THE HOLY BIBLE - ABC DUTCH
1 >>>

JozuaDutch Bible 1939dutch
301's Morgens braken JosuŽ en al de zonen van IsraŽl op, trokken uit Sjittim weg, en bereikten de Jordaan, waar ze overnachtten, alvorens over te trekken.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2660Aan Ašron werden Nadab en Abihoe, Elazar en Itamar geboren.
GenesisDutch Bible 1939dutch
418Aan Chanok werd Irad geboren, en Irad verwekte MechoejaŽl; MechoejaŽl verwekte MetoesjaŽl, en MetoesjaŽl weer Lťmek.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2110Aan de Ašronieten, een van de geslachten der Kehatieten, die tot de Levieten behoorden,
ExodusDutch Bible 1939dutch
2823aan de beide boveneinden van de borsttas moet ge twee gouden ringen maken;
ExodusDutch Bible 1939dutch
3707Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel maakte hij twee gouden cherubs, als drijfwerk.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2518Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel moet ge twee gouden cherubs als drijfwerk maken.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3915Aan de borsttas maakte men kettinkjes van zuiver goud als koorden gevlochten.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2822Aan de borsttas moet ge kettinkjes maken van zuiver goud, als koorden gevlochten;
JozuaDutch Bible 1939dutch
2207Aan de ene helft van de stam van Manasse had Moses in Basjan land gegeven, aan de andere helft had JosuŽ hetzelfde gedaan ten westen van de Jordaan, evenals aan hun broeders. Maar toen JosuŽ hen met zijn zegen naar hun tenten liet gaan,
ExodusDutch Bible 1939dutch
2714Aan de ene hoek moet het over een lengte van vijftien el worden afgezet met gordijnen aan drie palen op hun drie voetstukken;
JozuaDutch Bible 1939dutch
1329Aan de families van de halve stam van Manasse had Moses eveneens haar deel toegewezen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1315Aan de families van de stam der Rubenieten had Moses haar deel toegewezen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3720Aan de kandelaar zelf zaten vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems;
NumeriDutch Bible 1939dutch
1821Aan de levieten geef Ik alle tienden in IsraŽl tot erfdeel als vergoeding voor hun dienst, die zij bij de openbaringstent verrichten.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3811Aan de noordzijde hing hij eveneens gordijnen over een lengte van honderd el aan twintig palen op hun twintig bronzen voetstukken; de ringen en banden der palen waren van zilver.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3924Aan de onderrand van de schoudermantel bracht men violette, purperen en karmozijnen granaatappeltjes aan.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2833Aan de onderrand van de schoudermantel moet ge rondom violette, purperen en karmozijnen granaatappeltjes aanbrengen en aan alle kanten daartussen gouden belletjes;
NumeriDutch Bible 1939dutch
338Aan de oostkant van de tabernakel, dus vůůr de openbaringstent, waren Moses en Ašron met zijn zonen gelegerd. Zij hadden de zorg voor de dienst in het heiligdom ten behoeve van de IsraŽlieten; en zo een onbevoegde naderde, werd hij gedood.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
316Aan de Rubenieten en de Gadieten gaf ik het andere gedeelte van Gilad tot de beek Arnon, halverwege die beek, welke de grens vormde, en tot aan de beek Jabbok, de grens der Ammonieten;
ExodusDutch Bible 1939dutch
3812Aan de westkant hing hij gordijnen over een lengte van vijftig el, aan tien palen op hun tien voetstukken; de ringen en banden der palen waren van zilver.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2113aan de zonen van den priester Ašron gaven ze dus Hebron, de vrijstad voor den moordenaar, met haar weidegronden. Daarenboven Libna,
NumeriDutch Bible 1939dutch
709Aan de zonen van Kehat gaf hij er geen, omdat zij de heilige zaken, die hun waren toevertrouwd, op hun schouders moesten dragen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2506Aan de zonen van zijn bijvrouwen gaf Abraham geschenken, en zond ze nog tijdens zijn leven weg, uit de omgeving van zijn zoon Isašk naar de overkant, het land van het oosten.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1815Aan de zuidkant liep de grens van de uiterste punt van KirjŠt-Jearim in het westen tot bij de bron van de wateren van Neftůach;
RechtersDutch Bible 1939dutch
1303Aan die vrouw verscheen eens de engel van Jahweh, en sprak tot haar: Zie eens, ge zijt onvruchtbaar en hebt geen kind; maar ge zult zwanger worden en een zoon baren.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4010Aan die wijnstok zaten drie ranken; zodra hij begon uit te lopen, zette hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2654Aan een grote stam moet ge een groot, aan een kleine een klein erfdeel toewijzen; aan iedereen moet naar het aantal van zijn gemonsterden een erfdeel worden geschonken.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3145aan ezels dertig duizend vijfhonderd;
NumeriDutch Bible 1939dutch
3139aan ezels, dertig duizend vijfhonderd, en de gave voor Jahweh daarvan een en zestig;
RechtersDutch Bible 1939dutch
527Aan haar voeten heeft hij zich uitgestrekt, Aan haar voeten is hij in slaap gevallen; Doch waar hij zich neerlegt, Ligt hij nu dood.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3429Aan hen gaf Jahweh bevel het land Kanašn onder de kinderen IsraŽls te verdelen.
RechtersDutch Bible 1939dutch
528Aan het venster door de tralies Tuurt en weeklaagt Sisera's moeder: Waarom laat zijn strijdkar nog steeds op zich wachten; Waarom rollen zijn wagens zo langzaam aan?
GenesisDutch Bible 1939dutch
4522Aan ieder van hen schonk hij een stel feestgewaden, maar aan Benjamin driehonderd zilverstukken en vijf stel feestgewaden.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2533Aan iedere arm moeten drie bloemkelken zitten in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems; dus aan de zes armen, die uit de kandelaar steken op dezelfde manier.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3719Aan iedere arm zaten drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems; dus aan de zes armen, die uit de kandelaar staken, op dezelfde manier.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2404Aan Isašk schonk Ik Jakob en Esau. Esau gaf Ik het SeÔrgebergte tot bezit; Jakob en zijn zonen trokken af naar Egypte.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
315aan Makir gaf ik het ene gedeelte van Gilad.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3140aan mensen zestien duizend, en de gave voor Jahweh twee en dertig.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3138aan runderen, zes en dertig duizend, en de gave voor Jahweh daarvan twee en zeventig;
NumeriDutch Bible 1939dutch
3144aan runderen, zes en dertig duizend;
GenesisDutch Bible 1939dutch
3123Aanstonds verzamelde hij zijn verwanten, zette hem zeven dagen lang achterna, en haalde hem bij het gebergte van Gilad in.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1010Aanvankelijk heerste hij over Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sjinar;
RechtersDutch Bible 1939dutch
514Aanvoerders uit EfraÔm staan in de vlakte, Uw broeder Benjamin onder uw drommen. Uit Makir komen de leiders aan, Uit Zabulon die de bevelstaf zwaaien;
ExodusDutch Bible 1939dutch
3222Ašron antwoordde: Laat mijn heer niet toornig worden; gij weet toch zelf, hoe slecht dat volk is.
NumeriDutch Bible 1939dutch
803Ašron deed het, en plaatste de lampen zo, dat ze naar de voorkant van de kandelaar waren gekeerd, zoals Jahweh het bevolen had.
NumeriDutch Bible 1939dutch
310Ašron en zijn zonen moet ge aanstellen, om hun priesterambt uit te oefenen; zo een onbevoegde nadert, moet hij worden gedood.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2843Ašron en zijn zonen moeten ze dragen, wanneer zij de openbaringstent binnengaan of tot het altaar naderen, om in het heiligdom dienst te verrichten; anders zouden zij schuld op zich laden en sterven. Dit is een altijdgeldend voorschrift voor hem en zijn nakomelingschap.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2721Ašron en zijn zonen zullen die van de avond tot de morgen voor het aanschijn van Jahweh onderhouden in de openbaringstent buiten het voorhangsel, dat zich voor de ark des Verbonds bevindt. Dit is een eeuwige verplichting voor de IsraŽlieten van geslacht tot geslacht.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3202Ašron gaf hun ten antwoord: Haalt de gouden ringen uit de oren van uw vrouwen, zonen en dochters, en brengt die bij mij.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1019Ašron gaf Moses ten antwoord: Zie, ze hebben vandaag hun zonde(-) en brandoffers voor Jahweh gebracht, terwijl ik zo zwaar getroffen ben. Als ik heden van een zondeoffer had gegeten, zou dat Jahweh wel hebben behaagd?
ExodusDutch Bible 1939dutch
2835Ašron moet hem dragen als hij zijn bediening uitoefent, zodat men hem kan horen, wanneer hij voor het aanschijn van Jahweh het heiligdom binnentreedt of verlaat; anders zal hij sterven.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1621Ašron moet zijn beide handen op de kop van den levenden bok leggen, over hem de belijdenis van de misdaden en overtredingen der IsraŽlieten uitspreken, wat hun zonden ook zijn, ze op de kop van den bok leggen en hem door iemand, die daarvoor is aangewezen, de woestijn in laten jagen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
623Ašron nam Elisjťba, de dochter van Amminadab en zuster van Našsson tot vrouw; zij baarde hem Nadab, Abihoe, Elazar en Itamar.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1647Ašron nam zijn wierookvat, zoals Moses bevolen had, en snelde midden tussen de gemeente in. En zie, de straf was onder het volk al begonnen. Hij deed er wierook op, voltrok de verzoeningsplechtigheid over het volk,
ExodusDutch Bible 1939dutch
430Ašron verkondigde alles wat Jahweh tot Moses gesproken had, en Moses verrichtte de tekenen voor de ogen van het volk.
ExodusDutch Bible 1939dutch
1634Ašron vulde dus een kruik met een volle ůmer manna, zoals Jahweh Moses bevolen had, en zette die ter bewaring voor de ark des Verbonds neer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3339Ašron was honderd drie en twintig jaar oud, toen hij op de berg Hor stierf.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2024Ašron zal bij zijn volk worden verzameld; want hij zal het land, dat Ik de IsraŽlieten heb gegeven, niet binnengaan, omdat gij beiden u bij het water van Meriba tegen mijn bevel hebt verzet.
RechtersDutch Bible 1939dutch
934Abimťlek brak dus op in de nacht met al het volk, dat hem volgde, en ze legden zich in vier groepen in hinderlaag tegenover Sikem.
