Genesis 05

 • hb בראשית 5-1
  זֶ֣ה סֵ֔פֶר תֹּולְדֹ֖ת אָדָ֑ם בְּיֹ֗ום בְּרֹ֤א אֱלֹהִים֙ אָדָ֔ם בִּדְמ֥וּת אֱלֹהִ֖ים עָשָׂ֥ה אֹתֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-1
  Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Αδαμ, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν·
 • la genesis 5-1
  hic est liber generationis Adam in die qua creavit Deus hominem ad similitudinem Dei fecit illum
 • it Genesi 5-1
  Questo č il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creň l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio;
 • fr Genčse 5-1
  Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit ŕ la ressemblance de Dieu.
 • es genesis 5-1
  ESTE es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo;
 • en (DARBY) Genesis 5-1
  This is the book of Adam's generations. In the day that God created man, in the likeness of God made he him.
 • en (DRA) Genesis 5-1
  This is the book of the generation of Adam. In the day that God created man, he made him to the likeness of God.
 • en (KJV) Genesis 5-1
  This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
 • en (WEB) Genesis 5-1
  This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, he made him in God?s likeness.
 • en (YLT) Genesis 5-1
  This [is] an account of the births of Adam: In the day of God's preparing man, in the likeness of God He hath made him;
 • en (ASV) Genesis 5-1
  This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
 • de 1 Mose 5-1
  Dies ist das Buch von des Menschen Geschlecht. Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes;
 • dk 1 Mosebog 5-1
  Dette er Adams Slćgtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede;
 • se 1 Mosebok 5-1
  Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.
 • no 1 Mosebok 5-1
  Dette er boken om Adams ćtt: Pĺ den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.
 • fi 1 Mooseksen 5-1
  Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi.
 • hu 1 Mózes 5-1
  Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.
 • al Zanafilla 5-1
  Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.
 • bg Битие 5-1
  Ето списъкът
 • ua Буття 5-1
  Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, Він її вчинив на подобу Божу.
 • ru Бытие 5-1
  Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его,
 • cn 5-1
  亚 当 的 後 代 记 在 下 面 。 〈 当 神 造 人 的 日 子 , 是 照 着 自 己 的 样 式 造 的 ,
 • hb בראשית 5-2
  זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בְּרָאָ֑ם וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָ֗ם וַיִּקְרָ֤א אֶת־שְׁמָם֙ אָדָ֔ם בְּיֹ֖ום הִבָּֽרְאָֽם׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-2
  ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Αδαμ, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς.
 • la genesis 5-2
  masculum et feminam creavit eos et benedixit illis et vocavit nomen eorum Adam in die qua creati sunt
 • it Genesi 5-2
  maschio e femmina li creň, li benedisse e li chiamň uomini quando furono creati.
 • fr Genčse 5-2
  Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés.
 • es genesis 5-2
  Varón y hembra los crió; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que fueron criados.
 • en (DARBY) Genesis 5-2
  Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
 • en (DRA) Genesis 5-2
  He created them male and female; and blessed them: and called their name Adam, in the day when they were created.
 • en (KJV) Genesis 5-2
  Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
 • en (WEB) Genesis 5-2
  He created them male and female, and blessed them. On the day they were created, he named them ?Adam?.
 • en (YLT) Genesis 5-2
  a male and a female He hath prepared them, and He blesseth them, and calleth their name Man, in the day of their being prepared.
 • en (ASV) Genesis 5-2
  male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
 • de 1 Mose 5-2
  und schuf sie einen Mann und ein Weib und segnete sie und hieß ihren Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden.
 • dk 1 Mosebog 5-2
  som Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet "Menneske", da de blev skabt.
 • se 1 Mosebok 5-2
  Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.
 • no 1 Mosebok 5-2
  Til mann og kvinne skapte han dem; og han velsignet dem og gav dem navnet menneske pĺ den dag de blev skapt.
 • fi 1 Mooseksen 5-2
  Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.
 • hu 1 Mózes 5-2
  Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.
 • al Zanafilla 5-2
  Ai i krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u dha emrin njeri, ditën që u krijuan.
 • bg Битие 5-2
  създаде ги мъж и жена, благослови ги, и наименува ги Човек, в деня когато бяха създадени.
 • ua Буття 5-2
  Чоловіком і жінкою Він їх створив, і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав Він їхнє ймення: Людина.
 • ru Бытие 5-2
  мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их.
 • cn 5-2
  并 且 造 男 造 女 。 在 他 们 被 造 的 日 子 , 神 赐 福 给 他 们 , 称 他 们 为 人 。 〉
 • hb בראשית 5-3
  וַֽיְחִ֣י אָדָ֗ם שְׁלֹשִׁ֤ים וּמְאַת֙ שָׁנָ֔ה וַיֹּ֥ולֶד בִּדְמוּתֹ֖ו כְּצַלְמֹ֑ו וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמֹ֖ו שֵֽׁת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-3
  ἔζησεν δὲ Αδαμ διακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ.
 • la genesis 5-3
  vixit autem Adam centum triginta annis et genuit ad similitudinem et imaginem suam vocavitque nomen eius Seth
 • it Genesi 5-3
  Adamo aveva centotrenta anni quando generň a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamň Set.
 • fr Genčse 5-3
  Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils ŕ sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth.
 • es genesis 5-3
  Y vivió Adam ciento y treinta ańos, y engendró un hijo á su semejanza, conforme á su imagen, y llamó su nombre Seth.
 • en (DARBY) Genesis 5-3
  And Adam lived a hundred and thirty years, and begot [a son] in his likeness, after his image, and called his name Seth.
 • en (DRA) Genesis 5-3
  And Adam lived a hundred and thirty years, and begot a son to his own image and likeness, and called his name Seth.
 • en (KJV) Genesis 5-3
  And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth:
 • en (WEB) Genesis 5-3
  Adam lived one hundred thirty years, and became the father of a son in his own likeness, after his image, and named him Seth.
 • en (YLT) Genesis 5-3
  And Adam liveth an hundred and thirty years, and begetteth [a son] in his likeness, according to his image, and calleth his name Seth.
 • en (ASV) Genesis 5-3
  And Adam lived a hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
 • de 1 Mose 5-3
  Und Adam war hundertunddreißig Jahre alt und zeugte einen Sohn, der seinem Bild ähnlich war und hieß ihn Seth
 • dk 1 Mosebog 5-3
  Da Adam havde levet i I30 Ĺr, avlede han en Sřn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set;
 • se 1 Mosebok 5-3
  När Adam var ett hundra trettio ĺr gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.
 • no 1 Mosebok 5-3
  Da Adam var hundre og tretti ĺr gammel, fikk han en sřnn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.
 • fi 1 Mooseksen 5-3
  Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet.
 • hu 1 Mózes 5-3
  Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze [fiat] az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.
 • al Zanafilla 5-3
  Adami jetoi njëqind e tridhjetë vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij dhe e quajti Seth.
 • bg Битие 5-3
  Адам живя сто и тридесет години, и роди син по свое подобие по своя образ и наименува го Сит.
 • ua Буття 5-3
  І жив Адам сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому: Сиф.
 • ru Бытие 5-3
  Адам жил сто тридцать лет и родил [сына] по подобию своему по образу своему, и нарек ему имя: Сиф.
 • cn 5-3
  亚 当 活 到 一 百 三 十 岁 , 生 了 一 个 儿 子 , 形 像 样 式 和 自 己 相 似 , 就 给 他 起 名 叫 塞 特 。
 • hb בראשית 5-4
  וַיִּֽהְי֣וּ יְמֵי־אָדָ֗ם אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־שֵׁ֔ת שְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ת שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-4
  ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Αδαμ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σηθ ἑπτακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-4
  et facti sunt dies Adam postquam genuit Seth octingenti anni genuitque filios et filias
 • it Genesi 5-4
  Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora ottocento anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-4
  Les jours d'Adam, aprčs la naissance de Seth, furent de huit cents ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-4
  Y fueron los días de Adam, después que engendró á Seth, ochocientos ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-4
  And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years; and he begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-4
  And the days of Adam, after he begot Seth, were eight hundred years: and he begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-4
  And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-4
  The days of Adam after he became the father of Seth were eight hundred years, and he became the father of other sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-4
  And the days of Adam after his begetting Seth are eight hundred years, and he begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-4
  and the days of Adam after he begat Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters.
