123 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

κατ-ακοντίζω - κατά-νευρος • κατ-ακοντίζω, mit dem Wurfspieß niederwerfen, töten
 • κατα-κοπή, ἡ, das Niederhauen, Zerhauen, Abhauen, z. B. der Zweige
 • κατά-κοπος, zerhauen, zerschnitten, ermüdet, erschöpft
 • κατα-κόπτης, ὁ, der Zerhauer, Zerleger
 • κατα-κόπτω, nieder-, zusammenhauen, töten; übtr., wie unser 'einen tot machen'; schlachten. Zerschneiden, zernagen; zerschlagen; übertr., χρυσίον, ausprägen, Geld schlagen; sich schlagen, τινά, ihn betrauern
 • κατα-κορής, ές, ganz gesättigt
 • κατα-κορμάζω, in Klötze, Stücke hauen
 • κατά-κορος, gesättigt, satt, auch überdrüssig; besser κατακορής ; von der Farbe: gesättigt, dunkel; Ggstz des Gemischten: rein; übertrieben, unmäßig. Adv. κατακόρως, zur Genüge, hinlänglich; im Übermaß
 • κατα-κοσμέω, in Ordnung bringen; ἐπὶ νευρῇ κατακόσμει πικρὸν ὀϊστόν, lege den Pfeil auf der Sehne in Ordnung; τὴν διάνοιαν, sammeln; πρὸς γνώμην τινός, sich danach richten; ausschmücken; bewaffnen; κατακοσμοῠντες ἑαυτούς, ehren
 • κατα-κόσμησις, ἡ, das Ordnen, in die gehörige Ordnung Stellen; Schmuck
 • κατά-κοσμος, geschmückt
 • κατα-κοτταβίζω, τινός, einem zu Ehren den κότταβος werfen u. erklingen lassen, indem man seinen Namen dabei nennt
 • κατ-άκουσις, ἡ, das Hören, Anhören
 • κατ-ακουστής, ὁ, der Hörer
 • κατ-ακούω, hören, vernehmen; gehorchen; τινί, gehorchen, untertänig sein
 • κατα-κραδαίνω, erschüttern
 • κατα-κράζω, nieder-, überschreien
 • κατα-κρανία, ἡ, Kopfkrankheit bei den Pferden
 • κατ-άκρας, gänzlich, ganz u. gar, heftig
 • κατα-κρατέω, in seiner Gewalt haben, festhalten, behaupten, in seine Gewalt bringen, überwältigen, siegen. Intrans., vorherrschen; im vorherrschenden Gebrauche sein
 • κατα-κράτησις, ἡ, das Überwältigen
 • κατα-κρατητικός, ή, όν, überwältigend, hemmend
 • κατα-κράτος, mit Gewalt, mit aller Kraft
 • κατα-κραυγή, ἡ, Geschrei wogegen
 • κατα-κρέμαμαι, herabhangen
 • κατα-κρεμάννῡμι, herabhangen lassen, aufhängen
 • κατα-κρέμαστος, herabhangend, aufgehängt
 • κατα-κρεο υργέω, zerhauen, zerhacken, wie der Koch das Fleisch, in kleine Kochstücke
 • κατά-κρεως, fleischig
 • κατά-κρηθεν, vom Kopf her, von oben herab; Trauer ergriff die Troer ganz u. gar, wie auch wir sagen 'vom Kopf bis zu den Füßen'
 • κατα-κρήμναμαι, herabhangen, von den Wolken
 • κατα-κρημνάω, herabhangen lassen
 • κατα-κρημνίζω, von einer steilen Anhöhe herunterstürzen; übh. herabstürzen
 • κατα-κρημνισμός, ὁ, das Hinabstürzen
 • κατα-κρημνιστής, ὁ, der Hinabstürzende
 • κατά-κρημνος, abschüssig, steil
 • κατά-κριμα, τό, die Verurteilung, bes. Todesurteil
 • κατα-κρίνω, verurteilen, verdammen, τινά τινος, einen wozu; κατακεκριμένος κατὰ τὸν νόμον, nach dem Gesetze verurteilt; τοῖσι μὲν κατακέκριτο ϑάνατος, sie waren zum Tode verurteilt; κατακεκριμένων ἤδη οἱ τούτων, als dies gegen ihn erkannt war
 • κατα-κρίσιμος, zu verdammen, verdammlich
 • κατά-κρισις, ἡ, das Verurteilen
 • κατα-κριτής, ὁ, der Verurteiler
 • κατά-κριτος, verurteilt, zu verurteilen
