192 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

πιστάκια - πλήγανον • πιστάκια, τά, die Frucht der πιστάκη
 • πίστευμα, τό, Unterpfand der Treue
 • πίστευσις, ἡ, das Anvertrauen
 • πιστευτικός, zum Glauben, Trauen gehörig, geschickt, geneigt; πιστευτικῶς ἔχειν τινί, worauf vertrauen; Glauben erweckend
 • πιστεύω, trauen, vertrauen, sich auf jemanden oder auf eine Sache verlassen; glauben, sich überreden lassen; pass., πιστεύεσϑαι ὑπό τινος, von jemandem Zutrauen genießen; ἐπιστεύοντο ἃ περὶ ἀλλήλων ἔλεγον, man glaubte, was sie voneinander sagten; anvertrauen: τὴν ἀρχὴν πεπιστευμένος, dem der Oberbefehl anvertraut worden. Πιστεύειν εἰς ϑεόν, ἐπὶ κύριον, an Gott glauben
 • πιστικός, trinkbar, flüssig; Vertrauen erweckend, sich als echt ankündigend
 • πιστικός, 1) zum Glauben, zur Treue gehörig, treu; 2) = πειστικός, überzeugend, überredend
 • πίστιος, ὁ, Ζεύς, Jupiter fidius der Römer
 • πίστις, ἡ, Treue u. Glauben, Vertrauen, Zutrauen; Kredit; Beweis, Unterpfand der Treue, Versicherungs-, Überzeugungsmittel, auch Bürgschaft, Zusicherung; πίστιν καὶ ὅρκια ποιεῖσϑαι, einen Vertrag, ein Bündnis machen; πίστι λαβεῖν, καταλαβεῖν τινα, einen nach gegebener Bürgschaft zum Freunde annehmen; er braucht es auch für das anvertraute Geschäft; πίστεις, künstliche Beweismittel; Versprechen, Verheißung
 • πιστο-ποιέω, glaubhaft machen, bestätigen
 • πιστο-ποίησις, ἡ, Bestätigung
 • πιστο-ποιός, glaubhaft machend, bestätigend, überzeugend
 • πιστο-πορθής, Glauben zerstörend
 • πιστός, 1) pass., a) von der Person: der man glauben, trauen kann oder muß, treu, zuverlässig, glaubwürdig. Bei den Persern sind οἱ πιστοί eine Art vertraute Räte; b) von Sachen: worauf man bauen kann, zuverlässig, sicher, glaubhaft; οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν, man darf den Weibern nicht mehr trauen; τὸ πιστόν, = πίστις, Unterpfand der Treue, was Glauben gibt, Verbürgung; πιστὰ δοῠναι καὶ λαβεῖν, Pfänder der Treue geben und empfangen, wodurch man sich gegenseitig verbürgt; πιστὰ ϑεῶν ποιεῖσϑαι, einen Eid leisten; 2) akt., glaubend, trauend, sich auf einen verlassend; folgend, gehorsam
 • πιστός, trinkbar, zum Trinken
 • πιστότης, ητος, ἡ, Treue, Redlichkeit, Glaubwürdigkeit
 • πιστό-φρων, ον, treugesinnt
 • πιστο-φύλαξ, ακος, Wächter, Wächterin der Treue
 • πιστόω, jemanden treu, zuverlässig machen, ihn Bürgschaft, Sicherheit leisten lassen; πιστοῦν τινα ὅρκοις, einen durch Schwüre Bürgschaft leisten lassen; sich gegenseitig Bürgschaft leisten; τοῦτον πιστωσάμενος, nachdem er sich ihn zum treuen Freunde gemacht hatte; πιστώσασϑαί τι, etwas glauben; pass. sowohl für sich Bürgschaft, Sicherheit leisten, sich verbürgen: πιστωϑῆναι ὅρκῳ τινί, einem durch einen Eid Bürgschaft leisten, als auch zutraulich gemacht werden, Zutrauen fassen, vertrauen
 • πίστρα, ἡ, a) die Tränke; b) Gefäß zum Trinken, Trinkgefäß
 • πίστρις, ἡ, eine Art Kriegsschiff
 • πίστωμα, τό, Versicherung, Bestätigung
 • πίστωσις, ἡ, Beglaubigung, Bestätigung
 • πιστωτικός, bestätigend
 • πῑσύγγιον, τό, Schusterwerkstätte
 • πίσυγγος, ὁ, der Schuster
 • πίσυνος, trauend, sich verlassend auf eine Person od. eine Sache, im Vertrauen darauf; folgsam, gehorsam
 • πιτάριον, τό, eine Figur von der Gestalt des Buchstaben Π
 • πιτνάω u. πίτνημι, ausbreiten; πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας, die Arme gegen mich ausbreitend
 • πιτνέω, mit dem Nebenbegriff eines dauernden Fallens: sinken, niedersinken
