225 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

σύγ-χροος - συμ-μηχανάομαι • σύγ-χροος, gleichfarbig
 • συγ-χρώζω, abfärben, die Farbe mitteilen. In der Malerei = die Farben in einander vermischen
 • σύγ-χρως, ωτος, ὁ, ἡ, Leib an Leib
 • συγ-χρωτίζω, gleiche Farbe haben, τινί, mit einem; συγκεχρωτίσϑαι, sich gegenseitig berühren
 • σύγ-χυσις, εως, ἡ, Vermischung, Verwirrung, Vernichtung, Vereitlung; ὁρκίων σύγχυσις hieß die erste Hälfte des vierten Buchs der Ilias bei den Gramm.; ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς, τῶν σπονδῶν, Verletzung; Verwirrung
 • συγ-χυτικός, ή, όν, vermischend, verwirrend
 • σύγ-χωμα, τό, das Zusammengeschüttete, der Schutthaufen
 • συγ-χωνεύω, zusammenschmelzen, einschmelzen
 • συγ-χώννῡμι u. συγχωννύω, zusammen-, verschütten; zuschütten; zerstören, in Schutt verwandeln, dem Erdboden gleich machen
 • συγ-χωρέω, mit-, zugleich, zusammengehen; zusammen kommen, sich vereinigen, übereinkommen über etwas; Συρακοσίοισιν τῆς ἡγεμονίης, mit den Syrakusiern wegen des Oberbefehls übereinkommen; c. acc., συγχωρησάντων ταῠτα τῶν Λακεδαιμονίων, nachgeben, sich drein ergeben; zugestehn, eingestehn, einräumen; imperson., συγχωρεῖ, es geht an, läßt sich tun
 • συγ-χώρημα, τό, das Nachgegebene, Erlaubnis, Urlaub
 • συγ-χώρησις, ἡ, das Zugeben, Nachgeben, Beistimmen
 • συγ-χωρητικός, ή, όν, zum Nachgeben gehörig, nachgibig, nachsichtig
 • σύγ-χωρος, angrenzend
 • σύγ-χωσμα, τό, das Verschüttete, Zugeschüttete, der Schutt, ein mit Schutt bedeckter Ort
 • σύδην, mit Ungestüm, heftig
 • σύειος, vom Schweine
 • συ-ζάω, mit-, zusammenleben; auch ϑηρίον ὕδατι συζῶν, im Wasser lebend; sein Leben wobei zubringen
 • συ-ζεύγνυμι, zusammen ins Joch spannen; verbinden, oft übertr. von der Ehe
 • σύ-ζευξις, ἡ, Zusammenjochung, Verbindung, bes. durch die Ehe
 • συ-ζέω, mitkochen
 • συ-ζητέω, mit, zugleich, zusammen suchen, untersuchen
 • συ-ζήτησις, ἡ, gemeinschaftliche Untersuchung
 • συ-ζητητής, ὁ, der mit sucht
 • συ-ζοφόω, mit, zugleich oder ganz verfinstern
 • συ-ζυγέω, zugleich an einem Joche angespannt sein, verbunden sein; ὅπου γὰρ ἰσχὺς συζυγοῠσι καὶ δίκη, von Soldaten: in einer Reihe stehen
 • συ-ζυγία, ἡ, ein Zweigespann; κατὰ συζυγίας, paarweise, Verbindung. Bei den Gramm. die Konjugation, die Klasse von Verben
 • συ-ζύγιος, verbunden; act., verbindend, Ἥρα, die Ehestifterin
 • σύ-ζυγος, zusammen in ein Joch gespannt, verbunden, bes. vermählt; ἡ σύζυγος, die Gemahlin; ἐὰν δὲ σύζυγον λάβω τινά, einen Genossen; übh. zusammengehörig, verwandt
 • συ-ζῡμόω, einsäuern u. dadurch in Gährung bringen
 • σύ-ζωμα, τό, Zusammengürtung, Gurt
 • συ-ζώννῡμι, zusammengürten, verbinden; συζώσασϑαι, sich gürten
 • συ-ζωο-ποιέω, mit oder zugleich lebendig machen, beleben
 • συη-βόλος, Schweine treffend, tötend
 • συῆλαι, αἱ, Schweinelager, suile
 • συηνία, ἡ, der Zustand des Schweines
 • συηνός, schweinisch
 • συΐδιον, τό, Schweinchen
 • σῡκάζω, reife Feigen lesen, abbrechen. Auch betasten, necken, bes. in obszöner Bdtg
 • σῡκαλίς, ίδος, ἡ, ein kleiner Vogel, der gern Feigen frißt, Feigenfresser, ficedula
 • σῡκάμῑνον, τό, die Frucht der συκάμινος, die Maulbeere; ihr Saft diente den Frauen als Schminke
 • σῡκάμῑνος, ἡ, seltener ὁ, der Maulbeerbaum
 • συκαμῑν-ώδης, ες, dem Maulbeerbaume und der Maulbeere ähnlich
 • σῡκάριον, τό, kleine Feige
 • σῡκαστής, ὁ, der Feigenpflücker
 • σῡκέα, ἡ, u. σῡκῆ, ἡ, der Feigenbaum
 • σῡκ-ηγορία, ἡ, falsche Anklage, Verleumdung
 • σῡκίδιον, τό, kleiner Feigenbaum, kleine Feige
 • σῡκίζω, mit Feigen füttern
