081 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ἔν-σαρκος - ἐξ-άγω • ἔν-σαρκος, im Fleisch, fleischig
 • ἐν-σαρόω, durchfegen; πόντου ἐνσαρούμενος μυχοῖς, herumgeworfen
 • ἐν-σάττω, einstopfen
 • ἐν-σβέννῡμι, darin auslöschen
 • ἐν-σείω, hineinschütteln, -stoßen, -schleudern; vom Blitz; ὀξὺν δι' ὤτων κέλαδον ἐνσείσας ἵπποις, einen hellen Schall durch die Ohren schmettern; εἰς οἷον βάραϑρον ἐμαυτὸν ἐνσέσεικα, habe ich mich gestürzt; hineingießen; ἐνσέσεισται ὁ στίχος, ist eingeschoben; ἐνσεσεισμένη, von einem alten Weibe. Intrans., darauf losstürmen
 • ἐν-σήθω, hineinsieben
 • ἐν-σηκάζω, in den Stall, in ein Kloster einsperren
 • ἐν-σημαίνω, darin, daran bezeichnen; für sich bezeichnen, ein Zeichen eindrücken; τύπον ἑκάστῳ, eine Form aufdrücken; διέπεμπε ἐνσημαινόμενος τοῠτο, ὅτι, dadurch zu erkennen gebend, daß; μηδὲν ἦϑος ἐνσημαινόμενος, ohne Ausdruck; ἐνσημανεῖσϑε αὐτῷ τὴν ὑμετέραν ὀργήν 20, 22, ihr werdet ihm euren Zorn zu erkennen geben; νόμισμα, prägen
 • ἐν-σημειόομαι, sich ein Zeichen davon abnehmen
 • ἔν-σημος, bezeichnet, geprägt
 • ἐν-σήπομαι, darin verfaulen
 • ἐν-σιαλεύω, u. ἐν-σιελίζω, hineinspeien
 • ἔν-σῑμος, etwas stumpfnasig
 • ἐν-σῑνής, ές, beschädigt
 • ἐν-σῑτέομαι, darin speisen
 • ἑν-σκεδάννῡμι, zerstreuen, verteilen
 • ἐν-σκέλλω, eintrocknen, eindörren (von der Sonne); eintrocknen, steif u. hart werden
 • ἐν-σκευάζω, zurecht machen, anrichten; τοὺς ἵππους, anschirren; ἱματίῳ τινά, mit einem Gewande versehen, bekleiden; sich ausrüsten, bes. anziehen, ankleiden; von kriegerischer Rüstung: sich waffnen
 • ἔν-σκευος, in Rüstung, bes. mit einer Larve versehen, verlarvt, im Ggstz von ἔκσκευος
 • ἐν-σκηνο-βατέω, auf die Bühne bringen
 • ἐν-σκήπτω, darauf stemmen, schlagen, schleudern; ὁ ϑεὸς ἐνέσκηψε τὸ βέλος, der Gott schleuderte den Blitz darein, der Blitz schlug ein; νόσον τινί, einem eine Krankheit an den Hals werfen; intrans. »hineinbrechen, sich worauf werfen; von Krankheiten: befallen
 • ἐν-σκιᾱτροφέω, im Schatten, drinnen im Hause, kümmerlich ernähren, übertr., durch schwache Hoffnungen hingehalten
 • ἐν-σκίμπτω, fest daran heften, οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα, die Köpfe starr gegen die Erde kehrend; εἴ κεν ἐνισκίμψῃς κούρῃ βέλος, wenn du sie getroffen. Pass., δόρυ οὔδει ἔνεσκίμφϑη, blieb im Boden stecken
 • ἐν-σκιῥῥόω, darin verhärten; pass., sich verhärten, darin festsetzen
 • ἐν-σκιρτάω, darin springen, übertr., exsultare
 • ἐν-σκολιεύομαι, sich darin krümmen, biegen
 • ἐν-σκοπέομαι, Betrachtungen anstellen
 • ἐν-σκοτίζω, verfinstern
 • ἐν-σοβέω, einherstolzieren auf
 • ἐν-σοριάζω, einsargen
 • ἐν-σόριον, τό, Sarkophag
 • ἐν-σπαργανόω, (in Windeln) einwickein
 • ἐν-σπειράω, einwickeln, in einander winden
 • ἐν-σπείρω, einstreuen, einsäen, von Kadmos; übertr., ὁ λόγος πολὺς ἤδη ἐνέσπαρται, es hat sich das Gerücht sehr verbreitet
 • ἔν-σπερμος, u. ἐν-πέρματος, mit Samen versehen, Samen tragend (von Pflanzen)
 • ἔν-σποδος, χρόα, aschgraue Farbe
 • ἔν-σπονδος, im Bündnis od. Friedensschluß mit eingeschlossen; οἱ ἀπὸ πολέμου γινόμενοι φίλοι, Freunde durch den Friedensschluß geworden; im Ggstz von πολέμιος; τινός, Bundesgenosse von einem; von Tieren, εἰρηναῖα καὶ ἔνσπονδα πρός τι, verträglich mit
 • ἐν-σπουδάζω, in etwas, bei etwas eifrig, tätig sein
 • ἐν-στάζω, u. ἐν-σταλάζω einträufeln, einflößen; übertr., ἐνέστακταί τοι μένος ἠΰ, wackerer Mut ist dir eingeflößt
 • ἔν-στασις, ἡ, u. ἐν-στασία, ἡ, 1) das Anfangen, die von Anfang getroffene Einrichtung, Einleitung; bes. bei den Philosophen mit u. ohne ζωῆς od. βίου, Lebens- u. Handlungsweise. 2) das Dagegenstehen, der Widerstand; bes. bei den Rhetoren: der Einwurf, die Instanz
 • ἐν-στάτης, ὁ, Gegner, Widersacher; bes. der Gegner im Prozess
