THE HOLY BIBLE - ABC NORWEGIAN
1 >>>

JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1907A'in, Rimmon og Eter og Asan - fire byer med tilhørende landsbyer,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3232Å, om du vilde forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet!
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
944Abimelek og de hoper som var med ham, overfalt byen og stilte sig i porten, og de to hoper overfalt alle dem som var på marken, og slo dem.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
922Abimelek regjerte over Israel i tre år.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
954Abimelek ropte i hast på svennen som bar hans våben, og sa til ham: Dra ditt sverd og drep mig, så de ikke skal si om mig: En kvinne slo ham ihjel! Så stakk svennen sverdet igjennem ham og han døde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1818Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2318Abraham som eiendom, så Hets barn så på det, alle de som hørte hjemme i hans by.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2208Abraham svarte: Gud skal selv utse sig lammet til brennofferet, min sønn! Så gikk de begge sammen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2406Abraham svarte: Vokt dig for å føre min sønn tilbake dit!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2105Abraham var hundre år gammel da han fikk sin sønn Isak.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1724Abraham var ni og nitti år gammel da hans forhud blev omskåret.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2401Abraham var nu gammel og langt ute i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alle ting.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3153Abrahams Gud og Nakors Gud skal dømme mellem oss, han som var deres fars Gud. Så svor Jakob ved ham som hans far Isak fryktet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2507Abrahams levetid og den alder han nådde, var hundre og fem og sytti år.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1312Abram blev boende i Kana'ans land, og Lot bodde i byene på sletten og drog med sine telt like bort til Sodoma.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1616Abram var seks og åtti år gammel da Hagar fødte ham Ismael.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2124Ajalon med jorder, Gat-Rimmon med jorder - fire byer;
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1132Akt da vel på at I holder alle de bud og lover som jeg idag legger frem for eder!
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1228Akt vel på å lyde alle disse bud som jeg gir dig, forat det må gå dig vel og dine barn efter dig til evig tid, når du gjør det som godt og rett er i Herrens, din Guds øine.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1601Akt vel på måneden abib, så du holder påske for Herren din Gud! For i måneden abib førte Herren din Gud dig ut av Egypten ved nattetid.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1816aldeles som du bad Herren din Gud om ved Horeb den dag I var samlet der og du sa: Jeg kan ikke lenger høre på Herrens, min Guds røst, og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
117Aldeles som vi lød Moses, vil vi lyde dig, bare Herren din Gud må være med dig, likesom han var med Moses.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3116All den rikdom Gud har tatt fra vår far, den hører oss og våre barn til; gjør nu bare du alt det Gud har sagt til dig!
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2725All din verdsetning skal skje efter helligdommens sekel; sekelen skal være tyve gera.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2730All landets tiende av jordens sæd og av trærnes frukt hører Herren til; den er helliget Herren.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1134all mat som folk eter, og som tillages med vann, blir da uren, og alt drikke som folk drikker, blir urent, hvad kar det enn er i.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2719Alle arbeidsredskaper i tabernaklet og alle pluggene, både til tabernaklet og til forgården, skal være av kobber.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
310alle byene på sletten og hele Gilead og hele Basan like til byene Salka og Edre'i i Ogs rike i Basan;
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
339Alle de av levittene som blev mønstret, de som Moses og Aron mønstret efter Herrens ord, ætt for ætt, alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var to og tyve tusen.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
801Alle de bud jeg gir dig idag, skal I akte vel på å holde, forat I må leve og bli tallrike og komme inn i det land Herren har tilsvoret eders fedre, og ta det i eie.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
817Alle de dyr som er hos dig, alt kjød, både fuglene og feet og alt krypet som rører sig på jorden, skal du føre ut med dig, og de skal vrimle på jorden og være fruktbare og bli mange på jorden.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1406Alle de firføtte dyr som har klover og har dem tvekløvd helt igjennem, og som tygger drøv, dem kan I ete.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1103Alle de firføtte dyr som har klover og har klovene kløvd helt igjennem, og som tygger drøv, dem kan I ete.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
716Alle de folk som Herren din Gud gir i din hånd, skal du fortære[a]; du skal ikke spare dem. Og du skal ikke dyrke deres guder; for det vil bli en snare for dig.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1306alle de som bor i fjellbygdene, fra Libanon til Misrefot-Ma'im, alle sidonierne. Jeg vil selv drive dem bort for Israels barn; men del du landet ut ved loddkasting til arv for Israel, således som jeg har befalt dig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4626Alle de som kom med Jakob til Egypten, og som var utgått av hans lend, foruten Jakobs sønnekoner, var i alt seks og seksti sjeler.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
446Alle de som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstret av levittene efter deres ætter og familier,
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
213Alle dine matoffer skal du salte; du skal ikke la det fattes på salt i ditt matoffer; for saltet hører til din Guds pakt; til alle dine offer skal du bære frem salt.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2842Alle dine trær og din jords frukt skal gresshoppen ta i eie.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4928Alle disse er Israels stammer, tolv i tallet, og således var det deres far talte til dem; han velsignet dem, hver av dem velsignet han med den velsignelse som tilkom ham.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2845Alle disse forbannelser skal komme over dig og forfølge dig og nå dig, til du blir ødelagt, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst, og ikke tok vare på hans bud og hans lover, som han gav dig,
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1105Alle disse konger satte hverandre stevne; og de kom og leiret sig sammen ved Merom-vannet for å stride mot Israel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1403Alle disse slo sig sammen og drog til Siddim-dalen, der hvor Salthavet nu er.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
305Alle disse var faste byer med høie murer, dobbelte porter og bommer, foruten en stor mengde landsbyer.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
819Alle dyrene, alt krypet og alle fuglene, alt som rører sig på jorden, gikk ut av arken, hvert efter sitt slag.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3816Alle forgårdens omheng helt rundt var av fint, tvunnet lingarn.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1819Alle hellige gaver som Israels barn skal avgi til Herren, har jeg gitt dig og dine sønner og dine døtre som en evig rettighet; dette er en evig saltpakt for Herrens åsyn for dig og dine efterkommere.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3820Alle pluggene til tabernaklet og til forgården helt rundt var av kobber.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1115alle ravner efter sine arter,
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1411Alle rene fugler kan I ete;
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1141Alle smådyr som kryper på jorden, skal være en vederstyggelighet; de skal ikke etes.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
231Alle som er mønstret av Dans leir, er hundre og syv og femti tusen og seks hundre; de skal være den siste fylking som bryter op under sine banner.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
224Alle som er mønstret av Efra'ims leir, hær for hær, er hundre og åtte tusen og et hundre; de skal være den tredje fylking som bryter op.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
209Alle som er mønstret av Judas leir, hær for hær, er hundre og seks og åtti tusen og fire hundre; de skal være den første fylking som bryter op.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
216Alle som er mønstret av Rubens leir, hær for hær, er hundre og en og femti tusen, fire hundre og femti; de skal være den annen fylking som bryter op.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2717Alle stolpene rundt omkring forgården skal være sammenbundet med stenger av sølv; hakene på dem skal være av sølv og fotstykkene under dem av kobber.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2643Alle suhamittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, var fire og seksti tusen og fire hundre.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
908Allerede ved Horeb vakte I Herrens vrede, og Herren harmedes på eder, så han vilde ha gjort ende på eder.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1627Allikevel gikk nogen av folket ut den syvende dag for å sanke; men de fant intet.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1814Alt bannlyst i Israel skal høre dig til.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1316Alt byttet du tar der, skal du samle midt på torvet, og du skal brenne op både byen og alt byttet du har tatt, med ild som et heloffer for Herren din Gud, og den skal være en grushaug for alle tider, den skal ikke bygges op mere.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1812Alt det beste av olje og alt det beste av most og korn, førstegrøden derav, som de skal gi Herren, har jeg gitt dig.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
