בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose

45

heוְלֹֽא־יָכֹ֨ל יוֹסֵ֜ף לְהִתְאַפֵּ֗ק לְכֹ֤ל הַנִּצָּבִים֙ עָלָ֔יו וַיִּקְרָ֕א הוֹצִ֥יאוּ כָל־אִ֖ישׁ מֵעָלָ֑י וְלֹא־עָ֤מַד אִישׁ֙ אִתּ֔וֹ בְּהִתְוַדַּ֥ע יוֹסֵ֖ף אֶל־אֶחָֽיו׃
grΚαὶ οὐκ ἠδύνατο Ιωσηφ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστηκότων αὐτῷ, ἀλλ᾽ εἶπεν ᾿Εξαποστείλατε πάντας ἀπ᾽ ἐμοῦ. καὶ οὐ παρειστήκει οὐδεὶς ἔτι τῷ Ιωσηφ, ἡνίκα ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
lanon se poterat ultra cohibere Ioseph multis coram adstantibus unde praecepit ut egrederentur cuncti foras et nullus interesset alienus agnitioni mutuae
itAllora Giuseppe non potč piů contenersi dinanzi ai circostanti e gridň: Fate uscire tutti dalla mia presenza!. Cosě non restň nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli.
frJoseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître ŕ ses frčres.
esNO podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de conmigo á todos. Y no quedó nadie con él, al darse á conocer José á sus hermanos.
gbThen Joseph couldn't control himself before all those who stood before him, and he cried, Cause everyone to go out from me! No one else stood with him, while Joseph made himself known to his brothers.
deDa konnte sich Joseph nicht länger enthalten vor allen, die um ihn her standen, und er rief: Laßt jedermann von mir hinausgehen! Und kein Mensch stand bei ihm, da sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen gab.
dkDa kunde Josef ikke lćnger beherske sig over for alle dem der stod hos ham, og han rĺbte Lad alle gĺ ud! Sĺledes var der ingen til Stede, da Josef gav sig til Kende for sine Brřdre.
seDĺ kunde Josef icke längre betvinga sig inför alla dem som stodo omkring honom. Han ropade: Mĺ alla gĺ ut härifrĺn. Och ingen fick stanna inne hos Josef, när han gav sig till känna för sina bröder.
noDa kunde ikke Josef lenger legge bĺnd pĺ sig for alle dem som stod hos ham; han ropte: La hver mann gĺ ut fra mig! Og det var ingen tilstede da Josef gav sig til kjenne for sine brřdre.
fiSilloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään. Hän huusi: Antakaa kaikkien mennä pois minun luotani! Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen.
huÉs nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, kik körűlötte állának és felkiálta: Vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem marada senki nála, mikor megismerteté magát József az ő atyjafiaival.
2
heוַיִּתֵּ֥ן אֶת־קֹל֖וֹ בִּבְכִ֑י וַיִּשְׁמְע֣וּ מִצְרַ֔יִם וַיִּשְׁמַ֖ע בֵּ֥ית פַּרְעֹֽה׃
grκαὶ ἀφῆκεν φωνὴν μετὰ κλαυθμοῦ· ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον Φαραω.
laelevavitque vocem cum fletu quam audierunt Aegyptii omnisque domus Pharaonis
itMa diede in un grido di pianto e tutti gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone.
frIl éleva la voix, en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit.
esEntonces se dió á llorar á voz en grito; y oyeron los Egipcios, y oyó también la casa de Faraón.
gbHe wept aloud. The Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard.
deUnd er weinte laut, daß es die Ägypter und das Gesinde des Pharao hörten,
dkSĺ brast han i lydelig Grĺd, sĺ Ćgypterne hřrte det, og det spurgtes i Faraos Hus;
seOch han brast ut i högljudd grĺt, sĺ att egyptierna hörde det; ocksĺ Faraos husfolk hörde det.
noOg han brast i grĺt og grĺt sĺ hřit at egypterne hřrte det, og de hřrte det i Faraos hus.
fiJa hän purskahti ääneensä itkemään, niin että egyptiläiset ja faraon hoviväki sen kuulivat.
huÉs hangos sírásra fakada, úgy hogy meghallák az Égyiptombeliek, és meghallá a Faraó háznépe is.
3
heוַיֹּ֨אמֶר יוֹסֵ֤ף אֶל־אֶחָיו֙ אֲנִ֣י יוֹסֵ֔ף הַע֥וֹד אָבִ֖י חָ֑י וְלֹֽא־יָכְל֤וּ אֶחָיו֙ לַעֲנ֣וֹת אֹת֔וֹ כִּ֥י נִבְהֲל֖וּ מִפָּנָֽיו׃
grεἶπεν δὲ Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ᾿Εγώ εἰμι Ιωσηφ· ἔτι ὁ πατήρ μου ζῇ; καὶ οὐκ ἐδύναντο οἱ ἀδελφοὶ ἀποκριθῆναι αὐτῷ· ἐταράχθησαν γάρ.
laet dixit fratribus suis ego sum Ioseph adhuc pater meus vivit nec poterant respondere fratres nimio timore perterriti
itGiuseppe disse ai fratelli: Io sono Giuseppe! Vive ancora mio padre?. Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché atterriti dalla sua presenza.
frJoseph dit ŕ ses frčres: Je suis Joseph! Mon pčre vit-il encore? Mais ses frčres ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
esY dijo José á sus hermanos: Yo soy José: żvive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.
gbJoseph said to his brothers, I am Joseph! Does my father still live? His brothers couldn't answer him; for they were terrified at his presence.
deund sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Joseph. Lebt mein Vater noch? und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht.
dkog Josef sagde til sine Brřdre: Jeg er Josef! Lever min Fader endnu? Men hans Brřdre kunde ikke svare ham, sĺ forfćrdede var de for ham.
seOch Josef sade till sina bröder: Jag är Josef. Lever min fader ännu? Men hans bröder kunde icke svara honom, sĺ förskräckta blevo de för honom.
noOg Josef sa til sine brřdre: Jeg er Josef, lever min far ennu? Men hans brřdre kunde ikke svare ham, sĺ forferdet stod de der foran ham.
fiJa Joosef sanoi veljilleen: Minä olen Joosef. Vieläkö minun isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin hämmästyksissään he olivat hänen edessään.
huÉs monda József az ő atyjafiainak: Én vagyok József, él-e még az én atyám? És nem felelhetének néki az ő atyjafiai, mert megrettentek vala tőle.