 • de 1 Mose 5-4
  und lebte darnach achthundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-4
  og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-4
  Och sedan Adam hade fött Set, levde han ĺtta hundra ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-4
  Og efterat Adam hadde fĺtt Set, levde han ennu ĺtte hundre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-4
  Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-4
  És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-4
  Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija.
 • bg Битие 5-4
  А откак роди Сита, дните на Адама станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-4
  І було Адамових днів по тому, як він Сифа породив, вісім сотень літ. І породив він синів і дочок.
 • ru Бытие 5-4
  Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей.
 • cn 5-4
  亚 当 生 塞 特 之 後 , 又 在 世 八 百 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-5
  וַיִּֽהְי֞וּ כָּל־יְמֵ֤י אָדָם֙ אֲשֶׁר־חַ֔י תְּשַׁ֤ע מֵאֹות֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-5
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Αδαμ, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-5
  et factum est omne tempus quod vixit Adam anni nongenti triginta et mortuus est
 • it Genesi 5-5
  L'intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-5
  Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-5
  Y fueron todos los días que vivió Adam novecientos y treinta ańos, y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-5
  And all the days of Adam that he lived were nine hundred and thirty years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-5
  And all the time that Adam lived came to nine hundred and thirty years, and he died.
 • en (KJV) Genesis 5-5
  And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-5
  All the days that Adam lived were nine hundred thirty years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-5
  And all the days of Adam which he lived are nine hundred and thirty years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-5
  And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
 • de 1 Mose 5-5
  daß sein ganzes Alter ward neunhundertunddreißig Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-5
  sĺledes blev hans fulde Levetid 930 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-5
  Alltsĺ blev Adams hela levnadsĺlder nio hundra trettio ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-5
  Og alle Adams levedager blev ni hundre og tretti ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-5
  Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-5
  És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-5
  Kështu Adami jetoi gjithsej nëntëqind e tridhjetë vjet; pastaj vdiq.
 • bg Битие 5-5
  А всичките дни на Адама колкото живя станаха деветстотин и тридесет години; и умря.
 • ua Буття 5-5
  А всіх Адамових днів було, які жив, дев'ять сотень літ і тридцять літ. Та й помер він.
 • ru Бытие 5-5
  Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер.
 • cn 5-5
  亚 当 共 活 了 九 百 三 十 岁 就 死 了 。
 • hb בראשית 5-6
  וַֽיְחִי־שֵׁ֕ת חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־אֱנֹֽושׁ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-6
  ῎Εζησεν δὲ Σηθ διακόσια καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενως.
 • la genesis 5-6
  vixit quoque Seth centum quinque annos et genuit Enos
 • it Genesi 5-6
  Set aveva centocinque anni quando generň Enos;
 • fr Genčse 5-6
  Seth, âgé de cent cinq ans, engendra énosch.
 • es genesis 5-6
  Y vivió Seth ciento y cinco ańos, y engendró á Enós.
 • en (DARBY) Genesis 5-6
  And Seth lived a hundred and five years, and begot Enosh.
 • en (DRA) Genesis 5-6
  Seth also lived a hundred and five years, and begot Enos.
 • en (KJV) Genesis 5-6
  And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:
 • en (WEB) Genesis 5-6
  Seth lived one hundred five years, then became the father of Enosh.
 • en (YLT) Genesis 5-6
  And Seth liveth an hundred and five years, and begetteth Enos.
 • en (ASV) Genesis 5-6
  And Seth lived a hundred and five years, and begat Enosh:
 • de 1 Mose 5-6
  Seth war hundertundfünf Jahre alt und zeugte Enos
 • dk 1 Mosebog 5-6
  Da Set havde levet 105 Ĺr, avlede han Enosj;
 • se 1 Mosebok 5-6
  När Set var ett hundra fem ĺr gammal, födde han Enos.
 • no 1 Mosebok 5-6
  Da Set var hundre og fem ĺr gammel, fikk han sřnnen Enos.
 • fi 1 Mooseksen 5-6
  Kun Seet oli sadan viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Enos.
 • hu 1 Mózes 5-6
  Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
 • al Zanafilla 5-6
  Sethi jetoi njëqind e pesë vjet dhe i lindi Enoshi.
 • bg Битие 5-6
  Сит живя сто и пет години и роди Еноса.
 • ua Буття 5-6
  І жив Сиф сто літ і п'ять літ, та й породив він Еноша.
 • ru Бытие 5-6
  Сиф жил сто пять лет и родил Еноса.
 • cn 5-6
  塞 特 活 到 一 百 零 五 岁 , 生 了 以 挪 士 。
 • hb בראשית 5-7
  וַֽיְחִי־שֵׁ֗ת אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־אֱנֹ֔ושׁ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-7
  καὶ ἔζησεν Σηθ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενως ἑπτακόσια καὶ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-7
  vixitque Seth postquam genuit Enos octingentis septem annis genuitque filios et filias
 • it Genesi 5-7
  dopo aver generato Enos, Set visse ancora ottocentosette anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-7
  Seth vécut, aprčs la naissance d'énosch, huit cent sept ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-7
  Y vivió Seth, después que engendró á Enós, ochocientos y siete ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-7
  And Seth lived after he had begotten Enosh eight hundred and seven years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-7
  And Seth lived after he begot Enos, eight hundred and seven years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-7
  And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-7
  Seth lived after he became the father of Enosh eight hundred seven years, and became the father of other sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-7
  And Seth liveth after his begetting Enos eight hundred and seven years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-7
  and Seth lived after he begat Enosh eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-7
  und lebte darnach achthundertundsieben Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-7
  og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-7
  Och sedan Set hade fött Enos, levde han ĺtta hundra sju ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-7
  Og efterat Set hadde fĺtt Enos, levde han ennu ĺtte hundre og syv ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-7
  Ja Seet eli Enoksen syntymän jälkeen kahdeksansataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-7
  És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-7
  Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi tetëqind e shtatë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
 • bg Битие 5-7
  А откак роди Еноса, Сит живя осемстотин и седем години и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-7
  І жив Сиф по тому, як Еноша породив, вісім сотень літ і сім літ. І породив він синів і дочок.
 • ru Бытие 5-7
  По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-7
  塞 特 生 以 挪 士 之 後 , 又 活 了 八 百 零 七 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-8
  וַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵי־שֵׁ֔ת שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-8
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Σηθ ἐννακόσια καὶ δώδεκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-8
  et facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim annorum et mortuus est
 • it Genesi 5-8
  L'intera vita di Set fu di novecentododici anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-8
  Tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-8
  Y fueron todos los días de Seth novecientos y doce ańos; y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-8
  And all the days of Seth were nine hundred and twelve years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-8
  And all the days of Seth were nine hundred and twelve years, and he died.
 • en (KJV) Genesis 5-8
  And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-8
  All of the days of Seth were nine hundred twelve years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-8
  And all the days of Seth are nine hundred and twelve years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-8
  and all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
 • de 1 Mose 5-8
  daß sein ganzes Alter ward neunhundertundzwölf Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-8
  sĺledes blev Sets fulde Levetid 912 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-8
  Alltsĺ blev Sets hela ĺlder nio hundra tolv ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-8
  Og alle Sets dager blev ni hundre og tolv ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-8
  Niin oli Seetin koko elinaika yhdeksänsataa kaksitoista vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-8
  És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-8
  Kështu tërë koha që Sethi jetoi qe nëntëqind e dymbëdhjetë vjet; pastaj vdiq.
 • bg Битие 5-8
  И всичките дни на Сита станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.
 • ua Буття 5-8
  А були всі дні Сифові дев'ять сотень літ і дванадцять літ.
 • ru Бытие 5-8
  Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер.
 • cn 5-8
  塞 特 共 活 了 九 百 一 十 二 岁 就 死 了 。
 • hb בראשית 5-9
  וַֽיְחִ֥י אֱנֹ֖ושׁ תִּשְׁעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־קֵינָֽן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-9
  Καὶ ἔζησεν Ενως ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.
 • la genesis 5-9
  vixit vero Enos nonaginta annis et genuit Cainan
 • it Genesi 5-9
  Enos aveva novanta anni quando generň Kenan;
 • fr Genčse 5-9
  énosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan.
