Genesis 08

 • hb בראשית 8-1
  וַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹהִים֙ אֶת־נֹ֔חַ וְאֵ֤ת כָּל־הַֽחַיָּה֙ וְאֶת־כָּל־הַבְּהֵמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אִתֹּ֖ו בַּתֵּבָ֑ה וַיַּעֲבֵ֨ראֱלֹהִ֥ים ר֨וּחַ֙ עַל־הָאָ֔רֶץ וַיָּשֹׁ֖כּוּ הַמָּֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-1
  Καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ Νωε καὶ πάντων τῶν θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάντων τῶν πετεινῶν καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν, ὅσα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασεν τὸ ὕδωρ,
 • la genesis 8-1
  recordatus autem Deus Noe cunctarumque animantium et omnium iumentorum quae erant cum eo in arca adduxit spiritum super terram et inminutae sunt aquae
 • it Genesi 8-1
  Dio si ricord di No, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono.
 • fr Gense 8-1
  Dieu se souvint de No, de tous les animaux et de tout le btail qui taient avec lui dans l'arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisrent.
 • es genesis 8-1
  Y ACORDOSE Dios de No, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con l en el arca; hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
 • en (DARBY) Genesis 8-1
  And God remembered Noah, and all the animals, and all the cattle that were with him in the ark; and God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided.
 • en (DRA) Genesis 8-1
  And God remembered Noe, and all the living creatures, and all the cattle which were with him in the ark, and brought a wind upon the earth, and the waters were abated.
 • en (KJV) Genesis 8-1
  And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;
 • en (WEB) Genesis 8-1
  God remembered Noah, all the animals, and all the livestock that were with him in the ship; and God made a wind to pass over the earth. The waters subsided.
 • en (YLT) Genesis 8-1
  And God remembereth Noah, and every living thing, and all the cattle which [are] with him in the ark, and God causeth a wind to pass over the earth, and the waters subside,
 • en (ASV) Genesis 8-1
  And God remembered Noah, and all the beasts, and all the cattle that were with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;
 • de 1 Mose 8-1
  Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war, und lie Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen;
 • dk 1 Mosebog 8-1
  Da ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, s at Vandet begyndte at falde;
 • se 1 Mosebok 8-1
  D tnkte Gud p Noa och p alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lt en vind g fram ver jorden, s att vattnet sjnk undan;
 • no 1 Mosebok 8-1
  Da kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.
 • fi 1 Mooseksen 8-1
  Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metselimi ja kaikkia karjaelimi, jotka olivat hnen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin ett vesi laskeutui.
 • hu 1 Mzes 8-1
  Megemlkezk pedig az Isten Norl, s minden vadrl, minden baromrl, mely vele a brkban vala: s szelet bocsta az Isten a fldre, s a vizek megapadnak.
 • al Zanafilla 8-1
  Pastaj Perndis iu kujtua Noeu, t gjitha gjallesat dhe tr bagtia q ishte me t n ark; dhe Perndia bri q t fryj nj er mbi tok dhe ujrat e uln lartsin e tyre.
 • bg Битие 8-1
  Тогава си спомни Бог за Ноя и за всичко живо и за всичкия добитък, що бяха с него в ковчега; и Бог накара вятър да мине по земята, та водите престанаха.
 • ua Буття 8-1
  І згадав Бог про Ноя, і про кожну звірину та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі. І Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась.
 • ru Бытие 8-1
  И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,) бывших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились.
 • cn 8-1
  神 记 念 挪 亚 和 挪 亚 方 舟 里 的 一 切 走 兽 牲 畜 。 神 叫 风 吹 地 , 水 势 渐 落 。
 • hb בראשית 8-2
  וַיִּסָּֽכְרוּ֙ מַעְיְנֹ֣ת תְּהֹ֔ום וַֽאֲרֻבֹּ֖ת הַשָּׁמָ֑יִם וַיִּכָּלֵ֥א הַגֶּ֖שֶׁם מִן־הַשָּׁמָֽיִם׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-2
  καὶ ἐπεκαλύφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ.
 • la genesis 8-2
  et clausi sunt fontes abyssi et cataractae caeli et prohibitae sunt pluviae de caelo
 • it Genesi 8-2
  Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo;
 • fr Gense 8-2
  Les sources de l'abme et les cluses des cieux furent fermes, et la pluie ne tomba plus du ciel.
 • es genesis 8-2
  Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fu detenida.
 • en (DARBY) Genesis 8-2
  And the fountains of the deep and the windows of heaven were closed, and the pour of rain from heaven was stopped.
 • en (DRA) Genesis 8-2
  The fountains also of the deep, and the flood gates of heaven were shut up, and the rain from heaven was restrained.
 • en (KJV) Genesis 8-2
  The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
 • en (WEB) Genesis 8-2
  The deep’s fountains and the sky’s windows were also stopped, and the rain from the sky was restrained.
 • en (YLT) Genesis 8-2
  and closed are the fountains of the deep and the net-work of the heavens, and restrained is the shower from the heavens.
 • en (ASV) Genesis 8-2
  the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
 • de 1 Mose 8-2
  und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel ward gewehrt;
 • dk 1 Mosebog 8-2
  Verdensdybets Kilder og Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede,
 • se 1 Mosebok 8-2
  och djupets kllor och himmelens fnster tillsltos, och regnet frn himmelen upphrde.
 • no 1 Mosebok 8-2
  Og det store dyps kilder og himmelens sluser lukkedes, og regnet fra himmelen stanset.
 • fi 1 Mooseksen 8-2
  Ja syvyyden lhteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.
 • hu 1 Mzes 8-2
  s bezrulnak a mlysg forrsai s az g csatorni; s megsznt az es az gbl.
 • al Zanafilla 8-2
  Burimet e humners dhe kataraktet e qiellit u mbylln dhe shiu nga qielli pushoi.
 • bg Битие 8-2
  Тоже се затвориха изворите на бездната и небесните отвори, и дъждът от небето спря.
 • ua Буття 8-2
  І закрились джерела безодні та небесні розтвори, і дощ з неба спинився.
 • ru Бытие 8-2
  И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба.
 • cn 8-2
  渊 源 和 天 上 的 窗 户 都 闭 塞 了 , 天 上 的 大 雨 也 止 住 了 。
 • hb בראשית 8-3
  וַיָּשֻׁ֧בוּ הַמַּ֛יִם מֵעַ֥ל הָאָ֖רֶץ הָלֹ֣וךְ וָשֹׁ֑וב וַיַּחְסְר֣וּ הַמַּ֔יִם מִקְצֵ֕ה חֲמִשִּׁ֥ים וּמְאַ֖ת יֹֽום׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-3
  καὶ ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, ἐνεδίδου καὶ ἠλαττονοῦτο τὸ ὕδωρ μετὰ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας.
 • la genesis 8-3
  reversaeque aquae de terra euntes et redeuntes et coeperunt minui post centum quinquaginta dies
 • it Genesi 8-3
  le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni.
 • fr Gense 8-3
  Les eaux se retirrent de dessus la terre, s'en allant et s'loignant, et les eaux diminurent au bout de cent cinquante jours.
 • es genesis 8-3
  Y tornronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo: y decrecieron las aguas al cabo de ciento y cincuenta das.
 • en (DARBY) Genesis 8-3
  And the waters retired from the earth, continually retiring; and in the course of a hundred and fifty days the waters abated.
 • en (DRA) Genesis 8-3
  And the waters returned from off the earth going and coming: and they began to be abated after a hundred and fifty days.
 • en (KJV) Genesis 8-3
  And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
 • en (WEB) Genesis 8-3
  The waters continually receded from the earth. After the end of one hundred fifty days the waters decreased.
 • en (YLT) Genesis 8-3
  And turn back do the waters from off the earth, going on and returning; and the waters are lacking at the end of a hundred and fifty days.
 • en (ASV) Genesis 8-3
  and the waters returned from off the earth continually: and after the end of a hundred and fifty days the waters decreased.
 • de 1 Mose 8-3
  und das Gewsser verlief sich von der Erde immer mehr und nahm ab nach hundertfnfzig Tagen.
 • dk 1 Mosebog 8-3
  og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forlb.
 • se 1 Mosebok 8-3
  Och vattnet vek bort ifrn jorden mer och mer; efter hundra femtio dagar begynte vattnet avtaga.
 • no 1 Mosebok 8-3
  Og vannet vek efterhnden tilbake fra jorden, og vannet begynte ta av, da hundre og femti dager var gtt.
 • fi 1 Mooseksen 8-3
  Ja vesi vistyi vistymistn maan plt; sadan viidenkymmenen pivn kuluttua alkoi vesi vhenty.
 • hu 1 Mzes 8-3
  s elmennek a vizek a fldrl folyton fogyvn, s szz tven nap mulva megfogyatkoznak a vizek.
 • al Zanafilla 8-3
  Dhe ujrat vazhduan t trhiqeshin nga toka; dhe mbas njqind e pesdhjet ditsh ishin paksuar.
