encyclopaedia

Adramon

Adramon, lydischer Name des Hermon

[Pauly 1893]

list operone