235 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ταλάσειος - ταχύ-ποροςι • ταλάσειος, zum Wollespinnen gehörig
 • ταλασία, ἡ, das Wollespinnen, die Wollspinnerei; wahrscheinlich mit τάλαντον zusammenhängend, weil die Wolle zum Spinnen den Arbeitern zugewogen wurde
 • ταλασι-ουργέω, Wolle spinnen, übh. spinnen
 • ταλασι-ουργικός, ή, όν, zum Wollespinner, zum Wollespinnen gehörig, geschickt
 • ταλασι-ουργός, Wolle bearbeitend, spinnend; ὁ ταλασιουργός, der Wollspinner
 • ταλασί-φρων, ονος, mit duldender, ausharrender Seele, mit wagendem, kühnem Geiste, unerschrocken, mutig; gewöhnliches Beiwort des Odysseus
 • ταλαύ-ρῑνος, mit dem stierledernen Schilde den Kampf bestehend, Stöße damit auffangend, od. dem Andrange stierlederner Schilde widerstehend; Beiwort des Ares; adv., in allgemeiner Bdtg; ταλαύρινον πολεμίζειν, standhaft, mutig kämpfen; χρὼς ταλ. ἵππου die Haut, die etwas aushalten kann, dickfellig
 • τᾶλις, ἡ, ein mannbares Mädchen, Braut
 • ταμεσί-χρως, οος, die Haut, den Leib schneidend, verwundend
 • ταμία, ἡ, die Wirtschafterin, Schaffnerin, Ausgeberin; sie heißt als Achtung fordernde αἰδοίη, setzt den Fremden Speise vor u. besorgt ihr Bad
 • ταμίας, ὁ, eigtl. der Vorschneider, der jedem seinen Teil zumißt, zuwägt; Haushalter, Wirtschafter, Schaffner; übh. jeder, der irgend womit schaltet u. waltet, Anordner, Gebieter; Κυράνας, Beherrscher; ταμίης γνώμης, der seines Verstandes mächtig ist, ihn in seiner Gewalt hat; Κᾶρες ἁλὸς ταμίαι, die Herren des Meeres. Bes. Schatzmeister, Rendant; τοῦ ἱροῠ, Verwalter des Tempelschatzes auf der Burg in Athen; τῆς ϑεοῦ, im Gesetz; in Rom der Quästor
 • ταμιεία, ἡ, das Amt, Geschäft des ταμίας, Haushaltung, Verwaltung empfangener Vorräte, Verteilung u. Ausgabe. In Rom quaestura
 • ταμιεῖον, τό, Vorratskammer, Magazin, Schatzkammer
 • ταμίευμα, τό, das was einer zu verwalten hat, der Vorrat
 • ταμίευσις, ἡ, Haushaltung, Verwaltung, die sowohl im Verteilen u. Ausgeben, als im Einnehmen u. sparsamen Aufbewahren besteht, dah. Verteilung u. Sparung
 • ταμιευτικός, 1) zum Haushalten, Verwalten gehörig, geschickt, dah. haushälterisch, sparsam; 2) in Rom quaestorius
 • ταμιεύω, ich bin ein ταμίας, eine ταμία, Haushalter, Wirtschafter, Verwalter; übh. verwalten; übertr. von der Danae: καὶ Ζηνὸς ταμιεύεσκε γονὰς χρυσορύτους, in sich aufnehmen, verwahren; haushälterisch, sparsam sein; οὐκ ἐστιν ἡμῖν ταμιεύεσϑαι ἐς ὅσον βουλόμεϑα ἄρχειν, gleichsam haushälterisch bestimmen, nach eignem Gutdünken. Übertr., mäßigen, mit Mäßigung behandeln, genießen. Von der Zeit: verschieben, aufsparen; dah. ταμιεύεσϑαι τὴν τύχην, τὸν καιρόν, das Glück, die günstige Zeit benutzen. Bei den Römern = quaestor sein
 • ταμιο υχέω, die Vorratskammer unter sich haben
 • ταμιο ῦχος, ὁ, die Vorratskammer unter sich habend
 • ταμισίνης, ὁ, τυρός, mit Lab bereiteter Käse, Labkäse
 • τάμισος, ἡ, Lab; δέρμα νέας ταμίσοιο ποτόσδον, das Fell roch nach frischem Lab, mit dem es bereitet war
 • τάν od. τᾶν, stets in der Vrbdg ὦ τάν od. ὦ τᾶν, wie ὦ οὗτος ein Anredewort: o du, viel seltener in der Anrede an mehrere: o ihr; gew. im guten Sinne: mein Freund, mein Guter, doch auch zuweilen in Anreden des Tadels, Vorwurfs
 • τάναγρα, ἡ, ein kupferner Kessel zum Fleischkochen
 • τανα-ήκης, ες, mit langer Spitze, Schneide; vom Beil, vom Schwert; übh. spitzig. Von den Alpen: lang gestreckt, ausgedehnt
 • τανα-ηχέτα, weit schallend, brausend
 • ταναί-μυκος, weithin od. sehr brüllend
 • ταναό-δειρος, langhalsig
