078 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ἔμ-φυτος - ἐν-αφ-έψημα • ἔμ-φυτος, eingepflanzt, angeboren; πατρὸς ἄλαστον αἷμα, die angeborne Blutschuld, -schande
 • ἐμ-φύω, 1) einpflanzen, (durch die Geburt) einflößen; ϑεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσεν, ein Gott hat mir Gesangweisen eingepflanzt; τοὺς ὀδόντας, d. i. die Zähne fest einbeißen. 2) angeboren werden, darin entstehen, angeboren, angeschaffen sein; darin wachsen. Gew. übertr., a) festhalten; Θέτις ὡς ἥψατο γούνων, ὥς ἔχετ' ἐμπεφυυῖα, gleichsam angewachsen; oft ἐν δ' ἄρα οἱ φῠ χειρί, er faßte ihn fest bei der Hand, drückte ihm die Hand; ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες, die Lippen fest einbeißen; allgemeiner, ἐμφύντε τῷ φύσαντι, fest umschlingen; ἐμφὺς ὡς λιμνᾶτις βδέλλα, fest angesogen; ἐνεφύοντο ἀλλήλοις καὶ κατεφίλουν, sie umarmten sich; auch geistig: an etwas festhalten; ἐμφῠναι ταῖς ναυσίν, sich fest darauf verlassen. b) von geistigen u. sittlichen Anlagen u. Zuständen
 • ἐμ-φωλεύω, sich worin versteckt halten; bes. von Tieren
 • ἔμ-φωνος, stimmbegabt, vom Herold; von Tieren
 • ἐμ-φώτειος oder ἐμφώτιος, licht, hell
 • ἐμ-φωτίζω, erleuchten
 • ἐμ-ψαύω, berühren
 • ἐμ-ψάομαι, sich daran abwischen
 • ἐμ-ψηφίζω, einrechnen
 • ἐμ-ψιέω, darin zerreiben, zerkauen
 • ἐμ-ψιθυρίζω, ein-, zuflüstern
 • ἐμ-ψοφέω ἔν τινι, darin schallen
 • ἔμ-ψοφος, schallend
 • ἐμ-ψυκτικός, ή, όν, zum Abkühlen dienend
 • ἔμ-ψυξις, ἡ, die Abkühlung
 • ἐμ-ψῡχία, ἡ, 1) das Beseeltsein. 2) Kälte
 • ἔμ-ψῡχος, 1) beseelt, belebt; noch am Leben; von lebenden Wesen. Von der Rede: lebhaft. Auch ἄγαλμα, das zu leben scheint. 2) kalt
 • ἐμψῡχο-φαγία, ἡ, das Essen von Tieren
 • ἐμ-ψῡχόω, beseelen
 • ἔμ-ψυχρος, kalt
 • ἐμ-ψύχω, abkühlen
 • ἐμ-ψύχωσις, ἡ, Belebung
 • ἐν, Sein od. Verweilen in, an, auf etwas. 1) vom Orte u. zwar a) am gewöhnlichsten innerhalb eines Raumes: in; ἐν ξένᾳ, in der Fremde. b) auf; ἐν τῷ δεξιῷ, auf dem rechten Flügel; ἐν τοῖν ὀβολοῖν ϑεωρεῖν, auf dem Zwei-Obolenplatz, Dem; ἐν τοῖς στεφανώμασιν, auf dem Kranzmarkt; ἐν τῷ μύρῳ, in dem Salbenladen; ἐν τοῖς ἰχϑύσιν, auf dem Fischmarkt. c) das Daransein, die unmittelbare Nähe ausdrückend; ἐν οὐρανῷ, am Himmel; ἐν ποταμῷ, am Flusse; ἐν πέτροισι πέτρον ἐκτρίβων, daran reibend; τἂν ποσίν, das vor den Füßen, das Gegenwärtige. Aber ἐν τοῖς δένδροις ἑστάναι = zwischen den Bäumen; u. ἀνάπαυλαι ἐν τοῖς δένδρεσίν εἰσιν σκιαραί = unter; oft ἐν τῷ Πόντῳ, am Pontus. Bes. ἐν Κύπρῳ ναυμαχεῖν, von Schlachten, die bei einem Orte, im Gebiete desselben geliefert werden; u. sehr gew. οἱ ἐν Μαραϑῶνι, die Kämpfer bei Mar. oder die dort Gebliebenen. d) auch bei Verbis, die eine Bewegung ausdrücken, um die Erreichung des Zieles u. das Verweilen daselbst anzudeuten; ἐλπίδας κατῴκισα ἐν αὐτοῖς, habe ich in ihnen erweckt; ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσϑαι, an den sichersten Ort bringen. 2) auf Menschen übertr., a) unter; ἄρχειν, ἀνάσσειν ἐν πολλοῖς, unter vielen; bes. λέγειν, νομίζειν, καταριϑμεῖν, λέγεσϑαι ἐν, dazu, darunter rechnen; οἱ ἐν γένει, die Verwandten. Auch von Dingen. b) bei λέγειν u. ä. geht es in die Bedeutung: vor, in Gegenwart über; ἐν πᾶσι, in Gegenwart aller; wie ἐν ὑμῖν (vor, bei euch, den Richtern); εἰ τάδ' έστὶν ἐν ϑεοῖς καλά, wenn das vor den Göttern recht ist. c) bes. zu bemerken ist ἐν τοῖς beim superlat. 