 • κατα-κροαίνω, betreten
 • κάτ-ακρος, an der Spitze
 • κατα-κροταλίζω, durchlärmen, klatschen
 • κατα-κροτέω, schlagen; τινά, beklatschen, loben
 • κατά-κροτος, geräuschvoll
 • κατα-κρουνίζω, herabquellen, herabfließen lassen; auch pass., besprengt, durchnäßt
 • κατά-κρουσις, ἡ, das Herab-, Zurückstoßen, der Stoß
 • κατα-κρουστικός, ή, όν, zum Herab-, Zurückstoßen geeignet, niederschlagend, οἶνος, ein Wein, der die Hitze eines andern niederschlägt, dämpft, Ggstz ἐπιπολαστικός
 • κατα-κρούω, herunter-, niederschlagen; mit einer Lanzette zerschlagen, die Haut schröpfen; von Bienen, ἐὰν ἐσμοὺς ἀλλοτρίους σφετερίζῃ τις, τῇ τῶν μελιττῶν ἡδονῇ ξυνεπόμενος καὶ κατακρούων οὕτως οἰκειῶται, die man durch das Schlagen kupferner Geräte von einem Orte fort u. an sich lockt; betäuben
 • κατα-κρύβδην, heimlich
 • κατα-κρύπτω, verheimlichen, verbergen, verhüllen; intrans., sich verbergen; ἄλλῳ δ' αὑτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἤϊσκε δέκτῃ, sich verstellend gab er sich das Aussehen einer andern Person, eines Bettlers
 • κατα-κρυφή, ἡ, das Verbergen; ἀποφυγὴν τοῦ μὴ εἰπεῖν, Ausflucht
 • κατά-κρυψις, ἡ, das Verbergen, Verheimlichen
 • κατα-κρώζω, gegen einen ankrächzen
 • κατα-κτάομαι, sich ganz, sicher erwerben. Κατεκτήσατο τὸ ϑέατρον, er nahm das Theater, die Zuschauer für sich ein
 • κατα-κτεατίζομαι, sich erwerben
 • κατα-κτείνω, töten, ermorden, im Kampf erlegen, erschlagen
 • κατα-κτενίζω, durchkämmen, striegeln
 • κατα-κτενισμός, ὁ, das Durchkämmen
 • κατά-κτενος, sorgfältig gekämmt
 • κατ-άκτης, ὁ, 1) der Zerbrecher. 2) der Herunter-, Zurückführende
 • κατά-κτησις, ἡ, das Erwerben, Erlangen; πραγμάτων, der Herrschaft
 • κατα-κτίζω, gründen
 • κατ-ακτός, zerbrechlich
 • κατ-άκτρια, ἡ, die Herabführende (von der Spinnerin)
 • κατα-κτυπέω, gegen antoben, lärmen
 • κατα-κτύπησις, ἡ, das Lärmen
 • κατα-κυβεύω, im Würfelspiel verlieren, durchbringen
 • κατα-κυβιστάω, vor Freude od. aus Spott gegen einen sich überschlagen, Purzelbäume schlagen
 • κατα-κυκάω, vermischen; verwirren
 • κατά-κυκλος, rund
 • κατα-κυκλόω, im Kreise umringen, umzingeln
 • κατα-κυλίνδω u. κατακυλίω u. κατα-κυλινδέω, herabwälzen, herabrollen
 • κατα-κύλισμα, τό, das Umgewälzte, die Umwälzung
 • κατα-κῡματόω, mit Wellen bedecken
 • κατα-κυμβαλίζω, durch Cymbelspiel erheitern od. betäuben
 • κατα-κύπτω, u. κατα-κυπτάζω, sich bücken, niederducken; bes. den Kopf vorn überbiegen, mit vorgebogenem Kopfe und Leibe wohin gucken, hinabsehen; die Augen zu Boden schlagen
 • κατα-κυρίευσις, ἡ, Bestätigung
 • κατα-κῡρόω, bestätigen, bestimmen; bei der Auktion einem zuschlagen. Aber ψήφῳ ϑανάτου κατακυρωϑείς ist = verurteilt
 • κατα-κυρτόω, krümmen
 • κατα-κωκύω, beklagen, betrauern
 • κατα-κωλύω, verhindern; κατεκωλύϑη τοῦ ἐς Σικελίαν πλοῦ, er wurde an der Fahrt verhindert
 • κατα-κωμάζω, daherschwärmen; vom Unglück, einbrechen, einstürmen
 • κατα-κωμ-ῳδέω, verspotten
 • κατακωχή, ἡ, das Zurückhalten, Aufhalten
 • κατακώχιμος, zurückzuhalten, zu fesseln