 • σύκινος, vom Feigenbaume od. von Feigen gemacht; πόμα, ein Trank von abgekochten Feigen; ξύλον, Holz vom Feigenbaume, das weich und schwammig, und deshalb nicht zu gebrauchen ist. Dah. übertr. = unbrauchbar, untauglich, schwach; σύκινος ἀνήρ, schwacher, feiger Mensch; γνώμη, schwacher Verstand; ἐπικουρία, schwache Hilfe
 • σῡκινό-φυλλον, τό, Feigenblatt
 • σῡκίον, τό, Trank von abgekochten, trockenen Feigen
 • σῡκίς, ίδος, ἡ, 1) Schnittling vom Feigenbaume zum Pflanzen junger Feigenbäume; 2) die mit Feigwarzen behaftet ist
 • σῡκίτης, ὁ, feigenartig; οἶνος, von Feigen bereiteter Wein. So hieß auch Dionysos bei den Lakonen
 • σῡκο-βασίλεια, τά, Königsfeigen, eine edle Feigenart, die getrocknet βασιλίδες hießen
 • σῡκό-βιος, von Feigen lebend, auch, wie der Sykophant, von Verleumdungen lebend
 • σῡκο-λογέω, Feigen lesen, sammeln. Über Feigen sprechen
 • σῡκο-λόγος, Feigen lesend, sammelnd, von Feigen sprechend
 • σῡκο-μάμας, ὁ, feige Memme
 • σῡκο-μορίτης, ὁ, οἶνος, ein aus der Frucht der συκόμορος bereiteter Wein
 • σῡκό-μορον, τό, die Frucht des συκόμορος, Maulbeerfeige
 • σῡκό-μορος, ἡ, der Maulbeerfeigenbaum, ein ägyptischer Feigenbaum, der die Frucht am Stamme trägt
 • σῦκον, τό, die Feige. Von der Ähnlichkeit die Feigwarze, am Augenlide
 • σῡκο-πέδῑλος, ὁ, eigtl. der in Sykophantenfohlen geht
 • σῡκό-πρωκτος, mit Feigwarzen am Hintern
 • σῡκο-τραγέω, Feigen essen
 • σῡκο-τράγος, Feigen essend
 • σῡκο-φαντέω, ein συκοφάντης sein, falsch anklagen, verleumden, schikanieren
 • σῡκο-φάντημα, τό, ein Sykophantenstreich, eine falsche Anklage
 • σῡκο-φάντης, ὁ, der Sykophant, eigtl. der Feigenanzeiger, ein Aufpasser, der diejenigen ausspürt u. anzeigt, die gegen das Verbot handeln, nach welchem man keine Feigen aus Attika ausführen und verkaufen sollte; dah. ein jeder, der aus Bosheit oder Gewinnsucht andere anklagte; ein ränkevoller, falscher Ankläger, Chikaneur; eine in Athen seit Perikles sehr zahlreiche und verachtete Menschenklasse
 • σῡκο-φαντία, ἡ, das Wesen oder Betragen eines Sykophanten, die falsche Anklage, Verleumdung; συκοφαντίαν δέδωκε, Gelegenheit zu falschen Beschuldigungen
 • σῡκο-φαντίας, ὁ, ὡς οὗτος ἤτοι καικίας ἢ συκοφαντίας πνεῖ, etwa der Sykophantenwind
 • σῡκο-φαντικός, ή, όν, sykophantisch, verleumderisch
 • σῡκο-φαντ-ώδης, ες, sykophantenähnlich, -artig
 • σῡκο-φορεῖον, τό, Korb zum Feigentragen
 • σῡκο-φορέω, Feigen tragen
 • σῡκο-φόρος, Feigen tragend
 • σῡκό-φυλλον, τό, das Feigenblatt
 • σῡκόω, zur Feige machen; auch wie συκίζω, mit Feigen ernähren. Pass. zur Feige werden, Feigwarzen bekommen
 • συκχίς, ίδος, ἡ, u. σύκχος, ὁ, eine Art Schuhe oder Socken
 • σῡκ-ώδης, ες, feigenartig
 • σῡκών, ῶνος, ὁ, Feigengarten
 • σῡκ-ωρέω, Feigen bewachen
 • σῡκ-ωρός, Feigen bewachend
 • σῡκωσις, ἡ, ein rauhes, feigenähnliches Fleischgewächs, bes. am Augenlide und am After, die Feigwarze
 • σῡκωτός, mit Feigen genährt, gemästet; ἧπαρ συκωτόν, die Leber eines mit Feigen gemästeten Tieres
 • σῡλ-αγωγέω, Beute wegführen, als Beute wegführen, rauben. Auch οἶκον, berauben
 • σῡλάω, wegnehmen; bes. dem erschlagenen Feinde die Waffen und Kleider ausziehen; die Rüstung, den Waffenschmuck dem Getöteten von den Schultern, vom Leibe ziehen; συλᾶν τινα τεύχεα, νεκροὺς ἔναρα, einem die Waffen wegnehmen, die Toten der Rüstungen berauben; συλᾶν τινα νεκύων, einen der Getöteten berauben, ausplündern; συλᾶν ἱρά, plündern; übh. weg-, herunternehmen; πῶμα φαρέτρης, den Deckel vom Köcher abnehmen
 • σῡλεύω, wegnehmen; τινά, einen der Waffenrüstung berauben; auch heimlich berauben, bestehlen
