073 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

ἐκ-μελής - ἐκ-σάρκωμα • ἐκ-μελής, ές, misstönend, unharmonisch; im Ggstz von ἐμμελής auch = übertrieben
 • ἐκ-μελίζω, zergliedern, in Stücke hauen
 • ἐκ-μεστόω, ausfüllen
 • ἐκ-μεταλλεύω, Bergwerke ganz erschöpfen
 • ἐκ-μετρέω, ausmessen, vermessen; χρόνον, hinbringen; das Land durchwandern, indem man die Gestirne als Wegweiser braucht
 • ἐκ-μέτρησις, ἡ, Ausmessung
 • ἔκ-μετρος, 1) außer dem Maße, übermäßig. 2) = ἄμετρος, ohne Metrum, prosaisch; Ggstz ἔμμετρος
 • ἕκ-μηνος, sechsmonatlich; ὁ ἕκμηνος, sc. χρόνος, das Halbjahr; ἡ ἕκμ., sc. ἀρχή, Amtsdauer von einem Halbjahre
 • ἐκ-μηνύω, anzeigen, verraten
 • ἐκ-μηρύω, auseinanderwickeln; von einem Heere: sich entfalten, κατὰ τὴν γέφυραν, über die Brücke defilieren; τὰς δυςχωρίας, durch den Engpaß; διὰ στενῆς ϑυρίδος αὑτὸν καὶ παιδία, sich durchzwängen
 • ἐκ-μηχανάομαι, ganz künstlich aussinnen
 • ἐκ-μιαίνω, ganz beflecken, verunreinigen; τὸ ἀποσπερματίζειν, von der Selbstbefleckung
 • ἐκ-μῑμέομαι, getreu nachahmen; von den Malern
 • ἐκ-μίμησις, ἡ, getreue Nachahmung
 • ἐκ-μῑσέω, sehr hassen
 • ἐκ-μισθόω, vermieten, gegen Lohn verdingen; mieten
 • ἐκ-μίσθωσις, ἡ, das Vermieten, Verdingen
 • ἐκ-μολεῖν, heraus-, hervorgehen
 • ἐκ-μορφόω, ausbilden; abbilden
 • ἐκ-μουσόω, τινά τι, jemanden in etwas unterrichten
 • ἐκ-μοχθέω, mit Mühe ausarbeiten, auskämpfen, τί; κερκίσιν πέπλους verfertigen; βίον, erwerben. Aber τύχας, sich aus dem Geschick herausarbeiten, es vermeiden
 • ἐκ-μοχλεύω, heraushebeln, mit Gewalt herausreißen; πύλας, mit Hebeln sprengen
 • ἐκ-μυελίζω, entmarken
 • ἐκ-μυζάω, aussaugen
 • ἐκ-μυζηθμός, ὁ, u. ἐκ-μύζησις, ἡ, das Aussaugen
 • ἐκ-μῡθόω, zur Mythe, zum Gegenstand einer Fabel machen
 • ἐκ-μῡκάομαι, herausbrüllen
 • ἐκ-μύττομαι, sich schneuzen
 • ἐκ-ναρκάω, gänzlich erstarren
 • ἐκ-ναυλόω, zu Schiffe ausführen
 • ἐκ-ναυσθλόω, 1) zu Schiffe ausführen. 2) auswerfen (von den Wellen)
 • ἐκ-νεάζω, jugendlich aufwachsen
 • ἐκ-νεασμός, ὁ, die Erneuung
 • ἐκ-νέμω, als Auszeichnung zuteilen. Gew., aus-, abweiden; zernagen
 • ἐκ-νεοττεύω, ausbrüten
 • ἐκ-νευρίζω, u. ἐκ-νευρόω, die Sehnen herausnehmen, erschlaffen, entkräften
 • ἔκ-νευσις, ἡ, das Ausweichen (indem man den Kopf auf die Seite neigt)
 • ἐκ-νεύω, 1) ausbiegen, ausweichen (indem man den Kopf auf die Seite neigt); τί, einer Sache ausweichen; sich seitwärts neigen, εἴς τι, gegen etwas; ἐς ϑάνατον, im Begriff sein zu sterben. 2) wegwinken
 • ἐκ-νέφελος, aus den Wolken; ἥλιος, die durch die Wolken scheinende Sonne
 • ἐκ-νεφίας, ὁ, sc. ἄνεμος, ein Sturm, der beim Zusammenstoßen der Winde aus den Wolken hervorbricht; ὄμβρος, Regen mit Sonnenschein
 • ἐκ-νεφόομαι, zur Wolke werden
 • ἐκ-νέω, herausschwimmen, durch Schwimmen entkommen; εἰς τὴν γῆν, ans Land schwimmen; übh. = entkommen
 • ἐκ-νηπιόω, das Kindische nehmen, klug machen; pass., klug werden
 • ἐκ-νηστεύω, aus-, bis zu Ende fasten
 • ἐκ-νήφω, wieder nüchtern werden; übertr., sich eines Sinnenrausches od. Wahns entschlagen
 • ἔκ-νηψις, ἡ, das Nüchternwerden
 • ἐκ-νῑκάω, 1) gänzlich besiegen, überwinden; τὸν δῆμον, das Volk gewinnen; οὐκ ἐξενικήϑη, er ließ sich nicht dazu bringen. 2) Häufig intrans., überhand nehmen, allgemein in Gebrauch kommen; τὰ πολλὰ ὑπο χρόνου ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐκνενικηκότα, ist ins Fabelhafte ausgeschlagen, fabelhaft geworden; παλαιὸν κακὸν ἐς τοὐμφανὲς ἐξενίκησε, hat sichtlich überhand genommen
