208 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

προς-συν-οικέω - προ-τονίζω • προς-συν-οικέω, noch dazu, mit anderen nach einem Orte hingehen u. ihn bewohnen
 • προς-συν-οικίζω, mit an einen anderen Wohnsitz versetzen; ϑυγατέρα, noch dazu seine Tochter zur Frau geben; übertr. von einer Seele, die mit einer anderen in eine Wohnung gebracht wird
 • προς-συν-τίθεμαι, noch dazu mit einander verabreden
 • πρός-σφαγμα, τό, das wobei Geschlachtete, τάφῳ, das am Grabe geschlachtete Opfer
 • προς-σφάττω, daran, dabei schlachten
 • προς-σωρεύω, dazu, dabei häufen, anhäufen
 • πρός-ταγμα, τό, Anordnung, Befehl
 • προς-τακτικός, ή, όν, zum Befehlen gehörig, gebieterisch; Gramm. ἡ προςτακτική, sc. ἔγκλισις, der Imperativ
 • πρός-τακτος, angeordnet, anbefohlen
 • προς-ταλαιπωρέω, dabei, darüber dulden, leiden, auch Geduld haben, aushalten
 • πρός-ταξις, ἡ, das Hinzuordnen, Hinzustellen, die Verordnung, was aufgelegt wird; der Befehl. Bei den Attikern auch Bestrafung eines Bürgers durch Entziehung einzelner Bürgerrechte, z. B. eine Klage anstellen zu dürfen
 • προς-ταράσσω, noch dazu aufstören, in Unordnung od. Unruhe bringen
 • προς-ταργανόω, woran befestigen, damit verbinden
 • προ-στάς, άδος, ἡ, Vorzimmer. Auch wie prostibulum, eine feile, öffentliche Dirne
 • προ-στασία, ἡ, der Vorstand, das Vorstehen, an der Spitze Stehen; Macht und Gewalt des Vorstehers, Herrschers, sein Ansehen, auch der äußere Glanz, mit dem er auftritt, Gefolge, Pracht; ἡ τοῠ συγγραφέως πρ., das Ansehen des Schriftstellers. Auch Parteiung, Faction, zur Beeinträchtigung eines anderen
 • προ-στασιάζω, vorher in Aufruhr sein od. bringen
 • πρό-στασις, ἡ, das Vorstehen oder Voranstehen, der Vorzug; auch das äußere Ansehen, das Gepränge; dah. auch der leere, äußere Schein, hinter dem man etwas anderes verbirgt; προστασία, προστάς, Vorhalle
 • προς-τάσσω, 1) dazu anordnen, stellen, bes. von Aufstellung der Soldaten; dah. wozu rechnen, zu einer Klasse oder Partei zählen; μοίρῃ τινὶ προςτάσσειν ἑωυτόν, sich zu einer Partei schlagen; ἄρχοντα, dazu einsetzen, vorsetzen; 2) dazu anordnen, gebieten, befehlen; bes. wie imperare, einem etwas auflegen zu leisten; τοῖσι προςετέτακτο ἵππος, es war ihnen Reiterei zu stellen aufgelegt; τὸ προςτεταγμένον, τὰ προςταχϑέντα, Befehle, Aufträge; προςταχϑέν, da es befohlen worden
 • προ-στατεία, ἡ, Amt od. Würde des προστάτης, übh. Aufsicht
 • προ-στατευτικός, ή, όν, zum Vorsteher gehörig
 • προ-στατέω, vorstehen, Vorsteher sein. Zum Schutze davorstehen, beschützen, verteidigen; bevorstehen
 • προ-στατήριος, α, ον, vorstehend, beschützend; vor der Seele stehend, vorschwebend
 • προ-στάτης, ὁ, der Vorstand, Vorsteher, Vorgesetzte, Anführer; bes. der an der Spitze der Partei steht, Parteihaupt; die Hegemonie haben; der Vorstand, Beistand, Beschützer; ἧς (νόσου) σε προστάτην σωτῆρά τε μοῦνον ἐξευρίσκομεν, Beschützer gegen die Krankheit; übh. der für etwas sorgt. Bes. in Athen der Bürger, der als Patron eines Nichtbürgers oder μέτοικος dessen Rechtshändel vor Gericht führte u. ihn in allen bürgerlichen Angelegenheiten vertrat; ὥςτ' οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι, ich werde mich nicht als Schützling des Kreon od. ihn als meinen Schutzherrn einschreiben lassen; ἐπὶ προστάτου οἰκεῖν, von dem Metöken, der in Athen nicht anders sich aufhalten darf, als wenn er einen προστάτης hat; dem röm. patronus entsprechend. Aber: προστάτης ϑεοῠ, der vor einen Gott tritt, um ihn anzuflehen; οἱ προστάται = οἱ ἔμπροσϑεν, die im Vordertreffen
 • προ-στατικός, ή, όν, zum Vorsteher gehörig; ἐπισημασία εὐνοϊκὴ καὶ προστατική, des Wohlwollens und der Ehre
 • προ-σταυρόω, vorn mit Spitzpfählen versehen, u. verschanzen
 • προ-σταφιδόω, vorher in Trauben verwandeln
 • προ-στέγασμα, τό, Vordach, ein zur Bedeckung vorragender Teil
