THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
<<< 12 >>>

3MosebogDette er Biblen på danskdanish
313og lægge sin Hånd på dens Hoved og slagte den foran Åbenbaringsteltet, og Arons Sønner skal sprænge Blodet rundt om på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
38og lægge sin Hånd på sin Offergaves Hoved og slagte Dyret foran Åbenbaringsteltet, og Arons Sønner skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
153og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker sig opad sønden om Kadesj-Barnea og går derpå videre til Hezron og op til Addar; så drejer den om mod Karka'a,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
315Og Makir gav jeg Gilead;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1134Og man kaldte Stedet Kibrot Hattåva, thi der blev de lystne Folk jordet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
814og man samlede dem sammen i Dynger, så Landet kom til at stinke deraf.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2828og man skal med Ringene binde Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kommer til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke løsner sig fra Efoden.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
177Og Manasses Grænse går fra Aser til Mikmetat, som ligger østen for Sikem; derpå går Grænsen mod Syd til Befolkningen i En-Tappua.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3239Og Manasses Søn Makirs Sønner drog til Gilead og erobrede det og drev de der boende Amoriter bort;
DommerDette er Biblen på danskdanish
126og Manden begav sig til Hetiternes Land og byggede en By, som han kaldte Luz; og det hedder den endnu den Dag i Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1317Og Manoa sagde til Herrens Engel: Hvad er dit Navn? Når dit Ord går i Opfyldelse, vil vi ære dig!
DommerDette er Biblen på danskdanish
1322Og Manoa sagde til sin Hustru: Vi er dødsens, thi vi har set Gud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2320Og Marken med Klippehulen derpå gik fra Hetiterne over til Abraham som Gravsted.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
509og med ham fulgte både Stridsvogne og Ryttere, så det blev en overmåde stor Karavane.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
910og med hvert levende Væsen, som er hos eder, Fuglene, Kvæget og alle Jordens vildtlevende Dyr, alt, hvad der gik ud af Arken, alle Jordens Dyr;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
315og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Arbejde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3533og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Kunstarbejde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2417og medens Herrens Herlighed viste sig for Israeliternes Øjne som en fortærende Ild på Bjergets Top,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3525og Menigheden skal værne Manddraberen mod Blodhævneren, og Menigheden skal føre ham tilbage til hans Tilflugtsby, hvorhen han var tyet, og der skal han blive boende, indtil den med hellig Olie salvede Ypperstepræst dør.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2116Og Menighedens Ældste sagde: Hvad skal vi gøre for dem, der er tilbage, for at skaffe dem Hustruer, eftersom alle Kvinder i Benjamin er udryddet?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
415og Menighedens Ældste skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved for Herrens Åsyn, og man skal slagte den for Herrens Åsyn.
DommerDette er Biblen på danskdanish
62Og Midjan fik Overtaget over Israel. For at værge sig mod Midjan indrettede Israelitterne sig de Smuthuller, som findes i Bjergene, Hulerne og Klippeborgene.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
414Og mig bød Herren dengang at lære eder Anordninger og Lovbud, som I skulde overholde idet Land, I nu skal over og tage i Besiddelse.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1521og Mirjam sang for: Syng for Herren, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3149og Mizpa; thi han sagde: Herren skal stå Vagt mellem mig og dig, når vi skilles.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1825Og Mose's udvalgte dygtige Mænd af hele Israel og gjorde dem til Øverster over Folket, til Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3114og Moses blev vred på Hærens Førere, Tusindførerne og Hundredførerne, som kom tilbage fra Krigstoget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110Og Moses bød dem: Hvergang der er gået syv År, i Friåret, på Løvhyttefesten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3413Og Moses bød Israelitterne og sagde: Det er det Land, I skal udskifte mellem eder ved Lodkastning, og som efter Herrens Bud skal gives de ni Stammer og den halve Stamme.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711Og Moses bød på denne Da: Folket:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
428Og Moses fortalte Aron om alt, hvad Herren havde pålagt ham, og om alle de Tegn, han havde befalet ham at gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
351Og Moses gav Aron og hans Sønner Løsepengene efter Herrens Bud, som Herren havde pålagt Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1324Og Moses gav Gads Stamme, Gaditerne, Land, Slægt for Slægt,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1329Og Moses gav Manasses halve Stamme Land, Slægt for Slægt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4016Og Moses gjorde ganske som Herren havde pålagt ham; således gjorde han.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1711Og Moses gjorde som Herren havde pålagt ham; således gjorde han.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1110Og Moses hørte, hvorledes alle Folkets Slægter græd, enhver ved Indgangen til sit Telt; da blussede Herrens Vrede voldsomt op, og det vakte også Moses's Mishag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
292Og Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: I har set alt, hvad Herren i Ægypten for eders Øjne gjorde ved Farao og alle hans Tjenere og hele hans Land,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3244Og Moses kom og fremsagde hele denne Sang for Folket, han og Josua, Nuns Søn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4035og Moses kunde ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og Herrens Herlighed fyldte Boligen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2344Og Moses kundgjorde Israeliterne Herrens Festtider.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
275Og Moses lagde deres Sag frem for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2011Og Moses løftede sin Hånd og slog to Gange på Klippen med sin Stav, og der strømmede Vand frem i Mængde, så at Menigheden og dens Kvæg kunde drikke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
342Og Moses mønstrede, som Herren havde pålagt ham, alle Israelitternes førstefødte;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1110Og Moses og Aron gjorde alle disse Undergerninger i Faraos Påsyn, men Herren forhærdede Faraos Hjerte, så han ikke lod Israeliterne drage ud af sit Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
720Og Moses og Aron gjorde, som Herren bød; Moses løftede Staven og slog Vandet i Nilen for Øjnene af Farao og hans Tjenere, og alt Vandet i Nilen forvandledes til Blod;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010og Moses og Aron kaldte Forsamlingen sammen foran Klippen, og han sagde til dem: Hør nu, I genstridige! Mon vi formår at få Vand til at strømme frem til eder af denne Klippe?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4031Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
166Og Moses og Aron sagde til alle Israeliterne: I Aften skal I kende, at det er Herren, som har ført eder ud af Ægypten,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3240og Moses overdrog Gilead til Manasses Søn Makir, og han bosatte sig der;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3141Og Moses overgav Afgiften, Herrens Offerydelse, til Præsten Eleazar, som Herren havde pålagt Moses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2423Og Moses sagde det til Israeliterne, og de førte Spotteren uden for Lejren og stenede ham; Israeliterne gjorde som Herren havde pålagt Moses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
831Og Moses sagde til Aron og hans Sønner: Kog Kødet ved indgangen til Åbenbaringsteltet og spis det der tillige med Brødet, som er i Indsættelseskurven, således som Budet lød til mig: Aron og hans Sønner skal spise det!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1012Og Moses sagde til Aron og hans tilbageblevne Sønner Eleazar og Itamar: Tag Afgrødeofferet, der er levnet fra Herrens Ildoffer, og spis det usyret ved Siden af Alteret, thi det er højhelligt;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3221Og Moses sagde til Aron: Hvad har dette Folk gjort dig, siden du har bragt så stor en Synd over det?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1646og Moses sagde til Aron: Tag din Pande, læg Gløder fra Alteret på og kom Røgelse på og skynd dig så hen til Menigheden og skaf den Soning, thi Vreden er brudt frem fra Herren, Plagen har allerede taget fat!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1633Og Moses sagde til Aron: Tag en Krukke, kom en Omer Manna deri og stil den foran Herrens Åsyn for at gemmes til eders Efterkommere!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3115Og Moses sagde til dem: Har I ladet alle Kvinder i Live?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3229og Moses sagde til dem: Hvis Gaditerne og Rubeniterne, så mange som er rustet til Kamp for Herrens Åsyn, går over Jordan sammen med eder og Landet bliver eder underlagt, skal I give dem Gilead i Eje;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
133Og Moses sagde til Folket: Kom denne Dag i Hu, på hvilken I vandrer ud af Ægypten, af Trællehuset, thi med stærk Hånd førte Herren eder ud derfra! Og der må ikke spises syret Brød.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