 • κατα-λαβή, ἡ, das Eingreifen
 • κατα-λαγνεύομαι, in Wollust versinken
 • κατα-λαγχάνω, durch's Los erhalten
 • κατ-αλαζονεύομαι, gegen einen prahlen, prahlerisch erzählen
 • κατα-λαλέω, ausschwatzen, ausplaudern; gegen einen sprechen, ihn beschuldigen, verleumden; anklagen. Durch Geschwätz einem lästig fallen
 • κατα-λαλιά, ἡ, üble Nachrede, Beschuldigung
 • κατά-λαλος, der einem Böses nachredet
 • κατα-λαμβάνω, 1) ergreifen, erfassen, festhalten; von der Krankheit, κατέλαβε νοῠσός μιν; τῇ χειρὶ τὸν ὀφϑαλμόν, zuhalten; einnehmen, besetzen; στρατόπεδον, ein Lager beziehen; πάντα φυλακαῖς, besetzen; für sich einnehmen. Ähnl. ἕδρας καταλαβεῖν, Platz nehmen; ϑέαν καταλαμβάνειν, einen Platz zum Schauen einnehmen. Μιλτιάδεα τὰ πρήγματα καταλαμψόμενον ἀποστέλλουσι, daß er den Oberbefehl übernehme; auch von Schriftstellern: vorwegnehmen, früher erzählen; χρήματα, mit der Nebenbdtg des Wegnehmens. 2) festhalten, zurückhalten, hemmen; ἴσχε καὶ καταλάμβανε σεωυτόν, halte dich zurück; τὰς διαφοράς, Streitigkeiten beilegen; ἐρίζοντας, die Streitenden beschwichtigen; pass., ὁ τῶν Περσέων ϑάνατος οὕτω καταλαμφϑεὶς ἐσιγήϑη, er wurde unterdrückt u. verschwiegen; ἤ που ὑπὸ φυγῆς καταληφϑέν, irgendwo zurückgehalten. Erzwingen, befehlen; πίστι καὶ ὁρκίοισι καταλαβόντες αὐτούς, sie durch Eide verpflichtend, bindend; εὗρε τὰς σπονδὰς κατειλημμένας, festgestellt, im Ggstz von μετακινητὴ ὁμολογία. Den Schuldigen ergreifen, verurteilen u. bestrafen, Ggstz von ἀφεῖναι. 3) ergreifen, ertappen, betreffen, finden; κατελάβομεν περιπατοῠντα, wir trafen ihn beim Spazierengehen. Beim Aufnehmen eines Inventariums vorfinden. 4) mit dem Geiste erfassen, auffassen, begreifen. 5) wie bes. von unglücklichen Ereignissen, die plötzlich über einen kommen, gesagt wird, εἰ δέ τινας ξυμφορὰ καταλαμβάνοι; καταλαβοῦσα ξυμφορή, ein eintreffendes Unglück; begegnen, treffen; καταλελάβηκέ με τοῦτο εἰς ὑμέας ἐκφῆναι, es traf mich, ich fühlte mich gedrungen, euch dies kund zu tun; ἕνα κατέλαβε ὑβρίσαντα τάδε ἀποϑανεῖν, es traf sich, daß er starb, eigtl. den einen ergriff das Sterben; τὰ καταλαβόντα, was sich zugetragen hat, die Begebnisse; τῆς νυκτὸς καταλαβούσης, als die Nacht eingetreten war; χειμῶνος ἤδη καταλαμβάνοντος, der Winter stand bevor. Selten vom Glücke, wie τοῦτον κατέλαβε εὐτυχίη τις
 • κατα-λάμπω, 1) beleuchten, erhellen. 2) intrans., leuchten, hell sein
 • κατά-λαμψις, ἡ, Gegenschein
 • κατ-αλγέω, heftigen Schmerz empfinden
 • κατ-αλγύνω, sehr kränken
 • κατα-λεαίνω, ganz glatt machen, abreiben, zerreiben; auch übertr.: alle Schwierigkeiten entfernen
 • κατά-λεγμα, τό, Klagelied um einen Toten