RechtersDutch Bible 1939dutch
952Abimťlek drong door tot de toren en belegerde hem. Reeds was hij tot de toegang van de toren genaderd, om hem in brand te steken,
GenesisDutch Bible 1939dutch
2610Abimťlek hernam: Maar wat hebt ge ons gedaan! Hoe gemakkelijk had iemand van ons volk met uw vrouw gemeenschap kunnen houden; ge zoudt dan een zware schuld op ons hebben geladen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2015Abimťlek sprak bovendien: Zie, mijn land ligt voor u open; ga wonen, waar het u bevalt.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2126Abimťlek zeide: Ik weet niet, wie dat gedaan heeft; ge hebt er mij ook nooit van gesproken, en ik heb er tot nu toe niets van gehoord.
RechtersDutch Bible 1939dutch
944Abimťlek zelf deed met de troep, die hem volgde, een aanval, en hield stand bij de ingang der stadspoort, terwijl de beide andere groepen zich richtten tegen allen, die in het veld waren, en ze in de pan hakten.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2004Abimťlek, die haar nog niet was genaderd, sprak: Heer, zoudt Gij dan een rechtschapen man willen doden?
GenesisDutch Bible 1939dutch
2208Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerschaap zorgen, mijn kind. En samen gingen ze verder.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2011Abraham antwoordde: Ik dacht, er mocht eens in deze stad volstrekt geen vrees voor God worden gevonden; dan zou men er mij om mijn vrouw vermoorden.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2505Abraham gaf alles, wat hij bezat aan Isašk.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2214Abraham gaf die plaats de naam: Jahweh draagt zorg, daarom wordt ook nu nog gezegd: op de berg van Jahweh wordt zorg gedragen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2316Abraham ging in op het aanbod van Efron, en woog het zilver af, dat Efron ten aanhoren van de zonen van Chet had gevraagd: vierhonderd zilveren sikkels, zoals ze bij de kooplui gangbaar zijn.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2501Abraham had nog een andere vrouw genomen, Ketoera geheten.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1827Abraham hernam: Zie, ik waag het, tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof ben en as.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2103Abraham noemde den zoon, die hem was geboren, en dien Sara hem geschonken had, Isašk.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2133Abraham plantte een tamarisk te BeŽr-Sjťba, en riep daar de naam van Jahweh aan, den eeuwigen God.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2001Abraham trok vandaar de Nťgeb in, en vestigde zich tussen Kadesj en Sjoer. Zolang Abraham in Gerar verbleef,
GenesisDutch Bible 1939dutch
2105Abraham was bij de geboorte van zijn zoon Isašk honderd jaar oud.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1724Abraham was negen en negentig jaar oud, toen zijn voorhuid besneden werd;
GenesisDutch Bible 1939dutch
2401Abraham was oud en hoogbejaard, en Jahweh had Abraham in alles gezegend.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2318Abrahams eigendom in tegenwoordigheid van al de Chittieten, die naar de poort van zijn stad waren gekomen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1312Abram bleef in het land Kanašn wonen, maar Lot vestigde zich in de steden van de Jordaanstreek, en sloeg zijn tenten op tot Sodoma toe,
GenesisDutch Bible 1939dutch
1129Abram en Nachor waren beiden getrouwd. De vrouw van Abram heette Sarai; de vrouw van Nachor heette Milka, en was de dochter van Haran, den vader van Milka en Jiska.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1606Abram gaf Sarai ten antwoord: Welnu, uw slavin is in uw macht; doe met haar wat ge wilt. Toen begon Sarai haar te kwellen, zodat zij de vlucht voor haar nam.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1205Abram nam Sarai, zijn vrouw, en zijn neef Lot met zich mee, met heel hun bezit, en al de slaven, die zij in Charan hadden verworven; ze gingen op weg naar het land Kanašn, en kwamen daar aan.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1206Abram trok het land door tot de plaats Sikem, en de eik van More. De Kanašnieten woonden toen nog in het land.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1302Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en goud.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1616Abram was zes en tachtig jaar oud, toen Hagar hem JisjmaŽl baarde.
JozuaDutch Bible 1939dutch
708Ach Heer, wat zal ik zeggen, nu IsraŽl zijn vijanden de rug heeft toegekeerd?
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
325Ach, laat mij naar de overkant trekken, en het heerlijke land aanschouwen, aan de andere zijde van de Jordaan, dat schone gebergte met de Libanon.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3211Ach, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit Esau's hand; want ik ben bang, dat hij komt, om mij met moeder en kinderen te doden.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1419Ach, vergeef dan de zonde van dit volk volgens uw grote ontferming, zoals Gij dit volk vergeven hebt van Egypte tot hier toe.
RechtersDutch Bible 1939dutch
1008Achttien jaar lang benauwden en verdrukten zij de IsraŽlieten, al die IsraŽlieten namelijk, die aan de overzijde van de Jordaan woonden, in het land der Amorieten, dat in Gilad ligt.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3604Ada baarde aan Esau Elifaz; Basemat ReoeŽl;
GenesisDutch Bible 1939dutch
420Ada baarde Jabal; deze werd de vader van de tentbewoners en veefokkers.
GenesisDutch Bible 1939dutch
503Adam was honderd dertig jaar oud, toen hij als zijn beeld, op zich gelijkend, een zoon verwekte, wien hij de naam Set gaf.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1936Adama, Rama, Chasor,
RechtersDutch Bible 1939dutch
106Adoni-Bťzek nam de vlucht; maar ze gingen hem achterna, namen hem gevangen, en kapten hem zijn duimen en grote tenen af.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2116Ain, Joetta, Bet-Sjťmesj; te zamen negen steden uit deze beide stammen, allen met bijbehorende weidegronden.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2124Ajjalon en Gat-Rimmon met hun weidegronden; vier steden.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2717Al de palen rond de voorhof moeten van zilveren banden zijn voorzien; ook de ringen moeten van zilver zijn, maar de voetstukken van brons.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3820Al de pinnen van de tabernakel en van de voorhof rondom waren van brons.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3110al de steden, die zij bewoonden, met al hun kampementen staken ze in brand.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2635Al de tijd dat het woest ligt, zal het rusten, omdat het op uw sabbatjaren geen rust heeft gehad, zolang gij er bleeft wonen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
604Al de tijd van zijn nazireaat mag hij niets eten, wat van de wijnstok wordt gewonnen, zelfs geen pitten en schillen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
605Al de tijd van zijn nazireaatsgelofte mag ook geen scheermes over zijn hoofd gaan; tot de dagen voorbij zijn, waarvoor hij zich aan Jahweh gewijd heeft, blijft hij Jahweh toegeheiligd, en moet hij zijn hoofdhaar laten groeien.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2634Al de tijd, dat het land woest ligt en gij in het land uwer vijanden zijt, haalt het zijn sabbatten in; dan zal het rusten en krijgt het zijn sabbatjaren vergoed.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1819Al deze heilige gaven, die de IsraŽlieten aan Jahweh schenken, geef Ik u en uw zonen en dochters als een eeuwig recht; het is voor u en uw geslacht een eeuwig verbond door zout bekrachtigd voor het aanschijn van Jahweh.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
2845Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet hebt geluisterd naar Jahweh, uw God, en zijn geboden en bepalingen, die Hij u gaf, niet onderhieldt.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3111Al die roof en buit aan mensen en vee namen zij mee,
NumeriDutch Bible 1939dutch
2413Al geeft Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik kan het bevel van Jahweh niet overtreden, en uit mijzelf iets doen, goed of kwaad; ik spreek slechts, wat Jahweh beveelt.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3824Al het goud, dat gebruikt werd voor de volledige afbouw van het heiligdom, bestond uit goud, dat vrijwillig bijeen was gebracht, en bedroeg negen en twintig talenten en zeven honderd dertig sikkels volgens het heilig gewicht.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3152Al het goud, dat zij als cijns aan Jahweh brachten, bedroeg zestien duizend zeven honderd vijftig sikkels. Dit was van de hoofdmannen over duizend en honderd;
GenesisDutch Bible 1939dutch
1315Al het land, dat ge ziet, zal Ik geven aan u En uw kroost voor altijd.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
307Al het vee met de buit van de steden behielden we voor onszelf.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
419Al het vet moet hij er uitnemen, en op het altaar in rook doen opgaan.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
435Al het vet moet hij er uitnemen, zoals met het vet van het lam voor een vredeoffer geschiedt en de priester moet het op het altaar in rook doen opgaan, tegelijk met de vuuroffers van Jahweh. Zo zal de priester voor hem verzoening voor zijn overtreding verkrijgen en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
431Al het vet moet hij er uitnemen, zoals met het vet van het vredeoffer geschiedt, en de priester moet het op het altaar in rook doen opgaan als een welriekend offer voor Jahweh. Zo zal de priester verzoening voor hem verkrijgen en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
426Al het vet moet hij op het altaar in rook doen opgaan, zoals met het vet van het vredeoffer geschiedt. Zo zal de priester voor hem verzoening voor zijn zonde verkrijgen, en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
408Al het vet van den stier, die als zondeoffer geldt, moet hij eruit nemen: het vet, dat de ingewanden bedekt met al het vet, dat aan de ingewanden vastzit;
NumeriDutch Bible 1939dutch
427Al het werk van de zonen der Gersjonieten moet steeds op aanwijzing van Ašron en zijn zonen geschieden, zowel bij het vervoer, als bij de dienst; al wat ze hebben te dragen, moet ge hun stuk voor stuk aanwijzen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
619Al het zilver en het goud met alle koperen en ijzeren voorwerpen zijn aan Jahweh gewijd, en moeten dus in Jahweh's schatkamer komen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3429Al hun bezittingen met alle kinderen en vrouwen voerden ze mee, en alles wat in de huizen was, maakten ze buit.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
2842Al uw bomen en veldvruchten vallen aan het ongedierte ten prooi.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2725Al uw schattingen moeten volgens de heilige sikkel zijn, twintig gera de sikkel.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1316Al wat daar buit is gemaakt, moet gij midden op de markt bijeen brengen, en dan de stad met heel de buit als een brandoffer voor Jahweh, uw God, verbranden; ze moet eeuwig een puinhoop blijven, en mag niet meer worden herbouwd.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3419Al wat de moederschoot opent, behoort aan Mij: ieder eerstgeboren mannelijk dier van uw kudde, zowel van runderen als van schapen;
GenesisDutch Bible 1939dutch
723Al wat op aarde bestond, werd verzwolgen; mens, viervoetige dieren, kruipende dieren en vogels in de lucht werden van de aarde verdelgd. NoŽ alleen, en wat met hem in de ark was, bleef over.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3123al wat tegen vuur bestand is, moet ge door het vuur halen; dan zal het rein zijn, en behoeft alleen nog met reinigingswater te worden ontsmet. Maar al wat niet tegen vuur is bestand, moet ge door het water halen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3735Al zijn zonen en dochters kwamen hem troosten; maar hij wilde geen troost. Want hij sprak: Treurend daal ik naar mijn zoon in het dodenrijk af. Zo bleef zijn vader om hem wenen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1926Alammťlek, Amad, Misjal, en raakte in het westen de Karmel en de stroom Libnat.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2719Alle benodigdheden voor de bouw van de tabernakel, al zijn pinnen en de pinnen van de voorhof moeten van brons zijn.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
801Alle geboden, die ik u heden geef, moet ge nauwgezet onderhouden, opdat ge moogt leven, talrijk worden en het land, dat Jahweh aan uw vaderen onder ede beloofd heeft, moogt binnengaan en bezitten.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3816Alle gordijnen rond de voorhof waren van getwijnd lijnwaad;
NumeriDutch Bible 1939dutch
446Alle ingeschreven Levieten, die Moses en Ašron met de leiders van IsraŽl naar hun geslachten en families hadden ingeschreven,
NumeriDutch Bible 1939dutch
2662Alle ingeschreven mannelijke personen van ťťn maand af waren drie en twintig duizend. Zij waren niet met de andere IsraŽlieten gemonsterd, omdat hun geen erfdeel onder de IsraŽlieten was toebedeeld.
