THE HOLY BIBLE - ABC SWEDISH
1 >>>

DomarbokenSvenska 1917swedish
944Abimelek och de hopar han hade med sig störtade nämligen fram och ställde sig vid ingången till stadsporten; men de båda andra hoparna störtade fram mot alla som voro på fältet och nedgjorde dem.
1MosebokSvenska 1917swedish
2124Abraham sade: Det vill jag lova dig.
1MosebokSvenska 1917swedish
2406Abraham svarade honom: Tag dig till vara för att föra min son dit tillbaka.
1MosebokSvenska 1917swedish
2208Abraham svarade: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Så gingo de båda tillsammans.
1MosebokSvenska 1917swedish
2011Abraham svarade: Jag tänkte: 'På denna ort fruktar man nog icke Gud; de skola dräpa mig för min hustrus skull.'
1MosebokSvenska 1917swedish
2401Abraham var nu gammal och kommen till hög ålder, och HERREN hade välsignat Abraham i alla stycken.
1MosebokSvenska 1917swedish
3153Abrahams Gud och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, han vare domare mellan oss. Och Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade.
1MosebokSvenska 1917swedish
1312Abram förblev boende i Kanaans land, och Lot bodde i städerna på Slätten och drog med sina tält ända inemot Sodom.
1MosebokSvenska 1917swedish
1606Abram sade till Sarai: Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott. När då Sarai tuktade henne, flydde hon bort ifrån henne.
5MosebokSvenska 1917swedish
529Ack att de hade sådana hjärtan, att de fruktade mig och hölle alla mina bud alltid! Det skulle ju då gå dem och deras barn väl evinnerligen.
JosuaSvenska 1917swedish
708Ack Herre, vad skall jag nu säga, sedan Israel har tagit till flykten för sina fiender?
DomarbokenSvenska 1917swedish
929Ack om jag hade detta folk under min vård! Då skulle jag driva bort Abimelek.» Och i fråga om Abimelek sade han: »Föröka din här och drag ut.»
JosuaSvenska 1917swedish
1936Adama, Rama, Hasor,
JosuaSvenska 1917swedish
2116Ain med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker - nio städer ur dessa två stammar;
JosuaSvenska 1917swedish
1907Ain, Rimmon, Eter och Asan - fyra städer med deras byar;
JosuaSvenska 1917swedish
2124Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker - fyra städer;
JosuaSvenska 1917swedish
720Akan svarade Josua och sade: Det är sant, jag har syndat mot HERREN, Israels Gud, ty så har jag gjort:
1MosebokSvenska 1917swedish
2320Åkern med grottan som fanns där blev så av Hets barn överlåten åt Abraham till egen grav.
JosuaSvenska 1917swedish
1926Alammelek, Amead och Miseal; och vid havet träffade den Karmel och Sihor-Libnat.
JosuaSvenska 1917swedish
1014Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna, i det att HERREN då lydde en mans ord; ty HERREN stridde för Israel.
5MosebokSvenska 1917swedish
801Alla de bud som jag i dag giver dig skolen I hållen, och efter dem skolen I göra, för att I mån komma in i och taga i besittning det land som HERREN med ed har lovat åt edra fäder.
3MosebokSvenska 1917swedish
1120Alla de flygande smådjur som gå på fyra fötter skola vara en styggelse för eder.
5MosebokSvenska 1917swedish
1406alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna i två hälfter, och som idissla; sådana fyrfotadjur fån I äta.
3MosebokSvenska 1917swedish
1103alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna, och som idissla, dem fån I äta.
3MosebokSvenska 1917swedish
1126alla de fyrfotadjur som hava klövar, men icke helkluvna, och som icke idissla, de skola gälla för eder såsom orena. Var och en som kommer vid dem bliver oren.
JosuaSvenska 1917swedish
1111Alla de som voro därinne blevo slagna med svärdsegg och givna till spillo, så att intet som anda hade lämnades kvar; och själva Hasor brände han upp i eld.
1MosebokSvenska 1917swedish
4928Alla dessa äro Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras fader talade till dem, när han välsignade dem; åt var och en av dem gav han sin särskilda välsignelse.
5MosebokSvenska 1917swedish
1228Alla dessa bud som jag giver dig skall du hålla och höra, för att det må gå dig väl och dina barn efter dig, till evig tid, när du gör var gott och rätt är i HERRENS, din Guds, ögon.
5MosebokSvenska 1917swedish
2845Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han har givit dig.
4MosebokSvenska 1917swedish
146alla dessa inmönstrade utgjorde sex hundra tre tusen fem hundra femtio.
JosuaSvenska 1917swedish
1042Alla dessa konungar och deras land underkuvade Josua på en gång, ty HERREN, Israels Gud, stridde för Israel.
JosuaSvenska 1917swedish
1105Alla dessa konungar rotade sig samman; och de kommo och lägrade sig tillhopa vid Meroms vatten, för att strida mot Israel.
5MosebokSvenska 1917swedish
305Alla dessa städer voro befästa med höga murar, med portar och bommar. Därtill kom en stor mängd småstäder.
5MosebokSvenska 1917swedish
2842Alla dina träd och din marks frukt skall ohyra taga i besittning.
1MosebokSvenska 1917swedish
817Alla djur som du har hos dig, vad slags kött det vara må, både fåglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som röra sig på jorden, skall du låta gå ut med dig, för att de må växa till på jorden och vara fruktsamma och föröka sig på jorden.
5MosebokSvenska 1917swedish
1419Alla flygande smådjur skola ock gälla för eder såsom orena, de skola icke ätas.
2MosebokSvenska 1917swedish
3817alla förgårdens stolpar försågos med kransar av silver.
4MosebokSvenska 1917swedish
1819Alla heliga gåvor som Israels barn giva åt HERREN såsom gärd, dem giver jag åt dig och åt dina söner och döttrar jämte dig, såsom en evärdlig rätt. Ett evärdligt saltförbund inför HERRENS ansikte skall detta vara för dig och för dina avkomlingar jämte dig.
JosuaSvenska 1917swedish
1306alla inbyggarna i bergsbygden, från Libanon ända till Misrefot-Maim, alla sidonier: dessa skall jag själv fördriva för Israels barn. Men fördela du genom lottkastning landet åt Israel till arvedel, såsom jag har bjudit dig.
4MosebokSvenska 1917swedish
3120Alla kläder och allt som är förfärdigat av skinn och allt som är gjort av gethår och alla redskap av trä skolen I ock rena åt eder.
2MosebokSvenska 1917swedish
3815Alla omhängena runt omkring förgården gjordes av tvinnat vitt garn;
2MosebokSvenska 1917swedish
3820Alla pluggarna till tabernaklet och till förgården runt omkring gjordes av koppar.
5MosebokSvenska 1917swedish
1411Alla rena fåglar fån I äta.
5MosebokSvenska 1917swedish
1414alla slags korpar efter deras arter,
3MosebokSvenska 1917swedish
1115alla slags korpar efter deras arter,
5MosebokSvenska 1917swedish
310alla städerna på slätten och hela Gilead och hela Basan, ända till Salka och Edrei, städerna i Ogs rike, i Basan.
JosuaSvenska 1917swedish
1321alla städerna på slätten, hela Sihons rike, amoréernas konungs, hans som regerade i Hesbon, och som hade blivit slagen av Mose jämte de midjanitiska hövdingarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, Sihons lydfurstar, som bodde där i landet.
2MosebokSvenska 1917swedish
2717Alla stolparna runt omkring för gården skola vara försedda med kransar av silver och hava hakar av silver; men deras fotstycken skola vara av koppar.
4MosebokSvenska 1917swedish
103alla stridbara män i Israel, de män som äro tjugu år gamla eller därutöver, dem skolen I inmönstra efter deras häravdelningar, du och Aron.
2MosebokSvenska 1917swedish
2719Alla tabernaklets tillbehör för allt arbete därvid, så ock alla dess pluggar och alla förgårdens pluggar skola vara av koppar.
JosuaSvenska 1917swedish
827Allenast boskapen och rovet från denna stad togo israeliterna såsom sitt byte, efter den befallning som HERREN hade givit Josua.
5MosebokSvenska 1917swedish
235Allenast boskapen togo vi såsom byte, jämte rovet från de städer vi intogo.
5MosebokSvenska 1917swedish
1505allenast du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla dessa bud som jag i dag giver dig och gör efter dem.
5MosebokSvenska 1917swedish
319Allenast edra hustrur och barn och eder boskap -- jag vet ju att I haven mycken boskap -- må stanna kvar i de städer som jag har givit eder,
2MosebokSvenska 1917swedish
926Allenast i landet Gosen, där Israels barn voro, haglade det icke.
JosuaSvenska 1917swedish
107Allenast må du vara helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den; vik icke av därifrån vare sig till höger eller till vänster; på det att du må hava framgång i allt vad du företager dig.
4MosebokSvenska 1917swedish
1409Allenast mån I icke sätta eder upp mot HERREN; och för folket i landet mån I icke frukta, ty de skola bliva såsom en munsbit för oss. Deras beskärm har vikit ifrån dem, men med oss är HERREN; frukten icke för dem.
JosuaSvenska 1917swedish
2205Allenast mån I noga hålla och göra efter de bud och den lag som HERRENS tjänare Mose har givit eder, så att I älsken HERREN, eder Gud, och alltid vandren på hans vägar och iakttagen hans bud och hållen eder till honom och tjänen honom av allt edert hjärta och av all eder själ.
DomarbokenSvenska 1917swedish
302allenast på det att dessa Israels barns efterkommande skulle få vara med om sådana, för att han så skulle lära dem att föra krig, dock allenast dem som förut icke hade varit med om sådana --:
1MosebokSvenska 1917swedish
3415Allenast på det villkoret skola vi göra eder till viljes, att I bliven såsom vi, därigenom att allt mankön bland eder omskäres.
