203 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

προ-μνηστικός - προς-αινετήριος • προ-μνηστικός, ή, όν, freiwerberisch; ἡ προμνηστική, sc. τέχνη, die Kunst des Freiwerbers
 • προ-μνηστῖνοι, einzeln, einer nach dem anderen, in einer Reihe hinter einander her; d. h. jeder auf den Vorangehenden wartend, nicht alle zugleich
 • προ-μνηστρίς, ίδος, ἡ, u. προ-μνήστρια, ἡ, Freiwerberin
 • προ-μνήστωρ, ορος, ὁ, Freiwerber
 • πρό-μοιρος, vor dem Geschick; ϑάνατος, frühzeitig
 • προ-μοιχεύω, eine Frau vorher zum Ehebruch verführen
 • προ-μολή, ἡ, Vorhof; auch der Raum vor etwas, der Auslauf eines Berges, Flusses
 • πρόμος, ὁ, der Vorderste; = πρόμαχος, Vorkämpfer, τινί, jemandem als Vorkämpfer gegenüberstehend; übh. der Erste, Vorsteher, Anführer; Helios heißt ὁ πάντων ϑεῶν ϑεὸς πρόμος; ἑτάρων πρόμος ἵστατο, er stellte sich seinen Gefährten voran
 • προ-μοσχεύω, vorher einen Zweig in die Erde setzen, damit er Wurzel treibe und hernach verpflanzt werden könne
 • προ-μοχθέω, vorher arbeiten
 • προ-μυέω, vorher einweihen
 • προ-μύησις, ἡ, vorhergehende Einweihung
 • προ μύθιον, τό, Vorerzählung, Eingang zur Fabel, zur Erzählung
 • προ-μυκτήρ, ῆρος, ὁ, das äußerste Ende der Schnauze
 • προ-μυλαία, ἡ, die vor der Mühle stehende, ihr vorstehende Göttin
 • προ-μυλλαίνω, die zusammengepreßten Lippen vorstrecken
 • προ-μύσσω, vorweg od. ausschneuzen
 • προ-νάϊος, ἡ, vor dem Tempel befindlich, Beiname der Athene, unter welchem sie in Delphi verehrt wurde, weil dort ihr Tempel vor dem des Apollo stand; auch andere Götter hatten anderswo diesen Namen, wie Hermes in Theben vor dem Tempel des ismenischen Apollo
 • πρό-νᾱος, vor dem Tempel befindlich; τὸ πρόναον, ion. προνήϊον, Vorhof vor dem Tempel, Eingang zu demselben
 • προ-ναύ-κληρος, ὁ, Stellvertreter des ναύκληρος
 • προ-ναυ-μαχέω, vor einem od. für einen zur See kämpfen
 • προ-νέμω, voraus, vorher teilen, zuteilen; eigtl. vorwärts weiden, Fortschritte machen, um sich greifen
 • προ-νέομαι, hervorgehen, vorgehen
 • προ-νεύω, vorwärts nicken; προνενευκὼς εἰς τὸ πρόσϑεν, von den Ruderern gesagt
 • προ-νέω, vorher anhäufen
 • προ-νέω, vorschwimmen
 • προ-νηστεύω, vorher fasten
 • προ-νήχομαι, vor-, vorausschwimmen
 • προ-νῑκάω, vorher siegen
 • προ-νοέω, vorher bemerken, gewahr werden; vorher denken, erdenken; τινός, für einen Sorge tragen; auch τὸ παραγγελλόμενον, sorgen, daß der Befehl ausgeführt wird
 • προ-νοητής, ὁ, der Vorsorger
 • προ-νοητικός, ή, όν, zum Vorhersehen, zur Vorsorge gehörig, vorsichtig, bedachtsam, sorgsam
 • πρό-νοια, ἡ, das Vorhersehen, Vorherbemerken. Gew. Vorsicht, Klugheit, Vor- oder Fürsorge; ἐκ προνοίης, mit Vorbedacht, Überlegung, mit Absicht; πρόνοιαν ἐποιησάμην τοῦ μὴ ἐπὶ τὸν πατέρα τούτου εἰςελϑεῖν, ich habe mich gehütet. Die Ἀϑηνᾶ Πρόνοια, neben Apollo, Artemis u. Leto genannt, die Göttin kluger Bedachtsamkeit, wurde unter diesem Namen in Delphi verehrt; auch: die göttliche Vorsehung
 • προ-νομαία, ἡ, = προνομή; auch der Saugrüssel der Stubenfliege
 • προ-νομεία, ἡ, Fouragierung, Plünderung
 • προ-νόμευμα, τό, das Geplünderte
 • προ-νομευτής, ὁ, der Fouragierer
 • προ-νομεύω, im Kriege auf Fouragierung ausgehen; χώραν, durch Fouragieren ausplündern
 • προ-νομή, ἡ, 1) das Fouragieren, Futter Holen; auch heißen die Fouragierenden selbst αἱ προνομαί; 2) der Rüssel des Elephanten
 • προ-νομία, ἡ, Vorrecht, Privilegium
 • προ-νόμιον, τό, ein dem νόμος vorangehender Gesang
 • προ-νομο-θετέω, vorher ein Gesetz geben
 • πρό-νομος, vorwärts weidend; βοτὰ πρόνομα, das Weidevieh, welches im Weiden vorwärts geht
 • πρό-νοος, vorsichtig, vorbedacht, klug
 • προ-νοσέω, vorher krank sein
 • προ-νοτίζω, vorher benetzen
 • προ-νου-μηνία, ἡ, Tag vor dem Neumonde
 • προ-νύξ, adv., die ganze Nacht durch
 • προ-νύσσω, vorher stechen
 • προνωπής, (vielleicht von πρό-ὤψ, eigtl. mit vorwärts gekehrtem Gesichte, den Kopf voran), vorüber od. vorwärts gebogen; προνωπῆ λαβεῖν ἀέρδην, hochgehoben vorwärts reißen; übertr., geneigt; absolut: ἤδη προνωπής ἐστι (sc. εἰς τὸ ϑανεῖν) καὶ ψυχοῤῥαγεῖ, sie neigt sich schon zum Ende und ringt mit dem Tode
 • προνώπιος, vor der Wand, außerhalb der Wände, übh. außerhalb, draußen; τὸ προνώπιον, die Vorhalle
 • πρόξ, ἡ, auch ὁ, ein hirschartiges Tier, wie δορκάς, wahrscheinlich das Reh; Jünglinge mit Hunden wilde Ziegen, πρόκας u. Hafen hetzen
 • προ-ξενέω, jemandes πρόξενος od. Gastfreund von Staatswegen sein. Dah. = einem Fremden als πρόξενος beistehen, ihn vertreten, verteidigen u. übh. jemandes Gönner sein, sich seiner annehmen. Dah. jemandem etwas verschaffen, vermitteln; προξενεῖν τινί τινα, einem ein Mädchen zur Frau verschaffen
