071 Wörterbuch altgriechisch - deutsch

εἰς-πομπή - ἔκ-θεσις • εἰς-πομπή, ἡ, die Einsendung, Einführung
 • εἰς-πορεύω, hineinführen. Pass. hineingehen
 • εἰς-πράκτωρ, ορος, ὁ, u. εἰς-πράκτης, ὁ, der Eintreiber, Einnehmer
 • εἴς-πρᾱξις, ἡ, das Eintreiben, Einfordern
 • εἰς-πράσσω, eintreiben, einfordern, was man mit Recht fordern kann; von Abgaben u. Schulden; χρήματα, erpressen; τιμήν, ἐπιτήδεια εἰςπράττομαι, von mir wird eingefordert; für sich eintreiben
 • εἰς-πτύω, hineinspucken
 • εἰς-ρέω, hineinfließen, -strömen; Ggstz ἐκρέω. Übertr. τὸ πά-ϑος εἰςεῤῥύη, hineinkommen, entstehen; πόϑος εἰςεῤῥύη πάντας, alle ergriff die Sehnsucht; νόμισμα εἰςεῤῥύη εἰς τὴν Σπάρτην, kam in Umlauf
 • εἴς-ροος, ὁ, u. εἰς-ροή, ἡ, das Einfließen
 • εἰς-σπάω, hineinziehen
 • εἰς-τελέω, hineinzählen, -rechnen
 • εἰς-τίθημι, hineinsetzen, -legen, bes. in ein Schiff. Häufig, für sich hineinlegen, ἐςϑέμενοι τέκνα καὶ γυναῖκας, ihre Kinder einschiffend
 • εἰς-τῑμάομαι, abschätzen lassen
 • εἰς-τιτρώσκω, hineinbohren
 • εἰς-τοξεύω, hineinschießen
 • εἰς-τρέπω, hineinwenden, -kehren
 • εἰς-τρέφω, zu etwas aufziehen
 • εἰς-τρέχω, hineinlaufen; Φᾶσιν εἰςέδραμε, vom Schiffe
 • εἰς-τρῡπάω, eigtl. hineinbohren; übertr., sich einschleichen
 • εἰς-ύστερον, später, hernach
 • εἰς-φαίνω, anzeigen
 • εἰς-φέρω, hineintragen, -bringen; ἐς τὴν ὕλην ἐςφερόμενοι, in den Wald geratend; einführen. Von Speisen: auftragen. Von den Bienen: eintragen. Bes. a) von Abgaben u. dgl.: beitragen, beisteuern; auch τινὶ εἴς τι, einem einen Beitrag wozu leisten. b) eine Meinung vorbringen, ein Gesetz vorschlagen; sc. δίκην, einen Prozess einleiten. c) Bericht erstatten; ποταμὸς πολλὰς δρῦς εἰςφέρεται, reißt in sich hinein; für sich einbringen; εἰς τὸν οἶκον εἰςενεγκαμένη, von der Mitgift; einführen; oft übertr., σπουδήν, an den Tag legen, beweisen
 • εἰς-φθείρομαι, sich zum Unglück wohin begeben
 • εἴς-φλασις, ἡ, das Hineinquetschen
 • εἰς-φλάω, hineinquetschen
 • εἰς-φοιτάω, oft hineingehen; auch übertr., von Waren
 • εἰς-φορά, ἡ, das Eintragen, Einernten. Gew. = Beitrag; Abgabe, bes. außerordentliche Vermögens- oder Kriegssteuer der Bürger (φόρος der Fremden); τελῶν, Tributentrichtung; νόμου, Vorschlag, Einbringung eines Gesetzes
 • εἰς-φορέω, hineintragen, -bringen
 • εἰς-φράττω, einhegen, einschließen
 • εἰς-φρέω, hinein-, zulassen; aber εἰςέφρησαν εἰς τὴν πόλιν ist intr., hineingehen; zu sich einlassen
 • εἰς-φύρω, hineinmischen
 • εἰς-χειρίζω, einhändigen
 • εἰς-χέω, eingießen; gew. übertr., hineinströmen, hineinstürzen
 • εἴσω, 1) hinein, bei Verbis der Bewegung; ἡγεῖσϑαι εἴσω, hineinführen; τὴν χεῖρα εἴσω ἔχειν, die Hand nach innen halten, in den κόλπος, um nichts anzunehmen. 2) bei Verbis der Ruhe: innerhalb, drinnen; εἴσω νῶν ὀρέων εἶναι, innerhalb, d. i. diesseits; εἴσω ξίφους, so weit man mit dem Schwerte reicht; εἴσω τῶν ὅπλων κατακεκλεῖσϑαι, innerhalb der Schwerbewaffneten eingeschlossen sein. 3) von der Zeit: innerhalb
 • εἰς-ωθέω, u. εἰς-ωθίζομαι, hineinstoßen, -drängen
 • εἰς-ωπός, im Angesicht; ἐν ὄψει ἔβλεπον, sie hatten die Schiffe, denen sie vorher den Rücken kehrten, vor Augen; εἰςωπὸς ἐλεύσεσϑαι, entgegen
 • εἶτα, darauf, hernach, sodann, eine Zeitfolge angebend; oft entsprechen sich in Aufzählungen πρῶτον - εἶτα. Eine Folge drückt es auch aus, wo es ein Participium aufnimmt u. oft pleonastisch erscheint, μή μοι προτεί. νων κέρδος, εἶτ' ἀποστέρει; das Particip ist gewöhnlich dann mit obgleich zu übersetzen. In Fragen drückt es ebenfalls eine Schlußfolge aus, bes. wenn das unerwartet Eintretende, Auffallende oder der Mangel einer vernünftigen Gedankenfolge angedeutet werden soll, dah. bes. in unwilligen u. ironischen Fragen, itane? itane vero? ei wirklich? so? doch? in der Tat? Bes. häufig: was weiter? was macht denn das aus?