 • es genesis 5-9
  Y vivió Enós noventa ańos, y engendró á Cainán.
 • en (DARBY) Genesis 5-9
  And Enosh lived ninety years, and begot Cainan.
 • en (DRA) Genesis 5-9
  And Enos lived ninety years, and begot Cainan.
 • en (KJV) Genesis 5-9
  And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
 • en (WEB) Genesis 5-9
  Enosh lived ninety years, and became the father of Kenan.
 • en (YLT) Genesis 5-9
  And Enos liveth ninety years, and begetteth Cainan.
 • en (ASV) Genesis 5-9
  And Enosh lived ninety years, and begat Kenan.
 • de 1 Mose 5-9
  Enos war neunzig Jahre alt und zeugte Kenan
 • dk 1 Mosebog 5-9
  Da Enosj havde levet 90 Ĺr, avlede han Henan;
 • se 1 Mosebok 5-9
  När Enos var nittio ĺr gammal, födde han Kenan.
 • no 1 Mosebok 5-9
  Da Enos var nitti ĺr gammel, fikk han sřnnen Kenan.
 • fi 1 Mooseksen 5-9
  Kun Enos oli yhdeksänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Keenan.
 • hu 1 Mózes 5-9
  Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.
 • al Zanafilla 5-9
  Enoshi jetoi nëntëdhjetë vjet dhe i lindi Kenani.
 • bg Битие 5-9
  Енос живя деветдесет години и роди Кенана.
 • ua Буття 5-9
  І жив Енош дев'ятдесят літ, та й породив він Кенана.
 • ru Бытие 5-9
  Енос жил девяносто лет и родил Каинана.
 • cn 5-9
  以 挪 士 活 到 九 十 岁 , 生 了 该 南 。
 • hb בראשית 5-10
  וַֽיְחִ֣י אֱנֹ֗ושׁ אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־קֵינָ֔ן חֲמֵ֤שׁ עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖יםוּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-10
  καὶ ἔζησεν Ενως μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἑπτακόσια καὶ δέκα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-10
  post cuius ortum vixit octingentis quindecim annis et genuit filios et filias
 • it Genesi 5-10
  Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora ottocentoquindici anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-10
  énosch vécut, aprčs la naissance de Kénan, huit cent quinze ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-10
  Y vivió Enós después que engendró á Cainán, ochocientos y quince ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-10
  And Enosh lived after he had begotten Cainan eight hundred and fifteen years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-10
  After whose birth he lived eight hundred and fifteen years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-10
  And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-10
  Enosh lived after he became the father of Kenan, eight hundred fifteen years, and became the father of other sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-10
  And Enos liveth after his begetting Cainan eight hundred and fifteen years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-10
  and Enosh lived after he begat Kenan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-10
  und lebte darnach achthundertundfünzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-10
  og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-10
  Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han ĺtta hundra femton ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-10
  Og efterat Enos hadde fĺtt Kenan, levde han ennu ĺtte hundre og femten ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-10
  Ja Enos eli Keenanin syntymän jälkeen kahdeksansataa viisitoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-10
  És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-10
  Mbas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi tetëqind e pesëmbëdhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
 • bg Битие 5-10
  А откак роди Кенана, Енос живя осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-10
  І жив Енош по тому, як Кенана породив, вісім сотень літ і п'ятнадцять літ. І породив він синів та дочок.
 • ru Бытие 5-10
  По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-10
  以 挪 士 生 该 南 之 後 , 又 活 了 八 百 一 十 五 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-11
  וַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י אֱנֹ֔ושׁ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-11
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενως ἐννακόσια καὶ πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-11
  factique sunt omnes dies Enos nongentorum quinque annorum et mortuus est
 • it Genesi 5-11
  L'intera vita di Enos fu di novecentocinque anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-11
  Tous les jours d'énosch furent de neuf cent cinq ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-11
  Y fueron todos los días de Enós novecientos y cinco ańos; y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-11
  And all the days of Enosh were nine hundred and five years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-11
  And all the days of Enos were nine hundred and five years, and he died.
 • en (KJV) Genesis 5-11
  And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-11
  All of the days of Enosh were nine hundred five years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-11
  And all the days of Enos are nine hundred and five years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-11
  and all the days of Enosh were nine hundred and five years: and he died.
 • de 1 Mose 5-11
  daß sein ganzes Alter ward neunhundertundfünf Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-11
  sĺledes blev Enosjs fulde Levetid 905 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-11
  Alltsĺ blev Enos' hela ĺlder nio hundra fem ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-11
  Og alle Enos' dager blev ni hundre og fem ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-11
  Niin oli Enoksen koko elinaika yhdeksänsataa viisi vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-11
  És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-11
  Kështu Enoshi jetoi gjithsej nëntëqind e pesë vjet; pastaj vdiq.
 • bg Битие 5-11
  И всичките дни на Еноса станаха деветстотин и пет години; и умря.
 • ua Буття 5-11
  А були всі Еношеві дні дев'ять сотень літ і п'ять літ. Та й помер він.
 • ru Бытие 5-11
  Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер.
 • cn 5-11
  以 挪 士 共 活 了 九 百 零 五 岁 就 死 了 。
 • hb בראשית 5-12
  וַֽיְחִ֥י קֵינָ֖ן שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־מַֽהֲלַלְאֵֽל׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-12
  Καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαλελεηλ.
 • la genesis 5-12
  vixit quoque Cainan septuaginta annis et genuit Malalehel
 • it Genesi 5-12
  Kenan aveva settanta anni quando generň Maalalečl;
 • fr Genčse 5-12
  Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel.
 • es genesis 5-12
  Y vivió Cainán setenta ańos, y engendró á Mahalaleel.
 • en (DARBY) Genesis 5-12
  And Cainan lived seventy years, and begot Mahalaleel.
 • en (DRA) Genesis 5-12
  And Cainan lived seventy years, and begot Malaleel.
 • en (KJV) Genesis 5-12
  And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel:
 • en (WEB) Genesis 5-12
  Kenan lived seventy years, then became the father of Mahalalel.
 • en (YLT) Genesis 5-12
  And Cainan liveth seventy years, and begetteth Mahalaleel.
 • en (ASV) Genesis 5-12
  And Kenan lived seventy years, and begat Mahalalel:
 • de 1 Mose 5-12
  Kenan war siebzig Jahre alt und zeugte Mahalaleel
 • dk 1 Mosebog 5-12
  Da Kenan havde levet 70 Ĺr, avlede han Mahalal'el;
 • se 1 Mosebok 5-12
  När Kenan var sjuttio ĺr gammal, födde han Mahalalel.
 • no 1 Mosebok 5-12
  Da Kenan var sytti ĺr gammel, fikk han sřnnen Mahalalel.
 • fi 1 Mooseksen 5-12
  Kun Keenan oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Mahalalel.
 • hu 1 Mózes 5-12
  Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
 • al Zanafilla 5-12
  Kenani jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Mahalaleeli.
 • bg Битие 5-12
  Кенан живя седемдесет години и роди Маалалеила.
 • ua Буття 5-12
  І жив Кенан сімдесят літ, та й породив він Магалал'їла.
 • ru Бытие 5-12
  Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила.
 • cn 5-12
  该 南 活 到 七 十 岁 , 生 了 玛 勒 列 。
 • hb בראשית 5-13
  וַיְחִ֣י קֵינָ֗ן אַחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־מַֽהֲלַלְאֵ֔ל אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖יםוּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-13
  καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαλελεηλ ἑπτακόσια καὶ τεσσαράκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-13
  et vixit Cainan postquam genuit Malalehel octingentos quadraginta annos genuitque filios et filias
 • it Genesi 5-13
  Kenan dopo aver generato Maalalečl visse ancora ottocentoquaranta anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-13
  Kénan vécut, aprčs la naissance de Mahalaleel, huit cent quarante ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-13
  Y vivió Cainán, después que engendró á Mahalaleel, ochocientos y cuarenta ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-13
  And Cainan lived after he had begotten Mahalaleel eight hundred and forty years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-13
  And Cainan lived after he begot Malaleel, eight hundred and forty years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-13
  And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-13
  Kenan lived after he became the father of Mahalalel eight hundred forty years, and became the father of other sons and daughters
 • en (YLT) Genesis 5-13
  And Cainan liveth after his begetting Mahalaleel eight hundred and forty years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-13
  and Kenan lived after he begat Mahalalel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-13
  und lebte darnach achthundertundvierzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-13
  og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-13
  Och sedan Kenan fött Mahalalel, levde han ĺtta hundra fyrtio ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-13
  Og efterat Kenan hadde fĺtt Mahalalel, levde han ennu ĺtte hundre og firti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-13
  Ja Keenan eli Mahalalelin syntymän jälkeen kahdeksansataa neljäkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-13
  És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-13
  Mbas lindjes së Mahalaleelit, Kenani jetoi tetëqind e dyzet vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
 • bg Битие 5-13
  А откак роди Маалалеила, Кенан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-13
  І жив Кенан по тому, як породив Магалал'їла, вісім сотень літ і сорок літ. І породив він синів та дочок.