 • πίτνω, sie breiteten auf der Tenne die Ähren hin
 • πιττάκιον, τό, lat. pittacium, 1) ein Läppchen, Stückchen Leder, mit Salbe zu bestreichen u. auf Wunden od. sonst kranke Teile des Leibes zu legen; 2) ein Blatt aus der Schreibtafel
 • πίτταξις, die Frucht der κρανεία, Kornelkirsche
 • πιτύϊνος, fichten, von der Fichte; κῶνοι, Fichtenzapfen
 • πιτυΐς, ἡ, die Frucht der Fichte, der Kern aus dem Fichtenzapfen
 • πιτυλεύω, die Hände im Rudern schnell bewegen, dah. übh., wie ἐρέσσω, sich rasch bewegen, sich rühren, tätig sein
 • πιτυλίζω, in der Fechtkunst von einer schnellen Bewegung der Hände
 • πιτύλισμα, τό, jede schnelle Bewegung
 • πίτυλος, ὁ, die rasche, regelmäßige Bewegung der Hände und Ruder nach dem Takte des κελευστής, od. das mit dem Schlagen der Ruder verbundene Geplätscher des Wassers übh., das Rudern. Übertr. von den Schlägen der Trauernden gegen Brust u. Wangen; συνεχὴς τῶν χειρῶν συναγωγὴ πυκνῶς εἰς πλῆϑος ἐπιφερομένων, wenn dies nicht auf die schnell auf einander folgenden Streiche der Faustkämpfer geht; πιτύλοις, καταφοραῖς ὑδάτων, das Geriesel der fallenden Regentropfen, wie das Herabtröpfeln der Tränen, auch das Träufeln des sprudelnden Weines in den Becher; eine Art Leibesbewegung, wobei man auf den Zehen stand, die Hände emporhob u. schnell abwechselnd die eine vorwärts, die andere rückwärts bewegte. Übertr., μανίας, φόβου, die heftige, innere Bewegung der Raserei, der Furcht u. dgl., von jeder leidenschaftlichen Gemütsbewegung
 • πιτυόεις, εσσα, εν, reich an Fichten, voll Fichten, fichtenartig
 • πιτυο-κάμπη, ἡ, die Fichtenraupe; auch eine Art kleiner Fichtenzapfen
 • πιτυο-κάμπτης, ὁ, Fichtenbeuger, Beiname des Räubers Sinis, der die Wanderer zwischen zwei zusammengebogene Fichten spannte u. sie, indem er diese wieder aus einander schnellen ließ, zerriß
 • πιτυο-τρόφος, Fichten nährend
 • πιτυοῦσσα, ἡ, 1) eine Pflanze; 2) Name mehrerer Inseln, Fichteninseln
 • πιτῡρηνός, von Kleie
 • πιτῡρίας, ὁ, ἄρτος, Kleienbrot
 • πιτῡρίασις, ἡ, der Kleiengrind
 • πιτῡρίς, ἡ, ἐλαία, eine kleine Olivenart, von der Farbe der Kleie, πίτυρον, die unreif gepflückt u. aufbewahrt wurde
 • πιτῡρο-ειδής, 1) kleienartig; 2) schorfartig
 • πίτῡρον, τό, Kleie, Hülse des gemahlenen od. geschrotenen Getreidekorns, lat. furfur. Bei Ärzten ein Ausschlag auf dem Kopfe. wie Kleie, der Kleiengrind
 • πιτῡρόομαι, einen Schorf, einen Hautausschlag haben, bekommen
 • πιτῡρ-ώδης, ες, 1) kleienartig; 2) schorfartig
 • πίτυς, ἡ, die Fichte, Föhre, lat. pinus; mit doppelten Nadeln, wie pinus silvestris, montana u. rubra. Sprichwörtlich πίτυος δίκην ἐκτρίβεσϑαι, wie eine Fichte, = mit Stumpf u. Stiel ausgerottet werden, weil die Fichte umgehauen nicht wieder Schößlinge aus der Wurzel treibt. Bei den Dichtern, wie πεύκη, auch Kienfackel
 • πιτύ-στεπτος, fichtenbekränzt
 • πιτυ-ώδης, ες, fichtenartig, voll von Fichten
 • πιτυών, ῶνος, ὁ, Fichtenwald
 • πιφαύσκω, erscheinen lassen, zeigen, ein Zeichen geben; durch Worte anzeigen, verkündigen; erklären, versichern; ἔπεα ἀλλήλοισιν, ἔπ ος πάντεσσι, Worte, u einander zu allen sprechen; befehlen; πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα, zeigend; πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν, = leuchten lassen; durch Worte bezeichnen, kenntlich machen, nachweisen; melden, erzählen, ankündigen; sich sagen lassen, dah. erfahren, vernehmen
 • πίφιγξ, ὁ, ein unbestimmter Vogel
