074 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ἐκ-σαρόω - ἔκ-χυμα • ἐκ-σαρόω, ausfegen
 • ἐκ-σείω, heraus-, abschütteln; τὴν ἐσϑῆτα, ausschütteln; ϑορύβοις τὴν ἀπολογίαν, verwerfen
 • ἐκ-σεύω, heraustreiben, im pass., heraus-, wegeilen, -stürzen; αἰχμὴ ἐξεσύϑη, die Spitze fuhr heraus; übertr., βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος, der Schlaf schwand von den Augenlidern
 • ἐκ-σημαίνω, bezeichnen, aussprechen
 • ἐκ-σήπω, faulen lassen, pass. faulen
 • ἐκ-σίγησις, ἡ, Schweigen
 • ἐκ-σῑφωνίζω, mit dem Heber abzapfen
 • ἐκ-σιωπάω, pass. zum Schweigen gebracht werden
 • ἐκ-σκαλεύω, ausscharren, -kratzen
 • ἐκ-σκάπτω, ausgraben
 • ἐκ-σκεδάννῡμι, herausjagen u. zerstreuen
 • ἐκ-σκευάζω, Geräte wegschaffen; ἡ γεωργία ἐξεσκευάσϑη, wurde der Gerätschaften beraubt
 • ἔκ-σκευος, ungerüstet, unverlarvt
 • ἔκ-σκηνος, außerhalb des Hauses; ἡλίου, nicht mehr auf der Sonne wohnend
 • ἐκ-σκορπισμός, ὁ, das Herauswerfen, die Vertreibung
 • ἐκ-σμάω, aus-, abwischen
 • ἐκ-σοβέω, herausscheuchen
 • ἐκ-σπάω, herausziehen; ἔγχεα ἐκσπασσαμένω, als sie ihre Speere herausgezogen hatten
 • ἐκ-σπένδω, den Göttern als Trankopfer ausgießen
 • ἐκ-σπερματόομαι, in Samen schießen
 • ἐκ-σπεύδω, herauseilen
 • ἐκ-σπογγίζω, mit dem Schwamm abwischen
 • ἔκ-σπονδος, vom Frieden oder Bündnis ausgeschlossen. Gegen einen Vertrag handelnd, gegen den Vertrag
 • ἑκ-στάδιος, von sechs Stadien
 • ἐκ-στασιάζω, zu einem Aufstande bewegen; med., einen Aufstand machen
 • ἔκ-στασις, ἡ, Entfernung von der Stelle, Verrückung; καὶ προςκύνησις, als eine barbarische Ehrenbezeugung, das Entfernen, Vermeiden des Anblicks; Geistesverrückung, Wahnsinn. Auch = Verzückung, Begeisterung, Staunen; tiefe Ohnmacht. Übh. Veränderung, bes. Verschlechterung, Ausartung
 • ἐκ-στατικός, ή, όν, 1) von der Stelle bewegend; bes. den Geist verrückend oder verzückend. 2) von seiner Stelle bewegt, leicht verzückt, verrückt, außer sich
 • ἐκ-στέλλω, ausschmücken
 • ἐκ-στέφω, 1) entkränzen, den Kranz abnehmen (von Trinkgefäßen), im Ggstze von ἐπιστέφω. 2) mit Kränzen ausschmücken; ἱκτηρίοις κλάδοισιν, mit den Zweigen der Hilfeflehenden in den Händen; ἀνέχευε καὶ ἐξέστεψε ϑάλασσαν, er goß das Meer wie einen Kranz um die Erde
 • ἔκ-στιλβος, hervorglänzend
 • ἐκ-στίλβω, hervorglänzen
 • ἐκ-στραγγίζω, auspressen
 • ἐκ-στρατεία, ἡ, der Ausmarsch, der Aufbruch mit dem Heere
 • ἐκ-στρατεύσιμος, der ins Feld ziehen kann
 • ἐκ-στρατεύω, ausmarschieren, mit dem Heere ausrücken; auch transit., τινά, ins Feld führen; τοὺς Λακεδαιμονίους ἐξεστρατεῦσϑαι, beendigen des Feldzugs
 • ἐκ-στρατοπεδεύω, sein Lager draußen aufschlagen; sich draußen lagern
 • ἐκ-στρέφω, herausdrehen, -; δένδρον βόϑρου, einen Baum aus der Grube, in die er gepflanzt ist, reißen; übertr., τρόπους, umkehren, wie ein Kleid, also gänzlich ändern; τοὺς ἱππέας, verdrehen, verderben
 • ἐκ-στροφή, ἡ, das Herausdrehen, z. B. τῶν δακτύλων, der Finger aus den Gelenken; τοῦ λόγου, Verdrehung
 • ἐκ-σῡριγγόω, zur Fistel machen, pass., zur Fistel werden
 • ἐκ-σῡρίζω, auszischen, auspfeifen; vom Zischen einer Schlange
 • ἐκ-σύρω, herausziehen
 • ἐκ-σφενδονάω, u. ἐκ-σφενδονίζω, heraus-, wegschleudern
 • ἐκ-σφρᾱγίζω, ein Siegel abdrücken
 • ἐκ-σφράγισμα, τό, der Abdruck, Kopie
 • ἐκ-σχίζω, herausspalten, ποταμὸς ἐξεσχίσϑη, teeilte sich
 • ἐκ-σώζω, herausretten (aus einem Unglück), retten; Αἰγίσϑου χερός, aus der Hand des Aeg.; εἰς φάος νεκρῶν πάρα, von den Toten erwecken u. ans Licht führen; sich retten; νῆσον, auf eine Insel; βίοτον, ein Leben
 • ἐκ-σωρεύω, an-, aufhäufen
 • ἐκ-ταγή, ἡ, Anordnung
 • ἐκ-τάδην, ausgestreckt, κεῖσϑαι, von Toten; von Trunkenen u. Schlafenden
