ויקרא ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
1 Leviticus Levitico Lévitique Levítico
3 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

3

heוְאִם־זֶ֥בַח שְׁלָמִ֖ים קָרְבָּנ֑וֹ אִ֤ם מִן־הַבָּקָר֙ ה֣וּא מַקְרִ֔יב אִם־זָכָר֙ אִם־נְקֵבָ֔ה תָּמִ֥ים יַקְרִיבֶ֖נּוּ לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
gr᾿Εὰν δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἐναντίον κυρίου.
laquod si hostia pacificorum fuerit eius oblatio et de bubus voluerit offerre marem sive feminam inmaculata offeret coram Domino
itNel caso che la sua offerta sia un sacrificio di comunione e se offre un capo di bestiame grosso, sarŕ un maschio o una femmina, senza difetto; l'offrirŕ davanti al Signore,
frLorsque quelqu'un offrira ŕ l'Éternel un sacrifice d'actions de grâces: S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut, devant l'Éternel.
esY SI su ofrenda fuere sacrificio de paces, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho ó hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová:
gbIf his offering is a sacrifice of peace offerings; if he offers it from the herd, whether male or female, he shall offer it without defect before Yahweh.
deIst aber sein Opfer ein Dankopfer von Rindern, es sei ein Ochse oder eine Kuh, soll er eins opfern vor dem HERRN, das ohne Fehl sei.
dkMen er hans Offergave et Takoffer, sĺ skal det, hvis han bringer det af Hornkvćget, vćre et lydefrit Han eller Hundyr, han bringer Herren.
seOch om nĺgon vill bära fram ett tackoffer, och han vill taga sitt offer av fäkreaturen, sĺ skall han ställa fram inför HERRENS ansikte ett felfritt djur, antingen av hankön eller av honkön.
noDersom nogen vil bćre frem et takkoffer, og han tar det av storfeet, sĺ skal det offerdyr han fřrer frem for Herrens ĺsyn, enten det er han eller hun, vćre uten lyte.
fiJos hänen uhrilahjansa on yhteysuhri, tuokoon hän, jos hän tuo raavaskarjasta härän tai lehmän, virheettömän eläimen Herran eteen.
huHogyha hálaáldozattal áldozik valaki, ha tulokféléből, akár hímmel, akár nősténynyel áldozik: ép barmot vigyen az Úr elé.
2
heוְסָמַ֤ךְ יָדוֹ֙ עַל־רֹ֣אשׁ קָרְבָּנ֔וֹ וּשְׁחָט֕וֹ פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְזָרְק֡וּ בְּנֵי֩ אַהֲרֹ֨ן הַכֹּהֲנִ֧ים אֶת־הַדָּ֛ם עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב׃
grκαὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κύκλῳ.
laponetque manum super caput victimae suae quae immolabitur in introitu tabernaculi fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem per circuitum altaris
itposerŕ la mano sulla testa della vittima e la immolerŕ all'ingresso della tenda del convegno e i figli di Aronne, i sacerdoti, spargeranno il sangue attorno all'altare.
frIl posera sa main sur la tęte de la victime, qu'il égorgera ŕ l'entrée de la tente d'assignation; et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour.
esY pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará á la puerta del tabernáculo del testimonio; y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar en derredor.
gbHe shall lay his hand on the head of his offering, and kill it at the door of the Tent of Meeting: and Aaron's sons, the priests, shall sprinkle the blood around on the altar.
deUnd soll seine Hand auf desselben Haupt legen und es schlachten vor der Tür der Hütte des Stifts. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut auf den Altar umhersprengen.
dkHan skal lćgge sin Hĺnd pĺ sin Offergaves Hoved og slagte Dyret ved Indgangen til Ĺbenbaringsteltet; og Arons Sřnner, Prćsterne, skal sprćnge Blodet rundt om pĺ Alteret.
seOch han skall lägga sin hand pĺ sitt offerdjurs huvud och sedan slakta det vid ingĺngen till uppenbarelsetältet; och Arons söner, prästerna, skola stänka blodet pĺ altaret runt omkring.
noHan skal legge sin hĺnd pĺ offerdyrets hode og slakte det ved inngangen til sammenkomstens telt; og Arons sřnner, prestene, skal sprenge blodet rundt om pĺ alteret.
fiJa hän laskekoon kätensä uhriteuraansa pään päälle ja teurastakoon sen ilmestysmajan ovella; ja papit, Aaronin pojat, vihmokoot veren alttarille ympärinsä.
huÉs tegye a kezét az ő áldozatjának fejére, és ölje meg azt a gyülekezet sátorának nyílásánál, és Áron fiai, a papok, öntsék a vért köröskörül az oltárra.