 • πῑώδης, ες, fettig, fruchtbar
 • πίων, πῖον, fett, feist, wohlgenährt, wohlbeleibt; bes. von Tieren; vom Boden: fett, fruchtbar, ergiebig; reich, begütert, wohlversehen; πίονι μέτρῳ, in reichlichem Maße
 • πλαγγόνιον, τό, eine Art Salbe
 • πλάγγος, ὁ, eine Adlerart, lat. plancus
 • πλαγγών, ῶνος, ὁ, eine Wachspuppe
 • πλαγιάζω, in die Quere stellen, ziehen, schief machen, auf die Seite wenden; πρὸς τοὺς ἐναντίους ἀνέμους, sc. ναῦν, lavieren; Fechtersprache: einen unerwarteten Seitenhieb führen, eine Finte machen, geradezu täuschen. Gramm., abbiegen, flektieren, deklinieren
 • πλαγιασμός, ὁ, das in die Quere Stellen, das Schiefmachen
 • πλαγι-αυλίζω, auf der Querflöte blasen
 • πλαγί-αυλος, ὁ, die Querflöte, Erfindung des Pan; adj. die Querflöte spielend
 • πλαγιό-καρπος, mit Früchten auf den Seiten
 • πλαγιό-καυλος, mit Stengeln auf den Seiten
 • πλάγιος, quer, schief, schräg. Τὰ πλάγια, die Seiten; beim Heere: die Flanken; εἰς τὰ πλάγια παραγαγών, rechts und links aufmarschieren lassen. Übertr. als Ggstz des Graden, unredlich, zweideutig, hinterlistig; πλάγιον ἐν τῷ πολέμῳ γεγονέναι, zweideutig, unzuverlässig. Gramm., πτώσεις πλάγιαι, casus obliqui
 • πλαγιο-σύν-τακτος, mit den casibus obliquis konstruiert, Gramm.
 • πλαγιότης, ητος, ἡ, schiefe Stellung, Richtung; Gramm., casus obliquus
 • πλαγιο-φύλαξ, ακος, ὁ, der die Flanken des Heeres auf dem Marsche bewacht u. schützt
 • πλαγιο-χαίτης, ὁ, mit schiefem Haare
 • πλαγκτήρ, ῆρος, ὁ, der irren Machende, Verwirrende, od. der Irrende, Beiw. des Bacchus
 • πλαγκτός, in die Irre getrieben, irrend, umherschweifend, unstet; so Πλαγκταί, die Irrfelsen. Übertr., geistesverwirrt, verrückt
 • πλαγκτοσύνη, ἡ, u. πλαγκτύς, ἡ, Herumschweifen
 • πλᾶγος, τό, die Seite, lat. plaga
 • πλαδαρός, naß, feucht, zu naß; durch Nässe verdorben, matschig, schwammig; σάρξ, faul; καρήατα, junge, weiche, noch nicht fest gewordene
 • πλαδαρότης, ητος, ἡ, Nässe, Zustand eines nassen Körpers
 • πλαδάω, naß, zu naß sein, dah. schlaff, schwammig sein od. werden
 • πλαδδιάω, Plattheiten sagen, Narrenspossen treiben, albern reden, faseln, lakonisches Wort
 • πλάδος, τό, Nässe, bes. überflüssige Nässe, dadurch bewirkte Schlaffheit, Schwammigkeit, Fäule
 • πλάζω, umherirren machen od. lassen, bes. von der rechten Bahn abführen, verschlagen; übertr., irremachen, verwirren; von dem Vorhaben ablenken; pass. umherirren, umherstreifen; ἀπὸ χαλκόφι χαλκὸς ἐπλάγχϑη, Erz prallte von Erz ab; πλαζόμενοι ἀστέρες, den ἀπλανεῖς entgeggstzt, Planeten
 • πλαθάνη, ἡ, Platte, Brett od. Form, worauf, worin Brot, Kuchen u. ä. Gebäck zubereitet wird, in Niedersachsen ein Platen
 • πλαθανίτας, ὁ, sc. πλακοῦς, eine Art Kuchen
 • πλάθω, sich nähern
 • πλαίσιον, τό, ein längliches Viereck, jeder so gestellte Körper; eine taktische Aufstellung der Soldaten im länglichen, auch gleichseitigen Vierecke
 • πλακερός, breit
 • πλάκινος, brettern, hölzern, mit einer Platte versehen
 • πλακίς, ίδος, ἡ, Bank, Sitz, Ruhebett von Blumen
 • πλακίτης, ὁ, ἄρτος, aus Sophron, blättrig od. platt
 • πλακόεις, εσσα, εν, platt, flach, eben, breit
 • πλακουντικός, kuchenartig
 • πλακουντο-ποιϊκός, ή, όν, zum Kuchenbacken od. Kuchenbäcker gehörig, ihn betreffend
 • πλακουντο-ποιός, Kuchen backend, Kuchenbäcker
 • πλακουντ-ώδης, ες, kuchenartig
 • πλακοῦς, οῦντος, ὁ, Kuchen, wegen der breiten Gestalt
 • πλακόω, mit Platten belegen, plattieren