 • ἐκ-τάδιος, α, ον, ausgestreckt, ausgedehnt, χλαῖνα, ein weiter Mantel
 • ἑκταῖος, am sechsten Tage; μᾶζα, sechs Tage alt. Der sechste
 • ἐκ-ταλαντόω, um sein Geld bringen
 • ἔκ-ταμα, τό, das Ausgedehnte, die Ausdehnung
 • ἐκ-τανύω, ausspannen, ausbreiten; hinstrecken (vom Winde: den Baum); pass., der Länge nach hingestreckt werden, hinstürzen
 • ἔκ-ταξις, ἡ, das Herausführen des Heeres u. Aufstellung in Schlachtordnung
 • ἐκ-ταπεινόω, demütig, kleinmütig machen
 • ἐκ-ταρακτικός, ή, όν, beunruhigend, bes. Durchfall erregend
 • ἐκ-τάραξις, ἡ, Beunruhigung, κοιλίης, Durchfall
 • ἐκ-ταράσσω, sehr beunruhigen, stören, δῆμον, aufwiegeln. Häufiger im pass., gestört werden, in Schrecken geraten. Vom Magen: am Durchfall leiden
 • ἐκ-ταριχεύω, einsalzen
 • ἔκ-τασις, ἡ, die Ausdehnung, Ausspannung. Bei den Gramm. Verwandlung eines kurzen Vokals in einen langen, Dehnung
 • ἐκ-τάσσω, herausführen u. ordnen, bes. das Heer aus dem Lager führen u. in Schlachtordnung stellen; sich in Schlachtordnung aufstellen
 • ἐκ-τατικός, ή, όν, zum Dehnen, Verlängern der kurzen Vokale geneigt
 • ἐκ-ταφρεύω, ausgraben
 • ἐκ-τείνω, ausspannen, ausdehnen; ἀνὴρ ἐκτέταται νύχιος, liegt im Schlafe ausgestreckt; töten, niederwerfen; hineinstoßen; τὴν χεῖρα, ausstrecken; auch übertr. »wonach verlangen«, die Hand nach etwas ausstrecken. Von der Rede, λόγος ἐκταϑείς, gedehnt. Ein Heer der Länge nach aufstellen. Übertr., πᾶσαν προϑυμίην, allen Fleiß anwenden. Bei den Grammatikern: einen kurzen Vokal dehnen. Im pass., sich hinziehen, hinerstrecken (von Gegenden)
 • ἐκ-τειχίζω, ganz u. gar mit einer Mauer, mit Bollwerken befestigen; τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται ταχύ, ist schnell vollendet
 • ἐκ-τειχισμός, ὁ, Befestigung durch Mauern
 • ἐκ-τεκνόω, Kinder zeugen
 • ἐκ-τελέθω, entstammen
 • ἐκ-τελειόω, ganz vollenden, vollständig machen
 • ἐκ-τελείωσις, ἡ, gänzliche Vollendung
 • ἐκ-τελεόω, vollendet werden, zu Stande kommen
 • ἐκ-τελευτάω, ganz beendigen; κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει ματρόπολιν Θήραν γενέσϑαι, wird es zu Ende führen, bewirken; von Schicksalsbestimmung
 • ἐκ-τελέω, ganz vollenden, vollbringen; von der Zeit; βίον εὐσεβῶν, fromm hinbringen. Ins Werk setzen, ausführen
 • ἐκ-τελής, ές, vollendet; νεανίας, vollständig ausgewachsen; reif
 • ἐκ-τέμνω, heraus-, ausschneiden; ἰούς, ὀϊστὸν μηροῠ, den Pfeil aus der Hüfte herausschneiden; μηρούς, beim Opfer, aus den Hüften die Knochen; πλόκαμον, abschneiden; abhauen, umhauen; ἐλπίδας, rauhen. Bes. verschneiden, entmannen; von Pferden: kastrieren; οἱ ἐκτετμημένοι, Kastraten. Auch γῆν, ein Land verwüsten, durch Umhauen der Fruchtbäume; übertr., ἐξετέμοντο αὐτοὺς φιλανϑρωπίᾳ, entwaffneten oder täuschten sie durch Freundlichkeit
 • ἐκ-τένεια, ἡ, Ausspannung, Anstrengung der Kräfte, bes. um einem zu dienen, Dienstfertigkeit. Ausdauer. Dah. was aushält, reichlicher Vorrat
 • ἐκ-τενής, ές, ausgespannt, bes. angespannt, tätig, diensteifrig; was aushält, reichlich, dem φειδωλός entgeggstzt. Adv. ἐκτενῶς, angespannt, heftig; dienstfertig, freundlich; reichlich
 • ἔκ-τεξις, ἡ, das Ausgebären
 • ἐκ-τεταγμένως, geordnet
 • ἐκ-τεταμένως, ausgestreckt, gedehnt
 • ἑκτεύς, ὁ, der sechste Teil des μέδιμνος, sextarius
 • ἐκ-τεύχω, ausarbeiten, verfertigen
 • ἐκ-τεφρόω, ganz in Asche verwandeln
 • ἐκ-τέφρωσις, ἡ, Verbrennung zu Asche
 • ἐκ-τεχνάομαι, auskünsteln, sinnreich erfinden
 • ἐκ-τήκω, 1) herausschmelzen; τὰ γράμματα τῆς ἐμῆς δίκης, durch ein Brennglas; τὶ τῷ σώματι, herausschwitzen lassen. Pass., herausschwitzen, herausbringen; μήποτ' ἐκτακείη, möge es nie entschwinden. 2) zerschmelzen, erweichen; übertr., δακρύοις ὀφϑαλμόν, ὄμμα, χρόα, abquälen, erschöpfen; τινὰ εἰς δάκρυα, bis zu Tränen erweichen; τὰς ὁράσεις ἐκτετηκυῖα ὑπὸ τῶν δακρύων, die sich die Augen ausgeweint; ἐκτακείς, abgehärmt
