm. Schwelger oft ein Brechmittel nimmt, um wieder schmausen zu können, Schwelger
 • ἐμετο-ποιέομαι
  sich zum Brechen reizen
 • ἐμετο-ποιός
  Erbrechen erregend
 • ἔμετος
  ὁ, das Erbrechen
 • ἐμετ-ώδης
  ες, nach Art des Erbrechens
 • ἐμέω
  ausspeien, ausbrechen, durch Brechen von sich geben; sich erbrechen. Übtr., vom Worte: plaudern, was einem in den Mund kommt
 • ἐμ-μαίνομαι
  dabei rasen
 • ἔμ-μαλλος
  wollig, zottig
 • ἐμ-μανής
  ές, in Raserei, rasend
 • ἐμμαπέω
  etwa = rasch handeln
 • ἐμ-μαπέως (μάρπτω, μαπεῖν
  also im Griff, schnell zugreifend), sofort, sogleich, rasch
 • ἐμ-μάρτυρος
  mit Zeugen, durch Zeugnisse erwiesen
 • ἐμ-μάσσομαι
  hineinkneten, -drücken
 • ἐμ-ματαιάζω
  auch ἐμματαΐζω u. ἐμ-ματάζω
  sich bei etwas töricht benehmen
 • ἐμ-ματέω
  mit dem hineingesteckten Finger befühlen, zum Erbrechen reizen
 • ἐμ-μάχομαι
  darin kämpfen
 • ἐμ-μέθ-οδος
  methodisch, kunstgemäß u. regelrecht
 • ἐμ-μεθύσκομαι
  sich bei etwas berauschen
 • ἐμ-μειδιάω
  dabei lächeln
 • ἐμ-μέλεια
  ἡ, 1) das Zusammentreffen im Gesange; angemessene Modulation der Stimme im Sprechen. Übh. Übereinstimmung, Angemessenheit; bes. in der Sprache, Concinnität. 2) der Chortanz in der Tragödie; übh. ein ernster, anständiger Tanz
 • ἐμ-μελετάω
  in, an etwas üben; ἡμῖν ἐμμελετητέον ἐστὶ τοῖς φαύλοις, wir müssen uns daran gewöhnen
 • ἐμ-μελέτημα
  τό, ein Gegenstand, an dem man sich übt
 • ἐμ-μελής
  ές, im Klange übereinstimmend, wohlklingend; abgemessen, rhythmisch. Häufig übertr., passend, schicklich; tauglich, geschickt; auch = sorgfältig; ἐμμελεστάτη πολιτεία, wohlgeordnete Verfassung; artig sein, witzig; bescheiden; Ggstz πλημμελῶν; von Sachen, οὐσία, bescheidenes, mäßiges Vermögen; überall an das rechte Maß zu denken
 • ἐμ-μεμαώς
  anstrebend, anstürmend, heftig, dem γλυκύϑυμος u. ἀγανόφρων entgeggstzt; vom Löwen; von leblosen Dingen
 • ἐμ-μέμονα
  in wilder Leidenschaft sein
 • ἐμ-μενετικός
  ή, όν, bleibend in, beharrend bei etwas
 • ἐμ-μενής
  ές, dabei ausharrend, standhaft; Standhaftigkeit; adverbial, ἐμμενὲς αἰεί, beharrlich, unablässig
 • ἐμ-μένω
  bleiben, verweilen in etwas; beharren bei etwas, treu dabei bleiben; τοῖς νόμοις, ὅρκοις, συνϑήκαις, treu daran halten, sie beobachten ; τῇ προαιρέσει, bei seinem Vorhaben. Auch Καρχηδονίοις, bei den Karthagern treu verbleiben, ihnen treu anhangen. Von Sachen: bestehen, dauern; τὸ σιδηροφορεῖσϑαι ἐμμεμένηκε τούτοις, ist geblieben, Gewohnheit geworden; ἐὰν οὗτος ὁ λόγος ἐμμένῃ, besteht, Gültigkeit hat
 • ἐμ-μερίζω
  verteilen
 • ἐμ-μέριμνος
  besorgt
 • ἐμ-μεσῑτεύω
  vermitteln
 • ἔμ-μεσος
  in der Mitte, dazwischen