 • προ-στέγιον, τό, u. προ-στέγισμα, τό, Vordach, Vorhalle, Vorraum vor der Tür
 • προ-στεγνόω, vorn od. vorher verstopfen
 • προς-τειχίζω, zur Mauer oder Burg hinzufügen, mit in die Stadtmauer aufnehmen
 • προ-στείχω, vorschreiten, hervorgehen
 • προς-τεκμαίρομαι, noch dazu an Zeichen erkennen, beurteilen
 • προς-τεκταίνομαι, hinzuzimmern
 • προς-τελέω, noch dazu zahlen
 • προ-στέλλω, nach vorn bedecken oder schützen; προστέλλεσϑαί τινα, einen bewaffnet ins Feld stellen. Pass., προὐστάλης ὁδόν = προῆλϑες, du gingst fürder des Weges
 • προ-στένω, u. προ-στενάζω, vorher seufzen
 • προ-στερνίδιος, vor der Brust befindlich; τὸ προστερνίδιον, bei Pferden, eine Bedeckung oder ein Schmuck vorn auf der Brust
 • πρό-στερνος, vor od. an der Brust
 • προς-τέρπω, dazu, dabei ergötzen
 • προ-στεφανόω, vorher bekränzen
 • προς-τεχνάομαι, noch dazu ersinnen, z. B. eine List
 • προ-στηθίδιος, vor der Brust befindlich, ὅπλα, bei Pferden; τὰ προστ. auf der Brust hangende Bilder
 • προς-τήκω, dazu schmelzen, fest anschmelzen, anheften
 • πρός-τηξις, ἡ, Anhänglichkeit
 • προς-τίθημι, dazu, daran, hinan setzen; ϑύρας, die Türflügel anlehnen u. schließen; πρῆγμά τινι, einem noch dazu ein Geschäft auf legen; hinzusetzen, hinzufügen; νᾶσον προςέϑηκε λόγῳ, er feierte die Insel in der Rede; ταύτην πρόςϑου δάμαρτα, nimm dir zur Frau; προςϑεῖναί τινι γυναῖκα, einem ein Weib geben; τῶν ἀρσένων μή μοι πρόςϑῃ μέριμναν, mache mir nicht Sorge über sie; πλέον προςϑείμην, sich mehr hinzufügen, = Vorteil haben; τῷ ϑεῷ προςτιϑῇς τὴν αἰτίαν, zuschieben, beimessen; προςϑεῖναί τινι ἀτιμίην, beilegen, zuschreiben; προςτίϑημι τῷ νόμῳ, zum Gesetze hinzusetzen; ἐξαιρέω, von Buchstaben; ἴδια τοῖς ἀλλοτρίοις, daransetzen, zusetzen, einbüßen; προςτιϑέναι τινὰ τῷ κατϑανεῖν, einen zum Tode verurteilen; sich einem anschließen, ihm beistimmen; τῷ ἀστῷ, = ihm günstig, geneigt sein; προςτίϑεσϑαί τινα, sich einen beifügen, ihn zum Bundesgenossen, Gehilfen machen, ihn mit sich verbinden; πολέμιον, sich einen noch dazu zum Feinde machen; ἰσχύν, seine Macht vergrößerern; προςτίϑεσϑαι πλέον, zunehmen; ὥςτε ἔχϑρας ἑκουσίους πρὸς ταῖς ἀναγκαίαις προςτίϑεσϑαι, noch hinzufügen; πόλεμόν τινι, einem den Keieg erklären; μῆνιν προςϑέσϑαι τινί, Zorn gegen einen hegen; τινί τι προςϑέσϑαι, einem etwas ans Herz legen, dringend anempfehlen
 • προς-τιλάω, anscheißen
 • προς-τῑμάω, zur gesetzmäßigen Strafe noch eine Verschärfung derselben hinzuerkennen
 • προς-τίμημα, τό, die zur gesetzmäßigen Strafe noch hinzukommende Straferhöhung oder Strafschärfung
 • προς-τίμησις, ἡ, das Hinzufügen einer außerordentlichen Schärfung zur gesetzmäßigen Strafe
 • πρός-τῑμον, τό, die vom Gesetz od. vom Richter aufgelegte, zuerkannte Strafe
 • προς-τῑμ-ωρέω, noch dazu beistehen
 • προς-τινάσσω, dazu schwingen
 • προ-στοιχειόω, vorher als Elemente aufstellen
 • προ-στομία, ἡ, die Verbindung der Lippenränder
 • προ-στόμιον, τό, die Mündung
 • προ στομίς, ίδος, ἡ, ein vorn angesetztes Mundstück
 • πρό-στομος, zugespitzt, geschärft
 • πρό-στοον, τό, Vorhalle
 • προς-τραγ-ῳδέω, auf tragische Weise, in Art der Tragödie, bes. mit tragischer Pomphaftigkeit u. Übertreibung hinzusetzen, vergrößern
 • προ-στρατεύομαι, vorher zu Felde ziehen
 • προ-στρατοπεδεύω, auch als sich davor lagern
 • προς-τραχηλίζω, beim Ringen den Gegner um den Hals fassen, den Hals zusammendrücken
 • προς-τρέπω, zuwenden, zukehren; ὑπὸ τῆς φύσεως προςτραπὲν ἐφορμήσει, von der Natur darauf hingeführt, angetrieben; sich wohin wenden; bes. sich mit Bitten u. Flehen, als ἱκέτης, an eine Gottheit wenden, anflehen; act., Ἰαωλκὸν πολεμίᾳ χερὶ προςτραπών, nachdem er sich feindlich gegen Jolkos gewendet
 • προ-τρέφω, dazu, dabei ernähren
 • προς-τρέχω, hinzu- od. hinanlaufen; feindlich anstürmen; übtr., μάλιστα προςτρέχειν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν, sich der Wahrheit nähern; dah. einem beitreten