505Alt det folk som drog ut, var omskåret; men alt det folk som var født i ørkenen på veien fra Egypten, var ikke blitt omskåret.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3824Alt det gull som blev brukt til arbeidet med å gjøre hele helligdommen ferdig, det vidde gul, var ni og tyve talenter og syv hundre og tretti sekel efter helligdommens vekt.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1232Alt det jeg byder eder, skal I akte vel på å gjøre; du skal ikke legge noget til og ikke ta noget fra.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3419Alt det som åpner morsliv, hører mig til, alt ditt fe av hankjønn som åpner morsliv, enten det er storfe eller småfe.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1523alt det som Herren har befalt eder ved Moses fra den dag av da Herren befalte det, og siden gjennem alle følgende slekter,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
903Alt det som rører sig og lever, skal I ha til føde; likesom jeg gav eder de grønne urter, gir jeg eder alt dette.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
827Alt dette la han i Arons hender og i hans sønners hender; og han svinget det for Herrens åsyn.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2924Alt dette skal du legge i Arons hender og i hans sønners hender, og du skal svinge det for Herrens åsyn.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
410Alt dette skal tas ut, likesom det tas ut av takkoffer-oksen; og presten skal brenne det på brennoffer-alteret.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
419Alt fettet på oksen skal han ta ut av den og brenne på alteret.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
408Alt fettet på syndoffer-oksen skal han ta ut av den, både fettet som dekker innvollene, og alt det fett som er på innvollene,
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
426Alt fettet skal han brenne på alteret likesom takkofferets fett. Og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for hans synd, så han får forlatelse.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
435Alt fettet skal han ta ut, likesom fettet på fåret tas ut av takkofferet, og presten skal brenne det på alteret sammen med Herrens ildoffer. Således skal presten gjøre soning for ham for den synd han har gjort, så han får forlatelse.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
431Alt fettet skal han ta ut, likesom fettet tas ut av takkofferet, og presten skal brenne det på alteret til en velbehagelig duft for Herren. Således skal presten gjøre soning for ham, så han får forlatelse.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1519Alt førstefødt av hankjønn som fødes blandt ditt storfe og ditt småfe, skal du hellige Herren din Gud; du skal ikke bruke det førstefødte av ditt storfe til arbeid, og du skal ikke klippe det førstefødte av ditt småfe.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1520Alt hun ligger på mens hun således er uren, skal være urent, og alt hun sitter på, skal være urent.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1112Alt i vannet som ikke har finner og skjell, det skal være en vederstyggelighet for eder.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1120Alt kryp som har vinger og går på fire føtter, skal være en vederstyggelighet for eder.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1419Alt kryp som har vinger, skal være urent for eder, det skal I ikke ete.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
611Alt mannkjønn blandt Arons barn kan ete det; det skal til alle tider, fra slekt til slekt, være eders del av Herrens ildoffere; enhver som rører ved dem, skal være hellig.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
622Alt mannkjønn blandt prestene kan ete det; det er høihellig.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
706Alt mannkjønn blandt prestene kan ete det; på et hellig sted skal det etes; det er høihellig.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1815Alt som åpner morsliv, alt levende som de kommer til Herren med, enten det er mennesker eller dyr, skal høre dig til. Dog skal du la dem løse det som er førstefødt av mennesker, og likeså skal du la dem løse det som er førstefødt av de urene dyr.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1041Alt som fantes mellem Kades-Barnea og Gasa, og hele Gosenlandet like til Gibeon slo han under sig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
722Alt som hadde livsens åndedrag i sin nese, alt det som var på det tørre land, døde.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1710Alt som lå sønnenfor, tilfalt Efra'im, og det som lå nordenfor, tilfalt Manasse, og havet blev hans grense; og i nord støtte de op til Aser og i øst til Issakar.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3123alt som tåler ild, skal I la gå gjennem ilden, så blir det rent; men det skal også renses med renselsesvannet. Men alt som ikke tåler ild, skal I la gå gjennem vann.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
413Alteret skal de rense for asken og bre et klæde av purpurrød ull over det.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2708Alteret skal du gjøre av bord; det skal være hult; som det blev vist dig på fjellet, således skal det gjøres.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1329Amalekittene bor i sydlandet, og hetittene og jebusittene og amorittene bor i fjellbygdene, og kana'anittene bor ute ved havet og langsmed Jordan.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1526Amam og Sema og Molada
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
136Amorittenes grense gikk fra Akrabbim-skaret, fra Hassela og opefter.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
620Amram tok Jokebed, sin fars søster, til hustru, og med henne fikk han Aron og Moses; og Amram blev hundre og syv og tretti år gammel.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2118Anatot med jorder og Almon med jorder - fire byer.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2517Angrip midianittene og slå dem!
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1140År for år går Israels døtre avsted for å prise Jeftas, gileadittens datter fire dager om året.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1552Arab og Duma og Esan
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3512arken med stenger, nådestolen og det dekkende forheng,
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2024Aron skal samles til sine fedre; han skal ikke komme inn i det land jeg har gitt Israels barn, fordi I var gjenstridige mot mitt ord ved Meribas vann.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3222Aron svarte: La ikke din vrede optendes, herre! Du vet selv at dette folk ligger i det onde;
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
623Aron tok Eliseba, Amminadabs datter, Nahsons søster, til hustru, og med henne fikk han Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3339Aron var hundre og tre og tyve år gammel da han døde på fjellet Hor.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2110Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for,
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1008Arons sønner, prestene, er det som skal blåse i trompetene. Dette skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2113Arons, prestens, sønner fikk både Hebron, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder og Libna med jorder
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1547Asdod med tilhørende byer og landsbyer, Gasa med tilhørende byer og landsbyer, inntil Egyptens bekk og det store hav og landet langsmed det.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2233Aseninnen så mig og har nu tre ganger bøid av veien for mig; hvis den ikke hadde bøid av veien for mig, så hadde jeg nu slått dig ihjel, men latt den leve.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
131Aser drev ikke bort innbyggerne i Akko og innbyggerne i Sidon og Ahlab og Aksib og Helba og Afik og Rehob,
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2644Asers barn var efter sine ætter: Fra Jimna jimna'ittenes ætt, fra Jisvi jisvittenes ætt, fra Beria beriittenes ætt;
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2646Asers datter hette Serah.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
504Åsyn til åsyn talte Herren med eder på fjellet midt ut av ilden.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
814at du da ikke ophøier dig i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2629at du ikke skal gjøre oss noget ondt, likesom heller ikke vi har rørt dig, men bare gjort dig godt og latt dig fare i fred. Du er nu Herrens velsignede.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2309at han lar mig få Makpela-hulen, som tilhører ham og ligger i utkanten av hans mark. Han skal få full betaling for den hvis han vil selge mig den, her midt iblandt eder, til eiendoms-gravsted.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
416at I ikke forsynder eder med å gjøre eder noget utskåret billede, noget slags avgudsbillede, i skikkelse av mann eller kvinne
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2223at vi bygget oss et alter, som om vi vilde vende oss bort fra Herren; og sannelig, ikke for å ofre brennoffer og matoffer på det, og sannelig, ikke for å frembære takkoffer på det - da straffe Herren selv oss! -
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3203Atarot og Dibon og Jaser og Nimra og Hesbon og El'ale og Sebam og Nebo og Beon,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1712Åtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos eder omskjæres, slekt efter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din ætt.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1829Av alle de gaver I får, skal I avgi til Herren hele den gave som tilkommer ham; det beste av enhver gave skal være den del som helliges ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
702Av alle rene dyr skal du ta dig ut syv par, han og hun, men av de dyr som ikke er rene, ett par, han og hun;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
620Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags kryp på jorden skal par for par komme inn til dig for å holdes i live.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2229Av alt det som fyller din lade, og som flyter av din vinperse, skal du ikke dryge med å gi mig. Den førstefødte av dine sønner skal du gi mig.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1121Av alt kryp som har vinger og går på fire føtter, må I bare ete dem som har springben ovenfor sine føtter til å hoppe på marken med.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2645av Berias barn: Fra Heber hebrittenes ætt, fra Malkiel malkielittenes ætt.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1307av de folks guder som bor rundt omkring eder, enten nær ved dig eller langt fra dig, fra jordens ene ende til den andre -
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
708Av de rene dyr og av de dyr som ikke er rene, og av fuglene og av alt det som kryper på jorden,
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1122Av dem kan I ete: arbe efter sine arter og solam efter sine arter og hargol efter sine arter og hagab efter sine arter[a].