 • ἐκ-νίκημα, τό, das Erkämpfte
 • ἐκ-νίκησις, ἡ, das Erkämpfen, Besiegen
 • ἐκ-νίπτω, aus-, abwaschen, reinigen; sühnen; eine Befleckung durch Sühnmittel abwaschen, sich von einem Vorwurfe reinigen
 • ἐκ-νιτρόω, auswaschen
 • ἔκ-νιψις, ἡ, das Auswaschen
 • ἐκ-νοέω, aussinnen
 • ἔκ-νοια, ἡ, Sinnlosigkeit
 • ἐκ-νομή, ἡ, das Abweiden
 • ἐκ-νόμιος, ungewöhnlich, ungeheuer
 • ἔκ-νομος, außer dem Gesetz, ungesetzlich, ungerecht; entsetzlich. Adv. ἐκνόμως, ὑμνεῖν, freventlich
 • ἔκ-νοος, ον, unverständig, sinnlos
 • ἐκ-νοσηλεύω, von einer Krankheit gänzlich heilen
 • ἐκ-νοσφίζομαι, daraus entwenden
 • ἐκ-ξυλόω, ganz zu Holz machen
 • ἑκοντής, ὁ, der Freiwillige
 • ἑκοντί, freiwillig, von freien Stücken
 • ἑκουσιάζομαι, freiwillig etwas tun
 • ἑκουσιασμός, ὁ, freiwillige Handlung
 • ἑκούσιος, α, ον, freiwillig; von Menschen; von Handlungen, die freiwillig getan werden; τὸ ἑκούσιον, der freie Wille; ἐξ ἑκουσίας (sc. γνώμης) σφαλείς, freiwillig
 • ἑκουσιότης, ἡ, Freiwilligkeit
 • ἐκ-παγλέομαι, sich höchlich verwundern, staunen; πολλά τινα, einen bewundern
 • ἔκ-παγλος, Entsetzen erregend, erschrecklich, entsetzlich; von furchtbaren Kriegshelden; von Sachen, wie χειμών, fürchterliches Ungewitter; ἔπεα, Schreckwort; ἔκπαγλα φιλεῖν, erschrecklich lieben
 • ἐκ-παθαίνομαι, in heftiger Leidenschaft sein
 • ἐκ-πάθεια, ἡ, heftige Leidenschaft
 • ἐκ-παθής, ές, 1) außer sich vor Leidenschaft, sehr leidenschaftlich, ὑπὸ ἡδονῆς, vor Freude außer sich; πρός τι, begierig nach etwas; aber ἐκπαϑὴς πρὸς τὸν κίνδυνον, πρὸς τὸ μέλλον, sehr bekümmert um. 2) leidlos, unverletzt.Adv. ἐκπαϑῶς, unmäßig
 • ἐκ-παίδευμα, τό, das Erzogene, Zögling
 • ἐκ-παιδεύω, auf-, großziehen; übh. erziehen, unterrichten; τινά τι, einen in etwas; aber τινί τι, einem etwas anbilden
 • ἐκ-παίζω, verspotten
 • ἐκ-παιφάσσω, wütend zum Kampfe hervorrennen
 • ἐκ-παίω, herausschlagen, -werfen, übtr., δόξης μ' ἐξέπαισαν ἐλπίδες, sie haben mich aus meiner Erwartung herausgestürzt, getäuscht. Med., sich heraus-, sich durchschlagen; intrans., herauskommen, entrinnen
 • ἔκ-παλαι, d. i. ἐκ πάλαι, seit langer Zeit
 • ἐκ-παλαίω, gegen die Ringergesetze handeln
 • ἐκ-παλέω, aus dem Gelenke springen
 • ἐκ-παλής, ές, ausgerenkt
 • ἐκ-πάλησις, ἡ, die Ausrenkung
 • ἐκ-πάλλω, herausschwingen; μυελὸς ἔκπαλτο σφονδυλίων, spritzte aus den Rückenwirbeln
 • ἐκ-παντός, ganz u. gar, überhaupt
 • ἐκ-παππόομαι, eine Federkrone, πάππος, auf dem Samen ansetzen, auch in eine solche Federkrone ausarten
 • ἐκ-παρθενεύω, entjungfern
 • ἐκ-παταγέω, überlärmen, -toben
 • ἐκ-πατάσσω, hinausstoßen, -schlagen, und übertr., wie ἐκπλήσσω, außer Fassung setzen, erschrecken; pass., φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί, ganz verrückt
 • ἐκ-πατέω, vom Wege abgehen, sich entfernen
 • ἐκ-πάτιος, von der gewöhnlichen Bahn abweichend, außerordentlich
 • ἔκ-παυμα, τό, gänzliche Ruhe
 • ἐκ-παύω, gänzlich aufhören machen; ganz aufhören
 • ἐκ-παφλάζω, Blasen mit Geprassel aufwerfen, wie kochendes Wasser
 • ἐκ-παφλασμός, ὁ, das Aufspringen u. prasselnde Zerplatzen der Blasen beim Kochen
 • ἐκ-πειράω, u. ἐκ-πειράζω, einen versuchen, ihn auf die Probe stellen; versuchst du, ob ich es sage? ἐξεπειράϑην τέκνων; auch τινός, einen auf die Probe stellen; ausfragen