 • ταναός, gestreckt, ausgedehnt, lang; ἀστάχυες, schlank, hoch; vom Feuer
 • ταναύ-πους, ποδος, mit gestreckten Füßen, die Füße streckend, langbeinig od. lange Schritte machend, od. schlank laufend
 • τανα-ϋφής, ές, lang u. fein gewebt
 • τανά-χαλκος, mit langem Eisen, langer eiserner Spitze
 • τανα-ῶπις, ιδος, ἡ, weit sehend; ἡλιόπη, das Betrachten der Sonne
 • τανεῖαι, αἱ, Balken, tigna
 • τανη-λεγής, ές, lang hinlegend, lang ausstreckend; oft als Beiwort des Todes; offenbar von der sinnlichen Erscheinung, daß die Glieder des Sterbenden ausgereckt werden; also nicht = in langen Schlaf bringend
 • τανή-λοφος, mit langem Halse, langer Kuppe
 • ταν-ηλυγής, ές, lange Finsternis bringend
 • τανθαρύζω, zittern, erzittern, erbeben
 • τανθαρυστής, ὁ, der Zittern macht, der Erschütterer
 • τανθαρύστρια, ἡ, die Zittern macht
 • τανταλεία, ἡ, das Aufhängen in der Schwebe, Erhalten
 • τανταλεύω, schweben, schwanken, wie eine Waagschale, übh. erschüttert, bewegt werden. Auch trans., schwingen, bewegen
 • τανταλίζω, sprichwörtlich: τὰ Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται, er wiegt an Vermögen so schwer wie Tantalus
 • τανταλόω, schwanken, bewegen; τανταλωϑείς, geschleudert
 • τανύ-γληνος, weit-, großäugig
 • τανύ-γλωσσος, mit langer oder ausgestreckter Zunge
 • τανυ-γλώχῑν, ῑνος, ὁ, ἡ, mit langer Spitze
 • τανύ-δρομος, den Lauf streckend od. ausdehnend, weit laufend
 • τανυ-έθειρα, ἡ, mit langem Haare
 • τανυ-ήκης, ες, mit langer Spitze, Schneide; auch ὄζοι, weit ausgestreckt
 • τανυ-ῆλιξ, ικος, ὁ, ἡ, von langem, hohem Alter
 • τανύ-θριξ, τριχος, ὁ, ἡ, mit gestrecktem, langem Haare
 • τανυ-κνήμῑς, ῑδος, u. τανύ-κνημος, langschenklig
 • τανύ-κραιρος, mit langgestreckten Hörnern
 • τανυ-κρήπις, ῑδος, mit langen Schuhen od. Stiefeln
 • τάνυμαι, sich erstrecken
 • τανύ-μετρος, von langem Maße, lang gemessen
 • τανυ-μήκης, ες, lang gestreckt, schlank
 • τανύ-πεπλος, mit od. in langem Oberkleide, Gewande; Beiwort vornehmer Frauen
 • τανύ-πλεκτος, lang geflochten
 • τανύ-πλευρος, mit langen od. großen Seiten
 • τανυ-πλόκαμος, mit langen Locken
 • τανύ-πους, ποδος, ὁ, ἡ, = ταναύπους, von den Erinnyen
 • τανύ-πρεμνος, mit langem Stamme
 • τανύ-πρωρος, mit langem Vorderteile oder Schiffsschnabel; sich über die ganze Vorderseite ausdehnend
 • τανύ-πτερος, mit ausgebreiteten langen Flügeln, oder die Flügel ausbreitend, dah. weit, schnell fliegend
 • τανυ-πτέρυξ, υγος, ὁ, ἡ, u. τανυ-πτέρυγος, mit ausgebreiteten, ausgespannten od. langen Flügeln; auch weit od. schnell fliegend
 • τανύ-πτορθος, mit lang ausgestreckten Ästen
 • τανύῤ-ῥιζος, mit langen, weitreichenden Wurzeln
 • τανύῤ-ῥῑνος, mit vorgestreckter Nase, langnasig
 • τανύ-σκιος, mit langgestrecktem, weitem Schatten
 • τανυ-σκόπελος, mit sich weit erstreckendem Felsen
 • τανύ-στροφος, lang gedehnt, weit geschwungen
 • τανυστύς, ύος, ἡ, das Spannen
 • τανύ-σφυρος, mit gestreckten, langen, dünnen Knöcheln od. schlankfüßig
 • τανύ-φθογγος, weithin, laut tönend
 • τανύ-φλοιος, eigtl. mit langer Rinde, daher von Bäumen = lang od. schlank gewachsen
 • τανύ-φυλλος, mit gestreckten, langen Blättern. Die Blätter weit ausbreitend, dichtbelaubt
 • τανυ-χειλής, ές, mit langen Lippen, langem Schnabel, Rüssel