 • προ-ξένησις, ἡ, das Vermitteln, Verschaffen
 • προ-ξενητής, ὁ, Vermittler, Zuweiser; in Handelssachen ein Makler; dah. im lat. proxeneta
 • προ-ξενητικός, ή, όν, dem Vermittler od. der Mittelsperson eigen; τὸ προξενητικόν, Maklerlohn, -gebühren
 • προ-ξενήτρια, ἡ, Vermittlerin
 • προ-ξενία, ἡ, das Recht des Gastfreundes, Gastfreundschaft; bes. des öffentlichen Gastfreundes. Auch das Dokument eines Bündnisses od. Vertrages, Brief zur Bestätigung einer öffentlichen od. Privatübereinkunft
 • πρό-ξενος, ὁ, öffentlicher Gastfreund, Gastfreund von Staatswegen, sowohl der Bürger, der von seinem Staate beauftragt ist, den Gesandten eines anderen Staates bei sich aufzunehmen, ihm alle Pflichten der Gastfreundschaft zu erweisen u. ihm seine Geschäfte betreiben zu helfen, als auch derjenige, der sich als öffentlicher Gastfreund, wie die Gesandten und Geschäftsträger in einem anderen Staate aufhält; es galt auch als ein Ehrentitel, der solchen Fremden, die sich um den Staat Verdienste erworben hatten, erteilt wurde, wie z. B. Alexander, des Amyntas Sohn von Macedonien, der Athener πρόξεινος καὶ φίλος hieß; auch derjenige, der das Interesse eines anderen Staates nach dazu erhaltenem Auftrage vertritt, wie unsere Konsuln u. Residenten, an den sich daher die Bürger jenes Staates, wenn sie an den Ort kamen, wo er sich aufhielt, wenden, um von ihm Beistand u. Rat für die Betreibung ihrer Geschäfte daselbst, auch wohl gastliche Aufnahme zu erhalten; so daß also πρόξενος übh. das zwischen zwei Städten od. Staaten ist, was ξένος zwischen zwei Privatpersonen. Adjectivisch: alles, was etwas vermittelt, herbeischafft, veranlaßt, anfängt
 • προ-ξηραίνω, vorher trocknen
 • προ-ξηρο-τριβέω, vorher trocken reiben
 • προ-ξυράω, vorher scheren
 • προ-ογκάομαι, vorher brüllen, vom Esel
 • προ-όδευσις, ἡ, das Voranreifen
 • προ-οδεύω, voranreisen
 • προ-οδ-ηγός, ὁ, der vorangehende Wegweiser
 • προ-όδιος, vor dem Wege
 • προ-οδοι-πορέω, vorher wanderen
 • προ-οδοι-πόρος, voraus wanderend
 • προ-οδο-ποιέω, vorausgehen; übh. vorbereiten
 • προ-οδο-ποιητικός, ή, όν, vorausgehend u. den Weg bereitend, übh. vorbereitend
 • πρό-οδος, vorausgehend, vorherwanderend, Vorläufer, bes. auf dem Marsche dem Heere vorangehend
 • πρό-οδος, ἡ, Fortgang, das Vorrücken; der Auszug aus dem Lager
 • προ-όδους, οντος, mit vorstehenden Zähnen
 • προ-οικειόω, vorher verwandt, vertraut machen, u. med. sich vorher einem vertraut machen, für sich gewinnen
 • προ-οικέω, vorher wohnen, bewohnen
 • προ-οικία, ἡ, vorstehender Teil des Hauses, suggrunda
 • προ-οικο-δομέω, vorbauen, vorherbauen
 • προ-οικο-νομέω, vorher einrichten
 • προ-οικο-νομία, ἡ, vorhergehende Einrichtung
 • προ-οικο-νομικός, ή, όν, vorbereitend
 • προ-οιμιάζομαι, ein Vorspiel, eine Vorrede, einen Anfang machen, bevorworten, einleiten
 • προ-οιμιακός, ή, όν, zum Eingange gehörig
 • προ-οίμιον, τό, Eingang, Anfang, bes. Vorspiel in der Musik; auch eine eigene Art kleiner lyrischer Gesänge, die vor einem größerern Hymnus angestimmt wurden; Vorrede, Vorspiel einer Rede; τὰ προοίμια τῆς ἀρχῆς, der Anfang der Regierung
 • προ-οιμι-ώδης, ες, von der Art eines Vorspiels
 • προ-οιστός, vorgestellt
 • προ-οίχομαι, voraus- od vorhergehen
 • προ-όλλῡμι, vorher verderben, töten
 • προ-ομαλίζω, vorher gleich machen
 • προ-όμνῡμι u. προομνύω ; vorschwören, vorher schwören, προομόσας τοὺς νομίμους ϑεούς, ἦ μὴν ἐλπίζειν εὑρήσειν; die Götter vorher beschwörend
 • προ-ομο-λογέω, vorher zugeben
 • προ-ονομάζω, vorher benennen
 • προ-οπτάω, vorher braten
 • προ-οπτέος, vorher zusehen, τινός, man muß für etwas Sorge tragen
 • προ-όπτης, ὁ, der Voraus- od. VorHersehende
 • πρό-οπτος, vorauszusehen, dah. sichtbar, deutlich, offenbar
 • προ-ορᾱτικός, ή, όν, zum Voraussehen od. zur Vorsicht gehörig
 • προ-ορᾱτός, vorher zu sehen
 • προ-οράω, vorwärts od. vor sich hinsehen, in die Ferne sehen, immer räumlich: in der Ferne sehen. Von der Zeit, Zukünftiges vorhersehen. Dah. Vorsorge haben, vorsichtig sein; Fürsorge tragen für einen, für ihn sorgen; ἑωυτοῦ, für sich selbst
 • προ-ορθρίζω, vor der Morgendämmerung, vor Tagesanbruch aufstehen
 • προ-ορίζω, vorher bestimmen; begrenzen; sich vorher den Wert bestimmen, sich ein Grundstück hypothekarisch versichern lassen
 • προ-ορισμός, ὁ, vorhergegangene Begrenzung, Bestimmung