 • σῡλη, ἡ, das Recht, die Schiffe oder die Schiffsladung eines Kaufmanns, der uns schuldig und angeklagt ist, an Zahlungsstatt in Beschlag zu nehmen; σύλαν ἔχειν κατά τινος, dieses Recht gegen einen haben und davon Gebrauch machen; übh. in Beschlag nehmen, auspfänden; σύλας διδόναι, das Recht dazu erteilen. In Kriegszeiten wurde das Recht auch gegen ganze Staaten ausgeübt, und dann entspricht es dem jetzt üblichen Embargo oder dem Erteilen von Kaperbriefen
 • σύλημα, τό, Raub, Beute
 • σῡλήσιος, geraubt, gestohlen
 • σύλησις, ἡ, Beraubung, Plünderung
 • σῡλήτης, ὁ, u. σῡλητήρ, ῆρος, ὁ, Räuber
 • συλ-λαβή, ἡ, das Zusammenfassen. Das Zusammenfassende, das Band, ζώνας τε, συλλαβὰς πέπλων, was die Gewänder zusammenhält. Passiv., das Zusammengefaßte; bes. im Sprechen, Lesen u. Schreiben zusammengenommene Buchstaben, die Silbe; ἐν γραμμάτων συλλαβαῖς, in geschriebenen Worten. In der Tonkunst die Quarte, als Zusammenfassung konsonierender Töne
 • συλ-λαβίζω, Buchstaben zu Silben verbinden, buchstabieren
 • συλ-λαβικός, ή, όν, zur Silbe gehörig, silbenweise
 • συλ-λαβο-μαχέω, um und über Silben streiten
 • συλ-λαβο-πευσι-λαβητής, ὁ, der nach Silben fragt und hascht; συλλαβο-πευσι-λαλητής, einer, der beim Sprechen jede Silbe genau prüft
 • σύλ-λαβος, ὁ, Büchertitel
 • συλ-λαγχάνω, durch das Los mit zugeteilt od. womit vereinigt werden
 • συλ-λαλέω, mit, zugleich, zusammen reden
 • συλ-λαμβάνω, zusammennehmen, zusammenfassen; τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφϑαλμούς, einem Toten Mund und Augen zudrücken; umfassen, zusammenbringen, z. B. zersprengte Krieger wieder sammeln; ergreifen, fassen; gefangen nehmen; empfangen, schwanger werden. Übertr. = mit den Sinnen auffassen u. mit dem Verstande begreifen, vernehmen, verstehen; mit einem eine Sache anfassen; mit Hand anlegen, beistehen, helfen; εἴς τι, zu etwas behilflich sein
 • συλ-λάμπω, zusammenleuchten, rings, überall glänzen
 • σύλ-λαμψις, ἡ, das Leuchten eines Körpers von allen Seiten; die Vereinigung des Lichts
 • συλ-λανθάνω, mit oder zusammen verborgen sein
 • συλλάνιος, ὁ, u. συλλανία, ἡ, Beiwort des Zeus u. der Athene
 • συλ-λατρεύω, mit od. zugleich dienen
 • συλ-λαφύσσω, mit verzehren, gierig zusammenraffen
 • συλ-λεαίνω, mit od. zusammen reiben und dadurch glätten
 • συλ-λέγω, zusammenlesen, sammeln; ἑταίρους αἶψ' ἐϑελοντῆρας συλλέξομαι, ich werde mir freiwillige Genossen zusammenrufen; συλλέξαι σϑένος, wie wir 'Kräfte sammeln'. Pass. mit dem aor. συνελέγην, sich versammeln, zusammenkommen. Bes. Soldaten werben; auch sich verschaffen, aneignen; für sich sammeln; übertr., ἐκ τῆς ἀσϑενείας ἐμαυτὸν συνείλεγμαι, wie wir 'sich sammeln, fassen'
 • συλ-λείβω, zusammengießen, verschmelzen. Pass. zusammenfließen
 • συλ-λειόω, mit oder zusammenreiben und dadurch glätten
 • συλ-λειτουργέω, mit oder zugleich ein λειτουργός sein
 • συλ-λειτουργός, mit, zugleich, zusammen einen öffentlichen Dienst verwaltend
 • σύλ-λεκτος, zusammengelesen, -gebracht
 • σύλ-λεκτρος, ὁ, ἡ, Bettgenosse, Ehegattin
 • σύλ-λεξις, ἡ, das Zusammenlesen, -bringen, Versammeln
 • συλ-λήβδην, zusammenfassend, zusammengefaßt; σ. ἅπαντες, alle zusammen
 • συλλήγω, zugleich beruhigen oder aufhören lassen; intrans., zugleich aufhören
 • σύλ-ληξις, ἡ, Zusammenlosung, Vereinigung durchs Los oder Schicksal; πυκτῶν, das Gegeneinanderstellen der Fechterpaare nach dem Lose
 • συλ-λήπτειρα, ἡ, Gehilfin
 • συλ-ληπτέος, zusammenzufassen
 • συλ-ληπτήρ, ῆρος, ὁ, Gehilfe, Beistand
 • συλ-ληπτικός, zusammengenommen; bei Gramm. = kollectiv; geeignet zu empfangen
 • συλ-ληπτός, zusammengefaßt
 • συλ-λήπτωρ, ορος, ὁ, Helfer
 • συλ-ληρέω, mit. od. zugleich töricht od. närrisch sein, Possen treiben
