בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

35

heוַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶֽל־יַעֲקֹ֔ב ק֛וּם עֲלֵ֥ה בֵֽית־אֵ֖ל וְשֶׁב־שָׁ֑ם וַעֲשֵׂה־שָׁ֣ם מִזְבֵּ֔חַ לָאֵל֙ הַנִּרְאֶ֣ה אֵלֶ֔יךָ בְּבָרְחֲךָ֔ מִפְּנֵ֖י עֵשָׂ֥ו אָחִֽיךָ׃
grΕἶπεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Ιακωβ ᾿Αναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθηλ καὶ οἴκει ἐκεῖ καὶ ποίησον ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σε ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
lainterea locutus est Deus ad Iacob surge et ascende Bethel et habita ibi facque altare Deo qui apparuit tibi quando fugiebas Esau fratrem tuum
itDio disse a Giacobbe: Alzati, vŕ a Betel e abita lŕ; costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti č apparso quando fuggivi Esaů, tuo fratello.
frDieu dit ŕ Jacob: Lčve-toi, monte ŕ Béthel, et demeures-y; lŕ, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frčre.
esY DIJO Dios á Jacob: Levántate, sube á Beth-el, y estáte allí; y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
gbGod said to Jacob, Arise, go up to Bethel, and live there. Make there an altar to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother.
deUnd Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf und ziehe gen Beth-El und wohne daselbst und mache daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschien, da du flohest vor deinem Bruder Esau.
dkDerpĺ sagde Gud til Jakob: Drag op til Betel og bliv der og byg der et Alter for Gud, som ĺbenbarede sig for dig, da du flygtede for din Broder Esau!
seOch Gud sade till Jakob: Stĺ upp, drag till Betel och stanna där, och res där ett altare ĺt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din broder Esau.
noOg Gud sa til Jakob: Gjřr dig rede, dra op til Betel og bli der, og bygg der et alter for den Gud som ĺpenbarte sig for dig da du flyktet for din bror Esau!
fiJa Jumala sanoi Jaakobille: Nouse, mene Beeteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljeäsi Eesauta.
huMonda pedig az Isten Jákóbnak: Kelj fel, eredj fel Béthelbe és telepedjél le ott; és csinálj ott oltárt amaz Istennek, ki megjelenék néked, mikor a te bátyád Ézsaú előtt futsz vala.
2
heוַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־בֵּית֔וֹ וְאֶ֖ל כָּל־אֲשֶׁ֣ר עִמּ֑וֹ הָסִ֜רוּ אֶת־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּתֹכְכֶ֔ם וְהִֽטַּהֲר֔וּ וְהַחֲלִ֖יפוּ שִׂמְלֹתֵיכֶֽם׃
grεἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ ῎Αρατε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς μεθ᾽ ὑμῶν ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ καθαρίσασθε καὶ ἀλλάξατε τὰς στολὰς ὑμῶν,
laIacob vero convocata omni domo sua ait abicite deos alienos qui in medio vestri sunt et mundamini ac mutate vestimenta vestra
itAllora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: Eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti.
frJacob dit ŕ sa maison et ŕ tous ceux qui étaient avec lui: Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vętements.
esEntonces Jacob dijo á su familia y á todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
gbThen Jacob said to his household, and to all who were with him, Put away the foreign gods that are among you, purify yourselves, change your garments.
deDa sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch fremde Götter, so unter euch sind, und reinigt euch und ändert eure Kleider
dkJakob sagde da til sit Hus og alle sine Folk: Skaf de fremmede Guder, der findes hos eder, bort, rens eder og skift Klćder,
seDĺ sade Jakob till sitt husfolk och till alla som voro med honom: Skaffen bort de främmande gudar som I haven bland eder, och renen eder och byten om kläder,
noDa sa Jakob til sine husfolk og alle dem som var med ham: Ha bort de fremmede guder som finnes hos eder, og rens eder og skift klćr,
fiNiin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan: Poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne.
huAkkor monda Jákób az ő házanépének, és mind azoknak, kik vele valának: Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket.
3
heוְנָק֥וּמָה וְנַעֲלֶ֖ה בֵּֽית־אֵ֑ל וְאֶֽעֱשֶׂה־שָּׁ֣ם מִזְבֵּ֗חַ לָאֵ֞ל הָעֹנֶ֤ה אֹתִי֙ בְּי֣וֹם צָֽרָתִ֔י וַיְהִי֙ עִמָּדִ֔י בַּדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁ֥ר הָלָֽכְתִּי׃
grκαὶ ἀναστάντες ἀναβῶμεν εἰς Βαιθηλ καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ἐπακούσαντί μοι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὃς ἦν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ διέσωσέν με ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθην.
lasurgite et ascendamus in Bethel ut faciamus ibi altare Deo qui exaudivit me in die tribulationis meae et fuit socius itineris mei
itPoi alziamoci e andiamo a Betel, dove io costruirň un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia e che č stato con me nel cammino che ho percorso.
frNous nous lčverons, et nous monterons ŕ Béthel; lŕ, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait.
esY levantémonos, y subamos á Beth-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado.
gbLet us arise, and go up to Bethel. I will make there an altar to God, who answered me in the day of my distress, and was with me on the way which I went.
deund laßt uns auf sein und gen Beth-El ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und ist mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin.
dkog lad os drage op til Betel, for at jeg der kan bygge et Alter for Gud, der břnhřrte mig i min Trćngselstid og var med mig pĺ den Vej, jeg vandrede!
seoch lĺt oss sĺ stĺ upp och draga till Betel; där vill jag resa ett altare ĺt den Gud som bönhörde mig, när jag var i nöd, och som var med mig pĺ den väg jag vandrade.
noog la oss ta avsted og dra op til Betel; der vil jeg bygge et alter for den Gud som břnnhřrte mig den dag jeg var i fare, og som var med mig pĺ min ferd.
fiJa nouskaamme ja menkäämme Beeteliin, rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin.
huÉs keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, a melyen jártam.