 • τανύω, spannen; häufig vom Spannen des Bogens, vom Aufziehen der Sehne, die, wenn der Bogen nicht gebraucht wird, abgespannt ist; τὸ μὲν τόξον εὖ κατέϑηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ, nachdem er sich den Bogen gespannt hatte; Saiten spannen; κανόνα, das Webschiff straff anziehen und weben; ἱμᾶσι τανύειν, mit ledernen Riemen ziehen und lenken. Dah. auch ἅρμα τανύεν ἐπὶ Ἰσϑμῷ, den Wagen lenken. Übh. der Länge nach ausdehnen, hinbreiten, hinstellen; παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν, sie stellte der Länge nach den Tisch hin; τινὰ ἐν κονίῃς, ἐπὶ γαίῃ, einen in den Staub, zu Boden strecken. Übertr., anspannen, in heftige Spannung od. Bewegung setzen, heftig anregen; ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο πεῖραρ ἐπαλλάξαντες ἐπ' ἀμφοτέροισι τάνυσσαν, nachdem sie das Seil des Krieges unter einander geknüpft hatten, spannten sie es an, = kämpften sie gegen einander mit angestrengter Kraft. Pass. angespannt, straff werden; γναϑμοὶ τάνυσϑεν, für ἐτανύσϑησαν, die vorher runzligen Wangen wurden straff und voll; sich hinstrecken, ausdehnen; ἐτανύσϑη πάντη, er streckte sich ringsher aus; τανυσϑείς, hingestreckt, tot zu Boden gestreckt. Übertr., sich anspannen, sich anstrengen; ἵπποι τανύοντο ἄψοῤῥον προτὶ ἄστυ, die Rosse eilten in gestrecktem Laufe zurück zur Stadt; ἐν ῥυτῆρσι τάνυσϑεν, von den Pferden, sie streckten sich aus in den Strängen, von der Lage des Pferdeleibes beim Laufe; von Maultieren
 • ταξεώτης, ὁ, ein Diener der Obrigkeit, Gerichtsdiener, Scherge
 • ταξεωτικός, zum ταξεώτης gehörig
 • ταξιαρχέω, ein Taxiarch sein
 • ταξι-αρχία, ἡ, Amt oder Geschäft des ταξίαρχος
 • ταξί-αρχος, ὁ, Anführer einer größerern Heeresabteilung, Oberster, Feldhauptmann. Bes. in Athen der Anführer einer τάξις, die eine φυλή stellte, also einer kleinern Schar, dasselbe, was bei der Reiterei φύλαρ χος
 • ταξί-λοχος, eine Heerschar ordnend
 • ταξιόω, ordnen
 • τάξις, ἡ, 1) das Ordnen oder Stellen, die Ordnung, Stellung, Anordnung, Einrichtung; τάξιν ποιεῖσϑαι, anordnen; übh. Ordnung, Ggstz von ἀταξία. Bes. a) die Aufstellung der Soldaten in Reih u. Glied oder in Schlachtordnung; b) die Bestimmung, Festsetzung, φόρου, Auferlegung eines Tributs; 2) das Geordnete, Gestaltete, bes. a) bei den Soldaten Reih und Glied. Schlachtordnung; eine Abteilung Soldaten; bes. in Athen die Abteilung des Fußvolks, die eine jede φυλή ins Feld stellen mußte und die der ταξίαρ χος befehligte, bald größere, bald kleinere Schar. Allgemeiner: φιλία γὰρ ἥδε τάξις, die Schar; b) der in der Schlachtordnung angewiesene Platz, Posten. Übh. Platz, Stellung im bürgerlichen Leben, Rang; ἐν ἐχϑροῠ τάξει, in der Eigenschaft eines Feindes, als Feind; ὕστερον ὃν τῇ τάξει, der Zeit, der Ordnung nach
 • ταξί-φυλλος, mit geordneten Blättern
 • τάξος, ὁ, der Taxus- od. Eibenbaum, gew. σμῖλαξ, taxus
 • ταπείν-ηχος, mit leiser, schwacher Stimme
 • ταπεινο-λογία, ἡ, demütige Rede
 • ταπεινο-ποιός, demütigend
 • ταπεινός, niedrig; a) vom Orte: niedrig gelegen; gering, schlecht; ὰλιτενεῖς, mit niedrigem Bord; b) unterwürfig, demütig, auch verzagt, kleinmütig, feige; gehorsam; ταπεινὰ πράττειν, in schlechten Umständen sein
 • ταπεινότηε, ητος, ἡ, Niedrigkeit, Kleinheit; bes. übertr., Niedergeschlagenheit, Kleinmut, auch Demut, Bescheidenheit, Ggstz λαμπρότης καὶ αῦχημα
 • ταπεινο-φρονέω, ein ταπεινόφρων sein
 • ταπεινο-φροσύνη, ἡ, das Wesen u. Betragen eines ταπεινόφρων
 • ταπεινό-φρων, ονος, niedrig gesinnt, niedergeschlagenes Sinnes, kleinmütig; demütig
 • ταπεινόω, niedrig machen, erniedrigen, vermindern; übertr., kleinmütig machen, auch demütigen
 • ταπείνωμα, τό, das Erniedrigte; in der Astronomie sind ταπεινώματα der niedrige Stand der Gestirne, im Ggstz von ὕψωμα