 • εἴτε - εἴτε, entweder - oder, sive - sive, sei es daß - oder daß, das Gleichmögliche od. Gleichbedeutende ausdrückend; εἴτ' οὖν - εἴτε καί, mag nun - oder auch. In der indirekten Frage: ob - oder ob
 • εἰωθότως, gewohntermaßen
 • ἐκ, vor Vokalen ἐξ, doch zuweilen auch vor Consonanten, bes. σ in Inscr., wo vor β, δ, λ u. μ auch ἐγ geschrieben ist. Im Allgemeinen das Ausgehen aus etwas heraus bezeichnend: 1) vom Orte, aus, von etwas her. a) zunächst bei Verbis der Bewegung: den Ausgangspunkt bezeichnend; ἐκ νηῶν, ἐκ πόντοιο, von den Schiffen aus; auch übertr., μεταστρέψαι ἦτορ ἐκ χόλου, vom Zorn abwenden. Auch hier stehen die Menschen oft für das Land; ἐξ ἐμοῦ, aus meinem Hause; ἐκ τῶν γειτόνων, aus der Nachbarschaft; ἀμφίκλυστος ἐκ πόντου πέτρα, aus dem Meere hervorragend; ἐκ χρυσῶν φιαλῶν πίνειν, aus goldenen Schalen. b) ἁρπάζειν τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν, das, was im Hause ist, aus demselben rauben, plündern; οἱ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ' αὐτοῦ, die Räuber auf den Inseln wurden von diesem verjagt. c) Sehr häufig sind bes. bei den Geschichtschreibern die Bezeichnungen ἐκ δεξιᾶς, ἐξ ἀριστερᾶς u. ä., von der rechten Seite, die oft auch mit Verdis der Ruhe verbunden sind; τοὺς ἱππέας ἐκ πλαγίου τάττειν τῶν Ἀϑηναίων, den Athenern in die Flanken stellen; daher οἱ ἐκ τοῦ πλαγίου, die in der Flanke stehenden; ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδεῖν, in der Nähe; ἐκ πολλοῦ, πλείονος u. ä. φεύγειν, ἐκ τοσούτου διώκειν, von weitem, aus so weiter Entfernung; ἐκ τόξου ῥύματος καταλαβεῖν, von Bogenschußweite aus; wie ἐξ εἴκοσι βημάτων, auf zwanzig Schritt. d) die Bdtg außerhalb ist in ἐκ καπνοῠ κατέϑηκα Od. 19, 7 nur scheinbar, u. eine Kürze des Ausdruckes, aus dem Rauch wegtragen u. niederlegen; von Streitern, ἄστεος ἐκ σφετέρου; ἐκ μέσου καϑῆσϑαι, sich aus der Mitte wegsetzen; wie ἐκ μέσου γίγνεσϑαι, sich zurückziehen. e) ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα, er hing die Leier an den Pflock, nämlich so, daß sie von diesem herabhing; ἀνάπτεσϑαι ἔκ τινος, an etwas anknüpfen, so daß das Band davon auszugehen scheint; προςφυὲς ἔκ τινος, daran sitzend; ἐκ τῶν ζωστήρων φορεῖν φιάλας, am Gürtel hangend; ἐκ σκήπτρου ὁδοιπορεῖν, an einem Stabe; τοῖς τυφλοῖσι κέλευϑος ἐκ προηγητοῠ πέλει, die Blinden wandern an der Hand des Führers; ἕλκεν νευρὴν - αὐτόϑεν ἐκ δίφροιο καϑήμενος, ἧκε δ' ὀϊστόν, von dem Sitze aus, dasitzend; καϑἠμεϑ' ἄκρων ἐκ πάγων an das Hinabschauen vom Berge zu denken; ᾔσϑοντο οἱ ἐκ τῶν πύργων, die auf den Türmen Befindlichen bemerkten es von da aus. Das Ausgehen von etwas ist auch ein Absondern, Trennen von, aus; so bes. ἐκ πάντων, aus allen heraus, vor allen. 2) In mannichfaltigen Verbindungen bezeichnet es den Ursprung, wobei immer an einen stetigen Zusammenhang des Abgeleiteten u. des Ursprünglichen zu denken ist: a) den leiblichen Ursprung, sowohl den Vater als die Mutter bezeichnend; gew. ἔκ τινος εἶναι u. γενέσϑαι, vollständiger ἐξ ἐμοῠ γένος ἐσσί, du stammst von mir dem Geschlechte nach; b) vom Vaterlande; οἱ ἐκ τῆς Ἀσίας, die Perser; οἱ ἐκ Μακεδονίας βασιλεῖς, die macedonischen Könige; οἱ ἐκ τῆς συγκλήτου, die Senatoren; οἱ ἐκ τῆς πόλεως, die Bürger; οἱ ἐκ τοῠ περιπάτου, die Peripatetiker; u. was sich weiter davon entfernt, ϑάπτειν τοὺς ἐκ τῶν πολέμων, die in den Kriegen Gefallenen; οἱ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων, die Dürftigeren. c) seltener zeigt es den Stoff an; στράτευμα ἐξ ἐραστῶν, aus Liebhabern bestehend; ἐκ τῶν ἰδίων (χρημάτων), aus eigenen Mitteln. d) vom geistigen Ursprunge, innerem Antriebe, ἐκ ϑυμοῠ φιλεῖν, aus Herzensgrunde; ἐξ ἔριδος μάχεσϑαι, in Folge des Streites, aus Haß. e) Ganz allgemein von der Veranlassung, von der etwas ausgeht; μήνιος ἐξ ὀλοῆς, in Folge, wegen des Zorns; πῶς ἔχει ἐκ τοῦ τραύματος, in Folge, d. i. nach den Wunden. Häufig so auch von Personen, ἐκ ϑεόφιν πολεμίζειν, auf Antrieb der Götter; ἐξ ἀνδρῶν τλῆμεν, auf Anlaß der Männer; ὄναρ ἐκ Διός, ein vom Zeus veranlaßter Traum; ἡ ἐκ σοῦ δυσμένεια, dein Übelwollen; ὁ ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβος, von den Hellenen ausgehend, veranlaßt; σωτηρία ἔκ τινος, durch einen bewirkte Rettung. So bei töten, umkommen; φεύγειν ἐξ Ἀρείου πάγου, durch den Areopag verbannt werden; f) τιμᾶν, ἀκούειν ἀμφοτέροιν, auf gleiche Weise. 