1MosebokSvenska 1917swedish
4722Allenast prästernas jord köpte han icke, ty prästerna hade sitt bestämda underhåll av Farao, och de levde av det bestämda underhåll som Farao gav dem; därför behövde de icke sälja sin jord.
5MosebokSvenska 1917swedish
1223Allenast skall du vara ståndaktig i att icke förtära blodet; ty blodet är själen, och själen skall du icke förtära med köttet.
5MosebokSvenska 1917swedish
409Allenast tag dig till vara och akta dig väl, så att du icke förgäter vad dina ögon sågo, och icke låter vika ifrån ditt hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och dina barnbarn:
4MosebokSvenska 1917swedish
1812allt det bästa av olja och allt det bästa av vin och av säd, förstlingen därav, som de giva åt HERREN, detta giver jag åt dig.
3MosebokSvenska 1917swedish
1112Allt det i vattnet, som icke har fenor och fjäll, skall vara en styggelse för eder.
2MosebokSvenska 1917swedish
3419Allt det som öppnar moderlivet skall höra mig till, också allt hankön bland din boskap, som öppnar moderlivet, såväl av fäkreaturen som av småboskapen.
4MosebokSvenska 1917swedish
1815Allt det som öppnar moderlivet, vad kött det vara må, evad det är människor eller boskap som de föra fram till HERREN, det skall tillhöra dig; dock så, att du tager lösen för det som är förstfött bland människor, och likaledes tager lösen för det som är förstfött bland orena djur.
5MosebokSvenska 1917swedish
1519Allt förstfött av hankön, som födes bland dina fäkreatur och din småboskap, skall du helga åt Herren, din Gud; du skall icke vid ditt arbete begagna det som är förstfött bland dina fäkreatur, icke heller skall du klippa ullen på det som är förstfött bland din småboskap.
2MosebokSvenska 1917swedish
523Allt ifrån den tid då jag gick till Farao för att tala i ditt namn har han ju gjort illa mot detta folk, och du har ingalunda räddat ditt folk.
3MosebokSvenska 1917swedish
618Allt mankön bland Arons barn må äta det. Det skall vara deras evärdliga rätt av HERRENS eldsoffer, från släkte till släkte. Var och en som kommer därvid bliver helig.
3MosebokSvenska 1917swedish
629Allt mankön bland prästerna må äta det. Det är högheligt.
3MosebokSvenska 1917swedish
706Allt mankön bland prästerna må äta det; på en helig plats skall det ätas; det är högheligt.
4MosebokSvenska 1917swedish
3123allt sådant som tål eld, skolen I låta gå genom eld, så bliver det rent; dock bör det tillika renas med stänkelsevatten. Men allt som icke tål eld skolen I låta gå genom vatten.
4MosebokSvenska 1917swedish
119allt såsom HERREN hade bjudit Mose; och han mönstrade dem i Sinais öken.
JosuaSvenska 1917swedish
619Allt silver och guld och allt som är av koppar eller järn skall vara helgat åt HERREN och ingå till HERRENS skatt.
3MosebokSvenska 1917swedish
1134Allt slags mat däri, allt som man äter tillrett med vatten, det bliver orent; och allt slags dryck i något slags kärl, allt som man dricker, det bliver orent därav.
1MosebokSvenska 1917swedish
722Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa.
1MosebokSvenska 1917swedish
903Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta.
4MosebokSvenska 1917swedish
1814Allt tillspillogivet i Israel skall tillhöra dig.
5MosebokSvenska 1917swedish
1232Allt vad jag bjuder eder, det skolen I hålla och göra. Du skall icke lägga något därtill och icke taga något därifrån.
3MosebokSvenska 1917swedish
1504Allt varpå den sjuke ligger bliver orent, och allt varpå han sitter bliver orent.
3MosebokSvenska 1917swedish
2516Alltefter som åren äro flera skall du betala högre pris, och alltefter som åren äro färre skall du betala lägre pris; ty ett visst antal grödor är det han säljer till dig.
1MosebokSvenska 1917swedish
4519Alltså bjuder jag dig nu att säga: 'Detta skolen I göra: tagen eder vagnar i Egyptens land för edra späda barn och edra hustrur, och hämten eder fader och kommen hit.
1MosebokSvenska 1917swedish
505Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
511Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
523Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år.
1MosebokSvenska 1917swedish
520Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
514Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
531Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
517Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
527Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
929alltså blev Noas hela ålder nio hundra femtio år; därefter dog han.
1MosebokSvenska 1917swedish
508Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.
JosuaSvenska 1917swedish
1705Alltså blevo de lotter som tillföllo Manasse tio - förutom Gileads land och Basan på andra sidan Jordan -
DomarbokenSvenska 1917swedish
132Alltså bodde aseriterna bland kananéerna, landets gamla inbyggare; ty de fördrevo dem icke.
JosuaSvenska 1917swedish
1414Alltså fick då kenaséen Kaleb, Jefunnes son, Hebron till arvedel, såsom det är ännu i dag, därför att han i allt hade efterföljt HERREN, Israels Gud.
JosuaSvenska 1917swedish
704Alltså fingo vid pass tre tusen man av folket draga ditupp; men dessa måste fly för ajiterna.
2MosebokSvenska 1917swedish
1630Alltså höll folket sabbat på den sjunde dagen.
2MosebokSvenska 1917swedish
2021Alltså höll folket sig på avstånd, under det att Mose gick närmare till töcknet i vilket Gud var.
DomarbokenSvenska 1917swedish
956Alltså lät Gud det onda som Abimelek hade gjort mot sin fader, då han dräpte sina sjuttio bröder, komma tillbaka över honom.
DomarbokenSvenska 1917swedish
223Alltså lät HERREN dessa folk bliva kvar och fördrev dem icke med hast; han gav dem icke i Josuas hand.
JosuaSvenska 1917swedish
1331alltså ock av halva Gilead jämte Astarot och Edrei, Ogs huvudstäder i Basan; detta gavs åt Makirs, Manasses sons, barn, nämligen åt ena hälften av Makirs barn, efter deras släkter.
2MosebokSvenska 1917swedish
111Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem med trälarbeten. Och de måste bygga åt Farao förrådsstäder, Pitom och Raamses.
4MosebokSvenska 1917swedish
309Alltså skall du giva leviterna åt Aron och hans söner; de skola vara honom givna såsom gåva av Israels barn.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2046Alltså utgjorde de som på den dagen föllo av Benjamin tillsammans tjugufem tusen svärdbeväpnade män; alla dessa voro tappert folk.
4MosebokSvenska 1917swedish
1330Amalekiterna bo i Sydlandet, hetiterna, jebuséerna och amoréerna bo i Bergsbygden, och kananéerna bo vid havet och utmed Jordan.
JosuaSvenska 1917swedish
1526Amam, Sema, Molada,
1MosebokSvenska 1917swedish
1521amoréernas, kananéernas, girgaséernas och jebuséernas land.
JosuaSvenska 1917swedish
1550Anab, Estemo, Anim,
3MosebokSvenska 1917swedish
1130anakan, koadjuret, letaan, hometdjuret och kameleonten.
5MosebokSvenska 1917swedish
902anakiternas stora och resliga folkstam, som du själv känner, och om vilken du har hört att man säger: »Vem kan stå emot Anaks barn!»
JosuaSvenska 1917swedish
2118Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker - fyra städer.
4MosebokSvenska 1917swedish
2517Angripen midjaniterna och slån dem.
2MosebokSvenska 1917swedish
2222Änkor och faderlösa skolen I icke behandla illa.
2MosebokSvenska 1917swedish
914Annars skall jag nu sända alla mina hemsökelser över dig själv och över dina tjänare och ditt folk, på det att du må förnimma att ingen är såsom jag på hela jorden.
JosuaSvenska 1917swedish
1411Ännu i dag är jag lika stark som jag var den dag då Mose sände mig åstad, ja, sådan min kraft då var, sådan är den ännu, vare sig det gäller att strida eller att vara ledare och anförare.
5MosebokSvenska 1917swedish
504Ansikte mot ansikte talade HERREN till eder på berget ur elden.
2MosebokSvenska 1917swedish
3929äntligen bältet av tvinnat vitt garn och av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, i brokig vävnad, allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
2MosebokSvenska 1917swedish
3519äntligen de stickade kläderna till tjänsten i helgedomen och prästen Arons andra heliga kläder, så ock hans söners prästkläder.
2MosebokSvenska 1917swedish
3941äntligen de stickade kläderna till tjänsten i helgedomen och prästen Arons andra heliga kläder, så ock hans söners prästkläder.
2MosebokSvenska 1917swedish
2507äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden.
2MosebokSvenska 1917swedish
3509äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden.
2MosebokSvenska 1917swedish
3111äntligen smörjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen. De skola utföra sitt arbete i alla stycken såsom jag har bjudit dig.
4MosebokSvenska 1917swedish
1112Är då jag moder eller fader till hela detta folk, eftersom du säger till mig att jag skall bära det i min famn, såsom spenabarnet bäres av sin vårdare, in i det land som du med ed har lovat åt deras fäder?
1MosebokSvenska 1917swedish
1814Är då något så underbart, att HERREN icke skulle förmå det? På den bestämda tiden skall jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa år, och då skall Sara hava en son.
2MosebokSvenska 1917swedish
2215Är dess ägare tillstädes, då behöver han icke giva ersättning. Var djuret lejt, då är legan ersättning.