4
heוַיִּתְּנ֣וּ אֶֽל־יַעֲקֹ֗ב אֵ֣ת כָּל־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדָ֔ם וְאֶת־הַנְּזָמִ֖ים אֲשֶׁ֣ר בְּאָזְנֵיהֶ֑ם וַיִּטְמֹ֤ן אֹתָם֙ יַעֲקֹ֔ב תַּ֥חַת הָאֵלָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עִם־שְׁכֶֽם׃
grκαὶ ἔδωκαν τῷ Ιακωβ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἳ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν, καὶ κατέκρυψεν αὐτὰ Ιακωβ ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Σικιμοις καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
ladederunt ergo ei omnes deos alienos quos habebant et inaures quae erant in auribus eorum at ille infodit ea subter terebinthum quae est post urbem Sychem
itEssi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi; Giacobbe li sotterrň sotto la quercia presso Sichem.
frIls donnčrent ŕ Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient ŕ leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est prčs de Sichem.
esAsí dieron á Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarzillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina, que estaba junto á Sichęm.
gbThey gave to Jacob all the foreign gods which were in their hands, and the rings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.
deDa gaben sie ihm alle fremden Götter, die unter ihren Händen waren, und ihre Ohrenspangen; und er vergrub sie unter einer Eiche, die neben Sichem stand.
dkDe gav sĺ Jakob alle de fremmede Guder, de fřrte med sig, og alle de Ringe, de havde i Řrene, og han gravede dem ned under Egen ved Sikem.
seDĺ gĺvo de ĺt Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig, därtill ock sina örringar; och Jakob grävde ned detta under terebinten vid Sikem.
noDa lot de Jakob fĺ alle de fremmede guder som de hadde hos sig, og ringene som de hadde i sine řrer; og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem.
fiNiin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussansa, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Sikemissä.
huÁtadák azért Jákóbnak mind az idegen isteneket, kik nálok valának, és füleikből a függőket, és elásá azokat Jákób a cserfa alatt, mely Sekhem mellett vala.
5
heוַיִּסָּ֑עוּ וַיְהִ֣י׀ חִתַּ֣ת אֱלֹהִ֗ים עַל־הֶֽעָרִים֙ אֲשֶׁר֙ סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔ם וְלֹ֣א רָֽדְפ֔וּ אַחֲרֵ֖י בְּנֵ֥י יַעֲקֹֽב׃
grκαὶ ἐξῆρεν Ισραηλ ἐκ Σικιμων, καὶ ἐγένετο φόβος θεοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν, καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ.
lacumque profecti essent terror Dei invasit omnes per circuitum civitates et non sunt ausi persequi recedentes
itPoi levarono l'accampamento e un terrore molto forte assalě i popoli che stavano attorno a loro, cosě che non inseguirono i figli di Giacobbe.
frEnsuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob.
esY partiéronse, y el terror de Dios fué sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob.
gbThey traveled, and a terror of God was on the cities that were around them, and they didn't pursue the sons of Jacob.
deUnd sie zogen aus. Und es kam die Furcht Gottes über die Städte, die um sie her lagen, daß sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten.
dkDerpĺ brřd de op; og en Guds Rćdsel kom over alle Byerne rundt om, sĺ de ikke forfulgte Jakobs Sřnner.
seSedan bröto de upp; och en förskräckelse ifrĺn Gud kom över de kringliggande städerna, sĺ att man icke förföljde Jakobs söner.
noSĺ brřt de op, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, sĺ de ikke forfulgte Jakobs sřnner.
fiJa he lähtivät liikkeelle; ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia.
huÉs elindulának. De Istennek rettentése vala a körűltök való városokon, és nem üldözék a Jákób fiait.
6
heוַיָּבֹ֨א יַעֲקֹ֜ב ל֗וּזָה אֲשֶׁר֙ בְּאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן הִ֖וא בֵּֽית־אֵ֑ל ה֖וּא וְכָל־הָעָ֥ם אֲשֶׁר־עִמּֽוֹ׃
grἦλθεν δὲ Ιακωβ εἰς Λουζα, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ἥ ἐστιν Βαιθηλ, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαός, ὃς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ.
lavenit igitur Iacob Luzam quae est in terra Chanaan cognomento Bethel ipse et omnis populus cum eo
itGiacobbe e tutta la gente ch'era con lui arrivarono a Luz, cioč Betel, che č nel paese di Canaan.
frJacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, ŕ Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan.
esY llegó Jacob á Luz, que está en tierra de Canaán, (esta es Beth-el) él y todo el pueblo que con él estaba;
gbSo Jacob came to Luz (that is, Bethel), which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him.
deAlso kam Jakob gen Lus im Lande Kanaan, das da Beth-El heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war,
dkOg Jakob kom med alle sine Folk til Luz i Kana'ans Land, det er Betel;
seOch Jakob kom till Lus, det är Betel, i Kanaans land, jämte allt det folk som var med honom.
noOg Jakob kom til Luz, som ligger i Kana'ans land - nu heter det Betel - han og alt det folk som var med ham.
fiJa Jaakob saapui Luusiin, joka on Kanaanin maassa, se on Beeteliin, kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan.
huEljuta azért Jákób Lúzba, mely Kanaán földén van, azaz Béthelbe, ő maga és az egész sokaság, mely ő vele vala.
7
heוַיִּ֤בֶן שָׁם֙ מִזְבֵּ֔חַ וַיִּקְרָא֙ לַמָּק֔וֹם אֵ֖ל בֵּֽית־אֵ֑ל כִּ֣י שָׁ֗ם נִגְל֤וּ אֵלָיו֙ הָֽאֱלֹהִ֔ים בְּבָרְח֖וֹ מִפְּנֵ֥י אָחִֽיו׃
grκαὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Βαιθηλ· ἐκεῖ γὰρ ἐπεφάνη αὐτῷ ὁ θεὸς ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
laaedificavitque ibi altare et appellavit nomen loci Domus Dei ibi enim apparuit ei Deus cum fugeret fratrem suum
itQui egli costruě un altare e chiamň quel luogo El-Betel, perché lŕ Dio gli si era rivelato, quando sfuggiva al fratello.
frIl bâtit lŕ un autel, et il appela ce lieu El Béthel; car c'est lŕ que Dieu s'était révélé ŕ lui lorsqu'il fuyait son frčre.