255Og Moses sagde til Israeliternes Dommere: Enhver af eder skal slå dem af sine Mænd ihjel, der har holdt til med Ba'al Peor!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1616Og Moses sagde til Kora: I Morgen skal du og alle dine Tilhængere komme frem for Herrens Åsyn sammen med Aron;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
85Og Moses sagde til Menigheden: Dette har Herren påbudt at gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1628Og Moses sagde: Derpå skal I kende, at Herren har sendt mig for at gøre alle disse Gerninger, og at jeg ikke handler i Egenrådighed:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
96Og Moses sagde: Det er dette, Herren har pålagt eder at gøre, for at Herrens Herlighed kan vise sig for eder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3229Og Moses sagde: Fra i Dag af skal I være Præster for Herren, thi ingen skånede Søn eller Broder, derfor skal Velsignelse komme over eder i Dag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1317Og Moses sendte dem af Sted for at undersøge Kana'ans Land. Og han sagde til dem: Drag herfra op i Sydlandet og drag op i Bjergene
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Og Moses sendte dem i kamp, 1000 af hver Stamme, og sammen med dem Pinehas, Præsten Eleazars Søn, der medbragte de hellige Redskaber og Alarmtrompeterne.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
820og Moses skar Væderen i Stykker og bragte Hovedet, Stykkerne og Fedtet som Røgoffer,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1016Og Moses spurgte efter Syndofferbukken, men se, den var opbrændt. Da blev han fortørnet på Eleazar og Itamar, Arons tilbageblevne Sønner, og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
149Og Moses svor den Dag: Sandelig, det Land, din Fod har betrådt, skal være din og dine Efterkommeres Arvelod til evig Tid, fordi du har vist HERREN min Gud fuld Lydighed!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2124Og Moses talte således til Aron og hans Sønner og alle Israeliterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2715Og Moses talte således til Herren:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
301Og Moses talte til Israeliterne, ganske som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
168Og Moses tilføjede: Det skal ske, når Herren i Aften giver eder Kød at spise og i Morgen Brød at mætte eder med; thi Herren har hørt, hvorledes I knurrer mod ham; thi hvad er vi? Thi det er ikke os, I knurrer imod, men Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
246Og Moses tog den ene Halvdel af Blodet og gød det i Offerskålene, men den anden Halvdel sprængte han på Alteret.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1319Og Moses tog Josefs Ben med sig, thi denne havde taget Israels Sønner i Ed og sagt: Når Gud ser til eder, skal I føre mine Ben med eder herfra!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
820Og Moses, Aron og hele Israelitternes Menighed gjorde således med Leviterne; ganske som Herren havde pålagt Moses med Hensyn til Leviterne, gjorde Israeliterne med dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
249Og Moses, Aron, Nadab og Abihu og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste steg op
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
345Og Moses, Herrens Tjener, døde der i Moabs Land, som Herren havde sagt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1027og Naftalitemes Stammes Hær af Ahira, Enans Søn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
308Og når Aron sætter Lamperne på Lysestagen ved Aftenstid, skal han ligeledes antænde den; det skal være et stadigt Røgelseoffer for Herrens Åsyn fra Slægt til Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
205og når Blodhævneren forfølger ham, må de ikke udlevere Manddraberen til ham, thi han har slået sin Næste ihjel af Vanvare uden i Forvejen at have båret Nag til ham;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
165Og når de på den sjette Ugedag tilbereder, hvad de har bragt hjem, så skal det være dobbelt så meget, som de samler de andre Dage.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2922Og når den kommende Slægt, eders Børn, der kommer efter eder. og de fremmede, der kommer langvejsfra, ser de Plager, der har ramt dette Land, og de Sygdomme, Herren har hjemsøgt det med,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1322og når det da breder sig på Huden, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1314Og når din Søn i Fremtiden spørger dig: Hvad betyder dette? skal du svare ham: Med stærk Hånd førte Herren os ud af Ægypten, af Trællehuset;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1513Og når du giver ham fri, må du ikke lade ham gå med tomme Hænder;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713Og når du har set ud over det, skal også du samles til din Slægt ligesom din Broder Aron;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
419og når du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Månen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, så vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi Herren din Gud har tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
158Og når du ofrer en ung Tyr som Brændoffer eller Slagtoffer for at indfri et Løfte eller som Takoffer til Herren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2533og når en af Leviterne ikke gør sin Indløsningsret gældende, bliver Huset, han solgte, i de Byer, der tilhører dem, frit i Jubelåret, thi Husene i Leviternes Byer er deres Ejendom blandt Israeliterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1514Og når en fremmed bor hos eder, eller nogen i de kommende Tider bor iblandt eder, og han vil bringe et Ildoffer til en liflig Duft for Herren, skal han gøre på samme Måde som I selv.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
914Og når en fremmed, der bor hos eder, vil bolde Påske for Herren, skal han holde den efter de Anordninger og Lovbud, som gælder for Påsken. En og samme Lov skal gælde for eder, for den fremmede og for den indfødte.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1518Og når en Mand har Samleje med en Kvinde, skal de bade sig i Vand og være urene til Aften.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1129Og når Herren din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, så skal du lægge Velsignelsen på Garizims Bjerg og Forbandelsen på Ebals Bjerg.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
610Og når Herren din Gud fører dig ind i det Land, han tilsvor dine Fædre Abraham, Isak og Jakob at ville give dig, store og smukke Byer, som du ikke har bygget,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
72og når Herren din Gud giver dem i din Magt, og du overvinder dem, så skal du lægge Band på dem. Du må ikke slutte Pagt med dem eller vise dem Skånsel.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2013og når Herren din Gud giver den i din Hånd, skal du hugge alle af Mandkøn ned med Sværdet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1311Og når Herren fører dig til Kana'anæernes Land, således som han tilsvor dig og dine Fædre, og giver dig det,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
274Og når I er kommet over Jordan, skal I oprejse disse Sten, om hvilke jeg i Dag giver eder Pålæg, på Ebals Bjerg og kalke dem over.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
88Og når I har indtaget Byen, skal I stikke den i Brand. Således skal I gøre, det er mit Bud til eder!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1225Og når I kommer til det Land, Herren vil give eder, således som han har forjættet, så skal I overholde denne Skik.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1211Og når I spiser det, skal I have Bælte om Lænden ,Sko på Fødderne og Stav i Hånden, og I skal spise det i største Hast. Det er Påske for Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
364og når Israelitterne får Jubelår, lægges deres Arvelod til den Stammes Arvelod, som de kommer til at tilhøre, og således unddrages deres Arvelod vor fædrene Stammes Arvelod.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
75og når jeg udrækker min Hånd mod Ægypten og fører Israeliterne ud derfra, skal Ægypterne kende, at jeg er Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
339Og når Moses kom ind Teltet, sænkede Skystøtten sig og stillede sig ved Indgangen til Teltet; da talede Herren med Moses.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
721og når nogen rører ved noget urent, enten menneskelig Urenhed eller urent Kvæg eller nogen Slags urent Kryb, og så spiser Kød af Herrens Takoffer, skal han udryddes af sin Slægt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1350Og når Præsten har synet Skaden, skal han lukke den angrebne Ting inde i syv Dage.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1315og når Præsten ser det vilde Kød, skal han erklære ham for uren; det vilde Kød er urent, det er Spedalskhed.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4037og når Skyen ikke løftede sig. brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
622Og Noa gjorde ganske som Gud havde pålagt ham; således gjorde han.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
75Og Noa gjorde ganske som Herren havde pålagt ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3242Og Noba drog hen og erobrede Kenat med tilhørende Småbyer og kaldte det Noba efter sit eget Navn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2437Og nu har min Herre taget mig i Ed og sagt: Du må ikke tage min Søn en Hustru blandt Kana'anæernes Døtre, i hvis Land jeg bor;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217og nu siger han hende skammelige Ting på og siger: Jeg har ikke hos din Datter fundet Tegnet på, at hun var Jomfru! Men her er Jomfrutegnet! Og dermed skal de brede Klædet ud for Byens Ældste.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
116og nu vansmægter vi; her er hverken det ene eller det andet, vi ser aldrig andet end Manna.