 • ἔμ-μεστος
  angefüllt, voll, τινός, von etwas
 • ἐμ-μεστόω
  anfüllen
 • ἐμ-μετ-εωρίζομαι
  τινί, sich worin erheben
 • ἐμ-μετρέω
  woran abmessen
 • ἐμ-μετρία
  ἡ, das Ebenmaß; Ggstz von ἀμετρία
 • ἔμ-μετρος
  im Maß, metrisch, poetisch; ἔμμετροι ποιηταί, epische u. tragische, an ein bestimmtes Versmaß gebundene Dichter; nach einem Maß abgemessen, ebenmäßig, von richtigem Maße. Adv. ἐμμέτρως, in Versen; angemessen; abgemessen, mäßig
 • ἐμ-μετρότης
  ητος, ἡ, das Ebenmaß
 • ἐμ-μήνιος
  monatlich; τὰ ἐμμ., monatliche Reinigung der Frauen
 • ἔμ-μηνις
  im Zorn, sehr zornig
 • ἔμ-μηνος
  im Monat, a) einen Monat dauernd, einen Monat lang. b) monatlich, jeden Monat geschehend
 • ἔμ-μητρος
  Kern, Mark enthaltend; ξύλα, Kernholz
 • ἐμ-μίγνῡμι
  hineinmischen, vermischen; intrans., ἔνϑ' οἶμαι - Θησέα - τάχ' ἐμμίξειν βοᾷ, handgemein werden
 • ἔμ-μιλτος
  mit Rötel gefärbt, rot
 • ἔμ-μισθος
  um Sold, Lohn gedungen; ξένοι, Mietstruppen. Übh. wer Lohn empfängt; auch τοὺς παῖδας τῶν τεϑνηκότων, ὀρφάνους ὄντας ἐμμίσϑους ἐποίησεν, gab ihnen Unterstützung, Pension
 • ἔμ-μοιρος
  teilhabend
 • ἐμ-μονή
  ἡ, das Darinbleiben, Ausdauern, κακοῦ, im Übel
 • ἔμ-μονος
  darin, dabei bleibend, ausdauernd, treu, fest
 • ἔμ-μορος
  teilhaftig; dah. glücklich. Vom Schicksal zugeteilt
 • ἔμ-μορφος
  mit Gestalt begabt, körperlich
 • ἔμ-μοτος
  eigtl. mit Charpie belegt, dah. ein Geschwür od. eine eiternde Wunde habend, wobei Charpie aufgelegt werden muß; ἔμμοτον φάρμακον, mit Charpie aufgelegte Salbe. Übertr., δώμασιν ἔμμοτον, ein Heilmittel, Balsam, denn ἄλγος gehört zur vorigen Strophe u. Periode, also nicht »ein unheilbarer Schaden«.
 • ἔμ-μοχθος
  mit Arbeit, Mühsal verbunden
 • ἐμ-μυέω
  einweihen
 • ἐμός
  ἐμή, ἐμόν, mein; ἐμὸν αὐτοῠ, mein eigen; οὐκ ἐμὸν τόδε, das ist nicht meine Sache; εἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς, mein Unglück; τὰ ἐμά, das Meinige, mein Eigentum; οἱ ἐμοί, die Meinigen, die Verwandten; τὸ ἐμόν, u. häufiger τό γ' ἐμόν, was mich betrifft, meinerseits; τὸ δὲ δὴ ἐμόν τε καὶ τῆς ἐμῆς τέχνης σιγῶ, von mir u. meiner Kunst; auch ἡ ἐμή = mein Vaterland. Objektiv ist es zu fassen in ἐμὴ ἀγγελία, eine mich betreffende Botschaft; τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς, Ehrfurcht gegen mich; οὑμὸς πόϑος, nach mir; τἀμὰ νουϑετήματα, Ermahnungen an mich; εὔνοια ἐμή, gegen mich; δωρεὰ ἐμή, Geschenk an mich; aber τὰ δ' ἐμὰ δῶρα = das Geschenk, das ich selbst war; αἱ ἐμαὶ διαβολαί, gegen mich; τὸ ἐμόν, mein Vorteil, Nutzen
 • ἐμπάζομαι
  sich um etwas bekümmern, Rücksicht auf etwas nehmen
 • ἐμ-πάθεια
  ἡ, heftige Leidenschaft
 • ἐμ-παθής
