211 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

πυκνό-πορος - πυρσό-κομος • πυκνό-πορος, mit dichten od. häufigen Gängen
 • πυκνό-πτερος, dichtbefiedert, in dichten Scharen herumfliegend
 • πυκνόῤ-ῥαξ, ραγος, mit dichten Beeren
 • πυκνόῤ-ῥιζος, mit dichten oder häufigen Wurzeln
 • πυκνός, u. πυκινός, a) von der Beschaffenheit einer Masse: dicht, fest, derb, im Ggstz des Lockeren u. Losen; λέχος, eigtl. wohl von dichter, festgeschüttelter Streu od. festgestopftem Bett; b) von der Verbindung einzelner Teile zu einem Ganzen: dicht gedrängt, in dichten Scharen, nahe beisammen, im Ggstz des Zerstreuten, Vereinzelten, weit aus einander Liegenden; πυκιναὶ φάλαγγες, πυκναὶ στίχες, dichte Scharen; βέλεα, λίϑοι, in dichter Menge abgeschossen, geworfen; πυκνοῖσιν λάεσσιν, mit dicht gehäuften Steinen; πυκνὰ καρήατα, dicht gedrängte Köpfe, Kopf an Kopf gedrängt; πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοις, dicht an einander gedrängt; πυκνὰ πτερά, dicht gefiederte Flügel; bes. vom dichten Laube, dichter Waldung: ὄζοι. In der Musik das wiederholte Angeben desselben Tones; c) fest zusammengefügt, verschlossen. Übh. tüchtig in seiner Art; πυκινὸν ἄχος, ein tüchtiges, großes Leid; übertr. auf den Geist: πυκιναὶ φρένες, ursprünglich = dichtes, festes Zwerchfell, was als der Sitz eines tüchtigen Verstandes galt; ἐφετμή, verständig; μῠϑος , ein tüchtiges, verständiges Wort; dah. liegt auch schlaues, vorsichtiges Verbergen der Absicht darin, wie πυκινὸς λόχος; ἠμὲν ἀνακλῖναι ἠδ' ἐπιϑεῖναι, wobei man an den eigentlichen Ort des Hinterhalts, das Versteck denken muß; von Menschen: klug, verschlagen. Adv. a) bes. ϑύραι, σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι, dicht, fest verbunden, fest verschlossen; übertr., πυκινῶς ἀκάχημαι, ich betrübe mich tüchtig, sehr; πυκινῶς ὑποϑήσομαι, nachdrücklich, bedächtig ermahnen, raten; b) dicht
 • πυκνό-σαρκος, mit dichtem, derbem Fleische
 • πυκνο-σπορέω, dicht säen
 • πυκνο-σπόρος, dicht säend; πυκνόσπορος, dicht gesäet, besäet
 • πυκνό-στημος, mit dichtem Faden
 • πυκνό-στικτος, dicht gepunktet, bunt
 • πυκνό-στυλος, mit dichten, dichtstehenden od. vielen Säulen
 • πυκνότης, ητος, ἡ, Dichte, Dichtigkeit; Häufigkeit, der μανότης entgeggstzt; vom Fleische; τῶν μεταβολῶν, Häufigkeit. Übertr., Bedachtsamkeit, Klugheit
 • πυκν-όφθαλμος, mit dichtstehenden od. vielen Augen; mit vielen Augen = Knospen
 • πυκνό-φυλλος, dichtblätterig
 • πυκνόω, dicht oder fest machen; das Fleisch, bes. die Glieder der Schlachtordnung; vom Leibe: verstopfen; von Demosthenes, daß er τὴν φωνὴν γυμνάσασϑαι λόγους τινὰς ἢ στίχους ἅμα τῷ πνεύματι πυκνουμένῳ προφερόμενον, was Cic. wiedergibt durch: summa voce versus multos uno spiritu pronuntiare. Übertr., πάντα τρόπον σαυτὸν στρόβει πυκνώσας, nimm dich zusammen und tummle dich auf alle Weise, versuche alle Mittel