 • συλ-λῃστεύω, mit anderen Räuber sein, mitrauben; auch trans., mit berauben
 • συλ-λῄστης, ὁ, u. συλ-λῃστήρ, ῆρος, ὁ, Miträuber
 • συλ-λῄστρια, ἡ, Miträuberin
 • σύλ-ληψις, εως, ἡ, das Zusammennehmen, das Fassen, Ergreifen; ξύλληψιν ποιεῖσϑαι, verhaften. Das Empfangen, Schwangerwerden. Das Mitanfassen, Helfen, der Beistand
 • συλ-λιάζομαι, zugleich weggehen
 • συλ-λιπαίνω, mit etwas anderm schmelzen machen, ausschmelzen
 • συλ-λογεύς, έως, ὁ, der Sammler, Beamter in Athen
 • συλ-λογευτικός, ή, όν, zum Einsammeln od. Versammeln gehörig
 • συλ-λογή, ἡ, das Sammeln; die Versammlung, Zusammenrottung; συλλογὴν ποιεῖσϑαι, von Soldaten, Werbung; ἐν γενείου συλλογῇ τριχώματος, wo das Haar am Kinn sich sammelt, heranwächst
 • συλ-λογίζω, sammeln, versammeln; im Geiste, bei sich zusammenfassen; bes. zusammenrechnen, auch Gründe zusammenfassen, folgern, schließen
 • συλ-λογιμαῖος, was zusammengebracht, zusammengelesen, gesammelt zu werden pflegt, was zusammenläuft, zusammen zu fließen pflegt
 • συλ-λογισμός, ὁ, das Zusammenrechnen, Schließen, Folgern aus Vordersätzen, übh. die Beurteilung, Überlegung
 • συλ-λογιστής, ὁ, der Berechner, der Schlüsse macht
 • συλ-λογιστικός, ή, όν, zum Schließen, Schlüssemachen, Folgern gehörig, darin geübt
 • σύλ-λογος, ὁ, Sammlung, Versammlung, Zusammenkunft; übtr., σύλλογον ψυ χῆς λάβε, sich sammeln, fassen, bes. von Menschen, σύλλογον ποιεῖσϑαι, versammeln; auch der Ort, wo sich die Soldaten versammeln
 • συλ-λοιδορέω, mit, zugleich schelten, schmähen
 • συλ-λούω, mit waschen; sich zusammen baden
 • συλ-λοχία, ἡ, das Verbinden od. Verteilen der Soldaten in λόχοι
 • συλ-λοχίζω, mit anderen in λόχους verteilen
 • συλ-λοχίτης, ὁ, ein Krieger aus demselben λόχος
 • συλ-λῡπέω, mit, zugleich betrüben, kränken. Pass. sich mit betrüben, Mitleid empfinden
 • σύλ-λυσις, εως, ἡ, Trennung, Auflösung, bes. der Feindschaft, dah. Aussöhnung, Vergleich, Friedensschluß
 • συλ-λυσσάω, mit rasen
 • συλ-λύω, aus einander lösen, bes. Feinde aus einander bringen, aussöhnen; συλλύεσϑαι πρός τινα, sich mit einem aussöhnen, mit ihm Frieden machen
 • σῡλο-λωπία, ἡ, Kleiderdiebstahl
 • σῦλον, τό, Beute, bes. die dem erschlagenen Feinde abgenommene Waffenrüstung und Kleidung
 • σῡλ-όνυξ, υχος, ὁ, ἡ, die Nägel raubend, abschneidend; στόνυχες, Nagelschere
 • συμ-βάδην, mit zusammengehaltenen, geschlossenen Füßen, Ggstz περιβάδην
 • συμ-βαδίζω, mitgehen
 • συμ-βαίνω, 1) die Füße zusammenhalten, mit geschlossenen Füßen dastehen; ἀνδριὰς συμβεβηκώς, eine Bildsäule mit zusammenstehenden, nicht getrennten Füßen; 2) zusammentreten, -kommen, hingehen; bes. um sich mit einem zu besprechen, um mit ihm zu unterhandeln; sich aussöhnen; dah. übereinkommen; sich aussöhnen; übereinstimmen; auch = in Erfüllung gehen, von Orakeln; Ἀϑηναίοισιν οὐ συνέβαιν' Αἰσχύλος, er ging nicht mit ihnen um, od. fand keinen Gefallen an ihnen; im Äußeren einander entsprechen, ähneln, gleich sein; τὰ συμβαϑέντα, der Vertrag. Bes. sich ereignen, zutreffen; c. inf., συνέβη μοι πορεύεσϑαι, es traf sich, daß ich auf der Reise war, ich war eben auf der Reise; bes. vom Unglück, ἐάν τι συμβῇ, falls sich etwas ereignen sollte, ein sehr gewöhnlicher Euphemismus, um nicht zu sagen, falls es schlecht gehen sollte. Selten im guten Sinne: von Statten gehen, Fortgang haben; auch σκοποῠντί μοι συμβαίνει πιστεῦσαι, ich finde mich veranlaßt zu glauben; πολέμου κακῶς συμβάντος, da er einen üblen Ausgang genommen; wie τυγχάνω eine Umschreibung für εἶναι, nur die Behauptung milder ausdrückend, als zufälliges Ergebnis; τὸ συμβεβηκός, zufälliger Umstand, der nicht notwendig zum Wesen des Dings gehört, aber an ihm sich ereignet, eintritt; zusammentreffen, von Summen beim Rechnen; in der Dialektik von Schlußfolgen, die sich aus den Vordersätzen ergeben. Bei Arist. gewöhnlich, wenn er aus den Sätzen anderer Philosophen widerlegende Konsequenzen zieht
