100 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

εὐ-λογιστία - εὔ-πηκτος • εὐ-λογιστία, ἡ, vernünftige Überlegung
 • εὐ-λόγιστος, wohl berechnend, überlegend, vorsichtig; gut berechnet, wohl überlegt; von Zahlen: leicht zu berechnen
 • εὐ-λογο-ποιέω, entschuldigen
 • εὔ-λογος, vernünftig, vernunftgemäß; τὸ εὔλογον, die Wahrscheinlichkeit; ἐκ τῶν εὐλόγων, nach aller Wahrscheinlichkeit; bes. Ausdruck der Akademiker; ἐκτὸς τῶν εὐλόγων πίπτειν, unwahrscheinlich sein; εὐλόγως ἔχειν, vernünftig, wahrscheinlich sein
 • εὐ-λογο-φάνεια, ἡ, Anschein von Wahrscheinlichkeit
 • εὐ-λογο-φανής, ές, wahrscheinlich erscheinend
 • εὐ-λογχέω, ein glückliches Los haben
 • εὔ-λογχος, ein glückliches Los habend, od. mit scharfer Spitze; von den Bildern des Demokrit
 • εὐ-λοέτειρα, ἡ, schön badend, mit schönen Bädern
 • εὐ-λοιδόρητος, leicht zu schmähen, den Schmähungen ausgesetzt
 • εὐλός, ὁ, Kanal
 • εὐλο-ειδής, kanalartig
 • εὔ-λοφος, 1) mit schönem Helmbusch. 2) mit gutem, geduldigem Nacken, gehorsam; mit starkem Nacken
 • εὔ-λοχος, hilfreich beim Gebären
 • εὐ-λύγιστος, leicht zu biegen
 • εὔ-λυρος, u. εὐ-λύρας, ὁ, die Lyra gut spielend
 • εὐ-λυσία, ἡ, das leichte Lösen, Gewandtheit im Lösen; κοιλίας, Bemühung sich offenen Leib zu erhalten
 • εὔ-λυτος, leicht zu lösen, loszubinden; ὦμοι, κλεῖδες, gelenkig; κοιλία, vom Stuhlgang; leicht, wie οὐκέϑ' ὅμοια εὔλυτα, von der Treue der Bundesgenossen; κινήσεις, leicht, flink; στόμα εὔλυτον πρὸς λοιδορίαν, leicht bereit dazu. Adv., εὐλύτως ἰόντα οὖρα, leicht fortgehend (medic.)
 • εὐ-μάθεια, ἡ, u. εὐμαϑία, Leichtigkeit im Lernen u. Auffassen
 • εὐ-μαθής, ές, 1) leicht lernend, auffassend, begreifend; πρὸς τὰ λοιπὰ εὐμαϑέστεροι γενήσεσϑε, ihr werdet das Übrige leichter verstehen. Adv., εὐμαϑῶς παρακολουϑεῖν, d. i. willig; ἵνα εὐμενῶς καὶ εὐμαϑέστερον τὴν ἐπίταξιν δέξηται, leichter, williger aufnehmen. 2) leicht zu lernen, verständlich
 • εὐ-μάλακτος, leicht zu erweichen
 • εὔ-μαλλος, schönwollig
 • εὐμάρα, ἡ, das Fell, die Haut
 • εὐ-μάραθος, πρηών, reich an Fenchel
 • εὐ-μάραντος, leicht welkend, hinfällig
 • εὐ-μάρεια, ἡ, Leichtigkeit; a) Gewandtheit. b) womit sich etwas tun läßt, Bequemlichkeit, Mühelosigkeit, εὐμάρεια ἡμῖν ἐστιν ἀκούειν, leicht geschieht es, daß; εὐμαρείᾳ χρῆσϑαι, es leicht haben; Fülle, Überfluß; πρὸς τὴν τῶν ἀνιόντων εὐμάρειαν, zur Bequemlichkeit; δι' εὐμαρείας, mit Leichtigkeit; bequeme Gelegenheit. Erleichterungsmittel; πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο, Schutzmittel gegen die Jahreszeiten. Ausleerung durch den Stuhlgang, u. Ort dazu, Bequemlichkeit
 • εὐ-μαρής, ές, leicht, bequem, mühelos; χρόνος εὐμαρὴς ϑεός, eine Gottheit, die alles leicht ausführt; von Menschen, häufiger von Sachen: die leicht zu beschaffen sind
 • εὐμαρίζω, erleichtern
 • εὔμᾱρις, ιδος, ἡ, orientalische Fußbekleidung für Männer; für Frauen
 • εὔ-μαχος, wohl, tapfer kämpfend