3) an 1 c) schließt sich die Bdtg des Umgebenseins von etwas, οὐρανὸς ἐν αἰϑέρι καὶ νεφέλῃσι, der Himmel in Lichthelle u. Wolkenumhüllung. Bes. a) von Kleidern, Waffen u. dgl. Vgl. ἐν κανοῖς, mit Körben. Ähnl. ἐν μεγάλοις φορτίοις βαδίζειν, unter schweren Lasten; δένδρα ἐν καρποῖς, mit Früchten. b) von Banden u. Fesseln. c) Ähnlich ist, wo es zum Teil mit dem instrumentalen dat. zusammenfällt; γενομένης δ' ἐν χερσὶ τῆς μάχης, als es zum Gefecht kam, nachdem die Schleuderer aufhörten; ἔργον ἐν κύβοις Ἄρης κρινεῖ, vermittelst der Würfel; ἐν κώπαισι πλεῖν, Ggstz zur Segelfahrt; ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφϑαρται ὄλβος, mit einem Schlage. Gramm. ψάλια ἐν τῷ α Ἀττικοί, διὰ τοῦ ε Ἕλληνες, mit einem Buchstaben schreiben. 4) Von der Zeit: in, innerhalb; ἐν ἡμέρῃ, in einem Tage; ἐν εἰρήνῃ, ἐν σπονδαῖς, während des Waffenstillstandes. Dah. ἐν τούτῳ, ἐν ᾧ, unterdessen, während welcher Zeit; ἐν τῷ αὐτῷ, in derselben Zeit. 5) Von jedem Zustande, in dem man sich befindet, sowohl äußerlich als innerlich; ἐν ἡδονῇ ἐστίν οἱ, mit folgdm acc. c. inf., es ist ihm ein Vergnügen; ἐν αἰτίᾳ εἶναι, ἔχειν, deine Lage ist nicht so, daß du dich schämen darfst; ἐν αἰσχύναις ἔχειν, sich schämen. Dah. auch = beschäftigt sein mit etwas; οἱ ἐν ποιήσει γενόμενοι, die Dichter; öfter οἱ ἐν τέλει, Magistrate. Dah. οἱ ἐν φιλοσοφίᾳ, ἐν νόσῳ, Umschreibung für die Philosophen, die Kranken; in einem Zustande gemäß; κακὸν τὸ λῆμα, κοὐκ ἐν ἀνδράσιν, ziemt sich nicht für Männer; ἐν τούτῳ, dem gemäß; ἐν ᾡ, in wiefern. Eben so τὰ ἐν τοῖς νόμοις δίκαια, das in den Gesetzen Begründete; αἱ ἐν τοῖς νόμοις ζημίαι, gesetzmäßige. Dah. ἐν τοῖς νόμοις βασιλεύειν, τὰς κρίσεις ποιεῖσϑαι, nach den Gesetzen. 6) Bezeichnung der Abhängigkeit von etwas: es steht bei einem; νίκης πείρατ' ἔχονται ἐν ϑεοῖς, der Sieg liegt in den Händen der Götter (eigtl. der Faden haftet an den G.); ἐν ὑμῖν ὡς ϑεῷ κείμεϑα, hangen von euch ab; ἐν σοὶ πᾶσ' ἔγωγε σώζομαι, meine Rettung beruht auf dir; ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο, die Macht beruhte auf den Schiffen; ἐν τῷ ϑεῷ τὸ τούτου τέλος ἦν, οὐκ ἐν ἐμοί, das Gelingen stand in Gottes Hand; εἰ γὰρ ἐν τούτῳ εἴη, ob etwas daran läge; μὴ ἐν ὑμῖν κωλυϑῇ, an euch, sofern es bei euch steht; ἐν ἑαυτῷ γίγνεσϑαι, zu sich kommen; ἐν ἑαυτῷ εἶναι, bei sich sein, bei Sinnen sein. 7) Bezeichnung dessen, wobei oder woran sich eine Tätigkeit zeigt; ἡ ἐν ὅπλοις μάϑησις, das Studium der Fechtkunst; διαφέρειν ἔν τινι, in einer Sache. Aber ἐν σφετέρῳ καλῷ τὸν πόλεμον ἀναβάλλεσϑαι, zu eurem Besten; λαβεῖν ἐν φερνῇ, als Mitgift empfangen. Adverbial, ohne Casus; ἐν δ' ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ' ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ, steht noch ἐν dabei: überdies band er am Schiffe an, wovon ἐν δὲ καὶ ἐν Μέμφι, überdies auch in Memphis, verschieden ist. In der Zusammensetzung herrscht a) bei Verbis die örtliche Bedeutung vor, daran, darauf, darüber; auch mit Verbis der Bewegung wird ἐν zusammengesetzt. b) in adj. drückt es das Versehensein mit etwas aus, ἔναιμος, ἔνϑηρος, oder die Annäherung an den Begriff des Adjectivs; ἔμπικρος, etwas bitter, wie ἔλλευκος, ἔνσιμος, seltener das Angemessensein, wie in ἔνδικος