3
heוְהִקְרִיב֙ מִזֶּ֣בַח הַשְּׁלָמִ֔ים אִשֶּׁ֖ה לַיהוָ֑ה אֶת־הַחֵ֙לֶב֙ הַֽמְכַסֶּ֣ה אֶת־הַקֶּ֔רֶב וְאֵת֙ כָּל־הַחֵ֔לֶב אֲשֶׁ֖ר עַל־הַקֶּֽרֶב׃
grκαὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας
laet offerent de hostia pacificorum in oblationem Domini adipem qui operit vitalia et quicquid pinguedinis intrinsecus est
itDi questo sacrificio di comunione offrirŕ come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore il grasso che avvolge le viscere e tutto quello che vi č sopra,
frDe ce sacrifice d'actions de grâces, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel: la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée;
esLuego ofrecerá del sacrificio de las paces, por ofrenda encendida á Jehová, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrańas,
gbHe shall offer of the sacrifice of peace offerings an offering made by fire to Yahweh; the fat that covers the innards, and all the fat that is on the innards,
deUnd er soll von dem Dankopfer dem HERRN opfern, nämlich das Fett, welches die Eingeweide bedeckt, und alles Fett am Eingeweide
dkSĺ skal han af Takofferet som Ildoffer for Herren frembćre Fedtet, der dćkker Indvoldene, og alt Fedtet pĺ Indvoldene,
seOch av tackoffret skall han sĺsom eldsoffer ĺt Herren bära fram det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter pĺ inälvorna,
noSĺ skal han av takkofferet ofre et ildoffer til Herren, og det skal vćre fettet som dekker innvollene, og alt det fett som er pĺ innvollene,
fiJa hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan
huAzután vigyen a hálaáldozatból tűzáldozatot az Úrnak: a kövérjét, a mely a belet takarja, és mindazt a kövérjét, a mely a belek között van.
4
heוְאֵת֙ שְׁתֵּ֣י הַכְּלָיֹ֔ת וְאֶת־הַחֵ֙לֶב֙ אֲשֶׁ֣ר עֲלֵהֶ֔ן אֲשֶׁ֖ר עַל־הַכְּסָלִ֑ים וְאֶת־הַיֹּתֶ֙רֶת֙ עַל־הַכָּבֵ֔ד עַל־הַכְּלָי֖וֹת יְסִירֶֽנָּה׃
grκαὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος (σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ),
laduos renes cum adipe quo teguntur ilia et reticulum iecoris cum renunculis
iti due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherŕ al di sopra dei reni;
frles deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera prčs des rognons.
esY los dos rińones, y el sebo que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los rińones quitará el redańo que está sobre el hígado.
gband the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the loins, and the cover on the liver, with the kidneys, he shall take away.
deund die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz um die Leber, an den Nieren abgerissen.
dkbegge Nyrerne med det Fedt. som sidder pĺ dem ved Lćndemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne.
seoch bĺda njurarna med det fett som sitter pĺ dem invid länderna, sĺ ock leverfettet, vilket han skall frĺnskilja invid njurarna.
noog begge nyrene med det fett som er pĺ dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal han ta ut sammen med nyrene.
fija molemmat munuaiset ynnä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksanlisäkkeen, joka on irroitettava munuaisten luota.
huA két vesét is, és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el.
5
heוְהִקְטִ֨ירוּ אֹת֤וֹ בְנֵֽי־אַהֲרֹן֙ הַמִּזְבֵּ֔חָה עַל־הָ֣עֹלָ֔ה אֲשֶׁ֥ר עַל־הָעֵצִ֖ים אֲשֶׁ֣ר עַל־הָאֵ֑שׁ אִשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהוָֽה׃ פ
grκαὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ.
laadolebuntque ea super altare in holocaustum lignis igne subposito in oblationem suavissimi odoris Domino
iti figli di Aronne lo bruceranno sull'altare, sopra l'olocausto, posto sulla legna che č sul fuoco: č un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore.
frLes fils d'Aaron brűleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur ŕ l'Éternel.
esY los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leńa que habrá encima del fuego; es ofrenda de olor suave á Jehová.