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3901Av den blå og purpurrøde og karmosinrøde ull gjorde de embedsklær til tjenesten i helligdommen; og de gjorde de hellige klær som Aron skulde ha, således som Herren hadde befalt Moses
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1239Av den deig de hadde med sig fra Egypten, bakte de usyrede kaker; for den var ikke syret, fordi de var drevet ut av Egypten og ikke torde dryge der lenger; heller ikke hadde de laget i stand reisekost.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1909Av den del som blev tilmålt Judas barn, fikk Simeons barn sin arvelodd, for Judas barns del var for stor for dem; derfor fikk Simeons barn sin arvelodd inne i deres arvelodd.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3147Av denne halvdel - den som tilfalt Israels barn - tok Moses ut ett liv for hvert femti, både av mennesker og av dyr, og gav dem til levittene, som tok vare på det som er å vareta ved Herrens tabernakel, således som Herren hadde befalt Moses.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1521Av det første av eders deig skal I alltid gi Herren en gave, slekt efter slekt.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1520Av det første av eders deig skal I gi en kake som gave; I skal gi den likesom I utreder gaven fra treskeplassen.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3830Av det gjorde de fotstykkene ved inngangen til sammenkomstens telt og kobber-alteret og kobber-gitteret som hørte til, og alle alterets redskaper
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3035Av det skal du gjøre røkelse, en krydderblanding slik som det gjøres av dem som lager salve, saltet, ren, hellig.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3025Av det skal du lage en hellig salvings-olje, en kryddersalve, slik som det gjøres av dem som lager salver; en hellig salvings-olje skal det være,
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
714Av dette offer skal han bære frem én kake av hvert slag som gave til Herren; det skal tilhøre presten som sprenger takkofferets blod på alteret.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1108Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre; de skal være urene for eder.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2740Av ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene; men når du engang river dig løs, da skal du bryte hans åk av din nakke.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
514Av Efra'im steg de ned, de som har sin rot på Amaleks fjell; efter dig kom Benjamin blandt dine folk; av Makir steg høvdinger ned, og av Sebulon de som drar frem med hærførerstav,
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1935Av faste byer var der: Hassiddim, Ser og Hammat, Rakkat og Kinneret
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2706Av hele stener skal du bygge Herrens, din Guds alter, og du skal ofre Herren din Gud brennoffer på det.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
350av Israels barns førstefødte fikk han pengene, et tusen, tre hundre og fem og seksti sekel efter helligdommens sekel.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3325Av jern og kobber være din lås, og din hvile så lang som dine dager!
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2109Av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme avgav de de byer som nu skal nevnes:
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2320Av utlendingen kan du ta rente; men av din bror må du ikke ta rente; da skal Herren din Gud velsigne dig i alt det du tar dig fore i det land du kommer inn i for å ta det i eie.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1505Avgrunner skjulte dem, de sank som sten i dype vann.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1529Ba'ala og Ijim og Esem
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3515Både for Israels barn og for de fremmede og innflyttede som bor iblandt dem, skal disse seks byer være tilfluktsstæder, så hver den som av vanvare slår nogen ihjel, kan fly dit.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2536Både knoppene og armene skal være i ett med den; alt sammen skal være ett drevet arbeid av rent gull.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3722Både knoppene og armene var i ett med den; alt sammen var ett drevet arbeid av rent gull.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
503Både mann og kvinne skal I sende bort; utenfor leiren skal I sende dem, forat de ikke skal gjøre deres leir uren, der hvor jeg bor midt iblandt dem.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2302Balak gjorde som Bileam sa; og Balak og Bileam ofret en okse og en vær på hvert alter.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2220Bar ikke Akan, Serahs sønn, sig troløst at med det bannlyste gods? Og det kom vrede over hele Israels menighet, og han var ikke den eneste som omkom for hans misgjernings skyld.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1505bare du er lydig mot Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle disse bud som jeg gir dig idag;
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
319Bare eders hustruer og barn og eders fe - jeg vet at I har meget fe - skal bli igjen i de byer jeg har gitt eder,
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2862Bare en liten flokk skal bli tilbake av eder, I som var så tallrike som himmelens stjerner, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
827Bare feet og hærfanget i denne by tok Israel for sig selv efter Herrens ord, som han hadde talt til Josva.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
235Bare feet tok vi til bytte foruten hærfanget fra byene som vi inntok.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
302bare forat de kommende slekter i Israel skulde få kjennskap til krig og bli oplært deri, alle de som ikke før hadde vært med:
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
926Bare i Gosens land, hvor Israels barn bodde, falt det ikke hagl.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1438Bare Josva, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, blev i live av de menn som var gått avsted for å utspeide landet.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1136Bare kilder og brønner som det samler sig vann i, blir like rene; men den som rører ved deres døde kropper, blir uren.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1314Bare Levi stamme gav han ingen arv; Herrens, Israels Guds ildoffer er hans arv, således som han hadde sagt til ham.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
149Bare Levi stamme skal du ikke mønstre, og over dem skal du ikke opta manntall sammen med de andre Israels barn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3415Bare på det vilkår vil vi være eder til vilje, at I blir som vi, og alt mannkjønn hos eder lar sig omskjære.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4722Bare prestenes jord kjøpte han ikke; for Farao hadde gitt prestene faste inntekter, og de levde av sine faste inntekter, som Farao hadde gitt dem; derfor solgte de ikke sin jord.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
928Bed til Herren at det nu må være nok av hans torden og hagl! Så vil jeg la eder fare, og I skal ikke bie lenger.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4154begynte de syv hungersår å komme, således som Josef hadde sagt. Da blev det hungersnød i alle landene, men i hele Egyptens land var det brød.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3632Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og hans by hette Dinhaba.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2640Belas barn var: Ard og Na'aman, fra Ard ardittenes ætt, fra Na'aman na'amittenes ætt.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3905Beltet som skulde sitte på den og holde den sammen, gjorde de i ett stykke med den og i samme slags vevning som den, av gull og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn, således som Herren hadde befalt Moses.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4927Benjamin er en glupende ulv; om morgenen eter han op rov, og om aftenen deler han ut hærfang.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2036Benjamins barn tenkte først at Israels menn var slått; for de trakk sig tilbake for Benjamin, idet de satte sin lit til det bakhold de hadde lagt mot Gibea.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2638Benjamins barn var efter sine ætter: Fra Bela balittenes ætt, fra Asbel asbelittenes ætt, fra Akiram akiramittenes ætt,
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2229Bileam svarte aseninnen: Du har hatt mig til narr. Hadde jeg bare et sverd i min hånd, så vilde jeg nu slå dig ihjel.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2412Bileam svarte Balak: Sa jeg ikke allerede til de bud du sendte til mig:
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2210Bileam svarte Gud: Balak, Sippors sønn, kongen i Moab, har sendt dette bud til mig:
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2238Bileam svarte: Nu ser du jeg er kommet til dig; men står det vel i min makt å tale noget? Det ord Gud legger i min munn, det må jeg tale.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2016Blandt alle disse folk var det syv hundre utvalgte menn som var kjevhendte; av dem rammet enhver på et hår når han slynget med sten, og feilte ikke.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1002blev de meget redde; for Gibeon var en stor by, som en av kongebyene, og større enn Ai, og alle mennene der var djerve stridsmenn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2603Bli boende her i landet! Jeg vil være med dig og velsigne dig; for dig og din ætt vil jeg gi alle disse land - jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham, din far.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3410Bli boende hos oss! Landet skal stå åpent for eder; bo her og dra omkring og få eder eiendommer her!