3) Hieran reiht sich die Bdtg gemäß, d. i. von etwas ausgehend und durch etwas veranlaßt; ἐκ τῆς νικώσης πάντα ἔπραττον, nach Stimmenmehrheit; αἱ ἐκ τῶν νόμων ζημίαι, τιμωρίαι, δίκη, ἐπιτίμια, die gesetzmäßigen, gesetzlichen; μηδέποτε ἐκ λόγου σκοπεῖσϑαι, vernunftgemäß; παρόντων, der gegenwärtigen Lage, den Umständen gemäß; ὡς δυνατὸν ἐκ τοῠ τοιούτου τρόπου, bei einem solchen Charakter; anders ἐκ τρόπου τοιοῠδε, auf folgende Weise; ἐξ ὀνόματος προςαγορεύειν, mit Namen. 4) Eine Zeitfolge, bes. ἐξ οὗ, ἐκ τοῠ, ἐκ τούτου, seitdem; ἐκ γενετῆς, von Geburt an; ἐξ ἕω, vom Morgen an; ἐκ τοῦ ἀρίστου, gleich nach dem Frühstück; ἐξ ὀλίγων ἡμερῶν, auch ἐξ ὀλίγου λέγειν, nach Vorbereitung weniger Tage sprechen; ἐξ ἀρχῆς, von Anfang an, zuerst; ἐκ παλαιοῠ u. ἐκ παλαιτάτου, schon längst. Übh. drückt es die unmittelbare Zeitfolge aus, ἐκ πολλῆς ἡσυχίας, nach langer Ruhe; ἐκ τῶν πρόσϑεν δακρύων γελᾶν, gleich nach dem Weinen lachen; ἔπειτα ἐκ τούτων τρίτον, nach diesem den dritten; ἐξ ἧς μάχης ἐμοὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν οἱ στρατηγοί, nach und in Folge welcher Schlacht. a) das Übergehen aus einem Zustande in einen andern, κάλλιστον ἦμαρ εἰςιδεῖν ἐκ χείματος, nach dem Sturm; τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος, blind aus einem sehenden, nachdem man sehend gewesen; ὑπὸ στέγαισί τε οἵαισι ναίω, βασιλικῶν ἐκ δωμάτων, nachdem ich im Palast gewohnt. b) das unmittelbare Aufeinanderfolgen, daher Ausdruck der Häufung; ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην ἀναβάλλειν, von Tag zu Tag; πόλιν ἐκ πόλεως, Stadt vor Stadt; ἀεί τιν' ἐκ φόβου φόβον τρέφω, eine Besorgnis nach der anderen. In der Zusammensetzung bedeutet es - 1) die Entfernung heraus, weg, z. B. ἐκβάλλω, ἔξειμι u. ä. - 2) den Ursprung, ἔκγονος. - 3) Vollendung, ein Herausarbeiten, ἐκβαρβαρόω, ἐξοπλίζω, ἐκπικρος
 • ἑκά-εργος, ὁ, der Fernwirkende, fern hin Treffende; Ἑκαέργη, Artemis
 • ἕκαθεν, von fern; fern
 • ἑκάς, fern, entfernt; weiter als etwas. Superl. ἑκαστάτω, sehr fern
 • ἑκαστάκις, jedesmal
 • ἑκασταχῆ, überall, immer
 • ἑκασταχόθεν, von jeder Seite her
 • ἑκασταχόθι, an jeder Seite, überall
 • ἑκασταχοῖ, u. ἑκασταχόσε, überallhin
 • ἑκασταχοῦ, überall
 • ἕκαστος, jeder, bes. jeder einzelne, im Gegensatz einer Vielheit oder Gesamtheit; jeder einzelne in seiner besonderen Beziehung, in welchem Falle auch der plur. steht; ὐμμι κακὸν πέμπει ἑκάστῳ, euch u. zwar einem jeden. Ὅστις ἕκαστος, jeder welcher; αὐτὸς ἕκαστος, selbst jeder; ἕκαστός τις, ein jeder; καϑ' ἕκαστον, einzeln für sich; ὡς ἕκαστος, jeder für sich
 • ἑκάστοτε, jedesmal, immer
 • ἑκατεράκις, ein- und das anderemal, beidemal
 • ἑκατερέω, so tun, wie im Tanze ἑκατερίς
 • ἑκατερίς, ίδος, ἡ, ein Tanz, bei dem man abwechselnd mit den beiden Fersen an den Hintern schlug
 • ἑκατερο-μάσχαλος, mit Ärmeln, die von beiden Schultern herabhangen
 • ἑκάτερος, jeder von zweien, jeder von beiden für sich besonders, wie ἀμφότεροι beide zusammen; ἐφ' ἑκατέρας τῆς ἠπείρου, in Europa und in Asien
 • ἑκατέρωθεν, von jeder von beiden Seiten her, von beiden Seiten her, so daß sie einzeln gedacht werden
 • ἑκατέρωθι, auf jeder von beiden Seiten, auf beiden Seiten
 • ἑκατέρως, auf jede von beiden Arten, auf beiderlei Weise
 • ἑκατέρωσε, nach jeder von beiden Seiten, nach beiden Seiten hin
 • ἑκατη-βελέτις, ιδος, ἡ, Beiname der Zahl Sechs
 • ἑκατη-βόλος, ὁ, weithin treffend, Beiname des Apollo
 • ἑκατόγ-γυιος, aus hundert Leibern bestehend
 • ἑκατογ-κέφαλος, u. ἑκατογ-κεφάλας, ὁ, u. ἑκατόγ-κρᾱνος, hundertköpfig
 • ἑκατογ-κρήπῑς, ῑδος, auf hundertfacher Grundlage
 • ἑκατόγ-χειρ, ειρος, u. ἑκατόγ-χειρος, ὁ, hunderthändig, die riesigen Kinder des Uranus u. der Gäa
 • ἑκατό-ζυγος, mit hundert Ruderbänken
 • ἑκατόμ-βαιος, hekatombisch, Beiname des Zeus u. Apollo, denen Hekatomben geopfert wurden; τὰ ἑκατόμβαια, sc. ἱερά, Feste, an denen den Göttern Hekatomben geopfert werden
 • ἑκατομ-βαιών, ῶνος, ὁ, der erste Monat im att. Jahre, der letzten Hälfte des Juli u. der ersten des August entsprechend, von der Feier der ἑκατόμβαια so genannt
 • ἑκατόμ-βη, ἡ, die Hekatombe, eigtl. Opfer von hundert Rindern; übh. jedes große, feierliche Opfer, so von 12 Rindern; von 81 dergleichen; auch von andern Tieren; von 50 Schafböcken; auch: Weihgeschenke
