בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

38

heוַֽיְהִי֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔וא וַיֵּ֥רֶד יְהוּדָ֖ה מֵאֵ֣ת אֶחָ֑יו וַיֵּ֛ט עַד־אִ֥ישׁ עֲדֻלָּמִ֖י וּשְׁמ֥וֹ חִירָֽה׃
gr᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ κατέβη Ιουδας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἀφίκετο ἕως πρὸς ἄνθρωπόν τινα Οδολλαμίτην, ᾧ ὄνομα Ιρας.
laeo tempore descendens Iudas a fratribus suis divertit ad virum odollamitem nomine Hiram
itIn quel tempo Giuda si separň dai suoi fratelli e si stabilě presso un uomo di Adullam, di nome Chira.
frEn ce temps-lŕ, Juda s'éloigna de ses frčres, et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira.
esY ACONTECIO en aquel tiempo, que Judá descendió de con sus hermanos, y fuése á un varón Adullamita, que se llamaba Hira.
gbAt that time, Judah went down from his brothers, and visited a certain Adullamite, whose name was Hirah.
deEs begab sich um dieselbe Zeit, daß Juda hinabzog von seinen Brüdern und tat sich zu einem Mann von Adullam, der hieß Hira.
dkVed den Tid forlod Juda sine Brřdre og sluttede sig til en Mand fra Adullam ved Navn Hira.
seVid den tiden begav sig Juda ĺstad bort ifrĺn sina bröder och slöt sig till en man i Adullam, som hette Hira.
noPĺ denne tid drog Juda ned fra det sted hvor hans brřdre bodde, og han tok inn til en mann i Adullam, som hette Hira.
fiSiihen aikaan Juuda lähti pois veljiensä luota ja asettui erään Adullamissa asuvan miehen luo, jonka nimi oli Hiira.
huÉs lőn abban az időben, hogy Júda elméne az ő atyjafiaitól, és betére egy Adullámbeli férfiúhoz, kinek neve Khira vala.
2
heוַיַּרְא־שָׁ֧ם יְהוּדָ֛ה בַּת־אִ֥ישׁ כְּנַעֲנִ֖י וּשְׁמ֣וֹ שׁ֑וּעַ וַיִּקָּחֶ֖הָ וַיָּבֹ֥א אֵלֶֽיהָ׃
grκαὶ εἶδεν ἐκεῖ Ιουδας θυγατέρα ἀνθρώπου Χαναναίου, ᾗ ὄνομα Σαυα, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.
laviditque ibi filiam hominis chananei vocabulo Suae et uxore accepta ingressus est ad eam
itQui Giuda vide la figlia di un Cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si uně a lei.
frLŕ, Juda vit la fille d'un Cananéen, nommé Schua; il la prit pour femme, et alla vers elle.
esY vió allí Judá la hija de un hombre Cananeo, el cual se llamaba Súa; y tomóla, y entró á ella:
gbJudah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua. He took her, and went in to her.
deUnd Juda sah daselbst eines Kanaaniter-Mannes Tochter, der hieß Sua, und nahm sie. Und da er zu ihr einging,
dkDer sĺ Juda en Datter af Kana'anćeren Sjua, og han tog hende til Ćgte og gik ind til hende.
seDär fick Juda se dottern till en kananeisk man som hette Sua, och han tog henne till sig och gick in till henne.
noDer sĺ Juda datteren til en kana'anittisk mann som hette Sua; og han tok henne til hustru og gikk inn til henne.
fiSiellä Juuda näki Suua nimisen kanaanilaisen miehen tyttären, ja hän otti tämän luokseen ja yhtyi häneen.
huÉs meglátá ott Júda egy Súah nevű Kanaánbeli férfiúnak leányát, és elvevé azt, és beméne hozzá.
3
heוַתַּ֖הַר וַתֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ עֵֽר׃
grκαὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ηρ.
laquae concepit et peperit filium vocavitque nomen eius Her
itEssa concepě e partorě un figlio e lo chiamň Er.
frElle devint enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela Er.
esLa cual concibió, y parió un hijo; y llamó su nombre Er.
gbShe conceived, and bore a son; and he named him Er.
deward sie schwanger und gebar einen Sohn, den hieß er Ger.
dkHun blev frugtsommelig og fřdte en Sřn, som hun gav Navnet Er;
seOch hon blev havande och födde en son, och han fick namnet Er.
noOg hun blev fruktsommelig og fřdte en sřnn og kalte ham Er.
fiJa hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan; ja hän antoi hänelle nimen Eer.
huÉs az fogada méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Hérnek.
4
heוַתַּ֥הַר ע֖וֹד וַתֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ אוֹנָֽן׃
grκαὶ συλλαβοῦσα ἔτι ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αυναν.
larursum concepto fetu natum filium nominavit Onam
itPoi concepě ancora e partorě un figlio e lo chiamň Onan.
frElle devint encore enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela Onan.
esY concibió otra vez, y parió un hijo, y llamó su nombre Onán.
gbShe conceived again, and bore a son; and she named him Onan.
deUnd sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn, den hieß sie Onan.
dksiden blev hun frugtsommelig igen og fřdte en Sřn, som hun gav Navnet Onan;
seĹter blev hon havande och födde en son och gav honom namnet Onan.
noSĺ blev hun atter fruktsommelig og fřdte en sřnn, og hun kalte ham Onan.
fiJa taas hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Oonan.
huÉs ismét fogada méhében, s fiat szűle, és nevezé nevét Ónánnak.
5
heוַתֹּ֤סֶף עוֹד֙ וַתֵּ֣לֶד בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ שֵׁלָ֑ה וְהָיָ֥ה בִכְזִ֖יב בְּלִדְתָּ֥הּ אֹתֽוֹ׃
grκαὶ προσθεῖσα ἔτι ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηλωμ. αὐτὴ δὲ ἦν ἐν Χασβι, ἡνίκα ἔτεκεν αὐτούς.
latertium quoque peperit quem appellavit Sela quo nato parere ultra cessavit
itAncora un'altra volta partorě un figlio e lo chiamň Sela. Essa si trovava in Chezib, quando lo partorě.
frElle enfanta de nouveau un fils, qu'elle appela Schéla; Juda était ŕ Czib quand elle l'enfanta.
esY volvió á concebir, y parió un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Chezib cuando lo parió.
gbShe yet again bore a son, and named him Shelah: and he was at Chezib, when she bore him.
deSie gebar abermals einen Sohn, den hieß sie Sela; und er war zu Chesib, da sie ihn gebar.
dkog hun fřdte endnu en Sřn, som hun gav Navnet Sjela; da hun fřdte ham, var hun i, Kezib.
seOch hon födde ännu en son, och ĺt denne gav hon namnet Sela; och när han föddes, var Juda i Kesib.
noSiden fřdte hun ennu en sřnn og kalte ham Sela; da han blev fřdt, var Juda i Kesib.
fiJa hän synnytti vieläkin pojan ja antoi hänelle nimen Seela; ja synnyttäessään hänet hän oli Kesibissä.
huMég egyszer szűle fiat, és nevezé nevét Sélának, és mikor azt szűlé, Khezibben vala.
6
heוַיִּקַּ֧ח יְהוּדָ֛ה אִשָּׁ֖ה לְעֵ֣ר בְּכוֹר֑וֹ וּשְׁמָ֖הּ תָּמָֽר׃
grκαὶ ἔλαβεν Ιουδας γυναῖκα Ηρ τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ, ᾗ ὄνομα Θαμαρ.
ladedit autem Iudas uxorem primogenito suo Her nomine Thamar
itGiuda prese una moglie per il suo primogenito Er, la quale si chiamava Tamar.
frJuda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar.
esY Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Thamar.
gbJudah took a wife for Er, his firstborn, and her name was Tamar.
deUnd Juda gab seinem ersten Sohn, Ger, ein Weib, die hieß Thamar.
dkJuda tog Er, sin fřrstefřdte, en Hustru, der hed Tamar.
seOch Juda tog ĺt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar.
noOg Juda tok en hustru til Er, sin fřrstefřdte sřnn; hun hette Tamar.
fiJa Juuda otti Eerille, esikoisellensa, vaimon, jonka nimi oli Taamar.
huÉs vőn Júda az ő elsőszülött fiának Hérnek feleséget, ennek neve Thámár vala.