esY edificó allí un altar, y llamó el lugar El-Beth-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano.
gbHe built an altar there, and called the place El Beth El; because there God was revealed to him, when he fled from the face of his brother.
deund baute daselbst einen Altar und hieß die Stätte El-Beth-El, darum daß ihm daselbst Gott offenbart war, da er floh vor seinem Bruder.
dkog han byggede et Alter der og kaldte Stedet: Betels Gud, thi der havde Gud ĺbenbaret sig for ham, da han flygtede for sin Broder.
seOch han byggde där ett altare och kallade platsen El-Betel, därför att Gud där hade uppenbarat sig för honom, när han flydde för sin broder.
noOg han bygget der et alter og kalte stedet El-Betel; for der hadde Gud ĺpenbaret sig for ham da han flyktet for sin bror.
fiJa hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, silloin kun hän pakeni veljeään.
huÉs építe ott oltárt, és nevezé a helyet Él-Béthelnek, mivelhogy ott jelent meg néki az Isten, mikor az ő bátyja előtt fut vala.
8
heוַתָּ֤מָת דְּבֹרָה֙ מֵינֶ֣קֶת רִבְקָ֔ה וַתִּקָּבֵ֛ר מִתַּ֥חַת לְבֵֽית־אֵ֖ל תַּ֣חַת הָֽאַלּ֑וֹן וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ אַלּ֥וֹן בָּכֽוּת׃ פ
grἀπέθανεν δὲ Δεββωρα ἡ τροφὸς Ρεβεκκας κατώτερον Βαιθηλ ὑπὸ τὴν βάλανον, καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα αὐτῆς Βάλανος πένθους.
laeodem tempore mortua est Debbora nutrix Rebeccae et sepulta ad radices Bethel subter quercum vocatumque est nomen loci quercus Fletus
itAllora morě Dčbora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta al disotto di Betel, ai piedi della quercia, che perciň si chiamň Quercia del Pianto.
frDébora, nourrice de Rebecca, mourut; et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chęne auquel on a donné le nom de chęne des pleurs.
esEntonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada á las raíces de Beth-el, debajo de una encina: y llamóse su nombre Allon-Bacuth.
gbDeborah, Rebekah's nurse, died, and she was buried below Bethel under the oak; and its name was called Allon Bacuth.
deDa starb Debora, der Rebekka Amme, und ward begraben unterhalb Beth-El unter der Eiche; die ward genannt die Klageeiche.
dkSĺ dřde Rebekkas Amme Debora, og hun blev jordet neden for Betel under Egen; derfor kaldte han den Grćdeegen.
seOch Debora, Rebeckas amma, dog och blev begraven nedanför Betel, under en ek; den fick namnet Grĺtoeken.
noDa dřde Debora, Rebekkas fostermor, og hun blev begravet nedenfor Betel under eken; og han kalte den grĺts - eken.
fiMutta Debora, Rebekan imettäjä, kuoli, ja hänet haudattiin Beetelin alapuolelle tammen alle, ja se sai siitä nimen Itkutammi.
huÉs meghala Débora, a Rebeka dajkája, és eltemeték Béthelen alól egy cserfa alatt, és nevezék annak nevét Allon-Bákhutnak.
9
heוַיֵּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים אֶֽל־יַעֲקֹב֙ ע֔וֹד בְּבֹא֖וֹ מִפַּדַּ֣נ אֲרָ֑ם וַיְבָ֖רֶךְ אֹתֽוֹ׃
gr῎Ωφθη δὲ ὁ θεὸς Ιακωβ ἔτι ἐν Λουζα, ὅτε παρεγένετο ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας, καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν ὁ θεός.
laapparuit autem iterum Deus Iacob postquam reversus est de Mesopotamiam Syriae benedixitque ei
itDio apparve un'altra volta a Giacobbe, quando tornava da Paddan-Aram, e lo benedisse.
frDieu apparut encore ŕ Jacob, aprčs son retour de Paddan Aram, et il le bénit.
esY aparecióse otra vez Dios á Jacob, cuando se había vuelto de Padan-aram, y bendíjole.
gbGod appeared to Jacob again, when he came from Paddan Aram, and blessed him.
deUnd Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und segnete ihn
dkGud ĺbenbarede sig atter for Jakob efter hans Hjemkomst fra Paddan Aram og velsignede ham;
seOch Gud uppenbarade sig ĺter för Jakob, när han hade kommit tillbaka frĺn Paddan-Aram, och välsignade honom.
noOg Gud ĺpenbarte sig atter for Jakob, da han kom fra Mesopotamia, og velsignet ham.
fiJa Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet.
huAz Isten pedig ismét megjelenék Jákóbnak, mikor ez jöve Mésopotámiából, és megáldá őt.
10
heוַיֹּֽאמֶר־ל֥וֹ אֱלֹהִ֖ים שִׁמְךָ֣ יַעֲקֹ֑ב לֹֽא־יִקָּרֵא֩ שִׁמְךָ֨ ע֜וֹד יַעֲקֹ֗ב כִּ֤י אִם־יִשְׂרָאֵל֙ יִהְיֶ֣ה שְׁמֶ֔ךָ וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ יִשְׂרָאֵֽל׃
grκαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός Τὸ ὄνομά σου Ιακωβ· οὐ κληθήσεται ἔτι Ιακωβ, ἀλλ᾽ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου.
ladicens non vocaberis ultra Iacob sed Israhel erit nomen tuum et appellavit eum Israhel
itDio gli disse: Il tuo nome č Giacobbe. Non ti chiamerai piů Giacobbe, ma Israele sarŕ il tuo nome. Cosě lo si chiamň Israele.
frDieu lui dit: Ton nom est Jacob; tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël.
esY díjole Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre: y llamó su nombre Israel.
gbGod said to him, Your name is Jacob. Your name shall not be Jacob any more, but your name will be Israel. He named him Israel.
deund sprach zu ihm: Du heißt Jakob; aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und also heißt man ihn Israel.
dkog Gud sagde til ham: Dit Navn er Jakob; men herefter skal du ikke mere hedde Jakob; Israel skal vćre dit Navn! Og han gav ham Navnet Israel.
seOch Gud sade till honom: Ditt namn är Jakob; men du skall icke mer heta Jakob, utan Israel skall vara ditt namn. Sĺ fick han namnet Israel.
noOg Gud sa til ham: Du heter Jakob; herefter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal vćre ditt navn. Sĺledes fikk han navnet Israel.
fiJa Jumala sanoi hänelle: Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. - Niin hän sai nimen Israel.
huÉs monda néki az Isten: A te neved Jákób; de ne neveztessék többé a te neved Jákóbnak, hanem Izráel légyen neved. És nevezé nevét Izráelnek.