 • ταπείνωσις, ἡ, Erniedrigung, bes. Niedergeschlagenheit, Feigheit, auch das Demütigen, die Demut, Ggstz ὕψος
 • ταπεινωτικός, erniedrigend, demütigend
 • τάπης, ητος, ὁ, Teppich, Decke; zum Überdecken über Stühle und Betten gebraucht
 • τάραγμα, τό, Unruhe, Verwirrung
 • ταραγμός, ὁ, Beunruhigung, Verwirrung
 • ταράκτης, ὁ, der aufrührt, in Unordnung, Verwirrung bringt
 • ταρακτικός, beunruhigend, verwirrend; τῆς γαστρός, den Durchfall bewirkend
 • ταρακτός, beunruhigt, verwirrt
 • τάρακτρον, τό, Gerät zum Umrühren, Rührkelle
 • τάρανδος, ὁ, ein nordisches gehörntes, vierfüßiges Tier
 • ταραντινίζω, den Tarentinern nachahmen, es mit ihnen halten, bes. wie ein Tarentiner reiten
 • ταραντίνιον, τό, sc. ἱμάτιον, ein seines tarentinisches Frauenkleid, wahrscheinlich aus den Fäden der Steckmuschel gewebt
 • ταραξι-κάρδιος, das Herz beunruhigend
 • ταραξί-πολις, εως u. ιδος, ὁ, ἡ, die Stadt, den Staat verwirrend
 • ταράξ-ιππος, Pferde scheuchend, in Verwirrung bringend. In Olympia hieß so ein Altar, wahrscheinlich nahe am Ende der Rennbahn
 • ταραξ-ιππό-στρατος, die Schar der Ritter in Unruhe, Verwirrung oder Furcht bringend, so heißt Kleon
 • τάραξις, ἡ, bei den Ärzten eine Augenkrankheit
 • ταράσσω, rühren, auf-, durcheinanderrühren, verwirren; vom Poseidon; ταραχϑεὶς πόντος, das von Stürmen aufgewühlte Meer; σὺν δ' ἴππους ἐτάραξε, er machte die Pferde wild, scheu; οὐ χϑόνα ταράσσοντες, das Land nicht umwendend, pflügend; φωνὰν ταρασσέμεν, verwirren; übertr., bestürzt machen; pass. bestürzt werden, sein; öfter so von den Leidenschaften; dah. wie κυκᾶν, mischen; bes. Krieg, Aufruhr erregen; ein Heer in Verwirrung, Unordnung bringen; auch von Sachen: sie verwirren. Bei den Ärzten: ταράττειν τὴν κοιλίαν, den Unterleib in Unordnung bringen, = Durchfall verursachen; perf. τέτρηχα = intrans., in Verwirrung, unruhige Bewegung geraten; τετρήχει δ' ἀγορή, die Volksversammlung geriet in unruhige Bewegung
 • ταραχή, ἡ, Unruhe, Verwirrung; ἀδελφῶν, Entzweiung; Bestürzung, Schreck. Bei den Ärzten κοιλίας, Durchfall
 • ταραχ-ώδης, ες, von unruhiger od. unordentlicher Art, mit Unruhe verbunden, in heftiger Gemütsbewegung, zornig; τὸ ϑεῖον ταραχῶδες, Unruhe, Schrecken hervorbringend; verwirrt; κοιλία ταραχώδης, der Durchfall
 • ταρβαλέος, erschrocken, furchtsam
 • ταρβέω, intrans. erschrecken, furchtsam, bestürzt sein, in Verwirrung geraten, sich fürchten, scheuen; τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα στήτην, von ehrerbietiger Scheu gebraucht ist
 • τάρβος, εος, τό, Schrecken, Furcht
 • ταρβοσύνη, ἡ, Schrecken
 • ταρβόσυνος, erschrocken, furchtsam
 • ταργάνη, ἡ, Geflecht, Flechtwerk
 • τάργανον, τό, Essig, Nachwein, od. Lauer, auch trüb gewordener, verdorbener Wein
 • ταργανόω, durcheinanderrühren, bes. οἶνος τεταργανωμένος, getrübter, verdorbener od. mit Wasser gemischter Wein
 • ταρῑχεία, ἡ, das Einsalzen, Einpökeln, Einbalsamieren
 • ταρῑχεῖον, τό, der Ort, wo man einpökelt, einbalsamiert
 • ταρῑχ-έμπορος, der mit eingesalzenem od. eingepökeltem Fleische, bes. mit solchen Fischen handelt
 • ταρῑχευτής, ὁ, der einsalzt, einpökelt, einbalsamiert
 • ταρῑχευτός, eingesalzen, eingepökelt, einbalsamiert
 • ταρῑχεύω, den toten Leib eines Menschen od. eines Tieres durch künstliche Zurichtung vor Fäulnis bewahren, einbalsamieren. Eben so Fleisch oder Fisch zum Essen aufbewahren, so daß sie nicht von Fäulnis leiden, einsalzen, einpökeln, einmachen. Auch von Körpern anderer Art, z. B. Holz in Meerwasser legen, um es härter u. dauerhafter zu machen. Übertr., von Alter, Sorgen, Kummer, austrocknen, ausdörren