 • ἐν-αβρύνομαι, sich mit etwas zieren od. brüsten, prahlen
 • ἐν-άγαμαι, daran bewundern
 • ἐν-αγγειο-σπέρματος u. ἐναγγειό-σπερμος, Samen in Gefäßen, Kapseln enthaltend
 • ἐν-αγείρω, darin versammeln
 • ἐν-αγελάζομαι, darin versammeln
 • ἐν-αγής, ές, fluchbeladen, auf dem ein schweres Verbrechen, eine Blutschuld, u. deshalb der Fluch der Götter u. Menschen lastet; ἐναγὴς ἔστω τοῠ Ἀπόλλωνος, der sich an diesem Gotte versündigt hat; καϑαρός, der den Göttern durch einen Eid verpflichtet ist, also im Falle des Eidbruchs deren Fluch auf sich ladet
 • ἐν-αγίζω, Totenopfer bringen; die jährlich auf dem Grabe dargebracht wurden; auch = den Heroen opfern, nicht = den Göttern opfern
 • ἐν-αγικός, ή, όν, von Sachen; χρήματα, das Vermögen der Verbrecher
 • ἐν-άγισμα, τό, dargebrachtes Totenopfer
 • ἐν-αγισμός, ὁ, das Darbringen eines Totenopfers, das Opfer selbst
 • ἐν-αγιστήριον, τό, Ort zum Totenopfer
 • ἐν-αγκαλίζομαι, in die Arme nehmen, umarmen
 • ἐν-αγκάλισμα, τό, das Umarmte, die Geliebte
 • ἐν-αγκυλάω, u. ἐν-αγκυλέω, u. ἐν-αγκυλίζω, u. ἐν-αγκυλόω, mit einem Riemen (ἀγκύλη) versehen; seinen Wurfspieß
 • ἐν-αγκωνίζω, auf den Ellenbogen stützen
 • ἐν-αγλαΐζομαι, sich womit brüsten, sich worin gefallen
 • ἔν-αγχος, jüngst, vor kurzem (der Zeit nach nahe, ἄγχι)
 • ἐν-άγω, 1) hineinführen; vor Gericht, also anklagen. 2) dahin bringen, wozu antreiben, anreizen; auch τὸν πόλεμον, τὴν ἔξοδον, τὴν στρατείαν, anraten, betreiben
 • ἐν-αγωγή, ἡ, Vorladung vor Gericht
 • ἐν-αγωνίζομαι, darin, darauf kämpfen (vom Orte); darunter (von Menschen)
 • ἐν-αγώνιος, zu den Wettkämpfen gehörig, a) von Göttern: denselben vorstehend. b) von Menschen: daran teilnehmend. c) von Sachen; ἐσϑής, Kriegsmantel; ἐναγώνιος ὄρχησις, Gegenstand der Wettkämpfe. Bei den Rhetoren = Prozesse betreffend. Adv., mit Anstrengung
 • ἐν-αδημονέω, darüber, darin in Angst sein
 • ἐν-ᾱδολεσχέω, dabei schwatzen
 • ἐν-αείρω, darin erheben
 • ἑνά-ενος, einjährig
 • ἐν-αέξω, darin wachsen lassen
 • ἐν-ᾱερίζω, in die Luft erheben
 • ἐν-ᾱἑριος, in der Luft schwebend; μῖξις, von den Fliegen
 • ἐν-άερος, luftig, luftfarbig
 • ἐν-ᾱθλέω, dabei anstrengen, ταῖς τοξείαις, sich darin üben; ταῖς βασάνοις, aushalten
 • ἔν-ᾱθλος, mühsam
 • ἐν-αθρέω, worauf, ansehen
 • ἐν-αιθέριος, im Aether
 • ἐν-αίθομαι, darin brennen
 • ἐν-αίθριος, unter freiem Himmel
 • ἐν-αιμάσσω, blutig machen
 • ἐν-αιματόω, mit Blut anfüllen
 • ἐν-αιμήεντα κέντρα μύωπος, mit Blut angefüllt
 • ἔν-αιμος, mit Blut versehen; im Blute befindlich; blutig. Von Wunden u. Geschwüren; φάρμακον, Blut stillend
 • ἐν-αιμότης, ητος, ἡ, das mit Blut Versehensein
 • ἐν-αιμώδης, ες, blutartig