7
heוַיְהִ֗י עֵ֚ר בְּכ֣וֹר יְהוּדָ֔ה רַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה וַיְמִתֵ֖הוּ יְהוָֽה׃
grἐγένετο δὲ Ηρ πρωτότοκος Ιουδα πονηρὸς ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ θεός.
lafuitque Her primogenitus Iudae nequam in conspectu Domini et ab eo occisus est
itMa Er, primogenito di Giuda, si rese odioso al Signore e il Signore lo fece morire.
frEr, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel; et l'Éternel le fit mourir.
esY Er, el primogénito de Judá, fué malo á los ojos de Jehová, y quitóle Jehová la vida.
gbEr, Judah's firstborn, was wicked in Yahweh's sight. Yahweh killed him.
deAber Ger war böse vor dem HERRN; darum tötete ihn der HERR.
dkMen Er, Judas fřrstefřdte, vakte Herrens Mishag, derfor lod Herren ham dř.
seMen Er, Judas förstfödde, misshagade HERREN; därför dödade HERREN honom.
noMen Er, Judas fřrstefřdte, mishaget Herren, og Herren lot ham dř.
fiMutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut Herralle otollinen; sentähden Herra antoi hänen kuolla.
huDe Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr.
8
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוּדָה֙ לְאוֹנָ֔ן בֹּ֛א אֶל־אֵ֥שֶׁת אָחִ֖יךָ וְיַבֵּ֣ם אֹתָ֑הּ וְהָקֵ֥ם זֶ֖רַע לְאָחִֽיךָ׃
grεἶπεν δὲ Ιουδας τῷ Αυναν Εἴσελθε πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου καὶ γάμβρευσαι αὐτὴν καὶ ἀνάστησον σπέρμα τῷ ἀδελφῷ σου.
ladixit ergo Iudas ad Onam filium suum ingredere ad uxorem fratris tui et sociare illi ut suscites semen fratri tuo
itAllora Giuda disse a Onan: Unisciti alla moglie del fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura cosě una posteritŕ per il fratello.
frAlors Juda dit ŕ Onan: Va vers la femme de ton frčre, prends-la, comme beau-frčre, et suscite une postérité ŕ ton frčre.
esEntonces Judá dijo á Onán: Entra á la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita simiente á tu hermano.
gbJudah said to Onan, Go in to your brother's wife, and perform the duty of a husband's brother to her, and raise up offspring forl your brother.
deDa sprach Juda zu Onan: Gehe zu deines Bruders Weib und nimm sie zur Ehe, daß du deinem Bruder Samen erweckest.
dkDa sagde Juda til Onan: Gĺ ind til din Svigerinde og indgĺ Svogerćgteskab med hende for at skaffe din Broder Afkom!
seDĺ sade Juda till Onan: Gĺ in till din broders hustru, äkta henne i din broders ställe och skaffa avkomma ĺt din broder.
noDa sa Juda til Onan: Gĺ inn til din brors hustru, og ta henne til ekte i din brors sted og opreis din bror avkom.
fiNiin Juuda sanoi Oonanille: Yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi.
huÉs monda Júda Ónánnak: Eredj be a te bátyád feleségéhez, és vedd feleségűl mint sógor, és támaszsz magot bátyádnak.
9
heוַיֵּ֣דַע אוֹנָ֔ן כִּ֛י לֹּ֥א ל֖וֹ יִהְיֶ֣ה הַזָּ֑רַע וְהָיָ֞ה אִם־בָּ֨א אֶל־אֵ֤שֶׁת אָחִיו֙ וְשִׁחֵ֣ת אַ֔רְצָה לְבִלְתִּ֥י נְתָן־זֶ֖רַע לְאָחִֽיו׃
grγνοὺς δὲ Αυναν ὅτι οὐκ αὐτῷ ἔσται τὸ σπέρμα, ἐγίνετο ὅταν εἰσήρχετο πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ μὴ δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
laille sciens non sibi nasci filios introiens ad uxorem fratris sui semen fundebat in terram ne liberi fratris nomine nascerentur
itMa Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua; ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una posteritŕ al fratello.
frOnan, sachant que cette postérité ne serait pas ŕ lui, se souillait ŕ terre lorsqu'il allait vers la femme de son frčre, afin de ne pas donner de postérité ŕ son frčre.
esY sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba á la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar simiente á su hermano.
gbOnan knew that the offspring wouldn't be his; and when he went in to his brother's wife, he spilled it on the ground, lest he should give offspring to his brother.
deAber da Onan wußte, daß der Same nicht sein eigen sein sollte, wenn er einging zu seines Bruders Weib, ließ er's auf die Erde fallen und verderbte es, auf daß er seinem Bruder nicht Samen gäbe.
dkMen Onan, som vidste, at Afkommet ikke vilde blive hans, lod, hver Gang han gik ind til sin Svigerinde, sin Sćd spildes pĺ Jorden for ikke at skaffe sin Broder Afkom.
seMen eftersom Onan visste att avkomman icke skulle bliva hans egen, lät han, när han gick in till sin broders hustru, det spillas pĺ jorden, för att icke giva avkomma ĺt sin broder.
noMen Onan visste at avkommet ikke skulde hřre ham til; nĺr han derfor gikk inn til sin brors hustru, spilte han sćden pĺ jorden for ikke ĺ gi sin bror avkom.
fiMutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen.
huÓnán pedig tudja vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az ő bátyja feleségéhez bemegy vala, földre vesztegeti vala el a [magot,] hogy bátyjának magot ne támaszszon.
10
heוַיֵּ֛רַע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה וַיָּ֖מֶת גַּם־אֹתֽוֹ׃
grπονηρὸν δὲ ἐφάνη ἐναντίον τοῦ θεοῦ ὅτι ἐποίησεν τοῦτο, καὶ ἐθανάτωσεν καὶ τοῦτον.
laet idcirco percussit eum Dominus quod rem detestabilem faceret
itCiň che egli faceva non fu gradito al Signore, il quale fece morire anche lui.
frCe qu'il faisait déplut ŕ l'Éternel, qui le fit aussi mourir.
esY desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó á él la vida.
gbThe thing which he did was evil in Yahweh's sight, and he killed him also.
deDa gefiel dem HERRN übel, was er tat, und er tötete ihn auch.
dkDenne hans Adfćrd vakte Herrens Mishag, derfor lod han ogsĺ ham dř.
seMen det misshagade HERREN att han gjorde sĺ; därför dödade han ocksĺ honom.
noMen det var ondt i Herrens řine det han gjorde, og han lot ogsĺ ham dř.
fiMutta se, minkä hän teki, oli paha Herran silmissä; sentähden hän antoi hänenkin kuolla.
huÉs gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt, a mit cselekeszik vala, annakokáért megölé őt is.