 • ἐν-στατικός, ή, όν, 1) sich entgegenstellend, sich zur Wehre setzend, wie Arist. die Tiere eintheilt in πρᾷα καὶ δύςϑυμα καὶ οὐκ ἐνστατικά u. ϑυμώδη καὶ ἐνστατικά. 2) hindernd, abhaltend, τῆς ὁδοῦ, vom Wege; Schwierigkeiten, Einwürfe, Instanzen machend; dah. von Grammatikern, die gegen homerische Stellen Schwierigkeiten erhoben, Ggstz λυτικοί od. ἐπιλυτικοί
 • ἐν-στείνω, darin zusammendrängen
 • ἐν-στέλλω, anziehen, ἱππάδα στολὴν ἐνεσταλμένος, eine Reiterkleidung anhabend
 • ἐν-στενάζω, dabei aufseufzen
 • ἐν-στερνίζομαι, an die Brust nehmen, umarmen
 • ἐν-στηθίδιος, in, an der Brust
 • ἐν-στηθίζω, zu Herzen nehmen, sich einprägen
 • ἐν-στηλόω, an, auf einer Säule aufstellen
 • ἐνστηλιτεύω, auf eine Säule schreiben
 • ἔν-στημα, τό, das Hindernis, bes. bei Stoikern
 • ἐν-στηρίζω, darin, darauf feststemmen, befestigen; ἐγχείη γαίῃ ἐνεστήρικτο, der Speer haftete fest in der Erde
 • ἐν-στίζω, einstechen, einsticken
 • ἐν-στίλβω, darin glänzen
 • ἐν-στοιβάζω, hineinstopfen
 • ἐν-στομίζω, in den Mund das Gebiß legen
 • ἐν-στόμιος, im Munde
 • ἐν-στόμισμα, τό, das in den Mund Gelegte, das Gebiß
 • ἐν-στρατο-πεδεύω, lagern in
 • ἐν-στρέφω, 1) hineindrehen, -winden; sich darin herumdrehen, μηρὸς ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, die Hüfte dreht sich im Hüftgelenk. 2) intrans., sich an einem Orte herumbewegen, wie versari in
 • ἐν-στρογγυλόω, darin, daran abrunden
 • ἐν-στροφαί, αἱ, Ort zum Einkehren
 • ἐν-στύφω, etwas herb, säuerlich od. bitter sein
 • ἐν-σφαιρόω, im Kreise rundherum ausbreiten
 • ἐν-σφηκόω, einfügen
 • ἐν-σφηνόω, einkeilen, verstopfen
 • ἐν-σφίγγω, einpressen, einfügen
 • ἐν-σφραγίζω, ein Siegel darauf drücken; geistig einprägen; sich einprägen
 • ἐν-σφράγισις, ἡ, das Einprägen
 • ἔν-σχεσις, ἡ, das Anhalten, Verhindern
 • ἐν-σχίζω, einspalten; ἔνσχιστος, eingespalten
 • ἐν-σχολάζω, u. ἐν-σχολέω, darin, dabei verweilen
 • ἐν-σωμάτισις, ἡ, die Verkörperung
 • ἐν-σώματος, eingekörpert, körperlich
 • ἐν-σωματόω, einkörpern
 • ἐν-σωμάτωσις, ἡ, die Einkörperung
 • ἐν-σωρεύω, darin anhäufen
 • ἔν-ταλμα, τό, der Auftrag
 • ἐν-ταλτικῶς, auftragend
 • ἐν-ταμίευτος, dazu gemacht, geeignet
 • ἐν-τάνυσις, ἡ, u. ἐν-τανυσμός, ὁ, das Anspannen
 • ἐν-τανύω, ein-, anspannen; αὔλακας, Furchen ziehen
 • ἔν-ταξις, ἡ, das Einordnen, Darunterordnen
 • ἐν-ταράσσω, Unruhe, Unordnung worin erregen; τὴν στρωμνήν, das Lager im Bette herumwerfen. Pass., wobei in Unruhe, Unordnung geraten
 • ἔν-τασις, ἡ, 1) das Anspannen; die Anstrengung; übertr., τοῠ προσώπου, Annehmen einer ernsten Miene. 2) das Hineinspannen
 • ἐν-τάσσω, hinein, darunter ordnen, stellen, bes. in Reihe u. Glied einordnen; τῷ σφενδονᾶν ἐντεταγμένῳ ἐϑέλοντι, der eingereiht unter die Schleuderer schleudern will; τινὰ τῇ ἀρχαίᾳ κωμῳδίᾳ, unter die Dichter der alten Komödie rechnen; entgegenstellen; übh. anordnen
 • ἐν-τατικός, anspannend, anstrengend
 • ἐν-τατός, angespannt, bes. ὄργανα ἐντατά, Saiteninstrumente
 • ἐνταῦθα, a) vom Orte: hier, daselbst; dem ἐκεῖ entgeggstzt; ἐνταῠϑά που, hier irgendwo. Auch bei Verbis der Bewegung: hierher; ἐνταῠϑα γὰρ δὴ τοῦδ' ἀφικόμην κακοῠ, so weit im Unglück; ἐπειδὴ ἐντ. ἀναβεβήκαμεν τοῠ λόγου, da wir so weit gekommen sind; μέχρις ἐντ., bis hierher. b) von der Zeit: da, dann, nun, jetzt. c) Allgemeiner: hierin, in diesem Punkte, Falle; ἐντ. γὰρ κακὸς φαίνει φίλος, hierin zeigst du dich als schlechten Freund; ἐντ. ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν, hierin unterscheide ich mich
 • ἐνταυθοῖ, hierher, κεῖσο, lege dich
 • ἐν-ταφιάζω, den Toten bestatten, einbalsamieren
 • ἐν-ταφιασμός, ὁ, das Bestatten; Einbalsamieren
 • ἐν-ταφιαστής, ὁ, der Leichenbestatter, Einbalsamierer
 • ἐν-ταφιο-πώλης, ὁ, der Leichengerät Verkaufende, Vermietende