DommerDette er Biblen på danskdanish
932Og nu, bryd op ved Nattetide med dine Folk og læg dig i Baghold på Marken;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
458Og nu, ikke I, men Gud har sendt mig hid, og han har gjort mig til Fader hos Farao og til Herre over hele hans Hus og til Hersker over hele Ægypten.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1012Og nu, Israel! Hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, så du vandrer på alle hans Veje, og at du skal elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
41Og nu, Israel! Hør de Anordninger og Lovbud, som jeg vil lære eder at holde, for at I kan blive i Live og komme ind og tage det Land i Besiddelse, som Herren, eders Fædres Gud, vil give eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
365og Obolibama fødte Jeusj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
253Og Offerydelsen, som I skal tage af dem, skal bestå af Guld, Sølv, Kobber,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1456og om Hævelser, Udslæt og lyse Pletter,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1533og om Kvinder, der lider af deres månedlige Urenhed, om Mænd og Kvinder, der har Flåd, og om Mænd, der ligger ved Siden af urene Kvinder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1320og om Landet er fedt eller magert, om der findes Træer deri eller ej. Vær ved godt Mod og tag noget af Landets Frugt med tilbage! Det var netop ved den Tid, de første Druer var modne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
123og over Arabalavningen indtil Kinnerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd på hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
47Og over Skuebrødsbordet skal de brede et violet Purpurklæde og stille Fadene, Kanderne, Skålene og Krukkerne til Drikofferet derpå, og Brødet, som stadig skal ligge fremme, skal ligge derpå;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4022og Overbageren lod han hænge, som Josef havde tydet det for dem.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2720og overdrag ham noget af din Værdighed, for at hele Israeliternes Menighed kan adlyde ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
372og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3711og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2511og overtrække den med pu1t Guld; indvendig og udvendig skal du overtrække den og sætte en gylden Krans rundt om den;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2524og overtrække det med purt Guld og sætte en gylden Krans rundt om det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
273og på dem skal du skrive alle denne Lovs Ord, så snart du er kommet over, for at du kan drage ind i det Land, Herren din Gud vil give dig, et Land, der flyder med Mælk og Honning, som Herren, dine Fædres Gud, lovede dig.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2312Og på den Dag I udfører Svingningen med Neget, skal I ofre et lydefrit, årgammelt Lam som Brændoffer til Herren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
136og på den syvende Dag skal Præsten atter syne ham. Hvis det da viser sig, at Ondet er ved at svinde, og at det ikke har bredt sig på Huden, skal Præsten erklære ham for ren; da er det almindeligt Udslæt på Huden; han skal da tvætte sine Klæder og være ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1332og på den syvende Dag skal Præsten syne ham, og hvis da Skurven ikke har bredt sig og der ikke er kommet guldgule Hår derpå og Skurven ikke ser ud til at ligge dybere end Huden udenom,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1327og på den syvende Dag skal Præsten syne ham, og når den da har bredt sig på Huden, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
135og på den syvende Dag skal Præsten syne ham. Viser det sig da, at Ondet ikke har skiftet Udseende eller bredt sig på Huden, skal Præsten igen lukke ham inde i syv Dage;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
414og på det lægge alle Redskaberne, som bruges til Tjenesten derved, Panderne, Gaflerne, Skovlene og Skålene, alle Alterets Redskaber, og derover skal de brede et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1010Og på eders Glædesdage, eders Højtider og Nymånedage, skal I blæse i Trompeterne ved eders Brændofre og Takofre; så skal de tjene eder til Ihukommelse for eders Guds Åsyn. Jeg er Herren eders Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3622og på hvert Bræt to indbyrdes forbundne Tapper; således indrettede han det ved alle Boligens Brædder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711Og på samme Måde skal der på den nordre Langside være et Omhæng, hundrede Alen langt, med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
278Og på Stenene skal du skrive alle denne Lovs Ord tydeligt og klart!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
348og Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de overskydende.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216og Pigens Fader skal sige til de Ældste: Jeg gav denne Mand min Datter til Hustru, men han har fået Uvilje imod hende,
DommerDette er Biblen på danskdanish
2028og Pinehas, en Søn af Arons Søn Eleazar, gjorde i de Dage Tjeneste ved den - og de sagde: Skal jeg atter drage i Kamp mod min Broder Benjamins Sønner eller lade være? Herren svarede: Drag i Kamp, thi i Morgen giver jeg ham i din Hånd!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2231og Pinehas, Præsten Eleazars Søn, sagde til Rubeniterne, Gaditerne og Manassiterne: I Dag erkender vi, at HERREN er iblandt os, siden I ikke har øvet denne Svig imod HERREN; derved har I frelst Israeliterne fra HERRENs Hånd!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1420og priset være Gud den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Hånd! Og Abram gav ham Tiende af alt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3338Og Præsten Aron steg på Herrens Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3121Og Præsten Eleazar sagde til Krigerne, der havde været med i Kampen: Dette er det Lovbud, Herren har givet Moses:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1313og Præsten ser, at Spedalskheden bedækker hele hans Legeme, så skal han erklære den angrebne for ren; han er blevet helt hvid, han er ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
29og Præsten skal af Afgrødeofferet udtage det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
75Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer for Herren. Det er et Skyldoffer.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise til en liflig Duft. Alt Fedt skal være Herrens.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
731og Præsten skal bringe Fedtet som Røgoffer på Alteret, men Brystet skal tilfalde Aron og hans Sønner.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
417og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for Herrens Åsyn foran Forhænget;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
46og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for Herrens Åsyn foran Helligdommens Forhæng;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1416og Præsten skal dyppe sin højre Pegefinger i den Olie, han har i sin venstre Hånd, og med sin Finger stænke Olien syv Gange foran Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
143og Præsten skal gå uden for Lejren og syne ham, og viser det sig da, at Spedalskheden er helbredt hos den spedalske,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
145Og Præsten skal give Ordre til at slagte den ene Fugl over et Lerkar med rindende Vand.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1418Og Præsten skal hælde det, der er tilbage af Olien i hans Hånd, på Hovedet af den, der skal renses, og således skal Præsten skaffe ham Soning for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1427og Præsten skal med sin højre Pegefinger syv Gangestænke noget af Olien, som er i hans venstre Hånd, for Herrens Åsyn.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1922og Præsten skal med Skyldoffervæderen skaffe ham Soning for Herrens Åsyn for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse for den Synd, han har begået.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1420Og Præsten skal ofre Brændofferet og Afgrødeofferet på Alteret og således skaffe ham Soning; så er han ren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
611Og Præsten skal ofre den ene som Syndoffer og den anden som Brændoffer og skaffe ham Soning, fordi han har syndet ved at røre ved Lig. Derpå skal han samme Dag atter hellige sit Hoved
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1530Og Præsten skal ofre den ene som Syndoffer, den anden som Brændoffer, og således skal Præsten skaffe hende Soning for Herrens Åsyn for hendes Urenheds Flåd.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1528Og Præsten skal skaffe den, der synder af Vanvare, Soning for Herrens Åsyn ved at udføre Soningen for ham, og således opnår han Tilgivelse.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1525Og Præsten skal skaffe hele Israelitternes Menighed Soning, og dermed opnår de Tilgivelse; thi det skete af Vanvare, og de bar bragt deres Offergave som et Ildoffer til Herren og desuden deres Syndoffer for Herrens Åsyn, for hvad de gjorde af Vanvare.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
47og Præsten skal stryge noget af Blodet på Røgelsealterets Horn for Herrens Åsyn, det, som står i Åbenbaringsteltet; Resten af Tyrens Blod skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1310og Præsten skal syne ham; og når der da viser sig at være en hvid Hævelse på Huden og Hårene derpå er blevet hvide og der vokser vildt Kød i Hævelsen,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
619Og Præsten skal tage den kogte Bov af Væderen og een usyret Kage og eet usyret Fladbrød af Kurven og lægge dem på Nasiræerens Hænder, efter at han har afraget sit indviede Hovedhår.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1412Og Præsten skal tage det ene Væderlam og frembære det som Skyldoffer tillige med den Log Olie, som hører dertil, og udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
526Og Præsten skal tage en Håndfuld af Afgrødeofferet, det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret og derpå give Kvinden Vandet at drikke.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
517Og Præsten skal tage helligt Vand i et Lerkar, og af Støvet på Boligens Gulv skal Præsten tage noget og komme i Vandet.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1415og Præsten skal tage noget af den Log Olie, som hører dertil, og hælde det i sin venstre Hånd,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
434Og Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, men Resten af Blodet skal han udgyde ved Alterets fod,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