 • πλακ-ώδης, ες, plattenartig, blättrig
 • πλακωτής, ὁ, μαρμάρου, der mit Marmorplatten belegt
 • πλανάω, in die Irre, vom rechten Wege abführen; durch die Rede; übh. verführen, täuschen; pass., in die Irre getrieben werden; herumirren; geistig irren; unstet schwanken, irren; ὁρῶ τῶν ἀπίστων ματαίους καὶ ἀτίμους πλανωμένους τοὺς λόγους, die das rechte Ziel verfehlen und deswegen nicht geachtet sind
 • πλάνη, ἡ, 1) das Irren, Herumschweifen, die Irrfahrt; Abschweifung, Digression; 2) übertr., Irrtum
 • πλάνημα, τό, 1) das Irren, der Irrgang; 2) übertr., der Irrtum
 • πλάνης, ητος, ὁ, der Herumirrende, Herumschweifende; πλάνητες ἀστέρες, die Irrsterne, Planeten
 • πλανησί-εδρος, von umherschweifendem, unstetem Sitze
 • πλάνησις, ἡ, das in die Irre Treiben, Verschlagen; übertr., das Irremachen, Verführen
 • πλανητεύω, umherirren
 • πλανήτης, ὁ, irrend, herumschweifend
 • πλανητικός, herumirrend, irre machend
 • πλανητός, umherirrend; übertr., irrend, dem Irrtum unterworfen
 • πλαν-οδία, ἡ, Irrweg, Irrgang
 • πλάνος, 1) adj., umherschweifend, Landstreicher, Taschenspieler, Gaukler; πλάνοι ἀστέρες, die Irr-, Wandelsterne, Ggstz ἄπλανοι, Fixsterne; 2) als subst., ὁ πλ., das Umherirren, Umherschweifen; übertr. von der Krankheit u. von Gedanken
 • πλανο-στιβής, ές, von Herumirrenden betreten
 • πλανύττω, umherirren
 • πλάξ, ακός, ἡ, jeder platte, flache, breite Körper, Fläche; πόντου, Meeresfläche; die Unterwelt: τὰν παγκευϑῆ κάτω νεκρῶν πλάκα; von einer Bergfläche u. von der Spitze eines Turms; Grabstein
 • πλάσις, ἡ, 1) das Bilden, die Bildung; 2) in der Musik = πλάσμα
 • πλάσμα, τό, das Gebildete, Geformte, bes. aus Ton od. Wachs, Bildwerk, bes. im Ggstz des Natürlichen u. Wahren, Erdichtung. In der Musik das Verkünstelte u. Gezierte beim Vortrage, bes. die Neigung zu weichlichen Modulationen, u. von ähnlichem erkünsteltem Vortrage des Redners und Deklamators
 • πλασματίας, ὁ, erdichtet, lügenhaft; der Erdichter, Lügenfreund
 • πλασματικός, nachbildend
 • πλασματο-γραφέω, erdichtete Reden schreiben
 • πλασματο-γράφος, erdichtete Reden für bloß mögliche, nicht wirkliche Fälle schreibend
 • πλασματ-ώδης, ες, erdichtet, fabelhaft, einer Erdichtung ähnlich; verstellt
 • πλάσσω, bilden, formen, gestalten, bes. aus weichen Massen, wie Erde, Ton, Wachs; übertr., im Ggstz des Natürlichen u. Wahren, erdichten, erheucheln, vorgeben; πλάσασϑαι ψευδῆ, zu eigenem Vorteile; sich verstellen; τὸν τρόπον τὸν ἑαυτοῦ, seinen Charakter verstellen, verhehlen. Vom Vortrage des Redners od. Sängers: sich künstlicher Modulationen bedienen
 • πλάστειρα, ἡ, Bildnerin
 • πλαστήριον, τό, Bildnerwerkstatt
 • πλάστης, ὁ, der Bildner, Former, Schöpfer, bes. der in Ton od. Wachs arbeitende Künstler
 • πλάστιγξ, ἡ, 1) die Zunge am Waagebalken, dah. der Waagebalken selbst u. die Waage; Austerschalen; 2) wegen der Ähnlichkeit das Joch der Pferde; 3) die Peitsche; 4) Tellerchen
 • πλαστικός, zum Bilden gehörig, geschickt; ἡ πλαστική, sc. τέχνη, die Kunst, aus Ton, Gips, Wachs u. dgl. zu bilden, formen, Bildnerei
 • πλάστις, ἡ, Bildnerin
 • πλαστο-γραφέω, Schriften verfälschen, falsche Schrift machen
 • πλαστο-γράφημα, erdichtete Schrift
 • πλαστο-γραφία, ἡ, verfälschte, falsche, erdichtete, nachgeahmte Schrift
 • πλαστο-γράφος, Schriften verfälschend, nachahmend
 • πλαστο-κόμης, der künstliche, falsche Haare trägt
 • πλαστο-λάλος, Erdichtetes schwatzend
 • πλαστο-λογέω, Erdichtetes reden, lügen