 • ἐν-τάφιος, zum Begräbnis, zur Leichenbestattung gehörig; τὰ ἐντάφια, Totenopfer; das Leichenbegängnis; die Kosten der Leichenbestattung; τὸ ἐντ., das Sterbekleid
 • ἔντεα, τά, Rüstung, alles, was zur Zurüstung gehört; die Waffen, die Waffenrüstung, besonders der Panzer u. überhaupt die Schutzwaffen; νηός, Schiffsgerät; δαιτός, die Gerätschaften des Gastmahls; ἔντη δίφρου, das Wagengeschirr; ἵππεια, Pferdegeschirr; σὺν ἔντεσι μιμήσαιτο γόον, mit dem Tonzeuge
 • ἐν-τείνω, 1) hineinspannen; δίφρος ἱμᾶσιν ἐντέταται, ist in Riemen eingespannt, hing in, Riemen; κυνέη ἔντοσϑεν ἱμᾶσιν ἐντέτατο στερεῶς, der Helm war von innen mit Riemen dicht überspannt; κλίνη οὐκ ἐντεταμένη, mit Gurten überspannt; ϑρόνον ἐνέτεινε, überspannte den Sessel; χωρίον εἰς τὸν κύκλον ἐνταϑῆναι, darin eingeschlossen werden. 2) anspannen; τόξον, den Bogen spannen; seinen Bogen spannen; von Brücken; γεφύρας, noch aufgeschlagen; τὴν ἁρμονίαν, sie gehörig temperieren; φωνὴν ἐντεινάμενος, anstrengen, sie erheben; μᾶλλον ἐντεινάμενος εἶπον, mit mehr Nachdruck, heftiger; τὴν πολιορκίαν, die Belagerung nachdrücklich betreiben; von den Gliedern, bes. vom männlichen Gliede; πρόςωπον ἐντεταμένον, ein ernsthaftes Gesicht. Geistig: sich anstrengen; ϑυμόν, erregen. 3) πληγὰς ἀλλήλοις ἐνέτειναν, sie versetzten sich Hiebe, Schläge; ἵππον τῷ ἀγωγεῖ, das Pferd mit dem Leitseil vorwärts ziehen. 4) Intrans., πήδησις ἐντείνουσα, Ggstz κατασβεννυμένη, sich steigernd; anstreben
 • ἐν-τείρω, darin ängstigen
 • ἐν-τειχίζω, Mauer-, Bollwerke darin errichten, durch Mauern befestigen
 • ἐν-τείχιος, innerhalb der Mauern; mit Mauern umgeben
 • ἐν-τεκμαίρομαι, ein Zeichen oder Merkmal woran nehmen, daraus vermuten, schließen
 • ἔν-τεκνος, mit Kindern, Kinder habend; im Ggstz von ἄτεκνος
 • ἐν-τεκνόομαι, sich Kinder darin erzeugen
 • ἐν-τεκταίνομαι, darin erbauen
 • ἐν-τέλεια, ἡ, Vollendung, Vollkommenheit
 • ἐν-τελευτάω, darin endigen, sterben
 • ἐν-τελέχεια, ἡ, die Tätigkeit, Wirksamkeit, das wirkliche Tätigsein, im Ggstz der bloßen δύναμις
 • ἐν-τελεχῶς, wirklich, in der Tat
 • ἐν-τελής, ές, vollendet, vollkommen; ausgewachsen; δώδεκ' ἐντελεῖς ἔχων βοῠς, untadelig; τὰ ἐν τῇ πόλει ὅπλων ἐξετάσει καὶ ἵππων ἐσκόπουν εἰ ἐντελῆ ἐστι, ob alles gut im Stande sei; μισϑός, voller Lohn; τάγματα, die vollzählig sind; οἱ ἐντελεῖς, die in Amt u. Würde, die Angesehenen. Adv. ἐντελῶς, vollkommen
 • ἐν-τέλλω, auftragen, befehlen; τὰ ἐντεταλμένα, das Aufgetragene
 • ἐν-τελό-μισθος, den vollen Sold bekommend
 • ἐν-τεμενίζω, im Heiligtum aufstellen, weihen
 • ἐν-τέμνω, 1) einschneiden, hineinschneiden; τὴν μήρινϑον, zerschneiden. 2) ein OpfertIer schlachten. 3) von dem Arzte hergenommen, ἄκος ὕπνου, ein Heilmittel gegen den Schlaf bereiten
 • ἐν-τενής, ές, angespannt
 • ἐντεπάκτιον, τό, ein dem Homer zugeschriebenes Gedicht
 • ἐντερεύω, (die Eingeweide) ausnehmen, von Fischen, τοὺς λάβρακας
 • ἐντερικός, u. ἐντέρινος, zum Innern, zu den Eingeweiden gehörig
 • ἐντέριον, τό, das Innere, Schamglied
 • ἐντεριωνίς, ίδος, ἡ, u. ἐντεριώνη, ἡ, das Innere, bes. das weiche Mark von Pflanzen u. Bäumen, wie des Flieders
 • ἐντερο-επιπλο-κήλη, ἡ, Netz- u. Darmbruch
 • ἐντερο-κήλη, ἡ, Darmbruch
 • ἐντερο-κηλήτης, ὁ, u. ἐντερο-κηλικός, der einen Darmbruch hat
 • ἐντερό-μαντις, ὁ, Bauchredner
 • ἐντερ-όμφαλος, ὁ, Darmnabelbruch
 • ἔντερον, τό, das Innere, bes. der Darm, gew. im plur., das Gedärm, die Eingeweide; ἐϋστρεφὲς ἔντερον οἰός, Schafsdarm, Darmsaite; Blase, Beutel; τοκάδος ὑὸς τὸ ἐμβρυοδόχον ἔντερον, Gebärmutter. Übh. das Innere; γῆς, die in der Erde lebenden Regenwürmer
 • ἐντερόνεια, ἡ, das Holz zum untersten u. mittelsten Teile der Trieren
 • ἐντερο-πονέω, Bauchgrimmen haben