 • ἑκατόμ-βοιος, hundert Rinder wert; hundert Goldstücke wert, die mit einem Rinde geprägt sind
 • ἑκατόμ-πεδος, hundert Fuß lang. Der Tempel der Athene in Athen wird τὸ ἑκατόμπεδον genannt
 • ἑκατομ-πλασίων, ον, hundertfältig
 • ἑκατόμ-πολις, mit hundert Städten
 • ἑκατόμ-πους, οδος, hundertfüßig, von den (50 od. 100?) Nereiden
 • ἑκατόμ-πυλος, hunderttorig
 • ἑκατομ-φόνια, τά, Opfer für hundert erlegte Feinde
 • ἑκατόν, οἱ, αἱ, τά, indecl., hundert
 • ἑκατοντα-δόχος, hundert aufnehmend, fassend
 • ἑκατοντά-δραχμος, hundert Drachmen wert
 • ἑκατοντα-ετηρίς, ίδος, ἡ, das Jahrhundert
 • ἑκατοντα-έτηρος, u. ἑκατοντα-ετής, ές, hundertjährig
 • ἑκατοντα-ετία, ἡ, Jahrhundert
 • ἑκατοντα-θύσανος, mit hundert Troddeln
 • ἑκατοντα-κάρηνος, u. ἑκατοντα-κέφαλος, hundertköpfig
 • ἑκατοντάκις, hundertmal
 • ἑκατοντά-κλινος, hundert Tischlager, -plätze fassend
 • ἑκατον-ταλαντία, ἡ, Summe von hundert Talenten
 • ἑκατον-τάλαντος, hundert Talente schwer oder wert
 • ἑκατοντά-μαχος, mit hundert Mann kämpfend
 • ἑκατόντ-ανδρος, von hundert Mann
 • ἑκατοντά-πηχυς, von hundert Ellen
 • ἑκατοντα-πλασίων, ον, hundertfach, hundertmal soviel
 • ἑκατοντά-πλεθρος, von hundert Plethren
 • ἑκατοντ-αρχέω, ein Centurio sein
 • ἑκατοντ-άρχης, ὁ, Anführer von hundert Mann, centurio
 • ἑκατοντ-αρχία, ἡ, 1) das Amt des Centurio. 2) die Centurie
 • ἑκατοντάς, άδος, ἡ, die Zahl Hundert; eine Menge von Hundert
 • ἑκατοντά-φυλλος, hundertblättrig
 • ἑκατοντά-χοος, eigtl. von hundert Maß; hundertfältige Frucht tragend
 • ἑκατοντά-χρους, λίϑος, hundertfarbig
 • ἑκατοντ-όργυιος, von hundert Klaftern
 • ἑκατόντ-ορος, hundertrudrig
 • ἑκατοντ-ούτης, ὁ, hundertjährig
 • ἕκατος, ὁ, weit-, fernhin schießend, Beiwort des Apollo; Beiname der Artemis
 • ἑκατοστο-εικ-όγδοον, τό, ein Hundertachtundzwanzigstel
 • ἑκατό-στομος, hundertmündig
 • ἑκατοστός, ή, όν, der Hundertste; ἡ ἑκ., der hundertste Teil
 • ἑκατοστύς, ύος, ἡ, centuria
 • ἐκ-βάζω, heraussagen
 • ἐκ-βαίνω, 1) herausgehen, a) aussteigen, bes. aus dem Schiffe ans Land steigen; herabsteigen; ἐκ δ' ἔβαν αὐτοί, sie stiegen vom Wagen. b) übh. herausgehen, verlassen; νάπος, aus dem Tale; ἐκβαίνειν πρὸς τὸ ὄρος, aus dem Tale heraus aufwärts steigen; ἐς τοῦτ' ἐκβέβηκ' ἀλγηδόνος, soweit bin ich gekommen; τίνος βοὴ πάραυλος ἐξέβη νάπ ους, tönte heraus aus. c) darüber hinausgehen, überschreiten; τῆς ἑαυτοῠ ἰδέας, aus seiner Eigentümlichkeit heraustreten; von der Zeit, dem Alter, τὰ τριάκοντα ἔτη, über die dreißig hinauskommen; auch wie unser übertreten, verletzen. Aber οὕτω τάχ' ἂν ἴσως ἐκ τῆς νομοϑεσίας ἐκβαίνοι, er kommt davon, kommt damit zu Stande. d) von der Rede ausgehen, abschweifen. e) ausgehen, ausfallen; ἄν τι μὴ κατὰ γνώμην ἐκβῇ, wider Erwarten; in Erfüllung gehen; κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ' οὑμὸς πόσις, er ist erfunden worden. Auch = zu Ende gehen. 2) transit., herausgehen lassen, aussetzen; aus dem Schiffe; ἐκβὰς πόδα, den Fuß heraussetzen
 • ἐκ-βάκχευμα, τό, die bacchische Begeisterung
 • ἐκ-βακχεύω, 1) in bacchische Begeisterung, Wut setzen. 2) intrans., in Leidenschaft, außer sich geraten, ἐπί τινι, über etwas
 • ἐκ-βάλλω, 1) aus-, herauswerfen, z. B. aus dem Schiffe; τινὰ δίφρου, einen vom Wagen herabstoßen; aus dem Meere ans Land; ans Land setzen; ναῠς εἰς γῆν, ans Land werfen; ἐκ πόλεως, aus der Stadt vertreiben, verbannen; ἐκβαλεῖν ἕδρης Κρόνον, vom Throne stoßen; ausstoßen, aussetzen; ohne Zusatz = vom Throne stoßen; τινὰ πλούτου, des Vermögens berauben; ἐκβαλῶ σε τῆς τιμῆς, aus dem Amte verdrängen; ἔδεισε, μὴ ἐκ τῆς Σεύϑου φιλίας ἐκβληϑείη, daß er aus der Freundschaft verdrängt würde; τέκνα, Kinder aussetzen; verstoßen; ἐκβεβλήσϑω τὸ τιμή, excipiatur. 2) herausschlagen, machen, daß etwas herausfällt; δοῠρα ἐκβάλλειν, Baumstämme aus dem Walde fällen. Milder: fallen lassen. Bes. 3) ἔπος, ein Wort fallen lassen, unbedachtsam hinwerfen; übh. = vorbringen; ἀπόκρισιν, eine Antwort geben. Ähnl. - 4) wegwerfen; ὀδόντας, die Zähne wechseln, schichten. Von Frauen: zu früh gebären, abortieren; übh. = gebären. Bei den Ärzten = ausfallen, verrenken. Übh. 5) verwerfen, verachten; τίς δῆτ' ἂν ἀνδρὸς εὐμένειαν ἐκβάλοι τοιοῦδε, wer sollte verschmähen. Bes. von Schauspielern, eigtl. = von der Bühne herunterbringen, auszischen; λόγους, widerlegen; sc. ἔπος, zurücknehmen; λόγους, διαβούλιον, umstoßen. 6) verlieren, durch eigene Schuld. 7) hervorbringen, hervortreiben; auch νεοττούς, ausbrüten; φρέατα, Brunnen graben. 8) intrans., von Flüssen: entspringen; ans Land setzen; in einer Syngraphe = über Bord werfen