11
heוַיֹּאמֶר֩ ל֨וֹ אֱלֹהִ֜ים אֲנִ֨י אֵ֤ל שַׁדַּי֙ פְּרֵ֣ה וּרְבֵ֔ה גּ֛וֹי וּקְהַ֥ל גּוֹיִ֖ם יִהְיֶ֣ה מִמֶּ֑ךָּ וּמְלָכִ֖ים מֵחֲלָצֶ֥יךָ יֵצֵֽאוּ׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός ᾿Εγὼ ὁ θεός σου· αὐξάνου καὶ πληθύνου· ἔθνη καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐκ σοῦ, καὶ βασιλεῖς ἐκ τῆς ὀσφύος σου ἐξελεύσονται.
ladixitque ei ego Deus omnipotens cresce et multiplicare gentes et populi nationum erunt ex te reges de lumbis tuis egredientur
itDio gli disse: Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi.
frDieu lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Sois fécond, et multiplie: une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins.
esY díjole Dios: Yo soy el Dios Omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos:
gbGod said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations will be from you, and kings will come out of your body.
deUnd Gott sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott; sei fruchtbar und mehre dich; Völker und Völkerhaufen sollen von dir kommen, und Könige sollen aus deinen Lenden kommen;
dkDerpĺ sagde Gud til ham: Jeg er Gud den Almćgtige! Bliv frugtbar og mangfoldig! Et Folk,ja Folk i Hobetal skal nedstamme fra dig, og.Konger skal udgĺ af din Lćnd;
seOch Gud sade till honom: Jag är Gud den Allsmäktige; var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skaror av folk skola komma av dig, och konungar skola utgĺ frĺn din länd.
noOg Gud sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vćr fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag skal stamme fra dig, og konger skal utgĺ av dine lender.
fiJa Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi.
huÉs monda néki az Isten: Én [vagyok] a mindenható Isten, nevekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen te tőled; és királyok származzanak a te ágyékodból.
12
heוְאֶת־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֛תִּי לְאַבְרָהָ֥ם וּלְיִצְחָ֖ק לְךָ֣ אֶתְּנֶ֑נָּה וּֽלְזַרְעֲךָ֥ אַחֲרֶ֖יךָ אֶתֵּ֥ן אֶת־הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ τὴν γῆν, ἣν δέδωκα Αβρααμ καὶ Ισαακ, σοὶ δέδωκα αὐτήν· σοὶ ἔσται, καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ δώσω τὴν γῆν ταύτην.
laterramque quam dedi Abraham et Isaac dabo tibi et semini tuo post te
itIl paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco darň a te e alla tua stirpe dopo di te darň il paese.
frJe te donnerai le pays que j'ai donné ŕ Abraham et ŕ Isaac, et je donnerai ce pays ŕ ta postérité aprčs toi.
esY la tierra que yo he dado á Abraham y á Isaac, la daré á ti: y á tu simiente después de ti daré la tierra.
gbThe land which I gave to Abraham and Isaac, I will give it to you, and to your offspring after you will I give the land.
deund das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will's deinem Samen nach dir geben.
dkdet Land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig, og dit Afkom efter dig giver jeg Landet!
seOch det land som jag har givit ĺt Abraham och Isak skall jag giva ĺt dig; ĺt din säd efter dig skall jag ock giva det landet.
noOg det land som jeg gav Abraham og Isak, det vil jeg gi dig; og din ćtt efter dig vil jeg gi landet.
fiJa maan, jonka minä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle; myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan.
huÉs a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad pedig a te magodnak adom a földet.
13
heוַיַּ֥עַל מֵעָלָ֖יו אֱלֹהִ֑ים בַּמָּק֖וֹם אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר אִתּֽוֹ׃
grἀνέβη δὲ ὁ θεὸς ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτοῦ.
laet recessit ab eo
itDio scomparve da lui, nel luogo dove gli aveva parlato.
frDieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu oů il lui avait parlé.
esY fuése de él Dios, del lugar donde con él había hablado.
gbGod went up from him in the place where he spoke with him.
deAlso fuhr Gott auf von ihm von dem Ort, da er mit ihm geredet hatte.
dkDerpĺ for Gud op fra ham pĺ det Sted, hvor han havde talet med ham;
seOch Gud for upp frĺn honom, pĺ den plats där han hade talat med honom.
noSĺ fór Gud op fra ham pĺ det sted hvor han hadde talt med ham.
fiJa Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa hän oli häntä puhutellut.
huÉs felméne ő tőle az Isten azon a helyen, a hol vele szólott vala.
14
heוַיַּצֵּ֨ב יַעֲקֹ֜ב מַצֵּבָ֗ה בַּמָּק֛וֹם אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר אִתּ֖וֹ מַצֶּ֣בֶת אָ֑בֶן וַיַּסֵּ֤ךְ עָלֶ֙יהָ֙ נֶ֔סֶךְ וַיִּצֹ֥ק עָלֶ֖יהָ שָֽׁמֶן׃
grκαὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτοῦ, στήλην λιθίνην, καὶ ἔσπεισεν ἐπ᾽ αὐτὴν σπονδὴν καὶ ἐπέχεεν ἐπ᾽ αὐτὴν ἔλαιον.
laille vero erexit titulum lapideum in loco quo locutus ei fuerat Deus libans super eum libamina et effundens oleum
itAllora Giacobbe eresse una stele, dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libazione e versň olio.
frEt Jacob dressa un monument dans le lieu oů Dieu lui avait parlé, un monument de pierres, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile.
esY Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite.