4MosebokSvenska 1917swedish
1609Är det eder icke nog att Israels Gud har avskilt eder från Israels menighet och givit eder tillträde till sig, så att I fån förrätta tjänsten i HERRENS tabernakel och stå inför menigheten och betjäna den?
2MosebokSvenska 1917swedish
2131Är det en gosse eller en flicka som har blivit stångad av oxen, så skall med denne förfaras efter samma lag.
4MosebokSvenska 1917swedish
1613Är det icke nog att du har fört oss hitupp ur ett land som flöt av mjölk och honung, för att låta oss dö I öknen? Vill du nu ock upphäva dig till herre över oss?
JosuaSvenska 1917swedish
2217Är det icke nog att vi hava begått missgärningen med Peor, från vilken vi ännu i dag icke hava blivit renade, och för vilken en hemsökelse drabbade HERRENS menighet?
1MosebokSvenska 1917swedish
407Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1124Är det icke så: vad din gud Kemos giver dig till besittning, det tager du i besittning? Så taga ock vi, närhelst HERREN, vår Gud, fördriver ett folk för oss, deras land i besittning.
5MosebokSvenska 1917swedish
3206Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då icke din fader, som skapade dig? Han danade ju dig och beredde dig.
3MosebokSvenska 1917swedish
2708Är någon i sådant armod att han icke kan betala det värde du bestämmer, så skall han ställas fram inför prästen, och prästen skall då bestämma ett värde för honom; efter vad den som har gjort löftet kan anskaffa skall prästen bestämma värdet för honom.
JosuaSvenska 1917swedish
1552Arab, Ruma, Esean,
1MosebokSvenska 1917swedish
1023Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.
1MosebokSvenska 1917swedish
4219ären I redliga män, så må en av eder, I bröder, stanna såsom fånge i huset där I haven suttit fängslade; men I andra mån fara eder väg, och föra hem med eder den säd som I haven köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos eder.
2MosebokSvenska 1917swedish
3512arken med dess stänger, nådastolen och den förlåt som skall hänga framför den,
3MosebokSvenska 1917swedish
1611Aron skall alltså föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus, han skall slakta sin syndofferstjur.
2MosebokSvenska 1917swedish
2829Aron skall så bära Israels söners namn i domsskölden på sitt hjärta, när han går in helgedomen, för att bringa dem i åminnelse inför HERRENS ansikte beständigt.
4MosebokSvenska 1917swedish
2024Aron skall samlas till sina fäder: han skall icke komma in i det land som jag har givit åt Israels barn; ty I voren gensträviga mot min befallning vid Meribas vatten.
2MosebokSvenska 1917swedish
3222Aron svarade: Min herres vrede må icke upptändas; du vet själv att detta folk är ont.
1MosebokSvenska 1917swedish
1024Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
1MosebokSvenska 1917swedish
1018arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,
DomarbokenSvenska 1917swedish
131Aser fördrev icke invånarna i Acko eller invånarna i Sidon, ej heller dem i Alab, Aksib, Helba, Afik och Rehob.
4MosebokSvenska 1917swedish
2644Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.
1MosebokSvenska 1917swedish
4617Asers söner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster var Sera; men Berias söner voro Heber och Malkiel.
3MosebokSvenska 1917swedish
1119asgamen, hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen.
4MosebokSvenska 1917swedish
3014Åt alla hennes löften och åt alla hennes edliga förbindelser till att späka sig kan hennes man giva gällande kraft, och hennes man kan ock upphäva dem.
4MosebokSvenska 1917swedish
2653Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal.
4MosebokSvenska 1917swedish
1610Åt dig, och åt alla dina bröder, Levi söner, jämte dig, har han givit tillträde till sig; och nu stån I också efter prästadömet!
4MosebokSvenska 1917swedish
2654Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade.
2MosebokSvenska 1917swedish
3534Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, har han ock givit förmåga att undervisa andra.
JosuaSvenska 1917swedish
2113Åt prästen Arons söner gav man alltså dråparfristaden Hebron med dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker,
4MosebokSvenska 1917swedish
3203Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo och Beon,
1MosebokSvenska 1917swedish
3007Åter blev Bilha, Rakels tjänstekvinna, havande, och hon födde åt Jakob en andre son.
1MosebokSvenska 1917swedish
3804Åter blev hon havande och födde en son och gav honom namnet Onan.
1MosebokSvenska 1917swedish
2935Åter blev hon havande och födde en son. Då sade hon: Nu vill jag tacka HERREN. Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan upphörde hon att föda. härledes.
1MosebokSvenska 1917swedish
3019Åter blev Lea havande, och hon födde åt Jakob en sjätte son.
1MosebokSvenska 1917swedish
4122Åter drömde jag och såg då sju ax, fulla och vackra, växa på samma strå.
2MosebokSvenska 1917swedish
407Åter sade han. Stick din hand tillbaka i barmen. Och han stack sin hand tillbaka i barmen. När han sedan drog ut den igen ur barmen, se, då var den åter lik hans övriga kropp.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1114Åter skickade Jefta sändebud till Ammons barns konung
5MosebokSvenska 1917swedish
313Återstoden av Gilead och hela Basan, Ogs rike, gav jag åt ena hälften av Manasse stam, hela landsträckan Argob, hela Basan; detta kallas rafaéernas land.
4MosebokSvenska 1917swedish
3235Atrot-Sofan, Jaeser, Jogbeha,
1MosebokSvenska 1917swedish
1402att dessa begynte krig mot Bera, konungen i Sodom, Birsa, konungen i Gomorra, Sinab, konungen i Adma, Semeber, konungen i Seboim, och mot konungen i Bela, det är Soar.
1MosebokSvenska 1917swedish
2629att du icke skall göra oss något ont, likasom vi å vår sida icke hava kommit vid dig, och likasom vi icke hava gjort dig annat än gott och hava låtit dig fara i frid.' Du är nu HERRENS välsignade.
5MosebokSvenska 1917swedish
2855att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i alla dina portar.
DomarbokenSvenska 1917swedish
502Att härförare förde an i Israel, att folket villigt följde dem -- loven HERREN därför!
5MosebokSvenska 1917swedish
2857att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv, och barnen som hon föder; ty då hon nu lider brist på allt annat, skall hon själv i hemlighet äta detta. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar.
1MosebokSvenska 1917swedish
1423att jag icke vill taga ens en tråd eller en skorem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall icke kunna säga: 'Jag har riktat Abram.'
5MosebokSvenska 1917swedish
1313att män hava uppstått bland dig, onda män som förföra invånarna i sin stad, i det att de säga: »Låt oss gå åstad och tjäna andra gudar, som I icke kännen»,
1MosebokSvenska 1917swedish
1818Av Abraham skall ju bliva ett stort och mäktigt folk, och i honom skola alla folk på jorden varda välsignade.
4MosebokSvenska 1917swedish
1422av alla de män som hava sett min härlighet och de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som dock nu tio gånger hava frestat mig och icke velat höra min röst,
3MosebokSvenska 1917swedish
1121Av alla flygande smådjur, som gå på fyra fötter fån I allenast äta dem som ovanför sina fötter hava två ben att hoppa med på jorden.
4MosebokSvenska 1917swedish
1829Av alla gåvor som I fån skolen giva åt HERREN hela den gärd som tillkommer honom; av allt det bästa av gåvorna skolen I giva den, sådant bland dessa som passar till heliga gåvor.
1MosebokSvenska 1917swedish
702Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som icke äro rena ett par, hanne och hona,
4MosebokSvenska 1917swedish
2617av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
113av Aser: Pagiel, Okrans son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3427av Asers barns stam en hövding, Ahihud, Selomis son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1314av Asers stam: Setur, Mikaels son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3134av åsnor sextioett tusen,
4MosebokSvenska 1917swedish
3145av åsnor trettio tusen fem hundra
4MosebokSvenska 1917swedish
3139av åsnor trettio tusen fem hundra, varav skatten åt HERREN sextioen;
4MosebokSvenska 1917swedish
2631av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,
4MosebokSvenska 1917swedish
111av Benjamin: Abidan, Gideonis son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3421av Benjamins stam Elidad, Kislons son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1310av Benjamins stam: Palti, Rafus son;
4MosebokSvenska 1917swedish
2645Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
112av Dan: Ahieser, Ammisaddais son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3422av Dans barns stam en hövding, Bucki, Joglis son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1313av Dans stam: Ammiel, Gemallis son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1438Av de män som hade gått åstad för att bespeja landet blevo dock Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, vid liv.
4MosebokSvenska 1917swedish
3211Av de män som hava dragit upp ur Egypten skall ingen som är tjugu år gammal eller därutöver få se det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob -- eftersom de icke i allt hava efterföljt mig
4MosebokSvenska 1917swedish
786Av de tolv guldskålarna, som voro fulla med rökelse, vägde var och en tio siklar, efter helgedomssikelns vikt, så att guldet i skålarna sammanlagt utgjorde ett hundra tjugu siklar.
4MosebokSvenska 1917swedish
1423av dem skall ingen få se det land som jag med ed har lovat åt deras fäder; ingen av dem som hava föraktat mig skall få se det.
3MosebokSvenska 1917swedish
1108Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar; de skola gälla för eder såsom orena.
2MosebokSvenska 1917swedish
2229Av det som fyller din lada och av det som flyter ifrån din press skall du utan dröjsmål frambära din gåva. Den förstfödde bland dina söner skall du giva åt mig.
3MosebokSvenska 1917swedish
714Av detta offer skall han bära fram en kaka av vart slag, såsom en gärd åt HERREN; den präst som stänker tackoffrets blod på altaret, honom skall den tillhöra.
1MosebokSvenska 1917swedish
2740Av ditt svärd skall du leva, och du skall tjäna din broder. Men det skall ske, när du samlar din kraft, att du river hans ok från din hals.
