064 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

 • ἀφ-ιλαρύνω
  aufheitern
 • ἀφ-ιλάσκομαι
  versöhnen
 • ἀ-φίλ-αυτος
  nicht selbstliebig
 • ἀ-φιλ-εργέω
  die Arbeit nicht lieben
 • ἀ-φιλ-εργία
  Unlust zur Arbeit
 • ἀ-φιλ-έταιρος
  die Freunde nicht liebend
 • ἀ-φιλ-έχθρως
  Feindschaften nicht liebend
 • ἀ-φιλ-ήδονος
  das Vergnügen nicht liebend
 • ἀ-φίλητος
  nicht geliebt
 • ἀ-φιλία
  Freundelosigkeit
 • ἀ-φιλο-δοξία
  Mangel an Ruhmsucht
 • ἀ-φιλό-δοξος
  nicht ruhmsüchtig
 • ἀ-φιλ-οικτίρμων
  unbarmherzig
 • ἀ-φιλο-καλία
  Mangel an Liebe zum Schönen
 • ἀ-φιλό-καλος
  das Schöne, Gute nicht liebend
 • ἀ-φιλό-κομπος
  Prahlerei nicht liebend
 • ἀ-φιλό-λογος
  ohne Liebe zu den Wissenschaften
 • ἀ-φιλό-μαχος
  nicht kampfliebend
 • ἀ-φιλό-νεικος
  nicht Streit liebend
 • ἀ-φιλο-ξενέω
  nicht gastfrei sein
 • ἀ-φιλο-πλουτία
  Verachtung des Reichtums
 • ἀ-φιλο-πόλεμος
  nicht kriegliebend, friedfertig
 • ἀ-φιλό-πονος
  nicht arbeitliebend
 • ἄ-φιλος
  1) ohne Freunde; unangenehm. 2) feindlich
 • ἀ-φιλο-σόφητος
  in der Philosophie od. den Wissenschaften übh. nicht unterrichtet
 • ἀ-φιλο-σοφία
  Verachtung der Philosophie
 • ἀ-φιλό-σοφος
  unphilosophisch
 • ἀ-φιλο-στάχυος
  ohne Ähren od. Brotkorn
 • ἀ-φιλο-στοργέω
  nicht zärtlich lieben
 • ἀ-φιλό-στοργος
  nicht zärtlich liebend
 • ἀ-φιλο-τῑμία
  Mangel an Ehrliebe
 • ἀ-φιλό-τῑμος
  ohne Ehrliebe; einer, der sein Vermögen lieber hingiebt, um keine Liturgie zu übernehmen; ohne Ehrgeiz. Adv. ἀφιλοτίμως, ἀληϑεύειν, unpartheiisch
 • ἀ-φιλο-χρηματία
  Verachtung des Reichtums
 • ἀ-φιλο-χρήματος
  Reichtum nicht achtend
 • ἀφ-ῑματόω
  der Kleider (ἱμάτιον) berauben
 • ἄφ-ιξις
  1) das Ankommen. 2) Rückkehr. 3) das Weggehen, Abreise
 • ἀφ-ιππάζομαι
  davon reiten
 • ἀφ-ιππεύω
  weg-, zurückreiten
 • ἀφ-ιππία
  Ungeschicklichkeit im Reiten
 • ἄφ-ιππος
  1) für Reiterei untauglich. 2) ungeschickt im Reiten
 • ἀφ-ίπταμαι
  wegfliegen
 • ἀφ-ίστημι