 • προς-τρίβω, daran reiben, abreiben; durch Anreiben mitteilen, anhängen, zufügen; πληγὰς ἀεὶ προςτρίβεται τοὺς οἰκέτας, gewissermaßen Schläge einreiben, prügeln; bes. mit Schmach, Vorwurf beflecken; Θεμιστοκλεῖ δὲ Παυσανίας μηδὲν ἀδικοῠντι προςετρίψατο τὴν ὑποψίαν τῆς προδοσίας, er machte, daß auch auf ihn der Verdacht des Verrates fiel, welcher Ausdruck wahrscheinlich vom Besudeln mit Schmutz oder angespritzten Farben hergenommen ist; seltener auch von guten Dingen: πλούτου δόξαν τινὶ προςτρίβεσϑαι, einem die Meinung des Reichtums zuwenden, = andere glauben machen, daß er reich ist
 • πρός-τριμμα, τό, was angerieben wird, das Angehängte, Zugefügte, bes. Schmach, Unglück
 • πρός-τριψις, ἡ, das Anreiben
 • προς-τρόπαιος, sich nach einem Orte hin und an jemand wendend; a) von dem, der sich nach einem begangenen Verbrechen, wie einem Morde, als Flehender, ἱκέτης, an einen Gott oder einen Menschen wendet, um Schutz oder Sühnung zu erlangen; προςτρόπαιος ἑστίας μολών, als Schutzflehender zum Herde gekommen; προςτρόπαιον αἷμα, die Blutschuld; der Schutzflehende; b) von dem, auf welchem ein Verbrechen haftet, der Missetäter, der sich durch Blutschuld befleckt hat und dieselbe Befleckung auf alle, denen er sich nähert, überträgt; eben so von Sachen, an denen eine Befleckung od. ein Fluch haftet, verunreinigt, schuldbeladen; τὸ προςτρόπαιον = die Schuld selbst. Aber auch c) der Rächer. Derjenige, an den man sich mit Bitten wendet, bes. ϑεός, δαίμων, der Gott, an den sich der Ermordete wendet, um Rache zu erflehen; auch Ζεὺς προςτρόπαιος, wie ἱκέσιος, an den sich der Schutz oder Reinigung erflehende Verbrecher wendet
 • προς-τροπή, ἡ, eigtl. das sich irgendwohin od. an jem. wenden, gew. von dem mit Bitten an einen sich wendenden, um Hilfe flehenden ἱκέτης gesagt; bes. der sich nach einem begangenen Morde od. anderm Verbrechen an einen Gott od. Menschen zur Sühnung u. Reinigung wendet; das Bitten der Hilfeflehenden, u. übh. Flehen, Gebet; τίνα πόλεως ἐπέστης προςτροπὴν ἐμοῦ τ' ἔχων, welches Ansuchen an die Stadt oder mich habend; προςτρόπαιον, die Blutschuld, Verunreinigung durch ein Verbrechen, dah. προςτροπῇ ἐνέχεσϑαι, mit einer schweren Schuld behaftet sein
 • πρός-τροπος, zugewendet, bes. mit Flehen gewendet
 • πρός-τροχος, rund
 • προς-τυγχάνω, dazu kommen, zufällig treffen, begegnen; erlangen; εἰ πράξει τὸ προςτυχὸν ἑκάστοτε, was sich immer darbietet; dah. τὸ προςτυχόν, das Zufällige, das Ungefähr; ἐκ τοῠ προςτυχόντος, von Ungefähr, durch einen Zufall
 • πρό-στυλος, vorn mit Säulen versehen
 • πρό-στυμμα, τό, das Mittel, mit dem man die Wolle beizt und zubereitet, ehe man sie färbt
 • πρός-τυπος, in halb erhabener Arbeit gemacht, bas- relief, im Ggstz von ἔκτυπος, haut-relief; dah. übh. anliegend
 • προς-τυπόω, in halb erhabener Arbeit machen; übh. platt, fest andrücken
 • πρό-στυπτος, vorher zusammengezogen
 • προς-τύπωσις, ἡ, das Platt- oder Festandrücken eines Körpers zum Festhalten
 • προς-τυφλόω, noch dazu blenden
 • προ-στύφω, vorher zusammenziehen, durch ein zusammenziehendes Mittel dicht machen, wie man die Wolle beizt, um sie echt färben zu können
 • προς-τυχής, ές, das, was einem zustößt, begegnet, zufällig begegnend; τῷ βίῳ, im Leben Unglückssälle gehabt habend; sich wobei befindend, womit beschäftigt
 • προς-υβρίζω, noch dazu, noch mehr beschimpfen, mißhandeln
 • προ-συγ-γίγνομαι, vorher zusammenkommen, τινί, mit einem sprechen
 • προ-συγ-γράφω, vorher zusammenschreiben
 • προ-σύγ-κειμαι, vorher zusammengelegt, festgesetzt, verabredet sein
 • προ-συγ-χέω, vorher zusammengießen, τὰς τάξεις, in Verwirrung bringen
 • προ-συ-ζεύγνῡμι, vorher zusammenjochen
 • προς-υλακτέω, anbellen
 • προ-σῡλάω, vorher rauben
 • προ-συλ-λέγω, vorher zusammenlesen, sammeln
 • προ-συλ-λογίζομαι, sich eines προσυλλογισμός bedienen