4MosebokSvenska 1917swedish
1309av Efraims stam: Hosea, Nuns son;
2MosebokSvenska 1917swedish
3724Av en talent rent guld gjorde han den med alla dess tillbehör.
2MosebokSvenska 1917swedish
2539Av en talent rent guld skall man göra den med alla dessa tillbehör.
1MosebokSvenska 1917swedish
620Av fåglarna, efter deras arter, av fyrfotadjuren, efter deras arter, av alla kräldjur på marken, efter deras arter, skall ett par av vart slag gå in till dig, för att du må behålla dem vid liv.
4MosebokSvenska 1917swedish
3133av fäkreatur sjuttiotvå tusen,
4MosebokSvenska 1917swedish
3144av fäkreatur trettiosex tusen,
4MosebokSvenska 1917swedish
3138av fäkreatur trettiosex tusen, varav skatten åt HERREN sjuttiotvå;
4MosebokSvenska 1917swedish
1521Av förstlingen av edert mjöl skolen I giva åt HERREN en offergärd, släkte efter släkte.
4MosebokSvenska 1917swedish
114av Gad: Eljasaf, Deguels son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1316av Gads stam; Geuel, Makis son.
4MosebokSvenska 1917swedish
2606av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
108av Isaskar: Netanel, Suars son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3426av Isaskars barns stam en hövding, Paltiel, Assans son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1308av Isaskars stam: Jigeal, Josefs son;
4MosebokSvenska 1917swedish
350Av Israels barns förstfödde tog han penningarna, ett tusen tre hundra sextiofem siklar, efter helgedomssikelns vikt.
5MosebokSvenska 1917swedish
3325Av järn och koppar vare dina riglar; och så länge du lever, må din kraft bestå.»
4MosebokSvenska 1917swedish
2624av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
2649av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
110av Josefs barn: av Efraim: Elisama, Ammihuds son; av Manasse: Gamliel, Pedasurs son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3423av Josefs barn: av Manasse barns stam en hövding, Hanniel, Efods son,
4MosebokSvenska 1917swedish
1312av Josefs stam: av Manasse stam: Gaddi, Susis son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1307av Juda stam: Kaleb, Jefunnes son;
4MosebokSvenska 1917swedish
107av Juda: Naheson, Amminadabs son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3140av människor sexton tusen, varav skatten åt HERREN trettiotvå personer.
4MosebokSvenska 1917swedish
3428av Naftali barns stam en hövding, Pedael, Ammihuds son.
4MosebokSvenska 1917swedish
1315av Naftali stam: Nahebi, Vofsis son;
4MosebokSvenska 1917swedish
115av Naftali: Ahira, Enans son.
5MosebokSvenska 1917swedish
2706Av ohuggna stenar skall du bygga HERRENS, din Guds, altare; och du skall på det offra brännoffer åt HERREN, din Gud.
4MosebokSvenska 1917swedish
2616av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,
3MosebokSvenska 1917swedish
2121Av prästen Arons avkomlingar skall ingen som har något lyte gå fram för att frambära HERRENS eldsoffer; han har ett lyte, han skall icke gå fram för att frambära sin Guds spis.
4MosebokSvenska 1917swedish
109av Sebulon: Eliab, Helons son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3425av Sebulons barns stam en hövding, Elisafan, Parnaks son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1311av Sebulons stam: Gaddiel, Sodis son;
4MosebokSvenska 1917swedish
2639av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
2632av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
2613av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.
4MosebokSvenska 1917swedish
106av Simeon: Selumiel, Surisaddais son;
4MosebokSvenska 1917swedish
3420av Simeons barns stam Samuel Ammihuds son;
4MosebokSvenska 1917swedish
1306av Simeons stam: Safat, Horis son;
5MosebokSvenska 1917swedish
2320Av utlänningen må du taga ränta, men icke av din broder, på det att HERREN, din Gud, i allt vad du företager dig, må välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning.
JosuaSvenska 1917swedish
1203ävensom över Hedmarken ända upp till Kinarotsjön, på östra sidan, och ända ned till Hedmarkshavet, Salthavet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.
JosuaSvenska 1917swedish
1823Avim, Para, Ofra,
4MosebokSvenska 1917swedish
140Avkomlingarna av Asers söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
136Avkomlingarna av Benjamins söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
138Avkomlingarna av Dans söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
124Avkomlingarna av Gads söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
128Avkomlingarna av Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
132Avkomlingarna av Josefs söner: Avkomlingarna av Efraims söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
126Avkomlingarna av Judas söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
134Avkomlingarna av Manasses söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
142Avkomlingarna av Naftalis söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
130Avkomlingarna av Sebulons söner upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
4MosebokSvenska 1917swedish
122Avkomlingarna av Simeons söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, så många som inmönstrades, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
JosuaSvenska 1917swedish
1529Baala, Ijim, Esem,
DomarbokenSvenska 1917swedish
521Bäcken Kison ryckte dem bort, urtidsbäcken, bäcken Kison. Gå fram, min själ, med makt!
2MosebokSvenska 1917swedish
1818Både du själv och folket omkring dig måsten ju bliva uttröttade; ett sådant förfaringssätt är dig för svårt, du kan icke ensam bestyra detta.
2MosebokSvenska 1917swedish
3532både till att tänka ut konstarbeten och till att arbeta i guld, silver och koppar,
1MosebokSvenska 1917swedish
4923Bågskyttar oroa honom, de skjuta på honom och ansätta honom;
4MosebokSvenska 1917swedish
2302Balak gjorde såsom Bileam sade; och Balak och Bileam offrade en tjur och en vädur på vart altare
DomarbokenSvenska 1917swedish
408Barak sade till henne: »Om du går med mig, så går jag, men om du icke går med mig, så går icke heller jag.»
5MosebokSvenska 1917swedish
2308Barn som födas av dessa i tredje led må komma in i HERRENS församling.
1MosebokSvenska 1917swedish
2221Barnen voro Us, hans förstfödde, och Bus, dennes broder, och Kemuel, Arams fader,
2MosebokSvenska 1917swedish
928Bedjen till HERREN, ty hans dunder och hagel har varat länge nog; så skall jag släppa eder, och I skolen icke behöva bliva kvar längre.
1MosebokSvenska 1917swedish
3412Begären av mig huru stor brudgåva och skänk som helst; jag vill giva vad I fordren av mig; given mig allenast flickan till hustru.
2MosebokSvenska 1917swedish
2223Behandlar du dem illa, så skall jag förvisso höra deras rop, när de ropa till mig;
1MosebokSvenska 1917swedish
3632Bela, Beors son, var konung i Edom, och hans stad hette Dinhaba.
1MosebokSvenska 1917swedish
4927Benjamin är en glupande ulv; om morgonen förtär han rov, och om aftonen utskiftar han byte.
4MosebokSvenska 1917swedish
2638Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,
1MosebokSvenska 1917swedish
4513Berätten nu för min fader om all min härlighet i Egypten och om allt vad I haven sett, och skynden eder att föra min fader hitned.
DomarbokenSvenska 1917swedish
505bergen skälvde inför HERRENS ansikte, ja, Sinai inför HERRENS, Israels Guds, ansikte.
JosuaSvenska 1917swedish
1822Bet-Haaraba, Semaraim, Betel,
JosuaSvenska 1917swedish
1906Bet-Lebaot och Saruhen - tretton städer med deras byar;
4MosebokSvenska 1917swedish
3236Bet-Nimra och Bet-Haran, befästa städer och boskapsgårdar.
JosuaSvenska 1917swedish
1320Bet-Peor samt Pisgas sluttningar och Bet-Hajesimot,
4MosebokSvenska 1917swedish
2229Bileam svarade åsninnan: Du har ju handlat skamligt mot mig; om jag hade haft ett svärd i min hand, skulle jag nu hava dräpt dig.
4MosebokSvenska 1917swedish
2238Bileam svarade Balak: Du ser nu att jag har kommit till dig. Men det står ingalunda i min egen makt att tala något. Vad Gud lägger i min mun, det måste jag tala.
4MosebokSvenska 1917swedish
2412Bileam svarade Balak: Sade jag icke redan till sändebuden som du skickade till mig:
4MosebokSvenska 1917swedish
2210Bileam svarade Gud: Balak, Sippors son, konungen i Moab, har sänt till mig detta bud:
JosuaSvenska 1917swedish
1322Bileam, Beors son, spåmannen, dräptes ock av Israels barn med svärd, jämte andra som då blevo slagna av dem.
1MosebokSvenska 1917swedish
3525Bilhas, Rakels tjänstekvinnas, söner voro Dan och Naftali.
JosuaSvenska 1917swedish
301Bittida följande morgon bröt Josua med alla Israels barn upp från Sittim och kom till Jordan; där stannade de om natten, innan de gingo över.
DomarbokenSvenska 1917swedish
701Bittida följande morgon drog Jerubbaal, det är Gideon, åstad med allt folket som följde honom, och de lägrade sig vid Harodskällan; han hade då midjaniternas läger norr om sig, från Morehöjden ned i dalen.
DomarbokenSvenska 1917swedish
628Bittida följande morgon fingo mannen i staden se att Baals altare låg nedbrutet, att Aseran därinvid var sönderhuggen, och att den andra tjuren hade blivit offrad såsom brännoffer på det nyuppbyggda altaret.
1MosebokSvenska 1917swedish
2203Bittida följande morgon lastade Abraham sin åsna och tog med sig två sina tjänare och sin son Isak; och sedan han hade huggit sönder ved till brännoffer, bröt han upp och begav sig på väg till den plats som Gud hade sagt honom.
