במדבר ΑΡΙΘΜΟΙ
Numeri Numeri Nombres Números Numbers
4 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

18

heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶֽל־אַהֲרֹ֔ן אַתָּ֗ה וּבָנֶ֤יךָ וּבֵית־אָבִ֙יךָ֙ אִתָּ֔ךְ תִּשְׂא֖וּ אֶת־עֲוֺ֣ן הַמִּקְדָּ֑שׁ וְאַתָּה֙ וּבָנֶ֣יךָ אִתָּ֔ךְ תִּשְׂא֖וּ אֶת־עֲוֺ֥ן כְּהֻנַּתְכֶֽם׃
grΚαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ααρων λέγων Σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκος πατριᾶς σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῶν ἁγίων, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῆς ἱερατείας ὑμῶν.
ladixitque Dominus ad Aaron tu et filii tui et domus patris tui tecum portabitis iniquitatem sanctuarii et tu et filii tui simul sustinebitis peccata sacerdotii vestri
itIl Signore disse ad Aronne: Tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te porterete il peso delle iniquitŕ commesse nel santuario; tu e i tuoi figli porterete il peso delle iniquitŕ commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio.
frL'Éternel dit ŕ Aaron: Toi et tes fils, et la maison de ton pčre avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire; toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce.
esY JEHOVA dijo á Aarón: Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario: y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio.
gbYahweh said to Aaron, You and your sons and your fathers' house with you shall bear the iniquity of the sanctuary; and you and your sons with you shall bear the iniquity of your priesthood.
deUnd der HERR sprach zu Aaron: Du und deine Söhne und deines Vaters Haus mit dir sollt die Missetat des Heiligtums tragen; und du und deine Söhne mit dir sollt die Missetat eures Priestertums tragen.
dkHerren sagde til Aron: Du tillige med dine Sřnner og dit Fćdrenehus skal have Ansvaret for Helligdommen, og du tillige med dine Sřnner skal have Ansvaret for eders Prćstetjeneste.
seOch HERREN sade till Aron: Du och dina söner, och din faders hus jämte dig, skolen bära den missgärning som vidlĺder helgedomen; och du och dina söner jämte dig skolen bära den missgärning som vidlĺder edert prästämbete.
noDa sa Herren til Aron: Du og dine sřnner og hele din fars hus skal bćre skylden for overtredelser mot helligdommen, og du og dine sřnner skal bćre skylden for overtredelser mot eders presteembede.
fiJa Herra sanoi Aaronille: Sinun ja sinun poikiesi, isäsi suvun sinun kanssasi, on kannettava pyhäkköä vastaan tehdyt rikkomukset; samoin sinun ja poikiesi sinun kanssasi on kannettava pappeutta vastaan tehdyt rikkomukset.
huÉs monda az Úr Áronnak: Te és a te fiaid, és a te atyádnak háza te veled, hordozzátok a szent hajlék körül való hamisság büntetését. Te és a te fiaid te veled, hordozzátok a ti papságtok hamisságának büntetését.
2
heוְגַ֣ם אֶת־אַחֶיךָ֩ מַטֵּ֨ה לֵוִ֜י שֵׁ֤בֶט אָבִ֙יךָ֙ הַקְרֵ֣ב אִתָּ֔ךְ וְיִלָּו֥וּ עָלֶ֖יךָ וִֽישָׁרְת֑וּךָ וְאַתָּה֙ וּבָנֶ֣יךָ אִתָּ֔ךְ לִפְנֵ֖י אֹ֥הֶל הָעֵדֻֽת׃
grκαὶ τοὺς ἀδελφούς σου, φυλὴν Λευι, δῆμον τοῦ πατρός σου, προσαγάγου πρὸς σεαυτόν, καὶ προστεθήτωσάν σοι καὶ λειτουργείτωσάν σοι, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
lased et fratres tuos de tribu Levi et sceptro patris tui sume tecum praestoque sint et ministrent tibi tu autem et filii tui ministrabitis in tabernaculo testimonii
itAnche i tuoi fratelli, la tribů di Levi, la tribů di tuo padre, farai accostare a te, perché ti siano accanto e ti servano quando tu e i tuoi figli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza.
frFais aussi approcher de toi tes frčres, la tribu de Lévi, la tribu de ton pčre, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent, lorsque toi, et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage.
esY á tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos llegar á ti, y júntense contigo, y servirte han; y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio.
gbBring your brothers also, the tribe of Levi, the tribe of your father, near with you, that they may be joined to you, and minister to you; but you and your sons with you shall be before the tent of the testimony.
deAber deine Brüder des Stammes Levis, deines Vaters, sollst du zu dir nehmen, daß sie bei dir seien und dir dienen; du aber und deine Söhne mit dir vor der Hütte des Zeugnisses.
dkMen ogsĺ dine Brřdre, Levis Stamme, din Fćdrenestamme, skal du lade trćde frem sammen med dig, og de skal holde sig til dig og gĺ dig til Hĺnde, nĺr du tillige med dine Sřnner gřr Tjeneste foran Vidnesbyrdets Telt;
seMen ocksĺ dina fränder, Levi stam, din faders stam, skall du lĺta fĺ tillträde dit jämte dig, och de skola hĺlla sig till dig och betjäna dig, under det att du och dina söner jämte dig gören tjänst inför vittnesbördets tält.
noOgsĺ dine brřdre, Levi stamme, din fars stamme, skal du la komme nćr til sammen med dig, - og de skal holde sig til dig og tjene dig; men du og dine sřnner, I skal stĺ foran vidnesbyrdets telt.
fiMutta salli myös veljiesi, Leevin sukukunnan, isäsi heimon, käydä sinun kanssasi sinne. He liittykööt sinuun ja palvelkoot sinua, kun sinä ja poikasi sinun kanssasi toimitatte palvelusta lain majan edessä.
huA te atyádfiait, Lévinek törzsét, a te atyádnak nemzetségét is vedd magad mellé, melletted legyenek, és néked szolgáljanak; te pedig és a te fiaid veled, [szolgáljatok] a bizonyság sátora előtt.
3
heוְשָֽׁמְרוּ֙ מִֽשְׁמַרְתְּךָ֔ וּמִשְׁמֶ֖רֶת כָּל־הָאֹ֑הֶל אַךְ֩ אֶל־כְּלֵ֨י הַקֹּ֤דֶשׁ וְאֶל־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ לֹ֣א יִקְרָ֔בוּ וְלֹֽא־יָמֻ֥תוּ גַם־הֵ֖ם גַּם־אַתֶּֽם׃
grκαὶ φυλάξονται τὰς φυλακάς σου καὶ τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, πλὴν πρὸς τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐ προσελεύσονται, καὶ οὐκ ἀποθανοῦνται καὶ οὗτοι καὶ ὑμεῖς.
laexcubabuntque Levitae ad praecepta tua et ad cuncta opera tabernaculi ita dumtaxat ut ad vasa sanctuarii et altare non accedant ne et illi moriantur et vos pereatis simul
itEssi staranno al tuo servizio e al servizio di tutta la tenda; soltanto non si accosteranno agli arredi del santuario né all'altare, perché non moriate gli uni e gli altri.
frIls observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente; mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous.
esY guardarán lo que tú ordenares, y el cargo de todo el tabernáculo: mas no llegarán á los vasos santos ni al altar, porque no mueran ellos y vosotros.
gbThey shall keep your commands, and the duty of the whole Tent; only they shall not come near to the vessels of the sanctuary and to the altar, that they not die, neither they, nor you.
deUnd sie sollen deines Dienstes und des Dienstes der ganzen Hütte warten. Doch zu dem Gerät des Heiligtums und zu dem Altar sollen sie nicht nahen, daß nicht beide, sie und ihr, sterbet;
dkog de skal tage Vare pĺ, hvad du har at varetage, og pĺ alt, hvad der er at varetage ved Teltet, men de mĺ ikke komme de hellige Ting eller Alteret nćr, at ikke bĺde de og I skal dř..
seOch de skola iakttaga vad du har att iakttaga, och vad som eljest är att iakttaga vid hela tältet; men de mĺ icke komma vid de heliga redskapen eller altaret, pĺ det att icke bĺde de och I mĺn dö.
noOg de skal ta vare pĺ det du skulde varetatt, og det som er ĺ vareta ved hele teltet; men helligdommens redskaper og alteret mĺ de ikke komme nćr, forat de ikke skal dř, bĺde de og I.
fiJa he hoitakoot sekä sinun tehtäviäsi että kaikkia majan tehtäviä, mutta älkööt lähestykö pyhiä esineitä tai alttaria, etteivät kuolisi, niin he kuin tekin.
huÉs ügyeljenek a te ügyedre és az egész sátornak ügyére; de a szenthajlék edényeihez és az oltárhoz ne járuljanak, hogy meg ne haljanak mind ők, mind ti.