gbJacob set up a pillar in the place where he spoke with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it, and poured oil on it.
deJakob aber richtete ein steinernes Mal auf an dem Ort, da er mit ihm geredet hatte, und goß ein Trankopfer darauf und begoß es mit Öl.
dkog Jakob rejste en Střtte pĺ det Sted, hvor han havde talet med ham, en Stenstřtte, og hćldte et Drikofer over den og udgřd Olie pĺ den.
seMen Jakob reste en stod pĺ den plats där han hade talat med honom, en stod av sten; och han offrade drickoffer därpĺ och göt olja över den.
noOg Jakob reiste op en minnestřtte pĺ det sted hvor han hadde talt med ham, en minnestřtte av sten; og han řste drikkoffer pĺ den og helte olje over den.
fiJa Jaakob pystytti patsaan siihen paikkaan, jossa hän oli häntä puhutellut, kivipatsaan, ja vuodatti juomauhrin sen päälle ja kaatoi öljyä sen päälle.
huJákób pedig emlékoszlopot állíta azon a helyen, a hol szólott vele, kőoszlopot; és áldozék azon italáldozattal, és önte arra olajat.
15
esY llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Beth-el.
gbJacob called the name of the place where God spoke with him Bethel.
deUnd Jakob hieß den Ort, da Gott mit ihm geredet hatte, Beth-El.
dkOg Jakob kaldte det Sted, hvor Gud havde talet med ham, Betel.
seOch Jakob gav ĺt platsen där Gud hade talat med honom namnet Betel.
noOg Jakob kalte det sted hvor Gud hadde talt med ham, Betel.
fiJa Jaakob nimitti sen paikan, jossa Jumala oli häntä puhutellut, Beeteliksi.
huÉs nevezé Jákób a hely nevét, a hol az Isten szólott vala ő vele, Béthelnek.
heוַיִּקְרָ֨א יַעֲקֹ֜ב אֶת־שֵׁ֣ם הַמָּק֗וֹם אֲשֶׁר֩ דִּבֶּ֨ר אִתּ֥וֹ שָׁ֛ם אֱלֹהִ֖ים בֵּֽית־אֵֽל׃
grκαὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου, ἐν ᾧ ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτοῦ ἐκεῖ ὁ θεός, Βαιθηλ.
lavocansque nomen loci Bethel
itGiacobbe chiamň Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato.
frJacob donna le nom de Béthel au lieu oů Dieu lui avait parlé.
16
heוַיִּסְעוּ֙ מִבֵּ֣ית אֵ֔ל וַֽיְהִי־ע֥וֹד כִּבְרַת־הָאָ֖רֶץ לָב֣וֹא אֶפְרָ֑תָה וַתֵּ֥לֶד רָחֵ֖ל וַתְּקַ֥שׁ בְּלִדְתָּֽהּ׃
gr᾿Απάρας δὲ Ιακωβ ἐκ Βαιθηλ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐπέκεινα τοῦ πύργου Γαδερ. ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν χαβραθα εἰς γῆν ἐλθεῖν Εφραθα, ἔτεκεν Ραχηλ καὶ ἐδυστόκησεν ἐν τῷ τοκετῷ.
laegressus inde venit verno tempore ad terram quae ducit Efratham in qua cum parturiret Rahel
itPoi levarono l'accampamento da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per arrivare ad Efrata, quando Rachele partorě ed ebbe un parto difficile.
frIls partirent de Béthel; et il y avait encore une certaine distance jusqu'ŕ Éphrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible;
esY partieron de Beth-el, y había aún como media legua de tierra para llegar á Ephrata, cuando parió Rachęl, y hubo trabajo en su parto.
gbThey traveled from Bethel. There was still some distance to come to Ephrath, and Rachel travailed. She had hard labor.
deUnd sie zogen von Beth-El. Und da noch ein Feld Weges war von Ephrath, da gebar Rahel.
dkDerpĺ brřd de op fra Betel, Da de endnu var et Stykke Vej fra Efrat, skulde Rakel fřde, og hendes Fřdselsveer var hĺrde.
seSedan bröto de upp frĺn Betel. Och när det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, kom Rakel i barnsnöd, och barnsnöden blev henne svĺr.
noSĺ brřt de op fra Betel, og da det ennu var et stykke vei igjen til Efrat, fřdte Rakel, og hun hadde en hĺrd fřdsel.
fiSitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakel synnytystuskiin, ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat.
huÉs elindúlának Béthelből, s mikor Efratától, hogy oda érjenek, már csak egy dűlőföldre valának, szűle Rákhel, és nehéz vala az ő szűlése.
17
heוַיְהִ֥י בְהַקְשֹׁתָ֖הּ בְּלִדְתָּ֑הּ וַתֹּ֨אמֶר לָ֤הּ הַמְיַלֶּ֙דֶת֙ אַל־תִּ֣ירְאִ֔י כִּֽי־גַם־זֶ֥ה לָ֖ךְ בֵּֽן׃
grἐγένετο δὲ ἐν τῷ σκληρῶς αὐτὴν τίκτειν εἶπεν αὐτῇ ἡ μαῖα Θάρσει, καὶ γὰρ οὗτός σοί ἐστιν υἱός.
laob difficultatem partus periclitari coepit dixitque ei obsetrix noli timere quia et hunc habebis filium
itMentre penava a partorire, la levatrice le disse: Non temere: anche questo č un figlio!.
fret pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils!
esY aconteció, que como había trabajo en su parir, díjole la partera: No temas, que también tendrás este hijo.
gbWhen she was in hard labor, the midwife said to her, Don't be afraid, for now you will have another son.
deUnd es kam sie hart an über der Geburt. Da aber die Geburt so schwer ward, sprach die Wehmutter zu ihr: Fürchte dich nicht, denn diesen Sohn wirst du auch haben.
dkMidt under hendes hĺrde Fřdselsveer sagde Jordemoderen til hende: Frygt ikke, thi ogsĺ denne Gang fĺr du en Sřn!
seDĺ nu hennes barnsnöd var som svĺrast, sade hjälpkvinnan till henne: Frukta icke; ty ocksĺ denna gĺng fĺr du en son.
noOg under hennes hĺrde fřdsel sa jordmoren til henne: Frykt ikke; for ogsĺ denne gang fĺr du en sřnn.
fiJa kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle: Älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan.
huS vajudása közben monda néki a bába: Ne félj, mert most is fiad lesz.
