THE HOLY BIBLE - ABC DANISH
<<< 11 >>>

1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4134og Farao skulde tage og indsætte Tilsynsmænd over Landet og opkræve Femtedelen af Ægyptens Afgrøde i Overflodens syv År;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4142Og Farao tog Seglringen af sin Hånd og satte den på Josefs, klædte ham i fine Linnedklæder og hængte Guldkæden om hans Hals:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
402og Farao vrededes på sine to Hofmænd, Overmundskænken og Overbageren,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
29Og Faraos Datter sagde til hende: Tag dette Barn med dig og am ham for mig, jeg skal nok give dig din Løn derfor! Og Kvinden tog Barnet og ammede ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1215og Faraos Stormænd, der så hende, priste hende for Farao, og så blev Kvinden ført til Faraos Hus.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
78og fire Vogne og otte Stykker Hornkvæg gav han Merariterne med Henblik på deres særlige Arbejde under Itamars, Præsten Arons Søns, Ledelse.
DommerDette er Biblen på danskdanish
27Og Folket dyrkede Herren, så længe Josua levede, og så længe de Ældste var i Live, som overlevede Josua og havde set hele det Storværk, Herren havde øvet for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
203og Folket kivedes med Moses og sagde: Gid vi var omkommet, dengang vore Brødre omkom for Herrens Åsyn!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
419Og Folket steg op fra Jordan den tiende Dag i den første Måned og slog Lejr i Gilgal ved Østenden af Jerikolandet.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
173Og Folket tørstede der efter Vand og knurrede mod Moses og sagde: Hvorfor har du ført os op fra Ægypten? Mon for at lade os og vore Børn og vore Hjorde dø af Tørst?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
817og for alle Dyr, der er hos dig, alt Kød, Fugle, Kvæg og alt Kryb, der kryber på Jorden, ud med dig, at de kan vrimle på Jorden og blive frugtbare og mangfoldige på Jorden!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
119og for at I kan få et langt Liv på den Jord, Herren tilsvor eders Fædre at ville give dem og deres Afkom, et Land, der flyder med Mælk og Honning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1011og for at I kan vejlede Israeliterne i alle de Love, Herren har kundgjort dem ved Moses.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1423og for Herren din Guds Åsyn, på det Sted, han udvælger til Bolig for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Småkvæg, for at du kan lære at frygte Herren din Gud alle Dage.
DommerDette er Biblen på danskdanish
415Og foran Barak bragte Herren Uorden iblandt alle Siseras Stridsvogne og i hele hans Hær. Sisera sprang af sin Vogn og flygtede til Fods;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1128og Forbandelsen, hvis ikke lyder Herren eders Guds Bud, men viger bort fra den Vej, jeg i Dag foreskriver eder, for at holde eder til andre Guder, I ikke før kendte til.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1315og fordi Farao gjorde sig hård og ikke vilde lade os drage bort, ihjelslog Herren alt det førstefødte i Ægypten både af Folk og Fæ; derfor ofrer vi Herren alt, hvad der åbner Moders Liv, for så vidt det er et Handyr, og alt det førstefødte blandt vore Sønner udløser vi!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
437Og fordi han elskede dine Fædre og udvalgte deres Afkom efter dem og selv førte dig ud af Ægypten ved sin store Vælde
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2713og Forgårdens Bredside mod Øst skal være halvtredsindstyve Alen lang.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2318Og foruden Brødet skal I bringe syv lydefri, årgamle Lam, en ung Tyr og to Vædre, de skal være til Brændoffer for Herren med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer, et Ildoffer for Herren til en liflig Duft.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
318og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, dræbte de med Sværdet.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
395og fra det Øjeblik han satte ham over sit Hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Ægypterens Hus for Josefs Skyld, og Herrens Velsignelse hvilede over alt, hvad han ejede, både inde og ude;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3411og fra Sjefam skal Grænsen gå ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
152Og Friåret skal holdes således: Enhver, der har en Fordring på sin Næste, skal give Afkald derpå; han må ikke kræve sin Næste og sin Broder, når et Friår er udråbt for Herren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3531og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
313og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde
JosuaDette er Biblen på danskdanish
515Og Fyrsten over HERRENs Hær svarede Josua: Drag dine Sko af Fødderne, thi det Sted, du står på, er helligt! Det gjorde Josua.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
73og førte deres Offergave frem for Herrens Åsyn, seks lukkede Vogne og tolv Stykker Hornkvæg, en Vogn for hver to Øverster og et Stykke Hornkvæg for hver een, og de bragte dem hen foran Boligen.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1020og Gaditernes Stammes Hær af Eljasaf, Deuels Søn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
234Og ganske som Herren havde pålagt Moses, slog Israeliterne Lejr, Felttegn for Felttegn, og i den Rækkefølge brød de op, enhver med sine Slægter, med sit Fædrenehus.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1818og går så videre til Bjergryggen norden for Bet-Araba og ned i Arabalavningen;
DommerDette er Biblen på danskdanish
811Og Gideon drog op ad Teltboernes Vej østen for Noba og Jogbeha og slog Hæren, der ikke anede Uråd.
DommerDette er Biblen på danskdanish
724og Gideon sendte Bud ud i hele Efraims Bjergland og lod kundgøre: Drag Midjaniterne i Møde og afskær dem Adgangen til Vandet lige til Bet-Bara ved Jordan! Da stævnedes alle Efraimiterne sammen, og de afskar dem Adgangen til Vandet lige til Bet-Bara ved Jordan
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2926og gik hen og dyrkede fremmede Guder og tilbad dem, Guder, som de ikke før havde kendt til, og som han ikke havde tildelt dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2116og gik hen og satte sig i omtrent et Pileskuds Afstand derfra, idet hun sagde ved sig selv: Jeg kan ikke udholde at se Drengen dø! Og således sad hun, medens Drengen græd højt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3730og gik tilbage til sine Brødre og sagde: Drengen er borte! Hvad skal jeg dog gøre!
DommerDette er Biblen på danskdanish
125Og Gileaditerne afskar Efraimiterne fra Jordans Vadesteder. Hver Gang så en af de efraimitiske Flygtninge sagde: Lad mig komme over! spurgte Gileads Mænd: Er du Efraimit? Og når han svarede: Nej!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
524og give Kvinden den bitre Vandes Forbandelsesvand at drikke, for at Forbandelsesvandet kan komme ind i hende til bitter Vånde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
114og gjorde dem Livet bittert ved hårdt Arbejde med Ler og Tegl og alle Hånde Markarbejde, ved alt det Arbejde, de tvang dem til at udføre for sig.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1922Og Grænsen berører Tabor, Sjahazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
DommerDette er Biblen på danskdanish
139Og Gud bønhørte Manoa; og Guds Engel kom atter til Kvinden, medens hun sad ude på Marken, men Manoa, hendes Mand, var ikke hos hende.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
121og Gud gav Jordemødrene Afkom, fordi de frygtede ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
120Og Gud gjorde vel imod Jordemødrene, og Folket blev stort og såre talrigt;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
219Og Gud Herren dannede af Agerjorden alle Markens Dyr og Himmelens Fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han vilde kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende Væsener, det skulde være deres Navn.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
29Og Gud Herren lod af Agerjorden fremvokse alle Slags Træer, en Fryd at skue og gode til Føde, desuden Livets Træ, der stod midt i Haven. og Træet til Kundskab om godt og ondt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
110og Gud kaldte det faste Land Jord, og Stedet, hvor Vandet samlede sig, kaldte han Hav. Og Gud så, at det var godt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
18og Gud kaldte Hvælvingen Himmel. Og det blev Aften, og det blev Morgen, anden Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
15og Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
235Og Gud lagde Bileam Ord i Munden og sagde: Vend tilbage til Balak og tal således til ham!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
225og Gud så til Israeliterne, og Gud kendtes ved dem.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
612og Gud så til Jorden, og se, den var fordærvet, thi alt Kød havde fordærvet sin Vej på Jorden.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
14Og Gud så, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
315Og Gud sagde fremdeles til Moses: Således skal du sige til Israeliterne: Herren, eders Fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder; dette er mit Navn til evig Tid, og således skal jeg kaldes fra Slægt til Slægt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3510og Gud sagde til ham: Dit Navn er Jakob; men herefter skal du ikke mere hedde Jakob; Israel skal være dit Navn! Og han gav ham Navnet Israel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
917Og Gud sagde til Noa: Det er Tegnet på den Pagt, jeg opretter imellem mig og alt Kød på Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
13Og Gud sagde: Der blive Lys! Og der blev Lys.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
117og Gud satte dem på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
127Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2120Og Gud var med Drengen, og han voksede til; og han bosatte sig i Ørkenen og blev Bueskytte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
122Og Gud velsignede dem og sagde: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Vandet i Havene, og Fuglene blive mangfoldige på Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
128og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gør eder til Herre over den og hersk over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr, der rører sig på Jorden!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
23og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit Værk, det, Gud havde skabt og udført.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3111og Guds Engel sagde til mig i Drømme: Jakob! Jeg svarede: Se, her er jeg!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
212og Guldet i det Land er godt, Bdellium og Sjohamsten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1615Og Hagar fødte Abram en Søn, og Abram kaldte Sønnen, Hagar fødte ham, Ismael.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
348Og Hamor talte med dem og sagde: Min Søn Sikems Hjerte hænger ved eders Datter; giv ham hende til Hustru
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412og han bad således: Herre. du min Herre Abrahams Gud, lad det lykkes for mig i dag og vis Miskundhed mod min Herre Abraham!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
346Og han begravede ham i Dalen i Moab lige over for Bet Peor. Indtil denne Dag har intet Menneske kendt hans Grav.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
396og han betroede alt, hvad han ejede, til Josef, og selv bekymrede han sig ikke om andet end den Mad, han spiste. Men Josef havde en smuk Skikkelse og så godt ud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2817Og han blev angst og sagde: Hvor forfærdeligt er dog dette Sted! Visselig, her er Guds Hus, her er Himmelens Port!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3428Og han blev der hos Herren fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise eller drikke; og han skrev Pagtsordene, de ti Ord, på Tavlerne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3213Og han blev der om Natten. Af hvad han havde, udtog han så en Gave til sin Broder Esau,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
335og han blev Konge i Jesjurun, da Folkets Høvdinger kom sammen, og Israels Stammer forsamled sig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
357og han byggede et Alter der og kaldte Stedet: Betels Gud, thi der havde Gud åbenbaret sig for ham, da han flygtede for sin Broder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
324og han bød dem: Sig til min Herre Esau: Din Træl Jakob lader dig vide, at jeg har levet som Gæst hos Laban og boet der indtil nu;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3219Og han bød den anden og den tredje og alle de andre, der fulgte med Hjordene, at sige det samme til Esau, når de traf ham:
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3217Og han bød den første: Når min Broder Esau møder dig og spørger, hvem du tilhører, hvor du skal hen, og hvem din Drift tilhører,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3816og han bøjede af fra Vejen og kom hen til hende og sagde: Lad mig gå ind til dig! Thi han vidste ikke, at det var hans Sønnekone. Men hun sagde: Hvad giver du mig derfor!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
324og han drev Mennesket ud, og østen for Edens Have satte han Keruberne med det glimtende Flammesværd til at vogte Vejen til Livets Træ.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3121og han flygtede med alt, hvad han ejede; han brød op og satte over Floden og vandrede ad Gileads Bjerge til.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2912og han fortalte hende; at han var hendes Faders Frænde, en Søn af Rebekka: Da skyndte hun sig hjem til sin Fader og fortalte ham det
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
237Og han fremsatte sit Sprog: Fra Aram lod Balak mig hente, Moabs Konge fra Østens Bjerge: Kom og forband mig Jakob, kom og kald Vrede ned over Isrrael!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
243og han fremsatte sit Sprog: Så siger Bileam, Beors Søn, så siger Manden, hvis Øje er lukket,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
269og han førte os til dette Sted og gav os dette Land, et Land, der, flyder med Mælk og Honning.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1930og han gav de Mænd, han udsendte, den Befaling: Således skal I sige til alle Israels Mænd: Er sligt hidtil hændet, siden Israelitterne drog op fra Ægypten? Overvej Sagen, hold Råd og sig eders Mening! Og enhver, som så det, sagde: Sligt er ikke hidtil hændet eller set, siden Israelitterne drog op fra Ægypten!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
87Og han gav ham Kjortelen på, omgjordede ham med Bæltet, iførte ham Kåben, gav ham Efoden på, omgjordede ham med Efodens Bælte og bandt dermed Efoden fast på ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
164og han gik ind til Hagar, og hun blev frugtsommelig. Men da hun så, at hun var frugtsommelig, lod hun hånt om sin Herskerinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
289og han gik til Ismael og tog Mahalat, en Datter af Abrahams Søn Ismael og Søster til Nebajot, til Hustru ved Siden af sine andre Hustruer.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
514og han gribes af Skinsygens Ånd, så han bliver skinsyg på sin Hustru, som også i Virkeligheden har besmittet sig, eller han gribes af Skinsygens Ånd, så han bliver skinsyg på sin Hustru, skønt hun ikke har besmittet sig,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2614og han havde Småkvæg og Hornkvæg og Trælle i Mængde. Derover blev Filisterne skinsyge på ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2819Og han kaldte dette Sted Betel; før hed Byen Luz.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
177Og han kaldte dette Sted Massa og Meriba, fordi Israeliterne der havde kivedes og fristet Herren ved at sige: Er Herren iblandt os eller ej?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2723Og han kendte ham ikke, fordi hans Hænder var hårede som hans Broder Esaus. Så velsignede han ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4515Og han kyssede alle sine Brødre og græd ved deres Bryst; og nu kunde hans Brødre tale med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3319og han købte det Stykke Jord, hvor han havde rejst sit Telt, af Sikems Pader Hamors Sønner for 100 Kesita
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4023og han lagde Brødene i Række derpå for Herrens Åsyn, som Herren havde pålagt Moses.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2723og han lagde sine Hænder på ham og indsatte ham, således som Herren havde påbudt ved Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3716Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skålene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
374Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3715Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3636og han lavede dertil fire Piller af Akacietræ, som han overtrak med Guld, og Knagerne derpå lavede han af Guld, og han støbte fire Fodstykker af Sølv til dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3618Og han lavede halvtredsindstyve Kobberkroge til at sammenføje Teltdækket med, så det udgjorde et Hele.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
377og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4333og han lod dem bringe Mad fra sit eget Bord, og Benjamin fik fem Gange så meget som hver af de andre. Og de drak og blev lystige sammen med ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3036og han lod der være tre Dagsrejser mellem dem og Jakob; og Jakob vogtede Resten af Labans Hjord.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
186og han lod Moses melde: Jetro, din Svigerfader, kommer til dig med din Hustru og hendes to Sønner!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1231Og han lod Moses og Aron kalde om Natten og sagde: Bryd op og drag bort fra mit Folk, I selv og alle Israeliterne, og drag ud og dyrk Herren, som I har forlangt.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
324Og han modtog dem af deres Hånd, formede Guldet med en Mejsel og lavede en støbt Tyrekalv deraf. Da sagde de: Her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3726Og han overtrak det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1513Og han sagde til Abram: Vide skal du, at dit Afkom skal bo som fremmede i et Land, der ikke er deres eget; de skal trælle for dem og mishandles af dem i 400 År.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4929Og han sagde til dem som sin sidste Vilje: Nu samles jeg til mit Folk; jord mig da hos mine Fædre i Hulen på Hetiten Efrons Mark.
DommerDette er Biblen på danskdanish
328Og han sagde til dem: Følg mig ned, thi Herren har givet eders Fjender Moabiterne i eders Hånd! Og de fulgte ham ned og fratog Moabiterne Vadestederne over Jordan og lod ikke en eneste komme over.
DommerDette er Biblen på danskdanish
717og han sagde til dem: Giv Agt på mig og gør som jeg! Når jeg kommer til Udkanten af Lejren. skal I gøre som jeg;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
315og han sagde til dem: Jeg læser i eders Faders Ansigt, at han ikke er sindet mod mig som tidligere, nu da min Faders Gud har været med mig;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3227og han sagde til dem: Så siger Herren, Israels Gud: Bind alle Sværd om Lænd og gå frem og tilbage fra den ene Indgang i Lejren til den anden og slå ned både Broder, Ven og Frænde!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
67Og han sagde til Folket: Drag ud og gå rundt om Byen, således at de, som bærer Våben, går foran HERRENs Ark!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1915og han sagde til Folket: Hold eder rede til i Overmorgen, ingen må komme en Kvinde nær!