 • προ-ορμάω, voraus bewegen, vorwärts bringen; intrans., sc. ἑαυτόν od. στράτευμα, vorrücken
 • προ-ορμίζω, vorwärts lotsen, in den Hafen bringen
 • προ-ορούω, vorher losfahren
 • προ-ορύσσω, vor, vorher graben
 • προ-ορχέομαι, vortanzen
 • προ-ορχηστήρ, ῆρος, ὁ, der Vortänzer
 • προ-ουρέω, vorher pissen
 • προ-ούσιος, vor der Materie
 • προ-οφείλω, vorher verschulden bei einem; κακὸν ταῖς πλευραῖς, Schlimmes für die Seiten, = Prügel verdienen; χρηστὸν τῇ πόλει, dem Staate Gutes danken, ihm Dank für empfangenes Gutes schuldig sein; pass. vorher, längst geschuldet werden; φόρος ὁ προοφειλόμενος, der fällige Tribut; ἔχϑρα προοφειλομένη εἴς τινα, Feindschaft, die man längst mit Recht gegen einen hegt; εἴπερ προωφείλετο αὐτῷ κακόν, längst Strafe verdienen
 • προ-οφθαλμίς, ίδος, ἡ, das Vorauge, der erste Trieb des jungen Weinstocks
 • προ-οχεύω, vorher bespringen
 • προ-οχή, ἡ, hervorragender Ort, Vorsprung
 • πρό-οψις, ἡ, das Vorhersehen
 • προ-παγής, ές, vorn befestigt, hart u. hervorsteyend
 • προ-πάθεια, ἡ, Vorleiden, Vorempfindung eines Leidens, Voranzeige einer Krankheit
 • προ-πάθημα, τό, Vorleiden
 • προ-παιδεία, ἡ, vorgängiger, vorläufiger Unterricht
 • προ-παίδευμα, τό, das in vorgängigem od. vorläufigem Unterricht Gelehrte
 • προ-παιδεύω, vorher unterrichten
 • πρόπαις, παιδος, ὁ, in Lacedämon der Knabe bis zum vollendeten vierten Jahre; denn vom fünften Jahre an hieß er παῖς
 • πρό-παλαι, adv., vor sehr langer Zeit, den Begriff steigernd
 • προ-πάλαιος, sehr alt, von sehr alter Zeit her
 • προ-παλαιόω, veralten lassen
 • προ-παλαίω, vorher ringen
 • προ-παππικός, ή, όν, urgroßväterlich
 • πρό-παππος, ὁ, der vor dem Großvater vorhergeht, Urgroßvater
 • πρό-παρ, vor, vom Orte; auch entlang, längshin; adv., vorn, voraus
 • προ πορα-βάλλω, vornhin, davor werfen od. legen
 • προ-παρ-αγγέλλω, vorher anzeigen
 • προ-παρα-δίδωμι, vorher übergeben, mitteilen
 • προ-παρ-αινέω, vorher warnen
 • προ-παρα-λαμβάνω, vorher annehmen
 • προ-παρα-λήγω, vorher aufhören; ἡ προπαραλήγουσα, sc. συλλαβή, die vorvorletzte, drittletzte Silbe, antepenultima, Gramm.
 • προ-παρα-μῡθέομαι, vorher zureden, ermahnen
 • προ-παρα-σημαίνομαι, sich etwas vorher bezeichnen
 • προ-παρα-σκευάζω, vorher wozu bereiten
 • προ-παρα-σκευαστικός, ή, όν, vorbereitend
 • προ-παρα-σκευή, ἡ, Vorbereitung
 • προπαρα-τάσσω, davorstellen, bes. in Schlachtordnung
 • προ-παρα-τέλευτος, vor dem vorletzten; ἡ προπ., sc. συλλαβή, die vorvorletzte, drittletzte Silbe, wie προπαραλήγουσα, Gramm.
 • προ-παρα-τίθημι, vorher od. eher beisetzen, vorsetzen
 • προ-παρ-έχω, vorher hinhalten, darreichen
 • προ-πάροιθε, 1) präpos., vor, vom Orte; προπάροιϑεν ὁμίλου, vor, in Gegenwart der Versammlung. Davorhin, längshin, entlang; νεός, vor dem absegelnden Schiffe, dessen Vorderteil gegen das Meer hin gerichtet war, also vom Lande aus jenseits; 2) ohne Casus, als adv., a) vom Orte, vorn, voran, davor; b) von der Zeit, vorher; zuvor
 • προ-παρ-οξυντικός, ή, όν, den Acutus gewöhnlich auf die drittletzte Silbe setzend, Gramm.
 • προ-παρ-οξύνω, u. προ-παρ-οξυ-τονέω, ein Wort mit dem scharfen Tone, Acutus, auf der drittletzten Silbe, antepenultima, bezeichnen
 • προ-παρ-οξυ-τόνησις, ἡ, das Bezeichnen der antepenultima eines Wortes mit dem Acutus, Gramm.
 • προ-παρ-οξύ-τονος, auf der antepenultima mit dem Acutus bezeichnet, Gramm.
 • πρό-πᾱς, πρό-πᾱσα, πρό-παν, ganz und gar; πρόπαν ἦμαρ, den ganzen Tag lang; νῆας προπάσας, die Schiffe insgesamt
 • προ-παστάς, άδος, ἡ, Vorhalle, Speisezimmer
 • προ-πάσχω, vor, vorher, voraus leiden
 • προ-πατέω, vorher betreten
 • προ-πατορικός, dem Stammvater od. den Vorfahren gehörig
 • προ-πάτωρ, ορος, ὁ, Vorvater, Stammvater, Ahnherr; οἱ προπάτορες, die Altvorderen, Vorfahren
 • προ-παύω, vorher endigen od. aufhören lassen, u. pass. vorher aufhören
 • προ-πείθω, vorher überreden, überzeugen
 • πρό-πειρα, ἡ, Vorversuch, vorläufiger Versuch
 • προ-πεμπτικός, ή, όν, u. προ-πεμπτήριος, begleitend, zur Begleitung gehörig
 • πρό-πεμπτος, fünf Tage vorher
 • προ-πέμπω, vorher- oder voraufschicken; vorwärts, weiter vorschicken; τὸν προςιόντα προὐπέμπετο, ließ er vorbei und vorwärts gehen; fortschicken, entlassen; δόμων μάλ' ἀχὰν ἐπ' αὐτοὺς προπέμπει γόος, aus dem Hause hervorsenden; τιμὰς ϑεοῖς, von der Libation; übh. schicken; geleiten; ἐπὶ τύμβον, die Leiche zur Bestattung begleiten
 • προ-πένθερος, ὁ, Großschwiegvater
 • προ-περι-ελίσσω, vorher umwickeln
 • προ-περι-καθαίρω, vorher rings reinigen
 • προ-περι-σπασμός, ὁ, Circumflexion der vorletzten Silbe, Gramm.