NumeriDutch Bible 1939dutch
438Alle ingeschrevenen van de Gersjonieten naar hun geslachten en families,
NumeriDutch Bible 1939dutch
442Alle ingeschrevenen van de Merarietengeslachten naar hun geslachten en families,
NumeriDutch Bible 1939dutch
1402Alle IsraŽlieten morden tegen Moses en Ašron, en heel de gemeenschap zei tot hen: Ach, waren we toch in het land van Egypte gestorven, of omgekomen in deze woestijn!
ExodusDutch Bible 1939dutch
1250Alle IsraŽlieten volbrachten nauwkeurig, wat Jahweh aan Moses en Ašron bevolen had.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
618Alle kinderen van Ašron, die van het mannelijk geslacht zijn, mogen het eten. Het is voor uw nageslacht een eeuwig geldende wet met betrekking tot de vuuroffers van Jahweh: al wie ze aanraakt, moet als iets heiligs worden behandeld.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3510Alle kunstenaars, die er onder u zijn, moeten opkomen, en alles vervaardigen, wat Jahweh bevolen heeft:
ExodusDutch Bible 1939dutch
3525Alle kunstzinnige vrouwen begonnen eigenhandig te spinnen, en brachten wat ze gesponnen hadden: violet, purper, karmozijn en lijnwaad;
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1519Alle mannelijke eerstelingen, die bij uw rundvee of kudde worden geboren, moet gij Jahweh, uw God, wijden. Ge moogt dus met den eersteling van uw rund geen arbeid verrichten, en den eersteling van uw kudde niet scheren.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
629Alle mannen onder de priesters mogen het eten; het is hoogheilig.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
706Alle mannen onder de priesters mogen het eten; op een heilige plaats moet het worden genuttigd; want het is hoogheilig.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3424Alle medeburgers van Hemor en zijn zoon Sikem stemden er in toe, en alle mannen van de stad lieten zich besnijden.
RechtersDutch Bible 1939dutch
633Alle Midjanieten, Amalekieten en stammen uit het oosten waren gezamenlijk de Jordaan overgetrokken en hadden hun legerplaats in de vlakte van JizreŽl opgeslagen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1141Alle ongedierte, dat over de grond scharrelt, is een gruwel; het mag niet worden gegeten.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1411Alle reine vogels moogt ge eten.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1420Alle reine vogels moogt ge eten.
GenesisDutch Bible 1939dutch
721Alle schepselen kwamen om, alles wat zich op de aarde beweegt: vogels, tamme en wilde dieren met al wat over de aarde kruipt; en eveneens alle mensen.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1414alle soorten raven,
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1115alle soorten raven,
NumeriDutch Bible 1939dutch
103Alle strijdbare mannen in IsraŽl van twintig jaar af moet gij monsteren volgens hun legerkorpsen; gij en Ašron
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2730Alle tienden van de grond, van wat op het land is gezaaid, en van de vruchten der bomen, behoren aan Jahweh, en zijn aan Jahweh gewijd.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
305alle versterkt met hoge muren, poorten en grendels, behalve nog de zeer talrijke open plaatsen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
703Alle vetdelen ervan moet hij offeren: het staartvet met het vet, dat de ingewanden bedekt;
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1126Alle viervoetige dieren, die geen volledig gespleten hoeven hebben en niet herkauwen, zijn voor u onrein; wie ze aanraakt, is onrein.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1103Alle viervoetige dieren, die volledig gespleten hoeven hebben, en tevens herkauwers zijn, moogt ge eten.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1314Alleen aan de stam Levi heeft hij geen erfdeel gegeven; Jahweh, IsraŽls God, moest zijn erfdeel zijn, zoals Jahweh het hem had bevolen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1136Alleen bronnen en regenbakken, waar zich het water vergaart, blijven rein; maar wie hun kreng, dat er in ligt, aanraakt, is onrein.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
2020Alleen de bomen, waarvan gij zeker weet, dat het geen vruchtbomen zijn, kunt ge vernielen en vellen, om er belegeringswerktuigen van te bouwen tegen de stad, die strijd met u voert, totdat ze valt.
GenesisDutch Bible 1939dutch
303alleen heeft God gezegd: ge moogt niet de vruchten eten van de boom, die midden in de tuin staat, en die zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3420alleen het eerstgeboren ezelsjong zult ge loskopen met een lam, of het anders de nek breken. Maar al de eerstgeborenen van uw zonen moet ge loskopen, en zij zullen niet met lege handen voor Mij verschijnen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4722Alleen het land van de priesters kon hij niet kopen. Want de priesters hadden een vaste toelage van Farao, en leefden van wat Farao hun gaf; daarom behoefden zij hun land niet te verkopen.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
235Alleen het vee en de buit van de veroverde steden behielden we voor ons zelf.
JozuaDutch Bible 1939dutch
827Alleen het vee en de have van die stad eigenden de IsraŽlieten zich toe volgens het bevel, dat Jahweh aan JosuŽ had gegeven.
GenesisDutch Bible 1939dutch
904Alleen het vlees, waarin de ziel nog woont, die het bloed is, moogt ge niet eten.
ExodusDutch Bible 1939dutch
926Alleen in het land Gůsjen, waar de IsraŽlieten woonden, hagelde het niet.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
3212Alleen Jahweh heeft hem geleid, Geen vreemde god stond hem bij!
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
136alleen Kaleb, de zoon van Jefoenne, zal het aanschouwen; hem en zijn zonen zal Ik het land geven, waar hij is binnengetrokken, omdat hij Jahweh trouw is gebleven,
GenesisDutch Bible 1939dutch
3415Alleen op deze voorwaarde geven wij u onze toestemming: ge moet alle mannen onder u laten besnijden, zoals wij zijn besneden.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
319alleen uw vrouwen, uw kinderen en uw vee - en ik weet, dat gij veel vee bezit - mogen achterblijven in de steden, die ik u heb gegeven.
RechtersDutch Bible 1939dutch
949Allen hakten eveneens takken af, volgden Abimťlek, stapelden ze op tegen de grote zaal, en staken daarmee de zaal in brand. Zo vonden ook alle bewoners van de Toren van Sikem, ongeveer duizend mannen en vrouwen, de dood.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1523alles namelijk wat Jahweh u door Moses heeft geboden van de dag af, dat Jahweh het u bevolen heeft tot later bij uw nageslacht:
GenesisDutch Bible 1939dutch
722Alles stierf, wat op het droge leefde met levensadem in zijn neus.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2141Alles tezamen waren er dus te midden van de bezittingen der IsraŽlieten acht en veertig Levieten-steden met bijbehorende weidegronden.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1520alles waarop zij in die toestand gaat liggen of zitten, wordt onrein.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1135Alles, waarop zulk een dood dier valt, is onrein. Een bakoven of een haard moeten worden stukgeslagen; ze zijn onrein, en moeten door u als onrein worden beschouwd.
GenesisDutch Bible 1939dutch
903Alles, wat beweegt en leeft zal u tot voedsel strekken; met het groene gewas geef Ik dit alles aan u.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1112Alles, wat in het water leeft en geen vinnen en schubben heeft, moet een gruwel voor u zijn.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1025Als achterhoede van alle legers trok de banier van het leger der Danieten op, naar hun afdelingen ingedeeld. Over hun eigen afdeling stond Achiťzer, de zoon van Ammisjaddai.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2406Als dalen strekken zij zich uit, Als tuinen langs een rivier, Als eiken, door Jahweh geplant, Als ceders langs waterstromen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
219Als dan iemand de deur van uw huis uitgaat, dan komt zijn bloed op zijn eigen hoofd neer, en zullen wij er geen schuld aan hebben; maar slaat men de hand aan iemand, die in uw huis is, dan komt zijn bloed op ons hoofd.
ExodusDutch Bible 1939dutch
603Als de almachtige God ben Ik aan Abraham, Isašk en Jakob verschenen; maar mijn naam Jahweh heb ik hun niet bekend gemaakt.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1035Als de ark dan optrok, sprak Moses: Rijs op, Jahweh, en uw vijanden stuiven uiteen, Die U haten vluchten weg voor uw aanschijn!
GenesisDutch Bible 1939dutch
916Als de boog in de wolken staat, Zal Ik hem zien, om het eeuwig verbond te gedenken Tussen God en alle levende wezens, Alle schepselen, die op aarde zijn.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1212Als de Egyptenaren u zien, en denken: dat is zijn vrouw, dan zullen ze mij vermoorden, maar u in leven laten.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3142Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de Gevreesde van Isašk, mij niet had geholpen, dan hadt ge me nu met lege handen laten gaan. Maar God heeft mijn ellende en mijn moeizame arbeid gezien, en in de afgelopen nacht heeft Hij vonnis gewezen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
709Als de Kanašnieten en alle bewoners van het land het vernemen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En hoe wilt Gij dan zorgen voor uw grote Naam?