620Og Præsten skal udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn; det tilfalder Præsten som Helliggave foruden Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen. Derefter må Nasiræeren atter drikke Vin.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2320Og Præsten skal udføre Svingningen med dem, med de to Lam, for Herrens Åsyn sammen med Førstegrødebrødet, de skal være Herren helligede og tilfalde Præsten.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712og Præsten skal vurdere det, alt efter som det er godt eller dårligt; den Vurderingssum, Præsten fastsætter, skal gælde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
306og Rakel sagde: Gud har hjulpet mig til min Ret, han har hørt min Røst og givet mig en Søn. Derfor gav hun ham Navnet Dan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
308og Rakel sagde: Gudskampe har jeg kæmpet med min Søster og sejret. Derfor gav hun ham Navnet Naftali.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
712og Regnen faldt over Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1012og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1429Og Resten af Olien, som er i hans Hånd, skal Præsten hælde på Hovedet af den, der skal renses, for at skaffe ham Soning for Herrens Åsyn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3722Og Ruben sagde til dem: Udgyd dog ikke Blod! Kast ham i Cisternen her på Marken, men læg ikke Hånd på ham! Han vilde nemlig redde ham af deres Hånd og bringe ham tilbage til Faderen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3237og Rubeniterne byggede Hesjbon, Elale og Kirjatajim,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
316og Rubeniterne og Gaditerne gav jeg Landet fra Gilead til Arnonfloden med Dalens Midtlinie som Grænse og til Jabbokfloden, Ammoniternes Grænse,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
412Og Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme drog væbnet over i Spidsen for Israeliterne, som Moses havde sagt til dem;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2234Og Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme kaldte Alteret: Vidne; thi, sagde de, det skal være Vidne mellem os om, at HERREN er Gud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2717og så gav hun sin Søn Jakob Maden og Brødet, som hun havde tillavet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og så skal alle førstefødte i Ægypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, der skal arve hans Trone, til den førstefødte hos Trælkvinden, der arbejder ved Håndkværnen, og alt det førstefødte af Kvæget.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3250Og så skal du dø på det Bjerg, du bestiger, og samles til din Slægt, ligesom din Broder Aron døde på Bjerget Hor og samledes til sin Slægt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2910og så snart Jakob så sin Morbroder Labans Datter Rakel og hans Hjord, gik han hen og væltede Stenen fra Brøndhullet og vandede sin Morbroder Labans Hjord.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2913og så snart Laban hørte om sin Søstersøn Jakob, løb han ham i Møde, omfavnede og kyssede ham og førte ham hjem til sit Hus. Så fortalte Jakob ham alt, hvad der var sket;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
313Og så snart Præsterne, som bærer HERRENs, al Jordens Herres, Ark, sætter Foden i Jordans Vand, skal Jordans Vand standse, det Vand, som kommer ovenfra, og stå som en Vold.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
67og så vil jeg antage eder som mit Folk og være eders Gud, og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud, som udfrier eder fra Ægypternes Trællearbejde;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2611og så være glad over alt det gode, Herren din Gud giver dig, sammen med din Husstand, Leviten og den fremmede, der bor i din Midte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3917og sagde så det samme til ham: Den hebraiske Træl, du bragte os til at drive Spot med os, kom ind til mig;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
92og sagde til Aron: Tag dig en Kalv til Syndoffer og en Væder til Brændoffer, begge uden Lyde, og før dem frem for Herrens Åsyn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
238og sagde til dem: Hvis I samtykker i, at jeg jorder min døde og bringer hende bort fra mit Ansigt, så føj mig i at lægge et godt Ord ind for mig hos Efron, Zohars Søn,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
222og sagde til dem: I har holdt alt, hvad HERRENs Tjener Moses bød eder, og adlydt mig i alt, hvad jeg har påbudt eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3414og sagde til dem: Vi er ikke i Stand til at give vor Søster til en uomskåren Mand, thi det holder vi for en Skændsel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2024og sagde til eder: I skal få deres Land i Eje; jeg giver eder det i Eje, et Land, der flyder med Mælk og Honning. Jeg er Herren eders Gud, som har udskilt eder fra alle andre Folkeslag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2313og sagde til Efron i deres Påhør: Om du blot - gid du dog vilde høre mig! Jeg giver dig, hvad Marken er værd; modtag det dog af mig, så jeg kan jorde min døde der.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3149og sagde til ham: Dine Trælle har holdt Mandtal over de krigere, der stod under os; og der manglede ikke en eneste af os;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
97og sagde til ham: Vi er blevet urene ved et Lig; hvorfor skal det da være os forment at frembære Herrens Offergave til den fastsatte Tid sammen med de andre Israelitter?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
147og sagde til hele Israelitternes Menighed: Landet, vi har rejst igennem og undersøgt, er et såre, såre godt Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3719og sagde til hverandre: Se, der kommer den Drømmemester!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
365og sagde til Moses: Folket kommer med mere, end der kræves til Udførelsen af det Arbejde, Herren har påbudt!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
123og sagde: Har Herren kun talet til Moses? Mon han ikke også har talet til os? Og Herren hørte det.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
349og sagde: Har jeg fundet Nåde for dine Øjne, Herre, så drage min Herre med i vor Midte; thi det er et halsstarrigt Folk. Men tilgiv vor Brøde og vor Synd og lad os være din Ejendom!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
183og sagde: Herre, hvis jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så gå ikke din Træl forbi!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
362og sagde: Herren har pålagt min Herre at udskifte Landet mellem Israelitterne ved Lodkastning, og min Herre har i Herrens Navn påbudt at give vor Frænde Zelofhads Arvelod til hans Døtre.
DommerDette er Biblen på danskdanish
213og sagde: Hvorfor, Herre, Israels Gud, er dog dette hændet i Israel, så at vi i Dag må savne en Stamme af Israel?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4319og sagde: Hør os, Herre! Vi drog en Gang før herned for at købe Føde,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3220og sagde: Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad Ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk Slægt, Børn, som er uden Troskab;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
192og sagde: Kære Herrer, tag dog ind og overnat i eders Træls Hus og tvæt eders Fødder; i Morgen tidlig kan I drage videre! Men de sagde: Nej, vi vil overnatte på Gaden.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
524og sagde: Se, Herren vor Gud har ladet os skue sin Herlighed og Storhed, og hans Røst har vi hørt ud fra Ilden; i Dag har vi oplevet, at Gud kan tale med Mennesker, uden at de dør.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2216og således bringe Brøde og Skyld over dem, når de spiser deres Helliggaver; thi jeg er Herren, som helliger dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
725Og således gik der syv Dage, efter at Herren havde slået Nilen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1616Og således har Herren påbudt: I skal samle deraf, enhver så meget som han har behov, en Omer for hvert Hoved; I skal tage deraf i Forhold til Antallet af eders Husfolk, enhver skal tage deraf til dem, der er i hans Telt!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
219og således når hen til Ammoniterne, så må du ikke angribe dem eller indlade dig i Krig med dem, thi jeg vil ikke give dig noget af Ammoniternes Land i Eje; thi det har jeg givet Lots Børn i Eje.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1452og således rense det for Synd med Fuglens Blod, det rindende Vand, den levende Fugl, Cedertræet, Ysopkvisten og det karmoisinrøde Garn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
615og således skal du bygge Arken: Den skal være 300 Alen lang, 50 Alen bred og 30 Alen høj;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
153Og således skal man forholde sig med den ved hans Flåd opståede Urenhed: Hvad enten hans Blusel flyder eller holder sit Flåd tilbage, er der Urenhed hos ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
17Og således skete det: Gud gjorde Hvælvingen og skilte Vandet under Hvælvingen fra Vandet over Hvælvingen;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4015og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Således skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager på dem.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1412Og Samson sagde til dem: Jeg vil give eder en Gåde at gætte; hvis I i Løbet af de syv Gildedage kan sige mig Løsningen, vil jeg give eder tredive Linnedkjortler og tredive Sæt klæder;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1630Og Samson sagde: Lad mig dø sammen med Filisterne! Derpå bøjede han sig med sådan Kraft, at Hallen styrtede sammen over Fyrsterne og alle Folkene derinde. Således dræbte han ved sin Død flere, end han havde dræbt i levende Live.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2124Og samtidig drog Israelitterne derfra, hver til sin Stamme og Slægt, og de gik derfra hver til sin Arvelod,
DommerDette er Biblen på danskdanish
2041og samtidig vendte Israels Mænd om fra Flugten. Da blev Benjamins Mænd forfærdede, thi de indså, at Ulykken havde ramt dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2436og Sara, min Herres Hustru, har født ham en Søn i hans Alderdom, og ham har han givet alt, hvad han ejer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
162og Saraj sagde til Abram: Herren har jo nægtet mig Børn; gå derfor ind til min Trælkvinde, måske kan jeg få en Søn ved hende! Og Abram adlød Saraj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
422Og se, Barak, søm forfulgte Sisera, kom forbi. Da gik Jael ham i Møde og sagde til ham: Kom, jeg skal vise dig den Mand, du søger efter! Så kom han ind til hende. Og se, der lå Sisera død med Teltpælen gennem Tindingen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
256Og se, en af Israeliterne kom og førte en midjanitisk Kvinde hen til sine Landsmænd lige for Øjnene af Moses og hele Israeliternes Menighed, medens de stod og græd ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