 • ἐναίρω, töten, zu Grunde richten. a) eigentlich »dem getöteten Feinde die Rüstung (ἔναρα) abziehn; katachrestisch ϑῆρας ἐναίρειν, weil die Tiere keine Rüstung haben. Vgl. ὦ γύναι, μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο, μηδέ τι ϑυμὸν τῆκε, πόσιν γοόωσα, »richte deine Haut nicht (durch Weinen) zu »Grunde«. b) Grundbedeutung »töten«; ἐναίρω hängt mit ἔνεροι »die Unterwelt« zusammen und heißt eigentlich »in die Unterwelt schicken«. Diese Annahme würde unterstützt werden durch den Namen Ἄρης; denn der Kriegsgott Ares ist ursprünglich zweifellos der Todesgott, der Tod selbst; also ἔναροι die im Tode, in der Gewalt des Todesgottes Befindlichen, die Toten. Das Wort ἔναρα könnte ganz einfach für das neutr. plur. desselben adjectiv. ἔναρος ἔνερος gelten, ἔναρα τεύχεα = »die der Gewalt des Todesgottes verfallene Rüstung«, »die Rüstung des Toten«. Bei Homer wird ἐναίρειν im activ. vom Töten in der Schlacht gebraucht; ῥηίτεροι ἐναιρέμεν, leichter zu töten
 • ἐν-αισιμία, ἡ, ein Wunderzeichen
 • ἐν-αίσιμος, Schicksal verkündend, vorbedeutend; σήματα, vom Blitz; vom Seher, ἐναίσιμα μυϑήσασϑαι, das Schicksal eröffnende Worte; adverbialisch, ἐναίσιμον ἦλϑον, zur rechten Zeit; dem Schicksale entsprechend, schicklich. Von Menschen: billig, gerecht; Ggstz ἀϑέμιστος; γῆρας ἐναίσιμον ἄνδρα τίϑησιν, ehrwürdig. Adv., ἐναισίμως αἰνεῖν, geziemend
 • ἐν-αίσιος, Schicksal verkündend, vorbedeutend; Ggstz ἐξαίσιος, von guter Vorbedeutung
 • ἐν-αισχύνομαι, sich dabei schämen
 • ἐν-αιχμάζω, darin kämpfen
 • ἐν-αιωρέομαι, darauf schweben; ϑαλάττῃ, auf dem Meere herumschweifen; ὀφϑαλμοὶ ἐναιωρεόμενοι, aufwärts gezogene Augäpfel
 • ἐν-αιώρημα, τό, das darin Schwebende
 • ἐν-άκανθος, mit Dornen versehen
 • ἐν-ακμάζω, in der Blüte sein, darin blühen, träftig sein
 • ἔν-ακμος, in Blüte, Kraft stehend
 • ἐν-α-κολασταίνω τινί, seinen Mutwillen an j-m auslassen
 • ἐνακόσιοι, neunhundert
 • ἐνακοσιοστός, der neunhundertste
 • ἐν-ακούω, 1) darin-, anhören. 2) gehorchen, nachgeben
 • ἐν-αλαζονεύομαι, dabei großprahlen
 • ἐν-αλδαίνω, darin wachsen lassen
 • ἐν-άλδομαι, darin wachsen
 • ἐν-άλειμμα, τό, das Aufgeschmierte, die Salbe
 • ἐν-αλείφω, darauf streichen, einsalben
 • ἐν-αλήθης, ες, in Wahrheit, wahr. Adv. ἐναλήϑως, wahrscheinlich
 • ἐν-αλινδέω, darin wälzen, hineinverwickeln
 • ἐν-άλιος, α, ον, im Meere, πόροι, Meerfahrt; ϑεός, d. i. Poseidon; κόραι, Nereiden; λεώς, Schiffsvolk; Αὐλίς, Φοίνισσα χϑών, am Meere gelegen; δίαιται ἐνάλιοι, Wohnungen auf dem Meere
 • ἐν-αλιταίνω, darin sündigen
 • ἐν-αλλάγδην, abwechselnd
 • ἐν-αλλαγή, ἡ, Verwechslung; κατ' ἐναλλαγήν, wechselsweis. Bes. bei Gramm. Verwechselung der Wortformen u. Redeteile
 • ἐν-άλλαγμα, τό, das Umgetauschte, Preis der Ware
 • ἐν-αλλάξ, wechselsweise, abwechselnd; ἴσχειν τὼ πόδ' ἐν., kreuzweise; αἱ ἐν. γωνίαι, Wechselwinkel
 • ἐν-αλλασσομένως, per enallagen
 • ἐν-αλλάσσω, verwechseln, tauschen; φόνον ϑανάτῳ, mit dem Tode büßen; νῠν δ' ἐνήλλαξεν ϑεὸς τὴν ὕβριν πρὸς μῆλα πεσεῖν, hat eine andere Richtung gegeben, es so gewandt, daß; dem διεστάναι entgeggstzt, sich kreuzen; ἐναλλαγῆναί τινι, mit j-m Verkehr haben
 • ἐν-αλλοιόω, verändern
 • ἐν-αλλοίωσις, ἡ, Veränderung
 • ἐν-άλλομαι, hinein-, hinausspringen; feindlich anstürmen; misshandeln, insultare. Absol., mutwillig einherspringen
