ויקרא ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
1 Leviticus Levitico Lévitique Levítico
3 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

10

heוַיִּקְח֣וּ בְנֵֽי־אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וַיִּתְּנ֤וּ בָהֵן֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עָלֶ֖יהָ קְטֹ֑רֶת וַיַּקְרִ֜בוּ לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ אֵ֣שׁ זָרָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹ֦א צִוָּ֖ה אֹתָֽם׃
grΚαὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ Ααρων Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξεν κύριος αὐτοῖς.
laarreptisque Nadab et Abiu filii Aaron turibulis posuerunt ignem et incensum desuper offerentes coram Domino ignem alienum quod eis praeceptum non erat
itOra Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro il fuoco e il profumo e offrirono davanti al Signore un fuoco illegittimo, che il Signore non aveva loro ordinato.
frLes fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posčrent du parfum dessus; ils apportčrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné.
esY LOS hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extrańo, que él nunca les mandó.
gbNadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer, and put fire in it, and laid incense on it, and offered strange fire before Yahweh, which he had not commanded them.
deUnd die Söhne Aarons Nadab und Abihu nahmen ein jeglicher seinen Napf und taten Feuer darein und legten Räuchwerk darauf und brachten das fremde Feuer vor den HERRN, das er ihnen nicht geboten hatte.
dkMen Arons Sřnner Nadab og Abihu tog hver sin Pande, kom Ild i dem og lagde Rřgelse derpĺ og frembar for Herrens Ĺsyn fremmed Ild, som han ikke havde pĺlagt dem.
seMen Arons söner Nadab och Abihu togo var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse därpĺ och buro fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om.
noMen Arons sřnner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la rřkelse pĺ ilden og bar fremmed ild inn for Herrens ĺsyn, som han ikke hadde befalt dem.
fiJa Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä.
huNádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjöket, és tőnek azokba szenet és rakának arra füstölő szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt vala nékik.
2
fiSilloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä.
huTűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt.
heוַתֵּ֥צֵא אֵ֛שׁ מִלִּפְנֵ֥י יְהוָ֖ה וַתֹּ֣אכַל אוֹתָ֑ם וַיָּמֻ֖תוּ לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
grκαὶ ἐξῆλθεν πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ ἀπέθανον ἔναντι κυρίου.
laegressusque ignis a Domino devoravit eos et mortui sunt coram Domino
itMa un fuoco si staccň dal Signore e li divorň e morirono cosě davanti al Signore.
frAlors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma: ils moururent devant l'Éternel.
esY salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová.
gbFire came out from before Yahweh, and devoured them, and they died before Yahweh.
deDa fuhr ein Feuer aus von dem HERRN und verzehrte sie, daß sie starben vor dem HERRN.
dkDa for Ild ud fra Herrens Ĺsyn og fortćrede dem, sĺ de dřde for Herrens Ĺsyn.
seDĺ gick eld ut frĺn HERREN och förtärde dem, sĺ att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte.
noDa gikk det ild ut fra Herrens ĺsyn og fortćrte dem, og de dřde for Herrens ĺsyn.
3
heוַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן הוּא֩ אֲשֶׁר־דִּבֶּ֨ר יְהוָ֤ה׀ לֵאמֹר֙ בִּקְרֹבַ֣י אֶקָּדֵ֔שׁ וְעַל־פְּנֵ֥י כָל־הָעָ֖ם אֶכָּבֵ֑ד וַיִּדֹּ֖ם אַהֲרֹֽן׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Τοῦτό ἐστιν, ὃ εἶπεν κύριος λέγων ᾿Εν τοῖς ἐγγίζουσίν μοι ἁγιασθήσομαι καὶ ἐν πάσῃ τῇ συναγωγῇ δοξασθήσομαι. καὶ κατενύχθη Ααρων.
ladixitque Moses ad Aaron hoc est quod locutus est Dominus sanctificabor in his qui adpropinquant mihi et in conspectu omnis populi glorificabor quod audiens tacuit Aaron
itAllora Mosč disse ad Aronne: Di questo il Signore ha parlato quando ha detto: A chi si avvicina a me mi mostrerň santo e davanti a tutto il popolo sarň onorato. Aronne tacque.
frMoďse dit ŕ Aaron: C'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit: Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence.
esEntonces dijo Moisés á Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.
gbThen Moses said to Aaron, This is what Yahweh spoke of, saying, I will show myself holy to those who come near me, and before all the people I will be glorified. Aaron held his peace.
deDa sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der HERR gesagt hat: Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg still.
dkMoses sagde da til Aron: Det er det, Herren talede om, da han sagde: Jeg viser min Hellighed pĺ dem, der stĺr mig nćr, og min Herlighed for alt Folkets Řjne! Og Aron tav.
seOch Mose sade till Aron: Detta är vad HERREN har talat och sagt: Pĺ dem som stĺ mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig. Och Aron teg stilla.
noDa sa Moses til Aron: Dette var det Herren talte om da han sa: Pĺ dem som stĺr mig nćr, vil jeg ĺpenbare min hellighet, og for alt folkets ĺsyn vil jeg forherlige mig. Og Aron tidde.
fiNiin Mooses sanoi Aaronille: Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. - Mutta Aaron oli ääneti.
huÉs monda Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.