18
heוַיְהִ֞י בְּצֵ֤את נַפְשָׁהּ֙ כִּ֣י מֵ֔תָה וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ בֶּן־אוֹנִ֑י וְאָבִ֖יו קָֽרָא־ל֥וֹ בִנְיָמִֽין׃
grἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀφιέναι αὐτὴν τὴν ψυχήν? ἀπέθνῃσκεν γάρ? ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Υἱὸς ὀδύνης μου· ὁ δὲ πατὴρ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βενιαμιν.
laegrediente autem anima prae dolore et inminente iam morte vocavit nomen filii sui Benoni id est filius doloris mei pater vero appellavit eum Beniamin id est filius dexterae
itMentre esalava l'ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamň Ben-Oni, ma suo padre lo chiamň Beniamino.
frEt comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben Oni; mais le pčre l'appela Benjamin.
esY acaeció que al salírsele el alma, (pues murió) llamó su nombre Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín.
gbAs her soul was departing (for she died), she named him Benoni, but his father named him Benjamin.
deDa ihr aber die Seele ausging, daß sie sterben mußte, hieß sie ihn Ben-Oni; aber sein Vater hieß ihn Ben-Jamin.
dkMen da hun droges med Dřden thi det kostede hende Livet gav hun ham Navnet Ben'oni; men Faderen kaldte ham Benjamin.
seMen när hon höll pĺ att giva upp andan, ty hon skulle nu dö, gav hon honom namnet Ben-Oni; men hans fader kallade honom Benjamin.
noMen i det samme hun opgav ĺnden - for hun mĺtte dř - kalte hun ham Benoni; men hans far kalte ham Benjamin
fiMutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin.
huÉs mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak.
19
heוַתָּ֖מָת רָחֵ֑ל וַתִּקָּבֵר֙ בְּדֶ֣רֶךְ אֶפְרָ֔תָה הִ֖וא בֵּ֥ית לָֽחֶם׃
grἀπέθανεν δὲ Ραχηλ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁδῷ Εφραθα (αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ).
lamortua est ergo Rahel et sepulta in via quae ducit Efratham haec est Bethleem
itCosě Rachele morě e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioč Betlemme.
frRachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléhem.
esAsí murió Rachęl, y fué sepultada en el camino del Ephrata, la cual es Beth-lehem.
gbRachel died, and was buried on the way to Ephrath (also called Bethlehem).
deAlso starb Rahel und ward begraben an dem Wege gen Ephrath, das nun heißt Bethlehem.
dkSĺ dřde Rakel og blev jordet pĺ Vejen til Efrat, det er Betlehem;
seSĺ dog Rakel, och hon blev begraven vid vägen till Efrat, det är Bet-Lehem.
noSĺ dřde Rakel, og hun blev begravet pĺ veien til Efrat, det er Betlehem.
fiNiin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin.
huÉs meghala Rákhel, és eltemetteték az Efratába (azaz Bethlehembe) vivő úton.
20
heוַיַּצֵּ֧ב יַעֲקֹ֛ב מַצֵּבָ֖ה עַל־קְבֻרָתָ֑הּ הִ֛וא מַצֶּ֥בֶת קְבֻרַֽת־רָחֵ֖ל עַד־הַיּֽוֹם׃
grκαὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐπὶ τοῦ μνημείου αὐτῆς· αὕτη ἐστὶν στήλη μνημείου Ραχηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
laerexitque Iacob titulum super sepulchrum eius hic est titulus monumenti Rahel usque in praesentem diem
itGiacobbe eresse sulla sua tomba una stele. Questa stele della tomba di Rachele esiste fino ad oggi.
frJacob éleva un monument sur son sépulcre; c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui.
esY puso Jacob un título sobre su sepultura: este es el título de la sepultura de Rachęl hasta hoy.
gbJacob set up a pillar on her grave. The same is the Pillar of Rachel's grave to this day.
deUnd Jakob richtete ein Mal auf über ihrem Grabe; dasselbe ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag.
dkog Jakob rejste en Stenstřtte pĺ hendes Grav; det er Rakels Gravstřtte, som stĺr endnu den Dag i Dag.
seOch Jakob reste en vĺrd pĺ hennes grav; det är den som ännu i dag kallas Rakels gravvĺrd.
noOg Jakob reiste op en minnesten pĺ hennes grav; det er Rakels gravsten; den stĺr der den dag idag.
fiJa Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan; tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä.
huÉs emlékoszlopot állíta Jákób az ő sírja fölött. Rákhel sírjának emlékoszlopa az mind e mai napig.
21
heוַיִּסַּ֖ע יִשְׂרָאֵ֑ל וַיֵּ֣ט אָֽהֳלֹ֔ה מֵהָ֖לְאָה לְמִגְדַּל־עֵֽדֶר׃
gr
laegressus inde fixit tabernaculum trans turrem Gregis
itPoi Israele levň l'accampamento e piantň la tenda al di lŕ di Migdal-Eder.
frIsraël partit; et il dressa sa tente au delŕ de Migdal Éder.
esY partió Israel, y tendió su tienda de la otra parte de Migdaleder.
gbIsrael traveled, and spread his tent beyond the tower of Eder.
deUnd Israel zog aus und richtete seine Hütte auf jenseit des Turms Eder.
dkDerpĺ brřd Israel op og opslog sit Telt hinsides Migdal Eder.
seOch Israel bröt upp därifrĺn och slog upp sitt tält pĺ andra sidan om Herdetornet.
noSĺ brřt Israel op igjen og slo op sitt telt bortenfor Migdal-Eder.
fiJa Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia.
huAzután tovább költözék Izráel, és a Héder tornyán túl voná fel sátorát.