 • κατα-λέγω, 1) niederlegen, zu Bett bringen; ἔνϑ' ὁ γέρων κατέλεκτο, dort legte er sich nieder; καταλέχϑαι, schlafen; κατελέξατο, er legte sich hin. 2) auslesen, auswählen, τῶν χρησμῶν, aus den Orakeln; bes. Soldaten ausheben u. in die Soldatenlisten eintragen; τοὺς ἐχϑροὺς κατέλεγον εἰς τὰς ναῦς, sie hoben ihre Feinde für die Schiffe, zum Seedienst aus. Pass. ὥστε οὐδὲ τῶν τριςχιλίων κατελέγην, ich wurde nicht einmal zu den 3000 gewählt; πλουσίους κατειλεγμένους εἰς τὴν σύγκλητον, in den Senat gewählt, gerechnet; εὐεργεσίαν κατέλεγεν, er rechnete es als eine Wohltat an. 3) der Reihe nach erzählen, vollständig hererzählen; bes. von der Genealogie; τὸν πλωτικὸν καταλεξώμεϑα, wir wollen betrachten. Aufzählen; τετράμετρα πρὸς τὸν αὐλόν, hersagen, vortragen
 • κατα-λείβω, herunterträufeln, herabgießen; pass., herabfließen, herabtriefen
 • κατά-λειμμα, τό, das Übriggelassene, der Überrest, das Überbleibsel
 • κατα-λειόω, glätten
 • κατ-άλειπτος, besalbt
 • κατα-λείπω, zurücklassen; a) verlassen, im Stich lassen; πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν Ἀχαιοὶ χαλκῷ δῃώσουσι, wir werden sie auf dem Schlachtfelde zurücklassen, viele Menschen verlieren; b) hinterlassen, zurücklassen, bes. von Abreisenden u. Sterbenden; εἴ που πόπανον εἴη τι καταλελειμμένον, übriggeblieben; καταλελειμμένος τοῦ ἄλλου στρατοῦ, hinter dem übrigen Heere zurückbleiben; bes. von Erbschaften, τὰ καταλειφϑέντα, die Hinterlassenschaft. Sein lassen, unangetastet lassen; τὸν λόγον, die Rede lassen, aufhören. Med., für sich zurücklassen; στενὴν ἔξοδον, übriglassen; τὰ μέγιστα τοὺς ϑεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσϑαι, sich aufbewahren, vorbehalten; = ἐάω, geschehen lassen
 • κατα-λειτο υργέω, durch Liturgien, bei Verwalten von Staatsämtern u. Lasten aufwenden, verbrauchen
 • κατ-αλείφω, bestreichen, Salbe aufstreichen
 • κατά-λειψις, ἡ, das Zurücklassen, Hinterlassen; Überbleibsel
 • κατά-λεξις, ἡ, das Ausheben von Soldaten
 • κατα-λεπτο-λογέω, durch seines, spitzfindiges Geschwätz zu Boden werfen, niederspitzfindeln
 • κατα-λεπτύνω, sehr dünn, mager machen
 • κατα-λευκαίνω, ganz weiß machen
 • κατά-λευκος, weiß, weiß angestrichen
 • κατα-λευκόω, ganz weiß machen
 • κατα-λεύσιμος, wert gesteinigt zu werden
 • κατά-λευσις, ἡ, das Steinigen
 • κατα-λεύω, steinigen, mit Steinen zu Tode werfen; auch = zu Arbeiten in den Steinbrüchen verurteilen
 • κατ-αλέω, zermahlen, zermalmen
 • κατα-λήγω, aufhören; τὰ καταλήγοντα, die Grenzen. Auch trans., εἰς ἣν ναυμαχίαν Θουκυδίδης κατέληξε τὴν πραγματείαν, beendigen
 • κατα-λήθομαι, ganz vergessen
 • κατα-ληΐζομαι, ausplündern, verheeren
 • κατα-ληκτικός, ή, όν, ausdörend, sich endigend, bes. von Versen, deren letzter Fuß unvollständig, verkürzt ist. Adv., καταληκτικῶς εὐφραίνειν, endlich, ausschließlich, so daß nichts weiter dazu zu kommen braucht; δοῦναι, ohne besondere Nebenabsicht
 • κατά-ληξις, ἡ, das Aufhören; das Ende, der Schluß, bes. der Schluß eines Verses
 • κατα-ληπτήρ, ῆρος, ὁ, Riemen zum Anfassen
 • κατα-ληπτικός, ή, όν, zum Erfassen, Auffassen, Begreifen geschickt
 • κατα-ληπτός, adj. verb. zu καταλαμβάνω, zu ergreifen, zu begreifen, verständlich; τὰ πράγματα ἐφαίνετο καταληπτά, zu behaupten; πένϑος ϑεόϑεν καταληπτόν, act., Trauer, die einen durch göttliche Fügung trifft, od. die man von den Göttern her erhalten hat; von Krämpfen befallen.