  1) beiseit stellen, entfernen, τινά τινος, von j-m; ἄρχοντα, ihn abtreten lassen, absetzen; weitweg aufstellen; von j-m abtrünnig machen, entfremden; τῆς ὁρμῆς, von dem Unternehmen abbringen; abwenden; sich zurückziehen; von sich abwenden. 2) a) abstehen, entfernt sein; von innerem Unterschiede, b) sich entfernen, wegbegeben; bes. abtrünnig werden, abfallen; von Sachen: sie aufgeben, verlassen; τῆς προικός, auf die Mitgift verzichten; τῶν ἐν ἠπείρῳ, sich derselben begeben; geradezu: verlieren; τῆς ἐλπίδος, von der Hoffnung abstehen, sie aufgeben; τῆς ὁρμῆς, ablassen davon; πόνων καὶ κινδύνων, sich den Gefahren u. Anstrengungen entziehen; πόλεμον εἰς ἐχυρὸν χωρίον, sich vor dem Kriege in eine Festung zurückziehen; τῶν ἀναλωμάτων, vor den Ausgaben zurücktreten. 3) abwägen; sich ab- od. zuwägen lassen
 • ἀφ-ιστορέω
  von wo aus bemerken u. betrachten
 • ἄφλαστον
  das gebogene Schiffshinterteil, mit Zierraten versehen, der Knauf
 • ἄ-φλεβος
  ohne Adern
 • ἀ-φλέγμαντος
  1) unentzündet. 2) Entzündung verhütend; gesunde, nicht erhitzende Kost. 3) ohne Schleim, von gesunden, nicht durch Schlemmerei verdorbenen Säften
 • ἄ-φλεκτος
  nicht verbrannt; nicht am Feuer zubereitet
 • ἀ-φλόγιστος
  unverbrennlich
 • ἄ-φλογος
  ohne Feuer
 • ἄ-φλοιος
  ohne Rinde
 • ἄ-φλοισβος
  ohne Geräusch
 • ἀ-φλοισμός
  περὶ στόμα γίγνετο, von einem Wütenden: Schaum, Geifer; Zähneknirschen
 • ἀ-φλύᾱρος
  nicht geschwätzig
 • ἀ-φλυκταίνωτος
  ohne Hitzblattern
 • ἀφνειόομαι
  reich werden.
 • ἀφνειός
  ἀφνεός
  ἀφνήμων
  bemittelt, reich; ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσϑῆτός τε, reicher an Gold u. Kleidern
 • ἀφνύνω
  reich machen, bereichern
 • ἄφνω
  ἄφνως
  plötzlich
 • ἀ-φόβητος
  nicht erschreckt, ohne Furcht
 • ἀ-φοβία
  Furchtlosigkeit
 • ἄ-φοβος
  1) furchtlos, unerschrocken. 2) nicht Furcht einflößend, nicht fürchterlich
 • ἀ-φοβό-σπλαγχνος
  furchtlosen Herzens
 • ἀφ-όδευμα
  der Stuhlgang
 • ἀφ-οδευτήριον
  der Abtritt
 • ἀφ-οδεύω
  bei Seite, d. i. zu Stuhle gehen
 • ἄφ-οδος
  1) das Weggehen, Abmarsch; der Rückzug, die Rückkehr. 2) der Abtritt; der Stuhlgang
 • ἀ-φοίβαντος
  ungereinigt, unrein
 • ἀ-φοίνικτος
  ungerötet
 • ἀ-φοίτητος
  unbetreten
 • ἀ-φολίδωτος
  nicht schuppig
 • ἄφ-ολκος
  weniger wiegend
 • ἀφ-ομαρτέω
  ἀφ-ομῑλέω
  sich entfernen
 • ἀφ-όμοιος
  1) unähnlich? 2) verähnlicht?