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2213Blir det revet ihjel, da skal han føre det frem til bevis; han skal ikke gi vederlag for det som er revet ihjel.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3007Blir hun en manns hustru, og det hviler noget løfte på henne, eller det er kommet et tankeløst ord over hennes leber, som hun har bundet sig med,
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1018Blodet blev jo ikke båret inn i helligdommen; derfor skulde I ha ett kjøttet på det hellige sted, således som jeg har befalt.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3519Blodhevneren kan drepe manndraperen; når han treffer på ham, kan han drepe ham.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3936bordet med alt som hørte til, og skuebrødene,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3513bordet med stenger og alt som hører til, og skuebrødene
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3516brennoffer-alteret med kobbergitteret, stengene og alt som hører til, karet med fotstykke,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4029Brennoffer-alteret satte han ved inngangen til tabernaklet, sammenkomstens telt, og ofret brennoffer og matoffer på det, således som Herren hadde befalt Moses
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4006Brennoffer-alteret skal du sette foran inngangen til tabernaklet, sammenkomstens telt.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2125brent for brent, sår for sår, skramme for skramme.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1322Brer det sig da videre ut på huden, skal presten si ham uren; det er spedalskhet.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2420brudd for brudd, øie for øie, tann for tann; det samme mén som han volder en annen, skal han selv få.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
107Bryt nu op og gi eder på veien til amoritter-fjellene og til alle de folk som bor deromkring, i ødemarken, i fjellbygdene og i lavlandet og i sydlandet og ved havstranden, til kana'anittenes land og til Libanon, helt til den store elv, elven Frat.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
932Bryt nu op ved nattetid med de folk du har hos dig, og legg dig i bakhold på marken,
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1443Bryter flekkene ut igjen på huset efterat stenene er tatt ut og huset skrapet og overstrøket,
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2906Brød fikk I ikke å ete, og vin eller sterk drikk fikk I ikke å drikke, forat I skulde kjenne at jeg, Herren, er eders Gud.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
511Bueskytternes røst lyder ved brønnene; der priser de Herrens rettferdige verk, hans styrelses rettferdige verk i Israel. Dengang steg de ned til portene, Herrens folk.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
602Byd Aron og hans sønner og si: Dette er loven om brennofferet: Brennofferet skal ligge på sitt bål på alteret hele natten til om morgenen, og således skal alterilden holdes brennende.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3502Byd Israels barn at de skal gi levittene byer av sin arveeiendom til å bo i; dessuten skal I gi levittene jorder rundt omkring disse byer.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2402Byd Israels barn at de skal la dig få ren olje av støtte oliven til lysestaken, så lampene kan settes op til enhver tid.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
502Byd Israels barn at de skal sende ut av leiren alle spedalske og alle som har flod, og alle som er blitt urene ved lik!
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2802Byd Israels barn og si til dem: Mitt offer, min mat, mine ildoffer, som er til velbehagelig duft for mig, skal I akte på å bære frem for mig til fastsatt tid.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3402Byd Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i Kana'ans land, så er dette det land som skal tilfalle eder som arv - Kana'ans land, så langt dets grenser når.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
416Byd prestene som bærer vidnesbyrdets ark, at de skal stige op av Jordan!
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1521Byene ved den ytterste grense av Judas barns stamme mot Edoms landemerke, i sydlandet, var: Kabse'el og Eder og Jagur
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3224Bygg eder da byer for eders kvinner og barn og hegn for eders småfe, og gjør som I har lovt!
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3125bød han levittene, som bar Herrens pakts-ark, og sa:
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1503bøide syd om Akrabbim-skaret, tok så over til Sin og opefter i syd for Kades-Barnea, gikk så over til Hesron og op til Adar; der svinget den bort til Karka,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2452Da Abrahams tjener hørte disse ord, bøide han sig til jorden for Herren.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1701Da Abram var ni og nitti år gammel, åpenbarte Herren sig for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
503Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1001Da Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, fikk høre at Josva hadde inntatt Ai og slått det med bann og gjort likedan med Ai og kongen der som han hadde gjort med Jeriko og dets konge, og at innbyggerne av Gibeon hadde gjort fred med Israel og bodde midt iblandt dem,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
606Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1207Da åpenbarte Herren sig for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette land. Og han bygget der et alter for Herren, som hadde åpenbaret sig for ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2602Da åpenbarte Herren sig for ham og sa: Dra ikke ned til Egypten! Bo i det land som jeg sier dig!
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3115Da åpenbarte Herren sig ved teltet i en skystøtte, og skystøtten stod ved inngangen til teltet.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3205Da Aron så dette, bygget han et alter for den og lot utrope: Imorgen er det høitid for Herren!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1112Da Arpaksad var fem og tretti år gammel, fikk han sønnen Salah.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3639Da Ba'al-Hanan, Akbors sønn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans by hette Pa'u, og hans hustru hette Mehetabel, en datter av Matred, Mesahabs datter.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1308Da bad Manoah til Herren og sa: Hør mig, Herre! La den Guds mann som du sendte, komme til oss igjen og lære oss hvad vi skal gjøre med det barn som skal fødes!
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2236Da Balak hørte at Bileam kom, drog han ham i møte til den by i Moab som ligger på grensen ved Arnon, ved den ytterste grense.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2202Da Balak, Sippors sønn, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene,
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1709Da bar Moses alle stavene ut fra Herrens åsyn og viste dem til alle Israels barn; og de så dem og tok hver sin stav.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3633Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra konge i hans sted.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2401Da Bileam så at det var Herrens vilje at han skulde velsigne Israel, gikk han ikke bort for å søke tegn, som han hadde gjort de to første ganger, men vendte sig mot ørkenen.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
816Da blev alt folket som var i byen, ropt sammen til å forfølge dem, og de forfulgte Josva og kom således lenger og lenger bort fra byen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
307Da blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1017Da blev det meldt Josva: De fem konger er funnet; de hadde skjult sig i hulen ved Makkeda.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
202Da blev det meldt til kongen i Jeriko: Nogen menn av Israels barn er kommet hit i natt for å utspeide landet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2733Da blev Isak overmåte forferdet, og han sa: Hvem var det da som hadde skutt noget vilt og kom til mig med det? Jeg åt av alt, før du kom, og velsignet ham! Han skal også være velsignet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3207Da blev Jakob overmåte forferdet; og han delte folket som var med ham, og småfeet og storfeet og kamelene i to leire.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3136Da blev Jakob vred og gikk i rette med Laban. Og Jakob tok til orde og sa til Laban: Hvad er min brøde, hvad er min synd, siden du forfølger mig så?
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3215Da blev Jesurun[a] fet og slo bak ut - du blev fet og tykk og stinn; han forlot Gud, som hadde skapt ham, og foraktet sin frelses klippe.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1809Da blev Jetro glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde fridd dem av egypternes hånd.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2203da blev Moab meget redd for folket, fordi det var så tallrikt, og de grudde for Israels barn.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1615Da blev Moses meget vred og sa til Herren: Vend dig ikke til deres offer! Ikke så meget som et asen har jeg tatt fra dem, og ikke en eneste blandt dem har jeg gjort noget ondt.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1820Da blev presten vel til mote; han tok livkjortelen og husgudene og det utskårne billede og gav sig i lag med folkene.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1131Da brøt det løs en storm fra Herren, og den førte vaktler inn fra havet og strødde dem over leiren, omkring en dagsreise på den ene kant og omkring en dagsreise på den andre kant rundt om leiren og omkring to alen over jordens overflate.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
624Da bygget Gideon der et alter for Herren og kalte det: Herren er fred. Det står ennu den dag idag i Abieser-ættens Ofra.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
122Da bød Farao alt sitt folk og sa: Hver sønn som fødes[a], skal kastes i elven, men hver datter skal I la leve.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
110Da bød Josva folkets tilsynsmenn og sa:
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3605Da bød Moses Israels barn efter Herrens ord og sa: Josefs barns stamme har rett i det de sier.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2312Da bøide Abraham sig for landets folk,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2426Da bøide mannen sig ned og tilbad Herren
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3408Da bøide Moses sig hastig til jorden og tilbad.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1822Da de alt var kommet langt fra Mikas hus, blev mennene i Mikas grend kalt sammen, og de innhentet Dans barn.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3209da de hadde draget op til Eskoldalen og hadde sett på landet, vendte de Israels barns hu bort, så de ikke vilde gå inn i det land Herren hadde gitt dem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4404Da de hadde draget ut av byen og ennu ikke var langt kommet, sa Josef til den som forestod hans hus: Ta avsted, sett efter mennene, og når du når dem, skal du si til dem: Hvorfor har I gjengjeldt godt med ondt?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1917Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke på hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
5010Da de kom til Goren-Ha'atad på hin side Jordan, holdt de der en stor og høitidelig sørgefest, og han gjorde likferd efter sin far i syv dager.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
901Da de nu fikk høre dette alle kongene som bodde vestenfor Jordan, i fjellbygdene og i lavlandet og på hele kysten av det store hav til midt for Libanon - hetittene og amorittene, kana'anittene, ferisittene, hevittene og jebusittene -
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1827Da de nu hadde tatt de ting som Mika hadde latt gjøre, og presten som var hos ham, kom de over La'is - over et folk som levde rolig og sorgløst. De slo dem med sverdets egg, og byen brente de op.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
218Da de så kom hjem til Re'uel, sin far, sa han: Hvorfor kommer I så snart idag?
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1808Da de så kom tilbake til sine brødre i Sora og Estaol, sa deres brødre til dem: Hvorledes er det gått eder?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4235Da de så tømte sine sekker, se, da lå enhvers pengepung i hans sekk; og da de og deres far så pengepungene, blev de redde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4153Da de syv overflodsår i Egyptens land var til ende,
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1803Da de var tett ved Mikas hus, kjente de den unge manns - levittens - røst, bøide av fra veien og gikk bort til ham og sa: Hvem har ført dig hit, og hvad gjør du her, og hvorledes har du det her?