DommerDette er Biblen på danskdanish
419Og han sagde til hende: Giv mig lidt Vand at drikke, thi jeg er tørstig! Da åbnede hun Mælkesækken og gav ham at drikke og dækkede ham atter til.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2423og han sagde til hende: Sig mig, hvis Datter du er! Er der Plads til os i din Faders Hus for Natten?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
421og han sagde til Israeliterne: Når eders Børn i Fremtiden spørger deres Fædre: Hvad betyder disse Sten?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
484og han sagde til mig: Jeg vil gøre dig frugtbar og give dig et talrigt Afkom og gøre dig til en Mængde Stammer, og jeg vil give dit Afkom efter dig Land til evigt Eje!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
241Og han sagde til Moses: Stig op til Herren, du og Aron, Nadab og Abih og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste, og tilbed i Frastand;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1913Og han sagde til sin Tjener: Kom, lad os tage hen til et af de andre Steder og overnatte i Gibea eller Rama!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4228og han sagde til sine Brødre: Mine Penge er kommet igen; se, de er i min Sæk! Da sank Hjertet i Livet på dem, og de så forfærdede på hverandre og sagde: Hvad har Gud dog gjort imod os!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
19og han sagde til sit Folk: Se, Israels Folk bliver talrigere og stærkere end vi.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3028Og han sagde: Bestem, hvad du vil have i Løn af mig, så vil jeg give dig den!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1716Og han sagde: Der er en udrakt Hånd på Herrens Trone! Herren har Krig med Amalek fra Slægt til Slægt!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2724Og han sagde: Du er altså virkelig min Søn Esau? Han svarede: Ja, jeg er!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3320Og han sagde: Du kan ikke skue mit Åsyn, thi intet Menneske kan se mig og leve.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
197Og han sagde: Gør dog ikke noget ondt, mine Brødre!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1526Og han sagde: Hvis du vil høre på Herren din Guds Røst og gøre, hvad der er ret i hans Øjne, og lytte til hans Bud og holde dig alle hans Bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme over dig, som jeg bragte over Ægypterne, men jeg Herren er din Læge!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
168og han sagde: Hvorfra kommer du, Hagar, Sarajs Trælkvinde, og hvor går du hen? Hun svarede: Jeg flygter for min Herskerinde Saraj!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
36Og han sagde: Jeg er din Faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit Ansigt, thi han frygtede for at skue Gud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
422Og han sagde: Jeg hører, at der er Korn at få i Ægypten; drag ned og køb os noget, at vi kan blive i Live og undgå Døden!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
43Og han sagde: Kast den til Jorden! Da kastede han den til Jorden, og den blev til en Slange, og Moses flyede for den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2431og han sagde: Kom, du Herrens velsignede, hvorfor står du herude? Jeg har ryddet op i Huset og gjort Plads til Kamelerne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
116og han sagde: Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3712Og han satte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3617og han satte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4025og han satte Lamperne derpå for Herrens Åsyn, som Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3727og han satte to Guldringe under Kransen på begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem;
DommerDette er Biblen på danskdanish
931og han sendte Bud til Abimelek i Aruma og lod sige: Se, Ga'al, Ebeds Søn, og hans Brødre er kommet til Sikem, og se, de ophidser Byen imod dig; forstærk derfor din Hær og ryk ud!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1612og han skal blive et Menneske Vildæsel, hvis Hånd er mod alle, og alles Hånd mod ham, og han skal ligge i Strid med alle sine Frænder!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
22Og han skal bringe det til Arons Sønner, Præsterne; og Præsten skal tage en Håndfuld af Melet og Olien og al Røgelsen, det, som skal ofres af Afgrødeofferet, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren;
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1921Og han skal bringe sit Skyldoffer for Herren til Åbenbaringsteltets Indgang, en Skyldoffervæder,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
127og han skal frembære det for Herrens Åsyn og skaffe hende Soning, så hun bliver ren efter sit Blodtab. Det er Loven om en Kvinde. der føder, hvad enten det er en Dreng eller en Pige.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
724Og han skal give deres Konger i din Hånd, og du skal udrydde deres Navn under Himmelen; ingen skal kunne holde Stand over for dig, til du har udryddet dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
516og han skal give Erstatning for, hvad han har forsyndet sig med over for det hellige, med Tillæg af en Femtedel af Værdien. Han skal give Præsten det, og Præsten skal skaffe ham Soning ved Skyldoffervæderen, så han finder Tilgivelse.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1719og han skal have den hos sig og læse i den alle sine Levedage, at han kan lære at frygte Herren sin Gud, så han tager Vare på alle denne Lovs Ord og på disse Anordninger og holder dem,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1613Og han skal komme Røgelse på Ilden for Herrens Åsyn, så at Røgelsesskyen skjuler Sonedækket oven over Vidnesbyrdet, for at han ikke skal dø.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
203og han skal sige til dem: Hør, Israel! I rykker i Dag ud til Kamp mod eders Fjender, lad ikke eders Hjerte være forsagt, frygt ikke, forfærdes ikke og vær ikke bange for dem!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1633og han skal skaffe det Allerhelligste Soning; og Åbenbaringsteltet og Alteret skal han skaffe Soning; og Præsterne og alt Folkets Forsamling skal han skaffe Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1413Og han skal slagte Lammet der, hvor Syndofferet og Brændofferet slagtes, på det hellige Sted, thi ligesom Syndofferet tilfalder Skyldofferet Præsten; det er højhelligt.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1425Og han skal slagte Skyldofferlammet, og Præsten skal tage noget af Skyldofferets Blod og stryge det på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
418og han skal stryge noget af Blodet på Hornene af Alteret, som står for Herrens Åsyn i Åbenbaringsteltet; Resten af Blodet skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1619og han skal syv Gange stænke noget af Blodet derpå med sin Finger og således rense det og hellige det for Israeliternes Urenheder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1451og han skal tage Cedertræet, Ysopkvisten, det karmoisinrøde Garn og den levende Fugl og dyppe dem i Blodet af den slagtede Fugl og det rindende Vand og syv Gange foretage Bestænkning på Huset
JosuaDette er Biblen på danskdanish
832Og han skrev der på Stenene i Israeliternes Påsyn en Afskrift af Mose Lov, som denne havde skrevet,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
104Og han skrev på Tavlerne det samme, som var skrevet første Gang, de ti Ord, som Herren havde talt til eder på Bjerget ud fra Ilden, den Dag I var forsamlet. Og Herren overgav mig dem.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1425og han stoppede Vognenes Hjul, så de havde ondt ved at få dem frem. Da sagde Ægypterne: Lad os flygte for Israel, thi Herren kæmper for dem imod Ægypten!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3713Og han støbte fire Guldringe og satte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1617og han talte rent ud og sagde til hende: Ingen Ragekniv er kommet på mit Hoved, thi jeg har fra Moders Liv af været en Guds Nasiræer; hvis mit Hår rages af, mister jeg mine Kræfter og bliver svag som alle andre Mennesker.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1626og han talte til Menigheden og sagde: Træk eder tilbage fra disse ugudelige Mænds Telte og rør ikke ved noget af, hvad der tilhører dem, for at I ikke skal rives bort for alle deres Synders Skyld!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
472Og han tog fem af sine Brødre med sig og forestillede dem for Farao.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2314Og han tog ham med til Udkigsmarken på Toppen af Pisga og rejste der syv Altre og ofrede en Tyr og en Væder på hvert.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4027og han tændte vellugtende Røgelse derpå, som Herren havde pålagt Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4412og han undersøgte dem fra den ældstes til den yngstes, og Bægeret blev fundet i Benjamins Sæk.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1039og han undertvang den tillige med dens Konge og alle de Byer der hørte under den; og de slog dem ned med Sværdet og lagde Band på hver levende Sjæl i dem uden at lade nogen undkomme; det samme, han havde gjort ved Hebron og ved Libna og Kongen der, gjorde han også ved Debir og Kongen der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
133og han vandrede fra Lejrplads til Lejrplads og nåede fra Sydlandet til Betel, til det Sted, hvor hans Teltlejr havde stået første Gang, mellem Betel og Aj,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4224og han vendte sig bort fra dem og græd. Siden vendte han sig til dem og talte med dem; og han tog Simeon fra dem og lod ham fængsle for deres Øjne.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1925og han ødelagde disse Byer og hele Jordanegnen og alle Byernes Indbyggere og Landets Afgrøde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3711Og hans Brødre fattede Avind til ham, men hans Fader gemte det i sit Minde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
393og hans Herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han foretog sig, lykkes for ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2510Og hans Navn i Israel skal være: den barfodedes Hus.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
713Og hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
DommerDette er Biblen på danskdanish
194og hans Svigerfader, den unge Kvindes Fader, holdt på ham, så at han blev hos ham i tre Dage; og de spiste og drak og overnattede der.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1725og hans Søn Ismael var tretten År, da han blev omskåret på sin Forhud.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5012Og hans Sønner gjorde, som han havde pålagt dem;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
259Og hans Sønner Isak og Ismael jordede ham i Makpelas Klippehule på Hetiten Efrons Zohars Søns, Mark over for Mamre,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
24Og hans Søster stillede sig noget derfra for at se, hvad der vilde ske med ham.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2711og har hans Fader ingen Brødre, skal I give hans Arvelod til hans nærmeste kødelige Slægtning, som så skal arve den. Det skal være Israeliterne en retsgyldig Anordning, som Herren har pålagt Moses.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3420og Harnor og hans Søn Siken gik til deres Bys Port og sagde til, Mændene i deres By:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