4
heוְנִלְו֣וּ עָלֶ֔יךָ וְשָֽׁמְר֗וּ אֶת־מִשְׁמֶ֙רֶת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד לְכֹ֖ל עֲבֹדַ֣ת הָאֹ֑הֶל וְזָ֖ר לֹא־יִקְרַ֥ב אֲלֵיכֶֽם׃
grκαὶ προστεθήσονται πρὸς σὲ καὶ φυλάξονται τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς, καὶ ὁ ἀλλογενὴς οὐ προσελεύσεται πρὸς σέ.
lasint autem tecum et excubent in custodiis tabernaculi et in omnibus caerimoniis eius alienigena non miscebitur vobis
itEssi saranno accanto a te e saranno addetti alla custodia della tenda del convegno per tutto il servizio della tenda e nessun estraneo si accosterŕ a voi.
frIls te seront attachés, et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous.
esSe juntarán, pues, contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo del testimonio en todo el servicio del tabernáculo; ningún extrańo se ha de llegar á vosotros.
gbThey shall be joined to you, and keep the responsibility of the Tent of Meeting, for all the service of the Tent. A stranger shall not come near to you.
desondern sie sollen bei dir sein, daß sie des Dienstes warten an der Hütte des Stifts in allem Amt der Hütte; und kein Fremder soll sich zu euch tun.
dkDe skal holde sig til dig og tage Vare pĺ, hvad der er at varetage ved Ĺbenbaringsteltet, alt Arbejdet derved, men ingen Lćgmand mĺ der komme eder nćr.
seDe skola hĺlla sig till dig och iakttaga vad som är att iakttaga vid uppenbarelsetältet, under all tjänstgöring vid tältet; men ingen främmande fĺr komma eder nära.
noDe skal holde sig til dig og ta vare pĺ det som er ĺ vareta ved sammenkomstens telt, hele arbeidet ved teltet; men ingen fremmed mĺ komme nćr til eder.
fiLiittykööt he sinuun ja hoitakoot ilmestysmajan tehtävät, majan kaikki palvelustehtävät; mutta syrjäinen älköön teitä lähestykö.
huÉs melletted legyenek, és ügyeljenek a gyülekezet sátorának ügyére, a sátornak minden szolgálatja szerint; de idegen ne járuljon ti hozzátok.
5
heוּשְׁמַרְתֶּ֗ם אֵ֚ת מִשְׁמֶ֣רֶת הַקֹּ֔דֶשׁ וְאֵ֖ת מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּזְבֵּ֑חַ וְלֹֽא־יִהְיֶ֥ה ע֛וֹד קֶ֖צֶף עַל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
grκαὶ φυλάξεσθε τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων καὶ τὰς φυλακὰς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ οὐκ ἔσται θυμὸς ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
laexcubate in custodia sanctuarii et in ministerio altaris ne oriatur indignatio super filios Israhel
itVoi sarete addetti alla custodia del santuario e dell'altare, perché non vi sia piů ira contro gli Israeliti.
frVous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colčre contre les enfants d'Israël.
esY tendréis la guarda del santuario, y la guarda del altar, para que no sea más la ira sobre los hijos de Israel.
gbYou shall perform the duty of the sanctuary and the duty of the altar, that there be no more wrath on the children of Israel.
deSo wartet nun des Dienstes des Heiligtums und des Dienstes des Altars, daß hinfort nicht mehr ein Wüten komme über die Kinder Israel.
dkMen I skal tage Vare pĺ, hvad der er at varetage ved Helligdommen og Alteret, for at der ikke atter skal komme Vrede over Israelitterne.
seOch I skolen iakttaga vad som är att iakttaga vid helgedomen och vid altaret, pĺ det att icke förtörnelse ĺter mĺ komma över Israels barn.
noMen I skal ta vare pĺ det som skal varetas ved helligdommen, og det som er ĺ vareta ved alteret, forat det ikke mere skal komme vrede over Israels barn.
fiJa teidän on hoidettava tehtävät pyhäkössä ja alttarilla, ettei Herran viha enää kohtaisi israelilaisia.
huÜgyeljetek azért a szenthajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izráel fiai ellen.
6
heוַאֲנִ֗י הִנֵּ֤ה לָקַ֙חְתִּי֙ אֶת־אֲחֵיכֶ֣ם הַלְוִיִּ֔ם מִתּ֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל לָכֶ֞ם מַתָּנָ֤ה נְתֻנִים֙ לַֽיהוָ֔ה לַעֲבֹ֕ד אֶת־עֲבֹדַ֖ת אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃
grκαὶ ἐγὼ εἴληφα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ισραηλ δόμα δεδομένον κυρίῳ λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
laego dedi vobis fratres vestros Levitas de medio filiorum Israhel et tradidi donum Domino ut serviant in ministeriis tabernaculi eius
itQuanto a me, ecco, io ho preso i vostri fratelli, i leviti, tra gli Israeliti; dati al Signore, essi sono rimessi in dono a voi per prestare servizio nella tenda del convegno.
frVoici, j'ai pris vos frčres les Lévites du milieu des enfants d'Israël: donnés ŕ l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation.
esPorque he aquí yo he tomado á vuestros hermanos los Levitas de entre los hijos de Israel, dados á vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo del testimonio.
gbBehold, I myself have taken your brothers the Levites from among the children of Israel. They are a gift to you, dedicated to Yahweh, to do the service of the Tent of Meeting.
deDenn siehe, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen aus den Kindern Israel, dem HERRN zum Geschenk, und euch gegeben, daß sie des Amts pflegen an der Hütte des Stifts.
dkSe, jeg har selv udtaget eders Brřdre Leviterne af Israelitternes Midte som en Gave til eder, de er givet Herren til at udfřre Arbejdet ved Ĺbenbaringsteltet.
seSe, jag har uttagit edra bröder, leviterna, bland Israels barn; en gĺva äro de ĺt eder, givna ĺt HERREN, till att förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet.
noFor det er jeg som har tatt eders brřdre levittene ut blandt Israels barn som en gave til eder, overgitt til Herren for ĺ utfřre tjenesten ved sammenkomstens telt.
fiJa katso, minä olen ottanut teidän veljenne, leeviläiset, israelilaisten keskuudesta teille lahjaksi, Herralle annettuina toimittamaan palvelusta ilmestysmajassa.
huMert íme én választottam a ti atyátokfiait, a lévitákat Izráel fiai közül, mint az Úrnak adottakat, néktek, ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában.
7
grκαὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ διατηρήσετε τὴν ἱερατείαν ὑμῶν κατὰ πάντα τρόπον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ ἔνδοθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ λειτουργήσετε τὰς λειτουργίας δόμα τῆς ἱερατείας ὑμῶν· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος ἀποθανεῖται.
latu autem et filii tui custodite sacerdotium vestrum et omnia quae ad cultum altaris pertinent et intra velum sunt per sacerdotes administrabuntur si quis externus accesserit occidetur
itTu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio per quanto riguarda l'altare ciň che č oltre il velo; compirete il vostro ministero. Io vi dň l'esercizio del sacerdozio come un dono; l'estraneo che si accosterŕ sarŕ messo a morte.
frToi, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile: c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis ŕ mort.
esMas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio; y el extrańo que se llegare, morirá.
gbYou and your sons with you shall keep your priesthood for everything of the altar, and for that within the veil. You shall serve. I give you the service of the priesthood as a gift. The stranger who comes near shall be put to death.
deDu aber und deine Söhne mit dir sollt eures Priestertums warten, daß ihr dienet in allerlei Geschäft des Altars und inwendig hinter dem Vorhang; denn euer Priestertum gebe ich euch zum Amt, zum Geschenk. Wenn ein Fremder sich herzutut, der soll sterben.
dkMen du tillige med dine Sřnner skal tage Vare pĺ eders Prćstegerning i alt, hvad der angĺr Alteret og det, der er inden for Forhćnget, og udfřre Arbejdet derved. Som en Gave skćnker jeg eder Prćstedřmmet; men enhver Lćgmand, der trćnger sig ind deri, skal lide Dřden.
seMen du och dina söner jämte dig skolen iakttaga vad som hör till edert prästämbete, i allt vad som angĺr altaret och det som är innanför förlĺten, och skolen sĺ göra tjänst. Jag giver eder edert prästämbete sĺsom en gĺvotjänst; men om nĺgon främmande kommer därvid, skall han dödas.
noMen du og dine sřnner skal ta vare pĺ eders prestetjeneste i alt som vedkommer alteret og gjerningen innenfor forhenget, og utfřre tjenesten. Jeg gir eder eders prestetjeneste som en gave; men den fremmede som kommer nćr til, skal late livet.
fiMutta sinä ja poikasi sinun kanssasi hoitakaa papinvirkaanne, pitäen huolta kaikista alttarilla ja esiripun sisäpuolella suoritettavista tehtävistä, ja toimittakaa palvelusta siellä. Lahjana minä annan teille papinvirkanne; mutta syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon.
huTe pedig és a te fiaid te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben, a mik az oltárhoz tartoznak, és a függönyön belől vannak, hogy azokban szolgáljatok; a ti papságotoknak tisztét adtam néktek ajándékul, azért az idegen, a ki oda járul, haljon meg.
heוְאַתָּ֣ה וּבָנֶ֣יךָ אִ֠תְּךָ תִּשְׁמְר֨וּ אֶת־כְּהֻנַּתְכֶ֜ם לְכָל־דְּבַ֧ר הַמִּזְבֵּ֛חַ וּלְמִבֵּ֥ית לַפָּרֹ֖כֶת וַעֲבַדְתֶּ֑ם עֲבֹדַ֣ת מַתָּנָ֗ה אֶתֵּן֙ אֶת־כְּהֻנַּתְכֶ֔ם וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃ ס
8
heוַיְדַבֵּ֣ר יְהוָה֮ אֶֽל־אַהֲרֹן֒ וַאֲנִי֙ הִנֵּ֣ה נָתַ֣תִּֽי לְךָ֔ אֶת־מִשְׁמֶ֖רֶת תְּרוּמֹתָ֑י לְכָל־קָדְשֵׁ֣י בְנֵֽי־יִ֠שְׂרָאֵל לְךָ֨ נְתַתִּ֧ים לְמָשְׁחָ֛ה וּלְבָנֶ֖יךָ לְחָק־עוֹלָֽם׃
grΚαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων Καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν διατήρησιν τῶν ἀπαρχῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἡγιασμένων μοι παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ εἰς γέρας καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, νόμιμον αἰώνιον.