 • ἐκ-πελεκάω, mit dem Beile aus-, abhauen
 • ἐκ-πελέκημα, τό, das mit dem Beile Ausgehauene
 • ἐκ-πέμπω, heraus-, wegschicken, geleiten; σ' ἐκτὸς πυλῶν ἐξέπεμπον, ich ließ dich herauskommen; zu sich herausrufen lassen; ἀποικίας, aussenden; oft mit εἰς verbunden, nach einem Orte hin. Bes. oft bei den Historikern, ein Heer, eine Gesandtschaft, eine Kolonie abschicken. Von Sachen: wegsenden, ausführen; auch δίσκον, schleudern. Stärker: fortschicken, vertreiben; ἐμὲ δ' ἐξέπεμψεν ὁ καπνός, trieb mich heraus; dah. καϑάρμαϑ' ὥς, wegwerfen; γυναῖκα, verstoßen; von sich fortschicken; τὰ πλεονάζοντα τῶν γιγνομένων, den Überfluß der Erzeugnisse. Das pass., ἀνὴρ γὰρ οὐ στενακτὸς ἐξεπέμπετο, er starb
 • ἔκ-πεμψις, ἡ, die Aussendung
 • ἐκ-πεπαίνω, ganz reif machen, u. pass. reif werden
 • ἐκ-πεπταμένως, ausgelassen
 • ἐκ-περαίνω, ganz durch-, zu Ende bringen; ἢν ταῠτα ἡμῖν μὴ περαίνηται, wenn dies nicht ins Werk gesetzt wird; χρησμὸς ἐκπεραίνεται, geht in Erfüllung
 • ἐκ-περαιόω, übersetzen
 • ἐκ-πέρᾱμα, τό, der Ausgang, das Herauskommen
 • ἐκ-περάω, 1) herausgehen. 2) hindurchgehen, μέγα λαῖτμα, über das Meer fahren; von Schiffen; von Schiffern; ψαμάϑοιο στίβον, durchwandern; κλίμακα ποδί, hinaufsteigen; βίον, durchleben; auch ohne acc., φιλοπόνως ἐκπερᾶν, unverdrossen fortwandern; aber κλεινὰς Ἀϑήνας ἐκπερᾶν, bis nach Athen hinkommen; durchdringen; τὸ ἄκρον αὐτῶν ἐκπεράτω ἔξω διὰ τῶν δακτυλίων, das Ende der Stricke soll durchgehen; hinüberführen
 • ἐκ-περδικίζω, wie ein Rebhuhn entwischen
 • ἐκ-πέρθω, von Grund aus zerstören
 • ἐκ-περι-άγω, weg-, u. herumführen
 • ἐκ-περί-ειμι, u. ἐκ-περι-έρχομαι, heraus- u. herumgehen, von einem Orte aus herumgehen
 • ἐκ-περί-ιξις, ἡ, das Heraus- u. Herumkommen
 • ἐκ-περι-λαμβάνω, ganz umfassen
 • ἐκ-περι-νοστέω, ganz herum-, durchwandern
 • ἐκ-περι-οδεύω, ganz umgehen; genau betrachten
 • ἐκ-περι-πλέω, u. ἐκ-περι-πλώω, von einem Orte aus umschiffen
 • ἐκ-περι-πορεύομαι, ganz umreisen
 • ἐκ-περι-σπασμός, ὁ, das Heraus- u. Herumziehen; ein Reitermanöver
 • ἐκ-περι-τρέχω, heraus- u. herumlaufen
 • ἐκ-περονάω, mit einer Spange ausstechen
 • ἐκ-πέρυσι, vor einem Jahre
 • ἐκ-πέσσω, auskochen, ausbacken; von Früchten = zeitigen, reifen; von der Nahrung = verdauen; auch von Eiern = ausbrüten
 • ἐκ-πέταλος, ausgebreitet, ausgedehnt, bes. von Trinkgeschirren, flach u. umfangreich
 • ἐκ-πετάννθμι, ausbreiten; Segel ausspannen; πτέρυγας, zum Fliegen ausspannen; στέφος ἐξεπέτασσε, auseinanderreißen u. hinwerfen
 • ἐκ-πέτασις, ἡ, die Ausbreitung, Ausdehnung, Ggstz von συστολή
 • ἐκ-πέτασμα, τό, das Ausgebreitete, eine Schrift des Democrit, Auseinandersetzung
 • ἐκ-πετήσιμος, reif zum Ausfliegen, flügge; übertr., von mannbaren Mädchen
 • ἔκ-πεψις, ἡ, das Auskochen; von Pflanzen: das Reifen
 • ἐκ-πήγνῡμι, fest, dicht machen, erstarren machen; vom Salz. Bes. vom Frost; pass., gefrieren
 • ἐκ-πηδάω, heraus-, hervorspringen; vom Wasser; ἐς τὴν ϑάλατταν, aus dem Schiffe; ἐκ τῶν τεχνῶν ἐς τὴν φιλοσοφίαν, zur Philosophie überspringen; übh. aufspringen; entspringen, entkommen. Vom Herzschlagen
 • ἐκ-πήδημα, τό, das Herausspringen
 • ἐκ-πήδησις, ἡ, das Heraus-, Wegspringen
 • ἐκ-πηκτικός, ή, όν, das Gefrieren, Gerinnen bewirkend