 • πύκνωμα, τό, das, was dicht oder fest macht, das Dichtumgebende, die Kleidung, der Schlachtordnung
 • πύκνωσις, ἡ, das Dicht- oder Festmachen; bes. in der Schlachtordnung, die Glieder
 • πυκνωτικός, dicht od. fest machend; φάρμακα, die die Öffnungen der Haut verschließen oder erschlaffte Teile stärken
 • πυκτεῖον, τό, Ort od. Kampfplatz für Faustkämpfer, u. von πυκτός, Bücherschrank
 • πύκτευσις, ἡ, das Kämpfen mit der Faust, der Faustkampf
 • πυκτευτής, ὁ, der Faustkämpfer
 • πυκτεύω, die Kunst des πύκτης, den Faustkampf üben, mit der Faust kämpfen
 • πύκτης, ὁ, der Faustkämpfer; als Unterscheidungszeichen des πύκτης vom παλαιστής angegeben: ὦσαι τῇ πληγῇ, mit Faustschlägen seinen Gegner von der Stelle drängen, während der παλαιστής ihn durch Ringen zu Boden zu werfen sucht
 • πυκτικός, zum Faustkämpfer gehörig; πυκτικὸς γενόμενος, ein geschickter Faustkämpfer; ἡ πυκτική, die Kunst des Faustkampfes
 • πυκτίς, ἡ, Schreibtafel
 • πυκτοσύνη, ἡ, die Kunst des πύκτης
 • πυλ-αγόρας, ὁ, ein als Redner zur Versammlung der Amphiktyonen nach Pylä Abgesandter; übh. Gesandter eines hellenischen Staates bei der amphiktyonischen Bundesversammlung
 • πυλ-αγορέω, ein πυλαγόρας, Gesandter eines hellenischen Staates bei der Amphiktyonenversammlung sein
 • πυλαία, ἡ, 1) sc. σύνοδος, eigtl. die Herbstversammlung der Amphiktyonen in Pylä od. in Anthela bei Pylä, übh. die Versammlung der Amphiktyonen, die dazu versammelten Gesandten der hellenischen Bundesstaaten; 2) das Recht, Gesandte zur Amphiktyonenversammlung zu schicken, die Teilnahme am Amphiktyonenbunde; 3) auch der Versammlungsort selbst zu Anthela beim Tempel der amphiktyonischen Demeter u. der Artemis
 • πυλαιαστής, ὁ, ein Possenerzähler, Marktschreier u. dgl., die sich zur Zeit der Amphiktyonenversammlung aus ganz Griechenland in Pylä u. Delphi zusammenfanden
 • πυλαϊκός, possenhaft
 • πύλαιος, 1) an der Tür, Pforte; 2) die Amphiktyonenversammlung zu Pylä betreffend; sprichwörtlich ταυτὶ μὲν παντάπασιν ἐκ πίνακος καὶ πυλαίας, das sind Possen, wie sie Bänkelsänger, mit einem Gemälde herumziehend, in großen Versammlungen vorbringen
 • πυλαῒτης, ὁ, der Torhüter
 • πυλαῗτις, ἡ, Beiwort der Athene
 • πυλᾱ-μάχος, torerstürmend
 • πυλ-άρτης, ὁ, Beiwort des Gottes der Unterwelt, der die Tore der Unterwelt fest angefügt oder verschlossen hält, oder ὁ ταῖς πύλαις προςηρτημένος, der Türhüter der Unterwelt
 • πυλα-ωρός, ὁ, Tür- od. Torwächter, Torhüter; von Hunden
 • πυλεών, ῶνος, ὁ, ein Kranz
 • πύλη, ἡ, Tür, Tor der Stadt, des Lagers, des Hauses u. Zimmers; plur., Flügeltüren; πύλας Ἀΐδαο περήσειν, ins Reich der Toten eingehen werden; ein Teil der Leber; Paß im Gebirge; überh. Öffnung
 • πυλη-δόκος, ὁ, der an der Tür Empfangende od. Auflauernde, Beiwort des Hermes; dah. Türwächter, Türsteher
 • πυλίς, ίδος, ἡ Türchen
 • πυλο-ειδής, ές, von der Art oder Gestalt eines Tores
 • πύλος, ὁ, Tür, Tor
 • πυλ-ουρός, ὁ, Türwächter