 • εὐμεγέθης, ες, von ansehnlicher Größe, groß; auch μαρτυρία, ein wichtiges Zeugnis
 • εὐ-μέθ-οδος, u. εὐ-μεθ-όδευτος, auf gute Weise, methodisch
 • εὐ-μέθυστος, leicht zu berauschen
 • εὐ-μειδής, ές, wohllächelnd, freundlich
 • εὐ-μείλιχος, u. εὐ-μείλικτος, leicht zu besänftigen
 • εὐ-μέλανος, mit guter Tinte
 • εὐ-μέλεια, ἡ, schöner Gesang, gute Modulation; Wohlklang der Rede
 • εὐ-μελής, ές, 1) mit guter Modulation, wohlklingend. 2) von guten Gliedern. 3) (μέλομαι) wohl besorgt. Adv., auf seine Weise
 • εὐ-μελιτέω, guten, vielen Honig bereiten (von den Bienen)
 • εὐ-μένεια, ἡ, das Wesen u. Benehmen eines εὐμενής, Wohlwollen, Freundlichkeit; εὐμένεια εἴη παρὰ τῶν ϑεῶν ἡμῖν εἰποῦσι, mögen sie uns gnädig sein; ἐπ' εὐμενείᾳ ϑύειν, damit er gnädig sei; εὐμ. πρὸς τὸ ϑεῖον, Ergebenheit; σὺν εὐμενίᾳ δέξαι στεφάνωμα, nimm huldreich auf. Auch vom Geruch: Lieblichkeit
 • εὐ-μενέτης, ὁ, der Wohlwollende, Freund
 • εὐ-μενέω, ein εὐμενής sein, wohlwollend, freundlich, gnädig sein; von Toten. Transit., εὐμενέοντες ἀνεψιόν, ihn freundlich empfangen
 • εὐ-μενής, ές, gut gesinnt, wohlwollend, bes. von den Göttern: gnädig; σύμμαχοι, wohlwollende, treue Bundesgenossen. Von Heilmitteln, die einen wohltätigen Einfluß auf etwas ausüben: heilsam, zuträglich
 • εὐ-μενίδες, αἱ, die wohlwollenden Erinnyen
 • εὐ-μενίζω, wohlwollend machen; sich zum Freunde machen
 • εὐ-μενικός, ή, όν, wohlwollend, freundlich
 • εὐ-μέριστος, leicht zu teilen
 • εὐ-μετα-βλησία, ἡ, Leichtveränderlichkeit
 • εὐ-μετά-βλητος, u. εὐ-μετά-βολος, leicht veränderlich
 • εὐ-ετ-άγωγος, leicht hinüberzuführen, zu bewegen
 • εὐ-μετά-δοτος, 1) gern mitteilend, freigebig; τό, Freigebigkeit. 2) leicht mitzuteilen
 • εὐ-μετά-θετος, leicht umzustellen, umzustimmen
 • εὐ-μετα-κῑνητος, leicht weg, an einen andern Platz zu bewegen; τό, Veränderlichkeit
 • εὐ-μετα-κόμιστος, leicht weg u. anderswohin zu bringen, leicht beweglich
 • εὐ-μετα-κύλιστος, leicht umzuwälzen
 • εὐ-μετά-μελος, den etwas leicht reut
 • εὐ-μετά-πειστος, leicht durch Überredung auf eine andere Meinung zu bringen
 • εὐ-μετα-ποίητος, leicht anders zu machen
 • εὐ-μετά-πτωτος, leicht umschlagend, veränderlich
 • εὐ-μετά-στατος, leicht umzustellen, veränderlich
 • εὐ-μετά-τρεπτος, leicht anderswohin zu wenden, zu ändern
 • εὐ-μετά-φορος, leicht anderswohin zu bringen
 • εὐ-μετα-χειριστία, ἡ, das sich leicht behandeln Lassen, Fügsamkeit
 • εὐ-μετα-χείριστος, leicht zu handhaben, zu behandeln; οἱ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι, als einem gutmütigen Manne, mit dem man leicht fertig werden kann; von Dingen: leicht zu betreiben, leicht; leicht zu überwältigen, zu bezwingen, δύναμις, eine Heeresmacht
 • εὖμετρία, ἡ, schönes Maß; Mäßigkeit
 • εὔ-μετρος, von schönem Maße, Rhythmus; übh. mäßig
 • εὐ-μήκης, ες, von ansehnlicher Länge, groß u. schlank; von Menschen; übertr., τύχαι, großes Glück