11
heוַיֹּ֣אמֶר יְהוּדָה֩ לְתָמָ֨ר כַּלָּת֜וֹ שְׁבִ֧י אַלְמָנָ֣ה בֵית־אָבִ֗יךְ עַד־יִגְדַּל֙ שֵׁלָ֣ה בְנִ֔י כִּ֣י אָמַ֔ר פֶּן־יָמ֥וּת גַּם־ה֖וּא כְּאֶחָ֑יו וַתֵּ֣לֶךְ תָּמָ֔ר וַתֵּ֖שֶׁב בֵּ֥ית אָבִֽיהָ׃
grεἶπεν δὲ Ιουδας Θαμαρ τῇ νύμφῃ αὐτοῦ Κάθου χήρα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου, ἕως μέγας γένηται Σηλωμ ὁ υἱός μου· εἶπεν γάρ Μήποτε ἀποθάνῃ καὶ οὗτος ὥσπερ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. ἀπελθοῦσα δὲ Θαμαρ ἐκάθητο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτῆς.
laquam ob rem dixit Iudas Thamar nurui suae esto vidua in domo patris tui donec crescat Sela filius meus timebat enim ne et ipse moreretur sicut fratres eius quae abiit et habitavit in domo patris sui
itAllora Giuda disse alla nuora Tamar: Ritorna a casa da tuo padre come vedova fin quando il mio figlio Sela sarŕ cresciuto. Perché pensava: Che non muoia anche questo come i suoi fratelli!. Cosě Tamar se ne andň e ritornň alla casa del padre.
frAlors Juda dit ŕ Tamar, sa belle-fille: Demeure veuve dans la maison de ton pčre, jusqu'ŕ ce que Schéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Schéla ne mourűt comme ses frčres. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son pčre.
esY Judá dijo á Thamar su nuera: Estáte viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo; porque dijo: Que quizá no muera él también como sus hermanos. Y fuése Thamar, y estúvose en casa de su padre.
gbThen Judah said to Tamar, his daughter-in-law, Remain a widow in your father's house, until Shelah, my son, is grown up; for he said, Lest he also die, like his brothers. Tamar went and lived in her father's house.
deDa sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Thamar: Bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Sela groß wird. Denn er gedachte, vielleicht möchte er auch sterben wie seine Brüder. Also ging Thamar hin und blieb in ihres Vaters Hause.
dkDa sagde Juda til sin Sřnnekone Tamar: Bliv som Enke i din Faders Hus, til min Sřn Sjela bliver voksen! Thi han var bange for, at han ogsĺ skulde dř ligesom sine Brřdre. Sĺ gik Tamar hen og blev i sin Faders Hus.
seDĺ sade Juda till sin sonhustru Tamar: Stanna sĺsom änka i din faders hus, till dess min son Sela bliver fullvuxen. Han fruktade nämligen att annars ocksĺ denne skulle dö, likasom hans bröder. Sĺ gick Tamar bort och stannade i sin faders hus.
noDa sa Juda til Tamar, sin sřnnekone: Bo som enke i din fars hus, til Sela, min sřnn, er blitt voksen! For han tenkte: Ellers kommer ogsĺ han til ĺ dř, som hans brřdre. Sĺ drog Tamar hjem og bodde i sin fars hus.
fiSilloin Juuda sanoi miniällensä Taamarille: Asu leskenä isäsi talossa, kunnes poikani Seela joutuu täysikasvuiseksi. Hän näet ajatteli: Kun ei vain tämäkin kuolisi niinkuin hänen veljensä. Niin Taamar meni pois ja jäi asumaan isänsä kotiin.
huÉs monda Júda Thámárnak, az ő menyének: Maradj özvegyen addig a te atyád házában, míg az én fiam Séla felnevekedik. Mert így gondolkodik vala: Netalán ez is meghal, mint az ő bátyjai. Elméne azért Thámár, és marada az ő atyja házában.
12
heוַיִּרְבּוּ֙ הַיָּמִ֔ים וַתָּ֖מָת בַּת־שׁ֣וּעַ אֵֽשֶׁת־יְהוּדָ֑ה וַיִּנָּ֣חֶם יְהוּדָ֗ה וַיַּ֜עַל עַל־גֹּֽזֲזֵ֤י צֹאנוֹ֙ ה֗וּא וְחִירָ֛ה רֵעֵ֥הוּ הָעֲדֻלָּמִ֖י תִּמְנָֽתָה׃
gr᾿Επληθύνθησαν δὲ αἱ ἡμέραι καὶ ἀπέθανεν Σαυα ἡ γυνὴ Ιουδα· καὶ παρακληθεὶς Ιουδας ἀνέβη ἐπὶ τοὺς κείροντας τὰ πρόβατα αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ Ιρας ὁ ποιμὴν αὐτοῦ ὁ Οδολλαμίτης, εἰς Θαμνα.
laevolutis autem multis diebus mortua est filia Suae uxor Iudae qui post luctum consolatione suscepta ascendebat ad tonsores ovium suarum ipse et Hiras opilio gregis Odollamita in Thamnas
itPassarono molti giorni e morě la figlia di Sua, moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, andň a Timna da quelli che tosavano il suo gregge e con lui vi era Chira, il suo amico di Adullam.
frLes jours s'écoulčrent, et la fille de Schua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta ŕ Thimna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adullamite.
esY pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá; y Judá se consoló, y subía á los trasquiladores de sus ovejas á Timnath, él y su amigo Hira el Adullamita.
gbAfter many days, Shua's daughter, the wife of Judah, died. Judah was comforted, and went up to his sheep shearers to Timnah, he and his friend Hirah, the Adullamite.
deDa nun viele Tage verlaufen waren, starb des Sua Tochter, Juda's Weib. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf seine Schafe zu scheren, gen Thimnath mit seinem Freunde Hira von Adullam.
dkLang Tid efter dřde Judas Hustru, Sjuas Datter; og da Juda var hřrt op at sřrge over hende, rejste han med sin Ven, Hira fra Adullam, up til dem, der klippede hans Fĺr i Timna.
seEn lĺng tid därefter dog Suas dotter, Judas hustru. Och efter sorgetidens slut gick Juda med sin vän adullamiten Hira upp till Timna, för att se efter dem som klippte hans fĺr.
noDa nu en lengere tid var gĺtt, dřde Suas datter, Judas hustru, og da sřrgetiden var over, gikk Juda op til Timna, til dem som klippet hans fĺr, og hans venn Hira fra Adullam var med ham.
fiPitkän aikaa sen jälkeen Suuan tytär, Juudan vaimo, kuoli. Suruajan mentyä Juuda lähti ystävänsä adullamilaisen Hiiran kanssa Timnaan lammastensa keritsiäisiin.
huSok idő múlva meghala Súa leánya, a Júda felesége. Júda pedig megvígasztalódék és elméne az ő juhainak nyírőihez, barátjával az Adullámbeli Khirával, Thimnába.
13
heוַיֻּגַּ֥ד לְתָמָ֖ר לֵאמֹ֑ר הִנֵּ֥ה חָמִ֛יךְ עֹלֶ֥ה תִמְנָ֖תָה לָגֹ֥ז צֹאנֽוֹ׃
grκαὶ ἀπηγγέλη Θαμαρ τῇ νύμφῃ αὐτοῦ λέγοντες ᾿Ιδοὺ ὁ πενθερός σου ἀναβαίνει εἰς Θαμνα κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ.
lanuntiatumque est Thamar quod socer illius ascenderet in Thamnas ad tondendas oves
itFu portata a Tamar questa notizia: Ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge.
frOn en informa Tamar, et on lui dit: Voici ton beau-pčre qui monte ŕ Thimna, pour tondre ses brebis.
esY fué dado aviso á Thamar, diciendo: He aquí tu suegro sube á Timnath á trasquilar sus ovejas.
gbTamar was told, Behold, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep.
deDa ward der Thamar angesagt: Siehe, dein Schwiegervater geht hinauf gen Thimnath, seine Schafe zu scheren.
dkOg da Tamar fik at vide, at hendes Svigerfader var pĺ Vej op til Fĺreklipningen i Timna,
seNär man nu berättade för Tamar att hennes svärfader gick upp till Timna för att klippa sina fĺr,
noDa det nu blev fortalt Tamar at hennes svigerfar var pĺ vei op til Timna for ĺ klippe sine fĺr,
fiNiin tuotiin Taamarille tämä sanoma: Katso, appesi menee Timnaan keritsemään lampaitaan.
huHírűl adák pedig Thámárnak mondván: Ím a te ipad Thimnába megy juhainak nyírésére.
