Die Bibel

alphabetisch - o -


 • Õ azonban vonakodék s monda az õ ura feleségének: Ímé az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az õ háza dolgaira, és a mije van, mindenét az én kezemre bízá. hu 1 Mózes 39, 8
 • O burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në mënyrë që njëri të mos kuptojë të folurën e tjetrit". al Zanafilla 11, 7
 • O Lord the God of my master Abraham, meet me to day, I beseech thee, and shew kindness to my master Abraham. en (DRA) Genesis 24, 12
 • O my soul, come not thou into their council; Unto their assembly, my glory, be not thou united; For in their anger they slew a man, And in their self-will they hocked an ox. en (ASV) Genesis 49, 6
 • O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall. en (KJV) Genesis 49, 6
 • Õ pedig monda: Távol legyen tõlem, hogy azt cselekedjem: az a kinek kezében találtatott a pohár, az legyen nékem szolgám, ti pedig békességgel menjetek el a ti atyátokhoz. hu 1 Mózes 44, 17
 • Õ pedig részt juttata azoknak maga elõl és a Benjámin része ötszörte nagyobb vala mindnyájok részénél. És ivának és megittasodának õ nála. hu 1 Mózes 43, 34
 • Õ pedig sietett és leereszté az õ vedrét és monda: Igyál, sõt a te tevéidnek is inni adok; és én ivám, s a tevéknek is inni ada. hu 1 Mózes 24, 46
 • ob difficultatem partus periclitari coepit dixitque ei obsetrix noli timere quia et hunc habebis filium la genesis 35, 17
 • Obal, Abimael, Saba, de 1 Mose 10, 28
 • Obal, Abimael, Saba, dk 1 Mosebog 10, 28
 • Obal, Abimaèl, Saba, it Genesi 10, 28
 • Obal, Abimael, Saba, se 1 Mosebok 10, 28
 • Obal, Abimaël, Séba, fr Genèse 10, 28
 • Obal, Abimael, Sheba, en (WEB) Genesis 10, 28
 • Obali, Abimaeli, Sheba, al Zanafilla 10, 28
 • Obált, Abimáélt és Sébát. hu 1 Mózes 10, 28
 • obsecro inquit ne irascaris Domine si loquar adhuc semel quid si inventi fuerint ibi decem dixit non delebo propter decem la genesis 18, 32
 • obtinueruntque aquae terras centum quinquaginta diebus la genesis 7, 24
 • occurritque ei servus et ait pauxillum mihi ad sorbendum praebe aquae de hydria tua la genesis 24, 17
 • Och Abimelek begav sig till honom från Gerar med Ahussat, sin vän, och Pikol, sin härhövitsman. se 1 Mosebok 26, 26
 • Och Abimelek sade till Isak: »Drag bort ifrån oss; ty du har blivit oss alltför mäktig.» se 1 Mosebok 26, 16
 • Och Abimelek sade ytterligare till Abraham: »Vad var din mening, när du gjorde detta?» se 1 Mosebok 20, 10
 • Och Abimelek sade: »Se, mitt land ligger öppet för dig; du må bo var du finner för gott.» se 1 Mosebok 20, 15
 • Och Abraham bad till Gud, och Gud botade Abimelek och hans hustru och hans tjänstekvinnor, så att de åter kunde föda barn. se 1 Mosebok 20, 17
 • Och Abraham bodde i filistéernas land en lång tid. likhet med varandra. se 1 Mosebok 21, 34
 • Och Abraham bröt upp därifrån och drog till Sydlandet; där uppehöll han sig mellan Kades och Sur, och någon tid bodde han i Gerar. se 1 Mosebok 20, 1
 • Och Abraham förstod Efron och vägde upp åt honom den summa som Efron hade uppgivit i närvaro av Hets barn, fyra hundra siklar silver, sådant silver som var gångbart i handel. se 1 Mosebok 23, 16
 • Och Abraham gav allt vad han ägde åt Isak. se 1 Mosebok 25, 5
 • Och Abraham gav den platsen namnet HERREN utser; nu för tiden heter den Berget där HERREN låter se sig. se 1 Mosebok 22, 14
 • Och Abraham gav den son som var född åt honom, den som Sara hade fött åt honom, namnet Isak. se 1 Mosebok 21, 3
 • Och Abraham omskar sin son Isak, när denne var åtta dagar gammal, såsom Gud hade bjudit honom. se 1 Mosebok 21, 4
 • Och Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn. se 1 Mosebok 21, 33
 • Och Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. se 1 Mosebok 22, 10
 • Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, konungen i Gerar, och lät hämta Sara till sig. se 1 Mosebok 20, 2
 • Och Abraham sade till Gud: »Måtte allenast Ismael få leva inför dig!» se 1 Mosebok 17, 18
 • Och Abraham skyndade in i tältet till Sara och sade: »Skynda dig och tag tre sea-mått fint mjöl, knåda det och baka kakor.» se 1 Mosebok 18, 6
 • Och Abraham tog sig ännu en hustru, och hon hette Ketura. se 1 Mosebok 25, 1
 • Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som voro köpta för penningar, allt mankön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud, såsom Gud hade tillsagt honom. se 1 Mosebok 17, 23