 • ἔν-αλλος, verändert, umgekehrt
 • ἐν-αλύω, darin herumschweifen, verweilen
 • ἐν-αμάομαι, daraufhäufen
 • ἐν-αμάρτητος, dem Irren ausgesetzt, sündhaft
 • ἐν-αμαυρόω, darin verfinstern
 • ἐν-αμβλύνω, daran abstumpfen
 • ἐν-αμείβω, darin wechseln
 • ἐν-αμέλγω, darein melken
 • ἐν-α-μηχανέω, darin ratlos sein
 • ἐν-αμιλλάομαι, wetteifern in
 • ἐν-άμιλλος, wetteifernd, im Wettkampf einem gewachsen, gleich
 • ἔν-αμμα, τό, das Darangeknüpfte, Band, Knoten; νεβρίδος, das umgehängte Fell
 • ἐν-αμοιβαδίς, wechselseitig
 • ἐν-αμπ-έχομαι, umhaben
 • ἐν-ανα-κλίνομαι, sich auf j-n stützen
 • ἐν-ανα-παύομαι, sich dabei beruhigen
 • ἐν-αν-άπτω, anbinden an
 • ἐν-ανα-στρέφομαι, τινί, worin verkehren, sich damit beschäftigen
 • ἐν-αν-ειλέω, zurückwenden
 • ἐν-ανθρωπέω, (eingemenscht sein), im Menschen wohnen; bes. vom menschgewordenen Sohne Gottes
 • ἐν-ανθρώπησις, ἡ, die Menschwerdung
 • ἐν-ανθρωπικός, ή, όν, menschlich
 • ἐν-ανθρωπότης, ητος, ἡ, die angenommene Menschennatur
 • ἔν-αντα, entgegen, gegenüber; τὸν δ' ἔν. προςβλέπω, vor Augen sehen
 • ἔν-αντι, in Gegenwart
 • ἐν-αντιαῖος, α, ον, von entgegengesetzter Art
 • ἐν-αντί-βιον, adv., entgegenstrebend (βία), entgegen
 • ἐν-αντιό-βουλος, von entgegengesetztem Willen
 • ἐν-αντιο-γνωμονέω, entgegengesetzter Ansicht sein
 • ἐν-αντιο-γνώμων, ονος, von entgegengesetzter Ansicht
 • ἐν-αντιο-δρομέω, entgegen, auf die entgegengesetzte Seite laufen
 • ἐν-αντιο-δρομία, ἡ, das Entgegenlaufen
 • ἐν-αντιο-δύναμος, von entgegengesetzter Wirkung
 • ἐν-αντιο-ζύγως, auf entgegengesetzte Art verbunden
 • ἐν-αντιο-λογέω, widersprechen
 • ἐν-αντιο-λογία, ἡ, Widerspruch
 • ἐν-αντιο-λογικός, ή, όν, widersprechend
 • ἐν-αντιόομαι, sich widersetzen, entgegen sein, widersprechen; τὰ εἰς ἀρετὴν ἠναντιώμεϑα τοῖς πολλοῖς, wir handeln entgegengesetzt; χρείας τι-νὸς καὶ οὐκ εἴς τι ἐναντιωϑῆναι, wegen eines Interesses; οὐκ ἐναντιώσομαι τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν, ich werde nicht entgegen sein, zu sagen
 • ἐν-αντιο-παθέω, entgegengesetzte Eigenschaften haben
 • ἐν-αντιο-παθῶς, entgegengesetzt
 • ἐν-αντιο-ποιο-λογικός, ή, όν, machend, daß sich einer in seinen Antworten widerspricht
 • ἐν-αντιο-πρᾱγέω, von der Gegenpartei sein
 • ἐν-αντίος, α, ον, gegenüber; a) eigtl. mit zugewandtem Gesicht, ἀντιπρόςωπος, zugewendet; αὐτῷ δ' οὔπω φαίνετ' ἐναντίη, von Angesicht zu Angesicht; auch von Sachen; in entgegengesetzter Richtung. Dah. b) feindlich gegenüberstehend; ὁ ἐναντίος, der Gegner. c) übh. entgegengesetzt; oft τοὐναντίον, das Gegenteil; ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν, auf die entgegengesetzte Seite; τοὐναντίον, im Gegenteil; οἱ ἐκ τοῠ ἐναντίου, die Gegenüberstehenden. Seltner ἐναντίως, auf entgegengesetzte Weise
 • ἐν-αντιότης, ητος, ἡ, das Entgegensein, der Gegensatz
 • ἐν-αντιο-τροπή, ἡ, die entgegengesetzte Wendung
 • ἐν-αντιο-τροπία, ἡ, entgegengesetzter Charakter
 • ἐν-αντιό-φημος, Widersprechendes sagend
 • ἐν-αντιό-φωνος, mit entgegengesetzter Stimme
 • ἐν-αντίωμα, τό, Widerstand, Hindernis; das Gegenteil, der Gegensatz
 • ἐν-αντιωματικός, ή, όν, entgegengesetzt, zuwider
 • ἐν-αντι-ωνυμέω, entgegengesetzte Namen haben