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
3211Als een adelaar, die zijn nest wil lokken, En boven zijn jongen blijft zweven, Zijn vleugels spreidt, en ze opneemt, Ze draagt op zijn wieken.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1640als een herinnering voor de IsraŽlieten, dat geen onbevoegde, iemand, die niet tot het geslacht van Ašron behoort, naderbij mag komen, om Jahweh een reukoffer te brengen, opdat het hem niet zal gaan als Kore en zijn aanhang, zoals Jahweh het hem door Moses gezegd had.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1520Als eersteling van uw meel moet ge een koek als cijns afdragen; als een cijns van de dorsvloer moet ge ze brengen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2209Als er iets gestolen is, hetzij een stier, een ezel, een schaap, een kledingstuk of als er iets verloren is gegaan, en de verliezer zegt daarvan: Dit is het, dan moet het geschil tussen beide betrokkenen voor God worden gebracht; en wien God schuldig verklaart, moet het dubbele aan den ander vergoeden.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2219Als ge denkt, dat uw erfdeel onrein is, komt dan over naar het erfdeel van Jahweh, waar zijn tabernakel staat, en vestigt u onder ons; maar staat niet op tegen Jahweh, en evenmin tegen ons, door u een altaar te bouwen naast het altaar van Jahweh, onzen God.
JozuaDutch Bible 1939dutch
220Als ge echter onze plannen verraadt, zijn wij van de eed ontslagen, die ge ons hebt doen zweren.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
208Als ge het offer, daaruit bereid, aan Jahweh brengt, moet ge het den priester overhandigen, die het op het altaar zal leggen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4429Als ge nu ook dezen van mij wegneemt, en hem een ongeluk overkomt, dan zoudt ge mijn grijze haren met kommer ten grave doen dalen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2808Als ge tegen de avond het tweede lam offert, moet gij het evenals des morgens met een spijsoffer en met het daarbij horend plengoffer als een heerlijk geurend vuuroffer aan Jahweh opdragen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3037Als ge wierook voor u zelf wilt maken, moogt ge die niet in deze verhouding bereiden; ge moet hem als iets heiligs voor Jahweh beschouwen.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1909als gij alle geboden nauwgezet onderhoudt, die ik u heden beveel, en gij Jahweh, uw God, bemint en altijd zijn wegen bewandelt: dan moet ge bij deze drie steden nog drie andere voegen,
GenesisDutch Bible 1939dutch
412Als gij de grond bebouwt, zal hij u geen oogst meer geven. Een zwerver en vluchteling zult ge zijn op de aarde.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2811Als graveerwerk, dat men in zegelstenen snijdt, moet ge de namen van IsraŽls zonen in de beide stenen griffen en ze dan in gouden zettingen vatten.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
3317Als het eerste jong van een stier is zijn pracht, Met hoornen als die van een buffel; Daarmee stoot hij volken neer, Allen, tot aan de grenzen der aarde. Zo zijn de tienduizenden van EfraÔm, Zo de duizenden van Manasse!
ExodusDutch Bible 1939dutch
2103Als hij alleen is gekomen, zal hij alleen weggaan; kwam hij gehuwd, dan moet ook zijn vrouw met hem mee.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1716Als hij zijn kleren niet wast en geen bad neemt, begaat hij een zonde.
RechtersDutch Bible 1939dutch
218Als Jahweh hun Rechters verwekt had, dan was Jahweh ook met den Rechter, en bevrijdde Hij hen van hun vijanden, zolang de Rechter leefde; want hun gejammer om hun verdrukkers en vervolgers ging Jahweh ter harte.
NumeriDutch Bible 1939dutch
350Als losgeld van deze eerstgeborenen der IsraŽlieten hief Moses dertienhonderd vijf en zestig heilige sikkels,
GenesisDutch Bible 1939dutch
2712Als mijn vader mij nu eens betast, zal hij denken, dat ik de spot met hem drijf; en ik zal vloek over mij brengen in plaats van zegen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1505als plengoffer een vierde hin wijn bij het brand- of slachtoffer voegen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2812Als spijsoffer bij iederen jongen stier drie issaron meelbloem, met olie gemengd; als spijsoffer bij iederen ram twee issaron meelbloem, met olie gemengd;
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1934Als uw eigen landgenoot moet u de vreemdeling zijn, die bij u woont, en gij zult hem beminnen als uzelf; want ook gij zijt vreemdeling in Egypte geweest. Ik ben Jahweh, uw God!
JozuaDutch Bible 1939dutch
218Als we het land binnentrekken, moet ge dit rode koord aan het venster binden, waardoor ge ons omlaag hebt gelaten, en uw vader en moeder, uw broers en heel uw familie in dit huis bij elkaar brengen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1205Als ze een meisje krijgt, is ze veertien dagen even onrein als tijdens haar stonden; daarna moet ze nog zes en zestig dagen blijven in het bloed, waarvan ze gereinigd moet worden.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
314Als zijn offergave moet hij daarvan, als een vuuroffer aan Jahweh, het vet opdragen, dat de ingewanden bedekt; bovendien al het vet, dat aan de ingewanden vastzit;
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2319Als zondeoffer moet ge een geitebok offeren, en als vredeoffer twee eenjarige lammeren;
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1431als zondeoffer, en de andere als brandoffer opdragen tegelijk met het spijsoffer. Zo zal de priester voor het aanschijn van Jahweh verzoening verkrijgen voor hem, die gereinigd moet worden.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
613Altijd moet het vuur op het altaar blijven branden; het mag nooit worden gedoofd.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1526Amam, Sjema, Molada,
ExodusDutch Bible 1939dutch
620Amram nam Jokťbed, zijn tante, tot vrouw, en zij baarde hem Moses en Ašron; Amram leefde honderd zeven en dertig jaar.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1550Anab, Esjtemo, Anim,
JozuaDutch Bible 1939dutch
2118Anatot, Almon, elk met zijn weidegronden; vier steden.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1906Anders zou de bloedwreker hem, die de dood heeft veroorzaakt, in zijn woede vervolgen, hem inhalen, omdat de afstand te groot is, en hem om het leven brengen, ofschoon hij de dood niet verdiende, daar hij hem tevoren niet heeft gehaat.
RechtersDutch Bible 1939dutch
1809antwoordden zij: Vooruit, we moeten tegen hen optrekken. We hebben dat land gezien; het is voortreffelijk. Blijft nu niet werkeloos talmen, met dat land in bezit te gaan nemen!
JozuaDutch Bible 1939dutch
1552Arab, Doema, Esjan,
GenesisDutch Bible 1939dutch
1113Arpaksad leefde, nadat hij SŠla verwekt had, nog vierhonderd drie jaar, en verwekte zonen en dochters.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1024Arpaksad verwekte SŠla, en SŠla weer Eber.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1112Arpaksad was vijf en dertig jaar oud, toen hij SŠla verwekte.
RechtersDutch Bible 1939dutch
131Aser verjoeg de inwoners van Akko, Sidon, Achlab, Akzib, Chelba, Afek en Rechob niet,
GenesisDutch Bible 1939dutch
4920Aser: heerlijk is zijn brood, Hij biedt koninklijke lekkernijen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1547Asjdod en Gaza met beider onderhorige plaatsen en dorpen, tot aan de beek van Egypte; de Grote Zee en de kuststreek waren hier de grens.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3203Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Chesjbon, Elale, Sibma, Nebo en BŠal-Meon,
NumeriDutch Bible 1939dutch
3235Atrot-Sjofan, Jazer en Jogbeha,
JozuaDutch Bible 1939dutch
1823Awwim, Para, Ofra,
JozuaDutch Bible 1939dutch
1529Bašla, Ijjim, Esem,
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
926bad ik tot Jahweh en sprak: O Heer, Jahweh, verdelg uw volk en uw erfdeel toch niet, dat Gij door uw macht hebt bevrijd, en met sterke hand uit Egypte geleid.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2229Balašm antwoordde de ezelin: Omdat ge mij voor de gek houdt; had ik een zwaard in mijn hand, dan sloeg ik je dood.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2412Balašm gaf Balak ten antwoord: Heb ik uw boden, die gij naar mij toezondt, niet gezegd:
NumeriDutch Bible 1939dutch
2239Balašm ging met Balak verder, en zij kwamen te Kirjat-Choesot.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2221Balašm maakte zich dus in de morgen gereed, zadelde zijn ezelin, en ging met de vorsten van Moab mee.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2210Balašm zeide tot God: Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab, heeft mij laten berichten:
NumeriDutch Bible 1939dutch
2302Balak deed zoals Balašm gezegd had, en offerde een stier en een ram op ieder altaar.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2330Balak deed, wat Balašm gezegd had, en offerde een stier en een ram op ieder altaar.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2328Balak nam Balašm dus mee naar de top van de Peor, die oprijst ten oosten van de woestenij.
RechtersDutch Bible 1939dutch
408Barak zeide tot haar: Ik zal gaan, als gij met me meegaat; zo ge mij niet vergezelt, ga ik niet.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3603Basemat, de dochter van JisjmaŽl, de zuster van Nebajot.
NumeriDutch Bible 1939dutch
146bedroeg zeshonderd drie duizend vijfhonderd vijftig man.
NumeriDutch Bible 1939dutch
444bedroegen drieduizend tweehonderd man, naar hun geslachten geteld.
NumeriDutch Bible 1939dutch
440bedroegen tweeduizend zeshonderd dertig man, naar hun geslachten en families geteld.
RechtersDutch Bible 1939dutch
2040begon de rookkolom uit de stad op te stijgen. De Benjamieten zagen om, en zie: daar ging heel de stad in vlammen op!
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
906Begrijpt het dus goed, dat het niet om uw gerechtigheid is, dat Jahweh, uw God, u dit heerlijke land in bezit geeft; neen, want ge zijt een hardnekkig volk.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2102behalve aan zijn naaste verwanten, aan zijn moeder, vader, zoon, dochter en broer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3108Behalve de anderen, die zij neersabelden, doodden zij ook de koningen van Midjan, Ewi, Rťkem, Soer, Choer en Rťba, vijf midjanietische koningen; ook Balašm, den zoon van Beor, doodden zij met het zwaard.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2517Behandel de Midjanieten als vijanden en dood ze.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2543Behandel hen niet met hardheid, maar vrees uw God.