 • ἑκτη-μόριος, den sechsten Teil betragend; οἱ ἑκτ., die den sechsten Theil des Landertrags als Zins zu entrichten haben
 • ἑκτη-μορίτης, ὁ, der sechste Teil
 • ἔκ-τηξις, ἡ, das Ausschmelzen, Ausfließenmachen
 • ἐκ-τιθασσεύω, ganz zahm machen
 • ἐκ-τίθημι, 1) heraussetzen, stellen; aussetzen, ans Land setzen; ein Kind; ἐκτίϑεσϑαι λείαν εἰς Βιϑυνούς, von sich weggeben u. dorthin bringen. 2) aus-, zur Schau stellen; ἆϑλα, Preise aussetzen. Auch zum Verkauf. 3) auseinandersetzen, erzählen; übh. festsetzen, bestimmen; herausgeben, Gedichte u. Schriften
 • ἐκ-τιθηνέω, ernähren
 • ἑκτικεύομαι, hektisch sein
 • ἑκτικός, 1) eine Eigenschaft habend, betreffend. 2) fertig, geübt. 3) hektisch, an Brustübeln leidend
 • ἐκ-τίκτω, (heraus) gebären
 • ἐκ-τῑλάω, auskacken
 • ἐκ-τίλλω, ausrupfen, Haare; ausreißen
 • ἐκ-τῑμάω, sehr schätzen, ehren; zu hoch schätzen
 • ἐκ-τίμησις, ἡ, die Schätzung
 • ἔκ-τῑμος, ohne Ehre, ungeehrt; γονέων ἐκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας γόων, act., die Eltern nicht ehrend
 • ἑκ-τιναγμός, ὁ, u. ἐκ-τίναξις, ἡ, das Herausstoßen, Erschüttern
 • ἐκ-τινάσσω, herausstoßen, durch eine Erschütterung; ἕλμινϑας, vertreiben; τὸν κονιορτὸν ἐκ τῶν ποδῶν, den Staub von den Füßen schütteln
 • ἐκ-τίνω, u. ἐκ-τίννῡμι, abbezahlen, bes. die Strafe erlegen, zu der man verurteilt worden ist; δίκην (in dieser Vrbdg eine Geldstrafe); τῷ δημοσίῳ, an die Staatskasse; übh. bezahlen, vergelten; τὴν βλάβην, den Schaden ersetzen; büßen lassen, strafen
 • ἔκ-τισις, ἡ, das Bezahlen, Büßen; διπλασία, des Doppelten
 • ἔκ-τισμα, τό, die erlegte Buße
 • ἐκ-τιτθεύω, aufsäugen
 • ἐκ-τιτράω, ausbohren
 • ἐκ-τιτρώσκω, 1) eine Fehlgeburt verursachen. 2) intrans., abortieren
 • ἔκ-τμημα, τό, das Ausgeschnittene, Stück
 • ἔκ-τμησις, ἡ, das Ausschneiden
 • ἔκτοθεν, von außen her, außerhalb; ἔκτοϑεν γαμεῖν, eine Frau aus einem fremden Hause heiraten; ἐρώτων, ohne Liebe; ἔκτοϑεν αὐλῆς draußen im Hofe
 • ἐκ-τόθεν, hierauf, sodann
 • ἔκτοθι, draußen, außerhalb; σέο δ' ἔκτοϑι μῆνις ὄρωρεν, ohne dich
 • ἐκ-τοιχ-ωρυχέω, durch Einbruch plündern, übh. ausplündern, wie ein Dieb
 • ἔκ-τοκον, τό, Sproß
 • ἐκ-τολμάω, kühn machen
 • ἔκ-τολμος, sehr kühn
 • ἐκ-τολυπεύω, abwickeln, dah. vollenden, ganz zu Ende führen
 • ἐκ-τομάς, άδος, ἡ, eine kleine Tür im Tore
 • ἐκ-τομεύς, ὁ, der Beschneider
 • ἐκ-τομή, ἡ, das Ausschneiden, der Ausschnitt; γῆς, ein ausgeschnittenes Stück. Gew. das Verschneiden
 • ἐκ-τομίας, ὁ, der Verschnittene
 • ἐκ-τομίς, ίδος, ἡ, die ausschneidet, δρεπάνη, die abmähende Sichel
 • ἔκτομον, τό, schwarzer Helleborus
 • ἔκ-τονος, außer dem Ton, mißtönig
 • ἐκ-τονόω, abspannen, schwächen
 • ἐκ-τοξεύω, 1) herausschießen, z. B. aus einem Turme. 2) verschießen; übertr., βίον, verleben; ἐξέπεσεν, entschwand
 • ἐκ-τοπίζω, von einem Orte wegbringen, entfernen; εἰς μῦϑον ἐκτ., in eine wunderliche Fabel verkehren. Häufiger: sich entfernen, auswandern; vom Redner: vom Thema sich entfernen. Die alten Alexandrin. Homeriker gebrauchten das Wort besonders von der Irrfahrt des Odysseus, um zu bezeichnen, daß Homer sich die Abenteuer derselben nicht als an bestimmten, bekannten Orten, etwa in den Gegenden Unteritaliens u. Siziliens bestanden vorstelle, sondern im freien Spiele der Phantasie diese ganze πλάνη nur ganz allgemein in die ihm noch durchaus unbekannten Gegenden westlich von Griechenland verlege. In diesem Sinne sagte man ἡ πλάνη γέγονε πόῤῥω που ἐν ἐκτετοπισμένοις τόποις ἀορίστοις, ἐκτετοπισμένη φαίνεται ἡ πλάνη τοῠ Ὀδυσσέως, ἐκτετοπισμένην που καὶ ἐσχάτην τὴν τῶν Φαιάκων χώραν u. dgl.