 • εὔ-μηλος, mit guten Schafen, schafreich
 • εὔ-μηρος, mit schönen, starken Schenkeln
 • εὐ-μήρῡτος, leicht zu spinnen
 • εὔ-μητις, ιδος, sehr verständig
 • εὖ-μηχανία, ἡ, Geschicklichkeit, etwas zu bewerkstelligen, Erfindungskraft
 • εὖ-μήχανος, gewandt, bes. im Ersinnen von Mitteln u. Wegen, um etwas auszuführen, erfindungsreich, u. von Sachen, sinnreich, mit Kunst erdacht; εὐμήχανοι καὶ τέλειοι heißen die Eumeniden; ἐκ τῶν ἀμηχάνων πόρους εὐμηχάνους πορίζων, sinnreiche Auswege; τῶν δ' ἀργίων ὀρνίϑων οἱ μὲν εὐμήχανοι πρὸς τὸν βίον, sich ihren Lebensunterhalt zu verschaffen. Adv., εὐμηχάνως δόρυ πεποιημένον, sinnreich, kunstreich
 • εὔ-μικτος, umgänglich, gesellig; ὁδός, viel betreten
 • εὐ-μῑμητος, leicht nachzuahmen
 • εὐ-μῑσητος, sehr zu hassen, verhaßt
 • εὔ-μιτος, schön-, feinfädig
 • εὔ-μιτρος, mit schöner Mitra, schöngegürtet
 • ἐϋμ-μελίης, ὁ, mit einer (eschenen) Lanze wohl versehen; Beiwort der Helden
 • εὐ-μνημονεστέρως ἔχειν, leichter im Gedächtnis zu behalten sein
 • εὐ-μνημόνευτος, gut zu erwähnen, erwähnenswert; leicht zu erzählen; leicht im Gedächtnis zu behalten
 • εὔ-μνηστος, wohl eingedenk
 • εὖ-μοιρέω, u. εὐ-μοιρατέω, ein εὔμοιρος sein, ein glückliches Los haben
 • εὖ-μοιρία, ἡ, das glückliche Los, Glück; gute Beschaffenheit, σώματος, d. i. nicht verstümmelt; von geistigen Anlagen
 • εὔ-μοιρος, der ein gutes Los hat, glücklich; Prosa, teilhaftig, Ggstz ἄμοιρος. Adv. εὐμοίρως, glücklich
 • εὐ-μολπέω, schön singen
 • εὖ-μολπία, ἡ, schöner Gesang
 • εὔ-μολπος, schön singend
 • εὐ-μορφία, ἡ, schöne Bildung, Schönheit
 • εὔ-μορφος, u. εὐ-μόρφιος, schöngestaltet
 • εὐ-μουσία, ἡ, das Wesen des εὔμ ουσος, Bildung, bes. Kenntnis u. Übung in den Musenkünsten
 • εὔ-μουσος, in den Musenkünsten gebildet, mit Schönheitsgefühl u. Kunstsinn begabt, u. von Sachen: anmutig: τιμαί, die von den Musen erteilten
 • εὔ-μοχθος, voller Anstrengung
 • εὔ-μυθος, wohlredend
 • εὔ-μῡκος, laut brüllend
 • εὐνάζω, lagern, hinlegen; εὔνασε πόδας, ließ die Füße ruhen; übertr., zur Ruhe bringen, beruhigen. Sich lagern, sich schlafen legen, schlafen; ἔνϑα ὄρνιϑες εὐνάζοντο, wo die Vögel ihre Ruhestätte hatten; auch vom Beischlaf, παρ' ἀνδράσιν εὐνάζεσϑαι
 • εὐ-ναιετάων, ουσα, ον, gut zu bewohnen
 • εὐ-ναιόμενος, gut zu bewohnen
 • εὖναῖος, α, ον, im Bette, im Lager; λαγώς, Lagerhase. Das Lager betreffend, zum Lager, bes. Ehebette gehörig, εὐναῖοι γάμοι, die Lagervermählung; εὐνή, das Nest; τὰ εὐναῖα, das Lager; εὐναῖα ἴχνη, Lagerspuren. Ἡ εὐναία, = εὐνή, der statt des Ankers dienende Stein; εὐναῖα πηδάλια, das das Schiff im Laufe beruhigende Steuerruder, oder das leitende, lenkende
 • εὐνάσιμος, ον, bequem zum Lager
 • εὖνάστειρα, ἡ, Schlaftrunk
 • εὐναστήρ, ῆρος, ὁ, der zur Ruhe bringt; Ehegatte
 • εὐναστήριον, τό, die Lagerstätte, das Ehebett
 • εὐνᾱτειρα, ἡ, Lagergenossin
 • εὐνᾱτήρ, ῆρος, ὁ, u. εὐνᾱτωρ, ορος, ὁ, Lagergenosse, Ehegatte