 • κατα-ληρέω, durch Geschwätz verlieren; einem etwas vorschwatzen
 • κατα-λῃστεύω, plündern
 • κατα-λήψιμος, zu ergreifen; zur Verurteilung führend
 • κατά-ληψις, ἡ, das Fassen, Ergreifen; ὡς δ' οὐκέτι ἐν καταλήψει ἐφαίνετο, ἐπανεχώρει, als die Flotte nicht mehr zu nehmen, zu erreichen schien; das Besetzen, Einnehmen. Das Begreifen mit dem Geiste, die Wahrnehmung, der Begriff. Der Anfall einer Krankheit
 • κατα-λιθάζω, u. καταιλιθο-βολέω, steinigen
 • κατά-λιθος, voll von Steinen, mit Steinen besetzt
 • καταιλιθόω, mit Edelsteinen schmücken
 • κατα-λιπαίνω, sehr fett machen
 • κατα-λῑπαρέω, sehr flehen
 • κατα-λιχμάζομαιι, beflecken
 • καταιλιχμάομαιι, auflecken
 • κατα-λιχνεύω, vernaschen
 • κατ-αλλάγδην, wechselsweise, umgekehrt
 • κατ-αλλαγή, ἡ, u. κατ-άλλαγμα, τό, 1) der Austausch, die Auswechselung, bes. beim Geldwechseln: das Aufgeld, der Gewinn des Geldwechslers. 2) die Ausgleichung, Aussöhnung; Versöhnung.
 • κατ-αλλακτήριος, zum Austausch, zur Versöhnung gehörig
 • κατ-αλλακτής, ὁ, 1) der Ausgleicher, Vermittler, Friedensstifter. 2) der Geldwechsler
 • κατ-αλλακτικός, ή, όν, zum Aussöhnen geeignet u. geschickt; καταλλακτικώτερος, verträglicher
 • κατ-αλλάσσω, 1) verwechseln, vertauschen, austauschen (vom Geldwechseln). 2) gew. aussöhnen, versöhnen, vermitteln; pass. ausgesöhnt werden, sich aussöhnen, ϑεοῖσιν ὡς καταλλαχϑῇ χόλου, daß er vom Zorne sich aussöhne mit den Göttern; τὴν ἔχϑρην τοῖσι στασιώτῃσι, die Feindschaft mit ihnen beilegen. 3) vertauschen. Auch ἐπ' ἀργυρίῳ κατηλλάξασϑε, verkaufen
 • κατ-άλληλος, gegen einander, bes. einander entsprechend, angemessen; κατάλληλα, adverbial, sowohl zu derselben Zeit, als darauf folgend, sich daraus ergebend
 • κατ-αλληλότης, ητος, ἡ, das Zueinanderpassen, die Übereinstimmung, Concinnität
 • κατ-αλοάω, zerdreschen, zermalmen, zerprügeln
 • κατα-λογάδην, gesprächsweis, prosaisch
 • κατα-λογεύς, ὁ, der eine Liste anlegt, bes. eine Liste der Bürger zum Kriegsdienst oder zu anderen Staatslasten
 • κατ-αλογέω, ganz vernachlässigen, gering achten
 • κατα-λογή, ἡ, Auswahl, Aushebung der Soldaten; Rücksicht auf etwas
 • κατα-λογίζομαι, dazu-, darunterrechnen; ἐν ἀρετῇ μηδεὶς καταλογιζέσϑω, als Tugend anrechnen; aufzählen, hererzählen, der Reihe nach. Zusammenrechnen, erwägen, überdenken
 • κατα-λογισμός, ὁ, das Zusammenzählen, -rechnen
 • κατά-λογος, ὁ, die Aufzählung, bes. Liste, Verzeichnis zu einem gewissen Zweck auserlesener Personen, bes. zum Kriegsdienst; οἱ ἐκ τοῦ καταλόγου, die zum Kriegsdienst verzeichnete Mannschaft; οἱ ὑπὲρ τὸν κατάλογον, die über das dienstpflichtige Alter hinaus sind; im Ggstz von τοὺς ἐν ἡλικίᾳ; ἐκ καταλόγου στρατευόμενος κατατέτριμμαι, von dem kriegspflichtigen Alter an Dienste tuend; καταλόγους ποιεῖσϑαι, Soldaten ausheben; ἐξαλείφειν ἐκ τοῦ καταλόγου, aus der Liste ausstreichen. Übh. Verzeichnis; Liste für die Liturgien u. Staatsämter; auch heißt ein Teil des zweiten Buches der Il. κατάλογος νεῶν
 • κατά-λοιπος, übrig geblieben; τοῦτο ἔστι κατάλοιπον c. inf., das fehlte noch
 • κατ-αλοκίζω, zerfurchen, zerkratzen
 • κατα-λούω, verbaden, mit Bädern durchbringen
 • κατα-λοφάδια, auf dem Nacken
 • κατα-λοχίζω, (in Lochen) verteilen; εἰς ὁπλίτας, einrangieren
 • κατα-λοχισμός, ὁ, Verteilung in Lochen
 • κατ-αλσής, ές, u. κάτ-αλσος, mit vielen Hainen
 • κατα-λυκουργίζω, Lykurgs Gesetze gegen j-n anführen
 • κατά-λυμα, τό, Ort, wo man einkehrt, Wirtshaus, Herberge; Wohnung, Zimmer übh.