 • Och Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gingo så båda tillsammans. se 1 Mosebok 22, 6
 • Och Abraham trädde närmare och sade: »Vill du då förgöra den rättfärdige tillika med den ogudaktige? se 1 Mosebok 18, 23
 • Och Abraham var hundra år gammal, när hans son Isak föddes åt honom. se 1 Mosebok 21, 5
 • Och Abraham var nittionio år gammal, när hans förhud blev omskuren. se 1 Mosebok 17, 24
 • Och Abram blev av honom väl behandlad för hennes skull, så att han fick får, fäkreatur och åsnor, tjänare och tjänarinnor, åsninnor och kameler. se 1 Mosebok 12, 16
 • Och Abram drog åstad med sina tält och kom och bosatte sig vid Mamres terebintlund invid Hebron; och han byggde där ett altare åt HERREN. se 1 Mosebok 13, 18
 • Och Abram gick åstad, såsom HERREN hade tillsagt honom, och Lot gick med honom. Och Abram var sjuttiofem år gammal, när han drog ut från Haran. se 1 Mosebok 12, 4
 • Och Abram och Nahor togo sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska. se 1 Mosebok 11, 29
 • Och Abram sade ytterligare: »Mig har du icke givit någon livsfrukt; en av mitt husfolk skall bliva min arvinge.» se 1 Mosebok 15, 3
 • Och Abram tog sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelar som de hade förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran; och de drogo åstad på väg mot Kanaans land se 1 Mosebok 12, 5
 • Och Abram var åttiosex år gammal, när Hagar födde Ismael åt Abram. se 1 Mosebok 16, 16
 • Och Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld. se 1 Mosebok 13, 2
 • Och Ada födde Elifas åt Esau, men Basemat födde Reguel. se 1 Mosebok 36, 4
 • Och Ada födde Jabal; han blev stamfader för dem som bo i tält och idka boskapsskötsel. se 1 Mosebok 4, 20
 • Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: »Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom.» se 1 Mosebok 4, 25
 • Och alla de brunnar som hans faders tjänare hade grävt i hans fader Abrahams tid, dem hade filistéerna kastat igen och fyllt med grus. se 1 Mosebok 26, 15
 • Och alla fyrfotadjur, alla kräldjur och alla fåglar, alla slags djur som röra sig på jorden, gingo ut ur arken, efter sina släkten. se 1 Mosebok 8, 19
 • Och alla hans söner och alla hans döttrar kommo för att trösta honom; men han ville icke låta trösta sig, utan sade: »Jag skall med sorg fara ned i dödsriket till min son.» Så begrät hans fader honom. se 1 Mosebok 37, 35
 • och alla män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som voro köpta för penningar ifrån främmande folk, blevo omskurna tillika med honom. se 1 Mosebok 17, 27
 • Och allt deras gods och alla deras barn och deras kvinnor förde de bort såsom byte, tillika med allt annat som fanns i husen. se 1 Mosebok 34, 29
 • Och åt den andre gav han namnet Efraim, »ty», sade han, »Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land». se 1 Mosebok 41, 52
 • Och åt Hanok föddes Irad, och Irad födde Mehujael, och Mehujael födde Metusael, och Metusael födde Lemek. se 1 Mosebok 4, 18
 • Och åt Josef föddes två söner, innan något hungerår kom; de föddes åt honom av Asenat, dotter till Poti-Fera, prästen i On. se 1 Mosebok 41, 50
 • Och åter blev hon havande och födde en son. Då sade hon: »Nu skall väl ändå min man hålla sig till mig; jag har ju fött honom tre söner.» Därav fick denne namnet Levi. se 1 Mosebok 29, 34
 • Och av allt levande, vad kött det vara må, skall du föra in i arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig; hankön och honkön skola de vara. se 1 Mosebok 6, 19
 • Och av fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och av allt som krälar på marken se 1 Mosebok 7, 8
 • Och barnen växte upp, och Esau blev en skicklig jägare, som höll sig ute på marken; Jakob åter blev en fromsint man, som bodde i tält. se 1 Mosebok 25, 27
 • Och barnet växte upp och blev avvant; och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham ett stort gästabud. se 1 Mosebok 21, 8
 • Och befrynden eder med oss; given edra döttrar åt oss, och tagen I våra döttrar till hustrur, se 1 Mosebok 34, 9
 • Och bekymren eder icke om edert bohag; ty det bästa som finnes i hela Egyptens land skall höra eder till.'» se 1 Mosebok 45, 20
 • Och Benjamins söner voro Bela, Beker och Asbel, Gera och Naaman, Ehi och Ros, Muppim och Huppim och Ard. se 1 Mosebok 46, 21
 • Och Bilha blev havande och födde åt Jakob en son. se 1 Mosebok 30, 5