 • ταρῑχ-ηγός, gesalzenes Fleisch oder Fische führend, damit handelnd
 • ταρῑχηρός, zum τάριχος gehörig, ἀγγεῖον, ein Faß dazu; eingesalzen, eingepökelt, eingemacht
 • ταρῑχό-πλεως, voll von Fischen
 • ταρῑχο-πωλεῖον, τό, der Ort oder Markt, wo eingesalzene Fische verkauft werden
 • ταρῑχο-πωλέω, eingesalzene Fische verkaufen. Auch sich mit Einbalsamieren von Leichnamen beschäftigen
 • ταρῑχο-πώλης, ὁ, der eingesalzene Fische verkauft
 • τάρῑχος, ὁ, der tote Leib eines Menschen oder Tieres, der durch künstliche Zubereitung vor Fäulnis gesichert, zur Aufbewahrung tauglich gemacht ist, eine Mumie. Bes. Fleisch od. Fische zum Essen, die durch Einsalzen, Einpökeln, Einmachen od. Räuchern vor Fäulnis bewahrt sind; Pökelfleisch; Salzfisch; auch getrocknet
 • ταρπάνη, ἡ, u. τάρπη, ἡ, ein großer geflochtener Korb
 • ταρπός, ὁ, Flechtwerk, bes. ein großer, geflochtener Korb
 • ταῤῥίον, τό, Teil des Wagenkorbes
 • ταρσός, ὁ, 1) eine Vorrichtung, bes. von Flechtwerk, etwas darauf zu dörren od. zu trocknen, Darre, Horde; eine Käsedarre; ταρσοὶ καλάμων, ein Rohrgeflecht, Backsteine darauf zu trocknen; auch das Geflecht der in einander laufenden Wurzeln; 2) jede breite Fläche; dah. a) τ. ποδός, die untere Fläche des Fußes, die Fußsohle, der Teil zwischen Zehen u. Ferse; auch für Fuß übh.; γαμψῶνυξ, des Adlers Krallen; b) ταρσοὶ κωπ έων, die untern flachen Enden der Ruder, die Ruderblätter; gew. das gesamte Ruderwerk eines Schiffes, während κώπη das einzelne Ruder ist; im plur. das Ruderwerk von mehrern Schiffen; c) πτερύγων ταρσός, das Blatt, welches der zum Fluge ausgebreitete Flügel bildet, auch der Flügel selbst; d) ὀδόντων, die Zahnreihe an der Säge, das Blatt der Säge
 • ταρσόω, eine Darre od. Horde flechten; auf der Darre trocknen, dörren; übh. ein Flechtwerk machen, u. pass. sich wie zu einer Darre verflechten, ein hordenartiges Geflecht bilden; so von Wurzeln eines Baumes, die in einander verschlungen sind; τεταρσωμένος, von Pflanzen mit gefiederten Blättern
 • ταρσ-ώδης, ες, von der Art od. dem Ansehen einer Darre od. Horde, wie eine Horde dicht in einander verflochten
 • ταρτάρειος, den Tartarus betreffend, grausig
 • ταρταρίζω, vor Kälte zittern
 • Ταρταρό-παις, das Kind des Tartarus, heißt Hekate
 • Τάρταρος, ὁ, ein finsterer, nie von der Sonne erhellter Abgrund, so tief unter dem Hades, wie der Himmel über der Erde ist, in welchen Zeus den Kronos u. die Titanen stürzte, als sie sich gegen ihn aufgelehnt hatten. Später wird Tartaros übh. die ganze Unterwelt genannt, entweder für Hades übh. od. bes. für den Teil desselben, in welchem die Verdammten ihre Strafe büßen, Ggstz der elysischen Gefilde; personifiziert, als Vater des Typhoeus, von der Gäa erzeugt. Es scheint ein onomatopoetisches Wort mit dem Ausdrucke des Schauderhaften zu sein, vgl. βάρβαρος, μάρμαρος, βόρβορος
 • ταρταρόω, in den Tartarus hinunterstürzen
 • τάρφος, τό (mit τρέφω, dicht machen, zusammenhängend), die Dichtigkeit; τάρφεα ὕλης, die Dickichte des Waldes
 • ταρφύς, εῖα, ύ, dicht, häufig; ταρφέα adv., dicht, häufig
 • τάρχος, τό, gew. im plur. τὰ τάρχεα, feierliche Leichenbestattung
 • ταρχύω, feierlich bestatten, begraben
 • τάσις, εως, ἡ, Spannung, Anspannung, Ausdehnung; ὀφρ ύων, das Emporziehen der Augenbrauen; τάσιν λαβεῖν, von Geschossen