154Og se, Herrens Ord kom til ham således: Han kommer ikke til at arve dig, men den, der udgår af dit Liv, han skal arve dig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1318og se, hvordan Landet er, og om Folket, som bor der, er stærkt eller svagt, fåtalligt eller talrigt,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3214Og se, I træder nu i eders Fædres Fodspor, en Yngel af Syndere, for yderligere at øge Herrens Vrede mod Israel!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
316Og se, jeg har givet ham Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme til Medhjælper, og alle kunstforstandige Mænds Hjerte har jeg udrustet med Kunstsnilde, for at de kan udføre alt, hvad jeg har pålagt dig,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1410Og se, nu har HERREN opfyldt sit Ord og holdt mig i Live fem og fyrretyve År, siden dengang HERREN talede dette Ord til Moses, al den Tid Israel vandrede i Ørkenen, og se, jeg er nu fem og firsindstyve År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4118og se, op af Floden steg der syv fede og smukke Køer, som gav sig til at græsse i Engen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
412og se, op af Floden steg der syv smukke og fede Køer, som gav sig til at græsse i Engen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
87og sendte en Ravn ud; den fløj frem og tilbage, indtil Vandet var tørret bort fra Jorden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
204og ser end Landets Indbyggere igennem Fingre med den Mand, når han giver sit Afkom hen til Molok, og undlader at dræbe ham,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
817Og sig ikke ved dig selv: Det er min egen Kraft og min egen Hånds Styrke, der har skaffet mig den Rigdom.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
283Og sig til dem: Dette er det Ildoffer, I skal bringe Herren: Hver Dag to årgamle, lydefri Lam som dagligt Brændoffer;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1830Og sig til dem: Når I yder det bedste deraf, skal det ligestilles med Offerydelsen af, hvad der kommer fra Tærskepladsen og Vinpersen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
716og sig til ham: Herren, Hebræernes Gud, sendte mig til dig med det Bud: Lad mit Folk rejse, at det kan dyrke mig i Ørkenen! Men hidtil har du ikke adlydt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2120og sige til Byens Ældste: Vor Søn her er vanartet og genstridig: han vil ikke adlyde os, men er en Ødeland og Drukkenbolt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2214og siger hende skammelige Ting på og udspreder ondt Rygte om hende, idet han siger: Jeg tog denne Kvinde til Ægte, men da jeg havde Samkvem med hende, fandt jeg ikke hos hende Tegnet på, at hun var Jomfru!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2414og siger jeg nu til en Pige: Hæld din Krukke og giv mig at drikke! og siger så hun: Drik kun, og jeg vil også give dine Kameler at drikke! lad det da være hende, du har udset til din Tjener Isak; således vil jeg kunne kende, at du har vist Miskundhed mod min Herre!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3411Og Sikem sagde til hendes Fader og Brødre: Måtte jeg finde Nåde for eders Øjne! Alt, hvad I kræver, vil jeg give
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
344og Sikem sagde til sin Fader Hamor: Skaf mig den Pige til Hustru!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4523og sin Fader sendte han ti Æsler med det bedste, der var i Ægypten og ti Aseninder med Korn, Brød og Rejsetæring til Faderen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
173og skriv Arons Navn på Levis Stav, thi hvert Overhoved for Fædrenehusene skal have een Stav.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2410og skuede Israels Gud; under hans Fødder var der ligesom Safirfliser, som selve Himmelen i Stråleglans.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
717Og skulde du sige ved dig selv: Disse Folk er større end jeg, hvor kan jeg drive dem bort?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1322Og Skystøtten veg ikke fra Folket om Dagen, ej heller Ildstøtten om Natten.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
819og skænkede Leviterne som Gave til Aron og hans Sønner af Israelitternes Midte til at udføre Israelitternes Arbejde ved Åbenbaringsteltet og skaffe Israeliterne Soning, for at ingen Plage skal ramme Israeliterne, om de selv nærmer sig Helligdommen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3735Og skønt alle hans Sønner og Døtre kom til ham for at trøste ham, vilde han ikke lade sig trøste, men sagde: Nej, i min Sørgedragt vil jeg stige ned til min Søn i Dødsriget! Og hans Fader begræd ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3910Og skønt hun Dag efter Dag talte Josef til, vilde han dog ikke føje hende i at ligge hos hende og have med hende at gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3517og slår han ham ihjel med en Sten, som han har i Hånden, og som kan slå en Mand ihjel, så er han en Manddraber, og Manddraberen skal lide Døden;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3518og slår han ham ihjel med et Træredskab, som han har i Hånden, og som kan slå en Mand ihjel, så er han en Manddraber, og Måddraberen skal lide Døden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3231Og Solen stod op, da han drog forbi Penuel, og da haltede han på Hoften.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1013Og Solen stod stille, og Månen standsed, til Folket fik Hævn over Fjenden. Således står der jo skrevet i de Oprigtiges Bog. Og Solen blev stående midt på Himmelen og tøvede næsten en hel Dag med at gå ned.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
285og som Afgrødeoffer dertil en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Frugter
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2820og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel rørt i Olie; tre Tiendedele Efa skal I ofre for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2914og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for hver af de tretten Tyre, to Tiendedele for hver af de to Vædre
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2828og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
299og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for Tyren, to Tiendedele for Væderen
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2812og som Afgrødeoffer dertil for hver Tyr tre Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, som Afgrødeoffer for hver Væder to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2813og som Afgrødeoffer for hvert Lam en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, et Brændoffer til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1648Og som han stod der midt imellem døde og levende, hørte Plagen op.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4113og som han tydede dem for os, således gik det: Jeg blev indsat i mit Embede, og Bageren blev hængt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
614og som Offergave bringe Herren et årgammelt, lydefrit Væderlam til Brændoffer, et årgammelt, lydefrit Hunlam til Syndoffer og en lydefri Væder til Takoffer,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
162Og som Påskeoffer til Herren din Gud skal du slagte Småkvæg og Hornkvæg på det Sted, Herren din Gud udvælger fil Bolig for sit Navn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2521Og Sonedækket skal du lægge over Arken, men i Arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2634Og Sonedækket skal du lægge over Vidnesbyrdets Ark i det Allerhelligste.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1519og spiser af Landets Brød, skal I yde Herren en Offerydelse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2465og spurgte Trællen: Hvem er den Mand der, som kommer os i Møde på Marken? Trællen svarede: Det er min Herre! Da tog hun sit Slør og tilhyllede sig.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
407og stil Vandkummen op mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
272og stillede sig frem for Moses, Præsten Eleazar, Øversterne og hele Menigheden ved Indgangen til Åbenbaringsteltet og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1631Og straks, da han havde talt alle disse Ord, åbnede Jorden sig under dem,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
163og strækker sig nedad mod Vest til Jafletiternes Landemærke, til Nedre Bet Horons Landemærke og til Gezer og ender ved Havet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
277Og Stængerne skal stikkes gennem Ringene, så at de sidder langs Alterets to Sider, når det bæres.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
387Og Stængerne stak han gennem Ringene på Alterets Sider, for at det kunde bæres med dem. Han lavede det hult af Brædder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
59og stænke noget af Syndofferets Blod på Alterets Side, medens Resten af Blodet skal udpresses ved Alterets Fod. Det er et Syndoffer.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1919Og Stødene i Hornene blev stærkere og stærkere; Moses talte, og Gud svarede ham med høj Røst.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3520Og støder han til ham af Had eller kaster noget på ham i ond Hensigt, så han dør deraf,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2444og svarer så hun: Drik selv, og jeg vil også øse Vand til dine Kameler! lad hende da være den Kvinde, Herren har udset til min Herres Søn!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1014Og Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen skal I spise på et rent Sted, du, dine Sønner og Døtre, thi de er givet dig tillige med dine Sønner som en retmæssig Del af Israeliternes Takofre;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1625Og Syndofferets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
147og syv Gange foretage Bestænkning på den, der skal renses for Spedalskhed, og således rense ham; derpå skal han lade den levende Fugl flyve ud over Marken.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
64og syv Præster skal bære syv Væderhorn foran Arken. Men den syvende Dag skal I gå rundt om Byen syv Gange, og Præsterne skal støde i Hornene.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
616og syvende Gang stødte Præsterne i Hornene, og Josua sagde til Folket: Opløft Krigsskriget! Thi HERREN har givet eder Byen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4510og tag Bolig i Gosens Land og bo i min Nærhed med dine Sønner og Sønnesønner, dit Småkvæg og Hornkvæg og alt, hvad du ejer og har;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4311og tag dobbelt så mange Penge med, så I bringer de Penge tilbage, som var lagt oven i eders Sække; måske var det en Fejltagelse;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1222og tag eder Ysopkoste, dyp dem i Blodet i Fadet og stryg noget deraf på Overliggeren og de to Dørstolper; og ingen af eder må gå ud af sin Husdør før i Morgen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2912og tag noget af Tyrens Blod og stryg det på Alterets Horn med din Finger og udgyd Resten af Blodet ved Alterets Fod.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4312og tag så eders Broder og drag atter til Manden!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