14
heוַתָּסַר֩ בִּגְדֵ֨י אַלְמְנוּתָ֜הּ מֵֽעָלֶ֗יהָ וַתְּכַ֤ס בַּצָּעִיף֙ וַתִּתְעַלָּ֔ף וַתֵּ֙שֶׁב֙ בְּפֶ֣תַח עֵינַ֔יִם אֲשֶׁ֖ר עַל־דֶּ֣רֶךְ תִּמְנָ֑תָה כִּ֤י רָאֲתָה֙ כִּֽי־גָדַ֣ל שֵׁלָ֔ה וְהִ֕וא לֹֽא־נִתְּנָ֥ה ל֖וֹ לְאִשָּֽׁה׃
grκαὶ περιελομένη τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως ἀφ᾽ ἑαυτῆς περιεβάλετο θέριστρον καὶ ἐκαλλωπίσατο καὶ ἐκάθισεν πρὸς ταῖς πύλαις Αιναν, ἥ ἐστιν ἐν παρόδῳ Θαμνα· εἶδεν γὰρ ὅτι μέγας γέγονεν Σηλωμ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.
laquae depositis viduitatis vestibus adsumpsit theristrum et mutato habitu sedit in bivio itineris quod ducit Thamnam eo quod crevisset Sela et non eum accepisset maritum
itAllora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprě con il velo e se lo avvolse intorno, poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che č sulla strada verso Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma che lei non gli era stata data in moglie.
frAlors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit ŕ l'entrée d'Énaďm, sur le chemin de Thimna; car elle voyait que Schéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme.
esEntonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez, y cubrióse con un velo, y arrebozóse, y se puso á la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnath; porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada á él por mujer.
gbShe took off of her the garments of her widowhood, and covered herself with her veil, and wrapped herself, and sat in the gate of Enaim, which is by the way to Timnah; for she saw that Shelah was grown up, and she wasn't given to him as a wife.
deDa legte sie die Witwenkleider von sich, die sie trug, deckte sich mit einem Mantel und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enaim an dem Wege gen Thimnath; denn sie sah, daß Sela war groß geworden, und sie ward ihm nicht zum Weibe gegeben.
dkaflagde hun sine Enkeklćder, hyllede sig i et Slřr, sĺ det skjulte hende, og satte sig ved indgangen til Enajim ved Vejen til Timna; thi hun sĺ, at hun ikke blev givet Sjela til Ćgte, skřnt han nu var voksen.
selade hon av sig sina änkekläder och betäckte sig med en slöja och höljde in sig och satte sig vid porten till Enaim pĺ vägen till Timna. Ty hon sĺg, att fastän Sela var fullvuxen, blev hon likväl icke given ĺt honom till hustru.
notok hun sine enkeklćr av og la et slřr om sig og hyllet sig inn i det og satte sig ved inngangen til Ena'im, pĺ veien til Timna; for hun sĺ at Sela var blitt voksen, og at hun allikevel ikke var gitt ham til hustru.
fiSilloin hän riisui pois leskenvaatteensa ja verhoutui huntuun peittäytyen siihen ja istui Eenaimin portille, Timnaan vievän tien varteen. Sillä hän oli nähnyt, että vaikka Seela oli täysikasvuinen, ei häntä annettu hänelle vaimoksi.
huLeveté azért magáról özvegyi ruháját, elfátyolozá és beburkolá magát, és leűle Enajim kapujába, mely a Thimnába vezető úton van; mert látja vala, hogy felnevekedék Séla, és még sem adák őt annak feleségűl.
15
heוַיִּרְאֶ֣הָ יְהוּדָ֔ה וַֽיַּחְשְׁבֶ֖הָ לְזוֹנָ֑ה כִּ֥י כִסְּתָ֖ה פָּנֶֽיהָ׃
grκαὶ ἰδὼν αὐτὴν Ιουδας ἔδοξεν αὐτὴν πόρνην εἶναι· κατεκαλύψατο γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτήν.
laquam cum vidisset Iudas suspicatus est esse meretricem operuerat enim vultum suum ne cognosceretur
itGiuda la vide e la credette una prostituta, perché essa si era coperta la faccia.
frJuda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage.
esY vióla Judá, y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro.
gbWhen Judah saw her, he thought that she was a prostitute, for she had covered her face.
deDa sie nun Juda sah, meinte er, sie wäre eine Hure; denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt.
dkDa nu Juda sĺ hende, troede han, det var en Skřge; hun havde jo tilhyllet sit Ansigt;
seDĺ nu Juda fick se henne, trodde han att hon var en sköka; hon hade ju nämligen sitt ansikte betäckt.
noDa Juda sĺ henne, tenkte han det var en skjřge; for hun hadde tilhyllet sitt ansikt.
fiKun nyt Juuda näki hänet, luuli hän häntä portoksi; sillä hän oli peittänyt kasvonsa.
huMeglátá pedig őt Júda, és tisztátalan személynek gondolá, mivelhogy befedezte vala orczáját.
16
heוַיֵּ֨ט אֵלֶ֜יהָ אֶל־הַדֶּ֗רֶךְ וַיֹּ֙אמֶר֙ הָֽבָה־נָּא֙ אָב֣וֹא אֵלַ֔יִךְ כִּ֚י לֹ֣א יָדַ֔ע כִּ֥י כַלָּת֖וֹ הִ֑וא וַתֹּ֙אמֶר֙ מַה־תִּתֶּן־לִּ֔י כִּ֥י תָב֖וֹא אֵלָֽי׃
grἐξέκλινεν δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδὸν καὶ εἶπεν αὐτῇ ῎Εασόν με εἰσελθεῖν πρὸς σέ· οὐ γὰρ ἔγνω ὅτι ἡ νύμφη αὐτοῦ ἐστιν. ἡ δὲ εἶπεν Τί μοι δώσεις, ἐὰν εἰσέλθῃς πρός με;
laingrediensque ad eam ait dimitte me ut coeam tecum nesciebat enim quod nurus sua esset qua respondente quid mihi dabis ut fruaris concubitu meo
itEgli si diresse su quella strada verso di lei e disse: Lascia che io venga con te!. Non sapeva infatti che quella fosse la sua nuora. Essa disse: Che mi darai per venire con me?.
frIl l'aborda sur le chemin, et dit: Laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: Que me donneras-tu pour venir vers moi?
esY apartóse del camino hacia ella, y díjole: Ea, pues, ahora entraré á ti; porque no sabía que era su nuera; y ella dijo: żQué me has de dar, si entrares á mí?
gbHe turned to her by the way, and said, Please come, let me come in to you, for he didn't know that she was his daughter-in-law. She said, What will you give me, that you may come in to me?
deUnd er machte sich zu ihr am Wege und sprach: Laß mich doch zu dir kommen; denn er wußte nicht, daß es seine Schwiegertochter wäre. Sie antwortete: Was willst du mir geben, daß du zu mir kommst?
dkog han břjede af fra Vejen og kom hen til hende og sagde: Lad mig gĺ ind til dig! Thi han vidste ikke, at det var hans Sřnnekone. Men hun sagde: Hvad giver du mig derfor!
seOch han vek av till henne, där hon satt vid vägen, och sade: Kom, lĺt mig gĺ in till dig. Ty han visste icke att det var hans sonhustru. Hon svarade: Vad vill du giva mig för att fĺ gĺ in till mig?
noSĺ břide han av fra veien og gikk bort til henne og sa: Kom, la mig gĺ inn til dig! For han visste ikke at det var hans sřnnekone. Da sa hun: Hvad vil du gi mig for ĺ gĺ inn til mig?
fiJa hän poikkesi hänen luokseen tiepuoleen ja sanoi: Anna minun yhtyä sinuun. Hän näet ei tiennyt, että nainen oli hänen miniänsä. Tämä vastasi: Mitä annat minulle saadaksesi yhtyä minuun?
huÉs hozzá tére az útra és monda: Engedd meg kérlek, hogy menjek be te hozzád, mert nem tudja vala, hogy az ő menye az. Ez pedig monda: Mit adsz nékem ha bejösz hozzám?