 • τάσσω, 1) ordnen, stellen, in Ordnung stellen; bes. a) Soldaten in Reih u. Glied, in Schlachtordnung stellen; οὐδένα κόσμον ταχϑέντες, in keine Ordnung gestellt; sich ordnen, stellen; b) überh. auf einen bestimmten Platz, Posten stellen; τάττειν τινὰ ἐπί τι, einen wozu anstellen, wozu beordern; auch ἐπί τινος, ihn wozu bestimmen; τάττειν ἑαυτὸν ἐπί τι od. πρός τι, sich wozu stellen, an einen bestimmten Ort begeben, bes. freiwillig übernehmen etwas auszuführen; τάττεσϑαι ἐπί τινι, worüber gesetzt sein, es zu verwalten haben; c) übertr., in eine Klasse setzen, wozu zählen, rechnen; ἑαυτὸν τάξας τῶν ἀπιστούντων εἶναι Φιλίππῳ, er stellte sich als einer, der dem Philipp mißtraute; 2) verordnen, verfügen, bestimmen, befehlen; τὸ ταχϑὲν τελεῖν, das Befohlene; bes. τινὶ φόρον, jem. eine bestimmte Abgabe auflegen; φόρον φέρειν ταχϑῆναι, mit einer Abgabe belegt werden; φόρον τάξασϑαι, sich selbst eine Abgabe auflegen, sich zu einer Abgabe verstehen u. sie entrichten; τάξασϑαι εἰς δωρεήν, sich zu einem Geschenke verpflichten; ἐτάξατο φόρους οἱ προςιέναι κατὰ ἔϑνεα, er setzte fest, ordnete an; τάξασϑαι ζημίαν, eine Strafe auflegen, um sie für sich einzutreiben; mit einem anderen für sich etwas festsetzen, sich mit ihm abfinden, bes. sich über einen Zahlungstermin zur Abtragung einer Schuld verabreden; ταξάμενος ἀποδίδωμι, ich zahle in festgesetzten Terminen ab; χρόνῳ τεταγμένῳ, in festgesetzter Zeit
 • τατικός, spannend, zum Spannen geschickt
 • τατύρας, ὁ, der orientalische Name des Fasans
 • ταύλη, ἡ, tabula
 • ταύρα, ἡ, eine unfruchtbare od. Zwitterkuh, die nicht kalbt, taura
 • ταυρέα, ἡ, die Rindshaut. Auch eine daraus verfertigte Pauke, Trommel; eine rindslederne Peitsche, taurea
 • ταύρειος, vom Stiere, vom Rinde; bes. rindsledern; φόνος, der Stiere
 • ταυρειών, ῶνος, ὁ, ein Monat in Kozikos
 • ταυρ-ελάτης, ὁ, eigtl. ein Stiertreiber, bes. ein thessalischer Reiter, der bei den Stierhetzen, ταυροκαϑάψια, im vollen Laufe vom Pferde auf den Stier sprang und ihn an den Hörnern niederdrückte oder ihm eine Schlinge über den Hals warf
 • ταυρ-έλαφος, ὁ, der Stierhirsch, ein gezähmtes Lasttier bei den Indern
 • ταυρ-ελέφας, αντος, ὁ, ein indisches Tier, an Haut, Farbe und Größe dem Elephanten, sonst dem Stier ähnlich
 • ταύρεος, Beiwort des Poseidon, entweder weil ihm Stiere geopfert wurden od., weil er den Stieren an niedrigen Meerufern Weide gibt, oder weil er, wie die Flußgötter, mit einem Stierhaupte oder wenigstens mit Stierhörnern dargestellt wurde
 • ταυρηδόν, wie ein Stier; βλέπειν, ὑποβλέπειν, stier blicken
 • ταυριανός, im Zeichen des Stiers geboren
 • ταυριάω, brünstig sein, von der Kuh
 • ταυρικός, zum Stier gehörig
 • ταυρο-βόας, ὁ, der wie ein Stier brüllt
 • ταυρο-βόλος, Stiere werfend, erlegend;τελετή, ein Stieropfer, zu Ehren des Atys
 • ταυρο-βόρος, Stiere fressend
 • ταυρο-γάστωρ, ορος, ὁ, Stierbauch
 • ταυρο-γενής, ές, vom Stiergeschlecht, Beiw. des Bacchus
 • ταυρο-δέτης, ὁ, den Stier bindend
 • ταυρό-δετος, mit Stierleim gebunden, befestigt
 • ταυρο-ειδής, ές, stierartig, -ähnlich
 • ταυρό-θροος, mit Stierstimme
 • ταυρό-θυτος, worauf od. wobei ein Stier geopfert wird
 • ταυρο-καθ-άπτης, ὁ, Stierreizer, der Strohmann, durch den der Stier bei den Stierhetzen gereizt u. wild gemacht wurde
 • ταυρο-καθ-άψια, τά, ein Fest, bei dem Stierhetzen gehalten wurden, bes. in Thessalien gebräuchlich
 • ταυρό-κερως, ωτος, ὁ, ἡ, mit Stierhörnern
 • ταυρο-κέφαλος, stierköpfig
 • ταυρό-κολλα, ἡ, Stierleim
 • ταυρο-κολλ-ώδης, ες, dem Stierleim ähnlich