gbAaron's sons shall burn it on the altar on the burnt offering, which is on the wood that is on the fire: it is an offering made by fire, of a pleasant aroma to Yahweh.
deUnd Aarons Söhne sollen's anzünden auf dem Altar zum Brandopfer, auf dem Holz, das auf dem Feuer liegt. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem HERRN.
dkOg Arons Sřnner skal bringe det som Rřgoffer pĺ Alteret oven pĺ Brćndofferet pĺ Brćndet, der ligger pĺ Ilden, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
seOch Arons söner skola förbränna det pĺ altaret, ovanpĺ brännoffret, pĺ veden som ligger pĺ elden: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren.
noOg Arons sřnner skal brenne det pĺ alteret sammen med brennofferet som ligger over veden pĺ ilden; det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
fiJa Aaronin pojat polttakoot sen alttarilla polttouhrin päällä, joka on halkojen päällä tulessa, suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle.
huÉs füstölögtessék el azt Áron fiai az oltáron az égőáldozattal együtt a tűzön lévő fán: tűzáldozat ez, kedves illatú az Úrnak.
6
heוְאִם־מִן־הַצֹּ֧אן קָרְבָּנ֛וֹ לְזֶ֥בַח שְׁלָמִ֖ים לַיהוָ֑ה זָכָר֙ א֣וֹ נְקֵבָ֔ה תָּמִ֖ים יַקְרִיבֶֽנּוּ׃
gr᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ, θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ, ἄρσεν ἢ θῆλυ, ἄμωμον προσοίσει αὐτό.
lasi vero de ovibus fuerit eius oblatio et pacificorum hostia sive masculum sive feminam obtulerit inmaculata erunt
itSe la sua offerta di sacrificio di comunione per il Signore č di bestiame minuto sarŕ un maschio o una femmina, senza difetto.
frS'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'actions de grâces ŕ l'Éternel, il l'offrira sans défaut.
esMas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paces á Jehová, sea macho ó hembra, ofrecerála sin tacha.
gbIf his offering for a sacrifice of peace offerings to Yahweh is from the flock; male or female, he shall offer it without defect.
deWill er aber dem HERRN ein Dankopfer von kleinem Vieh tun, es sei ein Widder oder Schaf, so soll's ohne Fehl sein.
dkMen hvis hans Offergave, der bringes som Takoffer til Herren. tages af Smĺkvćget, skal det vćre et lydefrit Han eller Hundyr, han bringer.
seMen om nĺgon vill bära fram ĺt HERREN ett tackoffer av smĺboskapen, sĺ skall han därtill taga ett felfritt djur, av hankön eller av honkön.
noDersom han vil bćre frem for Herren et takkoffer av smĺfeet, sĺ skal han ofre en han eller hun uten lyte.
fiMutta jos hän tuo uhrilahjanaan Herralle yhteysuhriksi pikkukarjasta urospuolen tai naaraspuolen, niin tuokoon virheettömän eläimen.
huHogyha pedig valaki juhféléből áldozik hálaáldozatot az Úrnak, akár hím, akár nőstény legyen az, épekkel áldozzék.
7
heאִם־כֶּ֥שֶׂב הֽוּא־מַקְרִ֖יב אֶת־קָרְבָּנ֑וֹ וְהִקְרִ֥יב אֹת֖וֹ לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
grἐὰν ἄρνα προσαγάγῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, προσάξει αὐτὸ ἔναντι κυρίου
lasi agnum obtulerit coram Domino
itSe presenta una pecora in offerta, la offrirŕ davanti al Signore;
frS'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel.
esSi ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová:
gbIf he offers a lamb for his offering, then he shall offer it before Yahweh;
deIst's ein Lämmlein, soll er's vor den HERRN bringen
dkEr den Offergave, han vil bringe. et Lam, skal han bringe det hen for Herrens Ĺsyn
seOm det är ett fĺr som han vill offra, sĺ skall han ställa fram det inför HERRENS ansikte.
noEr det et fĺr han vil ofre, sĺ skal han fřre det frem for Herrens ĺsyn
fiJos hän tuo uhrilahjanaan lampaan, niin tuokoon sen Herran eteen
huHa bárányt visz ő az ő áldozatául, vigye azt az Úr elébe.