ExodusDutch Bible 1939dutch
4013Bekleed dan Ašron met de heilige gewaden, en zalf en wijd hem; dan zal hij mijn priester zijn.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3632Bťla, de zoon van Beor regeerde in Edom; zijn hofstad heette Dinhaba.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1313Belialskinderen uit uw midden zijn opgestaan, die hun medeburgers verleiden, en zeggen: Laat ons vreemde goden gaan dienen, die gij niet kent,
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1320Bemerkt de priester, dat deze vlek opvallend dieper ligt dan de huid, en dat het haar daarop wit is, dan moet de priester hem voor onrein verklaren; het is melaatsheid, die in de zweer is uitgebroken.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1437Bemerkt hij nu, dat de ziekte werkelijk in de wanden van het huis zit, en er groene of roodachtige kuiltjes in zijn, die opvallend dieper liggen dan het muurvlak,
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1101Bemin Jahweh, uw God, en onderhoud zijn instellingen, zijn bepalingen, voorschriften en geboden voor immer.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
605Bemin Jahweh, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1019Bemint dus den vreemdeling; want zelf waart gij vreemdeling in het land van Egypte.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1945Bene-Berak, Gat-Rimmon,
GenesisDutch Bible 1939dutch
4927Benjamin is een roofgierige wolf. Des morgens verslindt hij de buit, En des avonds verdeelt hij de roof!
ExodusDutch Bible 1939dutch
1523bereikten zij Mara. Maar ze konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was; daarom noemde men het Mara.
GenesisDutch Bible 1939dutch
606berouwde het Jahweh, dat Hij den mens op aarde gemaakt had, en kreeg Hij er spijt van.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3601Besalel zal dus het werk voltooien, geholpen door Oholiab en alle kunstenaars, aan wie Jahweh bekwaamheid en inzicht verleend heeft, om met beleid alles te vervaardigen voor de bouw van het heiligdom, juist zoals Jahweh het bevolen heeft.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3822Besalel, de zoon van Oeri, zoon van Choer, uit de stam van Juda, had alles vervaardigd, wat Jahweh aan Moses bevolen had;
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
903Beseft dan heden, dat het Jahweh, uw God is, die als een verslindend vuur voor u uitgaat; Hij zal ze verdelgen en voor u vernederen, zodat gij ze spoedig zult kunnen verdrijven en vernietigen, zoals Jahweh het u heeft beloofd.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1016Besnijdt daarom de voorhuid uws harten, en weest niet langer hardnekkig!
GenesisDutch Bible 1939dutch
3039besprong het elkaar bij de stokken, en wierp dus gestreepte, gevlekte en gespikkelde lammeren,
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
327Bestijg de top van de Pisga, sla uw ogen op naar het westen en noorden, het zuiden en oosten; ge moogt het aanschouwen, maar gij zult de Jordaan niet oversteken.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
3249Bestijg hier het gebergte Abarim, de berg Nebo in het land Moab en tegenover Jericho, en werp een blik over het land Kanašn, dat Ik aan de kinderen IsraŽls in eigendom ga geven.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1822Bet-Hašraba, SemarŠim, Betel,
JozuaDutch Bible 1939dutch
1906Bet-Lebaot en Sjaroechen; dertien steden met haar dorpen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3236Bet-Nimra, Bet-Haran met haar schaapskooien.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1320Bet-Peor met de hellingen van de Pisga en Bet-Hajjesjimot;
ExodusDutch Bible 1939dutch
1516Bevangen door angst en ontzetting; Voor uw geweldige kracht Worden ze stom als een steen, Terwijl uw volk, o Jahweh, zijn doortocht voltooit, Het volk, dat Gij U hebt verworven, is overgestoken.
JozuaDutch Bible 1939dutch
308Beveel aan de priesters, die de ark des Verbonds dragen: Als gij de oever van de Jordaan hebt bereikt, moet ge in de Jordaan gaan staan.
NumeriDutch Bible 1939dutch
802Beveel Ašron en zeg hem:Wanneer ge de lampen opstelt, moeten de zeven lampen naar de voorzijde van de kandelaar haar licht verspreiden.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1702Beveel Ašron en zijn zonen en alle IsraŽlieten, en zeg hun: Dit heeft Jahweh bevolen:
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2218Beveel Ašron en zijn zonen en alle IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer iemand uit het huis van IsraŽl of van de vreemdelingen in IsraŽl zijn gave brengt, krachtens gelofte of vrijwillig, om ze Jahweh als brandoffer op te dragen,
NumeriDutch Bible 1939dutch
1624Beveel de gemeenschap: Verwijdert u van de aanhang van Kore!
NumeriDutch Bible 1939dutch
1702Beveel de IsraŽlieten de staf van al hun stamvorsten te brengen, van elke stam ťťn, dus twaalf staven. Schrijf ieders naam op zijn staf.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1502Beveel de IsraŽlieten en zeg hun: Wanneer gij het land, waar gij wonen zult en dat Ik u geven zal, zijt binnengegaan,
NumeriDutch Bible 1939dutch
502Beveel de IsraŽlieten, dat zij alle melaatsen, allen die aan vloeiing lijden, en allen, die zich aan een lijk verontreinigd hebben, uit het kamp verwijderen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2402Beveel de IsraŽlieten, dat zij u voor de kandelaar zuivere olie uit gestoten olijven brengen, om de lamp daarmee voortdurend te onderhouden.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3502Beveel de IsraŽlieten, dat zij van hun erfbezit steden aan de Levieten geven, om daar te wonen, en dat zij ook de weidegronden rond die steden aan de Levieten afstaan.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1538Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun, dat zij en hun nageslacht kwasten moeten maken aan de slippen van hun kleren, en aan de slipkwasten een violette draad.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2302Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: De feestdagen van Jahweh, waarop gij een godsdienstige bijeenkomst moet houden, zijn mijn volgende feesten.
NumeriDutch Bible 1939dutch
602Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer een man of vrouw een gelofte van nazireaat heeft afgelegd, om zich aan Jahweh te wijden,
NumeriDutch Bible 1939dutch
512Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer een vrouw zich heeft misdragen en aan haar man ontrouw is geweest,
NumeriDutch Bible 1939dutch
3402Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land Kanašn komt, dan zullen dit de grenzen zijn van het land Kanašn, dat uw erfdeel is.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2502Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land zijt gekomen, dat Ik u geven zal, dan moet ook het land ter ere van Jahweh sabbat houden.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2310Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land zijt gekomen, dat Ik u geven zal, en ge zijn oogst afmaait, dan moet ge de eerste schoof van uw oogst den priester brengen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1518Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer ge in het land zijt gekomen, waarheen Ik u breng,
NumeriDutch Bible 1939dutch
3351Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer gij de Jordaan zijt overgetrokken naar het land Kanašn,
NumeriDutch Bible 1939dutch
3510Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer gij over de Jordaan het land Kanašn zijt binnengetrokken,
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2702Beveel de IsraŽlieten, en zeg hun: Wanneer iemand door een gelofte personen naar hun schattingswaarde aan Jahweh wijdt, dan moet ge ze schatten als volgt.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1802Beveel de kinderen IsraŽls, en zeg hun: Ik ben Jahweh, uw God!
NumeriDutch Bible 1939dutch
1826Beveel de levieten, en zeg hun: Wanneer gij van de IsraŽlieten de tienden ontvangt, die Ik u als uw erfdeel heb gegeven, dan moet gij daarvan een cijns aan Jahweh afdragen, de tienden namelijk van die tienden;
JozuaDutch Bible 1939dutch
416Beveel de priesters, die de ark des Verbonds dragen, dat ze uit de Jordaan komen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2803Beveel dus aan alle kunstenaars, die Ik met fijne smaak heb begiftigd, dat zij de gewaden voor Ašron vervaardigen, opdat hij gewijd kan worden, om Mij als priester te dienen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1637Beveel Elazar, den zoon van den priester Ašron, de wierookvaten uit de brand te redden, en het vuur op enige afstand te verstrooien;
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1902Beveel heel de gemeenschap van IsraŽls kinderen, en zeg hun: Weest heilig; want Ik, Jahweh uw God, ben heilig!
ExodusDutch Bible 1939dutch
2720Beveel ook aan de IsraŽlieten, dat zij u zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar brengen, om de lamp steeds brandend te houden.
ExodusDutch Bible 1939dutch
1203Beveelt heel de gemeenschap van IsraŽl: Op de tiende van deze maand moet ieder voor zijn familie een lam nemen, ťťn voor elk gezin.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2824bevestig dan de twee gouden snoeren aan de beide ringen, die aan de boveneinden van de borsttas zitten,
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
533Bewandelt alle wegen, die Jahweh, uw God, u heeft aangewezen, opdat gij moogt leven, het u goed moge gaan, en gij lang het land moogt bewonen, dat gij in bezit gaat nemen.
RechtersDutch Bible 1939dutch
1124Bezit gij zelf niet wat Kemosj, uw God, heeft veroverd; en zouden wij dan niet heel het land mogen bezitten, waarvan Jahweh, onze God, de bewoners voor ons heeft uitgedreven?
NumeriDutch Bible 1939dutch
3534Bezoedelt dus het land niet, waar gij woont, en waarin ook Ik woon; want Ik, Jahweh, woon te midden van IsraŽls kinderen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1824Bezoedelt u dus niet door dit alles. Want door al deze dingen zijn de volken besmeurd, die Ik voor u zal uitdrijven;
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1143Bezoedelt u dus niet en verontreinigt u niet door iets van dat kruipend gedierte, waardoor ge onrein wordt.
RechtersDutch Bible 1939dutch
215Bij al wat ze ondernamen was de hand van Jahweh tegen hen ten verderve gericht, zoals Jahweh gezegd had, zoals Jahweh het hun had gezworen. Maar als ze dan erg verdrukt werden,
ExodusDutch Bible 1939dutch
3422Bij de eerstelingen van de tarweoogst zult ge het feest der weken vieren: en het plukfeest bij de wisseling van het jaar.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
908Bij de Horeb hebt gij Jahweh zo hevig vergramd, dat Jahweh in zijn toorn u had willen verdelgen.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
443Bij de Rubenieten Bťser van de woestijn, in de vlakte, bij de Gadieten Ramot in Gilad, en bij de Manassieten Golan in Basjan.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2215Bij de Rubenieten, Gadieten en de halve stam van Manasse in het land Gilad aangekomen, zeiden ze tot hen:
ExodusDutch Bible 1939dutch
2306Bij een geding moogt ge het recht van den arme niet verkrachten.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1506Bij een ram moet ge als spijsoffer twee issaron meelbloem, gemengd met een derde hin olie,
RechtersDutch Bible 1939dutch
1926Bij het aanbreken van de morgen kwam de vrouw terug; maar voor het huis van den man, bij wien haar heer te gast was, zonk ze neer, en bleef daar liggen tot het dag was.