198Og hele Folket svarede, alle som een: Alt, hvad Herren har sagt, vil vi gøre! Da bragte Moses Herren Folkets Svar.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
305og hendes Fader, når han hører om hendes Løfte og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, ikke siger noget til hende, så skal alle hendes Løfter stå ved Magt, og enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
308og hendes Mand ikke siger noget til hende, samme Dag han får det at høre, skal hendes Løfter stå ved Magt, og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3012og hendes Mand, når han får det at høre, ikke siger noget til hende og ikke formener hende det, skal alle hendes Løfter stå ved Magt, og enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
179og henvende dig til Levitpræsterne og den Dommer, som er der til den Tid, og spørge dem til Råds, så skal de give dig til Hen, hvorledes der skal dømmes i Sagen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610Og her bringer jeg nu Førstegrøden af Frugterne af den Jord, du har givet mig, Herre! Derpå skal du stille Kurven hen for Herren din Guds Åsyn og tilbede for Herren din Guds Åsyn
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
262Og Herren åbenbarede sig for ham og sagde: Drag ikke ned til Ægypten, men bliv i det Land, jeg siger dig;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1010og HERREN bragte dem i Uorden foran Israel og tilføjede dem et stort Nederlag ved Gibeon; og de forfulgte dem hen imod Opgangen ved Bet Horon og slog dem lige til Azeka og Makkeda.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
307Og Herren din Gud vil bringe alle dine Forbandelser over dine Fjender og Avindsmænd, der har forfulgt dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
305Og Herren din Gud vil føre dig ind i det Land, dine Fædre havde i Eje, og du skal få det i Eje, og han vil gøre dig endnu lykkeligere og talrigere end dine Fædre.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
309Og Herren din Gud vil give dig Overflod i alt, hvad du tager dig for, Overflod af dit Livs, dit Kvægs og din Jords Frugt; thi Herren skal atter komme til at glæde sig over dig til dit Bedste, som han glædede sig over dine Fædre,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
306Og Herren din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, for at du må leve.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2418og HERREN drev alle disse Folk og Amoriterne, som boede her i Landet, bort foran os. Derfor vil vi også tjene HERREN, thi han er vor Gud!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
235og HERREN eders Gud vil trænge dem tilbage foran eder og drive dem bort foran eder, og I skal tage deres Land i Besiddelse, som HERREN eders Gud lovede eder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
148Og Herren forhærdede Ægypterkongen Faraos Hjerte, så han satte efter Israeliterne; men Israeliterne var draget ud under en stærk Hånds Værn.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1430Og Herren frelste på den dag Israel af Ægypternes Hånd, og Israel så Ægypterne ligge døde ved Havets Bred.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
268og Herren førte os ud af Ægypten med stærk Hånd og udstrakt Arm, med store, forfærdelige Gerninger og med Tegn og Undere;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
118og HERREN gav dem i Israels Hånd, så de slog dem og forfulgte dem til den store Stad Zidon, til, Misrefot Majim og Mizpes Lavning i Øst, og huggede dem ned, så ikke en eneste af dem blev tilbage.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2144Og HERREN gav dem Ro rundt om, ganske som han havde tilsvoret deres Fædre, og ingen iblandt deres Fjender kunde holde Stand over for dem; alle deres Fjender gav HERREN i deres Hånd.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1032og HERREN gav Lakisj i Israels Hånd, og den følgende Dag indtog han Byen, og den og hver levende Sjæl i den slog han ned med Sværdet, ganske som han havde gjort ved Libna.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
910og Herren gav mig de to Stentavler, beskrevne med Guds Finger; og på dem stod alle de Ord, Herren havde talt til eder på Bjerget ud fra Ilden, den Dag I var forsamlet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1030og HERREN gav også denne By og dens Konge i Israels Hånd, og den og hver levende Sjæl i den slog han ned med Sværdet uden at lade nogen undkomme; og han gjorde det samme ved dens Konge, som de havde gjort ved Jerikos Konge.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
346Og Herren gik forbi ham og råbte: Herren, Herren, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på Miskundhed og Trofasthed,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
824Og Herren gjorde således: Vældige Bremsesværme trængte ind i Faraos og hans Tjeneres Huse og i hele Ægypten, og Landet hærgedes af Bremserne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
831Og Herren gjorde, som Moses bad, og Bremserne veg bort fra Farao, hans Tjenere og hans Folk; der blev ikke en eneste tilbage.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
813og Herren gjorde, som Moses bad: Frøerne døde i Husene, i Gårdene og på Markerne,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2618Og Herren har i Dag ladet dig tilsige ham, at du vil være hans Ejendomsfolk, som han har sagt dig, og tage Vare på alle hans Bud,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1236og Herren havde stemt Ægypterne gunstigt mod Folket, så de havde givet dem, hvad de bad om. Således tog de Bytte fra Ægypterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
213Og Herren hørte Israels Røst og gav Kana'anæerne i deres Hånd, hvorefter de lagde Band på dem og deres Byer. Derfor gav man Stedet Navnet Horma.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1019Og Herren lod Vinden slå om til en voldsom Vestenvind, som tog Græshopperne og drev dem ud i det røde Hav, så der ikke blev en eneste Græshoppe tilbage i hele Ægyptens Område.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
46Og Herren sagde fremdeles til ham: Stik din Hånd ind på Brystet! Da stak han sin Hånd ind på Brystet, og da han trak den ud, se, da var den hvid som Sne af Spedalskhed.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
344Og Herren sagde til ham: Det er det Land, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Dit Afkom vil jeg give det! Nu har jeg ladet dig skue ud over det med dine egne Øjne; men du skal ikke drage derover
JosuaDette er Biblen på danskdanish
108Og HERREN sagde til Josua: Frygt ikke for dem, thi jeg giver dem i din Hånd; ikke een af dem skal kunne holde Stand imod dig!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
29Og Herren sagde til mig: Du må ikke angribe Moab eller indlade dig i Krig med dem, thi jeg vil ikke give dig noget af deres Land i Eje; thi Lots Sønner har jeg givet Ar i Eje.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
913Og Herren sagde til mig: Jeg har set dette Folk, og se, det er et Folk med hårde Halse;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
912Og Herren sagde til mig: Stå op og skynd dig ned herfra, thi det Folk, du førte ud af Ægypten, har handlet ilde; hastigt er de veget fra den Vej, jeg foreskrev dem: de har lavet sig et støbt Billede!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1411Og Herren sagde til Moses: Hvor længe skal dette Folk håne mig, og hvor længe vil det vægre sig ved at tro på mig, til Trods for alle de Tegn jeg har gjort i det?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
329Og Herren sagde til Moses: Jeg har iagttaget dette Folk og set, at det er et halsstarrigt Folk.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
254og Herren sagde til Moses: Kald alle Folkets Overhoveder sammen og hæng dem op for Herren under åben Himmel, for at Herrens Vrede må vige fra Israel!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
44Og Herren sagde til Moses: Ræk Hånden ud og grib den i Halen! Da rakte han sin Hånd ud, og den blev til en Stav i hans Hånd.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
719Og Herren sagde til Moses: Sig til Aron: Tag din Stav og ræk din Hånd ud over Ægypternes Vande, deres Floder, Kanaler, Damme og alle Vandsamlinger, så skal Vandet blive til Blod, og der skal være Blod i hele Ægypten, både i Trækar og Stenkar.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
162og Herren sagde til Moses: Sig til din Broder Aron, at han ikke til enhver Tid må gå ind i Helligdommen inden for Forhænget foran Sonedækket på Arken, ellers skal han dø, thi jeg kommer til Syne i Skyen over Sonedækket.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3427Og Herren sagde til Moses: Skriv disse Ord op, thi på Grundlag af disse Ord slutter jeg Pagt med dig og Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2712Og Herren sagde til Moses: Stig op på Åbarimbjerget her og se ud over Landet, som jeg vil give Israeliterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2412Og Herren sagde til Moses: Stig op til mig på Bjerget og bliv der, så vil jeg give dig Stentavlerne, Loven og Budet, som jeg har opskrevet til Vejledning for dem.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
211Og Herren sagde til Moses: Tal til Præsterne, Arons Sønner, og sig til dem: Præsten må ikke gøre sig uren ved Lig blandt sin Slægt,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
67Og Herren sagde: Jeg vil udslette Menneskene, som jeg har skabt, af Jordens Flade, både Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens, Fugle, thi jeg angrer, at jeg gjorde dem!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3321Og Herren sagde: Se, her er et Sted i min Nærhed, stil dig på Klippen der!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
95Og Herren satte en Tidsfrist, idet han sagde: I Morgen skal Herren lade dette ske i Landet.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2868Og Herren skal føre dig tilbage til Ægypten på Skibe, ad den Vej, som jeg lovede dig, du aldrig mere skulde få at se; og der skal I stille eder til Salg for eders Fjender som Trælle og Trælkvinder, men der skal ingen være, som vil købe eder!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
315og Herren skal give dem i eders Magt, og l skal handle med dem i Overensstemmelse med alle de Bud, jeg gav eder.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
314Og Herren skal handle med dem, som han handlede med Amoriterkongerne Sibon Og, og med deres Land, som han ødelagde;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
94Og Herren skal sætte Skel mellem Israels Kvæget og Ægypterens Kvæg, så der ikke skal dø noget af, hvad der tilhører Israeliterne.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3235Og Herren slog Folket, fordi de havde lavet Tyrekalven, den, Aron lavede.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
113Og Herren stemte Ægypterne gunstigt imod Folket, og desuden var den Mand Moses højt anset i Ægypten både hos Faraos Tjenere og hos Folket.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2813og Herren stod foran ham og sagde: Jeg er Herren, din Fader Abrahams og Isaks Gud! Det Land, du hviler på, giver jeg dig og dit Afkom;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1215Og Herren svarede Moses: Hvis hendes Fader havde spyttet hende i Ansigtet, måtte hun da ikke have båret sin Skam i syv Dage? Derfor skal hun i syv Dage være udelukket fra Lejren; så kan hun atter optages.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