 • ἐν-αντι-ώνυμος, mit entgegengesetzten Namen
 • ἐν-αντίωσις, ἡ, das Entgegnen, der Widerspruch
 • ἐν-αντιωτικός, ή, όν, entgegengesetzt, zuwider
 • ἐν-αντλέω, einschöpfen
 • ἐν-αξονίζω, mit der Achse einfügen
 • ἐν-αολλής, ές, zusammen
 • ἐν-απ-αιωρέομαι, darin schweben, hangen
 • ἐν-άπαλος, etwas zart, weich
 • ἐν-απ-άρχομαι, anfangen
 • ἐν-απειλέω, dabei androhen
 • ἐν-απ-ενιαυτίζω, ein Jahr verweilen in
 • ἐν-απ-εργάζομαι, darin hervorbringen
 • ἐν-απ-ερείδω, worauf stützen, Plotin., gew. med., sich worauf stützen; mit Gewalt darauf werfen; widerstreben
 • ἐν-απ-έρεισις, ἡ, u. ἐν-απ-έρεισμα, τό, Eindruck
 • ἐν-απ-ερεύγω, darin ausspeien
 • ἐν-απ-εσφραγισμένως, darin abgedrückt
 • ἐν-άπλωσις, ἡ, Vereinfachung, εἰς τὰ στοιχεῖα, Auflösung in die Elemente
 • ἐν-απο-βάπτω, ganz hineintauchen
 • ἐν-από-βασις, ἡ, das Aussteigen auf
 • ἐν-απο-βλύζω, hineinsprudeln, -speien
 • ἐν-απο-βρέχω, benetzen, einweichen in
 • ἐν-απο-γεννάω, darin erzeugen
 • ἐν-απο-γράφω, aufschreiben in
 • ἐν-απο-δείκνυμαι, sich zeigen in, unter; beweisen
 • ἐν-απο-δέω, darin festbinden
 • ἐν-απο-δύομαι, sich ausziehen in
 • ἐν-απο-ζέννῡμι, darin abkochen
 • ἐν-από-θεσις, ἡ, das Niederlegen in
 • ἐν-απο-θησαυρίζω, im Schatze niederlegen
 • ἐν-απο-θλίβω, darin zerquetschen
 • ἐν-απο-θνήσκω, sterben in; ταῖς βασάνοις, auf der Folter
 • ἐν-απο-θραύω, zerbrechen in
 • ἐν-απ-οικο-δομέω, darin verbauen, einmauern
 • ἐν-απο-κάμνω, dabei ermatten
 • ἐν-από-κειμαι, darin aufbewahrt liegen
 • ἐν-απο-κινδῡνεύω, eine Gefahr bestehen, einen Kampf wagen
 • ἐν-απο-κλάω, darin abbrechen
 • ἐν-απο-κλείω, darin verschließen
 • ἐν-απο-κλίνω, darauf niederlegen
 • ἐν-απο-κλύζω, abspülen in
 • ἐν-απο-κρύπτω, verbergen in
 • ἐν-απο-κυβεύω, ein Wagstück machen, ταῖς τῶν μισϑοφόρων ψυχαῖς, auf Kosten des Lebens der Söldner
 • ἐν-απο-λαμβάνω, darin einschließen; pass., ἐναποληφϑῆναι τῇ πάσῃ δίκῃ, mit davon ergriffen werden
 • ἐν-απο-λαύω, dabei genießen
 • ἐν-απο-λεπω, zurücklassen in
 • ἐν-από-λειψις, ἡ, das Darinzurücklassen
 • ἐν-απ-όλλῡμι, darin töten; dabei umkommen
 • ἐν-απο-λογέομαι, sich darin verteidigen
 • ἐν-απο-λούω, darin abwaschen
 • ἐν-από-μαγμα, τό, das darin Abgedrückte
 • ἐν-απο-μάσσω, abdrücken in; sich abwischen, χεῖράς τινι, die Hände an ihm
 • ἐν-απο-μεμαγμένως, darin abgedrückt
 • ἐν-απο-μένω, zurückbleiben in
 • ἐν-απ-ομόργνυμαι, darin abwischen, abdrücken
 • ἐν-απ-όμορξις, ἡ, das An-, Abwischen
 • ἐν-απο-μύσσομαι, sich daran schnäuzen
 • ἐν-απο-νίζομαι, sich darin abwaschen
 • ἐν-από-νιψις, ἡ, das Darinabwaschen
 • ἐν-απο-ξύω, darin abschaben
 • ἐν-απο-πατέω, darauf kacken
 • ἐν-απο-πλήττομαι, dabei erschreckt werden
 • ἐν-απο-πλύνω, darin abwaschen
 • ἐν-απο-πνέω, darin aushauchen, sterben; τῷ αὐλῷ, bei der Flöte
 • ἐν-απο-πνίγομαι, pass., darin ersticken
 • ἐν-α-πορέω, dabei in Verlegenheit sein
 • ἐν-αποῤ-ῥίπτω, hineinwerfen
 • ἐν-απο-σβέννῡμι, darin auslöschen
 • ἐν-απο-σημαίνω, darin andeuten; darin wie ein Siegel abdrücken
 • ἐν-απο-στάζω, darin herabtröpfeln
 • ἐν-απο-στηρίζομαι, sich darauf stämmen
 • ἐν-απο-σφάττω, dabei abschlachten
 • ἐν-απο-σφρᾱγίζω, darin abdrücken (ein Siegel)