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1911Da de var ved Jebus, var det alt sent på dagen og drengen sa til sin herre: Kom, la oss ta inn i jebusittenes by og bli der inatt!
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4034Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3208Da den Høieste gav folkene arv, da han skilte menneskenes barn, satte han folkenes landemerker efter tallet på Israels barn.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2101Da den kana'anittiske konge i Arad, som bodde i sydlandet, hørte at Israel drog frem på veien til Atarim, gav han sig i strid med Israel og førte nogen av dem bort som fanger.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3827Da den tid kom at hun skulde føde, se, da var det tvillinger i hennes liv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4016Da den øverste baker så at Josef hadde gitt en så god tydning, sa han til ham: Også jeg hadde en drøm og syntes jeg så at jeg bar tre kurver med hvetebrød på mitt hode.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
328Da der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var de åtte tusen og seks hundre mann, som skulde ta vare på det som var å vareta ved helligdommen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4729Da det led mot den tid at Israel skulde dø, kalte han sin sønn Josef til sig og sa til ham: Kjære, har jeg funnet nåde for dine øine, så legg din hånd under min lend og vis mig den kjærlighet og trofasthet at du ikke begraver mig i Egypten,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1613Da det nu blev aften, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3813Da det nu blev fortalt Tamar at hennes svigerfar var på vei op til Timna for å klippe sine får,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1405Da det nu blev meldt kongen i Egypten at folket var flyktet, skiftet Farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: Hvorledes kunde vi gjøre dette og la Israel dra bort fra vår tjeneste?
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2301Da det nu var gått en lang tid, efterat Herren hadde gitt Israel ro for alle dets fiender rundt om, og Josva var blitt gammel og kommet langt ut i årene,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4156Da det nu var hungersnød over hele landet, åpnet Josef alle oplagshusene og solgte korn til egypterne; for hungersnøden var hård i Egyptens land.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2115Da det var forbi med vannet i sekken, kastet hun gutten fra sig under en busk
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2026Da drog alle Israels barn, hele folket, op til Betel; der satt de og gråt for Herrens åsyn og fastet den dag til om aftenen, og de ofret brennoffer og takkoffer for Herrens åsyn.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
144Da drog amorittene, som bodde der i fjellene, ut mot eder, og de forfulgte eder likesom en bisverm, og de slo eder sønder og sammen i Se'ir og drev eder like til Horma.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2021Da drog Benjamins barn ut av Gibea og slo den dag to og tyve tusen mann av Israel til jorden.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2031Da drog Benjamins barn ut imot folket og blev dradd bort fra byen; og likesom de tidligere ganger felte de i førstningen nogen av folket på alfarveiene som fører opover, den ene til Betel og den andre over marken til Gibea; det var omkring tretti mann av Israel de slo ihjel.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1509Da drog filistrene op og leiret sig i Juda, og de spredte sig utover i Leki.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
939Da drog Ga'al ut, og Sikems menn fulgte ham, og de stred imot Abimelek.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1033Da drog Horam, kongen i Geser, op for å hjelpe Lakis; men Josva slo ham og hans folk og lot ikke nogen av dem bli i live eller slippe unda.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4203Da drog Josefs ti brødre ned for å kjøpe korn i Egypten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1408Da drog kongen i Sodoma ut og kongen i Gomorra og kongen i Adma og kongen i Sebo'im og kongen i Bela, det er Soar, og stilte sig i fylkning mot dem i Siddim-dalen,
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1511Da drog tre tusen mann av Juda ned til fjellkløften ved Etam, og de sa til Samson: Vet du ikke at filistrene hersker over oss? Hvorfor har du da gjort dette mot oss? Men han sa til dem: Som de har gjort mot mig, så har jeg gjort mot dem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2812Da drømte han og så en stige som var stilt op på jorden, og hvis topp nådde til himmelen, og se, Guds engler steg op og steg ned på den.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3508Da døde Debora, Rebekkas fostermor, og hun blev begravet nedenfor Betel under eken; og han kalte den gråts - eken.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1116Da Eber var fire og tretti år gammel, fikk han sønnen Peleg.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
401Da Ehud var død, gjorde Israels barn atter det som var ondt i Herrens øine.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
521Da Enok var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Metusalah.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
509Da Enos var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1311da er det en gammel spedalskhet i huden på hans legeme, og presten skal si ham uren; han skal ikke lukke ham inne, for han er alt uren.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2734Da Esau hørte disse ord av sin far, satte han i et høit og sårt skrik, og han sa til sin far: Velsign også mig, min far!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2806Da Esau så at Isak hadde velsignet Jakob og sendt ham til Mesopotamia for å hente sig en hustru derfra - at han hadde velsignet ham og gitt ham den befaling: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru -
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2634Da Esau var firti år gammel, tok han til hustruer Judit, datter til hetitten Be'eri, og Basmat, datter til hetitten Elon.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1717Da falt Abraham på sitt ansikt og lo, og han sa ved sig selv: Skulde en som er hundre år gammel, få barn? Og skulde Sara, som er nitti år gammel, føde?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1703Da falt Abram på sitt ansikt; og Gud talte med ham og sa:
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1405Da falt Moses og Aron ned på sitt ansikt foran hele den forsamlede menighet av Israels barn.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2112Da fant de blandt innbyggerne i Jabes i Gilead fire hundre jomfruer som ikke hadde vært nær nogen mann og hatt samleie med ham; dem tok de med sig til leiren i Silo i Kana'ans land.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
215Da Farao fikk høre det, søkte han å slå Moses ihjel; men Moses flyktet for Farao, og han tok bolig i landet Midian og bodde ved en brønn.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1325Da firti dager var til ende, vendte de tilbake efter å ha utspeidet landet.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1103Da flyktet Jefta for sine brødre og bosatte sig i landet Tob; og der samlet sig en flokk løse menn om Jefta og var med ham på hans tog.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1602Da folkene i Gasa fikk høre at Samson var kommet dit, omringet de ham og lurte på ham hele natten ved byporten, men holdt sig ellers rolig hele natten og sa: Når det lysner mot dag, vil vi slå ham ihjel.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3304Da folket hørte denne hårde tale, sørget de, og ingen tok sine smykker på sig.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1515Da forferdes Edoms stammefyrster, redsel griper Moabs høvdinger, alle Kana'ans innbyggere forgår av angst.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3018da forkynner jeg eder idag at I skal gå helt til grunne; I skal ikke leve lenge i det land som du nu drar til over Jordan for å komme inn i det og ta det i eie.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4009Da fortalte den øverste munnskjenk Josef sin drøm og sa til ham: Jeg så i drømme et vintre som stod foran mig;
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
936Da Ga'al så folkene, sa han til Sebul: Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene! Men Sebul sa til ham: Det er skyggen av fjellene du tar for folk.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2103Da gav Israels barn efter Herrens befaling av sine arvelodder levittene disse byer med tilhørende jorder:
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
510Da gikk arbeidsfogdene og opsynsmennene ut og sa til folket: Så sier Farao: Jeg gir eder ikke lenger halm.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3338Da gikk Aron, presten, efter Herrens befaling op på fjellet Hor, og der døde han i det firtiende år efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, i den femte måned, på den første dag i måneden.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1627Da gikk de bort fra Korahs, Datans og Abirams bolig, rundt omkring; men Datan og Abiram var gått ut og stod i inngangen til sine telt med sine hustruer og sine barn, både store og små.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3216Da gikk de frem til ham og sa: Vi vil bare bygge hegn her for vårt fe og byer for våre kvinner og barn,
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
904da gikk de på sin side frem med list: De tok avsted og gav sig ut for sendebud; de la utslitte sekker på sine asener og utslitte, sprukne og bøtede vinsekker;
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1002Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1711Da gikk det så at så lenge Moses holdt sin hånd opløftet, hadde Israel overtaket; men når han lot sin hånd synke, da fikk Amalek overtaket.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2727Da gikk han frem og kysset ham; og han kjente lukten av hans klær og velsignet ham og sa: Se, duften av min sønn er som duften av en mark som Herren har velsignet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2714Da gikk han og hentet dem og kom til sin mor med dem, og hans mor laget en velsmakende rett, slik som hans far likte det.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
418Da gikk Jael ut mot Sisera og sa til ham: Kom inn, herre, kom inn til mig, frykt ikke! Og han gikk inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under teppet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4418Da gikk Juda frem til ham og sa: Hør mig, herre! La din tjener få tale et ord for min herres ører, og la ikke din vrede optendes mot din tjener; for du er som Farao selv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3133Da gikk Laban inn i Jakobs telt og i Leas telt og i begge trælkvinnenes telt, men fant ikke noget. Så gikk han ut av Leas telt og inn i Rakels telt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1914Da gikk Lot ut og talte til sine svigersønner, dem som skulde ha hans døtre. og sa: Stå op og gå bort fra dette sted! For Herren vil ødelegge byen. Men hans svigersønner tenkte at han bare spøkte.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1906Da gikk Lot ut til dem i døren og lukket den efter sig
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2413Da gikk Moses avsted med sin tjener Josva; og Moses gikk op på Guds berg.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1807Da gikk Moses sin svigerfar møte, bøide sig for ham og kysset ham, og de spurte hverandre hvorledes det stod til; så gikk de inn i teltet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
707Da gikk Noah og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham inn i arken for å berge sig for vannflommen.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
515Da gikk opsynsmennene over Israels barn til Farao og klaget høilydt for ham og sa: Hvorfor gjør du således med dine tjenere?