 • προ-περι-σπάω, vor od. vorher herumziehen. Bei den Gramm. = den Circumflex auf die vorletzte Silbe setzen; dah. προπερισπώμενον, ein Wort mit dem Circumflex auf der vorletzten Silbe, u. adv. προπερισπωμένως, mit dem Circumflex auf der vorletzten Salbe bezeichnet
 • προ-περι-χαράσσω, vorher ringsherum einschneiden, einkerben
 • προ-πέρυσι, vor zwei Jahren
 • προ-περύσινος, von zwei Jahren her
 • προ-πέσσω, vorher verdauen
 • προ-πετάννῡμι u. προπεταννύω, vorn od. davor ausbreiten, bes. zum Schutz
 • προ-πέτασμα, τό, das Davorgebreitete, der Vorhang
 • προ-πέτεια, ἡ, das Vorwärtsfallen, das Vorwärtsgeneigtsein, bes. Vorschnellheit, Keckheit, Unbesonnenheit
 • προ-πετεύομαι, wie ein προπετής handeln
 • προ-πετής, ές, vornüber fallend, vorwärts geneigt, hingestreckt. Übertr., voreilig, vorschnell, keck; bereit wozu, nahe daran; übertr., geneigt wozu; γαστέρα προπετεστέραν ἔχειν, zum Durchfall geneigt sein
 • προ-πήγνῡμι, vorn od. vorher befestigen; προπεπηγός, vorn geronnen
 • προ-πηδάω, vorspringen
 • προ-ήδησις, ἡ, das Hervorspringen
 • προ-πηλακίζω, eigtl. mit Kot bewerfen, od. in den Kot treten; übertr., verächtlich, schimpflich behandeln, beschimpfen
 • προ-πηλακισμός, ὁ, u. προ-πηλάκισις, ἡ, das Bewerfen mit Kot, od. das in den Kot treten, schimpfliche Behandlung, Beschimpfung
 • προ-πηλακιστικός, ή, όν, beschimpfend
 • προ-πίνω, einem vortrinken, wie man zu tun pflegte, wenn man einem Freunde den Becher kredenzte; so bes. trank der Vater dem erwählten Schwiegersohne den Becher zu u. schenkte ihm diesen zugleich; übh. einem etwas zutrinken, es ihm beim Trunke schenken; dah. übh. darreichen, preisgeben, auch verraten; τὴν ἐλευϑερίαν Φιλίππῳ, mit dem Nebenbegriff 'durch Trinkgelage u. Geschenke bestochen, die Freiheit des Staates dem Philipp verraten u. verkaufen'; vgl. προπέποται τῆς αὐτίκα ἡδονῆς καὶ χάριτος τὰ τῆς πόλεως πράγματα, das Wohl des Staates ist um augenblickliche Luft u. Gunst verraten; vorhertrinken
 • προ-πιπίσκω, vorher tränken
 • προ-πιπράσκω, vorher verkaufen
 • προ-πίπτω, vornhin od. vornüber fallen, gestürzt werden; so ist προπεσόντες ἔρεσσον sie ruderten, indem sie sich vornüber bogen, mit großer Kraftanstrengung; hervorragen, τινός, über etwas; auch = weit vordringen
 • προ-πιστεύω, vorher trauen od. glauben
 • προ-πιστόω, vorher beglaubigen
 • προ-πιτνέω, u. προπίτνω, vor einem niederfallen
 • πρό-πλασμα, τό, Vorbild, Modell
 • προ-πλέω, vorher- od. vorausschiffen
 • πρὸ-πλοος, vorher-, voraus-, voranschiffend
 • προ-πλύνω, vorher auswaschen
 • προ-πνιγεῖον, τό, der Platz vor dem πνιγεύς
 • προ-ποδ-ηγός, vorangehend u. den Weg zeigend
 • προ-ποδίζω, den Fuß od. die Füße vorwärts setzen, vorwärts schreiten
 • προ-ποδισμός, ὁ, das Vorwärtsschreiten; von den Gestirnen
 • προ-ποδών, vor den Füßen, zunächst vorliegend, dah. von der Zeit = gegenwärtig
 • προ-ποιέω, 1) vorher, zuvor, eher tun; 2) vorhermachen, vorbereiten
 • προ-πολεμέω, vor einem od. eher als ein anderer für einen Krieg führen
 • προ-πολεμητήριον, τό, Schutzwehr im Kriege
 • προ-πολέμιος, vor dem Kriege, demselben vorangehend
 • προ-πόλεος, vor der Stadt, vorstädtisch
 • προ-πόλευμα, τό, der geleistete Dienst; δάφνης, = die wahrsagende Kraft des Lorbeers
 • προ-πολεύω, ein πρόπολος sein, bes. als Priester heilige Dienste verrichten
 • προ-πολέω, des Priesters, die den Willen der Gottheit verkündende
 • προ-πόλιος, 1) = προπόλεος; 2) vor der Zeit graues Haar habend; προπόλιον ἐξ ἑρπύλλου περιϑέμενοι, eine Art Maske
 • προ-πολιόω, vor der Zeit grau machen
 • πρό-πολις, ἡ, vorderer od. erster Teil der Stadt, Vorstadt. Im Bienenkorbe der Vorbau, das Bienenharz
 • προ-πολῑτεύομαι, vorher als Staatsmann, in der Verwaltung des Staates tun
 • πρό-πολος, vorn befindlich, vorangehend; bes. a) vorangehender Diener, Dienerin; Ruderknecht; bes. vom heiligen Dienste, ϑεοῦ, Priester, Priesterin, übh. Tempeldiener. Auch b) der Vorsteher, der Erste, Vorzüglichste
 • πρό-πομα, τό, Vortrank, Trunk zum Frühstück. Προπόματα hießen bes. alle angemachten Weine, die man gew. zum Frühstück od. vor der Mahlzeit genoß; leicht die Eßlust reizende Speisen, welche man vor der Mahlzeit einnahm, gustatio
 • προ-πομπεία, ἡ, das begleitende Vorangehen bei einem feierlichen Aufzuge
 • προ-πομπεύω, bei einem feierlichen Aufzuge vorangehen
 • προ-πομπή, ἡ, das Voranschicken, bes. die Begleitung, feierliches Geleite, z. B. bei der Abreise u. bei Leichen
 • προ-πομπία, ἡ, erster Platz beim Aufzuge
 • προ-πόμπιος, zur Begleitung od. zum Aufzuge gehörig
 • προ-πομπός, begleitend
 • προ-πονέω, vorher arbeiten, sich vorher anstrengen, abmühen; τὰ προπεπονημένα, die früheren Anstrengungen. Auch früher, eher als ein anderer bei der Arbeit ermatten