lalocutus est Dominus ad Aaron ecce dedi tibi custodiam primitiarum mearum omnia quae sanctificantur a filiis Israhel tibi tradidi et filiis tuis pro officio sacerdotali legitima sempiterna
itIl Signore disse ancora ad Aronne: Ecco, io ti dň il diritto a tutte le cose consacrate dagli Israeliti, cioč a quelle che mi sono offerte per elevazione: io le dň a te e ai tuoi figli, come diritto della tua unzione, per legge perenne.
frL'Éternel dit ŕ Aaron: Voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation; je te les donne, ŕ toi et ŕ tes fils, comme droit d'onction, par une loi perpétuelle.
esDijo más Jehová á Aarón: He aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas: todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y á tus hijos, por estatuto perpetuo.
gbYahweh spoke to Aaron, Behold, I myself have given you the command of my wave offerings, even all the holy things of the children of Israel. I have given them to you by reason of the anointing, and to your sons, as a portion forever.
deUnd der HERR sagte zu Aaron: Siehe, ich habe dir gegeben meine Hebopfer von allem, was die Kinder Israel heiligen, als Gebühr dir und deinen Söhnen zum ewigen Recht.
dkHerren talede fremdeles til Aron: Se, jeg giver dig, hvad der skal lćgges til Side af mine Offerydelser; alle Israelitternes Helliggaver giver jeg dig og dine Sřnner som eders Del, en evig gyldig Rettighed.
seOch HERREN talade till Aron: Se, jag giver ĺt dig vad som skall förvaras av det som gives mig sĺsom gärd. Av Israels barns alla heliga gĺvor giver jag detta till ämbetslott ĺt dig och dina söner, sĺsom en evärdlig rätt.
noOg Herren talte til Aron: Se, jeg har gitt dig det som skal gjemmes av gavene til mig; alt det som Israels barn helliger, har jeg gitt dig som ditt embedes del og dine sřnner som en evig rettighet.
fiJa Herra puhui Aaronille: Katso, minä annan sinulle sen, mikä saamistani anneista on talteen otettava; kaikista israelilaisten pyhistä lahjoista minä annan sen sinulle osuudeksi ja sinun pojillesi ikuiseksi oikeudeksi.
huSzóla azután az Úr Áronnak: Ímé én néked adtam az én felemelt áldozataimra való ügyelést is, valamit Izráel fiai nékem szentelnek, néked és a te fiaidnak adtam azokat felkenetési [díjul,] örökkévaló rendelés szerint.
9
heזֶֽה־יִהְיֶ֥ה לְךָ֛ מִקֹּ֥דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֖ים מִן־הָאֵ֑שׁ כָּל־קָ֠רְבָּנָם לְֽכָל־מִנְחָתָ֞ם וּלְכָל־חַטָּאתָ֗ם וּלְכָל־אֲשָׁמָם֙ אֲשֶׁ֣ר יָשִׁ֣יבוּ לִ֔י קֹ֣דֶשׁ קָֽדָשִׁ֥ים לְךָ֛ ה֖וּא וּלְבָנֶֽיךָ׃
grκαὶ τοῦτο ἔστω ὑμῖν ἀπὸ τῶν ἡγιασμένων ἁγίων τῶν καρπωμάτων, ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θυσιασμάτων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάσης πλημμελείας αὐτῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν, ὅσα ἀποδιδόασίν μοι, ἀπὸ πάντων τῶν ἁγίων σοὶ ἔσται καὶ τοῖς υἱοῖς σου.
lahaec ergo accipies de his quae sanctificantur et oblata sunt Domino omnis oblatio et sacrificium et quicquid pro peccato atque delicto redditur mihi et cedet in sancta sanctorum tuum erit et filiorum tuorum
itQuesto ti apparterrŕ fra le cose santissime, fra le loro offerte consumate dal fuoco: ogni oblazione, ogni sacrificio espiatorio e ogni sacrificio di riparazione che mi presenteranno; sono tutte cose santissime che apparterranno a te e ai tuoi figli.
frVoici ce qui t'appartiendra parmi les choses trčs saintes qui ne sont pas consumées par le feu: toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront; ces choses trčs saintes seront pour toi et pour tes fils.
esEsto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego: toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos.
gbThis shall be yours of the most holy things from the fire: every offering of theirs, even every meal offering of theirs, and every sin offering of theirs, and every trespass offering of theirs, which they shall render to me, shall be most holy for you and for your sons.
deDas sollst du haben von dem Hochheiligen: Was nicht angezündet wird von allen ihren Gaben an allen ihren Speisopfern und an allen ihren Sündopfern und an allen ihren Schuldopfern, die sie mir geben, das soll dir und deinen Söhnen ein Hochheiliges sein.
dkFřlgende skal tilfalde dig af det hřjhellige, fraregnet hvad der opbrćndes: Alle deres Offergaver, der falder ind under Afgrřdeofre, Syndofre og Skyldofre, som de bringer mig til Erstatning; som hřjhelligt skal dette tilfalde dig og dine Sřnner.
seDetta skall tillhöra dig av det! högheliga som icke lämnas ĺt elden: alla deras offergĺvor, sĺ ofta de frambära spisoffer eller syndoffer, eller frambära skuldoffer till ersättning ĺt mig, detta skall sĺsom högheligt tillhöra dig och dina söner.
noDette skal hřre dig til av det hřihellige og undtas fra ilden: alle deres offer, bĺde matoffer og syndoffer og skyldoffer, som de gir mig til gjengjeld; de er hřihellige og skal hřre dig og dine sřnner til.
fiKorkeasti-pyhistä lahjoista olkoon sinun omasi tämä, jota ei tulessa polteta: kaikki ne heidän uhrilahjansa, jotka kuuluvat kaikkiin heidän ruokauhreihinsa, syntiuhreihinsa ja vikauhreihinsa, joita he suorittavat minulle korvauksena; se on korkeasti-pyhää ja olkoon sinun ja sinun poikiesi oma.
huEz legyen tiéd a legszentségesebbekből, a melyek tűzzel meg nem égettetnek: Minden ő áldozatjok, akár ételáldozatjok, akár bűnért való áldozatjok, akár pedig vétekért való áldozatjok, a miket nékem adnak, mint legszentségesebbek, tiéid legyenek és a te fiaidé.
10
heבְּקֹ֥דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֖ים תֹּאכֲלֶ֑נּוּ כָּל־זָכָר֙ יֹאכַ֣ל אֹת֔וֹ קֹ֖דֶשׁ יִֽהְיֶה־לָּֽךְ׃
grἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων φάγεσθε αὐτά· πᾶν ἀρσενικὸν φάγεται αὐτά, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου· ἅγια ἔσται σοι.
lain sanctuario comedes illud mares tantum edent ex eo quia consecratum est tibi
itLe mangerai in luogo santissimo; ne mangerŕ ogni maschio; le tratterai come cose sante.
frVous les mangerez dans un lieu trčs saint; tout mâle en mangera; vous les regarderez comme saintes.
esEn el santuario la comerás; todo varón comerá de ella: cosa santa será para ti.
gbYou shall eat of it like the most holy things. Every male shall eat of it. It shall be holy to you.
deAn einem heiligen Ort sollst du es essen. Was männlich ist, soll davon essen; denn es soll dir heilig sein.
dkPĺ et hřjhelligt Sted skal du spise det, og alle af Mandkřn mĺ spise deraf; det skal vćre dig helligt.
sePĺ en höghelig plats skall du äta detta; allt mankön mĺ äta det, det skall vara dig heligt.
noPĺ det hřihellige sted skal du ete det; alt mannkjřnn kan ete av det, hellig skal det vćre for dig.
fiSyökää se korkeasti-pyhässä paikassa; jokainen miehenpuoli saakoon syödä sitä. Olkoon se sinulle pyhä.
huA legszentségesebb helyen egyed meg azt, csak a férfiak egyék azt; szentség legyen tenéked.
11
heוְזֶה־לְּךָ֞ תְּרוּמַ֣ת מַתָּנָ֗ם לְכָל־תְּנוּפֹת֮ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ לְךָ֣ נְתַתִּ֗ים וּלְבָנֶ֧יךָ וְלִבְנֹתֶ֛יךָ אִתְּךָ֖ לְחָק־עוֹלָ֑ם כָּל־טָה֥וֹר בְּבֵיתְךָ֖ יֹאכַ֥ל אֹתֽוֹ׃
grκαὶ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἀπαρχὴ δομάτων αὐτῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἐπιθεμάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
laprimitias autem quas voverint et obtulerint filii Israhel tibi dedi et filiis ac filiabus tuis iure perpetuo qui mundus est in domo tua vescetur eis
itQuesto ancora ti apparterrŕ: i doni che gli Israeliti presenteranno con l'elevazione e tutte le loro offerte fatte con il rito di agitazione; io le dň a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te per legge perenne. Chiunque sarŕ mondo in casa tua ne potrŕ mangiare.
frVoici encore ce qui t'appartiendra: tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne ŕ toi, ŕ tes fils et ŕ tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera.
esEsto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel, he dado á ti, y á tus hijos, y á tus hijas contigo, por estatuto perpetuo: todo limpio en tu casa comerá de ellas.
gbThis is yours, too: the wave offering of their gift, even all the wave offerings of the children of Israel. I have given them to you, and to your sons and to your daughters with you, as a portion forever. Everyone who is clean in your house shall eat of it.
deIch habe auch das Hebopfer ihrer Gabe an allen Webeopfern der Kinder Israel dir gegeben und deinen Söhnen und Töchtern samt dir zum ewigen Recht; wer rein ist in deinem Hause, soll davon essen.