 • κατα-λῡμαίνομαι, beschädigen, verwüsten
 • κατα-λύμανσις, ἡ, Beschädigung, Verwüstung
 • κατα-λύσιμος, auflösbar, κακόν, zu beseitigen, was aufhören kann
 • κατά-λυσις, ἡ, 1) Auflösung, Zerstörung, bes. der Staatsverfassung, τοῦ δήμου, der Demokratie; auch τοῦ τυράννου, τοῦ Περσέως, das Stürzen desselben; τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος, die Vertreibung der Tyrannen; übh. Vernichtung; στρατιᾶς, die Auflösung, Entlassung. Die Beendigung, das Ende; κατάλυσιν τοῦ πολέμ ου ποιεῖσϑαι, den Krieg beilegen; τοῠ βίου, das Lebensende. 2) das Einkehren; die Herberge; κατάλυσιν ποιεῖσϑαι, einkehren
 • κατα-λυσσάω, wüten gegen einen
 • κατα-λυτής, ὁ, der Auflöser, Zerstörer
 • κατα-λύτης, ὁ, der bei einem einkehrt, der Gast
 • κατα-λυτικός, ή, όν, geeignet aufzulösen, zu zerstören
 • κατα-λύω, auflösen; 1) vernichten, zerstören; so öfter von Aufhebung der bestehenden Verfassung des Staates; ὁ δῆμος καταλύεται, die Demokratie wird aufgehoben, vernichtet; καταλύειν πειράσεσϑε τοῦτον τῆς ἀρχῆς, ihn der Herrschaft zu entsetzen; γέφυραν, abbrechen. 2) auseinander gehen lassen; πόλεμον, den Krieg beilegen. Daher im med. sich aussöhnen, die Streitigkeiten beilegen; καταλύεσϑαι τὸν πόλεμον, den Krieg unter einander beilegen. Ähnl. λόγον, die Rede beendigen. 3) losbinden, losspannen; Halt machen, um auszuruhen, einkehren. 4) absol., aufhören; οὔπω ἔτη ἐστὶν ἑπτά, ἀφ' οὗ τὸ μὲν πλεῖν καταλέλυκα, ich habe das Fahren zur See eingestellt, damit aufgehört; φυλακήν, den Wachtposten aufgeben, ablösen
 • κατα-λωβάω, verstümmeln
 • κατα-λωφάω u. - λωφέω, aufhören lassen, beruhigen; intr., aufhören, ausruhen
 • κατα-μαγγανεύω, durch Zauberei betrügen
 • κατα-μάγειον, τό, Tuch zum Abwischen
 • κατα-μαγεύω, bezaubern
 • κατα-μάθησις, ἡ, das Lernen, Begreifen
 • κατα-μαθητικός, ή, όν, zum Lernen, Begreifen geschickt
 • κατα-μαίνομαι, dagegen toben, rasen, τινός, gegen einen
 • κατα-μάκτης, ὁ, das Abwischende, Abreibende
 • κατα-μαλακίζω, verweichlichen. Pass. weichlich, schlaff werden, sein
 • κατα-μαλάσσω, erweichen; übertr., rühren, besänftigen
 • κατα-μανθάνω, erlernen, begreifen, verstehen; καταμεμαϑηκὼς τὴν ἀνάβασιν, der da kannte; bemerken; wie καταμαϑεῖν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν, ὡς ἐνόμιζε, wir glauben an oder von dem Kyrus bemerkt zu haben, daß er. Auch auskundschaften, ausforschen; τραῦμα, die Wunde untersuchen
 • κατα-μαντεύομαι, wahrsagen gegen einen, von einem, τινός; erraten
 • κατα-μαραίνω, dürr, welk, kraftlos machen. Pass. verwelken, hinschwinden
 • κατα-μαργάω, ganz rasend, unsinnig sein
 • κατα-μάρπτω, ergreifen, packen; den Fliehenden einholen
 • κατα-μαρτυρέω, gegen einen ein Zeugnis ablegen, zeugen. Pass., ἅ καταμαρτυρεῖ. ται αὐτοῦ, was gegen ihn gezeugt wird; καταμαρτυρηϑείς, einer, gegen den ein Zeugnis abgelegt wird; καταμεμαρτυρημένος ὑπὸ τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ, gegen den sein eigenes Leben Zeugnis ablegt
 • κατα-μαρτυρία, ἡ, das Zeugnis gegen j-n
 • κατα-μασάομαι, zerkauen; ἅπαντα, auffressen
 • κατα-μάσσω, abwischen
 • κατα-μαστεύω, aufsuchen