RechtersDutch Bible 1939dutch
719Bij het begin der middelste nachtwake, juist toen men de wachten had uitgezet, ging Gedeon met de honderd man, die hem vergezelden, naar de grens van het kamp; daar bliezen ze op de trompetten en sloegen de kruiken, die ze in de hand hadden, stuk.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2318Bij het brood moet ge zeven gave eenjarige lammeren offeren, een jongen stier en twee rammen; zij zullen met het daarbij behorend spijs(-) en plengoffer als een brandoffer voor Jahweh dienen, een heerlijk geurend vuuroffer voor Jahweh.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2940Bij het eerste lam behoort een issaron meelbloem, gemengd met een kwart hin gestoten olie, en een plengoffer van een vierde hin wijn.
RechtersDutch Bible 1939dutch
1803Bij het huis van Mika nu hoorden ze de stem van den jeugdigen leviet. Ze gingen er heen, en vroegen hem: Wie heeft u hierheen gebracht, en wat doet ge hier; wat hebt ge hier te maken?
GenesisDutch Bible 1939dutch
1512Bij het ondergaan der zon werd Abram door een diepe slaap overvallen, en een sombere, geweldige angst greep hem aan.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3202Bij hun aanblik riep Jakob uit: Dit is het leger van God! En hij noemde die plaats MachanŠim.
JozuaDutch Bible 1939dutch
703Bij hun terugkeer zeiden ze tot JosuŽ: Laat niet het hele volk optrekken; als er twee of drie duizend man gaan, nemen ze Ai wel in. Ge behoeft niet het hele volk te vermoeien; want ze zijn daarginds niet talrijk.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2222Bij Jahweh, den God der goden! Jahweh, de God der goden, weet het, en ook IsraŽl zal het weten! Als dit opstand of ontrouw jegens Jahweh is, dan redde Hij ons heden niet.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1227Bij uw brandoffers moet gij het vlees en het bloed ten offer brengen op het altaar van Jahweh, uw God; maar bij uw slachtoffers moet het bloed op het altaar van Jahweh, uw God, worden uitgegoten, en het vlees door u worden gegeten.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1110Bij zijn terugkeer veroverde JosuŽ toen Chasor, en joeg zijn koning over de kling; Chasor stond eertijds aan het hoofd van al die koninkrijken.
RechtersDutch Bible 1939dutch
1402Bij zijn terugkomst vertelde hij aan zijn vader en moeder: Te Timna heb ik een filistijns meisje gezien, dat ge voor mij tot vrouw moest nemen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
713Bij zijn vredeoffer uit dankbaarheid moet hij koeken van gedesemd brood als offergave voegen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1027Bij zonsondergang beval JosuŽ, ze van de palen af te halen en ze in de grot te smijten, waar ze zich hadden verborgen. Voor de ingang stapelde men grote stenen op, die er nu nog liggen.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1905Bijvoorbeeld: als iemand met een ander in het bos hout gaat hakken, en met de bijl zwaait om de boom om te houwen, doch het ijzer schiet van de steel en treft den ander dodelijk, dan kan hij naar een van die steden vluchten, om in leven te blijven.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3005Bilha werd zwanger, en baarde Jakob een zoon.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
608bind ze als een merk op uw hand en als een teken op uw voorhoofd,
NumeriDutch Bible 1939dutch
1004Blaast men er ťťn, dan moeten de aanvoerders, de stamhoofden van IsraŽl, zich bij u vervoegen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1003Blaast men op beide, dan moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen aan de ingang van de openbaringstent.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
834Blijft dus dag en nacht aan de ingang van de openbaringstent zeven dagen lang, en onderhoudt de voorschriften van Jahweh, opdat ge niet sterft; want zo is het mij bevolen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2311Blijft er dus om uw eigen bestwil steeds voor bezorgd, dat ge Jahweh, uw God, liefhebt.
RechtersDutch Bible 1939dutch
626Bouw dan op de top van deze versterkte plaats een altaar voor Jahweh, uw God, zoals het behoort; neem het vette kalf en offer het op het hout van de asjera, die ge hebt stuk geslagen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3224Bouwt dus steden voor uw kinderen en kooien voor uw schapen, maar doet, wat ge beloofd hebt.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2025Bouwt ge Mij echter een stenen altaar, dan moogt ge het niet optrekken van gehouwen stenen; want hebt ge ze met uw beitel bewerkt, dan hebt ge ze ontwijd.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
714Boven alle volken zult gij worden gezegend; geen onvruchtbare zal er onder u zijn, onder uw mannen of vrouwen, zelfs niet onder uw vee.
RechtersDutch Bible 1939dutch
831Bovendien baarde ook zijn bijzit, die hij te Sikem had, hem een zoon, dien hij Abimťlek noemde.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4721Bovendien bracht hij het hele volk in lijfeigenschap van het ene eind van Egypte tot het andere.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
317bovendien de Araba, met de Jordaan als grens, van Gennezaret af tot aan de Araba-Zee, de Zoutzee, onder de hellingen van de Pisga in het oosten.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3528bovendien de specerijen, de olie voor de kandelaar, de zalfolie en de geurige wierook.
NumeriDutch Bible 1939dutch
222Bovendien de stam van Benjamin; de aanvoerder der Benjamieten was Abidan, de zoon van Gidoni,
NumeriDutch Bible 1939dutch
214Bovendien de stam van Gad; de aanvoerder der Gadieten was Eljasaf, de zoon van DeoeŽl;
NumeriDutch Bible 1939dutch
229Bovendien de stam van Neftali; de aanvoerder der Neftalieten was Achira, de zoon van Enan,
NumeriDutch Bible 1939dutch
207Bovendien de stam van Zabulon; de aanvoerder der Zabulonieten was Eliab, de zoon van Chelon,
ExodusDutch Bible 1939dutch
3831bovendien de voetstukken van de voorhof rondom en de voetstukken voor de ingang van de voorhof, al de pinnen van de tabernakel en de pinnen van de voorhof rondom.
GenesisDutch Bible 1939dutch
5008bovendien door het hele gezin van Josef met zijn broers en het gezin van zijn vader, die alleen hun kleine kinderen, hun schapen en runderen in het land Gůsjen achterlieten.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2938bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer en het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2922bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2931bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2934bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2928bovendien een bok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2925bovendien een geitebok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2919bovendien een geitebok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijsoffer en de plengoffers.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3705Bovendien had Josef eens een droom, die hij aan zijn broers vertelde, met het gevolg, dat zij hem nog meer gingen haten.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3106Bovendien heb Ik hem Oholiab, den zoon van Achisamak, uit de stam van Dan als medewerker toegevoegd en aan alle bekwame vaklui heb Ik kunstvaardigheid geschonken, om alles te maken wat Ik bevolen heb:
ExodusDutch Bible 1939dutch
3723Bovendien maakte hij de zeven lampen, die er bij horen, met de snuiters en bakjes, van zuiver goud.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3716Bovendien maakte hij het vaatwerk dat bij de tafel behoort, de schotels, kannen, schalen en bekers, waarmee men de plengoffers brengt, van zuiver goud.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2815Bovendien moet buiten het dagelijkse brandoffer nog een geitebok als zondeoffer aan Jahweh worden opgedragen met het daarbij horend plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
416Bovendien moet Elazar, de zoon van den priester Ašron, zorg dragen voor de olie van de kandelaar, de wierook, het altijddurend spijsoffer en de zalfolie; hij heeft dus de zorg voor heel de tabernakel en alles wat daarin is, voor de heilige zaken en haar toebehoren.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2537Bovendien moet ge de zeven lampen maken, die er bij horen, en deze er zo boven op plaatsen, dat het licht naar de voorzijde valt.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1804bovendien moet ge hem de eerstelingen van uw koren, most en olie en de eerste wol van uw schapen geven.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2529Bovendien moet ge nog de nodige schotels, kannen, bekers en schalen vervaardigen voor het uitgieten van de plengoffers; ge moet ze maken van zuiver goud.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3119Bovendien moet ge zeven dagen lang buiten de legerplaats blijven, en iedereen die een ander heeft gedood of een gesneuvelde heeft aangeraakt, moet zich op de derde en zevende dag reinigen, gij zowel als uw krijgsgevangenen.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2405Bovendien moet gij meelbloem nemen, en er twaalf koeken van bakken; twee issaron voor iedere koek.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2508Bovendien moet gij zeven weken van jaren tellen, dus zeven maal zeven jaren, zodat ge een tijd van zeven jaarweken of negen en veertig jaren krijgt.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
516bovendien moet hij vergoeden wat hij zich van de heilige gaven had toegeŽigend, en er nog het vijfde gedeelte aan toevoegen. Dat moet hij aan den priester geven. Zo zal de priester door den ram van het schuldoffer verzoening voor hem verkrijgen, en zal hem vergiffenis worden geschonken.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
606Bovendien moet hij voor Jahweh de waarde van een gaven ram uit het kleinvee als zijn schuldoffer naar den priester brengen.
RechtersDutch Bible 1939dutch
725Bovendien namen ze de twee aanvoerders der Midjanieten, Oreb en ZeŽb, gevangen; Oreb doodden ze op de rots Oreb, en ZeŽb in de wijnpers ZeŽb. Daarna zetten ze de achtervolging van Midjan voort, maar de hoofden van Oreb en ZeŽb brachten ze naar Gedeon aan de overzijde van de Jordaan.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2822Bovendien nog een bok als zondeoffer, om verzoening voor u te verkrijgen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2905Bovendien nog een geitebok als zondeoffer om verzoening voor u te verkrijgen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2916Bovendien nog een geitebok als zondeoffer, behalve nog het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijs- en plengoffer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2911Bovendien nog een geitebok als zondeoffer, buiten het zondeoffer voor de verzoening, en het dagelijkse brandoffer met het daarbij horende spijsoffer en de plengoffers.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2830Bovendien nog een geitebok, als zondeoffer om verzoening voor u te verkrijgen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2827bovendien nog twee gouden ringen, die ge onder aan de voorkant van het borstkleed moet hechten, boven de band van het borstkleed, vlak bij de sluiting;
ExodusDutch Bible 1939dutch
3920bovendien nog twee gouden ringen, die men onder aan de voorkant van het borstkleed hechtte, boven de band van het borstkleed en vlak bij de sluiting.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2327Bovendien valt op de tiende dag van de zevende maand de verzoendag. Dan moet ge een godsdienstige bijeenkomst houden, boete doen, en een vuuroffer aan Jahweh brengen.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
215bovendien was de hand van Jahweh op hen blijven drukken, om hen tot den laatsten man toe uit de legerplaats te verdelgen.