 • ἐκ-πηνίζομαι, herausraspeln; αὐτοῦ ἐκπηνιεῖται ταῦτα, durch Advokatenkniffe das Vermögen abzwacken
 • ἔκ-πηξις, ἡ, das Gefrierenmachen, der Frost
 • ἐκ-πηρόω, gänzlich verstümmeln
 • ἕκ-πηχυς, sechsellig
 • ἐκ-πῑδύομαι, hervorquellen
 • ἐκ-πιέζω, herausdrücken, -pressen; ἅλα, das Meerwasser aus den Haaren; herausdrängen; von Soldaten, die aus der Schlachtreihe zurückgedrängt werden; aus dem die Feuchtigkeit ausgepreßt ist, ausgedörrt
 • ἐκ-πίεσις, ἡ, das Herauspressen
 • ἐκ-πίεσμα, τό, das Ausgedrückte, Ausgepreßte
 • ἐκ-πιεστήριον, τό, Presse
 • ἐκ-πικραίνω, pass., zornig werden
 • ἔκ-πικρος, sehr bitter
 • ἐκ-πικρόω, sehr bitter machen; pass., sehr bitter werden
 • ἐκ-πίκρωσις, ἡ, das Bittermachen
 • ἐκ-πίμπλημι, aus-, anfüllen; πανταχῆ γὰρ ἄστεως ζητῶν νιν ἐξέπλησα, bin überall hin durch die ganze Stadt sie suchend umhergelaufen. Übertr., eine Begierde sättigen; γνώμας, Wünsche befriedigen; νόμον, erfüllen; ἀράς, sie in Erfüllung gehen lassen; ἁμαρτάδα, abbüßen. Das Unvollständige ergänzen; τὸ ἱππικόν, vollzählig machen; vollbringen, vollenden, κακῶν πλῆϑος, vollständig erzählen; δέκ' ἔτη, hinbringen
 • ἐκ-πίνω, austrinken; αἵματ' ἐκποϑένϑ' ὑπὸ χϑονός, ausgetrunken; aussaugen, dah. erschöpfen
 • ἐκ-πιπράσκω, daraus verkaufen
 • ἐκ-πίπτω, heraus-, herabfallen; σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός, fiel ihm aus der Hand; ϑαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ, entfiel ihm. Von Bäumen: umfallen. Von Soldaten: einen Ausfall machen. Oft liegt darin der passive Begriff vertrieben, verdrängt werden; κρεῖσσον γὰρ πρὸς ἀνδρὸς ἐκπεσεῖν, d. i. überwunden werden; ἄϑαπτος ἐκπέσοι χϑονός, aus dem Lande geworfen werden, ins Exil gehen; οἱ Κόλχοι ἐκπεπτωκότες τῶν οἰκιῶν, aus ihren Wohnsitzen vertrieben; absol., οἱ ἐκπεσόντες, die Exilierten; ἐκπίπτειν ὑπὸ Μήδων ἐκ Πελοποννήσου, durch die Meder vertrieben werden. Ans Land geworfen, verschlagen werden. Einer Sache verlustig gehen, sie verlieren. Von Theaterstücken: durchfallen; von Dichtern u. Schauspielern. Von Rednern, die sich nicht in der Volksgunst halten können; ὁ λόγος ἡμῖν ἐκπεσὼν οἰχήσεται, wird durchfallen; in der Rede stecken bleiben; ἐκπίπτειν τοῠ λόγου, herauskommen. Ausschlagen, ausfallen; ἐς ἀλλότριον εἶδος, ausarten in; ἐς λήϑην τινός, vergessen. Αἱ ψῆφοι ἐξέπεσον, wurden ausgeschüttet. Vom Orakel: es wird von einem Orte aus erteilt, aus dem Heiligtum; φωνὴ ἐξ ἄλσους, tönt aus dem Hain hervor. Allgemeiner: auskommen, unter die Leute kommen, bekannt werden
 • ἐκ-πλαγής, ές, erschreckt, bestürzt
 • ἐκ-πλάσσω, ausbilden
 • ἐκ-πλατύνω, ausdehnen in die Breite
 • ἐκ-πλεθρίζω, eine Übung im Laufen, so beschrieben, daß man von einem größern Kreise beginnend einen kleinern beschreibt, bis man auf den Mittelpunkt hinkommt
 • ἕκ-πλεθρος, sechs Plethren, also ein Stadium lang
 • ἐκ-πλεονάζω, überfließen, überflüssig sein
 • ἔκ-πλεος, α, ον, aus-, angefüllt, voll von etwas; vollständig, hinreichend; ἱππεῖς ἔκπλεῳ ἦσαν εἰς μυρίους, vollzählig
 • ἕκ-πλευρος, sechsseitig
 • ἔκ-πλευσις, ἡ, das Ausschiffen
 • ἐκ-πλέω, ausschiffen, absegeln; sowohl von Menschen als von Schiffen; Ggstz von εἰςπλέω, aus einem Hafen herausfahren; ἐκπλώω auch von Fischen: herausschwimmen; ἔξω τὸν Ἑλλήσποντον ἐκπλώσαντες, über den H. hinausschiffen. Übertr., ἐκπλώσαντες ἐκ τοῠ νόου, aus dem Verstande herausfahren, von Sinnen kommen