4
heוַיִּקְרָ֣א מֹשֶׁ֗ה אֶל־מִֽישָׁאֵל֙ וְאֶ֣ל אֶלְצָפָ֔ן בְּנֵ֥י עֻזִּיאֵ֖ל דֹּ֣ד אַהֲרֹ֑ן וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם קִ֠רְב֞וּ שְׂא֤וּ אֶת־אֲחֵיכֶם֙ מֵאֵ֣ת פְּנֵי־הַקֹּ֔דֶשׁ אֶל־מִח֖וּץ לַֽמַּחֲנֶֽה׃
grκαὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς τὸν Μισαδαι καὶ τὸν Ελισαφαν υἱοὺς Οζιηλ υἱοὺς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς Ααρων καὶ εἶπεν αὐτοῖς Προσέλθατε καὶ ἄρατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ προσώπου τῶν ἁγίων ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
lavocatis autem Moses Misahel et Elsaphan filios Ozihel patrui Aaron ait ad eos ite et colligite fratres vestros de conspectu sanctuarii et asportate extra castra
itMosč chiamň Misael ed Elsafan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro: Avvicinatevi, portate via questi vostri congiunti dal santuario, fuori dell'accampamento.
frEt Moďse appela Mischaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit: Approchez-vous, emportez vos frčres loin du sanctuaire, hors du camp.
esY llamó Moisés á Misael, y á Elzaphán, hijos de Uzziel, tío de Aarón, y díjoles: Llegaos y sacad á vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo.
gbMoses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said to them, Draw near, carry your brothers from before the sanctuary out of the camp.
deMose aber rief Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels, Aarons Vettern, und sprach zu ihnen: Tretet hinzu und traget eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager.
dkDa kaldte Moses Misjael og Elzafan, Arons Farbroder, Uzziels Sřnner, til sig og sagde til dem: Kom og bćr eders Frćnder bort fra Helligdommen uden for Lejren!
seOch Mose kallade till sig Misael och Elsafan, Arons farbroder Ussiels söner, och sade till dem: Träden fram och bären edra fränder bort ifrĺn helgedomen och fören den utanför lägret.
noMen Moses kalte pĺ Misael og Elsafan, sřnner av Arons farbror Ussiel, og sa til dem: Tred frem og bćr eders brřdre bort fra helligdommen og utenfor leiren!
fiJa Mooses kutsui Miisaelin ja Elsafanin, Aaronin sedän Ussielin pojat, ja sanoi heille: Astukaa esiin ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön läheisyydestä leirin ulkopuolelle.
huÁron pedig mélyen hallgata. Szólítá azért Mózes Misáelt és Elsafánt, Uzzielnek, az Áron nagybátyjának fiait, és monda nékik: Jertek ide, vigyétek ki atyátokfiait a szenthely elől, a táboron kivül.
5
heוַֽיִּקְרְב֗וּ וַיִּשָּׂאֻם֙ בְּכֻתֳּנֹתָ֔ם אֶל־מִח֖וּץ לַֽמַּחֲנֶ֑ה כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר מֹשֶֽׁה׃
grκαὶ προσῆλθον καὶ ἦραν ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῶν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον εἶπεν Μωυσῆς.
laconfestimque pergentes tulerunt eos sicut iacebant vestitos lineis tunicis et eiecerunt foras ut sibi fuerat imperatum
itEssi si avvicinarono e li portarono via con le loro tuniche, fuori dell'accampamento, come Mosč aveva detto.
frIls s'approchčrent, et ils les emportčrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moďse l'avait dit.
esY ellos llegaron, y sacáronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés.
gbSo they came near, and carried them in their coats out of the camp, as Moses had said.
deUnd sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren leinenen Röcken vor das Lager, wie Mose gesagt hatte.
dkOg de kom og bar dem uden for Lejren i deres Kjortler, som Moses havde sagt.
seDĺ trädde de fram och buro bort dem i deras livklädnader, utanför lägret, sĺsom Mose hade sagt.
noOg de trĺdte frem og bar dem i deres kjortler utenfor leiren, som Moses hadde sagt.
fiJa he astuivat esiin ja kantoivat heidät ihokkaineen leirin ulkopuolelle, niinkuin Mooses oli sanonut.
huÉs odamenének, és kivivék őket az ő köntöseikben a táboron kivül, a mint szólott vala Mózes.
6
heוַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶֽל־אַהֲרֹ֡ן וּלְאֶלְעָזָר֩ וּלְאִֽיתָמָ֨ר׀ בָּנָ֜יו רָֽאשֵׁיכֶ֥ם אַל־תִּפְרָ֣עוּ׀ וּבִגְדֵיכֶ֤ם לֹֽא־תִפְרֹ֙מוּ֙ וְלֹ֣א תָמֻ֔תוּ וְעַ֥ל כָּל־הָעֵדָ֖ה יִקְצֹ֑ף וַאֲחֵיכֶם֙ כָּל־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל יִבְכּוּ֙ אֶת־הַשְּׂרֵפָ֔ה אֲשֶׁ֖ר שָׂרַ֥ף יְהוָֽה׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς καταλελειμμένους Τὴν κεφαλὴν ὑμῶν οὐκ ἀποκιδαρώσετε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν οὐ διαρρήξετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἔσται θυμός· οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ κλαύσονται τὸν ἐμπυρισμόν, ὃν ἐνεπυρίσθησαν ὑπὸ κυρίου.
lalocutus est Moses ad Aaron et ad Eleazar atque Ithamar filios eius capita vestra nolite nudare et vestimenta nolite scindere ne forte moriamini et super omnem coetum oriatur indignatio fratres vestri et omnis domus Israhel plangant incendium quod Dominus suscitavit
itAd Aronne, a Eleazaro e a Itamar, suoi figli, Mosč disse: Non vi scarmigliate i capelli del capo e non vi stracciate le vesti, perché non moriate e il Signore non si adiri contro tutta la comunitŕ; ma i vostri fratelli, tutta la casa d'Israele, facciano pure lutto a causa della morte fulminea inflitta dal Signore.
frMoďse dit ŕ Aaron, ŕ Éléazar et ŕ Ithamar, fils d'Aaron: Vous ne découvrirez point vos tętes, et vous ne déchirerez point vos vętements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frčres, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé.