1MosebokSvenska 1917swedish
2631Bittida följande morgon svuro de varandra eden; sedan lät Isak dem gå, och de foro ifrån honom i frid.
1MosebokSvenska 1917swedish
2114Bittida följande morgon tog Abraham bröd och en lägel med vatten och gav det åt Hagar; han lade det på hennes rygg och gav henne barnet med och lät henne gå. Och hon begav sig åstad och irrade omkring i Beer-Sebas öken.
5MosebokSvenska 1917swedish
3125bjöd han leviterna som buro HERRENS förbundsark och sade:
3MosebokSvenska 1917swedish
609Bjud Aron och hans söner och säg: Detta är lagen om brännoffret: Brännoffret skall ligga på altarets härd hela natten intill morgonen, och elden på altaret skall därigenom hållas brinnande.
JosuaSvenska 1917swedish
308Bjud du nu prästerna som bära förbundsarken och säg: 'Så snart I kommen till den yttersta randen av Jordans vatten, skolen I stanna där, vid Jordan.'
3MosebokSvenska 1917swedish
2402Bjud Israels barn att bära till dig ren olja, av stötta oliver, till ljusstaken, så att lamporna dagligen kunna sättas upp.
4MosebokSvenska 1917swedish
3502Bjud Israels barn att de av de arvslotter de få till besittning skola åt leviterna giva städer att bo i; utmarker runt omkring dessa städer skolen I ock giva åt leviterna.
4MosebokSvenska 1917swedish
502Bjud Israels barn att de skaffa bort ur lägret var och en som är spetälsk eller har flytning och var och en som har blivit oren genom någon död.
4MosebokSvenska 1917swedish
2802Bjud Israels barn och säg till dem: Mina offer, det som är min spis av mina eldsoffer, en välbehaglig lukt för mig, dem skolen I akta på, så att I offren dem åt mig på bestämd tid.
4MosebokSvenska 1917swedish
3402Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser nå.
JosuaSvenska 1917swedish
416Bjud prästerna som bära vittnesbördets ark att stiga upp ur Jordan.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2016Bland allt detta folk funnos sju hundra utvalda män som voro vänsterhänta; alla dessa kunde med slungstenen träffa på håret, utan att fela.
4MosebokSvenska 1917swedish
2664Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,
JosuaSvenska 1917swedish
2110Bland kehatiternas släkter bland Levi barn fingo Arons söner följande, ty dem träffade lotten först:
JosuaSvenska 1917swedish
2127Bland leviternas släkter fingo vidare Gersons barn ur ena hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Basan med dess utmarker och Beestera med dess utmarker - två städer;
1MosebokSvenska 1917swedish
3115Blevo vi icke av honom aktade såsom främlingar, när han sålde oss? Sedan har han ju ock förtärt vad han fick i betalning för oss.
3MosebokSvenska 1917swedish
717Bliver ändå något över av offerköttet, skall detta på tredje dagen brännas upp i eld.
4MosebokSvenska 1917swedish
3519Blodshämnaren må döda den dråparen; varhelst han träffar på honom må han döda honom.
2MosebokSvenska 1917swedish
3936bordet med alla dess tillbehör och skådebröden,
2MosebokSvenska 1917swedish
3027bordet med alla dess tillbehör, ljusstaken med dess tillbehör, rökelsealtaret,
2MosebokSvenska 1917swedish
3513bordet med dess stänger och alla dess tillbehör och skådebröden,
2MosebokSvenska 1917swedish
3108bordet med dess tillbehör, den gyllene ljusstaken med alla dess tillbehör, rökelsealtaret,
1MosebokSvenska 1917swedish
1825Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?
JosuaSvenska 1917swedish
2229Bort det, att vi skulle sätta oss upp mot HERREN och nu vända oss bort ifrån HERREN genom att bygga ett altare till brännoffer eller till spisoffer eller slaktoffer, ett annat än HERRENS, vår Guds, altare, som står framför hans tabernakel.
2MosebokSvenska 1917swedish
3620Bräderna till tabernaklet gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt.
2MosebokSvenska 1917swedish
2615Bräderna till tabernaklet skall du göra av akacieträ, och de skola ställas upprätt.
4MosebokSvenska 1917swedish
787Brännoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tolv tjurar, vartill kommo tolv vädurar, tolv årsgamla lamm, med tillhörande spisoffer, och tolv bockar till syndoffer.
2MosebokSvenska 1917swedish
3028brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, äntligen bäckenet med dess fotställning.
2MosebokSvenska 1917swedish
3109brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, bäckenet med dess fotställning,
2MosebokSvenska 1917swedish
3516brännoffersaltaret med tillhörande koppargaller, dess stänger och alla dess tillbehör, bäckenet med dess fotställning,
2MosebokSvenska 1917swedish
2125brännskada för brännskada, sår för sår, blånad för blånad.
4MosebokSvenska 1917swedish
227Bredvid honom skall Asers stam lägra sig: Asers barns hövding Pagiel, Okrans son,
4MosebokSvenska 1917swedish
205Bredvid honom skall Isaskars stam lägra sig: Isaskars barns hövding Netanel, Suars son,
4MosebokSvenska 1917swedish
220Bredvid honom skall Manasse stam lägra sig: Manasse barns hövding Gamliel, Pedasurs son,
4MosebokSvenska 1917swedish
212Bredvid honom skall Simeons stam lägra sig: Simeons barns hövding Selumiel, Surisaddais son,
5MosebokSvenska 1917swedish
2906Bröd fingen I icke att äta, icke vin eller starka drycker att dricka, på det att I skullen veta att jag är HERREN, eder Gud.
2MosebokSvenska 1917swedish
3908Bröstskölden gjorde man i konstvävnad, i samma slags vävnad som efoden: av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn.
2MosebokSvenska 1917swedish
3909Bröstskölden gjordes liksidigt fyrkantig, i form av en väska gjorde man den: ett kvarter lång och ett kvarter bred, i form av en väska.
3MosebokSvenska 1917swedish
2420bruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand; samma lyte han har vållat att en annan fick skall han själv få.
DomarbokenSvenska 1917swedish
932Bryt därför nu upp om natten, du med ditt folk, och lägg dig i bakhåll på fältet.
DomarbokenSvenska 1917swedish
626Bygg därefter upp ett altare åt HERREN, din Gud, överst på denna fasta plats, och uppför det på övligt sätt; tag så den andra tjuren och offra den till brännoffer på styckena av Aseran som du har huggit sönder.»
4MosebokSvenska 1917swedish
3224Byggen eder nu städer åt edra kvinnor och barn, och gårdar åt eder boskap, och gören vad eder mun har talat.
4MosebokSvenska 1917swedish
2021Då alltså Edom icke tillstadde Israel att tåga genom sitt område, vek Israel av och gick undan för honom.
1MosebokSvenska 1917swedish
606då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.
2MosebokSvenska 1917swedish
3214Då ångrade HERREN det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.
DomarbokenSvenska 1917swedish
410Då bådade Barak upp Sebulon och Naftali till Kedes, och tio tusen man följde honom ditupp; Debora gick ock ditupp med honom.
DomarbokenSvenska 1917swedish
413Då bådade Sisera upp alla sina stridsvagnar, nio hundra vagnar av järn, därtill ock allt folk han hade, att draga från Haroset-Haggoim till bäcken Kison.
1MosebokSvenska 1917swedish
205Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;
DomarbokenSvenska 1917swedish
706Då befanns antalet av dem som hade läppjat av vattnet, genom att med handen föra det till munnen, vara tre hundra man; allt det övriga folket hade fallit ned på knä för att dricka vatten.
2MosebokSvenska 1917swedish
2413Då begav sig Mose åstad med sin tjänare Josua; och Mose steg upp på Guds berg.
2MosebokSvenska 1917swedish
1702Då begynte folket tvista med Mose och sade: Given oss vatten att dricka. Mose svarade dem: Varför tvisten I med mig? Varför fresten I HERREN?
4MosebokSvenska 1917swedish
1401Då begynte hela menigheten ropa och skria, och folket grät den natten.
1MosebokSvenska 1917swedish
3917då berättade hon för honom detsamma; hon sade: Den hebreiske tjänaren som du har fört hit till oss kom in till mig, och ville locka mig till lättfärdighet.
1MosebokSvenska 1917swedish
2459Då bestämde de att deras syster Rebecka jämte sin amma skulle fara med Abrahams tjänare och dennes män.
JosuaSvenska 1917swedish
1409Då betygade Mose på den dagen med ed och sade: 'Sannerligen, det land som din fot har beträtt skall vara din och dina barns arvedel för evärdlig tid, därför att du i allt har efterföljt HERREN, min Gud.'
2MosebokSvenska 1917swedish
122Då bjöd Farao allt sitt folk och sade: Alla nyfödda gossebarn- skolen I kasta i Nilfloden, men all flickebarn mån I låta leva.
JosuaSvenska 1917swedish
110Då bjöd Josua folkets tillsyningsmän och sade:
1MosebokSvenska 1917swedish
2922Då bjöd Laban tillhopa allt folket på orten och gjorde ett gästabud.
2MosebokSvenska 1917swedish
3606Då bjöd Mose att man skulle låta utropa i lägret: Ingen, vare sig man eller kvinna, må vidare arbeta för att göra något till helgedomen. Så avhölls folket ifrån att bära fram flera gåvor.
4MosebokSvenska 1917swedish
3605Då bjöd Mose Israels barn, efter HERRENS befallning, och sade: Josefs barns stam har talat rätt.
JosuaSvenska 1917swedish
1017Då blev det inberättat för Josua: Man har funnit de fem konungarna gömda i grottan till Mackeda.