 • κατα-μαστῑγόω, geißeln
 • κατα-ματεύομαι, hineinstecken u. von innen untersuchen
 • κατα-μάχομαι, niederkämpfen, besiegen
 • κατ-αμάω, zusammenhäufen, -lesen, -sammeln
 • κατ-αμβλακεύω, vernachlässigen
 • κατ-αμβλύνω, u. κατ-αμβλυόω, abstumpfen
 • κατα-μεγαλο-φρονέω, hochmütig sein gegen einen, ihn verachten
 • κατα-μεγαλύνομαι, sich brüsten, τινός, gegen einen
 • κατα-μεθύσκω, berauschen, trunken machen
 • κατα-μεθύω, trunken sein
 • κατ-αμείβομαι, antworten
 • κατα-μειδιάω, verlachen
 • κατα-μειλίσσομαι, besänftigen
 • κατα-μελαίνω, schwärzen
 • κατα-μελεϊστί, gliederweis, Stück für Stück
 • κατα-μελετάω, üben
 • κατ-α-μελέω, ganz vernachlässigen; ὀλιγωρέω; achtlos sein
 • κατα-μελιτόω, eigtl. mit Honig versüßen; übertr., οἷον κατεμελίτωσε τὴν λόχμην ὅλην, mit honigsüßem Gesange das Gebüsch erfüllen
 • κατα-μέλλω, verzögern, aufschieben, zaudern, bes. im Kriege den Feind nicht angreifen wollen
 • κατά-μεμπτος, tadelhaft, getadelt, Vorwürfen ausgesetzt; adverbial, οὔ τοι κατάμεμπτ' ἔβητον, ihr kamt nicht auf eine Weise, über die ihr euch beklagen könnt
 • κατα-μέμφομαι, tadeln, schelten, beschuldigen; τινὰ ταῖς ξυμφοραῖς, um des Unglücks willen
 • κατά-μεμψις, ἡ, Tadel, Vorwurf, Anklage; κατάμ. σφῶν αὐτῶν ἦν, sie klagten sich selbst an
 • κατα-μένω, verweilen, verbleiben; bei etwas beharren
 • κατ-αμέργω, abpflücken
 • κατα-μερίζω, zerteilen, zerstückeln; verteilen
 • κατα-μέρισις, ἡ, u. κατα-μερισμός, ὁ, die Verteilung
 • κατα-μέρος, teilweise, abwechselnd
 • κατά-μεστος, u. κατα-μέστιος, ganz voll
 • κατα-μεστόω, ganz anfüllen
 • κατα-μετρέω, vermessen, zumessen. Ein Maß sein von etwas
 • κατα-μέτρημα, τό, das Vermessene, die Vermessung
 • κατα-μέτρησις, ἡ, das Vermessen, die Ausmessung, des Lagers
 • κατα-μετρητικός, ή, όν, zum Ausmessen geschickt, ausmessend
 • κατα-μήκης, ες, sehr lang
 • κατα-μηκύνω, lang machen, ausdehnen
 • κατα-μηλόω, die Sonde hineinstecken. um damit zu untersuchen; übh. etwas wie eine Sonde hineinstecken, z. B. die Finger in den Mund, um zu speien, ἔπειτ' ἀναγκάζω πάλιν ἐξεμεῖν κημὸν καταμηλῶν, durch den Stimmtopf der Richter, durch richterlichen Spruch nötigen, das Gestohlene herauszugeben; auch vom Färben der Wolle
 • κατα-μήνιος, monatlich, τὰ καταμήνια, die monatliche Reinigung bei den Frauen
 • κατα-μηνι-ώδης, ες, zur monatlichen Reinigung gehörig
 • κατα-μήνῡμα, τό, die Anzeige
 • κατα-μήνῡσις, ἡ, Anzeige, Anklage
 • κατα-μηνύω, anzeigen; eine Anzeige gegen j-n machen, anklagen
 • κατα-μηχανάομαι, ersinnen, bewerkstelligen
 • κατα-μιαίνω, beflecken, verunreinigen; beim Tode eines Königs in Sparta ἀνάγκη ἐξ οἰκίης ἑκάστης ἐλευϑέρους δύο καταμιαίνεσϑαι, ἄνδρα τε καὶ γυναῖκα, entweder zum Zeichen der Trauer dunkle Kleider anlegen, oder sich mit Staub beschmutzen
 • κατα-μίγνῡμι, vermischen, untermischen; ζῆλόν τινι, beibringen
 • κατα-μικρόν, u. κατα-μικρά, im Kleinen, stückweis; von der Zeit: nach und nach, allmälich
 • κατα-μῑμέομαι, nachahmen, bes. um etwas lächerlich zu machen
 • κατά-μιξις, ἡ, Vermischung
 • κατα-μισθο-δοτέω, u. κατα-μισθο-φορέω, auf Lohn verwenden, damit vertun, besolden