17
frIl répondit: Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: Me donneras-tu un gage, jusqu'ŕ ce que tu l'envoies?
esEl respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Hasme de dar prenda hasta que lo envíes.
gbHe said, I will send you a young goat from the flock. She said, Will you give me a pledge, until you send it?
deEr sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von der Herde senden. Sie antwortete: So gib mir ein Pfand, bis daß du mir's sendest.
dkHan svarede: Jeg vil sende dig et Gedekid fra Hjorden! Da sagde hun: Ja, men du skal give mig et Pant, indtil du sender det!
seHan sade: Jag vill sända dig en killing ur min hjord. Hon svarade: Ja, om du giver mig pant, till dess du sänder den.
noHan svarte: Jeg vil sende dig et kje av min buskap. Da sa hun: Ja, dersom du vil gi mig et pant, til du sender mig det.
fiHän sanoi: Lähetän sinulle vohlan laumastani. Nainen vastasi: Annatko minulle pantin, kunnes sen lähetät?
huÉs felele: Küldök néked az én nyájamból egy kecskefiat. És az monda: Adsz-é zálogot, míg megküldöd?
heוַיֹּ֕אמֶר אָנֹכִ֛י אֲשַׁלַּ֥ח גְּדִֽי־עִזִּ֖ים מִן־הַצֹּ֑אן וַתֹּ֕אמֶר אִם־תִּתֵּ֥ן עֵרָב֖וֹן עַ֥ד שָׁלְחֶֽךָ׃
grὁ δὲ εἶπεν ᾿Εγώ σοι ἀποστελῶ ἔριφον αἰγῶν ἐκ τῶν προβάτων. ἡ δὲ εἶπεν ᾿Εὰν δῷς ἀρραβῶνα ἕως τοῦ ἀποστεῖλαί σε.
ladixit mittam tibi hedum de gregibus rursum illa dicente patiar quod vis si dederis mihi arrabonem donec mittas quod polliceris
itRispose: Io ti manderň un capretto del gregge. Essa riprese: Mi dai un pegno fin quando me lo avrai mandato?.
18
heוַיֹּ֗אמֶר מָ֣ה הָֽעֵרָבוֹן֮ אֲשֶׁ֣ר אֶתֶּן־לָּךְ֒ וַתֹּ֗אמֶר חֹתָֽמְךָ֙ וּפְתִילֶ֔ךָ וּמַטְּךָ֖ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדֶ֑ךָ וַיִּתֶּן־לָּ֛הּ וַיָּבֹ֥א אֵלֶ֖יהָ וַתַּ֥הַר לֽוֹ׃
grὁ δὲ εἶπεν Τίνα τὸν ἀρραβῶνά σοι δώσω; ἡ δὲ εἶπεν Τὸν δακτύλιόν σου καὶ τὸν ὁρμίσκον καὶ τὴν ῥάβδον τὴν ἐν τῇ χειρί σου. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτοῦ.
laait Iudas quid vis tibi pro arrabone dari respondit anulum tuum et armillam et baculum quem manu tenes ad unum igitur coitum concepit mulier
itEgli disse: Qual č il pegno che ti devo dare?. Rispose: Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Allora glieli diede e le si uně. Essa concepě da lui.
frIl répondit: Quel gage te donnerai-je? Elle dit: Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as ŕ la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle; et elle devint enceinte de lui.
esEntonces él dijo: żQué prenda te daré? Ella respondió: Tu anillo, y tu manto, y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dió, y entró á ella, la cual concibió de él.
gbHe said, What pledge will I give you? She said, Your signet and your cord, and your staff that is in your hand. He gave them to her, and came in to her, and she conceived by him.
deEr sprach: Was willst du für ein Pfand, das ich dir gebe? Sie antwortete: Deinen Ring und deine Schnur und deinen Stab, den du in den Händen hast. Da gab er's ihr und kam zu ihr; und sie ward von ihm schwanger.
dkHan spurgte: Hvad skal jeg give dig i Pant? Hun svarede: Din Seglring, din Snor og din Stav, som du har i Hĺnden! Sĺ gav han hende de tre Ting og gik ind til hende, og hun blev frugtsommelig ved ham.
seHan sade: Vad skall jag dĺ giva dig i pant? Hon svarade: Din signetring, din snodd och staven som du har i din hand. Dĺ gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom.
noHan sa: Hvad skal jeg gi dig til pant? Hun svarte: Ditt signet og din snor og staven som du har i hĺnden. Det gav han henne og gikk sĺ inn til henne, og hun blev fruktsommelig med ham.
fiHän sanoi: Mitä on minun annettava sinulle pantiksi? Hän vastasi: Sinettisi, nauhasi ja sauvasi, joka on kädessäsi. Niin hän antoi ne hänelle ja yhtyi häneen, ja hän tuli hänestä raskaaksi.
huÉs monda: Micsoda zálogot adjak néked? És monda: Gyűrűdet, gyűrűd zsinórját és pálczádat, mely kezedben van. Oda adá azért néki, és beméne hozzá, és teherbe ejté.
19
heוַתָּ֣קָם וַתֵּ֔לֶךְ וַתָּ֥סַר צְעִיפָ֖הּ מֵעָלֶ֑יהָ וַתִּלְבַּ֖שׁ בִּגְדֵ֥י אַלְמְנוּתָֽהּ׃
grκαὶ ἀναστᾶσα ἀπῆλθεν καὶ περιείλατο τὸ θέριστρον ἀφ᾽ ἑαυτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς.
laet surgens abiit depositoque habitu quem adsumpserat induta est viduitatis vestibus
itPoi si alzň e se ne andň; si tolse il velo e rivestě gli abiti vedovili.
frElle se leva, et s'en alla; elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve.
esY levantóse, y fuése: y quitóse el velo de sobre sí, y vistióse las ropas de su viudez.
gbShe arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.
deUnd sie machte sich auf und ging hin und zog ihre Witwenkleider wieder an.
dkDerpĺ gik hun bort, tog Slřret af og ifřrte sig sine Enkeklćder.
seOch hon stod upp och gick därifrĺn och lade av sin slöja och klädde sig ĺter i sina änkekläder.
noOg hun stod op og gikk sin vei, og hun la sitt slřr av sig og tok pĺ sig sine enkeklćr.
fiJa hän nousi ja meni sieltä ja pani pois huntunsa ja pukeutui leskenvaatteisiinsa.
huAzután felkele és elméne, és leveté magáról a fátyolt; és felvevé az ő özvegyi ruháját.
20
heוַיִּשְׁלַ֨ח יְהוּדָ֜ה אֶת־גְּדִ֣י הָֽעִזִּ֗ים בְּיַד֙ רֵעֵ֣הוּ הָֽעֲדֻלָּמִ֔י לָקַ֥חַת הָעֵרָב֖וֹן מִיַּ֣ד הָאִשָּׁ֑ה וְלֹ֖א מְצָאָֽהּ׃
grἀπέστειλεν δὲ Ιουδας τὸν ἔριφον ἐξ αἰγῶν ἐν χειρὶ τοῦ ποιμένος αὐτοῦ τοῦ Οδολλαμίτου κομίσασθαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναικός, καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν.
lamisit autem Iudas hedum per pastorem suum Odollamitem ut reciperet pignus quod dederat mulieri qui cum non invenisset eam
itGiuda mandň il capretto per mezzo del suo amico di Adullam, per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quegli non la trovň.
frJuda envoya le chevreau par son ami l'Adullamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point.
esY Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el Adullamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer; mas no la halló.
gbJudah sent the young goat by the hand of his friend, the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand, but he didn't find her.
deJuda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund Adullam, daß er das Pfand wieder holte von dem Weibe; und er fand sie nicht.
dkImidlertid sendte Juda sin Ven fra Adullam med Gedekiddet for at fĺ Pantet tilbage fra Kvinden; men han fandt hende ikke.
seOch Juda sände killingen med sin vän adullamiten, för att fĺ igen panten av kvinnan; men denne fann henne icke.
noOg Juda sendte kjeet med sin venn fra Adullam for ĺ fĺ pantet tilbake av kvinnen; men han fant henne ikke.
fiMutta Juuda lähetti adullamilaisen ystävänsä viemään vohlaa, saadaksensa takaisin pantin naiselta; mutta hän ei löytänyt häntä.
huÉs megküldé Júda a kecskefiat az ő Adullámbeli barátjától, hogy visszavegye a zálogot az asszonytól, de nem találá azt.