 • ru Бытие 5-13
  По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-13
  该 南 生 玛 勒 列 之 後 , 又 活 了 八 百 四 十 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-14
  וַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י קֵינָ֔ן עֶ֣שֶׂר שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-14
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καιναν ἐννακόσια καὶ δέκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-14
  et facti sunt omnes dies Cainan nongenti decem anni et mortuus est
 • it Genesi 5-14
  L'intera vita di Kenan fu di novecentodieci anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-14
  Tous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-14
  Y fueron todos los días de Cainán novecientos y diez ańos; y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-14
  And all the days of Cainan were nine hundred and ten years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-14
  And all the days of Cainan were nine hundred and ten years, and he died.
 • en (KJV) Genesis 5-14
  And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-14
  and all of the days of Kenan were nine hundred ten years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-14
  And all the days of Cainan are nine hundred and ten years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-14
  and all the days of Kenan were nine hundred and ten years: and he died.
 • de 1 Mose 5-14
  daß sein ganzes Alter ward neunhundertundzehn Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-14
  sĺledes blev Kenans fulde Levetid 910 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-14
  Alltsĺ blev Kenans hela ĺlder nio hundra tio ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-14
  Og alle Kenans dager blev ni hundre og ti ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-14
  Niin oli Keenanin koko elinaika yhdeksänsataa kymmenen vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-14
  És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-14
  Kështu Kenani jetoi gjithsej nëntëqind e dhjetë vjet; pastaj vdiq.
 • bg Битие 5-14
  И всичките дни на Кенана станаха деветстотин и десет години и умря.
 • ua Буття 5-14
  А всіх Кенанових днів було дев'ять сотень літ і дев'ять літ. Та й помер він.
 • ru Бытие 5-14
  Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер.
 • cn 5-14
  该 南 共 活 了 九 百 一 十 岁 就 死 了 。
 • hb בראשית 5-15
  וַֽיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וְשִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־יָֽרֶד׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-15
  Καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ιαρεδ.
 • la genesis 5-15
  vixit autem Malalehel sexaginta quinque annos et genuit Iared
 • it Genesi 5-15
  Maalalečl aveva sessantacinque anni quando generň Iared;
 • fr Genčse 5-15
  Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jéred.
 • es genesis 5-15
  Y vivió Mahalaleel sesenta y cinco ańos, y engendró á Jared.
 • en (DARBY) Genesis 5-15
  And Mahalaleel lived sixty-five years, and begot Jared.
 • en (DRA) Genesis 5-15
  And Malaleel lived sixty-five years, and begot Jared.
 • en (KJV) Genesis 5-15
  And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:
 • en (WEB) Genesis 5-15
  Mahalalel lived sixty-five years, then became the father of Jared.
 • en (YLT) Genesis 5-15
  And Mahalaleel liveth five and sixty years, and begetteth Jared.
 • en (ASV) Genesis 5-15
  And Mahalalel lived sixty and five years, and begat Jared:
 • de 1 Mose 5-15
  Mahalaleel war fünfundsechzig Jahre und zeugte Jared
 • dk 1 Mosebog 5-15
  Da Mahalal'el havde levet 65 Ĺr, avlede han Jered;
 • se 1 Mosebok 5-15
  När Mahalalel var sextiofem ĺr gammal, födde han Jered.
 • no 1 Mosebok 5-15
  Da Mahalalel var fem og seksti ĺr gammel, fikk han sřnnen Jared.
 • fi 1 Mooseksen 5-15
  Kun Mahalalel oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Jered.
 • hu 1 Mózes 5-15
  Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.
 • al Zanafilla 5-15
  Mahalaleeli jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Jaredi.
 • bg Битие 5-15
  Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яреда.
 • ua Буття 5-15
  І жив Магалал'їл шістдесят літ і п'ять літ, та й породив він Яреда.
 • ru Бытие 5-15
  Малелеил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда.
 • cn 5-15
  玛 勒 列 活 到 六 十 五 岁 , 生 了 雅 列 。
 • hb בראשית 5-16
  וַֽיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֗ל אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־יֶ֔רֶד שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖יםוּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-16
  καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ιαρεδ ἑπτακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-16
  et vixit Malalehel postquam genuit Iared octingentis triginta annis et genuit filios et filias
 • it Genesi 5-16
  Maalalečl dopo aver generato Iared, visse ancora ottocentrenta anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-16
  Mahalaleel vécut, aprčs la naissance de Jéred, huit cent trente ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-16
  Y vivió Mahalaleel, después que engendró á Jared, ochocientos y treinta ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-16
  And Mahalaleel lived after he had begotten Jared eight hundred and thirty years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-16
  And Malaleel lived after he begot Jared, eight hundred and thirty years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-16
  And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-16
  Mahalalel lived after he became the father of Jared eight hundred thirty years, and became the father of other sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-16
  And Mahalaleel liveth after his begetting Jared eight hundred and thirty years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-16
  and Mahalalel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-16
  und lebte darnach achthundertunddreißig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-16
  og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 Ĺr og avlede Sřnner. og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-16
  Och sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han ĺtta hundra trettio ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-16
  Og efterat Mahalalel hadde fĺtt Jared, levde han ennu ĺtte hundre og tretti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-16
  Ja Mahalalel eli Jeredin syntymän jälkeen kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-16
  És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-16
  Mbas lindjes së Jaredit, Mahalaleeli jetoi tetëqind e tridhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
 • bg Битие 5-16
  А откак роди Яреда, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-16
  І жив Магалал'їл по тому, як Яреда породив, вісім сотень літ і тридцять літ. І породив він синів та дочок.
 • ru Бытие 5-16
  По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-16
  玛 勒 列 生 雅 列 之 後 , 又 活 了 八 百 三 十 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-17
  וַיִּהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י מַהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-17
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαλελεηλ ὀκτακόσια καὶ ἐνενήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-17
  et facti sunt omnes dies Malalehel octingenti nonaginta quinque anni et mortuus est
 • it Genesi 5-17
  L'intera vita di Maalalečl fu di ottocentonovantacinque anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-17
  Tous les jours de Mahalaleel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-17
  Y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco ańos; y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-17
  And all the days of Mahalaleel were eight hundred and ninety-five years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-17
  And all the days of Malaleel were eight hundred and ninety-five years, and he died.
 • en (KJV) Genesis 5-17
  And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-17
  All of the days of Mahalalel were eight hundred ninety-five years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-17
  And all the days of Mahalaleel are eight hundred and ninety and five years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-17
  and all the days of Mahalalel were eight hundred ninety and five years: and he died.
 • de 1 Mose 5-17
  daß sein ganzes Alter ward achthundert und fünfundneunzig Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-17
  sĺledes blev Mahalal'els fulde Levetid 895 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-17
  Alltsĺ blev Mahalalels hela ĺlder ĺtta hundra nittiofem ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-17
  Og alle Mahalalels dager blev ĺtte hundre og fem og nitti ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-17
  Niin oli Mahalalelin koko elinaika kahdeksansataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-17
  És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-17
  Kështu Mahalaleeli jetoi gjithsej tetëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet; pastaj vdiq.
 • bg Битие 5-17
  И всичките дни на Маалалеила станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.
 • ua Буття 5-17
  А були всі дні Магалал'їлові вісім сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ. Та й помер він.
 • ru Бытие 5-17
  Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер.