 • ἐντερο-πώλης, ὁ, der mit Eingeweiden, mit Wurst handelt
 • ἐντεσι-εργός, im Geschirr arbeitend, ziehend
 • ἐντεσι-μήστωρ od. ἐντεομήστωρ, in den Waffen, im Kriege erfahren
 • ἐν-τεταμένως, angespannt, angestrengt
 • ἐν-τετριμμένως, geübt, erfahren
 • ἐν-τετυπωμένως, ausdrücklich, ausdrucksvoll
 • ἐντεῡθεν, a) örtlich: von da, von hier aus; von hier aus, in Bezug auf den Ankommenden;; ζῆν, davon leben. b) von der Zeit: von da an, darauf; τἀντεῠϑεν, was darauf zu tun ist; τῷ δὴ ἐντ. ἤδη πρόςσχες τὸν νοῠν, auf das Folgende; sofort. c) Vom Grunde: daher, deshalb
 • ἐν-τευκτικός, ή, όν, der mit sich sprechen läßt, umgänglich
 • ἐν-τευξίδιον, τό, eine kleine Bittschrift
 • ἔν-τευξις, ἡ, das Zusammentreffen, Begegnen; ἡ πρὸς τοὺς πολλοὺς ἔντευξις, der Verkehr mit dem großen Haufen; ἐντεύξεις ὀχλικαί, Volksreden; Zusammenkunft u. bes. Unterredung; ἐντεύξεις ποιεῖσϑαί τινι, sich mit einem unterhalten; das Anreden, bes. Bitte, Fürbitte; τῆς πραγματείας, das Lesen
 • ἐν-τευτλανόω, in Mangold (τεῠτλον) tun u. damit kochen; so wurden bes. die Aale zubereitet
 • ἔν-τεφρος, in Asche, aschfarbig
 • ἐν-τεχνάζω, seine Kunst worin zeigen
 • ἐν-τεχνία, ἡ, Kunstgeschicklichkeit
 • ἔν-τεχνος, kunstmäßig, künstlich; πίστεις, Beweise, die durch rhetorische Kunst geführt werden, im Ggstz der ἄτεχνοι, wie Zeugenaussagen u. Dokumente. Von Personen: kunstgeübt, geschickt
 • ἐν-τήκω, einschmelzen, eingeschmolzen eingießen; pass. unvertilgbar eingeprägt sein; umgekehrt εἰ κάρτ' ἐντακείη τῷ φιλεῖν, vor Liebe schmelzen, von glühender Liebe durchdrungen sein
 • ἐν-τίθημι, hineinlegen, -setzen, -stellen; gew. von leblosen Dingen; αὐχέν' ἐντιϑεὶς ζυγῷ, den Hals ins Joch steckend; einen Buchstaben einschieben; im Ggstz von ἐξαιρεῖν; einflößen; παρανομίαν καὶ τόλμαν εἰς τὴν μουσικήν, hineinbringen; φόβον τοῖς ἄλλοις, Furcht einjagen; für sich hineinlegen; ἐνϑεμένης τὸ κύμβιον εἰς τὸν κόλπον, nachdem sie ihn sich in den Busen gesteckt hatte; eine Ware in ein Schiff, es befrachten. Übertr., παιδὸς γὰρ μῦϑον ἔνϑετο ϑυμῷ, nahm sich zu Herzen; σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνϑεο ϑυμῷ, fasse keinen Groll; τῷ μή μοι πατέρας ποϑ' ὁμοίῃ ἔνϑεο τιμῇ, setze sie mir nicht in gleiche Ehre, in gleichen Rang; ἐντιϑέναι von den Ammen gesagt ist: Bissen in den Mund stecken; ἐνϑοῦ = nimm zu dir
 • ἐν-τίκτω, darin erzeugen, gebären; durch die Geburt mitteilen, anerschaffen; überh. in etwas hervorbringen, mitteilen; τοῦτο τῇ συγκλήτῳ, diese Meinung beibringen; νόσος ἐντετοκυῖα angeboren
 • ἐν-τῑλάω, darein kacken
 • ἔν-τιλτος, ὁ, πλακοῦς, eine Art Gebäck
 • ἐν-τῑμάω, in einer Summe statt Geldes anrechnen (bei der Aussteuer), τούτῳ ἐν ταῖς τετταράκοντα μναῖς ἐνετιμᾶτο τὰ χρυσία καὶ τὰ ἱμάτια τῶν χιλίων δραχμῶν, es wurde ihm das goldene Gerät u. die Kleider mit angerechnet; στρουϑωτὰ ἑλίγματα ἐντετιμημένα sehr in Ehren gehalten, teuer
 • ἔν-τῑμος, in Ehren, geehrt, geschätzt; von Menschen; ϑεὸς ἀνϑρώποις σπονδαῖς ἔσται ἔντιμος, der von den Menschen durch Spenden geehrt wird; οἱ ἔντιμοι, die Angesehenen, bes. von den Vornehmen bei den Persern. Von Sachen, τὰ τῶν ϑεῶν ἔντιμα, das was bei den Göttern geehrt ist, die göttlichen Rechte; κλέος καὶ λόγος ἔντιμος, ehrenvoll; νόμισμα, die Wert hat, gültig ist. Adv. ἐντίμως, z. B. βεβιωκότες, die ehrenwert gelebt haben; ἔχειν, ἄγειν τινά, ehren, hochschätzen
 • ἐν-τῑμότης, ητος, ἡ, Ehre, Wert
 • ἐν-τῑμόω, ehren
 • ἐν-τίναγμα, τό, das Daraufgeworfene
 • ἐν-τιναγμός, ὁ, das Daraufstoßen
 • ἐν-τινάσσω, hinein-, daraufstoßen, -schlagen
 • ἔν-τμημα, τό, der Einschnitt
 • ἔν-τμησις, ἡ, das Einschneiden, der Einschnitt der Wagenspur
 • ἐν-τοίχιος, an der Wand, γραφαί, Wandgemälde
 • ἔν-τοκος, gebärend