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
316da gjorde Ehud sig et tveegget, alenlangt sverd og bandt det om sig under sine klær ved sin høire hofte.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2102Da gjorde Israel et løfte til Herren og sa: Gir du dette folk i min hånd, så vil jeg slå deres byer med bann.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
211da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øine, og dyrket Ba'alene[b].
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1003Da gjorde jeg en ark av akasietre og hugg ut to stentavler likesom de første, og jeg gikk op på fjellet med de to tavler i min hånd.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
803Da gjorde Josva og alt krigsfolket sig rede til å dra op mot Ai, og Josva utvalgte tretti tusen mann, djerve stridsmenn, og sendte dem avsted om natten.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
503Da gjorde Josva sig stenkniver og omskar Israels barn ved Ha'aralot-haugen[a].
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1621Da grep filistrene ham og stakk hans øine ut; og de førte ham ned til Gasa og bandt ham med to kobberlenker, og han malte korn i fangehuset.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3912Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
210Da gutten blev voksen, gikk hun med ham til Faraos datter, og han blev som en sønn for henne; hun kalte ham Moses[a], for - sa hun - av vannet har jeg dradd ham op.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3636Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4111Da hadde vi hver sin drøm i samme natt, jeg og han, og våre drømmer hadde hver sin mening.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
327Da han kom dit, støtte han i basunen på Efra'im-fjellet; og Israels barn drog ned med ham fra fjellene, og han foran dem.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2317Da han kom til ham, så han ham stå ved sitt brennoffer sammen med Moabs høvdinger; og Balak sa til ham: Hvad har Herren talt?
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1514Da han kom til Leki, sprang filistrene imot ham med gledesrop; men Herrens Ånd kom over ham, og repene om hans armer blev som brente tråder, og båndene falt smuldrede av hans hender.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1402Da han kom tilbake derfra, fortalte han det til sin far og mor og sa: Jeg så en kvinne i Timnata, en av filistrenes døtre; henne må I la mig få til hustru!
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2306Da han kom tilbake, så han Balak stå ved sitt brennoffer sammen med alle Moabs høvdinger.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2608Da han nu hadde vært der en tid, hendte det engang at Abimelek, filistrenes konge, så ut gjennem vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet Rebekka, sin hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1802Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1917Da han så op, fikk han øie på den veifarende mann på byens gate. Da sa den gamle mann: Hvor skal du hen, og hvor kommer du fra?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3305Da han så op, fikk han øie på kvinnene og barna; da sa han: Hvem er det du har der? Han svarte: Det er de barn som Gud har unt din tjener.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1417Da han så vendte tilbake efter å ha slått Kedorlaomer og de konger som var med ham, gikk kongen i Sodoma ham i møte til Sjave-dalen, det er Kongedalen.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1416Da hang Samsons hustru over ham med gråt og sa: Du hater mig bare og elsker mig ikke; du har fremsatt en gåte for mine landsmenn, men mig har du ikke sagt løsningen på den. Han svarte: Jeg har ikke sagt det til min far eller mor; skulde jeg da si det til dig?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3903Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham,
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
508Da hele folket således var blitt omskåret, holdt de sig i ro der hvor de var i leiren, til de blev friske igjen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1402da hendte det at disse konger førte krig med Bera, kongen i Sodoma, og Birsa, kongen i Gomorra, og Sineab, kongen i Adma, og Semeber, kongen i Sebo'im, og kongen i Bela, det er Soar.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1927Da hennes herre stod op om morgenen og lukket op husets dør og gikk ut for å reise videre, da lå kvinnen, hans medhustru, ved inngangen til huset med hendene på dørtreskelen.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
134Da Herren hørte eders tale, blev han vred og svor:
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
304Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2931Da Herren så at Lea blev tilsidesatt, åpnet han hennes morsliv; men Rakel var barnløs.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
949Da hugg alle folkene også hver sin bør med grener og gikk efter Abimelek; så la de grenene opefter tårnet og satte med dem ild på tårnet. Således omkom alle innbyggerne i Sikems borg, omkring tusen, menn og kvinner.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
206Da hun åpnet den, så hun barnet, og se, det var en gutt som lå der og gråt; da ynkedes hun over ham og sa: Det er en av hebreernes guttebarn.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1616Da hun nu hver dag plaget ham med sine ord og trengte sterkt inn på ham, blev han så lei av sig at han næsten kunde dø,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3635Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Avit.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2211Da hørte Israels barn at folk sa: Se, Rubens barn og Gads barn og den halve Manasse stamme har bygget et alter lengst fremme i Kana'ans land, i landet ved Jordan, midt imot Israels barn.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
447da inntok de både hans land og Basan-kongen Ogs land, begge amoritterkongenes land på hin side Jordan, på østsiden,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2701Da Isak var blitt gammel, og hans øine var blitt sløve, så han ikke kunde se, kalte han til sig Esau, sin eldste sønn, og sa til ham: Min sønn! Han svarte: Ja, her er jeg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4808Da Israel fikk se Josefs sønner, spurte han: Hvem er det?
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1615Da Israels barn så det, sa de til hverandre: Hvad er det? for de visste ikke hvad det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt eder å ete.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1713Da Israels barn siden blev sterkere, gjorde de kana'anittene arbeidspliktige, men de drev dem ikke bort.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1101Da Jabin, kongen i Hasor, hørte dette, sendte han bud til Jobab, kongen i Madon, og til kongen i Simron og til kongen i Aksaf
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4201Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypten, sa han til sine sønner: Hvorfor sitter I og ser på hverandre?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3016Da Jakob om aftenen kom hjem fra marken, gikk Lea ham i møte og sa: Det er hos mig du skal være inatt; jeg har tinget dig for min sønns alruner. Så lå han hos henne den natt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3202Da Jakob så dem, sa han: Dette er Guds leir. Og han kalte stedet Mahana'im[a].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3301Da Jakob så op, fikk han se Esau som kom med fire hundre mann. Da delte han barna mellem Lea og Rakel og begge trælkvinnene,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2816Da Jakob våknet av sin søvn, sa han: Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4933Da Jakob var ferdig med de pålegg han vilde gi sine sønner, trakk han føttene op i sengen; og han opgav sin ånd og blev samlet til sine fedre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
518Da Jared var hundre og to og seksti år gammel, fikk han sønnen Enok.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1134Da Jefta kom hjem til sitt hus i Mispa, da gikk hans datter ut imot ham med trommer og dans; hun var hans eneste barn, foruten henne hadde han hverken sønn eller datter.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2406Da jeg nu førte eders fedre ut av Egypten, kom I til havet; men egypterne forfulgte eders fedre med vogner og hestfolk til det Røde Hav.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
909Da jeg var gått op på fjellet for å ta imot stentavlene, tavlene med den pakt som Herren hadde gjort med eder, blev jeg på fjellet i firti dager og firti netter uten å ete brød og uten å drikke vann.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3634Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4006Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var motfalne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4817Da Josef så at hans far la sin høire hånd på Efra'ims hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hånd for å føre den fra Efra'ims hode bort på Manasses hode.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4316Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til den som forestod hans hus: Før mennene inn i huset og la slakte og lage til; for mennene skal ete til middag hos mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4207Da Josef så sine brødre, kjente han dem igjen; men han lot som om de var fremmede for ham, og talte hårdt til dem og sa til dem: Hvor kommer I fra? De sa: Fra Kana'ans land for å kjøpe korn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
5015Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de: Bare nu ikke Josef vil hate oss og gjengjelde oss alt det onde vi gjorde mot ham!