 • bg Битие 8-3
  Малко по малко водите се оттеглиха от земята и подир сто и петдесет дни водите взеха да намаляват.
 • ua Буття 8-3
  І верталась вода з-над землі, верталась постійно. І стала вода спадати по ста й п'ятидесяти днях.
 • ru Бытие 8-3
  Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней.
 • cn 8-3
  水 从 地 上 渐 退 。 过 了 一 百 五 十 天 , 水 就 渐 消 。
 • hb בראשית 8-4
  וַתָּ֤נַח הַתֵּבָה֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י בְּשִׁבְעָה־עָשָׂ֥ר יֹ֖ום לַחֹ֑דֶשׁ עַ֖ל הָרֵ֥י אֲרָרָֽט׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-4
  καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Αραρατ.
 • la genesis 8-4
  requievitque arca mense septimo vicesima septima die mensis super montes Armeniae
 • it Genesi 8-4
  Nel settimo mese, il diciasette del mese, l'arca si pos sui monti dell'Ararat.
 • fr Gense 8-4
  Le septime mois, le dix-septime jour du mois, l'arche s'arrta sur les montagnes d'Ararat.
 • es genesis 8-4
  Y repos el arca en el mes sptimo, dicisiete das del mes, sobre los montes de Armenia.
 • en (DARBY) Genesis 8-4
  And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, on the mountains of Ararat.
 • en (DRA) Genesis 8-4
  And the ark rested in the seventh month, the seven and twentieth day of the month, upon the mountains of Armenia.
 • en (KJV) Genesis 8-4
  And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
 • en (WEB) Genesis 8-4
  The ship rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, on Ararat’s mountains.
 • en (YLT) Genesis 8-4
  And the ark resteth, in the seventh month, in the seventeenth day of the month, on mountains of Ararat;
 • en (ASV) Genesis 8-4
  And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
 • de 1 Mose 8-4
  Am siebzehnten Tage des siebenten Monats lie sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat.
 • dk 1 Mosebog 8-4
  P den syttende Dag i den syvende Mned sad Arken fast p Ararats Bjerge,
 • se 1 Mosebok 8-4
  Och i sjunde mnaden, p sjuttonde dagen i mnaden, stannade arken p Ararats berg.
 • no 1 Mosebok 8-4
  Og i den syvende mned, p den syttende dag i mneden, blev arken stende p Ararat-fjellene.
 • fi 1 Mooseksen 8-4
  Niin arkki pyshtyi seitsemnten kuukautena, kuukauden seitsemntentoista pivn, Araratin vuorille.
 • hu 1 Mzes 8-4
  A brka pedig a hetedik hnapban, a hnak tizenhetedik napjn, megfeneklett az Arart hegyn.
 • al Zanafilla 8-4
  N muajin e shtat, ditn e shtatmbdhjet t muajit, arka u ndal n malet e Araratit.
 • bg Битие 8-4
  А на седемнадесетия ден от седмия месец ковчегът заседна върху Араратските планини.
 • ua Буття 8-4
  А сьомого місяця, на сімнадцятий день місяця ковчег спинився на горах Араратських.
 • ru Бытие 8-4
  И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских.
 • cn 8-4
  七 月 十 七 日 , 方 舟 停 在 亚 拉 腊 山 上 。
 • hb בראשית 8-5
  וְהַמַּ֗יִם הָיוּ֙ הָלֹ֣וךְ וְחָסֹ֔ור עַ֖ד הַחֹ֣דֶשׁ הָֽעֲשִׂירִ֑י בָּֽעֲשִׂירִי֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ נִרְא֖וּ רָאשֵׁ֥יהֶֽהָרִֽים׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-5
  τὸ δὲ ὕδωρ πορευόμενον ἠλαττονοῦτο ἕως τοῦ δεκάτου μηνός· ἐν δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ὤφθησαν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὀρέων.-
 • la genesis 8-5
  at vero aquae ibant et decrescebant usque ad decimum mensem decimo enim mense prima die mensis apparuerunt cacumina montium
 • it Genesi 8-5
  Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti.
 • fr Gense 8-5
  Les eaux allrent en diminuant jusqu'au dixime mois. Le dixime mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes.
 • es genesis 8-5
  Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes dcimo: en el dcimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
 • en (DARBY) Genesis 8-5
  And the waters abated continually until the tenth month: in the tenth [month], on the first of the month, the tops of the mountains were seen.
 • en (DRA) Genesis 8-5
  And the waters were going and decreasing until the tenth month: for in the tenth month, the first day of the month, the tops of the mountains appeared.
 • en (KJV) Genesis 8-5
  And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
 • en (WEB) Genesis 8-5
  The waters receded continually until the tenth month. In the tenth month, on the first day of the month, the tops of the mountains were visible.
 • en (YLT) Genesis 8-5
  and the waters have been going and becoming lacking till the tenth month; in the tenth [month], on the first of the month, appeared the heads of the mountains.
 • en (ASV) Genesis 8-5
  And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
 • de 1 Mose 8-5
  Es nahm aber das Gewsser immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen der Berge Spitzen hervor.
 • dk 1 Mosebog 8-5
  og Vandet vedblev at synke indtil den tiende Mned, og p den frste Dag i denne Mned dukkede Bjergenes Toppe frem.
 • se 1 Mosebok 8-5
  Och vattnet avtog mer och mer intill tionde mnaden. I tionde mnaden, p frsta dagen i mnaden, blevo bergstopparna synliga.
 • no 1 Mosebok 8-5
  Og vannet tok mere og mere av inntil den tiende mned; i den tiende mned, p den frste dag i mneden, kom fjelltoppene til syne.
 • fi 1 Mooseksen 8-5
  Ja vesi vheni vhenemistn aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenenten kuukautena, kuukauden ensimmisen pivn, tulivat vuorten huiput nkyviin.
 • hu 1 Mzes 8-5
  A vizek pedig folyton fogynak a tizedik hnapig; a tizedikben, a h els napjn megltsznak a hegyek cscsai.
 • al Zanafilla 8-5
  Dhe ujrat vazhduan t paksohen deri n muajin e dhjet. N muajin e dhjet, ditn e par t muajit, u dukn majat e maleve.
 • bg Битие 8-5
  Водите намаляваха непрестанно до десетия месец; и на първия ден от десетия месец върховете на планините се показаха.
 • ua Буття 8-5
  І постійно вода спадала аж до десятого місяця. А першого дня десятого місяця завиднілися гірські вершки.
 • ru Бытие 8-5
  Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.
 • cn 8-5
  水 又 渐 消 , 到 十 月 初 一 日 , 山 顶 都 现 出 来 了 。
 • hb בראשית 8-6
  וַֽיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ אַרְבָּעִ֣ים יֹ֑ום וַיִּפְתַּ֣ח נֹ֔חַ אֶת־חַלֹּ֥ון הַתֵּבָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-6
  καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἠνέῳξεν Νωε τὴν θυρίδα τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν,
 • la genesis 8-6
  cumque transissent quadraginta dies aperiens Noe fenestram arcae quam fecerat dimisit corvum
 • it Genesi 8-6
  Trascorsi quaranta giorni, No apr la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate.
 • fr Gense 8-6
  Au bout de quarante jours, No ouvrit la fentre qu'il avait faite l'arche.
 • es genesis 8-6
  Y sucedi que, al cabo de cuarenta das, abri No la ventana del arca que haba hecho,
 • en (DARBY) Genesis 8-6
  And it came to pass at the end of forty days that Noah opened the window of the ark which he had made.
 • en (DRA) Genesis 8-6
  And after that forty days were passed, Noe, opening the window of the ark which he had made, sent forth a raven:
 • en (KJV) Genesis 8-6
  And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
 • en (WEB) Genesis 8-6
  At the end of forty days, Noah opened the window of the ship which he had made,
 • en (YLT) Genesis 8-6
  And it cometh to pass, at the end of forty days, that Noah openeth the window of the ark which he made,
 • en (ASV) Genesis 8-6
  And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
 • de 1 Mose 8-6
  Nach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte,
 • dk 1 Mosebog 8-6
  Da der var get fyrretyve Dage: bnede Noa den Luge, han havde lavet p Arken,
 • se 1 Mosebok 8-6
  Och efter fyrtio dagar ppnade Noa fnstret som han hade gjort p arken,
 • no 1 Mosebok 8-6
  Og da firti dager var gtt, pnet Noah vinduet p arken som han hadde gjort,
 • fi 1 Mooseksen 8-6
  Neljnkymmenen pivn kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hn oli tehnyt,
 • hu 1 Mzes 8-6
  s ln negyven nap mlva, kinyit No a brka ablakt, melyet csinlt vala.
 • al Zanafilla 8-6
  Kshtu, mbas dyzet ditsh, ndodhi q Noeu hapi dritaren q kishte br n ark,
 • bg Битие 8-6
  После, след четиридесет дни, Ной отвори прозореца на ковчега, що беше направил;
 • ua Буття 8-6
  І сталося по сорока днях, Ной відчинив вікно ковчегу, що його він зробив.