 • ἀφ-ομοιόω
  1) ähnlich machen, nachbilden (von Malern). 2) vergleichen; pass., ähnlich werden, ähnlich sein; πρός τι, nach etwas gebildet werden
 • ἀφ-ομοίωμα
  Abbildung, Ebenbild
 • ἀφ-ομοίωσις
  das Abbilden
 • ἀφ-ομοιωτικός
  zum Abbilden, Vergleichen gehörig, geschickt
 • ἀφ-οπλίζω
  entwaffnen; seine Rüstung ablegen
 • ἀφ-οράω
  1) in der Ferne, von fern sehen; übh. hinsehen auf etwas, seine Augen auf etwas richten; δριμὺ πρός τινα, ihn finster ansehen; τὴν πατρίδα ἐνϑένδε ἀφορῶ, ich sehe nach dem Vaterlande hi. 2) wegsehen, den Rücken zukehren
 • ἀ-φόρητος
  1) unerträglich. 2) ungetragen (von Kleidern)
 • ἀ-φορία
  die Unfruchtbarkeit; φρενῶν, Wahnsinn
 • ἀφ-ορίζω
  a) begrenzen, die Grenzen bestimmen; ὅροι ἀφωρισμένοι, genau bestimmte Grenzen; die Grenzen eines verpfändeten Grundstückes bestimmen, ὅσοις ἡ οὐσία ἀφωρισμένη ἦν, denen ihr Vermögen verpfändet war; χώραν ἀφορίσασϑαι, für sich abgrenzen, d. i. erobern; τιμὰς νερτέρων ἀφοριζόμενος, schmälern; pass. ἡ ὑφ' ἡμῶν ἀφορισϑεῖσα χώρα, das von uns Eroberte. b) ein Ziel setzen, beendigen. c) trennen, absondern, ; ἀφωρισμένος, abgesondert, abgeschlossen. d) des Landes verweisen. e) einen Begriff abgrenzen, definieren. f) τέχνην ἐριστικὴν ἀφωρισμένος, der diese Kunst abgesondert besonders betreibt
 • ἀφ-όρισμα
  das Abgegrenzte
 • ἀφ-ορισμός
  1) Abgrenzung. Bestimmung. 2) ein kurzer Satz, der den Hauptbegriff einer Sache gedrängt zusammenfaßt, z. B. die Aphorismen des Hippokrates
 • ἀφ-οριστικός
  zum Begrenzen, Bezeichnen gehörig; trennend; in kurzen Sätzen, aphoristisch
 • ἀφ-ορμάω
  aufbrechen, wegeilen; τῆς χϑονός, aus dem Lande; ἀφώρμησαν, von Schiffen gesagt, nicht auf ἀφορμέω zurückzuführen; οὐ γὰρ ἅλι' ἀφορμᾷ ποτε, vom Blitze; τί τήνδε ἀφορμᾷς πεῖραν, was brichst du auf zu solchem Unternehmen?
 • ἀφ-ορμή
  der Ort, von dem man ausgeht, Ausgangspunkt, z. B. zu kriegerischen Unternehmungen; Ursache, Veranlassung, Gelegenheit; die Mittel zu einer Unternehmung, die in dem Terrain liegen; die Geldmittel, δανείσασϑαι ἐς ἔργων ἀφορμήν, Geld borgen, um eine Unternehmung zu beginnen; ἀφορμὴ εἰς ξένους τριςχιλίους, Mittel, um 8000 Söldner zu werben; ἀφορμαὶ παισίν, Auskommen für; εἰ ἦν αὐτῷ ἰδία ἀφ. πρὸς τῇ τραπέζῃ, ein eigenes Kapital beim Wechsler; πίστις ἀφορμὴ πασῶν μεγίστη πρὸς χρηματισμόν, der Kredit ist das beste Kapital; Ggstz von ὁρμή, Abneigung, Abmahnung
 • ἀφ-ορμιάω
  fortgehen wollen
 • ἀ-φόρμιγκτος
  ἀφόρμικτος
  ohne Zitherspiel, nicht zur Zither zu singen
 • ἀφ-ορμίζομαι
  Schiffe (vom Ankerplatz) absegeln lassen
 • ἄφ-ορμος
  aus dem Hafen; ἀφορμηϑείς, mach dich fort aus meinem Lande