 • προ-ποντίς, ίδος, ἡ, das Vormeer
 • προ-πορεία, ἡ, das Voraus- od. Vorangehen; auch konkret, die Vorangehenden, der Vortrab
 • προ-πορεύω, vorweg, voran schicken; gew. vorangehen, -marschieren; τινός, vor einem; aber προπορεύεσϑαι πρὸς τὴν ἀρχήν = 'sich um ein Amt bewerben'. Auch τινά, zuvorkommen, einholen, übertreffen
 • προ-πορίζω, vorher anschaffen
 • πρό-ποσις, ἡ, Vortrunk; auch: das Zutrinken, das Trinkgelag
 • προ-πότης, ὁ, der Vortrinker
 • προ-ποτίζω, vorher einen Trank darreichen, bes. vom Arzte
 • προ-πότισμα, τό, der vorher dargereichte Trank
 • προ-ποτισμός, ὁ, das Trinken, Eingeben eines Trankes, bes. vom Arzte
 • πρό-πους, ποδος, ὁ, ein Mensch mit großen Füßen. Ein Stern vor den Füßen des Zwillingsgestirns. Vorberg, der Fuß od. Auslauf eines Gebirges; οἱ πρόποδες, die Vorderfüße
 • προ-πράσσω, vorher od. eher tun, als ein anderer
 • προ-πράτης, ὁ, u. προ-πρᾱτήρ, ῆρος, ὁ, Vorläufer
 • προ-πρεών, ῶνος, ὁ, eigtl. vorspringend, u. übertr., geneigt, bereitwillig
 • προ-πρηνής, ές, vorwärts, vornüber geneigt, gebogen; vornüber gestürzt
 • προ-πρό, adv., fort und fort, durchaus
 • προ-προ-κατ-αΐγδην, adv., vorwärts herabfahrend
 • προ-προ-κυλίνδομαι, pass.; sich winden; τινός, sich vor jemandes Füßen flehend wälzen; sich fort u. fort in bedrängter Lage umhertreiben, umherirren
 • πρό-πρυμνα, adv., vorn über das Hinterteil des Schiffes hinweg, u. wie ein Schiff, wenn das Hinterteil bereits zu sinken anfängt, nicht gerettet werden kann, von Grund aus, gänzlich verloren
 • πρό-πταισμα, τό, vorhergehender Anstoß
 • προ-πταίω, vorher anstoßen, ein Unglück haben u. fallen
 • προ-πτόρθιον, τό, der vorstehende Ast
 • πρό-πτωσις, ἡ, das Vorfallen, Heraustreten; übh. Vorfall, Ereignis; Geneigtheit
 • προ-πτωτικός, ή, όν, aus Voreiligkeit fallend, fehlend
 • προ-πύλαιος, u. προ-πύλαιον, τό, vor der Tür, zum Vorhofe gehörig; τὸ προπύλαιον, der Vorhof, bes. eines Tempels; meist von dem prachtvollen Eingange zur Burg in Athen
 • πρό-πυλον, τό, der Vorhof
 • προ-πυνθάνομαι, vorher erforschen, erfahren
 • προ-πύργιον, τό, Vortürmchen
 • πρό-πυργος, vor den Türmen, für die Türme, ϑυσίαι, Opfer für die Türme und Mauern der Stadt
 • προ-πυρεταίνω, vorher Fieber haben
 • προ-πυριάω, vorher bähen, durch warme Umschläge erwärmen
 • προ-πυρόω, vorher brennen
 • πρό-πυστος, der vorher erfahren od. vernommen hat
 • προ-πωγώνιον, τό, Vorderbart
 • προ-πωλέω, ein προπώλης sein, einen Kauf vermitteln, als Commissionär, Unterhändler
 • προ-πώλης, ὁ, Vorkäufer, Unterhändler beim Kauf
 • πρό-ραχος, ὁ, u. προ-ραχία, ἡ, Vorbrandung
 • πρό-ρευσις, ἡ, das Hervorfließen
 • προ-ρέω, 1) hervor- od. vorwärtsfließen, weiter-, dahinströmen; 2) auch trans. hervor od. vorwärts fließen machen, ergießen
 • προ-ροφάω u. -ροφέω, vorher schlürfen
 • προῤ-ῥαίνω, u. προῤ-ῥαντίζω, vorher benetzen
 • προῤ-ῥήγνυμαι, intr., vorher hervorbrechen, hervorplatzen
 • πρόῤ-ῥημα, τό, das Vorhergesagte, die Weissagung
 • πρόῤ-ῥησις, ἡ, das Vorhersagen; der vorher ausgesprochene Befehl
 • προῤ-ῥητέος, vorher zu sagen
 • προῤ-ῥητικός, ή, όν, vorhersagend
 • πρόῤ-ῥητος, vorher gesagt
 • πρόῤ-ῥιζος, mit der Wurzel, von Grund aus; im eigentlichen Sinne
 • προῤ-ῥυθμίζω, vorher ordnen
 • πρόῤ-ῥυμος, voranfließend
 • πρός, noch dazu, oben drein, außerdem; Als Präposition mit dem gen., dat. u. accus; I. Mit dem gen., von her, den Gegenstand bezeichnend, von dessen Seite her etwas kommt, oder von dem etwas ausgeht; 1) örtlich, die Richtung oder Bewegung von einem Orte her bezeichnend; auch bei Verbis der Ruhe, so daß aber bei der Ortsbestimmung immer an ein Ausgehen von derselben zu denken ist; νῆσοι πρὸς Ἤλιδος, in der Nähe von Elis, wenn man von Elis kommt; am häufigsten bei Bestimmungen der Himmelsgegenden, von Norden, von Westen her, wo uns geläufiger ist 'gegen Norden' zu sagen; τὰ ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῠ ποταμοῠ, auf der Seite des Flusses; ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάρδεων ἤλεκτρον, der von Sardes herkommt; πρός c. accus., die Richtung wohin; φυλακαὶ κατέστασαν πρὸς Αἰϑιόπων Ἀραβίων, sie standen von der Seite der Araber her, d. h. vor, gegenüber, also eigtl. von feindlicher Seite her. Daher 2) von Personen, a) auf jemandes Seite stehen, d. h. von seiner Partei sein, für einen sein; πρὸς τῶν ἐχόντων, Φοῖβε, τὸν νόμον τίϑης, = zu Gunsten der Reichen; Κροῖσος ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῠ τὸν χρησμὸν εἶναι, daß das Orakel für ihn sei; τὸ ἐν στενῷ ναυμαχέειν πρὸς ἡμέων ἐστί, ist zu unserm Vorteil; dah. γενέσϑαι πρός τινος, einem beitreten; daher πρὸς λόγου εἶναι, zum Zwecke dienlich sein; πρὸς ἐμοῦ δικαίως τὴν ψῆφον ἔϑεσϑε, zu meinen Gunsten; τὰ πρὸς σφῷν, so viel