1MosebokSvenska 1917swedish
2733Då blev Isak övermåttan häpen och sade: Vem var då den jägaren som bar in till mig sitt villebråd, så att jag åt av allt, förrän du kom, och sedan välsignade honom? Välsignad skall han ock förbliva.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2005Då blev jag överfallen av Gibeas borgare; de omringade huset om natten för att våldföra sig på mig. Mig tänkte de dräpa, och min bihustru kränkte de, så att hon dog.
1MosebokSvenska 1917swedish
3207Då blev Jakob mycket förskräckt och betogs av ångest; och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skaror.
1MosebokSvenska 1917swedish
3136Då blev Jakob vred och for ut mot Laban; Jakob tog till orda och sade till Laban: Vari har jag då förbrutit mig eller syndat, eftersom du så häftigt förföljer mig?
5MosebokSvenska 1917swedish
3215Då blev Jesurun fet och istadig; du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsnings klippa.
4MosebokSvenska 1917swedish
1615Då blev Mose mycket vred och sade till HERREN: Se icke till deras offergåva. Icke så mycket som en enda åsna har jag tagit av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1820Då blev prästens hjärta glatt, och han tog emot efoden och husgudarna och den skurna gudabilden och slöt sig till folket.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1420Då blev Simsons hustru given åt den av hans bröllopssvenner, som han hade haft till sin särskilda följesven.
1MosebokSvenska 1917swedish
4431då bliver det hans död, när han ser att ynglingen icke är med; och dina tjänare skulle så bringa din tjänares, vår faders, grå hår med sorg ned i dödsriket.
1MosebokSvenska 1917swedish
2426Då böjde mannen sig ned och tillbad HERREN
2MosebokSvenska 1917swedish
3408Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad
DomarbokenSvenska 1917swedish
934Då bröt Abimelek med allt sitt folk upp om natten, och de lade sig i bakhåll mot Sikem, i fyra hopar.
JosuaSvenska 1917swedish
803Då bröt Josua upp med allt krigsfolket för att draga åstad mot Ai. Och Josua utvalde trettio tusen man, de tappraste stridsmännen, och sände dem ut om natten.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2019Då bröto Israels barn upp följande morgon och lägrade sig framför Gibea.
4MosebokSvenska 1917swedish
1012Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.
JosuaSvenska 1917swedish
917Då bröto Israels barn upp och kommo på tredje dagen till deras städer; och deras städer voro: Gibeon, Kefira, Beerot och Kirjat-Jearim.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1608Då buro filistéernas hövdingar till henne sju friska sensträngar, som icke hade hunnit torka; och hon band honom med dem.
DomarbokenSvenska 1917swedish
624Då byggde Gideon där ett altare åt HERREN och kallade det HERREN är frid; det finnes kvar ännu i dag i det abiesritiska Ofra.
1MosebokSvenska 1917swedish
2625Då byggde han där ett altare och åkallade HERRENS namn och slog där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.
JosuaSvenska 1917swedish
830Då byggde Josua åt HERREN, Israels Gud, ett altare på berget Ebal,
DomarbokenSvenska 1917swedish
1911Då de nu voro vid Jebus och dagen var långt framliden, sade tjänaren till sin herre: »Kom, låt oss taga in i denna jebuséstad och stanna där över natten.»
JosuaSvenska 1917swedish
1033Då drog Horam, konungen i Geser, upp för att hjälpa Lakis; men Josua slog honom och hans folk och lät ingen av dem slippa undan.
1MosebokSvenska 1917swedish
2617Då drog Isak bort därifrån och slog upp sitt läger i Gerars dal och bodde där.
JosuaSvenska 1917swedish
1007Då drog Josua ditupp från Gilgal med allt sitt krigsfolk och alla sina tappraste stridsmän.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2026Då drogo alla Israels barn upp, allt folket, och kommo till Betel och gräto och stannade där inför HERRENS ansikte och fastade på den dagen ända till aftonen; och de offrade brännoffer och tackoffer inför HERRENS ansikte.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2001Då drogo alla Israels barn ut, och menigheten församlade sig såsom en man, från Dan ända till Beer-Seba, så ock från Gileads land, inför HERREN i Mispa.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1815Då drogo de ditfram och kommo till den unge levitens hus, till Mikas hus, och hälsade honom.
4MosebokSvenska 1917swedish
1627Då drogo de sig bort ifrån platsen runt omkring Koras, Datans och Abirams lägerställe; men Datan och Abiram hade gått ut och ställt sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och barn, både stora och små.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1509Då drogo filistéerna upp och lägrade sig i Juda; och de spridde sig i Lehi.
1MosebokSvenska 1917swedish
1408Då drogo konungen i Sodom, konungen i Gomorra, konungen i Adma, konungen i Seboim och konungen i Bela, det är Soar, ut och ställde upp sig i Siddimsdalen till strid mot dem --
DomarbokenSvenska 1917swedish
1511Då drogo tre tusen män från Juda ned till bergsklyftan vid Etam och sade till Simson: »Du vet ju att filistéerna råda över oss; huru har du då kunnat göra så mot oss?» Han svarade dem: »Såsom de hava gjort mot mig, så har jag gjort mot dem.»
5MosebokSvenska 1917swedish
2404då får icke hennes förste man, som skickade bort henne, åter taga henne till sin hustru, sedan hon har låtit orena sig, ty detta vore en styggelse inför HERREN; du skall icke draga synd över det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel.
5MosebokSvenska 1917swedish
917Då fattade jag i de båda tavlorna och kastade dem ifrån mig med båda händerna och slog sönder dem inför edra ögon.
1MosebokSvenska 1917swedish
2109Då fick Sara se Hagars, den egyptiska kvinnans, son, som denna hade fött åt Abraham, leka och skämta;
DomarbokenSvenska 1917swedish
124Då fingo deras kunskapare se en man gå ut ur staden, och de sade till honom: »Visa oss var vi kunna komma in i staden, så vilja vi sedan göra barmhärtighet med dig.»
DomarbokenSvenska 1917swedish
1103Då flydde Jefta bort ifrån sina bröder och bosatte sig i landet Tob; där sällade sig löst folk till Jefta och gjorde strövtåg med honom.
1MosebokSvenska 1917swedish
1717Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, ty han sade vid sig själv: Skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal?
1MosebokSvenska 1917swedish
1703Då föll Abram ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom:
DomarbokenSvenska 1917swedish
1406Då föll HERRENS Ande över honom, och han slet sönder lejonet, såsom hade han slitit sönder en killing, fastän han icke hade någonting i sin hand; men han talade icke om för sin fader och moder vad han hade gjort.
1MosebokSvenska 1917swedish
5001Då föll Josef ned över sin faders ansikte och grät över honom och kysste honom.
4MosebokSvenska 1917swedish
1622Då föllo de ned på sina ansikten och sade: O Gud, du Gud som råder över allt kötts anda, skall du förtörnas på hela menigheten, därför att en enda man syndar?
4MosebokSvenska 1917swedish
1405Då föllo Mose och Aron ned på sina ansikten inför Israels barns hela församlade menighet.
1MosebokSvenska 1917swedish
5007Då for Josef upp för att begrava sin fader, och med honom foro alla Faraos tjänare, de äldste i hans hus och alla de äldste i Egyptens land,
1MosebokSvenska 1917swedish
4717Då förde de sin boskap till Josef, och Josef gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, fäkreatur och åsnor. Så underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap.
4MosebokSvenska 1917swedish
1536Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, såsom HERREN hade bjudit Mose.
1MosebokSvenska 1917swedish
721Då förgicks allt kött som rörde sig på jorden, fåglar och boskapsdjur och vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, så ock alla människor.
1MosebokSvenska 1917swedish
4203Då foro tio av Josefs bröder ned för att köpa säd i Egypten.
2MosebokSvenska 1917swedish
1515Då förskräcktes Edoms furstar, Moabs hövdingar grepos av bävan, alla Kanaans inbyggare försmälte av ångest.
1MosebokSvenska 1917swedish
4009Då förtäljde överste munskänken sin dröm för Josef och sade till honom: Jag drömde att ett vinträd stod framför mig;
1MosebokSvenska 1917swedish
4703Då frågade Farao hans bröder: Vad är edert yrke? De svarade Farao: Dina tjänare äro fårherdar, såsom ock våra fäder hava varit.
1MosebokSvenska 1917swedish
4007Då frågade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: Varför sen I så sorgsna ut i dag?
1MosebokSvenska 1917swedish
3229Då frågade Jakob och sade: Låt mig veta ditt namn. Han svarade: Varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1709Då frågade Mika honom: »Varifrån kommer du?» Han svarade honom: »Jag är en levit från Bet-Lehem i Juda, och jag är nu stadd på vandring, för att se om jag finner någon annan ort där jag kan bo.»
1MosebokSvenska 1917swedish
3504Då gåvo de åt Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig, därtill ock sina örringar; och Jakob grävde ned detta under terebinten vid Sikem.
3MosebokSvenska 1917swedish
1002Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte.
DomarbokenSvenska 1917swedish
619Då gick Gideon in och tillredde en killing, så ock osyrat bröd av en efa mjöl; därefter lade han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka; sedan bar han ut det till honom under terebinten och satte fram det.
1MosebokSvenska 1917swedish
2714Då gick han och hämtade dem och bar dem till sin moder; och hans moder tillredde en smaklig rätt, en sådan som hans fader tyckte om.
2MosebokSvenska 1917swedish
1018Då gick han ut ifrån Farao och bad till HERREN.