 • ἀ-φορο-λόγητος
  frei von Tribut
 • ἄ-φορος
  unfruchtbar; unfruchtbar machend
 • ἄ-φορτος
  unbelastet, unbeschwert, ἀφόρτως χρῆσϑαι, ohne sich beschwert zu fühlen
 • ἀ-φόρυκτα
  unbefleckt
 • ἀφ-οσιόω
  1) heiligen, durch Reinigungsopfer eine Schuld wegnehmen, entsühnen; ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῆς συγγενείας, solenne Formel: Reinigungsopfer für sich u. das ganze Haus darbringen; τὰς ἀράς, die Flüche aufheben; τοὺς δαίμονας, die Götter versöhnen; ϑεῷ ἀποσιοῦσϑαι, die Erstlinge darbringen. 2) ἐξόρκωσιν; λόγιον ἀφοσιοῦσϑαι, sich reinigen, in Beziehung auf den Eid, ihn erfüllen, tun was das Orakel verlangt hat; ὅρκον ἀφ., den Eid schwören; τὰ πρός τινα, ihm die letzte Ehre erweisen, die gebührenden Totenopfer darbringen. 3) sich von etwas reinigen, es zurückweisen, verabscheuen; βασιλείαν, ablehnen. 4) nur des religiösen Gebrauchs wegen etwas tun, leichthin; ἀφωσιωμένως, nur zum Schein
 • ἀφ-οσίωμα
  das Reinigungsopfer
 • ἀφ-οσίωσις
  das Reinigungsopfer, die Reinigung; τῆς ἀφοσιώσεως ἕνεκα, nur zum Scheine, um dem Gewissen zu genügen; τιμῆς ἀφοσίωσις, die äußerliche, kalte Ehrenbezeugung
 • ἀ-φραδέω
  unüberlegt handeln
 • ἀ-φραδής
  unüberlegt, unbesonnen; νεκροί, besinnungslos. Adv. ἀφραδέως, unüberlegter, törichter Weise
 • ἀ-φραδία
  Unverstand, Torheit, Unbesonnenheit; ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο, Unerfahrenheit im Kriege
 • ἀ-φράδμων
  ohne den Verstand, etwas vorherzusehen
 • ἀ-φραίνω
  unvernünftig, töricht sein
 • ἄ-φρακτα
  sc. πλοῖα, Schiffe ohne Verdeck
 • ἄ-φρακτος
  unverzäunt, d. i. ungeschützt, φίλων, von Freunden; οἴκησις, unbefestigt; ἐν ἀφράκτῳ οἰκεῖν, unbeschützt wohnen; unvorsichtig
 • ἄ-φραστος
  1) unbemerkt, unbekannt; ἄφραστοι κατιδεῖν, unverständlich; φάτις, worüber man nicht urteilen kann; unsichtbar; unvorhergesehen, unerwartet. 2) nicht zu sagen, unaussprechlich; ungeheuer. 3) unvernünftig, wahnsinnig. Adv. ἀφράστως, unerwartet
 • ἀφρέω
  schäumen, ἵπποι ἄφρεον στήϑεα, schäumten an der Brust
 • ἀφρη-λόγος
  Schaumlöffel
 • ἀφρηστής
  der Schäumer, Beiwort des Delphin
 • ἀ-φρήτωρ
  ohne Zunft (φράτρα), ungesellig
 • ἀφριάω
  schäumen
 • ἀφρίζω
  schäumen; vom Becher
 • ἀ-φρικτί
  ohne zu schaudern
 • ἀφριόεις
  schäumend
 • ἀφρισμός
  das Schäumen
 • ἀφρῖτις
  Schaumgisch
 • ἀφρό-γαλα
  zu Schaum gerührte Milch
 • ἀφρο-γένεια
  ἀφρο-γενής
  die Schaumgeborne, Beiname der Aphrodite
 • ἀφροδῑσιάζω
  lieben, Liebe genießen; act. vom Manne; pass. vom Weibe
 • ἀφροδῑσιακός
  zum Liebesgenuß gehörig; λίϑος, ein Edelstein
 • ἀφροδῑσιάς
  Venuspflanze
 • ἀφροδῑσιασμός
  Liebesgenuß