 • εὐνάω, lagern, hinlegen; einschläfern; übertr., beruhigen, stillen; pass. sich niederlegen, schlafen; vom Beischlaf. Übertr. von Stürmen: sich legen
 • εὐ-νάων, οντος, schön fließend; οὐρανός, vom Goldregen; εὐνάεντος, schlafend, ruhig
 • εὐνέτης, ὁ, Lagergenosse, Gemahl
 • εὔ-νεως, wohl mit Schiffen versehen
 • εὐνή, ἡ, 1) Lager, Bett u. übh. Lagerstelle, Schlafstelle; des Heeres; Lager des Wildes, des Löwen, der Schweine, das Nest der Vögel, des Hahns; die Bettstelle selbst; ἔνϑα οἱ ἐκϑεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ' εὐνήν, die Bettkissen, Bettpolster; Ehebette; Ehe, Beischlaf, Vermählung. Übertr., der Ort zum Ausruhen, das Grab; die Stelle, δένδρων; πυρόεσσα, der Scheiterhaufen. 2) αἱ εὐναί, Steine, die in den ältesten Zeiten die Stelle des Ankers vertraten, mit denen man das Schiff am Strande befestigte, Ankersteine; ἐπίγεια, ein Zelt im Lager
 • εὐνῆθεν, aus dem Bette
 • εὔνημα, τό, Beischlaf, Ehe
 • εὔ-νησος, mit schönen Inseln
 • εὔ-νητος, wohl gesponnen, schön gewebt
 • εὐνήτρια, ἡ, Lagergenossin
 • εὔνια, τά, das Lager, Bett
 • εὐ-νῑκητος, leicht zu überwinden
 • εὖνις, ιδος, ἡ, Gattin
 • εὖνις, ιος u. ιδος, beraubt, τινός, ὅς μ' υἱῶν εὖνιν ἔϑηκε, beraubte mich; verwaist, verwitwet
 • εὐ-νοέω, wohl gesinnt, gewogen sein. Pass. begünstigt sein
 • εὐ-νόημα, τό, das Wohlbedachte
 • εὐ-νόησις, ἡ, das Wohlwollen
 • εὐ-νοητικῶς, wohlwollend
 • εὐ-νόητος, leicht einzusehen, zu begreifen
 • εὐ-νόθευτος, leicht zu verfälschen
 • εὔ-νοια, ἡ, Wohlwollen, Zuneigung; τοῖς ἥσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει, beweist sein Wohlwollen; εὐνοίᾳ λέγω, αὐδῶ, mit Wohlwollen; εὔνοιαν ἔχειν τινί, gegen einen Wohlwollen hegen; εὐνοίᾳ ἐρῶ τῇ σῇ, aus Zuneigung zu dir; ἡ παρὰ τῶν ϑεῶν εὔνοια, die Gunst der Götter; τίς λειτουργία, τίς εἰςφορά, τίς εὔνοια, Beweis des Wohlwollens
 • εὐ-νοϊκός, ή, όν, wohlwollend; εὐνοϊκῶς ἔχειν τινί, gegen einen wohlwollend sein
 • εὐ-νομέομαι, u. εὐ-νομέω, gute Gesetze u. Verfassung haben; οἰκία πλουσία καὶ οὐκ εὐνομουμένη, nicht gut verwaltet
 • εὐ-νόμημα, τό, gesetzliche Handlung
 • εὐ-νομία, ἡ, 1) gute Gesetze, gesetzliche Ordnung. Bes. = die Beobachtung der Gesetze; εὐν. μουσική, gute Melodie. 2) die gute Weide
 • εὔ-νομος, 1) mit guten Gesetzen, gesetzlicher Einrichtung; ἄνδρες, die Gesetze beobachtend, gesetzmäßig handelnd. 2) Σκύϑαι, mit guten Weiden, gute Weideplätze habend
 • εὔ-νοος, ον, von guter Gesinnung, wohlwollend, geneigt
 • εὔνοστος, ἡ, Schutzgottheit der Mühlen
 • εὖν ουχία, ἡ, Entmanntsein, Ehelosigkeit
 • εὖν ουχίας, ὁ, einem Verschnittenen ähnlich, zur Zeugung unfähig; σικυός, ohne Samenkörner; κάλαμος, Rohr ohne Blütenkolben
 • εὐν ουχίζω, zum Verschnittenen machen, entmannen
 • εὐν ουχισμός, ὁ, das Entmannen
 • εὐν ουχιστής, ὁ, der Entmannende
 • εὐν ουχο-ειδής, einem Verschnittenen ähnlich