dkFremdeles skal fřlgende tilfalde dig som Offerydelse af deres Gaver: Alle Gaver fra Israelitterne, hvormed der udfřres Svingning, giver jeg dig tillige med dine Sřnner og Dřtre som en evig gyldig Rettighed; enhver, som er ren i dit Hus, mĺ spise deraf.
seOch detta är rad som skall tillhöra dig sĺsom en gärd av Israels barns gĺvor, sĺ ofta de frambära viftoffer; ĺt dig och ĺt dina söner och döttrar jämte dig giver jag det till en evärdlig rätt; var och en i ditt hus som är ren mĺ äta det:
noLikeledes skal dette hřre dig til som de gaver de skal avgi: Alle Israels barns svingegaver, dem har jeg gitt dig og dine sřnner og dine dřtre som en evig rettighet; enhver i ditt hus som er ren, kan ete av det.
fiJa antina heidän lahjoistansa olkoon sinun omasi tämä: kaiken sen, minkä israelilaiset uhraavat heilutusmenoin, minä annan sinulle, sinun pojillesi ja tyttärillesi ikuiseksi oikeudeksi; jokainen, joka on puhdas sinun perheessäsi, saakoon syödä sitä.
huEz is tiéd legyen, mint felemelt áldozat az ő ajándékukból, Izráel fiainak minden meglóbált áldozataival együtt; néked adtam azokat és a te fiaidnak, és a te leányaidnak, a kik veled vannak, örökkévaló rendelés szerint; mindenki, aki tiszta a te házadban, eheti azt:
12
heכֹּ֚ל חֵ֣לֶב יִצְהָ֔ר וְכָל־חֵ֖לֶב תִּיר֣וֹשׁ וְדָגָ֑ן רֵאשִׁיתָ֛ם אֲשֶׁר־יִתְּנ֥וּ לַֽיהוָ֖ה לְךָ֥ נְתַתִּֽים׃
grπᾶσα ἀπαρχὴ ἐλαίου καὶ πᾶσα ἀπαρχὴ οἴνου καὶ σίτου, ἀπαρχὴ αὐτῶν, ὅσα ἂν δῶσι τῷ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα αὐτά.
laomnem medullam olei et vini ac frumenti quicquid offerunt primitiarum Domino tibi dedi
itTi dň anche tutte le primizie che al Signore offriranno: il meglio dell'olio, il meglio del mosto e del grano.
frJe te donne les prémices qu'ils offriront ŕ l'Éternel: tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en moűt et en blé.
esDe aceite, y de mosto, y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán á Jehová, á ti las he dado.
gbI have given to you all the best of the oil, and all the best of the vintage, and of the grain, the first fruits of them which they give to Yahweh.
deAlles beste Öl und alles Beste vom Most und Korn, nämlich ihre Erstlinge, die sie dem HERRN geben, habe ich dir gegeben.
dkAlt det bedste af Olien, Mosten og Kornet, Fřrstegrřden deraf, som de giver Herren, giver jeg dig.
seallt det bästa av olja och allt det bästa av vin och av säd, förstlingen därav, som de giva ĺt HERREN, detta giver jag ĺt dig.
noAlt det beste av olje og alt det beste av most og korn, fřrstegrřden derav, som de skal gi Herren, har jeg gitt dig.
fiKaiken parhaan öljyn ja kaiken parhaan viinin ja viljan, minkä he uutisena antavat Herralle, sen minä annan sinulle.
huAz olajnak minden kövérjét, és minden kövérjét a mustnak és gabonának, azoknak zsengéit, a melyeket az Úrnak adnak, tenéked adtam.
13
heבִּכּוּרֵ֞י כָּל־אֲשֶׁ֧ר בְּאַרְצָ֛ם אֲשֶׁר־יָבִ֥יאוּ לַיהוָ֖ה לְךָ֣ יִהְיֶ֑ה כָּל־טָה֥וֹר בְּבֵיתְךָ֖ יֹאכֲלֶֽנּוּ׃
grτὰ πρωτογενήματα πάντα, ὅσα ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ὅσα ἂν ἐνέγκωσιν κυρίῳ, σοὶ ἔσται· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
launiversa frugum initia quas gignit humus et Domino deportantur cedent in usus tuos qui mundus est in domo tua vescetur eis
itLe primizie di quanto produrrŕ la loro terra che essi presenteranno al Signore saranno tue. Chiunque sarŕ mondo in casa tua ne potrŕ mangiare.
frLes premiers produits de leur terre, qu'ils apporteront ŕ l'Éternel, seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera.
esLas primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán á Jehová, serán tuyas: todo limpio en tu casa comerá de ellas.
gbThe first-ripe fruits of all that is in their land, which they bring to Yahweh, shall be yours. Everyone who is clean in your house shall eat of it.
deDie erste Frucht, die sie dem HERRN bringen von allem, was in ihrem Lande ist, soll dein sein; wer rein ist in deinem Hause, soll davon essen.
dkDe fřrste Frugter af alt, hvad der gror i deres Land, som de bringer Herren, skal tilfalde dig; enhver, som er ren i dit Hus, mĺ spise deraf.
seFörstlingsfrukterna av allt som växer i deras land, vilka de bära fram ĺt HERREN, skola tillhöra dig; var och en i ditt hus som är ren mĺ äta därav.
noFřrstegrřden av alt det som er i deres land, som de kommer til Herren med, skal hřre dig til; enhver i ditt hus som er ren, kan ete av det.
fiUutiset kaikesta, mitä heidän maassansa kasvaa ja minkä he tuovat Herralle, olkoot sinun omasi; jokainen, joka on puhdas sinun perheessäsi, saakoon syödä niitä.
huMindennek első gyümölcsei az ő földjökön, a melyeket az Úrnak visznek, tiéid legyenek; mindenki, a ki tiszta a te házadban, egye azokat.
14
heכָּל־חֵ֥רֶם בְּיִשְׂרָאֵ֖ל לְךָ֥ יִהְיֶֽה׃
grπᾶν ἀνατεθεματισμένον ἐν υἱοῖς Ισραηλ σοὶ ἔσται.
laomne quod ex voto reddiderint filii Israhel tuum erit
itQuanto sarŕ consacrato per voto di sterminio in Israele sarŕ tuo.
frTout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi.
esTodo lo consagrado por voto en Israel será tuyo.
gbEverything devoted in Israel shall be yours.
deAlles Verbannte in Israel soll dein sein.
dkAlt, hvad der lćgges Band pĺ i Israel, skal tilfalde dig.
seAllt tillspillogivet i Israel skall tillhöra dig.
noAlt bannlyst i Israel skal hřre dig til.
fiKaikki, mitä Israelissa vihittyä on, olkoon sinun omaasi.
huMinden, a mi teljesen [Istennek] szenteltetik Izráelben, tiéd legyen.
15
heכָּל־פֶּ֣טֶר רֶ֠חֶם לְֽכָל־בָּשָׂ֞ר אֲשֶׁר־יַקְרִ֧יבוּ לַֽיהוָ֛ה בָּאָדָ֥ם וּבַבְּהֵמָ֖ה יִֽהְיֶה־לָּ֑ךְ אַ֣ךְ׀ פָּדֹ֣ה תִפְדֶּ֗ה אֵ֚ת בְּכ֣וֹר הָֽאָדָ֔ם וְאֵ֛ת בְּכֽוֹר־הַבְּהֵמָ֥ה הַטְּמֵאָ֖ה תִּפְדֶּֽה׃
grκαὶ πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσης σαρκός, ἃ προσφέρουσιν κυρίῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοὶ ἔσται· ἀλλ᾽ ἢ λύτροις λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώσῃ.
laquicquid primum erumpet e vulva cunctae carnis quam offerunt Domino sive ex hominibus sive de pecoribus fuerit tui iuris erit ita dumtaxat ut pro hominis primogenito pretium accipias et omne animal quod inmundum est redimi facias
itOgni essere che nasce per primo da ogni essere vivente, offerto al Signore, cosě degli uomini come degli animali, sarŕ tuo; perň farai riscattare il primogenito dell'uomo e farai anche riscattare il primo nato di un animale immondo.
frTout premier-né de toute chair, qu'ils offriront ŕ l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur.
esTodo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán á Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo: mas has de hacer redimir el primogénito del hombre: también harás redimir el primogénito de animal inmundo.
gbEverything that opens the womb, of all flesh which they offer to Yahweh, both of man and animal shall be yours. Nevertheless, you shall surely redeem the firstborn of man, and you shall redeem the firstborn of unclean animals.
deAlles, was die Mutter bricht unter allem Fleisch, das sie dem HERRN bringen, es sei ein Mensch oder Vieh, soll dein sein; doch daß du die erste Menschenfrucht lösen lassest und die erste Frucht eines unreinen Viehs auch lösen lassest.
dkAf alt Křd, som de bringer til Herren, sĺvel af Mennesker som af Dyr, skal alt, hvad der ĺbner Moders Liv, tilfalde dig; dog skal du lade de fřrstefřdte Mennesker udlřse, og ligeledes skal du lade de fřrstefřdte urene Dyr udlřse.
seAllt det som öppnar moderlivet, vad kött det vara mĺ, evad det är människor eller boskap som de föra fram till HERREN, det skall tillhöra dig; dock sĺ, att du tager lösen för det som är förstfött bland människor, och likaledes tager lösen för det som är förstfött bland orena djur.
noAlt som ĺpner morsliv, alt levende som de kommer til Herren med, enten det er mennesker eller dyr, skal hřre dig til. Dog skal du la dem lřse det som er fřrstefřdt av mennesker, og likesĺ skal du la dem lřse det som er fřrstefřdt av de urene dyr.
fiKaikki, mikä avaa äidinkohdun, mikä elollinen hyvänsä, joka tuodaan Herralle, ihmisistä tai karjasta, olkoon sinun omasi; lunastuta kuitenkin ihmisen esikoinen samoinkuin saastaisen eläimen esikoinen.
huMinden, ami az élő állatok közül az anyaméhet megnyitja, a melyet az Úrnak visznek, mind emberekből s mind barmokból a tiéd legyen; csakhogy az embernek elsőszülöttét váltasd meg, és a tisztátalan állatnak elsőszülöttét is megváltassad.