 • ἀφροδῑσιαστής
  ausschweifend in der Liebe
 • ἀφροδισιασ τικός
  sehr zum Liebesgenuß geneigt
 • ἀφροδίσιος
  die Aphrodite, den Liebesgenuß betreffend; τὰ ἀφροδίσια, Fest der Aphrodite; Liebeshändel, Liebesgenuß, bes. ausschweifender; die Geschlechtsteile
 • Ἀφροδίτη
  1) Aphrodite. 2) übertr., Liebe, Liebesgenuß; ἔργα Ἀφροδίτης; übh. heftige Luft, Begierde; Anmut, Liebreiz
 • ἀφρό-κομος
  mit schäumendem Haar
 • ἀ-φρόνευσις
  das unkluge Handeln
 • ἀ-φρονεύω
  unklug sein, handeln
 • ἀ-φρονέω
  unvernünftig, töricht sein
 • ἀ-φρόνησις
  Unklugheit, Torheit
 • ἀφρό-νιτρον
  auswitterndes Kali, Mauersalz
 • ἄ-φροντις
  sorglos
 • ἀ-φροντισία
  Sorglosigkeit
 • ἀ-φροντιστέω
  sorglos sein, sich nicht kümmern
 • ἀ-φροντιστί
  sorglos
 • ἀ-φρόντιστος
  1) sorglos, unbekümmert. 2) unvorhergesehen. 3) wahnsinnig; ὡς ἀφροντίστως ἔχει, er ist seiner Sinne nicht mächtig
 • ἀφρός
  1) Schaum; Geifer des wütenden Löwen. 2) der Fisch, der sonst ἀφύη heißt
 • ἀφρο-σέληνος
  der sonst σεληνίτης genannte Stein, Fraueneis
 • ἀ-φροσι-βόμβαξ
  der alberne Wichtigtuer
 • ἀφρο-σκόροδον
  afrikanischer Knoblauch
 • ἀ-φροσύνη
  Unvernunft, Torheit; die Besinnungslosigkeit des Rausches
 • ἀφρό-τοκος
  schaumgeboren
 • ἀ-φρουρέω
  ohne Wächter sein
 • ἀ-φρούρητος
  unbewacht; πόλις, ohne Besatzung
 • ἀ-φρουρος
  1) unbewacht; unbesetzt. 2) frei von Kriegsdienst
 • ἀφρο-φόρος
  Schaum bringend, schäumend
 • ἀφρο-φυῆ
  ϑριδάκων πέταλα, schaumartig, weich, wie Lattich, lactuca
 • ἀφρόω
  zu Schaum machen
 • ἄ-φρυκτος
  ungeröstet
 • ἀφρ-ώδης
  schäumend, voll Schaum
 • ἄ-φρων
  unverständig, töricht; τὸ ἄφρον, der Unverstand
 • ἀφ-υβρίζω
  1) aufbrausen, neben ἀποζέσας, von einem mit dem Wein verglichenen Jüngling, der zu brausen aufhört; vom Meere: aufhören, stürmisch zu sein. 2) seinen Übermut od. Unwillen auslassen
 • ἀ-φυγής
  der nichts vermeiden kann
 • ἀφ-υγιάζω
  gesund machen
 • ἀφ-υγιασμός
  die Heilung
 • ἀφ-υγραίνω
  anfeuchten
 • ἀφ-υδραίνω
  abwaschen
 • ἄφ-υδρος
  wasserlos
 • ἀφύη
  Sardelle; eigtl. von ἀ-φύω. weil man sie aus dem Schlamm entstanden wähnte, od. aus Schaum (ἀφρός)
 • ἀ-φυής
  ohne Naturanlagen; οὐκ ἀφυής, talentvoll; τόπος ἀφυέστατος, unpassend; ἀφυέστατος τὴν οἰκονομίαν, in Beziehung auf, in; oft geradezu: dumm; im guten Sinne: schlicht. Auch von körperlicher Schönheit, σῶμα οὐκ ἀφυής. Adv. ἀφυῶς, z. B. διακεῖσϑαι πρός τι, nicht geeignet sein
 • ἀ-φυΐα
  Mangel an natürlicher Anlage; Ungeschicklichkeit
 • ἄ-φῡκος
  ungeschminkt
 • ἄ-φυκτος
  unentfliehbar, unvermeidlich; τόξα, sicher treffende Geschosse; ἐρώτημα, verwickelt, aus der man nicht herausfinden kann; ἄφυκτον λαμβἀνειν τινά, so daß er nicht entfliehen kann. Adv. ἀφύκτως, z. B. πλήξας, sicher treffend