NumeriDutch Bible 1939dutch
509Bovendien zullen alle heilige cijnzen, die de IsraŽlieten aan Jahweh brengen, den priester behoren.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2923bovendien, uit de mand met ongedesemde broden, die voor het aanschijn van Jahweh staat, ťťn rond brood, ťťn met olie bestreken broodkoek en ťťn vla.
ExodusDutch Bible 1939dutch
4021bracht de ark in de tabernakel, hing het voorhangsel op en onttrok zo de ark des Verbonds aan het oog, zoals Jahweh het Moses bevolen had.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2408bracht Ik u naar het land der Amorieten, die in het Overjordaanse woonden; zij streden tegen u, maar Ik leverde hen aan u over, en verdelgde hen voor u, zodat ge hun land in bezit hebt genomen.
RechtersDutch Bible 1939dutch
415bracht Jahweh Sisera met al zijn wagens en heel zijn leger voor de ogen van Barak in verwarring. Sisera sprong van zijn wagen en vluchtte te voet;
JozuaDutch Bible 1939dutch
1010bracht Jahweh ze voor IsraŽl in verwarring. Men bracht hun te Gibon een grote nederlaag toe, achtervolgde ze langs de bergpas van Bet-Choron, en bleef op hen inslaan tot Azeka en Makkeda toe.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4154braken de zeven jaren van hongersnood aan, zoals Josef voorspeld had. In alle landen was er gebrek, maar in heel het land van Egypte was brood.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2125brandwond voor brandwond, letsel voor letsel, striem voor striem!
RechtersDutch Bible 1939dutch
932Breek dus vannacht nog op met de mannen, die bij u zijn, en leg u in hinderlaag in het veld;
LeviticusDutch Bible 1939dutch
206Breek het in stukken en giet er olie over heen; het is een spijsoffer.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
107Breekt op, begeeft u op weg en trekt naar de bergen der Amorieten, en naar al hun naburen in de Araba, het bergland, het heuvelland, de Nťgeb en langs de zeekust; naar het land der Kanašnieten en het Libanon-gebergte tot aan de grote rivier, de Eufraat.
ExodusDutch Bible 1939dutch
4004Breng dan de tafel naar binnen, leg er op neer, wat er op hoort, zet de kandelaar er in, en ontsteek de lampen;
ExodusDutch Bible 1939dutch
2705Breng dat rasterwerk aan beneden onder het raam, waarop het altaar rust, zodat het van beneden af tot halverhoogte het altaar reikt.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2414Breng den godslasteraar buiten de legerplaats; laat allen, die het gehoord hebben, hun handen op zijn hoofd leggen, en heel de gemeenschap hem stenigen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2527Breng die krammen voor de handbomen van de tafel vlak bij de lijst aan.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2927Breng dus eerst maar met deze de bruiloftsweek door, dan zal ik u ook de andere geven, als ge me opnieuw zeven jaren wilt dienen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2707Breng mij een stuk wild, en maak er een smakelijke schotel van, waarvan ik kan eten; dan zal ik u zegenen voor het aanschijn van Jahweh, eer ik sterf.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2702Breng op de vier hoeken de hoornen aan, die met het altaar uit ťťn stuk moeten zijn, en besla ze met brons.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
2420Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand; het letsel, dat iemand een ander toebrengt, moet hem worden toegebracht.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2411Buiten de stad bij de waterput liet hij de kamelen neerknielen; het was tegen de avond, dus tegen de tijd, dat de vrouwen naar buiten gaan, om water te putten.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
3225Buiten moordt het zwaard hen uit, De schrik binnenshuis: Jongemannen als maagden Zuigelingen met grijsaards.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2515Chadad, Tema, Jetoer, Nafisj en Kťdma.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1919ChafarŠim, Sjion, Anacharat,
JozuaDutch Bible 1939dutch
1558Chalchoel, Bet-Soer, Gedor.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1527Chasar-Gadda, Chesjmon, Bet-Pťlet,
JozuaDutch Bible 1939dutch
1903Chasar-Sjoeal, Bala, …sem,
JozuaDutch Bible 1939dutch
1528Chasar-Sjoeal, BeŽr-Sjťba en onderhorige plaatsen;
JozuaDutch Bible 1939dutch
1525Chasor-Chadatta, Keri-jot-Chesron, dat is Chasor,
RechtersDutch Bible 1939dutch
411Chťber, de Keniet, die zich had afgescheiden van KŠjin, een der nakomelingen van Chobab, Moses' schoonvader, had toen zijn tenten opgeslagen bij de eik van Sašnannim, in de buurt van Kťdesj.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2131Chelkat en Rechob met hun weidegronden; vier steden.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2139Chesjbon en Jazer, met hun weidegronden; vier steden.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1554Choemta, Kirjat-Arba, ook Hebron geheten, en Sior; negen steden met haar dorpen.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2115Cholon, Debir,
ExodusDutch Bible 1939dutch
213Daags daarop ging hij weer, en zag twee HebreŽn met elkander vechten. Hij zei nu tot hem, die ongelijk had: Waarom slaat gij uw makker?
RechtersDutch Bible 1939dutch
513Daar daalt de rest der dapperen af, Jahweh's volk komt af met zijn helden:
ExodusDutch Bible 1939dutch
722Daar de egyptische tovenaars hetzelfde deden door hun kunsten, bleef Farao hardnekkig, en wilde hij niet naar hen luisteren, zoals Jahweh voorspeld had.
RechtersDutch Bible 1939dutch
2106Daar de IsraŽlieten medelijden met hun broeder Benjamin hadden gekregen, zeiden ze: Nu is er een stam van IsraŽl afgesneden.
NumeriDutch Bible 1939dutch
3340Daar de kanašnietische koning van Arad, die in de Nťgeb van het land Kanašn woonde, vernomen had, dat de IsraŽlieten in aantocht waren,
NumeriDutch Bible 1939dutch
2021Daar Edom dus aan IsraŽl de doortocht weigerde door zijn gebied, moest IsraŽl om hem heen trekken.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1318daar gij hebt geluisterd naar de stem van Jahweh, uw God, al zijn geboden hebt onderhouden, die ik u heden gaf, en gedaan hebt wat recht is in de ogen van Jahweh, uw God.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2618Daar groef Isašk de waterputten weer open, die men tijdens het leven van zijn vader Abraham had gegraven, maar die de Filistijnen na de dood van Abraham hadden dichtgeworpen; hij gaf ze weer dezelfde namen als zijn vader gedaan had.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2812Daar had hij een droom: zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top tot de hemel reikte; en de engelen Gods klommen erop en daalden eraf.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4111Daar hadden wij in dezelfde nacht een droom; ieder van ons had een droom met eigen betekenis.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4931Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sara begraven; daar heeft men Isašk met zijn vrouw Rebekka begraven; en daar heb ik ook Lea begraven.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4915Daar hij het rusten heerlijk vindt, En lieflijk het land: Kromt hij zijn rug om te dragen, En verricht hij slavendienst!
RechtersDutch Bible 1939dutch
1518Daar hij nu hevige dorst had gekregen, riep hij Jahweh aan: Gij hebt door de hand van uw dienaar deze grote overwinning geschonken! Moet ik nu sterven van dorst, en toch nog in de handen van die onbesnedenen vallen?
RechtersDutch Bible 1939dutch
1203Daar ik dus zag, dat gij toch niet zoudt helpen, heb ik al mijn moed bijeengeraapt en ben tegen de Ammonieten uitgetrokken. En Jahweh leverde ze in mijn hand. Wat trekt ge dan nu tegen mij op, om mij te bestrijden!
GenesisDutch Bible 1939dutch
4713Daar intussen de hongersnood hevig bleef woeden, was er in heel het land geen voedsel meer, en raakten Egypte en Kanašn uitgeput van honger.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2211Daar is een volk uit Egypte getogen, dat het land overdekt. Kom dus, en vervloek het voor mij; misschien kan ik het dan overwinnen en verdrijven.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
421Daar Jahweh om uwentwil vergramd op mij was, heeft Hij gezworen, dat ik de Jordaan niet zal oversteken en het heerlijke land, dat Jahweh, uw God, u als erfdeel zal geven, niet zal binnengaan,
GenesisDutch Bible 1939dutch
4102Daar klommen uit de Nijl zeven koeien omhoog, prachtig en vet, die in het oevergras gingen weiden.
RechtersDutch Bible 1939dutch
519Daar kwamen de koningen, in slagorde geschaard, Daar streden de koningen van Kanašn Bij Tašnak, aan het water van Megiddo; Maar een buit van zilver behaalden ze niet.
GenesisDutch Bible 1939dutch
1930Daar Lot niet in Sůar durfde blijven, trok hij uit Sůar weg, ging met zijn twee dochters in het gebergte wonen, en huisde met zijn beide dochters in een grot.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2410Daar mochten zij den God van IsraŽl aanschouwen; onder zijn voeten was iets als een vloer van saffier, stralend als de hemel zelf.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1709Daar moet gij u bij de levietische priesters vervoegen en bij den rechter, die er dan zetelt, en hen raadplegen; zij zullen u de beslissing geven.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2240Daar offerde Balak runderen en schapen, en liet er van aan Balašm brengen en aan de vorsten, die hem vergezelden.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2310Daar ook Efron zelf in de kring der Chittieten zat, stond dus Efron, de Chittiet, Abraham te woord ten aanhoren van al de zonen van Chet, die naar de poort van zijn stad waren gekomen. Hij sprak:
RechtersDutch Bible 1939dutch
1830Daar richtten de Danieten voor zich het beeld op. En Jonatan, de zoon van Gersjom, den zoon van Moses, bleef met zijn zonen priester van de stam Dan tot de dag, dat het land werd ontvolkt.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2211Daar riep de engel van Jahweh uit de hemel hem toe, en sprak: Abraham, Abraham! Hij zeide: Hier ben ik.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2329Daar sprak Balašm tot Balak: Bouw hier voor mij zeven altaren, en maak zeven stieren en zeven rammen voor mij gereed.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1301Daar sprak Jahweh tot Moses:
ExodusDutch Bible 1939dutch
2501Daar sprak Jahweh tot Moses:
RechtersDutch Bible 1939dutch
522Daar stampten de hoeven der paarden Door het angstig gejaag zijner dapperen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3508Daar stierf Debora, de voedster van Rebekka; zij werd begraven bij Betel onder de eik, die hij daarom Klaageik noemde.