 • εὐν οῦχος, ὁ (Betthalter oder Betthüter, Diener u. Aufseher der Weiber, die verschnitten waren u. bes. in Asien als Vertraute der Fürsten oft zu großem Ansehen gelangten), der Verschnittene, Hämmling. Auch von Tieren. Von Früchten oder Pflanzen, die keinen Kern od. Samen haben; εὐνοῦχα ὄμματα, schlaflose, wache Augen
 • εὔ-νωτος, mit starkem Rücken
 • εὔ-ξαντος, ϑρὶξ ἀμνοῦ, wohlgekrempelt
 • εὔ-ξενος, gut gegen Fremde, gastfreundlich, gastlich (von Menschen wie von Ländern u. Wohnungen); πόντος, das Schwarze Meer, seit seine Küsten mit hellenischen Pflanzstädten bedeckt waren, früher ἄξενος, wegen seiner wilden Anwohner. Ζεὺς ἐΰξεινος, sonst ξείνιος, der Beschützer der Gastfreundschaft
 • εὔ-ξεστος, wohl geglättet, poliert, übh. sauber gearbeitet (von Holzarbeiten)
 • εὖ-ξήραντος, leicht zu trocknen
 • εὔ-ξοος, von Metallarbeit, σκέπαρνον, die wohlgeglättete, wohlgeschliffene oder wohlbehauene. Auch = leicht zu glätten
 • εὖ-ξυλο-εργός, gut das Holz bearbeitend
 • εὔ-ξυλος, von gutem Holze; holzreich
 • εὐ-ογκία, ἡ, Zustand eines εὔογκος
 • εὔ-ογκος, 1) von großem Umfange; daher dem εὐτελές entgegengesetzt: groß u. wichtig; φωνή, volle Stimme, im Ggstz von ψιλή. 2) von gutem Umfange, so daß man es leicht fassen, bequem handhaben kann
 • εὐ-οδέω, guten Weg, guten Fortgang haben; vom Wasser; ῥεῖ ὅπου ἂν εὐοδήσῃ τοῦ σώματος, wo es im Körper einen Gang, Ausgang findet
 • εὐ-οδία, ἡ, guter Weg
 • εὐ-οδιάζω, in guten Gang setzen
 • εὐ-οδιασμός, ὁ, das in guten Gang Setzen
 • εὐ-οδμία, ἡ, Wohlgeruch
 • εὔ-οδμος, wohlriechend
 • εὔ-οδος, 1) wegsam, gut zu gehen, Ggstz ἄνοδος. 2) guten Weg, Fortgang habend. Adv. leicht, glücklich
 • εὐ-οδόω, auf einen guten Weg führen, glücklich geleiten. Pass. guten Fortgang haben; glücklich sein
 • εὐοῖ, bacchischer Jubelruf, Naturlaut, juchhei!
 • εὐ-οίκητος, gut zu bewohnen
 • εὐ-οικο-νόμητος, gut zu verwalten; gut zu verdauen. Adv., in guter Anordnung
 • εὔ-οικος, 1) mit gutem Hause. 2) gut zu bewohnen; wirtlich
 • εὐ-οινέω, guten, vielen Wein haben
 • εὐ-οινία, ἡ, guter, reichlicher Weinertrag
 • εὖ-οίνιστος, λοιβή, mit gutem Wein verrichtete Spende
 • εὔ-οινος, mit gutem Wein, weinreich
 • εὐ-οιωνισμός, ὁ, glückliche Vorbedeutung
 • εὐ-οιωνιστός, mit glücklicher Vorbedeutung
 • εὔ-ολβος, sehr glücklich, wohlhabend
 • εὐ-όλισθος, u. εὐ-ολίσθητος, leicht ausgleitend; τοῖχος, baufällig
 • εὐ-όλκιμος, leicht zu ziehen, zähe
 • εὐ-ομβρία, ἡ, reicher Regen
 • εὔ-ομβρος, reich an Regen, regnerisch
 • εὐ-όμῑλος, gut im Umgange, gesellig; συμπόσιον, traulich
 • εὐ-ομο-λόγητος, leicht zuzugeben, einleuchtend
 • εὐ-όμφαλον, τό, von der Rose bei den Arkadern
 • εὐ-όνειρος, leicht träumend; mit guten Träumen; τὰ εὐόνειρα, gute Träume
 • εὐ-όνυξ, υχος, mit guten, starken Krallen
 • εὐ-οπλέω, gut bewaffnet sein
 • εὐ-οπλία, ἡ, gute Bewaffnung
 • εὔ-οπλος, 1) mit guten Hufen. 2) mit guten Waffen, gutbewaffnet; im obszönen Sinne