22
heוַיְהִ֗י בִּשְׁכֹּ֤ן יִשְׂרָאֵל֙ בָּאָ֣רֶץ הַהִ֔וא וַיֵּ֣לֶךְ רְאוּבֵ֔ן וַיִּשְׁכַּ֕ב֙ אֶת־בִּלְהָ֖ה֙ פִּילֶ֣גֶשׁ אָבִ֑֔יו וַיִּשְׁמַ֖ע יִשְׂרָאֵֽ֑ל פ וַיִּֽהְי֥וּ בְנֵֽי־יַעֲקֹ֖ב שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃
gr᾿Εγένετο δὲ ἡνίκα κατῴκησεν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ, ἐπορεύθη Ρουβην καὶ ἐκοιμήθη μετὰ Βαλλας τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἤκουσεν Ισραηλ, καὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐναντίον αὐτοῦ. ῏Ησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα.
lacumque habitaret in illa regione abiit Ruben et dormivit cum Bala concubina patris sui quod illum minime latuit erant autem filii Iacob duodecim
itMentre Israele abitava in quel paese, Ruben andň a unirsi con Bila, concubina del padre, e Israele lo venne a sapere. I figli di Giacobbe furono dodici.
frPendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son pčre. Et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze.
esY acaeció, morando Israel en aquella tierra, que fué Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó á entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce:
gbWhile Israel lived in that land, Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine, and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve.
deUnd es begab sich, da Israel im Lande wohnte, ging Ruben hin und schlief bei Bilha, seines Vaters Kebsweib; und das kam vor Israel. Es hatte aber Jakob zwölf Söhne.
dkMen medens Israel boede i den Egn, gik Ruben hen og lĺ hos sin Faders Medhustru Bilha; og det kom Israel for Řre. Jakobs Sřnner var tolv i Tal;
seOch medan Israel bodde där i landet, gick Ruben ĺstad och lägrade Bilha, sin faders bihustru; och Israel fick höra det. Och Jakob hade tolv söner.
noOg mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk avsted og lĺ hos Bilha, sin fars medhustru; og Israel fikk hřre om det - Jakob hadde tolv sřnner.
fiJa tapahtui, kun Israel asui siinä maassa, että Ruuben meni ja makasi Bilhan, isänsä sivuvaimon, kanssa. Ja Israel sai sen kuulla.
huLőn pedig, mikor Izráel azon a földön lakozék, elméne Rúben, és hála Bilhával, az ő atyjának ágyasával, s meghallá Izráel. Valának pedig a Jákób fiai tizenketten.
23
heבְּנֵ֣י לֵאָ֔ה בְּכ֥וֹר יַעֲקֹ֖ב רְאוּבֵ֑ן וְשִׁמְעוֹן֙ וְלֵוִ֣י וִֽיהוּדָ֔ה וְיִשָּׂשכָ֖ר וּזְבוּלֻֽן׃
grυἱοὶ Λειας· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ζαβουλων.
lafilii Liae primogenitus Ruben et Symeon et Levi et Iudas et Isachar et Zabulon
itI figli di Lia: il primogenito di Giacobbe, Ruben, poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zŕbulon.
frFils de Léa: Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon.
esLos hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, é Issachâr, y Zabulón.
gbThe sons of Leah: Reuben (Jacob's firstborn), Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun.
deDie Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, Simeon, Levi, Juda, Isaschar und Sebulon;
dkLeas Sřnner: Ruben, Jakobs fřrstefřdte, Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon;
seLeas söner voro Ruben, Jakobs förstfödde, vidare Simeon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon.
noLeas sřnner var: Ruben, Jakobs fřrstefřdte, og Simeon og Levi og Juda og Issakar og Sebulon.
fiJaakobilla oli kaksitoista poikaa. Leean pojat olivat Ruuben, Jaakobin esikoinen, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon.
huLea fiai: Jákób elsőszülötte Rúben, azután Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár és Zebulon.
24
heבְּנֵ֣י רָחֵ֔ל יוֹסֵ֖ף וּבִנְיָמִֽן׃
grυἱοὶ δὲ Ραχηλ· Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
lafilii Rahel Ioseph et Beniamin
itI figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino.
frFils de Rachel: Joseph et Benjamin.
esLos hijos de Rachęl: José, y Benjamín.
gbThe sons of Rachel: Joseph and Benjamin.
dedie Söhne Rahel waren: Joseph und Benjamin;
dkRakels Sřnner: Josef og Benjamin;
seRakels söner voro Josef och Benjamin.
noRakels sřnner var: Josef og Benjamin.
fiRaakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin.
huRákhel fiai: József és Benjámin.
25
heוּבְנֵ֤י בִלְהָה֙ שִׁפְחַ֣ת רָחֵ֔ל דָּ֖ן וְנַפְתָּלִֽי׃
grυἱοὶ δὲ Βαλλας παιδίσκης Ραχηλ· Δαν καὶ Νεφθαλι.
lafilii Balae ancillae Rahelis Dan et Nepthalim
itI figli di Bila, schiava di Rachele: Dan e Nčftali.
frFils de Bilha, servante de Rachel: Dan et Nephthali.
esY los hijos de Bilha, sierva de Rachęl: Dan, y Nephtalí.
gbThe sons of Bilhah (Rachel's servant): Dan and Naphtali.
dedie Söhne Bilhas, Rahels Magd: Dan und Naphthali;
dkRakels Trćlkvinde Bilhas Sřnner: Dan og Naftali;
seBilhas, Rakels tjänstekvinnas, söner voro Dan och Naftali.
noOg Rakels trćlkvinne Bilhas sřnner var: Dan og Naftali.
fiBilhan, Raakelin orjattaren, pojat olivat Daan ja Naftali.
huA Rákhel szolgálójának Bilhának fiai: Dán és Nafthali.