16
heוּפְדוּיָו֙ מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ תִּפְדֶּ֔ה בְּעֶ֨רְכְּךָ֔ כֶּ֛סֶף חֲמֵ֥שֶׁת שְׁקָלִ֖ים בְּשֶׁ֣קֶל הַקֹּ֑דֶשׁ עֶשְׂרִ֥ים גֵּרָ֖ה הֽוּא׃
grκαὶ ἡ λύτρωσις αὐτοῦ ἀπὸ μηνιαίου· ἡ συντίμησις πέντε σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον (εἴκοσι ὄβολοί εἰσιν).
lacuius redemptio erit post unum mensem siclis argenti quinque pondere sanctuarii siclus viginti obolos habet
itQuanto al riscatto, li farai riscattare dall'etŕ di un mese, secondo la stima di cinque sicli d'argento, in base al siclo del santuario, che č di venti ghera.
frTu les feras racheter dčs l'âge d'un mois, d'aprčs ton estimation, au prix de cinq sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire, qui est de vingt guéras.
esY de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme á tu estimación, por precio de cinco siclos, al siclo del santuario, que es de veinte óbolos.
gbYou shall redeem those who are to be redeemed of them from a month old, according to your estimation, for five shekels of money, after the shekel of the sanctuary, which weighs twenty gerahs.
deSie sollen's aber lösen, wenn's einen Monat alt ist; und sollst es zu lösen geben um Geld, um fünf Silberlinge nach dem Lot des Heiligtums, das hat zwanzig Gera.
dkHine skal du lade udlřse, nĺr de er en Mĺned gamle eller derover, med en Vurderingssum af fem Sekel efter hellig Vćgt, tyve Gera pĺ en Sekel.
seOch vad angĺr dem som skola lösas, skall du taga lösen för dem, när de äro en mĺnad gamla, och detta efter det värde du har bestämt: fem siklar silver, efter helgedomssikelns vikt, denna räknad till tjugu gera.
noOg lřsepengene for en gutt skal du la dem utrede fra han er en mĺned gammel, efter det verd du skal sette pĺ ham: fem sekel sřlv efter helligdommens vekt, sekelen regnet til tyve gera.
fiJa mitä heidän lunastamiseensa tulee, niin lunastuta heidät kuukauden ikäisistä alkaen sinun asettamastasi viiden sekelin arviohinnasta pyhäkkösekelin painon mukaan, sekeli kaksikymmentä geeraa.
huA melyek pedig váltságosok, egy hónapostól kezdve váltasd meg a te becslésed szerint, öt ezüst sikluson a szent siklus szerint: húsz géra az.
17
heאַ֣ךְ בְּֽכוֹר־שׁ֡וֹר אֽוֹ־בְכ֨וֹר כֶּ֜שֶׂב אֽוֹ־בְכ֥וֹר עֵ֛ז לֹ֥א תִפְדֶּ֖ה קֹ֣דֶשׁ הֵ֑ם אֶת־דָּמָ֞ם תִּזְרֹ֤ק עַל־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ וְאֶת־חֶלְבָּ֣ם תַּקְטִ֔יר אִשֶּׁ֛ה לְרֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהוָֽה׃
grπλὴν πρωτότοκα μόσχων καὶ πρωτότοκα προβάτων καὶ πρωτότοκα αἰγῶν οὐ λυτρώσῃ· ἅγιά ἐστιν· καὶ τὸ αἷμα αὐτῶν προσχεεῖς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ στέαρ ἀνοίσεις κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ·
laprimogenitum autem bovis et ovis et caprae non facies redimi quia sanctificata sunt Domino sanguinem tantum eorum fundes super altare et adipes adolebis in suavissimum odorem Domino
itMa non farai riscattare il primo nato della vacca, né il primo nato della pecora, né il primo nato della capra; sono cosa sacra; verserai il loro sangue sull'altare e brucerai le loro parti grasse come sacrificio consumato dal fuoco, soave profumo per il Signore.
frMais tu ne feras point racheter le premier-né du boeuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chčvre: ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu brűleras leur graisse: ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur ŕ l'Éternel.
esMas el primogénito de vaca, y el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra, no redimirás; santificados son: la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave á Jehová.
gbBut you shall not redeem the firstborn of a cow, or the firstborn of a sheep, or the firstborn of a goat. They are holy. You shall sprinkle their blood on the altar, and shall burn their fat for an offering made by fire, for a pleasant aroma to Yahweh.
deAber die erste Frucht eines Rindes oder Schafes oder einer Ziege sollst du nicht zu lösen geben, denn sie sind heilig; ihr Blut sollst du sprengen auf den Altar, und ihr Fett sollst du anzünden zum Opfer des süßen Geruchs dem HERRN.
dkMen de fřrstefřdte Stykker Hornkvćg, Lam eller Geder mĺ du ikke lade udlřse; de er hellige, deres Blod skal du sprćnge pĺ Alteret, og Fedtet skal du bringe som Rřgoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren;
seMen för det som är förstfött bland fäkreatur eller fĺr eller getter mĺ du icke taga lösen; det är heligt. Deras blod skall du stänka pĺ altaret, och deras fett skall du förbränna sĺsom ett eldsoffer, till en välbehaglig lukt för HERREN.
noMen det fřrstefřdte av kyr eller av fĺr eller av gjeter skal ikke lřses; de er hellige; deres blod skal du sprenge pĺ alteret, og deres fett skal du brenne som ildoffer til en velbehagelig duft for Herren.
fiMutta raavaan tai lampaan tai vuohen esikoista älä lunastuta; ne ovat pyhiä. Vihmo niiden veri alttarille ja polta niiden rasva uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle.
huDe a tehénnek első fajzását, vagy a juhnak első fajzását, vagy a kecskének első fajzását meg ne váltasd; mert szentelni valók azok; a véröket hintsd az oltárra, és azoknak kövérit füstölögtesd el kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.
18
heוּבְשָׂרָ֖ם יִהְיֶה־לָּ֑ךְ כַּחֲזֵ֧ה הַתְּנוּפָ֛ה וּכְשׁ֥וֹק הַיָּמִ֖ין לְךָ֥ יִהְיֶֽה׃
grκαὶ τὰ κρέα ἔσται σοί· καθὰ καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ κατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν σοὶ ἔσται.
lacarnes vero in usum tuum cedent sicut pectusculum consecratum et armus dexter tua erunt
itLa loro carne sarŕ tua; sarŕ tua come il petto dell'offerta che si fa con la agitazione rituale e come la coscia destra.
frLeur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre et comme l'épaule droite.
esY la carne de ellos será tuya: como el pecho de la mecedura y como la espaldilla derecha, será tuya.
gbTheir flesh shall be yours, as the wave offering breast and as the right thigh, it shall be yours.
deIhr Fleisch soll dein sein, wie auch die Webebrust und die rechte Schulter dein ist.
dkmen Křdet tilfalder dig; ligesom Svingningsbrystet og hřjre Křlle tilfalder det dig.
seMen deras kött skall tillhöra dig; det skall tillhöra dig likasom viftoffersbringan och det högra lĺrstycket.
noMen deres kjřtt skal hřre dig til; likesom svinge-brystet og det hřire lĺr skal det hřre dig til.
fiMutta niiden liha olkoon sinun omasi; niinkuin heilutettu rintalihakin ja oikea reisi olkoon se sinun omasi.
huAzoknak húsa pedig tiéd legyen, a miképen a meglóbált szegy, és a mint a jobb lapoczka is tiéd lesz.
19
heכֹּ֣ל׀ תְּרוּמֹ֣ת הַקֳּדָשִׁ֗ים אֲשֶׁ֨ר יָרִ֥ימוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ לַֽיהוָה֒ נָתַ֣תִּֽי לְךָ֗ וּלְבָנֶ֧יךָ וְלִבְנֹתֶ֛יךָ אִתְּךָ֖ לְחָק־עוֹלָ֑ם בְּרִית֩ מֶ֨לַח עוֹלָ֥ם הִוא֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה לְךָ֖ וּלְזַרְעֲךָ֥ אִתָּֽךְ׃
grπᾶν ἀφαίρεμα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἀφέλωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· διαθήκη ἁλὸς αἰωνίου ἐστὶν ἔναντι κυρίου σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ.
laomnes primitias sanctuarii quas offerunt filii Israhel Domino tibi dedi et filiis ac filiabus tuis iure perpetuo pactum salis est sempiternum coram Domino tibi ac filiis tuis
itIo dň a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge perenne, tutte le offerte di cose sante che gli Israeliti presenteranno al Signore con il rito dell'elevazione. E' un'alleanza inviolabile, perenne, davanti al Signore, per te e per la tua discendenza con te.
frJe te donne, ŕ toi, ŕ tes fils et ŕ tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront ŕ l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et ŕ perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi.
esTodas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren á Jehová, helas dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo.
gbAll the wave offerings of the holy things, which the children of Israel offer to Yahweh, have I given you, and your sons and your daughters with you, as a portion forever. It is a covenant of salt forever before Yahweh to you and to your offspring with you.