 • συμ-βακχεύω, mit anderen das Bacchusfest feiern, bacchisch schwärmen. Auch von leblosen Gegenständen, wie Gegenden, Bergen, an der bacchischen Feier Teil nehmen
 • σύμ-βακχος, ὁ, ἡ, Mitbacchant
 • συμ-βάλλω, 1) zusammenwerfen, zusammenbringen, z. B. von Flüssen, die sich in einander ergießen; τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ, die Augen schließen; συμβαλεῖν ἔπη κακά, vom Zank; σχοινία, Stricke zusammenflechten, -drehen; aufschütten; von dem Seinigen zusammenbringen, beisteuern, hergeben; ὁλκάδα τινί, einem sein Lastschiff mitgeben; εἴς τι, πρός τι, wozu beisteuern, beitragen; dah. helfen wozu; daher wie bei uns: dazu beitragen, die Ursache sein; act., οἱ συμβάλλοντες; sc. χρήματα, die Geld vorstrecken, die Gläubiger; übh. von Geldgeschäften; beisteuern; übh. hinzufügen, συμβάλλεσϑαι γνώμας, seine Stimme zu denen der Übrigen hinzufügen; ξενίαν συνεβάλοντο, sie schlossen Gastfreundschaft; 2) im feindlichen Sinne: Menschen an einander, in Streit bringen, zum Kampf aufreizen; τινά τινι, einen mit dem anderen kämpfen lassen, committere; intr., aneinander geraten, handgemein werden, kämpfen; αὐτοὶ σύμβαλον μάχεσϑαι, sie gerieten aneinander, um zu kämpfen. Übh. = zusammentreffen mit einem, ihm begegnen; ἔνϑα δίστομοι μάλιστα συμβάλλουσιν ἐμπόρων ὁδοί, die Wege treffen zusammen; einem ein Treffen liefern; 3) zusammenhalten, zusammenstellen, vergleichen. Daher durch Vergleichung der Umstände auszumitteln suchen, einen Schluß daraus machen, vermuten, folgern, erraten; συμβαλεῖν εὐμαρὲς ἦν τὸ αἷμα, es war leicht abzunehmen, zu erraten; mit ὅτι, u. mit dem bloßen acc., erraten, durch Vermutung herausbringen; συμβαλοῠ γνώμην, überlege bei dir; συντίϑεσϑαι, unter sich verabreden; 4) zusammenrechnen, zusammenzählen; pass., ἡ ὁδὸς ἀνὰ διηκόσια συμβέβληταί μοι, der Weg wird von mir auf zweihundert Stadien berechnet
 • σύμ-βαμα, τό, Zufall, zufälliges Ereignis. Bei den Stoikern, wie κατηγόρημα, das vollständige Prädikat bei intransitivem Verbum, z. B. Σωκράτης περιπατεῖ; das unvollständige Prädikat, wie Σωκράτης μέλλει, heißt παρασύμβαμα
 • συμ-βαπτίζω, mit eintauchen, im pass.; mittaufen
 • συμ-βαρβαρίζω, mit od. zugleich es den Barbaren nachtun, es mit ihnen halten
 • συμ-βαρύνω, mit beschweren
 • συμ-βασείω, ich habe Lust od. Verlangen, ein Bündnis od. einen Vertrag mit einem zu machen
 • συμ-βασιλεύς, ὁ, Mitkönig
 • συμ-βασιλεύω, mitherrschen
 • σύμ-βασις, εως, ἡ, das Zusammengehen, Geschlossensein der Füße, Ggstz διάβασις; die Übereinkunft, Vergleichung; Vertrag, Friedensschluß, Bündnis; Zufall, zufälliges Begebnis
 • συμ-βαστάζω, mittragen; zusammenhalten u. vergleichen
 • συμ-βατεύω, zusammengehen, sich paaren
 • συμ-βατικός, ή, όν, u. συμ-βατήριος, zur Übereinkunft, Vereinigung, Versöhnung gehörig, dazu führend
 • συμ-βεβαιόω, mit, zugleich befestigen, bestätigen
 • συμ-βεβηκότως, zufälligerweise
 • συμ-βεβηλόω, damit, dabei entweihen, enteiligen
 • συμ-βελής, ές, von mehreren Pfeilen zugleich getroffen
 • συμ-βιάζω, mit anderen od. zugleich zwingen
 • συμ-βιβάζω, 1) zusammenführen, an einander fügen, verbinden. Übertr., aussöhnen, zu einem Vergleich bringen, durch ein Bündnis vereinigen; 2) zusammenstellen und vergleichen, auch aus der Vergleichung schließen, folgern; 3) intr., übereinkommen über etwas
 • συμ-βίβασις, ἡ, Vereinigung, Aussöhnung, Vergleich; Lehre, Belehrung