 • ἐκ-πλήγδην, schrecklich
 • ἐκ-πληκτικός, ή, όν, erschreckend, betäubend. Adv. ἐκπληκτικῶς, furchtbar; ἀποδέχεσϑαί τινα, mit Staunen u. Bewunderung
 • ἔκ-πληκτος, erschreckt, betäubt, verblüfft; act., in Staunen setzend
 • ἐκ-πλημμῡρέω, aus-, überfluten
 • ἔκ-πληξις, ἡ, Betäubung, z. B. durch einen heftigen Schlag; heftiger Schreck, Bestürzung; ἔκπληξιν παρέχειν, εἰς ἔκπληξιν καϑιστάναι, betäuben; ἐν ἀφροδισίοις, heftiger Trieb, Brunst
 • ἐκ-πληρόω, ausfüllen, anfüllen; von Schiffen: bemannen; vollzählig machen; δέκατον ὄχον, die Zahl der zehn Wagen vollmachen; vollständig bezahlen; τὴν ὑπόσχεσιν, das Versprechen erfüllen. Aber λιμένα πλάτῃ, durchlaufen
 • ἐκ-πλήρωμα, τό, das Ausgefüllte, die Ausfüllung
 • ἐκ-πλήρωσις, ἡ, die Ausfüllung; Sättigung
 • ἐκ-πληρωτής, ὁ, der Erfüllende
 • ἐκ-πλήσσω, 1) herausschlagen, -treiben, verscheuchen. 2) erschrecken, einen durch Staunen, Verwunderung außer sich setzen, betäuben, beunruhigen; βουλόμενοι τοὺς Ἀχαιοὺς εἰς τὴν ὁμολογίαν ἐκπλῆξαι, durch Furcht zur Abschließung des Vertrags bewegen. Am häufigsten pass. aor. ἐξεπλάγην, in Schrecken gesetzt werden, vor Furcht, Staunen u. dgl. außer sich geraten; ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας, ἃς πάρος εἶχεν, er verlor die Besinnung; χαρᾷ δὲ μὴ' κπλαγῇς φρένας, laß dich nicht betören; ἐκπλαγείς oft allein: erschreckt, verdutzt; auch τί, sich vor etwas entsetzen od. es anstaunen
 • ἐκ-πλινθεύω, Ziegel ausbrechen
 • ἐκ-πλίσσω, auseinanderfalten
 • ἐκ-πλοκή, ἡ, das Auseinanderflechten, -falten
 • ἔκ-πλοος, ὁ, das Ausschiffen, Auslaufen der Schiffe. Auch der Ort zum Auslaufen
 • ἐκ-πλύνω, auswaschen; ζῷα, die in der Wolle sind
 • ἔκ-πλυσις, ἡ, das Auswaschen
 • ἔκ-πλυτος, ausgewaschen, abzuwaschen; von der Farbe, die ausgeht, nicht echt ist
 • ἐκ-πνευματόω, 1) in Luft od. Wind verwandeln. 2) auslüften, übtr. austreiben. 3) durch Wind in Bewegung setzen, aufblähen
 • ἐκ-πνευμάτωσις, ἡ, das Ausatmen
 • ἔκ-πνευσις, ἡ, das Aushauchen, Ausatmen
 • ἐκ-πνέω, aushauchen, ausatmen; βίον, sterben; κεραυνὸς ἐκ-πνέων φλόγα, flammenschnaubend, flammend; ohne Zusatz, ὑφ' οὗ ἐξέπνευσας, getötet werden; ϑυμόν, ἀράς, ausstoßen. Vom Winde: woher wehen; σμικροῠ νέφους τις ἐκπνεύσας χειμών, aus kleiner Wolke hervorbrechend; ausdampfen, schwächer werden; ἴσως ἂν ἐκπνεύσειεν ὁ δῆμος, dürfte ruhiger werden
 • ἐκ-πνίγω, ganz ersticken
 • ἐκ-πνοή, ἡ, u. ἔκ-πνοια, ἡ, das Aushauchen, Ausatmen
 • ἔκ-πνοος, 1) aushauchend, ausatmend; μύρων, nach Salben duftend. 2) atemlos, entseelt
 • ἐκ-ποδών, vor den Füßen weg, aus dem Wege, fort, fern; ἡσύχαζε σαυτὸν ἐκποδὼν ἔχων, dich fern haltend; εἶναι, fern sein; ἄγειν τινά, fortführen; ἄπαγε σεαυτὸν ἐκπ., pack dich fort; ἐκπ. χωρήσομαι Ἑκάβῃ, aus dem Wege gehen; τῇ ξυμφορᾷ, der Gefahr aus dem Wege gehen; ἐκπ. ἀπαλλάττεσϑαι, fortgehen; ἐκπ. στῆναι ἀμφοτέροις, von beiden Parteien sich fern halten; ἐκπ. ποιεῖσϑαι, aus dem Wege räumen; geradezu für töten; φροντίδ' ἐκποδὼν λέγω, durch Reden beseitigen; Ggstz ἐμποδών
 • ἔκ-ποθεν, irgend woher
 • ἐκ-ποιέω, 1) heraus-, losmachen; absolut: den Samen lassen. Bes. a) ein Kind zur Adoption weggeben, ϑυγατέρα εἰς ἕτερόν τι γένος ἐκποιήσας, zur Adoption in ein anderes Geschlecht. b) veräußern, verkaufen. 2) fertig machen, zu Stande bringen; bes. von Gebäuden u. Schiffen; τὰς ὁδοὺς γεφύραις, durch Brücken in Stand setzen. 3) ausreichen, auslangen; bes. imperson., ἐκποιεῖ, es reicht hin, auch = es ist möglich. 4) aus sich hervorbringen, erzeugen