esEntonces Moisés dijo á Aarón, y á Eleazar y á Ithamar, sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación: empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho.
gbMoses said to Aaron, and to Eleazar and to Ithamar, his sons, Don't let the hair of your heads go loose, and don't tear your clothes; so that you don't die, and so that he not be angry with all the congregation; but let your brothers, the whole house of Israel, bewail the burning which Yahweh has kindled.
deDa sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleasar und Ithamar: Ihr sollt eure Häupter nicht entblößen noch eure Kleider zerreißen, daß ihr nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Laßt eure Brüder, das ganze Haus Israel, weinen über diesen Brand, den der HERR getan hat.
dkMen Moses sagde til Aron og hans Sřnner Eleazar og Itamar: I mĺ hverken lade eders Hĺr vokse frit eller sřnderrive eders Klćder, ellers skal I dř og Vrede komme over hele Menigheden; lad eders Brřdre, hele Israels Hus, begrćde den Brand, Herren har antćndt;
seOch Mose sade till Aron och till hans söner Eleasar och Itamar: I skolen icke hava edert hĺr oordnat, ej heller riva sönder edra kläder, pĺ det att I icke mĺn dö och draga förtörnelse över hela menigheten. Men edra bröder, hela Israels hus, mĺ grĺta över denna brand som HERREN har upptänt.
noDa sa Moses til Aron og hans sřnner Eleasar og Itamar: I skal ikke rake eders hoder og ikke sřnderrive eders klćr, forat I ikke skal dř, og forat han ikke skal vredes pĺ hele menigheten; men eders brřdre, hele Israels hus, skal grĺte over denne brand som Herren har optendt.
fiSitten Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojillensa Eleasarille ja Iitamarille: Älkää päästäkö tukkaanne hajalle älkääkä repikö vaatteitanne, ettette kuolisi ja ettei hänen vihansa kohtaisi koko seurakuntaa; mutta teidän veljenne, koko Israelin heimo, itkekööt tätä paloa, jonka Herra on sytyttänyt.
huAzután monda Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok és haragra ne gerjedjen [az] [Úr] az egész gyülekezet ellen; a ti atyátokfiai pedig, Izráelnek egész háza sirassák az égést, a melyet égetett az Úr.
7
heוּמִפֶּתַח֩ אֹ֨הֶל מוֹעֵ֜ד לֹ֤א תֵֽצְאוּ֙ פֶּן־תָּמֻ֔תוּ כִּי־שֶׁ֛מֶן מִשְׁחַ֥ת יְהוָ֖ה עֲלֵיכֶ֑ם וַֽיַּעֲשׂ֖וּ כִּדְבַ֥ר מֹשֶֽׁה׃ פ
grκαὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου οὐκ ἐξελεύσεσθε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε· τὸ γὰρ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ παρὰ κυρίου ἐφ᾽ ὑμῖν. καὶ ἐποίησαν κατὰ τὸ ῥῆμα Μωυσῆ.
lavos autem non egredimini fores tabernaculi alioquin peribitis oleum quippe sanctae unctionis est super vos qui fecerunt omnia iuxta praeceptum Mosi
itNon vi allontanate dall'ingresso della tenda del convegno, cosě che non moriate; perché l'olio dell'unzione del Signore č su di voi. Essi fecero come Mosč aveva detto.
frVous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez; car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moďse avait dit.
esNi saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis; por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés.
gbYou shall not go out from the door of the Tent of Meeting, lest you die; for the anointing oil of Yahweh is on you. They did according to the word of Moses.
deIhr aber sollt nicht ausgehen von der Tür der Hütte des Stifts, ihr möchtet sterben; denn das Salböl des HERRN ist auf euch. Und sie taten, wie Mose sagte.
dkog vig ikke fra Ĺbenbaringsteltets indgang, ellers skal I dř, thi Herrens Salveolie er pĺ eder! Og de gjorde som Moses sagde.
seOch I skolen icke gĺ bort ifrĺn uppenbarelsetältets ingĺng, pĺ det att I icke mĺn dö; ty HERRENS smörjelseolja är pĺ eder. Och de gjorde sĺsom Mose hade sagt.
noOg I skal ikke gĺ bort fra inngangen til sammenkomstens telt, forat I ikke skal dř; for Herrens salvings-olje er pĺ eder. Og de gjorde som Moses sa.
fiÄlkääkä poistuko ilmestysmajan ovelta, ettette kuolisi, sillä Herran voiteluöljy on teissä. Ja he tekivät, niinkuin Mooses oli sanonut.
huA gyülekezet sátorának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne haljatok; mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És cselekvének a Mózes beszéde szerint.
8
heוַיְדַבֵּ֣ר יְהוָ֔ה אֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר׃
grΚαὶ ἐλάλησεν κύριος τῷ Ααρων λέγων
ladixit quoque Dominus ad Aaron
itIl Signore parlň ad Aronne:
frL'Éternel parla ŕ Aaron, et dit:
esY Jehová habló á Aarón, diciendo:
gbThen Yahweh said to Aaron,
deDer HERR aber redete mit Aaron und sprach:
dkOg Herren talede til Aron og sagde:
seOch HERREN talade till Aron och sade:
noOg Herren talte til Aron og sa:
fiJa Herra puhui Aaronille sanoen:
huÁronnak pedig szóla az Úr, mondván:
9
heיַ֣יִן וְשֵׁכָ֞ר אַל־תֵּ֣שְׁתְּ׀ אַתָּ֣ה׀ וּבָנֶ֣יךָ אִתָּ֗ךְ בְּבֹאֲכֶ֛ם אֶל־אֹ֥הֶל מוֹעֵ֖ד וְלֹ֣א תָמֻ֑תוּ חֻקַּ֥ת עוֹלָ֖ם לְדֹרֹתֵיכֶֽם׃
grΟἶνον καὶ σικερα οὐ πίεσθε, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἂν εἰσπορεύησθε εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ἢ προσπορευομένων ὑμῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε (νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν)
lavinum et omne quod inebriare potest non bibetis tu et filii tui quando intratis tabernaculum testimonii ne moriamini quia praeceptum est sempiternum in generationes vestras
itNon bevete vino o bevanda inebriante né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate; sarŕ una legge perenne, di generazione in generazione;
frTu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez: ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants,
esTú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra, cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis: estatuto perpetuo por vuestras generaciones;
gbYou and your sons are not to drink wine or strong drink whenever you go into the Tent of Meeting, or you will die. This shall be a statute forever throughout your generations.