 • πλαστο-λόγος, Erdichtetes redend, lügend; ὁ πλαστολόγος, der Lügner
 • πλαστός, gebildet, geformt, bes. aus Ton, Wachs; übertr., erdichtet, ersonnen, dah. falsch, unecht; ῥέγκουσι δ' οὐ πλαστοῖσι φυσιάμασιν, dem man nicht nahen darf, unnahbar, nicht künstlich Gemachtes = Natürliches, Wirkliches
 • πλαστο υργέω, bilden, formen
 • πλαστο ύργημα, τό, das Gebilde, Erdichtete; Bild, Gedicht
 • πλαστο υργία, ἡ, das Bild, Formen
 • πλαστο υργός, bildend, erdichtend
 • πλάστρα, τά, Ohrgehänge
 • πλάστρια, ἡ, Bildnerin
 • πλαταγέω, klatschen, in die Hände klatschen; von zusammenschlagenden, breiten Körpern, einen klatschenden Schall von sich geben; trans., schlagen, daß es klatscht
 • πλαταγή, ἡ, das Klatschen, jedes Geräusch, das durch das Zusammenschlagen zweier breiter Körper entsteht, bes. die Klapper, χαλκῆ, mit der Herakles die stymphalischen Vögel verscheuchte
 • πλατάγημα, τό, das Geklatschte
 • πλαταγίζω, schnattern, von der Gans
 • πλαταγών, ἡ, die Klapper
 • πλαταγώνιον, τό, 1) das breite Blatt der Mohnblume, Klatschrose, u. Blatt der Anemone, Klatschblatt; es wurde als eine Art Liebesorakel gebraucht, indem der Liebende es hohl über den Daumen und den Zeigefinger der linken Hand legte und mit der flachen rechten daraufschlug, um aus dem hellen Geklatsch günstige Zeichen für seine Liebe zu entnehmen; 2) kleine Kinderklapper
 • πλαταμ-ώδης, ες, von plattem, flachem Ansehen, eben u. breit
 • πλαταμών, ῶνος, ὁ, jeder platte, flache, breite Körper, bes. ein breiter, platter Stein; vom flachen Gestade; ein breiter, platter, aus dem Meere hervorragender Felsen; breite Steine od. Felsen im Bette eines Flusses; πλαταμῶνες ϑαλάσσης, Meer
 • πλατάνιος, vom Platanus, dazu gehörig; πλατάνια, sc. μῆλα, eine Art Äpfel
 • πλατανιστής, ὁ, ein unbekannter Fisch
 • πλάτανος, ἡ, der Platanus oder die Platane (weil sie ihre Äste weit ausbreitet, πλατύς)
 • πλαταν-ώδης, ες, von der Gestalt des Platanus, voll Platanen
 • πλατανών, ῶνος, ὁ, der Platanenhain
 • πλάταξ, ακος, ὁ, der Fisch κορακῖνος
 • πλατάσσω, mit zwei breiten, flachen, zusammengeschlagenen Körpern ein Geräusch machen, klappern, klatschen
 • πλατειάζω, platt, breit reden, aussprechen, bes. von der breiten dor. Aussprache
 • πλατειασμός, ὁ, die platte, breite Aussprache, bes. der Dorier
 • πλατεῖον, τό, die Platte od. Tafel
 • πλάτη, ἡ, auch πλάτα, ἡ, Platte, die platte, breite Oberfläche eines Körpers; bes. das breite, untere Ende des Ruders; die Rippenknochen; χερσαία πλάτη, der Hirtenstab
 • πλᾶτις, ἡ, Ehefrau
 • σλατί τακος, ὁ, eine große Art des Fisches μύλλος
 • πλάτος, τό, die Breite; ἐν πλάτει od. κατὰ πλάτος, in aller Breite, ausführlich
 • πλατόω, platt, breit machen, wie das Holz zum breiten Unterende des Ruders
 • πλατυ-αλο υργής, ές, mit breitem Purpursaume
 • πλατυ-άμφ-οδος, mit breiten Wegen, Straßen
 • πλατυ-αύχην, ενος, mit breitem Nacken, Halse
 • πλατυ-γάστωρ, ορος, breitbäuchig
 • πλατυγίζω, das Wasser mit dem breiten Unterende des Ruders schlagen, plätschern; übertr., platt, breit reden, großsprechen, prahlen; vom Schnattern u. Schreien der Gänse
 • πλατύ-γλωσσος, breitzüngig
 • πλατύζομαι, großprahlen
 • πλατυ-θάλασσος, mit breitem Meere
 • πλατύ-καρπος, mit breiter Frucht
 • πλατύ-καρφος, breitzweigig
 • πλατύ-καυλος, breitstengelig
 • πλατύ-κερκος, breitschwänzig
 • πλατύ-κερως, breit gehörnt
 • πλατυ-κέφαλος, breitköpfig
 • πλατύ-κομος, mit breitem, langem Haupthaare