8
heוְסָמַ֤ךְ אֶת־יָדוֹ֙ עַל־רֹ֣אשׁ קָרְבָּנ֔וֹ וְשָׁחַ֣ט אֹת֔וֹ לִפְנֵ֖י אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְ֠זָרְקוּ בְּנֵ֨י אַהֲרֹ֧ן אֶת־דָּמ֛וֹ עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב׃
grκαὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου αὐτοῦ καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
laponet manum super caput victimae suae quae immolabitur in vestibulo tabernaculi testimonii fundentque filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum
itposerŕ la mano sulla testa della vittima e la immolerŕ davanti alla tenda del convegno; i figli di Aronne ne spargeranno il sangue attorno all'altare;
frIl posera sa main sur la tęte de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation; et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour.
esY pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo del testimonio; y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor.
gband he shall lay his hand on the head of his offering, and kill it before the Tent of Meeting: and Aaron's sons shall sprinkle its blood around on the altar.
deund soll seine Hand auf desselben Haupt legen und es schlachten vor der Hütte des Stifts. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut auf dem Altar umhersprengen.
dkog lćgge sin Hĺnd pĺ sin Offergaves Hoved og slagte Dyret foran Ĺbenbaringsteltet, og Arons Sřnner skal sprćnge Blodet deraf rundt om pĺ Alteret.
seOch han skall lägga sin hand pĺ sitt offerdjurs huvud och sedan slakta det framför uppenbarelsetältet; och Arons söner skola stänka dess blod pĺ altaret runt omkring.
noog legge sin hĺnd pĺ offerdyrets hode og slakte det foran sammenkomstens telt; og Arons sřnner skal sprenge blodet rundt om pĺ alteret.
fija laskekoon kätensä uhriteuraansa pään päälle ja teurastakoon sen ilmestysmajan ovella, ja Aaronin pojat vihmokoot sen veren alttarille ympärinsä.
huÉs tegye a kezét az ő áldozatjának fejére, azután ölje meg azt a gyülekezet sátora előtt, és az Áron fiai öntsék a vérét az oltárra köröskörül.
9
heוְהִקְרִ֨יב מִזֶּ֣בַח הַשְּׁלָמִים֮ אִשֶּׁ֣ה לַיהוָה֒ חֶלְבּוֹ֙ הָאַלְיָ֣ה תְמִימָ֔ה לְעֻמַּ֥ת הֶעָצֶ֖ה יְסִירֶ֑נָּה וְאֶת־הַחֵ֙לֶב֙ הַֽמְכַסֶּ֣ה אֶת־הַקֶּ֔רֶב וְאֵת֙ כָּל־הַחֵ֔לֶב אֲשֶׁ֖ר עַל־הַקֶּֽרֶב׃
grκαὶ προσοίσει ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα τῷ θεῷ, τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν ἄμωμον (σὺν ταῖς ψόαις περιελεῖ αὐτό) καὶ τὸ στέαρ τῆς κοιλίας
laet offerent de pacificorum hostia sacrificium Domino adipem et caudam totam
itdi questo sacrificio di comunione offrirŕ quale sacrificio consumato dal fuoco per il Signore il grasso e cioč l'intiera coda presso l'estremitŕ della spina dorsale, il grasso che avvolge le viscere e tutto quello che vi č sopra,
frDe ce sacrifice d'actions de grâces, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel: la graisse, la queue entičre, qu'il séparera prčs de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée,
esY del sacrificio de las paces ofrecerá por ofrenda encendida á Jehová, su sebo, y la cola entera, la cual quitará á raíz del espinazo, y el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrańas:
gbHe shall offer from the sacrifice of peace offerings an offering made by fire to Yahweh; its fat, the entire tail fat, he shall take away close to the backbone; and the fat that covers the inwards, and all the fat that is on the inwards,
deUnd er soll also von dem Dankopfer dem HERRN opfern zum Feuer, nämlich sein Fett, den ganzen Schwanz, von dem Rücken abgerissen, dazu das Fett, welches das Eingeweide bedeckt, und alles Fett am Eingeweide,
dkSĺ skal han af Takofferet som Ildoffer for Herren frembćre Fedtet, hele Fedthalen, skilt fra Rygraden, Fedtet, som dćkker Indvoldene, og alt Fedtet pĺ Indvoldene,
seOch av tackoffersdjuret skall han sĺsom eldsoffer ĺt HERREN offra dess fett, hela svansen, frĺnskild invid ryggraden, och det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter pĺ inälvorna,
noSĺ skal han av takkofferet bćre frem et ildoffer for Herren, og det skal vćre fettet: hele halen - den skal han skjćre av like ved ryggbenet - og fettet som dekker innvollene, og alt det fett som er pĺ innvollene,
fiJa hän tuokoon yhteysuhrista uhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahännän, joka on irroitettava häntänikamista, sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan
huAzután áldozzék az Úrnak e hálaáldozatból tűzáldozatot: a kövérjét, a farkát egészen, a melyet a hátagerézdi végénél vágjon el, és a belét takaró kövérjét, és minden kövérjét, a mely a belek közt van.