 • ἐκ-τόπιος, 1) entfernt; ἐξετοπίσατε, ihr entferntet; fremd, ausländisch. 2) wie ἔκτοπος, wunderlich
 • ἐκ-τοπισμός, ὁ, das Entfernen aus einem Orte, ἐκτοπισμοὺς ποιεῖσϑαι, wegziehen. Die Alexandrinischen Homeriker gebrauchten das Wort insbesondere von der Irrfahrt des Odysseus in dem Sinne wie das Verbum ἐκτοπίζω
 • ἐκ-τοπιστικός, ή, όν, zum Entfernen, Verändern des Ortes geneigt; Ggstz von ἐπιδημητικός; βίος, Wanderleben
 • ἔκ-τοπος, 1) wie ἐκτόπιος, entfernt von seinem Orte, entfernt; τῶνδ' ἑδράνων ἔκτοπος ἔκϑορε, entferne dich von diesem Sitze; dah. ein Fremder, ein Anderer. 2) ungewöhnlich, außerordentlich, dem συνήϑης entgeggstzt; häufig auch in der Bdtg des Abenteuerlichen u. Abgeschmackten. Adv. ἐκτόπως, außerordentlich
 • ἐκ-τορέω, ausbohren, αἰῶνα χελώνης, rauben
 • ἐκ-τορμέω (τορμή), vom geraden Wege abschweifen
 • ἐκ-τορνεύω, ausdrechseln
 • ἕκτος, η, ον, der sechste
 • ἑκτός, was man haben, besitzen kann
 • ἐκτός, adv., 1) außer, außerhalb; ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς, schuldlos; ἡ γὰρ ἐκτὸς καὶ παρ' ἐλπίδας χαρά, unverhofft; σὺ ἐκτὸς εἶ τοῦ μέλλειν ἀποϑνήσκειν αὔριον, du bist weit entfernt, morgen zu sterben; ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν, außer diesem; ἐκτὸς τῆς δυνάμεώς τινος εἶναι, jemandes Macht nicht unterworfen sein; τὰ ἐκτός, die Außendinge; οἱ ἐκτός, die Fremden. Von der Zeit: drüber hinaus. 2) nach außen, hinaus
 • ἔκτοσε, heraus
 • ἔκτοσθε, gew., bes. vor Vokalen, ἔκτοσϑεν, eigtl. von außen her, außen, außerhalb; selten in Prosa: auswendig; ἔκτ. γενέσϑαι, außer sich kommen, ohnmächtig werden
 • ἔκ-τοτε, von damals, seitdem
 • ἐκ-τραγ-ῳδέω, durch tragisch pomphafte, hochtrabende Erzählung od. Vorstellung vergrößern, übertreiben, bes. um Furcht od. Mitleid zu erregen; πρὸς πολλοὺς ἐρεῖν, wie in einer Tragödie bekannt machen
 • ἐκ-τράπεζος, vom Tisch ausgeschlossen, was nicht auf den Tisch kommen darf, wie die Bohnen bei den Pythagoräern
 • ἐκ-τραπελο-γάστωρ, ορος, ungewöhnlich dickbäuchig
 • ἐκ-τράπελος, vom Gewöhnlichen abweichend, ungewöhnlich. Bes. Kinder von ungewöhnlich schnellem Wachstum
 • ἐκ-τραχηλίζω, über den Hals ab-, herunterwerfen (vom Pferde); übh. herunterstürzen, den Hals brechen; dah. zu Grunde richten. Pass., sich köpflings ins Unglück stürzen; stolz machen; in hochtrabenden Ausdrücken vortragen
 • ἐκ-τρᾱχύνω, rauh machen, τὴν ἐπιφάνειαν ἐκτετραχυσμένοι, rauhe; übtr., erbittern; pass. zürnen
 • ἐκ-τρέπω, abwenden, wegwenden, ablenken; κακὰ γᾶς, vom Lande; μηδ' ἐς Ἑλένην κότον ἐκτρέψῃς, lenke nicht ab u. auf die Hel. hin; verhindern, abmahnen; ϑύρσοις ἀσπίδας, mit den Schilden vor Thyrsusstäben fliehen; τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν Μαντινικήν, ableiten; sich wegwenden u. wo anders hingehen; ἐκτραπόμενοι ἐκάϑηντο, sie gingen vom Wege ab u. setzten sich; einem ausweichen, aus dem Wege gehen, ihn vermeiden; leugnen; auch = verändern, verwandeln. Bei den Ärzten = verrenkt werden
 • ἐκ-τρέφω, aufziehen, großziehen; von der Amme. Auch von Pflanzen, τὸ ἐκτρέφον τὴν ῥίζαν τοῦ σίτου, was der Wurzel Nahrung gibt; τὸ σπέρμα, zur Reise bringen