deAlle Hebeopfer, die die Kinder Israel heiligen dem HERRN, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern samt dir zum ewigen Recht. Das soll ein unverweslicher Bund sein ewig vor dem HERRN, dir und deinem Samen samt dir.
dkAl Offerydelse af Helliggaver, som Israelitterne yder Herren, giver jeg dig tillige med dine Sřnner og Dřtre som en evig gyldig Rettighed; det skal vćre en evig gyldig Saltpagt for Herrens Ĺsyn for dig tillige med dine Efterkommere.
seAlla heliga gĺvor som Israels barn giva ĺt HERREN sĺsom gärd, dem giver jag ĺt dig och ĺt dina söner och döttrar jämte dig, sĺsom en evärdlig rätt. Ett evärdligt saltförbund inför HERRENS ansikte skall detta vara för dig och för dina avkomlingar jämte dig.
noAlle hellige gaver som Israels barn skal avgi til Herren, har jeg gitt dig og dine sřnner og dine dřtre som en evig rettighet; dette er en evig saltpakt for Herrens ĺsyn for dig og dine efterkommere.
fiKaikki pyhät annit, joita israelilaiset antavat Herralle, minä annan sinulle, sinun pojillesi ja tyttärillesi ikuiseksi oikeudeksi. Se olkoon ikuinen suolaliitto Herran edessä sinulle ja sinun jälkeläisillesi.
huMinden felemelt áldozatot a szent dolgokból, a melyeket az Úrnak áldoznak Izráel fiai, néked adtam örökkévaló rendelés szerint, és a te fiaidnak, és a te leányaidnak, a kik veled vannak; sónak szövetsége ez, örökkévaló az Úr előtt, néked és a te magodnak veled.
20
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן בְּאַרְצָם֙ לֹ֣א תִנְחָ֔ל וְחֵ֕לֶק לֹא־יִהְיֶ֥ה לְךָ֖ בְּתוֹכָ֑ם אֲנִ֤י חֶלְקְךָ֙ וְנַחֲלָ֣תְךָ֔ בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
grΚαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων ᾿Εν τῇ γῇ αὐτῶν οὐ κληρονομήσεις, καὶ μερὶς οὐκ ἔσται σοι ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐγὼ μερίς σου καὶ κληρονομία σου ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
ladixitque Dominus ad Aaron in terra eorum nihil possidebitis nec habebitis partem inter eos ego pars et hereditas tua in medio filiorum Israhel
itIl Signore disse ad Aronne: Tu non avrai alcun possesso nel loro paese e non ci sarŕ parte per te in mezzo a loro; io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo agli Israeliti.
frL'Éternel dit ŕ Aaron: Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux; c'est moi qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d'Israël.
esY Jehová dijo á Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte: Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
gbYahweh said to Aaron, You shall have no inheritance in their land, neither shall you have any portion among them. I am your portion and your inheritance among the children of Israel.
deUnd der HERR sprach zu Aaron: Du sollst in ihrem Lande nichts besitzen, auch kein Teil unter ihnen haben; denn ich bin dein Teil und dein Erbgut unter den Kindern Israel.
dkHerren sagde fremdeles til Aron: Du skal ingen Arvelod have i deres Land, og der skal ikke tilfalde dig nogen Lod iblandt dem; jeg selv er din Arvelod og Del blandt Israelitterne.
seoch HERREN sade till Aron: I deras land skall du icke hava nĺgon arvedel, och du skall icke hava nĺgon lott bland dem; jag skall vara din lott och arvedel bland Israels barn.
noOg Herren sa til Aron: Du skal ikke ha nogen arv i deres land, og det skal ikke tilfalle dig nogen del iblandt dem; jeg er din del og din arv blandt Israels barn.
fiJa Herra puhui Aaronille: Sinulla älköön olko perintöosaa heidän maassansa älköönkä osuutta heidän keskellänsä; minä itse olen sinun osuutesi ja perintöosasi israelilaisten keskellä.
huMonda pedig az Úr Áronnak: Az ő földjökből örökséged nem lesz, sem osztályrészed nem lesz néked ő közöttök: Én vagyok a te osztályrészed és a te örökséged Izráel fiai között.
21
heוְלִבְנֵ֣י לֵוִ֔י הִנֵּ֥ה נָתַ֛תִּי כָּל־מַֽעֲשֵׂ֥ר בְּיִשְׂרָאֵ֖ל לְנַחֲלָ֑ה חֵ֤לֶף עֲבֹֽדָתָם֙ אֲשֶׁר־הֵ֣ם עֹֽבְדִ֔ים אֶת־עֲבֹדַ֖ת אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃
grκαὶ τοῖς υἱοῖς Λευι ἰδοὺ δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ἐν Ισραηλ ἐν κλήρῳ ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν, ὅσα αὐτοὶ λειτουργοῦσιν λειτουργίαν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
lafiliis autem Levi dedi omnes decimas Israhelis in possessionem pro ministerio quo serviunt mihi in tabernaculo foederis
itAi figli di Levi io dň in possesso tutte le decime in Israele per il servizio che fanno, il servizio della tenda del convegno.
frJe donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation.
esY he aquí yo he dado á los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio.
gbTo the children of Levi, behold, I have given all the tithe in Israel for an inheritance, in return for their service which they serve, even the service of the Tent of Meeting.
deDen Kindern Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie mir tun an der Hütte des Stifts.
dkMen se, Levisřnnerne giver jeg al Tiende i Israel som Arvelod til Lřn for det Arbejde, de udfřrer ved Ĺbenbaringsteltet.
seOch se, ĺt Levi barn giver jag all tionde i Israel till arvedel, sĺsom lön för den tjänst de förrätta, tjänsten vid uppenbarelsetältet.
noMen all tiende i Israel har jeg gitt Levis barn til arv, som lřnn for den tjeneste de utfřrer, tjenesten ved sammenkomstens telt.
fiMutta leeviläisille minä annan kaikki kymmenykset Israelissa perintöosaksi, palkkana siitä palveluksesta, jonka he toimittavat ilmestysmajassa.
huDe ímé a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben; az ő szolgálatjokért való osztályrész ez a melylyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát.
22
heוְלֹא־יִקְרְב֥וּ ע֛וֹד בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד לָשֵׂ֥את חֵ֖טְא לָמֽוּת׃
grκαὶ οὐ προσελεύσονται ἔτι οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαβεῖν ἁμαρτίαν θανατηφόρον.
laut non accedant ultra filii Israhel ad tabernaculum nec committant peccatum mortiferum
itGli Israeliti non si accosteranno piů alla tenda del convegno per non caricarsi di un peccato che li farebbe morire.
frLes enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent.
esY no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no lleven pecado, por el cual mueran.
gbHenceforth the children of Israel shall not come near the Tent of Meeting, lest they bear sin, and die.
deDaß hinfort die Kinder Israel nicht zur Hütte des Stifts sich tun, Sünde auf sich zu laden, und sterben;
dkIsraelitterne mĺ herefter ikke komme Ĺbenbaringsteltet nćr, for at de ikke skal pĺdrage sig Synd og dř;
seMen de övriga israeliterna mĺ hädanefter icke komma vid uppenbarelsetältet, ty de skola därigenom komma att bära pĺ synd och sĺ träffas av döden;
noIsraels barn skal ikke mere komme nćr til sammenkomstens telt, for da fřrer de synd over sig og mĺ dř.
fiÄlköötkä muut israelilaiset enää lähestykö ilmestysmajaa, että he eivät joutuisi syynalaisiksi ja kuolisi.
huÉs ne járuljanak ezután Izráel fiai a gyülekezetnek sátorához, hogy ne vétkezzenek, és meg ne haljanak.
23
heוְעָבַ֨ד הַלֵּוִ֜י ה֗וּא אֶת־עֲבֹדַת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וְהֵ֖ם יִשְׂא֣וּ עֲוֺנָ֑ם חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם וּבְתוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יִנְחֲל֖וּ נַחֲלָֽה׃
grκαὶ λειτουργήσει ὁ Λευίτης αὐτὸς τὴν λειτουργίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· καὶ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κληρονομίαν·
lasolis filiis Levi mihi in tabernaculo servientibus et portantibus peccata populi legitimum sempiternum erit in generationibus vestris nihil aliud possidebunt
itMa il servizio nella tenda del convegno lo faranno soltanto i leviti; essi porteranno il peso della loro responsabilitŕ; sarŕ una legge perenne, di generazione in generazione; non possiederanno nulla tra gli Israeliti;
frLes Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël: ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants.
esMas los Levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad: estatuto perpetuo por vuestras edades; y no poseerán heredad entre los hijos de Israel.
gbBut the Levites shall do the service of the Tent of Meeting, and they shall bear their iniquity. It shall be a statute forever throughout your generations. Among the children of Israel, they shall have no inheritance.
desondern die Leviten sollen des Amts pflegen an der Hütte des Stifts, und sie sollen jener Missetat tragen zu ewigem Recht bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen;
dkkun Leviterne mĺ udfřre Arbejdet ved Ĺbenbaringsteltet, og de skal have Ansvaret derfor. Det skal vćre eder en evig gyldig Anordning fra Slćgt til Slćgt. Men nogen Arvelod skal de ikke have blandt Israelitterne;
seutan leviterna skola förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet, och de skola bära de missgärningar som begĺs. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder frĺn släkte till släkte; bland Israels barn skola de icke hava nĺgon arvedel.
noMen levittene, de skal utfřre tjenesten ved sammenkomstens telt, og de skal bćre skylden for folkets overtredelser; det skal vćre en evig lov, fra slekt til slekt. Men nogen arvedel skal de ikke ha blandt Israels barn.
fiAinoastaan leeviläiset toimittakoot palvelusta ilmestysmajassa ja kantakoot tehdyt rikkomukset; se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Mutta heillä älköön olko perintöosaa israelilaisten keskellä.
huDe a léviták teljesítsék a gyülekezet sátorának szolgálatát, és ők viseljék az ő bűnüket; örökkévaló rendelés legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Izráel fiai között ne birjanak örökséget.