 • πυλ-οῦχος, Türen, Tore habend, haltend, beschützend
 • πυλόω, mit Türen oder Toren versehen
 • πύλωμα, τό, Verschluß durch Tore, Tor
 • πυλών, ῶνος, ὁ, Tor; Gebäude über dem Tore: Portal, der Turm mit dem Tore; τετράϑυρος, mit vier Türen; ὑψηλός, Vorsaal, Vorzimmer
 • πυλ-ωρέω, Türhüter oder Türwächter sein
 • πυλώριον, τό, Hütte od. Wohnung des Türhüters
 • πυλ-ωρός, ὁ, Torhüter; übh. Wächter, Beschirmer; der untere Magenmund, durch welchen die Speisen in die Därme übergehen
 • πυματ-ηγόρος, zuletzt sprechend
 • πύματος, der äußerste, letzte, vom Raume u. von der Zeit; πύματόν τε καὶ ὕστατον, zum letzten Male
 • πύνδαξ, ακος, ὁ, der Grund od. Boden eines Gefäßes, auch: Griff des Schwertes
 • πυνθάνομαι, fragen, erfragen, erforschen, erkunden, vernehmen; πεύϑετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος, er vernahm nach Kypros hin den Ruhm; εἰ γὰρ ἐγὼ πυϑόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα, hätte ich erfahren, daß er diese Reise vorhabe; τινός τι, von einem, durch ihn etwas hören, erfahren, etwas aus jemandes Munde hören; τινός, ἦ μάλα λυγρῆς πεύσεαι ἀγγελίης, du wirst eine sehr traurige Nachricht zu hören bekommen; ἔρχεο πευσόμενος πατρός, von dem Vater, über den Vater etwas zu erfahren; πυϑέσϑην ἡνιόχοιο πεσόντος, sie merkten, daß der Rosselenker fiel, von den Rossen gesagt; παρά τινος, von einem erfahren
 • πύξ, fäustlings; πὺξ τοὺς δακτύλους ἔχει, er hat die Finger eingezogen, in der geballten Faust; mit geballter Faust; πὺξ ἐνίκησα, im Faustkampf; πὺξ ἀγαϑὸν Πολυδεύκεα, der im Faustkampfe tüchtig war, der gute Faustkämpfer
 • πυξ-άκανθα, ἡ, Buchsbaumdorn
 • πυξεών, ῶνος, ὁ, Buchsbaumhain
 • πυξίζω, gelb sein, wie Buchsbaumholz, bleich aussehen
 • πύξινος, von Buchsbaumholz; dem Buchsbaum an Farbe gleich, bleich, gelb; so nannten die Comiker den Chairephon
 • πυξίον, τό, Schreibtafel von Buchsbaumholz, auch zum Malen
 • πυξίς, ίδος, ἡ, Büchse aus Buchsbaumholz
 • πυξο-γραφέω, auf Buchsbaumholz schreiben oder zeichnen
 • πυξο-ειδής, ές, buchsbaumähnlich od. -artig
 • πύξος, ἡ, der Buchsbaum, das Buchsbaumholz; die bleichgelbe Farbe des Buchsbaumholzes
 • πυξ-ώδης, ες, voll von Buchsbaum
 • πῡο-ειδής, ές, eiterartig
 • πῦον, τό, Eiter
 • πῡο-ποιέω, zu Eiter machen
 • πῡο-ποιός, Eiter machend, zum Eitern bringend
 • πῡοῤ-ῥοέω, von Eiter fließend,
 • πῡόῤ-ῥοια, ἡ, Eiterfluß
 • πῡόῤ-ῥοος, von Eiter fließend
 • πῦος, ὁ, die erste Muttermilch, colostrum, colostra, sowohl von Menschen als von Tieren; die letztere war ein beliebtes Gericht, Briesmilch, Briest, Bienst; πύον λευκόν, die Milch
 • πῡ-ουλκός, den Eiter herausziehend, eine Art Spritze
 • πῡόω, vereitern, zur Eiterung bringen
 • πυππάζω u. πυπάζω, eigtl. πύππαξ od. πύπαξ rufen und seine Verwunderung dadurch zu erkennen geben; τινά, einen laut bewundern
 • πύππαξ u. πύπαξ, Ausruf der Verwunderung, des Erstaunens, potz! potztausend!