deDu und deine Söhne mit dir sollt keinen Wein noch starkes Getränk trinken, wenn ihr in die Hütte des Stifts geht, auf daß ihr nicht sterbet. Das sei ein ewiges Recht allen euren Nachkommen,
dkVin og stćrk Drik mĺ hverken du eller dine Sřnner drikke, nĺr I gĺet ind i Ĺbenbaringsteltet, for at I ikke skal dř. Det skal vćre eder en evig gyldig Anordning fra Slćgt til Slćgt,
seVarken du själv eller dina söner mĺ dricka vin eller starka drycker, när I skolen gĺ in i uppenbarelsetältet, pĺ det att I icke mĺn dö. Det skall vara en evärdlig stadga för eder frĺn släkte till släkte.
noVin eller sterk drikk skal hverken du eller dine sřnner drikke nĺr I gĺr inn i sammenkomstens telt, forat I ikke skal dř - det skal vćre en evig lov for eder, fra slekt til slekt -
fiViiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä älköötkä sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ettette kuolisi. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen,
huBort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben.
10
heוּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הַקֹּ֖דֶשׁ וּבֵ֣ין הַחֹ֑ל וּבֵ֥ין הַטָּמֵ֖א וּבֵ֥ין הַטָּהֽוֹר׃
grδιαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων καὶ τῶν βεβήλων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀκαθάρτων καὶ τῶν καθαρῶν.
laet ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et profanum inter pollutum et mundum
itquesto perché possiate distinguere ciň che č santo da ciň che č profano e ciň che č immondo da ciň che č mondo
frafin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur,
esY para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio;
gbYou are to make a distinction between the holy and the common, and between the unclean and the clean.
deauf daß ihr könnt unterscheiden, was heilig und unheilig, was rein und unrein ist,
dkfor at I kan gřre Skel mellem det hellige og det, der ikke er helligt, og mellem det urene og det rene,
seI skolen skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent;
nosĺ I kan gjřre forskjell mellem hellig og vanhellig, mellem urent og rent,
fitehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä,
huHogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.
11
heוּלְהוֹרֹ֖ת אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֚ת כָּל־הַ֣חֻקִּ֔ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אֲלֵיהֶ֖ם בְּיַד־מֹשֶֽׁה׃ פ
grκαὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱοὺς Ισραηλ πάντα τὰ νόμιμα, ἃ ἐλάλησεν κύριος πρὸς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Μωυσῆ.
ladoceatisque filios Israhel omnia legitima mea quae locutus est Dominus ad eos per manum Mosi
ite possiate insegnare agli Israeliti tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosč.
fret enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moďse.
esY para enseńar á los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés.
gbYou are to teach the children of Israel all the statutes which Yahweh has spoken to them by Moses.
deund daß ihr die Kinder Israel lehret alle Rechte, die der HERR zu ihnen geredet hat durch Mose.
dkog for at I kan vejlede Israeliterne i alle de Love, Herren har kundgjort dem ved Moses.
seoch I skolen lära Israels barn alla de stadgar som HERREN har kungjort för dem genom Mose.
noog lćre Israels barn alle de lover som Herren har kunngjort dem ved Moses.
fija opettaaksenne israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on heille Mooseksen kautta puhunut.
huÉs hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a rendelésekre, a melyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által.
12
heוַיְדַבֵּ֨ר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן וְאֶ֣ל אֶ֠לְעָזָר וְאֶל־אִ֨יתָמָ֥ר׀ בָּנָיו֮ הַנּֽוֹתָרִים֒ קְח֣וּ אֶת־הַמִּנְחָ֗ה הַנּוֹתֶ֙רֶת֙ מֵאִשֵּׁ֣י יְהוָ֔ה וְאִכְל֥וּהָ מַצּ֖וֹת אֵ֣צֶל הַמִּזְבֵּ֑חַ כִּ֛י קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים הִֽוא׃
grΚαὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων καὶ πρὸς Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλειφθέντας Λάβετε τὴν θυσίαν τὴν καταλειφθεῖσαν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου καὶ φάγεσθε ἄζυμα παρὰ τὸ θυσιαστήριον· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
lalocutusque est Moses ad Aaron et ad Eleazar atque Ithamar filios eius qui residui erant tollite sacrificium quod remansit de oblatione Domini et comedite illud absque fermento iuxta altare quia sanctum sanctorum est
itPoi Mosč disse ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, figli superstiti di Aronne: Prendete quel che č avanzato dell'oblazione dei sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore e mangiatelo senza lievito, presso l'altare; perché č cosa sacrosanta.
frMoďse dit ŕ Aaron, ŕ Éléazar et ŕ Ithamar, les deux fils qui restaient ŕ Aaron: Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain prčs de l'autel: car c'est une chose trčs sainte.
esY Moisés dijo á Aarón, y á Eleazar y á Ithamar, sus hijos que habían quedado: Tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas á Jehová, y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa.