4MosebokSvenska 1917swedish
2226Då gick HERRENS ängel längre fram och ställde sig på ett trångt ställe, där ingen utväg fanns att vika undan, vare sig till höger eller till vänster.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1306Då gick hustrun in och omtalade detta för sin man och sade: »En gudsman kom till mig; han såg ut såsom en Guds ängel, mycket fruktansvärd. Jag frågade honom icke varifrån han var, och sitt namn lät han mig icke veta.
DomarbokenSvenska 1917swedish
418Då gick Jael ut emot Sisera och sade till honom: »Kom in, min herre, kom in till mig, frukta intet.» Så gick han då in till henne i tältet, och hon höljde över honom med ett täcke.
1MosebokSvenska 1917swedish
3133Då gick Laban in i Jakobs tält, därefter i Leas tält och i de båda tjänstekvinnornas tält, men fann intet. Och när han hade kommit ut ur Leas tält, gick han in i Rakels tält.
1MosebokSvenska 1917swedish
1914Då gick Lot ut och talade till sina mågar, som skulle få hans döttrar, och sade: Stån upp och gån bort ifrån detta ställe; ty HERREN skall fördärva staden. Men hans mågar menade att han skämtade.
1MosebokSvenska 1917swedish
1906Då gick Lot ut till dem i porten och stängde dörren efter sig
DomarbokenSvenska 1917swedish
1923Då gick mannen som rådde om huset ut till dem och sade till dem: »Nej, mina bröder, gören icke så illa. Eftersom nu denne man har kommit in i mitt hus, mån I icke göra en sådan galenskap.
2MosebokSvenska 1917swedish
1807Då gick Mose sin svärfader till mötes och bugade sig för honom och kysste honom. Och när de hade hälsat varandra, gingo de in i tältet.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1807Då gingo de fem männen vidare och kommo till Lais; och de sågo huru folket därinne bodde i trygghet, på sidoniernas sätt, stilla och trygga, och att ingen gjorde någon skada i landet genom att tillvälla sig makten; och de bodde långt ifrån sidonierna och hade intet att skaffa med andra människor.
JosuaSvenska 1917swedish
623Då gingo de unga män som hade varit där såsom spejare ditin och förde ut Rahab, jämte hennes fader och moder och hennes bröder och alla som tillhörde henne; hela hennes släkt förde de ut. Och de släppte dem utanför Israels läger.
2MosebokSvenska 1917swedish
510Då gingo fogdarna och tillsyningsmännen över folket ut och sade till folket: Så säger Farao: Jag vill icke längre giva eder halm.
4MosebokSvenska 1917swedish
1643Då gingo Mose och Aron fram inför uppenbarelsetältet.
2MosebokSvenska 1917swedish
710Då gingo Mose och Aron till Farao och gjorde såsom HERREN hade bjudit. Aron kastade sin stav inför Farao och hans tjänare, och den blev en stor orm.
2MosebokSvenska 1917swedish
1003Då gingo Mose och Aron till Farao och sade till honom: Så säger HERREN, hebréernas Gud: Huru länge vill du vara motsträvig och icke ödmjuka dig inför mig? Släpp mitt folk, så att de kunna hålla gudstjänst åt mig.
1MosebokSvenska 1917swedish
2630Då gjorde han ett gästabud för dem, och de åto och drucko.
4MosebokSvenska 1917swedish
2102Då gjorde Israel ett löfte åt HERREN och sade: Om du giver detta folk i min hand, så skall jag giva deras städer till spillo.
JosuaSvenska 1917swedish
408Då gjorde Israels barn såsom Josua bjöd dem; de togo upp tolv stenar ur Jordan, såsom HERREN hade tillsagt Josua, efter antalet av Israels barns stammar; och de förde dem över med sig till lägerstället och lade ned dem där.
DomarbokenSvenska 1917swedish
211Då gjorde Israels barn vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna.
JosuaSvenska 1917swedish
503Då gjorde Josua sig stenknivar och omskar Israels barn vid Förhudshöjden.
2MosebokSvenska 1917swedish
1634Då gjorde man såsom HERREN hade bjudit Mose, och Aron ställde det framför vittnesbördet till att förvaras.
4MosebokSvenska 1917swedish
2109Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång; när sedan någon hade blivit stungen av en orm, såg han upp på kopparormen och blev så vid liv.
1MosebokSvenska 1917swedish
1722Då Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp från honom.
1MosebokSvenska 1917swedish
2812Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den.
1MosebokSvenska 1917swedish
4111Då hade vi båda, jag och han, under samma natt en dröm, och våra drömmar hade var sin särskilda betydelse.
2MosebokSvenska 1917swedish
1008Då hämtade man Mose och Aron tillbaka till Farao. Och han sade till dem: I mån gå åstad och hålla gudstjänst åt HERREN, eder Gud. Men vilka äro nu de som skola gå?
1MosebokSvenska 1917swedish
4108Då han nu om morgonen var orolig till sinnes, sände han ut och lät kalla till sig alla spåmän och alla vise i Egypten. Och Farao förtäljde sina drömmar för dem; men ingen fanns, som kunde uttyda dem för Farao.
1MosebokSvenska 1917swedish
1417Då han nu var på återvägen, sedan han hade slagit Kedorlaomer och de konungar som voro på hans sida, gick konungen i Sodom honom till mötes i Savedalen, det är Konungsdalen.
5MosebokSvenska 1917swedish
3111då hela Israel kommer för att träda fram inför HERRENS, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer, då skall du läsa upp denna lag inför hela Israel, så att de höra den.
DomarbokenSvenska 1917swedish
949Då högg också allt folket av var sin gren och följde efter Abimelek, och de lade grenarna intill det fasta valvet och tände upp eld till att förbränna valvet jämte dem som voro där. Så omkommo ock alla de människor som bodde i Sikems torn, vid pass tusen män och kvinnor.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1616Då hon nu dag efter dag hårt ansatte honom med denna sin begäran och plågade honom därmed, blev han så otålig att han kunde dö,
1MosebokSvenska 1917swedish
3913Då hon nu såg att han hade lämnat sin mantel i hennes hand och flytt ut,
4MosebokSvenska 1917swedish
2307Då hör han upp sin röst och kvad: Från Aram hämtade mig Balak, från österns berg Moabs konung: 'Kom och förbanna åt mig Jakob, kom och tala ofärd över Israel.
1MosebokSvenska 1917swedish
2117Då hörde Gud gossens röst, och Guds ängel ropade till Hagar från himmelen och sade till henne: Vad fattas dig, Hagar? Frukta icke; ty Gud har hört gossens röst, där han ligger.
JosuaSvenska 1917swedish
620Då hov folket upp ett härskri, och man stötte i basunerna. Ja, när folket hörde basunljudet, hov det upp ett stort härskri; då föllo murarna på stället, och folket drog över dem in i staden, var och en rätt fram; så intogo de staden.
4MosebokSvenska 1917swedish
2318Då hov han upp sin röst och kvad: Stå upp, Balak, och hör; lyssna till mig, du Sippors son.
4MosebokSvenska 1917swedish
3215Då I nu vänden eder bort ifrån honom, skall han låta Israel ännu längre bliva kvar i öknen, och I dragen så fördärv över allt detta folk.
5MosebokSvenska 1917swedish
3016då jag nu i dag bjuder dig att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rätter, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning.
1MosebokSvenska 1917swedish
2609Då kallade Abimelek Isak till sig och sade: Hon är ju din hustru; huru har du då kunnat säga: 'Hon är min syster'? Isak svarade honom: Jag fruktade att jag annars skulle bliva dödad för hennes skull.
1MosebokSvenska 1917swedish
1218Då kallade Farao Abram till sig och sade: Vad har du gjort mot mig! Varför lät du mig icke veta att hon var din hustru?
2MosebokSvenska 1917swedish
1016Då kallade Farao med hast Mose och Aron till sig och sade: Jag har syndat mot HERREN, eder Gud, och mot eder.
2MosebokSvenska 1917swedish
808Då kallade Farao Mose och Aron till sig och sade: Bedjen till HERREN, att han tager bort paddorna från mig och mitt folk, så skall jag släppa folket, så att de kunna offra åt HERREN.
2MosebokSvenska 1917swedish
825Då kallade Farao Mose och Aron till sig och sade: Gån åstad och offren åt eder Gud här i landet.
2MosebokSvenska 1917swedish
1024Då kallade Farao Mose till sig och sade: Gån åstad och hållen gudstjänst åt HERREN; låten allenast edra får och fäkreatur bliva kvar. Också edra kvinnor och barn må gå med eder.
1MosebokSvenska 1917swedish
2801Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom; och han bjöd honom och sade till honom: Tag dig icke till hustru någon av Kanaans döttrar,
JosuaSvenska 1917swedish
404Då kallade Josua till sig de tolv män som han hade utsett bland Israels barn, en man ur var stam.
JosuaSvenska 1917swedish
2201Då kallade Josua till sig rubeniterna och gaditerna och ena hälften av Manasse stam
JosuaSvenska 1917swedish
606Då kallade Josua, Nuns son, till sig prästerna och sade till dem: Tagen förbundsarken, och sju präster skola bära sju jubelbasuner framför HERRENS ark.
2MosebokSvenska 1917swedish
118Då kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sade till dem: Varför gören I så och låten barnen leva?
2MosebokSvenska 1917swedish
711Då kallade också Farao till sig sina vise och trollkarlar; och dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde ock detsamma genom sina hemliga konster:
2MosebokSvenska 1917swedish
1524Då knorrade folket emot Mose och sade: Vad skola vi dricka?
4MosebokSvenska 1917swedish
2107Då kom folket till Mose och sade: Vi hava syndat därmed att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tager bort dessa ormar ifrån oss. Och Mose bad för folket.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1129Då kom HERRENS Ande över Jefta; och han tågade genom Gilead och Manasse och tågade så genom Mispe i Gilead, och från Mispe i Gilead tågade han fram mot Ammons barn.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1926Då kom kvinnan mot morgonen och föll ned vid ingången till mannens hus, där hennes herre var, och låg så, till dess det blev dager.