4
heוַיֹּ֨אמֶר יוֹסֵ֧ף אֶל־אֶחָ֛יו גְּשׁוּ־נָ֥א אֵלַ֖י וַיִּגָּ֑שׁוּ וַיֹּ֗אמֶר אֲנִי֙ יוֹסֵ֣ף אֲחִיכֶ֔ם אֲשֶׁר־מְכַרְתֶּ֥ם אֹתִ֖י מִצְרָֽיְמָה׃
grεἶπεν δὲ Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ᾿Εγγίσατε πρός με. καὶ ἤγγισαν. καὶ εἶπεν ᾿Εγώ εἰμι Ιωσηφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς Αἴγυπτον.
laad quos ille clementer accedite inquit ad me et cum accessissent prope ego sum ait Ioseph frater vester quem vendidistis in Aegypto
itAllora Giuseppe disse ai fratelli: Avvicinatevi a me!. Si avvicinarono e disse loro: Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto.
frJoseph dit ŕ ses frčres: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchčrent. Il dit: Je suis Joseph, votre frčre, que vous avez vendu pour ętre mené en Égypte.
esEntonces dijo José á sus hermanos: Llegaos ahora á mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto.
gbJoseph said to his brothers, Come near to me, please. They came near. He said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt.
deEr aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir! Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Joseph euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt.
dkSĺ sagde Josef til sine Brřdre: Kom hen til mig! Og da de kom derhen, sagde Josef: Jeg er eders Broder Josef, som I solgte til Ćgypten;
seDĺ sade Josef till sina bröder: Kommen hitfram till mig. Och när de kommo fram, sade han: Jag är Josef, eder broder, som I sĺlden till Egypten.
noDa sa Josef til sine brřdre: Kjćre, kom hit til mig! Sĺ gikk de bort til ham; og han sa: Jeg er Josef, eders bror, som I solgte til Egypten.
fiMutta Joosef sanoi veljilleen: Tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat. Niin hän sanoi: Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin.
huMonda azért József az ő atyjafiainak: Jőjjetek közelebb hozzám! És közelebb menének. Akkor monda: Én [vagyok] József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala Égyiptomba.
5
heוְעַתָּ֣ה׀ אַל־תֵּעָ֣צְב֗וּ וְאַל־יִ֙חַר֙ בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔ם כִּֽי־מְכַרְתֶּ֥ם אֹתִ֖י הֵ֑נָּה כִּ֣י לְמִֽחְיָ֔ה שְׁלָחַ֥נִי אֱלֹהִ֖ים לִפְנֵיכֶֽם׃
grνῦν οὖν μὴ λυπεῖσθε μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν φανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ με ὧδε· εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν·
lanolite pavere nec vobis durum esse videatur quod vendidistis me in his regionibus pro salute enim vestra misit me Deus ante vos in Aegyptum
itMa ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiů, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita.
frMaintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour ętre conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
esAhora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros:
gbNow don't be grieved, nor angry with yourselves, that you sold me here, for God sent me before you to preserve life.
deUnd nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, daß ich darum zürne, daß ihr mich hierher verkauft habt; denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch her gesandt.
dkmen I skal ikke grćmme eder eller vćre forknytte, fordi I solgte mig herhen, thi Gud har sendt mig forud for eder for at opholde Liv;
seMen varen nu icke bedrövade och grämen eder icke däröver att I haven sĺlt mig hit: ty för att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före eder.
noMen vćr nu ikke bekymret og sřrg ikke over at I solgte mig hit! For ĺ holde eder i live har Gud sendt mig hit i forveien for eder;
fiMutta älkää nyt olko murheissanne älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä.
huÉs most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek.
6
heכִּי־זֶ֛ה שְׁנָתַ֥יִם הָרָעָ֖ב בְּקֶ֣רֶב הָאָ֑רֶץ וְעוֹד֙ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים אֲשֶׁ֥ר אֵין־חָרִ֖ישׁ וְקָצִּֽיר׃
grτοῦτο γὰρ δεύτερον ἔτος λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔτι λοιπὰ πέντε ἔτη, ἐν οἷς οὐκ ἔσται ἀροτρίασις οὐδὲ ἄμητος·
labiennium est quod fames esse coepit in terra et adhuc quinque anni restant quibus nec arari poterit nec meti
itPerché gia da due anni vi č la carestia nel paese e ancora per cinque anni non vi sarŕ né aratura né mietitura.
frVoilŕ deux ans que la famine est dans le pays; et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson.
esQue ya ha habido dos ańos de hambre en medio de la tierra, y aun quedan cinco ańos en que ni habrá arada ni siega.
gbFor these two years the famine has been in the land, and there are yet five years, in which there will be no plowing and no harvest.
deDenn dies sind zwei Jahre, daß es teuer im Lande ist; und sind noch fünf Jahre, daß kein Pflügen und Ernten sein wird.
dki to Ĺr har der nu vćret Hungersnřd i Landet, og fem Ĺr endnu skal der hverken plřjes eller hřstes;
seI tvĺ ĺr har nu hungersnöd varit i landet, och ännu ĺterstĺ fem ĺr under vilka man varken skall plöja eller skörda.
nofor nu har det vćrt hungersnřd i landet i to ĺr, og ennu kommer det fem ĺr da der hverken skal plřies eller hřstes.
fiKaksi vuotta on nyt nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä viisi vuotta, joina ei kynnetä eikä eloa korjata.
huMert immár két esztendeje, hogy éhség van e földön, de még öt esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz.
7
heוַיִּשְׁלָחֵ֤נִי אֱלֹהִים֙ לִפְנֵיכֶ֔ם לָשׂ֥וּם לָכֶ֛ם שְׁאֵרִ֖ית בָּאָ֑רֶץ וּלְהַחֲי֣וֹת לָכֶ֔ם לִפְלֵיטָ֖ה גְּדֹלָֽה׃
grἀπέστειλεν γάρ με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν, ὑπολείπεσθαι ὑμῶν κατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκθρέψαι ὑμῶν κατάλειψιν μεγάλην.
lapraemisitque me Deus ut reservemini super terram et escas ad vivendum habere possitis
itDio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente.
frDieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance.
esY Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra, y para daros vida por medio de grande salvamento.
gbGod sent me before you to preserve for you a remnant in the earth, and to save you alive by a great deliverance.
deAber Gott hat mich vor euch her gesandt, daß er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung.
dkderfor sendte Gud mig forud for eder, for at I kan fĺ Efterkommere pĺ Jorden, og for at mange hos eder kan reddes og holdes i Live.
seMen Gud sände mig hit före eder, för att I skullen bliva kvar pĺ jorden och behĺllas vid liv, ja, till räddning för mĺnga.
noMen Gud har sendt mig i forveien for eder fordi han vilde levne eder en rest pĺ jorden, og fordi han vilde holde eder i live, sĺ det blev en stor frelse.
fiNiin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä, pelastukseksi monille.
huAz Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással.