 • κατα-μνηστεύομαι, verloben, freien
 • κατα-μολύνω, besudeln, beflecken
 • κατά-μομφος, dem Tadel unterworfen, tadelhaft
 • κατα-μονή, ἡ, u. κατα-μονίη, ἡ, das Verweilen, Zögern
 • κατα-μονο-μαχέω, im Zweikampfe besiegen
 • κατά-μονος, bleibend, dauernd, fortwährend
 • κατα-μορφόω, gestalten, ausdrücken
 • κατα-μόσχευσις, ἡ, Fortpflanzung durch Ableger
 • κατα-μοσχεύω, durch Ableger fortpflanzen
 • κατα-μουσόω, durch Musenkünste verschönern
 • κατ-άμπελος, reich mit Weinstöcken versehen
 • κατ-αμπ-έχω, umtun, umgeben, bedecken
 • κατα-μυέω, einweihen
 • κατα-μῡθο-λογέω, Märchen erzählen u. damit ergötzen
 • κατα-μῡκάομαι, dagegen brüllen (vom Esel)
 • κατα-μυκτηρίζω, die Nase über einen rümpfen
 • κατ-αμύνομαι, sich wehren u. rächen
 • κατα-μυρίζω, besalben
 • κατα-μυσάττομαι, verabscheuen
 • κατά-μυσις, ἡ, das Schließen der Augen
 • κατ-αμύσσω, ritzen, aufritzen, ritzend verwunden; πρὸς χρυσῇ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα, sie ritzte sich die Hand
 • κατα-μυττωτεύω, ganz zu Brei quetschen
 • κατα-μύω, die Augen schließen, bes. um zu schlafen, einnicken; von sich Fürchtenden; von Sterbenden: entschlafen
 • κατ-αμφι-έννῡμι, umkleiden, umgeben
 • κατα-μωκάομαι, u. κατα-μωκεύω, verspotten, verlachen
 • κατα-μώκημα, τό, Verspottung
 • κατα-μώκησις, ἡ, das Verspotten, Verlachen
 • κατα-μωλύνω, vermindern, lindern
 • κατα-μωλωπίζω, ganz mit Schwielen bedecken
 • κατα-μωμάομαι, sehr tadeln
 • κατα-μωραίνω, durch Torheit, Leidenschaft verbringen
 • κατ-ανα-γιγνώσκω, durchlesen
 • κατ-ναγκάζω, einzwängen, verrenkte Glieder mit Gewalt einrenken. Übh. erzwingen, zwingen; δεσμοῖς ἦν κατηναγκασμένος, er war in Fesseln eingezwängt. Aber καταναγκάζειν τὸ σῶμα ist = peinigen, quälen
 • κατ-ανάγκασις, ἡ, das gewaltsame Einrenken
 • κατ-αναγκαστικός, ή, όν, zwingend, nötigend
 • κατ-ανάγκη, ἡ, Zwang, Zwangsmittel
 • φιλτρα, Liebestränke. Auch eine Pflanze, aus der diese Tränke bereitet wurden
 • κατ-ανά-θεμα, τό, Verwünschung gegen einen
 • κατ-ανα-θεματίζω, verwünschen
 • κατ-αν-αιδεύομαι, u. κατ-αν-αιδίζομαι, sich unverschämt gegen einen betragen
 • κατ-αναισιμόω, ganz verbrauchen
 • κατα-ναίω, Bewohner wohinsetzen, ansiedeln; ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, sich ansiedeln, wohnen
 • κατ-ανᾱλίσκω, verwenden, vertun, verbrauchen. Vom Verdauen der Speisen
 • κατ-ανάλωσις, ἡ, das Aufwenden, Verwenden
 • κατα-ναρκάω, eigtl. erstarren machen; durch häufiges Fordern lästig fallen. Pass. ganz erstarren
 • κατ-ανα-σκύλλω, belästigen
 • κατα-νάσσω, hineinstopfen, feststampfen
 • κατα-ναυ-μαχέω, in einer Seeschlacht, zur See besiegen
 • κατ-ανδρίζομαι, sich als Mann zeigen, gegen einen, ihn übermannen
 • κατ-ανδρο-λογία, ἡ, Anwerbung Mann für Mann
 • κατα-νεᾱνιεύομαι, τινός, verhöhnen
 • κατα-νεκρόω, ertöten
 • κατ-ανεμόω, durchwehen
 • κατα-νέμω, 1) verteilen, austeilen; τὴν νῆσον δέκα μέρη κατανείμας, in zehn Teile verteilend; auch med., κατενείμαντο γῆν πᾶσαν, sie verteilten unter sich; zurechnen, zuschreiben. 2) abweiden
 • κατα-νέομαι, herabkommen, τινός, von etwas
 • κατά-νευρος, nervig, voll Nerven

  <<< list operone >>>