 • cn 5-17
  玛 勒 列 共 活 了 八 百 九 十 五 岁 就 死 了 。
 • hb בראשית 5-18
  וַֽיְחִי־יֶ֕רֶד שְׁתַּ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־חֲנֹֽוךְ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-18
  Καὶ ἔζησεν Ιαρεδ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενωχ.
 • la genesis 5-18
  vixitque Iared centum sexaginta duobus annis et genuit Enoch
 • it Genesi 5-18
  Iared aveva centosessantadue anni quando generň Enoch;
 • fr Genčse 5-18
  Jéred, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Hénoc.
 • es genesis 5-18
  Y vivió Jared ciento sesenta y dos ańos, y engendró á Henoch.
 • en (DARBY) Genesis 5-18
  And Jared lived a hundred and sixty-two years, and begot Enoch.
 • en (DRA) Genesis 5-18
  And Jared lived a hundred and sixty-two years, and begot Henoch.
 • en (KJV) Genesis 5-18
  And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:
 • en (WEB) Genesis 5-18
  Jared lived one hundred sixty-two years, then became the father of Enoch.
 • en (YLT) Genesis 5-18
  And Jared liveth an hundred and sixty and two years, and begetteth Enoch.
 • en (ASV) Genesis 5-18
  And Jared lived a hundred sixty and two years, and begat Enoch:
 • de 1 Mose 5-18
  Jared war hundertzweiundsechzig Jahre alt und zeugte Henoch
 • dk 1 Mosebog 5-18
  Da Jered havde levet 162 Ĺr, avlede han Enok;
 • se 1 Mosebok 5-18
  När Jered var ett hundra sextiotvĺ ĺr gammal, födde han Hanok.
 • no 1 Mosebok 5-18
  Da Jared var hundre og to og seksti ĺr gammel, fikk han sřnnen Enok.
 • fi 1 Mooseksen 5-18
  Kun Jered oli sadan kuudenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Hanok.
 • hu 1 Mózes 5-18
  Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.
 • al Zanafilla 5-18
  Jaredi jetoi njëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet dhe i lindi Enoku.
 • bg Битие 5-18
  Яред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха.
 • ua Буття 5-18
  І жив Яред сто літ і шістдесят і два роки, та й породив він Еноха.
 • ru Бытие 5-18
  Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха.
 • cn 5-18
  雅 列 活 到 一 百 六 十 二 岁 , 生 了 以 诺 。
 • hb בראשית 5-19
  וַֽיְחִי־יֶ֗רֶד אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־חֲנֹ֔וךְ שְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-19
  καὶ ἔζησεν Ιαρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενωχ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-19
  et vixit Iared postquam genuit Enoch octingentos annos et genuit filios et filias
 • it Genesi 5-19
  Iared, dopo aver generato Enoch, visse ancora ottocento anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-19
  Jéred vécut, aprčs la naissance d'Hénoc, huit cents ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-19
  Y vivió Jared, después que engendró á Henoch, ochocientos ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-19
  And Jared lived after he had begotten Enoch eight hundred years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-19
  And Jared lived after he begot Henoch, eight hundred years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-19
  And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-19
  Jared lived after he became the father of Enoch eight hundred years, and became the father of other sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-19
  And Jared liveth after his begetting Enoch eight hundred years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-19
  and Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-19
  und er lebte darnach achthundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-19
  og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-19
  Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han ĺtta hundra ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-19
  Og efterat Jared hadde fĺtt Enok, levde han ennu ĺtte hundre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-19
  Ja Jered eli Hanokin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-19
  És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-19
  Mbas lindjes së Enokut, Jaredi jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija të tjerë.
 • bg Битие 5-19
  А откак роди Еноха, Яред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-19
  І жив Яред по тому, як породив він Еноха, вісім сотень літ. І породив він синів та дочок.
 • ru Бытие 5-19
  По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-19
  雅 列 生 以 诺 之 後 , 又 活 了 八 百 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-20
  וַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵי־יֶ֔רֶד שְׁתַּ֤יִם וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-20
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ιαρεδ ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-20
  et facti sunt omnes dies Iared nongenti sexaginta duo anni et mortuus est
 • it Genesi 5-20
  L'intera vita di Iared fu di novecentosessantadue anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-20
  Tous les jours de Jéred furent de neuf cent soixante-deux ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-20
  Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos ańos; y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-20
  And all the days of Jared were nine hundred and sixty-two years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-20
  And all the days of Jared were nine hundred and sixty-two years, and he died.
 • en (KJV) Genesis 5-20
  And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-20
  All of the days of Jared were nine hundred sixty-two years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-20
  And all the days of Jared are nine hundred and sixty and two years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-20
  and all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
 • de 1 Mose 5-20
  daß sein ganzes Alter ward neunhundert und zweiundsechzig Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-20
  sĺledes blev Jereds fulde Levetid 962 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-20
  Alltsĺ blev Jereds hela ĺlder nio hundra sextiotvĺ ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-20
  Og alle Jareds dager blev ni hundre og to og seksti ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-20
  Niin oli Jeredin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä kaksi vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-20
  És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-20
  Kështu Jaredi jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet; pastaj vdiq.
 • bg Битие 5-20
  И всичките дни на Яреда станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.
 • ua Буття 5-20
  А були всі Яредові дні дев'ять сотень літ і шістдесят і два роки. Та й помер він.
 • ru Бытие 5-20
  Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер.
 • cn 5-20
  雅 列 共 活 了 九 百 六 十 二 岁 就 死 了 . 。
 • hb בראשית 5-21
  וַֽיְחִ֣י חֲנֹ֔וךְ חָמֵ֥שׁ וְשִׁשִּׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־מְתוּשָֽׁלַח׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-21
  Καὶ ἔζησεν Ενωχ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα.
 • la genesis 5-21
  porro Enoch vixit sexaginta quinque annis et genuit Mathusalam
 • it Genesi 5-21
  Enoch aveva sessantacinque anni quando generň Matusalemme.
 • fr Genčse 5-21
  Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah.
 • es genesis 5-21
  Y vivió Henoch sesenta y cinco ańos, y engendró á Mathusalam.
 • en (DARBY) Genesis 5-21
  And Enoch lived sixty-five years, and begot Methushelah.
 • en (DRA) Genesis 5-21
  And Henoch lived sixty-five years, and begot Mathusala.
 • en (KJV) Genesis 5-21
  And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
 • en (WEB) Genesis 5-21
  Enoch lived sixty-five years, then became the father of Methuselah.
 • en (YLT) Genesis 5-21
  And Enoch liveth five and sixty years, and begetteth Methuselah.
 • en (ASV) Genesis 5-21
  And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
 • de 1 Mose 5-21
  Henoch war fünfundsechzig Jahre alt und zeugte Methusalah.
 • dk 1 Mosebog 5-21
  Da Enok havde levet 65 Ĺr, avlede han Metusalem,
 • se 1 Mosebok 5-21
  När Hanok var sextiofem ĺr gammal, födde han Metusela.
 • no 1 Mosebok 5-21
  Da Enok var fem og seksti ĺr gammel, fikk han sřnnen Metusalah.
 • fi 1 Mooseksen 5-21
  Kun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah.
 • hu 1 Mózes 5-21
  Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.
 • al Zanafilla 5-21
  Enoku jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Methuselahu.
 • bg Битие 5-21
  Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала.
 • ua Буття 5-21
  І жив Енох шістдесят і п'ять літ, та й породив Метушалаха.
 • ru Бытие 5-21
  Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала.
 • cn 5-21
  以 诺 活 到 六 十 五 岁 , 生 了 玛 土 撒 拉 。
 • hb בראשית 5-22
  וַיִּתְהַלֵּ֨ךְ חֲנֹ֜וךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֗ים אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־מְתוּשֶׁ֔לַח שְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶדבָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-22
  εὐηρέστησεν δὲ Ενωχ τῷ θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσαλα διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-22
  et ambulavit Enoch cum Deo postquam genuit Mathusalam trecentis annis et genuit filios et filias
 • it Genesi 5-22
  Enoch camminň con Dio; dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per trecento anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-22
  Hénoc, aprčs la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-22
  Y caminó Henoch con Dios, después que engendró á Mathusalam, trescientos ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-22
  And Enoch walked with God after he had begotten Methushelah three hundred years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-22
  And Henoch walked with God: and lived after he begot Mathusala, three hundred years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-22
  And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-22
  After Methuselah?s birth, Enoch walked with God for three hundred years, and became the father of more sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-22
  And Enoch walketh habitually with God after his begetting Methuselah three hundred years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-22
  and Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-22
  Und nachdem er Methusalah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben dreihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-22
  og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-22
  Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra ĺr, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-22
  Og Enok vandret med Gud i tre hundre ĺr, efterat han hadde fĺtt Metusalah; og han fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-22
  Ja Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-22
  És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-22
  Mbas lindjes të Methuselahut, Enoku eci me Perëndinë treqind vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
 • bg Битие 5-22
  А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-22
  І ходив Енох з Богом по тому, як породив він Метушалаха, три сотні літ. І породив він синів та дочок.