108Og Herren talede til Aron og sagde:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
201Og HERREN talede til Josua og sagde
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1620og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1644og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
78Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1433Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2023Og Herren talede til Moses og Aron ved Bjerget Hor ved Grænsen til Edoms Land og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
81Og Herren talede til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
141Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3416Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
311Og Herren talede til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
401Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
281Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
171Og Herren talede til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
41Og Herren talede til Moses og sagde:
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
131Og Herren talede til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2413Og Herren talede til Moses og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
121Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
207og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3125Og Herren talede til Moses og sagde:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3350Og Herren talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
251Og Herren talede til Moses på Sinaj Bjerg og sagde:
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
622Og Herren udførte Tegn og store, ødelæggende Undere på Ægypten, på Farao og hele hans Hus, lige for vore Øjne;
DommerDette er Biblen på danskdanish
119Og Herren var med Juda, så han tog Bjerglandet i Besiddelse; Lavlandets Indbyggere kunde han nemlig ikke drive bort, fordi de havde Jernvogne.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
715og Herren vil holde alle Sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens onde Farsoter, som du jo kender, vil han påføre dig, men han vil lægge dem på alle dem, der hader dig.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
427og Herren vil splitte eder mellem Folkene, og kun nogle få af eder skal blive tilbage blandt de Folkeslag, Herren driver eder hen iblandt.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
233og Herren vor Gud gav ham i vor Magt, og vi slog ham og hans Sønner og alle hans Krigere.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1325og Herrens Ånd begyndte at drive på ham i Dans Lejr mellem Zora og Esjtaol.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1610Og Herrens Engel sagde til hende: Jeg vil gøre dit Afkom så talrigt, at det ikke kan tælles.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1611Og Herrens Engel sagde til hende: Se, du er frugtsommelig, og du skal føde en Søn, som du skal kalde Ismael, thi Herren har hørt, hvad du har lidt;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1321Og Herrens Engel viste sig ikke mere for Manoa og hans Hustru. Så forstod Manoa, at det var Herrens Engel.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2416og Herrens Herlighed nedlod sig på Sinaj Bjerg. Og Skyen indhyllede Sinaj Bjerg i seks Dage, men den syvende Dag råbte Herren ud fra Skyen til Moses;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1034Og Herrens Sky svævede over dem om Dagen, når de brød op fra Lejren.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1210Og Herrens Vrede blussede op imod dem, og han gik bort.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3213Og Herrens Vrede blussede op mod Israel, og han lod dem vanke om i Ørkenen i fyrretyve År, indtil hele den Slægt var gået til Grunde, der gjorde, hvad der var ondt i Herrens Øjne.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
125og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Ma'akatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2136og hinsides Jordan over for Jeriko af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen på Højsletten, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Jaza med omliggende Græsmarker.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
86Og hold Herren din Guds Bud, så du vandrer på hans Veje og frygter ham.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1911og holde sig rede til i Overmorgen, thi i Overmorgen vil Herren stige ned for alt Folkets Øjne på Sinaj Bjerg.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
146og Horiterne i Seirs Bjerge hen ad El-Paran til ved Ørkenens Rand;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
222og hun fødte en Søn, som han kaldte Gersom; thi, sagde han, jeg er blevet Gæst i et fremmed Land.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
385og hun fødte endnu en Søn, som hun gav Navnet Sjela; da hun fødte ham, var hun i, Kezib.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
252og hun fødte ham Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
304Og hun gav ham sin Trælkvinde Bilha til Hustru, og Jakob gik ind til hende.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
216og hun sagde til dem: Gå ud i Bjergene, for at eders Forfølgere ikke skal træffe eder, og hold eder skjult der i tre Dage, indtil eders Forfølgere er vendt tilbage; efter den Tid kan I gå eders Vej!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
29og hun sagde til dem: Jeg ved, at HERREN har givet eder Landet, thi vi er grebet af Rædsel for eder, og alle Landets Indbyggere er skrækslagne over eder.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
217Og hun sagde: Hvem skulde have sagt Abraham, at Sara ammer Børn! Sandelig, jeg har født ham en Søn i hans Alderdom!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
212og hun undfangede og fødte Abraham en Søn i hans Alderdom, til den Tid Gud havde sagt ham.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
115og hvad han gjorde for eder i Ørkenen, lige til I kom til Stedet her,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
116og hvad han gjorde ved Datan og Abiram, Rubens Søn Eliabs Sønner, hvorledes Jorden åbnede sin Mund og slugte dem tillige med deres Huse og Telte og alt, hvad der var i ledtog med dem, midt iblandt hele Israel!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
114og hvad han gjorde ved Ægypternes Hærmagt, deres Heste og Vogne, som han, da de forfulgte eder, lod det røde Havs Vande skylle hen over og tilintetgjorde for stedse,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3356og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1035Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: Stå op, Herre, at dine Fjender må splittes og dine Avindsmænd fly for dit Åsyn!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3041Og hver Gang de kraftige Dyr parrede sig, stillede Jakob Grenene op foran dem i Vandrenderne, for at de skulde parre sig foran Grenene;
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1036Og hver Gang den standsede, sagde han: Vend tilbage, Herre, til Israels Stammers Titusinder!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1014Og hverken før eller siden har der nogen Sinde været en Dag som denne, en Dag, da HERREN adlød et Menneskes Røst; thi HERREN kæmpede for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
58Og hvis denne ikke har efterladt sig nogen Løser, hvem han kan yde Erstatningen, så skal Erstatningen, som ydes, tilfalde Herren, det vil sige Præsten, foruden den Soningsvæder, ved hvilken der skaffes ham Soning.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
718og hvis der spises noget af hans Takoffers Kød på den tredje Dag, så vil den, som bringer Offeret, ikke kunne finde Guds Velbehag, det skal ikke tilregnes ham, men regnes for urent Kød, og den, der spiser deraf, skal undgælde for sin Brøde.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1317og hvis det, når Præsten syner ham, viser sig, at den angrebne er blevet hvid, skal Præsten erklære den angrebne for ren; han er ren.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
222Og hvis din Broder ikke bor i Nærheden af dig, eller du ikke ved, hvis byret er, skal du tage det ind i dit Hus, og det skal være hos dig, indtil din Broder spørger efter det; så skal du give ham det tilbage.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1821Og hvis du tænker ved dig selv: Hvorledes skal vi kende det Ord, Herren ikke har talt?
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1341Og hvis han bliver skaldet ved Panden og Tindingerne, så er han kun pandeskaldet; han er ren.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2127og hvis han slår en Tand ud på sin Træl eller Trælkvinde, skal han give dem fri til Erstatning for Tanden.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3016og hvis han vil gøre dem ugyldige, en Tid efter at han fik det at høre, skal han undgælde for hendes Brøde.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2217og hvis hendes Fader vægrer sig ved at give ham hende, skal han tilveje ham den sædvanlige Brudekøbesum for en Jomfru.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2621Og hvis I alligevel handler genstridigt imod mig og ikke adlyder mig, så vil jeg slå eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2627Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, men handler genstridigt mod mig,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2618Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, så vil jeg tugte eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2623Og hvis I alligevel ikke tager mod min Tugt, men handler genstridigt imod mig,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3222og hvis I først vender tilbage, når Landet er undertvunget for Herrens Åsyn, skal I være sagesløse over for Herren og Israel, og så skal Landet her blive eders Ejendom for Herrens Åsyn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1113Og hvis I nu lyder mine Bud, som jeg i Dag pålægger eder, så I elsker Herren eders Gud og tjener ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2821og hvis jeg kommer uskadt tilbage til min Faders Hus, så skal Herren være min Gud,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1523Og hvis nogen rører ved noget, der har ligget på Lejet eller Sædet, hun har siddet på, skal han være uren til Aften.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
1320og hvis Præsten finder, at Stedet ser ud til at ligge dybere end Huden udenom og Hårene derpå er blevet hvide, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed, der er brudt frem efter Betændelsen.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
48og hvor er der vel et stort Folk, der har så retfærdige Anordninger og Lovbud som hele denne Lov, jeg forelægger eder i Dag?
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2943og hvor jeg vil åbenbare mig for Israels Børn, og det skal helliges ved min Herlighed.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
205Og hvorfor førte I os ud af Ægypten, når I vilde have os hen til dette skrækkelige Sted, hvor der hverken er Korn eller Figener, Vintræer eller Granatæbler, ej heller Vand at drikke?
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
327Og hvorfor vil I betage Israelitterne Modet til at drage over til det Land, Herren har givet dem?