8
heוְעַתָּ֗ה לֹֽא־אַתֶּ֞ם שְׁלַחְתֶּ֤ם אֹתִי֙ הֵ֔נָּה כִּ֖י הָאֱלֹהִ֑ים וַיְשִׂימֵ֨נִֽי לְאָ֜ב לְפַרְעֹ֗ה וּלְאָדוֹן֙ לְכָל־בֵּית֔וֹ וּמֹשֵׁ֖ל בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grνῦν οὖν οὐχ ὑμεῖς με ἀπεστάλκατε ὧδε, ἀλλ᾽ ἢ ὁ θεός, καὶ ἐποίησέν με ὡς πατέρα Φαραω καὶ κύριον παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης γῆς Αἰγύπτου.
lanon vestro consilio sed Dei huc voluntate missus sum qui fecit me quasi patrem Pharaonis et dominum universae domus eius ac principem in omni terra Aegypti
itDunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto.
frCe n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu; il m'a établi pčre de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte.
esAsí pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por seńor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
gbSo now it wasn't you who sent me here, but God, and he has made me a father to Pharaoh, lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt.
deUnd nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten in ganz Ägyptenland.
dkOg nu, ikke I, men Gud har sendt mig hid, og han har gjort mig til Fader hos Farao og til Herre over hele hans Hus og til Hersker over hele Ćgypten.
seSĺ haven nu icke I sänt mig hit, utan Gud; och han har gjort mig till Faraos högste rĺdgivare och till en herre över hela hans hus och till en furste över hela Egyptens land.
noSĺ er det da ikke I som har sendt mig hit, men Gud; og han har satt mig til far for Farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egyptens land.
fiEtte siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala; hän asetti minut faraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi.
huNem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, ki engem a Faraó atyjává tett, és egész házának urává, és Égyiptom egész földének fejedelmévé.
9
heמַהֲרוּ֮ וַעֲל֣וּ אֶל־אָבִי֒ וַאֲמַרְתֶּ֣ם אֵלָ֗יו כֹּ֤ה אָמַר֙ בִּנְךָ֣ יוֹסֵ֔ף שָׂמַ֧נִי אֱלֹהִ֛ים לְאָד֖וֹן לְכָל־מִצְרָ֑יִם רְדָ֥ה אֵלַ֖י אַֽל־תַּעֲמֹֽד׃
grσπεύσαντες οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ εἴπατε αὐτῷ Τάδε λέγει ὁ υἱός σου Ιωσηφ ᾿Εποίησέν με ὁ θεὸς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου· κατάβηθι οὖν πρός με καὶ μὴ μείνῃς·
lafestinate et ascendite ad patrem meum et dicetis ei haec mandat filius tuus Ioseph Deus me fecit dominum universae terrae Aegypti descende ad me ne moreris
itAffrettatevi a salire da mio padre e ditegli: Dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni quaggiů presso di me e non tardare.
frHâtez-vous de remonter auprčs de mon pčre, et vous lui direz: Ainsi a parlé ton fils Joseph: Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte; descends vers moi, ne tarde pas!
esDaos priesa, id á mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por seńor de todo Egipto; ven á mí, no te detengas:
gbHurry, and go up to my father, and tell him, 'This is what your son Joseph says, God has made me lord of all Egypt. Come down to me. Don't wait.
deEilet nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm: Das läßt dir Joseph, dein Sohn, sagen: Gott hat mich zum Herrn in ganz Ägypten gesetzt; komm herab zu mir, säume nicht;
dkSkynd jer nu hjem til min Fader og sig til ham: Din Sřn Josef lader sige: Gud har sat mig til Hersker over hele Ćgypten; kom uden Třven ned til mig
seSkynden eder nu och faren hem till min fader, och sägen till honom: 'Sĺ säger din son Josef: Gud har satt mig till en herre över hela Egypten; kom ned till mig, dröj icke.
noSkynd eder og dra op til min far og si til ham: Sĺ sier din sřnn Josef: Gud har satt mig til herre over hele Egypten; kom ned til mig, dryg ikke!
fiMenkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle: 'Näin sanoo poikasi Joosef: Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi, tule luokseni, älä viivyttele!
huSiessetek és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok néki: Ezt mondja a te fiad József: Az Isten engem egész Égyiptomnak urává tett, jőjj le én hozzám, ne késsél.
10
heוְיָשַׁבְתָּ֣ בְאֶֽרֶץ־גֹּ֗שֶׁן וְהָיִ֤יתָ קָרוֹב֙ אֵלַ֔י אַתָּ֕ה וּבָנֶ֖יךָ וּבְנֵ֣י בָנֶ֑יךָ וְצֹאנְךָ֥ וּבְקָרְךָ֖ וְכָל־אֲשֶׁר־לָֽךְ׃
grκαὶ κατοικήσεις ἐν γῇ Γεσεμ ᾿Αραβίας καὶ ἔσῃ ἐγγύς μου, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου, τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν,
laet habita in terra Gessen erisque iuxta me tu et filii tui et filii filiorum tuorum oves tuae et armenta tua et universa quae possides
itAbiterai nel paese di Gosen e starai vicino a me tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi.
frTu habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras prčs de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes boeufs, et tout ce qui est ŕ toi.
esY habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes.
gbYou shall dwell in the land of Goshen, and you will be near to me, you, your children, your children's children, your flocks, your herds, and all that you have.
dedu sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein kleines und dein großes Vieh und alles, was du hast.
dkog tag Bolig i Gosens Land og bo i min Nćrhed med dine Sřnner og Sřnnesřnner, dit Smĺkvćg og Hornkvćg og alt, hvad du ejer og har;
seDu skall fĺ bo i landet Gosen och vara mig nära, du med dina barn och barnbarn, dina fĺr och fäkreatur och allt vad som tillhör dig.
noDu skal fĺ bo i landet Gosen og vćre mig nćr, bĺde du og dine barn og dine barnebarn med ditt smĺfe og storfe og alt det du har.
fiSinä saat asettua Goosenin maakuntaan ja olla minun läheisyydessäni, sinä ja sinun lapsesi ja lastesi lapset, pikkukarjasi ja raavaskarjasi, kaikki, mitä sinulla on.
huÉs Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszesz, mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, a mid van.