 • ἐκ-βαρβαρόω, ganz zum Barbaren machen, verwildern lassen, im Ggstz des Hellenischen
 • ἐκ-βαρβάρωσις, ἡ, die Verwilderung, Unterwerfung unter die Barbaren
 • ἐκ-βασανίζω, eigtl. durch die Folter zum Geständnis bringen, übh. ausforschen
 • ἐκ-βάσιος, ὁ, zum Aussteigen gehörig, so heißt Apollo, als Schutzgott des Aussteigens, Landens
 • ἔκ-βασις, ἡ, das Herausgehen, Aussteigen; Entkommen aus etwas; ἁλός, ein Landungsplatz; Ausweg; der Ausgang einer Sache, der Erfolg
 • ἐκ-βατήριος, α, ον, zum Aussteigen, bes. aus dem Schiffe gehörig; τὰ ἐκβατήρια, Opfer, die nach glücklicher Landung dargebracht werden; übertr., ἐκβ. τῆς νόσου ϑύσας, Opfer für das glückliche Überstehen der Krankheit
 • ἐκ-βεβαιόομαι, bestätigen, befestigen
 • ἐκ-βεβαίωσις, ἡ, die Bestätigung
 • ἐκ-βήσσω, aushusten
 • ἐκ-βιάζω, mit Gewalt heraustreiben, verdrängen; bedrängen; pass., ὦ τόξον χειρῶν ἐκβεβιασμένον, mit Gewalt aus den Händen gerissen; ἐκβεβιασμένα καὶ κατάπονα (ζωγραφἠματα), mit Mühe u. Anstrengung gearbeitet
 • ἐκ-βιβάζω, herausgehen, aussteigen lassen, bes. aus dem Schiffe: ans Land setzen; ἐκβίβασον ἐκ τοῠ βουτόμου τοὐρνίϑιον, aufjagen aus; τὸν ποταμὸν ἐκ τοῠ αὐλῶνος χώματι, durch einen Damm ablenken, ableiten; τῶν ὁδῶν ἵππους, ablenken vom Wege
 • ἐκ-βιβασμός, ὁ, das Aussetzen, Ausführen
 • ἐκ-βιβαστής, ὁ, der Aussetzer, Ausführer
 • ἐκ-βιβρώσκω, ausfressen
 • ἔκ-βιος, entseelt
 • ἐκ-βιόω, ausleben, sterben
 • ἐκ-βλαστάνω, auskeimen, ausschlagen
 • ἐκ-βλάστημα, τό, das Ausgekeimte, Spross
 • ἐκ-βλάστησις, ἡ, das Auskeimen, Ausschlagen
 • ἐκ-βλέπω, 1) das Gesicht bekommen, anfangen zu sehen. 2) aufblicken
 • ἐκ-βλητικός, ή, όν, zum Herausbringen, -ziehen dienlich
 • ἔκ-βλητος, ausgeworfen; wegzuwerfen
 • ἐκ-βλύζω, u. ἐκ-βλύω, ausquellen, ausfließen
 • ἔκ-βλυσις, ἡ, das Herausquellen, -dringen
 • ἐκ-βοάω, aufschreien, ein Geschrei erheben
 • ἐκ-βοήθεια, ἡ, das Ausrücken, um Beistand zu leisten; der Ausfall Belagerter
 • ἐκ-βοηθέω, ausrücken, um Beistand zu leisten; einen Ausfall machen (von Belagerten)
 • ἐκ-βοήθησις, ἡ, das Abhalten
 • ἐκ-βόησις, ἡ, das Aufschreien, Ausrufen
 • ἐκ-βολάς, άδος, ἡ, weggeworfen, bes. a) Schlacken. b) μήτρα, vulva eiectitia, die abortiert hat
 • ἐκ-βολβίζω, ausschälen, wie eine Zwiebel aus ihren Häuten
 • ἐκ-βολή, ἡ, 1) das Auswerfen, z. B. der Ladung aus dem Schiffe beim Sturm; das Vertreiben, Verstoßen; δόξης, Verlust; τῆς γυναικός, Verstoßung. 2) das Ausgeworfene, der Auswurf; οὐρεία, in die Gebirge ausgesetzte Kinder; νεώς, von einem gestrandeten Schiffe. 3) das Hervorbrechen, περὶ σίτου ἐκβολήν, um die Zeit, wo das Getreide schießt; δακρύων, Tränenvergießen; ποταμοῦ, der Ausfluß, die Mündung; das Entspringen; ἐκβολὴν ποιεῖσϑαι εἰς πέλαγος, sich ins Meer ergießen; der Flaum des Barthaars. 4) der Paß, der aus etwas herausführt. 5) τοῠ λόγου, Abschweifung, Digression; ἄρϑρου, Verrenkung, Ausrenkung
 • ἐκ-βόλιμος, u. ἐκ-βολιμαῖος, ausgeworfen, verworfen; bes. zu früh geboren
 • ἐκ-βόλιος, zum Auswerfen dienlich, bes. τὸ ἐκβόλιον, sc. φάρμακον, ein Mittel, die Leibesfrucht abzutreiben
 • ἔκ-βολος, ausgeworfen, verstoßen; ausgesetzt; unzeitig (von der Leibesfrucht); subst. ὁ ἔκβολος, das Vorgebirge, eine Bucht; τὰ ἔκβολα νεώς, das Wrack des gestrandeten Schiffes
 • ἐκ-βόμβησις, ἡ, das Beifallrufen
 • ἐκ-βόσκω, abweiden, verzehren
 • ἐκ-βράζω, hervorkochen, hervorsprudeln. Auch transit., bes. vom Meere: auswerfen; die Unreinigkeiten in Ausschlägen auswerfen
 • ἔκ-βρασις, ἡ, das Auswerfen, Aussprudeln
 • ἔκ-βρασμα, τό, das Ausgesprudelte, das Ausgeworfene, der Auswurf
 • ἐκ-βροντάω, durch den Donner herausschmettern
 • ἐκ-βρῡχάομαι, losbrüllen; στεναγμὸν ἡδύν, ausstoßen
 • ἔκ-βρωμα, τό, das Ausgefressene, übertr. πρίονος, Sägespäne
 • ἐκ-βυθίζομαι, aus der Tiefe herauskommen
 • ἐκ-βύρσωμα, τό, u. ἐκ-βύρσωσις, ἡ, das Hervorragen der Knochen aus der Haut
 • ἐκ-γαλακτόω, in Milch verwandeln. Pass., zu Milch werden, in der Milch stehen; von Pflanzenkeimen
 • ἐκ-γαλάκτωσις, ἡ, das zu Milch Werden
 • ἐκ-γαμέομαι, pass., aus der Familie verheiratet werden, von Mädchen
 • ἐκ-γαμίζω, verheirathen
 • ἐκ-γαυρόομαι, sehr rühmen