 • Och bittida om morgonen stod Jakob upp och tog stenen som han hade haft till huvudgärd och reste den till en stod och göt olja därovanpå. se 1 Mosebok 28, 18
 • och blickade ned över Sodom och Gomorra och över hela Slättlandet, då fick han se en rök stiga upp från landet, lik röken från en smältugn. se 1 Mosebok 19, 28
 • och bosätten eder hos oss, ty landet skall ligga öppet för eder; där mån I bo och draga omkring och förvärva besittningar.» se 1 Mosebok 34, 10
 • Och då bliva ju deras boskap och deras egendom och alla deras dragare vår tillhörighet. Må vi fördenskull allenast göra dem till viljes, så skola de bo kvar hos oss.» se 1 Mosebok 34, 23
 • Och då du nu äntligen ville fara, eftersom du längtade så mycket till din faders hus, varför skulle du stjäla mina gudar?» se 1 Mosebok 31, 30
 • Och då han ännu dröjde, togo männen honom vid handen jämte hans hustru och hans båda döttrar, ty HERREN ville skona honom; och de förde honom ut, och när de voro utanför staden, släppte de honom. se 1 Mosebok 19, 16
 • och då Jakob såg dem, sade han: »Detta är Guds skara.» Och han gav den platsen namnet Mahanaim. se 1 Mosebok 32, 2
 • och därtill Resen mellan Nineve och Kela; detta är »den stora staden». se 1 Mosebok 10, 12
 • Och de åto och drucko, han och hans följeslagare, och stannade sedan där över natten. Men om morgonen, när de hade stått upp, sade han: »Låten mig nu fara till min herre.» se 1 Mosebok 24, 54
 • och de berättade för honom och sade: »Josef lever ännu, och han är en furste över hela Egyptens land.» Då greps hans hjärta av vanmakt, ty han kunde icke tro dem. se 1 Mosebok 45, 26
 • Och de fingo sina platser mitt emot honom, den förstfödde främst såsom den förstfödde, sedan de yngre, var och en efter sin ålder; och männen sågo med förundran på varandra. se 1 Mosebok 43, 33
 • Och de fula och magra korna åto upp de sju vackra och feta korna. Därefter vaknade Farao. se 1 Mosebok 41, 4
 • Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget. se 1 Mosebok 10, 30
 • Och de hade sina boningsplatser från Havila ända till Sur, som ligger gent emot Egypten, fram emot Assyrien. Han kom i strid med alla sina bröder. se 1 Mosebok 25, 18
 • Och de hörde HERREN Gud vandra i lustgården, när dagen begynte svalkas; då gömde sig mannen med sin hustru för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. se 1 Mosebok 3, 8
 • Och de kallade Rebecka till sig och sade till henne: »Vill du resa med denne man?» Hon svarade: »Ja.» se 1 Mosebok 24, 58
 • Och de lastade säden på sina åsnor och foro därifrån. se 1 Mosebok 42, 26
 • Och de magra och fula korna åto upp de sju första, feta korna. se 1 Mosebok 41, 20
 • Och de män som stodo utanför husets port slogo de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves sökte finna porten. se 1 Mosebok 19, 11
 • Och de sade till honom: »Var är din hustru Sara?» Han svarade: »Därinne i tältet.» se 1 Mosebok 18, 9
 • Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck. se 1 Mosebok 11, 3
 • Och de sade ytterligare till Farao: »Vi hava kommit för att bo någon tid här i landet; ty dina tjänare hade intet bete för sina får, eftersom hungersnöden är så svår i Kanaans land. Så låt nu dina tjänare bo i landet Gosen.» se 1 Mosebok 47, 4
 • Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.» se 1 Mosebok 11, 4
 • Och de satte fram särskilt för honom och särskilt för dem och särskilt för de egyptier som åto tillsammans med honom; ty egyptierna få icke äta tillsammans med hebréerna; sådant är nämligen en styggelse för egyptierna. se 1 Mosebok 43, 32
 • Och de sju magra och fula korna som stego upp efter dessa betyda sju år, så ock de sju tomma axen, de som voro svedda av östanvinden; sju hungerår skola nämligen komma. se 1 Mosebok 41, 27
 • Och de skyndade sig att lyfta ned var och en sin säck på jorden, och öppnade var och en sin säck. se 1 Mosebok 44, 11
 • Och de som gingo ditin voro hankön och honkön av allt slags kött, såsom Gud hade bjudit honom. Och HERREN stängde igen om honom. se 1 Mosebok 7, 16
 • Och de söner som föddes åt Josef i Egyptens land voro Manasse och Efraim; de föddes åt honom av Asenat, dotter till Poti-Fera, prästen i On. se 1 Mosebok 46, 20
 • Och de ställde i ordning sina skänker, till dess Josef skulle komma hem om middagen; ty de hade fått höra att de skulle äta där. se 1 Mosebok 43, 25
 • <<< >>>

  bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Index
  operone