 • ru Бытие 8-6
  По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега
 • cn 8-6
  过 了 四 十 天 , 挪 亚 开 了 方 舟 的 窗 户 ,
 • hb בראשית 8-7
  וַיְשַׁלַּ֖ח אֶת־הָֽעֹרֵ֑ב וַיֵּצֵ֤א יָצֹוא֙ וָשֹׁ֔וב עַד־יְבֹ֥שֶׁת הַמַּ֖יִם מֵעַ֥ל הָאָֽרֶץ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-7
  καὶ ἀπέστειλεν τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ· καὶ ἐξελθὼν οὐχ ὑπέστρεψεν ἕως τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
 • la genesis 8-7
  qui egrediebatur et revertebatur donec siccarentur aquae super terram
 • it Genesi 8-7
  Esso usc andando e tornando finch si prosciugarono le acque sulla terra.
 • fr Gense 8-7
  Il lcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu' ce que les eaux eussent sch sur la terre.
 • es genesis 8-7
  Y envi al cuervo, el cual sali, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 8-7
  And he sent out the raven, which went forth going to and fro, until the waters were dried from the earth.
 • en (DRA) Genesis 8-7
  Which went forth and did not return, till the waters were dried up upon the earth.
 • en (KJV) Genesis 8-7
  And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
 • en (WEB) Genesis 8-7
  and he sent out a raven. It went back and forth, until the waters were dried up from the earth.
 • en (YLT) Genesis 8-7
  and he sendeth forth the raven, and it goeth out, going out and turning back till the drying of the waters from off the earth.
 • en (ASV) Genesis 8-7
  and he sent forth a raven, and it went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
 • de 1 Mose 8-7
  und lie einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und wieder her, bis das Gewsser vertrocknete auf Erden.
 • dk 1 Mosebog 8-7
  og sendte en Ravn ud; den flj frem og tilbage, indtil Vandet var trret bort fra Jorden.
 • se 1 Mosebok 8-7
  och lt en korp flyga ut; denne flg fram och ter, till dess vattnet hade torkat bort ifrn jorden.
 • no 1 Mosebok 8-7
  og sendte ut en ravn; den fli frem og tilbake, inntil vannet var trket bort av jorden.
 • fi 1 Mooseksen 8-7
  ja laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan plt kuivui.
 • hu 1 Mzes 8-7
  s kibocst a hollt, s az elreplt, meg visszaszllt, mg a vizek a fldrl felszradnak.
 • al Zanafilla 8-7
  dhe nisi jasht korbin, q vazhdoi t shkoj para dhe prapa, deri sa u than ujrat mbi tok.
 • bg Битие 8-7
  и изпрати гарван, който, като излезе, отиваше насам натам докато пресъхнаха водите на земята.
 • ua Буття 8-7
  І вислав він крука. І літав той туди та назад, аж поки не висохла вода з-над землі.
 • ru Бытие 8-7
  и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды.
 • cn 8-7
  放 出 一 只 乌 鸦 去 ; 那 乌 鸦 飞 来 飞 去 , 直 到 地 上 的 水 都 乾 了 。
 • hb בראשית 8-8
  וַיְשַׁלַּ֥ח אֶת־הַיֹּונָ֖ה מֵאִתֹּ֑ו לִרְאֹות֙ הֲקַ֣לּוּ הַמַּ֔יִם מֵעַ֖ל פְּנֵ֥י הָֽאֲדָמָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-8
  καὶ ἀπέστειλεν τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς·
 • la genesis 8-8
  emisit quoque columbam post eum ut videret si iam cessassent aquae super faciem terrae
 • it Genesi 8-8
  No poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo;
 • fr Gense 8-8
  Il lcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminu la surface de la terre.
 • es genesis 8-8
  Envi tambin de s la paloma, para ver si las aguas se haban retirado de sobre la faz de la tierra;
 • en (DARBY) Genesis 8-8
  And he sent out the dove from him, to see if the waters had become low on the ground.
 • en (DRA) Genesis 8-8
  He sent forth also a dove after him, to see if the waters had now ceased upon the face of the earth.
 • en (KJV) Genesis 8-8
  Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
 • en (WEB) Genesis 8-8
  He himself sent out a dove to see if the waters were abated from the surface of the ground,
 • en (YLT) Genesis 8-8
  And he sendeth forth the dove from him to see whether the waters have been lightened from off the face of the ground,
 • en (ASV) Genesis 8-8
  And he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
 • de 1 Mose 8-8
  Darnach lie er eine Taube von sich ausfliegen, auf da er erfhre, ob das Gewsser gefallen wre auf Erden.
 • dk 1 Mosebog 8-8
  Da sendte han en Due ud for at se, om Vandet var sunket fra Jordens Overflade;
 • se 1 Mosebok 8-8
  Sedan lt han en duva flyga ut, fr att f se om vattnet hade sjunkit undan frn marken.
 • no 1 Mosebok 8-8
  S sendte han en due ut fra sig for se om vannet var sunket bort fra jordens overflate.
 • fi 1 Mooseksen 8-8
  Sitten hn laski luotansa kyyhkysen nhdksens, oliko vesi vhentynyt maan pinnalta.
 • hu 1 Mzes 8-8
  Kibocst a galambot is, hogy meglssa, vajjon elfogytak- a vizek a fld sznrl.
 • al Zanafilla 8-8
  Pastaj lshoi pllumbin pr t par n se ujrat ishin paksuar mbi siprfaqen e toks.
 • bg Битие 8-8
  Тогава изпрати гълъб, за да види дали са престанали водите по лицето на земята.
 • ua Буття 8-8
  І послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з-над землі.
 • ru Бытие 8-8
  Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли,
 • cn 8-8
  他 又 放 出 一 只 鸽 子 去 , 要 看 看 水 从 地 上 退 了 没 有 。
 • hb בראשית 8-9
  וְלֹֽא־מָצְאָה֩ הַיֹּונָ֨ה מָנֹ֜וחַ לְכַף־רַגְלָ֗הּ וַתָּ֤שָׁב אֵלָיו֙ אֶל־הַתֵּבָ֔ה כִּי־מַ֖יִם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץוַיִּשְׁלַ֤ח יָדֹו֙ וַיִּקָּחֶ֔הָ וַיָּבֵ֥א אֹתָ֛הּ אֵלָ֖יו אֶל־הַתֵּבָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-9
  καὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ παντὶ προσώπῳ πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν.
 • la genesis 8-9
  quae cum non invenisset ubi requiesceret pes eius reversa est ad eum in arcam aquae enim erant super universam terram extenditque manum et adprehensam intulit in arcam
 • it Genesi 8-9
  ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, torn a lui nell'arca, perch c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di s nell'arca.
 • fr Gense 8-9
  Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint lui dans l'arche, car il y avait des eaux la surface de toute la terre. Il avana la main, la prit, et la fit rentrer auprs de lui dans l'arche.
 • es genesis 8-9
  Y no hall la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvise l al arca, porque las aguas estaban an sobre la faz de toda la tierra: entonces l extendi su mano y cogindola, hzola entrar consigo en el arca.
 • en (DARBY) Genesis 8-9
  But the dove found no resting-place for the sole of her foot, and returned to him into the ark; for the waters were on the whole earth; and he put forth his hand, and took her, and brought her to him into the ark.
 • en (DRA) Genesis 8-9
  But she, not finding where her foot might rest, returned to him into the ark: for the waters were upon the whole earth: and he put forth his hand, and caught her, and brought her into the ark.
 • en (KJV) Genesis 8-9
  But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
 • en (WEB) Genesis 8-9
  but the dove found no place to rest her foot, and she returned to him into the ship, for the waters were on the surface of the whole earth. He put out his hand, and took her, and brought her to him into the ship.
 • en (YLT) Genesis 8-9
  and the dove hath not found rest for the sole of her foot, and she turneth back unto him, unto the ark, for waters [are] on the face of all the earth, and he putteth out his hand, and taketh her, and bringeth her in unto him, unto the ark.
 • en (ASV) Genesis 8-9
  but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him to the ark; for the waters were on the face of the whole earth: and he put forth his hand, and took her, and brought her in unto him into the ark.
 • de 1 Mose 8-9
  Da aber die Taube nicht fand, da ihr Fu ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten; denn das Gewsser war noch auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in den Kasten.
 • dk 1 Mosebog 8-9
  men Duen fandt intet Sted at stte sin Fod og vendte tilbage til ham i Arken, fordi der endnu var Vand over hele Jorden; og han rakte Hnden ud og tog den ind i Arken til sig.
 • se 1 Mosebok 8-9
  Men duvan fann ingen plats dr hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken, ty vatten betckte hela jorden. D rckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken.
 • no 1 Mosebok 8-9
  Men duen fant ikke noget hvilested for sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det stod vann over hele jorden. Da rakte han ut sin hnd og tok den inn til sig i arken.