24
heכִּ֞י אֶת־מַעְשַׂ֣ר בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר יָרִ֤ימוּ לַֽיהוָה֙ תְּרוּמָ֔ה נָתַ֥תִּי לַלְוִיִּ֖ם לְנַחֲלָ֑ה עַל־כֵּן֙ אָמַ֣רְתִּי לָהֶ֔ם בְּתוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יִנְחֲל֖וּ נַחֲלָֽה׃ פ
grὅτι τὰ ἐπιδέκατα τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὅσα ἂν ἀφορίσωσιν κυρίῳ ἀφαίρεμα, δέδωκα τοῖς Λευίταις ἐν κλήρῳ· διὰ τοῦτο εἴρηκα αὐτοῖς ᾿Εν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κλῆρον.
ladecimarum oblatione contenti quas in usus eorum et necessaria separavi
itpoiché io dň in possesso ai leviti le decime che gli Israeliti presenteranno al Signore come offerta fatta con il rito di elevazione; per questo dico di loro: Non possiederanno nulla tra gli Israeliti.
frJe donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront ŕ l'Éternel par élévation; c'est pourquoi je dis ŕ leur égard: Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël.
esPorque á los Levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán á Jehová en ofrenda: por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán heredad.
gbFor the tithe of the children of Israel, which they offer as a wave offering to Yahweh, I have given to the Levites for an inheritance. Therefore I have said to them, 'Among the children of Israel they shall have no inheritance.'
deDenn den Zehnten der Kinder Israel, den sie dem HERRN heben, habe ich den Leviten zum Erbgut gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, daß sie unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen sollen.
dkthi Tienden, Israelitterne yder Herren som Offerydelse, giver jeg Leviterne til Arvelod. Derfor sagde jeg dem, at de ikke skal have nogen Arvelod blandt Israelitterne.
seTy den tionde som Israels barn giva ĺt HERREN sĺsom gärd, den giver jag ĺt leviterna till arvedel. Därför är det som jag säger om dem att de icke skola hava nĺgon arvedel bland Israels barn.
noFor den tiende som Israels barn skal avgi til Herren, har jeg gitt levittene til arv; derfor har jeg sagt til dem at de ikke skal ha nogen arv blandt Israels barn.
fiSillä israelilaisten kymmenykset, jotka he antavat Herralle anniksi, minä annan leeviläisille perintöosaksi; sentähden minä kiellän heiltä perintöosan israelilaisten keskuudessa.
huMivelhogy Izráel fiainak tizedét, a mit felemelt áldozatul visznek fel az Úrnak, adtam a lévitáknak örökségül: azért végeztem ő felőlök, hogy Izráel fiai között ne birjanak örökséget.
25
esY habló Jehová á Moisés, diciendo:
gbYahweh spoke to Moses, saying,
deUnd der HERR redete mit Mose und sprach:
dkHerren talede fremdeles til Moses og sagde:
seOch HERREN talade till Mose och sade:
noOg Herren talte til Moses og sa:
fiJa Herra puhui Moosekselle sanoen:
huÉs szóla az Úr Mózesnek, mondván:
heוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
grΚαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
lalocutusque est Dominus ad Mosen dicens
itIl Signore disse a Mosč:
frL'Éternel parla ŕ Moďse, et dit:
26
heוְאֶל־הַלְוִיִּ֣ם תְּדַבֵּר֮ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶם֒ כִּֽי־תִ֠קְחוּ מֵאֵ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַֽמַּעֲשֵׂ֗ר אֲשֶׁ֨ר נָתַ֧תִּי לָכֶ֛ם מֵאִתָּ֖ם בְּנַחֲלַתְכֶ֑ם וַהֲרֵמֹתֶ֤ם מִמֶּ֙נּוּ֙ תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֔ה מַעֲשֵׂ֖ר מִן־הַֽמַּעֲשֵֽׂר׃
grΚαὶ τοῖς Λευίταις λαλήσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ᾿Εὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ τὸ ἐπιδέκατον, ὃ δέδωκα ὑμῖν παρ᾽ αὐτῶν ἐν κλήρῳ, καὶ ἀφελεῖτε ὑμεῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀφαίρεμα κυρίῳ ἐπιδέκατον ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου.
lapraecipe Levitis atque denuntia cum acceperitis a filiis Israhel decimas quas dedi vobis primitias earum offerte Domino id est decimam partem decimae
itParlerai inoltre ai leviti e dirai loro: Quando riceverete dagli Israeliti le decime che io vi dň per conto loro in vostro possesso, ne preleverete un'offerta secondo la rituale elevazione da fare al Signore: una decima della decima;
frTu parleras aux Lévites, et tu leur diras: Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélčverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme;
esAsí hablarás á los Levitas, y les dirás: Cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida á Jehová el diezmo de los diezmos.
gbMoreover you shall speak to the Levites, and tell them, 'When you take of the children of Israel the tithe which I have given you from them for your inheritance, then you shall offer up a wave offering of it for Yahweh, a tithe of the tithe.
deSage den Leviten und sprich zu ihnen: Wenn ihr den Zehnten nehmt von den Kindern Israel, den ich euch von ihnen gegeben habe zu eurem Erbgut, so sollt ihr davon ein Hebeopfer dem HERRN tun, je den Zehnten von dem Zehnten;
dkTal til Leviterne og sig til dem: Nĺr I af Israelitterne modtager Tienden, som jeg har givet eder som den Arvelod, I skal have af dem, sĺ skal I yde Herren en Offerydelse deraf, Tiende af Tienden;
seTill leviterna skall du sĺ tala och säga: När I av Israels barn mottagen den tionde som jag har bestämt att I skolen fĺ av dem sĺsom eder arvedel, dĺ skolen I därav giva en gärd ĺt HERREN, en tionde av tionden.
noDu skal tale til levittene og si til dem: Nĺr I tar imot den tiende av Israels barn som jeg har sagt I skal fĺ av dem som eders arv da skal I gi Herren en gave av den - tiendedelen av tienden,
fiPuhu leeviläisille ja sano: Kun te israelilaisilta otatte ne kymmenykset, jotka minä olen määrännyt heidän teille annettavaksi perintöosaksenne, niin antakaa siitä Herralle anti, kymmenykset kymmenyksistä,
huA lévitáknak pedig szólj, és mondd meg nékik: Mikor beszeditek Izráel fiaitól a tizedet, a melyet örökségtekül adtam néktek azoktól, akkor áldozzatok abból felemelt áldozatot az Úrnak; a tizedből tizedet.
27
heוְנֶחְשַׁ֥ב לָכֶ֖ם תְּרוּמַתְכֶ֑ם כַּדָּגָן֙ מִן־הַגֹּ֔רֶן וְכַֽמְלֵאָ֖ה מִן־הַיָּֽקֶב׃
grκαὶ λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀφαιρέματα ὑμῶν ὡς σῖτος ἀπὸ ἅλω καὶ ἀφαίρεμα ἀπὸ ληνοῦ.
laut reputetur vobis in oblationem primitivorum tam de areis quam de torcularibus
itl'offerta che avrete prelevata vi sarŕ calcolata come il grano che viene dall'aia e come il mosto che esce dal torchio.
fret votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélčve de l'aire et comme le moűt qu'on prélčve de la cuve.
esY se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como acopio del lagar.
gbYour wave offering shall be credited to you, as though it were the grain of the threshing floor, and as the fullness of the wine press.
deund sollt solch euer Hebeopfer achten, als gäbet ihr Korn aus der Scheune und Fülle aus der Kelter.
dkog denne eders Offerydelse skal ligestilles med Offerydelsen af Kornet fra Tćrskepladsen og Overfloden fra Vinpersen.
seOch denna eder gärd skall sĺ anses, som när andra giva säd frĺn logen och vin och olja frĺn pressen.
noog denne eders gave skal regnes for eder som jevngod med kornet fra treskeplassen og med vinen fra persen.
fija se katsotaan teidän anniksenne, niinkuin puimatantereelta annetut jyvät tai kuurnasta tullut mehu.
huÉs ez a ti felemelt áldozatotok olyanul tulajdoníttatik néktek, mint a szérűről való gabona és mint a sajtóból kiömlő bor.