 • πλατυ-κορία, ἡ, u. πλατυ-κορίασις, ἡ, widernatürliche Erweiterung der Pupille, so daß man gar Nichts sieht
 • πλατυκός, breit, weitläufig
 • πλατυ-κύμινον, τό, eine Pflanze
 • πλατυ-λέσχης, ὁ, breiter Schwätzer
 • πλατυ-λίσγων, ωνος, ὁ, ein vorn breites Werkzeug der Gärtner, Grabscheit
 • πλατυ-λόγος, breit, weitläuftig redend
 • πλατύ-λογχος, breitspitzig, mit breiter Lanzenspitze; τὸ πλ., subst., breitspitzige Lanze
 • πλατύνω, breit machen, dah. ausbreiten, verbreiten, erweitern; breit, platt aussprechen, auch sich breit machen, großtun
 • πλατύ-νωτος, breitrückig
 • πλατύ-ουρος, breitschwänzig
 • πλατυ-όφθαλμος, 1) breit-, weitäugig; 2) act., die Augen erweiternd; τὸ πλατ., ein Kraut
 • πλατύ-πεδος, mit breiter Fläche
 • πλατύ-πῑλος, mit breitem Filze
 • πλατυ-πόρφυρος, mit breitem Purpurstreifen od. - saume
 • πλατύ-πους, breitfüßig
 • πλατυ-πρός-ωπος, mit breitem Angesicht
 • πλατύ-πῡγος, mit breitem Hintern
 • πλατυ-ρημοσύνη, ἡ, Breite, Weitschweifigkeit im Reden
 • πλατύῤ-ῥῑν, breitnasig
 • πλατύῤ-ῥοος, breitfließend, -strömend
 • πλατύῤ-ῥυγχος, breitschnauzig, breitschnäbelig
 • πλατύῤ-ῥῡμος, breitstraßig
 • πλατύς, εῖα, platt, breit; Ἑλλήςπ οντος, in seiner südlichen Erweiterung am Vorgebirge Sigeion, im Gegensatz zu seiner Verengung bei Abydus; αἰπόλια, weit verbreitet; übh. groß, stark; κατάγελως, Lachen mit weit aufgerissenem Munde; ὅρκος, breiter, fester Eid; ἡ πλατεῖα, sc. ὁδός, die Straße. Ausführlich. Weil man unter πλατὺ ὕδωρ übh. das Meer verstand, bekam das Wort auch die Bdtg des Salzigen
 • πλατύ-σημος, mit breitem Saum, Vorstoß; ἡ πλατύσημος, tunica laticlavia, die römische Senatorentunica mit breitem Purpursaume
 • πλάτυσμα, τό, jeder ausgebreitete Körper, Platte; σιδήρου, Eisenplatte, breites Stück Zeug
 • πλατυσμός, ὁ, das Ausbreiten, Breitmachen; übertr., Großtuerei, Großprahlerei
 • πλατύ-στερνος, mit breiter Brust
 • πλατυ-στομέω, platt, breitmündig aussprechen
 • πλατύ-στομος, breitmündig, mit breitem, weit offen stehendem Munde, mit solchem Munde sprechend, platt, breit aussprechend, wie bes. die Dorier taten
 • πλατύ-σχιστος, breit gespalten
 • πλατύ-σωμος, mit breitem Körper
 • πλατύτης, ητος, ἡ, Breite, Weite
 • πλατύ-φυλλος, breitblätterig
 • πλατυ-χαίτας, ὁ, bei den Böotern Haus- od. Landnachbar
 • πλατύ-χωρος, von breitem Platze, Raume
 • πλατυ-ώνυχος, u. πλατυ-ῶνυξ, breitnägelig, breithufig
 • πλατ-ωχέτης, ὁ, der Nahewohnende
 • πλέγδην, flechtweis
 • πλέγμα, τό, das Geflochtene, Flechtwerk, Korb, Netz, Haarflechte; πλέγμα γυίων, Umarmung
 • πλεγματεύω, Flechtwerk machen
 • πλεθριαῖος, von der Größe des πλέϑρον
 • πλεθρίζω, ursprünglich im πλέϑρον auf und ab laufen; übertr., sich im Reden ergehen, großprahlen, aufschneiden
 • πλέθρισμα, τό, ein Wettlauf nach dem Maße des πλέϑρον
 • πλέθρον, τό, 1) als Längenmaß, 100 griech. oder 104 röm. Fuß, der sechste Teil des Stadion; eine Rennbahn von dieser Länge u. der Wettlauf in derselben; 2) als Flächenmaß, 10000 Fuß ins Gevierte; dem röm. jugerum entsprechend, eine Hufe von 240 Fuß in der Länge und 120 in der Breite
 • πλειονο-μοιρέω, mehr Teile haben
 • πλειονο-ψηφία, ἡ, die Mehrzahl der Stimmen
 • πλειονότης, ητος, ἡ, Mehrheit, größere Länge
 • πλειόνως, mehr
 • πλεῖος, voll
 • πλειότερος, voller; reicher, begüterter
 • πλειστάκις u. πλειστάκι, das meiste Mal, meistens
 • πλεισταχόθεν, von den meisten, sehr vielen Orten
 • πλεισταχῶς, auf die meiste Art, aufs Vielfältigste