 • ταυρο-κτονέω, Stiere morden, schlachten; βοῦς, Soph. Trach. 757; ϑεοῖσιν, Aesch. Spt. 258
 • ταυρο-κτόνος, Stiere mordend, schlachtend
 • ταυρό- κτονος, vom Stiere getötet
 • ταυρο-μαχία, ἡ, u. ταυρο-μάχιον, τό, Stiergefecht
 • ταυρο-μέτωπος, mit der Stirn od. dem Angesicht eines Stiers
 • ταυρό-μορφος, von Stiergestalt
 • ταυρο-πάρθενος, ἡ, Stierjungfrau, Beiw. der von Zeus in der Verwandlung eines Stieres entführten Europa; auch der in eine Kuh verwandelten, mit Stierantlitz vorgestellten Jo
 • ταυρο-πάτωρ, ορος, einen Stier zum Vater habend
 • ταυρο-πόλος, ὴ, Beiw. der Artemis, entweder die mit Stieropfern verehrte oder die bei den Tauriern verehrte und jene Gegend schützend umwandelnde, oder auch die mit Stieren fahrende od. Stiere erlegende; sagt Diana: quam Tauropolon nominant. Ein Tempel derselben, ταυροπόλιον, auf der Insel Δολίχη
 • ταυρό-πους, ποδος, ὁ, ἡ, stierfüßig
 • ταυρο-πρός-ωπος, mit Stierangesicht
 • ταῦρος, ὁ, 1) der Stier. Übertr., der Priester des Poseidon Taureios; 2) der Stier als Zeichen des Tierkreises; 3) der Raum zwischen dem Hodensack u. dem After, sonst κοχώνη; auch das männliche Glied
 • ταυρο-σφάγος, Stiere schlachtend, opfernd, ἡμέρα, der Opfertag
 • ταυρο-φάγος, Stiere fressend; vom Kratinus
 • ταυρο-φθόγγος, mit der Stimme eines Stiers
 • ταυρο-φόνος, Stiere tötend; τριετηρίς, bei welchem Feste Stiere geschlachtet werden; Herakles
 • ταυρό-φορος, von Stieren getragen
 • ταυρο-φυής, ές, in Stiergestalt
 • ταυρόω, zum Stiere machen; einen stier, wild, zornig ansehen; übh. wild werden, aufgeregt werden
 • ταυρ-ωπός, u. ταυρ-ώψ, ῶπος, mit einem Stiergesichte od. -blicke
 • ταύτῃ, dem Frageworte πῇ entsprechend, auf diese Weise
 • ταὐτίζω, zu einem und Ebendemselben machen, als einerlei ansehen, tautologisch reden
 • ταὐτό, ein u. dasselbe
 • ταὐτό-αιμος, von demselben Blute, blutsverwandt
 • ταὐτο-βουλία, ἡ, gleicher Wille
 • ταὐτο-γενής, ές, von demselben Geschlechte, von derselben Gattung
 • ταὐτο-γραφέω, eben dasselbe od. auf dieselbe Art schreiben
 • ταὐτό-δοξος, von derselben Meinung
 • ταὐτο-δυναμέω, von eben derselben od. von gleicher Macht sein, dieselbe Bedeutung haben, bes. Gramm
 • ταὐτο-δύναμος, von derselben od. von gleicher Macht, auch von derselben Bedeutung, Gramm
 • ταὐτο-ειδής, ές, von derselben Art, Gestalt
 • ταὐτο-εργέω, dasselbe tun
 • ταὐτο-εργία, ἡ, dieselbe Tat, Wiederholung derselben Handlung
 • ταὐτό-ζηλος, dasselbe eifrig betreibend
 • ταὐτο-θελής, ές, dasselbe wollend, von gleichem Willen, gleicher Gesinnung; τὸ ταὐτοϑελές, gleicher Wille
 • ταὐτο-κλινής, ές, von demselben Klima
 • ταὐτο-λογέω, ein ταὐτολόγος sein, Gesagtes wiederholen
 • ταὐτο-λογία, ἡ, Wiederholung des bereits Gesagten
 • ταὐτο-λογικῶς, auf tautologische Weise
 • ταὐτο-λόγος, dasselbe sagend, bereits Gesagtes wiederholend
 • ταὐτό-ματον, das Ungefähr; ἀπὸ ταὐτομάτου, von ungefähr, von selbst
 • ταὐτο-μήκης, ες, von derselben Länge; von Zahlen, eine Quadratzahl, 4 mal 4 = 16
 • ταὐτο-πάθεια, ἡ, gleiches Leiden, gleiches Schicksal
 • ταὐτο-παθής, ές, der dasselbe erlitten, empfunden hat, demselben Schicksal unterworfen
 • ταὐτο-ποδία, ἡ, Wiederholung desselben Fußes in demselben Verse
 • ταὐτό-σημος, u. ταὐτο-σήμαντος, dasselbe bezeichnend, gleichbedeutend, Gramm
 • ταὐτο-σθενής, ές, von derselben Stärke
 • ταὐτό-σπορος, von derselben Geburt, demselben Geschlechte
 • ταὐτο-συλ-λαβέω, dieselben Silben haben
 • ταὐτότης, ητος, ἡ, die Einerleiheit, Identität; Ggstz von ἑτερότης; auch die Wiederholung derselben Sache