28
heכֵּ֣ן תָּרִ֤ימוּ גַם־אַתֶּם֙ תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֔ה מִכֹּל֙ מַעְשְׂרֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֣ר תִּקְח֔וּ מֵאֵ֖ת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וּנְתַתֶּ֤ם מִמֶּ֙נּוּ֙ אֶת־תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֔ה לְאַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵֽן׃
grοὕτως ἀφελεῖτε καὶ ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἀφαιρεμάτων κυρίου ἀπὸ πάντων ἐπιδεκάτων ὑμῶν, ὅσα ἐὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ δώσετε ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφαίρεμα κυρίῳ Ααρων τῷ ἱερεῖ.
laet universis quorum accipitis primitias offerte Domino et date Aaron sacerdoti
itCosě anche voi preleverete un'offerta per il Signore da tutte le decime che riceverete dagli Israeliti e darete al sacerdote Aronne l'offerta che avrete prelevato per il Signore.
frC'est ainsi que vous prélčverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel.
esAsí ofreceréis también vosotros ofrenda á Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel; y daréis de ellos la ofrenda de Jehová á Aarón el sacerdote.
gbThus you also shall offer a wave offering to Yahweh of all your tithes, which you receive of the children of Israel; and of it you shall give Yahweh's wave offering to Aaron the priest.
deAlso sollt auch ihr das Hebeopfer dem HERRN geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den Kindern Israel, daß ihr solches Hebopfer des HERRN dem Priester Aaron gebet.
dkSĺledes skal ogsĺ I yde Herren en Offerydelse af al den Tiende, I modtager af Israelitterne, og denne Herrens Offerydelse skal I give Prćsten Aron.
sePĺ detta sätt skolen ock I av all tionde som I mottagen av Israels barn giva en gärd ĺt HERREN; och denna HERRENS gärd av tionden skolen I giva ĺt prästen Aron.
noSĺledes skal ogsĺ I avgi en gave til Herren av all den tiende som I fĺr av Israels barn, og denne gave til Herren av eders tiende skal I gi til Aron, presten.
fiNiin antakaa tekin Herralle anti kaikista kymmenyksistä, jotka te saatte israelilaisilta, ja tämä Herralle niistä tuleva anti antakaa pappi Aaronille.
huÍgy vigyetek ti is felemelt áldozatot az Úrnak minden ti tizedetekből, a melyet beszedtek Izráel fiaitól, és adjátok abból az Úrnak felemelt áldozatot Áronnak, a papnak.
29
heמִכֹּל֙ מַתְּנֹ֣תֵיכֶ֔ם תָּרִ֕ימוּ אֵ֖ת כָּל־תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֑ה מִכָּל־חֶלְבּ֔וֹ אֶֽת־מִקְדְּשׁ֖וֹ מִמֶּֽנּוּ׃
grἀπὸ πάντων τῶν δομάτων ὑμῶν ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα κυρίῳ ἢ ἀπὸ πάντων τῶν ἀπαρχῶν τὸ ἡγιασμένον ἀπ᾽ αὐτοῦ.
laomnia quae offertis ex decimis et in donaria Domini separatis optima et electa erunt
itDa tutte le cose che vi saranno concesse preleverete tutte le offerte per il Signore; di tutto ciň che vi sarŕ di meglio preleverete quel tanto che č da consacrare.
frSur tous les dons qui vous seront faits, vous prélčverez toutes les offrandes pour l'Éternel; sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélčverez la portion consacrée.
esDe todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda á Jehová; de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada.
gbOut of all your gifts, you shall offer every wave offering of Yahweh, of all its best, even the holy part of it out of it.'
deVon allem, was euch gegeben wird, sollt ihr dem HERRN allerlei Hebopfer geben, von allem Besten das, was davon geheiligt wird.
dkAf alle de Gaver, I modtager, skal I yde Herrens Offerydelse, af alt det bedste deraf, som hans Helliggave.
seAv alla gĺvor som I fĺn skolen giva ĺt HERREN hela den gärd som tillkommer honom; av allt det bästa av gĺvorna skolen I giva den, sĺdant bland dessa som passar till heliga gĺvor.
noAv alle de gaver I fĺr, skal I avgi til Herren hele den gave som tilkommer ham; det beste av enhver gave skal vćre den del som helliges ham.
fiKaikista saamistanne lahjoista antakaa Herralle täysi anti; kaikesta, mikä parasta on, antakaa pyhä lahja.
huMinden ti ajándékotokból vigyétek a felemelt áldozatokat az Úrnak, mindenből a kövérjét, a mi abból szentelni való.
30
heוְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם בַּהֲרִֽימְכֶ֤ם אֶת־חֶלְבּוֹ֙ מִמֶּ֔נּוּ וְנֶחְשַׁב֙ לַלְוִיִּ֔ם כִּתְבוּאַ֥ת גֹּ֖רֶן וְכִתְבוּאַ֥ת יָֽקֶב׃
grκαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ῞Οταν ἀφαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ λογισθήσεται τοῖς Λευίταις ὡς γένημα ἀπὸ ἅλω καὶ ὡς γένημα ἀπὸ ληνοῦ.
ladicesque ad eos si praeclara et meliora quaeque obtuleritis ex decimis reputabitur vobis quasi de area et torculari dederitis primitias
itDirai loro: Quando ne avrete prelevato il meglio, quel che rimane sarŕ calcolato come il provento dell'aia e come il provento del torchio.
frTu leur diras: Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve.
esY les dirás: Cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado á los Levitas por fruto de la era, y commo fruto del lagar.
gbTherefore you shall tell them, 'When you heave its best from it, then it shall be credited to the Levites as the increase of the threshing floor, and as the increase of the wine press.
deUnd sprich zu ihnen: Wenn ihr also das Beste davon hebt, so soll's den Leviten gerechnet werden wie ein Einkommen der Scheune und wie ein Einkommen der Kelter.
dkOg sig til dem: Nĺr I yder det bedste deraf, skal det ligestilles med Offerydelsen af, hvad der kommer fra Tćrskepladsen og Vinpersen.
seOch du skall säga till dem: När I nu given sĺsom gärd det bästa av dem, skall denna leviternas gĺva sĺ anses, som när andra giva vad loge och press avkasta.
noOg du skal si til dem: Nĺr I har avgitt den beste del av det, da skal det regnes for levittene likt med det som kommer inn fra treskeplassen og fra vinpersen.
fiJa sano heille: Kun te siitä annatte parhaimman osan, niin se katsotaan leeviläisten anniksi niinkuin puimatantereen tai kuurnan sato.
huMondd meg azt is nékik: Mikor a kövérjét áldozzátok abból, olyanul tulajdoníttatik az a lévitáknak, mintha a szérűről és sajtóból adnák.
31
heוַאֲכַלְתֶּ֤ם אֹתוֹ֙ בְּכָל־מָק֔וֹם אַתֶּ֖ם וּבֵֽיתְכֶ֑ם כִּֽי־שָׂכָ֥ר הוּא֙ לָכֶ֔ם חֵ֥לֶף עֲבֹֽדַתְכֶ֖ם בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃
grκαὶ ἔδεσθε αὐτὸ ἐν παντὶ τόπῳ ὑμεῖς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν, ὅτι μισθὸς οὗτος ὑμῖν ἐστιν ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν ὑμῶν τῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου·
laet comedetis eas in omnibus locis vestris tam vos quam familiae vestrae quia pretium est pro ministerio quo servitis in tabernaculo testimonii
itLo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché č il vostro salario in cambio del vostro servizio nella tenda del convegno.
frVous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison; car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation.
esY lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia: pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio.
gbYou may eat it anywhere, you and your households, for it is your reward in return for your service in the Tent of Meeting.
deIhr möget's essen an allen Stätten, ihr und eure Kinder; denn es ist euer Lohn für euer Amt in der Hütte des Stifts.
dkI mĺ spise det hvor som helst sammen med eders Familie, thi det er eders Lřn for eders Arbejde ved Ĺbenbaringsteltet.
seI med edert husfolk mĺn äta det pĺ vilken plats som helst; ty det är eder lön för eder tjänstgöring vid uppenbarelsetältet.
noI kan ete det hvor I vil, I og eders husfolk; for det er den lřnn I fĺr for eders tjeneste ved sammenkomstens telt.
fiJa sen saatte te ja teidän perheenne syödä missä hyvänsä, sillä se on teille palkka palveluksestanne ilmestysmajassa.
huMegehetitek pedig azt minden helyen, ti és a ti házatok népe; mert jutalmatok ez néktek a gyülekezet sátorában való szolgálatokért.
32
heוְלֹֽא־תִשְׂא֤וּ עָלָיו֙ חֵ֔טְא בַּהֲרִֽימְכֶ֥ם אֶת־חֶלְבּ֖וֹ מִמֶּ֑נּוּ וְאֶת־קָדְשֵׁ֧י בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֛ל לֹ֥א תְחַלְּל֖וּ וְלֹ֥א תָמֽוּתוּ׃ פ
grκαὶ οὐ λήμψεσθε δι᾽ αὐτὸ ἁμαρτίαν, ὅτι ἂν ἀφαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ· καὶ τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐ βεβηλώσετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.
laet non peccabitis super hoc egregia vobis et pinguia reservantes ne polluatis oblationes filiorum Israhel et moriamini
itCosě non sarete rei di alcun peccato, perché ne avrete messa da parte la parte migliore; non profanerete le cose sante degli Israeliti; cosě non morirete.
frVous ne serez chargés pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point.
esY cuando vosotros hubiereis ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevaréis por ello pecado: y no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
gbYou shall bear no sin by reason of it, when you have heaved from it its best. You shall not profane the holy things of the children of Israel, that you not die.'
deSo werdet ihr nicht Sünde auf euch laden an demselben, wenn ihr das Beste davon hebt, und nicht entweihen das Geheiligte der Kinder Israel und nicht sterben.
dkNĺr I blot yder det bedste deraf, skal I ikke for den Sags Skyld pĺdrage eder Synd og ikke vanhellige Israelitternes Helliggaver og udsćtte eder for at dř.
seNär I sĺ given det bästa av dem sĺsom gärd, skolen I icke för deras skull komma att bära pĺ synd; och dĺ skolen I icke ohelga Israels barns heliga gĺvor och sĺ träffas av döden.
noNĺr I sĺledes avgir det beste av det, kommer I ikke til ĺ fřre synd over eder, og da vanhelliger I ikke Israels barns hellige gaver og skal ikke dř.
fiKun te näin annatte siitä anniksi parhaimman osan, ette joudu syynalaisiksi ettekä saastuta israelilaisten pyhiä lahjoja ettekä kuole.
huÉs nem lesztek bűnösök a miatt, ha abból a kövérjét áldozzátok: és Izráel fiainak szent dolgait sem fertőztetitek meg, és meg sem haltok.

<<< operone list >>>