 • ἐκ-ποίησις, ἡ, das Vonsichtun, z. B. Samenergießung; τέκνων, das Weggeben der Kinder zur Adoption; Veräußerung
 • ἐκ-ποίητος, παῖς, ein Kind, das man einen andern hat adoptieren lassen, εἰς τὸν οἶκόν τινος, in die Familie eines andern aufgenommen
 • ἐκ-ποκίζω, Wolle, Haare ausraufen
 • ἐκ-πολεμέω, 1) von einem Orte aus bekriegen. 2) zum Kriege reizen. 3) bekriegen
 • ἐκ-πολεμόω, verfeinden, jemanden in einen Krieg mit einem anderen verwickeln, zum Kriege reizen. Oft im pass., verfeindet werden, in Krieg mit jemandem geraten; ἐκπεπολέμωταί μοι πρὸς ἐκεῖνον, ich bin mit ihm verfeindet
 • ἐκ-πολέμωσις, ἡ, Verfeindung
 • ἐκ-πολι-ορκέω, eine Stadt durch eine Belagerung einnehmen, erobern; βουλομένων τῶν τριάκοντα ἀποτειχίζειν, ἵνα ἐκπολιορκήσειαν αὐτούς, um sie durch Belagerung zur Übergabe zu zwingen
 • ἐκ-πολιτεύω, entbürgern, ein Volk durch veränderte Verfassung u. Lebensweise seiner Eigentümlichkeit berauben
 • ἐκ-πομπεύω, im Festaufzuge, stolz einherschreiten, vom Pfau. An den Pranger stellen
 • ἐκ-πομπή, ἡ, das Aussenden, Abschicken, ἀποικιῶν, von Kolonien; λῃστῶν, Streifzüge; eines Gesandten; γυναικός, Verstoßung
 • ἐκ-πονέω, ausarbeiten, 1) durch Arbeit vollenden, fertig machen; κἠμὲ μαλϑακὸν ἐξεπόνασε σιδαρέω, machte mich aus einem eisernen zu einem weichen; künstlich ausarbeiten; wie unser »ausgearbeitet«; daher πέπλοισιν ἐκπονεῖ, schmücket; οὐρανίσκοι ποικίλμασιν ἐκπεπονημένοι, gestickt. Übh. ins Werk setzen, ausführen. 2) erarbeiten, durch Arbeit erwerben; etwas erreichen, ϑεοὺς ἄκοντας φράζειν ἃ μὴ ϑέλουσιν, sie dazu bewegen; auch mit ὅπως, es dahin bringen. 3) ausarbeiten, das Gegessene: verdauen. 4) bearbeiten; den Körper durch Anstrengung üben, διὰ τὸ ἐκπεπονῆσϑαι τὰ σώματα, weil sie ihren Körper an Anstrengungen gewöhnt hatten; τὰ πρὸς πόλεμον, üben, eifrig betreiben; auch geistig: durch Unterricht bilden; βίον, sich mühsam durch das Leben durcharbeiten; ἄϑλους, Kämpfe mühselig bestehen; βίον γυμνήτην, vom Diogenes; absolut: sich abmühen; μαϑεῖν, zu lernen. 5) herausbringen, erforschen; ἄλλης ἐκπόνει μνηστεύματα γυναικός, suche auf, wirb um ein anderes Weib. 6) τῶν δ' ἐμῶν τέκνων οὐκ ἐκπονήσω ϑάνατον, ich werde durch meine Anstrengung den Tod nicht abwenden. 7) niederarbeiten, aufreiben
 • ἐκ-πονηρεύω, gänzlich verschlechtern
 • ἐκ-πόρευσις, ἡ, u. ἐκ-πόρευμα, τό, das Aus-, Weggehen
 • ἐκ-πορεύω, herausgehen lassen, herausholen; mit aor. pass., herausgehen, ausrücken; auch τὸ βουλευτήριον, aus der Kurie
 • ἐκ-πορθέω, gänzlich zerstören, verwüsten; τὴν πόλιν κατέκαυσαν καὶ τὰ ἐνόντα ἐξεπόρϑησαν, plündern. Übertr., τυφλῆς ὑπ' ἄτης ἐκπεπόρϑημαι, ich bin ganz vernichtet
 • ἐκ-πόρθησις, ἡ, die Verwüstung, Zerstörung
 • ἐκ-πορθήτωρ, ορος, ὁ, Zerstörer
 • ἐκ-πορθμεύω, zu Schiffe wegführen
 • ἐκ-πορίζω, ausmitteln, ausfindig machen; herbeischaffen, erwerben; darreichen, gewähren; sich verschaffen; φόνον, ἄδικα, anstiften, verüben
 • ἐκ-ποτέομαι, = ἐκπέτομαι, aus-, herabfliegen; perf, ἐκπεπότημαι ϑυμὸν ἐπ' ἀγλαΐαις, ich fliege hoch hinaus in meinem Sinne, versteige mich zu hoch; πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι, wohin versteigst du dich?