21
heוַיִּשְׁאַ֞ל אֶת־אַנְשֵׁ֤י מְקֹמָהּ֙ לֵאמֹ֔ר אַיֵּ֧ה הַקְּדֵשָׁ֛ה הִ֥וא בָעֵינַ֖יִם עַל־הַדָּ֑רֶךְ וַיֹּ֣אמְר֔וּ לֹא־הָיְתָ֥ה בָזֶ֖ה קְדֵשָֽׁה׃
grἐπηρώτησεν δὲ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐκ τοῦ τόπου Ποῦ ἐστιν ἡ πόρνη ἡ γενομένη ἐν Αιναν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ; καὶ εἶπαν Οὐκ ἦν ἐνταῦθα πόρνη.
lainterrogavit homines loci illius ubi est mulier quae sedebat in bivio respondentibus cunctis non fuit in loco isto meretrix
itDomandň agli uomini di quel luogo: Dov'č quella prostituta che stava in Enaim sulla strada?. Ma risposero: Non c'č stata qui nessuna prostituta.
frIl interrogea les gens du lieu, en disant: Oů est cette prostituée qui se tenait ŕ Énaďm, sur le chemin? Ils répondirent: Il n'y a point eu ici de prostituée.
esY preguntó á los hombres de aquel lugar, diciendo: żDónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera.
gbThen he asked the men of her place, saying, Where is the prostitute, that was at Enaim by the road? They said, There has been no prostitute here.
deDa fragte er die Leute: Wo ist die Hure, die zu Enaim am Wege saß? Sie antworteten: Es ist keine Hure da gewesen.
dkHan spurgte da Folkene pĺ Stedet: Hvor er den Skřge, som sad pĺ Vejen ved Enajim? Og de svarede: Her har ikke vćret nogen Skřge!
seOch han frĺgade folket där pĺ orten och sade: Var är tempeltärnan, hon som satt i Enaim vid vägen? De svarade: Här har ingen tempeltärna varit.
noOg han spurte folkene der pĺ stedet og sa: Hvor er skjřgen, hun i Ena'im, ved veien? De sa: Det har ikke vćrt nogen skjřge her.
fiJa hän kyseli sen paikkakunnan miehiltä ja sanoi: Missä on se pyhäkköportto, joka istui Eenaimissa tien varressa? He vastasivat: Ei täällä ole ollut mitään pyhäkköporttoa.
huÉs megkérdé a helység férfiait, mondván: Hol van az a [felavatott] parázna []nő, a ki Enajim mellett az útfélen vala? És azok mondának: Nem volt erre [felavatott] parázna nő.
22
heוַיָּ֙שָׁב֙ אֶל־יְהוּדָ֔ה וַיֹּ֖אמֶר לֹ֣א מְצָאתִ֑יהָ וְגַ֨ם אַנְשֵׁ֤י הַמָּקוֹם֙ אָֽמְר֔וּ לֹא־הָיְתָ֥ה בָזֶ֖ה קְדֵשָֽׁה׃
grκαὶ ἀπεστράφη πρὸς Ιουδαν καὶ εἶπεν Οὐχ εὗρον, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐκ τοῦ τόπου λέγουσιν μὴ εἶναι ὧδε πόρνην.
lareversus est ad Iudam et dixit ei non inveni eam sed et homines loci illius dixerunt mihi numquam ibi sedisse scortum
itCosě tornň da Giuda e disse: Non l'ho trovata; anche gli uomini di quel luogo dicevano: Non c'č stata qui nessuna prostituta.
frIl retourna auprčs de Juda, et dit: Je ne l'ai pas trouvée, et męme les gens du lieu ont dit: Il n'y a point eu ici de prostituée.
esEntonces él se volvió á Judá, y dijo: No la he hallado; y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera.
gbHe returned to Judah, and said, I haven't found her; and also the men of the place said, 'There has been no prostitute here.'
deUnd er kam wieder zu Juda und sprach: Ich habe sie nicht gefunden; dazu sagen die Leute des Orts, es sei keine Hure da gewesen.
dkSĺ vendte han tilbage til Juda og sagde: Jeg fandt hende ikke, og Folkene pĺ Stedet siger, at der har ikke vćret nogen Skřge.
seOch han kom tillbaka till Juda och sade: Jag har icke funnit henne; därtill säger folket pĺ orten att ingen tempeltärna har varit där.
noSĺ kom han tilbake til Juda og sa: Jeg fant henne ikke, og tilmed sa folkene der pĺ stedet: Det har ikke vćrt nogen skjřge her.
fiJa hän palasi Juudan luo ja sanoi: En löytänyt häntä; ja myös sen paikkakunnan miehet sanoivat, ettei siellä ole ollutkaan mitään pyhäkköporttoa.
huVisszatére tehát Júdához, és monda: Nem találám azt meg, a helység lakosai is azt mondák: Nem volt erre [felavatott] parázna nő.
23
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוּדָה֙ תִּֽקַּֽח־לָ֔הּ פֶּ֖ן נִהְיֶ֣ה לָב֑וּז הִנֵּ֤ה שָׁלַ֙חְתִּי֙ הַגְּדִ֣י הַזֶּ֔ה וְאַתָּ֖ה לֹ֥א מְצָאתָֽהּ׃
grεἶπεν δὲ Ιουδας ᾿Εχέτω αὐτά, ἀλλὰ μήποτε καταγελασθῶμεν· ἐγὼ μὲν ἀπέσταλκα τὸν ἔριφον τοῦτον, σὺ δὲ οὐχ εὕρηκας.
laait Iudas habeat sibi certe mendacii nos arguere non poterit ego misi hedum quem promiseram et tu non invenisti eam
itAllora Giuda disse: Se li tenga! Altrimenti ci esponiamo agli scherni. Vedi che le ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata.
frJuda dit: Qu'elle garde ce qu'elle a! Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvée.
esY Judá dijo: Tómeselo para sí, porque no seamos menospreciados: he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste.
gbJudah said, Let her keep it, lest we be shamed. Behold, I sent this young goat, and you haven't found her.
deJuda sprach: Sie mag's behalten; sie kann uns doch nicht Schande nachsagen, denn ich habe den Bock gesandt, so hast du sie nicht gefunden.
dkDa sagde Juda: Sĺ lad hende beholde det, hellere end at vi skal blive til Spot; jeg har nu sendt det Kid, men du fandt hende ikke.
seDĺ sade Juda: Mĺ hon dĺ behĺlla det, sĺ att vi icke draga smälek över oss. Jag har nu sänt killingen, men du har icke funnit henne.
noDa sa Juda: La henne ha det, sĺ vi ikke skal fĺ skam av denne sak! Kjeet har jeg jo sendt henne, men du fant henne ikke.
fiSilloin Juuda sanoi: Pitäköön sen sitten, ettemme joutuisi häpeään. Katso, minä olen lähettänyt tämän vohlan, mutta sinä et ole löytänyt häntä.
huÉs monda Júda: Tartsa magának, hogy csúffá ne legyünk; ímé én megküldöttem volt ezt a kecskefiat, te pedig nem találtad meg őt.