 • ἐκ-τρέχω, herauslaufen; einen Ausfall machen; so oft von Soldaten; τὸν καιρόν, überschreiten; τὸν ϑυμὸν ἐκδραμόντα, übermäßiger Zorn; hindurchlaufen. Von Gewächsen: schnell aufschießen (auflaufen)
 • ἔκ-τρησις, ἡ, die Aushöhlung
 • ἐκ-τριαινόω, mit dem Dreizack aus seiner Lage bringen, erschüttern
 • ἐκ-τρίβω, 1) herausreiben, durch Reiben hervorrufen; dah. ἐν πέτροισι πέτρον, Stein an Stein reiben. 2) ausreiben; vernichten, wegtilgen; πίτυος τρόπον, mit Stumpf u. Stiel ausrotten, wie eine Fichte, die nicht mehr aus der Wurzel ausschlägt. 3) abreiben, abnutzen. Übertr., κακῶς βίον ἐκτρῖψαι, elend hinbringen; ausreiben; reinigen, polieren; ausdreschen
 • ἔκ-τριμμα, τό, das Aufgeriebene, Verwundung durch Reiben; ein Tuch zum Abreiben
 • ἐκ-τριχόω, der Haare berauben
 • ἔκ-τριψις, ἡ, das Herausreiben, Reiben
 • ἐκ-τροπή, ἡ, 1) die Abwendung, Ablenkung. 2) die Abweichung bes. λόγου, d. i. Abschweifung vom Gegenstande der Rede; αὖϑις ἐπὶ τὴν ἐκ-τροπὴν ἐπάνιμεν, wir kehren zu dem Punkte, von dem wir abgeschweift sind, zurück. Der Ort, wohin man, um auszuruhen, vom Wege abbiegt, deverticulum; der Neben-, Ausweg. Bei den Gramm. = Nebenform
 • ἐκ-τροπίας, ὁ, οἶνος, umgeschlagener, verdorbener Wein
 • ἐκ-τρόπιον, τό, der Fehler des Augenlides, wenn es sich nach außen kehrt
 • ἔκ-τροπος, abweichend
 • ἐκ-τροφή, ἡ, das Aufziehen, Großziehen
 • ἐκ-τροχάζω, durchgehen, erzählen
 • ἐκ-τρυγάω, ganz abernten (vom Wein)
 • ἐκ-τρυγίζω, abhefen
 • ἐκ-τρῡπάω, 1) ausbohren. 2) durch ein Loch ausbrechen, entschlüpfen
 • ἐκ-τρύπημα, τό, das Ausgebohrte, Bohrspäne
 • ἐκ-τρύπησις, ἡ, das Herausbohren
 • ἐκ-τρυφάω, sehr schwelgerisch sein; von den Sybariten
 • ἐκ-τρύχω, aufreiben; ῥάκεα ἐκτετρυχωμένα, abgetragene Lumpen
 • ἐκ-τρύω, aufreiben
 • ἐκ-τρώγω, ausfressen, annagen
 • ἔκ τρωμα, τό, zu früh geborne Leibesfrucht (vom 7. bis 40. Tage)
 • ἐκ-τρωματαῖος, α, ον, zur Fehlgeburt gehörig, dazu geneigt
 • ἔκ-τρωσις, ἡ, das zu früh Gebären
 • ἐκ-τρωτικός, ή, όν, die zu frühe Geburt hervorbringend
 • ἑκ-τυλίσσω, entwickeln
 • ἐκ-τυλόω, in eine Schwiele verhärten
 • ἐκ-τυλωτικός, ἠ, όν, verhärtend
 • ἐκ-τυμπάνωσις, ἡ, das trommelartige Anschwellen
 • ἐκ-τυπέω, betäuben
 • ἔκ-τυπος, ausgedrückt, abgedrückt, nach einer Form, bes. von erhabener Kunstarbeit in Holz oder Stein; τὸ ἔκτυπον, der Umriß, Entwurf. Adv. ἐκτύπως, deutlich
 • ἐκ-τυπόω, aus-, abdrücken, bes. von erhabener Arbeit: ausprägen; ὥσπερ εἰς κάτοπτρον τὴν δόξαν εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος ῥοήν, abbilden
 • ἐκ-τύπωμα, τό, das Abgedrückte, bes. erhaben Gearbeitete, Relief; das Abbild; βροντῆς, der Ort, wo der Blitz einschlug
 • ἐκ-τύπωσις, ἡ, das Abbilden, bes. in erhabener Arbeit, das Abbild; die Bildung
 • ἐκ-τυραννέω, ganz beherrschen, bezwingen
 • ἐκ-τυφλόω, ganz blind machen, blenden
 • ἐκ-τύφλωσις, ἡ, das Blindmachen, Blenden
 • ἔκ-τυφος, aufgedunsen, schwülstig
 • ἐκ-τυφόω, in Dampf od. Rauch verwandeln, entzünden; pass., aufgeblasen, hochmütig werden
 • ἐκ-τύφω, in Dampf od. Rauch verwandeln, entzünden; pass., ἐξετύφην κλαίουσα, ich weinte mir die Augen aus, vielleicht »ich entzündete mir die Augen«
 • ἕκτωρ, ορος, ὁ, der Festhalter, Anker
 • ἑκυρά, ἡ, Schwiegermutter
 • ἑκυρός, ὁ, der Schwiegervater