wie das Eurige; b) von einem ausgehend, zunächst von einem erlangen, erhalten, vernehmen; ἔχειν τιμὴν πρὸς Διός, Ehre von Seiten des Zeus erlangen, haben, die Zeus gewährt; εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῠσι πρὸς ϑεῶν, wenn sie von den Göttern erlangen, die Götter ihnen gewähren; ἀκούειν τι πρός τινος, von einem, aus seinem Munde hören; c) dann bei solchen Verbis, die einen leidenden Zustand, eine Einwirkung eines anderen andeuten, bes. bei πάσχω, οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός; κακῶς κλύουσα πρὸς σέϑεν, durch deine Veranlassung in schlimmem Rufe stehen; πρὸς ἀλλήλοιν ϑανεῖν, einer durch den anderen umkommen; ποίας ὄλλυμαι πρὸς αἰτίας, aus welchem Grunde, durch welche Schuld; αὐτὸς πρὸς αὑτοῠ κενοφρόνων βουλευμάτων, von wem wird der Raub ausgehen?; διδάσκεσϑαι πρός τινος, von einem belehrt werden; πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέκνων φοβουμένη, = in Ansehung; λέγεσϑαι πρός τινος, von einem erwähnt werden; τετιμῆσϑαι, ἀτιμάζεσϑαι, περιϋβρίζεσϑαι πρός τινος, geehrt oder beschimpft werden von einem; τὸ ποιεύμενον πρὸς Λακεδαιμονίων, das von den Lacedämoniern Getane; ἐλείπετο ἀϑάνατον μνήμην πρὸς Ἑλλησποντίων, wo wir übersetzen 'ein Andenken bei den Hellespontiern hinterlassen', eigentlich das von den Hell. ausgehende Andenken; ἔρημος πρὸς φίλων, verlassen von Seiten der Freunde; βαρείαις πρὸς ϑεῶν δυςπραξίαις, die von Seiten der Götter verhängt sind; ἔπαινος πρὸς ἀνϑρώπων τε καὶ ϑεῶν, Lob von Seiten der Menschen und Götter; γνώμη ἐπίφϑ ονος πρὸς τῶν πλεύνων, die von der Mehrzahl ungünstig betrachtet, gehaßt wird; d) dah. auf jemandes Veranlassung, Geheiß, Befehl, nach jemandes Auftrag; πρὸς Διός, προς ϑεῶν, von Zeus' wegen, nach der Götter Willen; πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, auf einer Fremden Geheiß; πρὸς Διός εἰσι ξεῖνοί τε πτωχοί τε, die Fremden stehen unter Zeus' Schutz; ὅτι δικαιότατον καὶ πρὸς ϑεῶν καὶ πρὸς ἀνϑρώπων, was das Gerechteste bei ihnen ist, von Seiten der Götter als das Gerechteste angesehen wird; δρᾶν οὐδὲν ἄδικον οὔτε πρὸς ϑεῶν οὔτε πρὸς ἀνϑρώπων, nach dem Urteile der Götter und Menschen; e) im eigentlichen Sinne: von einem herstammend; πρὸς πατρός, πρὸς μητρός, von des Vaters, der Mutter Seite; οἱ πρὸς αἵματος, die Blutsverwandten; 3) Bei Beschwörungen: bei; μάρτυροι πρὸς ϑεῶν, πρὸς ἀνϑρώπων, Zeugen bei den Göttern, den Menschen; ἐπιορκεῖν πρὸς δαίμονος, bei einer Gottheit falsch schwören; bes. wird es bei beteuernden Bitten u. Beschwörungen zu dem Gegenstande gesetzt, bei welchem man einen beschwört: bei, um willen, wobei die Götter, od. was sonst beschworen wird, als die, von deren Seite der Eid bewacht wird, anzusehen sind; μὴ πρός σε γούνων, μὴ πρός σε ϑεῶν, um der Götter willen nicht; 4) Übtr. wird es auch zur Bezeichnung des Angemessenen, Gebührenden, Geziemenden gebraucht; τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναικὸς ἦν σαφῶς, es war etwas von der Frau Ausgehendes, was von dem Charakter der Frau herrührt, ihr angemessen ist, von Frauenart; οὐ πρὸς σοφοῠ ἰατροῠ ϑρηνεῖν, es ist nicht des weisen Arztes Art, der weise Arzt muß nicht; οὐ πρὸς τοῠ ἅπαντος ἀνδρός, ἀλλὰ πρὸς ψυχῆς τε ἀγαϑῆς καὶ ῥώμης ἀνδρηΐης, nicht nach der Art, nicht Sache eines jeden Mannes, sondern eines wackern Gemütes und männlicher Kraft; οὔτε Περσικὰ ἦν τὰ ποιεύμενα, οὔτε πρὸς τῶν ἐξ Ἀσίης οὐδαμῶν, noch in der Art irgend welcher Asiaten; πρὸς σοῠ ἐστι, es kommt dir zu, gebührt dir, ziemt dir; πρὸς δίκης, dem Rechte gemäß; οὐκ ἦν πρὸς τοῠ Κύρου τρόπου, es lag nicht in seinem Charakter; ποιεῖσϑαι, λαβεῖν τι, etwas als Schimpf annehmen, ansehen; II. Mit dem dat. bezeichnet es den Gegenstand, an dessen Seite, bei dem etwas ist, oder zu dem etwas hinzukommt; 1) örtlich: bei, an, neben; mit Verbis der Ruhe, oder mit dem Nebenbegriff der Bewegung nach einem Orte hin, aber immer mit dem Gedanken einer darauf folgenden Ruhe an dem Orte verbunden; βάλλειν ποτὶ γαίῃ, ποτὶ πέτρῃ, gegen die Erde, an den Felsen werfen, so daß es daran liegen od. hängen bleibt; χεῖρας ποτὶ γούνασι μητρὸς βάλλειν, die Arme gegen die Kniee der Mutter flehend ausstrecken; λαβεῖν προτὶ οἷ, an sich raffen, an sich nehmen; ἑλεῖν προτὶ οἷ , an sich ziehen; πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχεσϑαι, sich fest an einander halten, an einander hängen; νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι, gegen die Wogen; πρὸς τοῖς ὤμοις εἶναι, an den Schultern sein, daran passen; πρὸς διαιτητῇ φεύγειν, vor dem Schiedsrichter verklagt sein. Dah. 2) von Beschäftigungen, bei denen man verweilt, πρός τινι γίγνεσϑαι, sich angelegentlich mit etwas beschäftigen, eifrig dabei sein; 3) Selten von der Zeit, πρὸς