10
heוְאֵת֙ שְׁתֵּ֣י הַכְּלָיֹ֔ת וְאֶת־הַחֵ֙לֶב֙ אֲשֶׁ֣ר עֲלֵהֶ֔ן אֲשֶׁ֖ר עַל־הַכְּסָלִ֑ים וְאֶת־הַיֹּתֶ֙רֶת֙ עַל־הַכָּבֵ֔ד עַל־הַכְּלָיֹ֖ת יְסִירֶֽנָּה׃
grκαὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος (σὺν τοῖς νεφροῖς περιελών)
lacum renibus et pinguedinem quae operit ventrem atque universa vitalia et utrumque renunculum cum adipe qui est iuxta ilia reticulumque iecoris cum renunculis
iti due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherŕ al di sopra dei reni;
frles deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera prčs des rognons.
esAsimismo los dos rińones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los rińones quitará el redańo de sobre el hígado.
gband the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the loins, and the cover on the liver, with the kidneys, he shall take away.
dedie zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz um die Leber, an den Nieren abgerissen.
dkbegge Nyrerne med det Fedt, som sidder pĺ dem ved Lćndemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne.
seoch bĺda njurarna med det fett som sitter pĺ dem invid länderna, sĺ ock leverfettet, vilket han skall frĺnskilja invid njurarna.
noog begge nyrene med det fett som er pĺ dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal han ta ut sammen med nyrene.
fija molemmat munuaiset ynnä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksanlisäkkeen, joka on irroitettava munuaisten luota.
huÉs a két vesét is, és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el.
11
heוְהִקְטִיר֥וֹ הַכֹּהֵ֖ן הַמִּזְבֵּ֑חָה לֶ֥חֶם אִשֶּׁ֖ה לַיהוָֽה׃ פ
grἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὀσμὴ εὐωδίας, κάρπωμα κυρίῳ.
laet adolebit ea sacerdos super altare in pabulum ignis et oblationis Domini
itil sacerdote li brucerŕ sull'altare: č un alimento consumato dal fuoco per il Signore.
frLe sacrificateur brűlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel.
esY el sacerdote hará arder esto sobre el altar; vianda de ofrenda encendida á Jehová.
gbThe priest shall burn it on the altar: it is the food of the offering made by fire to Yahweh.
deUnd der Priester soll es anzünden auf dem Altar zur Speise des Feuers dem HERRN.
dkOg Prćsten skal bringe det som Rřgoffer pĺ Alteret, Ildofferspise for Herren.
seOch prästen skall förbränna det pĺ altaret: en eldsoffersspis ĺt HERREN.
noOg presten skal brenne det pĺ alteret; det er et ildoffermĺltid for Herren.
fiJa pappi polttakoon sen alttarilla uhriruokana Herralle.
huÉs füstölögtesse el azt a pap az oltáron: tűzáldozati eledel ez az Úrnak.
12
heוְאִ֥ם עֵ֖ז קָרְבָּנ֑וֹ וְהִקְרִיב֖וֹ לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
gr᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ προσάξει ἔναντι κυρίου
lasi capra fuerit eius oblatio et obtulerit eam Domino
itSe la sua offerta č una capra, la offrirŕ davanti al Signore;
frSi son offrande est une chčvre, il la présentera devant l'Éternel.
esY si fuere cabra su ofrenda ofrecerála delante de Jehová:
gbIf his offering is a goat, then he shall offer it before Yahweh:
deIst aber sein Opfer eine Ziege und er bringt es vor den HERRN,
dkMen hvis hans Offergave er en Ged, skal han bringe den hen for Herrens Ĺsyn
seLikaledes, om nĺgon vill offra en get, sĺ skall han ställa fram denna inför HERRENS ansikte.
noEr det en gjet han vil ofre, sĺ skal han fřre den frem for Herrens ĺsyn
fiJa jos hänen uhrilahjansa on vuohi, tuokoon sen Herran eteen
huHogyha kecskével áldozik valaki, azt is az Úr elé vigye.