 • fi 1 Mooseksen 8-9
  Mutta kyyhkynen ei lytnyt paikkaa, miss lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hnen luoksensa arkkiin, sill koko maa oli viel veden peitossa; niin hn ojensi ktens ja otti sen luoksensa arkkiin.
 • hu 1 Mzes 8-9
  De a galamb nem talla lbainak nyugvhelyet s visszatre hozz a brkba, mert vz vala az egsz fld sznn; pedig kezt kinyujt, megfog, s bvev azt maghoz a brkba.
 • al Zanafilla 8-9
  Por pllumbi nuk gjeti dot vendin ku t mbshteste kmbn e tij dhe u kthye prsri n ark, sepse kishte ende ujra mbi siprfaqen e tr toks; dhe ai shtriu dorn, e kapi dhe e trhoqi brenda arks.
 • bg Битие 8-9
  Но гълъбът, понеже не намери почивка за нозете си, върна се при него в ковчега, защото водата бе още по лицето на цялата земя. И той простря ръка та го взе, и внесе го при себе си в ковчега.
 • ua Буття 8-9
  Та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги, і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі. І вистромив руку, і взяв він її, та й до себе в ковчег упустив її.
 • ru Бытие 8-9
  но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.
 • cn 8-9
  但 遍 地 上 都 是 水 , 鸽 子 找 不 着 落 脚 之 地 , 就 回 到 方 舟 挪 亚 那 里 , 挪 亚 伸 手 把 鸽 子 接 进 方 舟 来 。
 • hb בראשית 8-10
  וַיָּ֣חֶל עֹ֔וד שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחֵרִ֑ים וַיֹּ֛סֶף שַׁלַּ֥ח אֶת־הַיֹּונָ֖ה מִן־הַתֵּבָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-10
  καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστερὰν ἐκ τῆς κιβωτοῦ·
 • la genesis 8-10
  expectatis autem ultra septem diebus aliis rursum dimisit columbam ex arca
 • it Genesi 8-10
  Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca
 • fr Gense 8-10
  Il attendit encore sept autres jours, et il lcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
 • es genesis 8-10
  Y esper an otros siete das, y volvi enviar la paloma fuera del arca.
 • en (DARBY) Genesis 8-10
  And he waited yet other seven days, and again he sent forth the dove out of the ark.
 • en (DRA) Genesis 8-10
  And having waited yet seven other days, he again sent forth the dove out of the ark.
 • en (KJV) Genesis 8-10
  And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
 • en (WEB) Genesis 8-10
  He waited yet another seven days; and again he sent the dove out of the ship.
 • en (YLT) Genesis 8-10
  And he stayeth yet other seven days, and addeth to send forth the dove from the ark;
 • en (ASV) Genesis 8-10
  And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
 • de 1 Mose 8-10
  Da harrte er noch weitere sieben Tage und lie abermals eine Taube fliegen aus dem Kasten.
 • dk 1 Mosebog 8-10
  Derp biede han yderligere syv Dage og sendte s atter Duen ud fra Arken;
 • se 1 Mosebok 8-10
  Sedan vntade han nnu ytterligare sju dagar och lt s duvan n en gng flyga ut ur arken.
 • no 1 Mosebok 8-10
  S bidde han ennu syv dager til og sendte s atter duen ut av arken.
 • fi 1 Mooseksen 8-10
  Ja hn odotti viel toiset seitsemn piv ja laski taas kyyhkysen arkista.
 • hu 1 Mzes 8-10
  s vrakozk mg msik ht napig, s ismt kibocst a galambot a brkbl.
 • al Zanafilla 8-10
  Priti ather shtat dit t tjera, pastaj e drgoi prsri pllumbin jasht arks.
 • bg Битие 8-10
  А като почака още седем дни, пак изпрати гълъба от ковчега.
 • ua Буття 8-10
  І він зачекав іще других сім день, і знову з ковчегу голубку послав.
 • ru Бытие 8-10
  И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега.
 • cn 8-10
  他 又 等 了 七 天 , 再 把 鸽 子 从 方 舟 放 出 去 。
 • hb בראשית 8-11
  וַתָּבֹ֨א אֵלָ֤יו הַיֹּונָה֙ לְעֵ֣ת עֶ֔רֶב וְהִנֵּ֥ה עֲלֵה־זַ֖יִת טָרָ֣ף בְּפִ֑יהָ וַיֵּ֣דַע נֹ֔חַ כִּי־קַ֥לּוּ הַמַּ֖יִםמֵעַ֥ל הָאָֽרֶץ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-11
  καὶ ἀνέστρεψεν πρὸς αὐτὸν ἡ περιστερὰ τὸ πρὸς ἑσπέραν καὶ εἶχεν φύλλον ἐλαίας κάρφος ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, καὶ ἔγνω Νωε ὅτι κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
 • la genesis 8-11
  at illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo intellexit ergo Noe quod cessassent aquae super terram
 • it Genesi 8-11
  e la colomba torn a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. No comprese che le acque si erano ritirate dalla terra.
 • fr Gense 8-11
  La colombe revint lui sur le soir; et voici, une feuille d'olivier arrache tait dans son bec. No connut ainsi que les eaux avaient diminu sur la terre.
 • es genesis 8-11
  Y la paloma volvi l la hora de la tarde: y he aqu que traa una hoja de oliva tomada en su pico: y entendi No que las aguas se haban retirado de sobre la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 8-11
  And the dove came to him at eventide; and behold, in her beak was an olive-leaf plucked off; and Noah knew that the waters had become low on the earth.
 • en (DRA) Genesis 8-11
  And she came to him in the evening, carrying a bough of an olive tree, with green leaves, in her mouth. Noe therefore understood that the waters were ceased upon the earth.
 • en (KJV) Genesis 8-11
  And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
 • en (WEB) Genesis 8-11
  The dove came back to him at evening and, behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew that the waters were abated from the earth.
 • en (YLT) Genesis 8-11
  and the dove cometh in unto him at even-time, and lo, an olive leaf torn off in her mouth; and Noah knoweth that the waters have been lightened from off the earth.
 • en (ASV) Genesis 8-11
  and the dove came in to him at eventide; and, lo, in her mouth an olive-leaf plucked off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
 • de 1 Mose 8-11
  Die kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein lblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Munde. Da merkte Noah, da das Gewsser gefallen wre auf Erden.
 • dk 1 Mosebog 8-11
  ved Aftenstid kom Duen tilbage til ham, og se, den havde et friskt Olieblad i Nbbet. Da sknnede Noa, at Vandet var svundet bort fra Jorden.
 • se 1 Mosebok 8-11
  Och duvan kom till honom mot aftonen, och se, d hade hon ett friskt olivlv i sin nbb. D frstod Noa att vattnet hade sjunkit undan frn jorden.
 • no 1 Mosebok 8-11
  Og duen kom til ham ved aftenstid, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet; da skjnte Noah at vannet var sunket bort fra jorden.
 • fi 1 Mooseksen 8-11
  Ja kyyhkynen tuli hnen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore ljypuun lehti. Niin Nooa ymmrsi, ett vesi oli vhentynyt maan plt.
 • hu 1 Mzes 8-11
  s megjve hozz a galamb estennen, s m leszakasztott olajfalevl vala annak szjban. s megtud No, hogy elapadt a vz a fldrl.
 • al Zanafilla 8-11
  Dhe pllumbi u kthye tek ai aty nga mbrmja; dhe ja, ai kishte n sqep nj gjethe ulliri t kputur, t njom; kshtu Noeu kuptoi se ujrat ishin trhequr nga toka.
 • bg Битие 8-11
  И надвечер гълъбът се върна при него, и ето, имаше в устата си пресен маслинен лист; така Ной позна, че водата е спаднала по земята.
 • ua Буття 8-11
  І голубка вернулась до нього вечірнього часу, і ось у неї в дзюбку лист оливковий зірваний. І довідався Ной, що спала вода з-над землі.
 • ru Бытие 8-11
  Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.
 • cn 8-11
  到 了 晚 上 , 鸽 子 回 到 他 那 里 , 嘴 里 叼 着 一 个 新 拧 下 来 的 橄 榄 叶 子 , 挪 亚 就 知 道 地 上 的 水 退 了 。
 • hb בראשית 8-12
  וַיִּיָּ֣חֶל עֹ֔וד שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים אֲחֵרִ֑ים וַיְשַׁלַּח֙ אֶת־הַיֹּונָ֔ה וְלֹֽא־יָסְפָ֥ה שׁוּב־אֵלָ֖יו עֹֽוד׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-12
  καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας πάλιν ἐξαπέστειλεν τὴν περιστεράν, καὶ οὐ προσέθετο τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν ἔτι.-
 • la genesis 8-12
  expectavitque nihilominus septem alios dies et emisit columbam quae non est reversa ultra ad eum
 • it Genesi 8-12
  Aspett altri sette giorni, poi lasci andare la colomba; essa non torn pi da lui.
 • fr Gense 8-12
  Il attendit encore sept autres jours; et il lcha la colombe. Mais elle ne revint plus lui.