11
heוְכִלְכַּלְתִּ֤י אֹֽתְךָ֙ שָׁ֔ם כִּי־ע֛וֹד חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים רָעָ֑ב פֶּן־תִּוָּרֵ֛שׁ אַתָּ֥ה וּבֵֽיתְךָ֖ וְכָל־אֲשֶׁר־לָֽךְ׃
grκαὶ ἐκθρέψω σε ἐκεῖ? ἔτι γὰρ πέντε ἔτη λιμός?, ἵνα μὴ ἐκτριβῇς, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου.
laibique te pascam adhuc enim quinque anni residui sunt famis ne et tu pereas et domus tua et omnia quae possides
itLŕ io ti darň sostentamento, poiché la carestia durerŕ ancora cinque anni, e non cadrai nell'indigenza tu, la tua famiglia e quanto possiedi.
frLŕ, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine; et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est ŕ toi.
esY allí te alimentaré, pues aun quedan cinco ańos de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes:
gbThere I will nourish you; for there are yet five years of famine; lest you come to poverty, you, and your household, and all that you have.'
deIch will dich daselbst versorgen; denn es sind noch fünf Jahre der Teuerung, auf daß du nicht verderbest mit deinem Hause und allem, was du hast.
dkder vil jeg sřrge for dit Underhold - thi Hungersnřden vil vare fem Ĺr endnu - for at ikke du, dit Hus eller nogen, der hřrer dig til, skal gĺ til Grunde!
seJag vill där försörja dig - ty ännu ĺterstĺ fem hungerĺr - sĺ att varken du eller ditt hus eller nĺgon som hör dig till skall lida nöd.
noOg jeg vil sřrge for dig der - for ennu kommer det fem hungersĺr - forat du ikke skal utarmes, du og ditt hus og alle de som hřrer dig til.
fiMinä elätän sinua siellä - vielä on näet viisi nälkävuotta - niin ettet sinä eikä sinun perheesi eikä kukaan omaisistasi ole sortuva puutteeseen.'
huÉs eltartalak ott téged, mert még öt esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne juss te, és házadnépe, és semmi, a mid van.
12
heוְהִנֵּ֤ה עֵֽינֵיכֶם֙ רֹא֔וֹת וְעֵינֵ֖י אָחִ֣י בִנְיָמִ֑ין כִּי־פִ֖י הַֽמְדַבֵּ֥ר אֲלֵיכֶֽם׃
grἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσιν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου ὅτι τὸ στόμα μου τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς.
laen oculi vestri et oculi fratris mei Beniamin vident quod os meum loquatur ad vos
itEd ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino: č la mia bocca che vi parla!
frVous voyez de vos yeux, et mon frčre Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-męme qui vous parle.
esY he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla.
gbBehold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaks to you.
deSiehe, eure Augen sehen und die Augen meines Bruders Benjamin, daß ich mündlich mit euch rede.
dkNu ser I, ogsĺ min Broder Benjamin, med egne Řjne, at det er mig, der taler til eder;
seI sen ju med egna ögon, ocksĺ min broder Benjamin ser med egna ögon, att det är jag, som med egen mun talar till eder.
noOg nu ser bĺde I og min bror Benjamin med egne řine at det er jeg som taler med eder.
fiTe näette omin silmin, ja myöskin veljeni Benjamin näkee, että minä itse teille puhun.
huÉs ímé a ti szemeitek látják, és az én atyámfiának Benjáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok.
13
heוְהִגַּדְתֶּ֣ם לְאָבִ֗י אֶת־כָּל־כְּבוֹדִי֙ בְּמִצְרַ֔יִם וְאֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר רְאִיתֶ֑ם וּמִֽהַרְתֶּ֛ם וְהוֹרַדְתֶּ֥ם אֶת־אָבִ֖י הֵֽנָּה׃
grἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα εἴδετε, καὶ ταχύναντες καταγάγετε τὸν πατέρα μου ὧδε.
lanuntiate patri meo universam gloriam meam et cuncta quae vidistis in Aegypto festinate et adducite eum ad me
itRiferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto; affrettatevi a condurre quaggiů mio padre.
frRacontez ŕ mon pčre toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu; et vous ferez descendre ici mon pčre au plus tôt.
esHaréis pues saber á mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto: y daos priesa, y traed á mi padre acá.
gbYou shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that you have seen. You shall hurry and bring my father down here.
deVerkündigt meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt; eilt und kommt hernieder mit meinem Vater hierher.
dkog I skal fortćlle min Fader om al min Herlighed i Ćgypten og om alt, hvad I har set, og sĺ skal I skynde eder at bringe min Fader herned.
seBerätten nu för min fader om all min härlighet i Egypten och om allt vad I haven sett, och skynden eder att föra min fader hitned.
noFortell da min far om all min herlighet i Egypten og om alt det I har sett; og skynd eder ĺ fřre min far her ned!
fiKertokaa siis isällenne kaikesta siitä kunniasta, joka on tullut minun osakseni Egyptissä, ja kaikesta, mitä olette nähneet, ja rientäkää ja tuokaa isäni tänne.
huBeszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Égyiptomban, és mindazt, a mit láttatok. És siessetek s hozzátok ide az én atyámat.
14
heוַיִּפֹּ֛ל עַל־צַוְּארֵ֥י בִנְיָמִֽן־אָחִ֖יו וַיֵּ֑בְךְּ וּבִנְיָמִ֔ן בָּכָ֖ה עַל־צַוָּארָֽיו׃
grκαὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ Βενιαμιν ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ.
lacumque amplexatus recidisset in collum Beniamin fratris sui flevit illo quoque flente similiter super collum eius
itAllora egli si gettň al collo di Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo.
frIl se jeta au cou de Benjamin, son frčre, et pleura; et Benjamin pleura sur son cou.
esY echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró; y también Benjamín lloró sobre su cuello.
gbHe fell on his brother Benjamin's neck, and wept, and Benjamin wept on his neck.
deUnd er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte; und Benjamin weinte auch an seinem Halse.
dkSĺ faldt han grćdende sin Broder Benjamin om Halsen, og Benjamin grćd i hans Arme.
seSĺ föll han sin broder Benjamin om halsen och grät, och Benjamin grät vid hans hals.
noSĺ falt han sin bror Benjamin om halsen og grĺt, og Benjamin grĺt i hans armer.
fiJa hän lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja itki, ja myöskin Benjamin itki hänen kaulassaan.
huÉs nyakába borúla az ő öccsének Benjáminnak és síra; Benjámin is síra az ő nyakán.