93Og tal således til Israeliterne: Tag eder en Gedebuk til Syndoffer, en Kalv og et Lam, begge årgamle og uden Lyde, til Brændoffer
DommerDette er Biblen på danskdanish
76Og Tallet på dem, der labede, var 300; derimod lagde Resten af Folket sig på Knæ for at drikke af Vandet, idet de førte det til Munden med Hånden.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
215og talte mod Gud og Moses og sagde: Hvorfor førte I os ud af Ægypten, når vi skal dø i Ørkenen? Her er jo hverken Brød eller Vand, og vi er lede ved denne usle Føde.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
212og talte således til dem i Silo i Kana'ans Land: HERREN bød ved Moses, at der skulde gives os nogle Byer at bo i med tilhørende Græsmarker til vort Kvæg.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3216Og Tavlerne var Guds Værk, og Skriften var Guds Skrift, ridset ind i Tavlerne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1440og tidligt næste Morgen drog de op mod det øverste af Bjerglandet og sagde: Se, vi er rede til at drage op til det Sted, Herren har talet om, thi vi, har syndet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
317Og til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din Hustrus Tale og spiste af Træet, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, skal Jorden være forbandet for din Skyld; med Møje skal du skaffe dig Føde af den alle dit Livs Dage;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
118og til at herske over Dagen og Natten og til at skille Lyset fra Mørket. Og Gud så, at det var godt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1441og til at skrabe Lerpudset af Husets indvendige Vægge og hælde det fjernede Puds ud på et urent Sted uden for Byen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2622Og til Bagsiden, der vendet mod Vest, skal du lave seks Brædder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3627Og til Bagsiden, som vendte mod Vest, lavede han seks Brædder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
56og til Bod for den Synd, han har begået, bringe Herren et Hundyr af Småkvæget, et Får eller en Ged, som Syndoffer; da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
525Og til Bod skal han af Småkvæget bringe Herren en lydefri Væder, der er taget god; som Skyldoffer skal han bringe den til Præsten.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3624og til de tyve Brædder lavede han fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2619og til de tyve Brædder skal du lave fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3412og til den vældige Kraft og alt det forfærdelige og store, Moses udførte i hele Israels Påsyn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2637og til Forhænget skal du lave fem Piller af Akacietræ, som du skal overtrække med Guld, med Knager af Guld, og du skal støbe fem Fodstykker dertil af Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3813Og til Forsiden mod Øst, der var halvtredsindstyve Alen bred,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
278Og til Israeliterne skal du tale og sige således: Når en Mand dør uden at efterlade sig nogen Søn, da skal I lade hans Arvelod gå i Arv til hans Datter;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
112og til Kongerne nordpå i Bjergene, i Arabalavningen sønden for Kinnerot, i Lavlandet og på Højdedraget vestpå ved Dor,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
771og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiezers, Ammisjaddajs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
783og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiras, Enans Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
729og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eliabs, Helons Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
753og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elisjamas, Ammihuds Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
735og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elizurs, Sjødeurs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
747og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eljasafs, Deuels Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
759og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Gamliels, Pedazurs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
717og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Nahasjons, Amminadabs Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
723og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Neanels, Zuars Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
777og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Pagiels, Okrans Søns, Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
741og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke. og fem årgamle Lam. Det var Sjelumiels, Zurisjaddajs Søns,Offergave.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
765og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem, Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Abidans, Gidonis Søns, Offergave.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3035og tilbered deraf en krydret Røgelse, som Salveblanderne laver den, saltet, ren, til hellig Brug.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3534Og tillige har han givet både ham og Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme Gaver til at lære fra sig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
302og tillige med dine Børn af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til Herren din Gud og adlyder hans Røst i alt, hvad jeg i. Dag byder dig,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
208Og Tilsynsmændene skal fremdeles tale til Folket og sige: Er der nogen, som er bange og forsagt, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke hans Brødre skal blive forsagte, som han selv er det!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
205Og Tilsynsmændene skal tale således til Folket: Er der nogen, som har bygget et nyt Hus og endnu ikke indviet det, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal indvie det, om han falder i Slaget.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og tjene som Lys på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden! Og således sket det:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2814og to Kæder af purt Guld; du skal lave dem i snoet Arbejde, som når man snor Reb, og sætte disse snoede Kæder på Fletværket.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1422og to Turtelduer eller Dueunger, hvad han nu evner at give, den ene skal være til Syndoffer, den anden til Brændoffer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3118og tog alt sit Kvæg med sig, og al den Ejendom, han havde samlet sig, det Kvæg, han ejede og havde samlet sig i Paddan-Aram, for at drage til sin Fader Isak i Kana'ans, Land.
DommerDette er Biblen på danskdanish
725og tog Midjaniternes to Høvdinger Oreb og Ze'eb til Fange; Oreb dræbte de på Orebs Klippe, Ze'eb i Ze'ebs Perse; og de forfulgte Midjaniterne og bragte Orebs og Ze'ebs Hoveder til Gideon hinsides Jordan.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
95og tog slidte, lappede Sko på Fødderne og slidte Klæder på Kroppen, og alt deres Rejsebrød var tørt og mullent.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
49Og tolv Sten rejste Josua midt i Jordan på det Sted, hvor Præsterne, som bar Pagtens Ark, stod stille, og der står de den Dag i Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
915Og Tornebusken svarede Træerne: Hvis I mener det ærligt med at salve mig til eders Konge, kom så og søg ind under min Skygge; men hvis ikke, så vil Flammer slå op af Tornebusken og fortære Libanons Cedre!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
355og uden for Byen skal I til Østside opmåle 2000 Alen, til Sydside 2000, til Vestside 2000 og til Nordside 2000, med Byen i Midten. Det skal tilfalde dem som Græsgange til Byerne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2115og Vandet slap op i hendes Sæk; da lagde hun Drengen hen under en af Buskene
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
719og Vandet steg og steg over Jorden, så de højeste Bjerge under Himmelen stod under Vand;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
718Og Vandet steg og stod højt over Jorden, og Arken flød på Vandet;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
85og Vandet vedblev at synke indtil den tiende Måned, og på den første Dag i denne Måned dukkede Bjergenes Toppe frem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
83og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forløb.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3110Og ved den Tid Dyrene parrede sig, så jeg i Drømme, at Bukkene, der sprang, var stribede, spættede og brogede
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1419og velsignede ham med de Ord: Priset være Abram for Gud den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1928og vendte sit Blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordanegnen. så han Røg stige til Vejrs fra Landet som Røgen fra en Smelteovn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
234Og vi indtog dengang alle hans Byer og lagde i enhver By Band på Mænd, Kvinder og Børn uden at lade en eneste undslippe;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
36og vi lagde Band på dem, ligesom vi havde gjort ved Kong Sihon i Hesjbon, i enhver By lagde vi Band på Mænd, Kvinder og Børn;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
625Og vi skal stå som retfærdige for Herren vor Guds Ansigt, når vi handler efter alle disse Anordninger, således som han har pålagt os!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2130Og vi skød dem ned, Hesjbon er tabt indtil Dibon; vi lagde dem øde til Nofa, som ligger ved Medeba.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4420Og vi svarede min Herre: Ja, vi har en gammel Fader, og der er en Dreng, som blev født i hans Alderdom; en Broder til ham er død, og selv er han den eneste, hans Moder efterlod sig, og hans Fader elsker ham.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2228Og vi tænkte: Hvis de i Fremtiden siger således til os og vore Efterkommere, så siger vi: Læg dog Mærke til, hvorledes det HERRENs Alter er bygget, som vore Forfædre rejste, ikke til Brændofre eller Slagtofre, men for at det kunne være Vidne mellem os og eder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2010og vi vil udtage ti Mænd af hundrede af alle Israels Stammer, hundrede af tusind og tusind af titusind til at hente Fødemidler til Folket, til dem, som er kommet for fuldt ud at gengælde Gibea i Benjamin den Skændselsdåd, de har øvet i Israel!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2425og videre sagde hun: Der er rigeligt både af Strå og Foder hos os og Plads til at overnatte
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