 • προ-συλ-λογισμός, ὁ, ein Syllogismus, dessen Folgerung der Vordersatz eines anderen wird
 • πρός-υλος, zur Materie gehörig, ihr anhängend
 • προ-συμ-βαίνω, vorher übereinkommen
 • προ-συμ-βιβάζω, vorher zusammenbringen
 • προ-σύμ-βολον, τό, vorhergehendes, vorläufiges Zeichen od. Merkmal
 • προ-συμ-μίσγω, u. προ-συμ-μίγνῡμι, vorher zusammenmengen
 • προς-υμνέω, dazu-, ansingen
 • προ-συμ-πλέκω, vorher zusammenflechten, anknüpfen
 • προ-συμ-φαίνω, vorher deutlich machen, erklären
 • προ-συμ-φύομαι, vorher zusammenwachsen
 • προ-συμ-φωνέω, vorher zusammen- od. übereinstimmen
 • προ-συν-αθροίζω, vorher versammeln
 • προ-συν-άπτω, vorher verbinden oder vereinigen
 • προ-συν-δέω, vorher mit verbinden
 • προ-συν-δια-φθείρω, vorher mit verderben
 • προ-συν-εδρεύω, Vorsitzer in der Versammlung sein
 • προ-συν-ίημι, vorher einsehen
 • προ-συν-ίστημι, vorher empfehlen
 • προ-συν-οικέω, vorher zusammenwohnen, bes. von der Ehe, mit einem zusammenleben
 • προ-συν-οικίζω, vorher zusammen in eine Wohnung bringen, vorher verheiraten, τινί, mit einem
 • προ-συν-τελέω, vorher zusammen vollenden
 • προ-συν-τίθεμαι, vorher verabreden, einen Vertrag machen
 • προ-συν-τρίβω, vorher zerreiben, zerbrechen
 • προς-υπ-ακούω, dazu vernehmen, verstehen; in Gedanken hinzusetzen, subaudire
 • προς-υπ-αντάω, entgegengehen, begegnen
 • προς-υπ-άρχω, noch dazu vorhanden sein; οὐδε ταφῆναι προςυπῆρχεν ἐμοί, dazu würde ich nicht einmal haben begraben werden können
 • προς-υπ-εμ-φαίνω, noch dazu unvermerkt andeuten
 • προς-υπερ-βάλλω, noch dazu übertreffen
 • προς-υπ-εργάζομαι, unvermerkt wozu einrichten
 • προς-υπ-έχω, sc. λόγον, noch dazu wofür einstehen, Bürgschaft leisten
 • προς-υπ-ισχνέομαι, noch dazu versprechen
 • προς-υπο-βάλλω, noch dazu unterwerfen
 • προς-υπο-γράφω, noch dazu oder mit darunter schreiben, einen Umriß entwerfen
 • προς-υπο-δείκνῡμι, noch dazu zeigen
 • προς-υπο-θήγω, etwas woran reiben
 • προς-υπο-λαμβάνω, noch dazu annehmen
 • προς-υπο μιμνήσκω, u. προς-υπομνηματίζω, noch dazu woran erinnern. Noch dazu in einer Denkschrift anmerken, hinzufügen
 • προς-υπο-νοέω, dazu verstehen
 • προς-υπ-οπτεύω, noch dazu argwöhnen
 • προς-υπο-τάσσω, noch dazu unterordnen
 • προς-υπο-τέμνω, noch dazu einschneiden
 • προς-υπο-τίθεμαι, dazu, zugleich voraussetzen
 • προς-υπο-τοπέω, noch dazu vermuten
 • προς-υπ-ουργέω, wozu behilflich sein
 • προ-σῡριγγόω, vorher zur Röhre machen
 • προ-σῡρίσσω, vorher zischen
 • προς-υφαίνω, dazu od. zusammen weben
 • προς-υφ-ίσταμαι, daneben, dabei bestehen; τὰ προςυφεστῶτα, Dinge, die von außen auf die Seele wirken
 • προς-υψόω, noch dazu, noch mehr erhöhen
 • προς-φάγιον, τό, u. προς-φάγημα, τό, Zuessen
 • πρό-σφαγμα, τό, das vorher Geschlachtete, das Opfer
 • προς-φαίνομαι, dabei, daneben erscheinen, herbei kommen u. sich zeigen
 • πρό-σφατος, kurz zuvor, frisch geschlachtet, getötet; übh. frisch, von der Zeit: neuerlich, jüngst; προσφάτως, neulich
 • προ-σφάττω, vorher schlachten
 • προς-φερής, ές, hinzu, nahe gebracht, nahe kommend, ähnlich; προςφερέστατος, = προςφορώτατος, zuträglich
 • προς-φέρω, hin-, hinzu-, hinantragen, -bringen, anbringen, anlegen; χέρα οἱ προςενεγκεῖν, Hand an einen legen, Gewalt brauchen; προςφέρειν ἀνάγκην τινί, Zwang gegen einen brauchen; λόγον τινί, eine Rede brauchen gegen einen, = ihn anreden, ihm einen Antrag machen; dah. προςφέρειν τινί τι, einem etwas vortragen, vorbringen; τὰ προςφερόμενα πρήγματα, die aufgetragenen Geschäfte; von Speisen: vorsetzen; eintragen, einbringen; τέλη, Abgaben bringen; dah. τὰ προςφέροντα = das Einträgliche, Nutzen Bringende. Pass. προςφέρεσϑαί τινι, sich auf einen losbewegen, ihn anfallen, angreifen; ἐκ τοῠ Ἰκαρίου πελάγεος προςφερόμενοι, losbrechen aus dem Ikarischen Meere; doch auch in freundlichem Sinne: sich einem nähern; sich mit ihm unterhalten; mit einem umgehen, ihn behandeln, ihm gut oder schlecht begegnen. Auch προςφέρεσϑαι πρὸς λόγον, antworten. Dah. προςφέρεσϑαί τινι, einem nahe kommen = ihm ähnlich sein; προςφέρεσϑαί τι, etwas zu sich nehmen, genießen; dah. τὰ προςφερόμενα, das, was man zu sich nimmt, Nahrung, Kost