gbMoses spoke to Aaron, and to Eleazar and to Ithamar, his sons who were left, Take the meal offering that remains of the offerings of Yahweh made by fire, and eat it without yeast beside the altar; for it is most holy;
deUnd Mose redete mit Aaron und mit seinen noch übrigen Söhnen, Eleasar und Ithamar: Nehmet, was übriggeblieben ist vom Speisopfer an den Opfern des HERRN, und esset's ungesäuert bei dem Altar; denn es ist ein Hochheiliges.
dkOg Moses sagde til Aron og hans tilbageblevne Sřnner Eleazar og Itamar: Tag Afgrřdeofferet, der er levnet fra Herrens Ildoffer, og spis det usyret ved Siden af Alteret, thi det er hřjhelligt;
seOch Mose sade till Aron och till Eleasar och Itamar, hans kvarlevande söner: Tagen det spisoffer som har blivit över av HERRENS eldsoffer, och äten det osyrat vid sidan av altaret, ty det är högheligt.
noSĺ sa Moses til Aron og hans sřnner Eleasar og Itamar, som ennu var i live: Ta det matoffer som er tilovers av Herrens ildoffer, og et det usyret ved siden av alteret; for det er hřihellig.
fiJa Mooses puhui Aaronille ja hänen eloon jääneille pojillensa Eleasarille ja Iitamarille: Ottakaa se ruokauhri, joka on jäänyt tähteeksi Herran uhreista, ja syökää se happamattomana alttarin ääressä; sillä se on korkeasti-pyhä.
huMózes pedig szóla Áronnak és az ő megmaradt fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Vegyétek az ételáldozatot, a mely megmaradt az Úrnak tűzáldozatiból, és egyétek meg azt kovásztalan kenyerekkel az oltár mellett; mert igen szentséges az.
13
heוַאֲכַלְתֶּ֤ם אֹתָהּ֙ בְּמָק֣וֹם קָדֹ֔שׁ כִּ֣י חָקְךָ֤ וְחָק־בָּנֶ֙יךָ֙ הִ֔וא מֵאִשֵּׁ֖י יְהוָ֑ה כִּי־כֵ֖ן צֻוֵּֽיתִי׃
grκαὶ φάγεσθε αὐτὴν ἐν τόπῳ ἁγίῳ· νόμιμον γάρ σοί ἐστιν καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου τοῦτο ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου· οὕτω γὰρ ἐντέταλταί μοι.
lacomedetis autem in loco sancto quod datum est tibi et filiis tuis de oblationibus Domini sicut praeceptum est mihi
itDovete mangiarlo in luogo santo, perché č la parte che spetta a te e ai tuoi figli, tra i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore: cosě mi č stato ordinato.
frVous le mangerez dans un lieu saint; c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel; car c'est lŕ ce qui m'a été ordonné.
esHabéis, pues, de comerlo en el lugar santo: porque esto es fuero para ti, y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas á Jehová, pues que así me ha sido mandado.
gband you shall eat it in a holy place, because it is your portion, and your sons' portion, of the offerings of Yahweh made by fire: for so I am commanded.
deIhr sollt's aber an heiliger Stätte essen; denn das ist dein Recht und deiner Söhne Recht an den Opfern des HERRN; denn so ist's mir geboten.
dkI skal spise det pĺ et helligt Sted; det er jo din og dine Sřnners retmćssige Del af Herrens Ildofre; thi sĺledes er det mig pĺbudt.
seI skolen äta det pĺ en helig plats; ty det är din och dina söners stadgade rätt av HERRENS eldsoffer; sĺ är mig bjudet.
noI skal ete det pĺ et hellig sted, for det er din og dine sřnners fastsatte del av Herrens ildoffer; sĺledes er det mig befalt.
fiJa syökää se pyhässä paikassa, sillä se on sinun osuutesi ja sinun poikiesi osuus Herran uhreista; niin on minulle käsky annettu.
huAzért egyétek azt szent helyen, mert kiszabott részed, és fiaidnak is kiszabott része az, az Úrnak tűzáldozatiból; mert így parancsolta nékem.
14
heוְאֵת֩ חֲזֵ֨ה הַתְּנוּפָ֜ה וְאֵ֣ת׀ שׁ֣וֹק הַתְּרוּמָ֗ה תֹּֽאכְלוּ֙ בְּמָק֣וֹם טָה֔וֹר אַתָּ֕ה וּבָנֶ֥יךָ וּבְנֹתֶ֖יךָ אִתָּ֑ךְ כִּֽי־חָקְךָ֤ וְחָק־בָּנֶ֙יךָ֙ נִתְּנ֔וּ מִזִּבְחֵ֥י שַׁלְמֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
grκαὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος φάγεσθε ἐν τόπῳ ἁγίῳ, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκός σου μετὰ σοῦ· νόμιμον γὰρ σοὶ καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου ἐδόθη ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου τῶν υἱῶν Ισραηλ.
lapectusculum quoque quod oblatum est et armum qui separatus est edetis in loco mundissimo tu et filii tui ac filiae tuae tecum tibi enim ac liberis tuis reposita sunt de hostiis salutaribus filiorum Israhel
itIl petto della vittima offerta da agitare secondo il rito e la coscia da elevare secondo il rito, li mangerete tu, i tuoi figli e le tue figlie con te in luogo mondo; perché vi sono stati dati come parte tua e dei tuoi figli, tra i sacrifici di comunione degli Israeliti.
frVous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre et l'épaule qui a été présentée par élévation; car elles vous sont données, comme ton droit et le droit de tes fils, dans les sacrifices d'actions de grâces des enfants d'Israël.
esComeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la mecida, y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti, y fuero para tus hijos, son dados de los sacrificios de las paces de los hijos de Israel.