 • ἐν-τολή, ἡ, der Auftrag, Befehl; häufig im N. T = das Gebot; ἀπ' ἐντολῆς ἀπολογεῖσϑαι, durch Auftrag, d. i. durch einen Andern sich verteidigen
 • ἐν-τομή, ἡ, das Einschneiden, der Einschnitt; Kluft, Spalt
 • ἐν-τόμια, τά, Insekten
 • ἐν-τομίας, ὁ, der Verschnittene; von Tieren
 • ἐν-τομίς, ίδος, ἡ, der Einschnitt
 • ἔν-τομος, eingeschnitten, zerschnitten, bes. a) ζῶα, Insekten, Kerbtiere. b) σφάγια, Opfertiere, bes. Totenopfer; Opfer bei feierlichen Eidschwüren u. anderen Gelegenheiten, ἔντομα ποιεῖν, opfern; ἔντομα, verschnittene Tiere, die den Tozengöttern geopfert worden
 • ἐν-τονία, ἡ, Anspannung, Anstrengung
 • ἐν-τόνιον, τό, Instrument, um die Katapulte zu spannen
 • ἔν-τονος, angespannt, gew. heftig, hitzig; εὔτονος, heftiges Gemüt; die acharnische Muse; γνώμη, eine Meinung, die heftig verteidigt wird; εἰρεσία, angestrengt. Adv. ἐντόνως, angespannt, eifrig
 • ἐν-τόπιος, an Ort u. Stelle, einheimisch; πόλεμοι, einheimische, Bürgerkriege
 • ἔν-τοπος, an Ort u. Stelle, einheimisch; Ggstz von ἔξεδρος, daheim
 • ἐν-τορεύω, einmeißeln, von halberhabener Arbeit in Stein od. Metall
 • ἐν-τορνεύω, eindrechseln
 • ἔν-τορνος, gedrechselt, abgerundet
 • ἐντός (ἐν), u. ἔντοσθε, u. vor Vocalen ἔντοσϑεν, u. ἔντοσθι, drinnen, innerhalb; ἐντὸς ἐέργειν, einschließen. Auch bei Verbis der Bewegung, dem ἔξωϑεν entgeggstzt; οὐδ' ἐντὸς πολλοῠ πλησιάζειν, auch nicht von fern; ἐντὸς βελῶν, innerhalb der Schussweite; wie ἐντὸς τοξεύματος, im Bereich des Geschosses; ἡ ἐντὸς ϑάλασσα, das mittelländische Meer. Von der Zeit; ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν, innerhalb einer Zeit von 20 Tagen. Von der Zahl, ὅσα ἐντὸς δραχμῶν πεντήκοντα, unter 50 Drachmen; unter der Zahl; ἐντὸς ἑξήκοντα ἐτῶν γεγονυῖα, unter sechszig Jahren, im Gesetz. Von der Verwandtschaft, οἱ ἐντὸς ἀνεψιότητος, die Vettern; näher in der Verwandtschaft als die Vettern. Ἐντὸς ποιεῖν, hineinschaffen; ἐντὸς γίγνεσϑαι, hineinkommen; ἐντὸς ἐμαυτοῠ, bei mir, bei Sinnen; ἐντὸς ἑαυτοῠ γίγνεσϑαι, in sich gehen; ἐντὸς ὤν, bei Sinnen seiend; ἐντὸς λογισμῶν εἶναι, bei Verstande sein; ἐντὸς μανίας, μέϑης, rasend, betrunken sein; ἐντὸς τῶν ἑαυτῶν μητέρων τρέφεσϑαι, im Hause bei den Müttern. Diesseits. Mit dem Artikel, τὸ ἐντός, das Innere
 • ἐντόσθια, τά, das Innere, die Eingeweide
 • ἐν-τραγ-ῳδέω, gegen einen mit pomphaften Worten großtun, prahlen
 • ἐν-τρᾱνίζω, hell, klar ansehen
 • ἔν-τρᾱνος, hell, klar (vom Auge)
 • ἐν-τρᾱχύς, ὁ, etwas rauh
 • ἐν-τρεπτικός, ή, όν, der sich zur Erkenntnis bringen, beschämen läßt; geeignet, j-n zur Erkenntnis zu bringen, ihn zu beschämen
 • ἐν-τρέπω, umwenden, umkehren; τὰ νῶτα, den Rücken kehren, sich zur Flucht wenden; einen in sich kehren, machen, daß er in sich geht, seine Gesinnung ändert, rühren, beschämen. Übh. verändern. Häufiger pass. (aor. ἐνετράπην), οὐδέ νύ σοί περ ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, wendet sich dir dein Herz nicht, wird es nicht gerührt, od.: und doch wird das Herz dir nicht hingewendet; στείχωμεν ἤδη, μηδ' ἔτ' ἐντρεπώμεϑα, laßt uns nicht mehr uns umwenden, zögern; τινός, sich an einen kehren, sich um etwas kümmern, es beachten; τοῦ πλεονεκτεῖν ἐπιμελούμενος u. τοῠ δὲ καλοῦ καὶ τῶν φίλων μηδὲν ἐντρεπόμενος, sich nicht darum kümmernd. C. inf., Sorge tragen, daß etwas geschehe; τί, sich wovor schämen, scheuen, τινά, vor j-m
 • ἐν-τρέφω, darin, dabei aufziehen, erziehen; γυμνασίοις, in den Gymnasien; οἷς γὰρ ἂν ἐντραφῶσι νόμοις, in oder bei den Gesetzen auferzogen werden
 • ἐν-τρέχεια, ἡ, das Bewandertsein, Klugheit, auch Sorgfalt, sollertia
 • ἐν-τρεχής, ές, bewandert, geübt; verschlagen
 • ἐν-τρέχω, 1) darin laufen, sich frei darin bewegen; εἴ οἱ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα, ob die Glieder sich frei darin bewegten in die Rüstung paßten; ἐντρέχει λόγος ἀνϑρώποις, ist im Umlauf unter den Menschen. 2) hineinlaufen; ἔρως ἀρετῶν, findet Eingang; vom Staube: sich ansetzen
