encyclopaedia

Abantiades

Abantiades, Nachkomme des Abas, Beiname von Akrisios, Kanethos, Kanthos, Perseus

[Pauly 1893]

list operone