 • πῦρ, τό, das Feuer; πῠρ μέγα καιόντων, anzünden; pass., ἐπεὶ κατὰ πῠρ ἐκάη, da das Feuer niedergebrannt war; bes. das Feuer des Scheiterhaufens, dah. die Leichenbestattung; ἵνα πυρὸς λελάχωσι ϑανόντα, daß sie den Toten teilhaftig machen des Feuers, ihn bestatten; das Opferfeuer; ἐν πυρὶ γενέσϑαι, in Feuer aufgehen, = zu Rauch werden, zu nichte werden; πυρά, die Wachtfeuer; πῠρ πνέειν, Feuer schnauben; das Feuer als Element; τὰ πυρά, Wachtfeuer; διὰ πυρὸς ἰέναι, durchs Feuer laufen, sich freiwillig in die größte Gefahr begeben; τὴν ἐκ πυρὸς παρέχεσϑαι χάριν, welche die Feuerprobe bestanden hat; Fieberhitze, πυρετός. Übtr., Feuer, Heftigkeit, Leidenschaftlichkeit bes. von der Liebe
 • πυρά, ἡ, die Stelle, wo Feuer angezündet wird; bes. Scheiterhaufen, zum Verbrennen der Leichen; πυρὴν συννῆσαι, einen Scheiterhaufen aufschichten; ἅπτειν, ihn anzünden; Opferherd, Altar zu Brandopfern u. das darauf brennende Feuer. Übh. Feuerhaufen, Feuermasse; πυρὰ λαμπάδων, ein Haufen brennender Fackeln
 • πυρ-άγρα, ἡ, Feuerzange
 • πυράζω, verbrennen
 • πύραθος, ὁ, Ziegenkot
 • πυρ-αιθεῖον, τό, ein Tempel, in dem die πύραιϑοι das Feuer anbeteten
 • πυρ-αιθής, ές, feurig, hitzig
 • πύρ-αιθοι, οἱ, die Feueranbeter Persiens
 • πυρ-αίθω, Wachtfeuer anzünden
 • πυρ-άκανθα, ἡ, Feuerdorn, ein wildwachsender, dorniger Strauch
 • πυρ-ακτέω, u. πυρ-ακτόω, im Feuer herumdrehen, u. so anglühen, härten; anzünden, -brennen
 • πυρ-άκτωσις, ἡ, das Glühendmachen, Ansengen, Anbrennen
 • πυρ-άμη, ἡ, Feuereimer
 • πῡρ-αμητός, ὁ, die Weizenernte u. die Zeit derselben
 • πυραμιδόω, wie eine Pyramide gestalten
 • πυραμικός, wie eine Pyramide gestaltet
 • πῡράμινος, von Weizen
 • πῡραμίς, ίδος, ἡ, die Pyramide. Auch eine Kuchenart, wahrscheinlich von der Gestalt benannt
 • πῡραμο-ειδής, ές, Pyramiden ähnlich
 • πῡραμοῦς, ὁ, ein Kuchen von geröstetem Weizen mit Honig, den der bekam, welcher die Nacht über bei der παννυχίς wachend aushalten konnte; τοῠ γὰρ τεχνάζειν ἡμέτερος ὁ πυραμοῠς, in der List ist der Kuchen unser, = bin ich des Sieges gewiß
 • πυρ-αυγής, ές, feuerglänzend
 • πύρ-αυνον, τό, die Kohlenpfanne
 • πυρ-αύστης, ὁ, die Lichtmotte; πυραυστουμόρος, der Lichtmottentod
 • πυρ-ά-φλεκτος, vom Feuer nicht verbrannt
 • πυρ-βόλος, Feuer werfend
 • πυργηδόν, turmweise, in viereckiger Schlachtordnung, in geschlossenen Gliedern
 • πυργηρέω, einen in seinen Türmen od. Festungswerken einschließen, pass. belagert werden
 • πυργήρης, ες, im Turme od. in den Festungswerken eingeschlossen, von einem Orte, mit Türmen und Festungswerken versehen
 • πύργινος, die Türme oder die Stadt betreffend
 • πυργίτης, ὁ, vom Turme, στροῠϑος, Turmsperling
 • πυργό-βᾱρις, ἡ, Schutzwehr am Turme
 • πυργο-δάϊκτος, Türme zerstörend
 • πυργο-δόμος, Türme erbauend
 • πυργο-ειδής, ές, turmähnlich
 • πυργό-κερας, turmförmig, mit hohen Hörnern
 • πυργο-μαχέω, einen Turm angreifen; vom Turm herab kämpfend, z. B. vom Elephanten
 • πυργο-μάχος, einen Turm angreifend
 • πυργο-ποιέω, einen Turm machen
 • πυργο-ποιΐα, ἡ, Erbauung eines Turmes
 • πυργο-ποιός, einen Turm machend