13
heוְסָמַ֤ךְ אֶת־יָדוֹ֙ עַל־רֹאשׁ֔וֹ וְשָׁחַ֣ט אֹת֔וֹ לִפְנֵ֖י אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְ֠זָרְקוּ בְּנֵ֨י אַהֲרֹ֧ן אֶת־דָּמ֛וֹ עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב׃
grκαὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἔναντι κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
laponet manum suam super caput eius immolabitque eam in introitu tabernaculi testimonii et fundent filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum
itposerŕ la mano sulla sua testa e la immolerŕ davanti alla tenda del convegno; i figli di Aronne ne spargeranno il sangue attorno all'altare.
frIl posera sa main sur la tęte de sa victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation; et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour.
esY pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo del testimonio; y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor.
gband he shall lay his hand on its head, and kill it before the Tent of Meeting; and the sons of Aaron shall sprinkle its blood around on the altar.
desoll er seine Hand auf ihr Haupt legen und sie schlachten vor der Hütte des Stifts. Und die Söhne Aarons sollen das Blut auf dem Altar umhersprengen,
dkog lćgge sin Hĺnd pĺ dens Hoved og slagte den foran Ĺbenbaringsteltet, og Arons Sřnner skal sprćnge Blodet rundt om pĺ Alteret.
seOch han skall lägga sin hand pĺ dess huvud och sedan slakta den framför uppenbarelsetältet; och Arons söner skola stänka dess blod pĺ altaret runt omkring.
noog legge sin hĺnd pĺ dens hode og slakte den foran sammenkomstens telt; og Arons sřnner skal sprenge blodet rundt om pĺ alteret.
fija laskekoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen ilmestysmajan ovella; ja Aaronin pojat vihmokoot sen veren alttarille ympärinsä.
huÉs tegye kezét annak fejére, és ölje meg azt a gyülekezetnek sátora előtt, és öntsék az Áron fiai annak vérét az oltárra körül.
14
heוְהִקְרִ֤יב מִמֶּ֙נּוּ֙ קָרְבָּנ֔וֹ אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָ֑ה אֶת־הַחֵ֙לֶב֙ הַֽמְכַסֶּ֣ה אֶת־הַקֶּ֔רֶב וְאֵת֙ כָּל־הַחֵ֔לֶב אֲשֶׁ֖ר עַל־הַקֶּֽרֶב׃
grκαὶ ἀνοίσει ἐπ᾽ αὐτοῦ κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας
latollentque ex ea in pastum ignis dominici adipem qui operit ventrem et qui tegit universa vitalia
itDi essa preleverŕ, come offerta consumata dal fuoco in onore del Signore, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi č sopra,
frDe la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel: la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée,
esDespués ofrecerá de ella su ofrenda encendida á Jehová; el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrańas,
gbHe shall offer from it as his offering, an offering made by fire to Yahweh; the fat that covers the innards, and all the fat that is on the innards,
deund er soll davon opfern ein Opfer dem HERRN, nämlich das Fett, welches die Eingeweide bedeckt, und alles Fett am Eingeweide,
dkSĺ skal han deraf frembćre som sin Offergave, som et Ildoffer for Herren, Fedtet, det dćkker Indvoldene, og alt Fedtet pĺ Indvoldene,
seOch han skall därav sĺsom eldsoffer ĺt HERREN offra det fett som omsluter inälvorna, och allt det fett som sitter pĺ inälvorna,
noSĺ skal han av sitt offer bćre frem et ildoffer for Herren, og det skal vćre fettet som dekker innvollene, og alt det fett som er pĺ innvollene,
fiJa hän tuokoon siitä uhrilahjanaan Herralle uhriksi sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan
huÉs áldozzék abból tűzáldozatot az Úrnak: a kövérjét, a mely betakarja a belet, és mindazt a kövérjét, a mely a belek között van.
