Genesis 01-28

 • hb בראשית
  וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ וּרְד֞וּבִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְעֹ֣וף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ
  καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.
 • la genesis
  benedixitque illis Deus et ait crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus quae moventur super terram
 • it Genesi
  Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».
 • fr Genčse
  Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
 • es genesis
  Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y seńoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
 • en (DARBY) Genesis
  And God blessed them; and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the heavens, and over every animal that moveth on the earth.
 • en (DRA) Genesis
  And God blessed them, saying: Increase and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fishes of the sea, and the fowls of the air, and all living creatures that move upon the earth.
 • en (KJV) Genesis
  And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
 • en (WEB) Genesis
  God blessed them. God said to them, “Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth.”
 • en (YLT) Genesis
  And God blesseth them, and God saith to them, ‘Be fruitful, and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over fish of the sea, and over fowl of the heavens, and over every living thing that is creeping upon the earth.'
 • en (ASV) Genesis
  And God blessed them: and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moveth upon the earth.
 • de 1 Mose
  Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
 • dk 1 Mosebog
  og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: "Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gřr eder til Herre over den og hersk over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvćget og alle vildtlevende Dyr, der rřrer sig pĺ Jorden!"
 • se 1 Mosebok
  Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och rĺden över fiskarna i havet och över fĺglarna under himmelen och över alla djur som röra sig pĺ jorden.»
 • no 1 Mosebok
  Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vćr fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og rĺd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rřrer sig pĺ jorden!
 • fi 1 Mooseksen
  Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".
 • hu 1 Mózes
  És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
 • al Zanafilla
  Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndia u tha atyre: "Të jeni të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtrojeni, e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë".
 • bg Битие
  И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
 • ua Буття
  І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!
 • ru Бытие
  И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
 • cn
  神 就 赐 福 给 他 们 , 又 对 他 们 说 : 要 生 养 众 多 , 遍 满 地 面 , 治 理 这 地 , 也 要 管 理 海 里 的 鱼 、 空 中 的 鸟 , 和 地 上 各 样 行 动 的 活 物 。
 • <<< List home >>>

  Genesis-01-01 Genesis-01-02 Genesis-01-03 Genesis-01-04 Genesis-01-05 Genesis-01-06 Genesis-01-07 Genesis-01-08 Genesis-01-09 Genesis-01-10 Genesis-01-11 Genesis-01-12 Genesis-01-13 Genesis-01-14 Genesis-01-15 Genesis-01-16 Genesis-01-17 Genesis-01-18 Genesis-01-19 Genesis-01-20 Genesis-01-21 Genesis-01-22 Genesis-01-23 Genesis-01-24 Genesis-01-25 Genesis-01-26 Genesis-01-27 Genesis-01-28 Genesis-01-29 Genesis-01-30 Genesis-01-31 Genesis-02-01 Genesis-02-02 Genesis-02-03 Genesis-02-04 Genesis-02-05 Genesis-02-06 Genesis-02-07 Genesis-02-08 Genesis-02-09 Genesis-02-10 Genesis-02-11 Genesis-02-12 Genesis-02-13 Genesis-02-14 Genesis-02-15 Genesis-02-16 Genesis-02-17 Genesis-02-18 Genesis-02-19 Genesis-02-20 Genesis-02-21 Genesis-02-22 Genesis-02-23 Genesis-02-24 Genesis-02-25 Genesis-03-01 Genesis-03-02 Genesis-03-03 Genesis-03-04 Genesis-03-05 Genesis-03-06 Genesis-03-07 Genesis-03-08 Genesis-03-09 Genesis-03-10 Genesis-03-11 Genesis-03-12 Genesis-03-13 Genesis-03-14 Genesis-03-15 Genesis-03-16 Genesis-03-17 Genesis-03-18 Genesis-03-19 Genesis-03-20 Genesis-03-21 Genesis-03-22 Genesis-03-23 Genesis-03-24 Genesis-04-01 Genesis-04-02 Genesis-04-03 Genesis-04-04 Genesis-04-05 Genesis-04-06 Genesis-04-07 Genesis-04-08 Genesis-04-09 Genesis-04-10 Genesis-04-11 Genesis-04-12 Genesis-04-13 Genesis-04-14 Genesis-04-15 Genesis-04-16 Genesis-04-17 Genesis-04-18 Genesis-04-19 Genesis-04-20 Genesis-04-21 Genesis-04-22 Genesis-04-23 Genesis-04-24 Genesis-04-25 Genesis-04-26 Genesis-05-01 Genesis-05-02 Genesis-05-03 Genesis-05-04 Genesis-05-05 Genesis-05-06 Genesis-05-07 Genesis-05-08 Genesis-05-09 Genesis-05-10 Genesis-05-11 Genesis-05-12 Genesis-05-13 Genesis-05-14 Genesis-05-15 Genesis-05-16 Genesis-05-17 Genesis-05-18 Genesis-05-19 Genesis-05-20 Genesis-05-21 Genesis-05-22 Genesis-05-23 Genesis-05-24 Genesis-05-25 Genesis-05-26 Genesis-05-27 Genesis-05-28 Genesis-05-29 Genesis-05-30 Genesis-05-31 Genesis-05-32 Genesis-06-01 Genesis-06-02 Genesis-06-03 Genesis-06-04 Genesis-06-05 Genesis-06-06 Genesis-06-07 Genesis-06-08 Genesis-06-09 Genesis-06-10 Genesis-06-11 Genesis-06-12 Genesis-06-13 Genesis-06-14 Genesis-06-15 Genesis-06-16 Genesis-06-17 Genesis-06-18 Genesis-06-19 Genesis-06-20 Genesis-06-21 Genesis-06-22