24
heוַיְהִ֣י׀ כְּמִשְׁלֹ֣שׁ חֳדָשִׁ֗ים וַיֻּגַּ֨ד לִֽיהוּדָ֤ה לֵֽאמֹר֙ זָֽנְתָה֙ תָּמָ֣ר כַּלָּתֶ֔ךָ וְגַ֛ם הִנֵּ֥ה הָרָ֖ה לִזְנוּנִ֑ים וַיֹּ֣אמֶר יְהוּדָ֔ה הוֹצִיא֖וּהָ וְתִשָּׂרֵֽף׃
gr᾿Εγένετο δὲ μετὰ τρίμηνον ἀπηγγέλη τῷ Ιουδα λέγοντες ᾿Εκπεπόρνευκεν Θαμαρ ἡ νύμφη σου καὶ ἰδοὺ ἐν γαστρὶ ἔχει ἐκ πορνείας. εἶπεν δὲ Ιουδας ᾿Εξαγάγετε αὐτήν, καὶ κατακαυθήτω.
laecce autem post tres menses nuntiaverunt Iudae dicentes fornicata est Thamar nurus tua et videtur uterus illius intumescere dixit Iudas producite eam ut conburatur
itCirca tre mesi dopo, fu portata a Giuda questa notizia: Tamar, la tua nuora, si č prostituita e anzi č incinta a causa della prostituzione. Giuda disse: Conducetela fuori e sia bruciata!.
frEnviron trois mois aprčs, on vint dire ŕ Juda: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et męme la voilŕ enceinte ŕ la suite de sa prostitution. Et Juda dit: Faites-la sortir, et qu'elle soit brűlée.
esY acaeció que al cabo de unos tres meses fué dado aviso á Judá, diciendo: Thamar tu nuera ha fornicado, y aun cierto está preńada de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla, y sea quemada.
gbAbout three months later, Judah was told, Tamar, your daughter-in-law, has played the prostitute. Moreover, behold, she is with child by prostitution. Judah said, Bring her out, and let her be burnt.
deÜber drei Monate ward Juda angesagt: Deine Schwiegertochter Thamar hat gehurt; dazu siehe, ist sie von der Hurerei schwanger geworden. Juda spricht: Bringt sie hervor, daß sie verbrannt werde.
dkEn tre Mĺneders Tid efter meldte man Juda: Din Sřnnekone Tamar har řvet Utugt og er blevet frugtsommelig! Da sagde Juda: Fřr hende ud, for at hun kan blive brćndt!
seVid pass tre mĺnader därefter blev sĺ berättat för Juda: Din sonhustru Tamar har bedrivit otukt, och i otukt har hon blivit havande. Juda sade: Fören ut henne till att brännas.
noSĺ gikk det omkring tre mĺneder; da kom folk og sa til Juda: Tamar, din sřnnekone, har drevet hor, og nu er hun ogsĺ blitt fruktsommelig i hor. Og Juda sa: Fřr henne ut, hun skal brennes!
fiNoin kolmen kuukauden kuluttua ilmoitettiin Juudalle: Sinun miniäsi Taamar on harjoittanut haureutta, ja haureudesta hän on myös tullut raskaaksi. Juuda sanoi: Viekää hänet poltettavaksi.
huÉs lőn mintegy három hónap múlva, jelenték Júdának, mondván: Thámár a te menyed paráználkodott, és ímé terhes is a paráznaság miatt. És monda Júda: Vigyétek ki őt, és égettessék meg.
25
heהִ֣וא מוּצֵ֗את וְהִ֨יא שָׁלְחָ֤ה אֶל־חָמִ֙יהָ֙ לֵאמֹ֔ר לְאִישׁ֙ אֲשֶׁר־אֵ֣לֶּה לּ֔וֹ אָנֹכִ֖י הָרָ֑ה וַתֹּ֙אמֶר֙ הַכֶּר־נָ֔א לְמִ֞י הַחֹתֶ֧מֶת וְהַפְּתִילִ֛ים וְהַמַּטֶּ֖ה הָאֵֽלֶּה׃
grαὐτὴ δὲ ἀγομένη ἀπέστειλεν πρὸς τὸν πενθερὸν αὐτῆς λέγουσα ᾿Εκ τοῦ ἀνθρώπου, τίνος ταῦτά ἐστιν, ἐγὼ ἐν γαστρὶ ἔχω. καὶ εἶπεν ᾿Επίγνωθι, τίνος ὁ δακτύλιος καὶ ὁ ὁρμίσκος καὶ ἡ ῥάβδος αὕτη.
laquae cum educeretur ad poenam misit ad socerum suum dicens de viro cuius haec sunt concepi cognosce cuius sit anulus et armilla et baculus
itEssa veniva gia condotta fuori, quando mandň a dire al suocero: Dell'uomo a cui appartengono questi oggetti io sono incinta. E aggiunse: Riscontra, dunque, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone.
frComme on l'amenait dehors, elle fit dire ŕ son beau-pčre: C'est de l'homme ŕ qui ces choses appartiennent que je suis enceinte; reconnais, je te prie, ŕ qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton.
esY ella cuando la sacaban, envió á decir á su suegro: Del varón cuyas son estas cosas, estoy preńada: y dijo más: Mira ahora cuyas son estas cosas, el anillo, y el manto, y el bordón.
gbWhen she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, By the man, whose these are, I am with child. She also said, Please discern whose are these - the signet, and the cords, and the staff.
deUnd da man sie hervorbrachte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach: Von dem Mann bin ich schwanger, des dies ist. Und sprach: Kennst du auch, wes dieser Ring und diese Schnur und dieser Stab ist?
dkMen da hun fřrtes ud, sendte hun Bud til sin Svigerfader og lod sige: Jeg er blevet frugtsommelig ved den Mand, som ejer disse Ting. Og hun lod sige: Se dog efter, hvem der ejer denne Ring, denne Snor og denne Stav!
seMen när hon fördes ut, sände hon bud till sin svärfader och lät säga: Genom en man som är ägare till detta har jag blivit havande. Och hon lät säga: Se efter, vem denna signetring, dessa snodder och denna stav tillhöra.
noMen da hun blev fřrt ut, sendte hun bud til sin svigerfar og lot si: Det er med den mann som eier disse ting, jeg er blitt fruktsommelig. Og hun sa: Se efter hvem som eier dette signet og disse snorer og denne stav!
fiMutta kun häntä vietiin, lähetti hän sanan apelleen sanoen: Minä olen raskaana siitä miehestä, jonka nämä ovat. Ja hän käski sanoa: Tarkasta, kenen tämä sinetti, nämä nauhat ja tämä sauva ovat.
huMikor pedig kivitetnék, elkülde az ő ipához, mondván: Attól a férfiútól vagyok terhes, a kiéi ezek. És mondá: Ismerd meg, kérlek, kié e gyűrű, e zsinór, és e pálcza.
26
heוַיַּכֵּ֣ר יְהוּדָ֗ה וַיֹּ֙אמֶר֙ צָֽדְקָ֣ה מִמֶּ֔נִּי כִּֽי־עַל־כֵּ֥ן לֹא־נְתַתִּ֖יהָ לְשֵׁלָ֣ה בְנִ֑י וְלֹֽא־יָסַ֥ף ע֖וֹד לְדַעְתָּֽה׃
grἐπέγνω δὲ Ιουδας καὶ εἶπεν Δεδικαίωται Θαμαρ ἢ ἐγώ, οὗ εἵνεκεν οὐκ ἔδωκα αὐτὴν Σηλωμ τῷ υἱῷ μου. καὶ οὐ προσέθετο ἔτι τοῦ γνῶναι αὐτήν.
laqui agnitis muneribus ait iustior me est quia non tradidi eam Sela filio meo attamen ultra non cognovit illam
itGiuda li riconobbe e disse: Essa č piů giusta di me, perché io non l'ho data a mio figlio Sela. E non ebbe piů rapporti con lei.
frJuda les reconnut, et dit: Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée ŕ Schéla, mon fils. Et il ne la connut plus.
esEntonces Judá los reconoció, y dijo: Más justa es que yo, por cuanto no la he dado á Sela mi hijo. Y nunca más la conoció.
gbJudah acknowledged them, and said, She is more righteous than I, because I didn't give her to Shelah, my son. He knew her again no more.
deJuda erkannte es und sprach: Sie ist gerechter als ich; denn ich habe sie nicht gegeben meinen Sohn Sela. Doch erkannte er sie fürder nicht mehr.
dkDa Juda havde set efter, sagde han: Retten er pĺ hendes Side og ikke pĺ min, fordi jeg ikke gav hende til min Sřn Sjela! Men siden havde han ikke Omgang med hende.
seOch Juda kände igen dem och sade: Hon är i sin rätt mot mig, eftersom jag icke har givit henne ĺt min son Sela. Men han kom icke mer vid henne.
noOg Juda kjente dem igjen og sa: Hun er i sin gode rett mot mig fordi jeg ikke har gitt henne til min sřnn Sela. Og han hadde ikke siden omgang med henne.
fiJa Juuda tunsi ne ja sanoi: Hän on oikeassa minua vastaan, koska minä en antanut häntä pojalleni Seelalle. Ei hän kuitenkaan enää yhtynyt häneen.
huÉs megismeré Júda és monda: Igazabb ő nálamnál, mert bizony nem adám őt az én fiamnak Sélának; de nem ismeré őt [Júda] többé.