 • es genesis 8-12
  Y esper an otros siete das, y envi la paloma, la cual no volvi ya ms l.
 • en (DARBY) Genesis 8-12
  And he waited yet other seven days, and sent forth the dove; but she returned no more to him.
 • en (DRA) Genesis 8-12
  And he stayed yet other seven days: and he sent forth the dove, which returned not any more unto him.
 • en (KJV) Genesis 8-12
  And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
 • en (WEB) Genesis 8-12
  He waited yet another seven days, and sent out the dove; and she didn’t return to him anymore.
 • en (YLT) Genesis 8-12
  And he stayeth yet other seven days, and sendeth forth the dove, and it added not to turn back unto him any more.
 • en (ASV) Genesis 8-12
  And he stayed yet other seven days, and sent forth the dove; and she returned not again unto him any more.
 • de 1 Mose 8-12
  Aber er harrte noch weiter sieben Tage und lie eine Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm.
 • dk 1 Mosebog 8-12
  Derp biede han syv Dage til, og da han s sendte Duen ud, kom den ikke mere tilbage til ham.
 • se 1 Mosebok 8-12
  Men han vntade nnu ytterligare sju dagar och lt s duvan ter flyga ut; d kom hon icke mer tillbaka till honom.
 • no 1 Mosebok 8-12
  Men han bidde ennu syv dager til; s sendte han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mere.
 • fi 1 Mooseksen 8-12
  Mutta hn odotti viel toiset seitsemn piv ja laski kyyhkysen lentoon, eik se en palannut hnen luoksensa.
 • hu 1 Mzes 8-12
  s ismt vrakozk mg msik ht napig, s kibocst a galambot, s az nem tre tbb hozz vissza.
 • al Zanafilla 8-12
  Ather priti shtat dit t tjera, pastaj e lshoi jasht pllumbin, por ky nuk u kthye m tek ai.
 • bg Битие 8-12
  След това той почака още седем дни, и изпрати гълъба; но той не се върна вече при него.
 • ua Буття 8-12
  І він зачекав іще других сім день, і голубку послав. І вже більше до нього вона не вернулась.
 • ru Бытие 8-12
  Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему.
 • cn 8-12
  他 又 等 了 七 天 , 放 出 鸽 子 去 , 鸽 子 就 不 再 回 来 了 。
 • hb בראשית 8-13
  וַֽ֠יְהִי בְּאַחַ֨ת וְשֵׁשׁ־מֵאֹ֜ות שָׁנָ֗ה בָּֽרִאשֹׁון֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ חָֽרְב֥וּ הַמַּ֖יִם מֵעַ֣ל הָאָ֑רֶץ וַיָּ֤סַרנֹ֨חַ֙ אֶת־מִכְסֵ֣ה הַתֵּבָ֔ה וַיַּ֕רְא וְהִנֵּ֥ה חָֽרְב֖וּ פְּנֵ֥י הָֽאֲדָמָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-13
  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνὶ καὶ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νωε, τοῦ πρώτου μηνός, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἀπεκάλυψεν Νωε τὴν στέγην τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησεν, καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
 • la genesis 8-13
  igitur sescentesimo primo anno primo mense prima die mensis inminutae sunt aquae super terram et aperiens Noe tectum arcae aspexit viditque quod exsiccata esset superficies terrae
 • it Genesi 8-13
  L'anno seicentouno della vita di No, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra; No tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta.
 • fr Gense 8-13
  L'an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient sch sur la terre. No ta la couverture de l'arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait sch.
 • es genesis 8-13
  Y sucedi que en el ao seiscientos y uno de No, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra y quit No la cubierta del arca, y mir, y he aqu que la faz de la tierra estaba enjuta.
 • en (DARBY) Genesis 8-13
  And it came to pass in the six hundred and first year, in the first [month], on the first of the month, that the waters were dried up from the earth. And Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the surface of the ground was dried.
 • en (DRA) Genesis 8-13
  Therefore in the six hundredth and first year, the first month, the first day of the month, the waters were lessened upon the earth, and Noe opening the covering of the ark, looked, and saw that the face of the earth was dried.
 • en (KJV) Genesis 8-13
  And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
 • en (WEB) Genesis 8-13
  In the six hundred first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from the earth. Noah removed the covering of the ship, and looked. He saw that the surface of the ground was dried.
 • en (YLT) Genesis 8-13
  And it cometh to pass in the six hundredth and first year, in the first [month], in the first of the month, the waters have been dried from off the earth; and Noah turneth aside the covering of the ark, and looketh, and lo, the face of the ground hath been dried.
 • en (ASV) Genesis 8-13
  And it came to pass in the six hundred and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dried.
 • de 1 Mose 8-13
  Im sechshundertundersten Jahr des Alters Noahs, am ersten Tage des ersten Monats vertrocknete das Gewsser auf Erden. Da tat Noah das Dach von dem Kasten und sah, da der Erdboden trocken war.
 • dk 1 Mosebog 8-13
  I Noas 601ste Lever p den frste Dag i den frste Mned var Vandet trret bort fra Jorden. Da tog Noa Dkket af Arken, og da han s sig om, se, da var Jordens Overflade tr.
 • se 1 Mosebok 8-13
  I det sexhundrafrsta ret, i frsta mnaden, p frsta dagen i mnaden, hade vattnet sinat bort ifrn jorden. D tog Noa av taket p arken och sg nu att marken var fri ifrn vatten.
 • no 1 Mosebok 8-13
  I det seks hundre og frste r, i den frste mned, p den frste dag i mneden, var vannet trket bort fra jorden. Da tok Noah taket av arken; og han s ut, og se, jorden var trr.
 • fi 1 Mooseksen 8-13
  Ja Nooan kuudentenasadantena yhdenten ikvuotena, vuoden ensimmisen kuukautena, kuukauden ensimmisen pivn, oli vesi kuivunut maan plt. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta oli kuivunut.
 • hu 1 Mzes 8-13
  s ln a hatszz egyedik esztendben, az els hnak els napjn, felszradnak a vizek a fldrl, s elfordt No a brka fedelt, s lt, hogy m megszikkadt a fldnek szne.
 • al Zanafilla 8-13
  N vitin e gjashtqindenjt t Noeut, gjat muajit t par, n ditn e par t muajit, ujrat ishin thar mbi tok; dhe Noeu e zbuloi arkn, vshtroi dhe ja q siprfaqja e toks ishte e that.
 • bg Битие 8-13
  В шестстотин и първата година на Ноевия живот , на първия ден от първия месец, водата пресъхна на земята; и Ной, като дигна покрива на ковчега, погледна, и, ето, повърхността на земята бе изсъхнала.
 • ua Буття 8-13
  І сталося, року шістсотого й першого, місяця першого, першого дня місяця висохла вода з-над землі. І Ной зняв даха ковчегу й побачив: аж ось висохла поверхня землі!
 • ru Бытие 8-13
  Шестьсот первого года к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли.
 • cn 8-13
  到 挪 亚 六 百 零 一 岁 , 正 月 初 一 日 , 地 上 的 水 都 乾 了 。 挪 亚 撤 去 方 舟 的 盖 观 看 , 便 见 地 面 上 乾 了 。
 • hb בראשית 8-14
  וּבַחֹ֨דֶשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י בְּשִׁבְעָ֧ה וְעֶשְׂרִ֛ים יֹ֖ום לַחֹ֑דֶשׁ יָבְשָׁ֖ה הָאָֽרֶץ׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-14
  ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐξηράνθη ἡ γῆ.
 • la genesis 8-14
  mense secundo septima et vicesima die mensis arefacta est terra
 • it Genesi 8-14
  Nel secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra fu asciutta.
 • fr Gense 8-14
  Le second mois, le vingt-septime jour du mois, la terre fut sche.
 • es genesis 8-14
  Y en el mes segundo, los veintisiete das del mes, se sec la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 8-14
  And in the second month, on the twenty-seventh day of the month, the earth was dry.
 • en (DRA) Genesis 8-14
  In the second month, the seven and twentieth day of the month, the earth was dried.
 • en (KJV) Genesis 8-14
  And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
 • en (WEB) Genesis 8-14
  In the second month, on the twenty-seventh day of the month, the earth was dry.
 • en (YLT) Genesis 8-14
  And in the second month, in the seven and twentieth day of the month, the earth hath become dry.
 • en (ASV) Genesis 8-14
  And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dry.
 • de 1 Mose 8-14
  Also ward die Erde ganz trocken am siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats.
 • dk 1 Mosebog 8-14
  P den syv og tyvende Dag i den anden Mned var Jorden tr.
 • se 1 Mosebok 8-14
  Och i andra mnaden, p tjugusjunde dagen i mnaden, var jorden alldeles torr.
 • no 1 Mosebok 8-14
  Og i den annen mned, p den syv og tyvende dag i mneden, var jorden aldeles trr.
 • fi 1 Mooseksen 8-14
  Ja toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenenten seitsemnten pivn, oli maa aivan kuiva.