 • συμ-βιβαστής, ὁ, Versöhner
 • συμ-βιβαστικός, ή, όν, zur Versöhnung, zum Vertrage, Vergleiche gehörig, dazu führend
 • σύμ-βιος, zusammenlebend, als Gatte, Freund; ἡ σ., Gattin
 • συμ-βιόω, mit, zugleich, zusammen leben
 • συμ-βίωσις, ἡ, das Zugleich- od. Zusammenleben, die gesellschaftliche Verbindung
 • συμ-βιωτής, ὁ, der mit anderen zusammen od. in Gesellschaft Lebende
 • συμ-βιωτός, zum geselligen Leben gemacht
 • συμ-βλάπτω, mit beschädigen
 • συμ-βλαστάνω, zugleich od. zusammen keimen
 • συμ-βλαστής, ὁ, der zugleich Keimende
 • σύμ-βλημα, τό, Verbindung, Fuge
 • συμ-βλής, ῆτος, ὁ, ἡ, zusammengeworfen, zusammenschlagend
 • σύμ-βλησις, ἡ, Verbindung; Vergleichung, Beziehung auf etwas
 • συμ-βλητέος, zu vergleichen
 • συμ-βλητός, verglichen, vergleichbar
 • συμ-βλύζω, zusammensprudeln
 • συμ-βοάω, mitschreien, zusammenschreien, mit einstimmen in das Geschrei; zurufen, anrufen
 • συμ-βοήθεια, ἡ, die einem mit anderen geleistete Hilfe
 • συμ-βοηθέω, mit beistehen, zugleich zu Hilfe kommen
 • συμ-βοηθός, mithelfend
 • συμ-βολαιο-γράφος, Vergleiche, Verträge, Kontracte schreibend
 • συμ-βόλαιον, τό, Zeichen, aus dem man etwas schließt, Anzeichen, Merkmal; bes. Handelsverkehr, Handelsgeschäft, u. die daraus entspringenden Verpflichtungen, Kontracte u. dgl.; συμβολαίου λαχεῖν τινα, jem. wegen eines Kontractes vor Gericht belangen; πρὸς τὰ ξυμβόλαια, Handelsverkehr; auch ausgeliehenes Geld; συμβολαίων ἀποστερεῖν, um geliehenes Geld betrügen; ἀπώλλυτο τῷ πατρὶ τὸ συμβόλαιον, meinem Vater war die Schuldforderung verloren, er büßte sein Darlehn ein; συμβόλαια ἰδιωτικά, Privatvertrag
 • συμ-βόλαιος, zum Kontracte gehörig, darauf Bezug habend
 • συμ-βολεύς, ὁ, einer der Stricke flicht, od. dreht; auch das hölzerne, gabelförmige Werkzeug, mit welchem die Fischer ihre Netze stricken. Übertr., σ. φίλων, der die Freunde unter einander verhetzt
 • συμ-βολέω, wie συμβάλλω, zusammenwerfen, -bringen, auch intrans. begegnen, zusammentreffen
 • συμβολή, ἡ, das Zusammenwerfen; bes. a) das Zusammensetzen, -fügen, die Fuge, Naht; auch die Fugen der Knochen, wie ῥαφαί; χειλῶν, Schließen der Lippen. Gew. b) das Zusammenkommen, -treffen; bes. im feindlichen Sinne, das Handgemeinwerden, das Treffen; c) Beitrag; συμβολαί hießen bes. die Geldbeiträge derjenigen, welche auf gemeinschaftliche Kosten eine Mahlzeit, ein Picknick halten. Auch ein solcher Schmaus selbst
 • συμ-βολικός, ή, όν, zur συμβολή od. zum σύμβολον gehörig, bes. a) durch ein Zeichen andeutend, symbolisch; zum Erraten od. Schließen aus Zeichen gehörig; b) zum Beitrage, zum Picknick gehörig
 • συμ-βολιμαῖος, Vergleiche od. Kontracte angehend, dazu gehörend
 • συμ-βολο-κοπέω, Picknicke od. Schmausereien lieben
 • συμ-βολο-κόπος, Picknicke od. Schmausereien liebend
 • σύμ-βολον, τό, ein Zeichen, aus dem man etwas schließt, woran man etwas erkennt, Kennzeichen, Merkmal; dah. auch Vogelzeichen. Übh. Marke, tessera, wie in Athen z. B. die Richter in ihren Gerichtshöfen bekamen; in den Volksversammlungen; auch eine Art Aufenthaltskarte für die einpassierenden Fremden; τὰ σύμβολα, eine Art Handelstractat, daß bei Handelsstreitigkeiten jeder Beklagte in seinem Staate u. nach seinen Gesetzen gerichtet werden sollte; eine solche Verbindung hieß ἡ ἀπὸ συμβόλων κοινωνία, eine solche Verbindung eingehen ἀπὸ συμβόλων κοινωνεῖν u. die dabei vorkommenden Streitigkeiten αἱ ἀπὸ συμβόλων δίκαι; ἀπὸ συμβόλων δικάζειν, solche Prozesse schlichten. Unter Privatpersonen das Zeichen der Gastfreundschaft, die tessera hospitalitatis, welche in der Mitte durchgebrochen wurde, um sich durch Aneinanderpassen der Hälften wieder zu erkennen; ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν ἀνϑρώπου ξύμβολον, u. ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ αὑτοῦ ἕκαστος ξύμβολον, jeder sucht seine Hälfte. Bei einem Picknick gab jeder, welcher daran Teil nehmen wollte, dem, der die Besorgung übernommen hatte, eine Marke, σύμβολον, u. entrichtete gegen Vorzeigung derselben am Ende der Mahlzeit seinen Anteil an der Zeche; daher übh. Beitrag. Übh. Zeichen, ein verabredetes, sowohl mündliches Zeichen, = σύνϑημα, Parole, als andere, wie die Münze; dah. auch das Handgeld, welches man bei einem Handel od. Kontract darauf gibt, um den Kontract zu sichern. Bes. auch ein sinnliches Zeichen für einen Begriff, ein Symbol
 • σύμ-βολος, zusammentreffend, begegnend; Verkehr u Umgang habend, in Verbindung stehend, τινί, mit einem
 • συμ-βόσκω, mit anderen zusammen, mit jem. gemeinschaftliche Felder od. Lande beweiden
 • συμ-βότης, ὁ, der mit anderen zusammen od. auf gemeinschaftlicher Weide hütet
 • σύμ-βοτος, zugleich od. gemeinsam beweidet, ἀγρός, Gemeindetrift
 • συμ-βούλευμα, τό, erteilter Rat
 • συμ-βούλευσις, ἡ, das Ratgeben
 • συμ-βουλευτέος, zu beraten
 • συμ-βουλευτής, ὁ, Berater, Ratgeber
 • συμ-βουλευτικός, ή, όν, zum Raten od. Beratschlagen gehörig, geschickt; τὸ συμβουλευτικόν, genus dicendi deliberativum
 • συμ-βουλεύω, einen Rat geben od. erteilen; συμβουλεύεσϑαι μετά τινος, mit einem beratschlagen; zu Rate gehen; zu Rate ziehen, um Rat fragen
 • συμ-βουλή, ἡ, Rat, Beratung
 • συμ-βούλιον, τό, Rat, Ratschlag; Beratung; auch Ratsversammlung
 • συμ-βούλομαι, zugleich wollen mit einem
 • σύμ-βουλος, ὁ, Berater, der einen Rat gibt, Ratgeber; ἡ σ., Ratgeberin; σύμβουλος γέγονε τοῦ πολέμου, er riet zum Kriege; Senator
 • συμ-βραβεύω, mit richten od. regieren
 • συμ-βράζω, zugleich sieden, aufbrausen
 • συμ-βράσσω, zusammen od. mit anderen schütteln, erschüttern, pass., καχασμῷ συμβράττεσϑαι, zusammen lachen, daß der Bauch schüttert
 • συμ-βρέμω, mit, zusammen brausen, vom Meere
 • συμ-βρύκω, die Zähne zusammenbeißen
 • συμ-βύω, zusammenstopfen
 • σύμ-βωμος, auf einem Altar zugleich verehrt
 • συμ-μαθητής, ὁ, Mitschüler
 • συμ-μαθητιάω, ich möchte gern Mitschüler sein
 • συμ-μαίνομαι, mit rasen
 • συμ-μαλάσσω, mit erweichen
 • συμ-μανθάνω, mit od. zugleich lernen mit einem; ἡδὺ πόμα συμμαϑόντι, wenn man sich daran gewöhnt hat
 • συμ-μάρπτω, mit, zugleich, zusammenfassen; συμμάρψας δόνακας, zusammenbrechen
 • συμ-μάρτυρ, υρος, ὁ, ἡ, Mitzeuge; ξυμμάρτυρας ὔμμ' ἐπικτῶμαι, ich nehme euch zu Zeugen
 • συμ-μαρτυρέω, Mitzeuge sein, bezeugen
 • συμ-μαστῑγόω, mit, zugleich, zusammen peitschen
 • συμ-μαχέω, einem kämpfen helfen, Kampfgenosse u. übh. Gehilfe, Beistand sein
 • συμ-μαχία, ἡ, Hilfe od. Beistand im Kampfe, Kampfgenossenschaft; συμμαχίην ποιεῖσϑαι πρός τινα, ein Bündnis mit einem schließen (bes. Offensivbündnis, vgl. ἐπιμαχία). Auch die Verbündeten, Bundesgenossen selbst
 • συμ-μαχικός, ή, όν, zum Beistand im Kriege gehörig, den Bundesgenossen betreffend, ihm geziemend; τὸ συμμαχικόν, = οἱ σύμμαχοι, bes. das Bundesgenossenheer
 • συμ-μαχίς, ίδος, ἡ, Bundesgenossin
 • συμ-μάχομαι, mit od. zusammen kämpfen; wozu mit dienen
 • σύμ-μαχος, mitkämpfend, zum Kampfe verbündet, helfend; σύμμαχα ὅρκια, Eid beim Schutzbündnis. Gew. ὁ σύμ., der Kampf-, Bundesgenosse. Überh. helfend, zustatten kommend
 • συμ-μεθ-αρμόζω, mit od. zugleich umstimmen, umändern
 • συμ-μεθ-ελκύω u. συμ-μεθ-έλκω, zusammen weg- od. hinüberziehen
 • συμ-μέθ-εξις, ἡ, die Mitteilnahme
 • συμ-μεθ-έπω, mit betreiben od. verwalten