 • ἐν-τριβής, ές, an etwas gerieben, geübt worin
 • ἐν-τρίβω, einreiben (von Salben u. Schminken); ἐντρίβεσϑαι τὸ πρόςωπον, sich schminken. Übertr., κονδύλους ἐντρί. βειν τινί, einen Backenstreich geben; κακόν τινι ἐντρίβεσϑαι, Schaden zufügen. Darin zerreiben; in obszönem Sinne: τὰς πυγάς, Knaben schänden
 • ἔν-τριμμα, τό, das Eingeriebene, bes. Schminke
 • ἐν-τριτωνίζω, komisch gebildetes Wort, mit Anspielung auf τρία u. Τριτογένεια, die Mischung besorgen, wo drei Maß Wasser zu zwei Maß Wein genommen wurden, »die Drittelung besorgen«
 • ἔν-τριχος, mit Haaren versehen; τὸ ἔντριχον, eine Art Perücke, falsches Haar
 • ἐν-τρίχωμα, τό, der behaarte Rand der Augenlider. Ein Haarsieb
 • ἔν-τριψις, ἡ, das Einreiben, bes. χρώματος, das Schminken; die Schminke selbst
 • ἔν-τρομος, zitternd, im Schreck
 • ἐν-τροπαλίζομαι, sich oft umkehren, um zurück zu sehen; von den langsam sich aus der Schlacht Zurückziehenden, die sich noch oft gegen den verfolgenden Feind umwenden
 • ἐν-τροπή, ἡ, das Insichgehen, Scham; das sich an etwas Kehren, Achtung
 • ἐν-τροπία, ἡ; δόλιαι ἐντροπίαι, listige Wendungen, Ränke u. Schliche
 • ἔν-τροπον, τό, ein Frauenschmuck
 • ἐν-τροπόω, das Ruder in den Ruderriemen, τροπωτήρ hineinbinden
 • ἔν-τροφος, darin ernährt, erzogen; ὕλῃ, im Walde. Übertr., πολυετής; μόχϑῳ τῷδ' ἐνέϑηκας ἔντροφον, du hast mich in das Elend gestürzt. Ὁ Σαλαμῖνος ἔντροφος, der Zögling von Salamis
 • ἐν-τροχάζω, im Kreise laufen
 • ἐν-τρυγάω, die Trauben hineinlesen
 • ἔν-τρυγος, mit Hefen
 • ἐν-τρυλλίζω, einflüstern, zuraunen
 • ἐν-τρυφάω, in etwas schwelgen, sich als Schwelger oder Weichling zeigen; sich an etwas vergnügen; κόμαι ἐνετρύφων ἀνέμοις, schwelgten im Winde. An j-m seinen Mutwillen auslassen, ihn zum Besten haben. Pass., verspottet, übermütig behandelt werden
 • ἐν-τρύφημα, τό, das, worin man schwelgt, woran man sich ergötzt
 • ἐν-τρυφής, ές, schwelgerisch, üppig
 • ἐν-τρύχομαι, τινί, einem zur Last fallen
 • ἐν-τρώγω, aufessen, hineinessen, bes. hastig; vom Nachtisch u. Näschereien
 • ἐν-τυγχάνω, zufällig auf j-n treffen, ihm begegnen, in etwas geraten; am häufigsten von Menschen, bes. = mit einem sprechen, mit ihm verkehren, wo der Begriff des Zufälligen ganz verschwindet; κατ' ὄψιν ἐντυχεῖν τινι, persönlich mit einem verkehren; ἐντυχὼν ἐπιεικῶς τοῖς πρεσβευταῖς, behandelnd; auch vom Beischlaf; absolut, ὁ ἐντυχών, der zufällig dazu Gekommene, der erste beste. Von Sachen; βιβλίῳ, auf ein Buch stoßen, das einem gerade in die Hände fällt; dah. überh. = lesen; τάφροις ἐνέτυχον, sie stießen auf Gräben. Mit Bitten sich an j-n wenden, ἐνέτυχε βοηϑεῖν, er bat, ihm beizustehen; ἐντευχϑεὶς ὑπέρ τινος, gebeten. Mit dem gen. verbunden, erlangen, bekommen
 • ἐν-τυλίσσω, einwickeln
 • ἐν-τῡλόω, darin verhärten, Schwielen erzeugen
 • ἐν-τυμβεύω, darin begraben
 • ἐντύνω, zurüsten, zubereiten; ἵππους, die Pferde anschirren; εὐνήν, das Bett bereiten; δέπας τινί, den Becher für j-n zubereiten, ihn mischen; ἀοιδήν, Gesang anheben; εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν, nachdem sie sich wohl geschmückt hatte; Ζήταν, ausrüsten; ὑπόσχεσιν, ein Versprechen erfüllen; ἐπεὶ κρατερή μιν ἀνάγκη ἐντύει, ihn antreibt; sich rüsten, sich fertig machen. Gew. für sich bereiten, besorgen, bes. δαῖτα, δεῖπνον, ἄριστον, sich eine Mahlzeit bereiten; ἄρμενον, sich das Erforderliche herbeischaffen; ὑποσχεσίην, sein Versprechen erfüllen. Pass., ὅσσαπερ ἐντύνονται νῆες, womit die Schiffe ausgerüstet werden
 • ἐν-τυπάς, adv., ὁ δ' ἐν μέσσοισι γεραιὸς ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος, so eingehüllt, daß man durch das Gewand die Form des Leibes sah