 • hu 1 Mzes 8-14
  A msodik hnapban pedig, a hnak huszonhetedik napjn megszrada a fld.
 • al Zanafilla 8-14
  Dhe kshtu n muajin e dyt, n ditn e njzet e shtat t tij, toka ishte e that.
 • bg Битие 8-14
  А на двадесет и седмия ден от втория месец земята съвършено изсъхна.
 • ua Буття 8-14
  А місяця другого, двадцятого й сьомого дня місяця висохла земля.
 • ru Бытие 8-14
  И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла.
 • cn 8-14
  到 了 二 月 二 十 七 日 , 地 就 都 乾 了 。
 • hb בראשית 8-15
  וַיְדַבֵּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶל־נֹ֥חַ לֵאמֹֽר׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-15
  Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Νωε λέγων
 • la genesis 8-15
  locutus est autem Deus ad Noe dicens
 • it Genesi 8-15
  Dio ordin a No:
 • fr Gense 8-15
  Alors Dieu parla No, en disant:
 • es genesis 8-15
  Y habl Dios No diciendo:
 • en (DARBY) Genesis 8-15
  And God spoke to Noah, saying,
 • en (DRA) Genesis 8-15
  And God spoke to Noe, saying:
 • en (KJV) Genesis 8-15
  And God spake unto Noah, saying,
 • en (WEB) Genesis 8-15
  God spoke to Noah, saying,
 • en (YLT) Genesis 8-15
  And God speaketh unto Noah, saying, ‘Go out from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee;
 • en (ASV) Genesis 8-15
  And God spake unto Noah, saying,
 • de 1 Mose 8-15
  Da redete Gott mit Noah und sprach:
 • dk 1 Mosebog 8-15
  Da sagde Gud til Noa:
 • se 1 Mosebok 8-15
  D talade Gud till Noa och sade:
 • no 1 Mosebok 8-15
  Da talte Gud til Noah og sa:
 • fi 1 Mooseksen 8-15
  Ja Jumala puhui Nooalle sanoen:
 • hu 1 Mzes 8-15
  s szla az Isten Nonak, mondvn:
 • al Zanafilla 8-15
  Ather Perndia i foli Noeut, duke thn:
 • bg Битие 8-15
  Тогава говори Бог на Ноя, казвайки:
 • ua Буття 8-15
  І промовив Ноєві Господь, кажучи:
 • ru Бытие 8-15
  И сказал Бог Ною:
 • cn 8-15
  神 对 挪 亚 说 :
 • hb בראשית 8-16
  צֵ֖א מִן־הַתֵּבָ֑ה אַתָּ֕ה וְאִשְׁתְּךָ֛ וּבָנֶ֥יךָ וּנְשֵֽׁי־בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-16
  ῎Εξελθε ἐκ τῆς κιβωτοῦ, σὺ καὶ ἡ γυνή σου καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ
 • la genesis 8-16
  egredere de arca tu et uxor tua filii tui et uxores filiorum tuorum tecum
 • it Genesi 8-16
  Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te.
 • fr Gense 8-16
  Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
 • es genesis 8-16
  Sal del arca t, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
 • en (DARBY) Genesis 8-16
  Go out of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
 • en (DRA) Genesis 8-16
  Go out of the ark, thou and thy wife, thy sons, and the wives of thy sons with thee.
 • en (KJV) Genesis 8-16
  Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
 • en (WEB) Genesis 8-16
  “Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons’ wives with you.
 • en (YLT) Genesis 8-16
  every living thing that [is] with thee, of all flesh, among fowl, and among cattle, and among every creeping thing which is creeping on the earth, bring out with thee;
 • en (ASV) Genesis 8-16
  Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons? wives with thee.
 • de 1 Mose 8-16
  Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Shne und deiner Shne Weiber mit dir.
 • dk 1 Mosebog 8-16
  "G ud af Arken med din Hustru, dine Snner og dine Snnekoner
 • se 1 Mosebok 8-16
  G ut ur arken med din hustru och dina sner och dina sners hustrur.
 • no 1 Mosebok 8-16
  G ut av arken, du og din hustru og dine snner og dine snners hustruer med dig.
 • fi 1 Mooseksen 8-16
  "Lhde arkista, sin ja vaimosi, poikasi ja minisi sinun kanssasi.
 • hu 1 Mzes 8-16
  Menj ki a brkbl te s a te felesged, a te fiaid, s a te fiaid felesgei te veled.
 • al Zanafilla 8-16
  "Dil nga arka ti, gruaja jote, bijt e tu dhe grat e bijve t tu bashk me ty.
 • bg Битие 8-16
  Излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените им с тебе.
 • ua Буття 8-16
  Вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої.
 • ru Бытие 8-16
  выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою;
 • cn 8-16
  你 和 你 的 妻 子 、 儿 子 、 儿 妇 都 可 以 出 方 舟 。
 • hb בראשית 8-17
  כָּל־הַחַיָּ֨ה אֲשֶֽׁר־אִתְּךָ֜ מִכָּל־בָּשָׂ֗ר בָּעֹ֧וף וּבַבְּהֵמָ֛ה וּבְכָל־הָרֶ֛מֶשׂ הָרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָ֖רֶץהֹוצֵא אִתָּ֑ךְ וְשָֽׁרְצ֣וּ בָאָ֔רֶץ וּפָר֥וּ וְרָב֖וּ עַל־הָאָֽרֶץ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-17
  καὶ πάντα τὰ θηρία, ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ, καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ· καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς.
 • la genesis 8-17
  cuncta animantia quae sunt apud te ex omni carne tam in volatilibus quam in bestiis et in universis reptilibus quae reptant super terram educ tecum et ingredimini super terram crescite et multiplicamini super eam
 • it Genesi 8-17
  Tutti gli animali d'ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perch possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa.
 • fr Gense 8-17
  Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le btail et tous les reptiles qui rampent sur la terre: qu'ils se rpandent sur la terre, qu'ils soient fconds et multiplient sur la terre.
 • es genesis 8-17
  Todos los animales que estn contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacars contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplquense sobre la tierra.
 • en (DARBY) Genesis 8-17
  Bring forth with thee every animal which is with thee, of all flesh, fowl as well as cattle, and all the creeping things which creep on the earth, that they may swarm on the earth, and may be fruitful and multiply on the earth.
 • en (DRA) Genesis 8-17
  All living things that are with thee of all flesh, as well in fowls as in beasts, and all creeping things that creep upon the earth, bring out with thee, and go ye upon the earth: increase and multiply upon it.
 • en (KJV) Genesis 8-17
  Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
 • en (WEB) Genesis 8-17
  Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, including birds, livestock, and every creeping thing that creeps on the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply on the earth.”
 • en (YLT) Genesis 8-17
  and they have teemed in the earth, and been fruitful, and have multiplied on the earth.'
 • en (ASV) Genesis 8-17
  Bring forth with thee every living thing that is with thee of all flesh, both birds, and cattle, and every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
 • de 1 Mose 8-17
  Allerlei Getier, das bei dir ist, von allerlei Fleisch, an Vgeln, an Vieh und an allerlei Gewrm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, da sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden.
 • dk 1 Mosebog 8-17
  og for alle Dyr, der er hos dig, alt Kd, Fugle, Kvg og alt Kryb, der kryber p Jorden, ud med dig, at de kan vrimle p Jorden og blive frugtbare og mangfoldige p Jorden!"
 • se 1 Mosebok 8-17
  Alla djur som du har hos dig, vad slags ktt det vara m, bde fglar och fyrfotadjur och alla krldjur som rra sig p jorden, skall du lta g ut med dig, fr att de m vxa till p jorden och vara fruktsamma och frka sig p jorden.
 • no 1 Mosebok 8-17
  Alle de dyr som er hos dig, alt kjd, bde fuglene og feet og alt krypet som rrer sig p jorden, skal du fre ut med dig, og de skal vrimle p jorden og vre fruktbare og bli mange p jorden.
 • fi 1 Mooseksen 8-17
  Ja kaikki elimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaelimet ja kaikki matelijat, jotka maan pll matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niit viliskn maassa, ja ne olkoot hedelmlliset ja lisntykt maan pll."
 • hu 1 Mzes 8-17
  Minden vadat, mely veled van, minden testbl, madarat, barmot, s minden fldn cssz-msz llatot vgy ki magaddal, hogy nyzsgjenek a fldn, szaporodjanak s sokasodjanak a fldn.
 • al Zanafilla 8-17
  Nxirr me vete tr kafsht q jan bashk me ty, t do mishi q t jen: zogj, bagti dhe tr rrshqanort q zvarriten mbi tok, me qllim q t rriten shum mbi tok dhe t jen pjellor e t shumohen mbi tok".
 • bg Битие 8-17
  Изведи със себе си всичко живо от всяка твар, що е с тебе,- птици, добитък и всичките животни които пълзят по земята, за да се разплодяват по земята, да раждат и да се умножават по земята.