 • ἐκ-γελάω, in Lachen ausbrechen, laut auflachen; übertr., ἔνϑεν ἐκγελᾷ ὀστέων ῥαγέντων φόνος, dringt hervor
 • ἔκ-γελως, ωτος, ὁ, das laute Auflachen
 • ἐκ-γεννάω, erzeugen
 • ἐκ-γιγαρτίζω, auskernen
 • ἐκ-γίγνομαι, 1) daraus erzeugt, geboren werden, οἳ Διὸς ἐξεγένοντο, die von Zeus erzeugt wurden. Bes. im perf., entsprossen sein, abstammen. 2) intrans., weggehen, sich entfernen, τοῠ ζῆν, aus dem Leben scheiden. Von der Zeit: verfließen. 3) impers., ἐκγίνεται, wie ἔξεστι, es ist vergönnt, erlaubt; absol., ἐκγενόμενον, obwohl es freigestanden. Der aor. ἐξεγείνατο in act. Bdtg, geboren haben
 • ἐκ-γλευκίζομαι, Most zu sein aufhören, d. i. ausgähren
 • ἐκ-γλισχραίνω, ganz klebrig machen
 • ἐκ-γλυφή, ἡ, die Aushöhlung; das Ausbrüten
 • ἐκ-γλύφω, 1) aushöhlen, ausmeißeln. 2) ausbrüten
 • ἔκ-γονος, erzeugt, abstammend von, bes. ὁ ἔκγ., der Sohn; ἡ ἔκγονος, die Tochter; Enkel, eigtl. ἔκγονοι ἐκγόνων; ἔγγονος, vom Enkel der gewöhnliche Ausdruck; übh. Nachkomme; τὸ ἔκγονον, die Nachkommenschaft. Von Tieren. Seltener von leblosen Dingen
 • ἐκ-γράφω, 1) aus-, abschreiben; für sich abschreiben; τὰς συνϑήκας, abschreiben lassen. 2) ausstreichen, aus einer Liste
 • ἐκ-γρῡτεύω, aus altem Gerümpel hervorsuchen
 • ἐκ-δᾳδόομαι, pass., kienig werden
 • ἐκ-δαῆναι, genau wissen
 • ἐκ-δακρύω, in Tränen ausbrechen, weinen; auch von Pflanzen für »Harz ausschwitzen«
 • ἐκ-^#948;ανείζω, auf Zinsen ausleihen
 • ἐκ-δάνεισις, ἡ, das Geldausleihen
 • ἐκ-δανειστής, ὁ, der Geld ausleiht
 • ἐκ-δεής, ές, mangelhaft
 • ἔκ-δεια, ἡ, Mangelhaftigkeit; τῶν φόρων, Rückstand mit Abgaben
 • ἐκ-δείκνῡμι, aufzeigen, anzeigen
 • ἐκ-δειματόω, u. ἐκ-δειμαίνω, in Schrecken setzen
 • ἐκ-δεινόω, vergrößern, übertreiben
 • ἐκ-δειπνέω, mit dem Essen fertig sein
 • ἐκ-δεκατεύω, verzehnten
 • ἐκ-δεκτικός, ή, όν, exceptorius
 • ἐκ-δέκτωρ, ορος, ὁ, Abnehmer, πόνων, wer einem anderen eine Arbeit abnimmt
 • ἔκ-δεξις, ἡ, das Aufnehmen; τῆς βασιληΐης, die Nachfolge
 • ἐκ-δέρκομαι, heraussehen
 • ἐκ-δερματίζω, u. ἐκ-δερματόω, aushäuten, schinden
 • ἐκ-δέρω, aushäuten, die Haut abziehen, schinden; ausprügeln
 • ἐκ-δεσμεύω, u. ἐκ-δεσμέω, anbinden
 • ἔκ-δετος, angebunden
 • ἐκ-δέχομαι, 1) etwas von einem aufnehmen, es ihm abnehmen; τὰ εἰς πόλεμον παρὰ πατρός, d. i. vom Vater lernen; παῖς παρὰ πατρὸς ἀρχὴν ἐξεδέξατο, überkam die Regierung vom Vater, folgte ihm in der Regierung. 2) aufnehmen in sich; dah. λόγους, verstehen, auffassen. 3) erwarten; τοὺς Σκύϑας ἐξεδέξατο πόνος, empfangen, erwarten; πόλεμον, übernehmen; τὴν αἰτίαν, die Schuld auf sich nehmen
 • ἐκ-δέω, an etwas festbinden, anbinden; δρῦς ἔκδεον ἡμιόνων, sie banden die Eichen an Mauleseln fest, spannten diese zum Fortziehen davor; σανίδας ἐκδῆσαι, die Türen an den Pfosten anbinden, sie schließen; χέρας βρόχοισιν, an einander binden; δράκοντας ἐπὶ κοντῶν ἐκδεδεμένους, darauf festgebunden; sich etwas festbinden, ἀγάλματα, umhängen
 • ἔκ-δηλος, sehr bekannt, ausgezeichnet
 • ἐκ-δημ-αγωγέω, das Volk durch Demagogenkünste gewinnen
 • ἐκ-δημέω, ein ἔκδημος, außer Landes sein, in die Fremde gehen
 • ἐκ-δημία, ἡ, das Verreisen, der Aufenthalt in der Fremde; die Auswanderung, τῆς χώρας, aus dem Lande; der Hingang, d. i. das Sterben
 • ἐκ-δημι-ουργέω, schaffen
 • ἔκ-δημος, außer Landes, abwesend, verreist; ἔξοδος, in die Fremde
 • ἐκ-δια-βαίνω, ganz hindurch u. herausgehen
 • ἐκ-διαιτάομαι, von der bisherigen, gewohnten Lebensweise abweichen; εἴ τί που ἐξεδεδιῄτητο τῶν καϑεστώτων νομίμων, ob er etwa in etwas von der bestehenden Sitte abgewichen; Μήδεια ἤδη εἰς τὰ ἀμείνω καὶ Ἑλληνικὰ ἐκδεδιῃτημένη, hat seine Lebensart zum Besseren geändert
 • ἐκ-διαίτησις, ἡ, die Änderung der bisherigen, gewohnten Lebensart; τῶν πατρίων, die Abweichung von
 • ἐκ-δια-πρίζω, ganz absägen
 • ἐκ-δίδαγμα, τό, Probearbeit des Lehrlings
 • ἐκ-διδάσκω, gründlich lehren; καὶ σὺ τί δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας, hast sie zu edlen Menschen herangebildet, gemacht; unterrichten, heranbilden lassen
 • ἐκ-διδράσκω, heraus-, entlaufen, entfliehen
 • ἐκ-διδύσκω, ausplündern