 • ἐκ-φαιδρύνω, ausschmücken, aussäubern
 • ἐκ-φαίνω, herauszeigen, aus etwas hervorgehen u. sichtbar werden lassen; φόωςδε, ans Licht bringen (von der Geburtsgöttinn); bekannt machen, anzeigen; ἑωυτόν, sich zu erkennen geben; τὴν δειλίαν, offenbaren; πόλεμον πρός τινα, offen erklären. Pass., herausscheinen; Χαρύβδιος, aus der Charybdis hervorkommen; übh. sich zeigen, erscheinen
 • ἐκ-φαλαγγέω, od. ἐκ-φαλαγγίζω, aus der Phalanx, aus Reihe u. Glied treten
 • ἐκ-φάνδην, ganz deutlich
 • ἐκ-φανής, ές, hervorscheinend; sichtbar, deutlich; hervorleuchtend, berühmt. Adv. ἐκφανῶς, deutlich
 • ἔκ-φανσις, ἡ, Bekanntmachung, Bezeichnung
 • ἐκ-φαντάζομαι, sich etwas einbilden
 • ἑκ-φαντικός, ή, όν, deutlich machend, offenbarend
 • ἐκ-φαντορία, ἡ, Offenbarung, Erklärung
 • ἐκ-φαντορικός, ή, όν, offenbarend, erklärend
 • ἐκ-φάντωρ, ορος, ὁ, Offenbarer
 • ἔκ-φασις, ἡ, Ausspruch, Erklärung
 • ἐκ-φατνίζω, aus der Krippe nehmen, ausleeren
 • ἐκ-φάτνισμα, τό, eigtl. das aus der Krippe Weggenommene, übh. das Weggeräumte, der Abfall, Abgang; die Bretter an der Krippe, die man beim Reinigen wegnahm
 • ἐκ-φάτως, ausdrücklich, offenbar
 • ἐκ-φαυλίζω, schlecht machen, verkleinern, verschmähen
 • ἐκ-φαυλισμός, ὁ, die Verkleinerung, Verachtung
 • ἐκ-φερε-μῡθέω, ausplaudern
 • ἐκ-φέρω, 1) heraustragen, herausbringen; aus dem Meere ans Ufer, vom Arion; ὥσπερ ἀτραπὸς ἐκφέρει, der Pfad führt heraus; wegtragen entwenden; χαμεύνια ἐξενεγκάμενοι, ihr Lager heraustragend; νίκην, (für sich) davontragen; κλέος, sich erwerben. Bes. a) zum Begräbnis hinaustragen, bestatten. b) von der Erde: hervorbringen; εἰς φῶς κύημα, ans Licht treten lassen; λόγον ἐξήνεγκας, vorbringen; kund werden lassen, aussprechen; δεῖγμα, wie μαρτυρίας τῆς ὕβρεως, Beweise geben. Auch μισϑοῖο τέλος, herbeiführen, wie πόλεμον, anstiften. Von Schriftstellern: herausgeben; Ἀριστοφάνης ὅτε τὰς Νεφέλας ἐξέφερε, als er sie aufführte; Ἀπόλλωνα τὴν ἰατρικὴν ἐξενεγκεῖν, erfunden haben. 2) ausbringen, unter die Leute bringen, bekannt machen; εἰς τὸ στράτευμα λόγον, bringt ein Gerede unter das Heer; πρὸς οὐδένα τοὺς λόγους, keinem mitteilen; συνϑήκας, vorlegen; εἰς, bes. προβούλευμα εἰς τὸν δῆμον, zur Genehmigung vors Volk bringen; τέλος, ein Edikt erlassen; χρηστήριον, ein Orakel verkündigen; ὑαγόνα διὰ τοῦ υ στοιχείου ἐκφέροντες, mit dem υ aussprechen; Auch γνώμην ἐκφέρεσϑαι, seine Meinung aussprechen. 3) bis ans Ziel führen; τὸ μόρσιμον, brachte zur Erfüllung; von Schwangeren: die Leibesfrucht vollständig austragen; intr., ὁρᾷς τὰ τοῦδε ὡς ἐς ὀρϑὸν ἐκφέρει μαντεύματα, in Erfüllung gehen; ὁπότε τελεόμηνος ἐκφέροι δωδέκατος ἄροτος, zu Ende gehen. 4) fortreißen; vom Pferde; auch intr., durchgehen; auslaufen, hervorrennen. Von Affekten u. dgl.: hingerissen werden; λέγων ἐξηνέχϑην, in der Rede ließ ich mich fortreißen, habe das Wahre verfehlt; ἐνταῠϑα ἐξηνέχϑην εἰς ἅπερ Πρωταγόρας λέγει, ich wurde auf das, was Pr. sagt, geführt
 • ἐκ-φεύγω, herausfliehen, wegfliehen; τινός, wenn der Ort bezeichnet wird; πολιῆς ἁλός, entkommen aus dem Meere; τοῦ μὴ καταπετρωϑῆναι, dem Gesteinigtwerden; gew. τί, aus einer drohenden Gefahr entrinnen; τὴν πεπρωμένην, seinem Schicksale entgehen. Von Verklagten: freigesprochen werden; τόποι τὴν χιόνα ἐκφεύγοντες, wo kein Schnee liegt; ἐκφεύγει τι ἐμέ, es entgeht mir etwas