DommerDette er Biblen på danskdanish
711og hør, hvad de siger der; så vil du få Mod til at drage ned imod Lejren! Han gik da med sin Tjener Pura ned til Lejrens Forposter.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2516Og i Arken skal du nedlægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
145og i det fjortende År kom Kedorlaomer og de Konger, som fulgte ham. Først slog de Refaiterne i Asjtarot Karnajim, Zuziterne i Ham, Emiterne i Sjave Kirjatajim
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2218og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
925og i hele Ægypten slog Haglen alt ned, hvad der var på Marken, både Mennesker og Kvæg, og alle Markens Urter slog Haglen ned, og alle Markens Træer knækkede den;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1327og i Lavningen Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot og Zafon, Resten af Kong Sihon af Hesjbons Rige, med Jordan til Grænse, indtil Enden af Kinnerets Sø, hinsides Jordan, på Østsiden.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
726Og I må heller ikke nyde noget som helst Blod af Fugle eller Kvæg, hvor I end opholder eder;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
167og i Morgen skal I skue Herrens Herlighed, thi han har hørt eders Knurren mod Herren; thi hvad er vel vi, at I knurrer mod os!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2830Og i Retskendelsens Brystskjold skal du lægge Urim og Tummim, så at Aron.bærer dem på sit Hjerte, når han går ind for Herrens Åsyn, og Aron skal stedse bære Israeliternes Retskendelse på sit Hjerte for Herrens Åsyn.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2917og I så deres væmmelige Guder og de Afgudsbilleder af Træ og Sten, af Sølv og Guld, som de har.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
196og I skal blive mig et Kongerige af Præster og et helligt Folk! Det er de Ord, du skal tale til Israels Børn !
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4513og I skal fortælle min Fader om al min Herlighed i Ægypten og om alt, hvad I har set, og så skal I skynde eder at bringe min Fader herned.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2510Og I skal hellige det halvtredsindstyvende År og udråbe Frigivelse i Landet for alle Indbyggerne; et Jubelår skal det være eder; enhver af eder skal vende tilbage til sin Ejendom, og enhver af eder skal vende tilbage til sin Slægt;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1119og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2319Og I skal ofre en Gedebuk som Syndoffer og to årgamle Lam som Takoffer.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
186Og I skal så affatte en Beskrivelse over Landet, delt i syv Dele, og bringe mig den; så vil jeg kaste Lod for eder her for HERREN vor Guds Åsyn.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
3354og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2026Og I skal være mig hellige, thi jeg Herren er hellig, og jeg har udskilt eder fra alle andre Folkeslag til at høre mig til.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
316og I ved jo selv, at jeg har tjent eders Fader af al min Kraft,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
153og I vil ofre Herren et Ildoffer, Brændoffer eller Slagtoffer, af Hornkvæg eller Småkvæg for at indfri et Løfte eller af fri Drift eller i Anledning af eders Højtider for at berede Herren en liflig Duft,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
131og i Ørkenen, hvor du så, at Herren din Gud bar dig, som en Mand bærer sin Søn, hele den Vej I har vandret, lige til I nåede hertil!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1917Og idet de førte dem uden for Byen, sagde de: Det gælder dit Liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogensteds i Jordanegnen, men red dig op i Bjergene, for at du ikke skal omkomme!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
4013og ifør Aron de hellige Klæder. salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1119og ikke blot een eller to eller fem eller ti eller tyve Dage skal I spise det,
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
179og ikke bringer det hen til Åbenbaringsteltets Indgang for at ofre det til Herren, da skal den Mand udryddes af sin Slægt.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
237og ikke indlader eder med disse Folk, som er tilbage iblandt eder; I må ikke påkalde deres Guders Navne eller sværge ved dem, ikke dyrke eller tilbede dem,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2914Og ikke med eder alene slutter jeg denne Pagt og dette Edsforbund,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1635Og Ild for ud fra Herren og fortærede de 250 Mænd, der frembar Røgelse.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
924og Ild for ud fra Herrens Åsyn og fortærede Brændofferet og Fedtstykkerne på Alteret. Og alt Folket så det, og de jublede og faldt ned på deres Ansigt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
349og indgå Svogerskab med os; giv os eders Døtre og gift eder med vore Døtre;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1037og indtog den og slog den ned med Sværdet, både Kongen der og alle de Byer, der hørte under den, og hver levende Sjæl i den uden at lade nogen undkomme, ganske som han havde gjort ved Eglon, og han lagde Band på Byen og hver levende Sjæl i den.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
369og ingen Arvelod må gå over fra den ene Stamme til den anden, men Israelitternes Stammer skal holde fast hver ved sin Arvelod!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1317Og intet af det bandlyste må blive hængende ved din Hånd, for at Herren må standse sin flammende Vrede og vise dig Barmhjertighed og i sin Barmhjertighed gøre dig mangfoldig, som han tilsvor dine Fædre,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
244Og Isak skænkede jeg Jakob og Esau, og Esau gav jeg Se'irs Bjerge i Eje, medens Jakob og hans Sønner drog ned til Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
363og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2431Og Israel dyrkede HERREN, så længe Josua levede, og så længe de Ældste var i Live, som overlevede Josua, og som havde kendt hele det Værk, HERREN havde øvet for Israel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
253Og Israel holdt til med Bål Peor; derover blussede Herrens Vrede op mod Israel,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2125og Israel indtog alle disse Byer, og Israel bosatte sig i alle Amoriternes Byer, i Hesjbon og alle tilhørende Småbyer.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4811Og Israel sagde til Josef: Jeg: havde ikke turdet håbe at få dit Ansigt at se, og nu har Gud endog: ladet mig se dit Afkom!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4630og Israel sagde til Josef: Lad mig nu kun dø, da jeg har set dit Ansigt, at du endnu lever!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4528og Israel sagde: Det er stort, min Søn Josef lever endnu; jeg vil drage hen og se ham, inden jeg dør!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
218Og Israeliterne afgav ved Lodkastning følgende Byer med Græsmarker til Leviterne, således som HERREN havde påbudt ved Moses.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
917Og Israeliterne brød op og kom den tredje Dag til deres Byer, det var Gibeon, Kefira, Be'erot og Kirjat-Jearim.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1228Og Israeliterne gik hen og gjorde, som Herren havde pålagt Moses og Aron.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
154Og Israeliterne gjorde ganske, hvad Herren havde pålagt Moses.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1250Og Israeliterne gjorde, som Herren havde pålagt Moses og Aron.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
163og Israeliterne sagde til dem: Var vi dog blot døde for Herrens Hånd i Ægypten, hvor vi sad ved Kødgryderne og kunde spise os mætte i Brød! Thi I har ført os ud i denne Ørken for at lade hele denne Forsamling dø af Sult.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1635Og Israeliterne spiste Manna i fyrretyve År, indtil de kom til beboede Egne; de spiste Manna, indtil de kom til Grænsen af Kana'ans Land.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2233og Israeliterne var tilfredse ved Meddelelsen, og Israeliterne priste Gud og tænkte ikke mere på at drage i Kamp mod dem for at ødelægge det Land, Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme boede i.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
514Og Israeliternes Opsynsmænd, som Faraos Fogeder havde sat over dem, fik Prygl, og der blev sagt til dem: Hvorfor stryger I ikke mere det fastsatte Antal Teglsten ligesom før?
DommerDette er Biblen på danskdanish
35Og Israelitterne boede blandt Kana'anæerne, Hetiterne, Amoriterne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
319Og Israelitterne bortførte Midjaniternes kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
106Og Israelitterne drog fra Beerotbene Jåkan til Mosera. Der døde Aron, og der blev han jordet, og hans Søn Eleazar blev Præst i hans Sted.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2030Og Israelitterne drog op mod Benjaminiterne på den tredje Dag og stillede sig op til Angreb på Gibea ligesom de tidligere Gange.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
348Og Israelitterne græd over Moses i tredive Dage på Moabs Sletter, indtil Tiden for Dødeklagen over Moses var til Ende.
DommerDette er Biblen på danskdanish
834og Israelitterne kom ikke Herren deres Gud i Hu, ham, som frelste dem fra alle deres Fjender, der omgav dem på alle Kanter.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2024og Israelitterne rykkede Benjaminiterne på nært Hold den anden Dag.
DommerDette er Biblen på danskdanish
314Og Israelitterne stod under Kong Eglon af Moab i atten År.
DommerDette er Biblen på danskdanish
424og Israelitternes Hånd faldt hårdere og hårdere på Kana'anæerkongen Jabin, til de fik ham tilintetgjort.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2020Og Israels Mænd rykkede ud til Kamp imod Benjamin, og Israels Mænd stillede sig op til Kamp imod dem for at angribe Gibea.
DommerDette er Biblen på danskdanish
2012Og Israels Stammer sendte Mænd ud i hele Benjamins Stamme og lod sige: Hvad er det for en Misgerning, der er sket hos eder?