107og vig ikke fra Åbenbaringsteltets indgang, ellers skal I dø, thi Herrens Salveolie er på eder! Og de gjorde som Moses sagde.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
913og vore Vinsække her var nye, da vi fyldte dem; se, nu er de sprukne; og vore Klæder og Sko her er slidte, fordi Vejen var så lang!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
911og vore Ældste og alle Indbyggerne i vort Land sagde til os: Tag Rejsetæring med eder, drag dem i Møde og sig til dem: Vi er eders Trælle; slut derfor nu Pagt med os!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
617og Væderen skal han ofre som Takoffer til Herren tillige med de usyrede Brød i Kurven; derpå skal Præsten ofre hans Afgrødeoffer og Drikofer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1016og Zebuloniternes Stammes Hær af Eliab, Helons Søn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1418og Ægypterne skal kende, at jeg er Herren, når jeg forherliger mig på Farao, hans Vogne og Ryttere.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1233Og Ægypterne trængte på Folket for at påskynde deres Afrejse fra Landet, thi de sagde: Vi mister alle Livet!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Og Ægypterne tvang Israeliterne til Trællearbejde
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
149Og Ægypterne, alle Faraos Heste og Vogne og hans Ryttere og øvrige Krigsfolk, satte efter dem og indhentede dem, da de havde slået Lejr ved Havet, ved Pi Hakirot over for Ba'al Zefon.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1423Og Ægypterne, alle Faraos Heste,Vogne og Ryttere, satte efter dem og forfulgte dem midt ud i Havet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
208Og østen for Jordan afgav de Bezer i Ørkenen, på Højsletten, af Rubens Stamme, Ramot i Gilead af Gads Stamme og Golan i Basan af Manasses Stamme.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3527Og Øversterne kom med Sjohamstenene og Ædelstenene til Indfatningen på Efoden og Brystskjoldet
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2545også af Børnene efter de indvandrede, der bor som fremmede hos eder, må I købe og af deres Familier, som er hos eder, og som de har avlet i eders Land; de må blive eders Ejendom,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
211også de henregnes ligesom Anakiterne til Refaiterne, men Moabiterne kalder dem Emiter.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
220Også det henregnes til Refaiternes Land; det beboedes fordum af Refaiter, men Ammoniterne kalder dem Zamzummiter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2731også han lavede en lækker Ret Mad, bragte den til sin Fader og sagde: Vil min Fader sætte sig op og spise af sin Søns Vildt, for at din Sjæl kan velsigne mig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
215også Herrens Hånd havde været imod dem, så de blev udryddet af Lejren til sidste Mand.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2131Også hvis den stanger en Dreng eller en Pige, skal han behandles efter samme Lovbud.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
922Også i Tabera, Massa og Hibrot Hattåva fortørnede I Herren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
920Også på Aron blev Herren vred, så han vilde tilintetgøre ham; men den Gang gik jeg også i Forbøn for Aron.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
137Også på mig blev Herren vred for eders Skyld, og han sagde: Heller ikke du skal komme derind!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1322også Sandsigeren Bileam, Beors Søn, havde Israeliterne dræbt med Sværdet sammen med de andre af dem, der blev slået ihjel.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2840Også til Arons Sønner skal du tilvirke Kjortler, og du skal tilvirke Bælter til dem og Huer til Ære og Pryd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1026også vore Hjorde må vi have med, ikke en Klov må blive tilbage, thi dem har vi Brug for, når vi skal dyrke Herren vor Gud, og vi ved jo ikke,hvor meget vi behøver dertil, før vi kommer til Stedet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Også Zilla fik en Søn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Søster var Na'ama.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3641Oholibama, Ela, Pinon,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
358Olie til Lysestagen, vellugtende Stofer til Salveolien og Røgelsen,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
256Olie til Lysestagen, vellugtende Stoffer til Salveolien og Aøgelsen,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2840Oliventræer skal du have overalt i dit Land, men med Olie skal du ikke komme til at salve dig, thi dine Oliven skal falde. af.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3324Om Aser sagde han: Aser være den velsignede blandt Sønnerne, han være sine Brødres Yndling og dyppe sin Fod i Olie!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2413Om Balak så giver mig alt det Sølv og Guld, han har i sit Hus, kan jeg ikke være ulydig mod Herren og gøre noget som helst af egen Vilje; hvad Herren siger, vil jeg sige!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3312Om Benjamin sagde han: Benjamin er Herrens Yndling, han bor bestandig i Tryghed, den Højeste skærmer ham og bor imellem hans Skrænter.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3140om Dagen fortærede Heden mig, om Natten Kulden, og mine Øjne kendte ikke til Søvn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3322Om Dan sagde han: Dan er en Løveunge, som springer frem fra Basan.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3232Om du dog vilde tilgive dem deres Synd! Hvis ikke, så udslet mig af den Bog, du fører!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2016Om en Kvinde kommer noget Dyr nær for at have kønslig Omgang med det, da skal du ihjelslå både Kvinden og Dyret; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2018Om en Mand har Samleje med en Kvinde under hendes månedlige Svaghed og blotter hendes Blusel, idet han afdækker hendes Kilde, og hun afdækker sit Blods Kilde, da skal de begge udryddes af deres Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2017Om en Mand tager sin Søster, sin Faders eller sin Moders Datter, til Ægte, så han ser hendes Blusel, og hun hans, da er det en skammelig Gerning; de skal udryddes i deres Landsmænds Påsyn; han har blottet sin Søsters Blusel, han skal undgælde for sin Brøde.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320Om Gad sagde han: Priset være han, der skaffer Plads for Gad! Han ligger som en Løve og flænger både Arme og Hjerneskal;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3313Om Josef sagde han: Hans Land er velsignet af Herren med det kosteligste fra Himlen oventil og fra Dybet, som ruger for neden,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1319om Landet, de bor i, er godt eller dårligt, og om Byerne, de bor i, er Teltlejre eller Fæstninger,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
338Om Levi sagde han: Giv Levi dine Tummim, din Yndling dine Urim, ham, som du prøved ved Massa og bekæmped ved Meribas Vand,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2867Om Morgenen skal du sige: Gid det var Aften! Og om Aftenen: Gid det var Morgen! Sådan Angst skal du gribes af, og så forfærdeligt bliver det, dine Øjne får at se.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3323Om Naftali sagde han: Naftali er mæt af Nåde og fuld af Herrens Velsignelse, Søen og Søvejen har han i Eje.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713Om nogen af Israeliterne eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nedlægger et Stykke Vildt eller en Fugl af den Slags, der må spises, da skal han lade Blodet løbe ud og dække det med Jord.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1710Om nogen af Israels Hus eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nyder noget Blod, så vender jeg mit Åsyn mod den, der nyder Blodet, og udrydde1 ham af hans Folk.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
173Om nogen af Israels Hus slagter et Stykke Hornkvæg, et Får eller en Ged i Lejren, eller han slagter dem uden for Lejren,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2010Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen såvel som Horkvinden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2015Om nogen har Omgang med et Dyr, skal han lide Døden, og Dyret skal I slå ihjel.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2011Om nogen har Samleje med sin Faders Hustru, har han blottet sin Faders Blusel; de skal begge lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2020Om nogen har Samleje med sin Farbroders Hustru, da har han blottet sin Farbroders Blusel, de skal undgælde for deres Synd og dø barnløse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2012Om nogen har Samleje med sin Sønnekone, skal de begge lide Døden; de har øvet Skændselsdåd, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2013Om nogen ligger hos en Mand, på samme Måde som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2021Om nogen tager sin Broders Hustru til Ægte, da er det en uren Gerning; han har blottet sin Broders Blusel; de skal blive barnløse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
96Om nogen udøser Menneskers Blod, ved Mennesker skal hans Blod udøses, thi i sit Billede gjorde Gud Menneskene.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2014Om nogen ægter en Kvinde og hendes Moder, er det grov Utugt: man skal brænde både ham og begge Kvinderne; der må ikke findes grov Utugt iblandt eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
304Om så dine forstødte befinder sig ved Himmelens Ende, vil Herren din Gud samle dig sammen og hente dig derfra.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1455om Spedalskhed på Klæder og Huse
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4013om tre Dage skal Farao løfte dit Hoved og genindsætte dig i dit Embede, så du atter rækker Farao Bægeret som før, da du var hans Mundskænk.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4019om tre Dage skal Farao løfte dit Hoved og hænge dig op på en Pæl, og Fuglene skal æde Kødet af din Krop!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3318Om Zebulon sagde han: Glæd dig, Zebulon, over din Udfart, du, Issakar, over dine Telte!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
299omgjord dem med Bælter og bind Huerne på dem. Og Præsteværdigheden skal tilhøre dem med evig Ret. Så skal du indsætte Aron og hans Sønner.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3940Omhængene til Forgården, Pillerne og Fodstykkerne, Forhænget til Forgårdens Indgang, Rebene og Teltpælene, alt Tilbehør til Tjenesten i Åbenbaringsteltets Bolig,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2718Omhænget om Forgården skal være hundrede Alen på hver Langside, halvtredsindstyve Alen på hver Bredside og fem Alen højt; det skal være af tvundet Byssus, og Fodstykkerne skal være af Kobber.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713omskæres skal både dine hjemmefødte og dine købte. Min Pagt på eders Legeme skal være en evig Pagt!