 • εὔ-οπτος, u. εὐ-όρᾱτος, wohl zu sehen, deutlich
 • εὐ-οργησία, ἡ, Sanftmut, Gelassenheit
 • εὐ-όργητος, 1) von guter Sinnesart, wohlgesinnt. 2) leicht in Zorn zu bringen, Ggstz πρᾶος. Adv., εὐοργήτως τινὶ ὁμιλήσας, im Ggstz von ὀργισϑείς, leidenschaftslos
 • εὐ-όρεκτος, Eßlust machend
 • εὐ-όριστος, leicht zu begrenzen, zu definieren; leicht, schwach begrenzt
 • εὐ-ορκέω, gut, richtig, nicht falsch schwören; den Eid halten
 • εὖ-ορκησία, ἡ, u. εὐ-ορκία, ἡ, das Richtigschwören, das Halten des Eides
 • εὔ-ορκος, richtig, nicht falsch schwörend, den Eid haltend; oft bei den Rednern, von Sachen: mit einem Eide, dem Eide angemessen; εὐορκοτέραν ψῆφον ϑήσεσϑε, eine dem Eide angemessene Stimme; εὔορκον εἶναι, c. inf., es sei unbeschadet des Eides erlaubt zu tun. Adv., ὑπισχνεῖται, mit einem Eide
 • εὐ-όρμητος, von wo man leicht aufbrechen u. gegen den Feind ziehen kann
 • εὔ-ορμος, mit guten Ankerplätzen; νῆες, gut landend, vor Anker gehend
 • εὐ-ορνῑθία, ἡ, gute Vorbedeutung
 • εὔ-ορνις, ῑϑος, 1) mit guter Vorbedeutung. 2) reich an Vögeln, Hühnern
 • εὐ-όροφον, τέγος, schön deckend, schön gewölbt
 • εὐ-όρπηξ, ηκος, mit schönen Zweigen
 • εὐ-οσμέω, wohlriechend sein
 • εὐ-οσμία, ἡ, Wohlgeruch
 • εὔ-οσμος, leicht zu riechen, zu wittern
 • εὐ-οσμ-ώδης, ες, von wohlriechender Art
 • εὐ-όσφρητος, gut riechend, spürend
 • εὐ-όφθαλμος, mit guten, schönen Augen; gut für's Auge, dem Auge wohltuend; übertr. εὐόφϑαλμον ἀκοῦσαι, was sich wohl hören läßt
 • εὔ-οφρυς, mit schönen Augenbrauen
 • εὐ-οχέω, gut halten, pflegen, warten; vom Elephanten εὐοχεῖται, καλῶς ἡνιοχεῖται, läßt sich gut leiten, lenken
 • εὐ-οχθέω, sich im Überflusse, Wohlstande befinden
 • εὔ-οχθος, im Überfluß, γῆ, fruchtbares Land; βορά, reichliche Nahrung
 • εὔ-οχος, gut haltend, festhaltend; εὐοχώτατον σχῆμα, die zum Festhalten geeignetste Lage
 • εὐ-οψέω, gute, viele Speisen, bes. Fische haben (vom Meere)
 • εὐ-οψία, ἡ, Überfluß an Speisen, bes. Fischen
 • εὔ-οψος, reich an Speisen, bes. Fischen, mit Fischen wohl versehen; εἰ ἡ ϑάλαττα τῆς γῆς εὐοψοτέρα, ob die See mehr oder bessere Fische liefert
 • εὐ-παγής, ές, gut zusammengefügt, von kräftigem Baue, bes. von guter Leibesbeschaffenheit
 • εὐ-πάθεια, ἡ, das Wohlergehen, sinnliches Behagen, Sinnengenuß. Bes. bei den Stoikern, auch den Epikuräern, Ausdruck für ἡδονή im guten Sinne. Allgemein: leichte Empfänglichkeit für äußere Eindrücke
 • εὖ-παθέω, sich wohl sein lassen, sich dem Genusse hingeben, sich vergnügen; πρός τι, sich an etwas erfreuen; ὑπό τινος, von j-m Gutes erfahren
 • εὐ-παθής, ές, 1) leicht empfänglich für äußere Eindrücke, empfindlich, reizbar; ἄνϑρωπος, von zartem Körperbau. Auch im moralischen Sinne: empfindlich, leicht in Leidenschaft zu setzen. 2) angenehm, behaglich
 • εὐ-πάθησις, ἡ, das Wohlbefinden
 • εὐ-παιδευσία, ἡ, das Wesen eines εὐπαίδευτος, gute Erziehung, Bildung, Gelehrsamkeit