 • πύργος, Burg, Turm; bes. die zur Verteidigung auf der Stadtmauer angebrachten Mauertürme u. die Ringmauer mit ihren Türmen; übh. jedes hochragende, turmähnliche Gebäude, Befestigungswerk, Schutzwehr, Bollwerk; Schutz; von einzelnen auf Rädern beweglichen, als Belagerungsmaschinen gebrauchten Türmen; ein Hintergebäude mit einem Turm oder Altan, in welchem das weibliche Gesinde ist; πύργοι = ὑψηλότεραι οἰκοδομαί, Zimmer im oberen Stockwerke; eine in geschlossenen Gliedern vorrückende Heeresabteilung, ein Viereck oder ein Zug
 • πυργο-σκάφος, Türme, Mauern untergrabend, zerstörend
 • πυργ-οῦχος, ὁ, Turmträger; Balken, auf welchen ein Turm im Kriegsschiff erbaut ist
 • πυργο-φορέω, einen Turm oder Türme tragen
 • πυργο-φόρος, einen Turm od. Türme tragend
 • πυργο-φύλαξ, ακος, ὁ, Turmwächter
 • πυργόω, betürmen, mit Mauern u. Türmen versehen, befestigen; πυργωϑεὶς ἐλέφας, der mit einem Turme versehen ist; übh. hoch aufbauen, erhöhen, bes. mit dem Nebenbegriffe des Prahlerischen, Prunkenden; π υργοῦντες αὑτούς, sich selbst wichtig machend, von prahlerischen Ärzten; ῥήματα σεμνὰ πυργῶσαι, hochtrabende Ausdrücke auftürmen, von Aeschylus; ἡ μὲν τῇδ' ἐπυργοῦτο στολῇ, entweder sich trotzig erheben, übermütig sein, oder zügeln
 • πύργωμα, τό, das Getürmte, der Turm
 • πύργωσις, ἡ, die Auftürmung; = πυργοῠχος im Schiffe
 • πυργωτός, getürmt; ἐμπετάσματα πυργωτά, Kleider in Form eines Turmes gearbeitet, mit zinnenartig ausgezacktem Besatz
 • πυρ-δαής, ές, im Feuer brennend
 • πύρ-δαλον, τό, u. πύρ-δανον, τό, kleines Brennholz; Feuerherd zum Kochen, Küche
 • πύρεθρον, τό, eine hitzige, gewürzige Pflanze
 • πυρεῖον, τό, 1) die Hölzer, welche man als das früheste Feuerzeug brauchte, indem man mit einem Holz an einem anderen hohlen rieb, bis sie sich entzündeten; πυρήϊα, als Erfindung des Hermes bezeichnet; übh. Feuerzeug; 2) eine irdene Kohlenpfanne. Bei den Persern der Ort, wo das heilige Feuer unterhalten wird
 • πυρ-εκ-βόλος, Feuer auswerfend, gebend
 • πυρεκτικός, fieberhaft, zum Fieber gehörig
 • πύρεξις, ἡ, das Fiebern
 • πυρέσσω, fiebern
 • πυρέτιον, τό, leichtes Fieber
 • πυρετός, ὁ, brennende Hitze, Glühhitze; gew. Fieberhitze, Fieber
 • πυρετο-φόρος, Fieber bringend, erzeugend
 • πυρετ-ώδης, ες, feurig, hitzig, bes. fieberartig, Fieberhitze hervorbringend
 • πυρεύς, ὁ, der Feuer Anzündende. Ein sonst unbekanntes Gefäß
 • πυρευστικός, zum Brennen oder zur Feuerung dienend; ξύλα πρὸς χρείαν πυρευστικήν, Holz zur Feuerung
 • πυρευτής, ὁ, der Feuer Anzündende, der beim Feuer etwas tut, bes. der beim Fackellicht Fischende
 • πυρευτική, ἡ, die Nachtfischerei beim Fackellicht
 • πυρεύω, Feuer machen, anzünden, verbrennen
 • πῡρήν, ῆνος, ὁ, der harte Kern des Steinobstes, auch der Weinbeeren, der Fichtenzapfen, Pinienkern. Auch vom Salz, Weihrauch u. ähnlich, ein Korn; der harte Knochen der Fische, im Ggstz der Knorpeln; der runde Knopf an der Sonde
 • πυρ-ήνεμος, Feuer anblasend, anfachend
 • πῡρηνο-ειδής, ές, einem harten Kern ähnlich
 • πῡρηνο-σμίλη, ἡ, ein schneidendes Werkzeug mit einem breiten Ende
 • πῡρην-ώδης, ες, καρπός, eine Frucht mit hartem Kerne
 • πῡρη-τόκος, Weizen erzeugend
 • πυρη-τόκος, Feuer erzeugend