gbThe waved breast and the heaved thigh you shall eat in a clean place, you, and your sons, and your daughters with you: for they are given as your portion, and your sons' portion, out of the sacrifices of the peace offerings of the children of Israel.
deAber die Webebrust und die Hebeschulter sollst du und deine Söhne und deine Töchter mit dir essen an reiner Stätte; denn solch Recht ist dir und deinen Kindern gegeben an den Dankopfern der Kinder Israel.
dkOg Svingningsbrystet og Offerydelseskřllen skal I spise pĺ et rent Sted, du, dine Sřnner og Dřtre, thi de er givet dig tillige med dine Sřnner som en retmćssig Del af Israeliternes Takofre;
seOch viftoffersbringan och offergärdslĺret skola ätas av dig, och av dina söner och dina döttrar jämte dig, pĺ en ren plats, ty de äro dig givna sĺsom din och dina söners stadgade rätt av Israels barns tackoffer.
noOg svinge-brystet og lřfte-lĺret skal I ete pĺ et rent sted, du og dine sřnner og dine dřtre med dig; for det er gitt dig og dine barn som eders fastsatte del av Israels barns takkoffer.
fiMutta heilutus-rintaliha ja anniksi annettu reisi syökää puhtaassa paikassa, sinä ja sinun poikasi ja tyttäresi sinun kanssasi; sillä ne ovat sinun osuudeksesi ja sinun poikiesi osuudeksi annetut israelilaisten yhteysuhriteuraista.
huA meglóbált szegyet pedig, és a felmutatott lapoczkát egyétek meg tiszta helyen, te, és a te fiaid és leányaid is veled, mert kiszabott részül adattak azok néked s kiszabott részül a te fiaidnak is, Izráel fiainak hálaadó áldozataiból.
15
heשׁ֣וֹק הַתְּרוּמָ֞ה וַחֲזֵ֣ה הַתְּנוּפָ֗ה עַ֣ל אִשֵּׁ֤י הַחֲלָבִים֙ יָבִ֔יאוּ לְהָנִ֥יף תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְהָיָ֨ה לְךָ֜ וּלְבָנֶ֤יךָ אִתְּךָ֙ לְחָק־עוֹלָ֔ם כַּאֲשֶׁ֖ר צִוָּ֥ה יְהוָֽה׃
grτὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος ἐπὶ τῶν καρπωμάτων τῶν στεάτων προσοίσουσιν, ἀφόρισμα ἀφορίσαι ἔναντι κυρίου· καὶ ἔσται σοὶ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ νόμιμον αἰώνιον, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
laeo quod armum et pectus et adipes qui cremantur in altari elevaverint coram Domino et pertineant ad te et ad filios tuos lege perpetua sicut praecepit Dominus
itEssi presenteranno, insieme con le parti grasse da bruciare, la coscia della vittima da elevare secondo il rito e il petto da agitare secondo il rito, perché siano agitati davanti al Signore; questo spetterŕ a te e ai tuoi figli con te, per diritto perenne, come il Signore ha ordinato.
frIls apporteront, avec les graisses destinées ŕ ętre consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel: elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné.
esCon las ofrendas de los sebos que se han de encender, traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido, para que lo mezas por ofrenda agitada delante de Jehová: y será por fuero perpetuo tuyo, y de tus hijos contigo, como Jehová lo ha mandado.
gbThe heaved thigh and the waved breast they shall bring with the offerings made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before Yahweh: and it shall be yours, and your sons' with you, as a portion forever; as Yahweh has commanded.
deDenn die Hebeschulter und die Webebrust soll man zu den Opfern des Fetts bringen, daß sie zum Webeopfer gewebt werden vor dem HERRN; darum ist's dein und deiner Kinder zum ewigen Recht, wie der HERR geboten hat.
dkOfferydelseskřllen og Svingningsbrystet skal man frembćre sammen med de til Ildofre bestemte Fedtdele, for at Svingningen kan udfřres for Herrens Ĺsyn, og de skal tilfalde dig og dine Sřnner tillige med dig som en evig gyldig Rettighed, sĺledes som Herren har pĺbudt!
seJämte eldsoffren - fettstyckena - skola offergärdslĺret och viftoffersbringan bäras fram för att viftas sĺsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte; och de skola sĺsom en evärdlig rätt tillhöra dig och dina söner jämte dig, sĺsom HERREN har bjudit.
noLřfte-lĺret og svinge-brystet skal de bćre frem sammen med ildofferfettstykkene og svinge dem for Herrens ĺsyn; og det skal vćre din og dine barns fastsatte del til evig tid, sĺledes som Herren har befalt.
fiAnniksi annettu reisi ja heilutus-rintaliha tuotakoon uhrirasvojen kanssa ja toimitettakoon niiden heilutus Herran edessä; ne olkoot sinun ja sinun poikiesi ikuinen osuus, niinkuin Herra on käskenyt.
huA felmutatott lapoczkát és meglóbált szegyet a tűzáldozat kövérségeivel együtt vigyék be, hogy meglóbálják az Úr előtt, és ez lesz a te kiszabott részed, és veled a te fiaidé örökké, a mint megparancsolta vala az Úr.