 • ἔν-τυπος, darin abgedrückt, eingeprägt
 • ἐν-τυπόω, darin ein-, abdrücken, einprägen; von der Malerei
 • ἐν-τύπωμα, τό, das Eingeprägte, Gepräge
 • ἐν-τύπωσις, ἡ, das Eindrücken, Einprägen; das Schultergelenk
 • ἐν-τυραννέομαι, unter einem Tyrannen leben
 • ἐν-τύφω, darin schmauchen, glimmen lassen, übh. anzünden. Pass., darin rauchen, glimmen
 • ἐν-τυχία, ἡ, Gespräch; Anklage
 • ἐνυάλιον, τό, Tempel des Enyalios
 • ἐνῡάλιος, kriegerisch, streitbar, Beiname des Ares; κέλαδος, Kriegslärm; τὸ ἐνυάλιον, das Schlachtgeschrei
 • ἐν-υβρίζω, einem übermütig, schmählich begegnen, ihn mißhandeln, τινά τινι, womit; ὕβριν πᾶσαν, alle Schmach antun. Pass., gemißhandelt werden
 • ἐν-ύβρισμα, τό, der Gegenstand übermütiger, schmählicher Behandlung
 • ἐν-υγραίνω, feucht machen
 • ἐν-υγρό-βιος, im Feuchten lebend
 • ἐν-υγρο-θηρευτής, ὁ, im Nassen jagend, der Fischer
 • ἐν-υγρο-θηρικός, ή, όν, zur Jagd im Nassen, Fischen gehörig
 • ἔν-υγρος, feucht, naß
 • ἐν-υδρία, ἡ, Wasserfülle
 • ἐν-υδρίας, ὁ, ἄνεμος, Sturm mit Regen
 • ἔν-υδρις, ιος, od. ἐνυδρίς, ίδος, ἡ, Fischotter
 • ἐν-υδρό-βιος, im Wasser lebend
 • ἔν-υδρος, im Wasser; a) mit Wasser angefüllt; τεῠχος, von der Badewanne; χωρίον, mit Wasser wohl versehen; τὸ ἔνυδρον, der Wasserreichtum. b) im Wasser lebend; Νύμφαι, Wassernymphen; von Tieren
 • ἔν-ῡλος, materiell
 • ἐν-υμενό-σπερμος, den Samen in einer Haut habend
 • ἐν-υπ-άρχω, darin vorhanden sein
 • ἐν-υπατεύω, darin, dabei Consul sein
 • ἐν-υπνιάζω, träumen
 • ἐν-υπνίασμα, τό, der Traum
 • ἐν-υπνιασμός, ὁ, das Träumen
 • ἐν-υπνιαστής, ὁ, der Träumer
 • ἐν-ύπνιον, τό, das im Schlaf Erscheinende, Traumgesicht, Traumbild; ϑεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλϑεν ὄνειρος, ein göttlicher Traum kam mir im Schlafe als ein Traumbild; ἐνύπνιον, adverb. Zustand des schlafenden Menschen, ὄνειρος die Erscheinung; ὄψις ἐνυπνίου, das Gesicht, das Bild, die Erscheinung, die man im Traume zu sehen glaubt; τὸ ἐνύπνιον ἀποτετέλεσται, der Traum ist in Erfüllung gegangen
 • ἐν-ύπνιος, im Schlafe, im Traume erscheinend
 • ἐν-υπνι-ώδης, ες, traumartig; daher = nichtig
 • ἐν-υπνόω od. ἐνυπνώω, darin schlafen
 • ἐν-υπο-δύομαι, hineingehen, λόγοις βλαπτικωτάτοις, sich darauf legen
 • ἐν-υπό-κειμαι, darin, dabei zu Grunde liegen
 • ἐν-υπό-κριτος ὑποστιγμή, Komma am Ende des Vordersatzes
 • ἐν-υπό-σαπρος, etwas angefault
 • ἐν-υπό-στατος, darin bestehend, darin vorhanden
 • ἐν-υπτιάζω, darauf zurücklehnen, ἑαυτὸν τῇ γῇ, sich auf die Erde rücklings hinlegen
 • ἐν-υφαίνω, einweben, einwirken; ἐνυφαντός, eingewebt
 • ἐν-ύφασμα, τό, das Eingewebte
 • ἐν-υφ-ίστημι, hineinstellen; darin stehen, darin sein; τὸν πόλεμον, bestehen
 • ἐν-ῳδός, singend
 • ἐν-ωθέω, hineinstoßen, -treiben; τούς γε πλημμυρὶς μυχάτῃ ἐνέωσε τάχιστα ἠϊόνι, warf sie aufs Ufer
 • ἔν-ωμος, etwas roh, unreif
 • ἐνωμότ-αρχος, ὁ, der Anführer einer Enomotie
 • ἐνωμοτία, ἡ, eine Schar geschworener Krieger, bes. bei den Spartanern eine Unterabteilung des Heeres, deren 4 eine πεντηκοστύς, 16 einen Lochos ausmachen, wo aber über die Zahl der Mannschaft einer Enomotie nichts bestimmt ist, als daß sie in der Front vier Mann hatte u. meist acht Mann hoch stand, also 32 Mann, oder drei Mann in der Front, zwölf Mann hoch, also 36 Mann stark; auch nur 25 Mann, wo auf den Lochos von 100 Mann 2 Pentekostys u. 4 Enomotieen gerechnet sind
 • ἐν-ώμοτος, vereidigt, durch einen Eid verpflichtet; ϑεῶν, der bei den Göttern geschworen hat; ein Verschworener. Adv. ἐνωμότως, eidlich
 • ἐν-ωπαδίως, u. ἐν-ωπαδόν, vorm Angesicht, vor Augen, sichtbar
 • ἐν-ωπή, ἡ, das Angesicht, Antlitz; adv., κακὸν ῥέζειν, d. i. unverhohlen, offen