 • πῡρη-φάτος, Weizen tötend, vom Mühlsteine
 • πῡρη-φόρος, Weizen tragend
 • πυρία, ἡ, das trockene Dampfbad od. Schwitzbad; der Ort dazu, der gew. πυριατήριον heißt; auch eine Badewanne; πυρευτική, Fischfang beim Fackelscheine
 • πυρι-άλωτος, mit Feuer verheert
 • πυρίᾱμα, τό, trockenes Schwitzbad
 • πυρίᾱσις, ἡ, das Erwärmen durch ein trockenes Schwitzbad
 • πυριάτη, ἡ, die erste Milch von einer Kuh, die eben gekalbt hat, od. von einem anderen milchenden Haustiere, welche ein beliebtes Gericht war (die Holländer nennen es Beestkoock)
 • πυριᾱτήριον, τό, der Ort, wo die Schwitzbäder gebraucht wurden, sudatio; als ein Teil des Gymnasiums genannt
 • πυριᾱτός, durch das trockene Schwitzbad erwärmt = πυριάτη
 • πυριάω, durch ein trockenes Schwitzbad od. Dampfbad erwärmen und in Schweiß bringen
 • πυρι-βήτης, ὁ, der über dem Feuer Stehende
 • πυρί-βιος, im Feuer lebend
 • πυρί-βλητος, mit Feuer geworfen
 • πυρι-βρῑθής, ές, feuerbelastet
 • πυρί-βρομος, im Feuer, am Feuer od. durch Feuer brausend, vom Zeus u. Eros
 • πυρί-βρωτος, vom Feuer verzehrt
 • πυρι-γενέτης, ὁ, im Feuer gearbeitet, geschmiedet
 • πυρι-γενής, ές, vom od. im Feuer erzeugt
 • πυρί-γληνος, mit feurigen Augen
 • πυρι-γλώχῑν, ῑνος, mit feuriger Spitze
 • πυρι-γόνος, Feuer erzeugend; πυρίγονος, vom, im Feuer erzeugt
 • πυρί-δαπτος, vom Feuer verzehrt
 • πυρί-δρομος, im Feuer laufend, feuriges Laufs
 • πυριευτής, ὁ, der bei Fackelschein Fischende
 • πυρί-εφθος, im od. am Feuer gekocht; bes. τὸ πυρίεφϑον, = πυριάτη, die erste Muttermilch, erwärmt, zum Essen bereitet
 • πυρι-ήκης, ες, mit feuriger Spitze, im Feuer zugespitzt und gehärtet
 • πυρι-θαλπής, ές, am od. im Feuer erwärmt
 • πυρί-καυστος, mit Feuer gebrannt, angebrannt u. gehärtet
 • πυρι-καύτωρ, ορος, ὁ, der mit Feuer brennende
 • πυρί-κμητος, am od. im Feuer gearbeitet; χρώς, verbrannt
 • πυρι-κοίτης, ες, worin Feuer liegt u. aufbewahrt wird
 • πυρι-κρόταφος, am Feuer oder heiß gehämmert
 • πυρί-κτυπος, im Feuer krachend, platzend
 • πυρι-λαμπής, ές, mit Feuer oder wie Feuer glänzend
 • πυρι-λαμπίς, ίδος, ἡ, Feuerwurm, Johanniswurm
 • πυρί-ληπτος, vom Feuer ergriffen, auch act., Feuer in sich habend u. nährend
 • πυρι-μάλακτος, im Feuer erweicht
 • πυρι-μανέω, in ein heftiges Feuer ausbrechen, leicht Feuer fangen
 • πυρι-μάρμαρος, feuerglänzend
 • πυρί-μαχος, feurig im Kampfe; mit dem Feuer kämpfend, von einer Steinart, die dem Feuer widersteht
 • πυρί-μορφος, von der Gestalt des Feuers
 • πύριμος, vom Weizen
 • πῡρίνη, ἡ, der harte Kern der Oliven
 • πύρινος, vom Feuer
 • πύρινος, vom Weizen
 • πυρίον, τό, Räucherfaß
 • πυρί-παις, ὁ, ἡ, Feuerkind, Sohn des Feuers, Bacchus
 • πυρι-πληθής, ές, voll Feuer
 • πυρι-πλήθω, voll Feuer sein
 • πυρί-πλοκος, im Feuer verbunden
 • πυρι-πνέω, Feuer schnauben
 • πυρί-πνοος, Feuer schnaubend; übh. feurig
 • πυρι-σμάραγος, im oder vom Feuer tosend, krachend
 • πυρί-σπαρτος, Feuer säend
 • πυρι-σπείρητος, mit Feuer umwunden
 • πυρι-σπόρος, Feuer säend; πυρίσπορος, im Feuer gesäet, geboren
 • πυρίσ-σοος, aus dem Feuer gerettet
 • πυρί-στακτος, Feuer träufelnd, vom Aetna