15
heוַיְנַשֵּׁ֥ק לְכָל־אֶחָ֖יו וַיֵּ֣בְךְּ עֲלֵיהֶ֑ם וְאַ֣חֲרֵי כֵ֔ן דִּבְּר֥וּ אֶחָ֖יו אִתּֽוֹ׃
grκαὶ καταφιλήσας πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν.
laosculatusque est Ioseph omnes fratres suos et ploravit super singulos post quae ausi sunt loqui ad eum
itPoi baciň tutti i fratelli e pianse stringendoli a sé. Dopo, i suoi fratelli si misero a conversare con lui.
frIl embrassa aussi tous ses frčres, en pleurant. Aprčs quoi, ses frčres s'entretinrent avec lui.
esY besó á todos sus hermanos, y lloró sobre ellos: y después sus hermanos hablaron con él.
gbHe kissed all his brothers, and wept on them. After that his brothers talked with him.
deUnd er küßte alle seine Brüder und weinte über ihnen. Darnach redeten seine Brüder mit ihm.
dkOg han kyssede alle sine Brřdre og grćd ved deres Bryst; og nu kunde hans Brřdre tale med ham.
seOch han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Sedan samtalade hans bröder med honom.
noOg han kysset alle sine brřdre og grĺt ved deres bryst; og siden talte hans brřdre med ham.
fiJa hän suuteli kaikkia veljiään ja itki heidän rinnoillaan. Senjälkeen hänen veljensä puhelivat hänen kanssaan.
huÉs megcsókolá mind az ő testvéreit és síra ő rajtok; azután beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei.
16
deUnd da das Gerücht kam in Pharaos Haus, daß Josephs Brüder gekommen wären, gefiel es Pharao wohl und allen seinen Knechten.
dkMen det spurgtes i Faraos Hus, at Josefs Brřdre var kommet, og Farao og hans Tjenere glćdede sig derover:
seNär nu det ryktet spordes i Faraos hus, att Josefs bröder hade kommit, behagade detta Farao och hans tjänare väl.
noOg da det spurtes i Faraos hus at Josefs brřdre var kommet, blev Farao og hans tjenere glade.
fiKun sanoma siitä, että Joosefin veljet olivat saapuneet, kuului faraon hoviin, oli se faraon ja kaikkien hänen palvelijainsa mieleen.
huÉs eljuta a hír a Faraó házába is, mondván: Eljöttek a József atyjafiai; és tetszék e dolog mind a Faraónak, mind az ő szolgáinak.
heוְהַקֹּ֣ל נִשְׁמַ֗ע בֵּ֤ית פַּרְעֹה֙ לֵאמֹ֔ר בָּ֖אוּ אֲחֵ֣י יוֹסֵ֑ף וַיִּיטַב֙ בְּעֵינֵ֣י פַרְעֹ֔ה וּבְעֵינֵ֖י עֲבָדָֽיו׃
grΚαὶ διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραω λέγοντες ῞Ηκασιν οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ. ἐχάρη δὲ Φαραω καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ.
laauditumque est et celebri sermone vulgatum in aula regis venerunt fratres Ioseph et gavisus est Pharao atque omnis familia eius
itIntanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: Sono venuti i fratelli di Giuseppe! e questo fece piacere al faraone e ai suoi ministri.
frLe bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frčres de Joseph étaient arrivés: ce qui fut agréable ŕ Pharaon et ŕ ses serviteurs.
esY oyóse la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y plugo en los ojos de Faraón y de sus siervos.
gbThe report of it was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brothers have come. It pleased Pharaoh well, and his servants.
17
heוַיֹּ֤אמֶר פַּרְעֹה֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף אֱמֹ֥ר אֶל־אַחֶ֖יךָ זֹ֣את עֲשׂ֑וּ טַֽעֲנוּ֙ אֶת־בְּעִ֣ירְכֶ֔ם וּלְכוּ־בֹ֖אוּ אַ֥רְצָה כְּנָֽעַן׃
grεἶπεν δὲ Φαραω πρὸς Ιωσηφ Εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου Τοῦτο ποιήσατε· γεμίσατε τὰ πορεῖα ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς γῆν Χανααν
ladixitque ad Ioseph ut imperaret fratribus suis dicens onerantes iumenta ite in terram Chanaan
itAllora il faraone disse a Giuseppe: Dě ai tuoi fratelli: Fate questo: caricate le cavalcature, partite e andate nel paese di Canaan.
frPharaon dit ŕ Joseph: Dis ŕ tes frčres: Faites ceci. Chargez vos bętes, et partez pour le pays de Canaan;
esY dijo Faraón á José: Di á tus hermanos: Haced esto: cargad vuestras bestias, é id, volved á la tierra de Canaán;
gbPharaoh said to Joseph, Tell your brothers, 'Do this. Load your animals, and go, travel to the land of Canaan.
deUnd Pharao sprach zu Joseph: Sage deinen Brüdern: Tut also, beladet eure Tiere, zieht hin;
dkog Farao sagde til Josef: Sig til dine Brřdre: Sĺledes skal I gřre: Lćs eders Dyr og drag til Kana'ans Land,
seOch Farao sade till Josef: Säg till dina bröder: 'Detta skolen I göra: lasten edra djur och faren hem till Kanaans land;
noOg Farao sa til Josef: Si til dine brřdre: Sĺ skal I gjřre: I skal lesse pĺ eders dyr og fare hjem til Kana'ans land,
fiJa farao sanoi Joosefille: Sano veljillesi: 'Tehkää näin: sälyttäkää kuormat juhtainne selkään ja lähtekää kotiin Kanaanin maahan,
huÉs monda a Faraó Józsefnek: Mondd meg a te atyádfiainak: Ezt cselekedjétek: Terheljétek meg a ti barmaitokat, és eredjetek, menjetek el Kanaán földére;
18
heוּקְח֧וּ אֶת־אֲבִיכֶ֛ם וְאֶת־בָּתֵּיכֶ֖ם וּבֹ֣אוּ אֵלָ֑י וְאֶתְּנָ֣ה לָכֶ֗ם אֶת־טוּב֙ אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וְאִכְל֖וּ אֶת־חֵ֥לֶב הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥκετε πρός με, καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καὶ φάγεσθε τὸν μυελὸν τῆς γῆς.
laet tollite inde patrem vestrum et cognationem et venite ad me et ego dabo vobis omnia bona Aegypti ut comedatis medullam terrae
itPoi prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me e io vi darň il meglio del paese d'Egitto e mangerete i migliori prodotti della terra.
frprenez votre pčre et vos familles, et venez auprčs de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays.
esY tomad á vuestro padre y vuestras familias, y venid á mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra.
gbTake your father and your households, and come to me, and I will give you the good of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land.'
deund wenn ihr kommt ins Land Kanaan, so nehmt euren Vater und alle die Euren und kommt zu mir; ich will euch Güter geben in Ägyptenland, daß ihr essen sollt das Mark im Lande;
dkhent eders Fader og eders Familier og kom hid til mig, sĺ vil jeg give eder det bedste, der er i Ćgypten, og I skal nyde Landets Fedme.
sehämten sĺ eder fader och edert folk och kommen hit till mig, sĺ skall jag giva eder det bästa som finnes i Egyptens land, och I skolen fĺ äta av landets fetma.'
noog ta sĺ eders far og eders husfolk og kom til mig, og jeg vil gi eder det beste i Egyptens land, og I skal ete av landets fedme.
fiottakaa isänne ja perheenne ja tulkaa minun luokseni, niin minä annan teille parasta, mitä Egyptissä on, ja te saatte syödä maan lihavuudesta'.
huÉs vegyétek fel atyátokat és házatok népét, és jőjjetek hozzám; és én néktek adom Égyiptom földének javát, hogy éljétek e földnek zsírját.