 • ru Бытие 5-22
  И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-22
  以 诺 生 玛 土 撒 拉 之 後 , 与 神 同 行 三 百 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-23
  וַיְהִ֖י כָּל־יְמֵ֣י חֲנֹ֑וךְ חָמֵ֤שׁ וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות שָׁנָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-23
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενωχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη.
 • la genesis 5-23
  et facti sunt omnes dies Enoch trecenti sexaginta quinque anni
 • it Genesi 5-23
  L'intera vita di Enoch fu di trecentosessantacique anni.
 • fr Genčse 5-23
  Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.
 • es genesis 5-23
  Y fueron todos los días de Henoch trescientos sesenta y cinco ańos.
 • en (DARBY) Genesis 5-23
  And all the days of Enoch were three hundred and sixty-five years.
 • en (DRA) Genesis 5-23
  And all the days of Henoch were three hundred and sixty-five years.
 • en (KJV) Genesis 5-23
  And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
 • en (WEB) Genesis 5-23
  All the days of Enoch were three hundred sixty-five years.
 • en (YLT) Genesis 5-23
  And all the days of Enoch are three hundred and sixty and five years.
 • en (ASV) Genesis 5-23
  and all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
 • de 1 Mose 5-23
  daß sein ganzes Alter ward dreihundertfünfundsechzig Jahre.
 • dk 1 Mosebog 5-23
  sĺledes blev Enoks fulde Levetid 365 Ĺr;
 • se 1 Mosebok 5-23
  Alltsĺ blev Hanoks hela ĺlder tre hundra sextiofem ĺr.
 • no 1 Mosebok 5-23
  Og alle Enoks dager blev tre hundre og fem og seksti ĺr.
 • fi 1 Mooseksen 5-23
  Niin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta.
 • hu 1 Mózes 5-23
  És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.
 • al Zanafilla 5-23
  Kështu Enoku jetoi gjithsej treqind e gjashtëdhjetë e pesë vjet.
 • bg Битие 5-23
  И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет и пет години.
 • ua Буття 5-23
  А всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят і п'ять літ.
 • ru Бытие 5-23
  Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.
 • cn 5-23
  以 诺 共 活 了 三 百 六 十 五 岁 。
 • hb בראשית 5-24
  וַיִּתְהַלֵּ֥ךְ חֲנֹ֖וךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְאֵינֶ֕נּוּ כִּֽי־לָקַ֥ח אֹתֹ֖ו אֱלֹהִֽים׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-24
  καὶ εὐηρέστησεν Ενωχ τῷ θεῷ καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός.
 • la genesis 5-24
  ambulavitque cum Deo et non apparuit quia tulit eum Deus
 • it Genesi 5-24
  Poi Enoch cammino con Dio e non fu piů perché Dio l'aveva preso.
 • fr Genčse 5-24
  Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
 • es genesis 5-24
  Caminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
 • en (DARBY) Genesis 5-24
  And Enoch walked with God; and he was not, for God took him.
 • en (DRA) Genesis 5-24
  And he walked with God, and was seen no more: because God took him.
 • en (KJV) Genesis 5-24
  And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
 • en (WEB) Genesis 5-24
  Enoch walked with God, and he was not found, for God took him.
 • en (YLT) Genesis 5-24
  And Enoch walketh habitually with God, and he is not, for God hath taken him.
 • en (ASV) Genesis 5-24
  and Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
 • de 1 Mose 5-24
  Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen.
 • dk 1 Mosebog 5-24
  og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.
 • se 1 Mosebok 5-24
  Sedan Hanok sĺ hade vandrat i umgängelse med Gud, sĺg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.
 • no 1 Mosebok 5-24
  Og Enok vandret med Gud; sĺ blev han borte, for Gud tok ham til sig.
 • fi 1 Mooseksen 5-24
  Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.
 • hu 1 Mózes 5-24
  És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.
 • al Zanafilla 5-24
  Pra Enoku eci me Perëndinë, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete.
 • bg Битие 5-24
  И Енох ходи по Бога и не се намираше вече , защото Бог го взе.
 • ua Буття 5-24
  І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог.
 • ru Бытие 5-24
  И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
 • cn 5-24
  以 诺 与 神 同 行 , 神 将 他 取 去 , 他 就 不 在 世 了 。
 • hb בראשית 5-25
  וַיְחִ֣י מְתוּשֶׁ֔לַח שֶׁ֧בַע וּשְׁמֹנִ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד אֶת־לָֽמֶךְ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-25
  Καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
 • la genesis 5-25
  vixit quoque Mathusalam centum octoginta septem annos et genuit Lamech
 • it Genesi 5-25
  Matusalemme aveva centottantasette anni quando generň Lamech;
 • fr Genčse 5-25
  Metuschélah, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec.
 • es genesis 5-25
  Y vivió Mathusalam ciento ochenta y siete ańos, y engendró á Lamech.
 • en (DARBY) Genesis 5-25
  And Methushelah lived a hundred and eighty-seven years, and begot Lemech.
 • en (DRA) Genesis 5-25
  And Mathusala lived a hundred and eighty-seven years, and begot Lamech.
 • en (KJV) Genesis 5-25
  And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech.
 • en (WEB) Genesis 5-25
  Methuselah lived one hundred eighty-seven years, then became the father of Lamech.
 • en (YLT) Genesis 5-25
  And Methuselah liveth an hundred and eighty and seven years, and begetteth Lamech.
 • en (ASV) Genesis 5-25
  And Methuselah lived a hundred eighty and seven years, and begat Lamech:
 • de 1 Mose 5-25
  Methusalah war hundertsiebenundachtzig Jahre alt und zeugte Lamech
 • dk 1 Mosebog 5-25
  Da Metusalem havde levet l87 Ĺr, avlede han Lemek;
 • se 1 Mosebok 5-25
  När Metusela var ett hundra ĺttiosju ĺr gammal, födde han Lemek.
 • no 1 Mosebok 5-25
  Da Metusalah var hundre og syv og ĺtti ĺr gammel, fikk han sřnnen Lamek.
 • fi 1 Mooseksen 5-25
  Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek.
 • hu 1 Mózes 5-25
  Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.
 • al Zanafilla 5-25
  Metuselahu jetoi njëqind e tetëdhjetë e shtatë vjet dhe i lindi Lameku.
 • bg Битие 5-25
  Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламеха.
 • ua Буття 5-25
  І жив Метушалах сто літ і сімдесят і сім літ, та й Ламеха породив.
 • ru Бытие 5-25
  Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха.
 • cn 5-25
  玛 土 撒 拉 活 到 一 百 八 十 七 岁 , 生 了 拉 麦 。
 • hb בראשית 5-26
  וַֽיְחִ֣י מְתוּשֶׁ֗לַח אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־לֶ֔מֶךְ שְׁתַּ֤יִם וּשְׁמֹונִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶדבָּנִ֖ים וּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-26
  καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λαμεχ ὀκτακόσια δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-26
  et vixit Mathusalam postquam genuit Lamech septingentos octoginta duos annos et genuit filios et filias
 • it Genesi 5-26
  Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora settecentottantadue anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-26
  Metuschélah vécut, aprčs la naissance de Lémec, sept cent quatre-vingt deux ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-26
  Y vivió Mathusalam, después que engendró á Lamech, setecientos ochenta y dos ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-26
  And Methushelah lived after he had begotten Lemech seven hundred and eighty-two years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-26
  And Mathusala lived after he begot Lamech, seven hundred and eighty-two years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-26
  And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-26
  Methuselah lived after he became the father of Lamech seven hundred eighty-two years, and became the father of other sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-26
  And Methuselah liveth after his begetting Lamech seven hundred and eighty and two years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-26
  and Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-26
  und lebte darnach siebenhundert und zweiundachtzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-26
  og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-26
  Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra ĺttiotvĺ ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-26
  Og efterat Metusalah hadde fĺtt Lamek, levde han ennu syv hundre og to og ĺtti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-26
  Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-26
  És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-26
  Mbas lindjes së Lamekut, Metuselahu jetoi shtatëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindën bij e bija.