 • πλειστήρης, ες, meistfach, sehr vielfach; πλειστήρης χρόνος, alle Zeit
 • πλειστηριάζω, gew. πλειστηριάζομαι, vermehren, bes. den Preis einer Sache, dah. höher anschlagen, teurer verkaufen, überteuern
 • πλειστηριασμός, Überteuerung
 • πλειστηρίζομαι, einen der Sache wegen am meisten anklagen, etwas als hauptsächlichste Ursache wovon angeben
 • πλειστο-βολέω, am meisten werfen
 • πλειστο-βολίνδα, ἡ, sc. παιδιά, ein Würfelspiel wobei es darauf ankam, wer das Meiste warf
 • πλειστο-βόλος, am meisten, das Meiste werfend, sehr viel werfend, vom Würfelspiel
 • πλειστο-δυναμέω, sehr viel können, vermögen
 • πλειστο-λόγως, auf vielerlei Art
 • πλειστό-μβροτος, menschenreich, volkreich
 • πλεῖστος, der, die, das meiste, sehr viel; auch von der Größe, der Ausdehnung, dem Werte; πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι λαοί, die meisten u. besten; πλειστον κακόν, das größte Übel, Unglück; αὐτῷ ἡ πλείστη γνώμη ἦν, er war am meisten der Meinung, hatte die stärkste Neigung; πλεῖστός ἐστιν ἔν τινι, er ist am meisten damit beschäftigt, spricht viel davon; περὶ πλείστου ποιεῖσϑαί τι, etwas am höchsten schätzen; ὅσοι πλεῖστοι, ὅσα πλεῖστα, so viel wie möglich
 • πλειστο-τόκος, am meisten, sehr viel gebärend
 • πλειστο-φόρος, am meisten, sehr viel tragend
 • πλείω, schiffen
 • πλείων, πλεῖον, ονος, mehr, sowohl von der Zahl als von der Größe, der Ausdehnung, dem Werte; τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο χεῖρες ἐμαὶ διέπουσι, den größerern Teil des Krieges; οἱ πλέονες, die Mehrzahl, die Meisten; der große Haufe, das gemeine Volk, im Ggstz der Vornehmen; euphemistisch, die Toten. Πλέων νύξ, der größere Teil der Nacht; πλέων χρόνος, mehr, längere Zeit; τὸ πλεῠν, zumeist, meistens; ἐπὶ πλέον, mehr und mehr; περὶ πλέονος ποιεῖσϑαι, höher schätzen; τὸ πλέον τινός, der höhere Grad einer Sache; ἐπὶ τὸ πλέον ἱκέσϑαι τινός, = bis zum höchsten Grade einer Sache gelangen; πλέον ἔχειν, mehr haben, voraus haben, Vorzug, Vorteil, Gewinn haben, übertreffen; πλέον ἔφερέ οἱ ἡ γνώμη, seine Meinung ging mehr dahin; vollständig; ἐς πλέον ποιεῖν, ἐργάζεσϑαι, weiter kommen, mehr ausrichten; οὐδὲν ἔτι πλέον ἐγένετο τούτων, es half nichts, brachte keinen Gewinn; τί ἔσται πλέον τινί, was wird es helfen? was wird er weiter davon haben?; ὧν οὐδέν μοι πλέον γέγονε, wovon mir nichts gelungen ist; βουλοίμην ἂν πλέον τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον, ich wünschte durch meine Verteidigung etwas ausrichten zu können. Bei Zahlenbegriffen fällt, wie im lat. quam nach plus, ἤ auch zuweilen weg und die Zahl geht auch in den gen. über
 • πλειών, ὁ, die Zeit, das Jahr
 • πλέκος, τό, das Geflochtene, Geflecht, Flechtwerk
 • πλεκτάνη, ἡ, 1) alles Flechtwerk, bes. die Haarflechte, geflochtenes Seil, Schlinge, Netz; 2) die langen Fangfüße des Meerpolypen, der Tintenfische, cirri
 • πλεκτανό-στολος, mit Seilen und Tauen ausgerüstet, Beiw. des Schiffes
 • πλεκτανόω, verflechten, in vielfach verschlungenen Ästen u. Zweigen verbreiten
 • πλεκτή, ἡ, 1) geflochtenes Seil, Tau, Strick; 2) geflochtener Korb, sc. σπυρίς; 3) geflochtenes Jagdnetz
 • πλεκτικός, zum Flechten gehörig, damit beschäftigt; zum Verwickeln geneigt
 • πλεκτός, geflochten, gedreht, bes. von Korbgeflechten u. Seilen
 • πλέκω, flechten, drehen; bes. vom Flechten der Haare, Körbe, Seile u. vom künstlichen Gesange; Listen, Ränke schmieden; aber περὶ βρέτει πλεχϑεὶς ϑεᾶς ἀμβρότου ist = umschlingen; κράνεα πεπλεγμένα, vom Drehen der Seile, Taue; χηναλώπηξ πέπλεκταί οἱ τὸ ὄνομα, von dem zusammengesetzten Namen