19
heוְאַתָּ֥ה צֻוֵּ֖יתָה זֹ֣את עֲשׂ֑וּ קְחוּ־לָכֶם֩ מֵאֶ֨רֶץ מִצְרַ֜יִם עֲגָל֗וֹת לְטַפְּכֶם֙ וְלִנְשֵׁיכֶ֔ם וּנְשָׂאתֶ֥ם אֶת־אֲבִיכֶ֖ם וּבָאתֶֽם׃
grσὺ δὲ ἔντειλαι ταῦτα, λαβεῖν αὐτοῖς ἁμάξας ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῖς παιδίοις ὑμῶν καὶ ταῖς γυναιξίν, καὶ ἀναλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν παραγίνεσθε·
lapraecipe etiam ut tollant plaustra de terra Aegypti ad subvectionem parvulorum suorum et coniugum ac dicito tollite patrem vestrum et properate quantocius venientes
itQuanto a te, dŕ loro questo comando: Fate questo: prendete con voi dal paese d'Egitto carri per i vostri bambini e le vostre donne, prendete vostro padre e venite.
frTu as ordre de leur dire: Faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes; amenez votre pčre, et venez.
esY tú manda: Haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros nińos y vuestras mujeres; y tomad á vuestro padre, y venid.
gbNow you are commanded: do this. Take wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.
deund gebiete ihnen: Tut also, nehmet Wagen für eure Kinder und Weiber und führet euren Vater und kommt;
dkByd dem at gřre sĺledes: Tag eder Vogne i Ćgypten til eders Břrn og Kvinder, sćt eders Fader op og kom hid;
seAlltsĺ bjuder jag dig nu att säga: 'Detta skolen I göra: tagen eder vagnar i Egyptens land för edra späda barn och edra hustrur, och hämten eder fader och kommen hit.
noDette byder jeg dig nu ĺ si til dem: Sĺ skal I gjřre: I skal ta med eder vogner fra Egypten til eders barn og hustruer og hente eders far og komme hit,
fiJa näin sinun on käskettävä heitä: 'Tehkää näin: ottakaa itsellenne vaunuja Egyptin maasta lapsianne ja vaimojanne varten ja tuokaa isänne ja tulkaa.
huEz is parancsolatúl legyen néked: Ezt míveljétek, vigyetek magatokkal Égyiptom földéről szekereket gyermekeitek és feleségeitek számára, és vegyétek fel atyátokat és jőjjetek.
20
heוְעֵ֣ינְכֶ֔ם אַל־תָּחֹ֖ס עַל־כְּלֵיכֶ֑ם כִּי־ט֛וּב כָּל־אֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לָכֶ֥ם הֽוּא׃
grκαὶ μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν σκευῶν ὑμῶν, τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται.
lane dimittatis quicquam de supellectili vestra quia omnes opes Aegypti vestrae erunt
itNon abbiate rincrescimento per la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese sarŕ vostro.
frNe regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous.
esY no se os dé nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro.
gbAlso, don't concern yourselves about your belongings, for the good of all the land of Egypt is yours.
deund sehet euren Hausrat nicht an; denn die Güter des ganzen Landes Ägypten sollen euer sein.
dkbryd eder ikke om eders Ejendele, thi det bedste, der er i hele Ćgypten, skal vćre eders!
seOch bekymren eder icke om edert bohag; ty det bästa som finnes i hela Egyptens land skall höra eder till.'
noog I skal ikke kvie eder for ĺ reise fra eders eiendeler; for det beste i hele Egyptens land skal vćre eders.
fiÄlkää surko taloustavaroitanne, sillä mitä parasta on koko Egyptin maassa, se on oleva teidän omanne.'
huA ti házi eszközeitekre pedig ne tekintsetek sóhajtva; mert egész Égyiptom földének a legjava a tiétek.
21
heוַיַּֽעֲשׂוּ־כֵן֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּתֵּ֨ן לָהֶ֥ם יוֹסֵ֛ף עֲגָל֖וֹת עַל־פִּ֣י פַרְעֹ֑ה וַיִּתֵּ֥ן לָהֶ֛ם צֵדָ֖ה לַדָּֽרֶךְ׃
grἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ· ἔδωκεν δὲ Ιωσηφ αὐτοῖς ἁμάξας κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Φαραω τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν,
lafecerunt filii Israhel ut eis mandatum fuerat quibus dedit Ioseph plaustra secundum Pharaonis imperium et cibaria in itinere
itCosě fecero i figli di Israele. Giuseppe diede loro carri secondo l'ordine del faraone e diede loro una provvista per il viaggio.
frLes fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon; il leur donna aussi des provisions pour la route.
esE hiciéronlo así los hijos de Israel: y dióles José carros conforme á la orden de Faraón, y suministróles víveres para el camino.
gbThe sons of Israel did so. Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.
deDie Kinder Israels taten also. Und Joseph gab ihnen Wagen nach dem Befehl Pharaos und Zehrung auf den Weg
dkDet gjorde Israels Sřnner sĺ. Og efter Faraos Bud gav Josef dem Vogne og Rejsekost med;
seIsraels söner gjorde sĺ, och Josef gav dem vagnar, efter Faraos befallning, och gav dem kost för resan.
noOg Israels sřnner gjorde sĺ; og Josef gav dem vogner efter Faraos befaling og gav dem niste med pĺ veien.
fiIsraelin pojat tekivät niin, ja Joosef antoi heille vaunuja faraon käskyn mukaan sekä evästä matkaa varten.
huÉs aképen cselekedének Izráel fiai; és ada nékik József szekereket a Faraó parancsolatja szerint; és enni valót is ada nékik az útra.