 • εὐ-παίδευτος, wohl erzogen, gebildet, gelehrt
 • εὐ-παιδία, ἡ, der Besitz guter Kinder, Glück an guten Kindern
 • εὔ-παις, παιδος, mit guten, schönen Kindern, glücklich in Kindern; γόνος εὔπαις = der treffliche Sohn
 • εὐ-πάλαιστος, leicht zu bekämpfen
 • εὐ-πάλαιστρος, in der Palästra u. übh. geübt, gewandt
 • εὐ-πάλαμνος, die erfinderische, auf alle Weise sich nährende
 • εὐ-πάλαμος, mit geschickter Hand, kunstreich, erfinderisch; kunstreich gearbeitet
 • εὐ-παλής, ές, leicht zu kämpfen
 • εὐ-παρ-άγωγος, leicht vorbei-, wegzuführen, z. B. ὀστέα εἰς κατόρϑωσιν, leicht wieder in die richtige Lage zu bringen. Dah. leicht zu verführen, zu täuschen
 • εὐ-παρά-δεκτος, leicht anzunehmen, glaubhaft; bei Philo auch act., leicht annehmend
 • εὐ-παρά-δοχος, empfänglich, τινός, für etwas
 • εὐ-παρ-αίτητος, leicht zu erbitten, zu versöhnen
 • εὖ-παρά-κλητος, leicht zu bewegen
 • εὐ-παρ-ακολούθητος, dem man leicht folgen kann, verständlich
 • εὐ-παρα-κόμιστος, leicht nebenbei-, mit-, herzuführen. Aber πόλις εὐπ. ist eine Stadt, die leichte, gute Zufuhr hat
 • εὐ-παρά-κρουστος, leicht auf die Seite, wegzustoßen
 • εὐ-παρα-λόγιστος, leicht zu hintergehen (durch falsche Schlüsse), zu überlisten
 • εὐ-παρα-μῡθητος, leicht zu bereden, zu erbitten; δεινόν, worüber man sich leicht trösten kann
 • εὐ-παρά-πειστος, leicht zu bereden
 • εὖ-παρά-πλους, wo man leicht vorbeischiffen kann
 • εὐ-παρά-τρεπτος, leicht (von seiner Meinung) abzuwenden
 • εὐ-παρα-τύπωτος, leicht zu verprägen, zu verfälschen
 • εὐ-παρά-φορος, leicht außer sich geratend
 • εὐ-παρα-χώρητος, leicht einzuräumen
 • εὐ-πάρ-εδρος, wohl dabei sitzend, beharrlich, wie assiduus
 • εὐ-πάρειος, schönwangig
 • εὐ-παρ-είς-δυτος, wo man leicht hineinkommen kann
 • εὐ-παρ-ηγόρητος u. εὐπαρήγορος, leicht zu trösten
 • εὐ-πάρθενος, 1) gute, glückliche Jungfrau; εὐνή, jungfräulich. 2) mit vielen od. schönen Jungfrauen
 • εὐ-πάρ-οδος, leicht zugänglich
 • εὐ-παρ-όξυντος, leicht zu reizen
 • εὐ-παρ-όρμητος, leicht in Bewegung zu setzen, aufzuregen
 • εὐ-πάρ-οχος, gern darreichend
 • εὐ-πάρ-υφος, mit einem schönen Vorstoß od. angewebten Saum, bes. von Purpur; solche Kleider aus sehr seinem Tuche trugen die Reichen; dann wie praetextatus, einer der solch Kleid trägt, ein Vornehmer, Reicher
 • εὐ-πάταγος, ἀσπίς, laut rasselnd
 • εὐ-πατέρεια, ἡ, Tochter eines edlen Vaters, Helena; Artemis; αὐλά, Hof eines edlen Vaters
 • εὐ-πάτητος, leicht zu betreten
 • εὐ-πατόριον, τό, Name einer Pflanze
 • εὐ-πατρίδης, ὁ, von gutem, edlem Vater, von edler Abstammung, adlig; vornehm, im Ggstz der δοῠλοι. Bes. in Athen der erste der drei auf Theseus zurückgeführten Stände, Geburtsadel, neben den γεώμοροι u. δημιουργοί; in späterer Zeit hatten sie nur noch gewisse erbliche Priesterwürden; die römischen Patricier
 • εὔ-πατρις, ιδος, ἡ, von gutem, edlem Vater; wohlgesinnt