 • ἐκ-φευκτικός, ή, όν, zum Entfliehen gehörig
 • ἐκ-φεύξιμος, zu entfliehen
 • ἔκ-φευξις, ἡ, das Entfliehen
 • ἔκ-φημι, aussagen, heraussagen
 • ἐκ-φθείρω, ganz zu Grunde richten. Gew. pass. zu Grunde gehen; schlecht davonkommen; ἐκφϑείρου, scher dich zum Henker hinaus
 • ἐκ-φθίνω, nur im aor. sync. ἐξεφϑίμην, gänzlich vernichtet werden; νηῶν οἶνος, war aus den Schiffen aufgezehrt
 • ἐκ-φιλέω, abküssen
 • ἐκ-φλαίνω, hervorsprudeln
 • ἐκ-φλεγματόομαι, ganz zu Schleim werden
 • ἐκ-φλέγω, entzünden; auch übertr., πόλιν, zum Kriege
 • ἐκ-φλογόω, in Flammen ausbrechen
 • ἐκ-φλόγωσις, ἡ, das Verbrennen
 • ἐκ-φλυᾱρίζω, u. ἐκ-φλυᾱρέω, verspotten, verhöhnen
 • ἐκ-φλυνδάνω, heraussprudeln, bes. vom Ausbrechen der Geschwüre
 • ἐκ-φλύσσω, heraussprudeln, nur aor. γόον ἐκφλύξαι, dem Schmerze Luft machen
 • ἐκ-φοβέω, herausscheuchen, sehr erschrecken; ὅπερ ἡμᾶς, womit sie uns erschrecken. Pass., heftig erschrecken, fürchten
 • ἐκ-φόβηθρον, τό, od. ἐκφόβητρον, das Schreckbild
 • ἐκ-φόβησις, ἡ, das Herausscheuchen, Erschrecken
 • ἔκ-φοβος, voll Schrecken, erschreckt
 • ἐκ-φοινίσσω, blutig röten
 • ἐκ-φοιτάω, herausgehen, weggehen; παρὰ τῆς γυναικὸς ἐξεφοίτων λόγοι, wurden von ihr verbreitet; εἰς μανίαν, hineingeraten
 • ἐκ-φοίτησις, ἡ, das Herausgehen, τῶν λόγων εἰς πολλούς, das Bekanntwerden
 • ἐκ-φορά, ἡ, 1) das Heraustragen, Wegtragen, κρεῶν, des Opferfleisches; bes. des Toten, die Bestattung. 2) das Ausbringen, Ausplaudern; Bezeichnung durch Worte, Ausdruck. 3) das Anrennen, heftiger Andrang. 4) πνεύματος, Ausatmen. 5) am Gebäude der Vorsprung, prolectura
 • ἐκ-φορέω, νέκυας, Leichen forttragen; pass., κόρυϑες νηῶν ἐκφορέοντο, drängten sich heraus; πόλιν, ausplündern; ausplaudern; herausschaffen lassen
 • ἐκ-φόρημα, τό, das Herausgetragene, die Frucht
 • ἐκ-φόρησις, ἡ, das Heraustragen, Bestatten
 • ἐκ-φορικός, ή, όν, zum Ausdrucke gehörig; τὸ ἐκφορικόν, die Fähigkeit, mit Worten zu bezeichnen
 • ἐκ-φόριον, τό, das Hervorgebrachte, die Frucht; die Abgabe, der Zehent
 • ἔκ-φορος, 1) herauszutragen. 2) bekannt zu machen. 3) durch Leidenschaft fortgerissen; sich verirrend. 4) heraustragend; τῶν δυςσεβούντων ἐκφορωτέρα πέλοις, mögest die Gottlosen bald als Leichen fortschaffen; bekannt machend. 5) οἱ ἔκφοροι, Segeltaue
 • ἐκ-φορτίζομαι, (ausgeführt), verkauft, verraten werden
 • ἐκ-φορτόω, ausladen
 • ἐκ-φράζω, genau erzählen, beschreiben
 • ἐκ-φρακτικός, ή, όν, zum Öffnen von etwas Verstopftem geschickt
 • ἐκ-φρασείδιον, τό, kleine Erzählung
 • ἔκ-φρασις, ἡ, die vollständige Erzählung, Beschreibung; Auslegung
 • ἐκ-φράσσω, Verstopftes öffnen
 • ἐκ-φραστικός, ή, όν, zum Erklären, Beschreiben gehörig, geschickt
 • ἐκ-φρέω, herausbringen, entlassen; ἐξέφρησα ἐμαυτόν, geziert, ich habe mich herausgetragen
 • ἐκ-φρονέω, ein ἔκφρων sein, unsinnig handeln, stolz sein
 • ἐκ-φροντίζω, aussinnen, ersinnen
 • ἐκ-φρόντισις, ἡ, das Aussinnen
 • ἐκ-φροσύνη, ἡ, Unsinn
 • ἐκ-φρύττω, ausdörren
 • ἔκ-φρων, ον, von Sinnen, sinnlos, außer sich; von den Bacchantinnen u. den Priestern der Cybele
 • ἐκ-φυάς, άδος, ἡ, der Auswuchs, das Anhängsel