 • ua Буття 8-17
  Кожну звірину, що з тобою вона, від кожного тіла з-посеред птаства, і з-посеред скотини, і з-посеред усіх плазунів, що плазують по землі, повиводь із собою. І хай рояться вони на землі, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються.
 • ru Бытие 8-17
  выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.
 • cn 8-17
  在 你 那 里 凡 有 血 肉 的 活 物 , 就 是 飞 鸟 、 牲 畜 , 和 一 切 爬 在 地 上 的 昆 虫 , 都 要 带 出 来 , 叫 他 在 地 上 多 多 滋 生 , 大 大 兴 旺 。
 • hb בראשית 8-18
  וַיֵּ֖צֵא־נֹ֑חַ וּבָנָ֛יו וְאִשְׁתֹּ֥ו וּנְשֵֽׁי־בָנָ֖יו אִתֹּֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-18
  καὶ ἐξῆλθεν Νωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ,
 • la genesis 8-18
  egressus est ergo Noe et filii eius uxor illius et uxores filiorum eius cum eo
 • it Genesi 8-18
  No usc con i figli, la moglie e le mogli dei figli.
 • fr Gense 8-18
  Et No sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.
 • es genesis 8-18
  Entonces sali No, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con l.
 • en (DARBY) Genesis 8-18
  And Noah went out, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him.
 • en (DRA) Genesis 8-18
  So Noe went out, he and his sons: his wife, and the wives of his sons with him.
 • en (KJV) Genesis 8-18
  And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
 • en (WEB) Genesis 8-18
  Noah went out, with his sons, his wife, and his sons’ wives with him.
 • en (YLT) Genesis 8-18
  And Noah goeth out, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him;
 • en (ASV) Genesis 8-18
  And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons? wives with him:
 • de 1 Mose 8-18
  Also ging Noah heraus mit seinen Shnen und seinem Weibe und seiner Shne Weibern,
 • dk 1 Mosebog 8-18
  Da gik Noa ud med sine Snner, sin Hustru og sine Snnekoner;
 • se 1 Mosebok 8-18
  S gick d Noa ut med sina sner och sin hustru och sina sners hustrur.
 • no 1 Mosebok 8-18
  S gikk han ut, og hans snner og hans hustru og hans snners hustruer med ham.
 • fi 1 Mooseksen 8-18
  Ja Nooa ja hnen poikansa, vaimonsa ja minins hnen kanssaan lhtivt ulos,
 • hu 1 Mzes 8-18
  Kimne azrt No s az fiai, az felesge, s az fiainak felesgei vele.
 • al Zanafilla 8-18
  Kshtu Noeu doli me bijt e tij, me gruan e tij dhe me grat e bijve t tij.
 • bg Битие 8-18
  Ной излезе, и с него синовете му, жена му и снахите му;
 • ua Буття 8-18
  І вийшов Ной, а з ним сини його, і жінка його, і невістки його.
 • ru Бытие 8-18
  И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним;
 • cn 8-18
  於 是 挪 亚 和 他 的 妻 子 、 儿 子 、 儿 妇 都 出 来 了 。
 • hb בראשית 8-19
  כָּל־הַֽחַיָּ֗ה כָּל־הָרֶ֨מֶשׂ֙ וְכָל־הָעֹ֔וף כֹּ֖ל רֹומֵ֣שׂ עַל־הָאָ֑רֶץ לְמִשְׁפְּחֹ֣תֵיהֶ֔ם יָצְא֖וּ מִן־הַתֵּבָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-19
  καὶ πάντα τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πᾶν πετεινὸν καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς κιβωτοῦ.
 • la genesis 8-19
  sed et omnia animantia iumenta et reptilia quae repunt super terram secundum genus suum arcam egressa sunt
 • it Genesi 8-19
  Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca.
 • fr Gense 8-19
  Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espces, sortirent de l'arche.
 • es genesis 8-19
  Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra segn sus especies, salieron del arca.
 • en (DARBY) Genesis 8-19
  All the animals, all the creeping things, and all the fowl - everything that moves on the earth, after their kinds, went out of the ark.
 • en (DRA) Genesis 8-19
  And all living things, and cattle, and creeping things that creep upon the earth, according to their kinds, went out of the ark.
 • en (KJV) Genesis 8-19
  Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
 • en (WEB) Genesis 8-19
  Every animal, every creeping thing, and every bird, whatever moves on the earth, after their families, went out of the ship.
 • en (YLT) Genesis 8-19
  every beast, every creeping thing, and every fowl; every creeping thing on the earth, after their families, have gone out from the ark.
 • en (ASV) Genesis 8-19
  every beast, every creeping thing, and every bird, whatsoever moveth upon the earth, after their families, went forth out of the ark.
 • de 1 Mose 8-19
  dazu allerlei Getier, allerlei Gewrm, allerlei Vgel und alles, was auf Erden kriecht; das ging aus dem Kasten, ein jegliches mit seinesgleichen.
 • dk 1 Mosebog 8-19
  og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber p Jorden, efter deres Slgter, gik ud af Arken.
 • se 1 Mosebok 8-19
  Och alla fyrfotadjur, alla krldjur och alla fglar, alla slags djur som rra sig p jorden, gingo ut ur arken, efter sina slkten.
 • no 1 Mosebok 8-19
  Alle dyrene, alt krypet og alle fuglene, alt som rrer sig p jorden, gikk ut av arken, hvert efter sitt slag.
 • fi 1 Mooseksen 8-19
  niin mys kaikki metselimet, kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki, mik liikkuu maan pll, lhtivt arkista suvuittain.
 • hu 1 Mzes 8-19
  Minden llat, minden cssz-msz, minden madr, minden a mi mozog a fldn, kijve a brkbl az neme szerint.
 • al Zanafilla 8-19
  T gjitha kafsht, t gjith rrshqanort, t gjith zogjt, gjthka lviz mbi tok, simbas familjeve t tyre, doln nga arka.
 • bg Битие 8-19
  излязоха от ковчега и всичките животни, всичките птици, всичко, що се движи по земята според родовете си.
 • ua Буття 8-19
  Кожна звірина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі, за родами їхніми вийшли з ковчегу вони.
 • ru Бытие 8-19
  все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега.
 • cn 8-19
  一 切 走 兽 、 昆 虫 、 飞 鸟 , 和 地 上 所 有 的 动 物 , 各 从 其 类 , 也 都 出 了 方 舟 。
 • hb בראשית 8-20
  וַיִּ֥בֶן נֹ֛חַ מִזְבֵּ֖חַ לַֽיהוָ֑ה וַיִּקַּ֞ח מִכֹּ֣ל׀ הַבְּהֵמָ֣ה הַטְּהֹורָ֗ה וּמִכֹּל֙ הָעֹ֣וף הַטָּהֹ֔ר וַיַּ֥עַל עֹלֹ֖תבַּמִּזְבֵּֽחַ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-20
  καὶ ᾠκοδόμησεν Νωε θυσιαστήριον τῷ θεῷ καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαρπώσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.
 • la genesis 8-20
  aedificavit autem Noe altare Domino et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis obtulit holocausta super altare
 • it Genesi 8-20
  Allora No edific un altare al Signore; prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offr olocausti sull'altare.
 • fr Gense 8-20
  No btit un autel l'ternel; il prit de toutes les btes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
 • es genesis 8-20
  Y edific No un altar Jehov y tom de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreci holocausto en el altar.
 • en (DARBY) Genesis 8-20
  And Noah built an altar to Jehovah; and took of every clean animal, and of all clean fowl, and offered up burnt-offerings on the altar.
 • en (DRA) Genesis 8-20
  And Noe built an altar unto the Lord: and taking of all cattle and fowls that were clean, offered holocausts upon the altar.
 • en (KJV) Genesis 8-20
  And Noah builded an altar unto the Lord; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
 • en (WEB) Genesis 8-20
  Noah built an altar to Yahweh, and took of every clean animal, and of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar.
 • en (YLT) Genesis 8-20
  And Noah buildeth an altar to Jehovah, and taketh of every clean beast, and of every clean fowl, and causeth burnt-offerings to ascend on the altar;
 • en (ASV) Genesis 8-20
  And Noah builded an altar unto Jehovah, and took of every clean beast, and of every clean bird, and offered burnt-offerings on the altar.
 • de 1 Mose 8-20
  Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflgel und opferte Brandopfer auf dem Altar.
 • dk 1 Mosebog 8-20
  Derp byggede Noa Herren et Alter og tog nogle af alle de rene Dyr og Fugle og ofrede Brndofre p Alteret.
 • se 1 Mosebok 8-20
  Och Noa byggde ett altare t HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fglar och offrade brnnoffer p altaret.
 • no 1 Mosebok 8-20
  Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av alle de rene fugler og ofret brennoffer p alteret.
 • fi 1 Mooseksen 8-20
  Ja Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaelimi ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla.
 • hu 1 Mzes 8-20
  s oltrt pte No az rnak, s vn minden tiszta llatbl s minden tiszta madrbl, s ldozk gldozattal az oltron.