  ές, in heftiger Leidenschaft, leidenschaftlich; πρὸς δόξαν ἐμπαϑέστερον ἔχειν, leidenschaftlicher für Ruhm; von heftiger Trauer
 • ἐμ-παιᾱνίζω
  dabei einen Päan singen
 • ἔμ-παιγμα
  τό, Spott gegen j-n
 • ἐμ-παιγμός
  ὁ, das Verspotten
 • ἐμ-παιδεύω
  darin, dabei erziehen, τινί
 • ἐμ-παιδο-τριβέομαι
  sich in etwas üben, τινί
 • ἐμ-παιδο-τροφέω
  darin, dabei erziehen, τῇ οὐσίᾳ ἐμπαιδοτροφούμενοι, ihre Kinder von dem Vermögen erziehend
 • ἐμ-παίζω
  1) in, auf etwas spielen, springen; τῷ γυμνασίῳ, im Gymnasium; χοροῖς, im Reigen mittanzen. 2) verspotten, zum Besten haben, illudere
 • ἐμ-παίκτης
  ὁ, der da verspottet, der Betrüger
 • ἔμ-παιος
  dareinschlagend; plötzlich hereinbrechend
 • ἔμ-παιος
  = ἔμπειρος, kundig, erfahren; τινός, in etwas
 • ἔμ-παις αιδος
  schwanger
 • ἔμ-παισμα
  τό, das Eingeschlagene, in Metall getriebene Figuren u. Zierrateen
 • ἐμ-παιστική
  ἡ, sc. τέχνη, die Kunst, das Metall zierlich zu treiben, od. durch Schlagen Figuren hineinzuarbeiten
 • ἔμ-παιστος
  mit eingeschlagener Metallarbeit
 • ἐμ-παίω
  hineinschlagen, einprägen; in Metall Figuren einarbeiten. Übertr., ἐμπαίει τί μοι ψυχῇ σύνηϑες ὄμμα, tritt mit Gewalt vor die Seele
 • ἐκ-πακτόω
  hinein-, verstopfen
 • ἐμ-παλάσσω
  darin, damit verwickeln; ἐν ἕρκεσι ἐμπαλασσόμενοι, darin verwickelt; τῷ ἀγκίστρῳ, vom Fisch
 • ἔμ-παλιν u. ἔμ-παλι
  1) rückwärts, zurück; ἡ ἔμπαλιν ὁδός, die Rückkehr. 2) umgekehrt, im Gegenteil; τὸ ἔμπ. u. τὰ ἔμπ., das Gegenteil, das Entgegengesetzte; γνώμας, wider Erwarten; ἔμπαλιν λέγει, ganz entgegengesetzt dem Früheren; ὥσπερ οἱ ἔμπ. ὑποδούμενοι, auf die verkehrte Art, d. h. den rechten Schuh auf den linken Fuß ziehen; ἐγὼ γνώμην ἔχω τὰ ἔμπαλιν ἢ οὗτοι, ich habe die entgegengesetzte Ansicht von diesen; ἐκ τοὔμπαλιν, von der entgegengesetzten Seite. 3) wiederum, wieder
 • ἐμ-πάλλω
  hineinschwingen; αἶψα πυρῇ ἐνέπαλτο, sprang hinein
 • ἐμ-πάμων
  ον, im Besitz, wohlhabend
 • ἐμ-παν-ηγυρίζω
  in, über etwas ein Fest feiern, eine Festversammlung halten: eine Rede halten
 • ἐμ-παρα-βάλλομαι
  sich hineinstürzen; τῇ ψυχῇ, sich etwas einfallen lassen
 • ἐμ-παρα-γίγνομαι
  hinkommen
 • ἐμ-παρά-θετος
  worin eingelegt
 • ἐμ-παρα-σκευάζω
  darin zubereiten
 • ἐμ-παρά-σκευος
  vorbereitet
 • ἐμ-παρα-τίθημι
  in etwas, τινί, niederlegen
 • ἐμ-παρ-έχω
  darreichen, preisgeben; ἐμπαρασχόντες τὴν πόλιν προκινδυνεῠσαι, sie ließen die Stadt sich der Gefahr aussetzen; ὄνομά τινι, den Namen dazu hergeben; ἑαυτόν, sich preisgeben; sich im Kampfe dem Tode aussetzen
 • ἐμ-παρ-ίημι
  hineinwerfen, u. intrans. hineinfahren. Pass., darin, dabei nachlassen
 • <<< list operone >>>