 • ἕκ-πους, οδος, sechsfüßig
 • ἐκ-πράκτης, ὁ, der Eintreiber
 • ἐκ-πράκτωρ, ορος, ὁ, der Eintreiber, Einnehmer
 • ἔκ-πραξις, ἡ, das Eintreiben
 • ἐκ-πράσσω, 1) ausmachen, vollführen; ὁ μάντις μάντιν ἐκπράξας ἐμέ, der mich zur Seherin machte; τὸν καλλίνικον ἐξεπράξατε εἰς γόον, ihr habt das Jubellied in Jammer verkehrt. Auch = töten. In Prosa gew. 2) einfordern, eintreiben (Schulden, Abgaben); τινὰ πολλὰ χρήματα, von ihm eintreiben; auch μητρῷον φόνον, den Mord rächen; eigentl. αἵματος δίκην, die Buße für den Mord eintreiben; Δωριέος φόνον πρός τινος, an j-m rächen
 • ἐκ-πρεμνίζω, mit Stamm und Wurzel ausrotten
 • ἐκ-πρέπεια, ἡ, Vorzüglichkeit
 • ἐκ-πρεπής, ές, aus andern hervorstechend, ausgezeichnet; εἶδος ἐκπρεπεστάτη, an Gestalt. Auch tadelnd: über das Schickliche hinaus, übermäßig
 • ἐκ-πρέπω, sich auszeichnen, τινί, wodurch
 • ἔκ-πρησις, ἡ, das Anzünden, Verbrennen
 • ἐκ-πρησμός, ὁ, das Zischen des siedenden Wassers
 • ἐκ-πρίασθαι, abkaufen, loskaufen; κίνδυνον, die Anklage durch Bestechung abwenden; τοὺς κατηγόρους, erkaufen, bestechen
 • ἔκ-πρισις, ἡ, das Aussägen
 • ἔκ-πρισμα, τό, das Ausgesägte
 • ἐκ-πρίω, aussägen, ausschneiden; bes. trepanieren
 • ἐκ-προ-θεσμέω, einen bestimmten Termin nicht halten
 • ἐκ-πρό-θεσμος, der einen festgesetzten Tag, einen Termin nicht hält, zu spät kommt; τοῦ ὀφλήματος, der die Schuld nicht, wo sie fällig war, zahlt; τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν, über die bestimmten sieben Tage hinaus; ἔφεσις, verspätete Appellation; τοῠ ἀγῶνος, wegen seines hohen Alters nicht mehr zum Kampfe tauglich
 • ἐκ-προ-θέω, entlaufen
 • ἐκ-προ-θρώσκω, heraus- u. hervorspringen
 • ἐκ-προ-ΐημι, herauslassen, -senden
 • ἐκ-προικίζω, ausstatten
 • ἐκ-προ-καλέομαι, zu sich herausrufen, herauskommen lassen; ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων, aus dem Palaste; ἄστρων ἱερὸν σέλας, anrufen
 • ἐκ-προ-κρίνω, herauswählen u. vorziehen
 • ἐκ-προ-λείπω, herausgehen u. verlassen
 • ἐκ-προ-μολεἶν, hervorgehen aus
 • ἐκ-προ-πίπτω, herausfallen
 • ἐκ-προ-ῥέω, heraus- u. hervorfließen; τινός, aus etwas
 • ἐκ-προ-τῑμάω, vorzüglich ehren
 • ἐκ-προ-φαίνω, vorzeigen, sehen lassen
 • ἐκ-προ-φέρω, heraus-, ans Licht bringen
 • ἐκ-προ-φεύγω, heraus-, entfliehen
 • ἐκ-προ-χέω, ausgießen; übertr. ἰαχάν, ertönen lassen; πλοκάμους, ausbreiten
 • ἐκ-πτερνίζω, vom Mastbaume, mit dem Fuße (πτέρνα) aus dem Stuhl (τράπεζα) gerissen werden
 • ἐκ-πτερύσσομαι, mit ausgebreiteten Flügeln schlagen
 • ἐκ-πτήσσω, herausscheuchen
 • ἐκ-πτοέω, im pass., heftig erschrecken, sich entsetzen; auch von freudiger Überraschung
 • ἔκ-πτοιος, erschreckt
 • ἔκ-πτυξις, ἡ, das Entfalten, Ausbreiten
 • ἔκ-πτυσις, ἡ, das Ausspucken
 • ἔκ-πτυσμα, τό, das Ausgespuckte
 • ἐκ πτύω, ausspucken, ausspeien; στόματος ἐξέπτυσεν ἅλμην, aus dem Munde; übertr., ausplaudern; auswerfen (von Fehlgeburten); vom Meere; verabscheuen
 • ἔκ-πτωμα, τό, das ausgefallene, ausgerenkte Glied
 • ἔκ-πτωσις, ἡ, das Herausfallen, Abfallen, bes. das Verrenken oder Ausfallen eines Gliedes; πρὸς τὸ χεῖρον, der Verfall; übh. Unglück. Verbannung
 • ἐκ-πῡέω, zum Eitern bringen, auch intr., eitern
 • ἐκ-πύημα, τό, vereiterte Wunde, Geschwür
 • ἐκ-πύησις, ἡ, das Vereitern