 • ἐν-ώπια, τά, 1) die inneren Wände der Vorhalle zu beiden Seiten des Einganges (vgl. προνώπια) die dem Eintretenden zuerst in die Augen fallen, woran die Wagen gestellt wurden u. erbeutete Waffen aufgehängt wurden; παμφανόωντα hießen sie, da sie mit geglättetem Gips überzogen waren. 2) das Antlitz, der Blick
 • ἐν-ώπιος, im Angesicht, sichtbar, gegenwärtig. Gew. ἐνώπιον, adverbial, in Gegenwart, vor, coram
 • ἐν-ωραΐζομαι, einem schön tun, zu gefallen suchen
 • ἔν-ωρος, zur rechten Zeit, in der Blütezeit
 • ἕνωσις, ἡ, die Vereinigung
 • ἐν-ωτίζομαι, hören, vernehmen
 • ἑνωτικός, vereinigend
 • ἐν-ώτιον, τό, das Ohrgehänge
 • ἐν-ωτο-κοίτης, ὁ, od. ἐν-ωτό-κοιτος, mit so langen Ohren, daß man darauf liegen und schlafen könnte
 • ἔν-ωχρος, etwas blaß
 • ἑξά-βιβλος, von sechs Büchern
 • ἑξά-βραχυς, aus sechs kurzen Silben bestehend
 • ἐξ-αγάλλω, ausschmücken
 • ἐξ-αγανακτέω, sehr unwillig sein
 • ἑξ-αγγελία, ἡ, Bekanntmachung, das Ausplaudern
 • ἐξ-αγγέλλω, herausberichten, melden, was im Hause geschieht; ohne den Nebenbegriff: öffentlich verkündigen. Ausplaudern, verraten; benennen. Ἐξάγγελτος, angezeigt, verraten
 • ἐξ-άγγελος, ὁ, ein Bote, der außen verkündigt, was im Hause geschehen ist, bes. auf dem Theater, der das erzählt, was den Blicken der Zuschauer entzogen wird, wie z. B. einen Mord. Übh. Bote, der etwas meldet; γίγνεσϑαί τινί τινος, j-m etwas melden
 • ἐξ-αγγελτικός, ή, όν, zum Verkündigen, Berichten geschickt, verratend
 • ἐξ-αγγίζω, aus dem Fasse (ἄγγος) gießen
 • ἐξ-αγιάζω, abwägen
 • ἐξ-αγίζω, als unrein entfernen
 • ἐξ-άγιον, τό, die Wage, exagium
 • ἐξ-άγιστος, verwünscht, verflucht; ἃ ἐξάγιστα μηδὲ κινεῖται λόγῳ, was geheim zu halten, zu erzählen sündhaft ist
 • ἐξ-αγκιστρεύω, herausangeln
 • ἐξ-αγκυρόω, ausankern, aus den Angeln heben
 • ἐξ-αγκυλόω, den Wurfspieß mit einem Riemen versehen, und in den Riemen hineinfassen
 • ἐξ-αγκωνίζω, 1) die Ellenbogen einstemmen u. sich so entgegenstellen. 2) die Hände auf den Rücken binden; übertr., ἐξηγκωνισμένος τὸν λογισμόν, befangen
 • ἐξ-άγνῡμι, herausbrechen
 • ἐξ-αγοράζω, aus-, aufkaufen; loskaufen
 • ἐξ-αγόρευσις, ἡ, das Ausplaudern, Aussagen
 • ἐξ-αγορευτής, ὁ, der Ausplauderer, Verräter
 • ἐξ-αγορευτικός, ή, όν, ausplaudernd
 • ἐξ-αγορεύω, aussagen, verkündigen; ausplaudern, verraten
 • ἐξ-αγριαίνω, wild, zornig machen, erbittern. Auch intrans., zornig, erbittert sein
 • ἐξ-αγριόω, wild machen, verwildern lassen, verwüsten; vom Lande. Übtr., erzürnen, erbittern
 • ἐξ-αγρίωσις, ἡ, die Verwilderung, Erbitterung
 • ἐξ-άγω, 1) herausführen; immer von lebenden Wesen; κούρην, aus dem Zelte; τὸν Εἰλείϑυια ἐξάγαγε πρὸ φόωςδε, sie brachte ihn ans Tageslicht heraus; ἐπὶ ϑήραν, auf die Jagd ausführen. Bes. das Heer, Soldaten aus dem Lager herausführen, ausrücken lassen; auch mit ausgelassenem acc., scheinbar intrans., ausrücken; τύμβον χεύομεν ἐξαγαγόντες, nachdem wir aus dem Lager ausgerückt sind. Einen herausführen, um ihn zu töten; ἑαυτὸν τοῠ βίου, sich aus dem Leben herausführen, sich das Leben nehmen; νόσος αὐτοὺς ἐξήγαγεν, ließ sie sterben. Von leblosen Dingen, τὴν ὁδὸν στενωτέραν ποιήσας ἐξαγαγὼν ἔξω τὴν αἱμασιάν, indem er die Hecken hinausrückte. Vom Wasser: ableiten. Bei den Ärzten: vertreiben; abführen, purgieren; außer Landes führen, zum Verkauf; auch von leblosen Dingen; bes. von Handelsgegenständen. 2) hervorbringen, veranlassen; δάκρυ τινί, einem Tränen entlocken; μικρὰ ἆϑλα πολλοὺς πόνους ἐξάγεται, kleine Belohnungen regen zu großen Anstrengungen an; γέλωτα ἐξάγεσϑαι ἔκ τινος, einen zum Lachen bringen. Oft übertragen, bes. im pass., sich verleiten lassen, gew. mit tadelndem Nebenbegriff, über die Grenzen hinaus, fortreißen; ἐξάγομαι γάρ, parenthetisch, ich werde heftig, gerate in Leidenschaft

  <<< list operone >>>