26
heוּבְנֵ֥י זִלְפָּ֛ה שִׁפְחַ֥ת לֵאָ֖ה גָּ֣ד וְאָשֵׁ֑ר אֵ֚לֶּה בְּנֵ֣י יַעֲקֹ֔ב אֲשֶׁ֥ר יֻלַּד־ל֖וֹ בְּפַדַּ֥נ אֲרָֽם׃
grυἱοὶ δὲ Ζελφας παιδίσκης Λειας· Γαδ καὶ Ασηρ. οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας
lafilii Zelphae ancillae Liae Gad et Aser hii filii Iacob qui nati sunt ei in Mesopotamiam Syriae
itI figli di Zilpa, schiava di Lia: Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Paddan-Aram.
frFils de Zilpa, servante de Léa: Gad et Aser. Ce sont lŕ les fils de Jacob, qui lui naquirent ŕ Paddan Aram.
esY los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad, y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan-aram.
gbThe sons of Zilpah (Leah's servant): Gad and Asher. These are the sons of Jacob, who were born to him in Paddan Aram.
dedie Söhne Silpas, Leas Magd: Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in Mesopotamien.
dkLeas Trćlkvinde Zilpas Sřnner: Gad og Aser. Det var Jakobs Sřnner, der fřdtes ham i Paddan Aram.
seSilpas, Leas tjänstekvinnas, söner voro Gad och Aser. Dessa voro Jakobs söner, och de föddes ĺt honom i Paddan-Aram.
noOg Leas trćlkvinne Silpas sřnner var: Gad og Aser. Dette var Jakobs sřnner, som han fikk i Mesopotamia.
fiSilpan, Leean orjattaren, pojat olivat Gaad ja Asser. Nämä ovat ne Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa.
huA Lea szolgálójának Zilpának fiai: Gád és Áser. Ezek a Jákób fiai, a kik születtek néki Mésopotámiában.
27
heוַיָּבֹ֤א יַעֲקֹב֙ אֶל־יִצְחָ֣ק אָבִ֔יו מַמְרֵ֖א קִרְיַ֣ת הָֽאַרְבַּ֑ע הִ֣וא חֶבְר֔וֹן אֲשֶׁר־גָּֽר־שָׁ֥ם אַבְרָהָ֖ם וְיִצְחָֽק׃
gr῏Ηλθεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς Μαμβρη εἰς πόλιν τοῦ πεδίου (αὕτη ἐστὶν Χεβρων) ἐν γῇ Χανααν, οὗ παρῴκησεν Αβρααμ καὶ Ισαακ.
lavenit etiam ad Isaac patrem suum in Mambre civitatem Arbee haec est Hebron in qua peregrinatus est Abraham et Isaac
itPoi Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arba, cioč Ebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri.
frJacob arriva auprčs d'Isaac, son pčre, ŕ Mamré, ŕ Kirjath Arba, qui est Hébron, oů avaient séjourné Abraham et Isaac.
esY vino Jacob á Isaac su padre á Mamre, á la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham é Isaac.
gbJacob came to Isaac his father, to Mamre, to Kiriath Arba (which is Hebron), where Abraham and Isaac lived as foreigners.
deUnd Jakob kam zu seinem Vater Isaak gen Mamre zu Kirjat-Arba, das da heißt Hebron, darin Abraham und Isaak Fremdlinge gewesen sind.
dkOg Jakob kom til sin Fader Isak i Mamre i Kirjat Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak havde levet som fremmede.
seOch Jakob kom till sin fader Isak i Mamre vid Kirjat-Arba, det är Hebron, där Abraham och Isak hade bott sĺsom främlingar.
noOg Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kirjat-Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak hadde bodd som fremmede.
fiJa Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, Kirjat-Arbaan, se on Hebroniin, jossa Aabraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina.
huÉs eljuta Jákób Izsákhoz, az ő atyjához Mamréba, Kirját-Arbába, azaz Hebronba, a hol Ábrahám és Izsák tartózkodnak vala.
28
heוַיִּֽהְי֖וּ יְמֵ֣י יִצְחָ֑ק מְאַ֥ת שָׁנָ֖ה וּשְׁמֹנִ֥ים שָׁנָֽה׃
grἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ισαακ, ἃς ἔζησεν, ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα·
laet conpleti sunt dies Isaac centum octoginta annorum
itIsacco raggiunse l'etŕ di centottat'anni.
frLes jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans.
esY fueron los días de Isaac ciento ochenta ańos.
gbThe days of Isaac were one hundred eighty years.
deUnd Isaak ward hundertundachtzig Jahre alt
dkIsaks Leveĺr var 180;
seOch Isak levde ett hundra ĺttio ĺr;
noOg Isaks dager blev hundre og ĺtti ĺr.
fiJa Iisakin elinaika oli sata kahdeksankymmentä vuotta.
huValának pedig Izsák napjai száz nyolczvan esztendő.
29
heוַיִּגְוַ֨ע יִצְחָ֤ק וַיָּ֙מָת֙ וַיֵּאָ֣סֶף אֶל־עַמָּ֔יו זָקֵ֖ן וּשְׂבַ֣ע יָמִ֑ים וַיִּקְבְּר֣וּ אֹת֔וֹ עֵשָׂ֥ו וְיַעֲקֹ֖ב בָּנָֽיו׃ פ
grκαὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.
laconsumptusque aetate mortuus est et adpositus populo suo senex et plenus dierum et sepelierunt eum Esau et Iacob filii sui
itPoi Isacco spirň, morě e si riuně al suo parentado, vecchio e sazio di giorni. Lo seppellirono i suoi figli Esaů e Giacobbe.
frIl expira et mourut, et il fut recueilli auprčs de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrčrent.
esY exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fué recogido á sus pueblos, viejo y harto de días; y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos.
gbIsaac gave up the spirit, and died, and was gathered to his people, old and full of days. Esau and Jacob, his sons, buried him.
deund nahm ab und starb und ward versammelt zu seinem Volk, alt und des Lebens satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn.
dksĺ gik Isak bort; han dřde og samledes til sin Slćgt, gammel og mćt af Dage. Og hans Sřnner Esau og Jakob jordede ham,
sedärefter gav Isak upp andan och dog och blev samlad till sina fäder, gammal och mätt pĺ att leva. Och hans söner Esau och Jakob begrovo honom.
noDa opgav Isak ĺnden og dřde og blev samlet til sine fedre, gammel og mett av dager; og Esau og Jakob, hans sřnner, begravde ham.
fiJa Iisak vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja hänen poikansa Eesau ja Jaakob hautasivat hänet.
huÉs kimúlék Izsák és meghala, és takaríttaték az ő eleihez vén korban, bételvén az élettel; és eltemeték őt az ő fiai, Ézsaú és Jákób.

<<< operone list >>>