27
heוַיְהִ֖י בְּעֵ֣ת לִדְתָּ֑הּ וְהִנֵּ֥ה תְאוֹמִ֖ים בְּבִטְנָֽהּ׃
gr᾿Εγένετο δὲ ἡνίκα ἔτικτεν, καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ γαστρὶ αὐτῆς.
lainstante autem partu apparuerunt gemini in utero atque in ipsa effusione infantum unus protulit manum in qua obsetrix ligavit coccinum dicens
itQuand'essa fu giunta al momento di partorire, ecco aveva nel grembo due gemelli.
frQuand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre.
esY aconteció que al tiempo del parir, he aquí había dos en su vientre.
gbIn the time of her travail, behold, twins were in her womb.
deUnd da sie gebären sollte, wurden Zwillinge in ihrem Leib gefunden.
dkDa Tiden kom, at hun skulde fřde, se, da var der Tvillinger i hendes Liv.
seNär hon nu skulle föda, se, dĺ funnos tvillingar i hennes liv.
noDa den tid kom at hun skulde fřde, se, da var det tvillinger i hennes liv.
fiKun hänen synnyttämisensä aika tuli, katso, hänen kohdussaan oli kaksoiset.
huÉs lőn az ő szűlésének idején, ímé kettősök valának az ő méhében.
28
heוַיְהִ֥י בְלִדְתָּ֖הּ וַיִּתֶּן־יָ֑ד וַתִּקַּ֣ח הַמְיַלֶּ֗דֶת וַתִּקְשֹׁ֨ר עַל־יָד֤וֹ שָׁנִי֙ לֵאמֹ֔ר זֶ֖ה יָצָ֥א רִאשֹׁנָֽה׃
grἐγένετο δὲ ἐν τῷ τίκτειν αὐτὴν ὁ εἷς προεξήνεγκεν τὴν χεῖρα· λαβοῦσα δὲ ἡ μαῖα ἔδησεν ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ κόκκινον λέγουσα Οὗτος ἐξελεύσεται πρότερος.
laiste egreditur prior
itDurante il parto, uno di essi mise fuori una mano e la levatrice prese un filo scarlatto e lo legň attorno a quella mano, dicendo: Questi č uscito per primo.
frEt pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main; la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant: Celui-ci sort le premier.
esY sucedió, cuando paría, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató á su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero.
gbWhen she travailed, one put out a hand, and the midwife took and tied a scarlet thread on his hand, saying, This came out first.
deUnd als sie jetzt gebar, tat sich eine Hand heraus. Da nahm die Wehmutter einen roten Faden und band ihn darum und sprach: Der wird zuerst herauskommen.
dkUnder Fřdselen stak der en Hĺnd frem, og Jordemoderen tog og bandt en rřd Snor om den, idet hun sagde: Det var ham, der fřrst kom frem.
seOch i födslostunden stack den ene fram en hand; dĺ tog hjälpkvinnan en röd trĺd och band den om hans hand och sade: Denne kom först fram.
noOg i det samme hun fřdte, stakk den ene hĺnden frem; da tok jordmoren og bandt en rřd trĺd om hans hĺnd og sa: Denne kom fřrst frem.
fiJa hänen synnyttäessään pisti toinen kätensä ulos; kätilövaimo otti punaista lankaa ja sitoi sen hänen käteensä ja sanoi: Tämä tuli ensiksi ulos.
huÉs lőn, hogy szűlése közben az egyik kinyújtá kezét, és fogá a bába és veres fonalat köte reá, mondván: Ez jött ki először.
29
heוַיְהִ֣י׀ כְּמֵשִׁ֣יב יָד֗וֹ וְהִנֵּה֙ יָצָ֣א אָחִ֔יו וַתֹּ֕אמֶר מַה־פָּרַ֖צְתָּ עָלֶ֣יךָ פָּ֑רֶץ וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ פָּֽרֶץ׃
grὡς δὲ ἐπισυνήγαγεν τὴν χεῖρα, καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. ἡ δὲ εἶπεν Τί διεκόπη διὰ σὲ φραγμός; καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρες.
laillo vero retrahente manum egressus est alter dixitque mulier quare divisa est propter te maceria et ob hanc causam vocavit nomen eius Phares
itMa, quando questi ritirň la mano, ecco uscě suo fratello. Allora essa disse: Come ti sei aperta una breccia? e lo si chiamň Perez.
frMais il retira la main, et son frčre sortit. Alors la sage-femme dit: Quelle brčche tu as faite! Et elle lui donna le nom de Pérets.
esEmpero fué que tornando él á meter la mano, he aquí su hermano salió; y ella dijo: żPor qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Phares.
gbAs he drew back his hand, behold, his brother came out, and she said, Why have you made a breach for yourself? Therefore his name was called Perez.
deDa aber der seine Hand wieder hineinzog, kam sein Bruder heraus; und sie sprach: Warum hast du um deinetwillen solchen Riß gerissen? Und man hieß ihn Perez.
dkMen han trak Hĺnden tilbage. og Broderen kom frem; sĺ sagde hun: Hvorfor bryder du frem? For din Skyld er der sket et Brud. Derfor gav man ham Navnet Perez.
seMen när han därefter ĺter drog sin hand tillbaka, se, dĺ kom hans broder fram; och hon sade: Varför har du trängt dig fram? Och han fick namnet Peres.
noMen sĺ drog han sin hĺnd tilbake, og da kom hans bror frem, og hun sa: Hvor du har brutt dig frem! Og de kalte ham Peres.
fiMutta kun hän sitten taas veti kätensä takaisin, katso, silloin tuli hänen veljensä ulos; ja kätilövaimo sanoi: Minkä repeämän oletkaan reväissyt itsellesi! Ja hän sai nimen Peres.
huDe lőn, hogy a mikor visszavoná kezét, ímé az ő testvére jöve ki. És mondá a [bába:] Hogy törtél te magadnak rést? Azért nevezé nevét Pérecznek.
30
heוְאַחַר֙ יָצָ֣א אָחִ֔יו אֲשֶׁ֥ר עַל־יָד֖וֹ הַשָּׁנִ֑י וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ זָֽרַח׃ ס
grκαὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἐφ᾽ ᾧ ἦν ἐπὶ τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κόκκινον· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζαρα.
lapostea egressus est frater in cuius manu erat coccinum quem appellavit Zara
itPoi uscě suo fratello, che aveva il filo scarlatto alla mano, e lo si chiamň Zerach.
frEnsuite sortit son frčre, qui avait ŕ la main le fil cramoisi; et on lui donna le nom de Zérach.
esY después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara.
gbAfterward his brother came out, that had the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah.
deDarnach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um seine Hand hatte. Und man hieß ihn Serah.
dkDerefter kom Broderen med den rřde snor om Hĺnden frem, og ham kaldte man Zera.
seDärefter kom hans broder fram, han som hade den röda trĺden om sin hand, och han fick namnet Sera.
noSĺ kom hans bror frem, han som hadde den rřde trĺd om hĺnden; ham kalte de Serah.
fiSitten tuli hänen veljensä, jonka kädessä oli punainen lanka; ja hän sai nimen Serah.
huÉs utána kijöve az ő testvére kinek veres fonál vala kezén; és nevezé nevét Zerákhnak.

<<< operone list >>>