 • al Zanafilla 8-20
  Ather Noeu ndrtoi nj altar pr Zotin, mori nga do lloj kafshsh dhe zogjsh t pastr dhe ofroi fli mbi altarin.
 • bg Битие 8-20
  И Ной издигна олтар на Господа; и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица, та ги принесе за всеизгаряне на олтара;
 • ua Буття 8-20
  І збудував Ной жертівника Господеві. І взяв він із кожної чистої худоби й з кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення.
 • ru Бытие 8-20
  И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике.
 • cn 8-20
  挪 亚 为 耶 和 华 筑 了 一 座 坛 , 拿 各 类 洁 净 的 牲 畜 、 飞 鸟 献 在 坛 上 为 燔 祭 。
 • hb בראשית 8-21
  וַיָּ֣רַח יְהוָה֮ אֶת־רֵ֣יחַ הַנִּיחֹחַ֒ וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־לִבֹּ֗ו לֹֽא־אֹ֠סִף לְקַלֵּ֨ל עֹ֤וד אֶת־הָֽאֲדָמָה֙בַּעֲב֣וּר הָֽאָדָ֔ם כִּ֠י יֵ֣צֶר לֵ֧ב הָאָדָ֛ם רַ֖ע מִנְּעֻרָ֑יו וְלֹֽא־אֹסִ֥ף עֹ֛וד לְהַכֹּ֥ות אֶת־כָּל־חַ֖י כַּֽאֲשֶׁ֥רעָשִֽׂיתִי׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-21
  καὶ ὠσφράνθη κύριος ὁ θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς διανοηθείς Οὐ προσθήσω ἔτι τοῦ καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος· οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼς ἐποίησα.
 • la genesis 8-21
  odoratusque est Dominus odorem suavitatis et ait ad eum nequaquam ultra maledicam terrae propter homines sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adulescentia sua non igitur ultra percutiam omnem animantem sicut feci
 • it Genesi 8-21
  Il Signore ne odor la soave fragranza e pens: Non maledir pi il suolo a causa dell'uomo, perch l'istinto del cuore umano incline al male fin dalla adolescenza; n colpir pi ogni essere vivente come ho fatto.
 • fr Gense 8-21
  L'ternel sentit une odeur agrable, et l'ternel dit en son coeur: Je ne maudirai plus la terre, cause de l'homme, parce que les penses du coeur de l'homme sont mauvaises ds sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait.
 • es genesis 8-21
  Y percibi Jehov olor de suavidad; y dijo Jehov en su corazn: No tornar ms maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazn del hombre es malo desde su juventud: ni volver ms destruir todo viviente, como he hecho.
 • en (DARBY) Genesis 8-21
  And Jehovah smelled the sweet odour. And Jehovah said in his heart, I will no more henceforth curse the ground on account of Man, for the thought of Man's heart is evil from his youth; and I will no more smite every living thing, as I have done.
 • en (DRA) Genesis 8-21
  And the Lord smelled a sweet savour, and said: I will no more curse the earth for the sake of man: for the imagination and thought of man's heart are prone to evil from his youth: therefore I will no more destroy every living soul as I have done.
 • en (KJV) Genesis 8-21
  And the Lord smelled a sweet savour; and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
 • en (WEB) Genesis 8-21
  Yahweh smelled the pleasant aroma. Yahweh said in his heart, “I will not again curse the ground any more for man’s sake because the imagination of man’s heart is evil from his youth. I will never again strike every living thing, as I have done.
 • en (YLT) Genesis 8-21
  and Jehovah smelleth the sweet fragrance, and Jehovah saith unto His heart, ‘I continue not to disesteem any more the ground because of man, though the imagination of the heart of man [is] evil from his youth; and I continue not to smite any more all living, as I have done;
 • en (ASV) Genesis 8-21
  And Jehovah smelled the sweet savor; and Jehovah said in his heart, I will not again curse the ground any more for man?s sake, for that the imagination of man?s heart is evil from his youth; neither will I again smite any more everything living, as I have done.
 • de 1 Mose 8-21
  Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten des menschlichen Herzens ist bse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.
 • dk 1 Mosebog 8-21
  Og da Herren indndede den liflige Duft, sagde han til sig selv: "Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgre alt, hvad der lever, sledes som jeg nu har gjort!
 • se 1 Mosebok 8-21
  Nr HERREN knde den vlbehagliga lukten, sade han vid sig sjlv: Jag skall hrefter icke mer frbanna marken fr mnniskans skull, eftersom ju mnniskans hjrtas uppst r ont allt ifrn ungdomen. Och jag skall hrefter icke mer drpa allt levande, ssom jag nu har gjort.
 • no 1 Mosebok 8-21
  Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.
 • fi 1 Mooseksen 8-21
  Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydmessns: "En min koskaan en kiroa maata ihmisen thden; sill ihmisen sydmen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enk min koskaan en tuhoa kaikkea, mik el, niinkuin nyt olen tehnyt.
 • hu 1 Mzes 8-21
  s megrez az r a kedves illatot, s monda az r az szvben: Nem tkozom meg tbb a fldet az emberrt, mert az ember szvnek gondolatja gonosz az ifjsgtl fogva; s tbb nem vesztem el mind az l llatot, mint cselekedtem.
 • al Zanafilla 8-21
  Dhe Zoti ndjeu nj er t kndshme dhe ai tha n zemr t vet: "Un nuk do ta mallkoj m tokn pr shkak t njeriut, sepse synimet e zemrs s njeriut jan t kqija qysh n fmijrin e tij; dhe nuk do t godas m do gjalles, si kam br.
 • bg Битие 8-21
  и Господ помириса сладко благоухание; и рече Господ в сърцето Си: Не ще проклинам вече земята, поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо както сторих.
 • ua Буття 8-21
  І почув Господь пахощі любі, і в серці Своєму промовив: Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не вбиватиму всього живого, як то Я вчинив був.
 • ru Бытие 8-21
  И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого--зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал:
 • cn 8-21
  耶 和 华 闻 那 馨 香 之 气 , 就 心 里 说 : 我 不 再 因 人 的 缘 故 咒 诅 地 ( 人 从 小 时 心 里 怀 着 恶 念 ) , 也 不 再 按 着 我 才 行 的 灭 各 种 的 活 物 了 。
 • hb בראשית 8-22
  עֹ֖ד כָּל־יְמֵ֣י הָאָ֑רֶץ זֶ֡רַע וְ֠קָצִיר וְקֹ֨ר וָחֹ֜ם וְקַ֧יִץ וָחֹ֛רֶף וְיֹ֥ום וָלַ֖יְלָה לֹ֥א יִשְׁבֹּֽתוּ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 8-22
  πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς σπέρμα καὶ θερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα, θέρος καὶ ἔαρ ἡμέραν καὶ νύκτα οὐ καταπαύσουσιν.
 • la genesis 8-22
  cunctis diebus terrae sementis et messis frigus et aestus aestas et hiemps nox et dies non requiescent
 • it Genesi 8-22
  Finch durer la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno.
 • fr Gense 8-22
  Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l't et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
 • es genesis 8-22
  Todava sern todos los tiempos de la tierra; la sementera y la siega, y el fro y calor, verano invierno, y da y noche, no cesarn.
 • en (DARBY) Genesis 8-22
  Henceforth, all the days of the earth, seed [time] and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, shall not cease.
 • en (DRA) Genesis 8-22
  All the days of the earth, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, night and day, shall not cease.
 • en (KJV) Genesis 8-22
  While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
 • en (WEB) Genesis 8-22
  While the earth remains, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night will not cease.”
 • en (YLT) Genesis 8-22
  during all days of the earth, seed-time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, do not cease.'
 • en (ASV) Genesis 8-22
  While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
 • de 1 Mose 8-22
  Solange die Erde steht, soll nicht aufhren Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
 • dk 1 Mosebog 8-22
  Herefter skal, s lnge Jorden str, Sd og Hst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophre!"
 • se 1 Mosebok 8-22
  S lnge jorden bestr, skola hrefter sdd och skrd, kld och vrme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphra.
 • no 1 Mosebok 8-22
  Herefter skal, s lenge jorden str, sd og hst, og frost og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri hre op.
 • fi 1 Mooseksen 8-22
  Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvminen eik leikkaaminen, ei vilu eik helle, ei kes eik talvi, ei piv eik y."
 • hu 1 Mzes 8-22
  Ennekutnna mg a fld lszen, vets s arats, hideg s meleg, nyr s tl, nap s jszaka meg nem sznnek.
 • al Zanafilla 8-22
  Deri sa t jet toka, nuk do t pushojn kurr s ekzistuari mbjellja dhe korrja, t ftohtit dhe t nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata.
 • bg Битие 8-22
  Догде съществува земята, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.
 • ua Буття 8-22
  Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо й зима, і день та ніч не припиняться!
 • ru Бытие 8-22
  впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
 • cn 8-22
  地 还 存 留 的 时 候 , 稼 穑 、 寒 暑 、 冬 夏 、 昼 夜 就 永 不 停 息 了 。
 • <<< List home >>>