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
206Da Josva hadde latt folket fare, og Israels barn hadde draget hver til sin arv for å ta landet i eie,
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
608Da Josva hadde sagt dette til folket, gikk de frem de syv prester som bar de syv larmbasuner for Herrens åsyn; de støtte i basunene, og Herrens pakts-ark fulgte efter dem.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3217Da Josva hørte hvorledes folket støiet og skrek, sa han til Moses: Det lyder krigsrop i leiren.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1301Da Josva var blitt gammel og kommet langt ut i årene, sa Herren til ham: Nu er du blitt gammel og kommet langt ut i årene, men ennu står det en meget stor del av landet igjen som skal inntas.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
907Da Jotam fikk vite dette, gikk han op på toppen av Gerisim-fjellet; der stod han og ropte høit og sa til dem: Hør på mig, I Sikems menn! Så skal Gud høre på eder.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3815Da Juda så henne, tenkte han det var en skjøge; for hun hadde tilhyllet sitt ansikt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2609Da kalte Abimelek Isak til sig og sa: Hun er jo din hustru, hvor kunde du da si: Hun er min søster? Isak svarte: Jeg tenkte jeg kunde komme til å miste livet for hennes skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1218Da kalte Farao Abram til sig og sa: Hvad er det du har gjort imot mig? Hvorfor lot du mig ikke vite at hun er din hustru?
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
808Da kalte Farao Moses og Aron til sig og sa: Bed til Herren at han vil ta froskene bort fra mig og mitt folk! Da til jeg la folket fare, sa de kan ofre til Herren.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
825Da kalte Farao Moses og Aron til sig og sa: Gå og ofre til eders Gud her i landet!
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1024Da kalte Farao Moses til sig og sa: Gå avsted, tjen Herren! Bare eders småfe og eders storfe skal bli tilbake; også eders små barn kan få dra med eder.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
309Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2801Da kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham og bød ham og sa til ham: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
922Da kalte Josva dem for sig og sa til dem: Hvorfor narret I oss og sa: Vi bor langt, langt borte fra eder, og så bor I midt iblandt oss?
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2302da kalte Josva til sig hele Israel, dets eldste, dets høvdinger, dets dommere og dets tilsynsmenn, og sa til dem: Nu er jeg blitt gammel og kommet langt ut i årene,
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2201Da kalte Josva til sig rubenittene og gadittene og den halve Manasse stamme
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
606Da kalte Josva, Nuns sønn, prestene til sig og sa til dem: I skal bære paktens ark, og syv prester skal bære syv larmbasuner foran Herrens ark.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
118Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til sig og sa til dem: Hvorfor gjør I dette og lar guttebarna leve?
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1221Da kalte Moses alle Israels eldste til sig og sa til dem: Gå og hent småfe for eders familier og slakt påskelammet!
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3431Da kalte Moses på dem, og Aron og alle menighetens høvdinger vendte tilbake til ham, og Moses talte til dem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
512Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1702Da kivedes folket med Moses og sa: Gi oss vann, så vi får drikke! Moses svarte dem: Hvorfor kives I med mig? Hvorfor frister I Herren?
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1524Da knurret folket mot Moses og sa: Hvad skal vi drikke?
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3604Da kom alle de kunstforstandige menn som utførte alt arbeidet ved helligdommen, enhver fra det arbeid han var i ferd med,
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1445Da kom amalekittene og kana'anittene, som bodde der på fjellet, ned og slo dem sønder og sammen og forfulgte dem like til Horma.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
108Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noget om Josef.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1413Da kom det nogen som var undsloppet, og fortalte det til hebreeren Abram; han bodde ved den terebinte-lund som tilhørte amoritten Mamre - Mamre var bror til Eskol og Aner, og de hadde alle gjort en pakt med Abram.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1916Da kom det ut på aftenen en gammel mann hjem fra sitt arbeid på marken. Mannen var fra Efra'im-fjellet og opholdt sig som fremmed i Gibea; men folket der på stedet var benjaminitter.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2506Da kom en mann av Israels barn og førte en midianittisk kvinne inn blandt sine brødre for Moses' og hele Israels menighets øine mens de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
205Da kom Faraos datter ned til elven for å bade sig, mens hennes jomfruer gikk frem og tilbake på elvebredden; hun fikk se kisten midt i sivet og sendte sin pike avsted og lot den hente.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1608Da kom filistrenes høvdinger op til henne med syv friske strenger som ikke var blitt tørre; dem bandt hun ham med,
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1605Da kom filistrenes høvdinger op til henne og sa til henne: Lokk ham til å si dig hvori hans store styrke ligger, og hvorledes vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham! Så vil vi gi dig hver elleve hundre[a] sekel sølv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
801Da kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3022Da kom Gud Rakel i hu, og Gud hørte henne og åpnet hennes morsliv.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2209Da kom Gud til Bileam og sa: Hvad er det for folk som er hos dig?
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1205Da kom Herren ned i en skystøtte og stod i inngangen til teltet, og han kalte på Aron og Mirjam, og de gikk ut begge to.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1125Da kom Herren ned i skyen og talte til ham, og han tok av den ånd som var over ham, og la på de sytti eldste, og det skjedde da ånden hvilte over dem, da talte de profetiske ord, men siden gjorde de det ikke mere.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1406Da kom Herrens Ånd over ham, og han slet den i stykker som det skulde være et kje, enda kan ikke hadde noget i hånden; men han fortalte ikke sin far eller sin mor hvad han hadde gjort.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1129Da kom Herrens Ånd over Jefta, og han drog gjennem Gilead og Manasse; så drog han frem til Mispa i Gilead; og fra Mispa i Gilead drog han frem mot Ammons barn.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
411Da kom I nær til og stod nedenfor fjellet, mens fjellet stod i brennende lue like inn i himmelen, og der var mørke og skyer og skodde.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
122Da kom I til mig alle sammen og sa: La oss sende folk i forveien for oss, så de kan utspeide landet for oss og gi oss beskjed om hvad vei vi skal dra dit op, og hvad byer vi kommer til!
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
702da kom Israels høvdinger, overhodene for sine familier, stammefyrstene, de som stod over alle som var blitt mønstret, og bar frem gaver.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
717Da kom vannflommen strømmende over jorden i firti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den blev hevet over jorden.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
814Da kongen i Ai så dette, skyndte byens menn sig, han selv og hele hans folk, og drog tidlig om morgenen ut til strid mot Israel, til det fastsatte sted foran ødemarken; men han visste ikke at det lå et bakhold mot ham vestenfor byen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
4501Da kunde ikke Josef lenger legge bånd på sig for alle dem som stod hos ham; han ropte: La hver mann gå ut fra mig! Og det var ingen tilstede da Josef gav sig til kjenne for sine brødre.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2305Da la Herren et ord i Bileams munn og sa: Vend tilbake til Balak og tal som jeg har sagt dig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2409Da la tjeneren sin hånd under Abrahams, sin herres lend og lovte ham dette med ed.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3125Da Laban nådde Jakob igjen, hadde Jakob slått op sitt telt på fjellet, og Laban med sine frender slo også op sitt telt på Gilead-fjellet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
528Da Lamek var hundre og to og åtti år gammel, fikk han en sønn,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
223Da lang tid var gått, døde kongen i Egypten, og Israels barn sukket over sin trældom og klaget; og deres rop over trældommen steg op til Gud.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3009Da Lea så at hun ikke fikk flere barn, tok hun sin trælkvinne Silpa og gav Jakob til hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3504Da lot de Jakob få alle de fremmede guder som de hadde hos sig, og ringene som de hadde i sine ører; og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
711Da lot Farao sine vismenn og trollmenn kalle, og de, Egyptens tegnsutleggere, gjorde det samme med sine hemmelige kunster;
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1519Da lot Gud den hulning som er i Leki, åpne sig, og det rant vann ut av den, og han drakk; og hans livsånd vendte tilbake, og han kviknet til; derfor blev denne kilde kalt En-Hakkore[c]; den er i Leki den dag idag.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
221Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1924Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
404Da lot Josva de tolv menn kalle som han hadde valgt blandt Israels barn, én mann for hver stamme.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
117Da lot Moses og Aron disse menn, som var nevnt ved navn, komme,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3606Da lot Moses rope ut i hele leiren: Ingen, hverken mann eller kvinne, skal lenger bære noget frem som gave til helligdommen! Så holdt folket op med å bære frem gaver.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1320Da luen steg op fra alteret mot himmelen, fór Herrens engel op i alterets lue mens Manoah og hans hustru så på det, og de falt på sitt ansikt til jorden.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1127Da løp en gutt ut og meldte det til Moses og sa: Eldad og Medad taler profetisk i leiren.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2417Da løp tjeneren henne i møte og sa: Kjære, la mig få drikke litt vann av din krukke!