22
heלְכֻלָּ֥ם נָתַ֛ן לָאִ֖ישׁ חֲלִפ֣וֹת שְׂמָלֹ֑ת וּלְבִנְיָמִ֤ן נָתַן֙ שְׁלֹ֣שׁ מֵא֣וֹת כֶּ֔סֶף וְחָמֵ֖שׁ חֲלִפֹ֥ת שְׂמָלֹֽת׃
grκαὶ πᾶσιν ἔδωκεν δισσὰς στολάς, τῷ δὲ Βενιαμιν ἔδωκεν τριακοσίους χρυσοῦς καὶ πέντε ἐξαλλασσούσας στολάς,
lasingulisque proferri iussit binas stolas Beniamin vero dedit trecentos argenteos cum quinque stolis optimis
itDiede a tutti una muta di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede trecento sicli d'argento e cinque mute di abiti.
frIl leur donna ŕ tous des vętements de rechange, et il donna ŕ Benjamin trois cents sicles d'argent et cinq vętements de rechange.
esA cada uno de todos ellos dió mudas de vestidos, y á Benjamín dió trescientas piezas de plata, y cinco mudas de vestidos.
gbHe gave each one of them changes of clothing, but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver and five changes of clothing.
deund gab ihnen allen, einem jeglichem, ein Feierkleid; aber Benjamin gab er dreihundert Silberlinge und fünf Feierkleider.
dkhver isćr gav han dem et Sćt Festklćder, men Benjamin gav han 300 Sekel Sřlv og fem Sćt Festklćder;
seOch han gav ĺt dem alla var sin högtidsdräkt, men ĺt Benjamin gav han tre hundra siklar silver och fem högtidsdräkter.
noOg han gav dem alle hver sin hřitidsklćdning, men Benjamin gav han tre hundre sekel sřlv og fem hřitidsklćdninger. .
fiHän antoi kullekin heistä juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antoi kolmesataa hopeasekeliä sekä viisi juhlapukua.
huValamennyien valának, mindegyiknek ada egy-egy öltöző ruhát: Benjáminnak pedig ada háromszáz ezüst pénzt és öt öltöző ruhát.
23
heוּלְאָבִ֞יו שָׁלַ֤ח כְּזֹאת֙ עֲשָׂרָ֣ה חֲמֹרִ֔ים נֹשְׂאִ֖ים מִטּ֣וּב מִצְרָ֑יִם וְעֶ֣שֶׂר אֲתֹנֹ֡ת נֹֽ֠שְׂאֹת בָּ֣ר וָלֶ֧חֶם וּמָז֛וֹן לְאָבִ֖יו לַדָּֽרֶךְ׃
grκαὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ δέκα ὄνους αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου καὶ δέκα ἡμιόνους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν.
latantundem pecuniae et vestium mittens patri suo addens eis asinos decem qui subveherent ex omnibus divitiis Aegypti et totidem asinas triticum in itinere panesque portantes
itAllo stesso modo mandň al padre dieci asini carichi dei migliori prodotti dell'Egitto e dieci asine cariche di grano, pane e viveri per il viaggio del padre.
frIl envoya ŕ son pčre dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et dix ânesses chargées de blé, de pain et de vivres, pour son pčre pendant le voyage.
esY á su padre envió esto: diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida, para su padre en el camino.
gbHe sent the following to his father: ten donkeys loaded with the good things of Egypt, and ten female donkeys loaded with grain and bread and provision for his father by the way.
deUnd seinem Vater sandte er dabei zehn Esel, mit Gut aus Ägypten beladen, und zehn Eselinnen mit Getreide und Brot und Speise seinem Vater auf den Weg.
dkog sin Fader sendte han ti Ćsler med det bedste, der var i Ćgypten og ti Aseninder med Korn, Brřd og Rejsetćring til Faderen.
seOch till sin fader sände han likaledes gĺvor: tio ĺsnor, lastade med det bästa Egypten hade, och tio ĺsninnor, lastade med säd och bröd och andra livsmedel ĺt hans fader för resan.
noLikeledes sendte han til sin far ti asener som bar av det beste Egypten hadde, og ti aseninner som bar korn og brřd og fřdevarer for hans far. pĺ reisen.
fiSamoin hän lähetti isälleen lahjaksi kymmenen aasia, jotka olivat kuormitetut Egyptin parhaimmilla tavaroilla, ja kymmenen aasintammaa, jotka kantoivat viljaa ja leipää sekä eväitä hänen isälleen matkaa varten.
huAtyjának pedig külde ilyenképen: tíz szamarat égyiptomi javakkal terhelve, és tíz nőstény szamarat gabonával, kenyérrel és egyéb élelemmel terhelve, az ő atyjának az útra.
24
heוַיְשַׁלַּ֥ח אֶת־אֶחָ֖יו וַיֵּלֵ֑כוּ וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם אַֽל־תִּרְגְּז֖וּ בַּדָּֽרֶךְ׃
grἐξαπέστειλεν δὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθησαν· καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ ὀργίζεσθε ἐν τῇ ὁδῷ.
ladimisit ergo fratres suos et proficiscentibus ait ne irascamini in via
itPoi congedň i fratelli e, mentre partivano, disse loro: Non litigate durante il viaggio!.
frPuis il congédia ses frčres, qui partirent; et il leur dit: Ne vous querellez pas en chemin.
esY despidió á sus hermanos, y fuéronse. Y él les dijo: No rińáis por el camino.
gbSo he sent his brothers away, and they departed. He said to them, See that you don't quarrel on the way.
deAlso ließ er seine Brüder von sich, und sie zogen hin; und er sprach zu ihnen: Zanket nicht auf dem Wege!
dkSĺ tog han Afsked med sine Brřdre, og da de drog bort, sagde han til dem: Kives ikke pĺ Vejen!
seDärefter lät han sina bröder fara, och de begĺvo sig ĺstad; och han sade till dem: Kiven icke pĺ vägen.
noSĺ lot han sine brřdre fare, og de reiste; og han sa til dem: Trett ikke med hverandre pĺ veien!
fiSitten hän päästi veljensä menemään ja sanoi heille: Älkää riidelkö matkalla.
huÉs elbocsátá az ő testvéreit, és elmenének, és monda nékik: Ne háborogjatok az úton.
25
heוַֽיַּעֲל֖וּ מִמִּצְרָ֑יִם וַיָּבֹ֙אוּ֙ אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן אֶֽל־יַעֲקֹ֖ב אֲבִיהֶֽם׃
grΚαὶ ἀνέβησαν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν πρὸς Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν
laqui ascendentes ex Aegypto venerunt in terram Chanaan ad patrem suum Iacob
itCosě essi ritornarono dall'Egitto e arrivarono nel paese di Canaan, dal loro padre Giacobbe
frIls remontčrent de l'Égypte, et ils arrivčrent dans le pays de Canaan, auprčs de Jacob, leur pčre.
esY subieron de Egipto, y llegaron á la tierra de Canaán á Jacob su padre.
gbThey went up out of Egypt, and came into the land of Canaan, to Jacob their father.
deAlso zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob
dkSĺledes drog de hjem fra Ćgypten og kom til deres Fader Jakob i Kana'ans Land;
seSĺ foro de upp frĺn Egypten och kommo till sin fader Jakob i Kanaans land;
noSĺ drog de op fra Egypten og kom til Kana'ans land, til Jakob, sin far.
fiNiin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan.
huFeljövének azért Égyiptomból: és eljutának Kanaán földére az ő atyjokhoz, Jákóbhoz.