 • προς-φεύγω, hinzufliehen, seine Zuflucht wozu nehmen. Aber οὐκ εἶναι δίκην προςφευκτέον = er muß nicht einer Klage ausgesetzt sein
 • πρός-φημι, zu einem sprechen, ihn anreden
 • προς-φθέγγομαι, anreden, begrüßen. Benennen
 • προς-φθεγκτήριος, anredend, begrüßend; δῶρα, Gaben, welche der Braut bei der ersten Anrede dargebracht werden
 • προς-φθεγκτικός, ή, όν, anredend, begrüßend
 • προς-φθεγκτός, angeredet
 • πρός-φθεγμα, τό, die Anrede, der Gruß
 • πρός-φθεγξις, ἡ, das Anreden, Begrüßen
 • προς-φθείρομαι, pass., zu seinem Schaden oder Verderben hin-, hinzugehen; ἤν σοι λοιδορῆται προςφϑαρείς, wenn er dich lästerte und zu deinem Unglück auf dich stieße; auch γυναικί, πόρνῃ προςφϑείρεσϑαι, sich zu seinem Unglück an eine Frau u. s. w. hängen
 • πρός-φθογγος, anredend, begrüßend
 • προς-φθονέω, noch dazu beneiden
 • προ-σφίγγω, vorher binden
 • προς-φίλεια, ἡ, Freundlichkeit, Freundschaft
 • προς-φιλής, ές, lieb, befreundet; liebreich, wohlwollend gegen einen; προςφιλῶς ἔχειν τινί, wohlwollend sein gegen einen
 • προς-φιλο-καλέω, aus Prachtliebe hinzufügen
 • προς-φιλο-νεικέω, einer Sache mit Eifer od. Wetteifer zugetan sein; mit Eifer betreiben
 • προς-φιλο-σοφέω, noch dazu, dabei philosophieren; mit einem Philosophie treiben
 • προς-φιλο-τεχνέω, Kunst oder Eifer wobei brauchen, durch Kunst hinzusetzen
 • προς-φιλο-τῑμέομαι, sich noch dazu eine Ehre woraus machen, sich einer Sache rühmen
 • προς-φοιτάω, häufig zu einem gehen; gew. von Schülern
 • προς-φορά, ἡ, das Darbringen, Darreichen, auch die Gabe; Vergrößerung, Vermehrung; κλιμάκων, das Ansetzen; Anwendung, Gebrauch; das was man zu sich nimmt, das Essen; vom Weine bedeutet es den Geruch
 • πρός-φορος, zuträglich, nützlich; angemessen, entsprechend. Auch wie προςφερής, nahe kommend, ähnlich
 • προ-σφρᾱγίζω, vorher besiegeln
 • προς-φυγή, ἡ, u. προς-φύγιον, τό, Zuflucht
 • πρός-φυγος, zu einem od. wohin fliehend
 • προς-φυής, ές, daran gewachsen, fest daran hängend, anschließend, befestigt; ϑρῆνυν προςφυέ' ἐκ κλισίης, die am Sessel befestigte Fußbank; von Natur dazu gehörig, damit verbunden, angemessen. Adv. προςφυῶς, z. B. λέγειν, auf eine geschickte Weise sprechen
 • πρός-φυμα, τό, das Angewachsene, der Anhang
 • πρός-φυξ, υγος, ὁ, Flüchtling, auch Schützling, Klient
 • προς-φῡσάω, noch dazu blasen, anfachen
 • πρός-φυσις, ἡ, das Anwachsen, auch der Ort der Vereinigung; das Festdaranhaften
 • προς-φυτεύω, dazu, dabei pflanzen
 • προς-φύω, daran wachsen lassen, fest daran fügen, verbinden; τοῠτό γέ τοι τῷ νυνὶ λόγῳ εὖ προςέφυσας, durch das Wort befestigen, bestätigen; daran wachsen; sich fest daran halten; τῷ προςφὺς ἐχόμην, daran festhängend hielt ich mich; προςφῠσα, fest daran haltend
 • προς-φωνέω, zutönen, zurufen, zu einem reden, anreden; τοῖσιν δ' Εὐρύμαχος προςεφώνεε, er redete sie an; bes. anreden als, nennen; τινί, sc. βιβλίον, dedicieren
 • προς-φωνήεις, εσσα, εν, anredend, anzureden fähig
 • προς-φώνημα, τό, Gegenstand der Anrede, auch Anrede, Benennung
 • προς-φωνηματικός, ή, όν, zurufend, bei einer Anrede schicklich
 • προς-φώνησις, ἡ, das Zurufen, Anreden, Benennen
 • προς-φωνητικός, ή, όν, zurufend, bei der Anrede gebräuchlich, schicklich
 • προς-χαίνω, angähnen, mit weit geöffnetem Munde angaffen, anstaunen; παντὶ τῷ λεγομένῳ προςκεχηνέναι παιδικῶς, anstaunen. Begierig wonach sein
 • προς-χαίρω, sich bei, über etwas freuen
 • προς-χαλκεύω, anschmieden, mit Eisen daran befestigen
 • προς-χαρίζομαι, zu Gefallen tun, willfahren
 • προ-σχέθω, vorhalten; von sich abhalten