 • ἐκ-δίδωμι, 1) herausgeben, bes. etwas widerrechtlich Besessenes zurückgeben, Ἑλένην, die geraubte Helena; ausliefern, überliefern; im Ggstz von ἐξαιτεῖν, verraten; παῖδα, zur Folter hergeben; übertr. ϑυμὸν ἐκδόσϑαι πρὸς ἥβαν, der Luft ergeben. 2) aus dem Hause geben, ϑυγατέρα, die Tochter zur Frau geben; die schon verheiratete, die Frau, einem andern abtreten; ἐκ-δοῠναι παῖδα εἰς ἑτέραν οἰκίαν, zur Adoption, adoptieren lassen; τὸν παῖδα ἐπὶ τέχνην, aus dem Hause in die Lehre geben. 3) Etwas um Geld weggeben, vermieten, verpachten; bes. verdingen, um etwas zu machen. Auch = ausleihen, anlegen, ἀργύριον, im Gesetz. 4) hervorbringen. Bes. von Büchern: herausgeben. 5) intr., ausbrechen, von Flüssen = sich ergießen
 • ἐκ-δι-ηγέομαι, ganz, durch-, auserzählen
 • ἐκ-διθυραμβόω, zu dithyrambischem Schwulst machen
 • ἐκ-δικάζω, 1) rächen. 2) einen Rechtshandel zu Ende führen, ihn entscheiden, vom Richter gesagt
 • ἐκ-δικαστής, ὁ, der Rächer
 • ἐκ-δικέω, bestrafen; rächen; τινὰ ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου, verteidigen; ἐκδικῆσαι τῷ Θησεῖ, Genugtuung geben
 • ἐκ-δίκημα, τό, die Bestrafung
 • ἐκ-δίκησις, ἡ, das Rächen, die Strafe
 • ἐκ-δικητής, ὁ, der Rächer, Strafer
 • ἐκ-δικητικός, ή, όν, rächend, strafend
 • ἐκ-δικία, ἡ, = 1) ἐκδίκησις. 2) Erlaß von der Pacht
 • ἔκ-δικος, 1) außer dem Recht, gesetzlos, widerrechtlich; ἄνδρες, ungerecht. 2) das Recht handhabend, strafend; ὁ ἔκδ., der Rächer. Auch = σύνδικος, Staatsanwalt
 • ἐκ-δισκεύω, (wie einen Diskos) herausschleudern
 • ἐκ-διφρεύω, aus dem Wagensitze, vom Wagen stoßen
 • ἐκ-διψάω, sehr dürften
 • ἔκ-διψος, sehr durstig
 • ἐκ-διώκω, herausjagen, vertreiben
 • ἐκ-δίωξις, ἡ, das Herausjagen, Vertreiben
 • ἐκ-δοκιμάζω, ausproben
 • ἐκ-δονέω, herausschwingen, werfen, übertr., φρένες ἐκδεδόνηντο, sind verwirrt
 • ἐκ-δορά, ἡ, das Abhäuten
 • ἐκ-δόριος, das Abziehen der Haut betreffend, φάρμακα, Mittel die Haut wegzubringen
 • ἐκ-δόσιμος, verdungen; συνϑηματιαῖος, bestellt
 • ἔκ-δοσις, ἡ, das Herausgeben, 1) die Auslieferung. 2) Verheiratung. 3) Verdingung, um etwas machen zu lassen. 4) Herausgabe, Ausgabe eines Buches. 5) Darlehen auf Schiffe oder Waren, die außer Landes gehen
 • ἐκ-δότης, ὁ, der eine Arbeit für Lohn verdingt
 • ἔκ-δοτος, adj. verb. zu ἐκδίδωμι, verraten, ἔκδοτον ποιεῖν τινα ἐς τοὺς Πέρσας, an die Perser; ἑαυτὴν ἔκδοτον παρέχειν, sich hingeben
 • ἐκ-δοχεῖον, τό, der Behälter
 • ἐκ-δοχή, ἡ, 1) die Aufnahme. 2) die Nachfolge, Ablösung; ἤγειρεν ἄλλην ἐκδοχὴν πομποῦ πυρός, er zündete ein Feuersignal an, das die früheren fortsetzte; τὴν ἐκδοχὴν ἐποιήσατο τοῠ πολέμου, er setzte den Krieg fort. 3) Auslegung, Deutung; ἐξ ὧν ἦν λαμβάνειν ἐκδοχήν, ὅτι, woraus man schließen konnte, daß
 • ἐκ-δρακοντόω, in einen Drachen verwandeln
 • ἕκ-δραχμος, von sechs Drachmen
 • ἐκ-δρέπομαι, herauspflücken
 • ἐκ-δρομάς, άδος, ὁ, die über die Jahre hinaus
 • ἐκ-δρομή, ἡ, das Auslaufen, a) der Ausfall, Streifzug. b) Abschweifung in der Rede. c) von Pflanzen: das Hervorbrechen
 • ἔκ-δρομος, ὁ, der Ausläufer, bes. der aus der Schlachtreihe heraus gegen den Feind vorrückt
 • ἔκ-δῡμα, τό, das Ausgezogene
 • ἐκ-δύσιος, zum Ausziehen gehörig, τὰ ἐκδύσια, ein Fest bei den Phästiern
 • ἔκ-δυσις, ἡ, das Ausrücken, Entkommen; ἔκδυσιν ποιεῖσϑαι, herauskriechen; οὐ γάρ ἐστι Ἕλλησι οὐδεμία ἔκδυσις μὴ εἶναι σοὺς δούλους, sie können der Sklaverei nicht entzehen; die Ausflucht; Ort zum Herauskommen, Ausgang, entgegengesetzt ἴςοδος
 • ἐκ-δυς-ωπέω, einen durch Beschämung wozu bewegen, dringend anflehen
 • ἐκ-δυς-ώπησις, ἡ, das Erflehen
 • ἐκ-δύω, ausziehen; auch ohne Zusatz-τινὰ ἐκδύειν, einem die Kleider ausziehen u. ihn derselben berauben; φάσκων χιτωνίσκον ἐκδεδύσϑαι, neben ϑοιμάτιον ἀποδεδύσϑαι, er sagt, es sei ihm das Kleid ausgezogen worden; Μαρσύας τὸ δέρμα ἐκδύεται, es wird ihm die Haut abgezogen. a) sich ausziehen, ablegen; τὸ ἄγριον, die Wildheit ablegen. b) herauskommen, herausgehen; entkommen, entgehen; ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς ϑαλάσσης, hervortauchen; ἐκδεδυκέναι τὰς λειτουργίας, sich entziehen
 • ἐκ-δωριόομαι, ganz zum Dorier werden, dorische Sitten annehmen
 • ἐκεῖ, dort, daselbst; Ggstz von ἐνταῠϑα; bes. in der Unterwelt; οἱ ἐκεῖ, die Verstorbenen; τἀκεῖ, das Dortige, das Obige, früher Gesagte; auch ἐκεῖ allein, oben, früher in einer Disputation; ἐκεῖ ἔστι, im Gesetz steht. Auch bei Verbis der Bewegung, wo man ἐκεῖσε erwartet; οἱ ἐκεῖ καταπεφευγότες, eigtl. die dort eine Zuflucht gefunden haben. Von der Zeit: damals
 • ἐκεῖθεν, von da, von dort her; Ggstz von ἐνϑένδε; κομιοῠντας τὰς ἐκεῖϑεν ναῠς, um die Schiffe von dort zu holen; ἐκεῖϑεν δῆλον, hieraus. Von der Zeit: darauf