26
heוַיַּגִּ֨דוּ ל֜וֹ לֵאמֹ֗ר ע֚וֹד יוֹסֵ֣ף חַ֔י וְכִֽי־ה֥וּא מֹשֵׁ֖ל בְּכָל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וַיָּ֣פָג לִבּ֔וֹ כִּ֥י לֹא־הֶאֱמִ֖ין לָהֶֽם׃
grκαὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ῾Ο υἱός σου Ιωσηφ ζῇ, καὶ αὐτὸς ἄρχει πάσης γῆς Αἰγύπτου. καὶ ἐξέστη ἡ διάνοια Ιακωβ· οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς.
laet nuntiaverunt ei dicentes Ioseph vivit et ipse dominatur in omni terra Aegypti quo audito quasi de gravi somno evigilans tamen non credebat eis
ite subito gli riferirono: Giuseppe č ancora vivo, anzi governa tutto il paese d'Egitto!. Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva credere loro.
frIls lui dirent: Joseph vit encore, et męme c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le coeur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas.
esY diéronle las nuevas, diciendo: José vive aún; y él es seńor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó; pues no los creía.
gbThey told him, saying, Joseph is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt. His heart fainted, for he didn't believe them.
deund verkündigten ihm und sprachen: Joseph lebt noch und ist Herr im ganzen Ägyptenland. Aber sein Herz dachte gar viel anders, denn er glaubte ihnen nicht.
dkog de fortalte ham det og sagde: Josef lever endnu, og han er Hersker over hele Ćgypten. Men hans Hjerte blev koldt, thi han troede dem ikke.
seoch de berättade för honom och sade: Josef lever ännu, och han är en furste över hela Egyptens land. Dĺ greps hans hjärta av vanmakt, ty han kunde icke tro dem.
noOg de fortalte ham at Josef ennu var i live, og at han var hersker over hele Egyptens land. Men hans hjerte var og blev koldt, for han trodde dem ikke.
fiJa he kertoivat hänelle ja sanoivat: Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä.
huÉs mikor tudtára adák, mondván: József még él, és hogy uralkodik egész Égyiptom földén; az ő szíve elalélt, mert nem hisz vala nékik.
27
heוַיְדַבְּר֣וּ אֵלָ֗יו אֵ֣ת כָּל־דִּבְרֵ֤י יוֹסֵף֙ אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֣ר אֲלֵהֶ֔ם וַיַּרְא֙ אֶת־הָ֣עֲגָל֔וֹת אֲשֶׁר־שָׁלַ֥ח יוֹסֵ֖ף לָשֵׂ֣את אֹת֑וֹ וַתְּחִ֕י ר֖וּחַ יַעֲקֹ֥ב אֲבִיהֶֽם׃
grἐλάλησαν δὲ αὐτῷ πάντα τὰ ῥηθέντα ὑπὸ Ιωσηφ, ὅσα εἶπεν αὐτοῖς. ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν Ιωσηφ ὥστε ἀναλαβεῖν αὐτόν, ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα Ιακωβ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
lailli contra referebant omnem ordinem rei cumque vidisset plaustra et universa quae miserat revixit spiritus eius
itQuando perň essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandati per trasportarlo, allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimň.
frIls lui rapportčrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur pčre, se ranima;
esY ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado; y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió.
gbThey told him all the words of Joseph, which he had said to them. When he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived.
deDa sagten sie ihm alle Worte Josephs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und da er sah die Wagen, die ihm Joseph gesandt hatte, ihn zu führen, ward der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig,
dkSĺ fortalte de ham alt, hvad Josef havde sagt til dem; og da han sĺ Vognene, som Josef havde sendt for at hente ham, oplivedes deres Fader Jakobs Ĺnd atter;
seMen när de omtalade för honom allt vad Josef hade sagt till dem, och när han sĺg vagnarna som Josef hade sänt för att hämta honom, dĺ fick deras fader Jakobs ande ĺter liv.
noSĺ fortalte de ham alt det Josef hadde sagt til dem, og han sĺ vognene som Josef hadde sendt til ĺ hente ham i; da oplivedes Jakobs deres fars ĺnd.
fiNiin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki.
huElbeszélék azért néki József minden beszédét, a melyeket velök beszélt vala, és látá a szekereket is, a melyeket József küldött vala, hogy őt elvigyék; akkor fölélede az ő atyjoknak, Jákóbnak lelke.
28
heוַיֹּ֙אמֶר֙ יִשְׂרָאֵ֔ל רַ֛ב עוֹד־יוֹסֵ֥ף בְּנִ֖י חָ֑י אֵֽלְכָ֥ה וְאֶרְאֶ֖נּוּ בְּטֶ֥רֶם אָמֽוּת׃
grεἶπεν δὲ Ισραηλ Μέγα μοί ἐστιν, εἰ ἔτι Ιωσηφ ὁ υἱός μου ζῇ· πορευθεὶς ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με.
laet ait sufficit mihi si adhuc Ioseph filius meus vivit vadam et videbo illum antequam moriar
itIsraele disse: Basta! Giuseppe, mio figlio, č vivo. Andrň a vederlo prima di morire!.
fret Israël dit: C'est assez! Joseph, mon fils, vit encore! J'irai, et je le verrai avant que je meure.
esEntonces dijo Israel: Basta; José mi hijo vive todavía: iré, y le veré antes que yo muera.
gbIsrael said, It is enough. Joseph my son is still alive. I will go and see him before I die.
deund Israel sprach: Ich habe genug, daß mein Sohn noch lebt; ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe.
dkog Israel sagde: Det er stort, min Sřn Josef lever endnu; jeg vil drage hen og se ham, inden jeg dřr!
seOch Israel sade: Det är nog; min son Josef lever ännu. Jag vill fara och se honom, förrän jag dör.
noOg Israel sa: Det er nok; Josef, min sřnn, lever ennu; jeg vil dra avsted og se ham fřr jeg dřr.
fiJa Israel sanoi: Nyt on minulla kyllin; poikani Joosef elää vielä, minä menen häntä katsomaan, ennenkuin kuolen.
huÉs monda Izráel: Elég nékem, hogy József az én fiam még él: lemegyek hát, hogy meglássam őt minekelőtte meghalok.

<<< operone list >>>