 • πρός-χειρος, u. πρός-χερος, zur Hand liegend
 • πρό-σχεσις, ἡ, das Vorhalten
 • προς-χέω, dazu-, daran-, dabeigießen; sich womit begießen
 • πρό-σχημα, τό, das, was man vorhält, das Vorgehaltene; a) das zum Schmuck Dienende, Zierde, Pracht; die pythischen Kampfspiele πρόσχημα; b) Vorwand, Beschönigung, Deckmantel; auch πρόσχημα ποιεύμενος ὡς ἐπ' Ἀϑήνας ἐλαύνει, indem er sich stellte, als wollte er gegen Athen ziehen, zum Vorwand, um einen Vorwand zu haben; Einleitung
 • προ-σχηματισμός, ὁ, Verlängerung durch eine Silbe
 • προ-σχίζω, vorher spalten, aufschneiden
 • πρό-σχισμα, τό, der Spalt, Schlitz; ein Teil vom Schuhe, od. eine Art Schuhe mit einem Schlitz
 • προς-χλευάζω, noch dazu verspotten
 • πρός-χορδος, zu den Saiten gestimmt, übh. im Einklange womit, übereinstimmend
 • πρός-χορος, zum Chore gehörig od. passend
 • προς-χράομαι, noch dazu brauchen
 • προς-χρεμετίζω, dazu wiehern
 • προς-χρῄζω, noch dazu oder obendrein bedürfen, begehren, verlangen; προςχρηΐζω ὑμέων πείϑεσϑαι Μαρδονίῳ, ich bitte euch noch dazu, dem M. zu gehorchen
 • πρός-χρησις, ἡ, der Gebrauch wozu
 • προς-χρηστέος, noch dazu zu brauchen
 • προς-χρίμπτω, daran streifen, annähern
 • προς-χρίω, anschmieren, salben, auflegen
 • προς-χρώννῡμι, anfärben, anstreichen
 • προςχρῶτα, adv., Leib an Leib
 • πρός-χυσις, ἡ, das Zugießen, Anspülen
 • προς-χύτης, ὁ, der Zugießende
 • πρός-χωμα, τό, der vom Wasser, bes. von Flüssen abgesetzte Schlamm, das Angeschwemmte
 • προς-χώννῡμι, zuschütten, bes. vom Wasser, anspülen, anschlemmen, Land neu ansetzen; auch durch Erde, Schutt zudämmen, verschütten
 • προς-χωρέω, hinzugehen, hinzutreten; von der Sonne: sich nähern. Gew. übtr., beitreten, der Partei oder der Meinung eines anderen, = sie billigen, einwilligen. Sich für überwunden erklären, sich ergeben. Auch = nahe kommen, übereinkommen, ähnlich sein
 • προς-χώρησις, ἡ, das Hinzu- od. Hinantreten
 • πρός-χωρος, daran liegend, benachbart; der Nachbar
 • πρός-χωσις, ἡ, das Hinzuschütten, bes. Anschwemmung, durch den angesetzten Schlamm eines Flusses
 • πρός-ψαυσις, ἡ, das Anrühren, die Berührung
 • προς-ψαύω, daranrühren
 • προς-ψελλίζω, dabei stammeln
 • προς-ψεύδομαι, dazulügen
 • προς-ψηφίζομαι, durch Stimmenmehrheit dazu beschließen
 • προς-ψιθυρίζω, zuflüstern, zuzischeln
 • προς-ψύχω, noch dazu oder noch mehr erkälten; anstaunen. Begierig wonach sein
 • προς-ωπο-ποιέω, zur Person machen, personifizieren; bes. erdichtete, abstrakte und leblose Dinge auf menschliche Weise redend und handelnd einführen, in menschlicher Gestalt auftreten lassen; διάλογον προςωποποιεῖν, ein Gespräch selbstgewählten Personen dramatisch in den Mund legen
 • προς-ωπο-ποιΐα, ἡ, die Personifikation, das Einkleiden abstrakter Begriffe od. lebloser Dinge in menschliche Persönlichkeiten
 • προς-ωπο-ποιός, 1) zur Person machend, abstrakte Begriffe od. leblose Dinge in menschliche Sprache und Handlungsweise einkleidend, dramatisierend; 2) Masken, Larven machend
 • προς-ωποῦττα, ἡ, ein Gefäß mit einem Gesichte
 • προ-σωρεύω, vorn, voran, vorher häufen
 • προσώτατος, am weitesten, so fern wie möglich
 • προσώτερος, weiter
 • προς-ωφελέω, dazu, dabei, mit helfen, beistehen; bes. im Kriege Beistand leisten
 • προς-ωφέλημα, τό, Hilfe, Beistand
 • προς-ωφέλησις, ἡ, Hilfe, Nutzen
 • πρό-ταγμα, τό, die vordere Ordnung, das Vordertreffen
 • προταινί, adv., vorn
 • προταίνιος, frisch
 • προ-τακτικός, ή, όν, vorausstellend, voranzusetzen; ἄρϑρον προτακτικόν, bei den Gramm., articulus praepositivus, ὁ, ἡ, τό
 • πρό-τακτος, vorn geordnet, voran od. in die erste Reihe eines Vordertreffens gestellt; vorher angeordnet, bestimmt
 • προ-ταλαιπωρέω, vorher leiden
 • προ-ταμιεῖον, τό, Gemach vor dem Magazin
 • προ-ταμιεύω, auch als vorher einsammeln, in Bereitschaft halten
 • πρό-ταξις, ἡ, das Voranordnen, -stellen; das erste Glied eines Treffens, Vordertreffen