16
heוְאֵ֣ת׀ שְׂעִ֣יר הַֽחַטָּ֗את דָּרֹ֥שׁ דָּרַ֛שׁ מֹשֶׁ֖ה וְהִנֵּ֣ה שֹׂרָ֑ף וַ֠יִּקְצֹף עַל־אֶלְעָזָ֤ר וְעַל־אִֽיתָמָר֙ בְּנֵ֣י אַהֲרֹ֔ן הַנּוֹתָרִ֖ם לֵאמֹֽר׃
grΚαὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησεν Μωυσῆς, καὶ ὅδε ἐνεπεπύριστο· καὶ ἐθυμώθη Μωυσῆς ἐπὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλελειμμένους λέγων
lainter haec hircum qui oblatus fuerat pro peccato cum quaereret Moses exustum repperit iratusque contra Eleazar et Ithamar filios Aaron qui remanserant ait
itMosč poi si informň accuratamente circa il capro del sacrificio espiatorio e seppe che era stato bruciato; allora si sdegnň contro Eleazaro e contro Itamar, figli superstiti di Aronne, dicendo:
frMoďse chercha le bouc expiatoire; et voici, il avait été brűlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient ŕ Aaron, et il dit:
esY Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado: y enojóse contra Eleazar é Ithamar, los hijos de Aarón que habían quedado, diciendo:
gbMoses diligently inquired about the goat of the sin offering, and, behold, it was burned: and he was angry with Eleazar and with Ithamar, the sons of Aaron who were left, saying,
deUnd Mose suchte den Bock des Sündopfers, und fand ihn verbrannt, Und er ward zornig über Eleasar und Ithamar, Aarons Söhne, die noch übrig waren, und sprach:
dkOg Moses spurgte efter Syndofferbukken, men se, den var opbrćndt. Da blev han fortřrnet pĺ Eleazar og Itamar, Arons tilbageblevne Sřnner, og sagde:
seOch Mose frĺgade efter syndoffersbocken, men den befanns vara uppbränd. Dĺ förtörnades han pĺ Eleasar och Itamar, Arons kvarlevande söner, och sade:
noDa nu Moses spurte efter syndoffer-bukken, viste det sig at den var opbrent; da blev han vred pĺ Eleasar og Itamar, Arons sřnner som ennu var i live, og han sa:
fiJa Mooses tiedusteli syntiuhrikaurista, ja katso, se oli poltettu. Silloin hän vihastui Eleasariin ja Iitamariin, Aaronin eloon jääneihin poikiin, ja sanoi:
huAzután szorgalmatosan tudakozódék Mózes a bűnáldozatra való bak felől, de ímé elégett vala. Haragra gerjede azért Eleázár és Ithamár ellen, Áronnak megmaradt fiai ellen, mondván:
17
heמַדּ֗וּעַ לֹֽא־אֲכַלְתֶּ֤ם אֶת־הַחַטָּאת֙ בִּמְק֣וֹם הַקֹּ֔דֶשׁ כִּ֛י קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים הִ֑וא וְאֹתָ֣הּ׀ נָתַ֣ן לָכֶ֗ם לָשֵׂאת֙ אֶת־עֲוֺ֣ן הָעֵדָ֔ה לְכַפֵּ֥ר עֲלֵיהֶ֖ם לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
grΔιὰ τί οὐκ ἐφάγετε τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐν τόπῳ ἁγίῳ; ὅτι γὰρ ἅγια ἁγίων ἐστίν, τοῦτο ἔδωκεν ὑμῖν φαγεῖν, ἵνα ἀφέλητε τὴν ἁμαρτίαν τῆς συναγωγῆς καὶ ἐξιλάσησθε περὶ αὐτῶν ἔναντι κυρίου·
lacur non comedistis hostiam pro peccato in loco sancto quae sancta sanctorum est et data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis et rogetis pro ea in conspectu Domini
itPerché non avete mangiato la vittima espiatrice nel luogo santo, trattandosi di cosa sacrosanta? Il Signore ve l'ha data, perché porti l'iniquitŕ della comunitŕ, perché su di essa compiate l'espiazione davanti al Signore.
frPourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose trčs sainte; et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel.
esPor qué no comisteis la expiación en el lugar santo? porque es muy santa, y dióla él á vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová.
gbWhy haven't you eaten the sin offering in the place of the sanctuary, since it is most holy, and he has given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before Yahweh?
deWarum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? denn es ist ein Hochheiliges, und er hat's euch gegeben, daß ihr die Missetat der Gemeinde tragen sollt, daß ihr sie versöhnet vor dem HERRN.
dkHvorfor har I ikke spist Syndofferet pĺ det hellige Sted? Det er jo dog hřjhelligt, og han har givet eder det. for at I skal borttage Menighedens Skyld og sĺledes skaffe dem Soning for Herrens Ĺsyn.
seVarför haven I icke ätit syndoffret pĺ den heliga platsen? Det är ju högheligt. Och han har givit eder det, för att I skolen borttaga menighetens missgärning och bringa försoning för dem inför HERRENS ansikte.
noHvorfor har I ikke ett syndofferet pĺ det hellige sted? Det er jo hřihellig, og han har gitt eder det forat I skal bortta menighetens syndeskyld og gjřre soning for dem for Herrens ĺsyn.
fiMiksi ette ole syöneet syntiuhria pyhässä paikassa? Sehän on korkeasti-pyhä, ja hän on antanut sen teille, että poistaisitte kansan syntivelan ja toimittaisitte heille sovituksen Herran edessä.
huMiért nem ettétek meg a bűnért való áldozatot a szenthelyen? Hiszen igen szentséges az, és néktek adta azt [az] [Úr a] gyülekezet vétkének hordozásáért, hogy engesztelést szerezzetek annak az Úr előtt.