 • bg Битие 5-26
  А откак роди Ламеха, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-26
  І жив Метушалах по тому, як породив він Ламеха, сім сотень літ і вісімдесят і два роки. І породив він синів та дочок.
 • ru Бытие 5-26
  По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-26
  玛 土 撒 拉 生 拉 麦 之 後 , 又 活 了 七 百 八 十 二 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-27
  וַיִּהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י מְתוּשֶׁ֔לַח תֵּ֤שַׁע וְשִׁשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ פ
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-27
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσαλα, ἃς ἔζησεν, ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-27
  et facti sunt omnes dies Mathusalae nongenti sexaginta novem anni et mortuus est
 • it Genesi 5-27
  L'intera vita di Matusalemme fu di novecentosessantanove anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-27
  Tous les jours de Metuschélah furent de neuf cent soixante-neuf ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-27
  Fueron, pues, todos los días de Mathusalam, novecientos sesenta y nueve ańos; y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-27
  And all the days of Methushelah were nine hundred and sixty-nine years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-27
  And all the days of Mathusala were nine hundred and sixty-nine years, and he died.
 • en (KJV) Genesis 5-27
  And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-27
  All the days of Methuselah were nine hundred sixty-nine years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-27
  And all the days of Methuselah are nine hundred and sixty and nine years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-27
  and all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
 • de 1 Mose 5-27
  daß sein ganzes Alter ward neunhundert und neunundsechzig Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-27
  sĺledes blev Metusalems fulde Levetid 969 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-27
  Alltsĺ blev Metuselas hela ĺlder nio hundra sextionio ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-27
  Og alle Metusalahs dager blev ni hundre og ni og seksti ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-27
  Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-27
  És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-27
  Kështu Metuselahu jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë vjet; pastaj ai vdiq.
 • bg Битие 5-27
  И всичките дни на Матусала станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.
 • ua Буття 5-27
  А всіх Метушалахових днів було дев'ять сотень літ і шістдесят і дев'ять літ. Та й помер він.
 • ru Бытие 5-27
  Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер.
 • cn 5-27
  玛 土 撒 拉 共 活 了 九 百 六 十 九 岁 就 死 了 。
 • hb בראשית 5-28
  וַֽיְחִי־לֶ֕מֶךְ שְׁתַּ֧יִם וּשְׁמֹנִ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיֹּ֖ולֶד בֵּֽן׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-28
  Καὶ ἔζησεν Λαμεχ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ὀκτὼ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱὸν
 • la genesis 5-28
  vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis et genuit filium
 • it Genesi 5-28
  Lamech aveva centottantadue anni quando generň un figlio
 • fr Genčse 5-28
  Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils.
 • es genesis 5-28
  Y vivió Lamech ciento ochenta y dos ańos, y engendró un hijo:
 • en (DARBY) Genesis 5-28
  And Lemech lived a hundred and eighty-two years, and begot a son.
 • en (DRA) Genesis 5-28
  And Lamech lived a hundred and eighty-two years, and begot a son.
 • en (KJV) Genesis 5-28
  And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:
 • en (WEB) Genesis 5-28
  Lamech lived one hundred eighty-two years, then became the father of a son.
 • en (YLT) Genesis 5-28
  And Lamech liveth an hundred and eighty and two years, and begetteth a son,
 • en (ASV) Genesis 5-28
  And Lamech lived a hundred eighty and two years, and begat a son:
 • de 1 Mose 5-28
  Lamech war hundertzweiundachtzig Jahre alt und zeugte einen Sohn
 • dk 1 Mosebog 5-28
  Da Lemek havde levet 182 Ĺr, avlede han en Sřn,
 • se 1 Mosebok 5-28
  När Lemek var ett hundra ĺttiotvĺ ĺr gammal, födde han en son.
 • no 1 Mosebok 5-28
  Da Lamek var hundre og to og ĺtti ĺr gammel, fikk han en sřnn,
 • fi 1 Mooseksen 5-28
  Kun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika.
 • hu 1 Mózes 5-28
  Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.
 • al Zanafilla 5-28
  Lameku jetoi njëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindi një bir;
 • bg Битие 5-28
  Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син;
 • ua Буття 5-28
  І жив Ламех сто літ і вісімдесят і два роки, та й сина породив,
 • ru Бытие 5-28
  Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына,
 • cn 5-28
  拉 麦 活 到 一 百 八 十 二 岁 , 生 了 一 个 儿 子 ,
 • hb בראשית 5-29
  וַיִּקְרָ֧א אֶת־שְׁמֹ֛ו נֹ֖חַ לֵאמֹ֑ר זֶ֞֠ה יְנַחֲמֵ֤נוּ מִֽמַּעֲשֵׂ֨נוּ֙ וּמֵעִצְּבֹ֣ון יָדֵ֔ינוּ מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ראֵֽרְרָ֖הּ יְהוָֽה׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-29
  καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νωε λέγων Οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο κύριος ὁ θεός.
 • la genesis 5-29
  vocavitque nomen eius Noe dicens iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum in terra cui maledixit Dominus
 • it Genesi 5-29
  e lo chiamň Noč, dicendo: «Costui ci consolerŕ del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto».
 • fr Genčse 5-29
  Il lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'éternel a maudite.
 • es genesis 5-29
  Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, y del tabajo de nuestras manos, á causa de la tierra que Jehová maldijo.
 • en (DARBY) Genesis 5-29
  And he called his name Noah, saying, This [one] shall comfort us concerning our work and concerning the toil of our hands, because of the ground which Jehovah has cursed.
 • en (DRA) Genesis 5-29
  And he called his name Noe, saying: This same shall comfort us from the works and labours of our hands on the earth, which the Lord hath cursed.
 • en (KJV) Genesis 5-29
  And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed.
 • en (WEB) Genesis 5-29
  He named him Noah, saying, “This one will comfort us in our work and in the toil of our hands, caused by the ground which Yahweh has cursed.”
 • en (YLT) Genesis 5-29
  and calleth his name Noah, saying, ‘This [one] doth comfort us concerning our work, and concerning the labour of our hands, because of the ground which Jehovah hath cursed.'
 • en (ASV) Genesis 5-29
  and he called his name Noah, saying, This same shall comfort us in our work and in the toil of our hands, which cometh because of the ground which Jehovah hath cursed.
 • de 1 Mose 5-29
  und hieß ihn Noah und sprach: Der wird uns trösten in unsrer Mühe und Arbeit auf der Erde, die der HERR verflucht hat.
 • dk 1 Mosebog 5-29
  som han gav Navnet Noa, idet, han sagde: "Han skal skaffe os. Trřst i vort mřjefulde Arbejde med Jorden, som Herren har forbandet."
 • se 1 Mosebok 5-29
  Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: »Denne skall trösta oss vid vĺrt arbete och vĺra händers möda, när vi bruka jorden, som HERREN har förbannat.»
 • no 1 Mosebok 5-29
  og han kalte ham Noah og sa: Han skal trřste oss under vĺrt arbeid og vĺre henders mřie pĺ den jord som Herren har forbannet.
 • fi 1 Mooseksen 5-29
  Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: "Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut".
 • hu 1 Mózes 5-29
  És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
 • al Zanafilla 5-29
  dhe i vuri emrin Noe, duke thënë: "Ky do të na ngushëllojë për punën tonë dhe për mundin e duarve tona, për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar".
 • bg Битие 5-29
  и наименува го Ной, като думаше: Тоя ще ни утеши в умората ни от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле.
 • ua Буття 5-29
  ім'я йому назвав: Ной, говорячи: Цей нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв.
 • ru Бытие 5-29
  и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при [возделывании] земли, которую проклял Господь.