RechtersDutch Bible 1939dutch
951Daar stond in het midden der stad een versterkte toren, waarheen alle burgers der stad, zowel mannen als vrouwen, de wijk namen, er zich in opsloten, en het dak van de toren beklommen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2602Daar verscheen hem Jahweh, en sprak tot hem: Daal niet af naar Egypte, maar blijf in het land, dat Ik u aanwijs.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2624Daar verscheen Jahweh hem zekere nacht, en sprak tot hem: Ik ben de God van Abraham, uw vader! Vrees niet, want Ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw geslacht talrijk maken, Om wille van Abraham, mijn dienaar.
RechtersDutch Bible 1939dutch
2002Daar vormden de hoofden van het gehele volk, van alle stammen van IsraŽl, de raad van Gods volk; ze telden vierhonderd duizend man voetvolk, dat het zwaard kon hanteren.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2902Daar zag hij in het veld een put, waarbij drie kudden schapen waren gelegerd; want uit die put werden de kudden gedrenkt. Daar de steen, die de put bedekte, groot was,
GenesisDutch Bible 1939dutch
3802Daar zag Juda de dochter van een Kanašniet, die Sjůea heette; hij nam haar tot vrouw, en hield gemeenschap met haar.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2522Daar zal Ik Mij aan u openbaren, en boven het verzoendeksel tussen de twee cherubs, die op de ark des Verbonds staan, zal Ik alles mededelen, wat Ik u voor de IsraŽlieten heb te bevelen.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2943Daar zal Ik Mij openbaren aan de zonen IsraŽls, en die plaats zal door mijn glorie worden geheiligd.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
428Daar zult gij goden kunnen dienen, door mensenhanden gemaakt, hout en steen, die zien noch horen, eten noch ruiken.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
1207Daar zult gij met uw huisgezin voor het aanschijn van Jahweh, uw God, maaltijd houden en vrolijk zijn over het werk uwer handen, omdat Jahweh, uw God, u heeft gezegend.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3638daarbij de vijf palen met hun ringen. De koppen en banden der palen overtrok hij met goud, terwijl de vijf voetstukken van brons waren.
NumeriDutch Bible 1939dutch
2011Daarbij hief Moses zijn hand op, en sloeg twee maal met zijn staf op de rots; toen vloeide er water in overvloed uit, zodat de gemeenschap met haar vee kon drinken.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2902daarbij ongedesemde broden en ongedesemde koeken met olie gemengd en ongedesemde offervlaas met olie bestreken, van tarwebloem bereid.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3029Daardoor zult ge ze wijden, zodat ze hoogheilig worden, en iedereen, die ze aanraakt, als iets heiligs zal worden behandeld.
NumeriDutch Bible 1939dutch
615daarenboven een korf met ongedesemde broden van meelbloem, koeken met olie aangemaakt, en ongedesemde vlaas met olie bestreken, met het spijs- en plengoffer, dat daarbij hoort.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
1132Daarenboven is alles, waarop een van die dieren valt, wanneer het dood is, onrein. Elk houten voorwerp, een kleed, een stuk leer, een zak, elk werktuig, waarmee men arbeid verricht, moet in het water worden gelegd, en is tot de avond onrein; eerst daarna wordt het weer rein.
ExodusDutch Bible 1939dutch
2623Daarenboven moet ge voor de beide hoeken van de achterwand van de tabernakel twee schotten vervaardigen,
GenesisDutch Bible 1939dutch
3103Daarenboven sprak Jahweh tot Jakob: Keer terug naar het land uwer vaderen en naar uw familie; Ik zal u bijstaan.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3628daarenboven voor de beide hoeken van de achterwand van de tabernakel twee schotten,
ExodusDutch Bible 1939dutch
2841daarmee zult ge uw broeder Ašron en zijn zonen bekleden. Dan zult ge hen zalven, tot priesters aanstellen en wijden, zodat ze voor Mij hun priesterlijke bediening kunnen uitoefenen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3021Daarna baarde ze nog een dochter, die ze Dina noemde.
GenesisDutch Bible 1939dutch
3805Daarna baarde zij nog een zoon, dien zij Sjela noemde. Zij bevond zich te Kezib, toen zij hem baarde.
GenesisDutch Bible 1939dutch
402Daarna baarde zij nog zijn broer Abel. Abel werd schaapherder, en KaÔn landbouwer.
NumeriDutch Bible 1939dutch
822Daarna begonnen de levieten hun dienst bij de openbaringstent onder toezicht van Ašron en zijn zonen. Wat Jahweh omtrent de levieten aan Moses bevolen had, bracht men nauwkeurig ten uitvoer.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1817Daarna boog ze om in noordelijke richting, kwam uit bij En-Sjťmesj, vervolgens bij de steenhopen tegenover de bergpas van Adoemmim, en daalde tot de steen van Bůhan, den zoon van Ruben.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2401Daarna bracht JosuŽ alle stammen van IsraŽl te Sikem bijeen, en riep ook IsraŽls oudsten, hoofden, rechters en leiders weer op. En toen het hele volk zich voor het aanschijn van Jahweh had geplaatst, sprak hij het toe:
ExodusDutch Bible 1939dutch
1701Daarna brak heel de gemeenschap van IsraŽls kinderen op, en trok uit de woestijn Sin van halte tot halte verder, volgens de aanwijzingen van Jahweh. Toen zij hun legerplaats te Refidim hadden opgeslagen, bleek daar geen drinkwater voor het volk te zijn.
NumeriDutch Bible 1939dutch
1216Daarna brak het volk op van Chaserot, en legerde zich in de woestijn Paran.
ExodusDutch Bible 1939dutch
3429Daarna daalde Moses van de berg SinaÔ af, met de tafelen van het Verbond in zijn hand. Terwijl Moses van de berg afdaalde, wist hij niet, dat de huid van zijn aangezicht straalde, omdat hij met Jahweh gesproken had.
JozuaDutch Bible 1939dutch
717Daarna de geslachten van Juda; en het geslacht Zara werd aangewezen. Vervolgens het geslacht van Zara naar zijn families; en aangewezen werd de familie Zabdi.
GenesisDutch Bible 1939dutch
5012Daarna deden zijn zonen, wat hij hun had bevolen.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2820Daarna deed Jakob de volgende gelofte: Als God met mij is, mij behoedt op de reis, die ik onderneem, mij voedsel geeft om te eten, een kleed om mij te kleden,
LeviticusDutch Bible 1939dutch
822Daarna deed Moses hem slachten, nam wat van zijn bloed, en streek het aan de rechteroorlel van Ašron, aan zijn rechterduim en aan de grote teen van zijn rechtervoet;
GenesisDutch Bible 1939dutch
5002Daarna gaf hij de geneesheren onder zijn dienaars bevel, zijn vader te balsemen; en de geneesheren balsemden IsraŽl.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4401Daarna gaf hij zijn hofmeester het volgende bevel: Vul de zakken van die mannen met levensmiddelen, zoveel als ze maar kunnen dragen, en leg het geld van ieder boven in zijn zak.
GenesisDutch Bible 1939dutch
4929Daarna gaf Jakob hun het volgende bevel: Wanneer ik bij mijn volk ben verzameld, begraaft mij dan bij mijn vaderen in de grot, op de akker van Efron, den Chittiet.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
2711Daarna gaf Moses op die eigen dag het volk het volgende bevel:
NumeriDutch Bible 1939dutch
2226Daarna ging de engel van Jahweh verder, en plaatste zich op een nauw punt, waar geen gelegenheid was, om naar rechts of links uit te wijken.
RechtersDutch Bible 1939dutch
1118Daarna ging het de woestijn door, en trok om het land van Edom en het land van Moab heen. Ten oosten van het land van Moab gekomen, legerden ze zich aan de overzijde van de Arnon, en kwamen dus het gebied van Moab niet binnen, daar de Arnon de grens van Moab was.
ExodusDutch Bible 1939dutch
1228Daarna gingen de kinderen IsraŽls heen, en volbrachtten nauwkeurig, wat Jahweh aan Moses en Ašron bevolen had.
JozuaDutch Bible 1939dutch
2232Daarna keerde de priester Pinechas, de zoon van Elazar, met de vorsten van de Rubenieten en Gadieten, uit het land Gilad naar de IsraŽlieten in het land Kanašn terug, en brachten hun verslag uit.
DeuteronomiumDutch Bible 1939dutch
3401Daarna klom Moses uit de vlakten van Moab omhoog naar de berg Nebo, de top van de Pisga, die tegenover Jericho ligt. Daar toonde Jahweh hem het hele land: Gilad tot Dan,
JozuaDutch Bible 1939dutch
1801Daarna kwam het gehele israŽlietische volk te Sjilo bijeen, waar het de openbaringstent plaatste. Ofschoon het land hun nu volkomen onderworpen was,
GenesisDutch Bible 1939dutch
3830Daarna kwam zijn broertje, die de purperen draad om zijn handje had, en zij noemde hem Zara.
GenesisDutch Bible 1939dutch
2526Daarna kwam zijn broertje, die met zijn hand de hiel van Esau vasthield; daarom noemde men hem Jakob. Isašk was zestig jaar oud, toen hij hen verwekte.
JozuaDutch Bible 1939dutch
834Daarna las hij de hele wet hardop voor, de zegening zowel als de vloek; alles zoals het beschreven staat in het boek der wet.
JozuaDutch Bible 1939dutch
1929Daarna liep de grens terug tot Rama en tot de versterkte stad Tyrus, en verder naar Chosa, om te eindigen aan de zee, aan de kust bij Akziba.
JozuaDutch Bible 1939dutch
832Daarna liet hij daar, ten aanschouwen van IsraŽls kinderen op de stenen een afschrift aanbrengen van de wet, die Moses had opgeschreven.
LeviticusDutch Bible 1939dutch
914Daarna liet hij de offergave van het volk brengen. Hij nam den bok van het zondeoffer van het volk, slachtte en offerde hem als zondeoffer, zoals den vorige.

1 >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399