 • ἐκ-φυγή, ἡ, das Entfliehen, die Ausflucht
 • ἐκ-φυής, ές, übernatürlich, außerordentlich
 • ἐκ-φυλάσσω, sorgfältig bewachen, bewahren
 • ἐκ-φυλλίζω, entblättern
 • ἐκ-φυλλο-φορέω, durch Blätter ausstoßen, vom athenischen Rat, der seine Stimmen auf Ölblätter schrieb
 • ἐκ-φυλλο-φορία, ἡ, u. ἐκ-φυλλο-φόρησις, ἡ, das Ausstoßen, Verurteilen durch Schreiben auf Ölblätter
 • ἔκ-φῡλος, nicht zum Volksstamm gehörig, fremd; daher ungewöhnlich; übernatürlich, außerordentlich; Ggstz ἔμφυλος
 • ἔκ-φῡμα, τό, Auswuchs, Ausschlag
 • ἐκ-φῡσάω, ausblasen, aushauchen; τὸ πῦρ ἐξεφυσᾶτο κατὰ τῶν ὑπεναντίων, wie Elephanten Wasser durch den Rüssel herausschnauben; πόλεμον, einen Krieg erregen; βαϑὺν ὕπνον, tiefen Schlaf aushauchen, schnarchen; ἐκπεφυσημένος, ein aufgeblasener Mensch; von der Charybdis
 • ἐκ-φύσημα, τό, das Aufgeblähte, die Geschwulst; eine durch ein Erdbeben entstandene Erhöhung
 • ἐκ-φύσησις, ἡ, das Ausblasen, Ausatmen
 • ἔκ-φυσις, ἡ, das Heraus-, Hervorwachsen, Auskeimen; das Hervorbrechen eines Geschwürs; das Hervorgewachsene, Auswuchs
 • ἐκ-φυτεύω, aus-, verpflanzen; bepflanzen
 • ἐκ-φύω, (aus etwas) erzeugen; von der Frau, παῖδας ἐξέφυσέ μοι; ἡ γῆ ἐκφύει πάντα, herauswachsen lassen; aus etwas entstehen, hervorwachsen; ὡς λάλημα δεινὸν ἐκπεφυκὸς εἶ, du zeigst dich als einen Schwätzer; οὐδ' εἰ μήπω ἐκφύοι (τὸ σπέρμα), aufgehen
 • ἐκ-φωνέω, ausrufen
 • ἐκ-φώνημα, τό, das Ausgerufene
 • ἐκ-φώνησις, ἡ, das Ausrufen, Aussprechen
 • ἐκ-φωτίζω, ganz erhellen, erleuchten
 • ἐκ-χαλάω, nachlassen, herablassen
 • ἐκ-χαλῑνόω, abzäumen
 • ἐκ-χαλκεύω, aus Erz verfertigen
 • ἐκ-χαραδρόω, aushöhlen
 • ἐκ-χαράσσω, auskratzen
 • ἐκ-χαρυβδίζω, u. ἐκ-χαρυβδαίνω, wie eine Charybdis verschlingen
 • ἐκ-χαυνόω, aufblähen, aufgeblasen, übermütig machen; τὸν ὄχλον, den großen Haufen täuschen und für sich gewinnen
 • ἐκ-χέω, u. ἐκ-χεύω, 1) ausgießen; ἐκχεύατο ὀϊστούς, ausschütten; λόγων δάκρυα ἐκχεόντων, Tränen hervorlocken. Übertr., von Worten: vorbringen; verschwenden; τὸ σόφισμα, verlieren, vereiteln; τὰς ὀϑόνας, ausbreiten, ausspannen. 2) Pass., heraus-, hervorströmen, sich ergießen; vom Wasser; von zahlreich herausströmenden Menschen; sich überall hin ausbreiten; ἐξεχύϑην, ich schüttete mich vor Freude gleichsam aus; πρὸς τὸν ἔπαινον ἐκχέονται, sie ergießen sich in Lobeserhebungen; Δωρὶς παρέτοις ἐξεχύϑη μέλεσι, sank hin; εἴς τινα, sich j-m hingeben
 • ἐκ-χῑλόω, mit Futtergras bedecken, γῆ ἐκκεχιλωμένη, nur Futtergras hervorbringendes Land
 • ἐκ-χλοιόομαι, grüngelblich werden
 • ἐκ-χολάω, von der Galle befreien
 • ἐκ-χολόω, vergällen, in Galle verwandeln
 • ἐκ-χόλωσις, ἡ, Vergällung
 • ἐκ-χονδρίζω, verknorpeln
 • ἐκ-χορδόω, aus den Saiten hervorlocken
 • ἐκ-χορεύω, aufjauchzen, exsultare; εἴς τι, (in etwas hineintanzen), schnell übergehen; aus dem Chor herausstoßen
 • ἐκ-χράω, 1) ein Orakel geben, verkündigen. 2) ausreichen, hinreichen; κῶς βασιλῆϊ ἐκχρήσει ταῠτα περιυβρίσϑαι, wie wird es behagen
 • ἐκ-χρέμπτομαι, aushusten, -spucken
 • ἐκ-χρηματίζομαι, Geld erpressen, τινά, von einem
 • ἐκ-χρώννῡμι, entfärben
 • ἐκ-χῡλίζω, den Saft ausdrücken, aussaugen
 • ἐκ-χῡλόομαι, des Saftes beraubt werden
 • ἔκ-χυμα, τό, Ausguß

  <<< list operone >>>