 • cn 5-29
  给 他 起 名 叫 挪 亚 , 说 : 这 个 儿 子 必 为 我 们 的 操 作 和 手 中 的 劳 苦 安 慰 我 们 ; 这 操 作 劳 苦 是 因 为 耶 和 华 咒 诅 地 。
 • hb בראשית 5-30
  וַֽיְחִי־לֶ֗מֶךְ אַֽחֲרֵי֙ הֹולִידֹ֣ו אֶת־נֹ֔חַ חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙ שָׁנָ֔ה וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֹ֖ת שָׁנָ֑ה וַיֹּ֥ולֶד בָּנִ֖יםוּבָנֹֽות׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-30
  καὶ ἔζησεν Λαμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νωε πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
 • la genesis 5-30
  vixitque Lamech postquam genuit Noe quingentos nonaginta quinque annos et genuit filios et filias
 • it Genesi 5-30
  Lamech, dopo aver generato Noč, visse ancora cinquecentonovantacinque anni e generň figli e figlie.
 • fr Genčse 5-30
  Lémec vécut, aprčs la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; et il engendra des fils et des filles.
 • es genesis 5-30
  Y vivió Lamech, después que engendró á Noé, quinientos noventa y cinco ańos: y engendró hijos é hijas.
 • en (DARBY) Genesis 5-30
  And Lemech lived after he had begotten Noah five hundred and ninety-five years, and begot sons and daughters.
 • en (DRA) Genesis 5-30
  And Lamech lived after he begot Noe, five hundred and ninety-five years, and begot sons and daughters.
 • en (KJV) Genesis 5-30
  And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
 • en (WEB) Genesis 5-30
  Lamech lived after he became the father of Noah five hundred ninety-five years, and became the father of other sons and daughters.
 • en (YLT) Genesis 5-30
  And Lamech liveth after his begetting Noah five hundred and ninety and five years, and begetteth sons and daughters.
 • en (ASV) Genesis 5-30
  And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
 • de 1 Mose 5-30
  Darnach lebte er fünfhundert und fünfundneunzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter;
 • dk 1 Mosebog 5-30
  Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre;
 • se 1 Mosebok 5-30
  Och sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem ĺr och födde söner och döttrar.
 • no 1 Mosebok 5-30
  Og efterat Lamek hadde fĺtt Noah, levde han ennu fem hundre og fem og nitti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
 • fi 1 Mooseksen 5-30
  Ja Lemek eli Nooan syntymän jälkeen viisisataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
 • hu 1 Mózes 5-30
  És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
 • al Zanafilla 5-30
  Pasi solli në këtë botë Noeun, Lameku jetoi pesëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet dhe i lindën bij e bija të tjerë.
 • bg Битие 5-30
  А откак роди Ноя, Ламех живя петстотин двадесет и пет години и роди синове и дъщери.
 • ua Буття 5-30
  І жив Ламех по тому, як Ноя породив, п'ять сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ. І породив він синів та дочок.
 • ru Бытие 5-30
  И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей.
 • cn 5-30
  拉 麦 生 挪 亚 之 後 , 又 活 了 五 百 九 十 五 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • hb בראשית 5-31
  וַֽיְהִי֙ כָּל־יְמֵי־לֶ֔מֶךְ שֶׁ֤בַע וְשִׁבְעִים֙ שָׁנָ֔ה וּשְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-31
  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λαμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.
 • la genesis 5-31
  et facti sunt omnes dies Lamech septingenti septuaginta septem anni et mortuus est
 • it Genesi 5-31
  L'intera vita di Lamech fu di settecentosettantasette anni; poi morě.
 • fr Genčse 5-31
  Tous les jours de Lémec furent de sept cent soixante-dix sept ans; puis il mourut.
 • es genesis 5-31
  Y fueron todos los días de Lamech setecientos setenta y siete ańos; y murió.
 • en (DARBY) Genesis 5-31
  And all the days of Lemech were seven hundred and seventy-seven years; and he died.
 • en (DRA) Genesis 5-31
  And all the days of Lamech came to seven hundred and seventy-seven years, and he died. And Noe, when he was five hundred years old, begot Sem, Cham, and Japheth.
 • en (KJV) Genesis 5-31
  And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
 • en (WEB) Genesis 5-31
  All the days of Lamech were seven hundred seventy-seven years, then he died.
 • en (YLT) Genesis 5-31
  And all the days of Lamech are seven hundred and seventy and seven years, and he dieth.
 • en (ASV) Genesis 5-31
  And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
 • de 1 Mose 5-31
  daß sein ganzes Alter ward siebenhundert siebenundsiebzig Jahre, und starb.
 • dk 1 Mosebog 5-31
  sĺledes blev Lemeks fulde Levetid 777 Ĺr, og derpĺ dřde han.
 • se 1 Mosebok 5-31
  Alltsĺ blev Lemeks hela ĺlder sju hundra sjuttiosju ĺr; därefter dog han.
 • no 1 Mosebok 5-31
  Og alle Lameks dager blev syv hundre og syv og sytti ĺr; sĺ dřde han.
 • fi 1 Mooseksen 5-31
  Niin oli Lemekin koko elinaika seitsemänsataa seitsemänkymmentä seitsemän vuotta; sitten hän kuoli.
 • hu 1 Mózes 5-31
  És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
 • al Zanafilla 5-31
  Kështu Lameku jetoi gjithsej shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë vjet, pastaj ai vdiq.
 • bg Битие 5-31
  И всичките дни на Ламеха станаха седемстотин и седем години; и умря.
 • ua Буття 5-31
  А всіх Ламехових днів було сім сотень літ і сімдесят і сім літ. Та й помер він.
 • ru Бытие 5-31
  Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер.
 • cn 5-31
  拉 麦 共 活 了 七 百 七 十 七 岁 就 死 了 。
 • hb בראשית 5-32
  וַֽיְהִי־נֹ֕חַ בֶּן־חֲמֵ֥שׁ מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיֹּ֣ולֶד נֹ֔חַ אֶת־שֵׁ֖ם אֶת־חָ֥ם וְאֶת־יָֽפֶת׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ 5-32
  Καὶ ἦν Νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν Νωε τρεῖς υἱούς, τὸν Σημ, τὸν Χαμ, τὸν Ιαφεθ.
 • la genesis 5-32
  Noe vero cum quingentorum esset annorum genuit Sem et Ham et Iafeth
 • it Genesi 5-32
  Noč aveva cinquecento anni quando generň Sem, Cam e Iafet.
 • fr Genčse 5-32
  Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet.
 • es genesis 5-32
  Y siendo Noé de quinientos ańos, engendró á Sem, Châm, y á Japhet.
 • en (DARBY) Genesis 5-32
  And Noah was five hundred years old, and Noah begot Shem, Ham, and Japheth.
 • en (DRA) Genesis 5-32
 • en (KJV) Genesis 5-32
  And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
 • en (WEB) Genesis 5-32
  Noah was five hundred years old, then Noah became the father of Shem, Ham, and Japheth.
 • en (YLT) Genesis 5-32
  And Noah is a son of five hundred years, and Noah begetteth Shem, Ham, and Japheth.
 • en (ASV) Genesis 5-32
  And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
 • de 1 Mose 5-32
  Noah war fünfhundert Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth.
 • dk 1 Mosebog 5-32
  Da Noa var 500 Ĺr gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.
 • se 1 Mosebok 5-32
  När Noa var fem hundra ĺr gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.
 • no 1 Mosebok 5-32
  Da Noah var fem hundre ĺr gammel, fikk han sřnnene Sem, Kam og Jafet.
 • fi 1 Mooseksen 5-32
  Kun Nooa oli viidensadan vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem, Haam ja Jaafet.
 • hu 1 Mózes 5-32
  És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.
 • al Zanafilla 5-32
  Noeut, në moshën pesëqind vjeç, i lindi Semi, Kami dhe Jafeti.
 • bg Битие 5-32
  А Ной беше петстотин години; и Ной роди Сима, Хама и Яфета.
 • ua Буття 5-32
  І був Ной віку п'ять сотень літ, та й породив Ной Сима, Хама та Яфета.
 • ru Бытие 5-32
  Ною было пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и Иафета.
 • cn 5-32
  挪 亚 五 百 岁 生 了 闪 、 含 、 雅 弗 。
 • <<< List home >>>