18
heהֵ֚ן לֹא־הוּבָ֣א אֶת־דָּמָ֔הּ אֶל־הַקֹּ֖דֶשׁ פְּנִ֑ימָה אָכ֨וֹל תֹּאכְל֥וּ אֹתָ֛הּ בַּקֹּ֖דֶשׁ כַּאֲשֶׁ֥ר צִוֵּֽיתִי׃
grοὐ γὰρ εἰσήχθη τοῦ αἵματος αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον· κατὰ πρόσωπον ἔσω φάγεσθε αὐτὸ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὃν τρόπον μοι συνέταξεν κύριος.
lapraesertim cum de sanguine illius non sit inlatum intra sancta et comedere eam debueritis in sanctuario sicut praeceptum est mihi
itEcco, il sangue della vittima non č stato portato dentro il santuario; voi avreste dovuto mangiarla nel santuario, come io avevo ordinato.
frVoici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire; vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné.
esVeis que su sangre no fue metida dentro del santuario: habíais de comerla en el lugar santo, como yo mandé.
gbBehold, its blood was not brought into the inner part of the sanctuary: you certainly should have eaten it in the sanctuary, as I commanded.
deSiehe, sein Blut ist nicht gekommen in das Heilige hinein. Ihr solltet es im Heiligen gegessen haben, wie mir geboten ist.
dkSe, Blodet deraf er ikke blevet bragt ind i Helligdommens Indre, derfor havde det vćret eders Pligt at spise det pĺ det hellige Sted, sĺledes som jeg har pĺbudt!
seSe, dess blod har icke blivit inburet i helgedomens inre; därför skullen I pĺ heligt omrĺde hava ätit upp köttet, sĺsom jag hade bjudit.
noBlodet blev jo ikke bĺret inn i helligdommen; derfor skulde I ha ett kjřttet pĺ det hellige sted, sĺledes som jeg har befalt.
fiKatso, ei ole sen verta tuotu pyhäkköön sisälle; teidän olisi tullut syödä se pyhäkössä, niinkuin minä olen käskenyt.
huÍmé, nem vitetett be annak vére a szenthely belsejébe, meg kellett volna azért ennetek a szenthelyen, a mint megparancsoltam vala.
19
heוַיְדַבֵּ֨ר אַהֲרֹ֜ן אֶל־מֹשֶׁ֗ה הֵ֣ן הַ֠יּוֹם הִקְרִ֨יבוּ אֶת־חַטָּאתָ֤ם וְאֶת־עֹֽלָתָם֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה וַתִּקְרֶ֥אנָה אֹתִ֖י כָּאֵ֑לֶּה וְאָכַ֤לְתִּי חַטָּאת֙ הַיּ֔וֹם הַיִּיטַ֖ב בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃
grκαὶ ἐλάλησεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἰ σήμερον προσαγειόχασιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν ἔναντι κυρίου, καὶ συμβέβηκέν μοι ταῦτα· καὶ φάγομαι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας σήμερον, μὴ ἀρεστὸν ἔσται κυρίῳ;
larespondit Aaron oblata est hodie victima pro peccato et holocaustum coram Domino mihi autem accidit quod vides quomodo potui comedere eam aut placere Domino in caerimoniis mente lugubri
itAronne allora disse a Mosč: Ecco, oggi essi hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e l'olocausto davanti al Signore; dopo le cose che mi sono capitate, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe piaciuto al Signore?.
frAaron dit ŕ Moďse: Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel; et, aprčs ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel?
esY respondió Aarón á Moisés: He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová: pero me han acontecido estas cosas: pues si comiera yo hoy de la expiación, żHubiera sido acepto á Jehová?
gbAaron spoke to Moses, Behold, today they have offered their sin offering and their burnt offering before Yahweh; and such things as these have happened to me. If I had eaten the sin offering today, would it have been pleasing in Yahweh's sight?
deAaron aber sprach zu Mose: Siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem HERRN geopfert, und es ist mir also gegangen, wie du siehst; und ich sollte essen heute vom Sündopfer? Sollte das dem HERRN gefallen?
dkMen Aron svarede Moses: Se, de har i Dag frembĺret deres Syndoffer og Brćndoffer for Herrens Ĺsyn, og en sĺdan Tilskikkelse har ramt mig! Om jeg i Dag havde spist Syndofferkřd, vilde Herren da have billiget det?
seMen Aron sade till Mose: Se, de hava i dag offrat sitt syndoffer och sitt brännoffer inför HERRENS ansikte, och mig har vederfarits vad du vet. Om jag nu i dag ĺte syndofferskött, skulle detta vara HERREN välbehagligt?
noDa sa Aron til Moses: De har jo idag ofret sitt syndoffer og sitt brennoffer for Herrens ĺsyn, og enda er slik en ulykke hendt mig. Om jeg nu hadde ett syndoffer idag, skulde da det ha vćrt godt i Herrens řine?
fiMutta Aaron sanoi Moosekselle: Katso, he ovat tänä päivänä tuoneet syntiuhrinsa ja polttouhrinsa Herran eteen, ja kuitenkin on tämä minua kohdannut; jos minä tänä päivänä söisin syntiuhria, olisikohan se Herralle otollista?
huÁron pedig szóla Mózesnek: Ímé ma áldozták meg az ő bűnért való áldozatukat és egészen égőáldozatukat az Úr előtt, engem pedig ilyen [keserűségek] értek: Ha megettem volna ma a bűnért való áldozatot, vajjon jó lett volna-é az Úr előtt?
20
heוַיִּשְׁמַ֣ע מֹשֶׁ֔ה וַיִּיטַ֖ב בְּעֵינָֽיו׃ פ
grκαὶ ἤκουσεν Μωυσῆς, καὶ ἤρεσεν αὐτῷ.
laquod cum audisset Moses recepit satisfactionem
itQuando Mosč udě questo, rimase soddisfatto.
frMoďse entendit et approuva ces paroles.
esY cuando Moisés oyó esto, dióse por satisfecho.
gbWhen Moses heard that, it was pleasing in his sight.
deDa das Mose hörte, ließ er's sich gefallen.
dkDa Mose's hřrte dette, billigede han det.
seNär Mose hörde detta, var han till freds.
noDa Moses hřrte dette, syntes han det var rett.
fiKun Mooses sen kuuli, tyytyi hän siihen.
huMikor ezt hallotta vala Mózes, jónak tetszék ez néki.

<<< operone list >>>