ἑσπέρᾳ, am Abend; 4) wie πρὸς τοῖς πεζοῖς γενέσϑαι, 'zu den Fußsoldaten gekommen sein' bedeutet, so wird oft durch πρός ein Hinzukommen zu etwas Vorhandenem ausgedrückt, außer; πρὸς τοῖςδε μέντοι πῠρ ἐγώ σφιν ὤπασα, außerdem noch gab ich ihnen das Feuer; πρὸς τούτοις, außerdem, überdies; auch bei Zahlen; ἡ πρώτη πρὸς τοῖς εἴκοσιν, die einundzwanzigste; ἔτη τρία πρὸς τοῖς τριάκοντα, dreiunddreißig; III. Mit dem accus. bezeichnet es den Gegenstand, nach dessen Seite hin, auf den zu etwas gerichtet ist: nach, auf - zu, hin, gen; 1) örtlich; auch von den Himmelsgegenden; πρὸς ἠῶ, μεσημβρίαν, ἑσπέραν, ἄρκτον, gegen Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht; κλαίειν πρὸς οὐρανόν, die Stimme gen Himmel erheben, zum Himmel schreien. Bes. bei Verbis der Bewegung, sowohl die bloße Richtung, als das zu erreichende Ziel ausdrückend; πλεῖς ὡς πρὸς οἶκον, nach Hause hin; ἀφικόμενος πρὸς τὴν Τεγεᾶτιν, bis an das Gebiet von Tegea hin; διασωϑῆναι βουλόμεϑα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, nach Hellas hin, worin freilich schon die Erreichung des Ziels mit ausgedrückt ist; πρὶν ἂν πρὸς Καύκασον μόλῃς, ehe du dahin gekommen sein wirst. Bes. im feindlichen Sinne: wider, gegen; πρὸς Τρῶας μάχεσϑαι, gegen die Troer kämpfen; πρὸς κόλπον, πρὸς στῆϑος βάλλειν, gegen die Brust werfen, treffen; auch φέρεσϑαι πρός τι, darauf losfahren, dagegen anstürmen; τὰ παϑήματα κεῖνα πρὸς αὐτὸν ἐπέβη, das Leiden brach auf ihn ein; πρὸς δαίμονα, gegen die Gottheit, gegen den Willen des Gottes, dem Gotte zum Trotz; ταῠτα πάντα πρὸς τὸν Πίττακον εἴρηται, ist gegen den Pittakus gesprochen. Daher in den Aufschriften gerichtlicher Anklagereden, in Privatklagen, wie das lat. adversus. Selten auch bei Verbis der Ruhe, wo immer an die vorhergegangene Bewegung zu denken ist; τὰ πολλὰ πατρὸς πρὸς τάφον κτερίσματα, die auf das Grab gebracht werden; πρὸς δεξιὰν αὐτοῠ στάς, nachdem er auf die rechte Seite getreten; 2) eine Richtung liegt auch in λέγειν πρός τινα, zu einem sprechen, nicht in feindlichem Sinne, gegen; ἀγορεύειν πρὸς ἀλλήλους, zu einander sprechen; auch ὀμόσαι πρός τινα, einem schwören, einem Anwesenden einen Schwur leisten. Auch von anderen freundlichen Beziehungen; πρὸς ὑμᾶς εὐσεβὴς πέλω, gegen euch; τὰ Κύρου οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς, ὥςπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον, das Verhältnis des Kyros zu uns ist dasselbe wie; dah. οὐδὲν ἐμοὶ πρὸς ἐκείνους, ich stehe in keinem Verhältnis zu ihnen, ich habe mit ihnen nichts zu schaffen; γράφεσϑαι πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας, vor oder bei den Thesmotheten anklagen, belangen; τὰς δίκας εἶναι περὶ τούτων πρὸς τοὺς ἄρχοντας, im Gesetz, es war der offizielle Ausdruck für diesen Fall; πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλογισώμεϑα, wir wollen bei uns selbst überlegen; 3) Von der Zeit: gegen; ποτὶ ἕσπερα, gegen Abend; πρὸς ἡμέραν, gegen Tagesanbruch. Auch bei Zahlen: gegen, ungefähr; 4) Übertr. von der Richtung oder Beziehung, die ein Gegenstand auf den anderen hat: in Beziehung, in Hinsicht, in Rücksicht auf etwas; a) sehen auf etwas; πρὸς ἔπος κλύειν, auf das Wort hören; μὴ ϑαυμάζω πρὸς τὸ λιπαρές, in Rücksicht auf, = über etwas sich wundern; ὁ πρὸς Λακεδαιμονίους φόβος, die auf die Lacedämonier bezügliche Furcht; πρὸς τὸν δῆμον το ύτων οὐδέν ἐστι, nichts von dem hat auf das Volk Bezug, geht das Volk an. Daher b) sehr gewöhnlich πρὸς ταῠτα, in Beziehung darauf, was das anbetrifft; πρὸς τὰ πυνϑάνομαι κατεργάσασϑαι Τηλίνην ἔργον τοσοῦτον, was das anbetrifft, daß ich höre, daß Telines so etwas Großes getan hat, was auch übersetzt werden kann 'dem zu Folge, was ich vernehme'; πρὸς ταῠτα βουλεύεσϑαι, ἀποκρίνασϑαι, hierauf, hierüber beratschlagen, antworten; εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούς, in Beziehung auf die Götter, in Rücksicht auf das Verhältnis gegen die Götter, in seinen Pflichten gegen die Götter fromm sein; τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, alles, was sich auf den Krieg bezieht; πρὸς βίαν = βιαίως, mit Gewalt, wider Willen; πρὸς βίαν τινός, invito aliquo, πρὸς ἀνάγκην, mit Zwang, notgedrungen; πρὸς καιρόν, zur rechten Zeit; πρὸς ἡδονήν, mit Vergnügen, gern; πρὸς ἰϑύ, grade darauf los; πρὸς τὰ μέγιστα, auf's Äußerste, im höchsten Grade; πρὸς πάντα, in allem; πρὸς ἐμὴν χεῖρα, mir zur Hand, = in Bereitschaft, um sogleich Gebrauch davon zu machen; 5) Diese Beziehung oder dies Verhältnis wird besonders in Vergleichungen hervorgehoben, wo πρός bedeutet: im Vergleich mit, gegen etwas anderes gehalten; λῆρός ἐστι τἄλλα πρὸς Κινησίαν, ist Posse, dummes Zeug, im Vergleich mit Kinesias; κοῖός τις δοκέοι ἀνὴρ εἶναι πρὸς τὸν