15
heוְאֵת֙ שְׁתֵּ֣י הַכְּלָיֹ֔ת וְאֶת־הַחֵ֙לֶב֙ אֲשֶׁ֣ר עֲלֵהֶ֔ן אֲשֶׁ֖ר עַל־הַכְּסָלִ֑ים וְאֶת־הַיֹּתֶ֙רֶת֙ עַל־הַכָּבֵ֔ד עַל־הַכְּלָיֹ֖ת יְסִירֶֽנָּה׃
grκαὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος (σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ),
laduos renunculos cum reticulo qui est super eos iuxta ilia et arvinam iecoris cum renunculis
iti due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherŕ al di sopra dei reni;
frles deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera prčs des rognons.
esY los dos rińones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los rińones quitará el redańo de sobre el hígado.
gband the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the loins, and the cover on the liver, with the kidneys, he shall take away.
dedie zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz über der Leber, an den Nieren abgerissen.
dkbegge Nyrerne med det Fedt, som sidder pĺ dem ved Lćndemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne.
seoch bĺda njurarna med det fett som sitter pĺ dem invid länderna, sĺ ock leverfettet, vilket han skall frĺnskilja invid njurarna.
noog begge nyrene med det fett som er pĺ dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal han ta ut sammen med nyrene.
fija molemmat munuaiset ynnä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksanlisäkkeen, joka on irroitettava munuaisten luota.
huA két vesét is, és a rajtuk lévő kövérséget, a mely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el.
16
heוְהִקְטִירָ֥ם הַכֹּהֵ֖ן הַמִּזְבֵּ֑חָה לֶ֤חֶם אִשֶּׁה֙ לְרֵ֣יחַ נִיחֹ֔חַ כָּל־חֵ֖לֶב לַיהוָֽה׃
grκαὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ. πᾶν τὸ στέαρ τῷ κυρίῳ·
laadolebitque ea sacerdos super altare in alimoniam ignis et suavissimi odoris omnis adeps Domini erit
itil sacerdote li brucerŕ sull'altare: č un cibo consumato dal fuoco per il Signore. Ogni parte grassa appartiene al Signore.
frLe sacrificateur brűlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur ŕ l'Éternel.
esY el sacerdote hará arder esto sobre el altar; es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad á Jehová: el sebo todo es de Jehová.
gbThe priest shall burn them on the altar: it is the food of the offering made by fire, for a pleasant aroma; all the fat is Yahweh's.
deUnd der Priester soll's anzünden auf dem Altar zur Speise des Feuers zum süßen Geruch. Alles Fett ist des HERRN.
dkOg Prćsten skal bringe det som Rřgoffer pĺ Alteret, Ildofferspise til en liflig Duft. Alt Fedt skal vćre Herrens.
seOch prästen skall förbränna detta pĺ altaret: en eldsoffersspis, till en välbehaglig lukt. Allt fettet skall tillhöra HERREN.
noOg presten skal brenne det pĺ alteret; det er et ildoffermĺltid til velbehagelig duft. Alt fett hřrer Herren til.
fiJa pappi polttakoon ne alttarilla uhriruokana, suloisesti tuoksuvana uhrina; kaikki rasva olkoon Herran oma.
huÉs füstölögtesse el azokat a pap az oltáron tűzáldozati eledelül, kedves illatul. A kövérje mind az Úré [legyen].
17
heחֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם בְּכֹ֖ל מֽוֹשְׁבֹתֵיכֶ֑ם כָּל־חֵ֥לֶב וְכָל־דָּ֖ם לֹ֥א תֹאכֵֽלוּ׃ פ
grνόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε.
laiure perpetuo in generationibus et cunctis habitaculis vestris nec adipes nec sanguinem omnino comedetis
itE' una prescrizione rituale perenne per le vostre generazioni in ogni vostra dimora: non dovrete mangiare né grasso né sangue.
frC'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux oů vous habiterez: vous ne mangerez ni graisse ni sang.
esEstatuto perpetuo por vuestras edades; en todas vuestras moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis.
gbIt shall be a perpetual statute throughout your generations in all your dwellings, that you shall eat neither fat nor blood.
deDas sei eine ewige Sitte bei euren Nachkommen in allen Wohnungen, daß ihr kein Fett noch Blut esset.
dkEn evig Anordning skal det vćre for eder fra Slćgt til Slćgt, hvor I end bor: Intet Fedt og intet Blod mĺ I nyde!
seDetta skall vara en evärdlig stadga för eder frĺn släkte till släkte, var I än ären bosatta: intet fett och intet blod skolen I förtära.
noDet skal vćre en evig lov for eder, fra slekt til slekt, hvor I sĺ bor. Intet fett og intet blod skal I ete.
fiTämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin: mitään rasvaa tai verta älkää syökö.
huÖrökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél minden ti lakhelyeteken: semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek!

<<< operone list >>>