 • πυρι-στάτης, ὁ, ein über das Feuer zu stellender Dreifuß
 • πυρι-στεφής, ές, mit Feuer gekränzt, umgeben
 • πυρι-σφρήγιστος, mit Feuer besiegelt
 • πυρίτης, ὁ, vom Feuer; λίϑος, Feuerstein, auch Kupferkies, Schwefelkies
 • πῡρίτης, ὁ, von Weizen
 • πυρι-τόκος, Feuer erzeugend
 • πυρι-τρεφής, ές, mit, vom, im Feuer genährt
 • πυρι-τρόφος, Feuer nährend
 • πυρί-τροχος, feurig laufend
 • πυρί-φατος, vom Feuer zerstört
 • πυρι-φεγγής, ές, feuerleuchtend
 • πυρι-φλεγής, ές, u. πυρι-φλέγων, ὁ, im Feuer od. vom Feuer brennend; von Fieberhitze; ῥεῖϑρον, der Pyriphlegethon
 • πυρί-φλεκτος, mit od. im Feuer verbrannt; übh. feurig; von der Farbe
 • πυρί-φλογος, feuerflammend
 • πυρί-φοιτος, im Feuer gehend
 • πυρί-χρως, ὁ, ἡ, feuerfarbig
 • πυρ-κᾱεύς, ὁ, der Feuer Anzündende; so hieß eine Tragödie des Aeschylus Προμηϑεὺς ὁ π
 • πυρ-καϊά, ἡ, eine Stelle, wo Feuer angezündet ist; bes. Scheiterhaufen, zum Verbrennen der Leichen; das angezündete Feuer, die Feuersbrunst; ἐπίστασϑε γὰρ ἐν τῷ πεδίῳ πολλὰς μορίας οὔσας καὶ πυρκαϊὰς ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐμοῖς χωρίοις, aus abgebrannten Stämmen wild wieder ausschlagende Ölbäume
 • πυρ-κόος, ὁ, der das Opferfeuer Betrachtende u. daraus Weissagende, bes. in Delphi; dah. heißen die Delpher selbst πυρκόοι
 • πυρναῖος, eßbar, reif; von der Farbe gelb
 • πύρνον, τό, Weizenbrot; übh. Stück Brot; die Baumfrucht καρπὸς δρύϊνος
 • πυρο-βόλος, Feuer werfend, schleudernd; τὰ πυροβόλα, Brandpfeile, die zünden, wo sie treffen
 • πῡρο-βόρος, Weizen essend
 • πῡρο-γενής, ές, aus Weizen entstanden, daraus gemacht, vom Biere
 • πυρο-δαίσιον, τό, Ort zum Feueranzünden, Herd, Küche
 • πῡρο-δόκος, Weizen aufnehmend, enthaltend
 • πυρο-ειδής, ές, feuerähnlich
 • πῡρο-ειδής, ές, weizenähnlich
 • πυρόεις, εσσα, εν, feurig; ὁ πυρόεις, der Planet Mars
 • πυρο-εργής, ές, in oder am Feuer arbeitend; ἄνδρες, Feuerarbeiter
 • πῡρο-καπηλεύω, mit Weizen handeln
 • πυρο-κλοπία, ἡ, das Feuerstehlen des Prometheus
 • πυρο-κλόπος, Feuer stehlend
 • πυρο-λαβίς, ίδος, ἡ, Feuerfasserin, Feuerzange
 • πυρο-λόγος, Weizen lesend, sammelnd od. mähend
 • πυρο-μαντεία, ἡ, u. πυρο-μαντία, ἡ, das Wahrsagen aus dem Feuer
 • πυρό-μαντις, ὁ, ἡ, der aus dem Feuer Wahrsagende
 • πῡρο-μετρέω, Weizen messen
 • πῡρο-μέτρης, ὁ, u. πῡρο-μετρητής, ὁ, der Weizenmesser
 • πυρο-ποίκιλος, mit feuerfarbigen Flecken
 • πῡρο-πωλεῖον, τό, Ort, wo Weizen verkauft wird
 • πῡρο-πωλέω, Weizen verkaufen, mit Weizen handeln
 • πῡρο-πώλης, ὁ, Weizenverkäufer
 • πυροῤ-ῥαγής, ές, im Feuer reißend, berstend, darin geplatzt; ψοφεῖ λάλον τι καὶ πυροῤῥαγές, wie ein im Brennen zerborstener Topf
 • πῡρός, ὁ, der Weizen; als Pferdefutter, Futter der Gänse
 • πυρο-σθενής, ές, feuermächtig
 • πῡρο-τομία, ἡ, Weizenschnitt, Weizenernte
 • πῡρο-φόρος, Weizen tragend od. hervorbringend; νῆες, Weizen herbeiführend
 • πυρόω, brennen, verbrennen; πυρούμενος Δήμωνι, für D. in Liebe entbrannt; καϑαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα ϑεείῳ, reiniget mit Schwefel; φλὲψ πυροῠται, entzündet sich
 • πυρ-παλαμάομαι, eigtl. mit Feuer handtieren, verbrennen, zerstören; πυρπαλάμησεν, er trieb listige Streiche