 • πλέξις, ἡ, das Flechten, Weben
 • πλεοναζόντως, überflüssig, sehr häufig
 • πλεονάζω, mehrsein, bes. mehr als nötig, überflüssig, übermäßig sein; τῇ εὐτυχίᾳ, übermütig sein; ἐπίστασϑ' ὑμεῖς κοσμίους ποιεῖν, sich übermütig erheben, das Maß überschreiten; πλεοναζούσης τῆς παρουσίας τῶν πρεσβευτῶν, als die Gesandten häufiger ankamen; πλεονάζει μοι τοῠτο, das ist bei mir häufig der Fall, ich habe häufig; πλεονάζειν τινός, Überfluß woran haben; auch den Vorzug vor einem haben; überbieten, einen höheren Preis fordern, erhalten
 • πλεόνασις, ἡ, Überfüllung
 • πλεόνασμα, τό, Überfluß, Oft-, Vieltun
 • πλεονασμός, ὁ, Überfluß, Übermaß; bes. Übertreibung, Vergrößerung in der Erzählung; Gramm., das Hinzufügen eines überflüssigen, nichts bedeutenden Wortes
 • πλεοναστικός, überflüssig
 • πλεοναχῆ, mehrfach, auf mehreren Seiten
 • πλεοναχόθεν, adv., von mehreren Orten, Seiten her
 • πλεοναχός, mehrfach; adv., πλεοναχῶς, auf mehrere Arten
 • πλεον-εκτέω, mehr haben, größeren Anteil haben, voraus haben; überlegen sein, einem; auch τινός τινι, einem in etwas; transit. c. accus., übertreffen, übervorteilen; mehr haben wollen, Vorteil, Gewinn zu erhalten suchen; Vorteil erlangen
 • πλεον-έκτημα, τό, 1) Vorteil, Gewinn, Vorzug; 2) alles, wodurch man einen anderen übervorteilt, betrügt
 • πλεον-έκτης, ὁ, der mehr haben will, der Habsüchtige, Eigennützige; τῶν πολεμίων, der aus dem Unfalle des Feindes Vorteil zieht; anmaßlich
 • πλεον-εκτικός, ή, όν, zum πλεονέκτης gehörig, ihm eigen, in seiner Art, zur πλεονεξία geneigt
 • πλεον-εξία, ἡ, 1) das Mehrhaben, Ggstz ἔνδεια; Gewinn, Vorteil, Überlegenheit; Oberherrschaft; 2) das Mehrhabenwollen, Habsucht, Geiz, Betrug; στασιάσαντες περὶ τὴν τῶν εἰλημμένων πλεονεξίαν, wer einen größeren Anteil an der Beute haben solle; überh. Anmaßung
 • πλεονο-συλ-λαβέω, mehrere, zu viel Silben haben
 • πλεόνως, mehr
 • πλέος, voll, angefüllt. Von der Zeit: δέκα πλείους ἐνιαυτούς, zehn volle Jahre
 • πλευμονάω, an der Lunge leiden, lungensüchtig sein
 • πλευμονία, ἡ, die Lungensucht
 • πλευμονικός, lungensüchtig
 • πλευμον-ώδης, ες, lungenartig, schwammig
 • πλευμ-ώδης, ες, lungensüchtig
 • πλεύμων, ονος, ὁ, die Lunge; durch Buchstabenumstellung das lat. pulmo
 • πλεύνως, adv., zu sehr
 • πλευρά, ἡ, die Seiten des menschlichen u. tierischen Leibes, die Rippen. Bei mathematischen Figuren, bes. beim Quadrat, die Seite; der Faktor eines Produkts. Die Seite eines Blattes; σελίδων σημάντορα πλευρῆς, der Bleistift; die Ehegattin
 • πλευράξ, adv., seitwärts
 • πλευρίδιος, die Seite betreffend
 • πλευρικός, u. πλευριμαῖος, zur Seite gehörig
 • πλευρίτης, ὁ, zur Seite, Rippe gehörig, auf, an der Seite
 • πλευρῑτικός, an Seitenstechen leidend
 • πλευρῖτις, ιδος, ἡ, Seitenstechen, Seitenstiche
 • πλευρόθεν, adv., von der Seite her
 • πλευρο-κοπέω, die Rippen schlagen, verwunden
 • πλευρόν, τό, Seite, Rippen
 • πλευρο-τυπής, ές, die Seiten, Rippen schlagend
 • πλεύρωμα, τό, die Rippe, das Rippenstück
 • πλευστικός, zum Schiffen geschickt, bequem
 • πλέω (pluo, fluo, fließen), schiffen, zu Schiffe fahren; τοῦ πλοῦ πεπλευσμένου, der getanen Fahrt; allgemein von Reisen auch zu Lande; schwimmen. Übh. schwanken, wanken, von allem, was nicht fest steht
 • πλήγανον, τό, Schlägel, Prügel, Stock

  <<< list operone >>>