 • ἐκεῖθι, dort
 • ἐκείνῃ, Correlativum zu πῇ, auf jene Art und Weise; an jener Stelle, dort
 • ἐκείνινος, von jenem herrührend
 • ἐκεῖνος, η, ο, der dort, jener, im Ggstz von οὗτος, etwas Entfernteres, Abwesendes bezeichnend. Oft von den Gestorbenen; ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, an jenem Tage; νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν, da segeln Schiffe heran. Von bekannten Personen oder Sachen, wie ille. Οὗτος ἐκεῖνος, eben jener; οὗτος ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητεῖς, das ist der; τοῠτ' ἐκεῖνο, τόδ' ἐκεῖνο, von einer sprichwörtlichen Redensart, die eben jetzt ihre Anwendung findet; τοῠτ' ἐκεῖνο ποῖ φύγω, jetzt heißt es; τοῦτ' ἐκεῖνο, da hast du es; ταῦτ' ἐκεῖνα τὰ εἰωϑότα, da haben wir seine Art. Nicht selten bezieht sich ἐκεῖνος auf das nächst Vorhergehende, wenn es nachdrücklicher hervorgehoben wird, οὗτος auf das Entferntere. Dah. geht es oft auf das subj. des Satzes, für αὐτός stehend oder diesem entsprechend; auch nimmt es das subj. wieder auf. Ἐκείνως, auf jene Art; auch = auf folgende Weise; ἐκεινοσί, jener da
 • ἐκεῖσε, dorthin; in die Unterwelt; λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ' ἔχει, nach einer anderen, verkehrten Seite hin
 • ἐκε-χειρία, ἡ (ἔχω, χείρ, wo man die Hand zurückhält), Einstellung der Feindseligkeiten, der Waffenstillstand; ἄγειν, halten; ποιεῖσϑαι, schließen. Übh. das Einstellen irgend einer Tätigkeit, Ferien
 • ἔκ-ζεμα, τό, das durch Sieden Ausgeworfene; durch Hitze herausgetriebener Ausschlag
 • ἐκ-ζέννῡμι, aussieden; ἐκζεστός, abgekocht, gesotten
 • ἔκ-ζεσις, ἡ, das Auskochen, Aufbrausen
 • ἐκ-ζέω, aufkochen, aufbrausen; ζῶσα εὐλέων ἐξέζεσε, sie ging lebendig in Würmer auf, wimmelte von Würmern
 • ἐκ-ζητέω, heraussuchen, aufsuchen; verfolgen, rächen
 • ἐκ-ζήτησις, ἡ, das Aufsuchen, Verfolgen
 • ἐκ-ζητητής, ὁ, der Aufsucher, Verfolger
 • ἐκ-ζοφόω, ganz u. gar verfinstern
 • ἐκ-ζῳόομαι, (ganz zu Tieren, d. i.) wurmstichig werden
 • ἐκ-ζω-πυρέω, das glimmende Feuer wieder anfachen. Übertr. συγγένειαν, erneuern
 • ἐκ-ζωπύρησις, ἡ, das Wiederanfachen
 • ἑκη-βολέω, weithin werfen
 • ἑκη-βολία, ἡ, die Kunst, weit zu schießen u. zu treffen
 • ἑκη-βόλος, weit schießend, fern treffend (d. h. aus weiter Entfernung, unsichtbar); auch alleinstehend, der Ferntreffer; auch von Waffen. Adv., ἑκηβόλως τοξεύειν, aus der Ferne schießen
 • ἑκηλία, ἡ, Ruhe, Friede
 • ἕκηλος, ον, ruhig, ungestört, sorglos, behaglich; ἕκηλοι συλήσετε, ihr werdet ungestört plündern; ἕκηλος ἐῤῥέτω, ungehindert packe er sich; von ruhigen, nicht vom Sturm bewegten Bäumen. Gänzliche Untätigkeit, wie von einem brachliegenden Acker; stillschweigend
 • ἕκητι, von den Göttern; Ἑρμείαο ἕκητι, durch die Gnade, nach dem Willen des Zeus; um - willen; ἕμεῠ μὲν ἕκητι, meinetwegen
 • ἐκ-θαλαττόομαι, ganz zu Meere werden
 • ἐκ-θάλπω, aus-, erwärmen; erwecken
 • ἐκ-θαμβέω, sehr staunen; pass. ganz betäubt werden
 • ἔκ-θαμβος, ganz betäubt, erschrocken
 • ἐκ-θαμνίζω, mit dem Stamm ausrotten
 • ἐκ-θαμνόομαι, zum Strauche werden, strauchig wachsen
 • ἐκ-θάπτω, ausgraben, aus dem Grabmal nehmen
 • ἐκ-θαῤῥέω, viel Zutrauen, Mut haben; ὑπ' αὐτοῦ, ermutigt
 • ἐκ-θάῤῥησις, ἡ, Zuversicht, Mut
 • ἐκ-θάρσημα, τό, Ermutigung
 • ἐκ-θαυμάζω, sehr bewundern
 • ἐκ-θεάομαι, anschauen
 • ἐκ-θεατρίζω, aufs Theater bringen, übh. zur Schau stellen; bes. dem öffentlichen Spott aussetzen, an den Pranger stellen; entblößen
 • ἐκ-θειάζω, vergöttern, zu einem Gotte machen; wie einen Gott verehren. Übh. = preisen, erheben
 • ἐκ-θειασμός, ὁ, Begeisterung, Raserei
 • ἐκ-θειόω, vergöttern, göttlich verehren
 • ἔκ-θεμα, τό, das Ausgestellte, ein Anschlag, auf dem ein Befehl bekannt gemacht wird
 • ἐκ-θεόω, 1) = ἐκϑειόω. 2) von Tempeln u. Orten = weihen, widmen
 • ἐκ-θεραπείω, 1) ausheilen, vollständig heilen. 2) durch bes. Aufmerksamkeit u. Achtungsbezeigung ganz zum Freunde machen, gewinnen
 • ἐκ-θερίζω, ganz abernten, abmähen
 • ἐκ-θερμαίνω, ganz u. gar erwärmen. Durch Hitze herausbringen, vertilgen
 • ἔκ-θεσις, ἡ, 1) das Aussetzen, z. B. eines Kindes. 2) das Auseinandersetzen, die Erklärung; τοῠ δράματος = ἐπίλογος, der Schluß. 3) Aussatz, der Satz im Spiel. 4) die öffentliche Bekanntmachung durch Ausstellung

  <<< list operone >>>