 • ἐν-απο-σφράγισμα, τό, das Daraufgedrückte, Siegel
 • ἐν-απο-τελέω, darin vollenden
 • ἐν-απο-τέμνω, darin abschneiden
 • ἐν-απο-τήκω, schmelzen, zergehen lassen in
 • ἐν-απο-τίθημι, darin ablegen; eigtl., τὰ ξίφη εἰς τοὺς κουλεούς, einstecken
 • ἐν-απο-τίκτω, darin gebären
 • ἐν-απο-τῑμάω, statt des Geldes, das man schuldig ist, in Zahlung anrechnen
 • ἐν-απο-τίνω, darin als Buße (Prozesskosten) abzahlen
 • ἐν-απο-τυπόω, darin abdrücken
 • ἐν-απο-χέω, darin ausgießen
 • ἐν-απο-χράομαι, dabei benutzen, mißbrauchen
 • ἐν-απο-ψάω, daran abwischen
 • ἐν-απο-ψύχω, sich darin erleichtern; ἐναποπατέω; darin, darauf seinen Geist aushauchen, sterben
 • ἐν-άπτω, 1) daran anknüpfen, einbinden; ϑώρακος κύτει ἐνημμένῳ, der fest angefügt ist, anschließt; sich einhüllen, anziehen. Auch = anrühren, berühren. 2) anzünden
 • ἔναρα, τά, die dem getöteten Feinde abgenommene Rüstung, spolia; allgemeiner (katachrestisch) = Kriegsbeute
 • ἐν-αραρίσκω, einfügen; εὖ ἐναρηρός, wohl eingefügt
 • ἐν-αράσσω, hineinschlagen, -stoßen; ἐς ἀλλήλας ἢ ἐς τὰς πέτρας ἐνηράσσοντο αἱ νῆες, stießen an einander
 • ἐν-άργεια, ἡ, Klarheit, Deutlichkeit, lebendige Darstellung von etwas, so daß man es deutlich vor Augen zu sehen glaubt
 • ἐν-άργημα, τό, das in die Augen Fallende
 • ἐν-αργής, ές sichtbar, leibhaft; οὐ γάρ πω πάντεσσι ϑεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς, wenn sich die Götter in ihrer wahren Gestalt zeigen; übh. augenfällig, deutlich; πρὶν ἂν κείνας ἐναργεῖς δεῠρό μοι στήσῃς ἄγων, mir leibhaft vor Augen stellst; λῃστὴς τυραννίδος, ein offenbarer Räuber; βωμός, ein stattlicher, großer Altar; τεκμήριον, einleuchtend. Adv.; πάρεστ' ἐν., er ist leibhaftig da
 • ἐν-αρέσκω, dabei gefallen
 • ἐν-άρετος, tugendhaft, vortrefflich
 • ἐν-αρής, ές, eingefugt
 • ἐναρη-φόρος, τύπος, Waffenrüstungen, als Kriegsbeute tragende Trophäen
 • ἔν-αρθρος, mit Gliedern u. Gelenken versehen; bes. von der Stimme: artikuliert
 • ἐναρίζω, eigentlich nur = dem im Kampfe getöteten Feinde die Rüstung ( ἔναρα) abnehmen; sodann allgemeiner (katachrestisch) = töten; νὺξ ἐναριζομένα, die Nacht, die ihres Sternschmuckes beraubt wird, hinschwindet
 • ἐν-αριθμέω, dazu, darunterzählen, rechnen; εἰ τοὐμὸν ἔχϑος ἐναριϑμεῖ, in Anschlag bringst, achtest
 • ἐν-αρίθμησις, ἡ, das Aufzählen
 • ἐν-αρίθμιος, mitgezählt, eine Zahl vollmachend; ὑποχϑονίοις, dazu gehörig; οὔτε ποτ' ἐν πολέμῳ ἐναρίϑμιος οὔτ' ἐνὶ βουλῇ, in Anschlag gebracht, geachtet
 • ἐν-άριθμος, mitgezählt, eine Zahl vollmachend; ἐν προμάχοις, daruntergezählt; in Anschlag gebracht, geachtet
 • ἐναρί-μβροτος, menschenmordend
 • ἐν-ᾱριστάω, frühstücken in
 • ἐναρκέω, hinreichen wozu
 • ἐν-αρμόζω u. ἐναρμόττω, 1) einfugen, einpassen, anpassen; νὶν ὕμνῳ, in den Gesang; ἔγχος σφονδύλοις ἐνήρμοσεν, hineinstoßen; αὑτόν, sich beliebt machen. 2) intrans., dazu passen, sich schicken; τοῖς πολλοῖς ἐνήρμοττε, gefiel ihnen
 • ἐν-αρμόνιος, u. ἐν-αρμονικός, ή, όν, übereinstimmend, schicklich. Bes. in der alten Musik, γένος ἐν. od. τὸ ἐναρμόνιον, von διάτονον u. χρωματικόν durch die Reihenfolge der Intervalle verschieden
 • ἐν-άρμοστος, angepaßt