DommerDette er Biblen på danskdanish
512Op, op, Debora, op, op, istem din Sang! Barak, stå op! Fang dig Fanger, du Abinoams Søn!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
42Optag blandt Leviterne Tallet på Kehatiterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
12Optag det samlede Tal på hele Israelitternes Menighed efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved at tælle Navnene på alle af Mandkøn, Hoved for Hoved;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Optag også Tallet på Gersoniterne efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1712otte Dage gamle skal alle af Mandkøn omskæres hos eder i alle kommende Slægter, både de hjemmefødte Trælle og de, som er købt, alle fremmede, som ikke hører til dit Afkom;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
754Ottende Dag kom Mannassiternes Øverste, Gamliel, Pedazurs Søn;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
48ovenover skal de brede et karmoisinrødt Klæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
46ovenover skal de lægge et Dække af Tahasjskind og derover igen brede et ensfarvet violet Purpurklæde; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
92over et stort Folk, høje som Kæmper, Anakiternes Efterkommere, som du selv kender, og om hvem du selv har hørt sige: Hvem kan holde Stand mod Anakiterne!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
411Over Guldalteret skal de ligeledes brede et violet Purpurklæde og dække dette til med et Dække af Tahasjskind; derpå skal de stikke Bærestængerne ind.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2318over i Abrahams Eje i Hetiternes Næværelse, så mange som gik ind gennem hans Bys Port.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2524overalt i det Land, I får i Eje, skal I sørge for, at Jorden kan indløses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
361Overhovederne for Fædrenehsene i Gileaditernes Slægt Gilead var en Søn af Manasses Søn Makir af Josefs Sønners Slægter trådte frem og talte for Moses og Øversterne, Overhovederne for Israelitternes Fædrenehuse,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4021Overmundskænken genindsatte han i hans Embede, så han atter rakte Farao Bægeret,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2530På Bordet skal du altid have Skuebrød liggende for mit Åsyn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2017På dem skal du lægge Band, på Hetiterne, Amoriterne, Kanånæerne, Periiterne, Hiiterne og Jebusiteme, som Herren din Gud har pålagt dig,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2917På den anden Dag skal I ofre tolv unge Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2715på den anden Side ligeledes femten Alen Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
414På den Dag gjorde HERREN Josua stor i hele Israels Øjne, og de frygtede ham alle hans Livs Dage, som de havde frygtet Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1518På den Dag sluttede Herren Pagt med Abram, idet han sagde: Dit Afkom giver jeg dette Land fra Ægyptens Bæk til den store Flod, Eufratfloden,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714På den ene Side deraf skal der være femten Alen Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2926På den femte Dag skal I ofre ni Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2912På den femtende Dag i den syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, I må intet som helst Atbejde udføre, og I skal holde Højtid for Herren i syv Dage.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
236På den femtende Dag i samme Måned er det de usyrede Brøds Højtid for Herren; i syv Dage skal I spise usyret Brød.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2923På den fjerde Dag skal I ofre ti Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1218På den fjortende Dag i den første Måned om Aftenen skal I spise usyret Brød og vedblive dermed indtil Månedens en og tyvende Dag om Aftenen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2816På den fjortende Dag i den første Måned skal dervære Påske for Herren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
235På den fjortende Dag i den første Måned ved Aftenstid er det Påske for Herren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
93på den fjortende Dag i denne Måned ved Aftenstid skal I fejre den til den fastsatte Tid; overensstemmende med alle Anordningerne og Lovbudene om den skal I fejre den!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4017På den første Dag i den første Måned i det andet År blev Boligen rejst.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
402På den første Dag i den første Måned skal du rejse Åbenbaringsteltets Bolig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
291På den første Dag i den syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, intet som helst Arbejde må I udføre; I skal fejre den som en Hornblæsningsdag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2811På den første Dag i hver Måned skal I som Brændoffer bringe Herren to unge Tyre, en Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2335På den første Dag skal der holdes Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2818På den første Dag skal der være Højtidsstævne, intet som belst Arbejde må I udføre.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
237På den første Dag skal I bolde Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1216På den første dag skal I holde Højtidsstævne og ligeledes på den syvende Dag. Intet Arbejde må udføres på dem; kun det, enhver behøver til Føde, det og intet andet må I tilberede.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3043På den Måde blev Manden overmåde rig og fik Småkvæg i Mængde, Trælkvinder og Trælle, Kameler og Æsler.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1818På den Måde bliver jo både du selv og Folket der omkring dig ganske udmattet, thi det Arbejde er dig for anstrengende, du kan ikke overkomme det alene.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
123På den ottende Dag skal Drengen omskæres på sin Forhud.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1529På den ottende Dag skal hun tage sig to Turtelduer eller Dueunger og bringe dem til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2935På den ottende Dag skal I holde festlig Samling, I må intet som helst Arbejde udføre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2929På den sjette Dag skal I ofre otte Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1622På den sjette Ugedag havde de samlet dobbelt så meget Brød, to Omer for hver Person. Og alle Menighedens Øverster kom og sagde det til Moses;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
84På den syttende Dag i den syvende Måned sad Arken fast på Ararats Bjerge,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
814På den syv og tyvende Dag i den anden Måned var Jorden tør.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
22På den syvende Dag fuldendte Gud det Værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende Dag efter det Værk, han havde udført;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
149På den syvende Dag skal han afrage alt sit Hår, sit Hovedhår, sit Skæg, sine Øjenbryn, alt sit Hår skal han afrage, og han skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand; så er han ren.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1351På den syvende Dag skal han syne den angrebne Ting, og dersom Skaden har bredt sig på Klædningen, det vævede eller knyttede Stof eller Læderet, de forskellige Læderting, så er Skaden ondartet Spedalskhed, det er urent.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2825På den syvende Dag skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2932På den syvende dag skal I ofre syv Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1439På den syvende Dag skal Præsten komme igen og syne det, og hvis det da viser sig, at Pletten har bredt sig på Husets Vægge,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1334På den syvende Dag skal Præsten syne Skurven, og hvis det da viser sig, at Skurven ikke har bredt sig på Huden, og at den ikke ser ud til at ligge dybere end Huden udenom, så skal Præsten erklære ham for ren; da skal han tvætte sine Klæder og være ren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
211På den Tid gik Moses, som imidlertid var blevet voksen, ud til sine Landsmænd og så på deres Trællearbejde. Og han så en Ægypter slå en Hebræer, en af hans Landsmænd, ihjel.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
52På den Tid sagde HERREN til Josua: Lav dig Stenknive og omskær på ny Israeliterne!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
626På den Tid tog Josua Folket i Ed, idet han sagde: Forbandet være den Mand for HERRENs Åsyn, som indlader sig på at opbygge denne By, Jeriko. Det skal koste ham hans førstefødte at lægge Grunden og hans yngste at sætte dens Portfløje ind.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
108På den Tid udskilte Herren Levis Stamme til at bære Herrens Pagts Ark og til at stå for Herrens Åsyn og tjene ham og velsigne i hans Navn, som det sker den Dag i Dag.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
441På den Tid udskilte Moses tre Byer hinsides Jordan, på den østre Side,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2327På den tiende Dag i samme syvende Måned falder Forsoningsdagen; da skal I holde Højtidsstævne, faste og bringe Herren Ildofre;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
297På den tiende dag i samme syvende Måned skal I holde Højtidsstævne, I skal faste og må intet som helst Arbejde udføre.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2920På den tredje Dag skal I ofre elleve unge Tyre, to Vædre og fjorten årgamle Lam, lydefri Dyr,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2321På denne Dag skal I udråbe og holde et Højtidsstævne; I må intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig gyldig Anordning, overalt hvor I bor, fra Slægt til Slægt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1251På denne selv samme Dag førte Herren Israeliterne ud af Ægypten, Hærskare for Hærskare.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
307På det skal Aron brænde vellugtende Røgelse; hver Morgen, når han gør Lamperne i Stand, skal han antænde den.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2114På det Tidspunkt vendte Benjaminiterne så tilbage, og de gav dem de Kvinder fra Jabesj i Gilead, som man havde ladet i Live. Men de var ikke nok til dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4918På din Frelse bier jeg, Herre!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1810På et højhelligt Sted skal du spise det, og alle af Mandkøn må spise deraf; det skal være dig helligt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712På Forgårdens Bredside mod Vest skal der være et Omhæng, halvtredsindstyve Alen langt, med ti Piller og ti Fodstykker,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
23På Forsiden mod Øst skal Juda lejre sig under sin Lejrs Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling, med Nahasjon, Amminadabs Søn, som Øverste over Judæerne;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2826På Førstegrødens Dag, når I bringer Herren Afgrødeoffer af den ny Afgrøde på eders Ugefest, skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.

<<< 12 >>>