 • εὖ-πάτωρ, ορος, ὁ, gut als Vater
 • εὖ-παχής, ές, sehr dick
 • εὐ-πέδῑλος, mit schönen Sohlen
 • εὐ-πέδιος, mit guter Ebene, gutem Boden
 • εὔ-πεζος, schönfüßig
 • εὐ-πείθεια, ἡ, Gehorsam, Folgsamkeit
 • εὐ-πειθέω, willig gehorchen
 • εὐ-πειθής, ές, 1) leicht zu überreden, willig gehorchend, folgsam; τὸ εὐπειϑές, Folgsamkeit. Auch von Sachen, ὕλη εἰς ἅπαν εὐπειϑής, leicht zu allem zu brauchen; τροφή, leicht zu verdauen. 2) akt., leicht überredend; εὐπειϑῶς, gehorsam
 • εὔ-πειστος, leicht zu überreden, gehorsam, folgsam
 • εὐ-πελαγής, ές, mit schönem Meere
 • εὐ-πελέκητος, leicht mit der Axt zu bearbeiten, leicht zu behauen
 • εὐ-πελής, ές, leicht
 • εὐ-πέμπελος, gelind, sanft
 • εὐ-πένθερος, einen guten, edlen Schwiegervater habend
 • εὐ-πέπαντος, sehr reif
 • εὔ-πεπλος, schöngewandig
 • εὐ-πεπτέω, gut, leicht verdauen
 • εὔ-πεπτος, gut, leicht zu verdauen
 • εὐ-περι-άγωγος, leicht herumzuführen
 • εὐ-περι-αίρετος, leicht ringsum wegzunehmen
 • εὐ-περί-γραφος, u. εὐ-περί-γραπτος, gut, schön umgrenzt, von schönen Umrissen, schöner Gestalt; σύντομος καὶ εὐπ. διαλογισμός, von mäßigem Umfange; leicht zu beschreiben, in einer Figur darzustellen
 • εὐ-περί-θραυστος, leicht herum zerbrechend
 • εὖ-περι-κάλυπτος, leicht zu verhüllen, zu verbergen
 • εὖ-περί-κοπτος, wohl herum abschneidend, εὐπ. τὰς ἐντεύξεις, der alle Umstände abschneidet u. ohne Weitläufigkeiten und Umstände mit sich sprechen läßt
 • εὐ-περί-ληπτος, leicht zu umfassen, also nicht sehr ausgedehnt
 • εὐ-περι-νόητος, wohl überdacht
 • εὐ-περί-οπτος, ringsherum sichtbar
 • εὖ-περι-όριστος, leicht zu umgrenzen
 • εὖ-περι-ουσίαστος, reich
 • εὐ-περί-πατος, wohl umhergehend
 • εὐ-περί-σπαστος, leicht herum-, wegzuziehen
 • εὐ-περί-στατος, leicht umgebend, umstrickend
 • εὐ-περί-στρεπτος, u. εὖ-περί-στροφος, leicht zu drehen, zu wenden
 • εὐ-περί-τρεπτος, leicht umzuwenden, umzuwerfen; leicht zu widerlegen
 • εὖ-περί-φωρος, leicht zu entdecken
 • εὐ-περί-χυτος, leicht umherzugießen, sich leicht verbreitend
 • εὐ-πέταλος, schönblättrig; ὁ εὐπ., Name eines Strauches, daphnoides; auch ein unbekannter Edelstein
 • εὐ-πέταστος, leicht auszubreiten
 • εὐ-πέτεια, ἡ, Leichtigkeit, bes. etwas zu erlangen; τροφῆς εὐπέτειαν π αρέχειν, reichlich Nahrung darbieten, der εὐμάρεια entsprechend; τῆς ἀγορᾶς, Leichtigkeit der Zufuhr; δι' εὐπετείας, leicht
 • εὐ-πετής, ές, leicht fallend. a) übh. leicht; vom Gewichte; auch = leichtsinnig, voreilig. b) vom Rhythmus der Rede, τὸ εύπετές, der schöne Fall. Adv. εὐπετῶς, leicht, ohne Mühe, bequem; bei Zahlenangaben, ἑξακοσίους ἀμ φορέας ε ὐπετέως χωρέει τὸ χαλκήϊον, es faßt leicht 600 Eimer
 • εὖ-πέτης, gut fliegend
 • εὔ-πετρος, von guten, schönen Steinen
 • εὖ-πεψία, ἡ, gute, leichte Verdauung
 • εὐ-πηγής, ές, gut zusammengefügt, groß u. von kräftigem, gedrungenem Körperbau
 • εὔ-πηκτος, gut zusammengefügt; übh. stark, fest

  <<< list operone >>>