 • προ-τάρασσω, vorher in Unordnung bringen
 • προ-ταρβέω, vorher fürchten; μή μου προτάρβει, fürchte nicht für mich
 • προ-ταρῑχεύω, vorher einsalzen, einbalsamieren
 • πρό-τασις, ἡ, vorgelegte Frage od. Aufgabe. Der Vordersatz in der Logik u. Rhetorik; auch λῆμμα, Ggstz ἐπίτασις. Auch ein Teil des dramatischen Gedichtes, Ggstz ἐπίτασις
 • προ-τάσσω, vorn od. voran ordnen, in das erste Glied stellen; zum Schutz vorstellen; sich vorstellen zum Schutz, schützen; sich vorsetzen; εἴ τις ἐκ τούτου τὸ ζῆν προὐτάξατο, sich eine Lebensart vor anderen wählen; vorher festsetzen, bestimmen
 • προ-τατικός, ή, όν, zur πρότασις gehörig; ὁ προτ., der Propositionen machen kann; adv., προτατικῶς ἐρωτᾶν, die Frage in Form einer Proposition einrichten
 • προ-τέγγω, vorher benetzen
 • προ-τέγισμα, τό, u. προ-τέγιον, τό, das Vordach
 • προ-τείνω, 1) wovor ausspannen, ausbreiten, vorhalten; darreichen; μισϑὸν προτείνεσϑαι, sich Sold reichen lassen, Sold für sich fordern; von weitem zeigen, versprechen, vorspiegeln; τὴν ἡλικίαν αὐτοῖς προὐτεινόμην, ich schützte mein Alter gegen sie vor; übh. vorzeigen; προτεινόμενον διαλύσεις, anbietend; φιλίαν προτενεῖται, er wird seine Freundschaft anbieten. Intrans., sich erstrecken; 2) gew. vorlegen, aufgeben, bes. eine Aufgabe zu lösen vorlegen; πρότασιν, πρότασις, eine Protasis machen; ἔστι δὲ τὸ προτείνεσϑαι ἓν ποιεῖν τὰ πλείω, aus mehreren Dingen eins machen
 • προ-τειχίζω, vormauern, durch eine Vormauer od. Brustwehr befestigen
 • προ-τείχισμα, τό, Vormauer, Befestigung vor der eigentlichen Mauer; auch beim Lager
 • προ-τέλειος, vor der Einweihung; τὰ προτέλεια, sc. ἱερά, das vorhergehende Einweihungsopfer, bes. Sühnopfer, ϑύειν, vorher ein Einweihungsopfer darbringen; πολέμων ἀρωγὰν καὶ προτέλεια ναῶν, das Opfer, welches Agamemnon in seiner Tochter für die Schiffe der Griechen darbrachte; übh. der Anfang. Auch die Anfangsgründe der Wissenschaften
 • προ-τελευτάω, vorher enden, sterben; τινός, vor etwas
 • προ-τελέω, vorher zollen, zahlen; vorher einweihen, einrichten. Überh. anfangen, bes. den Unterricht, den Grund dazu legen
 • προ-τελής, ές, bes. vom Opfertiere gebräuchlich, das vor der Hochzeit geschlachtet wurde
 • προ-τελίζω, vor der Hochzeit einweihen
 • προ-τεμένισμα, τό, Vorraum, bes. Vorraum im Tempel, wo man sich mit Weihwasser wusch
 • προ-τέμνω, vorher zerschneiden, vorschneiden; abschneiden; κορμὸν δ' ἐκ ῥίζης προταμών, dicht an der Wurzel weggeschnitten habend; εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην, wenn ich die Furche lang vor mir hinschnitte od. -zöge. Übh. von etwas abschneiden, vorn aufschneiden
 • προ-τενής, ές, vorgestreckt, vorgehalten
 • προ-τενθεύομαι, vorher benaschen, aus Leckerei vorwegkosten, überh. vorausnehmen
 • προ-τένθης, ὁ, ein Leckermaul, der vorher etwas benascht oder kostet
 • προτεραῖος, am Tage vorher; ἡ προτεραία, sc. ἡμέρα, der Tag vorher; τῇ προτεραίᾳ ὅτε ταῠτ' ἔλεγε, am Tage vor dem, an welchem er dies sagte
 • προτεραίτερος, um dieses zu überbieten, gleichsam eher
 • προτερέω, vor oder vorn sein, voran sein; von der Zeit: früher da sein, kommen; vom Range, den Vorzug vor einem haben, auch die Oberhand über einen anderen behalten; einen Vorteil haben, gewinnen
 • προτερη-γενής, ές, eher geboren
 • προτέρημα, τό, der Vorzug, das Voransein im Raume und in der Zeit, der Vorsprung; bes. der Vorrang, höhere Wert, Vorteil, die Überlegenheit; bes. Sieg; τὸ κατὰ τοὺς Ἰλλυριοὺς προτέρημα, der Sieg
 • προτέρησις, ἡ, das Voransein, der Vorsprung auf dem Wege
 • προτερικός, συκῆ, eine Feigenart, die vor anderen reif wird