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2918og Jakob elskede Rakel; derfor sagde han: Jeg vil tjene dig syv År for din yngste Datter Rakel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3515Og Jakob kaldte det Sted, hvor Gud havde talet med ham, Betel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3230Og Jakob kaldte Stedet Peniel, idet han sagde: Jeg har skuet Gud Ansigt til Ansigt og har mit Liv frelst.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
356Og Jakob kom med alle sine Folk til Luz i Kana'ans Land, det er Betel;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3318Og Jakob kom på sin Vandring fra Paddan Aram uskadt til Sikems By i Kana'ans Land og slog Lejr uden for Byen;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3527Og Jakob kom til sin Fader Isak i Mamre i Kirjat Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak havde levet som fremmede.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2419og Jakob kuer sine Fjender.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
312Og Jakob læste i Labans Ansigt, at han ikke var sindet mod ham som tidligere.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3120Og Jakob narrede Aramæeren Laban, idet han ikke lod ham mærke, at han vilde flygte;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3520og Jakob rejste en Stenstøtte på hendes Grav; det er Rakels Gravstøtte, som står endnu den Dag i Dag.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3514og Jakob rejste en Støtte på det Sted, hvor han havde talet med ham, en Stenstøtte, og hældte et Drikofer over den og udgød Olie på den.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3146og Jakob sagde til sine Frænder: Sank Sten sammen! Og de tog Sten og byggede en Dysse og holdt Måltid derpå.
DommerDette er Biblen på danskdanish
1130Og Jefta aflagde Herren et Løfte og sagde: Dersom du giver Ammoniterne i min Hånd,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
926og jeg bad til Herren og sagde: Herre, Herre, ødelæg ikke dit Folk og din Ejendom, som du udløste ved din store Magt og førte ud af Ægypten med stærk Hånd!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2448og jeg bøjede mig og tilbad Herren, og jeg lovede Herren, min Herre Abrahams Gud, som havde ført mig den rigtige Vej, så jeg: kunde tage min Herres Broderdatter til hans Søn!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
38og jeg er steget ned for at udfri dem af Ægyptens Hånd og føre dem bort fra dette Land til et godt og vidtstrakt Land, til et Land, der flyder med Mælk og Honning, til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizzitemes, Hivviternes og Jebusiternes Egn.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2413Og jeg gav eder et Land, I ikke havde haft Arbejde med, og Byer, I ikke havde bygget, og I tog Bolig i dem; af Vinhaver og Oliventræer, I ikke plantede, nyder I nu Frugten.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
178og jeg giver dig og dit Afkom efter dig din Udlændigheds Land, hele Kana'ans Land, til evigt Eje, og jeg vil være deres Gud!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
317og jeg har sat mig for at føre eder ud af Ægyptens Elendighed til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizziternes, Hivviternes og Jebusiternes Land, til et Land, der flyder med Mælk og Honning!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4011og jeg havde Faraos Bæger i Hånden og tog Druerne og pressede dem i Faraos Bæger og rakte Farao det.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
916og jeg så, og se, I havde syndet mod Herren eders Gud, I havde lavet eder en støbt Tyrekalv; hastigt var I veget fra den Vej, Herren havde foreskrevet eder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
610Og jeg sagde til eder: Jeg er Herren eders Gud; frygt ikke Amoriternes Guder, i hvis Land I bor! Men I adlød ikke min Røst!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
203og jeg vender selv mit Åsyn imod den Mand og udrydder ham af hans Folk, fordi han gav sit Afkom hen til Molok for at gøre min Helligdom uren og vanhellige mit hellige Navn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2945Og jeg vil bo midt iblandt Israels Børn og være deres Gud;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
144og jeg vil forhærde Faraos Hjerte, så han sætter efter dem, og jeg vil forherlige mig på Farao og hele hans Krigsmagt, og Ægypterne skal kende, at jeg er Herren! Og de gjorde således.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
68og jeg vil føre eder til det Land, jeg har svoret at ville skænke Abraham, Isak og Jakob, og give eder det i Eje. Jeg er Herren!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1115og jeg vil give Græs på din Mark til dit Kvæg; og du skal spise dig mæt.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
1316og jeg vil gøre dit Afkom som Jordens Støv, så at det lige så lidt skal kunne tælles, som nogen kan tælle Jordens Støv.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
264og jeg vil gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og give dit Afkom alle disse Lande, og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Og jeg vil stemme Ægypterne gunstigt mod dette Folk, så at I, når I drager bort, ikke skal drage bort med tomme Hænder.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
823og jeg vil sætte Skel mellem mit Folk og dit Folk; i Morgen skal dette Tegn ske!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
3118Og jeg vil til den Tid helt skjule mit Åsyn for det for alt det ondes Skyld, det øvede, da det vendte sig til fremmede Guder.
DommerDette er Biblen på danskdanish
829Og Jerubba'al, Joasjs Søn, begav sig til sit Hjem og opholdt sig der.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1810Og Jetro sagde: Lovet være Herren, som har frelst eder af Ægypternes og Faraos. Hånd!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
185Og Jetro, Moses's Svigerfader, kom med hans Sønner og Hustru til Moses i Ørkenen, hvor han havde slået Lejr ved Guds Bjerg,
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
2610og Jorden åbnede sit Gab og slugte dem sammen med Kora, da hans Tilhængere omkom, idet Ilden fortærede de 250 Mænd, og de blev et Tegn til Advarsel.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1632og Jorden lukkede sit Gab op og slugte dem og deres Boliger og alle Mennesker, der tilhørte Kora, og alt, hvad de ejede;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
12Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over Vandene.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
502og Josef befalede de lægekyndige blandt sine Tjenere at balsamere hans Fader, og Lægerne balsamerede Israel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4620og Josef fik Børn i Ægypten med Asenat, en Datter af Potifera, Præsten i On: Manasse og Efraim;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4712Og Josef forsørgede sin Fader og sine Brødre og hele sin Faders Hus med Brød efter Børnenes Tal.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4151og Josef gav den førstefødte Navnet Manasse, thi han sagde: Gud har ladet mig glemme al min Møje og hele min Faders Hus.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4818og Josef sagde til sin Fader: Nej, ikke således, Fader, thi denne er den førstefødte; læg din højre Hånd på hans Hoved!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
453og Josef sagde til sine Brødre: Jeg er Josef! Lever min Fader endnu? Men hans Brødre kunde ikke svare ham, så forfærdede var de for ham.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4148og Josef samlede al Afgrøden i de syv År, i hvilke der var Overflod i Ægypten, og bragte den til Byerne; i hver By samlede han Afgrøden fra Markerne der omkring.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
5025Og Josef tog Israels Sønner i Ed og sagde: Når Gud ser til eder, skal I føre mine Ben bort herfra!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3920og Josefs Herre tog ham og kastede ham i Fængsel der, hvor Kongens Fanger sad fængslet. Således kom Josef i Fængsel.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4627og Josefs Sønner, der fødtes ham i Ægypten, var to; alle de af Jakobs Hus, der kom til Ægypten, udgjorde halvfjerdsindstyve.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
164Og Josefs Sønner, Manasse og Efraim, fik Arvelodder.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
417Og Josua bød Præsterne: Stig op fra Jordan!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
109Og Josua faldt pludselig over dem, efter at han i Nattens Løb var draget derop fra Gilgal,
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
321Og Josua gav jeg dengang følgende Påbud: Du har med egne Øjne set alt, hvad Herren eders Gud har gjort ved disse to Konger; således vil Herren også gøre ved alle de Riger, du drager over til.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1713og Josua huggede Amalekiterne og deres Krigsfolk ned med Sværdet.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
922Og Josua lod dem kalde og talte således til dem: Hvorfor førte I os bag Lyset og sagde, at I havde hjemme langt borte fra os, skønt I bor her midt iblandt os?
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2426Og Josua opskrev disse Ord i Guds Lovbog; og han tog en stor Sten og rejste den der under den Eg, som står i HERRENs Helligdom;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
45og Josua sagde til dem: Gå foran HERREN eders Guds Ark midt ud i Jordan, og tag så hver en Sten på Skulderen, svarende til Tallet på Israeliternes Stammer,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
35Og Josua sagde til Folket: Helliger eder; thi i Morgen vil HERREN gøre Undere iblandt eder!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
2427og Josua sagde til hele Folket: Se, Stenen her skal være Vidne imod os; thi den har hørt alle HERRENs Ord, som han talede til os; den skal være Vidne imod eder; at I ikke skal fornægte eders Gud!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
36Og Josua sagde til Præsterne: Løft Pagtens Ark op og drag over foran Folket! Så løftede de Pagtens Ark op og gik foran Folket.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
77Og Josua sagde: Ak, Herre, HERRE! Hvorfor lod du dette Folk gå over Jordan, når du vilde give os i Amoriternes Hånd og lade os gå til Grunde? Havde vi dog blot besluttet os til at blive hinsides Jordan!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
310Og Josua sagde: Derpå skal I kende, at der er en levende Gud iblandt eder, og at han vil drive Kana'anæerne, Hetiterne, Hivviterne, Perizziterne, Girgasjiterne, Amoriterne og Jebusiterne bort foran eder:
JosuaDette er Biblen på danskdanish
725Og Josua sagde: Hvorfor har du styrtet os i Ulykke? HERREN skal styrte dig i Ulykke på denne Dag! Derpå stenede hele Israel ham, og de brændte eller stenede dem.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
828Og Josua stak Aj i Brand og gjorde den til en Ruinhob for bestandig, til den Ødemark, den er den Dag i Dag.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
915Og Josua tilsagde dem Fred og sluttede Overenskomst med dem og lovede at lade dem leve, og Menighedens Øverster tilsvor dem det.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
826Og Josua trak ikke sin Hånd med det udrakte Spyd tilbage, før han havde lagt Band på alle Ajs Indbyggere.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
226Og Josua velsignede dem og lod dem drage bort, og de begav sig til deres Telte.