πατέρα, gegen den Vater gehalten, mit ihm verglichen; συμβάλλειν πρός τι, womit vergleichen; ἔργα λόγου μέζω πρὸς πᾶσαν χώρην, im Vergleich mit jedem Lande, gegen jedes Land gehalten; Ἀϑηναῖοι πρὸς τοὺς ἄλλους συμμάχους παρεχόμενοι νῆας ὀγδώκοντα καὶ ἑκατόν, mit allen anderen Bundesgenossen verglichen, worin zugleich liegt 'vor allen anderen'; κρίνω, πρὸς τὰ παρ' ήμῖν κάλλη κρίνεσϑαι οὐδ' ὁπωςτιοῠν ἄξια, mit den Schönheiten bei euch zu vergleichen, darnach zu beurteilen; gemäß, nach; πρὸς τοῦτο τὸ κήρυγμα, zufolge dieses Heroldrufes; πρὸς τὴν παροῠσαν ἀῤῥωστίαν, der gegenwärtigen Schwäche entsprechend, wie diese es mit sich brachte; ἐβουλεύοντο πρὸς τὴν παροῠσαν συμφοράν, u. πρὸς τὸ παρόν, den gegenwärtigen Umständen entsprechend, nach den gegenwärtigen Umständen; πρὸς τὴν ἀξίαν, nach Gebühr; πρὸς τὰ ἔργα τάττειν τὰς τιμάς, nach den Taten, nach dem Verdienst die Ehren erteilen. Auch ἔπαινον ϑαυμάσιον ἔχοντες πρὸς ὠφέλειαν, in Folge des Nutzens, = wegen des Nutzens; 6) in Begleitung von, zu; πρὸς αὐλόν, zur Flöte, unter Flötenbegleitung; πρὸς τὴν σελήνην, beim Mondlicht; 7) es wird oft durch πρός τι der Zweck angedeutet, um dessen willen man etwas tut, die Anwendung, die man von etwas macht, zu; πρὸς τί, weswegen? wozu?; πρὸς οὐδέν, zu nichts; πρὸς ταῠτα, deswegen, dazu, daher; πρὸς ἡδονήν, zum Vergnügen, zur Lust; λέγειν πρὸς τὸ βέλτιστον, zum Besten reden; 8) τεύχεα ἀμείβειν πρός τινα, = die Rüstung an einen vertauschen, so daß sie von einem auf den anderen übergeht; In der Zusammensetzung bedeutet es: 1) Bewegung oder Richtung auf etwas zu: an, zu, gegen, hinwärts, προςέρχομαι, προςάγω; 2) ein Hinzukommen, Häufung, Vermehrung: dazu, obendrein, überdies, προςαδικέω, προςαιτέω; 3) ein Daran-, Daneben-, Dabeisein: an, bei, neben, sich damit beschäftigen
 • προ-σάββατος, vor dem Sabbath; τὸ προσάββατον, Vorsabbath
 • προς-αγάλλω, noch dazu ehren od. zieren
 • προς-αγανακτέω, noch dazu unwillig sein, zürnen
 • προς-αγγελία, ἡ, das Ankündigen, das Zubringen der Nachricht, die Nachricht
 • προς-αγγέλλω, ankündigen; anmelden; angeben, anklagen
 • προς-αγγελτής, ὁ, der Ankündiger, Anmelder
 • προς-αγελάζω, noch dazu zur Herde, zur Schar gesellen
 • προς-αγκαλίζομαι, noch dazu umarmen
 • προς-αγκάλισμα, τό, das noch dazu in die Arme Genommene, Umarmte
 • προς-αγκυλόω, mit Riemen daran befestigen
 • προς-αγνοέω, außerdem nicht wissen
 • προς-άγνῡμι, daran brechen
 • προς-αγοράζω, noch dazu kaufen
 • προς-αγόρευμα, τό, Anrede, Benennung
 • προς-αγόρευσις, ἡ, das Anreden, Benennen, Begrüßen
 • προς-αγορευτικός, ή, όν, anredend, benennend; bei den Gramm. τὸ προςαγορευτικόν, sc. πτῶμα, der Vocativ
 • προς-αγορεύω, 1) anreden, anrufen; bes. = ἀσπάζεσϑαι, begrüßen; 2) benennen, nennen; τοὺς φιλοσόφους τοιούτους, so nenne ich die Philosophen; τοῠτό σε πρ., so nenne ich dich; auch τινί τι, einem etwas zusprechen, beilegen
 • προς-αγρυπνέω, dabei, darüber schlaflos sein od. wachen
 • προς-άγω, herbei-, hinzuführen, -bringen; δῶρά τινι, einem Geschenke darbringen; ἡ Σφὶγξ σκοπεῖν ἡμᾶς τἀφανῆ προςήγετο, brachte uns dahin, vermochte uns dazu; sich zuführen, erlangen; προςάξομαι δάμαρτα, umarmen; προςάγειν τινὶ ὅρκον, einem einen Eid zuschieben, = ihn den Eid leisten lassen; πρὸς τὸν δῆμον οὐ προςῆγον, die Gesandten in die Volksversammlung, bei Hofe, auch = als Bürger zulassen; zu sich führen, an sich locken, auch in schlimmem Sinne: versuchen wozu; προςηγάγετο αὐτούς, er brachte sie auf seine Seite; ὄμματα, die Augen auf sich ziehen.Intrans., sc. τὸ στράτευμα, anrücken; sc. ναῦν, landen; sc. ἑαυτόν, sich nähern; πρόςαγε, frisch ans Werk, mache dich daran; ὧδε, komm hierher
 • προς-αγωγεύς, ὁ, der Hinzuführende, Einführende, der einen dem anderen zum Freunde macht. So hießen auch die Kundschafter, Zuträger der sicilischen Könige
 • προς-αγωγή, ἡ, das Hinzuführen, das Darbringen, bes. der Opfer, dah. jeder religiöse Aufzug; das Hinzuführen zum Könige, die Audienz; αἱ τῶν μηχανημάτων προςαγωγαί, das Heranschaffen der Belagerungsmaschinen; auch von Schiffen: guter Landungsplatz; der Zutritt; ἐκ προςαγωγῆς, allmählich
 • προς-αγώγιον, τό, ein Werkzeug der Zimmerleute, krummes Holz grade zu machen, Klammer, Schraube
 • προς-αγωγός, zuführend, anziehend, reizend
 • προς-αγωνιάω, ankämpfen
 • προς-αγωνίζομαι, gegen jem. ankämpfen
 • προς-α-δικέω, noch dazu beleidigen od. Unrecht tun
 • προς-ᾴδω, dazu singen; τὶν ποταείσομαι, zu dir will ich singen; den Gesang begleiten; dah. dazu stimmen, damit übereinstimmen
 • προς-αθροίζω, dazu versammeln
 • προς-άθροισις, ἡ, Versammlung wohin
 • προς-α-θῡμέω, dabei mutlos sein
 • προς-αιθρίζω, in die Luft senden
 • προς-αινετήριος, anempfehlend, ermunternd

  <<< list operone >>>