 • ταὐτο-φωνία, ἡ, Gleichtönigkeit
 • ταὐτό-φωνος, gleichtönend, von gleichem Tone
 • ταὐτ-ώνυμος, desselben Namens, gleichnamig
 • ταφεύς, έως, ὁ, der den Toten begräbt
 • ταφεών, ῶνος, ὁ, Ort, wo Gräber sind
 • ταφή, ἡ, Leichenbestattung, Begräbnis, Grab; plur. von einer Bestattung; τὴν ταφὴν τοῠ πατρὸς οὐκ ἀπέλαβε, er erhielt kein Geld dafür
 • ταφήϊος, zum Begräbnisse, zum Grabe gehörig; φᾶρος, Leichengewand
 • τάφιος, λίϑος, Leichenstein
 • ταφο-ειδής, ές, dem Begräbnis u. dem Grabe ähnlich
 • τάφος, ὁ, Leichenbestattung, bes. Totenmahl oder Leichenfeier; αὐτὰρ ὁ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ, einen Leichenschmaus geben; das Grab selbst, der Grabhügel
 • τάφος, τό, Staunen, Verwunderung
 • ταφρεία, ἡ, das Grabenmachen, Ziehen eines Grabens
 • τάφρευμα, τό, der gemachte, gezogene Graben
 • ταφρεύω, einen Graben machen, ziehen
 • ταφρο-βολέω, einen Graben aufwerfen
 • ταφρο-ειδής, ές, einem Graben ähnlich
 • τάφρος, ἡ, der Graben. Es hängt mit ϑάπτω, τάφος, wie im Deutschen Grab u. Graben zusammen
 • ταφρ-ωρύχος, einen Graben grabend
 • τάχα, 1) als Zeitpartikel: bald, nach kurzer Zeit; τάχ' ἐπειδάν, = ἐπειδὰν τάχιστα, sobald als; 2) τά χα, wahrscheinlich
 • ταχέως, schnell, geschwind
 • ταχίνας, ὁ, nannten die Lacedämonier den Hasen, wegen seiner Schnellfüßigkeit
 • τάχος, εος, τό, Schnelligkeit, Geschwindigkeit
 • ταχυ-άλωτος, schnell od. leicht gefangen, erobert
 • ταχυ-βάμων, ονος, u. ταχυ-βάδιστος, u. ταχυ-βάτης, ὁ, schnell gehend
 • ταχυ-βλαστία, ἡ, schnelles Keimen
 • ταχύ-βλαστος, schnell keimend
 • ταχύ-βουλος, von schnellem Entschluß, den Entschluß schnell ändernd
 • ταχύ-γηρος, ον, schnell alternd
 • ταχύ-γλωσσος, schnellzüngig, voreilig im Reden
 • ταχυ-γονία, schnelle Erzeugung
 • ταχυ-γόνος, schnell od. bald zeugend, bald Frucht bringend
 • ταχύ-γουνος, mit schnellen Knieen, = schnellfüßig
 • ταχυ-γραφέω, schnell schreiben
 • ταχυιγράφος, schnell schreibend, Geschwindschreiber
 • ταχύ-δακρυς, bald od. leicht weinend
 • ταχυιδῑνής, ές, sich schnell im Kreise drehend
 • ταχύ-διφρος, mit schnellem Wagen
 • ταχυ-δρομέω, schnell laufend
 • ταχυ-δρομία, ἡ, schneller Lauf
 • ταχυ-δρόμος, schnell laufend
 • ταχυ-εργία, ἡ, Schnelligkeit im Arbeiten, rasches Vollenden
 • ταχύ-εργος, schnell arbeitend, rasch vollendend. Auch unbeständig, wankelmütig
 • ταχυ-ήρης, ες, schnell oder leicht rudernd
 • ταχυ-θάνατοςι, schnell od. bald sterbend; auch schnell, plötzlich tötend
 • ταχύ-ιππος, schnell zu Pferde
 • ταχυ-κίνητοςι schnell bewegt oder sich schnell bewegend
 • ταχυ-κρίσιμος, schnell zur Entscheidung führend, bes. bei den Ärzten, eine schnelle Krisis bewirkend
 • ταχυ-μαθής, ές, schnell, leicht lernend
 • ταχύ-μηνις, εως, ὁ, ἡ, schnell oder leicht zürnend, jähzornig, Dionysos
 • ταχυ-μήτωρ, ορος, ἡ, schnell od. oft nach einander Mutter
 • ταχύ-μορος, von kurzem Schicksal oder Leben
 • ταχύ-μῡθοςι schnell sprechend
 • ταχυ-ναυτέω, schnell schiffen
 • ταχύνω, schnell od. eilig machen, beeilen, beschleunigen; intrans., sich beeilen, eilen
 • ταχυ-πειθής, ές, schnell od. leicht überredet, leichtgläubig; schnell, leicht gehorchend
 • ταχυ-πέτης, ες, schnell fliegend
 • ταχυ-πλοέω, schnell schiffen
 • ταχυ-πλοΐα, ἡ, schnelles Schiffen
 • ταχύ-πλοος, schnell schiffend
 • ταχύ-πνοια, ἡ, schnelles Atemholen
 • ταχύ-πομπος, schnell schickend, geleitend
 • ταχύ-ποροςι, schnell gehend, sich schnell bewegend

  <<< list operone >>>