 • συμ-μεθ-ίστημι, mit umstellen od. umsetzen; mit weg- u. an eine andere Stelle treten
 • συμ-μεθύω, u. συμ-μεθύσκομαι, sich mit od. zugleich in Wein berauschen
 • συμ-μειόω, mit od. zugleich verringern
 • συμ-μειρακι-ώδης, ες, zugleich od. ganz kindisch
 • συμ-μελαίνω, mitschwärzen
 • συμ-μελαν-ειμονέω, mit od. zugleich schwarze Kleider tragen
 • συμ-μελετάω, mitüben
 • συμ-μελής, ές, mitsingend, übereinstimmend
 • συμ-μεμετρημένως, nach dem Ebenmaße, nach Verhältnis
 • συμ-μένω, mit, zugleich, zusammen bleiben, verbleiben, ausdauern, Bestand haben
 • συμ-μερίζω, mitteilen, pass. mit einem Anteil bekommen, Anteil haben
 • συμ-μεριστής, ὁ, der Teilnehmer
 • συμ-μερίστρια, ἡ, Teilnehmerin
 • συμ-μεσ-ουρανέω, zugleich mitten am Himmel stehen, culminieren
 • συμ-μεσ-ουράνησις, εως, ἡ, gleicher Stand mitten am Himmel, gleiche Mittagslinie
 • συμ-μεσ-ουράνιος, zugleich mitten am Himmel stehend
 • συμ-μετα-βαίνω, mit od. zugleich übergehen
 • συμ-μετα-βάλλω, mit od. zugleich umwerfen, umändern; pass. sich mit verändern, anderen Sinnes werden
 • συμ-μετα-δίδωμι, mitteilen, bes. um darüber zu beratschlagen
 • συμ-μετ-αίτιος, mitschuldig, Mitursache
 • συμ-μετα-κῑνέω, mit od. zugleich umstellen, umändern
 • συμ-μετα-κοσμέω, mit umordnen, bes. im Äußeren; von der Tracht
 • συμ-μετα-λαμβάνω, mit Teil od. Anteil nehmen
 • συμ-μετα-πίπτω, mit umfallen, umschlagen, sich ändern
 • συμ-μετα-ποιέω, mit od. zugleich anders machen, verändern
 • συμ-μετα-σχηματίζω, mit od. zugleich umgestalten
 • συμ-μετα-τίθημι, mit od. zugleich umstellen; pass., sich mit ändern; ταῖς πραγμάτων μεταβολαῖς συμμετατίϑεσϑαι, = sich in den Wechsel schicken
 • συμ-μετα-φέρω, mit od. zugleich wegtragen, wegsetzen
 • συμ-μετα-χειρίζομαι, mit, zugleich handhaben, behandeln
 • συμ-μετ-έρχομαι, mit oder zugleich wonach gehen u. es holen
 • συμ-μετ-έχω, mit Teil haben
 • συμ-μετ-εωρίζω, mit od. zugleich erheben
 • συμ-μετ-εωρο-πολέω, mit anderen die Untersuchung überirdischer Dinge betreiben
 • συμ-μετ-οικέω, mit umziehen, anders wohin ziehen (bes. als Colonist)
 • συμ-μετ-οικίζω, mit od. zugleich wohin versetzen, in andere Wohnsitze, bes. als Colonisten
 • συμ-μέτ-οχος, mit Anteil habend
 • συμ-μετρέω, wonach abmessen, etwas womit in ein gutes Verhältnis od. Ebenmaß bringen, passend od. geschickt wozu machen. Gew. ὥραν συμμετρήσασϑαι, sich die Tageszeit berechnen; pass., καί μ' ἦμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ λυπεῖ, τί πράσσει, = wenn ich den Tag berechne; καὶ τῷ μακρῷ γε συμμετρούμενος χρόνῳ ἔφϑιτο, er starb der langen Lebensdauer entsprechend, vor Alter, als Greis
 • συμ-μέτρησις, ἡ, Abmessung
 • συμ-μετρητής, ὁ, der Abmesser
 • συμ-μετρία, ἡ, Ebenmaß, Gleichmaß, richtiges Verhältnis; ein wahrnehmbares Verhältnis
 • συμ-μετριάζω, das Ebenmaß halten
 • σύμ-μετρος, abgemessen wonach, verhältnismäßig, dah. gleichmäßig, passend, angemessen; δαλὸν ἥλικα, σύμμετρόν τε διὰ βίου, durch das Leben mit dauernd; ξύμμετρος γὰρ ὡς κλύειν, in verhältnismäßiger Nähe, nahe genug, um hören zu können; adv., συμμέτρως ἔχειν τάχους, eine angemessene Geschwindigkeit haben
 • συμ-μηκίζω, womit oder wonach verlängern
 • συμ-μηνία, ἡ, die Zwischenzeit zwischen dem Mondschein, wenn der Mond nicht scheint, interlunium
 • σύμ-μηρος, mit zusammen od. nahe an einander stoßenden Schenkeln
 • συμ-μηρύομαι, zusammenwickeln, -weben
 • συμ-μήρῡσις, ἡ, das Zusammenwickeln, -weben
 • συμ-μήστωρ, ορος, ὁ, Mitberater
 • συμ-μητιάομαι, mit, zusammen beraten
 • συμ-μηχανάομαι, mit oder zugleich künstlich einrichten, verschaffen; mit ersinnen, zusammen Entwürfe machen

  <<< list operone >>>