 • ἐκ-πῡητικός, ή, όν, zum Eitern bringend
 • ἐκ-πῡΐσκω, pass., eitern
 • ἐκ-πυνθάνομαι, ausfragen, ausforschen; erfahren
 • ἐκ-πῡρηνίζω, auskernen, den Kern herausnehmen u. zwischen den Fingern wegschnellen. Übh. ausdrücken, herausquetschen
 • ἐκ-πῡρήνισις, ἡ, das Herausquetschen und Fortschnellen; vom Blitze
 • ἐκ-πῡρήνισμα, τό, das Herausgequetschte u. Fortgeschnellte, von Blitzen
 • ἐκ-πῡριάω, erhitzen, entzünden
 • ἔκ-πυρος, entzündet, brennend heiß; vom Winde
 • ἐκ-πυρόω, ausbrennen, durch die Flamme vernichten; anbrennen, entzünden; pass., entzündet, heiß werden
 • ἐκ-πυρσεύω, ein Feuerzeichen geben, von Leucht- oder Wachttürmen; übertr., in heftige Leidenschaft setzen
 • ἐκ-πύρωσις, ἡ, das Ausbrennen, Vernichten durch Feuer; eine Art Tanz; übh. Entzündung, Erhitzung
 • ἔκ-πυστος, bekannt, ruchbar; ἔκπυστον ποιεῖν τινι, bekannt machen
 • ἐκ-πῡτίζω, ausspucken
 • ἔκ-πωμα, τό, Becher
 • ἐκπωματο-ποιός, ὁ, Bechermacher, Name einer Komödie des Alexis
 • ἐκ-ραβδίζω, mit Schlägen heraustreiben
 • ἐκ-ραίνω, ausspritzen
 • ἐκ-ρέω, aus-, wegfließen; entfallen, sich allmählich verlieren; ἐξεῤῥύησαν οἱ τοῠ Θεμιστοκλέους λόγοι τῶν Ἑλλήνων, sie entfielen den Griechen; act., τὴν χάριν ἐξέῤῥευσας, hast ausgeströmt, verloren
 • ἔκ-ρηγμα, τό, das Aus-, Abgebrochene, Bruchstück; auch ein ausgebrochener Ausschlag; Durchbruch eines Stromes, Schlucht, Kluft
 • ἐκ-ρήγνῡμι, 1) herausbrechen, -reißen; νευρὴν δ' ἐξέῤῥηξε (eigtl. aus dem Bogen); ὕδωρ - ὁδοῖο, hatte aus dem Wege etwas ausgerissen; νεφέλη ὄμβρον ἐκρήξει, Regen losbrechen lassen; übertr., ὀργήν, Zorn ausbrechen lassen. 2) intr., hervor-, losbrechen; οὔποτ' ἐκρήξει μάχη καϑ' ἡμᾶς, die Kämpfer uns gegenüber werden nicht durchbrechen; ἐκραγῆναι εἴς τινα, gegen einen losfahren; τέλος δὲ ἐξεῤῥάγη εἰς τὸ μέσον, endlich wurde es bekannt; von den Wunden: aufbrechen
 • ἔκ-ρηξις, ἡ, der Durchbruch
 • ἔκ-ριζος, entwurzelt
 • ἐκ-ριζόω, entwurzeln; aus der Wurzel hervortreiben
 • ἐκ-ρίζωσις, ἡ, Auswurzelung, Ausrottung
 • ἐκ-ριζωτής, ὁ, Auswurzler, Vertilger
 • ἔκ-ριμμα, τό, der Aus-, Wegwurf
 • ἔκ-ρῑν, ῑνος, mit hervorstehender Nase
 • ἐκ-ρῑνέω, ausfeilen, übertr., καρδίαν, nagen
 • ἐκ-ρῑνίζω, auswittern, ausspüren
 • ἐκ-ρῑπίζω, das Feuer anfachen, entflammen; übertr., wie unser »anfeuern«
 • ἐκ-ρῑπισμός, ὁ, das Anfachen
 • ἐκ-ρίπτω, u. ἐκ-ριπτέω, herauswerfen; ἔξω με ϑαλάσσιον ἐκρίψατε, über Bord werfen; ἔπη, ausstoßen; ὑφ' ὑμῶν ἐξεῤῥίφη, von der Rednerbühne heruntergebracht
 • ἔκ-ριψις, ἡ, das Herauswerfen
 • ἐκ-ροή, ἡ, der Ausfluß
 • ἐκ-ροιβδέω, ausschlürfen
 • ἐκ-ρομβέω, heraus-, zusammenpressen
 • ἔκ-ροος, ὁ, der Ausfluß
 • ἐκ-ροφέω, ausschlürfen, austrinken, dem ἐκπιεῖν entsprechend
 • ἔκ-ρυθμος, außer dem Takt, unrhythmisch; Ggstz ἔνρυϑμος
 • ἐκ-ρύομαι, aus einer Gefahr reißen, erretten
 • ἐκ-ρυπαρόω, schmutzig machen
 • ἐκ-ρύπτω, ausspülen, reinigen
 • ἔκ-ρυσις, Fehlgeburt in den ersten 7 Tagen; τριχῶν, das Ausgehen der Haare
 • ἐκ-σαγηνεύω, mit dem Zugnetze fangen
 • ἐκ-σαλεύω, u. ἐκ-σαλάσσω, herausschütteln
 • ἐκ-σαόω, erretten aus
 • ἐκ-σαρκίζω, entfleischen
 • ἐκ-σαρκόω, Fleisch herauswachsen lassen; pass., übermäßig Fleisch ansetzen
 • ἐκ-σάρκωμα, τό, das angesetzte Fleisch

  <<< list operone >>>