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2404da må ikke hennes første mann, som sendte henne fra sig, ta henne til hustru igjen, efterat hun er blitt uren; for det er en vederstyggelighet for Herrens åsyn, og du skal ikke føre synd over det land Herren din Gud gir dig til arv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
515Da Mahalalel var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Jared.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
628Da mennene i byen stod op tidlig om morgenen, fikk de se at Ba'als alter var nedrevet, og at Astarte-billedet som stod ved siden av, var hugget ned, og at den andre okse var ofret på det alter som var bygget.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
946Da mennene i Sikems borg hørte det, gikk de alle inn i tårnet som hørte til El-Berits[d] tempel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
525Da Metusalah var hundre og syv og åtti år gammel, fikk han sønnen Lamek.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1020Da Moses hørte dette, syntes han det var rett.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1604Da Moses hørte disse ord, falt han på sitt ansikt.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1907Da Moses kom tilbake, kalte han folkets eldste til sig og bar frem for dem alle disse ord som Herren hadde pålagt ham.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3154Da Moses og Eleasar, presten, hadde tatt imot gullet av høvdingene over tusen og over hundre, bar de det inn i sammenkomstens telt, forat det skulde minne om Israels barn for Herrens åsyn.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3225Da Moses så at folket var ustyrlig - for Aron hadde sloppet det løs til spott for deres motstandere -
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3124Da Moses var ferdig med å skrive denne lovs ord i en bok helt til enden,
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1814Da Moses' svigerfar så hvor meget han hadde å gjøre for folket, sa han: Hvad er dette for et arbeid du legger på dig for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens hele folket står omkring dig fra morgen til kveld?
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
342Da mønstret Moses alle førstefødte blandt Israels barn, således som Herren hadde befalt ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1124Da Nakor var ni og tyve år gammel, fikk han sønnen Tarah.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
532Da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
403Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2213Da nu Abraham så op, fikk han se en vær bakenfor sig, som hang fast i buskene med sine horn; og Abraham gikk bort og tok væren og ofret den til brennoffer istedenfor sin sønn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1414Da nu Abram hørte at hans frende var bortført som fange, lot han sine våbenvante folk, som var født i hans hus, tre hundre og atten i tallet, dra ut og forfulgte dem like til Dan.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1214Da nu Abram kom til Egypten, så egypterne at kvinnen var meget vakker.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
820Da nu Ai-mennene vendte sig om, blev de var røken fra byen, som steg op imot himmelen, og de var ikke i stand til å flykte hverken hit eller dit, fordi de krigsfolk som var flyktet til ørkenen, nu vendte sig mot forfølgerne.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
501Da nu alle amoritter-kongene som bodde på vestsiden av Jordan, og alle kana'anitter-kongene som bodde ved havet, hørte at Herren hadde latt Jordans vann tørke bort foran Israels barn inntil vi var kommet over, da blev deres hjerte fullt av angst, og de hadde ikke lenger mot til å møte Israels barn.
5MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
216Da nu alle våbenføre menn var utdød av folket,
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
422Da nu Barak forfulgte Sisera, gikk Jael ut imot ham og sa til ham: Kom, så skal jeg vise dig den mann du søker efter. Og han gikk inn til henne, og se, der lå Sisera død med pluggen gjennem tinningen.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1818Da nu de fem menn hadde gått inn i Mikas hus og hadde tatt det utskårne billede med livkjortelen og husgudene og det støpte fotstykke, sa presten til dem: Hvad er det I gjør?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3728Da nu de midianittiske kjøbmenn kom forbi, drog de Josef op av brønnen, og så solgte de Josef til ismaelittene for tyve sekel sølv; og ismaelittene tok Josef med sig til Egypten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
710Da nu de syv dager var til ende, kom flommens vann strømmende over jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3812Da nu en lengere tid var gått, døde Suas datter, Judas hustru, og da sørgetiden var over, gikk Juda op til Timna, til dem som klippet hans får, og hans venn Hira fra Adullam var med ham.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1317Da nu Farao lot folket fare, da førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste; for Gud sa: Folket kunde angre det når de ser krig for sig, og så vende tilbake til Egypten.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
314Da nu folket brøt op fra sine telt for å gå over Jordan, og prestene bar paktens ark foran folket,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2527Da nu guttene vokste til, blev Esau en dyktig jeger, en mann som holdt til i skog og mark; men Jakob var en stillferdig mann, som holdt sig ved teltene.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1410Da nu hans far var kommet ned til kvinnen, gjorde Samson et gjestebud der; for således pleide de unge menn å gjøre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3919Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
401Da nu hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2524Da nu hennes tid var kommet at hun skulde føde, se, da var det tvillinger i hennes liv.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
955Da nu Israels menn sa at Abimelek var død, gikk de hver hjem til sitt.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2041Da nu Israels menn vendte sig om, blev Benjamins menn forferdet, for de så at ulykken var like inn på dem.
2MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1805Da nu Jetro, Moses' svigerfar, kom med hans sønner og hans hustru til ham i ørkenen, der hvor Moses hadde slått leir, ved Guds berg,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3723Da nu Josef kom til sine brødre, klædde de av ham hans kjortel, den side kjortel som han hadde på.
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1020Da nu Josva og Israels barn hadde voldt et meget stort mannefall blandt dem og rent gjort ende på dem, så bare nogen få av dem kom sig unda og slapp inn i de faste byer,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
2913Da nu Laban fikk høre om Jakob, sin søstersønn, løp han ham i møte og omfavnet ham og kysset ham og førte ham inn i sitt hus; og han fortalte Laban alt det som hadde hendt.
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1642Da nu menigheten samlet sig imot Moses og Aron, vendte de sig begge mot sammenkomstens telt, og se, skyen dekket det, og Herrens herlighet åpenbarte sig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
601Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1915Da nu morgenen grydde, skyndte englene på Lot og sa: Stå op, ta din hustru og dine to døtre som er her, forat du ikke skal bli revet bort på grunn av alt det onde som er gjort her i byen!
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1708Da nu Moses dagen efter kom inn i vidnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav - den som var for Levis hus - hadde spiret; den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler.
3MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1016Da nu Moses spurte efter syndoffer-bukken, viste det sig at den var opbrent; da blev han vred på Eleasar og Itamar, Arons sønner som ennu var i live, og han sa:
4MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
701Da nu Moses var ferdig med å reise tabernaklet og hadde salvet det og helliget det med alt som hørte til det, og likeledes salvet og helliget alteret med alt som hørte til det,
JosvasDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
418Da nu prestene som bar Herrens pakts-ark, steg op av Jordan og hadde satt sine føtter på det tørre land, da vendte Jordans vann tilbake til sitt leie og gikk som før over alle sine bredder.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3025Da nu Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban: La mig fare, så jeg kan dra hjem til mitt eget land!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1517Da nu solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellem kjøttstykkene.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1512Da nu solen var nær ved å gå ned, og en dyp søvn var falt over Abram, se, da falt redsel, et stort mørke, over ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
1903Da nødde han dem meget, og de tok inn hos ham i hans hus; og han gjorde i stand et måltid for dem og bakte usyrede brød, og de åt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
721Da omkom alt kjød som rørte sig på jorden, både fuglene og feet og de ville dyr og alt det som yrte og vrimlet på jorden, og alle menneskene.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
3529Da opgav Isak ånden og døde og blev samlet til sine fedre, gammel og mett av dager; og Esau og Jakob, hans sønner, begravde ham.
DommernesDet Norsk Bibelselskap 1930norwegian
216Da opreiste Herren dommere, og de frelste dem av røvernes hånd.

1 >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399