DommerDette er Biblen på danskdanish
28Og Josua, Nuns Søn, Herrens Tjener, døde, 110 År gammel;
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
349Og Josua, Nuns Søn, var fuld af Visdoms Ånd, fordi Moses havde lagt sine Hænder på ham, og Israelitterne adlød ham og gjorde, som Herren havde pålagt Moses.
DommerDette er Biblen på danskdanish
110Og Juda drog mod Kana'anæerne i Hebron - Hebron hed fordum Kirjat Arba og slog Sjesjaj,Ahiman og Talmaj.
DommerDette er Biblen på danskdanish
118Og Juda indtog Gaza med dets Område, Askalon med dets Område og Ekron med dets Område.
DommerDette er Biblen på danskdanish
18Og Judæerne angreb og indtog Jerusalem, huggede Indbyggerne ned og stak Ild på Byen.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
83og kald hele Menigheden sammen ved indgangen til Åbenbaringsteltet!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1514og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.
DommerDette er Biblen på danskdanish
933og kast dig så over Byen tidligt om Morgenen, når Solen står op! Når da han og hans Folk rykker ud imod dig, kan du gøre med dem, hvad der falder for!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
379Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, således at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sone,dækket vendte Kerubernes Ansigter.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2520Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, således at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2445Og knap var jeg færdig med at tale således ved mig selv, se, da kom Rebekka med sin Krukke på Skulderen og steg ned til Kilden og øste Vand, og da jeg sagde til hende: Giv mig noget at drikke!
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
911Og Koglerne kunde ikke holde Stand over for Moses på Grund af Betændelsen, thi Betændelsen angreb Koglerne såvel som alle de andre Ægyptere.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
1420og kom til at stå imellem Ægypternes og Israels Hære; og da det blev mørkt; blev Skystøtten til en Ildstøtte og oplyste Natten. Således kom de ikke hinanden nær hele Natten.
JosuaDette er Biblen på danskdanish
124og Kong Og af Basan, som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edrei
JosuaDette er Biblen på danskdanish
23Og Kongen af Jeriko sendte Bud til Rahab og lod sige: Udlever de Mænd, som er kommet til dig; thi de er kommet for at udspejde hele Landet!
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1619og Kora kaldte hele Menigheden sammen imod dem ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. Da kom Herrens Herlighed til Syne for hele Menigheden,
JosuaDette er Biblen på danskdanish
813og Krigerne blev bragt i Stilling, hele Hæren, som var norden for Byen, og den Del, som lå i Baghold vesten for Byen; men Josua begav sig om Natten ned i Dalen.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
108Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
22og Kvinden blev frugtsommelig og fødte en Søn. Da hun så, at det var en dejlig Dreng, skjulte hun ham i tre Måneder;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1324Og Kvinden fødte en Søn, som hun gav Navnet Samson. Drengen voksede op, og Herren velsignede ham;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2924Og Laban gav sin Datter Lea sin Trælkvinde Zilpa til Trælkvinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2929Og Laban gav sin Datter Rakel sin Trælkvinde Bilha til Trælkvinde.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3151Og Laban sagde til Jakob: Se denne Stendysse og se denne Stenstøtte, som jeg har rejst mellem mig og dig!
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
2914og Laban sagde: Ja, du er mit Kød og Blod! Han blev nu hos ham en Månedstid.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
353og lad os drage op til Betel, for at jeg der kan bygge et Alter for Gud, der bønhørte mig i min Trængselstid og var med mig på den Vej, jeg vandrede!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2860og lade alle Ægyptens Sygdomme, som du gruer for, komme over dig, og de skal hænge ved dig;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3040Og Lammene udskilte Jakob. Og han lod Dyrene vende Hovedet mod de stribede og alle de sorte dyr i Labans Hjord. På den Måde fik han sine egne Hjorde, som han ikke bragte sammen med Labans.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
4147Og Landet bar i bugnende Fylde i Overflodens syv År;
JosuaDette er Biblen på danskdanish
1326og Landet fra Hesjbon til Ramat Mizpe og Betonim, og fra Mahanajim til Lodebars Landemærke;
DommerDette er Biblen på danskdanish
311Og Landet havde Ro i fyrretyve År, og Kenizziten Otniel døde.
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
2519og Landet skal give sin Frugt, så I kan spise eder mætte og bo trygt deri.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2833og langs dens nedeste Kant skal du sy Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn og mellem dem Guldbjælder hele Vejen rundt,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3924og langs Kåbens nederste Kant syede de Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus,
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
273og lave Kar dertil, for at Asken kan fjernes, ligeledes de dertil hørende Skovle, Skåle, Gafler og Pander; alt dets Tilbehør skal du lave af Kobber.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
383og lavede alt Alterets Tilbehør, Karrene, Skovlene, Skålene, Gaflerne og Panderne; alt dets Tilbehør lavede han af Kobber.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3020og Lea sagde: Gud har givet mig en god Gave, nu vil min Mand blive hos mig, fordi jeg har født ham seks Sønner. Derfor gav hun ham Navnet Zebulon.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3018og Lea sagde: Gud har lønnet mig, fordi jeg gav min Mand min Trælkvinde. Derfor gav hun ham Navnet Issakar.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
3013og Lea sagde: Held mig! Kvinderne vil prise mit Held! Derfor gav hun ham Navnet Aser.
DommerDette er Biblen på danskdanish
64og lejrede sig imod dem, ødelagde Jordens Afgrøde lige til Egnen om Gaza og levnede intet at leve af i Israel, ej heller Småkvæg, Hornkvæg eller Æsler;
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
423Og Lemelk sagde til sine Hustruer: Ada og Zilla, hør min Røst, Lemeks Hustruer, lyt til mit Ord: En Mand har jeg dræbt for et Sår, en Dreng for en Skramme!
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
1427Og Leviten inden dine Porte må du ikke glemme; thi han har ikke Arvelod og Del som du.
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
3228Og Leviterne gjorde, som Moses havde sagt, og på den Dag faldt der af Folket henved 3000 Mand.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2714Og Leviterne skal tage til Orde og med høj Røst sige til alle Israels Mænd:
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
1414og ligeledes har alle dette Lands Indbyggere hørt, at du, Herre, er midt iblandt dette Folk, thi du, Herre, åbenbarer dig synligt, idet din Sky står over dem, og du vandrer foran dem om Dagen i en Skystøtte og om Natten i en Ildstøtte.
5MosebogDette er Biblen på danskdanish
2863Og ligesom Herren før havde sin Glæde af at gøre vel imod eder og gøre eder mangfoldige, således skal Herren da have sin Glæde af at tilintetgøre eder og lægge eder øde, og t skal drives bort fra det Land, du nu skal ind og tage i Besiddelse.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
404og Livvagtens Øverste gav dem Josef til Opvartning, og han gik dem til Hånde. Da de nu havde været i Forvaring en Tid lang,
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
403og lod dem sætte i Forvaring i Livvagtens Øverstes Hus, i samme Fængsel, hvor Josef sad fængslet;
DommerDette er Biblen på danskdanish
1115og lod sige: Således siger Jefta: Israel har ikke taget Moabs eller Ammoniternes Land!
JosuaDette er Biblen på danskdanish
171Og Loddet faldt for Manasses Stamme: thi han var Josefs førstefødte. Makir, Manasses førstefødte, Gileads Fader - han var nemlig Kriger - fik Gilead og Basan.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
135Og Lot, der drog med Abram, ejede ligeledes Småkvæg, Hornkvæg og Telte.
1MosebogDette er Biblen på danskdanish
442og læg mit eget Sølvbæger oven i den yngstes Sæk sammen med Pengene for hans Korn! Og han gjorde, som Josef bød.
4MosebogDette er Biblen på danskdanish
167og læg så i Morgen Gløder på og kom Røgelse på for Herrens Åsyn, så skal den, Herren udvælger, være den, som er hellig; lad det nu være nok, I Levisønner!
3MosebogDette er Biblen på danskdanish
246og lægge dem i to Rækker, seks i hver Række, på Guldbordet for Herrens Åsyn;
2MosebogDette er Biblen på danskdanish
2924og lægge det alt sammen på Arons og hans Sønners Hænder og lade dem udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.

<<< 11 >>>