 • πρότερος, der vor anderen od. anderen voran ist (compar. von πρό, superl.: πρῶτος), 1) von der Zeit: früher, eher, älter; mit dem Zusatz πρότερος γενεῇ, älter von Geburt; παῖδες, Kinder aus der frühern Ehe; τῇ προτέρῃ, sc. ἡμέρᾳ, am vorigen Tage; ἐμέο πρότερος, früher als ich; 2) vom Orte, weiter nach vorn, voran, weiter vorwärts; πρότεροι πόδες, Vorderfüße; 3) vom Range, von der Würde: vorangehend, vorzüglicher; πρότεροι ἡμῶν πρὸς τὰ τοῠ πολέμου, vorzüglicher als wir in Beziehung auf das Kriegswesen; neutr. πρότερον als adv.: früher, eher, vorher; πρότερον ἢ βασιλεῠσαι, vorher, ehe er König war
 • προτέρω, weiter vor, vorwärts, weiterhin; ἔρις προτέρω γένετο, der Streit ging weiter, wurde heftiger; von der Zeit: früher, vormals
 • προτέρωθε, von früher her
 • προτέρωσε, nach vorn hin
 • προ-τεταμένως, ausgespannt
 • προ-τεύχω, vorher verfertigen
 • προ-τεχνο-λογέω, in eine Kunst od. Wissenschaft oder in die Vorträge darüber einführen, die nötigen Vorkenntnisse geben
 • προ-τεχνο-λόγημα, τό, Einleitung in eine Kunst od. Wissenschaft
 • προ-τήθη, ἡ, Urgroßmutter
 • πρό-τηθυς, ἡ, komisches Wort zur Bezeichnung eines sehr alten Weibes, die noch älter als Tethys ist
 • προ-τήκω, vorher schmelzen
 • πρό-τηξις, ἡ. das Vorherschmelzen
 • προ-τίθημι, 1) vorstellen, vorlegen, vorsetzen, z. B. Essen, zum Verzehren; τραπέζας προτίϑεντο, sie stellten Tische vor sich hin; τὴν ἀσπίδα τοῦ κειμένου προϑέμενος, seinen Schild zum Schutz vorsetzend; ein Ziel vorsetzen, vorstecken; Strafe, Belohnung wofür aussetzen; übh. festsetzen, bestimmen; παραδείγματα προϑεὶς ταῠτα, als Beispiel aufstellend; sich vorsetzen; ὅπερ τὸ ὕστερον προὐϑέμεϑα σκέψασϑαι, was wir uns zu betrachten vornahmen; 2) öffentlich aussetzen, ausstellen; πένϑος μέγα προεϑήκαντο, sie trugen große Trauer zu Schau; u. so eine Leiche zur Schau stellen; Waren ausstellen zum Verkauf. Überh. öffentlich bekannt machen, auch eine Sache zum Beraten od. Abstimmen vortragen, eine Ansicht darlegen; νεωτέρῳ τῳ τοῠτο βαστάζειν πρόϑες, lege es einem Jüngern zu tragen auf; ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων προὔϑετο λέσχην, daß er öffentlich die Versammlung einsetzte od. berief; προτίϑεσϑαί τινι ἔχϑραν, μῆνιν, πόλεμον, einem Feindschaft, Haß, Krieg erklären; 3) voransetzen, voranstellen; vorziehen
 • προ-τίκτω, vorher, voraus gebären
 • προ-τίλλω, vorher od. vorn rupfen
 • προ-τῑμάω, vor anderen ehren, mehr als andere ehren, vorziehen; προτιμῶντες καϑαροὶ εἶναι ἢ εὐπρεπέστεροι, die lieber rein als zierlich sein wollen; πολλοῠ προτιμᾶν, weit vorziehen; τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσϑε (pass.), ihr werdet mehr als die anderen geehrt werden
 • προ-τίμησις, ἡ, das Ehren oder Schätzen vor anderen
 • προ-τῑμητικός, ή, όν, zum Vorzuge od. Vorrange gehörig
 • προ-τῑμία, ἡ, größere Ehre
 • προ-τίμιον, τό, Handgeld
 • πρό-τῑμος, vor anderen geehrt, vorzüglich
 • προ-τῑμωρέω, vorher oder zuerst beistehen; sich vorher rächen, τινά, an jem.
 • προτι-όσσομαι, hinsehen, hinblicken; τινά, auf einen, ihn anblicken; ἦ σ' εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, wohl kennend sehe ich dich an, = ganz so wie ich dich immer erkannt habe, wo andere übersetzen 'ich vermutete es, sah es voraus, weil ich dich wohl kenne'; mit dem Geiste auf etwas hinsehen, = voraussehen, ahnen, bes. etwas Schlimmes; κραδίη, ϑυμὸς προτιόσσετό μοι ϑάνατον, ὄλεϑρον, das Herz ahnete oder weissagte mir Verderben
 • προ-τίω, vor anderen od. mehr ehren, vorziehen
 • πρό-τμησις, ἡ, der Abschnitt oder Einschnitt in der Gestalt des Menschen über den Hüften, die Weichen, die Taille, die Gegend um den Nabel
 • προ-τολμάω, u. προ-τολμίζομαι, vor anderen oder mehr als andere wagen
 • προ-τομή, ἡ, der vordere oder obere Teil eines Tieres, bei den Tieren dasselbe, was πρόςωπον bei den Menschen ist; bes. Brustbild, ein Bild, das nur den Oberteil des Menschen bis zum Nabel zeigt; wie es an Schiffen angebracht war oder der Vorderteil des Schiffes selbst
 • προ-τονίζω, mit den προτόνοις die Segel aufziehen

  <<< list operone >>>