 • ἀφ-υλακτέω
  herausbellen
 • ἀ-φυλακτέω
  unbesorgt sein, etwas nicht besorgen; bes. die Wachen vernachlässigen, τεῖχος ἀφυλακτεῖται, wird nicht bewacht
 • ἀ-φύλακτος
  1) unbewacht; von Menschen u. Städten. 2) sich nicht hütend, unbedacht, unvorsichtig. Adv. ἀφυλάκτως; z.B. ἀφύλακτον εὑδήσουσιν, sorglos
 • ἀ-φυλαξία
  Sorglosigkeit in der Bewachung; Unvorsichtigkeit
 • ἀφ-ῡλίζω
  durchseihen
 • ἀφ-ύλισμα
  das Abgeseihete, der Bodensatz
 • ἄ-φυλλος
  ohne Blätter, σχίζαι, trockne; στόματος ἀφύλλου λίται, Bitten ohne den Ölzweig, den sonst Hilfeflehende in den Händen halten
 • ἀ-φύλλωτος
  unbelaubt, unbewaldet
 • ἀφύξιμος
  reichlich, dauerhaft, alt
 • ἄφυξις
  das Herausschöpfen
 • ἀφ-υπνίζω
  1) aus dem Schlaf erwecken; pass., aus dem Schlafe erwachen
 • ἄφ-υπνος
  auferweckt
 • ἀφ-υπνόω
  1) aufwachen. 2) einschlafen
 • ἀ-φύρητος
  nicht gemischt, nicht geknetet
 • ἄ-φυρτος
  nicht gemischt, nicht geknetet, ordentlich
 • ἀφυσγετός
  Schlamm u. andere Unreinigkeiten, die ein Sturzbach mit sich führt; auch andere Unreinigkeiten, verdorbene Säfte
 • ἀ-φύσητος
  nicht aufgeblasen
 • ἀ-φύσικος
  ohne natürliche Anlagen
 • ἀ-φυσιο-λόγητος
  aus der Naturlehre nicht zu erklären
 • ἀφυσμός
  das Herausschöpfen
 • ἄ-φῡσος
  ohne Blähung; keine Blähung verursachend
 • ἀφύσσω
  schöpfen, aus einem größeren Gefäße in ein kleineres; πίϑων ἠφύσσετο οἶνος, ward aus den Fässern geschöpft; εὔτε Ζεὺς ἐκ νεφέων ὄμβρον ἀφύξῃ, Regen ergießen; übertr., ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφ., Reichtum schöpfen, d. i. anhäufen; ἀμφὶ δὲ φύλλα ἠφυσἀμην, ich häufte mir Laub zusammen; ἕλκος ἀφύσσειν, das Geschwür öffnen
 • ἀφ-υστερέω
  zu spät kommen; κατὰ πλοῦν, nicht einholen od. zurückbleiben
 • ἀφ-υστερίζω
  zu spät kommen; verfehlen
 • ἀ-φύτευτος
  nicht bepflanzt
 • ἀφύω
  weiß, bleich werden
 • ἀφυ-ῶδες
  weißlich, bleich, eigtl. sardellenartig
 • ἀ-φώνητος
  unaussprechlich (od. stumm?); τὰ ἀφ. sprachlos, stumm
 • ἀ-φωνία
  Sprachlosigkeit, Verstummen
 • ἀ-φωνίζω
  zum Schweigen bringen
 • ἄ-φωνος
  1) sprachlos, stumm; ohne Testament. 2) τὰ ἄφωνα, sc. γράμματα, die stummen Buchstaben, Konsonanten; den φωνήεντα, Vokalen entgeggstzt. Adv. ἀφώνως, stumm
 • ἀ-φώρᾱτος
  nicht ertappt
 • ἀφ-ωρισμένως
  getrennt, gesondert
 • ἀ-φώτιστος
  nicht erhellt, dunkel
 • ἀχαία
  Beiname der Demeter, wahrscheinlich von ἄχος, wegen der Trauer um ihre geraubte Tochter
 • ἀχαιΐνη
  eine Art großer Brote, die zu den Thesmophorien gebacken wurden
 • <<< list operone >>>