 • ἐναρο-κτάντας, ὁ, der Getöteten beraubend, tötend
 • ἔν-αρος, verflucht
 • ἐν-άρχομαι, anfangen, den Anfang mit etwas machen. Bes. τὰ κανᾶ, das Opfer beginnen, indem man die heilige Gerste, οὐλοχύται, aus den Körben nimmt
 • ἔν-αρχος, 1) im Amte, mit einem obrigkeitlichen Amte bekleidet. 2) unter dem Befehle stehend. 3) im Anfang
 • ἐν-άρχω, den Befehl haben
 • ἑνάς, άδος, ἡ, die Eins, Einheit
 • ἐν-α-σεβέω, dabei gottlos sein
 • ἐν-α-σελγαίνω, zügellos ausgelassen, ausschweifend worin sein
 • ἐν-ασκέω, darin, daran üben; intrans., sich daran üben; ἐνήσκηνται τῷ ὕφει οἱ λίϑοι, sie sind eingewebt
 • ἐν-ασμενίζω, woran Gefallen haben
 • ἐν-αστράπτω, hineinblitzen; πῦρ τινι, vor j-m erglänzen lassen
 • ἔν-αστρος, dem Einfluß der Sterne ausgesetzt
 • ἐν-α-σχημονέω, sich in etwas unanständig betragen
 • ἐν-α-σχολέω, sich beschäftigen mit
 • ἐναταῖος, am neunten Tage
 • ἐν-α-τενίζω, mit unverwandtem Blick auf etwas hinsehen; διάνοιαν, ἀκοήν τινι, auf etwas mit Anspannung hinrichten
 • ἔν-ατμος, voll von Dünsten
 • ἔνατος, τὰ ἔνατα, sc. ἱερά, Totenopfer, die am neunten Tage nach der Bestattung dargebracht wurden, sacra novemdialia
 • ἐν-α-τρεμέω, darin ruhig sein
 • ἐν-αττικίζω, = ἀττικίζω ἐν, z. B. αἱ ἀηδόνες ἐναττικίζουσι χωρίῳ, sie singen an dem Orte, wie die Attischen
 • ἐν-αυγάζω, darin beleuchten, erhellen; anzünden; intr., darin leuchten
 • ἐν-αύγασμα, τό, die Erleuchtung
 • ἐν-αυδής, ές, mit Stimme, sprechend, d. h. lebend
 • ἐν-αυλακό-φοιτις, ιδος, ὥρα, in den Furchen (der Saatfelder) wandelnd
 • ἐν-αύλεια, τά, die Wohnung
 • ἐν-αυλίζω, u. ἐν-αυλέω, darin übernachten; τινί, an einem Orte
 • ἐν-αύλιος, innen, im Zimmer; ἡ, das Innere; der Mutterhals
 • ἐν-αυλίς, ίδος, ἡ, an der Flöte, z. B. γλωττίς, das Flötenmundstück
 • ἐν-αύλισμα, τό, die Wohnung, das Lager
 • ἐν-αυλιστήριον ἄντρον, bewohnbar
 • ἔν-αυλον, τό, die Wohnung
 • ἔν-αυλος, ὁ, 1) (αὐλός), die Höhlung, der Graben, der Gießbach, der Fluß. 2) (αὐλή), die Behausung, Aufenthaltsort; von Berggegenden u. Tälern als Aufenthaltsörtern der Götter
 • ἔν-αυλος, 1) (αὐλός), in, an der Flöte, was man neben dem Blasen der Flöte hört; noch in den Ohren klingend, noch im frischen Andenken; ἔναυλον ἦν ἔτι τότε πᾶσιν, ὅτι, es war allen im frischen Andenken. 2) (αὐλή), darin wohnend, in der Höhle befindlich
 • ἐν-αυξάνω, darin vermehren, wachsen lassen. Pass., darin zunehmen
 • ἔν-αυρος, in der Luft, luftig
 • ἔν-αυσις, ἡ, das Anzünden
 • ἔν-αυσμα, τό, das Angezündete, alles womit man Feuer anzündet, Zunder u. glimmende Asche, die zur Anzündung aufbewahrt wird, übertr.  a) Anregung. b) Überbleibsel, Rest
 • ἐν-αυχένιος, βρόχος, um den Hals
 • ἐν-αυχέω, sich mit etwas brüsten
 • ἐν-αΰω, darin schreien
 • ἐν-αύω, anzünden; πῦρ τινι, einem Feuer anzünden, od. ihn Feuer anzünden lassen; πῦρ ἐναύεσϑαι, sich Feuer anzünden, holen. Übertr., τὸ ϑάρσος τῆς πορείας παρὰ τῆς Ἐλευσινίας ἐναύσασϑαι, sich den Mut entzünden, anfeuern; τὸν λόγον, den Stoff, die Veranlassung der Rede woher nehmen
 • ἐν-α-φανίζω, darin verschwinden machen, vertilgen
 • ἐν-αφ-άπτω, darin berühren
 • ἐν-αφ-έψημα, τό, das Abgekochte

  <<< list operone >>>