 • πυρ-πάλαμος, feurig geschwungen, βέλος, der Blitz; feuerschnell wirkend, tätig; ποικίλος τὸ ἦϑος, listig, verschlagen
 • πυρ-πολέω, sich am Feuer beschäftigen, Feuer anzünden u. es unterhalten; τοὺς ἄνϑρακας, Kohlen anfachen; οἰ. κίαν, τὴν πόλιν, mit Feuer verwüsten; übh. sengen, brennen
 • πυρ-πόλημα, τό, das Wachtfeuer, das durch Feuer Verwüstete
 • πυρ-πόλησις, ἡ, das Verwüsten durch Feuer
 • πυρ-πόλος, sich im Feuer aufhaltend, mit Feuer verkehrend, mit Feuer verwüstend; Beiwort des Bacchus, entweder weil er im Feuer unter Zeus' Blitzen und Donnern erzeugt ward, oder weil man bei seiner nächtlichen Feier Feuer und Fackeln anzündete; durch Feuer verwüstet
 • πύῤῥα, ἡ, ein rötlicher Vogel auch πυῤῥίας genannt
 • πυῤῥάζω, feuerrot sein
 • πυῤῥάκης, ὁ, u. πυῤῥάκων, der Rötliche
 • πυῤῥαλίς, ίδος, ἡ, ein rötlicher Vogel, wahrscheinlich eine wilde Taubenart; ἐλαῖαι πυῤῥαλίδες od. πυραλλίδες, rötliche od. goldgelbe Oliven
 • πυῤῥίας, ὁ, 1) eine rötliche Schlangenart; 2) ein Vogel
 • πυῤῥιάω, u. πυῤῥίζω, rötlich od. feuerfarbig sein
 • πυῤῥίχη, ἡ, sc. ὄρχησις, ein Waffentanz (nach seinem Erfinder benannt oder von dem braunrötlichen Schimmer des Erzes, womit die Tanzenden bewaffnet waren
 • πυῤῥιχιακός, im pyrrhichischen Versmaße, Gramm.
 • πυῤῥιχίζω, in Waffen od. den Waffentanz tanzen
 • πυῤῥίχιος, ον, die πυῤῥίχη betreffend; πούς, ein aus zwei kurzen Silben bestehender Versfuß, weil er in der πυῤῥίχη häufig vorkam
 • πυῤῥιχιστής, ὁ, der den Waffentanz Tanzende
 • πυῤῥιχιστικός, zum Waffentänzer od. zum Waffentanze gehörig
 • πυῤῥό-γειος, von od. mit roter Erde
 • πυῤῥο-γένειος, mit rötlichem Barte
 • πυῤῥό-θριξ, τριχος, mit rötlichem Haare
 • πυῤῥο-κόραξ, ακος, #8001;, eine Rabenart mit rötlichem Schnabel
 • πυῤῥ-οπίπης, ὁ, der lüstern nach goldlockigen Knaben Gaffende, Goldlockenäugler, von Kleon, mit Anspielung auf πυροπίπης, nach Weizen, = nach der Beköstigung im Prytaneion äugelnd
 • πυῤῥο-ποίκιλος, rötlich-bunt, bes. der rote Granit
 • πυῤῥός, feuerfarben, feuerrot, rötlich, in verschiedenen Abstufungen der Farben, bis zum Blonden hin; bes. die Farbe des ersten Bartes
 • πυῤῥότης, ητος, ἡ, Feuerfarbe, rötliche, goldgelbe Farbe
 • πυῤῥούλας, ὁ, ein rötlicher Vogel
 • πυῤῥόω, rötlich od. rotbraun machen
 • πυῤῥ-ώδης, ες, rötlich von Ansehen
 • πυρσαίνω, feuerrot machen
 • πυρσ-αυγής, ές, feuerglänzend
 • πυρσεία, ἡ, eine durch Feuerzeichen oder durch Fackeln gegebene Nachricht
 • πυρσευτήρ, ῆρος, ὁ, λουτρῶν, Heizer der Backöfen
 • πυρσευτής, ὁ, der durch Feuerzeichen oder Fackeln Nachricht Gebende
 • πυρσεύω, durch Feuerzeichen oder angezündete Fackeln Nachrichten, Signale geben; εὖ πυρσεύετέ μοι κραυγὴν ἀγῶνος τοῠδε , gebet mir durch euer Geschrei Nachricht vom Kampfe; überh. entzünden, anbrennen; αἰϑομένῳ χαλκῷ ταναὴν τρίχα πυρσεύοντες, feurig, rot machend
 • πυρσο-βολέω, Feuerstrahlen werfen
 • πυρσο-βόλος, Feuerstrahlen werfend
 • πυρσο-γενής, ές, aus Flammen geboren
 • πυρσο-δυνάστης, ὁ, Herr des Feuers
 • πυρσο-έλικτος, im Feuer sich windend
 • πυρσό-κομος, u. πυρσό-κορσος, mit feuerfarbenem, blondem Haare

  <<< list operone >>>