2MosebokSvenska 1917swedish
3604Då kommo alla de konstförfarna män som utförde allt arbetet till helgedomen, var och en från det arbete som han utförde,
4MosebokSvenska 1917swedish
1445Då kommo amalekiterna och kananéerna, som bodde där i bergsbygden, ned och slogo dem och förskingrade dem och drevo dem ända till Horma.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2040då kommo de att vända sig om, vid det att rökpelaren, det avtalade tecknet, begynte stiga upp från staden. Och de fingo nu se hela staden förvandlad i lågor som slogo upp mot himmelen.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1605Då kommo filistéernas hövdingar upp till henne och sade till henne: »Locka honom till att uppenbara för dig varav det beror att han är så stark, och huru vi skola bliva honom övermäktiga, så att vi kunna binda honom och kuva honom; vi vilja då giva dig ett tusen ett hundra siklar silver var.»
4MosebokSvenska 1917swedish
3202Då kommo Gads barn och Rubens barn och sade till Mose och prästen Eleasar och menighetens hövdingar:
2MosebokSvenska 1917swedish
217Då kommo herdarna och ville driva bort dem; men Mose stod upp och hjälpte dem och vattnade deras får.
2MosebokSvenska 1917swedish
515Då kommo Israels barns tillsyningsmän och ropade till Farao och sade: Varför gör du så mot dina tjänare?
1MosebokSvenska 1917swedish
4720Då köpte Josef all jord i Egypten åt Farao; ty egyptierna sålde var och en sin åker, eftersom hungersnöden så svårt tryckte dem. Så blev jorden Faraos egendom.
1MosebokSvenska 1917swedish
4501Då kunde Josef icke längre betvinga sig inför alla dem som stodo omkring honom. Han ropade: Må alla gå ut härifrån. Och ingen fick stanna inne hos Josef, när han gav sig till känna för sina bröder.
DomarbokenSvenska 1917swedish
2029Då lade Israel manskap i bakhåll mot Gibea, runt omkring det.
1MosebokSvenska 1917swedish
2409Då lade tjänaren sin hand under sin herre Abrahams länd och lovade honom detta med ed.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1416Då låg Simsons hustru över honom med gråt och sade: »Du hatar mig allenast och älskar mig alls icke; du har förelagt mina landsmän en gåta, men mig har du icke sagt lösningen på den.» Han svarade henne: »Icke ens åt min fader eller min moder har jag sagt lösningen; skulle jag då säga den åt dig?»
DomarbokenSvenska 1917swedish
1519Då lät Gud fördjupningen i Lehi öppna sig, och därur gick ut vatten, så att han kunde dricka; och hans ande kom tillbaka, och han fick liv igen. Därav kallades källan Den ropandes källa i Lehi, såsom den heter ännu i dag.
DomarbokenSvenska 1917swedish
216Då lät HERREN domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand.
1MosebokSvenska 1917swedish
221Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
1MosebokSvenska 1917swedish
3009Då Lea nu såg att hon hade upphört att föda, tog hon sin tjänstekvinna Silpa och gav henne åt Jakob till hustru.
1MosebokSvenska 1917swedish
1310Då lyfte Lot upp sina ögon och såg att hela Jordanslätten överallt var vattenrik. Innan HERREN fördärvade Sodom och Gomorra, var den nämligen såsom HERRENS lustgård, såsom Egyptens land, ända fram emot Soar.
5MosebokSvenska 1917swedish
814då må ditt hjärta icke bliva högmodigt, så att du förgäter HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
JosuaSvenska 1917swedish
2313då mån I förvisso veta att HERREN, eder Gud, icke mer skall fördriva dessa folk undan för eder, utan de skola bliva eder till en snara och ett giller och bliva ett gissel för edra sidor och taggar i edra ögon, till dess I bliven utrotade ur detta goda land, som HERREN, eder Gud, har givit eder.
2MosebokSvenska 1917swedish
1405Då man nu berättade för konungen i Egypten att folket hade flytt, förvandlades Faraos och hans tjänares hjärtan mot folket, och de sade: Huru illa gjorde vi icke, när vi släppte Israel, så att de nu icke mer skola tjäna oss!
1MosebokSvenska 1917swedish
2808då märkte Esau att Kanaans döttrar misshagade hans fader Isak;
2MosebokSvenska 1917swedish
519Då märkte Israels barns tillsyningsmän att det var illa ställt för dem, eftersom de hade fått det svaret att de icke skulle få något avdrag i det antal tegel, som de skulle lämna för var dag.
1MosebokSvenska 1917swedish
1815Då nekade Sara och sade: Jag log icke; ty hon blev förskräckt. Men han sade: Jo, du log.
1MosebokSvenska 1917swedish
1414Då nu Abram hörde att hans frände var fången, lät han sina mest beprövade tjänare, sådana som voro födda i hans hus, tre hundra aderton män, rycka ut, och förföljde fienderna ända till Dan.
1MosebokSvenska 1917swedish
1214Då nu Abram kom till Egypten, sågo egyptierna att hon var en mycket skön kvinna.
JosuaSvenska 1917swedish
1001Då nu Adoni-Sedek, konungen i Jerusalem, hörde att Josua hade intagit Ai och givit det till spillo, och att han hade gjort med Ai och dess konung på samma sätt som han hade gjort med Jeriko och dess konung, och att invånarna i Gibeon hade ingått fred med Israel och fingo bo mitt ibland dem,
JosuaSvenska 1917swedish
501Då nu alla amoréernas konungar på andra sidan Jordan, på västra sidan, och alla kananéernas konungar vid havet hörde huru HERREN hade låtit vattnet i Jordan torka ut framför Israels barn, medan vi gingo över den, blevo deras hjärtan förfärade, och de hade icke längre mod att stå emot Israels barn.
JosuaSvenska 1917swedish
901Då nu alla de konungar som bodde på andra sidan Jordan, i Bergsbygden, i Låglandet och i hela kustlandet vid Stora havet upp emot Libanon, hörde vad som hade skett - hetiterna, amoréerna, kananéerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna -
5MosebokSvenska 1917swedish
216Då nu alla stridbara män i folket hade dött ut,
JosuaSvenska 1917swedish
401Då nu allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan, sade HERREN till Josua:
4MosebokSvenska 1917swedish
2401Då nu Bileam såg att det var: HERRENS vilja att han skulle välsigna Israel, gick han icke, såsom de förra gångerna, bort och såg efter tecken, utan vände sitt ansikte mot öknen.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1618Då nu Delila insåg att han hade yppat för henne hela sin hemlighet, sände hon bud och kallade till sig filistéernas hövdingar; hon lät säga: »Kommen hitupp ännu en gång, ty han har nu yppat för mig hela sin hemlighet.» Då kommo filistéernas hövdingar ditupp till henne och förde med sig penningarna.
DomarbokenSvenska 1917swedish
1625Då nu deras hjärtan hade blivit glada, sade de: »Låt hämta Simson, för att han må förlusta oss.» Och Simson blev hämtad ur fängelset och måste vara dem till förlustelse. Och de hade ställt honom mellan pelarna.
1MosebokSvenska 1917swedish
3712Då nu en gång hans bröder hade gått bort för att vakta sin faders får i Sikem,
DomarbokenSvenska 1917swedish
1506Då nu filistéerna frågade efter vem som hade gjort detta, fingo de det svaret: »Det har Simson, timnitens måg, därför att denne tog hans hustru och gav henne åt hans bröllopssven.» Då drogo filistéerna åstad och brände upp både henne och hennes fader i eld.
DomarbokenSvenska 1917swedish
713Då nu Gideon kom dit, höll en man just på att förtälja en dröm för en annan. Han sade: »Jag har nyss haft en dröm. Jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom ända fram till tältet och slog emot det, så att det föll, och vände upp och ned på det, och tältet blev så liggande.»
1MosebokSvenska 1917swedish
3704Då nu hans bröder sågo att deras fader hade honom kärare än alla hans bröder, blevo de hätska mot honom och kunde icke tala vänligt till honom.
1MosebokSvenska 1917swedish
3517Då nu hennes barnsnöd var som svårast, sade hjälpkvinnan till henne: Frukta icke; ty också denna gång får du en son.
5MosebokSvenska 1917swedish
134Då nu HERREN hörde edra ord, blev han förtörnad och svor och sade:
5MosebokSvenska 1917swedish
904Då nu HERREN, din Gud, driver dem undan för dig, må du icke säga vid dig själv: »För min rättfärdighets skull har HERREN låtit mig komma in i detta land och taga det i besittning.» Ty dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att HERREN fördriver dem för dig.
1MosebokSvenska 1917swedish
4808Då nu Israel fick se Josefs söner, sade han: Vilka äro dessa?
DomarbokenSvenska 1917swedish
305Då nu Israels barn bodde: ibland kananéerna, hetiterna, amoréerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna,
JosuaSvenska 1917swedish
1101Då nu Jabin, konungen i Hasor, hörde detta, sände han bud till Jobab, konungen i Madon, och till konungen i Simron och konungen i Aksaf
1MosebokSvenska 1917swedish
3723Då nu Josef kom fram till sina bröder, togo de av honom hans livklädnad, den fotsida klädnaden som han hade på sig,
1MosebokSvenska 1917swedish
4316Då nu Josef såg att Benjamin var med dem, sade han till sin hovmästare: För dessa män in i mitt hus; och låt slakta och tillreda en måltid, ty männen skola äta middag med mig.

1 >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399